close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. MU~ vALiLiGi iI Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 174802971165.011721645
Kono: Tahmini Blitc;e Giri~leri
22/01/2015
........................ OKULU MUDORLUGUNE iIgi : 19/01/2014 tarih ve 560340 saYlh yazlmlz.
Bakanhglmlzca 06/02/2015 tarihine kadar uzatIlan ve ilgi yazlmlz He bildirilen
TEFBiS tahmini bUtc;e giri~lerinin yapdmasl gerekmektedir. Tahmini BUtc;e giri~leri
yapmayan okullanmlzm isimleri mUdUrlUgUmUze ait http://mus.meb.gov.tr/adresinde
yaymlamm~tlr. Ekli listede ad! gec;en okullarm tahmini bUtc;e giri~lerini iVEDiLiKLE
yapmalan hususunda;
Geregini rica ederim.
Nurettin 6ZDA$
MUdUr a.
Milli Egitim $ube MUdUrU
DAGITIM: Okul ve Kurum MUdUrlUklerine Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8dO I-b4cc-3e4a-81 db-a06c kodu He teyit edilebilir.
Detay
Okul adl
Tahmini But~e Bilgisi
Mu~
Rehberlik ve Ara~tlrma Merkezi
O,DO
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Yaygm <;ok Programh Anadolu Lisesi
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Alparslan Anaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Bilek ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Bostankent ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Boyuncuk ilkokulu
O,DO
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
<;h;:ekli ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
<;ukurbag ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Dagarasl ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Dilimli ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Bilgisi
Dumlusu ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Durugoze ilkokulu
0,00
KAY~
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Ekinduzu ilkokulu
0,00
KAYITYOK!IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Eralam ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
ITahmini
BOt~e Bilgisi
Tahmini BUt~e Bilgisi
Tahmini
Tahmini
But~e
BOt~e
Bilgisi
Bilgisi
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Tahmini
BOt~e
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Miktar
ilkokulu
Durum
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Mercimekkale ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Tekyol ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BUt~e Bilgisi
Sel<;uklu IIkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tandogan ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Tabanh ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
=eBilgiSi
Sungu Hurriyet IIkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
AgllIl ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Alani<;i IIkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Be~parmak ilkokulu
0,00
KAYIT YOK!IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Aligedik ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
DOzkarabey ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Gundogan ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini
BOt~e
Bilgisi
tce Bilgisi
Tahmini BOt~e Bilgisi
lTahmini BOtr;;e Bilgisi
ITahmini
Tahmini
BOt~e Bilgisi
BOtce~GOdUmIO ilkokulu
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Golkoy ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
EI<;iler ilkokulu
0,00
KAYIT YOK!IPTAL
Tahmini
BOt~e
Bilgisi
Kalecik ilkokulu
0,00
KAYITYOK!IPTAL
Tahmini
BOt~e
Bilgisi
Karabey ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Karde~ler ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/I PTAL
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Karhdere ilkokulu
0,00
KAY1TYOK/IPTAL
Kaya~lk ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Ke<;idere ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
ini BUtce Bilgisi
Ke<;idere Oymata~ ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
ini BUtce Bilgisi
Ke<;idere Qrencik IIkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini
BGt~e
Bilgisi
Tahmini BOtr;;e Bilgisi
Tahmini BOt~e Bilgisi
KIYlba~1 ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Ta hmini But~e Bilgisi
Klzllaga~ ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Konukbekler ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/I PTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Korpeaga~ ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini Bi.it~e Bilgisi
Ko~k ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Kutlugun ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But!;;e Bilgisi
Mescitli ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Mescitli Karaaga~h ilkokulu
0,00
iTahmini BOt!;;e Bilgisi
Muratgoren ilkokulu
0,00
~YITY~~
Tahmini Bi.it~e Bilgisi
Nadashk ilkokulu
0,00
KAYITYO
iTahmini
But~e
Bilgisi
KAYITYO
Tahmini
BUt~e
Bilgisi
Karakuyu IIkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini
But~e
Bilgisi
Sava~~llar ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Suduragl ilkokulu
0,00
KAYIT YO K/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Suvaran ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Suruguden ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Ta hmini BGt!;;e Bilgisi
Ta~oluk ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Toprakkale ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
O~dere ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini But!;;e Bilgisi
O~evler ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Agartl Kaml~h ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Tuten ilkokulu
0,00
KAYITYOK
Tahmini
But~e
Bilgisi
Sandal ilkokulu
0,00
KAYITYOK
Tahmini
But~e
Bilgisi
Bogaz ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Yaygm Kar~lyaka ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Serinova Ziyaret ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But!;;e Bilgisi
Aydogan ilkokulu
0,00
KAYIT YO K/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
~engilli ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
inardl Konak ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Merkez Karaaga~h Ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini
BOt~e
Bilgisi
Yazla ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini
BOt~e
Bilgisi
Be~parmak Soguksu ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
i
Tahmini BUt!;;e Bilgisi
Kumluca ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Agartl Dursunlu ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But!;;e Bilgisi
Arpayazl ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Harman ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
.Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Yoncahoz ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Yelalan ilokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini Bi.it~e Bilgisi
Yeroluk ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Alagun ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Alican ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
Aligedik Fmdlkh ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini Biit~e Bilgisi
A$agl Yongah ilkokulu
0,00
OK/IPTAL
:
Tahmini
Bi.it~e
Bilgisi
ITahmini BUt!;;e Bilgisi
Baklrcllar ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Yukanslzma ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Agartl ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Akkonak Gi;~menler ilkokulu
0,00
KAYIT YO K/IPTAL
Akkonak ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
Tahmini Biit!;;e Bilgisi
Alparslan i1kokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini But!;e Bilgisi
Serinova ilkokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But!;;e Bilgisi
Sungu ilkokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Dsi Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini Biit~e Bilgisi
Eralanl Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Gazi Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
.Tahmini Biit~e Bilgisi
GOzeltepe Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BUt~e Bilgisi
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini Biit~e Bilgisi
Mu~
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
TekyolOrtaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
Tahmini BUt~e Bilgisi
Tandogan Ortaokulu
0,00
KAYIT YO K/IPTAL
Tahmini But~e Bi/gisi
Tabanll Ortaokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini Biit~e Bilgisi
Sungu Hurriyet Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini Biit~e Bilgisi
~enova
Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Ziyaret Ortaokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Bostankent Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Mercimekkale Ortaokulu
0,00
KAYIT YO K/IPTAL
iTahmini Biit~e Bilgisi
Sungu Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
BOt~e Bilgisi
Suva ran Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
ArpayazlOrtaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
iTahmini Biit!;;e Bilgisi
<;atba~1
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt!;;e Bilgisi
Harman Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
Yoncah5z Ortaokulu
0,00
KAYITYOK/IPTAL
Tahmini Biit~e Bilgisi
Yeroluk Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BOt~e Bilgisi
O~dere Ortaokulu
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Klzllaga~
0,00
KAYIT YOK/IPTAl
Tahmini BOt~e Bilgisi
Ortaokulu
ozel Egitim uygulama MerkeZll1.
Kademe
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
Tahmini BUt~e Bilgisi
Tekel Ta~oluk Yatlh Bolge Ortaokulu
0,00
KAYIT YO K/IPTAL
Tahmini But~e Bilgisi
MU$ Guzel Sanatlar lisesi
0,00
KAYIT YOK/IPTAL
I
Tahmini Biit~e Bilgisi
'Tahmini
Biit~e Bilgisi
I
Tahmini Biit~e Bilgisi
'Tahmini
ITahmini
But~e
Bilgisi
Tahmini Biit~e Bilgisi
Turk Telekom Ortaokulu
Ortaokulu
IMu~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content