close

Enter

Log in using OpenID

1 Roger J. Morneau NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU

embedDownload
Roger J. Morneau
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
1
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Nakladnici
ADVENTUS d.o.o.
www.adventus.hr
i ZNACI VREMENA
Izvornik
INCREDIBLE ANSWERS TO PRAYER
by Roger J. Morneau
Ÿ Ova se knjiga smije umnoæavati, djelomiËno ili
u cijelosti, samo uz pisano dopuπtenje nakladnika
Urednik
Josip PeriπiÊ
Prijevod
Ivan –idara
Lektura
mr. –urica GarvanoviÊ-Porobija
Korektura
Ljiljana –idara
Prijelom
GENESIS, Zagreb
Tisak
TIPOMAT d.o.o.
Zagreb, 2006.
2
Roger J. Morneau
NEVJEROJATNI
ODGOVORI
NA MOLITVU
TreÊe izdanje
ADVENTUS
3
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Ovu knjigu posveÊujem svojim najdraæim unucima. Od sveg im srca æelim dobrobit i u ovom æivotu i u vjeËnosti. U ovoj knjizi zabiljeæio sam neka od svojih iskustava s Boæjim Svetim Duhom iz druge polovice svojega æivota, nadajuÊi se da Êe moji unuci u Gospodinu naÊi ohrabrenje i nadahnuÊe. VeÊina je imena u ovoj knjizi
izmijenjena kako bi se zaπtitila privatnost onih koji su u njoj spomenuti.
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica - Zagreb
UDK 286:248.143
MORNEAU, Roger J.
Nevjerojatni odgovori na molitvu /
Roger J. Morneau ; [prijevod Ivan –idara].
- 3. izd. - Zagreb : Adventus : Znaci
vremena, 2006.
Prijevod djela: Incredible answers to prayer.
ISBN 953-183-139-0 (Znaci vremena)
460531051
4
1
Ovo je kuÊa smrti
Dana 1. prosinca 1984. godine bio sam na samrti na
odjelu za intenzivnu njegu u Velikoj opÊoj bolnici Niagara u gradu Niagara Falls u pokrajini Ontario u Kanadi. Imao sam navalu krvi u srce koju lijeËnici nisu mogli regulirati. Nekoliko dana kasnije kardiolozi su rekli
kako bih umro da me je supruga dovezla u bolnicu dvadeset minuta kasnije.
Ta nevolja zatekla me iznenada. Moja supruga Hilda i ja bili smo preko vikenda u posjetu kod njezine
majke. Naπe putovanje od srediπta New Yorka bilo je
udobno i ugodno smo proveli veËer s njezinom majkom.
Poπao sam na poËinak u deset sati uveËer, a onda sam
se odjednom osjetio umornim te sam zaspao ugodnim
snom spavajuÊi do oko tri sata ujutro kada sam se probudio oznojena lica. Imao sam poteπkoÊa s disanjem,
πto sam sve pripisao toplini u krevetu.
Kad sam malo odπkrinuo prozor, osvjeæio me povjetarac pa mi je odmah postalo bolje. Meutim, nisam
mogao ponovno zaspati. PoËeo sam se bacati po krevetu, a diπni su se problemi ubrzo opet pojavili.
Kako je disanje postajalo sve teæe, prozor sam joπ
viπe otvorio i tako je to potrajalo sve do sedam sati
ujutro. Tada sam ga potpuno otvorio.
5
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Nakon tuπiranja postao sam izuzetno umoran pa sam
shvatio da mi doista nije dobro. Prikupio sam gotovo
svu snagu pri pokuπaju da se obrijem. Hodanje do kola
umorilo me kao da se penjem na brdo.
U ordinaciji za hitne sluËajeve osoblje bolnice hitno mi je stavilo masku s kisikom i dalo intravenoznu
injekciju s bocom glukoze; prikopËali su mi dijagnostiËki monitor za praÊenje aktivnosti srca. Kardiolog je,
uz asistenciju nekoliko medicinskih sestara, uËinio sve
πto je mogao da me odræe u æivotu.
Neπto kasnije smjestili su me na odjel za intenzivnu
njegu, iako je soba veÊ bila prepuna. BuduÊi da su svi
leæaji, to jest kabine u staklu i mjesta bili popunjeni,
postavili su moj krevet nasred sobe uz prostoriju odjelne sestre.
Bio sam, da tako kaæem, jednom nogom veÊ u grobu jer je moje disanje postalo tako slabo da sam teπko
mogao udahnuti i malo kisika. Vjerovao sam da sam
bio na pragu smrti, a taj osjeÊaj postao je joπ dublji kad
me je netko upitao æelim li da pozovu sveÊenika. Tako
slab smatrao sam se previπe bolesnim da me bilo tko
posjeti, osim moje supruge kojoj je bilo dopuπteno da
me posjeÊuje po deset minuta svaka dva sata. Unatrag
gotovo Ëetrdeset godina svakodnevno sam obiËavao traæiti od Boga spremnost za susret sa smrÊu.
Prije gotovo Ëetiri desetljeÊa imao sam jedinstveno
iskustvo da mi demonski duhovi objave ranu smrt jer
sam bio odluËio prihvatiti Krista Isusa kao svojega Gospodina i Spasitelja i dræati biblijsku subotu.
ShvaÊajuÊi svoje kritiËno stanje, postao sam svjestan da se i mnogi drugi ljudi u bolnici bore za æivot.
“Ovo je kuÊa smrti”, kazao sam sâm sebi.
6
OVO JE KU∆A SMRTI
U Boæjoj prisutnosti
Proπlo je trideset πest sati a ja sam joπ bio æiv i
mogao sam povremeno disati i bez maske s kisikom.
Moje su se misli uzdigle Bogu u melodiji hvale. Te
nedjelje uveËer na odjel za intenzivnu njegu prispjelo je
mnoπtvo pacijenata pa je glavna sestra traæila dodatnu
pomoÊ.
Tik do mene, s desne strane, jedan stariji Ëovjek bio
je veÊ na rubu smrti a dvije su se medicinske sestre
borile za njegov æivot. Meni slijeva bio je Ëovjek tridesetih godina koji je imao tri srËana udara. »inilo se da
su mu ovo posljednji dani.
Svjetla su bljeπtala u sobi glavne sestre kao odraz
teπkog stanja velikog broja pacijenata. BuduÊi da sam
bio tik do njezine sobe, mogao sam Ëuti komentare koji
su nagovjeπtavali da se stanje nekih pacijenata pogorπava i postaje kritiËno. Prisjetio sam se onoga πto je
davne 1946. godine rekao jedan od vodeÊih spiritista.
On je smatrao da demonski duhovi uæivaju gledajuÊi
kako ljudi umiru i da u vrijeme ratova imaju proslave.
Bilo je jasno da su oni planirali takvu proslavu ove
naroËite veËeri kada je u ovoj bolnici bilo toliko pacijenata tako blizu smrti.
Moje misli uzdigle su se Bogu u molitvi za mene i
za druge. Tijekom proteklih trideset devet godina vidio
sam kako sila posredniËke molitve u æivotu mnogih donosi blagoslove. Vrlo sam se rano u svojem krπÊanskom
æivotu poËeo moliti za duhovno bolesne; za one koji u
sukobu s grijehom postaju duhovni, Ëak i onda kada su
fiziËki dotuËeni, ili sam ih, kako volim reÊi, upuÊivao
na Kristov odjel za intenzivnu njegu.
7
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Napori su bili nagraeni jer sam mnogo puta vidio
usliπenje svojih molitava.
Kao πto sam veÊ zakljuËio, moj Gospodin i Spasitelj sluæi u nebeskom Svetiπtu u korist palog ËovjeËanstva (Hebrejima 8,1.2); otkrio sam da mi se srce uzdiæe
u zahvalnosti za mnoge blagoslove πto ih je On tako
milostivo darovao drugima odgovarajuÊi na moje molitve. Moja radost u Gospodinu bila je velika kad sam
odsjajivao Boæju suÊut koja prema meni nikada nije
izostala, iako je kao ljudsko biÊe nisam niËim zasluæio.
Ovom prigodom traæio sam silnu pomoÊ Svetoga
Duha da On okruæi svakoga duhovnim ozraËjem svjetlosti i mira i obnovi zdravlje svima, ako je to Njegova
volja. Kao πto Êete vidjeti u sljedeÊim poglavljima, nauËio sam iz osobnog iskustva da su posredniËke molitve
bile najuspjeπnije kada sam bio siguran da grijeh ne
odvaja od Boga one za koje se molim. ZapoËeo sam
molitvu u toj sobi na odjelu za intenzivnu njegu zahvaljujuÊi Bogu za prednost πto mogu traæiti boæansku pomoÊ za svoje prijatelje pacijente. Usmjerivπi misao na
beskonaËnu cijenu koju je On platio na Golgoti, molio
sam Ga da im svima oprosti grijehe.
Dugo sam bio uvjeren u to da kao krπÊani trebamo
za druge Ëiniti ono πto oni sami ne mogu ili ne æele
uËiniti za sebe — to jest boriti se protiv grijeha u svojemu æivotu. Isus nam je dao primjer. Prije no πto je
umro na kriæu, molio je Oca da oprosti grijehe onima
koji su Ga raspinjali (Luka 23,34).
Ne mogu objasniti πto se dogodi kad se molimo
Bogu za oprost tuih grijeha, ali vidio sam odreene
promjene u æivotu drugih. Bog nikome i nikada ne slama slobodnu volju, ali kad molimo za nekoga, to Mu
8
OVO JE KU∆A SMRTI
dopuπta da s posebnom silom djeluje na æivot druge
osobe. On iz lanaca grijeha oslobaa osobu koja sada
moæe upotrijebiti svoju slobodu izbora da izabere dobro.
Kako bih ojaËao svoje osobno krπÊansko iskustvo,
leæeÊi na samrti, zatraæio sam od Boga neka mi dopusti
da vidim Njegov iscjeliteljski dodir na djelu u ovoj bolnici. Zatim sam zahvalio velikom LijeËniku, Autoru naπeg postojanja, na usliπenju mojih molitava.
Kao πto sam veÊ godinama ranije uvidio, demonski
se duhovi grËevito bore prije no πto svoj plijen prepuste
sili Boæjeg Duha. Petnaestak minuta veliki broj pacijenata osjeÊao je pojaËane bolove i medicinske su sestre
stvarno trËale da im pomognu. A onda se medicinsko
osoblje doista prestraπilo kad je srce gospodina Smitha
prestalo kucati.
Zvonce za poziv u sobi glavne sestre zazvonilo je
pojaËavajuÊi osjeÊaj hitnosti. Odmah je glavna sestra
preko razglasa pozvala sve lijeËnike bolnice da dou u
pomoÊ. Tri lijeËnika dojurila su na naπ odjel. Medicinska je sestra u trku iz drugog kraja sobe dovukla aparat
za umjetno disanje.
Otprilike deset minuta medicinsko je osoblje Ëinilo
sve πto je moglo da pacijentu povrati æivot, ali nije bilo
uspjeha. Zapravo, jedan od lijeËnika napuπtao je sobu
spuπtene glave, otiπao do glavne sestre i kazao: “»ovjek
je preminuo.” Odmah sam u molitvi zavapio ka Gospodaru æivota traæeÊi da gospodinu Smithu povrati æivot
silom “Duha æivota” (Rimljanima 8,2), tom velikom silom koja je podigla Lazara iz smrti. Kad sam rekao
“amen”, gospodin Smith je doπao k svijesti i upitao
zaπto je tako puno ljudi oko njega. Obuzeo ga je jak
9
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
osjeÊaj gladi i zatraæio je neπto za jelo. Jedan od lijeËnika priπao je sobi glavne sestre i rekao joj neka naruËi
neπto iz kuhinje, dodavπi: “U cijelom svom æivotu tako
neπto joπ nisam vidio.”
Moje molitve bile su usliπane na Ëudesne naËine, i
to ne samo u sluËaju gospodina Smitha koji je oæivio i
osjeÊao se dobro, nego je nebeski mir sada blagoslovio
i ostale pacijente na odjelu za intenzivnu njegu. Mir je
ispunio cijeli odjel. Medicinske sestre opuπteno su stajale pred staklenim vratima, a njihovi pacijenti, doskora
uznemireni, spokojno su i udobno utonuli u san.
A ja sâm mogao sam osjetiti Boæju prisutnost.
Novi zakupi æivota
Duge sate Hilda je provela ËekajuÊi da bi sa mnom
proboravila dodijeljenih joj deset minuta. Oko deset sati
uveËer uπla je posljednji put toga dana, prije no πto Êe
se vratiti na noÊenje u mjesto svoje majke. Dok je stajala u bolniËkoj Ëekaonici, upoznala se s gospoom
Smith. Ova je gospoa bila vrlo uznemirena zbog teπkog stanja njezina muæa i zbog potpune promjene u
njegovom sadaπnjem dræanju. Prije je rekao da æeli umrijeti, a sada æeli æivjeti.
»etiri dana kasnije imao sam priliku sresti Smithove na kardioloπkom odjelu bolnice. Njihova radost
odsjajivala je Boæju ljubav. Hilda je razgovarala s gospoom te je saznala kako je njezin suprug u iznimno
dobrom zdravstvenom stanju, a nije se libila prihvatiti
posla na odjelu da mu pomogne sve do njegova napuπtanja bolnice. On je uskoro otpuπten u dobrom zdravstvenom stanju. Dan nakon oporavka gospodina Smitha
10
OVO JE KU∆A SMRTI
lijeËnici su odluËili neke od dovoljno oporavljenih pacijenata prebaciti s odjela za intenzivnu njegu na odjel za
lakπe oboljele. Stanje pacijenta meni slijeva, s poteπkoÊama sa srcem, tako se promijenilo nabolje da je dobio
otpusni list. Bio je veseo, pun æivotne radosti, oËekujuÊi
sjajnu buduÊnost. Stariji Ëovjek meni zdesna izgledao je
kao preporoen. Njegov je lijeËnik bio uvelike iznenaen kad je vidio pozitivne promjene u njegovu zdravstvenom stanju i rekao mu je da Êe i njega premjestiti
s ovog odjela sutra ujutro ako se bude oporavljao ovim
intenzitetom. Dogodilo se to u utorak ujutro, kako je i
bilo predvieno. Bio sam ushiÊen kad sam svojim oËima vidio usliπenje svojih molitava.
No moje zdravstveno stanje, Ëini se, nije iπlo na
dobro. Zapravo, u osam sati ujutro tog utorka kardiolog
mi je odgovarajuÊi na upit o mojem zdravstvenom stanju rekao kako su prilike da se izvuËem æiv s ovog
odjela za intenzivnu njegu vrlo tanke. Laboratorijski
nalazi pokazivali su da je djelovanje virusa nepopravljivo uniπtilo moje srce.
S takvom aritmijom otkucaja srca jednostavno neÊu
moÊi joπ dugo izdræati. LijeËnik je preporuËio posljednju terapiju: zaustaviti rad srca elektroπokom od 50 volti, a tada ga reaktivirati s novim 200-voltnim elektriËnim πokom. Potpisao sam pristanak. Kasnije tog poslijepodneva kardiolog me izvijestio da poduzeta terapija
nije dala æeljene rezultate.
Moje se zdravstveno stanje pogorπalo i pluÊa su mi
se ispunila vodom. Shvatio sam da su mi dani odbrojani. Te veËeri, premda fiziËki iscrpljen, svjestan opasnosti, razmiπljao sam o svih πest desetljeÊa svojega æivota.
Pred mojim je oËima prolazio prizor za prizorom, a
11
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
moje se srce ispunilo zahvalnoπÊu Bogu dok sam gledao brigu kojom me okruæivao, Ëak i kad sam za Njega
bio beskoristan. Tako sam razmiπljajuÊi otplovio u svoje djetinjstvo, kad sam imao sedam godina.
“On je æiv! On je æiv!” uzviknuo je Edmond, moj
stariji brat nakon πto je iskljuËio stroj i skoËio kroz
otvor u podrum. U igri sam se uspeo na hrpu dasaka i
pao kroz otvor na pogonski remen. Remen je pokretao
manji kotaË promjera oko 70 centimetara i veÊi promjera oko 160 centimetara koji je imao uteg sa zamaπnjakom od 160 kilograma i pokretao jednu osovinu.
Ljudi su Ëuli moje zapomaganje Ëak na prvom katu,
usprkos buci koju je stvaralo teπko mlinsko postrojenje
πto ga je moj otac posjedovao u istoËnoj Kanadi. Da iz
leæiπta nije iskoËila teπka osovina πirine od 78 milimetara, Ëiji je pad zatresao cijelu zgradu, na mjestu bih
poginuo. To je prouzroËilo pad remena s manjeg pogonskog kotaËa. Pao sam grudima na remen koji me odnio
pod veÊi kotaË i tada me podigao na vrh gdje sam se
zaglavio izmeu kotaËa i tavanice.
KotaË se nikako ne bi zaustavio da netko nije iskljuËio stroj. Moja odjeÊa bila je gotovo sva strgana s
mene — a imao sam na sebi debelu zimsku jaknu, dæemper, flanelsku koπulju i debelo donje rublje. Moja lijeva
ruka visjela je kraj kotaËa i struja je proπla kroz nju od
ramena do prstiju. Malo je nedostajalo da mi, prema
lijeËnikovom miπljenju, amputiraju ruku. No ja sam
imao roditelje koji su bili iskusni molitelji i koji su
poznavali usliπenje molitve u Kristovo ime, i sve se
okrenulo na dobro.
Bila su potrebna tri dana da se popravi πteta na
stroju. Mlinari koji su popravljali postrojenje smatrali
12
OVO JE KU∆A SMRTI
su da je neka nadnaravna sila morala prouzroËiti kvar te
da je sama teæina postolja mogla zdrobiti sve kosti u
mojem tijelu a da se rad cijelog postrojenja ni za malo
ne uspori, a joπ manje da teπka ËeliËna osovina iskoËi
iz leæiπta. Snaga koja se tu oslobodila, smatrali su, jednaka je udaru tereta od jedne tone. “Neka hvale Jahvu
za dobrotu njegovu, za Ëudesa njegova sinovima ljudskim!” (Psalam 107,8)
Da, razmiπljajuÊi o svojoj proπlosti, prisjetio sam se
kako sam u svojoj dvanaestoj godini bio ogorËen na
Boga kad je moja majka poloæena u grob. Nisam mogao razumjeti kako dobri Bog moæe dopustiti da se stalno ponavljaju patnje ËovjeËanstva, a da niπta ne uËini
kako bi ih okonËao. Izgubio sam vjeru u Njega i nadnaravno. U kasnijim tinejdæerskim godinama Ëitao sam
djela nevjernika, zatim neka djela Charlesa Darwina i
na kraju svega djela Thomasa Henryja Huxleya, koja su
u meni uËvrstila uvjerenje da je Ëovjek izravno nastao
od majmuna. Do svoje dvadeset prve godine smatrao
sam se ateistom, odbacio sam sva katoliËka uËenja u
koja sam ikada vjerovao i poricao sam postojanje Boga.
Tada sam, neoËekivano, doæivio najπokantnije iskustvo
s nadnaravnim. A jesam li znao da me Bog Ëuvao i
brinuo se za mene?
Bilo je to 1946. godine u Montrealu u Kanadi, kad
sam sreo ratnog prijatelja koji je postao Ëlanom druπtva
koje je objavilo da komunicira s duhovima mrtvih. I ja
sam se ukljuËio u ovu djelatnost i nedugo zatim mojeg
prijatelja i mene odveli su u tajno druπtvo koje je oboæavalo superinteligentna, divna biÊa kojima su se obraÊali kao bogovima. Zapravo, njihova prostorija za oboæavanje bila je ispunjena mnogim lijepim slikarijama
13
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
duhova koji su bili materijalizirani i fotografirani, a zatim su prema tim fotografijama stvorene slike. U to sam
vrijeme bio zaposlen u jednoj æidovskoj tvornici vezova. Jedan od vlasnika zatraæio je od mene da mu pomognem u neËemu. Upravo je Ëuo za Ëovjeka koji je bio
krπÊanin, a svetkovao je subotu, sedmi dan u tjednu.
Poslodavac je od mene traæio da doznam kojoj vjerskoj
zajednici taj Ëovjek pripada. Dok sam to istraæivao, duboko sam se zainteresiro πto Biblija govori o nadnaravnom svijetu duhova.
Proπlo je nekoliko dana, a tada su duhovi obavijestili visokog sveÊenika naπega druπtva da sam poËeo prouËavati Bibliju i da su se bogovi razbjesnjeli. Za nekoliko dana voe tog druπtva ponudili su 10 000 dolara za
moj æivot.
Ali duhovi su poruËili da ubojstvo ne smije izvrπiti
nitko tko nije Ëlan njihova druπtva i da se ti Ëlanovi
trebaju rasporediti tako da me ubiju u pogodno vrijeme. Duhovi Êe obdariti tri dobrovoljca darom vidovnjaπtva i oni Êe biti osposobljeni da u svako doba znaju
gdje se nalazim. Ponovno me je Gospodin oslobodio
preranog groba.
Sada, u ovom bolniËkom krevetu, premda sam bio
teπko bolestan, moj je um joπ uvijek bio Ëist i oπtar.
Shvatio sam viπe nego ikada ranije silu koju sadræi Boæja sveta RijeË. RijeËi iz Psalma 103,10-14 (tekstove
sam zapamtio joπ prije mnogo godina) proπle su mojim
mislima: “Ne postupa s nama po grijesima naπim niti
nam plaÊa po naπim krivnjama. Jer kako je nebo visoko
nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se
boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od
nas bezakonja naπa. Kako se otac smiluje djeËici, tako
14
OVO JE KU∆A SMRTI
se Jahve smiluje onima πto ga se boje. Jer dobro zna
kako smo sazdani, spominje se da smo praπina.”
Nada, ohrabrenje i vjera nadirali su u moje srce. S
radoπÊu sam se prisjetio divnog sunËanog subotnjeg dana u travnju 1947. godine, kad sam bio krπten i tako se
pridruæio Crkvi adventista sedmog dana u Montrealu.
U jesen te godine Gospodin je uvelike obogatio moj
æivot kad smo se 20. rujna Hilda i ja vjenËali. Moja
mlada nevjesta bila je posveÊena æena koja je razumjela
silu posredniËke molitve i koja je u Ëetiri desetljeÊa bila
sredstvo u osiguravanju jake boæanske pomoÊi πto je
dræala Sotonu te me nije odnio prerano u grob.
Mogu se sjetiti mnogih Ëudnovatih dogaaja koji su
mogli ugasiti moj æivot, da me Boæji Duh na Ëudesan
naËin nije oslobodio. Primjerice, jedne noÊi vozio sam
automobil blizu mjesta Rushford po zaleenoj cesti sa
snjeænim smetovima visokim i do dva metra s obiju
strana. Kad sam stigao do jednog zavoja na cesti, spazio sam konja kako stoji nasred uskog puta. Mnogi sliËni primjeri proπli su mojim mislima...
Sada, postavπi izuzetno umornim, zatraæio sam od
Gospodina da mi dâ malo odmora pa Êu s Njim razgovarati u molitvi poslijepodne u tri sata, kada me medicinska sestra probudi i da mi lijekove.
Trenutak osloboenja
Od 1946. godine, kad sam imao jedinstven doæivljaj s demonskim duhovima, iskusio sam trenutke straha
kad bih razmiπljao o buduÊnosti. Tada bi me Boæji Duh
blagoslovio uputivπi me da Ëitam dva mjesta u Bibliji:
Otkrivenje 12,11 — “Oni su ga pobijedili Janjetovom
15
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
krvi” i Rimljanima 8,38.39 — “Siguran sam da nas
neÊe ni smrt, ni æivot, ni aneli, ni poglavarstva, ni
sadaπnjost, ni buduÊnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni
bilo koje drugo stvorenje moÊi rastaviti od ljubavi Boæje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu naπemu.”
Na taj naËin nauËio sam utvrivati sam sebe u zaslugama ærtvovane Kristove krvi. Zatim sam, ËitajuÊi u
Mateju 27,24-54, uËinio dijelom svojega jutarnjeg posveÊenja pregledavanje dogaaja u vezi s Kristovom
ærtvom. Takav je obiËaj uklonio svaki strah od uniπtitelja Sotone i okruæivao me duhovnim ozraËjem svjetlosti
i mira.
Dakle, nakon uzimanja lijekova u tri sata poslijepodne u svojim sam mislima ponovio maloËas spomenute biblijske tekstove. Izrekao sam svoje potrebe svom
Velikom sveÊeniku u Svetinji nad svetinjama u nebeskom Svetiπtu, iznoseÊi Mu da mirno prihvaÊam ako se
moje putovanje kroz ovu neprijateljsku zemlju pribliæilo kraju, videÊi da cijelo ËovjeËanstvo prije ili kasnije
ide u grob. Ali, dodao sam: “Gospodine, ako Ti je milo,
molim Te, bio bih Ti zahvalan za usliπenje molitava
mnogih koji se mole za mene i moj oporavak, kako bi
mogli vidjeti da su usliπeni, a njihovo krπÊansko iskustvo ohrabreno. Ako je to Tvoja volja, blagoslovi moje
bolesno srce silom svojega Duha æivota, tom silom koja
je podigla Lazara iz mrtvih, i daj mi snagu potrebnu za
æivot.”
Iz iskustva sam nauËio da Êe On promijeniti, divno
promijeniti najbeznadnije i najcrnje perspektive kad se
vjerom dræimo Njegove sile, ako je to volja naπeg nebeskog Oca. Kad sam zavrπio svoje jutarnje posveÊenje, pouzdano sam osjeÊao da Êe sve biti dobro.
16
OVO JE KU∆A SMRTI
Spavao sam do πest sati ujutro kad mi je laborantica
doπla izvaditi krv. Oko sedam i trideset kardiolog je s
osmijehom na licu priπao mojemu krevetu i priopÊio mi
da je sada manje zabrinut za moje zdravstveno stanje.
Rekao je da su izgledi za moje izljeËenje bili loπi, a
onda je doπlo do velike promjene nabolje; dogodilo se
neπto u πto je on teπko mogao vjerovati. PokazujuÊi na
zaslon kardiograma, rekao je: “Kad sam vas posljednji
put vidio, monitor je pokazivao da vaπe srce kuca izmeu 145 i 185 otkucaja u minuti. Sada je to oko 80
otkucaja. Ako vaπe stanje bude tako napredovalo do tri
sata poslijepodne, poslat Êu vas iz ovog odjela za intenzivnu njegu na odjel za kardioloπke bolesti.”
Do tri sata poslijepodne moje zdravstveno stanje i
dalje se poboljπavalo i mene su premjestili u lijepu sunËanu sobu. Iznenada sam shvatio da me je obuzela radost æivljenja koja je rasla kao nikada prije. »ak i prljavi gradski snijeg nekako je u meni pobudio novi osjeÊaj zahvalnosti dok sam promatrao vrapce koji su po
njemu skakutali.
Gospodin me je vidio “u dolini sjena smrtnoga”, a
ja sam iskusio nove visine u razumijevanju sile posredniËke molitve. Premda sam bio gotovo na vratima groba,
sada sam razmiπljao o tom svom iskustvu shvaÊajuÊi da
je Gospodin slave bio sa mnom svojim Duhom na meni
dotad nepoznat naËin.
Proπao je gotovo tjedan dana otkako sam bio dopremljen na odjel za hitne sluËajeve i sada sam izlazio
iz bolnice sâm svojim nogama. Te se noge nisu mogle
kretati brzo, ali su me ipak iznijele u svijet, a to je bilo
Ëudesno.
17
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
2
Stajati u svetom
vremenu
Dogodilo se to u mom ranom krπÊanskom iskustvu
— bio je to put providnosti — kada sam osjetio potrebu
za posebnim blagoslovima Boæjega Duha.
Jedne veËeri u srijedu, listopada 1947. godine, nakon prouËavanja Boæje svete RijeËi poπao sam na molitveni sastanak u adventistiËku crkvu francuskog govornog podruËja u Montrealu. Nakon bogosluæja pastor
me je zamolio za pomoÊ. Dio njegovih duænosti bio je
da svaki treÊi vikend posjeti crkvu francuskog govornog podruËja u Quebec Cityju. On je tamo prouËavao
Bibliju s gospodinom i gospoom Gauvin, odanim braËnim parom koji je volio Gospodina svim svojim srcem.
ProuËavanje Biblije s tom obitelji bili su zapoËeli i
Jehovini svjedoci. Nakon nekog vremena Gauvinovi su
postali zbunjeni i oæaloπÊeni. Ne samo πto su unijeli
drastiËne promjene u svoj æivot ostavivπi obrede i vjerovanja RimokatoliËke crkve, nego su se sada sreli s
krizama koje nisu mogli rijeπiti. Gospodin Gauvin je
rekao naπem pastoru kako nakon svakog prouËavanja
Biblije shvaÊaju da adventisti imaju istinu i nauËavaju
kako se na idealan naËin sluæi Bogu. Tada bi iza adventista na prouËavanje doπli Jehovini svjedoci i nakon tog
18
STAJATI U SVETOM VREMENU
prouËavanja ovaj braËni par zakljuËio bi da su oni u
pravu. Gauvinovi su tako postali potpuno zbunjeni.
A tada su odluËili kako Êe zauvijek rijeπiti svoj problem: pozvat Êe na jedan sastanak obje strane — propovjednika AdventistiËke crkve i Jehovine svjedoke i
suoËiti ih u raspravi. HoÊe li naπ pastor biti voljan sudjelovati u takvoj vrsti rasprave? Jehovini svjedoci su
radosno prihvatili poziv smatrajuÊi da Êe to biti najveÊi
dogaaj godine, i svakako najveÊa pobjeda u Ëast Jehove. Naπ je pastor pristao na sastanak pa je trebalo utvrditi joπ samo datum sastanka.
Te posebne srijede ujutro gospodin Gauvin telefonski je pozvao naπeg pastora i obavijestio ga da Êe se
najavljeni susret odræati u prvu nedjelju uveËer u osam
sati. Tamo Êe se sresti s prvim Ëovjekom Jehovinih svjedoka, osobom zaduæenom za njihovu francusku misiju
u cijeloj Kanadi. Gauvin je dodao da je taj Ëovjek nekada bio katoliËki sveÊenik i da je doktor teologije.
“Dakle, brate Morneau, hoÊeπ li mi pomoÊi?” upitao me je pastor. “HoÊeπ li preuzeti moje mjesto? Moram biti na sastancima koji poËinju u nedjelju ujutro u
Ontariju. Predsjednik mi je poruËio da ne mogu izostati.”
“A πto je s prvim starjeπinom?” bunio sam se. “VeÊ
sam mu govorio, ali ne moæe jer tog vikenda ima vaæan
obiteljski dogaaj.” Moj me je pastor uvjerio da sam
dobro pripremljen za taj posao jer sam znao napamet
sve potrebne tekstove iz Pisma o svetosti biblijske subote i, uostalom, Gospodin Êe sigurno biti sa mnom.
Pogledao sam svoju mladu suprugu i upitao je: “©to
ti misliπ o tome?” Odgovorila je kako je uvjerena da Êe
Bog biti sa mnom i kako to moæe biti “vrijedno iskustvo kojeg Êeπ se sjeÊati s uæitkom”, kako je rekla.
19
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
“Pastore,” rekao sam, “iÊi Êu, ali s dubokim osjeÊajem bespomoÊnosti. Kao Mojsije kaæem: ‘Tko sam ja
da idem faraonu?’”
U petak rano ujutro Hilda i ja sjeli smo u vlak za
Quebec City. Putovanje je bilo ugodno, a bio je lijep
iako prohladan dan i Ëinilo se kao da cijela priroda tiho
zbori srcu da veliki Vladar svemira paæljivo bdije nad
naπim planetom.
Gauvinovi su nas obavijestili da Êe nas Ëekati na
kolodvoru i ugostiti preko vikenda. Planirani Êe sastanak biti u prebivaliπtu jednoga od Jehovinih svjedoka i
na njemu Êe biti prisutno svega nekoliko osoba, veÊinom onih koje su s Gauvinovima prouËavale Bibliju.
Gospoa Gauvin nije htjela prisustvovati tom sastanku
buduÊi da joj je jedan Jehovin svjedok telefonom poruËio da Êe to biti energiËna i beskompromisna rasprava.
Hilda je odluËila s njom ostati kod kuÊe.
Gospodin Gauvin i ja stigli smo na vrijeme i na
naπe iznenaenje bilo je dosta nazoËnih. Velika dnevna
soba i blagovaonica bile su pune do posljednjeg mjesta.
Voa Jehovinih svjedoka bio je nesretan zbog Ëinjenice
πto nije mogao doÊi adventistiËki pastor. Osjetio se omalovaæenim i rekao je da joπ nikada nije vodio raspravu
s novoobraÊenikom. Dokazivao je da Êe dvadeset minuta biti dovoljno kako bi se pitanja rijeπila jednom zauvijek jer, smatrao je, nesumnjivo je da Jehovini svjedoci imaju istinu. Tih dvadeset minuta produæilo se u dva
i pol sata.
Bilo je teπko slijediti argumente tog Ëovjeka. Vrtio
se u krug sa svojom teologijom. Kad god sam mu se
suprotstavio dokazom iz Biblije, on bi brzo napravio
potez u obliku velikog slova U i skrenuo raspravu u
20
STAJATI U SVETOM VREMENU
suprotnom smjeru. To je izgledalo kao da æelite uhvatiti
zeca u ograenom vrtu. Kad to malo stvorenje stjerate
u kut, ono skoËi u neoËekivanom smjeru i jednostavno
ga ne moæete uhvatiti.
Primjerice, taj je Ëovjek tvrdio da Isus nije uskrsnuo u tijelu, nego kao duh. U svojem odgovoru citirao
sam Luku 24,36-43, gdje stoji kako se Isus pojavio pred
svojim uËenicima tog veËera na dan uskrsnuÊa: “... Sam
Isus stade meu njih te reËe: ‘Mir vama!’ Oni, zbunjeni
i puni straha, povjerovaπe da gledaju duha. A on im
reËe: ‘Zaπto ste zbunjeni? »emu se takve sumnje raaju
u vaπim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge: ja
sam, ja glavom! Opipajte me i ustanovite! Duh nema
mesa ni kostiju kao πto vidite da ih ja imam.’”
Prisutni Jehovini svjedoci smatrali su da je on dobro znao za ovaj tekst ali im to nije predoËio kao neπto
bitno. Zatim je nastavio uzimati iz Pisma malo odavde
— malo odande, vadeÊi misli iz konteksta, dajuÊi predmetu potpuno drugo znaËenje. Porazgovarali smo o
mnogim pitanjima i u svima je Boæji Duh potvrdio moje izlaganje jer sam zakljuËivao misli potkrepljujuÊi ih
Boæjom RijeËju. Gospodin Gauvin je æelio da razgovaramo o sedmom danu, suboti, kako bi se i sam mogao
odluËiti.
Kao πto se i moglo oËekivati, voa Jehovinih svjedoka brzo je rekao kako je “æidovska subota prikovana
na Kristov kriæ i na taj naËin ukinuta. To je zauvijek
oslobodilo ljude obveze koju su imali Æidovi kad su
iziπli iz ropstva i kada je bilo nuæno uzdræavati se od
posla u taj dan kako bi se slomila njihova tvrdoglavost
i neposluπno ponaπanje. Bio je to dan upotrijebljen za
poduËavanje o Bogu. Ali sada mi smo slobodni u Kristu
21
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
i sedmi dan u tjednu moæemo koristiti u neku bolju
svrhu.”
Na to sam odgovorio kako Bog nikada nije æelio da
Ëovjek smatra sedmi dan, subotu, hebrejskom ustanovom. Zapravo, taj Stvoritelj je sasvim odreenim rijeËima objavio njezinu istinsku namjenu i svrhu na kraju
tjedna stvaranja: “I sedmoga dana Bog dovrπi svoje djelo
koje uËini. I poËinu u sedmi dan od svega djela koje
uËini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj
dan poËinu od svega djela svoga koje uËini.” (Postanak
2,2.3)
Jasno je, Bog je namjeravao da biblijska subota stoji zauvijek u vjekovima koji dolaze, kao spomenik ne
samo Njegove sposobnosti stvaranja nego i odræavanja
stvorenja. A svrha je bila u tome da donese posebne
blagoslove svima onima koji su dræali taj dan posveÊenog uma.
Takoer sam s velikom pozornoπÊu Ëitao Ëetvrtu
zapovijed, i to istiËuÊi vaæna mjesta dok sam se istodobno molio da Boæji Duh svima u um neizbrisivo upiπe te svete rijeËi.
Nije bilo moguÊe normalno govoriti o suboti jer je
taj Ëovjek nemilosrdno, ne navodeÊi Sveto pismo, osporavao sve πto bih ja kazao. Da sve to nije bilo zbog
gospodina Gauvina, ispriËao bih se i otiπao. Ali, Boæjom pomoÊu, odbacio sam takvu pomisao. Voa Jehovinih svjedoka stalno je vraÊao razgovor na istu stvar:
da je Krist prikovao uredbe na kriæ uËinivπi ih nevaænim za krπÊane. U jednom trenutku mogao sam se sloæiti s njim i to sam mu i kazao.
Objasnio sam da je Bog upotrijebio te ustanove kako bi pouËio djecu Izraelovu o neizmjernoj ærtvi koju je
22
STAJATI U SVETOM VREMENU
Gospodin slave prinio na golgotskom kriæu. Kad je Krist
umro na kriæu, one su izgubile svoju svrhu.
Tada sam Ëitao iz Ponovljenog zakona 31,24-26:
“Kad Mojsije napisa rijeËi ovoga Zakona u knjigu, tada
naredi Levijevcima, koji su nosili KovËeg saveza Jahvina: ‘Uzmite knjigu ovoga Zakona i poloæite je uz KovËeg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv
tebe!’”
Zatim sam spomenuo Ëinjenicu da je Bog napisao
moralni Zakon, koji sadræi i biblijsku subotu, i to svojim prstom na dvije kamene ploËe. Izraelci su ih stavili
u KovËeg zavjeta, dok su uredbe, koje je napisao Mojsije, stavili pokraj KovËega zavjeta. VeÊina nazoËnih
vrlo se iznenadila kad je uoËila razliku.
Moj je sljedeÊi posao bio da im pomognem kako bi
uoËili golemu razliku izmeu posveÊenog, to jest onog
πto je Bog proglasio svetim, i onog opÊeg, obiËnog.
Prvo sam spomenuo tuæno iskustvo Nadaba i Abihua koji su izgubili svoje æivote dok su sluæili u Svetiπtu. Oni nikada nisu nauËili razluËivati sveto od nesvetoga i otiπli su radeÊi po svome. “A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzmu svaki svoj kadionik; stave u nj vatre
i na nju metnu tamjana da prinesu pred Jahvom neposveÊenu vatru, koju im on ne bijaπe propisao. Ali izbije
plamen ispred Jahve te ih proguta — poginuπe oni pred
Jahvom.” (Levitski zakonik 10,1.2)
Bilo je to tuæno i zastraπujuÊe iskustvo kroz koje su
roditelji ovih mladiÊa proπli, i to po Gospodnjoj zapovijedi kako bi djeca Izraelova nauËila razlikovati sveto
od nesvetog. Deseti redak istog poglavlja obznanjuje
nam da je Bog obavijestio Arona o pouci koju njegov
narod treba nauËiti iz te tragedije: “Da biste mogli ras23
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
poznavati πto je sveto, πto li nije, i πto je Ëisto, πto li
neËisto.”
Tada sam upitao: “Zar neÊemo posvema usredotoËiti pozornost na Boæju zapovijed kako bismo se sjeÊali
subote i dræali je svetom?”
Neki od nazoËnih odgovorili su kako su sada uoËili
da taj predmet zasluæuje pozornost. Ali pastor Jehovinih svjedoka nije bio zadivljen. “Uzmite, primjerice,”
rekao je, “naπe praroditelje. Kad Adam nije mogao imati muπkog potomka, jedan od njegovih sinova morao je
imati spolne odnose sa svojom majkom kako bi ispunio
nalog za nastanjivanje zemlje.”
Nisam mogao vjerovati svojim uπima! Postao sam
svjestan da je taj Ëovjek stekao ogromno znanje na mnogim podruËjima, ali, bilo je jasno, nije poznavao Boæju
RijeË. Bio je preneraæen kada sam otvorio Knjigu Postanka 5,4. i proËitao: “Po roenju ©etovu Adam je æivio
osam stotina godina, te mu se rodilo joπ sinova i kÊeri.”
Tada je rekao: “Ovo samo pokazuje kako se uvijek moæe nauËiti neπto novo bez obzira na æivotnu dob.”
Na nesreÊu, poËeo je opet “voziti u krug”. Zatraæio
je priliku kako bi u deset minuta dokazao da Biblija ne
misli uvijek onako kako kaæe. OmoguÊio sam mu da
nastavi s izlaganjem, a trebalo mi je i malo vremena da
zamolim Boga neka dirne srca nazoËnih, i to tako kako
joπ nikada ranije nisu iskusili. Posebno neka dirne srce
gospodina Gauvina.
Kako sam se poËeo moliti, nisam Ëuo niπta od onoga πto je govorio taj Ëovjek. Nisam mario za ono o
Ëemu je govorio. Namjesto toga molio sam: “OËe naπ
nebeski, Ti veliki Vladaru svemira, molim Ti se sada
kroz zasluge dragocjene krvi Isusa Krista, Gospodina
24
STAJATI U SVETOM VREMENU
slave, krvi koja je prolivena na Golgoti za spas palog
ËovjeËanstva! OËe, shvatio sam da se nismo maknuli
dalje od poËetka. Potrebna mi je naroËita pomoÊ. Ovi
ljudi trebaju veËeras odluËiti hoÊe li æivjeti na novoj
Zemlji. Oh, da mi je govoriti aneoskim jezikom! OËe,
Ti imaπ darovati neπto puno bolje: veliku silu treÊe Osobe
Boæanstva, Duh æivota kojim se jedino moæemo oduprijeti zlu, kojim moæemo pobijediti grijeh, promijeniti
svoja kamena srca i ispuniti se Tvojom ljubavlju. Gospodine, moæe li nas Sveti Duh sada oËistiti? Obuzdaj
silu Sotone i njegovih anela, a zatim nas sve ovdje obavij nebeskim ozraËjem svjetlosti i mira tako da svatko od
nas veËeras moæe donijeti odluku. Hvala Ti ponovno,
Gospodine, πto sluπaπ i odgovaraπ na moje molitve.”
Odmah mi je na um pala pomisao: govori im o
nepovjerenju prema Bogu i o nevjernosti koja ispunjava ljudsko srce i kako Êe to za vjeËnost uniπtiti velik
broj ljudi. “To je ono πto traæim, Gospodine, baπ to.
Hvala Ti, dragi OËe, hvala Ti.”
BuduÊi da sam bio mladi obraÊenik, prouËavao sam
Boæju RijeË paæljivo i upravo sam bio zavrπio Ëitanje
Staroga zavjeta redom, usporedno s knjigama Ellen G.
White Patrijarsi i proroci te Izraelski proroci i kraljevi.
Posebno me se dojmila jedna misao. Bila je to Ëinjenica
da palo ljudsko srce po svojoj naravi kipi od nevjerstva
i nepovjerenja prema Bogu. Mi se iz tog stanja ne bismo mogli iπËupati da Boæji Sveti Duh u nama svakodnevno ne Ëini Ëudo otkupljenja.
»im je ranjeni voa Jehovinih svjedoka utihnuo,
rekao sam: “Prijatelji, razlog πto smo veËeras ovdje jest
πto ljubimo Gospodina Isusa koji je dao svoj æivot za
nas na Golgoti i mi Mu æelimo sluæiti cijelim svojim
25
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
srcem, ali naËin na koji to treba Ëiniti Ëesto nam nije
jasan i osjeÊamo unutarnji nemir koji nadire iz nas. »ak
se moæe dogoditi da budemo posve zbunjeni. Moæda bi
vas zanimalo da Ëujete milijune osoba koje su prije vas
imale posve isto iskustvo.”
Shvativπi da pred sobom imam pozorne sluπatelje,
nastavio sam: “Vidite, mi u svojoj paloj naravi imamo
veliko nepovjerenje i nevjerstvo koji nas stalno nastoje
odvojiti od naπeg Stvoritelja i uistinu Êe nas uniπtiti ako
ih Boæji Sveti Duh ne slomi. Bez te pomoÊi mi smo
izgubljeni.” Nikada ranije nisu sluπali tako pozorno.
“Da bismo provjerili ono πto govorim, trebamo vidjeti πto Biblija kaæe o onima koji su izgubili vjeËni
æivot. »itajmo o Kajinu koji je ubio svojega brata jer
mu je Abelovo povjerenje bilo stalni ukor. Razmiπljajmo o pretpotopnom mnoπtvu koje je poginulo u potopu.
Ili o Noinim potomcima Ëije je nepovjerenje i nevjerstvo dovelo do gradnje Babilonske kule. Kasnije je Bog
pozvao Abrahama iz Ura Kaldejskoga, opet zbog nepovjerenja i nevjerstva meu ljudima. Sjetite se djece Izraelove koja su Ëetrdeset godina zbog svog nevjerstva
lutala pustinjom i ostala izvan obeÊane zemlje.”
Prema njihovim reakcijama stekao sam dojam da je
Boæji Duh silno djelovao.
“Prijatelji, nepovjerenje prema Bogu i nevjerstvo
Ëesto su zaustavili dotok Boæjih blagoslova. Biblija kaæe za Isusa: ‘Zbog njihove nevjere tu ne uËini mnogo
Ëudesa.’ (Matej 13,58) Razmiπljajte o tome — ljudi sebe
liπavaju Boæjih blagoslova zbog svoje nevjere. To je tuæno, jako tuæno.”
Pet do sedam sekundi vladao je takav mir da biste
mogli Ëuti iglu kako pada na pod. OËekivao sam djelo26
STAJATI U SVETOM VREMENU
vanje Boæjeg Duha. Tiπinu je prekinuo gospodin Gauvin pitanjem:
“©to moramo uËiniti da nam se pomogne?”
“Sve πto vam mogu kazati jest ono πto sam i sâm
iskusio i kako je to blagoslovilo moj æivot. U Efeæanima 2,8 Ëitamo: ‘Da, miloπÊu ste spaπeni — po vjeri.’ I,
prijatelji, prema mojem miπljenju, milost je sila Svetoga Duha na djelu. Stoga svakog jutra molimo: ‘OËe
nebeski, obraÊam Ti se u ime zasluga dragocjene Kristove krvi prolivene na Golgoti, zbog koje Êu primiti
pomoÊ u borbi protiv zla. Molim Te, velikom silom
Tvog Svetog Duha djeluj na moje srce i spasi me od
mene samoga, od grijeha, od ovoga svijeta i od sile
palih anela. Spasi me od mojeg nepouzdanog srca i
nevjere i zamijeni ih æivom vjerom u Tebe tako da Te
mogu primiti kroz Tvoju RijeË.’”
Objasnio sam kako mi je baπ molitva donijela mir,
zadovoljstvo i mudrost.
“Smatram da je mudra osoba ona koja prihvaÊa Boga u Njegovoj RijeËi. Ako se sjeÊate, kad je Mojsije
pristupio grmu koji je gorio, Gospodin je rekao: ‘Ne
prilazi ovamo! — Izuj obuÊu s nogu! Jer mjesto na
kojem stojiπ sveto je tlo.’ (Izlazak 3,5) Je li Mojsije bio
nevjeran i nepovjerljiv prema Bogu? Mogao je reÊi:
‘Gospode, ja ne vidim nikakve razlike u tom tlu. Jesi li
siguran da je baπ ovaj pijesak sveto mjesto?’ Ali Mojsije je prihvatio Boga u Njegovoj RijeËi jer je to bio
njegov æivotni put.
Ljudi, i mi moæemo imati svoje iskustvo goruÊeg
grma isto kao i Mojsije, sjeÊajuÊi se sedmog dana, subote, i dræeÊi ga svetim. I vi i ja moæda ne stojimo na
svetom mjestu, ali moæemo stajati u svetom vremenu,
27
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
prihvaÊajuÊi Boga u Njegovoj RijeËi i poπtujuÊi svetost
Njegovog svetog subotnjeg dana.”
“Vaπe je iskustvo, gospodine Morneau, diskutabilno”, upao je u rijeË Jehovin svjedok.
Odmah je ustao gospodin Gauvin i podigavπi ruke
s gestom “ustanite”, rekao: “Pastore, to neÊe biti potrebno. Ono πto je rekao brat Morneau, ja sam veÊ iskusio, i to baπ sada i baπ ovdje. U molitvi sam molio s
njime. Boæji Duh je prosvijetlio moje razumijevanje i
uËvrstio moj um. Od danas Êemo moja obitelj i ja sluæiti Bogu onako kako to On æeli. Mi Êemo biti adventisti sedmog dana jer oni imaju istinu.”
Kad sam Ëuo te rijeËi, srce mi je zatreperilo nebeskom radoπÊu. Kakvu je fantastiËnu pobjedu za Krista
ovdje izvojevao Sveti Duh! Da, moja supruga je imala
pravo kad je rekla da bih ovim iskustvom mogao biti
ushiÊen.
Nekoliko mjeseci kasnije gospodin i gospoa Gauvin s djecom preselili su se u Montreal kako bi djeca
mogla pohaati crkvenu πkolu. ©est godina, sve do naπega preseljenja u Sjedinjene Dræave, Gauvinovi su bili
jedni od naπih najboljih prijatelja.
Kako je divno iskustvo kad nas naπ Bog Ëini putovima svojega Duha kojima blagoslivlja druge. SljedeÊi
tekst pomogao mi je da od Boga oËekujem velike stvari: “Za nas danas vaæi isto obeÊanje Duha kao i za prve
uËenike... U ovom vrlo znaËajnom trenutku Njegov Duh
i Njegova milost za sve su koji ih trebaju i koji Êe Ga
primiti u Njegovoj RijeËi.” (E. G. White, Testimonies,
sv. 8, str. 20)
28
3
Rasti u milosti
i poznavanju Boga
Prije no πto razmotrim Ëimbenike koji pokreÊu silu
posredniËke molitve, osjeÊam kako je potrebno spomenuti mnogobrojna iskustva kojima me Bog pripremio
da budem svojim posredovanjem na blagoslov drugima.
Apostol Petar u svojoj poslanici krπÊanima svojega
doba, ne gubeÊi vrijeme u izraæavanju æelje za sve najbolje u njihovu krπÊanskom hodu, skreÊe pozornost na
Ëinjenicu da boæanski blagoslovi mogu stvarno obitavati u njihovu æivotu samo ako bolje upoznaju naπeg
nebeskog Oca i naπeg Gospodina Isusa. “Milost vam i
mir u obilju po pravoj spoznaji Boga i naπega Gospodina Isusa! Njegova boæanska snaga obdarila nas je
svime πto je potrebno za æivot i poboænost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i
moÊi.” (2. Petrova 1,2.3)
Jednostavan tekst u spisima Ellen G. White viπe je
uËinio u mom krπÊanskom iskustvu no πto sam ikada
mogao zamisliti. Na posljednjoj stranici Velike borbe
ona je zapisala: “Kako godine vjeËnosti budu promicale, donosit Êe sve bogatije i divnije objave Boga i Krista. S uveÊavanjem znanja rast Êe njihova ljubav, strahopoπtovanje i sreÊa. Koliko ljudi viπe budu znali o
29
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Bogu, toliko Êe biti veÊe njihovo divljenje Njegovom
karakteru.” (Velika borba, str. 550)
©to sam viπe razmiπljao o ovim rijeËima, bio sam
sve uzbueniji spoznajom kako Êe mi biti na obnovljenoj Zemlji. Rekao sam sebi: “Zaπto Ëekati besmrtnost
da bi se uæivalo u takvoj vrsti iskustva? Zaπto u tome
ne uæivati sada? BuduÊi da sam upamtio one za mene
znaËajne reËenice, poËeo sam svakoga dana traæiti od
Gospodina milost potrebnu za æivot i da onaj nebeski
æivot postane stvarnost ovdje i sada.
Navest Êu jedno od mnogih iskustava koja su mi to
omoguÊila. Dogodilo se to zimi, toËnije u sijeËnju. Danima sam prouËavao biblijski koncept o vjeri. Pismo
spominje veliki broj osoba koje su æivjele u nepovjerenju prema Bogu i u nevjeri, ali takoer otkriva i
kako ljudi sigurno mogu steÊi æivu vjeru razvijajuÊi
nepokolebljivo povjerenje u svojeg nebeskog Oca i u
silu Njegovog Svetog Duha.
Takoer me ohrabrila ova reËenica Ellen G. White:
“Vjera je nadahnuta Svetim Duhom i rast Êe samo ako
se njeguje.” (Velika borba, str. 527) OdluËio sam stalno
zahvaljivati Gospodinu zato πto mi je mnogo puta u
æivotu Njegov Duh dao vjeru te sam traæio da On to
Ëini i dalje.
Tog znaËajnog jutra prouËavao sam tekst o Filipu iz
Djela 8. poglavlja, gdje stoji da mu je aneo rekao neka
ide juæno od Jeruzalema na put prema Gazi. Tamo je
vidio rizniËara etiopske kraljice kako sjedi na kolima i
Ëita svitak Knjige proroka Izaije. Tada je Boæji Duh
rekao Filipu: “Hajde i primakni se tim kolima.”
Ishod je bilo krπtenje, i Biblija govori: “... kako
izioπe iz vode, Duh Gospodnji odnese Filipa.” Filip se
30
RASTI U MILOSTI I POZNAVANJU BOGA
naπao u Azotu, gradiÊu udaljenom oko 30 kilometara od
mjesta na kojemu je sreo Etiopljanina.
»itajuÊi tu æivotnu priËu, rekao sam sebi: “Kako su
to bili uzbudljivi dani kada je Boæji Duh bio tako blizu
ljudi!” U ostatku dana razmiπljao sam o tom biblijskom
dogaaju.
U to vrijeme radio sam kao trgovac i toga dana
uveËer u osam sati imao sam sastanak s referentom za
kupoprodaju nekretnina koji je stanovao uz seoski put
oko 6 kilometara sjeverno od Castilea. Naπ je dom bio
u Curriersu, oko 10 kilometara sjeverno od Arcade. Kako bih izbjegao put koji od raskriæja vodi na istok, vozio sam, prema uputi, preËacem, nekim seoskim putovima kojima Êu, nadao sam se, uπtedjeti dosta vremena.
Na nesreÊu, nije bilo tako. Izgubio sam tri puta viπe
vremena i zbog Ëestih kriæanja negdje sam pogreπno
skrenuo. To je znaËilo zaustavljati se i kod usputnih
farmi i propitivati se za pravi put, πto je prouzroËilo
moje zakaπnjenje od sat vremena.
Dok sam tako putovao, primijetio sam da je kazaljka koja pokazuje koliËinu goriva na niπtici, ali sam smatrao kako Êe biti najbolje ako natoËim benzin kasnije u
Castileu. Bili smo zaokupljeni razgovorom o poslu i
vrijeme je brzo proπlo.
Kad sam zavrπio s biljeπkama i ugovorom i bio
spreman za polazak, na mom su satu kazaljke pokazivale ponoÊ. U tom mi je trenutku glavom proπla misao
o kupnji goriva. Referent za kupoprodaju nekretninama, æeleÊi me poπtedjeti zaobilaznog puta prema Castileu, usmjerio me na cestu 39, glavni put koji Êe me
odvesti u Arcade i kuÊi. Savjetovao mi je da vozim pet
kilometara dalje od njegove kuÊe, pa lijevo i tako Êu
31
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
izbiti na æeljenu cestu broj 39. Nisam bio spreman krenuti tim putem, ali on je rekao da ne mogu pogrijeπiti
jer se na toj dionici ceste nalazi veliki putokaz. »im
sam stupio na izlaz, obuzela me hladnoÊa. On je pogledao na termometar. Bilo je pet stupnjeva ispod niπtice.
“Nadam se da imate dobar akumulator”, rekao je.
“Da, gospodine. Jedan od najboljih za voænju u zimskim uvjetima.” Odmahnuvπi mu u znak pozdrava, otiπao sam. Zbog velike hladnoÊe trebalo je viπe vremena
da se kabina zagrije i to je zaokupilo svu moju pozornost. Putovao sam oko osam kilometara kada su svi
ureaji na struju poËeli otkazivati. Kazaljka za gorivo
pokazivala je da je spremnik prazan. Spopao me uæas
kad sam shvatio da sam prije viπe od dva kilometra
proπao pored jedne farme a na vidiku viπe nije bilo
nijedne.
U trenutku sam vidio sebe u bolniËkom krevetu s
amputiranim noænim prstima. Naime, kad sam imao sedamnaest godina svi su mi se noæni prsti smrznuli. To
se dogodilo jednog jutra u Quebecu kad je temperatura bila 42 stupnja ispod niπtice. Proveo sam pet mjeseci u bolnici. Nakon toga imao sam niz operacija i
presaivanja koæe. Na dan mojega otpusta kirurg koji
mi je operirao prste izrazio je uvjerenje da viπe neÊu
æivjeti u ovom dijelu svijeta. Smatrao je da bi se moji
prsti brzo smrznuli na hladnoÊi i onda bi morali biti
amputirani. U strahu sam uzviknuo: “Dragi Isuse, molim Te, pomozi!”
Mnogo sam puta u proπlosti, kad bih se iznenada
suoËio s nevoljom, isto tako upuÊivao poziv za pomoÊ
i Isus me nikada nije iznevjerio. Odmah me obuzeo
32
RASTI U MILOSTI I POZNAVANJU BOGA
veliki mir. U meuvremenu se automobil kretao sve
sporije.
“Oprosti mi πto sam reagirao tako paniËno, iako
sam veÊ iskusio da me nikada nisi iznevjerio”, razmiπljao sam. “O Gospodine, znam da Boæji Duh koji je
Filipa prenio 30 kilometara, nakon toliko vremena od
tog dogaaja moæe i mene i moja kola premjestiti preko
ovih breæuljaka do Qurirersa ako On to odluËi. Dragi
Isuse, neka Boæji Duh, koji nadzire sve atome, napuni
gorivom moj spremnik te me tako bez zaustavljanja doveze kuÊi. Hvala Ti, Gospodine, na Tvojoj pomoÊi.”
Osjetio sam kao da je neπto poguralo moj automobil i on je nastavio dalje. Motor je poËeo raditi normalno i vuÊi kao nikada ranije. Brzinomjer je pokazivao
najveÊu dopuπtenu brzinu, a ja sam osjetio svoje stope
na pedali gasa dok je vozilo jurilo putom. Na brdo Eagle Hill uspeo sam se u najveÊoj brzini, premda to prije
nikad nisam uspio bez promjene brzine na niæi stupanj.
SlavljeniËki sam zahvalio Gospodinu na Njegovoj sili
koja djeluje Ëudesno.
PoËeo sam izgovarati tekstove iz Psalma 107,1.2 te
8. psalam: “Hvalite Jahvu, jer je dobar, jer je dovijeka
ljubav njegova! Tako nek reknu svi otkupljenici koje
Jahve otkupi iz ruke duπmanske i koje skupi iz svih
zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. Neka
hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za Ëudesa njegova sinovima ljudskim!”
SlaveÊi Gospodina cijelim svojim srcem i istodobno kliËuÊi od radosti, prisjetio sam se rijeËi iz Psalma
105,1-5, koje mi nikada nisu zvuËale tako predivno:
“Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navjeπÊujte meu
narodima djela njegova! Pjevajte mu, svirajte mu, pri33
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
povijedajte sva njegova Ëudesa! DiËite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih πto traæe Jahvu! Traæite Jahvu i njegovu snagu, traæite svagda njegovo lice! Sjetite se Ëudesa koja uËini, njegovih Ëuda i
sudova usta njegovih!”
»im sam smanjenom brzinom skrenuo u naπu ulicu
i doπao do kuÊe, automobil se zaustavio. Nisam ga mogao dovesti do garaæe. Okrenuo sam kljuË i utrËao u
kuÊu iznenaen πto vidim svjetla u kuhinji.
Oko petnaest minuta prije ponoÊi Hilda je ustala i
shvatila da joπ nisam kod kuÊe. Kleknula je na svoja
koljena i molila za Boæju brigu nada mnom. Kada sam
uπao, ona je znala da se dogodilo neπto veliko i divno.
“Izgledaπ uzbueno. Kakvu dobru vijest imaπ?”
IspriËao sam joj kako me Boæji Duh dovezao onih
posljednjih 40 kilometara bez goriva u spremniku. Sat
vremena zahvaljivali smo Gospodinu, a tada smo poπli
na poËinak, iako veÊi dio noÊi nismo mogli spavati jer
smo priËali o mojemu iskustvu.
Ujutro sam pokuπao upaliti motor, ali to nije bilo
moguÊe. Morao sam posuditi goriva od susjeda s obliænje farme da bi motor proradio.
Kad se suoËiπ sa smrÊu, a nemaπ
vremena za molitvu
Niπta nas ne priprema za iskrenu molitvu kao suoËenje sa smrÊu. Otkrio sam iz iskustva da niπta ne smiruje strah tako dobro kao upamÊeni reci iz Pisma koji
nam govore kako je Bog oslobaao u proπlosti. Dok joπ
osjeÊamo potrebu, Boæji Duh utvruje naπ um silom iz
Boæje RijeËi. U skoroj buduÊnosti narod koji dræi zapo34
RASTI U MILOSTI I POZNAVANJU BOGA
vijedi proÊi Êe kroz dramatiËno iskustvo pod pritiskom
sila tame koje Êe udvostruËiti svoje napore kako bi proreπetale i uniπtile sve one koji nisu uËvrπÊeni na vjeËnoj
Stijeni. Iskusio sam kako bi me do ludila dovelo stanje
u kojemu moj um ne bi bio utvren na Boæjoj RijeËi i
kad ne bih imao povjerenja u Gospodina da Êe me voditi kroz sve πto me moæe snaÊi na putu. I dopustite mi
reÊi: kad jednom proete kroz “vatru” kroz koju vas je
sigurno proveo Duh Boæji, vi nakon toga postajete druga osoba i tada se osjeÊate mnogo bliæe Bogu.
Krajem proπlog oæujka, oko dva mjeseca nakon opisanog dogaaja, imali smo puno snijega u zapadnom
dijelu dræave New York. U Wyoming Countyju smetovi
su bili mjestimice visoki i tri metra. No hladnoÊa je
poËela popuπtati, sunce je postajalo sve jaËe a dani sve
duæi.
Dok sam putovao kuÊi jedne veËeri, razmiπljao sam
o tekstu iz 2. Ljetopisa 16,9: “Jer Jahve svojim oËima
gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je
srce iskreno prema njemu.” Tada sam se pribliæio gradu
Rushfordu vozeÊi umjereno i usporavajuÊi prije svakog
zavoja na kojem se nije moglo vidjeti dolazi li kakvo
vozilo u susret.
Iznenada sam naiπao na priliËno skliski dio ceste na
kojemu se nakon topljenja snijega tijekom dana ponovno smrznulo kad je zaπlo sunce pa su tako nastale duge
ledene povrπine. Nije bilo moguÊe koËiti a istodobno ne
izgubiti nadzor nad automobilom. Ne dodirujuÊi ni koËnicu ni papuËicu gasa, uπao sam kolima u zavoj nadajuÊi se da nitko neÊe naiÊi iz suprotnog smjera.
Svladavπi jedan zavoj, spazio sam kako nasred ceste stoji veliki konj. Sudar se nije mogao izbjeÊi i sve
35
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
πto sam mogao reÊi, vapeÊi za pomoÊ, bilo je: “Dragi
Isuse!” Iznenada je neka sila, za koju vjerujem da je
sila Boæjeg Duha, poËela djelovati. Osjetio sam posve
istu prisutnost kao i one noÊi prije dva mjeseca. Iz ruku
mi je otet nestabilni upravljaË i automobil se usmjerio
prema konjskim prednjim nogama. Trenutak prije sudara æivotinja se uspravila na zadnje noge, a ja sam se
srozao u svoje sjediπte nastojeÊi izbjeÊi udarac kopita u
lice kroz vjetrobransko staklo.
Kola su ipak umakla kopitima za dva-tri centimetra. Malo dalje od tog mjesta uspio sam ih zaustaviti i
u nekoliko minuta umiriti srce koje je jako lupalo. Istodobno sam uputio molitvu zahvalnosti.
Shvativπi opasnost koja prijeti i ostalim motoriziranim putnicima, otiπao sam do prve kuÊe kraj puta kako
bih naπao vlasnika konja. Kad sam domaÊinu objasnio
πto se dogodilo, Ëovjek je rekao kako misli da æivotinja
pripada susjedu i da je dræana zatvorenom tijekom zimskih mjeseci. Dohvatio je telefon i nazvao susjeda koji
je izjavio da je njegov konj bio u πtali prije svega pola
sata kada su obavljali veËernje poslove u πtali, ali Êe on
to ipak provjeriti i odmah nam javiti.
Nekoliko minuta kasnije stigla je poruka da je konj
na Ëudnovat naËin izaπao. Vrata πtale bila su πirom otvorena, a vrata πtaglja poluotvorena pa je æivotinja izaπla. Nitko ne moæe objasniti kako se to dogodilo. Nitko
nije mogao doÊi do πtaglja nezamijeÊen jer je veliki
kuhinjski prozor prostorije u kojoj su boravili domaÊini
bio okrenut prema putu. “To je neshvatljivo, nemoguÊe”, kazali su.
Moja supruga i ja ponovno smo odvojili vrijeme za
zahvalnost nebeskom Ocu. SljedeÊe subote ispriËao sam
36
RASTI U MILOSTI I POZNAVANJU BOGA
iskustvo u razredu subotnje πkole pa su se svi sa mnom
radovali. SuoËio sam se sa smrÊu, ali mi je Sveti Duh
donio izbavljenje. Taj dogaaj pomogao mi je da rastem
u poznavanju Boga.
U knjizi Tuæaljke Jeremijine nalaze se posebne rijeËi nade i sigurnosti o Boæjoj skrbi i ljubavi prema
onima koji su stavili svoje æivote pod Njegovu zaπtitu.
“Dobrota Jahvina nije nestala, milosre njegovo nije
presuπilo. Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika! ‘Jahve je dio moj’, veli mi duπa, ‘i zato se
u nj pouzdajem.’ Dobar je Jahve onom koji se u nj
pouzdaje, duπi koja ga traæi. Dobro je u miru Ëekati
spasenje Jahvino!”
»esto se moje srce uzdizalo k Bogu u zahvalnosti
kad bi me Boæji Duh izbavio iz bezizlaznih situacija.
Gotovo dvadeset godina radio sam prikupljajuÊi
oglase koji se objavljuju kao prilog telefonskim imenicima (takozvane æute stranice) u telefonskim sustavima
Bell i Continental u Ohiju u dræavi New York i u Pennsylvaniji. Posljednjih pet od svih tih godina bio sam
rukovoditelj Odjela za redovne poslovne partnere i za
nakladniËku kuÊu Overland Park u Kanzasu, nakladnika telefonskih imenika za Continental Telephone i ostale
neovisne telefonske tvrtke. Bio sam zaduæen za tim ljudi u sjevernom odjelu koji je obuhvaÊao osam dræava.
Godiπnje sam putovao 40 000 do 70 000 kilometara. Putovao sam za kiπnih i snjeænih oluja, po gustoj
magli i u ostalim loπim uvjetima. »esto sam sretao kola
koja su jurila na mene, kojima su, nesumnjivo, upravljale
osobe pod utjecajem alkohola ili droge.
Stradati u kolima na autocesti nije dogaaj koji bi
danas privukao pozornost medija, ali kada nekog zgnje37
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Ëe u kolima na parkiraliπtu Searsa, to privlaËi pozornost
i objavljuje se na prvoj stranici novina.
Prosinca 1971. pripremao sam u Watertownu oglase za telefonski imenik. Nekoliko noÊi zaredom bilo je
iznimno hladno i æelio sam biti siguran da je akumulator u automobilu pun kako ne bi kojeg jutra zatajio.
Stoga sam odluËio otiÊi u servis i to provjeriti.
Tog jutra bilo je puno posla u radionici jer je hladnoÊa iznenadila mnoge. BuduÊi da se kolima nije moglo uÊi u dvoriπte radionice, jer je bilo puno, poslovoa
je izaπao uzevπi pribor za provjeravanje akumulatora, a
onda mi je, nakon obavljena posla, rekao da je akumulator dobar i da Êe sluæiti i sljedeÊe zime.
U meuvremenu je veliki kamion natovaren s 27
tona tereta bio parkiran iza mojih kola, dok se vozaË
otiπao raspitati za istovar toga tereta. Ispred mojih kola
bila je zgrada pa nisam mogao izaÊi s parkiraliπta. U to
vrijeme vozio sam mali automobil marke saab. Poslovoa servisa predloæio mi je da manevriram ispod golemog πlepera jer je tamo po njegovu miπljenju bilo
dovoljno prostora, a on Êe mi pomoÊi.
Motor kamiona bio je iskljuËen, koËnice povuËene,
inaËe bi kamion krenuo nizbrdo jer je parkiraliπte bilo
na kosini.
Polako sam vozio unatrag uz pomoÊ poslovoe koji
mi je pokazivao kamo da vozim. Kad sam se gotovo
izvukao ispod kamiona, odjednom me obuzeo osjeÊaj
poznat iz ranijih opasnih situacija. SjeÊam se da sam
izbacio mjenjaË iz poloæaja za voænju unatrag, a onda je
iznenada neπto snaæno poguralo kola naprijed. Da nisam dræao nogu na papuËici koËnice, udario bih u zgradu. »ak ni brzom voænjom naprijed vozilo se nije mo38
RASTI U MILOSTI I POZNAVANJU BOGA
glo posve izmaknuti kamionu koji je zadnjim krajem
udario u moj zadnji branik te mi oπtetio i branik i zadnja svjetla. Udarac je ostavio veliko udubljenje na zadnjem dijelu mog auta.
Ljudi koji su sve to promatrali, potrËali su prema
mojim kolima da vide jesam li dobro. Iako uzdrman,
nisam bio povrijeen. Ispitivali su me: “Jeste li dobro?
»ovjeËe, jeste li vi uvijek tako sretni? Zamalo ste poginuli. Kako ste samo uspjeli tako brzo izmanevrirati kolima? Kako ste saznali da se kamion otkoËio i krenuo
nizbrdo? Kako ste uspjeli zaustaviti kola da ne udarite
o zid?” Jedna starija æena je rekla: “Vaπ aneo vam je
spasio æivot. Sigurno vas Bog jako voli.” Neki je Ëovjek dobacio: “Prijatelju, zamalo da budete zdrobljeni u
tim kolima. ShvaÊate li vi to?”
Kamion je zgnjeËio nekoliko automobila presavivπi
ih napola da bi se najposlije zaustavio presjekavπi popola jedan veliki automobil marke chrysler. VozaË kamiona pojavio se u trenutku kad je kamion udario u
posljednje vozilo. Ne vjerujuÊi svojim oËima, izjavio je
kako je kamion ostavio zakoËen i u prvoj brzini.
Vlasnik chryslera bio je razjaren. Tek πto su on i
njegova supruga izaπli iz kola krenuvπi prema trgovini,
morali su skoËiti ustranu da bi izbjegli udes. On je poËeo optuæivati vozaËa kamiona, nazivajuÊi ga pogrdnim
rijeËima, πto je ostavio kamion a da nije pravilno povukao sigurnosne koËnice. OdluËno je poπao prema kabini
kamiona kako bi sâm provjerio koËnice, ali to vozaË
kamiona nije dopustio nikome sve dok nije doπla policija iz Watertowna koja je napravila izvjeπtaj o udesu.
Brzo se skupilo veliko mnoπtvo promatraËa. Svatko
je radoznalo æelio doznati πto se dogodilo. Ljudi su bili
39
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
zadovoljni πto sam izbjegao sigurnu smrt. Kad je stigla
policija, pokuπala je rastjerati mnoπtvo i raπËistiti cestu
za promet, ali narod se nije htio raziÊi.
Jedan od policajaca popeo se u kabinu kamiona da
provjeri komande. Rekao je svome kolegi da su kljuË u
bravi upravljaËa i mjenjaË brzina bili u neutralnom poloæaju i da svjetlo na komandnoj ploËi pokazuje da je
ruËna koËnica bila povuËena. Naravno, on nije mogao
ni zamisliti kako se kamion ipak pokrenuo.
Kad je policajac zavrπio zapis o ËinjeniËnom stanju,
ja sam prvi pozvan da dam izjavu. Na kraju razgovora
policajac mi je rekao: “Gospodine Morneau, imali ste
puno sreÊe buduÊi da ste joπ æivi. Da ste ostali sekundu
duæe iza kamiona, ne biste viπe stajali ovdje i davali
izjavu o udesu. Namjesto toga vi Êete biti na naslovnoj
strani veËernjih novina i moæete samo misliti kako Êe se
to Ëitati!”
Kad sam se udaljio s onog mjesta, na um su mi pale
rijeËi iz Tuæaljki 3,22: “Dobrota Jahvina nije nestala,
milosre njegovo nije presuπilo. Oni se obnavljaju svako jutro.”
40
4
Isusov odjel
za intenzivnu njegu
Dok sam prouËavao moÊ i utjecaj posredniËke molitve u Bibliji i djelima Ellen G. White, zakljuËio sam
da se osoba treba posebno pripremiti za uspjeπno upravljanje sluæbom molitve.
Ono πto nam je najnuænije i πto trebamo primiti jest
um sliËan Kristovom. “Teæite meu sobom za onim za
Ëim treba da teæite u Kristu Isusu”, rekao je Pavao u
Filipljanima 2,5. Kad je Eutih “pao s treÊeg kata i bio
podignut mrtav”, Pavao je mogao reÊi: “Nemojte se
uznemiravati: njegova je duπa u njemu!” (Djela 20,9.10)
On je tako Ëesto vidio odgovore na svoje tihe molitve
te je bez sumnje znao da je Bog Ëuo vapaj njegova srca
dok je trËao k mladiÊu niz stubiπte.
Mogu ga zamisliti kako govori: “Dragi Isuse, Ti si
Gospodin i moæeπ uËiniti nemoguÊe. Molim Te, preobrati ovu nesreÊu tako da Tvoj narod moæe uzdizati
Tvoje sveto ime na sastancima zahvalnosti koji Êe se
nastaviti sve do kraja njihova æivota kad god se budu
sjetili ovog dogaaja. Hvala Ti, Gospodine, za Tvoju
ljubav i milost.”
Tako sam se poËeo moliti Svetom Duhu da sjedini
moj um s Kristovim. Ali nakon nekog vremena Boæji
Duh me doveo do spoznaje kako ja zapravo ne znam
41
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
πto sam traæio te da nam Bog ne moæe stvarno odgovoriti sve dok se ne molimo odreeno.
Od tog su vremena moje molitve dobile sasvim novo znaËenje. Nisam viπe upotrebljavao maglovite reËenice kao: “Gospodine, molim Te blagoslovi ovu osobu.” Namjesto toga traæio sam da Bog blagoslovi tu
osobu na poseban naËin tako da to mogu i vidjeti kao
odgovor na svoje molitve, kao poseban dokaz koji sam
i traæio da se dogodi pred mojim oËima. Takoer sam
nauËio da se ne smijemo æuriti dok se molimo. Bez
æurbe! Molitva sa znaËenjem traæi vrijeme i na poËetku
ne zaokuplja posebno ljudski um, no otkrio sam da ona
proizvodi velike rezultate. Dok sam se nastavio moliti
kako bih primio Kristov um, postalo mi je jasno da to
znaËi misliti kao πto On misli i osjeÊati æivot na ovom
palom planetu kao πto On osjeÊa, sve dok ne poËnem
djelovati kao πto bi On djelovao na mojemu mjestu. U
ostalom dijelu molitve trebam prepoznati sebe i svoj
naËin æivota koji mora biti po uzoru na Njegov pravedni um.
»itao sam u knjigama Ellen G. White da su se prvi
uËenici nadali i molili za isto iskustvo ispunjenja obeÊanja o Svetom Duhu.
“Dok su razmiπljali o Njegovom Ëistom i svetom
æivotu, shvatili su da nijedan posao neÊe biti tako naporan, nijedna ærtva tako velika ako budu svjedoËili svojim æivotom o ljepoti Kristovog karaktera.” (E. G. White,
Djela apostolska, str. 36)
Premda su moja zakljuËivanja uvelike bila ispravna, nisam stvarno razumio obilje blagoslova koji nas
oËekuju kroz Kristov karakter. »itajuÊi knjige Ellen G.
White sve sam viπe to razumijevao. Primjerice, Ellen
42
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
G. White je pisala o Spasitelju: “On je æivio, mislio i
molio ne za sebe, nego za druge. Svakoga dana primao
je svjeæe krπtenje Svetim Duhom.” (E. G. White, Isusove
usporedbe, str. 139) ZakljuËio sam kako ne mogu oËekivati da uspjeπno djelujem u svijetu grijeha s manje
milosti od one za koju se Isus molio i koju je primio
tijekom svojega æivota na Zemlji.
Zato sam svojim dnevnim molitvama Bogu dodao
zahtjev za svjeæim krπtenjem Svetim Duhom. Traæio
sam da me Boæji Duh osposobi za primanje veÊeg znanja o mojem Gospodinu i Spasitelju i dade mi silu Njegova uskrsnuÊa za kojom je Ëeznuo i apostol Pavao
(Filipljanima 3,10). Zadivio sam se kad su se sa mnom
poËele zbivati stvari koje nisam oËekivao i za koje nikada ne bih mislio da su moguÊe.
Sredinom πezdesetih godina, dok sam u Hudsonu u
dræavi Ohio radio na oglasima za telefonski imenik,
Bog je posebno blagoslovio moje krπÊansko iskustvo i
poËeo je od mene stvarati kanal za “najveÊi utjecaj u
svemiru” (Testimonies, sv. 8, str. 22). Prije nekoliko mjeseci promijenio sam svoj naËin rada na prodaji oglasa
za telefonski imenik. Nakon gotovo mjesec dana u pripremnoj πkoli u Daytonu u Ohiju, tvrtka me je zaduæila
da radim na malim telefonskim imenicima u dræavi New
York kako bih stekao iskustvo. Uskoro su me zaduæili
za velike projekte, zatim u Hudsonu u Ohiju za telefonski imenik za podruËje koje je obuhvaÊalo telefonski
sustav srediπnjeg dijela kontinenta.
Uz posao na hudsonskom telefonskom podruËju trebao sam odræavati veze i s poslovnim ustanovama u
gradovima Akronu, Kentu i Ravenni. Rad je bio zanimljiv ali i naporan. Bio je to izazov koji je traæio kreativ43
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
nost i inovacije koje bi zadovoljile potrebe svake ustanove. Ako se noviteti koje ste ponudili poslovnom partneru ne isplate, on Êe sljedeÊe godine odjaviti oglas.
Svake veËeri pripremali smo privlaËne i informativne priloge. Oglasni dio telefonskog imenika u Hudsonu radilo je πest osoba tri tjedna, dok su u gradu Buffalu u dræavi New York taj posao obavljale Ëetrdeset tri
osobe πest mjeseci.
Za sluæbenika koji je svakog dana morao prihvatiti
velik broj pretplatnika da bi izdao telefonski imenik,
vrijeme je bilo odluËujuÊe. Poslovne partnere valjalo je
osobno posjetiti, a onda je trebalo vremena za obradu
oglasa — osobito ako su klijenti æeljeli oglasima dodati
nove pojedinosti. U oglase bi se tada unosile promjene,
a nepotrebne bi se informacije izostavljale.
Pronalaæenje naruËitelja poslova u njihovim ustanovama zahtijevalo je puno truda. Ako su bili odsutni,
moralo ih se traæiti kasnije, a to je bio gubitak dragocjenog vremena i drugih poslovnih suradnika koji su u to
vrijeme bili na svojim radnim mjestima. Najteæe je bilo
kada bi viπe vlasnika tvrtki bilo odsutno po nekoliko
dana. Uostalom, kad vas pritiπÊe vrijeme, napetost raste
i tada je teπko raditi uËinkovito.
Ako predstavnici za oglase u telefonskom imeniku
nisu vedri, ljubazni i taktiËni, poslovni ljudi mogu otkazati ugovore, πto znaËi i gubitak prihoda od oglasa za
predstavnike marketinga. U tom sam poslu vrlo rano
nauËio da se trebam moliti ako æelim uspjeh. Brzo sam
shvatio da su mi potrebni posebni Boæji blagoslovi ako
ne æelim izgorjeti zbog poslovnih pritisaka.
Zapravo, ne bih se upustio u tu vrstu posla da nisam Ëvrsto vjerovao u formulu uspjeha koju je Gospo44
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
din dao Joπui pri preuzimanju odgovornosti za voenje
Izraelaca: “Nitko neÊe odoljeti pred tobom u sve dane
tvog æivota; ja Êu biti s tobom kao πto sam bio s Mojsijem, i nikada te neÊu napustiti niti Êu te ostaviti. Budi
odvaæan i hrabar, jer Êeπ ti uvesti narod ovaj da primi
u baπtinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da Êu
im je dati. Samo budi odvaæan i hrabar da sve uËiniπ
vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga
moj. Ne skreÊi od toga ni desno ni lijevo, da bi ti bilo
sretno sve πto poduzmeπ. Neka knjiga Zakona bude na
ustima tvojim: razmiπljaj o njoj danju i noÊu, kako bi
vjerno dræao sve πto je u njoj napisano: samo Êeπ tada
biti sretan i uspjet Êeπ u pothvatima.” (Joπua 1,5-8)
Kao jedan od onih ljudi koji dræe Boæje zapovijedi,
smatrao sam da Êe Gospodin na sliËan naËin biti i sa
mnom.
Tijekom rada na telefonskom imeniku u Hudsonu,
sjetio sam se teksta iz knjige Isusove usporedbe: “On je
æivio i molio se ne za sebe, nego za druge... Svakoga
dana On je primao svjeæe krπtenje Svetim Duhom.” Dok
sam se molio da sliËna sila ue u moj æivot, poËela se
dogaati oËita promjena; osjetio sam to i vidio u æivotu
drugih.
Jednoga jutra najavio sam se vlasniku Servisa za
popravak i lakiranje automobila. Kad sam pogledao kopiju radnog naloga, uoËio sam na samom kraju primjedbu kako je vlasniku trebalo nekoliko dana za razmiπljanje i odluku da dade oglas (on i nije morao pisati tu
svoju primjedbu). Upitao sam ga zaπto je on to uËinio
kad je imao, kako je izgledalo, vrlo dobro razvijen posao.
“Moram vam se povjeriti. Imam problem. HoÊete
li, molim vas, zatvoriti vrata ureda?”
45
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Kad sam ponovno sjeo, rekao je: “Ne znam zaπto
vam sve ovo govorim buduÊi da dosad to nikome nisam
rekao. Kod kuÊe mi situacija iz dana u dan postaje sve
gora. Supruga i ja viπe ne moæemo dalje zajedno i doπlo
je veÊ dotle da razmiπljam o zatvaranju radionice i odselim se u Kaliforniju sa svojim 16-godiπnjim sinom, a
razmiπljam i o rastavi braka. To je razlog zaπto mi nije
lako donijeti konaËnu odluku o oglasu u telefonskom
imeniku.”
S obzirom na opseg mojega dnevnog plana i na
steËeno iskustvo, najbolje πto sam trebao uËiniti u tom
sluËaju bilo bi otkazati oglas tog klijenta (on je trebao
samo potpisati), uz objaπnjenje da se njegov oglas ipak
moæe objaviti ako se on za to naknadno odluËi te mi to
telefonom javi prije davanja imenika u tisak. Tako ne
bih morao ponovno dolaziti k njemu i troπiti vrijeme
namijenjeno za prodaju oglasnog prostora drugim tvrtkama. No, nisam to uËinio jer sam Ëuo one rijeËi: “On
je æivio i molio se ne za sebe, nego za druge.” »vrsto
sam odluËio toga Ëovjeka rasteretiti dok sam se tiho
molio za njega. Tada sam ga upitao: “Biste li mi ispriËali kako je sve to krenulo tako loπe?”
“PoËelo je to prije otprilike tri godine”, rekao je,
“nedugo nakon preseljenja u naπu lijepu novu kuÊu.
Supruga mi je poËela stavljati neke glupe prigovore.
Prigovarala mi je da joj ne poklanjam dovoljno svojega
vremena i da viπe volim svoj posao nego nju. Sloæio
sam se s tim da sam puno vremena proveo na poslu —
sluæba zajednici traæi puno vremena. Pokuπao sam joj
objasniti da sam za sve stvari koje je ona zahtijevala
morao puno raditi, ali se oko toga nismo mogli sloæiti.
Ona sve to nije mogla shvatiti, nego je nastavila sa
46
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
zanovijetanjem i optuæivanjem, πto me je teπko pogodilo. Doπlo je vrijeme kada se ona razbjesnjela te poËela bacati posue na pod.”
“Jeste li pokuπali traæiti profesionalnog savjetnika
za braËna pitanja?”
“Da, proπle godine. To je pomoglo nakratko, ali se
njezin bijes povratio. Kaæem vam, ona viπe nije ista
osoba koju sam poznavao godinama. Ona stvarno moæe
biti dobra, a onda se bez razloga njezin karakter promijeni i ona postane zlobna i nemila. Jedno znam sigurno,
a to je da ne mogu viπe nastaviti takav æivot.”
Æelio sam mu govoriti o Bogu, ali to nisam uËinio
jer su nam u pripremnoj πkoli za ovaj posao instruktori
izriËito rekli da su vjerski ili politiËki razgovori sa strankama protiv pravila sluæbe te da je radno vrijeme iskljuËivo za poslove.
Namjesto toga, rekao sam da Êu za dva tjedna opet
navratiti i vidjeti je li se odluËio dati svoj oglas na
æutim stranicama telefonskog imenika. On se sloæio s
tim prijedlogom i Ëim sam napustio njegov ured, odluËio sam da Êu se u molitvi sjetiti njega i njegove supruge. »ovjek mi je zahvalio πto sam pokazao zanimanje
za njegov problem.
RazmiπljajuÊi o njegovim poteπkoÊama dok sam vozio do druge stranke, duboko sam se zabrinuo za njegovu dobrobit. Tako neπto joπ nikada ranije nisam osjetio
prema meni potpuno stranim osobama. Tad me je Boæji
Duh podsjetio na neπto πto sam upamtio joπ davno: “PromatrajuÊi ovaj svijet, Boæji Sin je sa æaljenjem gledao
patnju i bijedu. Vidio je kako su ljudi postali ærtve Sotonine svireposti. SuÊutno je promatrao iskvarene, pobijene i izgubljene.” (E. G. White, Isusov æivot, str. 21)
47
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Shvatio sam da je naËin na koji sam poËeo razmiπljati bez sumnje odgovor Kristove ljubavi na moju molitvu po Svetom Duhu. Iznenada se u meni pojavila
æelja da stanem i molim za svog klijenta i njegovu suprugu. Skrenuo sam pokraj supermarketa na parkiraliπte i tu iskljuËio motor.
»im sam stao, rekao sam sebi: “Æelim samo πto je
imao naπ Gospodin: poseban odjel za intenzivnu njegu
za ljude opustoπene πtetnim utjecajem grijeha i Sotoninim protivljenjem.”
U to je vrijeme moja supruga Hilda, inaËe medicinska sestra, radila u jednoj velikoj bolnici na odjelu za
intenzivnu njegu. Prije nekoliko dana razgovarali smo o
njezinom poslu i bio sam zadivljen njegom i paænjom
medicinskih sestara prema pacijentima. Molio sam za
sliËnu duhovnu pomoÊ za one koji se suoËavaju s krizama.
VadeÊi svoju Bibliju iz torbe, otvorio sam mjesto u
Mateju u 27. poglavlju i poËeo Ëitati o raspeÊu. Tada
sam se zauzeo u molitvi, u ime zasluga Kristove krvi
prolivene na Golgoti da Ëovjek s kojim sam upravo
razgovarao i njegova supruga mogu primiti boæansku
pomoÊ.
Iznenada sam se prisjetio kratkog ulomka koji sam
jednom Ëitao o boæanskoj sili koja se moæe dobiti kad
nam je potrebna. Tekst se nalazi u SvjedoËanstvima za
Crkvu. Ponovno sam posegao u torbu i izvadio tu knjigu. Kao πto vidite, svoju torbu nosim sa sobom danju i
noÊu. U njoj se nalaze Biblija, komplet knjiga Velika
borba, SvjedoËanstva za Crkvu, Isusove usporedbe i druge knjige. Nikada ne idem jesti u restoran, nego kupim
raznoliko voÊe i jedem u svojim kolima. Uvijek svoje
48
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
vrijeme za ruËak provodim ËitajuÊi.
Kad je bilo petnaest minuta do podne, odluËio sam
ruËati. Pronaπao sam onaj ulomak na poËetku 19. stranice 8. sveska SvjedoËanstava pod naslovom “ObeÊana
sila”: “Bog od nas ne traæi da svoj posao radimo u
svojoj sili. On je predvidio boæansku pomoÊ u svim
opasnostima za koje su naπe ljudske moguÊnosti nedovoljne. On daje Svetog Duha u svakoj bezizlaznoj
situaciji da ojaËa naπu nadu i sigurnost, da prosvijetli
naπ um i oËisti naπa srca. Njegova je namjera da svaki
krπÊanin bude okruæen duhovnim ozraËjem svjetlosti i
mira. Krist je odredio da Njegova Crkva bude preobraæeno tijelo prosvijetljeno nebeskom svjetloπÊu, da ima
Emanuelovu slavu.”
Tada sam shvatio kako krπÊanin koji ljubi Boga i
koji je posveÊen neÊe biti zadovoljan time πto Êe sam
biti okruæen duhovnim ozraËjem svjetlosti i mira. On Êe
iÊi u siromaπtvu i pravednosti ka grijehom osakaÊenima
i oπteÊenima, k onima koji se bore s grijehom, onima
koje tlaËi Sotona nakon πto ih je okruæio duhovno zatrovanim ozraËjem.
Prvi dio tog ulomka proËitao sam viπe puta i on je
na mene ostavio poseban dojam. Dok sam razmiπljao
o tim rijeËima, sjetio sam se navoda iz knjige Isusov
æivot na 577. stranici koji kaæe da je Boæji Sveti Duh
jedino sredstvo kojim moæemo pruæiti otpor i pobijediti grijeh!
“OpisujuÊi svojim uËenicima sluæbu Svetoga Duha,
Isus ih je æelio nadahnuti radoπÊu i nadom koja je nadahnjivala i Njegovo srce. Radovao se za tu obilnu pomoÊ koju je osigurao svojoj Crkvi. Sveti Duh je bio
najveÊi od svih darova πto ih je mogao izmoliti od svo49
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
jega Oca za uzdizanje svojega naroda. Sveti Duh im
treba biti podaren kao sila koja preporaa, jer bi bez nje
Kristova ærtva bila beskorisna. Sila zla vjekovima je
jaËala i ljudi su se sa zaËuujuÊom pokornoπÊu podËinjavali sotonskom ropstvu. »ovjek se moæe oduprijeti
i pobijediti grijeh jedino moÊnim djelovanjem treÊe Osobe Boæanstva, koja Êe doÊi s neizmijenjenom silom u
punini boæanske moÊi. Duh Ëini djelotvornim ono πto je
izvojevao Otkupitelj svijeta. Duh Sveti Ëisti srce... Krist
je podario svojega Duha kao boæansku silu u savlaivanju svih naslijeenih i steËenih sklonosti k zlu.”
Sada sam postao duboko uvjeren da Êe moje molitve za druge biti od male koristi ako usrdno ne traæim
moÊnu silu treÊe Osobe Boæanstva da Ëini Ëuda otkupljenja u æivotu onih za koje se molim.
Kao πto se Isus radovao izobilnoj pomoÊi kojom je
darovao svoju Crkvu, tako je moje srce bilo uzbueno
kad sam vidio i razumio πto je Sveti Duh mogao uËiniti
za preobraæaj drugih. Dodatna misao koju sam pronaπao na 20. stranici 8. sveska SvjedoËanstava upotpunila
je moju sliku o dobrobiti koju je Isus donio osobama
koje se utapaju u grijehu kako bi primile Boæju intenzivnu njegu Svetog Duha. Otkrio sam da pomoÊ vaæi
baπ sada: “Nama danas pripada obeÊanje Duha isto tako
kao i u vrijeme prvih apostola... U ovom posebnom
vremenu Njegov Duh i Njegova milost jesu za sve one
koji ih trebaju a naÊi Êe ih u Njegovoj RijeËi.”
Bog me uveo u sluæbu molitve da bi blagoslovio
æivote velikog broja ljudi donoseÊi im mir Njegove ljubavi u ovom okrutnom svijetu.
Za boravka kod ovog poslovnog Ëovjeka upoznao
sam se s njegovim problemima, a Bog mi je pomogao
50
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
u poslu tog poslijepodneva. Naπao sam svakog svojeg
klijenta na njegovu poslu u zakazano vrijeme i zainteresiranog za veÊe i bolje oglase na æutim stranicama
telefonskog imenika. Na kraju tog dana pregledao sam
svoj uËinak i otkrio da je to moj dotad, πto se tiËe zarade, najuspjeπniji dan. To je uvelike iznenadilo mojeg
nadzornika i zanimalo ga je u Ëemu je tajna mojega
uspjeha, u usporedbi s ostalim predstavnicima tvrtke.
Rekao sam da je veliki Vladar svemira okrunio moje
napore svojim boæanskim blagoslovom.
Kako bih osigurao boæansku pomoÊ Ëovjeku koji je
imao probleme sa suprugom, sljedeÊa dva tjedna æivio
sam malo drukËije. Svake veËeri navio bih sat da sljedeÊeg jutra zvoni 15 minuta ranije nego obiËno jer sam
æelio zapoËeti svaki novi dan molitvom za ovaj braËni
par. Nakon posveÊenja svojega æivota molio bih se Bogu za njihovo dobro. S Biblijom otvorenom na mjestu
koje opisuje raspeÊe, u Mateju u 27. poglavlju, iznosio
sam zasluge Kristove krvi kao razlog zbog kojeg oni
mogu primiti posebnu pomoÊ u svom svakodnevnom
æivotu.
Svoje prvo posredovanje zapoËeo sam otprilike ovako: “Dragi nebeski OËe, najprije Ti æelim zahvaliti πto
je Kristu dopuπteno da doe i æivi meu nama i plati
naπe spasenje po tako velikoj cijeni. Æelim izraziti svoju zahvalnost πto si me uvelike poËastio pred stanovnicima svemira i pred nebeskim anelima uËinivπi me
pripadnikom Isusovih elitnih snaga u grijehom okupiranom svijetu.
Radujem se zbog Ëinjenice πto si blagoslovio svoju
Crkvu koja dræi Deset zapovijedi, πto si je blagoslovio
darom Duha proroπtva preko kojega si nam otkrio mno51
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
ge naπe sposobnosti koje Sveti Duh moæe upotrijebiti u
radu na ljudskom spasenju i zavrπiti Tvoju misiju na
Zemlji sa silom i velikom slavom. Milostivi OËe, buduÊi da Te je nadahnuto pero opisalo kao ‘Oca beskrajne
samilosti’, ne ustruËavam se Tvojoj paænji preporuËiti
æivote gospodina i gospoe Adams.
Vidim da ih Sotona stalno napada i da se bore s
depresivnim mislima i iskustvima. Da, njihov je æivot u
tuænom stanju, a ja se ne mogu pomiriti s tim da niπta
ne uËinim dok Boæji neprijatelji hvataju ljude u svoje
zamke i uveÊavaju napore kako bi oslabili Kristov rad
za ljude.
Molim Te, o Gospodine Boæe, u ime zasluga naπeg
Gospodina slave i Njegove dragocjene krvi prolivene
na Golgoti za oprost naπih grijeha, za spasenje ovog
braËnog para! Ti znaπ, OËe, kako se ja ne ustruËavam
traæiti boæansku silu treÊe Osobe Boæanstva da ukori
Lucifera i njegove demone kako ne bi nadzirali ljudske
æivote. Kad sam bio spiritist, ustrajne molitve Cyrila i
Cynthie Grosse za mene otvorile su put Svetom Duhu
koji me zaπtitio od demonskih aktivnosti cijeli tjedan i
tako mi pomogao da prouËavam Bibliju i prihvatim Krista kao svojega Gospodina i Spasitelja.
Stoga, OËe, neka Tvoj Sveti Duh danas zasjeni gospodina i gospou Adams i okruæi ih duhovnim ozraËjem svjetlosti i mira te im dopusti da mogu donositi
dobre odluke i za sadaπnji i za vjeËni æivot. Znam, Gospodine, da Ti nikoga ne prisiljavaπ ni na πto, ali Ti
moæeπ pomoÊi ljudima da donesu pravilne odluke.
Ne ustruËavam se traæiti silna Ëuda boæanske milosti u njihovom æivotu jer je Krist veÊ platio cijenu za
svakoga i dao sve blagoslove koje Nebo moæe darovati.
52
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
Kao posrednik u otvaranju puta treÊoj Osobi Boæanstva da uËini neπto veliko za njih, bio bih zahvalan
kad bih mogao vidjeti usliπenje svojih molitava kada se
opet budem vidio s tim Ëovjekom za dva tjedna, i neka
se na mene izliju blagoslovi Duha kako bih mogao kazati kao stari Job: ‘Tko me god sluπao, blaæenim me
zvao, hvalilo me oko kad bi me vidjelo. Jer, izbavljah
bijednog kada je kukao i sirotu ostavljenu bez pomoÊi.
Na meni bjeπe blagoslov izgubljenih, srcu udovice ja
veselje vraÊah.’ (Job 29,11-13)
Ovu molitvu iznosim u ime naπeg milostivog i vjernog Velikog sveÊenika Isusa Krista koji je pred stanovnicima svemira i nebeskim anelima stekao zakonsko
pravo da odobri palim Adamovim potomcima svoju pravdu i potpuno spasenje.”
Proπla su dva tjedna i ja sam s pomijeπanim osjeÊajima poπao ka gospodinu Adamsu. OËekivao sam priËu
o primljenim blagoslovima; ali je bilo isto tako moguÊe
da je taj braËni par pruæio otpor vodstvu Boæjeg Duha,
sluæeÊi se svojim pravom izbora πto ga je Bog dao i
moæda su uËinili upravo to. Ali nije proπlo dugo, i ja
sam zakljuËio da su stvari krenule nabolje.
StupajuÊi na ulaz ureda knjigovoe, upitao sam ga
je li gospodin Adams veÊ dugo odsutan iz ureda. Knjigovoa je rekao da Êu ga moÊi vidjeti za nekoliko minuta
a tada me je pozvao neka uem u ured i sjednem. Dodao je kako je njegov πef upravo zavrπio planove za
proπirenje svoje trgovine.
BuduÊi da je taj Ëovjek oËekivao poslovni krah,
odmah sam podigao svoje srce Bogu u tihoj hvali jer
sam uvidio kako je sila Njegove ljubavi obogatila one
za koje sam se molio.
53
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Gospodin Adams me pozdravio Ëvrstim stiskom ruke dok je mirnim izrazom odsjajivao Boæju ljubav.
“Imam vam ispriËati puno dobrih vijesti. Otkako ste bili
ovdje dogodile su se stvari koje su nevjerojatne. Moja
supruga i ja opet smo u dobrim odnosima, a æivot je
poprimio novo znaËenje.”
Prema svemu πto je kazao, mogu reÊi da je Boæji
Duh djelovao u njihovom æivotu, kao πto je opisano na
132. stranici Isusovoga æivota: “Kad Boæji Duh osvoji
srce, On preobraæava i æivot ... ljubav, poniznost i mir
zauzimaju mjesto gnjeva, zavisti i svae. Radost zauzima mjesto æalosti i lice odsjajuje nebeskom svjetloπÊu.”
Rekao mi je kako se tri dana nakon mojega posjeta
njegova supruga poËela ponaπati drukËije. Kad bi dolazio kuÊi na ruËak ili veËeru, iznenaeno bi primijetio
kako je televizor iskljuËen i kako se u pozadini vrti
ploËa s njihovom omiljenom glazbom. Bila je ljubazna,
ali je odavala osobu odlutalu u mislima. Nekoliko dana
kasnije nazvala ga je telefonom u ured i zamolila neka
zavrπi sve poslove tako da se nakon ruËka ne mora
vraÊati na posao. On je odgovorio da pristaje na to iako
Êe vjerojatno malo zakasniti.
Kod kuÊe ga je Ëekao stol s upaljenim svijeÊama.
Zatim mu je ona objasnila da je ozbiljno razmiπljala o
napetostima koje su se pojavile u njihovom braku. Sada
vjeruje kako moæe nadzirati svoj æivot i smatra da se za
nekoliko kratkih dana od zbrkane osobe preobratila u
mirnu i razumnu æenu. Joπ je dodala kako je æivot prekratak da bi se protratio tuænim osjeÊajima kada ima
tako mnogo razloga za zahvalnost.
Kad mi je opisao svoju sreÊu, srce mi je zaigralo
nebeskom radoπÊu i tiho sam zahvalio Svetom Trojstvu
54
ISUSOV ODJEL ZA INTENZIVNU NJEGU
πto me je uËinilo posrednikom “za πirenje najviπeg od
svih utjecaja u svemiru” (Testimonies, sv. 8, str. 22).
Zatim mi je kazao kako je prije nekoliko dana iskusio moguÊnost samokontrole. Oboje su se odluËili za
novi poËetak.
“Ovo Êete moæda teπko moÊi vjerovati, ali kaæem
vam bez pretjerivanja da se cijelo ozraËje u naπem domu promijenilo”, nastavio je. “Ne znam kako to objasniti. Sve je tako mirno, tako radosno. Dolazak kuÊi opet
je ugodan.”
On je sada pravio nove poslovne planove. IzraËunao je da Êe mu se isplatiti ako proπiri zgradu i tako
dobije dva dodatna mjesta za popravak kola te zaposli
kvalificiranu osobu. Imat Êe i viπe slobodnog vremena
koje Êe moÊi provesti sa svojom suprugom.
“Kako vi objaπnjavate πto se za tako kratko vrijeme
dogodilo neπto tako fantastiËno?” iznenada me upitao.
Tiho sam se molio: “Nebeski OËe, molim Te, blagoslovi moj um da mogu kazati pravi odgovor.”
Glasno sam kazao: “Gospodine Adams, ako se sjeÊate, kad sam otiπao odavde prije dva tjedna, odluËio
sam se moliti za vas i vaπu suprugu. Dakle, ono πto ste
iskusili, rezultat je usliπenih molitava.”
KlimajuÊi glavom, odvratio mi je: “Vjerujem vam
i puno zahvaljujem πto ste se molili za nas, ali nikada
nisam vidio usliπenje molitava popraÊeno takvom silom. Moja supruga i ja smo poboæni, ali moram reÊi da
joπ nikada nisam vidio ovako usliπene molitve — molitve koje stvarno mijenjaju æivot.”
Na moje iznenaenje, njegov izraz i glas iznenada
su postali oËajni: “Ali, molim vas, obeÊajte mi da Êete
se nastaviti moliti za nas. HoÊete li?”
55
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Nikada se u svom æivotu nisam osjeÊao tako potrebnim nekome, a istodobno tako zadovoljnim πto sam vidio odgovor na svoje molitve.
“Gospodine Adams, obeÊavam da Êu se moliti za
vas i vaπu suprugu. ©toviπe, vaπe Êu ime staviti na svoj
popis imena za koja se molim. Svakodnevno Êu uzdizati Bogu posredniËku molitvu za vaπe dobro.”
Zbog poslova koji su me joπ oËekivali toga dana,
brzo sam pogledao njegov oglas i tada otiπao u sljedeÊi
radni posjet. IduÊe godine nisam viπe radio na tom podruËju jer sam bio unaprijeen pa sam obavljao poslove
za glavno træiπte, ali sam na regionalnom sastanku sreo
kolegu koji je radio na tom podruËju i primio od njega
ohrabrujuÊe vijesti.
“Rogere, gospodin Adams vam πalje pozdrave. Zamolio me da vam kaæem kako mu posao dobro napreduje, a iznad svega, sve je u redu s njegovom obitelji.
Zapravo, kako je rekao, stvari nikada u domu nisu bile
bolje. Nije mi rekao o Ëemu ste vi priËali, ali na neki
naËin ostavili ste dubok dojam na tog Ëovjeka.”
Svakako, bila je to dobra vijest kako Boæji Duh
svakog dana pruæa intenzivnu njegu tom braËnom paru.
56
5
Molitve s visokim
kamatama
Dogodilo se to ubrzo nakon iskustva u Hudsonu
kada je moju pozornost privukao tekst iz Isusovog æivota, na 423. stranici: “Nauk o spasenju ne moæe se objasniti, ali se moæe upoznati iskustvom.”
Dok sam razmiπljao o tom tekstu, Ëitao Bibliju i
molio se, traæeÊi da mi Boæji Sveti Duh osvijetli spomenuti predmet, Bog je odgovorio na moje molitve i u
razdoblju od dviju godina Njegov me je Duh vodio
kroz mnogobrojna iskustva koja su mi pomogla u razumijevanju onoga za πto sam se molio.
Postalo mi je potpuno jasno da su molitve poπkropljene Kristovom krvlju klin koji moæe odπkrinuti vrata
sotonske tvrave i zatim ih πirom otvoriti. Te molitve
donose u um silu Svetog Duha koji jedini moæe ukrotiti
sile tame, osloboditi okova duhovne robove i odvesti ih
slobodi u Kristu. Dopustite da to objasnim.
Tijekom mnogih godina razmiπljao sam o iskustvu
apostola Pavla. ZaËudio sam se πto je Isus tom Ëovjeku
na njegovu putu za Damask obznanio kako mu je revnost za vjeru pogreπno usmjerena.
Razmislite o ovome: Gospodin slave govori Ëovjeku koji je progonio vjernike i zatvarao ih u zatvor, koji
je svojim djelovanjem mnoge poslao u smrt i koji je
57
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Ëak uæivao u tome kad bi neke natjerao da hule na Boga
(Djela 26,10.11).
U mojem su se umu pojavila pitanja: Zaπto bi Bog
slijedio Savla na putu iz Tarsa? Je li Bog bio pristran
kad je na Savlovu spasenju radio drukËije nego na spasenju drugih ljudi?
Dok sam jednog dana sjedio u svojim kolima i Ëekao u dugom redu pred praonicom automobila, doπao
mi je u um glasan i jasan odgovor. Imao sam otvorenu
Bibliju i Ëitao sam 1. Timoteju 2,1.2: “Tako prije svega,
molim da se upravljaju proπnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na
viπem poloæaju, da mognemo provoditi tih i miran æivot
u punoj poboænosti i dostojanstvu.”
Odmah mi je pao na um tekst iz 7. sveska SvjedoËanstava (str. 213), koji sam zapamtio joπ davno, a sad
sam ga shvatio u cijelosti i u novom znaËenju.
“Mi ne razumijemo dovoljno veliki sukob koji se
vodi izmeu nevidljivih biÊa, borbu izmeu odanih i
otpalih anela. Dobri i zli aneli bore se za svakog
Ëovjeka. To nije zamiπljeni sukob. To nije sukob mimikom u koji smo ukljuËeni. Mi se moramo sresti s najjaËim neprijateljima i na nama je da odluËimo tko Êe
pobijediti. Moramo pronaÊi svoju snagu tamo gdje su je
pronaπli i prvi uËenici... Sve se to nastavilo u jednom
akordu u molitvi i moljenju.”
Dotad sam rijeËi “na nama je da odluËimo tko Êe
pobijediti” razumio kao rijeËi koje doslovno utjeËu na
osobno iskustvo pojedinca. Ali sad sam uvidio da te
rijeËi oznaËuju i tue iskustvo. PoËeo sam uviati vaænost koju je Pavao pridavao sili posredniËke molitve u
spaπavanju bezboænih. Nekoliko dana ranije Ëitao sam
58
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
za svoje jutarnje bogosluæje 19. poglavlje Djela apostolskih i komentar Ellen G. White o tom tekstu pod naslovom “Efez” u knjizi Djela apostolska. Vidio sam kako
se Pavao sa skupinom mladih vjernika zatekao u Efezu,
glavnom gradu velike provincije Rimskog Imperija.
“Efez nije bio samo najveliËanstveniji nego i najpokvareniji od svih gradova Azije.” (Djela apostolska, str.
286) Svjetovna povijest smatra Efez jednim od najveÊih
okultnih srediπta starog Rimskog Imperija. Pavao se morao moliti vrlo ozbiljno da bi sila Boæjega Duha “tako
neobiËna Ëudesa Ëinila preko Pavlovih ruku” i “veliËalo
se ime Gospodina Isusa” (Djela 19,11.17).
Sotonska sila nad ljudima bila je slomljena, a psihiËki bolesnici, astrolozi, oni koji proriËu sreÊu i oni koji
oboæavaju duhove obratili su se Isusu Kristu. Donijeli
su svoje knjige koje piπu o okultnim stvarima “te ih
spaljivali naoËigled sviju. Kad proraËunaπe njihovu vrijednost, ustanoviπe da su vrijedile pedeset tisuÊa srebrnika” (redak 19).
Potpuna slika poËela se oblikovati u mojem umu
kada sam shvatio Pavlove opomene Timoteju koji je u
ono vrijeme bio propovjednik u efeπkoj crkvi i radio na
obraÊanju Efeæana, duboko ukorijenjenih u poganstvu.
ZakljuËio sam da su obraÊenja u krπÊanstvo postignuta
molitvom i obraÊenjem Bogu.
Tada sam jasno vidio i razumio zaπto je Isus pozvao
u krπÊanstvo Savla iz Tarsa. Netko se molio za Pavlovo
obraÊenje. Nijedan dan nije proπao a da se ta osoba nije
zauzimala za njega u molitvi Bogu. Mogu zamisliti kako se samo gledalo na Isusove rijeËi: “A ja vam kaæem:
Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone.” (Matej 5,44)
59
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Ta osoba je, nesumnjivo, upuÊivala molitve poπkropljene dragocjenom Kristovom krvlju da pokrenu ruku
SvemoguÊega na neuobiËajeno Savlovo obraÊenje u krπÊanstvo. Siguran sam da je veÊina vjernika spominjala
Pavla u svojim molitvama. Bilo je to u smislu da ga Bog
zaustavi u progonjenju Boæje djece.
S druge strane, ta odreena osoba molila se imajuÊi
samo jedno na umu: Savlovo obraÊenje. I jednoga dana
netko je zakucao na vrata te osobe i rekao: “Dopusti mi
da uem; imam ti reÊi veliku novost. To je svakako
nevjerojatno, ali Savao iz Tarsa postao je krπÊanin.” I
kad su iznijete pojedinosti, ta osoba vjerojatno nije izgledala iznenaeno, i moæda je kazala: “Znao sam sve
ovo vrijeme da Êe prije ili kasnije Gospodin slave spasiti Savla od njega samog. Molio sam za njegovo obraÊenje.”
Kakav je to bio odgovor na molitvu! Bog je sluπao
te molitve i vidio da na njih moæe odgovoriti samo na
jedan naËin: govorit Êe Savlu osobno, obasjat Êe ga
svojim boæanskim veliËanstvom.
»uda dolaze
Osobno vjerujem da Êe se uskoro dogoditi silna Ëuda otkupljenja silom zastupniËkih molitava, buduÊi da
Sveti Duh vodi mnoge pripadnike Boæjeg naroda u molitvi za one koji joπ nisu spaπeni.
Ellen G. White je prije viπe od stotinu godina objavila: “Prije no πto dou Boæji posljednji sudovi na
ovu Zemlju, u Gopodnjem Êe narodu doÊi do buenja
jednostavne poboænosti kakve nije bilo od vremena apostola.” (Velika borba, str. 46)
60
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
Iz toga sam teksta razumio da Êe se Boæji narod
vratiti izvornom krπÊanstvu. On Êe prihvatiti Pavlov savjet Timoteju te ga ozbiljno i svakodnevno izvrπavati:
“Tako, prije svega, molim da se upravljaju proπnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude.” (1. Timoteju
2,1)
Drugim rijeËima, ustrajno zauzimanje pred Bogom
u molitvi za one koji joπ nisu spaπeni, za bezboæne,
podizat Êe ih do mjesta milosti svakog dana. Ljudi Êe
vikati k “Ocu beskrajnog milosra” da primi zasluge
Kristove krvi prolivene na Golgoti za grjeπne. Tada
Êemo vidjeti Ëuda otkupljenja i kako Boæji Duh preobraæava ljude.
Vidio sam kako Kristova krv Ëini Ëuda u æivotu
ljudi. Zapravo, osjetio sam da ta sila djeluje u mom
vlastitom æivotu. “Nauk o spasenju ne moæe se objasniti, on se moæe upoznati iskustvom.” Mi ne razumijemo kako otkupljenje djeluje kroz prolivenu Kristovu
krv, ali moæemo posvjedoËiti djelovanje otkupljenja u
svakodnevici. Dopustite mi da to ilustriram kratkim osvrtom na moje obraÊenje iz spiritizma.
Uvijek zadrhtim kad pomislim kako sam bio blizu
gubitka vjeËnog æivota. Da nije bilo Cyrila i Cynthie
Grosse i njihovih zastupniËkih molitava za mene, molitava u ime zasluga Kristove krvi za oprost mojih grijeha te vjere da Êe Sveti Duh svladati sile zla i donijeti
osloboenje, danas se ne bih nadao i radovao vjeËnom
æivotu.
Dakle, bio sam Ëovjek opsjednut demonskim duhovima. Misli o Bogu bile su posljednje misli mojega
uma. Ali, obeÊao sam svojemu πefu Æidovu da Êu potraæiti odgovor na pitanje zaπto Cyril Grosse, inaËe krπÊa61
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
nin, svetkuje subotu. Ono πto tada nisam znao jest da su
Grosseovi bili ljudi molitve koji su molili za bezboæne
osobe, s Ëvrstom vjerom da Êe Sveti Duh ostvariti i
moje spasenje.
Od poËetka sam im rekao da sam osvjedoËeni ateist. Sve πto sam od njih traæio bilo je da mi iz Biblije
dokaæu opravdanost svojeg krπÊanskog svetkovanja subote. “I usput”, pitao sam, “govori li Biblija πto o nadnaravnom svijetu duhova?”
Od tog trenutka Boæji Duh je poËeo silno djelovati
na moj um. Nakon pet dana prouËavanja Biblije po Ëetiri sata svake veËeri, odluËio sam se za Krista, a biblijsku subotu svetkovao sam veÊ sljedeÊeg dana. Tom sam
braËnom paru otkrio svoju vezu sa spiritizmom. Priznali su da ih je zbog mene neπto uznemirilo.
Nakon nekoliko dana duhovi su ih nastojali uniπtiti vatrom koja je njihovu dnevnu sobu pretvorila u
pakao. Naπavπi se iza plamenog zida, Cynthia se mogla
spasiti jedino skakanjem kroz prozor s treÊeg kata.
Cyril je otrËao po plahtu koju joj je htio dobaciti,
dok su njezina braÊa zvala vatrogasce. Kada se Cyril
vratio nakon nekoliko sekundi, Cynthia je stajala na
vratima. Snaæan glas joj je rekao da potrËi kroz vatru.
Pramenovi kose na krajevima bili su joj spaljeni, trepavice spræene, ali plamen nije viπe niπta spalio ni na
odjeÊi ni na tijelu.
Kad su vatrogasci ugasili poæar, opazili su kako je
mjesto na kojem je stajala Cynthia eksplodiralo takvom
snagom da je nastala rupa na tavanici. Sve je u sobi bilo
spaljeno. A u ormaru se dogodio neobiËan fenomen. Od
odijela u kovËegu ostao je samo pepeo, dok je sam
kovËeg kao i sve ostalo u ormaru ostalo Ëitavo.
62
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
To iskustvo na samom poËetku mojega krπÊanskog
puta posluæilo je da se u meni izgradi svijest o sili posredniËke molitve. Æarko sam se molio za ovaj mladi
braËni par jer su mi demoni objavili da i ja i ovi mladi
supruænici koji su mi davali biblijske sate moramo uskoro umrijeti. Svakoga dana moje se molitve s ljubavlju
diæu Bogu za Njegovu brigu nad njima. Cyril i Cynthia
Grosse æive u Kaliforniji, gdje su godinama radili kao
odgajatelji u πkolskom sustavu Los Angelesa.
Sada bih rekao neπto o svojem iskustvu pred autopraonicom. Bio sam duboko zadivljen miπlju da me Bog
poziva na zadaÊu koju ni aneli ne mogu obaviti. On je
æelio da ja budem posrednik za one koji nisu spaπeni i
za bezboænike koje susreÊem u svojemu poslu. A ja
znam gdje Êu naÊi silu za pomoÊ takvim ljudima — u
molitvi i moljenju Bogu koji Ëeka naπe molitve za pomoÊ kako bi pred stanovnicima svemira imao zakonito
pravo silnog djelovanja na Sotoninom podruËju i oslobaanje njegovog roblja.
Moram objasniti izraze “oni koji nisu spaπeni” i
“bezboænici”. RijeË je Ëesto o inteligentnim, uglaenim,
profinjenim i kulturnim osobama koje su uspjeπne u
poslovnom svijetu. To su graani u skladu sa zakonom;
ljudi kojima se drugi dive i poπtuju ih. No ti ljudi nisu
zainteresirani za svoje duhovno stanje.
Postoje i mnoge perspektivne osobe koje svojim
uliËarskim rjeËnikom otkrivaju da su uistinu bezboæne
i da slijede æivotni put koji ne æele mijenjati. U obje
skupine ima mnogo dobrostojeÊih ljudi, ali s teπkim
æivotnim teretom. Neki Ëak uoËavaju nevolju i jad u
æivotu drugih, ali zbog nesreenosti u svojemu vlastitom æivotu ostaju osrednji i kruti.
63
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Krajem 1968. godine moja je tvrtka odredila da radim u Buffalu u dræavi New York za telefonski imenik,
i to sam Ëinio nekoliko godina. Ovo veliko trgovaËko
podruËje dovelo me je u vezu s velikim i utjecajnim
ljudima, ukljuËujuÊi i predsjednike velikih korporacija.
Dobro sam se s njima sprijateljio jer smo se susretali
svake godine pri obnovi njihovih velikih oglasa za telefonske imenike. Vidio sam kako Boæji Sveti Duh radi
na divne naËine.
No prije no πto navedem neka od svojih mnogobrojnih iskustava u vezi s molitvom, osjeÊam da treba
spomenuti stanje uma koje je motiviralo Isusa kad se
molio za ljude.
Ellen G. White nam je otkrila svemoÊni element
koji je pripremio Krista za odlazak na Golgotu: “Ljubav
prema Bogu te revnost za Njegovu slavu i ljubav prema
palom ljudskom rodu dovela je Isusa na Zemlju da strada i umre. To je bila sila koja je vladala Njegovim
æivotom. On nam nalaæe da usvojimo ovo naËelo.” (Isusov æivot, str. 276)
»itajuÊi Bibliju i spise Ellen G. White zapazio sam
kako je naπ Gospodin stalno nastojao oduπeviti umove
svojih uËenika boæanskom ljubavlju za pale smrtnike.
On je proveo puno vremena u molitvi dajuÊi tako primjer koji su i uËenici trebali slijediti, kako bi i oni
mogli postati silni zastupnici drugih.
Kad se Isus uznio na nebo, nije se bojao da Êe Ga
Njegovi uËenici iznevjeriti dok budu radili na spasenju
drugih. On Êe im poslati Branitelja koji Êe ih uËiti kako
da æive i ne iznevjere svojega Otkupitelja.
Pronaπao sam devet bitnih Ëimbenika iza kojih se
krije uspjeπan, pobjedonosan krπÊanski æivot. Kad ih uz
64
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
pomoÊ Svetog Duha imamo, moæemo traæiti od Boga
da isti blagoslovi okrune æivot onih za koje se molimo.
Razmotrimo ih podrobnije.
»imbenik 1: ljubav
Ellen G. White otkriva da je ovaj Ëimbenik ljubav,
koja je temelj Boæje vladavine (Velika borba, str. 493).
Zapravo, boæanska ljubav koja suosjeÊa izvire izravno
iz Boæjeg srca. To je ljubav za druge, ljubav koja ne zna
za granice. Dok je ljudska ljubav obavijena sebiËnoπÊu
i stvara nepostojane i kratkotrajne rezultate, boæanska
ljubav je sila koja nikada ne iznevjerava. Naπao sam
veliku utjehu u Ëinjenici πto je Otac beskrajne milosti
tako ljubio ËovjeËanstvo “da je dao svoga jedinoroenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, veÊ
da ima æivot vjeËni”.
Mi trebamo biti gladni i æedni Boga kako bi ta sila
postala dio nas. Ellen G. White je zapisala da je “punina krπÊanskog karaktera postignuta kad pomoÊ i blagoslovi drugima neprestano izviru iz njega”. (Isusove
usporedbe, str. 384) »vrsto sam uvjeren da je razlog πto
se danas raspadaju mnogi krπÊanski domovi i πto su
opustoπeni æivoti muπkaraca, æena i djece — u nedostatku boæanske ljubavi koja suosjeÊa. Moæda mi to ne
priznajemo, ali rezultati govore uvjerljivije od rijeËi.
»imbenik 2: radost
SljedeÊi Ëimbenik Ëesto se pogreπno shvaÊa zbog
velike moÊi krivotvorenja. Element za vrednovanje jest
nebeska radost. Vjekovima je Sotona ljude navodio na
65
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
vjerovanje kako Êe naÊi radost u samozadovoljstvu i
sebiËnosti i kako radost mogu imati bez obzira na odnose prema drugima. Ali takav naËin æivota vodi samo
u razoËaranje i Ëesto u veliku nesreÊu.
S druge strane, naÊi Êemo radost u Kristu koja nikada ne prolazi. “Oni koji se pokore Isusu, bit Êe sretni,
vedri i radosni u Bogu.” (Testimonies, sv. 4, str. 626)
U Rimljanima 15,3 piπe: “Krist nije sam sebi ugaao.” On je pronaπao veliku radost u blagoslivljanju
æivota drugih. “On nije æivio, mislio i molio za sebe,
nego za druge.” (Isusove usporedbe, str. 139)
O prvim uËenicima Biblija objavljuje: “A uËenici
bijahu puni radosti Duha Svetoga.” (Djela 13,52)
Vjerujem da mi danas trebamo velikom silom i Ëeænjom moliti za nebesku radost. Samo Êemo tada moÊi
taj isti blagoslov usmjeriti k drugima.
»imbenik 3: mir
Bogati i siromaπni, jaki i slabi i uopÊe svi traæe mir.
Stoga πto postoje razliËite vrste mira, volio bih imati
onaj najbolji — a to je nebeski mir koji divno rastereÊuje, ukljuËujuÊi mentalno i duhovno stanje uma, i oslobaa nas nemira i straha. Mislimo na Isusa koji je zaspao u Ëamcu za oluje (Marko 4,38-40) ili na Petra koji
je duboko zaspao u noÊi prije no πto je odloæeno njegovo smaknuÊe (Djela 12,6; Djela apostolska, str. 146)
I nama je danas potrebno to isto osloboenje od
straha. Kako netko moæe steÊi takvo stanje uma? Kad
Utjeπitelj, Sveti Duh, Kristov predstavnik na Zemlji,
daje nekome nebeski mir, onda potpuno oslobaa um
bilo kakvog straha koji stvara zabrinutost ili nemir.
66
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
»imbenik 4: strpljivost
ZahvaljujuÊi ovom Ëimbeniku, moæemo postati svjesni okrutnosti svijeta u kojem æivimo. Æalost i zbunjenost dolaze u mnogim oblicima, ali je najteæe podnositi
nepravdu i neljubaznost koje nam nanose drugi. Ponekad se tu radi o grubosti ili Ëak okrutnosti nekih osoba
koje nemaju nadzor nad svojim jezikom.
Apostol Jakov u 3. poglavlju svoje poslanice usporeuje ljudski jezik s malom vatrom koja vodi u uniπtenje i Ëini veliku πtetu. Da bi netko opstao pred Bogom,
mora primiti pomoÊ u obliku sporosti na gnjev, tj. mora
dugo trpjeti, πto je sljedeÊa boæanska vrlina naπeg Otkupitelja. Kad je Bog sreo Mojsija na gori Sinaju, objavio
mu se kao “Bog milosrdan i milostiv, spor na srdæbu,
bogat ljubavlju i vjernoπÊu” (Izlazak 34,6).
Ako svakodnevno traæimo svjeæe krπtenje tom nebeskom miloπÊu, moÊi Êemo se nositi s tuim manama
i iskreno moliti za boæanski blagoslov u æivotu drugih.
Tada Êemo, kao i apostol Pavao, moÊi reÊi: “Sve mogu
u Onome koji daje snagu.” (Filipljanima 4,13)
»imbenik 5: ljubaznost
Ovaj element posebno je vaæan za ljude koji na bilo
koji naËin komuniciraju s drugima. RijeË je o ljubaznosti, tako potrebnoj u poslovnom svijetu kao i u izravnom radu s ljudima koji trebaju pomoÊ. Ellen G. White
nas podsjeÊa kako je Ëak i Bog dirnut ljubaznoπÊu i da
na nju gleda s divljenjem. “Istinska ljubaznost u Boæjim
je oËima dragulj velike vrijednosti.” (Testimonies, sv. 3,
str. 536) Isus je to divno ilustrirao tijekom svoje sluæbe
67
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
na Zemlji kad je ljubaznost uvijek povezivao s taktiËnoπÊu. Websterov rjeËnik definira ljubaznost kao “profinjeno opaæanje kako neπto reÊi ili uËiniti bez uvrede”.
Ellen G. White govori o boæanskom taktu i njeænosti.
(Testimonies, sv. 6, str. 400).
Radio sam veÊ treÊu godinu na telefonskom imeniku za grad Buffalo kad smo poËeli anketirati naπe klijente. Jednog jutra direktor prodaje rekao mi je da navratim u njegov ured prije no πto poem na posao. Upitao sam se πto je to tako vaæno kad mi nije mogao reÊi
za mojim radnim stolom.
Kad sam uπao u njegov ured, zamolio je da zatvorim vrata, a zatim je pozvao telefonisticu i rekao joj da
mu ne prebacuje nijedan telefonski poziv dok joj on to
ne javi. Srce mi je obamiralo jer sam nasluÊivao nevolju, no pribrao sam se kad sam Ëuo da æeli moju pomoÊ.
Razgovor je tekao otprilike ovako:
“Rogere, imam ovdje vrlo povjerljiv dosje s velikim raËunima kojima bi trebao rukovati taktiËan Ëovjek
aneoskog strpljenja. Ovaj raËun donosi nekoliko stotina dolara mjeseËno. Kad smo mi direktori prodaje izmeu vas Ëetrdeset tri sluæbenika birali odgovarajuÊeg
za taj posao, razvila se velika rasprava o tome tko je od
vas najprikladniji. Trebamo profinjenog, taktiËnog struËnjaka koji Êe oduπeviti klijente. Rogere, vjerujem da si
ti pravi Ëovjek za taj posao.”
“A πto je s Ëovjekom koji je taj posao radio proπle
godine?”
“Ne moæemo mu ponovno dati taj posao jer smo
vidjeli da je u njemu imao velikih poteπkoÊa. RaËun je
bio zakljuËen deset dana prije no πto je imenik bio dan
u tisak i nastali su veliki gubici. Naπ je povjerenik re68
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
kao da je vrlo teπko razgovarati s direktorom te korporacije i stoga se ne osjeÊa sposobnim tamo opet traæiti
oglas za æute stranice. Joπ je rekao da je tog direktora
traæio dva-tri puta tjedno, a to je bilo viπe od pedeset
puta u πest mjeseci.”
Kad sam shvatio situaciju i tiho se pomolio: “Isuse,
πto da uËinim?”, osjetio sam se spremnim za taj izazov.
Iznaneda su mi na um pale misli: “Kad vjerom prihvatimo Njegovu silu, On Êe promijeniti, divno promijeniti
najbeznadnije i najneizglednije prilike. On Êe to uËiniti
u slavu svog imena.” (Testimonies, sv. 8, str. 12) Tada
sam znao da Êe Gospodin biti sa mnom. Shvatio sam
kako mogu biti povod za sve naπe direktore i za svu
vojsku trgovaËkih putnika da vide kako Gospodin Bog
koji je rekao: “Sjeti se dana subotnjeg da ga svetkujeπ”, moæe voditi brigu o svom narodu.
©ef me je podsjetio na moje bivπe poteπkoÊe s nekim klijentima, za koje je on znao jer je nadgledao moj
rad, a sada je evo iznenaen naËinom na koji ih rjeπavam.
“Rogere, svjestan sam da je s tobom zdruæena velika sila i volio bih da naπi sluæbenici takoer postanu
toga svjesni. HoÊeπ li prihvatiti izazov kako bih se mogao tobom ponositi?”
“Uspjeh u tom pothvatu bio bi Boæje Ëudo — odgovorio sam — ali uzdam se u Njegovu silu i vjerujem
da Êe se sve preokrenuti na dobro. Prihvatit Êu tu duænost.”
Za deset dana zakljuËio sam taj raËun i znatno poveÊao prihod. Nakon molitve da mi Gospodin dâ boæanskog takta i ljubaznosti, telefonirao sam i zamolio za
petominutni sastanak s tim odgovornim Ëovjekom kako
69
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
bih mu se predstavio i vidio o Ëemu je rijeË. Nekoliko
dana poslije prvog uslijedio je drugi kontakt kad sam
mu telefonom spomenuo neke pripremljene priloge. Bio
je zadovoljan poslom koji sam obavio i na moje veliko
iznenaenje zatraæio je da doem u njegov ured u sedam sati ujutro kako bismo razgovarali i o nekim njegovim drugim poslovima i dodatnim oglasima. Imat Êemo vremena sve do devet sati. Sloæio sam se.
Dok sam pripremao priloge, priËao mi je o velikim
nevoljama koje imaju on i njegova supruga sa sinom
jedincem koji je bio njihova radost sve dok se nije odao
drogi i tako doπao u sukob sa zakonom. Roditelji su bili
nepopustljivi prema sinovljevu loπem putu. »ovjek mi
je priznao kako ga je to nemilo iskustvo uËinilo neljubaznim prema drugima, a on to nije mogao promijeniti.
ObeÊao sam da Êu se moliti za njih, na Ëemu se on
zahvalio. Nakon otprilike mjesec dana pozvao me da u
oglas stavimo novu proizvodnu liniju. U razgovoru je
potvrdio kako stvari kod kuÊe kreÊu nabolje i zamolio
me da se nastavim moliti. Objasnio sam da trebamo
potpisati novi primjerak ugovora kako bismo potvrdili
promjene u njegovom prilogu, te smo tako zakljuËili
oglas u sljedeÊa dva dana.
Kad sam preuredio njegov prilog za oglas, rekao mi
je neπto o vrlo zanimljivim promjenama kod svojega
sina. MladiÊ je odluËio promijeniti svoj naËin æivota i u
tome æeli pomoÊ roditelja. Majka viπe nije morala uzimati tablete za jaËanje æivaca. On je sada mogao spavati po cijelu noÊ i napustio ga je osjeÊaj da na svojim
leima nosi cijeli svijet.
Tada je rekao neπto πto me je obradovalo: “Moja
supruga i ja vjerujemo da su nam vaπe molitve donijele
70
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
veliki blagoslov. Rekao sam joj kako se nakon vaπeg
odlaska u mom uredu osjeÊa silan mir i radost tijekom
cijelog dana.”
»imbenik 6: dobrota
Evo ponovno jedne Boæje osobine bez koje se moæemo razoËarati, a za koju se na poËetku Biblije jasno
kaæe da je nemamo. To je dobrota. Prorok Jeremija je
napisao da je ljudsko srce “podmuklije od svega ... jedva popravljivo” (Jeremija 17,9). Stari Æidovi smatrali
su da poznaju Boga zato πto su dobri. Njihov neposveÊen æivot doveo ih je do pada.
Prorok Ezekiel ovako opisuje njihovo stanje: “Sine
ËovjeËji, kad dom Izraelov joπ æivljaπe u svojoj zemlji,
oskvrnu je svojim nedjelima i svojim putovima. Rasprπih ih meu narode i rasijah po zemljama. Ali u narodima meu koje dooπe, meu svim narodima u koje dospjeπe, oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo: ‘To je Jahvin narod...’ I meni se saæali moje sveto
ime πto ga dom Izraelov obeπËasti u narodima meu
koje doe. Reci zato domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospodin: ©to Ëinim, ne Ëinim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega... Ja Êu posvetiti
ime svoje veliko... I znat Êe narodi da sam ja Jahve...
kad na vama, njima naoËigled, pokaæem svetost svoju.
Dat Êu vam novo srce, nov duh udahnut Êu u vas! Duh
svoj udahnut Êu u vas da hodite po mojim zakonima i
da Ëuvate i vrπite moje naredbe.” (Ezekiel 36,17-27)
Divno je ohrabrenje znati kako je Gospodin viπe
nego æeljan da nas zakrili svojom dobrotom i osposobi
da iskusimo uspjeπan, pobjedonosan krπÊanski æivot.
71
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Takav æivot moæemo imati ako u nama æivi Sveti Duh
i ako se za to svakodnevno molimo.
»imbenik 7: vjera
Ovaj je Ëimbenik toliko vaæan za krπÊansko iskustvo da bez njega nema duhovnog rasta. ©toviπe, Biblija
nam kaæe da bez njega ne moæemo moliti Boga. Taj
jedan od najznaËajnijih Ëimbenika jest æiva vjera.
“A bez vjere nemoguÊe mu je ugoditi, jer onaj koji
æeli pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da
nagrauje one koji ga traæe.” (Hebrejima 11,6)
Æiva vjera podiæe naπu duhovnu snagu osposobljujuÊi nas da razvijemo nepokolebljivo povjerenje u naπeg nebeskog Oca i u silu Njegova Svetog Duha. Ellen
G. White je otvoreno iznijela pred Boæji narod naËine
na koje moæemo dobiti takvu vjeru. “Vjera je nadahnuta Svetim Duhom i rast Êe samo ako je njegujemo.”
(Velika borba, str. 527)
Kad se molimo za vjeru, moæemo oËekivati najveÊe
uspjehe u vjerskom æivotu. To je izvorna biblijska vjera. Vjera obuhvaÊa veliko povjerenje i pouzdanje u Boga, a nadasve nepokolebljivu odanost Njemu. Naπa Êe
vjera biti takva o kakvoj Ëitamo u Poslanici Hebrejima
11. poglavlju.
»imbenik 8: krotkost
U svijetu sveopÊeg samouzdizanja i samouzviπenosti Boæjem narodu treba, kao nikada dosad, dragocjena
nebeska osobina koja ukraπava Kristov karakter. Taj je
vrijedan Ëimbenik Kristova krotkost.
72
MOLITVE S VISOKIM KAMATAMA
Jednostavnost, poniznost i pokornost Boæjoj volji
velike su osobine u Boæjim oËima. “Jer ovako govori
Viπnji i Uzviπeni, koji vjeËno stoluje i ime mu je Sveti:
U prebivaliπtu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i
s potlaËenim i poniæenim, da oæivim duh smjernih, da
oæivim srca skruπenih.” (Izaija 57,15)
»imbenik 9: uzdræljivost
Prije stotinu godina Ellen G. White je u boæanskom
nadahnuÊu reËeno da Êe pri samom kraju povijesti ove
Zemlje posvuda uzeti maha nemoral i da Êe razuzdanost
biti poseban grijeh ovog doba. Isus je izjavio: “U vrijeme kada doe Sin »ovjeËji bit Êe kao πto je bilo u Noino
doba.” (Luka 17,26)
»itamo u Knjizi Postanka 6,5: “Vidje Jahve kako je
Ëovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka
pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloÊa.”
Kada moæemo oËekivati uspjeπan pobjedonosan krπÊanski æivot, buduÊi da smo odasvud okruæeni zlom?
Samo kad slijedimo Isusov put. “Krist je doπao na ovaj
svijet kako bi nam pokazao da Ëovjek moæe æivjeti Ëistim æivotom ako primi silu odozgo.” (Put u bolji æivot,
str. 25) Drugim rijeËima: moæemo æivjeti Ëistim i urednim æivotom!
Isus “... Ëak u mislima nije popuπtao kuπnji” (Isusov æivot, str. 90). Koju to posebnu silu toliko trebamo?
Trebamo samonadzor uz pomoÊ Svetoga Duha.
RjeËnik definira samonadzor ili samokontrolu kao
sposobnost nadziranja “ili uzdræavanja i vladanja sobom u svim æivotnim prilikama”. Moæemo imati ËistoÊu
misli, ËistoÊu srca, ËistoÊu æivota Ëak i sada, u ovo vrije73
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
me, ako kontroliramo svoje misli silom Duha Boæjeg
koji blagoslivlja naπ um. U Rimljanima 12,21 piπe: “Zlo
svladaj dobrom!” Bit Êemo uspjeπni ako svoj um zapoπljavamo mislima koje uzdiæu i oplemenjuju karakter.
Iskustvo me nauËilo kako je uËenje Boæje svete RijeËi napamet izniman naËin da se to postigne. Ali nisam
ja to prvi otkrio. Psalmist je rekao: “U srce pohranih
rijeË tvoju, da protiv tebe ne sagrijeπim.” (Psalam
119,11)
Zanemariti nadziranje svojih misli moæe biti katastrofalno. Ellen G. White je napisala o Samsonu: “Samson je fiziËki bio najjaËi Ëovjek na Zemlji, ali je u samokontroli, samostalnosti i moralnoj ËvrstoÊi bio jedan
od najslabijih.” (Patrijarsi i proroci, str. 567) Na sljedeÊoj stranici navedene knjige ona kaæe kako se stvarna
veliËina Ëovjeka “mjeri silom osjeÊaja koje nadzire”.
RijeË Boæja kaæe o Ëovjeku: “Jer on je onakav kako
u sebi misli.” (Izreke 23,7) “Tko Êe uziÊi na Goru Jahvinu, tko Êe stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u
koga su ruke Ëiste i srce neduæno.” (Psalam 24,3.4)
Uvelike sam se ohrabrio ovim rijeËima: “Krist je
podario svojega Duha kao boæansku snagu u savlaivanju svih naslijeenih i steËenih sklonosti k zlu i da Crkva primi peËat Njegovog karaktera.” (Isusov æivot, str.
577)
Pobjeda s Kristom veliËanstveno je iskustvo!
Radujmo se molitvama koje Êe nam donijeti velike
blagoslove za Boæje kraljevstvo.
74
6
Beskrajan popis
za molitvu
Bilo je oko Ëetiri sata ujutro kad sam se probudio
u velikoj groznici s napadom kihanja te sam uzeo lijek
da ublaæim tegobu. Kad sam shvatio da spavanja viπe
nema, zamolio sam Gospodina neka povede moje misli
u razmiπljanju i molitvi. PoËeo sam razmiπljati o æestokoj borbi u kojoj su se naπli Izraelci kad su ih napali
AmaleËani u Rafidimu.
Mojsije, Aron i Hur promatrali su bitku s brda. Mojsije, Ëovjek molitve, podigao je ruke prema nebu posredujuÊi za svoj narod. U bitci su pobjeivali Izraelci,
dok Mojsije ne bi spustio oteæale ruke. Tada bi neprijatelj poËeo pobjeivati Izraelce.
Kako se to dogodilo nekoliko puta, Aron i Hur su
shvatili da trebaju pridræati Mojsijeve ruke usmjerene k
nebu, kako bi pobijedio Izrael. Uzeli su veliki kamen,
posjeli svog vou na nj i tada su obojica uhvatila njegove ruke i dræala ih cijelog dana do zalaska sunca pa je
Izrael dobio bitku.
Razmiπljanje o ovom dogaaju pomoglo mi je da
razumijem kako je dosljednost u posredniËkoj molitvi
vaænija no πto sam prije mislio. Sjetio sam se kako su
mnogobrojne molitve za druge ostale gotovo bez rezultata sve dok nisam napisao popis imena onih ljudi za
75
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
koje se molim i dok svakoga dana nisam Gospodinu
spomenuo svako ime. Tada su se poËele usliπavati mnoge moje molitve.
Na taj naËin mnogi su molitelji pobijedili grijeh jer
je Bog odgovarajuÊi na molitvu odbacio sile tame.
Primjerice, Robert o kojemu govorim u sedmom
poglavlju, pobijedio je drogu i opet se raduje s Boæjim
narodom. Svakodnevno sam tijekom tri godine molio
za jednog mladiÊa pred Boæjim prijestoljem milosti da
ga Sveti Duh dovede u pokajanje i pomogne mu u
donoπenju dobrih odluka za njegov sadaπnji æivot i za
vjeËnost.
Vidite, Ëvrsto vjerujem da se “ne moæemo pokajati
bez Kristovog Duha, koji budi naπu savjest, kao πto ni
oprost ne moæemo dobiti bez Krista”. (Put Kristu, str.
23) Meutim, Bog ne naruπava naπu slobodu izbora.
Boæji Duh ne nagoni ljude ni na πto πto oni ne æele.
On im samo pokazuje bolji æivotni put i poziva ih da
iskuse stvarnu radost i mir. Tako oni mogu napraviti
najbolji izbor.
Tekst kojega sam se prisjetio onog jutra, a koji je
govorio o bitki izmeu Izraelaca i AmaleËana, donio mi
je veliko ohrabrenje u poËetku mojega krπÊanskog iskustva. “Srca koja su bila bojno polje u sukobu sa Sotonom i koja su spaπena snagom ljubavi, puno su dragocjenija Otkupitelju nego ona koja nikada nisu sagrijeπila.” (Isusove usporedbe, str. 118)
Ta misao koju je Stvoritelj podario ljudima, da su
biÊa koja se bore protiv sile grijeha i koja su spaπena
silom ljubavi Bogu mnogo draæa od biÊa u svemiru
koja nisu sagrijeπila, ispunila je moje srce ozbiljnom
brigom za druge. Ispunjen osjeÊajem odgovornosti na76
BESKRAJAN POPIS ZA MOLITVU
lik onoj koju otac pokazuje za dobrobit svoje djece,
upitao sam se: “Da sam, primjerice, umro, tko bi se
molio u ime Kristovih zasluga da te zasluge budu pripisane onima koji su na mojoj listi za moljenje?”
Joπ jedna misao ugnijezdila se u mojemu umu: “Kako bih mogao osigurati svakodnevno posredovanje za
one koji sada primaju silu Svetoga Duha, da ne bi ponovno postali zbunjeni, oæaloπÊeni i ugnjetavani?”
S osjeÊajem bespomoÊnosti rekao sam sebi: “Ono
πto trebam jest neka vrst neprekidne molitvene liste.”
Ne znam zaπto sam tako rekao, ali rekao sam, i ta se
misao usadila u moj um.
Nakon takvog razmiπljanja poËeo sam govoriti Gospodinu o svojemu strahu da moje posredovanje moæe
iznenada prestati i tako napustiti druge i liπtiti ih potrebne pomoÊi. Prvih nekoliko dana uËio sam napamet
dijelove iz sedamnaestog poglavlja Evanelja po Ivanu
o Isusovom velikom zauzimanju za uËenike. Iz tih sam
tekstova shvatio da On potpuno razumije stupanj moje
zabrinutosti za potrebe onih za koje se molim.
“Ja viπe ne ostajem u svijetu. A oni ostaju u svijetu,
dok ja idem k tebi. Sveti OËe, Ëuvaj u svome imenu one
koje si mi dao... Ne molim te da ih digneπ sa svijeta, veÊ
da ih oËuvaπ od Zloga. Ne molim samo za njih nego i
za one koji Êe po njihovoj rijeËi vjerovati u me...” (Ivan
17,11-20)
Kristove rijeËi posredovanja, koje obuhvaÊaju sve
krπÊane do kraja vremena, dovele su me do odgovora:
“Dragi Spasitelju, molim te uËini me mudrim posrednikom za moje prijatelje, kako bi najbolji blagoslovi
naπega Oca mogli okruniti njihov æivot i dovesti ih u
Boæji grad.”
77
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Kad sam izgovorio ovu kratku molitvu, Ëekao sam
odgovor. Na moje veliko iznenaenje, jedan je odgovor
stigao u obliku teksta koji sam upamtio joπ 1947. godine. Godinu spominjem zbog jednog vaænog dogaaja
koji me naveo da upamtim taj kratak citat.
“Oni koji usrdno mole za kruh da nahrane gladne
duπe, bit Êe usliπeni.”
Radost je preplavila moje srce. “Hvala, Gospodine,
za nadahnuÊe.” Tada sam se sjetio da o tekstu na istoj
stranici knjige Isusove usporedbe Ellen G. White govori
kao o dugi obeÊanja koja obavija Boæje prijestolje.
Upalio sam svjetlo, uzeo tu knjigu s noÊnog ormariÊa i poËeo ponovno Ëitati spomenuti tekst. Nisam odmah shvatio da me Gospodin vodi u pronalaæenju odgovora za moju “beskonaËnu listu” molitava. Upravo
na poËetku ulomka kojeg sam se sjetio, Ëitao sam ove
rijeËi: “Kao Aron, koji je predstavljao Krista, naπ Spasitelj nosi imena svoje djece na svom srcu u nebeskom
Svetiπtu.” (Isto, str. 148) U Izlasku 28,29. piπe: “Neka
tako Aron, kada god ulazi u Svetiπte, na svome srcu
nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuivanje, da ih uvijek doziva u sjeÊanje pred Jahvom.”
Ovdje se nalazio odgovor na moja pitanja. Htio bih
imati Gospodina koji Êe na naprsniku svoje pravednosti
nositi urezana imena mnogih s moje liste za molitvu.
Da sam umro tog dana, Isus, boæanski Zastupnik, nastavio bi posredovati za njih pred prijestoljem milosti.
Da, ja imam listu za molitvu. I na njoj je tijekom
desetljeÊa ispisano na stotine imena ljudi Ëije velike
potrebe nisu dosadile Velikom Zastupniku. Apostol Pavao je napisao uvjereno: “Nemamo, naime, nekoga velikog sveÊenika koji ne bi mogao suosjeÊati s naπim
78
BESKRAJAN POPIS ZA MOLITVU
slabostima, nego jednoga koji je iskuπan u svemu (kao
i mi), samo πto nije sagrijeπio. Dakle: pristupajmo s
pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosre i
naemo milost za pravodobnu pomoÊ!” (Hebrejima
4,15.16)
Ranih sedamdesetih godina dok sam u Buffalu radio
na telefonskom imeniku, pretpostavljeni su me zamolili
za pomoÊ u jednom odreenom poslu. Naime, u gradu
Plattsburgu u dræavi New York vodila se anketa u vezi
s uvoenjem telefona, te je netko trebao upravljati velikim poslovima od kojih su mnogi bili i u kanadskom
gradu Montrealu. Radilo se o poslu koji bi trajao oko
mjesec dana.
Prihvatio sam obvezu i energiËno se latio posla.
Boæanska sila Svetog Duha preda mnom je otvorila put
i pothvat je izveden vrlo uspjeπno. ©toviπe, te godine
bio sam jedan od dvojice posebno nagraenih u dræavi
New York, a poËaπÊen sam i time πto sam postao Ëlanom Odbora u Klubu uspjeπnih referenata, to jest referenata koji su postigli izvanredne rezultate prodajuÊi
oglasni prostor na æutim stranicama telefonskog imenika.
BuduÊi da sam cijeloga dana obavljao poslove u
Montrealu, vratio sam se u Plattsburg oko sedam sati
uveËer i odmah javio odboru za anketiranje dobit ostvarenu toga dana. U tom trenutku stigao je i Tony, kolega
s posla, da poπalje svoj izvjeπtaj. On je imao joπ jedan
poslovni sastanak s graevinskim poduzetnikom te nije
imao vremena za uobiËajeni objed pa smo tako odluËili
veËerati zajedno.
Dok smo veËerali, Tony me upitao za suprugu i
djecu. Nekoliko minuta kasnije ispriËao mi je neke po79
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
jedinosti o svojem obiteljskom æivotu. Ponovno sam i u
ovom sluËaju vidio kako me Sveti Duh poziva da i tog
Ëovjeka stavim na listu za molitve. Tony se kajao zbog
jednog dogaaja koji je donio tragediju u æivot nekolicine ljudi. Taj je dogaaj zavrπio gubitkom unosnog
radnog mjesta na koje je Tony doπao godinama naporno
radeÊi, a prouzroËio je i otuenje Tonyja od njegove
djece koju je toliko volio.
Sve je poËelo na boæiÊnom skupu bankarskih sluæbenika. On je razgovarao s predsjednikom banke i njegovom tajnicom kad je doπla djevojka s pismom i rekla
mu da zbog telefonskog poziva mora napustiti zabavu
neπto ranije. Djevojka je upitala moæe li je tajnica banke povesti kuÊi s joπ nekim. U tom trenutku Tony je
ponudio pomoÊ.
Za duge voænje tajnica je do svoga odrediπta najveÊi dio vremena priËala dok je on sluπao, a onda je, na
svoju nesreÊu, doπao na ideju da je poljubi.
Ljubazno ju je upitao bi li se ona sloæila s prijateljskim boæiÊnim poljupcem. Na njegovo veliko iznenaenje ona je smatrala da je to iznimna zamisao, dodajuÊi da je veÊ oËekivala malu romancu.
Taj naoko nevini boæiÊni poljubac okrenuo se u neπto πto on nije æelio. Tajnica je bila udana æena, ali je
prema Tonyju pokazivala simpatije kad bi on dolazio u
banku. Nakon boæiÊnog poljupca uslijedio je novogodiπnji, i to se razvilo u aferu.
Nakon nekoliko mjeseci susretanja u razliËitim motelima, tajniËin je muæ unajmio privatnog detektiva da
je uhodi. Telefonirao je Tonyjevoj æeni kako bi i ona
znala πto se dogaa. Ona je pak, povrijeena, uloæila
zahtjev za rastavu, πto je Tonyja financijski slomilo.
80
BESKRAJAN POPIS ZA MOLITVU
Tony je morao prodati svoj posao kako bi platio
obveze i sudske troπkove. On i njegova ljubavnica odluËili su napustiti gradiÊ i otiÊi u veliki grad. Naporno
su radili tri godine nastojeÊi osnovati, kako su to nazivali, “svoj novi æivot”, a onda je neoËekivani dogaaj
sruπio sve njihove snove o buduÊnosti.
Javio se njezin muæ i molio je da se vrati kuÊi zbog
djece. Ona je na tu ponudu smjesta pristala, a Tony je
nakon toga ostao danima oπamuÊen. Htio je pobjeÊi iz
tog stanja odajuÊi se alkoholu. Sada svoje vikende provodi u druπtvu alkoholiËara nastojeÊi pobjeÊi od osjeÊaja krivnje.
Upitao sam ga je li ikada zatraæio boæansku pomoÊ.
“Da budem iskren, Rogere, nikada se nisam bavio
duhovnim stvarima. Zapravo, u crkvi nisam bio od svojega vjenËanja, a to je bilo davno.”
Joπ nekoliko pitanja otkrilo je njegovo neznanje o
Bogu i Bibliji i oËito zadovoljstvo zbog toga pomijeπano s prijezirom. Vjerovao je u Boga kao stvaralaËku
silu koja pokreÊe sve oblike æivota, ali je izbjegavao
prihvatiti bilo πto πto bi osobno trebao uËiniti s Bogom.
Tada sam rekao neπto πto ga je πokiralo: “Tony,
buduÊi da si pokrenuo ovaj razgovor i dragovoljno mi
rekao svoje probleme, æelim da znaπ kako Êu odsad pa
nadalje posredovati za tebe u molitvi. ©toviπe, stavit Êu
tvoje ime na svoju listu za molitve s koje nikada neÊeπ
biti izbrisan. I vjerujem da Êe Sveti Duh voditi tvoje
stope k Boæjem gradu.”
Nekoliko trenutaka on je ostao bez rijeËi. “Ja... ja...
ja nikada tako πto nisam Ëuo. Ne znam kako bih se
izrazio, ali æelim da znaπ — ja sam iznenaen i dirnut
tvojim zanimanjem za mene. Iskrenost i sila tvojega
81
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
uvjerenja, moram reÊi, dirnula me je dajuÊi mi neki
neobiËan osjeÊaj. Hvala za to πto si mi kazao.” Zatim je
promijenio temu razgovora.
Zbog naπeg radnog programa nismo imali prilike
opet razgovarati, osim πto smo razmijenili nekoliko rijeËi u uredu. Na kraju mojega radnog vremena u petak,
dok sam napuπtao ured, on mi se pridruæio na putu do
automobila.
Ono πto mi je rekao pomoglo mi je da shvatim
zaπto ga je moje zauzimanje u molitvi tako pokrenulo.
“Razlog πto sam bio tako duboko dirnut i πto sam
gotovo izgubio nadzor nad svojim osjeÊajima pred svima u restoranu bio je πto sam iste rijeËi Ëuo od svoje
bake. Kad sam rekao da takve rijeËi nikada nisam Ëuo,
htio sam reÊi da tako neπto nisam Ëuo od smrti svoje
bake. Prije no πto je preminula, rekla mi je: ‘Antony,
vjerujem da Êe moje molitve za tebe biti usliπene i da
Êe Duh Boæji voditi tvoje stope k Boæjem gradu.’”
Kad smo se rastajali, rekao je: “Rogere, ako sam
ikada bio ohrabren i zainteresiran za duhovne stvari, to
je sada, i znaj da Êu postati adventist. »uo sam puno
dobra o adventistima.”
Proπlo je devet godina do naπeg sljedeÊeg susreta.
U meuvremenu unaprijeen sam za trgovaËkog direktora tog podruËja, a tada sam bio u Pennsilvaniji zbog
jedne ankete za telefonski imenik.
Jednog dana u podne dok sam s nekoliko ljudi
birao jela u restoranu, netko mi se javio s lijeve strane: “Rogere Morneau, πto te donijelo u ovaj kraj svijeta?”
Kad sam podigao pogled, tu je stajao Tony s ispruæenom rukom. Sad je bio direktor jednog poslovnog
82
BESKRAJAN POPIS ZA MOLITVU
podruËja za veliku trgovaËku tvrtku. Bio je tu s nekima
od svojih ljudi koji su baπ odlazili. Æelio je sa mnom
razgovarati i stoga mi je rekao da Êe se vratiti za nekoliko minuta kad ja zavrπim s objedom. PriËekat Êe me
u svojem automobilu.
Kad smo sjeli u kola, prvo me podsjetio na naπ
razgovor prije devet godina u Plattsburgu u restoranu i
na korisnost toga razgovora koji ga je pokrenuo na razmiπljanje o stvarnim vrijednostima u æivotu. Zahvalivπi
mi nekoliko puta za to πto se molim za njega, objasnio
mi je da odonda viπe ne pije alkohol i ne puπi, a iznad
svega, zainteresirao se za duhovne vrijednosti zbog neobiËnog djelovanja boæanske providnosti. Sada svakog
vikenda prouËava vjerovanja AdventistiËke crkve s jednim adventistiËkim braËnim parom.
Kad smo se rastali, do kraja tog dana zahvaljivao
sam Isusu i slavio Ga πto mi je pomogao da joπ potpunije razumijem silu Njegove sluæbe u Svetinji nad svetinjama u nebeskom Svetiπtu. DrukËije ne bih iskusio
blagoslov spoznaje da On u svom srcu ima “neprekidnu
molitvenu listu” za koju se brine, a na kojoj su i imena
svih onih za koje se ja molim.
83
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
7
Posredovanje
za mlade
U prethodnom sam poglavlju spomenuo Roberta,
mladog Ëovjeka koji je pobijedio drogu i vratio se u
krilo naroda koji dræi Boæje zapovijedi, πto je bio rezultat posredniËke molitve za njega. Æelio bih vam reÊi
neπto viπe o tome kako se Boæji Duh brinuo za njega i
blagoslivljao njegov æivot dok je on prepuπten okolnostima bjeæao od Boga.
Neugodno sam se iznenadio saznavπi od jednog bivπeg Robertovog prijatelja s koledæa gotovo nevjerojatne
promjene koje su se zbile u Robertovu æivotu. U samo
nekoliko godina on se od osobe koja voli Boga promijenio u svoju potpunu suprotnost jer je postao samom
sebi srediπte i pravi egoist.
“Robert”, rekao je njegov prijatelj s koledæa, “nije
viπe Ëvrst mladi krπÊanin kakvog ste poznavali. Nakon
zavrπetka koledæa naπao je unosan posao koji mu je,
zajedno s prihodima njegove supruge, donio materijalno blagostanje.
Sprijateljili su se s nekim ljudima s posla, a to ih je
postupno odvelo na zabave na kakve ranije nisu odlazili. Robertova je æena bila fascinirana glazbom i nije
proπlo dugo te su oboje postati zarobljenici rocka. Svoje slobodno vrijeme posvetili su aktivnostima koje ih
84
POSREDOVANJE ZA MLADE
nisu odvojile samo od Boga, nego Ëak i jedno od drugog.
Je li on ostavio nju ili ona njega, ne znam pouzdano.”
Prijatelj s koledæa je dodao: “Njegov brat mi je
rekao da Robert ima tisuÊe dolara vrijedne trave, a uz
njega su i utjecajni sluæbenici u mjestu. On satima puπi
travu i sluπa heavy rock. ©toviπe, uloæio je tisuÊe dolara
u ureaje za vrhunsku stereo-akustiku kako bi uz pomoÊ tih ureaja stvorio dojam da je na rock-koncertu.”
Kad sam izrazio svoje razoËaranje, mladiÊ je odgovorio: “Nemojte se æalostiti zbog njega. On dobro zna
u πto je upao. To je on oËito æelio, inaËe bi se toga od
poËetka klonio.”
Odmah sam, naravno, odluËio Robertov sluËaj svakodnevno iznositi pred nebeskog Oca. ZnajuÊi da se
grijeh moæe “... odbaciti i pobijediti samo snaænim posredovanjem treÊeg Osobe Boæanstva” (Isusov æivot, str.
671), molio sam se da Sveti Duh pomogne Robertu
pobijediti rock-glazbu, alkohol i drogu. Naravno, shvatio sam da mogu proÊi godine prije no πto mlad Ëovjek
doe u takvo stanje u kojemu moæe donijeti odluke koje
Êe ga voditi natrag k Bogu. No ja sam bio spreman
moliti se za njega do kraja æivota.
Proπle su tri godine, a tada sam doæivio ugodno
iznenaenje. Sreo sam Roberta na terenima Union
Springs Academy na godiπnjem sastanku u prirodi u
Konferenciji New York. SljedeÊeg sam dana radosno od
njega sluπao kako je Duh Boæji radio u njegovom æivotu.
“Dogodilo se to otprilike prije godinu dana”, rekao
mi je, “kada sam gledajuÊi svoje prijatelje, svoje slobodno vrijeme, svoje glazbene sklonosti i ostale vidove svojeg svakodnevnog æivota poËeo uoËavati promjene na
85
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
putu koji sam izabrao. Do tog vremena ja sam prezirao
duhovne stvari i u pet godina odao sam se uæivanju ili,
kako se to u svijetu kaæe, ‘boljem æivotu’.
Kad bih se jutrom budio, osjeÊao sam veliku potrebu za nekim oblikom uæitka. Primjerice, svakog bih jutra, pripremajuÊi se za posao, sluπao svoju omiljenu
rock-glazbu. Bilo je u tome neπto πto je zadovoljavalo
moje unutarnje æudnje. Svaki vikend bio je zauzet za
razuzdane zabave sa æenama, za alkohol, puπenje opojnih droga i sliËne stvari. Tada smo se moja supruga i ja
raziπli pa sam tako postao potpuno slobodan i Ëinio sam
πto god sam htio. Zavolio sam taj naËin æivota, ali sam
se iznenada suoËio sa stvarnoπÊu.”
“Bi li htio reÊi neπto o tome?” upitao sam ga.
“Prije godinu dana stvari su se poËele mijenjati.
Najprije su mi prestali goditi rock-glazba i pivo. Kad
sam jedne veËeri stigao s posla kuÊi, ukljuËio sam zvuËni stup i stavio svoju omiljenu ploËu. Ugodno sam se
smjestio s Ëaπom piva u jednoj a novinama u drugoj
ruci. Srknuo sam nekoliko gutljaja iz Ëaπe i Ëitao nekoliko minuta, ali kad sam opet uzeo gutljaj, osjetio
sam da neπto nije u redu. Okus piva na usnama bio je
loπ. Zapravo, bio je uæasan.
Otiπao sam do hladnjaka po drugu limenku i kad
sam je otvorio i kuπao, okus je bio joπ gori od onog iz
prve. Ni glazba viπe nije bila kao prije — neπto je nedostajalo. Nije mi bila ugodna te sam provjerio pojaËalo. Sve je stajalo na svojemu mjestu kao πto i treba,
ali rock-glazba je izgubila svoju veliku privlaËnost te
sam iskljuËio, kako se Ëinilo, neispravan aparat.
U tom trenutku zazvonilo je na ulaznim vratima.
Pred njima je bio moj veliki prijatelj Henry. ‘Henry,
86
POSREDOVANJE ZA MLADE
doπao si u posjet u pravom trenutku. Dogaaju mi se
Ëudne i neobjaπnjive stvari.’ U Ëaπu sam natoËio pivo iz
posljednje limenke i pruæio mu. Henry je, kuπavπi, rekao da je pivo odliËno. Kazao sam mu da ono πto sam
ja kuπao nije tako dobro.
‘Dopusti mi da kuπam pivo iz tvoje Ëaπe; ne mogu
ti vjerovati.’ Poπto sam kuπao gutljaj, odmah sam ga
ispljunuo u sudoper. ‘To je pokvareno. Ludi trgovci!’
‘»ovjeËe, ti imaπ stvarni problem i ne mogu ti pomoÊi.
Ne æelim te povrijediti, ali vjerujem da je tu na djelu
neka nadnaravna sila. No, usput, doπao sam posuditi
tvoj alat na nekoliko dana.’”
Moje zanimanje za Robertovo iskustvo bilo je veliko pa sam ga pitao ga πto misli o prijateljevu komentaru
o nadnaravnom.
“Moja prva misao”, odgovorio je Robert, “bila je:
Netko se moli za mene, a Gospodin Ëini neπto kako bi
me pokrenuo na ozbiljno razmiπljanje o mojemu æivotnom putu. To iskustvo oπamutilo me je i od tog dana
viπe nisam mogao piti pivo.”
U razgovoru mi je ispriËao pojedinosti o tom dogaaju i ja sam bio zedivljen onim πto je zatim rekao.
“Nekoliko dana nakon dogaaja s pivom gotovo
sam izgubio suprugu. Bilo je oko osam sati naveËer
jednoga dana u studenom kada sam vozio auto nizbrdicom. Padala je slaba kiπa pa se povrπina ceste poËela
mjestimiËno smrzavati. Usporio sam voænju na otprilike pedeset kilometara na sat kad su iznenada Ëetiri jelena iskoËila na put. Duga svjetla su ih zbunila i oni su
stali nasred ceste.
Odmah sam pritisnuo papuËicu koËnice, a kola su
poËela kliziti kao ploËica po staklenom stolu. Okretala
87
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
su se, udarajuÊi u branike uz cestu, sve do vrha breæuljka. Nakon prvog zaokreta vidio sam da su jeleni nestali,
ali kola se nisu mogla zaustaviti. Tek poslije stotinjak
metara cesta je ponovno bila ravna i kola su, ispravivπi
se, nastavila nizbrdo sve do zaπtitne ograde na rubu
ceste. Kad sam se pribrao, pogledao sam preko zaπtitne
ograde osvijetljen prostor i ugledao ponor dubok Ëetrdeset metara.”
Upitavπi ga koja mu je misao prostrujala glavom
kad je vidio da je spaπen, odgovorio je: “Imao sam
dojam da su neËije molitve bile usliπene. Naravno, ova
dva iskustva pokrenula su me na ozbiljno razmiπljanje
o Ëinjenici da netko vrednuje moj æivot puno viπe nego
ja sâm. To me je takoer ohrabrilo da se vratim Bogu
jer sam shvatio da me Bog nije odbacio, iako sam otiπao od Njega. Otada sam sebe zaticao kako odmjeravam realnosti ovoga i vjeËnog æivota. Uporno sam se
trudio kako bih se opet vratio na pravi put. Droge su na
mene imale snaæan utjecaj i znao sam da ih sâm ne
mogu pobijediti. No odluËio sam o svemu tome porazgovarati s Isusom i slijediti put kojim me bude vodio.
I On me je vodio. Danas sam opet slobodan Ëovjek,
pobijedio sam sebe, grijeh i svijet.”
Robertova æivotna priËa ohrabrila me u sluæbi molitve i pomogla mi joπ potpunije u postizanju onog πto
sam dugo traæio, to jest nepomuÊenog pouzdanja u mojeg nebeskog Oca i u silu Njegovog Svetog Duha.
Utjecaji
Ne slaæem se s onim krπÊanskim roditeljima koji
smatraju da za njihovu djecu koja su otiπla od Gospo88
POSREDOVANJE ZA MLADE
dina ne mogu niπta uËiniti ni ljudi ni Gospodin, uz objaπnjenje da su mladi iskoristili slobodu svojega izbora.
Takvi roditelji smatraju kako se za svoju djecu joπ jedino mogu moliti Gospodinu da ih On Ëuva na krivom
putu. Ovakvo zakljuËivanje moæe imati katastrofalne rezultate. Istina je da Bog neÊe vrπiti pritisak na naπu
volju, ali preko posrednika koji se uzdaju u Kristovu
krv, Boæji Duh moæe nadvladati sile tame i tako nadzirati dogaaje da oni za koje se molimo prime pomoÊ
i odluËe se za ono πto je pravo — Ëak ako moraju proÊi
i kroz neke nevolje.
Razmotrimo Samsonovo iskustvo. Mogu zamisliti
kako su bili ojaeni Manoah i njegova supruga kad se
mladiÊ koga su podigli u Boæjem strahu poËeo druæiti s
idolopoklonicima. Tijekom dvadesetogodiπnje vladavine u Izraelu Ëinio je nemoral. A onda se jednoga dana
Manoah vratio iz grada i rekao supruzi neka sjedne da
bi mogla bolje podnijeti loπe vijesti koje je donio. PoËeo je govoriti kako su filistejske vlasti iskopale Samsonu oËi dok je posjeÊivao prostitutku.
Vjerujem da se Manoahova supruga stvarno osjeÊala straπno dok je sluπala vijesti, ali da nije bila toliko
preneraæena da povjeruje kako ih je Bog ostavio. Sigurno su se molili da Bog na neki naËin saËuva Samsona
za svoje vjeËno kraljevstvo, bez obzira na to πto Êe On
uËiniti kako bi doveo njihovog sina k svijesti.
U zatvoru je Samson ozbiljno razmiπljao. U njegovim mislima smjenjivala se slika za slikom iz djetinjstva. Obratio se Bogu cijelim svojim srcem. U jedanaestom poglavlju Poslanice Hebrejima Ëitamo da Êe on
jednoga dana stajati pred Bogom zajedno sa svim drugim junacima vjere.
89
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
8
Molitve za bezboæne
i slabe
Vidio sam da je molitveno posredovanje unijelo gotovo nevjerojatne promjene u æivote mnogih. Uspjesi
koje sam godinama stjecao u svojoj sluæbi molitve u
cijelosti su rezultat boæanskog djelovanja Svetoga Duha. Nikakvu slavu ne mogu pripisati sebi.
Mi se za ljudski um æestoko borimo sa silama tame.
Na osnovi iskustva zakljuËio sam da samo Sveti Duh
ovdje moæe izvojevati pobjedu. Da bih pomogao ljudima, slijedio sam upute iz knjige Isusov æivot :
“Ozbiljna, ustrajna moljenja Bogu u vjeri... mogu
jedino pomoÊi ljudima da dobiju potporu Svetoga Duha
u borbi s poglavarima i vlastima, s upraviteljima tame
ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.” (Isusov
æivot , str. 369)
Uvidio sam kako posredniËka molitva otvara put da
Bog pokaæe svoju milost onima koji je ne zasluæuju.
MoleÊi se za bezboæne i slabe, uvelike sam bio ohrabren rijeËima Ellen G. White koje govore da se Bog
raduje pomaæuÊi onima koji to ne zasluæuju.
“Milost je Boæja osobina koju Bog pokazuje prema
ljudskim biÊima koja je ne zasluæuju. Mi je nismo traæili, ali ju je netko drugi traæio za nas. Bog se raduje
kad nam pokloni svoju milost ne zato πto smo je zavri90
MOLITVE ZA BEZBOÆNE I SLABE
jedili, nego zato πto je uopÊe nismo zavrijedili. Traæenje
Njegove milosti naπa je velika potreba.” (Put u bolji
æivot, str. 161)
Kako je vrijeme moje sluæbe prolazilo, analizirao
sam godinu za godinom æute stranice s oglasima svojih
klijenata, uoËavajuÊi kako je Boæji Duh promijenio i
prosvijetlio æivote nekih bezboænih osoba za koje sam
se molio te sam postao joπ oduπevljeniji za sluæbu molitve.
Traæio sam od Gospodina veÊe iskustvo u molitvi
da bih mogao vidjeti kako Sveti Duh blagoslivlja æivote
mnogih ljudi. Nije proπlo dugo, a On je odgovorio na
moje molitve.
Tada sam bio u petom desetljeÊu svojega æivota i
imao sam veliko radno iskustvo. No jednog sam dana
shvatio kako je doπlo vrijeme da promijenim posao.
FiziËki sam poËeo slabjeti, a u uπima mi je odjekivala
reËenica koju mi je nedavno uputio πef: “Rogere, ozbiljno razmisli o prenoπenju svog æivotnog iskustva na
mlae jer dolazi vrijeme kad viπe neÊeπ imati snage za
tolike sate rada.”
Podsjetio me je na mnogobrojne uspjehe u upravljanju, kao πto je to bilo i 1970. u Kanadi kad sam
pomogao pri obnovi telefonskog imenika za novu telefonsku tvrtku u Brunswicku.
Prihvativπi odgovornost, predloæio sam da napravimo viπe dvojeziËnih telefonskih imenika za neka podruËja Kanade u kojima æivi viπe od pedeset posto stanovniπtva francuskog podrijetla. Nakon viπetjedne borbe, posao je dobro krenuo i ja sam se vratio u Buffalo.
Posao u New Brunswicku doæivio je veliki uspjeh
jer ga je Bog blagoslovio i odtada mi je uprava nudila
91
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
odgovorna mjesta, ali sam ih ja odbijao. “NeÊe li moj
odlazak u upravu omesti Boæje blagoslove?” pitao sam
se. “NeÊu li raditi u svojoj nejakoj ljudskoj sili? Ako
preuzmem odgovornosti ljudi koji su prije svojim govorom omalovaæavali Boæje ime, moæda mi Bog neÊe dati
uspjeha u poslu?”
Mnogi ljubazni, odgojeni i obrazovani ljudi kojima
bih bio nadreen mogli bi ostati bez iskustva s Bogom.
RijeËi iz Izaije 59,1.2 godinama su bile putokaz u mojem æivotu: “Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi,
niti mu je uho otvrdlo da ne bi Ëuo, nego su opaËine
vaπe jaz otvorile izmeu vas i Boga vaπega. Vaπi su
grijesi lice njegovo zastrli, i on vas viπe ne sluπa.” Nisam æelio da se iπta isprijeËi izmeu mene i Boga.
Uvijek sam se iznova pitao neÊe li ponaπanje onih
kojima sam nadreen podignuti prepreku izmeu mene
i Boga tako da me On neÊe moÊi blagosloviti? Iznio
sam ovaj problem pred Boga traæeÊi odgovor na svoja
pitanja te da mi Bog pokaæe jasan put kojim Êu iÊi.
Najprije mi je nekoliko osobnih iskustava pomoglo
da razumijem kako se moæe ukloniti zid koji su bezboæni i slabi podigli da bi sakrili svoje lice od Boga.
©okiran u molitvi
Kad sam se jednog petka poslijepodne vozio kuÊi s
posla, prolazio sam kraj trgovine F. W. Woolforda. OdluËio sam stati i kupiti neke stvari. VraÊajuÊi se u automobil, smatrao sam da za nekoliko minuta trebam pregledati svoj raspored poslova.
Termometar je pokazivao 35 °C iznad niπtice. Uπavπi
u kola, brzo sam otvorio prozore. Nakon nekoliko mi92
MOLITVE ZA BEZBOÆNE I SLABE
nuta dva mjesta dalje na parkiraliπtu stao je zeleni mercury. KrajiËkom oka ugledao sam sredovjeËni braËni
par. Za upravljaËem je sjedila æena.
“Mary, ugasi motor da mogu podignuti prozor”, rekao je Ëovjek.
“Baπ si glup, Jime. VeÊ sam ti sto puta rekla da
prozor treba zatvoriti dok motor joπ radi. HoÊeπ li to
ikada nauËiti?”
»ovjek je otvorio usta i izrekao poplavu psovki,
mijeπajuÊi sveto i nesveto, uzvraÊajuÊi svojoj supruzi i
otkrivajuÊi tako da je pogoen u osjetljivu toËku. Razljutivπi se, optuæio ju je da otvarajuÊi svoja velika usta
naruπava savrπenstvo dana.
Kakvog li slabog Ëovjeka, pomislio sam. Odmah
sam se pomolio: “Isuse, molim Te, oprosti im. Silom
Tvojega Svetog Duha, molim Te, ukori demonske sile
koje djeluju na njihov um i blagoslovi ih slatkim mirom
svoje ljubavi.”
Svaa je odmah prestala. Otprilike dvadeset sekundi bio je tajac, a onda je Ëovjek prekinuo tiπinu: “Mary,
oprosti mi, bio sam tako ljut. Stvarno, tako mi je æao πto
sam ti ono rekao. Ne znam zaπto sam se u tom trenutku
tako razgnjevio. Tako se stvarno mogu naljutiti na ljude
koji su mi dragi. Molim te, oprosti mi, potrudit Êu se da
se takav ispad viπe ne ponovi.”
Bilo je ugodno Ëuti kako i ona priznaje da je pogrijeπila jer nije pazila na svoje rijeËi i ubrzo su zadovoljno poËeli Ëavrljati. ObeÊala je da Êe ubuduÊe biti
paæljivija; njeæno ga je poljubila, zatvorila prozor, a onda su iziπli iz automobila u kupnju.
Stigli su do sata na parkiraliπtu u koji je trebalo
ubaciti kovanicu, ali Jim nije imao sitniπa pa se okrenuo
93
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
svojoj supruzi: “Slatki moj kolaËiÊu, budi ljubazna pa
pogledaj imaπ li deset centi u svojem novËaniku.”
“Kako mogu odbiti pomoÊ kad mi se obraÊaπ kao
dami? Jesi li primijetio, Jime, da si me svojim ‘slatkim
kolaËiÊem’ nazvao joπ kad su nam djeca bila mala?”
Kad je ubacio kovanicu u sat, ona ga je uhvatila
pod ruku pa su poput dvoje tek vjenËanih produæili prema trgovini.
Kad sam to vidio iz svojih kola, vrlo sam se iznenadio zbog nagle promjene u njihovu æivotu, a istodobno
je moje krπÊansko iskustvo dobilo novu dimenziju. Nikada ranije nisam traæio od Gospodina da nekome oprosti. Jedino me veliko uzbuenje navelo da se molim za
njih. Kad je nastala svaa, zakljuËio sam da taj gospodin
vjerojatno godinama za sebe nije traæio oprost grijeha.
ZnajuÊi da grijeh razdvaja Boga od Ëovjeka, osjetio sam
vaænost trenutka pa sam zatraæio od Gospodina da im
pomogne.
Bio sam zadivljen brzinom promjene izgleda njihovih lica kad ih je Boæji Duh dotaknuo. Svojim posredovanjem bio sam orue za otvaranje puta. Duboko me
se dojmila misao da je Isus tijekom svoje sluæbe na Zemlji tako rjeπavao sliËne probleme u zadobivanju duπa.
Oduzetome, koji se nadao tjelesnom ozdravljenju,
Isus je rekao: “»ovjeËe, oproπteni su ti grijesi.” (Luka
5,20) Gospodin je s tog Ëovjeka najprije uklonio breme
grijeha, a zatim je uËinio najbolje πto je mogao: izlijeËio ga je od njegove nemoÊi.
Kad je u ©imunovoj kuÊi jedna æena zalijevajuÊi
Spasiteljeve noge skupocjenim mirisom traæila duπevni
mir, Isus je rekao: “Oproπteni su ti grijesi. Tvoja te
vjera spasila. Hajde u miru!” (Luka 7,48-50)
94
MOLITVE ZA BEZBOÆNE I SLABE
“To je to!” rekao sam sâm sebi. Moja prva briga u
molitvi za bezboæne i slabe jest od Isusa traæiti da s
njima podijeli njihov teret grijeha. Moje se srce obradovalo Ëinjenici πto je moj Gospodin u spaπavanju struËnjak specijaliziran za beznadne sluËajeve. Dok sam se
vozio kuÊi, srce mi je bilo ispunjeno zahvalnoπÊu za
Njegovu beskrajnu dobrotu i milost.
Molio sam se da mi, ukoliko je to u skladu s Njegovom voljom, podari joπ neko sliËno iskustvo koje Êe
ponovno otkriti silu Svetog Duha u skidanju tereta grijeha, kao πto je to veÊ prije uËinio.
Direktor velikog pogona tesane grae i graevinskog materijala rekao mi je da Êe biti teπko razgovarati
s vlasnikom pogona o reklamnom oglasu jer on ima i
druga poduzeÊa te je Ëesto odsutan.
Poslovoa, koji je sa mnom razgovarao o oglasu,
dao mi je predujam s moguÊnoπÊu da posao zakljuËimo
telefonski ako i ne vidim vlasnika pogona do davanja
oglasa u tisak. Taj Ëovjek godinama nije mijenjao svoj
oglasni program. »ak je odbijao prethodno zakazivanje
sastanaka pa se Ëinilo da Êe svoj posao voditi onako
kako je to Ëinio do tog presudnog dana.
BuduÊi da sam svakog dana prolazio kraj njegovog
pogona, Ëesto sam navraÊao. Ali to sada nisam uËinio
do ponedjeljka posljednjeg tjedna svojeg boravka na
tom podruËju, kad me je direktor obavijestio da vlasnik
æeli promijeniti oglase. Bio tu, ali loπe raspoloæen. “Tako je puno poslova koje treba obavljati istodobno”, rekao je direktor.
Zatraæio sam da mi zakaæe datum sastanka s vlasnikom, ili Êe oglasi u novom telefonskom imeniku ostati nepromijenjeni. Poruka ostavljena u telefonskoj cen95
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
trali tog poslijepodneva glasila je da vlasnik æeli sastanak sa mnom u srijedu u deset sati ujutro.
Srijeda je bila divan dan i do tog je vremena sve
iπlo dobro. UlazeÊi u tvrtku, primijetio sam kako sve
vrvi kao u koπnici. Iz daljine sam primijetio direktora s
jednim Ëovjekom pa sam poπao prema njima. Direktor
je naloæio pomoÊniku da zavrπi posao s tim Ëovjekom,
a mi smo se uputili na drugi kat u vlasnikov ured.
Direktor je usput spomenuo da nije dobro πto sam
upravo danas doπao posjetiti πefa. ©ef je uistinu bio loπe
volje. Doπao je s tmurnim izrazom lica. “»ini se da je
ustao na lijevu nogu. Malo kasnije planuo je doznavπi
da nije stigla poπiljka koju je danas oËekivao. Budite
spremni na sve”, upozorio me direktor. “Ako πef bude
vikao na vas, ne obraÊajte pozornost na to. To je vjerojatno cijena bogatstva.”
UlazeÊi kroz stakleni ulaz ureda, direktor je otvorio
vrata i najavio me.
“Pozovite ga neka ue i sjedne”, odgovorio je vlasnik. “Ne mogu odmah s njim razgovarati jer moram
telefonirati.”
Kad sam uπao, nije me Ëak ni pogledao, nego je
prelistavao papire na svojem stolu.
Kakvog li neljubaznog Ëovjeka, pomislio sam na
trenutak, a tada sam shvatio da je taj Ëovjek pod straπnim pritiskom. Njegov izgled odavao je unutarnji nemir. Bio je, nesumnjivo, teπki puπaË jer je ured bio pun
dima, pepeljara puna opuπaka, a meu prstima dræao je
cigaretu.
Kad je okrenuo telefonski broj, poËeo je razgovarati s jednim od svojih direktora na naËin za koji sam
smatrao da nije moguÊ. Samo bi tiranin mogao upotrije96
MOLITVE ZA BEZBOÆNE I SLABE
biti takve prostaËke izraze i preko sluπalice ih uputiti
drugom Ëovjeku. Bio je nezadovoljan ciframa tromjeseËnog izvjeπÊa jednog svojeg pogona. Psovke su frcale
na sve strane i πto je viπe govorio, postajao je sve bezoËniji.
Ovaj je Ëovjek odvratan — tjera me na povraÊanje,
pomislio sam. A tada sam se sjetio svoje molitve koja
me je uzdrmala prije nekoliko dana. Bila je ovo joπ
jedna prilika da se molim za bezboænu osobu i da nakon
te molitve vidim kako Bog uklanja grijeh, a Sveti Duh
svojom silom pomaæe toj osobi “... u borbi protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mraËnog svijeta”.
Na nesreÊu, nisam se æelio moliti za njega. Ipak,
znao sam kako bi to trebalo uËiniti te sam uËinio poseban napor: “Dragi Isuse, potrebna mi je Tvoja pomoÊ.
Ne osjeÊam potrebu za molitvom za ovog slabog Ëovjeka. Zapravo, radije bih otiπao odavde. UËio si nas da
volimo one koji su neljubazni i stoga Te sada molim za
posebnu pomoÊ. Molim Te, pomozi mi da ovog Ëovjeka
mogu voljeti ne onakvog kakav je sada, nego onakvog
kakav Êe biti Tvojom miloπÊu onog velikog dana kada
budeπ doπao i preobrazio narod koji si opravdao.”
Odmah je suÊut ispunila moje srce te sam se nastavio moliti.
“Operi s njega osudu koju je navukao na sebe svojim loπim djelima. Molim Te, sruπi veliki zid koji je
podigao da bi se sakrio od Tvojega lica te je tako sebe
liπio duπevnog mira nebeskog Oca koji je ljubav i milost.
Gospodine, pomoÊu Tvog Svetog Duha, molim Te,
ukori demonske sile koje su vrπile utjecaj na um tog
97
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Ëovjeka i dovele ga dotle da sije jad u æivote drugih. I
kad to uËiniπ, molim Te okruæi ga boæanskim ozraËjem
svjetlosti i mira i neka Tvoj Duh bude s njim danas,
neka govori njegovom srcu o putu pravednosti.
Hvala ti, Gospodine, πto uvijek sluπaπ moje molbe
za pomoÊ onima u nevolji.”
OdluËio sam tada da Êu se za tog Ëovjeka svakodnevno moliti. Odmah sam osjetio silnu prisutnost Boæjeg Duha. Napomenuo bih da moje krπÊansko iskustvo
nikada nije ovisilo o mojim osjeÊajima, nego o Gospodinovim obeÊanjima. Nekada su me nevolje navodile na
kuπnju da vjerujem kako me je Bog ostavio samog s
mojim bremenom, ali na kraju sam vidio da me divno
Ëuva Boæji Duh. U mnogim situacijama nebeski me je
Otac posebno poËastio objavom svoje prisutnosti.
Nije proπlo viπe od pet sekundi, a nastala je potpuna promjena u govoru tog Ëovjeka. Njegov je razgovor
poprimio sasvim novi smisao. Namjesto neprekidnog
prostaËkog vikanja, on je ublaæio ton svojega glasa i
poËeo govoriti razborito. Duge stanke u njegovu govoru
dale su priliku drugoj osobi da objasni situaciju. Razgovor je zavrπen u dobrom duhu i on je spustio sluπalicu. Njegov grubi izgled koji je u poËetku izgledao
nepromjenjiv poput spomenika u gradskom parku sada
je omekπao.
Osmijeh je bio na njegovom licu kada se okrenuo
prema meni. “Ja sam Dennis D.”, ustao je iza svog stola
i prijateljski mi pruæio ruku.
“Roger Morneau”, kazao sam dok smo se Ëvrsto
rukovali.
“Drago mi je πto sam vas upoznao, Rogere. Æao mi
je πto ste doπli baπ na dan kad sve ide naopako.”
98
MOLITVE ZA BEZBOÆNE I SLABE
Onda se ispravio: “Ne biste trebali steÊi dojam da
je razgovor kojemu ste upravo bili svjedokom rijedak.
Da budem iskren prema vama, priznat Êu vam kako
sam ja katkad lud Ëovjek. Zapravo, nisam lud ni poremeÊen, nego se ovdje dogaa neπto neobiËno. Ne mogu
razumjeti zaπto sam ponekad tako uzbuen u prigodama koje nitko ne moæe promijeniti. I kako vrijeme prolazi, takvi su sluËajevi sve ËeπÊi i sve teæi. »esto se ne
mogu nadzirati u bijesu i onda svakog napadam.”
Mogu reÊi da je taj Ëovjek bio duboko ogorËen svojim stanjem. “Kad svoje direktore ne bih plaÊao dvostruko viπe no πto vrijede, nijedan od njih ne bi radio za
mene.” Iznenada je shvatio da razgovara s nepoznatom
osobom. “©to ja to radim otkrivajuÊi vam svoj privatni
æivot? Molim vas, oprostite mi πto vas optereÊujem svojim problemima. Razgovarajmo o oglasima.”
“Gospodine D., molim vas opustite se i imajte povjerenja u mene”, odgovorio sam. “Moja prva zadaÊa u
ovom poslu jest da Ëuvam poslovnu tajnu svakoga klijenta, i ja to godinama uspjeπno Ëinim. Ljudi mi vrlo
Ëesto povjere ono πto joπ nikome nisu jer osjeÊaju sigurnost i povjerenje u mojoj nazoËnosti i vjerujte da je
bolje kad netko otvori svoje srce strancu, nego nekome
koga dobro poznaje.”
Njegov me odgovor malo iznenadio jer je bio potpuno neoËekivan.
“Rogere, slaæem se s onim πto vaπi klijenti kaæu.
OsjeÊam silu koja je s vama i ne znam kako to objasniti, osim da je u pitanju nadnaravno. Nikad ranije nisam iskusio mir i staloæenost koju sada osjeÊam.”
“Hvala, gospodine, πto ste mi to rekli. OsjeÊam da
je vaæno spomenuti kako sam se od trenutka kad ste
99
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
poËeli telefonirati u molitvi obratio velikom Vladaru
svemira i Æivotodavcu traæeÊi da On blagoslovi vaπ æivot prisutnoπÊu Svetog Duha koji jedini na ovom svijetu moæe donijeti mir i pomoÊ ljudima.”
Promatrao me trenutak, a tada rekao: “Odavno sam
napustio religiju i Boga. Ali danas ste me potaknuli na
razmiπljanje o Vladaru svemira i Njegovoj sili koja moÊno dodiruje æivot ljudi. Volim tu misao. Nemojte me
krivo razumjeti. Ne razmiπljam o odlasku u crkvu ili
neπto sliËno, no biste li bili tako ljubazni i molili za
mene? Uistinu bih vam bio zahvalan.”
Uvjerivπi ga kako sam poËaπÊen tim da dodam njegovo ime na svoju listu za molitve, zavrπili smo posao
u vezi s njegovim oglasom. Kad sam ustao, rekao je:
“Dopustite da vas ispratim, svakako moram siÊi.”
Usput sam ga upitao kako je postigao tako veliki
poslovni uspjeh. Njegovo se lice ozarilo dok mi je o
tome priËao sve do izlaznih vrata. Dok smo se rukovali,
pitao me bih li bio ljubazan da ga posjetim prije no πto
telefonski imenik za sljedeÊu godinu izie iz tiska.
SljedeÊe godine nisam radio na telefonskom imeniku, ali sam se nakon dvije godine zatekao na tom
podruËju kao direktor prodaje telefonskih oglasa te sam
s kolegom otiπao na poslovni sastanak k tom Ëovjeku.
Bio je ushiÊen πto me ponovno vidi i bio je vrlo uljudan. Kad je novi prilog bio pripremljen, poveo me u
drugi ured da se upoznam s njegovim pomoÊnikom.
Kad nas je upoznao, rekao je da sam ja osoba koja
mu je dala novu æivotnu snagu i uπtedjela mu hrpu
novca jer viπe nije morao posjeÊivati psihijatra.
Velika se promjena zbila u æivotu tog Ëovjeka. Bio
je pun æivota. Na zidu iznad njegovog pisaÊeg stola
100
MOLITVE ZA BEZBOÆNE I SLABE
visjela je lijepa ploËa s natpisom “Molitva donosi promjene”.
Svakako, donijela je i u ovom osobitom sluËaju.
Sklon sam vjerovati kako sam u ovome viπe blagoslova
imao ja. To iskustvo u molitvi ispravilo je moje viπegodiπnje iskrivljeno shvaÊanje koje me sprjeËavalo da se
molim za bezboæne. Ali od tog vremena Gospodin me
je mogao upotrijebiti za otvaranje puta Njegovom Duhu da moæe na Ëudesan naËin obogaÊivati æivote mnogih.
101
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
9
Svaki je problem
poziv na molitvu
Kao direktor prodaje SjeveroistoËnog odjela tvrtke
Continental Telephone, koji je obuhvaÊao osam dræava,
proveo sam najviπe vremena anketirajuÊi za telefonski
imenik u podruËjima u razvitku.
PregledavajuÊi nekoliko tjednih izvjeπtaja prodaje,
odluËio sam posjetiti naπe referente prodaje reklamnih
stranica glavnog telefonskog imenika u Pennsylvaniji.
Izvjeπtaj jednog referenta prodaje posebno je privukao
moju pozornost. Dotad je uvijek imao najbolji uspjeh,
a sad je prolazio kroz krizu bitno smanjivπi dobit. ZakljuËio sam da je Charles imao problem koji je remetio
njegov rad.
RazgovarajuÊi s njim, saznao sam da se rastao sa
suprugom koja se sada brinula za njihovo dvoje djece,
a njemu je zabranjivala da ih via. Takoer je i njegova
bivπa punica Ëinila sve πto je bilo u njezinoj moÊi da
okrene djecu protiv njega, πto ga je gotovo slomilo.
Priznao je kako ima velikih poteπkoÊa da se usredotoËi
na posao, i ako se stvari ubrzo ne poprave, morat Êe ga
napustiti.
Pitao sam za puniËino ime kako bih se mogao moliti za nju. Malo se iznenadio mojoj molbi, ali mi je
udovoljio komentirajuÊi: “Sumnjam da Êe molitve po102
SVAKI JE PROBLEM POZIV NA MOLITVU
moÊi, buduÊi da su se moji roditelji molili za tu staru
vjeπticu od dana kad sam se oæenio njezinom kÊerkom.
©toviπe, Ëak su platili i nekoliko celebriranih misa da ne
bi razorila naπ dom, ali ni to nije pomoglo.”
SkraÊujuÊi tu dugu priËu, stavio sam Charlesovo
ime i imena njegove bivπe æene, bivπe punice i djece na
svoju molitvenu listu te sam svakog jutra, s otvorenom
Biblijom u dvadeset sedmom poglavlju Evanelja po
Mateju, posredovao za njih. Iznad svega, molio sam da
Boæji Duh pomogne Charlesu nositi breme i da Charles
izdræi pod njim.
Ustaljena procedura tvrtke bila je da svi predstavnici oglasnih stranica svakog petka izmeu trinaest i
petnaest sati telefonski jave glavnom uredu u Virginiji
financijske rezultate svojega rada tog tjedna. Traæio se
gotovinski iznos za oglase, eventualno smanjenje prihoda ili gubitak, neto-prihod i svaka promjena u broju
oglasa.
Kad bih se petkom vraÊao kuÊi, zaustavio bih se
poslije petnaest sati i telefonirao u ured kako bih dobio
rezultate prodaje od ljudi kojima sam bio pretpostavljen. Bilo je izrazito ohrabrujuÊe, a istodobno bio je i
blagoslov za moje krπÊansko iskustvo, vidjeti Charlesovo financijsko izvjeπÊe i naËin na koji ga Boæji Duh
blagoslivlja, vodi, usmjerava i ohrabruje, πto su iz tjedna u tjedan potvrivali njegovi prodajni rezultati.
Kasnije sam sve o tome Ëuo od njega osobno. S
radoπÊu nebeskog podrijetla rekao je da su se stvari
promijenile nabolje. Nekoliko puta je rekao: “Vaπe molitve imaju stvarnu silu. One uistinu rade za ljude.”
Iako su mi pravila tvrtke zabranjivala govoriti s ljudima na poslu o vjeri, mogao sam pokazati svoje vjer103
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
sko uvjerenje i za to sam zahvalan Bogu. Bio sam iznenaen sluπajuÊi njihov komentar o mojem religijskom
æivotu.
Zbog zdravstvenih problema lijeËnik je Charlesu
savjetovao da treba preseliti u topliji kraj. Prije no πto
je otputovao u Kaliforniju, doπao je posjetiti moju
suprugu i mene. Na moje veliko iznenaenje rekao je
Hildi u mojoj nazoËnosti kako moji suradnici imaju
visoko miπljenje o meni. “Jedan od njih rekao je da Êe,
ako ikada ponovno poe u crkvu, poÊi u Rogerovu.
Postat Êe adventist sedmog dana i pripadati Crkvi koja
ima takvu silu.”
Pobjeda nad alkoholom
George je bio dobar djelatnik, ali bi jednom tjedno
nagraivao sebe piÊem za dobro obavljen posao. Kao
samac æivio je u Bostonu, ali bi vikendom ostajao u
gradu New England, gdje je radio na telefonskom imeniku. Petkom uveËer previπe bi popio i onda bi se naπao
u zatvoru. Nazvao bi direktora telefonske tvrtke koji bi
ga uz jamËevinu izvadio iz zatvora. SljedeÊeg jutra nakon otreænjenja shvatio bi da ne smije zakasniti ako æeli
saËuvati svoje radno mjesto.
Razmiπljao je o tome da nazove mene, ali je pretpostavljao kako Êu ga izgrditi buduÊi da sam adventist i
religiozan Ëovjek. Namjesto toga nazvao je glavnu upravu u Virginiji nadajuÊi se da Êe moÊi razgovarati s mojim πefom za kojeg je pretpostavljao da Êe imati viπe
razumijevanja, jer je πef i sâm nekada bio veliki pijanac. Moj pretpostavljeni rekao je Georgeu kako sam
odluËio s njim porazgovarati u ponedjeljak u uredu.
104
SVAKI JE PROBLEM POZIV NA MOLITVU
U nedjelju uveËer πef me nazvao i izvijestio o tom
problemu, predlaæuÊi da u ponedjeljak sazovem sastanak sluæbenika koji rade na telefonskom imeniku i da
pred svima izgrdim tog Ëovjeka.
Molio sam se za tu stvar i odluËio se protiv takvog
postupka. Razgovarao sam s Georgeom nasamo. Dok
sam se vozio prema uredu, molio sam se za mudrost i
obazrivost u ovoj situaciji.
Zapravo, smatrao sam da bi ga trebalo zadræati kao
djelatnika i iz njegovog problema steÊi iskustvo u molitvi. Vjerovao sam da mu Boæji Duh mojim posredovanjem moæe dati pobjedu nad porokom. To bi znaËilo da ga Boæji Duh navede na iskreno moljenje kako
bi zadræao posao.
Shvatio sam da je taj Ëovjek vrlo ojaen zbog svojega problema. SluπajuÊi njegovu molbu za razumijevanje, shvatio sam da se u njemu vodila velika borba
protiv alkohola. Sjetio sam se jednog teksta iz knjige
Isusov æivot: “Ozbiljna, ustrajna moljenja Bogu u vjeri... mogu jedino pomoÊi ljudima da dobiju potporu
Svetog Duha u borbi s poglavarima i vlastima, s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod
neba.” (Isusov æivot, str. 369)
Na kraju je sa suzama u oËima rekao: “Molim vas,
dajte mi joπ jednu priliku. Molim vas!”
“George,” odgovorio sam, “dajem vam joπ jednu
priliku. BuduÊi da ja jamËim za vas, pomoÊi Êu vam da
ostavite alkohol moleÊi se da Bog blagoslovi vaπ æivot
i dade vam pobjedu nad piÊem.”
ZahvaljujuÊi mi, rekao je: “Mislim da mi molitva
neÊe pomoÊi. Moja je majka za rjeπenje ovog problema
molila petnaest godina i nije pomoglo. Molila je kruni105
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
cu, plaÊala mise za pobjedu nad ovim problemom, ali
nije pomoglo.”
“Ali, George, ja vjerujem u Ëuda. Vidjet Êete πto Êe
se dogoditi.”
To se uistinu i dogodilo. »udo se dogodilo pod utjecajem Svetog Duha. Nekoliko mjeseci kasnije ushiÊeno
mi je rekao da je ostavio piÊe. Posve je izgubio potrebu
za njim.
Joπ jednom æelim pojasniti: Iako Sveti Duh ne vrπi
pritisak na ljudsku volju, On ipak moæe puno uËiniti
mijenjajuÊi smjer djelovanja — kao odgovor na ustrajnu molitvu Bogu s vjerom.
Pritisnuti koËnice
Nakon sastanka direktorâ u glavnom uredu u Kansas Cityju, vratio sam se u SjeveroistoËni odjel tvrtke s
novom zamisli o smanjenju broja zamjena osoba koje
prikupljaju oglase. »ekajuÊi u zraËnoj luci na let aviona, razgovarao sam o tom konceptu s dvojicom referenata iz drugog radnog podruËja. Smatrali su da bi takav
pokuπaj bio smijeπan, ako se uzme u obzir glediπte zamjenika predsjednika prodaje. To bi znaËilo tretirati sve
naπe referente prodaje kao vrhunske djelatnike, rekli su,
πto ipak nije toËno. Mnogi su djelatnici imali kod kuÊe
probleme zbog kojih su morali napustiti posao. Drugi,
inaËe dobri i vrijedni, nisu imali uspjeha. Preostalo je
samo jedno, dokazivali su, to jest teËajevima osposobiti
nove suradnike, i to bez obzira na cijenu. Nije bilo drugog puta.
Ja sam, dakako, znao da Sveti Duh blagoslivlja moj
rad, baπ kao πto su to znali i moji suradnici i njihovi
106
SVAKI JE PROBLEM POZIV NA MOLITVU
klijenti, i da su moguÊa znaËajna poboljπanja. Charlesovo i Georgovo iskustvo to je svakako potvrivalo.
Proπlo je odreeno vrijeme, a onda me je u utorak
uveËer nazvao moj πef iz Kansasa. Bio sam u hotelu
Holiday Inn u gradu Lowellu u dræavi Massachusetts,
gdje sam tri dana intervjuirao klijente koji su podnijeli
molbe za oglaπavanje preko agencija Snelling i Snelling
Employment.
“Koliko Êete ljudi poslati sljedeÊeg mjeseca na teËaj u Kansas City?” odmah me upitao.
“Kako stvari sada stoje”, odgovorio sam, “neÊemo
imati nijednog predstavnika.”
Nakon duge stanke upitao je: “Zar neÊete otpustiti
ona tri suradnika koji se jedva provlaËe s uËinkom u
prodaji i zamijeniti ih novim suradnicima, o Ëemu smo
nas dvojica razgovarali proπlog tjedna?”
“Tijekom naπeg razgovora bio sam za to rjeπenje,
ali sam danas promijenio miπljenje. ©efe, oprostite, ali
zakljuËio sam da je malo smijeπno otpuπtati ljude koji
su kod nas radili pet mjeseci, unatoË skromnim rezultatima u njihovu radu. To je kao kad netko odgaja Ëistokrvne konje, a onda ih odbaci zato πto nisu osvojili
glavnu trku u prvoj godini, pa poe okolo u potragu za
drugima i kupi takve iste.
Vjerujte mi, gospodine, nitko me od ljudi s kojima
sam razgovarao ovog tjedna nije tako oduπevio kao ovi
koji su odluËili postati bolji i od naπih dobrih suradnika. Ako se vi s tim slaæete, uzet Êu tu trojicu i provesti odreeno vrijeme s njima na terenu i nastojati da se
naπ sadaπnji ulog u njih isplati.”
“Oduπevljen sam sluπajuÊi vas kad tako govorite.
Znate da sam ja za napredne zamisli.”
107
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
“Ako se sjeÊate, na naπem posljednjem sastanku
referenata zamjenik πefa prodaje izraËunao je da bi naπu
tvrtku stajalo 5 000 dolara ako bismo jednog Ëovjeka
poslali mjesec dana u πkolu i pet mjeseci na praksu.
Ono πto bih ja uËinio — ako se s tim slaæete — jest da
od tih 5 000 dolara pokuπamo neπto uπtedjeti. ©to vi
kaæete na to?”
“Nije mi baπ posve jasno kako Êete postiÊi vrhunske rezultate s ovom trojicom, ali sigurno bih volio vidjeti taj vaπ pokuπaj. Slaæem se s vama, no moram vam
reÊi da Êete, nastavite li ovako, dogurati do nacionalnog direktora prodaje, a tako sebi moæete stvoriti neprijatelja. Roy je osnovao prvoklasnu pripremnu πkolu
oËekujuÊi da Êe puno sposobnih ljudi proÊi kroz njezina vrata. Tako bismo trebali dobiti velik postotak
visokoproduktivnih osoba.”
“Ne mogu shvatiti zaπto bi on imao neπto protiv
zamjenika predsjednika prodaje koji od nas oËekuje da
pokuπamo smanjiti visok postotak otpuπtanja starih i
uzimanja novih djelatnika.”
“Ne bi trebalo biti tako, ali Êe vaπ eventualni uspjeh
s novim naËinom rada ugroziti buduÊnost njegove πkole.”
“Hvala vam πto ste mi to rekli”, odgovorio sam,
“ali ne bih htio promijeniti svoje planove.”
“Sada imamo drugi problem. On oËekuje trideset
pet polaznika u sljedeÊoj grupi. VeÊ sam mu napomenuo da namjeravamo poslati i naπa tri kandidata. No
sutra ujutro kazat Êu mu vaπu odluku. Pripremite se za
telefonski razgovor s Royem.”
Iznio sam svoje planove pred Gospodina i bio uvjeren da radim dobro te sam odluËio da ne mijenjam svo108
SVAKI JE PROBLEM POZIV NA MOLITVU
je miπljenje. Budite uvjereni da sam dosta vremena
proveo moleÊi se za one suradnike. SljedeÊa tri tjedna
proveo sam s njima u radu, po jedan tjedan sa svakim.
Iπao sam s njima na sve poslovne pozive i tako ih ugodno iznenadio, a prva dva dana osobno sam vodio sve
poslovne posjete.
Tako sam doprinio njihovoj psihiËkoj opuπtenosti
pa su stvarno postali zadovoljni. Razgovarali smo o mnogim pojedinostima, πto mi je pomoglo da puno saznam
o njihovim domovima i Ëlanovima njihovih obitelji. Ovi
su ljudi puno dræali do tog iskustva koje ih je ohrabrilo
i doprinijelo dobrim prodajnim rezultatima. Vjerujem
da me je Boæji Duh vodio kad sam svojim posredniËkim molitvama donio velike Boæje blagoslove u njihove domove.
Moja molitvena lista postajala je sve duæa πto sam
bolje upoznavao svoje ljude. Viπe nisam ukljuËivao Ëak
ni radio u automobilu da Ëujem vijesti, nego sam sve
svoje vrijeme koristio posredujuÊi u molitvi za nekoga.
Dodao bih da je od pet odjela tvrtke Continental Telephone, SjeveroistoËni odjel postao poznat po najniæoj
stopi raskida oglasnih ugovora u cijeloj zemlji.
Moj je πef Ëesto znao s ponosom reÊi da sam ja
Ëovjek koji je imao snage povuÊi koËnicu i donijeti preokret u naπim prodajnim redovima u SjeveroistoËnom
odjelu. Premda je pozornost poklanjao meni, znao je da
je sila za to doπla odozgo. Dvostruko sam se potrudio
da on to shvati.
Kad sam postao direktor prodaje cijelog podruËja,
SjeveroistoËni odjel bio je najslabiji u tvrtki. Ali zahvaljujuÊi Boæjim blagoslovima, za nekoliko godina postigli smo vrhunac. Godine 1977. moj πef i ja nagraeni
109
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
smo priznanjem Masters Circle Award zbog osvojenog
prvog mjesta te godine. Bili smo najbolji u svim fazama
poslovanja u tvrtki.
Otada pa do 1981. godine, kad sam napustio tvrtku,
naπe je podruËje imalo najmanje otpuπtenih djelatnika i
postiglo je sve ciljeve u pogledu porasta mreæe poslovnih suradnika.
110
Pogovor
Kao πto sam iznio u ovoj knjizi, Bog je odgovorio
na mnoge moje molitve upuÊene za druge. Viπe i nije
mogao uËiniti. Moljenje za druge poseban je poziv i
duhovni dar koji mi je On dao u sluæbi za Njega.
Bog razliËito radi sa svakim Ëovjekom. Na naπe
molitve On uglavnom odgovara na manje spektakularan naËin negoli u sluËajevima koje sam ja spomenuo.
Ali On oËekuje molitve svoje djece. On Ëezne da se
molimo jedni za druge.
Moæda Êete, dragi Ëitatelji, usvojiti neka od naËela
iz mojega osobnog iskustva i upotrijebiti ih uz pomoÊ
sile Svetoga Duha kako biste iskusili radost koja je samo u Bogu i u posredniËkoj molitvi za druge.
111
NEVJEROJATNI ODGOVORI NA MOLITVU
Kazalo
1. Ovo je kuÊa smrti ................................................... 5
2. Stajati u svetom vremenu .................................... 18
3. Rasti u milosti i poznavanju Boga ...................... 29
4. Isusov odjel za intenzivnu njegu ......................... 41
5. Molitve s visokim kamatama ............................... 57
6. Beskrajan popis za molitvu.................................. 75
7. Posredovanje za mlade ......................................... 84
8. Molitve za bezboæne i slabe ................................ 90
9. Svaki je problem poziv na molitvu ................... 102
Pogovor ..................................................................... 111
112
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content