close

Enter

Log in using OpenID

16 Haziran – 04 Temmuz 2014 (7-14 Yaú )

embedDownload
Say : 2014.2.17
Konu : Yaz Okulu Etkinlikleri
16.05.2014
ÖZEL AH NKAYA KOLEJ 2014 YAZ ETK NL KLER
2013-2014 E itim-Ö retim y
n bitmesiyle birlikte okulumuz tatilde de e itim-ö retime yaz okulu organizasyonuyla devam etmektedir. Yaz
okulunda ö rencilerimiz, seçtikleri program do rultusunda arkada
, dostlu u, payla may , rekabeti ve kamp ya am
içinde ki ilik sahibi ve dinamik çocuklar olarak yeti eceklerdir. Programlar
26.05.2014 tarihine kadar s
ö reneceklerdir. Toplum
zdan size uygun olan belirleyerek, ayr lm
bölümü imzalay p
f ö retmenlerine teslim etmeniz gerekmektedir.
TAM GÜN YAZ OKULU – 16 Haziran – 04 Temmuz 2014 (7-14 Ya )
Tam gün yaz okulu program hafta içi her sabah 09.15’ te tesise geli ve yoklamayla ba lay p yüzme, tenis, ö le yeme i ve sanatsal etkinlikler, tiyatro,
su oyunlar , bilgisayar, sinema saati gibi etkinliklerle devam edip 16.30 da günlük çal malar bitecektir.
YARIM GÜN YAZ OKULU- 16 Haziran - 04 Temmuz 2014 (7-14 Ya )
Yar m gün yaz okulu hafta içi her sabah 09.15’te tesise geli ve yoklama 09.30-10.30 yüzme dersi, 10.45-12.00 tenis dersinin ard ndan 12.15 te
servisler hareket edecektir.
YÜZME KURSU - 16 Haziran - 04 Temmuz 2014 (7-14 Ya )
Yüzme kursuna kat lan ö renciler hafta içi her gün 09.15 te kampusta olacak ekilde servislerle okula geleceklerdir. 09.30–10.30 saatleri aras nda
yap lan yüzme çal mas
n ard ndan 11.00’ da servisler hareket edecektir.
TEN S KURSU - 16 Haziran - 04 Temmuz 2014 (7-14 Ya )
Tenis kursuna kat lan ö renciler hafta içi her gün 09.15 da kampusta olacak ekilde servislerle okula geleceklerdir. 09.30–10.30 saatleri aras nda
yap lan tenis çal mas
n ard ndan 11.00’ da servisler hareket edecektir.
BASKETBOL KURSU - 16 Haziran - 04 Temmuz 2014 (7-14 Ya )
Basketbol kursuna kat lan ö renciler hafta içi her gün 09.15 de kampusta olacak ekilde servislerle okula geleceklerdir. 09.30–10.30 saatleri aras nda
yap lan tenis çal mas
REYSEL GEL
n ard ndan 11.00’ da servisler hareket edecektir.
M KAMPI - ULUDA 06-12 TEMMUZ 2014 (8-14 Ya )
Yaz tatilinde arkada gurubunuz ile e lenceli ve bir o kadar da e itici bir kamp planlad k. Bireysel Geli im Kamp
z Uluda ’ n e siz do as nda
okulumuz ö retmenleri ve antrenörleri nezaretinde Karinna Otel’ de gerçekle tirilecektir. 3’ lü ve 4’ lü odalarda her ey dahil 6 gece 7 gün
konaklamal planlanan kamp
zda, öncelikle kamp ya am , do a sporlar - macera, bireysel yeterlilik, temel kuvveti artt rma, bireysel eksikleri
giderme, kendine güven duygusunu geli tirme, tak m olma- tak mda k duygusu, birlikte hareket edebilme çal malar
n yan s ra, ingilizce ve sanat
çal malar da yap lacakt r. Tüm bu çal malar ile birlikte Uluda ’ n güzelliklerini ke fedecek ö rencilerimiz, k sa ve uzun mesafeli (Maden, Zirve,
Göller, Belvü, Bakacak, Tutyeli, Ku akl …) yürüyü lerde yapacaklard r. Deniz seviyesinden 1500 m. ve üstü yükseklikte yap lan bu tür kamplar n
çocuklar üzerindeki olumlu etkileri tart mas z çok önemlidir. Ö rencilerimizin bireysel geli imlerini destekleyici antrenmanlar n yan s ra, bireysel
zaman, toplu film izleme, e lenceli oyunlar-yar malar, geziler, kamp ate i ve gece yap lacak etkinlikler olacakt r.
NOT: Planlanan programlar n gerçekle tirilebilmesi için en az 10 kat mc
n olmas gerekmektedir.
Ba vuru artlar
: Okul d ndan yüzme derslerine kat lacak çocuklar HBS - ANT HBS ve doktor onayl sa
k raporu almalar gerekmektedir.
Kay t Ko ullar
: Kay tlar Özel ahinkaya Koleji Özlüce Kampusu’nda Spor Bölümü ve Muhasebe bölümüne yap lacakt r.
IDAK FORMU DOLDURARAK EN GEÇ 26.05.2014 PAZARTES GÜNÜNE KADAR SINIF Ö RETMENLER NE TESL M ETMEN Z GEREKMEKTED R.
rencimin yaz etkinliklerinden i aretlemi oldu um etkinli e kat lmas
ST YORUM
TAM GÜN YAZ OKULU
YÜZME KURSU
YARIM GÜN YAZOKULU
TEN S KURSU
B REYSEL GEL
BASKETBOL KURSU
rencinin
Veli
Ad – Soyad :
f No
M KAMPI-ULUDA
:
Ad – Soyad :
mza Tarih :
STEM YORUM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content