close

Enter

Log in using OpenID

buraya

embedDownload
T.C.
HACETTEPE
UNIVERSiTESI
sosyAt,nirhtren BNsrirusuruuounrucu
ffit-liliif-;
SL'f;?
Sayr: 12908312-010.99/468
Konu: 2014-2015
BaharDdnemiekle-silprogramkayrtlarrhakkrnda.
05t02t2015
'Td Al( OItf 're- ESEgI:{ffi:t
Anabilim Dah Bagkanh[r'na,
2014-2015Ogretim Yrh Bahar yanyrhnda Birinci O[retim ve II. Olretim Lisansiistii programlara
kayttlt dprencilerimizin program kayrtlanna iligkin duyuru Enstiti.imiiziinweb sayfasmdayer almakta
olup, kayrtlardaizlenecekadrmlar aga$rdaverilmigtir.
-Ofrencilerimizin ekle-sil kaydr yaptracaklan dersleridamgmanlangdzetimindesegmesi,
-Ug niisha olarak dtizenlenecekekle-sil progftrm kayrt figleri d[renci, danrymanve Anabilim Dah
Bagkaru tarafindan imzalanmasr,
-imzalanankopyalann <ilrenci, darugmanve Anabilim dah Sekreterlili tarafindansaklanmasr,
-Program haftasrrunbitiminde, Sekreterlik tarafindantoplanan ekle- sil program kayrt figlerinin ve
dekontlann Bagkanh[rruzcabir yazr ekinde 03 Mart 2015 tarihine kadar Enstittimtze gdnderilmesi
hususundagerefini dnemle rica ederim.
Saygrlarrmla,
Dog.Dr.HAVVA KOK ARSLAN
Enstitti Miidtir Yrd.
"-n&,.
EnstituSeketeri: O. AY G
^f
Hacetcpe onivesitesi Sosyal Bilimter Enstitifs{f 06800 Beytepe.ANXARA E-ag: w.sosyalbilimler.hacettepe
Telefon: (0 312) 29? 68 60-61 Faks: ( 0 312 ) 299 2l 47 E-posta:[email protected](cpe.edu.b
edu.t
ililtilililt
463745851
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content