close

Enter

Log in using OpenID

Broşür50 KB

embedDownload
VITOMAX 100-LW
Tip: M148
110°C'ye kadar gidifl suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 650 – 6 000 kW (559 000 – 5 160 000 kcal/h)
Maksimum iflletme bas›nc›: 6 ve 10 bar
Vitomax 100-LW kazanlarda düflük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düflük yanma elde
edilmektedir.
Vitomax 100-LW,
M148'in üstünlükleri:
Düflük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iflletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu.
Tam yükte kazan verimi: %91,5
K›smi yükte kazan verimi: %95
Çelik ekonomizör Vitotrans 200-LW
ile %5, paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalanarak %10 verim
art›fl› sa¤lan›r.
Genifl su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve
›s› geçifli sa¤lad›¤›ndan kazan devresi
pompas› gerekmemektedir. Hidrolik
ba¤lant›s› basittir.
Vitomax 100-LW, M148
650 – 6 000 kW
Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, atefl betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Genifl temizleme kapaklar›
Su yönlendirme plakas›
Etkin ›s›
izolasyonu
Üzerinde
yürünebilir sac
Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaflt›r›r.
100 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
sayesinde düflük radyasyon
kay›plar›.
Yanma
odas›
Çelik ekonomizör
Vitotrans 200-LW sayesinde
baca gaz› ile at›lan
duyulur ›s› geri kazan›l›r.
VITOMAX 100-LW, Tip: M148
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Genifllik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)
Kazan su hacmi
6 bar
10 bar
kW
kcal/h
650
559 000
850
731 000
1 100
946 000
1 400
1 204 000
1 800
1 548 000
2 300
1 978 000
2 900
2 494 000
3 500
3 010 000
4 200
3 612 000
5 000
4 300 000
6 000
5 160 000
mm
mm
mm
2 300
1 400
1 650
2 500
1 500
1 700
2 700
1 600
1 750
2 900
1 700
1 800
3 100
1 800
1 950
3 400
1 900
2 100
3 600
2 000
2 100
3 900
2 100
2 300
4 400
2 300
2 400
4 500
2 400
2 500
4 900
2 500
2 600
kg
kg
litre
1 500
1 700
1 100
1 800
2 000
1 300
2 100
2 400
1 500
2 600
3 000
1 800
3 200
3 800
2 200
3 700
4 400
2 300
4 300
5 300
2 900
5 300
6 200
3 400
6 400
7 800
4 500
7 300
8 900
4 900
8 600
10 400
5 600
41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content