close

Enter

Log in using OpenID

Cisco 4682DVB High-Definition PowerKEY Dual Tuner Interactive

embedDownload
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Napomena za instalatere
Uzemljite proizvod
Upute za održavanje u ovom obavještenju su namijenjene samo
kvalificiranom servisnom osoblju. Da biste smanjili rizik od strujnog
udara, nemojte vršiti nikakvo održavanje osim onog koje je navedeno u
uputstvima za rad, izuzev ako ste kvalificirani za to.
Napomena za instalatere sistema
OPREZ
=DRYDMXUHÿDMRNORS]DãWLWDNRDNVLMDOQRJNDEODPRUDELWL
5,=,.2'6758-12*
X]HPOMHQDSUDNWLþQRGRVDPHWDþNHXOD]DNDEHODX]JUDGX
8'$5$1(279$5$-7(
=DSURL]YRGHNRMLVHSURGDMXX6$'XL.DQDGLRYLP
SRGVMHWQLNRPMHSUHGYLÿHQRGDVHVNUHQHSDåQMDLQVWDODWHUD
VLVWHPDQDþODQLþODQ1(&DLOL'LR
RISQUE DE CHOC
.DQDGVNRJVWDQGDUGD]DLQVWDODFLMXLRGUåDYDQMH
e/(&75,48(1(3$628&5,5
HOHNWURQLþNHRSUHPHNRMLSUXåDVPMHUQLFH]DSUDYLOQR
X]HPOMHQMH]DãWLWHNRDNVLMDOQRJNDEOD
235(='DELVWHVPDQMLOLUL]LNRGVWUXMQRJXGDUDQHXNODQMDMWHSRNORSDF
LOLVWUDåQMXREORJX8XQXWUDãQMRVWLQHPDGLMHORYDNRMHNRULVQLNPRåH
VHUYLVLUDWL6HUYLVLUDQMHSUHSXVWLWHNYDOLILFLUDQRPVHUYLVQRPRVREOMX
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Ako ovaj proizvod spajate na koaksijalne kablove, pazite
da kablovski sistem bude povezan na uzemljenje (uzemljen).
Uzemljenje pruža određenu zaštitu od visokonaponskih udara i
akumuliranog statičkog naboja.
$9,6
UPOZORENJE
'$%,67(635,-(ý,/,32ä$5,/,6758-1,8'$5
1(,=/$ä,7(85(Ĉ$-.,â,,/,9/$=,.
7KLVV\PEROLVLQWHQGHGWRDOHUW\RXWKDWXQLQVXODWHGYROWDJH
ZLWKLQWKLVSURGXFWPD\KDYHVXIILFLHQWPDJQLWXGHWRFDXVH
HOHFWULFVKRFN7KHUHIRUHLWLVGDQJHURXVWRPDNHDQ\NLQGRI
FRQWDFWZLWKDQ\LQVLGHSDUWRIWKLVSURGXFW
6YUKDRYRJVLPERODMHGDYDVXSR]RULGDQHL]ROLUDQLQDSRQ
XQXWDURYRJSURL]YRGDPRåHELWLGRYROMQRMDNGDL]D]RYH
VWUXMQLXGDU6WRJDMHRSDVQRRVWYDULYDWLELORNDNDYNRQWDNWV
XQXWDUQMLPGLMHORYLPDRYRJSURL]YRGD
7KLVV\PEROLVLQWHQGHGWRDOHUW\RXRIWKHSUHVHQFHRILPSRUWDQW
RSHUDWLQJDQGPDLQWHQDQFHVHUYLFLQJLQVWUXFWLRQVLQWKHOLWHUDWXUH
DFFRPSDQ\LQJWKLVSURGXFW
6YUKDRYRJVLPERODMHGDYDVXSR]RULQDSULVXVWYRYDåQLKXSXWVWDYDRUDGX
LRGUåDYDQMXVHUYLVLUDQMXXGRNXPHQWDFLMLLVSRUXþHQRMX]SURL]YRG
20080814_Installer820
1)
Pročitajte upute.
2)
Sačuvajte upute.
3)
Pazite na sva upozorenja.
4)
Slijedite sva uputstva.
5)
Nemojte koristiti uređaj blizu vode.
6)
Čistite samo suhom krpom.
7)
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu
sa uputstvima proizvođača.
8)
Nemojte instalirati blizu izvora toplote kao što su radijatori,
termoakumulaciona tijela, peći ili drugi uređaji (uključujući
pojačala) koji proizvode toplotu.
9)
Nemojte ometati sigurnosnu namjenu polariziranog ili
uzemljenog utikača. Polarizirani utikač ima dva kontakta,
jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva kontakta
i treći zub za uzemljenje. Širi kontakt ili treći zub su
namijenjeni za vašu sigurnost. Ako utikač koji ste dobili ne
odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se s električarom radi
zamjene zastarjele utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili uklještenja,
naročito pored utikača, utičnica i na mjestu gdje izlaze iz
uređaja.
11) Koristite samo dodatnu opremu i pribor koje specificira
proizvođač.
12)
Koristite samo sa stalkom, postoljem, tronošcem,
konzolom ili stolom određenim od proizvođača
ili kupljenim s uređajem. Kada se koristi stalak,
budite oprezni kada pomičete kombinaciju stalak/uređaj
da biste izbjegli povredu uzrokovanu prevrtanjem.
13) Isključite uređaj za vrijeme grmljavinske oluje ili kada ga
nećete koristiti duže vrijeme.
14) Za sve opravke obratite se kvalificiranom servisnom
osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen
na bilo koji način, kao što su oštećenje kabla za napajanje
ili utikača, kada je na uređaj prosuta tekućina ili su pali
predmeti, kada je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, kada
uređaj ne radi normalno ili je pao.
Upozorenje o izvoru napajanja
Na naljepnici na proizvodu naveden je ispravan izvor napajanja.
Napajajte ovaj proizvod samo strujom iz strujne utičnice napona
i frekvencije navedene na naljepnici proizvoda. Ako niste sigurni
koju vrstu napajanja električnom energijom imate u kući ili uredu,
posavjetujte se sa svojim pružateljem usluga ili elektrodistribucijom.
Priključak za naizmjeničnu struju na uređaju mora biti dostupan i
spreman za rad u svakom trenutku.
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost
od požara! Ne postavljajte vanjski antenski sistem u blizini
nadzemnih strujnih vodova ili strujnih krugova. Dodirivanje
strujnih vodova ili strujnog kruga može biti smrtonosno.
Ovaj proizvod može sadržavati prijemnik sposoban za prijem signala
zračnim putem.
Zaštitite proizvod od udara groma
Pored isključivanja napajanja naizmjeničnom strujom iz zidne utičnice,
isključite i dovode signala.
Potvrdite izvor napajanja putem lampice napajanja
Kada lampica napajanja ne svijetli, uređaj i dalje može biti povezan na
izvor napajanja. Lampica može prestati svijetliti kada je uređaj isključen,
bez obzira da li je još uvijek priključen na izvor napajanja naizmjeničnom
strujom.
Eliminirajte preopterećenja vodova za napajanje
naizmjeničnom strujom
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Nemojte preopteretiti vod napajanja naizmjeničnom
strujom, utičnice, produžne kablove ili ugrađene zidne utičnice.
Za proizvode koji za rad trebaju baterijsko napajanje ili druge
izvore napajanja pogledajte radna uputstva za te proizvode.
Rukovanje jednokratnim baterijama
Ovaj proizvod može sadržavati jednokratne baterije. Pazite na sljedeće
upozorenje i slijedite upute o sigurnosti i odlaganju baterija navedene u
nastavku.
UPOZORENJE: Postoji opasnost od eksplozije baterije u
slučaju nepravilnog rukovanja ili pogrešne zamjene. Zamijenite
isključivo s istim tipom baterije. Ne rastavljajte bateriju i
ne pokušavajte je puniti izvan sistema. Nemojte je drobiti,
probadati, izlagati vatri, kratko spajati vanjske kontakte ili
izlagati vodi i drugim tekućinama. Bateriju odložite u skladu s
lokalnim zakonima i uputama vašeg pružatelja usluga.
Sigurnost baterije
• Baterije umetnite pravilno. Postoji opasnost od eksplozije ako su
baterije nepravilno umetnute.
• Ne pokušavajte ponovo puniti jednokratne ili nepunjive baterije.
• Slijedite priložena uputstva za punjenje punjivih baterija.
• Zamijenite baterije istim ili baterijama odgovarajućeg tipa koji je
preporučen.
• Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toploti (od sunca ili vatre).
• Nemojte izlagati baterije temperaturama višim od 100 °C (212 °F).
Odlaganje baterije
• Baterije mogu sadržavati tvari potencijalno štetne za okolinu.
• Reciklirajte ili odlažite baterije u skladu s uputstvima proizvođača
baterija i lokalnim/državnim zakonima za odlaganje i recikliranje.
• Baterije mogu sadržavati perhlorat, poznatu opasnu supstancu, te
može biti neophodno posebno rukovanje i odlaganje ovog proizvoda.
Za više informacija o perhloratu i najboljim praksama za rukovanje
supstancama koje sadrže perhlorat pogledajte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Osigurajte ventilaciju i izaberite lokaciju.
Obavještenje za kupce
•
•
•
•
Cisco® 4682DVB set top prima digitalne signale od pružaoca usluga i
isporučuje programe u formatima standardne rezolucije (SD) i visoke
rezolucije (HD) (720p i 1080i).
Morate imati HDTV za prikazivanje programa u HD rezoluciji. Programi
moraju poticati iz HD formata i biti emitovani u HD formatu.
Pročitajte sigurnosne napomene prije priključivanja set top uređaja.
Priključivanje TV-a standardne rezolucije putem RCA
kabela.
Stražnja strana Set-Top-a
CISCO 4682DVB
CAUTION
Radno okruženje
TEST
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ovaj proizvod je namijenjen za rad u zatvorenom prostoru na
temperaturama u rasponu od 32 do 104 °F (0 do 40 °C). Svaki
proizvod treba imati odgovarajući slobodan prostor sa svih strana, tako
da otvori za rashladni zrak na kućištu ne budu blokirani.
Zaštitite proizvod od izlaganja vlazi i
stranim predmetima
SPDIF
LEFT
CABLE OUT
HDMI
CABLE IN
USB
Multi TV
ETHERNET
RIGHT
A/V OUT
Y
VIDEO
Pb
VIDEO OUT
Pr
Optical
Audio
DC IN
12V 1.67A
Kablovski
ulaz
Stražnja
strana
SDTV-a
Y
U zidnu
uticnicu
RF IN
SCART VIDEO IN
PB
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Nemojte izlagati proizvod kapanju ili prskanju tekućina,
kiši ili vlazi. Predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze,
ne treba postavljati na uređaj.
L
R
L
R
T16010
Prije povezivanja proizvoda na napajanje odstranite svu ambalažu.
Ne stavljajte uređaj na krevet, sofu, tepih ili sličnu površinu.
Ne stavljajte uređaj na nestabilnu površinu.
Ne instalirajte uređaj u ograđeni prostor kao što je ormar ili polica,
osim ako ste osigurali pravilnu ventilaciju.
• Nemojte stavljati uređaje za zabavu (video ili DVD uređaji), svjetiljke,
knjige, vaze s tekućinom ili druge predmete na gornju stranu
proizvoda.
• Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
RF OUT
PR
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
Priključivanje na HDTV putem HDMI kabla
Stražnja strana Set-Top-a
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Proizvod isključite iz napajanja prije čišćenja. Nemojte
koristiti tekućine ili raspršivače za čišćenje. Nemojte koristiti
magnetni/statički uređaj za čišćenje (odstranjivač prašine) da
biste čistili proizvod.
CISCO 4682DVB
CAUTION
TEST
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
SPDIF
LEFT
CABLE OUT
HDMI
CABLE IN
USB
Multi TV
ETHERNET
RIGHT
A/V OUT
VIDEO
Y
Pb
VIDEO OUT
Pr
Optical
Audio
DC IN
12V 1.67A
Kablovski
ulaz
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Nikada ne gurajte predmete kroz otvore na proizvodu.
Strani predmeti mogu izazvati kratke spojeve koji mogu dovesti
do strujnog udara ili požara.
Stražnja
strana
HDTV-a
AUDIO
CENTER
CHANNEL IN
HDMI
IN
U zidnu
uticnicu
SCART VIDEO IN
ON
SCART VIDEO OUT
S-VIDEO
OFF
AUDIO IN
DVI/HDCP
R
L
Servisna upozorenja
ANT (75 )
VIDEO
Y
VIDEO
Y
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar! Nemojte
otvarati poklopac proizvoda. Otvaranje ili uklanjanje poklopca
može vas izložiti opasnim naponima. Ako otvorite poklopac,
garancija će biti nevažeća. Ovaj proizvod sadrži dijelove koje
ne može servisirati korisnik.
L/
MONO
AUDIO
PB
L
PR
AUDIO
L/
MONO
PB
L
R
PR
AUDIO
OUT
R
R
HD 1
IN
IN
R
HD 2
OUT
IN
ANT-2
T16011
ANT-1
GNU GPL izjava o otvorenom kodu
Provjera sigurnosti proizvoda
Nakon završetka bilo kojeg servisiranja ili opravke ovog proizvoda,
serviser mora provesti sigurnosne provjere radi utvrđivanja da li je
proizvod u ispravnom radnom stanju.
Zaštita proizvoda prilikom pomicanja
Kada pomičete uređaj i spajate ili iskopčavate kablove, uvijek isključite
uređaj iz izvora napajanja.
20110316_zaštita_kabela
Cisco 4682DVB set top
Model: 4682DVB
Proizvođač:
Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloaf Parkway
Lawrenceville, Georgia 30044 SAD
Cisco 4682DVB set top jednim dijelom sadrži određeni besplatni/
javni softver otvorenog koda ("Besplatni softver") prema licencama
koje izvorni kôd uopćeno čine raspoloživim za besplatno kopiranje,
modificiranje i redistribuiranje. Primjeri takvih licenci obuhvataju sve
licence pod pokroviteljstvom Free Software Foundation (npr. GNU
Opća javna licenca (GPL), GNU Lesser General Public License
(LGPL), Berkeley Software Distribution (BSD), MIT licence i različite
verzije Mozilla i Apache licenci). Za pronalaženje dodatnih informacija
u vezi s besplatnim softverom, uključujući primjerak važeće licence
i srodnih informacija, idite na: (i) za Sjevernu Ameriku http://www.
cisco.com/web/consumer/support/open_source.html, ili (ii) izvan
Sjeverne Amerike http://www.cisco.com/web/consumer/support/
open_source.html#~international. Kad dođete na stranicu, potražite
listu proizvoda i kliknite na prepoznate odgovarajuće stavke. Ako imate
pitanja ili problema u pristupanju bilo kojem linku, obratite se na sljedeću
adresu:[email protected]
Cisco i logotip Cisco su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i drugim zemljama. Za prikaz Cisco zaštićenih znakova, posjetite
sljedeći URL: www.cisco.com/go/trademarks. Spomenuti zaštićeni znakovi trećih strana su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne podrazumijeva
partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (1110R)
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, te logotip HDMI, su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim državama.
© 2011, 2013 kompanija Cisco i/ili njene podružnice. Sva prava zadržana.
Zadnje ažuriranje: avgust 2013.
Broj dijela 78-4043265-01B0
Štampano u SAD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content