close

Enter

Log in using OpenID

Beyoğlu

embedDownload
TC
BEYOGLU
BELEDiYE BA$KANLIGI
Emlak ve istimlak MtidiirliiAii
#l+tjl"
ffi
[]iYil[Llj
:lLt0iYrSi
Sayr
It".l.gllzors
:M.34.6.8E8.31-2015615
Birimi : Harita
Konu :
Bi.irosu
( iL)\r(
/-n
/
t)
Cl ti 1\
'
ri
isrnNsuI, vALiLiGi'Nr
Ilgi:
20.01 .2015 tarlh,27622162-125.99-3331 sayrh Defterdarhk Muhasebe
Miidiirlii[ti
yazrsr
6245 sayfi Harctrah Kanununun 3. Maddesinin (g) fikrasrnda yer alan memuriyet mahalli
tanrmr 6552 sayrlt kanunun 89. Maddesi ile defiiqtirilmig olup Btiyiikgehir Belediyelerinin
oldufu illerde gorev yapan memurlar ve hizmetliler igin yeni bir memuriyet mahalli tanrmrnrn
yaprldrfr, bu neden'le; ilgemiz stnrrlan igerisinde yerlegim yerleri ozellikleri bakrmrndan
btiti.inltik arz eden yerler ile bu yerlerin devamr niteliginde olan yerlerin belirlenmesinde
yerleqim yeri cizellikleri bakrmrndan konut, iqyeri, meydan, okul, kamu binalan gibi resmi ve
6zel btittin yaprlarrn topluca bulundufu, insanlarm yerlegmek amacryla bir arada yaqadrklan
yerler ile biitrinlti[iin kesintisiz olarak devam eden yerlerin drqrnda kalan mahal ve mahallelerin
bildirilmesi rlgi yazr ile talep edilmektedir.
ilgemiz hudutlan igerisinde btittinliigiin kesintisiz olarak devam eden yerlerin drqrnda herhangi
bir yerleqim yeri bulunmadrfr hususunu bilgilerinize arz ederim.
Av. $erife TA$BA$I
Belediye Baqkarrr A.
Baqkan'Yardrmcrsr
*'J
. \-/
\l
EK: I
adet Ilce Haritasr
,'-!'))
gb{: girigt yaprtmrstrr.
ann:2*t.0L12015-.
19y,,... .3t"Jr,
I
utng, yaFlan:
i._,4r. +l.l
Havalo Ec{ii.*n Klgi: i..-f }r-p-f
l*
/
l
)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content