close

Enter

Log in using OpenID

Beşiktaş

embedDownload
T.C.
BE$iKTA$ BELEDiYE BA$KANLIGI
Emlak ve istimlik
Miidiirlii$i
Emlak ve istimlAk $eflifii
Sayr :89248114-209
gt'i
gtiS
- t'3Lt
Z9..rQ
l.zots
Konu:
isr.qNnul, vALiLiGi
Defterdarhk Muhasebe Miidtirliifiine
itgi:ZO.Ot .2015 tarih ve 27622162-125.99-3331 sayrh yazrnrz.
ilgi'de kayrth yazrnv ile 6245 sayrh Harctrah Kanunu kapsamrndaki kurum
kuruluglara yol gosterici mahiyette vereceliniz gori.iglere esas olmak ijzere ilgemiz
(Belediyemiz) srnrrlan igerisinde yerlegim yerleri ozellikleri bakrmrndan biittinli.ik arz eden
yerler ile bu yerlerin devamr niteliginde olan yerlerin belirlenmesinde yerleqim yeri ozellikleri
bakrmrndan konut, igyeri, meydan, okul, kamu binalan gibi resmi ve ozel btit{in y'aprlann
topluca bulundufu ve insanlann yerlegmek amactyla bir arada yaqadrklan .verler ile
btitiinlii[iin kesintisiz olarak devam eden yerlerin drgrnda kalan mahal ve mahallelerin 1'azrir
olarak tarafrntza bildirilmesi ve mlimkiinse Belediyemiz haritasr iizerinde igaretlenerek
tar afrnrza gonderi lmesi i steni lmektedir.
Bu baflamda ilgemiz biitiinlii$i genelinde yerlegim yeri iqyeri, meydan, okul, kamu
binalarr gibi biittin yaprlar ig ige bulunmakta olup ti.im yagam alanlart ilqemizde biitiinltik arz
etmektedir. Btitiinli.ik drqrnda kalan herhangi bir mahal ve mahalle bulunmamakta olup ilge
haritasr y azrmrz ekinde gdnderilmektedir.
Bilq.i lerinize arz ederim.
Rifat
ORNEK -4
Belediye Baqkanr .id,nu
-&qkaff ardtmctst
Ekler: Ilce Haritast
Il'', i t 'f'-" \'' \::r'':rr
(r-/:1^,-:;v-li 5i
lu8:Fa\
l'el: (02 12)3191lll
Be
;iktl.i B:;;;.r ; l3;;..r:'l:--:
Begikta5 \'er-ei Dairesi: 166 00'15 I
l1
e
-\\nntrlr bilgi igin irtibatD.$E\\'l 1 :i
c-posta: dery asenl uz rr besik:;. ^: .-
4
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content