close

Enter

Log in using OpenID

24.02.2015 - 37 kararın tarihi ve no : 24.02.2015

embedDownload
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 24.02.2015 - 37
KARARIN TARİHİ VE NO
: 24.02.2015 - 258
KARAR
OLAYLAR :
08.02.2015 tarihinde Eskişehir’de oynanan NSK ESKİŞEHİR BASKET – GALATASARAY
LİV HOSPİTAL TBL müsabakasının devre arasında, Galatasaray Liv Hospital takımı
antrenörü Ergin Ataman’ın, sporcusu Göktürk Gökalp Ural’a tokat attığı ve küfürlü
söylemlerde bulunduğu sporcu tarafından TBF’ye 11.02.2015 tarihli şikayet dilekçesi ile
bildirilmiştir. Konu işbu nedenle Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Sporcu Göktürk Gökalp Ural’dan Gelen 11.02.2015 Tarihli Dilekçe,
Antrenör Ergin Ataman’dan Gelen 16.02.2015 ve 20.02.2015 Tarihli Savunma Yazıları,
Hukuk Kurulu Mütalaası, Yazılı ve Görsel Basında Çıkan Haberler.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas sporcudan gelen dilekçe, antrenörden gelen yazılar ve Hukuk
Kurulu mütalaası ile basında çıkan haberler incelendiğinde; sporcudan gelen dilekçe
içeriğinde, 08.02.2015 tarihinde oynanan Nsk Eskişehir Basket – Galatasaray Liv Hospital
Türkiye Basketbol Ligi müsabakasının devre arasında, Galatasaray Liv Hospital takımı
antrenörü Ergin Ataman’ın, sporcusu Göktürk Gökalp Ural’a yönelik küfürlü sözler söylediği
ve tokat attığı, müsabaka bitiminde ise yine küfürlü sözler söylediği belirtilmiş, bunun üzerine
dosya, TBF Genel Sekreterliği tarafından Hukuk Kurulu’na sevk edilmiştir. Eşanda Kulüpten
konuyla ilgili bilgi istenmiş, antrenör Ergin Ataman, TBF’ye gönderdiği cevap yazısında,
sporcunun müsabaka içerisinde ruhsuz bir şekilde davrandığını, bu nedenle sporcuyu motive
etmek ve ders vermek amacıyla hafif tokat attığı, küfür olayından ise bahsedilmediği
görülmektedir. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nden herhangi bir cevap gönderilmemiştir.
Diğer taraftan TBF Hukuk Kurulu’nun dosyayı incelemesi akabinde, Kurul tarafından TBF
Genel Sekreterliği’ne, yaşanan olayın Disiplin Yönergesi hükümleri çerçevesinde çözülmesi
ve bu nedenle dosyanın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi gerektiği yönünde mütalaa
verilmiştir. Dosya bu nedenlerle Kurulumuza sevk edilmiş olup, Kurulumuz tarafından
antrenör Ergin Ataman’dan savunma ve Kulüpten tekrar bilgi istenmiştir. Antrenör Ergin
Ataman, Kurulumuza göndermiş olduğu 20.02.2015 tarihli savunmasında, 16.02.2015
tarihinde verdiği bilgileri aynı şekilde Kurulumuza tekrarlamıştır. Galatasaray Spor
Kulübü’nden ise herhangi bir cevap gelmemiştir.
Konu, yukarıdaki bilgi ve belgeler kapsamında, Genel Hukuk Normları ve TBF mevzuatı
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Antrenör Ergin Ataman’ın demeç ve savunmalarından, soyunma odasının kulübün
mahremiyetini içinde sakladığı, bir takım benzetmelerle, olayın özel ve ders verme amaçlı
olduğu, kulüp, antrenör ve sporcu özelinde konunun değerlendirilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, soyunma odasının takımın özeli olduğu ancak bunun
suç sayılan eylemlerin serbestçe yapılageldiği bir alan olmadığı, şiddet içeren eylemlerin
soyunma odası bir yana, hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği yada gösterilemeyeceğinin
tartışmasız olduğu, keza bu anlayışın temelindeki 1948 yılında yayınlanmış İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 5. maddesinde “hiç kimseye onur kırıcı davranışlarda
bulunulamayacağı” belirtilmiş, yine T.C. Anayasası’nın 17. maddesinde “Kimseye işkence ve
eziyet yapılamayacağı ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi
tutulamayacağı” belirtilerek, kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı güvence altına
alınmıştır. Söz konusu genel hukuk ilkeleri çerçevesinde, bu ve benzeri fiiller, TCK’da da suç
olarak sayılmıştır.
Aynı şekilde TBF Disiplin Yönergesi’nde de bu ve benzeri davranışlar suç olarak sayılmış,
hatta sportmenliğin, centilmenlik ve saygı anlamına geldiğinden hareketle, anılan Yönergenin
18. maddesinde; onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı davranışların
cezalandırılması gereği açıkça ortaya konulmuştur.
Sayılan hukuki normların yanı sıra önemli bir Kulübün, hatta Türk Milli Takımı’nın antrenörü
durumundaki Ergin Ataman’ın, spor camiasındaki diğer kişilerin sorumluluklarının ötesinde,
genç spor insanlarına ve bilhassa geleceğin antrenörlerine “örnek olma” sorumluluğu dahi
bulunmaktadır.
Bu tip olaylar karşısında sessiz ve tepkisiz kalmak, bu tip olaylara destek olmak anlamına
geleceği, ilgililerin mevzuat kapsamında cezalandırılarak, caydırıcılık ilkesinin uygulanması
gereği açıktır.
TBF Disiplin Kurulu olarak, Genel Hukuk Normları ve TBF Disiplin Yönergesi çerçevesinde
mevcut dosya yukarıda açıklandığı şekilde ve hukuki gerekçelerle değerlendirilmekle;
Galatasaray Liv Hospital takımı antrenörü Ergin Ataman’ın eylemine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 1, 2 ve 18. maddeleri gereğince, kendisinin 75.000-TL (Yetmiş Beş Bin Türk
Lirası) PARA CEZASI ile tecziyesine, iş bu kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin
Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin
bildirilmesine karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content