close

Enter

Log in using OpenID

(0312) 324 50 70 |[Şirket adresini yazın]

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 95966346
: Tıbbi Laboratuvar Ruhsat Başvuruları
Hk.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İlgi: a) 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği,
b) 20.03.2014 tarih ve 5363.11264 sayılı yazımız.
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin, “Mevcut tıbbi laboratuvarların uyumu” başlıklı Geçici Maddesinde
“Mevcut tıbbi laboratuvarlar, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak
zorundadır. Uyum süresi içerisindeki ruhsat değişikliği gerektiren durumlarda ruhsat işlemleri, 15/2/2008
tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmeliğe göre yürütülür.” Hükmüne, Tıbbi laboratuvarlarda uyulması gereken diğer hususlar
başlıklı 35. Maddesinin 1. Fıkrasında ise “Tıbbi laboratuvarlar, Bakanlıktan ruhsat almadan faaliyet
gösteremez.” Hükmüne yer verilmiştir. İlgili hükümler gereğince, mevcut tıbbi laboratuvarların 31/12/2015
tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamaları ve ruhsat almaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde Yönetmeliğe uyum sağlamayan ve ruhsat almayan tıbbi laboratuvarlara, 3359
Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, Ek Madde 11. Maddesinde yer alan “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili
tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce
acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç,
ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tabi hizmet birimlerini Sağlık
Bakanlığından izin almaksızın açan veya buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları,
bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” Hükmü gereğince
işlem yapılacaktır.
Tıbbi laboratuvarların Yönetmelik çerçevesinde ruhsatlandırılmasında, standardizasyonu sağlamak
denetçilere ve denetlenen tıbbi laboratuvarlara yol gösterici olması amacıyla “Ruhsat Başvuru Dosyası Kontrol
Listesi/Kılavuzu” ve “Tıbbi Laboratuvarların Ruhsat Öncesi Yerinde Denetim Formu/Kılavuzu”
hazırlanmıştır. İlgili form ve kılavuzlar http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr web sayfasında yayınlanmıştır.
Kurulunuza bağlı olarak faaliyet gösteren tıbbi laboratuvarların olası aksaklıkların önüne geçilmesi
açısından, yukarıda belirtilen form ve kılavuzlar çerçevesinde ön değerlendirme yaparak, ruhsat başvurularını
en kısa sürede yapmaları tavsiye edilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı.
Rüzgârlı Cad. Plevne Sk. No:7 Kat:3 Ulus-ANKARA
Faks: (0312) 324 50 70 |[Şirket adresini yazın]
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Tel: (0312) 324 63 89/154
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 3a9ea7e9-0771-4b19-ac08-4903ee6e78f8 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content