close

Enter

Log in using OpenID

Aktif Kanser Kayıt Formu

embedDownload
EK‐
: 46987865-1
1
50- q q\5 -1 4/A$AL D.Er lsr, g.yCST. Ks
A
ィ2_Arallk 2014
2015 YILiYOKLAMA ISLEMLERINE AIT TRT DUYURUSU
111l SAYILI ASKERLIK KANUNU GEREOINCE YOKLAMA ISLEMINE TAB: TUTULACAK
KUMLULER HAKKINDA UYGULANACAK YOKLAMA FAALiYETLERINE ILlsKIN HUSuSLAR, AYNl
UN:UN 25'INCI MADDESI GEREё iNCE YUKOMLOLERE TEBLiO MAHIYETINDE YAP:LACAK
MOTEAKIP MADDELERDE AolKLANMlsT:R.
AgAGIDA BELIRTILEN DURUMDAKI YUKUMLULERIN YOKLAMALARINI YAPTIRMALARI
EKTEDiR
讐
亀ITs開◆
si隈 肥U器 7爺盟k宴 慰粗R冨
B. 1996
VE DAHA YAgL]
4996 000UMШ YUKUMLULERDEN
DOGUMLULARDAN, TAHSIL SEVIYESI
LISE MEZUNU VE
USTU
LARDAN SILAHALTINA ALINMAK ISTEYENLER.
C. OGRENIM GORDOKLERI OKULTARDA oKUYAN VEYA ILIS|GI KESILENLER
SiLAHALT:NA ALINMAKiSTEYENLER,
q,
ILE
MEZUN
1111 SAYILI ASKERTIK KANUNU GEREGINCE ERTELI DURUMDA BULUNAN VE YOKLAMASI
LMAMIS YUKOMLULERDEN SILAHALTINA ALINMAK ISTEYENLER.
D, LISE VE DENGI OKUL MEZUNU. YUKSEKOKUL MEZUNU VEYA FAKULTE
VE
YUKSEKOKUL
OLUP llll SAYILI ASKERL:K KANUNUNUN 36'NCI MADDESI GEREOINCE ERTELEMESI
ARAL:K2015 TARIHINDE SONA ERENLERDEN DAHA ONCEDEN YOKLAMASI YAPlし MAYANLAR,
TAHSILI LISE MEZUNU VE OST0 0LAN YOKOMLOLERIN llll SAY:L: ASKERLiK KANUNU
EGINcE ERTELEME HAKKINI KULLANABILMELERI IcIN o YIL ASKERLIK CAoINA GIREN
N ILK CELP VE SEVK TARIHININ BITIMINE KADAR, 1996 DOGUMLULARDA MUHTEMEL
SUBAT 2016 TARIHINE KADAR DILEKCE VE TAHSIL BELGESI ILE EN YAKIN ASKERLIK SUBESI
MORACAAT ETMELERI GEREKMEKTED:R
YUKUMLULER, YOKLAMA IgLEMLERI IqIN ASKERLIK 9UBELERINE MURACMTTARINDA;
A. NUFUS COZDANI,
B. DIPLOMA, TASTIKNAMELERININ ASL| VEYA TIPKT9EKIMLERI,
C. MESLEK VEYA SANATLARINA ILI9KIN VARSA BONSERVIS, SERTIFIKA VEYA KURS ASLI VE
K MLERI
VARSA SURUCU BELGESI VE TIPKIQEKIMI,
ONCEKI YILLARDA GEQIRILMIg HASTALIKLARA AIT VARSA TEDAVI BELGELERI VE
E. VARSA VEREM SAVAS DISPANSERINDEN ALINACAK VEREM TARAMAS: SONUo BELGESI
LARINDA GETIRECEKTIR
YURT DlsiNDA BULUNAN YUKOMLOLER, lsLEMLERINI BULUNDUKLARI YERDEKl YURT Dlsi
MSILC:LIKLERIMIZE VEYA YURT lolNDE ASKERLlK,UBELERINE BAoVURARAK YAPTIRACAKTIR
8滞 0淵薦
LR絆
:獣
HINE KADAR,
器羞Ψ 総騨
』
偲組PtW畔駈F日出品:5晰紺躙
「
::♀ :
A MAZERETSiZ OLARAK YOKLAMASINIYAPTIRMAYAN,
B. MMERETLERINI BELIRTEN BELGELERINI ASKERLIK $UBELERINDE VEYA
YURTDls:
LC LIKLER!NDE BULUNDURMAYAN,
C llll SAⅥ 日 ASKERLIK KANUNU GER滉
ARALIK 2014 TARIHINE KADAR ERTELEMESiYメ
旧 鷺側 謝 卍
unTENLERLE SON OLARAK
1111 SAYILI ASKERLIK KANUNU'NUN 3O'UNCU MADDESI GEREGINCE YOKLAMA KA8A6I
TABI TUTULACAKTIR
AYRINT,LI BILGI
―
asa:msb qovtrlNTERNET ADRES!NDE YER ALMAKTAD:R
111l SAY:LI ASKERLIK KANUNU'NUN 2511NCI MADDESI GERECINCE BU DUYURU YOKOMLOLERE
ё NITEL101NDEDIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
477 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content