close

Enter

Log in using OpenID

ambarlı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi

embedDownload
AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK
ATIKSU ARITMA TESİSİ
İ S TA N B U L
B Ü Y Ü K Ş E H İ R
B E L E D İ Y E S İ
Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz,
sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul…
Dün denizlerine girilemeyen İstanbul, bugün sahillerinde
deniz keyfi yaşanan İstanbul…
Dün sel baskınlarıyla taşan dereler, bugün ıslah edilen
dereler…
Dün su kaynaklarına, derelere, göllere akan atıksular, bugün
sokak sokak cadde cadde toplanan atıksular…
Dün kontrolsüz bir şekilde akan atıksular, bugün ileri
biyolojik arıtılan atıksular…
İstanbul’un denizleri artık
daha temiz
Dün Bozdoğan Kemeri, Mağlova, Abide Çeşmeler,
bugün Ambarlı, Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri…
Saygıdeğer İstanbullular
Bugün dünya üzerinde 3 milyarı aşkın insan kentlerde yaşıyor. 2030
yılında bu rakam 5 milyara dayanacaktır. Bu tablo sürdürülebilir kalkınmanın başarıya ulaşması için kentlere büyük bir görev yüklüyor. Sanayileşme dönemi ile birlikte tüm dünyada başta su kaynakları olmak
üzere denizlerin, göllerin ve nehirlerin kirlendiğini, ormanların ve yeşil
alanların yok olduğunu görüyoruz.
Sürdürülebilir bir yaşam için yerel yönetimlere düşen en büyük görev
bu kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla
biz, bütçemizden yılda ortalama yüzde 35-40’lık bir payı çevre yatırımlarına ayırarak, İstanbul’da “yeşil devrim” yaptık. Kentin aktif yeşil
alanlarını %70 oranında arttırdık. Kente milyonlarca metrekare yeşil
alan kazandırmanın yanı sıra milyonlarca ağaç ve çiçek diktik; yüzlerce
yeni park yaptık. İstanbul için hazırladığımız Çevre Düzeni Planı’nda
içme suyu kaynakları, orman ve tarım alanlarına mutlak koruma getirdik. Kentin 2060 yılına kadar içme suyunu sağlayacak altyapıyı hazırladık. İçme suyu şebekesini polietilen borularla tamamen yeniledik.
Mikro tünel yöntemiyle atıksu kolektörleri inşa ederek, su kaynaklarını
kirlenmekten koruduk. Dünyada Altın Boynuz olarak İstanbul’un sembolü Haliç’i bir bataklık olmaktan kurtardık. Geçmişte toprak doldurularak kapatılması yönünde bilimsel raporlar hazırlanan bu iç denizi,
İstanbul Boğaz’ından naklettiğimiz temiz su ile yeniden canlı hayatıyla buluşturduk. Bir dönem kirlilikten dolayı canlı hayatının olmadığı
Haliç’te artık 50’ye yakın farklı canlı türü yaşıyor. Atıksu arıtmada “İleri Biyolojik Arıtma” dönemini başlattık. Denizleri
ve derelerimizi temizledik; yüzülebilir hale getirdik. Bir yandan 131 kilometre dere ıslahı gerçekleştirirken, diğer yandan
yüzülebilir sahillerin uzunluğunu 18 kilometreden 421 kilometreye çıkardık. 9 yılda 3’ü ileri biyolojik, 31’i biyolojik, 1’i
ön arıtma olmak üzere günlük arıtma kapasitesi 1 milyon 363 bin 150 m3 olan 35 adet atıksu arıtma tesisi hizmete aldık.
3.920 km uzunluğunda atıksu şebekesi ve 64.8 km uzunluğunda atıksu tüneli inşa ettik. Yapımı sürmekte olan 3 tesis
daha bittiğinde kentteki atıksu arıtma tesislerinin sayısı 71’e çıkacak ve atıksu arıtma oranı %99’u bulacak. İstanbul’un
denizlerine atıksu girişi tamamen kesilecek. Hizmete aldığımız Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi ile de büyük hedeflerimizden birini daha gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz. Tesisimizin nihai kapasitesi 800 bin m3 olacak ve 4 milyonluk
nüfusa hizmet edecek. Tesisimiz 438 km2’lik alana sahip Ambarlı Atıksu Havzası’nın yani Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinin atıksularını arıtıyor. Ve çevreye zarar vermeyecek şekilde denize deşarj ediyor.
Ambarlı Havzasına yaptığımız atıksu yatırımları aynı zamanda Sazlıdere Havzası, Ambarlı Sahilleri ile Küçükçekmece
Gölü’nü atıksu tehdidinden kurtaran yatırımlardır. İSKİ’nin Küçükçekmece Gölü havzasını da içine alan bu yatırım, bir
dönem Haliç’in yaşadığı kirliliğin burada tekrarlanmasını önlemiş, doğal hayatın devamlılığına büyük katkı sağlamıştır.
İstanbul aşığı Sayın Başbakanımızın ülkemizde belediyecilik anlayışını değiştiren hizmetleriyle başlayan bayrak yarışında Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi bir durak noktası sadece. Önümüzde yeni duraklar, yeni hedefler var; ve bunları gerçekleştirecek İstanbul’a hizmet etme aşkımız. Başta İSKİ ailesi olmak üzere, bu projenin gerçekleşmesinde emek sarf
eden mesai arkadaşlarıma ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisimizin hayırlı,
uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Dr. Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050’de dünya nüfusunun % 70’i şehirlerde yaşayacak. Şehirler nüfus ve alan olarak
büyük rakamlarla artarken içme suyu kaynaklarının muhafazası, denizler, nehirler ve yer altı sularının kirletilmemesi,
canlı türlerinin devamlılığının sağlanması, atık suların yeniden değerlendirilmesi insanoğlunun önündeki temel meselelerden olmaktadır. Ülkemiz bilinenin aksine su zengini değil. Su krizlerinin ayak seslerinin duyulduğu günümüz şartlarında, su kaynaklarımızın gözden geçirilmesi, sürekli güncellenen planlamalar yapılması gerekmekte, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi, var olanların korunması stratejik önem arz etmektedir.
İstanbulumuz nüfus artışı paralelinde su tüketim oranı hızlı artan bir şehirdir. İSKİ’nin müşteri sayısı 10 yıl öncesine
göre 3 kat arttı ve 4 milyonun üzerine çıktı. Hizmet sahası da 3 kat büyüyen İSKİ bugün Tekirdağ’dan Kocaeli’ye uzanan bütün bölgeye su ulaştırıyor, İSKİ yatırımları sayesinde musluklarımızdan 24 saat, sağlıklı ve içilebilir, uluslararası kriterlerin üstünde kalitede su akıyor. Bu halin sürekliliğini sağlamak için işletme ve yatırım bazında faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.
Atıksu yatırımlarımız içerisinde hizmete aldığımız Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz Ambarlı havzasının
atıksu arıtma problemini sona erdirecek, bölgenin denizlerini, derelerini ve Küçükçekmece Gölü’nü atıksu tehdidinden
kurtaracak bir yatırımdır. Küçükçekmece Gölü denizle olan bağlantısı nedeniyle dünyadaki en önemli lagünlerinden biridir. Kırk yıl öncesine kadar kefal ve havyarı ile ünlü olan, yapılaşmanın olmadığı bölgelerinde halen nadir türlerin yaşadığı, kuş göçlerinin duraklarından Küçükçekmece Gölü 70’lerden sonra ağır bir kirliliğe maruz kalmış, doğal hayat
hızla yok olmaya yüz tutmuştur. Daha önce kontrolsüz bir şekilde göle akmakta olan atıksular bugün Ambarlı havzasına
yaptığımız yatırımlar neticesinde atıksu ağına dâhil edilmiş ve tesisimizde arıtılmaya başlanmıştır.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz sayesinde günlük ortalama 400.000 m³ atıksu, ileri biyolojik düzeyde arıtılmaktadır. Beş
yıllık işletme bedeli dâhil toplam 122.500.000 Euro’ya inşa edilen tesisle yılda 54.750 ton çamurun denize dökülmesi engellenecek, yılda
146.000.000 m³ atıksuyun arıtılması sağlanacaktır.
Günümüzde şehirlerin çevreci niteliklerini belirlemede kullanılan kıstaslardan biri de geri dönüşüm çalışmalarıdır. Ambarlı Atıksu Arıtma
Tesisimiz bu konuda alanındaki teknolojinin son noktası hedeflenerek inşa edilmiştir. Atıksuları, azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma
yöntemleriyle arıttıktan sonra alıcı ortama verecek olan tesiste arıtılan
suların bir kısmı, dezenfeksiyondan geçirilerek ihtiyaç doğrultusunda
çevre sulama ve sanayide kullanılabilecektir. Bu aynı zamanda yeni
bir su kaynağı demektir. Ayrıca; tesisten çıkacak katı malzeme, susuzlaştırma ve kurutma işleminin ardından sanayi tesislerinde ikincil yakıt olarak kullanılabilmektedir. Tesiste kojenerasyon ünitesi kurularak
tesisin enerji ihtiyacı da karşılanacaktır.
Hizmete aldığımız tesisimiz hem İstanbul için hem de kaynakları tükenen, denizleri kirlenen yeryüzü ölçeğinde büyük bir çevre koruma
yatırımıdır. İSKİ ailesi olarak önümüzdeki yıllarda da İstanbul’a hayat
verecek, sahip olduğu doğal kaynakları gelecek yüzyıllara taşıyacak
yeni yatırımlar gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız.
Prof. Dr. Ahmet DEMİR
İSKİ Genel Müdürü
8
İSTANBUL’UN LAGÜNÜ
KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
İstanbul’un 15 km batısında Avcılar ve Küçükçekmece ilçesi sınırları içinde yer alan Küçükçekmece Gölü,
son jeolojik dönemde buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşmuştur. Göl dünyanın sayılı
lagünlerindendir. Gölün ağız kesimi kıyı kordonuyla kapalı olmasına rağmen gölün denizle bağlantısı 1,5 m derinliği olan bir geçitle sağlanmaktadır. Bu nedenle gölün
suyu yarı tuzludur. Ancak günümüzde denizle bağlantı
ender gerçekleşen bir olaydır.
Gölün kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 10 km, en geniş yeri 6 km, en derin noktası ise 20 m’dir. Küçükçekmece Gölü, rejim ve debileri düzensiz, genellikle boyları kısa akarsular ile yeraltı sularından beslenmektedir.
Bu akarsuların başlıcaları Nakkaşdere, Sazlıdere, Topçular Dere, Hasan Dere, Karanlık Dere, Selim Dere, Azaklı
Deresi’dir. Gölün etrafında meralar, kuru fundalıklar, tarım arazileri, kuzey ve batı kıyılarında sazlıklar bulunmaktadır. Bugün gölün doğal yapısını koruduğu alanlar Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi ve askeri alan sınırları içindedir.
Kırk yıl öncesine kadar kefal ve havyarı meşhur olan, çeşitli türlere ev sahipliği yapan Küçükçekmece Gölü 70’li
yıllardan itibaren kirliliğe maruz kalmıştır. Gerek gölü besleyen dereler vasıtasıyla uzak bölgelerden, gerek göl kıyılarını işgal eden yapılardan kaynaklanan evsel ve sanayi kaynaklı ağır kirlilik nedeniyle gölde canlı hayat bitme
noktasına gelmiş, gölün ekosistemi tamamen bozulmuştur. Zaman içinde gölde balık türleri azalmış, sık aralıklarla
renk değişimleri görülmeye başlanmıştır. Göl ve çevresi halen kış mevsiminde su kuşlarının(karabatak, dikkuyruk)
barınağı, leyleklerin göç yollarının durağı, nadir türlerden benekli kaplumbağa (Nakkaşdere üzerinde) ve körfare
gibi türlerin yaşam alanıdır.
Haliç’in yaşadığının benzeri bir kirliliği yaşayan İstanbul’un bu doğa harikasını kurtarmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, Küçükçekmece ve Ambarlı Çevre Koruma Projeleri olmak üzere iki ayrı yatırım programı gerçekleştirmiştir. Bugün, daha önce gölün sağ sahil kesiminden akan atıksular Küçükçekmece Atıksu Arıtma
Tesisi’nde, sol sahil kesiminden akan atıksular da Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır.
Lagün: Koyların veya körfez ağızlarının kıyı okları ile kapanması sonucu kıyı gerisinde oluşan göllerdir
AMBARLI
ÇEVRE KORUMA PROJESİ
Atıksuların kontrol altına alınması ve çevreyi kirletmeden arıtılması için İSKİ 1994 yılından itibaren şehrin
mevcut durumu ve gelişme potansiyelini dikkate alarak
havza esaslı planlama gerçekleştirmiştir. Daha önce 24
Havzada 49 Adet atıksu arıtma tesisi, 14.064 km uzunluğunda atıksu ağı inşa edilmiştir. Bu yatırımlar neticesinde İstanbul denizleri temizlenmiş, dereleri atıksu
kirliliğinden kurtulmuş, denize girilebilir sahil uzunluğu 431 km’ye ulaşmış, İstanbullular tarihi plajlarına kavuşmuştur.
Ambarlı Çevre Koruma Projesi de Küçükçekmece Gölü’nün batı ve kuzey yakasından göle ve Ambarlı sahillerinden
Marmara Denizi’ne atıksu girişini kesmek ve atıksuları Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtmak gayesiyle hayata geçirilmiştir. Havza, toplam 5 ilçede 1 milyon 100 bin kişinin yaşadığı 438 km2 genişliğinde bir alanı
kapsamaktadır.
Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinin atıksuları Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi’nde arıtılmakta ve çevreye zarar vermeyecek şekilde denize deşarj edilmektedir.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi birinci aşamada 400.000 m3/gün, ikinci aşamada 800.000 m3/gün ortalama debi ile yaklaşık 4 milyon İstanbullu’ya hizmet edecektir.
Atıksuları azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma yöntemleriyle arıttıktan sonra alıcı ortama verecek olan tesiste
arıtılan suların bir kısmı dezenfeksiyondan geçirilerek ihtiyaç doğrultusunda çevre sulama ve sanayi alanında faydalanılabilmektedir. Ayrıca; tesisten çıkacak katı malzeme, susuzlaştırma ve kurutma işleminin ardından sanayi tesislerinde ikincil yakıt olarak kullanılabilecektir. Yılda 54.700 ton çamurun denize dökülmesine de engel olacak, son
teknolojiyle inşa edilen tesiste kendi enerjisini kendi üretebilme özelliğine sahip bir kojenarasyon ünitesi de inşa
edilmiştir.
Beş yıllık işletme bedeli dâhil toplam 122.500.000 Euro’ya inşa edilen tesis 2.5 yılda tamamlanmıştır.
9
10
AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Esenyurt
ve Beylikdüzü ilçelerinin tamamı ile Ambarlı havzası, Bahçeşehir ve Avcılar’ın bir kısmından oluşan,
Marmara Denizi ve Küçükçekmece Gölü’ne dökülen
atıksulardan kaynaklanan kirlenmeyi önlemek ve bu
havzaların ve alıcı ortamların korunması amacıyla kurulmuş olup, 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Tesis
günlük 1.600.000 nüfusa hizmet verebilecek ve ortalama 400.000 m3/gün atıksuyu arıtabilecek kapasitede
olup, 520.000 m3/gün’lük pik debiyi karşılayacak şekilde projelendirilmiştir.
Tesisin hizmet vereceği havza alanı yaklaşık 438
km2’dir. Havza alanının kapsadığı bölgeler; Avcılar’ın
bir kısmı - Esenyurt - Kıraç - Hadımköy - Sazlıdere -
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Bahçeşehir - Altınşehir - Arnavutköy - İmrahor - Boğazköy - Firüzköy - Beylikdüzü - Gürpınar - Yakuplu
- Kavaklı - Haramidere havzalarında yer alan yerleşim bölgeleri ve Küçükçekmece Gölü kuzey ve batı
bölgesidir. Arıtımı yapılan atıksular çevreye zararsız
hale getirildikten sonra nihai alıcı ortamı olan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir.
Beş yıllık işletme bedeli dahil 122.500.000 Euro’ya
mal olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi’nin inşaatı 2009 yılının Aralık ayında başlamış
ve 2,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
PROJE
KRİTERLERİ
Kapasite bakımından İstanbul’un en büyük,
Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı ileri biyolojik arıtma
tesislerinden olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, kuru havalarda 400.000 m3/gün’lük atıksuyu arıtabilecek kapasitede, 1.600.000 nüfusa hizmet
edecek ve aşağıdaki kirlilik yüklerini arıtabilecek şekilde dizayn edilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır. Proses
hesapları ATV-DVWK-Standartlarına (ATV 131) göre
yapılmıştır. Tesiste en ileri teknoloji arıtma sistemleri
ile ileri biyolojik atıksu arıtımı yapılmaktadır.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi giriş
suyu dizayn parametreleri;
AKM
=
500 mg/L
KOİ
=
600 mg/L
BOİ5
=
300 mg/L
TN
=
60 mg/L
TP
=
8 mg/L
SVI
=
MLSSort
=
100 ml/g
5 kg/m3
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkış
suyu dizayn parametreleri;
AKM
=
35 mg/L
KOİ
=
125 mg/L
BOİ5
=
25 mg/L
TN
=
10 mg/L
TP
=
1 mg/L
11
12
KABA
IZGARALAR
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin Kaba
Izgara Yapısı ve Giriş Terfi Merkezi; Saadet deresi,
Haramidere ve Yakuplu bölgesinden gelen atıksular
için 1 ünite, Ambarlı tünelinden gelen atıksular için 1
ünite, Gürpınar tünelinden gelen atıksular için ayrı 1
ünite olmak üzere 3 modül olarak yapılmıştır. Saadet
deresi ve Haramidere’nin atıksuları 3000 mm’lik hat
ile +7.00 m’den ve Yakuplu bölgesinin atıksuları 1400
mm’lik hat ile +13.00 m’den Modül 1’in, Gürpınar
tünelinden gelen atıksular -5,28 m’den Modül 2’nin,
Ambarlı Tünelinden gelen atıksular -10,90 m’den
Modül 3’ün kaba ızgaralarına gelir.Giriş yapılarında-
ki kaba ızgara çubuk aralığı 50 mm olup evsel atıksu ile gelebilecek 50 mm’ den iri maddeler (çöp, naylon, ahşap malzeme v.b.) ızgaralarda tutulur. Otomatik
temizlemeli kaba ızgaralarca tutulan atıklar, konteynırlara boşaltılmakta ve katı atık düzenli depolama
sahalarına gönderilmektedir. Kaba ızgaraların temizlenmesi için halatlı sallama kepçe (trash rake) sistemi
kullanılmaktadır. Kaba ızgaraların tasarım değerleri
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1.Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kaba Izgara
Teknik Özellikleri
Açıklama
Haramidere
Saadet Terfi Merkezi
Yakuplu
Terfi Merkezi
Gürpınar
Terfi Merkezi
Ambarlı
Terfi Merkezi
Kaba ızgara hatlarının sayısı
3+2
2+1
2+1
3+1
Her bir hat için kapasite
2170 l/s
767 l/sn
1.491 I/s
3.334 I/s
Çubuklar arası açıklık
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Her bir kaba ızgara kanalının genişliği
1,4 m
0,8 m
1,8 m
2,1 m
Yatay eksenle açı
75o
75o
75o
75o
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Yakuplu Terfi Merkezi Izgara
Ambarlı Terfi Merkezi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
GİRİŞ
TERFİ MERKEZİ
Ambarlı havzasından kolektörler ve tüneller vasıtasıyla toplanarak, kaba ızgaralardan geçirilen atıksular,
terfi istasyonu haznelerindeki pompalarla farklı kotlardan alınarak +17,20 alt kotundaki tesis giriş kanallarına terfi ettirilir. Pompa haznelerindeki ultrasonik
seviye ölçerlere bağlı olarak çalışan pompalar ihtiyaca
ve gelen su miktarına göre otomatik olarak, değişmeli
çalışmaktadırlar.
Terfi istasyonlarında farklı kapasitelerde toplam 21
adet dalgıç tip pompa kullanılmakta olup, pompa hazneleri işletmeye engel olmayacak şekilde, temizlik ve
bakımı sağlamak amacıyla çift gözlü olarak yapılmıştır. Pompa istasyonları gelecekteki kapasite artırımına uygun şekilde projelendirilmiş, gelecek genişleme
için pompa kaideleri ve çıkış boru geçişleri bırakılmıştır. Giriş terfi merkezleri tasarım ve kapasite değerleri
Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Terfi Merkezi Teknik Özellikleri:
Açıklama
Haramidere Saadet
Terfi Merkezi
Yakuplu
Terfi Merkezi
Gürpınar
Terfi Merkezi
Ambarlı
Terfi Merkezi
Pompa kapasitesi
938 I/s , 471 I/s , 332 I/s
457 I/s
774 I/s
818 I/s
Pompa sayısı
6+2
2+1
2+1
6+1
Emme haznesi sayısı
2 bölüm
2 bölüm
2 bölüm
2 bölüm
Terfi merkezi ölçüleri
34 m x 22,5 m
14,4 m
22 m
Terfi merkezi derinliği
12 m
6,3 m
24,5 m
32 m
Toplam giriş debisi
3486 l/s
767 l/s
1491 l/s
3334 l/s
Terfi merkezi kapasitesi
3486 l/s
914 l/s
1548 l/s
4908 l/s
13
14
İNCE
IZGARALAR
İnce ızgara ünitesi 2 adet, çubuk aralığı 30 mm olan
çubuk ızgaralar ve 4 adet delik çapı 6 mm olan perfore bant tipi ızgaralardan oluşmaktadır. Otomatik temizlemeli ince ızgaralarca tutulan atıklar konveyör
sistemleri ile ızgara presinden geçerek konteynırlara
boşaltılmakta ve katı atık düzenli depolama sahasına
Perfore bant tipi ince ızgara hat sayısı
gönderilmektedir.Çubuk ızgara aralıkları yapılacak
çubuk ekleme işlemiyle 10 cm’ye düşürülebilmektedir.İnce ızgaralar için tasarım değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnce Izgara Teknik
Özellikleri
2+2
Çubuk ince ızgara hat sayısı
1+1
Perfore bant tipi ince ızgaranın her bir hattı için kapasite
1.875 I/s
Çubuk ince ızgaranın her bir hattı için kapasite
3.750 I/s
Perfore bant tipi ince ızgara delik çapı
6 mm
Çubuklar arası açıklık
30 veya 10 mm
Perfore bant tipi ince ızgaranın her bir hattının genişliği
1,75 m
Çubuk ince ızgaranın her bir hattının genişliği
2,15 m
Perfore bant tipi ince ızgaranın yatay eksenle açısı
60o
Çubuk ince ızgaranın yatay eksenle açısı
75o
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Perfore Izgaralar
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
HAVALANDIRMALI
KUM VE YAĞ TUTUCU
Arıtma tesisine gelen atıksuda bulunan kum, çakıl ve
yağ gibi maddeleri sudan ayırmak ve bunların arıtma
tesisinin diğer ünitelerine geçmesini önlemek amacıyla 4 adet havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesi
inşa edilmiştir. Yağların kenara toplanmasını sağlayacak bir spiral akım meydana getirmek için her bir havuzun bir kenarı boyunca hava verilmektedir. Havuz
dibine çökelen kum, çakıl, mil ve benzeri ağır malzemeler, her havuz üzerinde çalışan gezer köprüye monteli pompalarla çekilerek, sudan ayrılmak üzere, yıka-
malı kum ayırıcı helezonlara gönderilir. Burada sudan
ayrılan kum konteynırlara alınmaktadır. Aynı sıyırıcı
köprü yağları da sıyırıp yağ haznesine göndermektedir. Yağ haznesi tabanında bulunan dalgıç pompalar
ile yağ, köpük vb. yüzer maddeler dıştan alışlı tambur
eleklerden geçirilerek yağ konteynırlarına alınmaktadır. Konteynırlara toplanan atıklar, katı atık depolama
alanlarına gönderilmek suretiyle bertaraf edilmektedir. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu için tasarım
değerleri Tablo 4’te verilmektedir.
Kum tutucu havuz
Boy: 42 m / Derinlik: 6,45 m /
Genişlik: 5,8 m
Kum tutucu havuz adedi / hacmi
4 adet / 750 m3
Kum tutucu sıyırıcı köprüleri
4 adet
Kum ayırıcı sayısı / kapasitesi
4 adet / 25 l/s
Tambur elek sayısı / kapasitesi
2 adet / 72m3/sa
Dalgıç kum pompası adet / kapasitesi
4 adet / 108 m3/sa
Blower adedi
3+4 adet
Her bir blower kapasitesi
1000 Nm3
Tablo 4.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Havalandırmalı Kum Tutucu Teknik Özellikleri
Kum ve Yağ tutucu blower teknik bilgileri
15
16
ÖN ÇÖKTÜRME
HAVUZU
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ünitesinden çıkan
atıksu dağıtım yapısından sonra ön çöktürme havuzlarına alınmaktadır. Ön çöktürme havuzları sudaki çökebilen ve yüzebilen katıların sudan ayrılarak giderildiği ünitelerdir. Ön çöktürme tankları dairesel durultma
havuzları olup, hareketli köprüye bağlı sıyırıcılar vasıtasıyla, koni şeklindeki havuz tabanına çöken maddeler havuz ortasındaki çamur haznesine toplanarak,
pompa vasıtasıyla ön çamur depo tankına, buradan da
ön çamur yoğunlaştırma dekantörlerine gönderilmektedir. Ham atıksudan katıların giderilmesi ile birlikte
bir miktar askıda katı madde ve BOİ5 giderilmiş olur.
İyi çalışan bir ön çöktürme havuzu atıksudaki askıda katı maddelerin (AKM) %60-70’ini, biyokimyasal
oksijen ihtiyacının %25-35’ini uzaklaştırabilir. Böylece biyolojik arıtma ünitesinde arıtılacak organik yük
azaltılarak, sistemde arıtım için gerekli olan oksijen
miktarının azalması sağlanır.
Ham atıksudaki köpüğün giderilmesi ile de havalandırma havuzu ve son çöktürme havuzlarında köpük
oluşumu azalır.
Ön çöktürme havuzları, 30 dakika bekleme süresine
göre tasarlanmıştır. Ön çöktürme havuzları tasarım
değerleri Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Ön Çöktürme
Havuzu Teknik Özellikleri
Çöktürme havuz sayısı
2 Adet
Her bir havuzun çapı
50,5 m
Her bir havuzda su derinliği
3,2 m
Bekleme süresi
30 dk
Primer Çamur Pompa İstasyonu Teknik Bilgileri
Primer çamur pompa sayısı
2+1
Primer çamur pompa kapasitesi
150 m3/sa
Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Ön Çökeltme Havuzu
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Tablo 6.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Biyofosfor Havuzu
Teknik Özellikleri
Havuz sayısı
4 Adet
Havuz boyu
54 m
Havuz eni
20,2 m
Her bir havuzdaki su derinliği
6,36 m
Her bir biyofosfor havuzunun hacmi
6.250 m3
Biyofosfor mikser sayısı
4 Adet
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
BİYOLOJİK
ARITMA
BİYOFOSFOR
HAVUZLARI
Biyolojik arıtmanın amacı, atıksuda bulunan kirletici
maddelerin, mikroorganizmaların faaliyetleri sonucunda atıksudan uzaklaştırılmasıdır. Evsel atıksuların ileri biyolojik arıtımında karbonlu maddelerin yanı
sıra azot ve fosforlu kirleticilerin de giderilmesi hedeflenir. Azot ve fosfor, suyun alıcı ortamlara deşarjında,
kontrolü önemli parametrelerdendir. Azot ve fosforun
deşarj edilmesi, göl ve rezervuarlarda ötrofikasyonu
hızlandırır ve sığ sularda köklü sucul bitkilerle beraber alg büyümesini de teşvik eder. Estetik olmayan
görünümüne ilave olarak, alg ve sucul bitkilerin varlığı özellikle su temini, balık üretimi ve eğlence amaçlı
kullanım gibi su kaynağının faydalı kullanımlarını engeller. Ambarlı Biyolojik Arıtma Üniteleri biyofosfor
havuzları, anoksik ve oksik havuzları ve son çöktürme
havuzlarından oluşmaktadır.
Biyolojik fosfor giderimi, mikroorganizmaların strese
sokularak hücre büyümesi için gerekenden daha fazla
fosforu bünyelerine alması esasına dayanır. Mikroorganizmaları strese sokmak için anaerobik ortama ihtiyaç duyulur.
Ön arıtma ünitelerinden gelen atıksu geri devir çamuru ile karışarak biyolojik fosfor havuzlarına alınır.
Bu sistemde seri veya paralel çalışabilen 4 adet havuz
mevcuttur.
Havuzların toplam hacmi 25.000 m3’tür. Havuzların
girişindeki ve havuzları birbirine bağlayan motorlu
kapaklar ile her bir havuzun ayrı çalıştırılması veya
devre dışı bırakılması mümkündür.
Çökelmeyi önlemek için her bir havuza 1’er adet muz
tipi mikser yerleştirilmiştir. Proses şartlarının devamını izlemek amacıyla, redoks metreler yerleştirilmiştir.
Biyofosfor havuzları tasarım değerleri Tablo 6’da verilmektedir.
17
18
HAVALANDIRMA
HAVUZU
Biyolojik arıtma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olarak iki kademede gerçekleştirilir. Havalandırma havuzları aerobik(havalı) ve anoksik(bağlı oksijenli) kısımları bulunan, her hatta iki havuz ve toplam 4 hattan
oluşmaktadır. Nitrifikasyon için gerekli hava miktarı
sağlanarak giriş suyundaki amonyum nitrata dönüşür
ve oluşan nitrat biyolojik oksijen ihtiyacı (karbon) giderimi için elektron alıcı olarak kullanılır. Her havuzda AKM’nin çökmesini önlemek, hava kabarcıklarının yolunu uzatarak havalandırma verimini arttırmak
ve homojen karışımı sağlamak üzere, her havuzda 6
adet muz tipi karıştırıcı bulunmaktadır.
Havalandırma havuzlarının tabanlarına ince kabarcıklı
membran difüzörler yerleştirilmiştir. Her kanala verilecek hava miktarı motorlu hava ayar vanaları ile ayarlanarak, tanklardaki çözünmüş oksijen seviyesi önceden belirlenmiş seviyede tutulmaktadır. Havuzlardaki
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
anoksik-oksik şartları izlemek amacıyla redoks metreler ve oksijen metreler yerleştirilmiştir.
Havalandırma havuzlarında iç resirkülasyonu sağlamak, nitrifikasyon sonucu oluşan nitratlı suyu anoksik
bölgeye pompalamak amacıyla resirkülasyon pompaları bulunmaktadır. Proses havuzları için tasarım değerleri Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 7.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Proses Havuzu
Teknik Özellikleri
Havuz sayısı/hacmi
8 adet / 30.000 m3
Mikser sayısı
6x8=48 adet
Blower sayısı/debi
12 adet/20.000 Nm3/sa
Resikülasyon pompaları
4x8=32 adet
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
TURBO BLOWER
BİNASI
Proses havuzlarındaki anoksik ve oksik şartların devamlılığını izlemek amacıyla, Proses havuzlarına yerleştirilen redoks metreler ile oksidasyon redüksiyon
potansiyeli ve oksijen metreler ile çözünmüş oksijen
konsantrasyonu ölçülmektedir. Proses havuzlarının
havalandırması, turbo blowerlar ve su altı difüzör sistemi ile yapılmaktadır.
Proses havuzlarındaki mikroorganizmaların organik
maddeleri oksitleyebilmeleri için ihtiyaç duydukları
havayı sağlamak amacıyla havuzlara hizmet veren 2
adet blower binası bulunmaktadır. Her blower binasında 6 adet turbo blower olmak üzere toplamda 12
adet turbo blower bulunmaktadır. Her bir turbo blowerın kapasitesi 20.000 Nm3/sa olup toplam kapasite
240.000 Nm3/sa’tir. Proses havuzlarında bulunan difüzörler vasıtasıyla havuzların içerisine havanın verilmesi sağlanır.
Turbo blowerlar otomasyon sistemine bağlı olarak çalışmaktadır. Blowerlar gerekli olan çıkış basıncını sağlamak koşulu
ile kapasitelerini ayarlayarak, otomatik olarak devreye girip
çıkmaktadır.
19
20
SON ÇÖKTÜRME
HAVUZLARI
Son çöktürme havuzları, havalandırma havuzlarında
karbon, azot ve fosfor giderimi gerçekleştirilen, uluslararası deşarj standartlarındaki arıtılmış atıksudan aktif çamurun çöktürülerek ayrıldığı konik tabanlı dairesel tanklardır. Havalandırma havuzlarından çıkan
atıksu, dağıtım yapısı üzerinden dairesel çöktürme
tanklarına verilir. Gezer köprüye bağlı yarım dairesel
dip sıyırıcılar ile çöken çamur önce ortadaki çamur
toplama konisine, buradan da geri devir terfi merkezine cazibeyle alınır ve biyolojik fosfor ünitesi girişine
pompalar vasıtasıyla geri devredilir. Döner köprüler
üzerindeki yüzey sıyırıcılar, yüzeyde biriken köpüğü cazibeyle köpük toplama haznesine taşımaktadır.
Köpük toplama hazneleri her biri 2 adet çöktürme havuzlarına ait olmak üzere, çöktürme havuzlarının kenarlarında bulunmaktadır. Köpük buradan bir dalgıç
pompa aracılığıyla çamur arıtma ünitesinde bulunan
çamur karışım tankına gönderilmektedir.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Son çöktürme havuzları için tasarım değerleri Tablo
8’de verilmektedir.
Tablo 8.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Son Çöktürme Havuzu Teknik Özellikleri
Çöktürme süresi
2 saat
Çamur hacim indeksi
100 ml/g
Dip çamuru
12,60 kg AKM/m3
Her bir havuz için gerekli çap
51 m
Her bir havuzda su derinliği
3,25 m
Toplam havuz adedi
12 adet
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
GERİ DEVİR VE FAZLA
ÇAMUR POMPA İSTASYONU
Son çöktürme havuzlarında çökelen aktif çamur boru
hattı vasıtasıyla geri devir ve fazla çamur pompa istasyonuna gelir. Tesiste her biri 6 adet son çöktürme havuzuna hizmet eden, 2 adet geri devir ve fazla çamur
pompa istasyonu bulunmaktadır.
Pompa istasyonuna gelen çamur geri devir pompaları
ile biyolojik fosfor ünitesine basılarak, yaklaşık %90
oranında geri devredilir. Günlük olarak sistemde üretilen fazla çamur, çamur pompaları ile fazla çamur depolama tankına, buradan da yoğunlaştırma dekantörlerine gönderilir.
Her bir istasyonda 2 adet frekans konvertörlü, 2 adet
de yumuşak yol vericiler ile kontrol edilen 4 adet geri
devir pompası ile her bir istasyonda 3 adet fazla çamur pompası bulunmaktadır. Geri devir ve fazla çamur pompalarının tasarım değerleri Tablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir ve Fazla
Çamur Pompa İstasyonu Özellikleri
Geri devir çamur pompalarının toplam sayısı (2+2) x 2 adet
Her bir geri devir pompa kapasitesi
4.218 m3/sa
Fazla çamur pompalarının toplam sayısı
(2+1) x 2 adet
Her bir fazla çamur pompa kapasitesi
155 m3/sa
21
22
ÇAMUR
YOĞUNLAŞTIRMA
Ön çöktürme havuzundan çekilen primer çamur, ön
çamur depolama tankına, son çöktürmeden gelen fazla
çamur, kurutucu binasının içinde bulunan fazla çamur
depolama tankına pompalar vasıtasıyla alınır. Depolama tankından pompalar ile alınan primer çamur, 3 adet
santrifüj tipi çamur yoğunlaştırıcıya, fazla çamur ise
7 adet santrifüj tipi çamur yoğunlaştırıcıya gönderilir.
Çamur yoğunlaştırma ünitelerinde çamurun katı madde oranı %6’ ya çıkarılarak, çamur karışım tankına
gönderilir. Karışım tankından sonra çamur, anaerobik
çamur çürütme tanklarına beslenerek özümleme işlemi gerçekleştirilir.
Çamur yoğunlaştırma sistemlerinde çamurun yoğunlaşmasını sağlamak için polimer (katyonik polielektrolit) ilavesi yapılmaktadır. Toz halinde temin edilen
polimer, otomatik polimer hazırlama tankında su ile
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
çözülerek, çamur besleme hatlarına basılır. Çamur yoğunlaştırıcı ünitesi için tasarım değerleri Tablo 10’da
verilmektedir.
Tablo 10.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Yoğunlaştırma
Ünitesi Teknik Özellikleri
Primer çamur yoğunlaştırma santrifüj sayısı 2+1
Santrifüj birim ünite kapasitesi
Max. 80 m3/sa
Fazla çamur yoğunlaştırma santrifüj sayısı
6+1
Santrifüj birim ünite kapasitesi
70 m3/sa
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
ANAEROBİK ÇAMUR
ÇÜRÜTME ÜNİTESİ
Ön çöktürmeden gelen yoğunlaştırılmış primer çamur
ile son çöktürmeden gelen yoğunlaştırılmış fazla çamur, çamur karışım depo tankında toplanır. Karışım
tankındaki çamurlar kondenserlerden geçerek her biri
10.000 m3 hacme sahip 6 adet çürütücüye beslenir.
Çürütücülere giren ham çamurun ısıtılması ve çürütücü içerisindeki çürümüş çamur sıcaklığının 35-37
o
C’de sabit tutulması için 6 adet spiral eşanjör bulunmaktadır. Çamur, çürütücülerde anaerobik ve mezofilik şartlarda (35-37 oC’de), asetojen ve metanojen bakterilerinin faaliyetleri sonucunda stabilize edilir. Bu
süreçte açığa çıkan biyogaz ön filtrasyonu yapılarak,
tank içerisindeki çamurun karıştırılmasında kullanılır.
Gaz enjeksiyonu esnasında açığa çıkan fazla biyogaz
gaz depolama tanklarında toplanarak, ısı ve elektrik
enerjisi üretmek üzere gaz türbini, kızgın yağ kazanları ve sıcak su kazanlarında yakıt olarak kullanılır.
Çamur kurutma ve çamur çürütücülerin termal enerji
ihtiyacının sağlanmasında, aynı zamanda idari bina ve
atölye binasının ısıtılmasında kullanılmaktadır.
23
24
GAZ DEPOLAMA
TANKLARI
Anaerobik çamur çürütme tanklarında oluşan biyogaz
her biri 4.100 m3 kullanım hacminde olan 2 adet gaz
depolama tankına gönderilir. Biyogaz esas itibariyle,
metan ve karbondioksit ile cüzi oranlarda azot, oksijen, hidrojen, hidrojen sülfür, su ve diğer eser gazlardan oluşur.
Depolanan biyogaz, doğalgazla zenginleştirilerek gaz
türbinlerine gönderilerek enerji elde edilir. Biyogaz,
herhangi bir gaz alıcısı tarafından alınmadığında ve
gaz deposu azami oranda dolu olduğunda, düşük sıcaklıklı atık gaz yakma bacasında yakılır.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Biyogaz, atık gaz yakma bacasında, açık alev şeklinde
yanar. Atık gaz yakma bacası, rüzgara karşı koruyucu
bir boruyla donatılmıştır.
Atık gaz yakma bacası sistemi, gaz tanklarının doluluk
seviyesine göre kontrol edilir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
ÇAMUR
SUSUZLAŞTIRMA
Anaerobik çamur çürütme işleminden sonra çamur,
çürütülmüş çamur depo tankına gönderilir. %4-6’lık
KM oranına sahip olan özümlenmiş çamur, içerisindeki su muhtevasının azaltılması için pompalar vasıtasıyla santrifüj tipindeki susuzlaştırma ekipmanlarına gönderilir. Sistemdeki çamur burada %25-30 KM
içeren çamur keki haline getirilerek, susuzlaştırılmış
çamur depolama tankına gönderilir. Bu tanktan alınan
çamur keki kurutuculara beslenir.
Tablo 11.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma
Ünitesi Teknik Özellikleri
Susuzlaştırma santrifüj sayısı
5+1 adet
Santrifüj birim ünite kapasitesi
48 m3/sa
Çamur besleme pompa sayısı
5+1 adet
Çamur susuzlaştırma sistemlerinde çamurun topaklaşarak yüzey alanının azaltılıp, daha iyi ve hızlı susuzlaşmasını sağlamak için polimer (katyonik polielektrolit) ilavesi yapılmaktadır. Toz halinde temin edilen
polimer, otomatik polimer hazırlama tankında su ile
çözülerek, çamur besleme hatlarına basılır. Çamur yoğunlaştırıcı ünitesi için tasarım değerleri Tablo 11’de
verilmektedir.
25
26
HARİCİ ÇAMUR KABUL
ÜNİTESİ
Tesiste diğer atıksu arıtma tesislerinden gelen susuzlaştırılmış çamurun, kurutma ünitelerinde kurutulması
amacıyla sisteme alınabilmesi için 50 m3 hacme sahip,
harici çamur kabul tankı bulunmaktadır. Diğer atıksu
arıtma tesislerindeki %25 KM içeriğine sahip çamur
keki 5,5 m3 hacmindeki konteynırlarla taşınarak harici
çamur kabul tankının üzerinde bulunan hidrolik kapağın açılması ile tanka boşaltılır. Tankın içinde bulunan
hareketli kayar taban (push floor) sistemi ile çamur hareket ettirilerek, tank içinde yapışmadan depolanması
sağlanır. Çamur, harici çamur depo tankından kurutuculara gönderilir.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
ÇAMUR KURUTMA
ÜNİTESİ
Çamur kurutma ünitesinde, kuru madde içeri %25
olan biyolojik çamurun, kuru çamur yani %90 seviyesinde kuru malzemeye çevrilmesi sağlanmaktadır. Islak çamurda bulunan bu fazla nem, 6 adet çamur kurutucu ile ısı transferi vasıtasıyla buharlaştırılmaktadır.
Çamur kurutma sistemi mekanik olarak susuzlaştırılmış çamurun çarklı tip kurutucularda kurutulması için
tasarlanmıştır. Çarklı kurutucu 1 adet gömlekli kovan
ve oyuk çarklı 2 adet milden oluşmaktadır. Kurutucuya beslenen çamur, çarklar, mil ve gömlekli kovana
kızgın yağın akması ile oluşan ısı transferi ile kurutulmaktadır. Isı transferi çark, mil ve kovan duvarları
aracılığıyla ısının ürünle endirekt teması ile yapılmaktadır. Isınma sonucu çamurun su içeriği buharlaşarak
çamur kurutma işlemi gerçekleşmiş olur. En direkt
kurutma prensibi sayesinde patlama riskleri ortadan
kalkar ve kapalı devre sistem kurutmada kullanılan ve
kirlenen hava-buhar miktarı önemli oranda azaltılır.
Her biri 100 ton/gün, %25’lik ıslak çamuru kurutula-
bilecek kapasitede olan 6 adet kurutucu için gereken
ısı, kojenerasyon ünitesinden elde edilen kızgın yağ
ile sağlanmaktadır.
Kurutma sayesinde pek çok açıdan hem çevresel hem
de ekonomik bir sorun olan ıslak çamurun taşınması ve depolanması problemleri ortadan kalkmaktadır.
Atık çamuru, yakıt olarak kullanılabilecek ekonomik
değeri olan kurutulmuş bir ürün haline gelmektedir.
Kurutma işlemi ile yaş çamur miktarı %75 oranında
azalarak, kalan miktar da faydalı ürüne dönüştürülmektedir.
27
28
KURU ÜRÜN DEPOLAMA
ÜNİTESİ
OZON
ÜNİTESİ
Çamur kurutma ünitelerinden %90 KM seviyesine kadar kurutularak çıkan kuru ürün, depolama silolarına
alınır. Her biri 150 m3 hacminde olan 2 adet kuru ürün
depolama silosu bulunmaktadır.
Giriş terfi ve ön arıtma ünitelerinde oluşan kirli hava
için ozon koku giderim sistemi bulunmaktadır. Her bir
üniteden fanlar ile gönderilen kirli hava, ozon binasının girişinde her biri 75.000 m3/sa kapasiteli 2 adet fan
ile emiş yapılarak, 2 adet yıkama kulesine gönderilir.
Kuru ürünün taşınması ve depolanması, 6 adet çamur kurutucu için ortaktır. 6 adet kurutma hattından
gelen soğutulmuş ürün burgu konveyörlerde toplanır
ve kepçeli yükselticilere (elevatör) taşınır. Yükseltici, burgu konveyördeki kuru ürünü kaldırır ve her biri
150 m3 hacime sahip ürün depolama silolarına dağıtır.
Kuru ürünün taşınması ve depolanması inert atmosferde gerçekleşir.
Siloların altında bulunan boşaltma körüğü ile kuru
ürün kamyonlara boşaltılır. Kalorifik değeri 2500
kcal/kg olan kuru ürün, ikincil yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikasına gönderilir.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Atmosferden alınarak basınçlandırılan hava kullanılarak, ozon jeneratörü sayesinde ozon gazı üretilir. Temiz su ile karıştırılan ozon, yıkama kulesine giren kirli havaya püskürtülerek, kirli hava yıkanır ve yıkama
kulesi bacasından temiz hava dışarı verilir. Havadaki
kirleticilerde suya geçerek tekrar arıtılmak üzere tesis
girişine gönderilir. pH’sı düşen suyun pH’sını yükseltmek için sodyum hidroksit kullanılmaktadır.
Aynı zamanda giriş terfi ve ön arıtma ünitelerinde bulunan temiz hava fanları ile ünitelerin havalandırması
yapılmaktadır.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
BİYOFİLTRE
ÜNİTESİ
Tesiste çamur arıtma ve kurutma ünitelerinden oluşan
kirli hava, her biri 15.000 m3/sa kapasiteli 2 fan ile
toplanarak, 261 m3 biomedya kapasiteli biyofiltre ünitesinde arıtılmaktadır. Aynı zamanda çamur kurutma
binasında bulunan temiz hava fanları ile ünitelerin havalandırması yapılmaktadır.
Ön yıkama bölümünde kirli hava, toplama fanı ile ön
yıkama kulesi (scrubber) içerisindeki dolgu malzemesi yatağına doğru yukarıya akışa geçer ve yıkama
kulesi üzerinden püskürtülen yıkama sıvısı ile temasta
bulunur. Dolgu malzemesinin ana işlevi, koku partiküllerinin gaz fazından sıvı fazına geçişini arttırmaktır. Atık gaz ve yıkama sıvısı arasındaki yoğun temas
sayesinde, havanın suda çözünen koku partikülleri ve
katı partiküller etkili şekilde yıkama suyuna geçer.
Nemlenmiş olan kirli hava nem püskürtme nozullarının üzerine yerleştirilmiş olan nemsizleştiriciye doğru geçişi ile hapsolmuş su damlacıkları atık havadan
uzaklaştırılır.
Yıkama kulesindeki ön arıtmadan sonra hava homojen olarak, CTP kanallar vasıtası ile filtre malzemesi etrafında ince bir sıvı filmi ile yerleşmiş belirli bir
bakteri florası ile dolu biofiltre yatağının altına yönlendirilmektedir. 145 m2 yüzey alanına sahip olan bu
biofiltre yatağı, iç yüzeyleri aside dayanıklı özel CTP
kaplı bir dikdörtgen havuzda yer almakta ve içinde
bulunan mikroorganizmaların faaliyetleri sayesinde
biyolojik koku giderimini gerçekleştirmektedir.
29
30
GERİ KAZANIM
ÜNİTESİ
Su ve çamur hattındaki farklı ekipman veya alanlarda kullanmak üzere ihtiyaç duyulan suyun temini için
servis suyu istasyonu bulunmaktadır. Arıtılmış atıksu
son çöktürme tankları 1-6’nın çıkışından kanal ile servis suyu deposuna alınır.
Otomatik temizlemeli filtrasyon ünitesinden geçirilen su, atıksu ve çamur arıtma ünitelerinde servis suyu
olarak kullanılmak üzere, 6 adet pompa vasıtasıyla
otomatik olarak sisteme gönderilmektedir. Ayrıca kurutucularda bulunan konderserlerin soğutma suyu ihtiyacı da servis suyu deposundan, 3 adet ayrı pompa ile
sağlanmaktadır.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Ayrıca servis suyu tankından alınan su, sulama ve
yangın söndürme sisteminde kullanılmak üzere ultrafiltrasyon ünitelerinden geçirilerek filtrelenmiş su
depo tanklarında depolanır. Filtre edilmiş atıksu 3 adet
sulama suyu pompası ile çim ve saha sulamasında kullanılmakta olup, 2 adet yangın pompasıyla da olası bir
yangın durumunda söndürme amaçlı olarak kullanılacaktır. Ayrıca sistemde dizel yangın söndürme pompası da mevcuttur.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
ENERJİ TEMİNİ
KOJENERASYON
Tüm tesisin enerji ihtiyacı ve aynı zamanda kurutma
ünitesindeki termal enerji ihtiyacının karşılanması
amacıyla gaz türbini tipi kojenerasyon ünitesi kurulmuştur. Gerekli elektrik enerjisinin üretilmesi için doğal gaz ve atıksudan elde edilen biyogazı yakabilen
herbiri 4,6 MW gücünde 2 adet gaz türbini kullanılmaktadır. Bu gaz türbinleri sayesinde tesisin ihtiyacı
olan elektrik enerjisi elde edilirken, ısı eşanjörleri ve
kızgın yağ kazanı sistemleri yardımıyla da türbinlerin
yüksek ısıdaki atık egzoz gazı değerlendirilerek tesise
termal enerji sağlanmaktadır. Böylece hem doğalgaz
biyogaz karışımı yakılarak üretilen elektrik enerjisi
için ayrıca para verilmeyecek hem de çamur kurutmak
için atık ısı kullanılacağından, çamur kurutma işlemi
için gereken ısıl enerji masrafının önüne geçilmiş olacaktır.
Bu sistem özellikle ürettiği elektrik enerjisine ek olarak yüksek termal enerji karşıladığından, elektriksel
ve ısıl enerji ihtiyacı fazla olan uygulamalarda büyük
bir avantaj teşkil etmektedir.
31
32
OTOMASYON
SİSTEMİ
Kumanda bölümünde Wincc 7.0 sp3 scada yazılımı
kullanılmaktadır. 5 adet s7 400 plc, tesisin giriş terfi merkezleri, ön arıtma üniteleri, biyolojik arıtma havuzları, turbo blowerlar, çamur giderim ünitelerinin
ana kontrol işlemlerini sağlamak için kullanılmaktadır. Sistem, açık sistemin tüm tasarım ve fonksiyonalite ile ilgili özelliklerini ve aktarılabilme - ölçeklendirilebilme - bağlanabilme - güncelleştirilebilmeyi
kapsayarak uluslararası standartlara uymaktadır.İdari
binada bulunan scada dışında, giriş terfi istasyonundaki scadadan ön arıtma üniteleri ile biyolojik arıtma
üniteleri ve çamur işleme binasında bulunan scadalar
ile çamur işleme ünitesi ve enerji temini-kojenerasyon
üniteleri izlenebilmektedir.
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
İlave olarak tesisin internet üzerinden izlenebilmesi
için 2 adet SCADA server bilgisayar mevcuttur. Bu sistem ile işletme ve yönetici personelin her koşulda tesis
ile iletişimini sağlayan her türlü kontrol ve raporlamalar, tesis dışından da etkili olarak yürütülebilmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
LABORATUVAR VE
İŞLETME BİNASI
Laboratuvar ile işletme binası ortak inşa edilmiştir.
Tesis laboratuvarında gravimetrik, volumetrik, titrimetrik ve spektrofotometrik tüm analizlerin yapılabileceği kimya laboratuvarı, mikrobiyolojik analizler
için mikrobiyoloji odası, ICP–TOC odası, otoanalizör
odası, tartım odası, kimyasal malzeme deposu, numune kabul odası, gaz tüp odası, personel soyunma odaları ve ofisler yer almaktadır.
Arıtma tesisinde arıtılarak deşarj edilen suyun alıcı ortamı Haramidere’den alınan numunelerde, Çevre Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kalite
Sınıfları’nda belirtilen parametrelerin analizleri, profesyonel kadromuz ile güvenilir ve hassas bir şekilde
yapılmaktadır. Ayrıca suyun geri kazanımı için gerekli
fiziki ölçümler ile atıksuya ait kimyasal parametreler
ve ağır metal analizleri de laboratuarımızda çalışılmaktadır.
Tesisin en verimli şekilde işletilebilmesi için yapılan analizler ile tesise gelen atıksu karakterizasyonu
belirlenmekte ve Avrupa Bölgesindeki diğer biyolojik ve köy biyolojik atıksu arıtma tesisi analizlerinin
de ölçüm ve kontrolleri yapılmaktadır. Tesis işletme
binası kısmında merkezi kontrol odası, ofis odaları,
açık ofis, toplantı odaları, yemekhane, mescit, arşiv,
depo ve seyir terası bulunmaktadır.
Ayrıca işletme koşullarının gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına tam olarak karşılık verecek şekilde mekanik ve elektrik atölye binası da inşa edilmiştir.
33
İSTANBUL
SAHİLLERİYLE
yeniden
barışıyor...
Ambarlı’da
keyfi yeniden başlıyor...
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL
Telefon: 0212 321 00 00
Faks: 0212 321 77 40
www.iski.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
8 867 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content