close

Enter

Log in using OpenID

25.12.2014 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında

embedDownload
T.C.
vursexodneriu runwu nngxaxuGr
f gitim Ogetim Dairesi Bagkanh g
15/01/2015
SEyI :75850160・ 104,01.03,01/1913
Ko■ 肛Lisa調 畿stt E摩 饉m●
ctimmmleri
「
DAGTTM YER]"ERNE
e$tim 6$etim prograna agrlmsr ve yiirtttiilrrcsirrc dair itlaler 25.12.201.4 trnhli
Yfilsekti$etim Genel Kwul toplanEsrnda g$rtigiilerek lcarara ba$aunrg ohp, sOz homsu ilkeler ekte
Lisenq0stu
sunulnugtrr.
Bilgilerinizi ve geresiai rica ederim
I
e-irnzahdrr
Siileyrmn Necati AK$EgME
Baghn
a.
Genel Seketer
EK:ikeler O sa河
D中 ●E
輸 霞 IItcm
BELGEN;N ASLI
ELEKTRot$ir
....1.1,..i
!l*zrillclr
.o1,./i;t
r
{olsaiar lelairenl
貿`¬ ―t9人?
.
9け
1ヽ
卜饉 1御・r.H No1006539 ndANKARA
Teblt1031幼 2987825Fabi103121 266 4748
…
B.mO晨 ms_。 Lttt・ Bttmtt Agマ 鼎鴨lDk騨 1言
Bube嘔 JVeniC― nk磁 L― LEntエ
-lcyidth詢 PS=■ヽ
y8PLb此
ヽふ
gov.tr/doぃ
りh13/in“ 8ntb″ ,OL/S18●
秤酬 噸 韓翫
臨
S―
t―
QccLttP`Tい Dex7● bd9440134370・ bb卸 ■16dbd20o945d
ndEshdロ
Liceucitrtfr Efitim-Olretlm Progrrmr Agrlmesr ve Yilrttfilmcriue Dair ltkeler
A.
Program Agrlabilmeri lgin Gerekli Argeri YcterliUkler
e$tim-6$aim vc srnav y0nctrnclifi gergevesinde agrlacak her bir
program igin ayn ayn olmak tlzere aga$rdaki yeterliliklerin saglannrasr gerekir.
Lisanstlst0
l.
2.
3.
4.
Progam agrlacak iiniversite kadrosundr gdrev yapmakta olup doktorasr veya
dogentli$ program agrlmak istenen alandan olan; agrlmak istenen program
disiplinlerarast isc o alanla do[rudan iligkili lisanstlstu esitimprogramrnda ders
verecek dgretim Uyeleri olmahdr.
Doktora programt, en az ikisi profesdr kadrosrurda olmak llzere altr dgretim
0yesi, birisinin profesdr olmam halinde ise en az ikisi dogcut olnrak {tzerc
finiverrite kadrosuuda asgari toplam altr dSetim tlyesi ilc agrlabilir. Bu
U$stim ttyelrinden bir tanesi yabancr uyruklu olabilir.
Yllksek lisans programl isc cn az ikisi profes0r ve/veya dogent r:nvanrna sahip
olmak ilzere llniversite kedroruuda asgari tl9 Otptim 0yesi ile agrlabitir.
Dohora program igin sdz konusu dgretim tlyelerinin, cn az d0rt yanyrl bir
lisans ya da iki yanyl boyunca rcdi yuksek lisans programrnda dcrs vcrmig
olmast; yUksek lisans progranu igin ise en az iki yanyll bonurca bir lisans
prograuunda ders vcrmig olmasr gerekir.
5.
Lisanstlst0 e$tim-dgetim programr agrlacak tuiiversitenin, k0flIphane ve
laboranrvar gibi ydnlcrden gcrekli ycrcrliliklere sahip olmasr gerekir.
6.
Hangi y0ksek lisans ve doktora programlannda farkh bilim dallanndan
offirn
0yesi gerekti$ hususunda Yiltsek6getim Ytlrflrne Kunrlu yetkilidir.
B.
Danrymrn.A,tsnm$r
I.
Agrlan lisansitst[ ef,itim-0getim programlannda yukanda bclirtilen nitcliklere
sahip 0tretim {Iyeleri, ilgili progranrm ba$h bulrurdufu Enstittl Ydnetim Kunrlu
karanyla atanr:r. Birinci danrgmanlar llniversite kadrosundaki 0$etim ttyeleri
arafmdso atailr. Ancak ikinci daru$manlar ise tlniversite ka&osu drEndaki
tilretim ilyeleri arasmdan atanabilir.
2. Doktora programlannda 0[retim 0yolerinin tcz y6nctebilmesi igin, en az bir
y0ksek lisans tezi ydnetrnig olmasr gerekir.
3. Ytlksek lisans vc doHora programlannda 0$etim 0yesi bagrna d0gen tsz
damgmankg tlst smrn l2'dir. furcak, bu smrnn d0gitriilmesine vcya sadccc
OYP ve 35. madde kapoamrnda gdrevlendirilenler, yabancr uynrklu 0genciler,
lisanstlst0 programdan iligipini kestirmedi$i igin prograrna kayrth gdztlkcn
ancak ilgili ddnernde kayrt yenilemeyen dgenciler ile aftan yararlanarak geri
ddnenleri gerekge gOstererek %50 artrntnasrna Universite yetkili kurullan karar
verir. Bir Olrenci/tez igin birden fhzla dnnr$man atanmasr durumuada, iki adet
ortak danrgmah$ olan 6$retim ilyesi, bir adet daugmanhfa sahip sayhr.
4. Danrgmanhklann hangi agamada atanaca$na itgili kurullar karar verir.
5. Yuksek6getim kuumu ya da 0st kurullannds yer dc[igtiren ve emekliye
aynlan d!rctim 0yelerinin baglamrg olan danrgmanlklart stlreg tamamlanrncaya
kadar devam eder.
6.Hali h― da■ 4ボ nde 12'dcn fazla darusmanllk bulunan Oま c山口 uye10ri,s● 2
bn"u saコ ,beHrlenenttt s_ndtmadttcne kadaryeni danl口 anllk damaz.
Dersler ve J量 」ler
Lisansilstt prottarda derslerlnメ ‖ 血
tez sa― aslnda;
esinde,Jttled■
olu,mlmaslnda ve
1, Programln toplan krodi miktanmn yanstn ge9mcmek kaydlyla zon‖
1lu dersleri
kapsayan mtl■ dat pro_l beШ enir.Bunun dl,lnda se9mcli ve uygulamdl
dersiene semineJere導 Jlk Verilir。
2.Yetettilik ve tez savunma tOplantllan,dinleyidL三 n katlllmm a91k olarak
yaplllr.Dinleメ Ciler・ oぃ ∝in ebmanlan,lisans蒻 饉 o酔 nCiler ve alanln
manndan Ollttur.
3,Doktora yc燎 1■ ik ve"z savunaj面 1轟 ,on az ikisi kl― dl,ndan ohak
黙
、danleman dttL be,。 rtim● yesinden ol彎 ur.Yuksek lisans tez
k― 山,mdan ohak Lre.dant,man d,婦 l en
SaVunFnajttrild be en az b“
az■ 9 0yetin tyesinden olDur.
Tczler
l.Lisanststu eLidm teZleri savllnmayattadan oncc,1lgili
dLenlenecek intihal prormt rapon tesum edilir.
ёttenci tanflndan
2.Tein tt kap41nda"Zdanlsmanl ve dgertezjtt tyel駆 hn isi組 cH ycr由
E.
.
Progrann Soni3麟 dlrma
Oniversite yotkili k田 己lannca her yll sonunda prottar g●zden ge,Hlenよ
ぃgan ontim● yesi yeterlilikleri dusen ve/veya diger kO,unan sagayamayan
proprnlara ё
:如諷ci allnmz.
F.
Diler H■ 3■ Sh『
1。
Bu ilkelerdenonce gerkliyeterluikleri sttayanancakyttarldaycrdan asgri
ycterlilikled saJa2yamayan Hsanstt prO酬 鴫
bu ikelgin y伽 田増e
girditt taribten idbaren iki yll i9indc(2016‐ 2017 Bahar D● T口 面雌 kadarl
aramn yeni y●
satlamaSl gerehnekte dup bЩ u sttlayamayan
"duiHc」
lisans憮 饉 pro伊田
」ara 6夕 enci dmid郵 』珈劇 ur.
2.S● z konusu ilkelerden ё
n∝ asgari yeterEligi saElayamayan prOFamlanntekmr
ё enCi alabilmesi 19h yeni beliJenen yeterliliklei sttlamasl gerettr.
『 ilkeler,alllacak tezsiz´ はsck liSans pro_laruu kapsamamam olup s6z
3.Bu
konusu programlar,ilgili mev冽 ほt9erOevesinde aynca yantol歯
,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content