close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e.
MU~ v ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 633265271774.01/2747197
Konu: Yliksek Ogretime Geyi~ Smavl
ile ilgili ValiIik Genelgesi
12/03/2015
....................... OKULU MODORLDGUNE 15 Mart 2015 pazar giinii yapdacak olan Yliksek Ogretime Geyi~ Smavl (YGS) ile
ilgili, Mu~ Valiliginin gondermi~ oldugu 2015/4 nolu Genelge Miidiirliigiimiize ait web
sayfasmda yaymlamm~tIr.
15 Mart 2015 tarihinde yapllacak olan Yliksek Ogretime Geyi~ Smavma girecek olan
ogrencilere yardimci olmak amaclyla Ekli Genelge dogrultusunda hareket edilmesi
hususunda;
Bilgilerinize rica ederim.
Nurettin OZDA~
Miidiir a.
Milli Egitim ~ube MiidiirU
DAGITIM: TUm Okul Miidiirliiklerine Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenedcc-ff8f-3e55-b75c-2a3fkodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MU~ vALiLiGi il Yazl i~leri Miidiirliigii :83666756-0101
Konu :Yiiksekogretime Ge~i~ Smavl.
Sayl
10.03.2015
GENELGE
(2015/04)
Devletimizin ve milletimizin geleeeginin teminah olan gen~lerimizin ozverili ve
gayretli ~ah~maIarmm degerlendirileeegi "Yiiksekogretime Ge~i~ SmaVl" (YGS) 15 Mart
2015 Pazar gfulU yapdaeaktu.
ilimizde, 15 Mart 2015 tarihinde yapdaeak olan Yiiksekogretime Ge~i~ Smavmm
(YGS) sakin, giivenli bir ortamda yapllmasl ve gen~lerimizin hedefledikleri sonu~lan
almalanna esas oimak iizere;
I.Smavm yapdaeagl 15 Mart 2015 gonii saat 07.00'den smavm
kadar olan sUre i~erisinde;
a)Otolann klakson ~almalarl,
sonu~Ianmasma
b)DUgUn, asker ugurlama vs. konvoyian
oI~turulmasl, e)Bina hafriyat ve Ylklmlan ile seyyar sahel giiriiltiileri ve benzeri her tiirlii giiriiltiinUn yapdmasl,
ilimiz Merkezinde smav merkezi olarak kullamlan okullann yakmmda yasaklanml~hr.
2.Smavlarm yaptldlgl okullar ve kamu binalan bahyelerine ve
hil(bir vaslta park ettirilmeyeeektir.
~evre1erine
smav gfulu
3.Belediye Ba~kanhgmea smav merkezlerine gideeek giizergahlarda toplu
seferleri aksakslzca sUrdiiriilecektir.
ta~lma
4.11 Milli Egitim MUdUrliigu ve it Saghk MUdUrIUgu tarafmdan smav yerlerinin
hazulanmasl ve saghk tedbirleri oneeden planlanaeaktu.
5.Yiiksekogretime Gel(i~ Smavma (YGS) katdaeak olan ogrencilerden smav heyecan
ve tel~l il(erisinde kimlik eiizdaruru kaybedenler ile unutan ogrencilerin magdur olmamalan
il(in 15 Mart 2015 giino saat 07.00 itibariyle Mu~ Merkez il~e Niifus Miidiirliigii hizmet
vermek mere al(lk tutulaeaktlr.
6.15 Mart 2015 tarihinde smavlann yapdacagt tUm okullar ile ~evrelerinde
tertip ve tedbirleri Polis ve Jandarma tarafmdan onceden planlanacaktlr.
emniyet~
Her kademedeki personelin ve degerli vatanda~larlmlzm, sevgili ogreneilerimize sakin
bir smav ortaml olu~turulmasl baklmmdanhassasiyet gostermelerini ve gerekli tedbirlerin
onceden ahnmaslru onemle rica ederim.
Ktllttlr Mahallesi istasyon Caddesi Atattlrk Bulvan Htlktlmet Konagl Kat: 2 - MU~
Telefon: (436)212 12 55 Faks: (436)2121255
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.mus.gov.tr
Bilgi i\=in: AARAS
~ef
Telefon No: 0436 2121255
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content