close

Enter

Log in using OpenID

Anaokulu

embedDownload
ÖZEL NES‹BE AYDIN ANAOKULLARI
2015 - 2016 E⁄‹T‹M – Ö⁄RET‹M YILI
3, 4 ve 5 YAŞ AKADEM‹K PROGRAM
Nesibe Ayd›n E€itim Kurumlar›’n›n markalaflan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel al›narak oluflturulan e€itim felsefesi, yaflam boyu ö€renme çerçevesinde baflar› odakl›d›r. E€itim program›m›z, ö€rencilerimizin tüm geliflim alanlar›n›n
(biliflsel, sosyal, duyuflsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sa€lamaktad›r.
E€itim program›m›z sarmal bir yap›da olup her ders ve her konu, birbiriyle iliflkilendirilir. Konular aras› geçifllerde
tekrarlar ve hat›rlatmalar ile ö€renme kolaylafl›p unutma zorlafl›r. Küçük ad›mlar, etkin kat›l›m, bireysel h›z, somuttan soyuta, basitten karmafl›€a, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, e€itim program›m›z›n temelinde yer
almaktad›r.
E€itim program›m›z 3 yafl (2012 doğumlular), 4 yafl (2011 doğumlular) ve 5 yafl (2010 doğumlular) gruplar›ndaki
ö€rencilerin geliflimsel becerilerinin desteklenmesi ile birlikte, ö€rencilerimizin ilkokulda ihtiyaç duyacaklar› akademik
becerilerin kazand›r›lmas› üzerine kurulmufltur. Biliflsel, sosyal, duyuflsal, psikomotor ve dil olmak üzere, tüm geliflim
alanlar›n›n birbiriyle etkileflim içerisinde oldu€u ilkesinden yola ç›kılarak ö€retilen her kavram ya da konu, e€itim program› içerisindeki farkl› etkinliklerle desteklenmektedir.
Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurularak her öğrenim alanında (kütüphane, fen ve matematik laboratuvarı, sanat ve seramik atölyesi, drama, dans ve müzik atölyesi), oyuna ve yaparak
yaşayarak öğrenmeye dayalı çeşitli modern öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.
Özel Nesibe Ayd›n Anaokullar›’nda ö€rencilerimiz, kurallarla tan›mlanm›fl, s›cak ve güvenli bir e€itim ortam›nda, özdenetim ve özgüven duygular›n› kazanarak bir üst e€itim program›na haz›rlanmaktad›rlar. Anaokulu e€itim program›m›zda,
ailenin ve toplumun e€itim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve anne-babalar›n e€itime etkin kat›l›m›
vurgulanmaktad›r.
E€itim program›m›z›n anaokulu ö€rencilerimizi kapsayan bölümü, afla€›da ana hatlar›yla verilmifltir.
1. Anaokulumuzda 3, 4 ve 5 yaş grubu (2012, 2011 ve 2010 doğumlular) ö€rencileri için, Milli E€itim Bakanl›€›
taraf›ndan belirlenen Okul Öncesi E€itim Program› uygulanmaktad›r. Bu programda, ö€rencilerimizin çok yönlü
geliflimlerini sa€layacak; onlar› spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branfl derslerine yer verilmektedir.
2. Anaokulu ö€rencilerimiz, Çankaya ve Ümitköy olmak üzere iki ayrı binada ve Gölbaşı Kampüsümüzde bulunan
bir 5 yaş şubesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
3. 3 yafl s›n›flar›m›zda 12 ö€renci; 4 yafl ve 5 yafl s›n›flar›m›zda ise 18 ö€renci bulunmaktadır.
4. S›n›flar›m›z son teknolojik olanaklarla donat›lm›flt›r. Her s›n›fta, projeksiyon cihaz›, ak›ll› ekran, bilgisayar ve dersli€in özelli€ine uygun e€itim materyalleri bulunmaktadır.
5. Ö€rencilerin takibi, anaokulu yönetimi, akademik dan›flman, e€itim uzman›, psikolog ve ö€retmenleri taraf›ndan
yap›lmaktadır.
6. Her s›n›f›m›zda 2 ö€retmen (okul öncesi) görev yapmaktadır. Branfl derslerinde ise, okul öncesi ö€retmenlerimizden
birisi derse kat›larak, branfl ö€retmenine efllik etmektedir. Branş dersleri alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.
Çankaya Anaokulu: Roze Martin Cd. (Rabindranath Tagore Cd.) 719. Sk. No: 2 Y›ld›z/Çankaya • Tel: (0 312) 498 24 24
Ümitköy Anaokulu: Mutlukent Mahallesi 2073. Sk. (Eski 93) No: 7 Ümitköy • Tel: (0 312) 498 26 26
www.nesibeaydin.k12.tr/anaokulu
1
7. Anaokullar›m›zda belirlenen haftal›k akademik ders saati say›s›; 3 yafl ö€rencilerimiz için haftada 20 ders saati,
4 yafl ö€rencilerimiz için 25 ders saati, 5 yafl ö€rencilerimiz için ise 30 ders saatidir. Her ay düzenli olarak
e€itim program›n› destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Sosyal etkinlikler kapsam›nda, gezi-gözlem
çal›flmalar›n› içeren çevre gezileri, tiyatro, göster-anlat etkinlikleri, proje çal›flmalar›, mutfak çal›flmalar›, uzman
konuklarla uygulamal› şekilde yürütülmektedir.
8. Yarıyıl tatillerinde Çankaya ve Ümitköy Anaokullarımız bir hafta açıktır. Yaz döneminde ise gelen talebe göre yaz
okulu uygulaması yapılmaktadır.
9. Ö€rencilerimize okullar aç›lmadan önceki hafta, uyum program› uygulanmaktadır.
10. 3 yafl program›m›z, öncelikle ö€rencilerimize sosyal bir grubun parças› olma bilincini kazand›rmay› hedeflemektedir. Baflkalar›yla karfl›l›kl› iletiflim halinde olma, basit kurallara uyma gibi pek çok yeni becerinin edinilmesinin
yan›nda, ö€renciler sosyal bir ortamda kalabilme olgunlu€una eriflirken, akademik olarak da kazanmalar› gereken
birçok becerinin ön haz›rl›klar›n› gerçeklefltirerek, bir üst sınıfa hazırlanacaklardır.
11. 4 yafl program›m›zda, ö€renciler e€itim program›m›z arac›l›€›yla say›lar, renkler, flekiller, gibi pek çok kavramla
tan›flmakta ve bunlar› günlük yaflamda kullanmay› ö€renmektedir. Baflka çocuklarla birlikte oynarken s›ras›n› beklemeyi, paylaflmay›, oyunu kurallar›na uygun flekilde sürdürmeyi ve bunların yanı sıra, temel özbak›m ihtiyaçlar›n›
karfl›lama yönünde çaba göstereceklerdir. Hepsinden daha önemlisi özgüven sahibi olmay›, özdenetim sa€lamay›,
kendisine ve çevresine olan sayg›s›n› gelifltirmeyi ö€reneceklerdir.
12. 5 yafl program›m›z, ö€rencilerin dikkat, bellek, mant›k yürütme ve muhakeme etme becerilerini desteklerken,
el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini gelifltirmeyi hedeflemektedir. Bu y›l›n sonunda ö€rencilerimiz
kendine güvenen, temel ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen, ba€›ms›z, sorumluluklar›n› yerine getiren, farkl›l›klara uyum
sa€layabilen ilkokula haz›r ö€renciler olarak mezun olacaklard›r.
13. Ö€rencilerin tüm alanlardaki gelişimleri ve yürütülen çalışmaları, okulumuza özgü E€itim Portal› arac›l›€›yla takip
edilmektedir.
14. Yaparak yaflayarak ö€renme anlay›fl›na dayal› olarak derslerimiz, s›n›flarda ve dersin gerektirdi€i mekanlarda (laboratuvar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yap›lmaktadır.
15. Anaokullar›m›zda yürütülen etkinlikler, okulumuzun web sitesinden takip edilebilir.
YABANCI DİL
Anaokullarımızda İngilizce öğretimi, eğitim programımızda önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerimiz 3 yaştan itibaren yoğun İngilizce eğitimi almaktadır. 3 ve 4 yaş gruplarımızda haftada 8 saat, 5 yaş gruplarımızda ise haftada 10 saat olmak üzere, İngilizce dersi anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilmektedir.
Dil eğitiminde özellikle bu yaş grubuna uygun müfredatla daha çok pratiğe dayalı bir eğitim verilmektedir.
GÜNLÜK ZAMAN AKIŞI
1. Anaokullar›m›z 08.00 – 18.00 saatleri aras›nda aç›k olup e€itim-ö€retim, 09.00 – 17.00 saatleri aras›nda yap›lmaktad›r.
Her bir etkinlik saati 40 dakikadır.
2. Ö€renciler, 08.50 – 09.30 aras› sabah kahvalt›s› yapar, 12.00 – 13.00 aras› ö€le yemeklerini yer, 16.00 – 16.30
aras› ise ikindi kahvalt›lar›n› yaparlar.
3. Günlük program›m›zda yer alan “serbest oyun zaman›” saatinde ö€rencilerimiz, kendi s›n›flar›nda okul öncesi
ö€retmenleri eflli€inde afla€›da belirtilen etkinliklere yönlendirilirler.
a. Küçük gruplarda serbest oyun
b. Bireysel serbest oyun
c. Serbest biliflsel etkinlikler
d. Serbest sanat etkinlikleri
e. Serbest kitap okuma
2
Çankaya Anaokulu: Roze Martin Cd. (Rabindranath Tagore Cd.) 719. Sk. No: 2 Y›ld›z/Çankaya • Tel: (0 312) 498 24 24
Ümitköy Anaokulu: Mutlukent Mahallesi 2073. Sk. (Eski 93) No: 7 Ümitköy • Tel: (0 312) 498 26 26
www.nesibeaydin.k12.tr/anaokulu
YEMEK
1. Ö€rencilerimiz, okuldaki tüm alanlara ve yemekhaneye ö€retmenleri eflli€inde giderler.
2. Ö€rencilerimiz ellerini y›karken, yemekleri ö€renci masalar›na servis yap›lm›fl olur.
3. Ö€rencilerimiz yemeklerini yemekhanede ö€retmenleri eflli€inde, kendi yafl gruplar›na ayr›lm›fl bölümde yerler.
4. Ö€rencilerimizin sa€l›kl› beslenme al›flkanl›€› edinebilmeleri için, sabah kahvalt›s›, ö€le yeme€i ve ikindi
kahvalt›s› zorunludur. Özellikle menüler hazırlanırken meyve, sebze tüketimi ve günlük süt içilmesi gibi temel beslenme alışkanlıklarına dikkat edilir.
5. Sabah kahvalt›s›, ö€le yeme€i ve ikindi kahvalt›s›nda verilen yiyecekler, beslenme uzman› denetiminde,
ö€rencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyac› göz önünde bulundurularak haz›rlan›r (Yemekler, Gölbaşı Kampüsümüzün mutfağında hazırlanır ve pişirilir).
ULAŞIM
1. Ö€rencilerimiz okula okul servisi ile gelebilecekleri gibi, aileleri taraf›ndan da b›rak›labilirler.
2. Okul servislerimizde, ö€rencilerimizin servise inifl binifllerinde ve servis içinde onlara yard›mc› olabilecek bir görevli
bulunur.
3. Okul servislerinde bulunan trafikte izleme sistemi (uydu servis takip) ile hangi servisimizin, hangi güzergâhta oldu€u
ve h›zlar› her an izlenebilmektedir.
4. Okul servislerimiz, okul yönetimi taraf›ndan güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve denetlenir.
SAĞLIK
1. Anaokullar›m›zda birer revir bulunmaktad›r.
2. Anaokullar›m›zda birer hemflire bulunmaktad›r.
3. Okullarımızda düzenli olarak sağlık taraması yapılmaktadır.
TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER
1. Eylül ay› bafl›ndaki uyum haftas›nda, velilerimizle tan›flma toplant›s› yap›larak, okula uyum, eğitim ve idari işleyiş
konularında seminerler düzenlenir.
2. Y›lda iki defa, dönem ortalar›nda, velilerimiz ile genel de€erlendirme toplant›lar› yap›l›r.
3. Dönem sonlar›nda, ö€rencimizin ailesinin ve s›n›f ö€retmeninin kat›l›m› ile ö€renci geliflim dosyas› paylafl›m›
(Portfolyo sunumu) yap›l›r.
4. Akademik dan›flman, psikolog, e€itim uzman› ve ö€retmenlerin yönlendirmesiyle, bireysel anne-baba görüflmeleri
düzenlenir. Bu görüşmelerde, ö€rencilerimizin e€itimi ve gelişimi ile ilgili bireysel görüfller paylafl›l›r.
5. Velilerimiz, yöneticiler ve çocu€unun derslerine giren tüm ö€retmenlerle, y›l sonuna kadar randevu alarak birebir
görüflme yapabilirler.
6. Anne ve babalar›n istekleri ve ihtiyaçlar› göz önüne al›narak; alan uzman› akademisyenlerin kat›l›m› ile y›l boyunca
aile e€itimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.
7. Her y›l Geliflim Raporu ile birlikte, okulumuz aileleri ve ö€rencilerimize, yaz tatili için rehberlik önerileri, yaz tatil
programlar›, kitaplar ve tatil çalışmaları verilir.
SOSYAL ETKİNLİKLER
1. Ö€rencilerimiz ayda bir defa Anaokullar›m›za gelen uzman bir tiyatro toplulu€unun oyununu seyreder.
2. Ö€rencilerimiz, ayda bir e€itim program›m›z› destekler nitelikteki sosyal ve kültürel amaçl› düzenlenen gezilere
kat›l›r.
3. Okullar›m›za her ay e€itim program›m›z› destekleyecek, alan›nda uzman olan konuklar davet edilir. Bu konuklar,
öncelikle velilerimiz aras›ndan seçilir.
4. Okullar›m›zda zaman zaman sergiler düzenlenir, çeflitli yazarlar›n imza ve söylefli günleri yap›l›r.
Çankaya Anaokulu: Roze Martin Cd. (Rabindranath Tagore Cd.) 719. Sk. No: 2 Y›ld›z/Çankaya • Tel: (0 312) 498 24 24
Ümitköy Anaokulu: Mutlukent Mahallesi 2073. Sk. (Eski 93) No: 7 Ümitköy • Tel: (0 312) 498 26 26
www.nesibeaydin.k12.tr/anaokulu
3
ÖĞRETMEN KADROSU
1. Öğretmenlerimiz, alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.
2. Ö€retmenlerimiz, okullarımıza üç aflamal› bir sistem ile seçilmektedir. Referanslar› incelenen ö€retmen adaylar›
(özellikle daha önce okuttuklar› ö€rencilerin veli referanslar›), ilk aflamada, insan kaynaklar› birimi ile görüfltürülür.
‹kinci aflamada, mülakat ekibimiz ile görüfltürülen ve mülakat ekibimizin onay›n› alan adaylar›m›z, son aflamada
yönetimin de onay›n› ald›ktan sonra okulumuz ö€retmeni olmaya hak kazan›rlar.
3. Sürekli olarak verilen hizmet içi eğitimler ve çeşitli etkinlikler sayesinde, öğretmenlerimizin çalışmalarına yenilikler getirerek, mesleki bilgileri güncellemeleri sağlanır.
4. Ö€retmenlerimiz teknolojiyi, derslerinde etkin bir flekilde kullan›rlar.
2015 - 2016 E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹M YILI KAYIT KABUL KOfiULLARI
1. 2015 – 2016 e€itim ö€retim y›l›nda, 3, 4 ve 5 yafl s›nıflar›na alınacak ö€renciler için, 28 Şubat 2015 tarihinden
itibaren ö€renci-veli görüflmeleri başlayacaktır. Öğrenci alımlarımız sınıf kontenjanlarımız doğrultusunda sürecektir. Öğrenci-veli görüşmelerimiz, s›n›f kontenjanlar›m›z tamamland›€›nda sona erecektir.
2. Özel Nesibe Ayd›n ‹lkokulu’nun 1. s›n›f›na, yaln›zca Özel Nesibe Ayd›n Anaokulu ö€rencileri kabul edilmektedir.
3. Görüflme ekibimizde; üniversitelerde erken çocukluk e€itimi alan›nda uzmanlaflm›fl olan ö€retim üyeleri de yer
almaktad›r.
HAFTALIK DERS SAATLERİ
Akademik Dersler
3 Yaş
4 Yaş
5 Yaş
İngilizce
8 saat
8 saat
10 saat
Beden Eğitimi / Yüzme
1 saat
1 saat
1 saat
Jimnastik
1 saat
1 saat
1 saat
Müzik ve Hareket
1 saat
2 saat
1 saat
Drama
1 saat
2 saat
2 saat
Dans
-
1 saat
1 saat
Görsel Sanatlar / Seramik
1 saat
2 saat
2 saat
Satranç
-
-
1 saat
Fen ve Doğa Çalışmaları
1 saat
1 saat
1 saat
Matematik
1 saat
1 saat
2 saat
Türkçe Dil Etkinliği
1 saat
1 saat
2 saat
Hareket ve Oyun
1 saat
1 saat
1 saat
Okuma Yazmaya Hazırlık
-
1 saat
2 saat
Sosyal Etkinlik
3 saat
3 saat
3 saat
TOPLAM
20 saat
25 saat
30 saat
* Tablo d›fl›nda kalan etkinlik saatleri ise; uyku / dinlenme, serbest oyun saatleri, yemek ve kahvalt› saatleridir.
AÇIKLAMA: Anaokullar›m›zdaki ETK‹NL‹K ALANLARIMIZLA ilgili ayr›nt›l› bilgiler, anaokulu broflürümüzde
ve web sitemizde yer almaktad›r.
4
Çankaya Anaokulu: Roze Martin Cd. (Rabindranath Tagore Cd.) 719. Sk. No: 2 Y›ld›z/Çankaya • Tel: (0 312) 498 24 24
Ümitköy Anaokulu: Mutlukent Mahallesi 2073. Sk. (Eski 93) No: 7 Ümitköy • Tel: (0 312) 498 26 26
www.nesibeaydin.k12.tr/anaokulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
562 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content