close

Enter

Log in using OpenID

TRTDUYURUSU

embedDownload
MAYiS 2015 ER CELBINDE SiLAHALT:NA ALiNACAK
YOKOMLOLERE AiT TRT DUYURUSu
I
1_MAYls-2015 ER CELP DONEMINDE SILAHALTTNA ALTNAcAK ER STATUSUNDEKI yuKUMLTJLERIN,
9.E!P__VE SEVK I9LEMLERIN,E ILI9KIN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLIK KANUNU'NUN 4s'INCI
MADDESI uyARtNcA M0Teexlp ulboeuRDE AqtKLANMtglR.
2,,
MAYIS 2015 ER CELP DONEMINDE;
Dg,6uMLU vE.BllfllM tglEr4E-rABt ER srAros0NDEKl
n^ytrtl
-. s.J.qs!
otDUGu
ASKERLIK $uBEslNlN eenel ielp DoNEMt MAyts 2ois oLANLAR,
'0KUMLULERDEN,
...i8.,.9.Ef|-qolFl4l lUAYrq 2o1s oLMADlGl HALDE, MAYIS 2015 oELP DoNEMINDE
ALINMAK ISTEYEN YUKUMLULERDEN BU TALEPLERI UVEUru BULUNANLAR,
SILAHALTTNA
,9-..I4PAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERI TEHIR EDILENLERDEN SEVK TEHIR $ARTLARINI
KAYPET]I5IEIINDEN MAYIS 20,15 ER CELP DONEMINDE SEVKE TABI OLANLAiIN
SEVKLERI
YAFILACAKTIR.
l.sF-v5ll .Bl Iq5ly.LqLEf , SEVK EoILECEKLERI srNrF vE EGlrlM MERKEZLERT tLE HANGT GRUPTA
SIL+HALIINA.ALINACAKTARINI, ASKERLIK $UBELERI ILE E.DEVLET OZERINDEN 17 NISAN 2015
TABIHINDEN ITIBAREN oGRENEBILECEKLEII, NUFUS cuzonnnnrm-leRAt-ErMix suRElyLE
ASKERLIK 9USELERINDEN VEYA E.DEVLET Uzinlruoeru SEVK EVMKINI nLnaILscEkIEnoIrr
_ --
4,
,A
MAYIS2O15 ERoELBI 1,INCI GRUPTASEVKETABI YUKUMLULERDEN:
BIRINCI GRUPTA SEVKE TABI OLANLAR SEVK I$LEMLERINI;
︱︱ I B
(1)
ASKERLIK $UBELERINDEN 17 NISAN - 14 MAytS 201s,
(2)
E.DEVLET UZERINDEN 17 NISAN- 07 MAYIS 2015 TARIHLERINDE YAPTIRABILECEKLERDIR,
IKINCI GRUPTA SEVKE TABI oLANLAR SEVK I$LEMLERINI;
(1)
ASKERLTK $UBELERINDEN 03-19 HMIRAN 2015,
(2)
E-DEVLET UZERINDEN O3-15 HMIRAN 2015 TARIHLERINDE YAPTIRABILECEKLERDIR.
c. YOKUMLULER, E-DEVLET OZERINDEN 17 NIsAN-o7 MAyrs 201s, AsKERLIK SuBELERINDEN
17 NISAN-1o MAYIS 2015 TARIHLERI ARASTNDA yApTtRDtGt sEVK lglEMLEnl,rir,r-vofVe iAqE
aEo,eluenlrul NUFUs cUzDANLARTNT IBRAZ eruex suneiiVLE prrlstvinreiriiliii'r'iVevn prr r(ARr
ILE Pfi.MATIKLERDEN ALABILECEKLERDIR. BU TARIHLERDEI.I soI..IR'n YAPILAN
VE IA9E BEDELLERI ASKERLIK 9UBELERINcE oDENECEKTIR,
Yo!
sevx |gIrn,rr-en|N.I.I
5.
MAYIS 2015 ER CELBI I'INCI GRUPTA SEVKE TABI OLANLARDAN 14 MAYI6 2015 DAHIL,
-sevk
lSLEMit'ti
?ll,l-cl.93ylT4 sEl/llE.'r{B! oLANLARDAN 1s HAZIRAN zors onnifiAnfrrilu xndnn
YAP|TIRMAYANLAR ILE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDILERINE TANINAN
vnseL yoL-sunesl
SOryUNA. KADAR. BIRLIKLERINE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLIK KANUNU'NUN 8g'UNCU
MADDESI GEREGINCE BAKAYA I$LEMINE TABI TUTUIACAKLARDIR.
睫 古l捲 鱒
b齢 治
K KANUNU'NUN 451Nd MADDESI GEREOiNCE BU DUYURU Y□ KOMLOLERE
轟 日
t.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
400 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content