close

Enter

Log in using OpenID

15 Nisan 2015 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 KANUN

embedDownload
15 Nisan 2015 ÇARġAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29327
KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No.
6639
27/3/2015
Kabul Tarihi:
MADDE 10 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesindeki gösterge tablosu
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
Gösterge
a)
b)
c)
Eğitim görevlisi, baĢasistan, uzman tabip
Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen
dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre
uzmanlık belgesi alan tabip dıĢı personel, aynı
dallarda doktora belgesi alanlar
DiĢ tabibi ve eczacılar
135
120
ç)
Mesleki
personeli
sağlık
90
d)
Lise dengi mesleki öğrenim görmüĢ sağlık
personeli
75
e)
yükseköğrenim
150
görmüĢ
Diğer personel
NOT:* Daha önceki tabloda eczacılar için gösterge 80 idi.
* 33’ncü madde; nöbet ücretleri ile ilgilidir.
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content