close

Enter

Log in using OpenID

burayı

embedDownload
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERASMUS PROGRAMI SEÇİM KRİTERLERİ
Öğrenim Hareketliliği
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanması
planlanan öğrenci sayısı 100’dür. Asil listeye giren öğrencilerin hareketlilikten bir veya iki
dönem için faydalanması mümkün olacaktır. Avrupa Komisyonu’nun kararı doğrultusunda,
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği öğrenci seçiminde dil barajı tüm bölümler için Avrupa
Birliği Dil Yeterlilikleri’ne göre B1 olarak belirlenmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda
hareketlilikten faydalanmak için öğrencilerin genel akademik not ortalamalarının lisans
öğrencileri için 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için 2.5/4 olması gerekmektedir. Ortalaması
bu seviyenin altında olan öğrenciler ile yabancı dil sınavı /KPDS-ÜDS-YDS ya da eşdeğer
sayılan uluslararası bir sınav notu bulunmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye
alınmamıştır.
Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan kural gereği (sayfa 7), aynı öğrenim kademesi
içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında
hareketlilikten yararlanmış öğrencilere, Erasmus genel puanından, daha önce yararlandıkları
her bir hareketlilik faaliyeti için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma
uygulanmıştır. Daha önceki öğrenim kademelerinde gerçekleştirilmiş hareketlilik faaliyetleri
bu kuralın kapsamı dışındadır.
Asil listede yer alan toplam öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı ve daha önceki
yıllarda öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak belirlenmiştir.
Belirlenen dil barajının üzerinde yer alan öğrenciler, öncelikle bölümlerine ve Erasmus+
genel puanlarına göre sıralanmıştır. Herhangi bir bölümde B1 dil seviyesinin üzerinde yer
alan öğrenci sayısının, o bölümün anlaşma kontenjanından fazla olması durumunda,
kontenjan sayısı kadar öğrenci asil listeye alınmıştır. Dil seviyesi B1’in üzerinde olmasına
rağmen kontenjan yetersizliği nedeniyle yedek listede yer alan öğrenciler ile ilgili Erasmus
Değerlendirme ve Seçme Komitesi kararları aşağıda yer almaktadır:
1. İlahiyat Fakültesi: Yedek listede yer alan öğrenciler, üniversitemizin mevcut
anlaşmaları içerisinde kendi alanlarına yakın (Social Sciences, Humanities vb.)
anlaşmalar kapsamında hareketlilik gerçekleştirebilirler. Hareketliliğin bu kapsamla
gerçekleştirilebilmesi için gidilecek kurumdaki derslerin tam tanınma kapsamında
uygunluğunun bölüm koordinatörü tarafından onaylanması zorunludur.
2. Almanca Öğretmenliği: Yedek listede yer alan öğrenciler, üniversitemizin mevcut
anlaşmaları içerisinde kendi alanlarına yakın (Education, Teacher Training vb.)
anlaşmalar kapsamında hareketlilik gerçekleştirebilirler. Hareketliliğin bu kapsamla
gerçekleştirilebilmesi için gidilecek kurumdaki derslerin tam tanınma kapsamında
uygunluğunun bölüm koordinatörü tarafından onaylanması zorunludur.
Asil listeye giren öğrenci sayısı beklenen hibe miktarı ile gönderilebilecek olan öğrenci
sayısının altında kaldığı için yedek listede yer alan öğrencilerden 01 Ekim 2015 tarihine
kadar B1 seviyesinde yabancı dil bildiğini belgeleyebilen (geçerli bir belge olmak kaydıylalütfen OMÜ Erasmus+ broşürümüze bakınız) öğrencilerin 2015-2016 Akademik Yılı Bahar
1
Dönemi’nde gönderilmek üzere asil listeye öğrenci alınması mümkün olacaktır. Bu kapsamda
asil listeye alınabilecek öğrenci sayısı 25 olarak belirlenmiştir. Dil Belgesi getirebilen öğrenci
sayısının bu rakamın üzerinde olması durumunda Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan
kriterlere göre seçim yapılacaktır.
Yedek Listesinde yer alan öğrenciler kendi bölümlerinden feragat eden ya da gitmeyen
öğrenci olduğu takdirde gitmeye hak kazanacaklardır.
Asil veya yedek listede yer alan öğrenciler, programdan hibesiz olarak faydalanmak
istedikleri takdirde hareketlilik gerçekleştirebilirler.
Asil ve yedek listede yer alan öğrenciler “Aday Erasmus+ Öğrenim Öğrenci”sidir. Asıl
adaylıkları Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar
(gidip gidemeyecekleri) bu hibe miktarlarından sonra kesinleşecektir.
Asil ve Yedek listede yer alan tüm öğrencilerin 12-13 Mart 2015 tarihlerinde yapılacak
Oryantasyon programına mücbir bir neden olmaksızın katılımı zorunludur. Öğrenciler
Program süresince izinli sayılacaklardır.
Staj Hareketliliği
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda Erasmus Staj Hareketliliğinden faydalanması planlanan
öğrenci sayısı asil 33 olarak belirlenmiştir. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda hareketlilikten
faydalanmak için öğrencilerin genel akademik not ortalamalarının, lisans öğrencileri için
2.20/4.00 lisansüstü öğrencileri için olması gerekmektedir. Ortalaması bu seviyenin altında
olan öğrenciler ile yabancı dil sınavı / KPDS-ÜDS-YDS ya da eşdeğer sayılan uluslararası bir
sınav notu bulunmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.
Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan kural gereği (sayfa 7), aynı öğrenim kademesi
içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında
hareketlilikten yararlanmış öğrencilere, Erasmus genel puanından, daha önce yararlandıkları
her bir hareketlilik faaliyeti için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma
uygulanmıştır. Daha önceki öğrenim kademelerinde gerçekleştirilmiş hareketlilik faaliyetleri
bu kuralın kapsamı dışındadır.
Erasmus+ Staj Hareketliliği için OYDEM tarafından yapılan yabancı dil sınavı sonuçları
öncelikle dikkate alınmış ve dil barajı ve dil barajı tüm bölümler için 65 olarak belirlenmiştir.
Nihai seçim yukarıda öncelikle dil barajı dikkate alınmak kaydıyla toplam Erasmus+ Genel
Notuna göre yapılmıştır. Asil listeye giren öğrenci sayısı belirlenirken Ulusal Ajans tarafından
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı için Üniversitemize tahsis edilmesi beklenen hibe miktarı ve
daha önceki yıllarda öğrenci başına düşen ortalama hibe miktarı bir ölçüt olarak alınmıştır.
Buna göre her anabilim dalına/bölüme 1’er kişilik kontenjan verilmiştir. Yedek listenin
oluşturulmasında da asil liste ile aynı kriterler uygulanmıştır (65 dil barajı ve her bölüme bir
kontenjan olmak üzere).
Asil listeden gitmeyen ya da feragat eden öğrenciler olduğu takdirde, ilgili öğrencinin
bulunduğu öğrenim kademesinde (lisans/lisansüstü) yedek listede ilk sırada yer alan
öğrenciden başlayarak yerleştirme yapılacaktır.
2
Asil veya yedek listede yer alan öğrenciler, programdan hibesiz olarak faydalanmak
istedikleri takdirde hareketlilik gerçekleştirebilirler.
Asil ve yedek listede yer alan öğrenciler “Aday Erasmus+ Staj Öğrenci”sidir. Asıl adaylıkları
Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip
gidemeyecekleri) bu hibe miktarlarından sonra kesinleşecektir.
Asil ve Yedek listede yer alan tüm öğrencilerin 12-13 Mart 2015 tarihlerinde yapılacak
Oryantasyon programına mücbir bir neden olmaksızın katılımı zorunludur. Öğrenciler
Program süresince izinli sayılacaklardır.
ERASMUS DEĞERLENDİRME VE SEÇME KOMİTE ÜYELERİ
‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi
yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin
tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar,
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’(Ulusal Ajans “Erasmus
Uygulama Elkitabı 2014-2015 sayfa 10)
06.03.2015
Prof. Dr. Sevilhan MENNAN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hüsrev MENNAN
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Uzm. Emine Bol Yazıcı
Erasmus Kurum Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi Şube Müdürü
Uzm. Esra DERLE GÜZEL
AKTS/DS Kurum Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Birimi
Uzm. Tolga ARSLAN
Erasmus Uzmanı
Uluslararası İlişkiler Birimi Elemanı
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
366 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content