close

Enter

Log in using OpenID

,-8l,,lr-- - Aktif Eğitim-Sen

embedDownload
AKTiF
nĞirivı-ssro
Genel Merlrezi
Sayı
:217.GB.630/2tbq9
Konu : Çocuk bakım
.$.ıo+ızo
ıs
odası
MiLLi EĞiTİM BAKANLIĞINA
(İnsan Kaynaklarr Genel Müdürlüğü)
]--ğitin çallŞan1 annc]crin okul çağtni1 heüiiz gelmeırriş çocrıkları
ilc ilgiIi
1,aşadıklaıı
problcn]lcrin çözünlii içiıl. cğitiı,ı kurun afİlda brıluırnrasrnda,varar gijrdüğiiıniiz ''çocrık birliırı
,-ılasi'ile ilgili seııdik.ülıZın göriişleri. çözüm 1,olları ilc Lıirlikte ekte belirlilniştiü,
Bilıil.riııiz.
ı
c :çrc_ini ıı,z qd<riıı.
,-8l,,lr-osüDan
BAHÇE
Gencl Başkaıı
l
k:
Okullarda çOc!ük Lrakın odası i]e il!!i]i göriiş ıazısı (3 sa_ıfa)
o
Bestepe lt ah 33.Sokak
6 ı]]j
-
2]5 08
ek.|llirii:Pq
iPbt)
t mf - lrqt
0[
Nol] Y€nimahalle/AN]GRA
,3
ı]]] ]]!
ü]t
ır
t tll:tp,.ıüİi/itf_.]ir,]iıl
AKTiF EĞiTiMciLER sENDi(Asl (Aklif Eğitim_sen)
oKuLLARDA cocuK BAK|M oDAsl iLE itGiti GöRÜs VE öNERiLER
cocUK BAKlM oDAsl BiR iHTiYAçrlR
Küçük çocuklarınln bakıml eğitim çallşanlarlnIn en temelsorularlndan biriniteşkİIetmektedir.
Hatta ailevi problemlere bile sebep olacak kadar ciddi bir sorundur. Özellikle ailelerinden
uzakta görev yapan öğretmenlerin çocuklarlnl emin ellerde yetiştirmeleriyle alakall yaşamlş
oldukları kaygı, performan5lar]nl olumsuz yönde etkilemektedir, Çocuklarl için 8üVenillr bir
bakıcl bulup bulamama endişesi hem kendi iç dünyalarında bir çalkantı meydana getirmekte
hem de ders Verdiği öğrenciler açısından çallşma Verimini olumsı]z etkilemektedir.
Hayattn ilk ylll bebeğin anneye her yönüyle bağlmll olduğu bir dönemdir, Çocuk yürümeye Ve
koşmaya baŞladlğİnda ise kendi başlna hareket etme, bağtmslz olma lsteği içinde olmaslna
rağmen anneyİ etraflnda görmekten, onun yanlnda olmaktan hoşlanlr. sosyalleşme
becerisınin kazanlldığl 3 yaşa kadar çocuklar bir taraftan anneden ayrlşmaya çallşlrken bir
taraftan da bağımlılığı devam ettirirler.3 yaşa kadar görülen bıJ bağmll ilişkinin bu yaştan
sonra azalması, ilişki boyutunun bağımlılıktan bağllllğa dönüşmesi beklenir.
Kreş Ve anaokut|arl çocuğun sadece baklldlğl ya da oyun oynad!ğl bir ortam değil, sosyalleşme
becerisinin 8eliştiği, kurallara uymayl, yaşıtlarlyla ilişki kurmayı, paylaşmayı öğrendiği sosyaI
bir ortamdtr.
Eğitlm çallŞanlarlndan maksimum düzeyde yararlanmak Ve çocuklaründan ayrl ka!madan
çallşmalarınl sürdürebİlmeleri için çocuk bakımı ile ilgili sorunlarlna çözüm bulunmas!
gerekmektedir.
1869 eğitim çalüşanl ile yapllan bir ankette "Eğitim kurumlarına çocuk baklm odası yapülmall
mldır?" 5orusuna, ankete katllanlarln %96'slnü oluşturan 1788 kişi EVET, %4'üne tekabül eden
81 kişi HAY|R cevabl Vermiştir. Bu anket sonucu da gösteriyor ki, çocuk bakım odasl eğitim
çallşanlarl için önemli blr ihtiyaçttr.
YASAL DAYANAKLAR
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarl sözleşmesi 2. maddesinde yel ala "Tqrof Devletler, bu
Sözleşme'de yozü]] olon hoklor] kendi yetkileri oltındo bulunan her çocuğo, kendilerinin, anobobolonnün veyo yosol vosilerinin sohip olduklorı, ırk, renk, cinSiyet, dil, siyosol yo da boşko
düşünceler, ulusol, etnik ve sosyol köken, nülkiyet, sğkatlük, doğuş ve diğer stotüler nedeniyle
hiçbir oyrüm gözetmek5izin tonür ve tqohhüt ederler."
Aynl sözleşmenin 3. maddesinde yer alan: "1- Kamusal yd do özel sosyol yadım kuruluşlorı,
mohkemeler, idori mokomlor veyo yosomo orgdnlolü torğİındon yopılan ve çocukldn
ilgilendiren bijtün İooliyetlerde, çocuğun yororı temel düşüncedir.
2. Torof Dev]etleL çacuğun ono bğbqsünın, vosilerinin ya do kendisinden hukuken sorumlu olon
diğer kişilerin hok ve ödevlerini de göz önünde tutorak, esenliği için gerckli boküm ve kafumoyü
soğlomoyü ü5t]enirlel ve bu omoçlo tüm uygun yosol ve idari önlemleri ğlüllğr.
3. Torof Devletler, çocuklorın bokımı veya korunmorndon sorumlu kurumlann, hizmet ve
fooliyetlerjn özellikle güvenlik, sağllk, per'anel soyısı ve uygunluğu ve yönetimjn yeterliliği
aç]sündon, yetki]i mğkomlorcğ konulon ölçülere uymğlorınü toohhüt ederler." maddeleri ile
Aklif
Eğ
t]mc
e
r 5.
n
d k.5|
?
kul|o.11o ÇocOk Bokün
adal
|le ilgilj
Ga.ilŞ le Önenler"
Anayasanln Ailenin Korunmasl Ve Çocuk Hakları başllkll 41, maddesi "Aile, Türk toplumunun
temelidir ve eşler ordsünda eşitliğe doyonür,
Devlet, oilenin huzurve refğhü iIe özellikle ononınve çocuklqrün kolunmosü ve oile planlomosInın
öğretimi ile uygulonmosünü sağlomok için gerekli tedbi eri qlür, teşkilatü kuror.
Her çocuk, korunmq ve bakümdan yororlonmo, yüksekydrunno açükço oykırı olmodıkço, ono ve
bobosüylo kişiselve doğrudqn ilişki kurmo ve sürdürme hokkünğ sdhiptir,
Devlet, her türlü istismdro ve Şiddete korşü çocuklorü koluyucu tedbirleri orr. " hükümleri gereği
çocuklarln fİzik5el, ruhsal gelişimi açlslndan annesinin bakım gözetİm altlnda oImasl
uluslararası ve ulusal yasalarla emredilmiş olup idarenin bu bağlaylcl yasalar 8ereğince
sorunlara çözüm üretmesİ 8erekmektedir,
cöZüM öNERiLERi
okulIarda bir dersliğin çallşan annelerin küçük yaştaki çocuklarl için ayrılmasl Ve gerekıi
personelin görevlendirmesİ realİteye uygun, gerçekleştirilebilir bir uy8ulamadlr. Birçok
derslikten oluşan bir eğitim kurumunun bir derslİğinin bu uygulama için ayrllmast, amaclna
uygun tefriş edilerek donatülmasl Ve yeteri kadar personelin görevlendirilmesi mali açlslndan
da çözülebilir bjr işlemdİr. Ayrlca bu hizmetten yararlanacaklardan -anaokullarında toplanan
katkt parasl 8ibi- personeli mali olarak incitmeyen bellİ bİr oranda katkl pay alarak maliyetler
düşürülebilir.
okulda çalı§an personel saylsl Veya okul öncesi çağ yaş grubu çocuklu personel saylsl gibi
mevcut durum dikkate allnarak her okula veya yeterlisaylnln olmadlğl okulIarda bölge okulu
ya da birbirine yakln okullarda bebek Ve çocuk bakım odası açllabilir. Buraya atanacak okul
öncesİ öğretmenIer taraflndan çocuklar daha güVenli bir ortamda ve ehil kişilerin elinde
yetişebiIir. Kadln öğretmenler 5üt iznini kullanırken eğitim ortamlndan ayr!lmayarak,
eğitimden uzak kalmadan, kaygı taşlmadan, 5lkntl yaşamadan Ve akll çocuğunda olmadan
rahat bir şekilde eğitim öğretim hizmetlerine devam edebileceklerjnden dolayt okullarda bir
mek6nın çocuk bakım odasl olarak tasarlanma5l Ve bebek yaştaki çocukların burada annesinin
yanında olması her iki taraf için de çok önemlidir.
Buralarda bakıcl ya da eğitmen olarak çalışacak kişiler, halk eğitim merkezlerİ taraflndan
görevlendirilerek uygulamada birlik sağlanabilir. özellikle bakanlıktarafından son yıllarda halk
eğitim merkezlerinin daha aktif hale getirilmesi çalışmalarl da göz önünde bulundUrulduğunda
tam da amaca hizmet edilmiş olacaktlr. Halk eğitim merkezleri bu slnlflarl bir kurs ortamt Veya
uy8ulama ortaml gibi kabul ederek çocuk eğitimi kursları kapsam!nda da değerlendirebilir.
Mesleki Ve teknik liselerin çocuk gelişimi alanlarlnda okuyan öğrencilere, açılacak olan bu
ortamlarda uygulama eğitİmleri yaptlrllabilir. Böyıelikle hem baklcl, eğitici giderlerİ
düşürülmüş hem de ilgili bölüm öğrencilerine meslekİtecrübe kazandlrllmlş olur,
657 sayıll DeVlet Memurlarl Kanununa bağll olarak yaylnlanan Komu Kurum ve Kuruluşlorınco
Açlocak Çocuk Bokım Evleri Hokkündo Yönetmelikfe düzenleme yapllarak çocuk baklm odalarl
da açllabilir.
oKULLARDAK| cocuK BAKlM oDALARlNlN FAYDALAR|:
1.
2.
3.
Böyle bir üy8ulama ile çocuk ile anne araslndaki bağ kopmamlş olacaktlr.
Eğitim çalışanl annelerin, me5leki motivasyon]arlyükselecektir.
Öğretmenlik mesleğj toplum taraflndan prestij kazanacak olup Milli Eğilim Bakanlığünln
saygınlığl ve tercih edilirliği de artacaktlr.
Akt f Eğ timcj eİ 5end]ka5ü
'okullo.dğ Çocuk Bokün adag ile ilqiliGij.ış
ve
Öne.iler"
4.
5.
6.
7.
Böyle bir uygulama ile dünya ülkelerine de örnek olma şansl elde edilecektir.
Kayt d|şl çallşan Vb. gideri önlenmiş olacak hatta okullarda açılacak çocuk baklm odaları
Vasıtasl ile de işsizlik sorununun çözümüne katkl sağlanarak her sene mezun edilen
yüzlerce gencimize de yeni bir istihdam kapısl açllmlş o|acaktlr.
Çocuklara özel bakıcı tutulması Veya baklm yurtlarlna Verilmesinin hem devlet
memurlannln aile bütçesine getirdiği hatlrl sayıllr bir yük azaltllmış hem de çocuklar ehil
ve güVenilir ellerde Ve daha sağllkll ortamlarda yetİşeceldir.
Çocuk gelişimi alanl öğrencilerine staj imkanlarl oluşturulmuş olacaktlr.
sonuç olaİak; eğİtİm kurumlarlnda çocuk baklm odalarl açllmalıdlr.
*(Ü*{,+Genel Başkan
Aklif Eğit]mc
e
r se
n
d ka5] 'o kullordo Ça.uk Bok]n odosü ile ilgili Göli:üş ve
Ön
elilel"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
827 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content