close

Enter

Log in using OpenID

4 Druga faza testiranja

embedDownload
Sadržaj
1
UVOD ................................................................................................................................................................................ 3
2
PRIMJERCI ZLONAMJERNOG KODA............................................................................................................................ 4
3
PRVA FAZA TESTIRAN JA ................................................................................................................................................ 7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
DRUGA FAZA TESTIRANJA ..........................................................................................................................................16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
AVAST ..........................................................................................................................................................................10
BITDEFENDER FREE .......................................................................................................................................................11
AVIRA ...........................................................................................................................................................................12
AVG ............................................................................................................................................................................13
MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS..................................................................................................................................14
COMODO......................................................................................................................................................................15
AVAST ..........................................................................................................................................................................19
COMODO......................................................................................................................................................................20
AVIRA ...........................................................................................................................................................................21
AVG ............................................................................................................................................................................22
MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS .................................................................................................................................23
ZAKLJUČAK.....................................................................................................................................................................24
Ovaj dokument je vlasništvo Nacionalnog CERT-a. Namijenjen je za javnu objavu, njime se
može svatko koristiti, na njega se pozivati, ali samo u izvornom obliku, bez ikakvih izmjena,
uz obavezno navoĎenje izvora podataka. Korištenje ovog dokumenta protivno gornjim
navodima, povreda je autorskih prava CARNet–a, sukladno Zakonu o autorskim pravima.
Počinitelj takve aktivnosti podliježe kaznenoj odgovornosti koja je regulirana kaznenim
zakonom RH.
1 Uvod
Ovaj dokument donosi rezultate i opisuje postupak testiranja besplatnih antivirusnih alata.
Testiranje je Nacionalni CERT proveo samostalno, na velikom uzorku poznatih zlonamjernih
datoteka. Ukupno je u uzorku bilo 184 810 zlonamjernih datoteka.
U prvom dijelu dokumenta ukratko je opisan navedeni uzorak. Naglašeno je kako je uzorak
prikupljen iz honeypot-a što osigurava da su sve datoteke zlonamjerne, a prikazana je i
dekompozicija uzorka po vrsti sadržaja u datoteci.
Dokument nastavlja opisom testiranja koje je provedeno u dvije faze. U prvoj fazi testiranja
svi antivirusni alati dobili su zadatak da skeniraju cijeli uzorak od 184 810 datoteka. Za svaki
alat je potom izračunat postotak detekcije kao omjer broja otkrivenih datoteka i broja ukupno
skeniranih datoteka koje je antivirusni alat prijavio.
Ubrzo se pojavio problem s takvim načinom računanja postotka detekcije budući da
antivirusni alati prijavljuju kako su skenirali više objekata nego što je datoteka u uzorku.
Kako bi izračunali točniji postotak detekcije osmišljena je druga faza testiranja. U njoj su
antivirusni alati dobili zadatak da skeniraju smanjeni uzorak od 20 000 zlonamjernih datoteka.
Uzorak je smanjen kako bi se dobilo na brzini cjelokupnog testiranja. Za računanje postotka
detekcije u drugoj fazi nisu korištene brojke otkrivenih i skeniranih datoteka koje antivirusni
alati prijavljuju, već je svakom antivirusnom alatu nareĎeno da odmah poslije skeniranja s
diska obriše one datoteke za koje je utvrdio da su zlonamjerne. Nakon brisanja, pobrojane su
one datoteke koje su ostale budući da su to zlonamjerne datoteke koje je antivirusni alat
propustio detektirati (sve datoteke iz uzorka su zlonamjerne kako je prikupljene iz honeypota). Oduzimajući taj broj od cjelokupnog uzorka (u drugoj fazi uzorak je 20 000) dolazimo do
broja otkrivenih zlonamjernih datoteka za pojedini antivirusni alat, a time i do postotka
detekcije.
2 Primjerci zlonamjernog koda
Osnovna ideja testiranja usporedba je rezultata skeniranja različitih besplatnih antivirusnih
programa. Zbog toga je, za provedbu testiranja, osiguran što je veći mogući uzorak
zlonamjernih programa. Prije testiranja uzorak se sastojao od 184 811 različitih datoteka.
Jedna od tih datoteka bila je tekstualna datoteka koja je sadržavala popis svih ostalih datoteka
u uzorku. Ona je uklonjena iz uzorka te je testiranje provedeno na uzorku od 184 810
različitih datoteka. Na slici je prikazan direktorij sa svim datotekama.
Slika 2.1 - Prikaz s vih datoteka iz uzorka
Kao što je naglašeno, sve datoteke se meĎusobno razlikuju. Njihova različitost potvrĎena je
primjenom MD5 algoritma sažimanja. Svaka datoteka ima različit MD5 sažetak. Važno je
napomenuti da, bez obzira na to što svaka datoteka ima različit sažetak, nije moguće kao
posljedicu toga tvrditi da svaka datoteka predstavlja različitu vrstu zlonamjernog programa.
Trenutno ne postoji metoda potpuno automatske klasifikacije nepoznatog primjerka
zlonamjernog koda u klase temeljene na sličnosti. Razvoj takve metode još uvijek je aktivno
područje istraživanja.
Sve datoteke iz uzorka prikupljene su iz honeypot-a. Honeypot je posebno računalo, servis ili
čak cijela mreža čija je namjena prikupljanje primjeraka zlonamjernog softvera. Budući da se
honeypot ne koristi unutar legitimne komunikacije na Internetu, već služi samo kao mamac za
zlonamjerni softver, za sve datoteke koje on prikupi može se s velikom vjerojatnošću reći
kako su zlonamjerne.
Prvi korak u analizi ovako velikog broja nepoznatih primjeraka bio je utvrĎivanje vrste
sadržaja koja je u datotekama pohranjena. Pri tome je cilj dobiti odgovor na pitanje, da li se u
datotekama većinom nalazi izvršni kod, komprimirana arhiva, slike, PDF dokument ili nešto
treće. Sljedeći graf prikazuje distribuciju sadržaja za navedeni uzorak.
Izvršni kod
RAR arhiva
PDF dokument
JPEG slika
Ikona
CDF
Asf
Batch skripta
Ostalo
CAB arhiva
Chm
MPEG4 zapis
Slika 2.2 - Vrste sadržaja unutar uzorka
Iz slike je jasno kako je udio onih datoteka koje ne sadrže izvršni kod zanemariv i ispod 1%.
Sljedeća tablica prikazuje apsolutne iznose za pojedinu vrstu datoteke.
Tabela 1 - Distribucija sadržaja unutar uzorka
Vrsta datoteke
Broj primjeraka
Udio
Izvršni kod
182651
98,83%
RAR arhiva
1070
0,58%
848
0,46%
JPEG slika
56
0,03%
Ikona
51
0,03%
CDF
51
0,03%
Asf
31
0,02%
Batch skripta
17
0,01%
Ostalo
15
0,01%
CAB arhiva
13
0,01%
Chm
4
0,00%
MPEG4 zapis
2
0,00%
Arj
1
0,00%
184810
100,00%
PDF dokument
Ukupno
Za odreĎivanje vrste sadržaja u pojedinoj datoteci korišten je program file. Riječ je o
komandno-linijskom programu koji može prepoznati vrstu sadržaja iz nepoznate datoteke na
temelju karakterističnog niza bajtova, poznatih struktura podataka i sl. Program standardno
dolazi s Linux operacijskim sustavom, ali postoji i verzija za W indows operacijski sustav.
3 Prva faza testiranja
Prva faza testiranja provedena je na Windows XP SP3 operacijskom sustavu koji je u
potpunosti ažuriran posljednjim zakrpama. Sve datoteke iz uzorka (njih 184 810) smještene su
u isti direktorij, a proces skeniranja započet je iz okruženja Windows Explorer ljuske.
Kako bi svi antivirusni alati imali jednake početne uvjete korišteno je virtualno računalo u
kojem je napravljena snimka stanja prije instalacije bilo koje g alata. Nakon što je pojedini
antivirusni alat završio sa skeniranjem, rezultati su upisani u evidenciju, a virtualno računalo
je vraćeno na stanje prije instalacije alata.
Postavke pojedinih antivirusnih alata nakon instalacije nisu mijenjanje osim ako to nije
naglašeno u ostatku dokumenta. Vjerujemo da većina korisnika neće mijenjati postavke, stoga
takav pristup može osigurati realnije uvjete za testiranje antivirusnih alata. Za sve antivirusne
alate je odmah nakon instalacije napravljeno i ažuriranje s zadnjim verzijama antivirusnih
definicija.
Sljedeća tablica prikazuje zbirni rezultat svih skeniranih objekata, otkrivenih objekata i
vremena potrebno za skeniranje.
Tabela 2 - Uk upni rezultati prve faze testiranja
Skenirani
objekti
Zlonamje rni
objekti
Vrije me
(u satima)
675949
170790
6,06
730
231
1,8
Testiranje prekinuto zbog sporosti
alata
Avira
20943
10000
0,9
Alat neće nastaviti nakon 10 000
otkrivenih primjeraka
AVG
608659
177017
7,35
MSE
471485
129
26
Comodo
306668
180288
8,78
Naziv alata
Avast
BitDefender
Napomena
Prilikom usporeĎivanja alata treba imati na umu dvije napomene istaknute za Aviru i
BitDefender. Izračunom omjera skeniranih i zlonamjernih objekata koje su antivirusni alati
prijavili dolazimo do redoslijeda prikazanog na sljedećem grafu.
58,79%
60,00%
47,75%
50,00%
40,00%
31,64%
29,08%
30,00%
25,27%
20,00%
10,00%
0,03%
0,00%
Avast
BitDefender
Avira
AVG
MSE
Comodo
Slika 3.1 - Grafički prikaz postotka detekcije
Niti jedan od antivirusnih alata ovaj omjer nije imao veći od 60%. Ukoliko se uzme u obzir
kako Avira nije nastavila detekciju nakon 10 000 primjeraka, a BitDefender je bio izrazito
spor, stječe se opći dojam kako su Comodo, Avast i AVG pokazali najbolje rezultate na testu.
No, ovdje je važno napomenuti kako ovaj postotak detekcije ne mora odražavati stvarnu
sposobnost antivirusnog alata. Naime, kako je iz tablice 2 vidljivo, svi antivirusni alati osim
BitDefendera i Avire prijavili su kako je skenirano mnogo više objekata ne go što postoji
datoteka u uzorku. Zbog toga je nemoguće utvrditi koje datoteke antivirusni alati označavaju
kao zlonamjerne. Jasno je da kod antivirusnih alata ne postoji jedan na jedan odnos izmeĎu
prijavljenih skeniranih objekata i stvarnih datoteka koje se skeniraju.
Zašto antivirusni alati prijavljuju mnogo više skeniranih objekata nego što postoji datoteka u
uzorku? Razlog vjerojatno leži u činjenici da oni mogu skenirati i pojedine dijelove jedne
izvršne datoteke, te potom svaki skenirani dio prijaviti kao posebno skenirani objekt.
Naravno, ovo je nemoguće tvrditi bez internog poznavanja svakog antivirusnog softvera.
U sljedećoj tablici antivirusni alati su poredani prema vremenu potrebnom za skeniranje. Iz
tablice su izuzeti BitDefender i Avira koji nisu uspjeli u potpunosti skenirati sve primjerke.
Tabela 3 - Vrijeme potrebo za skeniranje
Naziv alata
Vrijeme (u satima)
Avast
6,06
AVG
7,35
Comodo
8,78
MSE
26
Ukoliko izračunamo prosječan broj datoteka skeniranih unutar jedne minute tada možemo
izraditi graf koji će uključivati i Aviru i BitDefender. Sljedeća slika prikazuje takav graf.
600,00
507,72
500,00
419,07
387,83
350,68
400,00
300,00
200,00
118,47
100,00
6,76
0,00
Avast
BitDefender
Avira
AVG
MSE
Comodo
Slika 3.2 - Grafički us poredba brzine skeniranja u broju datoteka po minuti
Graf prikazuje broj testiranih datoteka unutar jedne minute za svaki od antivirusnih alata.
BitDefender je zbog svoje sporosti izbačen iz testiranja.
3.1 Avast
Avast je prvi antivirusni alat koji je testiran na opisanom uzorku. Njega je moguće preuzeti na
sljedećem web mjestu: http://www.avast.com/en-eu/index. Avast je skeniranje svih datoteka
završio za 6 sati 4 minute i 8 sekundi. Prijavio je 170 790 otkrivenih zlonamjernih programa,
ali je zanimljivo kako je prijavio 675 949 testiranih datoteka odnosno programa. Sljedeća
slika prikazuje Avast nakon završetka skeniranja.
Slika 3.3 - Rezultat skeniranja Avastom
Postavlja se pitanje kako je Avast prijavio preko pola milijuna testiranih primjeraka. Odgovor
leži u samoj implementaciji antivirusnog alata. Moguće je da alat ima podršku za
komprimirane datoteke u kojima se onda nalazi više različitih datoteka. TakoĎer, moguće je
da alat skenira više dijelova iste datoteke te svaki dio prijavljuje kao posebno skenirani.
Prema prikazanim rezultatima omjer otkrivenih i skeniranih datoteka za Avast je 0,25, što
znači da je Avast otkrio 25% primjeraka kao zlonamjernih. No, zaključak donesen samo na
temelju tog podatka bio bi neistinit, pogotovo bez usporedbe s drugim alatima.
3.2 BitDefender Free
BitDefender iako poznatiji po prodaji komercijalnih antivirusnih rješenja ima i besplatno
rješenje za kućne korisnike. Njihovo besplatno rješenje nosi naziv BitDefender 2009. Iako je
softver nešto starije verzije, još uvijek ga je moguće ažurirati s zadnjim verzijama antivirusnih
definicija.
Nažalost, testiranje navedenog skupa primjeraka s BitDefe nderom pokazao se kao neostvariv
zadatak. Problem je bio u brzini kojom je BitDefender skenirao skup primjeraka. Nakon
gotovo 2h ovaj antivirusni program nije uspio skenirati niti 1000 datoteka. Sljedeća slika
svjedoči o tome.
Slika 3.4 - BitDefender skenira uzorke
Bio je potreban jedan sat, 48 minuta i 21 sekundu za provjeru 730 različitih primjeraka.
Ukoliko bi ovakav trend ekstrapolirali na svih 184 810 datoteka dolazimo do ukupnog
vremena skeniranja od 19 dana. Za sve praktične svrhe takvo skeniranje traje predugo.
3.3 Avira
Avira je već dugo godina poznata kao besplatan antivirusni proizvod. Kao što je slučaj i sa
svim ostalim besplatnim antivirusnim proizvodima, ovaj alat nudi smanjene mogućnosti u
usporedbi s komercijalnim alatima koje proizvodi ista tvrtka. Avira je dostupna s web adrese:
http://www.avira.com/en/free-download-avira-antivir-personal.
Za razliku od testiranja s BitDefender-om, Avira je pokazala prihvatljivu brzinu skeniranja.
No kod ovog alata pojavio se drugi problem. Naime, Avira nakon 10 000 otkrivenih
zlonamjernih datoteka prestaje s radom. Takva situacija predočena je i na sljedećoj slici.
Slika 3.5 - Avira ti jekom skeniranja
Testiranje je ponovljeno dva puta i oba put Avira je prestala nakon 10 000 otkrivenih
zlonamjernih datoteka. Avira pri tome prijavljuje 20943 skenirane datoteke. Ovdje je teško
odrediti da li Avira, kao i Avast, prijavljuje više skeniranih objekata nego što postoji datoteka
ili ne. Omjer otkrivenih zlonamjernih datoteka i ukupno skeniranih datoteka je 0,48 što
upućuje na postotak uspješnosti od 48% no, kao i kod Avasta nemoguće je o tome govoriti na
temelju samo ovih podataka. Avira je spomenutih 20 943 objekata skenirala 54 minute i 38
sekundi.
3.4 AVG
AVG je sljedeći alat koji je, za razliku od Avire i BitDefendera, uspješno završio skeniranje
cijelog uzorka zlonamjernih datoteka. Zanimljivo je kako je AVG pokazao rezultate sličnima
kao i Avast. Prijavio je ukupno 608 659 skeniranih objekata, a otkrio je 177 017 zlonamjernih
datoteka. Sljedeća slika prikazuje taj rezultat.
Slika 3.6 - AVG ti jekom završio skeniranje
Omjer otkrivenih zlonamjernih datoteka i svih skeniranih objekata za AVG iznosi 0,29 ili
29%. Takav omjer ga svrstava u rang s Avastom.
3.5 Microsoft security essentials
Microsoft security essentials ili skraćeno MSE, novi je besplatan antivirusni proizvod na
tržištu. U vrlo kratkom vremenu postao je izrazito popularan budući da iza njega stoji
Microsoft. U ovom testu korištena je druga verzija ovog alata. Neugodno iznenaĎenje kod
testiranja ovog alata je vrijeme potrebno za skeniranje koje iznosi oko 26 sati. Sljedeća slika
prikazuje skeniranje ovim alatom.
Slika 3.7 - MS E pri kraju skeniranja
Nakon što je skeniranje završilo alat je prijavio ukupno skeniranih 471 485 datoteka a
otkrivenih samo 129 primjeraka zlonamjernog koda.
3.6 Comodo
Comodov besplatan antivirusni alat pokazao se kao najuspješniji alat na testu. Uspješno je
skenirao sve datoteke iz uzorka, a omjer detekcije mu je u rangu AVG-a i Avasta. Slika
prikazuje rezultate testiranja Comodo antivirusnim alatom.
Slika 3.8 - Comodo na kraju skeniranja
Ukupno trajanje od 8 sati i 47 minuta treće je po brzini, ali posebno je zanimljiv podataka o
ukupno prijavljenim skeniranim objektima i otkrivenim prijetnjama. Sa 306 668 skeniranih
objekata i 180 288 otkrivenih prijetnji comodo ima najbolji omjer detekcije koji iznosi 0,59 ili
59%.
4 Druga faza testiranja
Druga faza testiranja osmišljena je kako bi se dobio detaljniji uvid u sposobnost detekcije
pojedinih antivirusnih alata. Problem nakon prve faze testiranje bilo je odreĎivanje točnog
broja datoteka koje antivirusni alat otkrije kao zlonamjerne. Problem se pojavljuje zbog
činjenice da antivirusni alati prijavljuju više skeniranih objekata nego što postoji datoteka u
uzorku, a detaljnije je opisan u trećem poglavlju.
Za drugu fazu testiranja odlučeno je da:

će se uzorak smanjiti na 20 000 slučajno odabranih datoteka iz prvog uzorka od 184
810 datoteka zbog uštede vremena na testiranju. Tih 20 000 datoteka je raspodijeljeno
u dva direktorija - u svaki po 10 000. Alati su prvo skenirali jedan pa drugi direktorij.
Ova raspodjela bitna je jedino kod prikaza slika svakog antivirusnog alata (biti će
prikazane dvije slike, svaka za jedan direktorij). Svi rezultat i grafovi prikazani su
zbirno, na ukupnom uzorku od 20 000 datoteka.

se prilikom računanja postotka detekcije neće koristiti broj skeniranih i otkrivenih
objekata koje prijavljuje sam antivirusni alat, nego će se drugim putem doći do broja
datoteka koje je antivirusni alat otkrio kao zlonamjerne.
Nakon što alat završi skeniranje uzorka, potrebno je otkriti koliko je datoteka alat otkrio kao
zlonamjerne. Kako bi to napravili, počinjemo od činjenice da je veličina uzorka 20 000
primjeraka i bez obzira na to koliko skeniranih objekata antivirusni alat prijavi, on nikada nije
skenirao više od 20 000 pojedinih datoteka. Potom, zanemarujemo broj otkrivenih primjeraka
koje je antivirusni alat prijavio te koristimo mogućnost koju posjeduje svaki antivirusni alat a
to je uklanjanje svih otkrivenih primjeraka iz uzorka, bilo u vidu smještaja u karantenu bilo u
vidu brisanja s diska.
Nakon što antivirusni alat ukloni sve zlonamjerne datoteke iz uzorka jasno je da u njemu
ostaju samo one datoteke koje je alat propustio otkriti kao zlonamjerne. Pomoću tog podatka
možemo doći do broja datoteka koje je alat otkrio kao zlonamjerne i u konačnici do postotka
detekcije. Prema tome, za svaki antivirusni alat vrijedi:

Broj skeniranih datoteka je 20 000 (veličina uzorka)

Broj otkrivenih zlonamjernih datoteka = 20 000 – broj datoteka nakon uklanjanja

Postotak detekcije = broj otkrivenih zlonamjernih / broj skeniranih datoteka
Kako možemo biti sigurni da su sve datoteke koje antivirusni alat nije uklonio zlonamjerne?
U prilog ovoj tvrdnji idu dvije činjenice:

Uzorak od 20 000 datoteka u potpunosti prikupljen je iz honeypota pa je vrlo velika
vjerojatnost da su sve datoteke u njemu zlonamjerne.

Od svih datoteka koje antivirusni alat nije uklonio iz uzorka izuzet je manji, slučajni
uzorak koji je analiziran na VirusTotal- u, poznatom on-line servisu za analizu
nepoznatih datoteka. U svim slučajevima drugi antivirusni alati (komercijalni) su
većinom uzorak označili kao zlonamjeran.
Prije prikaza rezultata valja naglasiti da meĎu rezultatima neće biti prikazan BitDefender. Kao
što je bio slučaj i u prvoj fazi testiranja, BitDefender se pokazao izuzetno sporim u skeniranju.
Prvih tisuću datoteka je testirao za 2 sata i 23 minute, time bi bila potrebna gotovo dva dana
za testiranje svih 20 000 primjeraka.
Slijedeća tablica prikazuje zbirne rezultate testiranja u drugoj fazi.
Tabela 4 - Rezultati testiranja druge faze
Alat
Skenirani
objekti
Zlonamje rni
objekti
Stvarno
otkrivene
datoteke
Preostale
datoteke
Vrije me
skeniranja (u
minutama)
Avast
71 045
19 969
1074
18 926
34
MSE
49 260
2346
1388
18 612
263
Comodo 28 024
19 596
525
19475
39
Avira
32 458
19 698
746
19 254
16
AVG
62 161
19 202
1063
18 937
60
Skenirani objekti i zlonamjerni objekti su oni podaci koje je prijavio sam antivirusni alat. U
stupcu s preostalim datotekama upisan je broj datoteka iz uzorka koje su preostalo nakon što
je antivirusni alat uklonio sve zlonamjerne datoteke. Na temelju toga podatka može se doći do
podatka o stvarno otkrivenim zlonamjernim datotekama, on je upisan u petom stupcu tablice.
Na temelju dobivenih rezultata testiranja za pojedini antivirusni alat možemo izračunati omjer
skeniranih datoteka (uvijek 20 000) i otkrivenih primjeraka zlonamjernog koda (predzadnji
stupac tablice 4). Sljedeći graf prikazuje navedeni omjer u postocima za svaki antivirusni alat.
97,38%
98,00%
96,27%
97,00%
96,00%
94,69%
94,63%
95,00%
94,00%
93,06%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
Avast
Komodo
Avira
AVG
MSE
Slika 4.1 - Grafički prikaz omjera detekcije u drugoj fazi
U drugoj fazi dolazimo do znatno drukčijih rezultata skeniranja za svaki alat. Svi alati imaju
visoki i ujednačen stupanj detekcije (pripaziti na to da je graf skaliran na raspon od 10%).
Ovakav rezultat puno je realniji od onog u prvoj fazi testiranja budući da se radi o uzorcima
koji su neko vrijeme poznati u antivirusnoj industriji. Niti jedan antivirusni alat neće
propustiti više od 10% zlonamjernih programa, a razlika izmeĎu najboljeg i najlošijeg u
detekciji je oko 4%.
U brzini testiranja ima većih razlika izmeĎu pojedinih alata. Slijedi grafički prikaz brzine
detekcije u minuti za svaki antivirusni alat.
1400,00
1250,00
1200,00
1000,00
800,00
588,24
512,82
600,00
333,33
400,00
76,05
200,00
0,00
Avast
Komodo
Avira
AVG
MSE
Slika 4.2 - Grafički prikaz broja testiranih datoteka u mi nuti (više je bol je)
IznenaĎenje u odnosu na pravu fazu testiranja je Avira koja se pokazala izuzetno brzom u
skeniranju datoteka. Najsporiji alat, isto kao u prvoj fazi testiranja je Microsoft Security
Essentials (ne smijemo zaboraviti činjenicu kako je BitDefender izuzet iz testiranja).
Slijedi kratak sažetak dojmova za svaki alat i slike alata.
4.1 Avast
Kao i u prvoj fazi testiranja s Avastom nije bilo većih problema. Alat odlikuje njegova brzina
i lijepo sučelje. Kod prikaza rezultata alat nudi odabir akcije za svaki otkriveni primjerak
posebno ili za sve primjerke zajedno. Uklanjanje primjeraka s diska je bilo relativno brzo.
Slika 4.3 - Završetak skeniranja prvog direktori ja
Slika 4.4 - Završetak skeniranja drugog direktorija
4.2 Comodo
Comodo ima sličnu brzinu skeniranja kao i Avast, ali za razliku od Avasta s Comodom je bilo
velikih problema prilikom uklanjanja zlonamjernih datoteka. Tek nakon nekoliko pokušaja je
Comodo uspio ukloniti sve otkrivene zlonamjerne datoteke iz direktorija. Često se dogaĎalo
da se alat sruši prilikom uklanjanja i prestane funkcionirati, tada bi u direktoriju ostao veliki
broj neuklonjenih zlonamjernih datoteka.
Slika 4.5 - Comodo završetak skeniranja prvog direktorija
Slika 4.6 Comodo završetak skeniranja drugog direktorija
4.3 Avira
Avira je u drugoj fazi testiranja pokazala bolje rezultate nego Avast. Ovo se prvenstveno
odnosi na brzinu skeniranja koja je znatno veća od svih ostalih alata. Uklanjanje zlonamjernih
datoteka prošlo je brzo i jednostavno.
Slika 4.7 Avira - završetak skeniranja prvog direktori ja
Slika 4.8 Avira završetak skeniranja drug og direktorija
4.4 AVG
Kod AVG- nije bilo problema s skeniranjem direktorija u kojima se nalaze. Uklanjanje
otkrivenih zlonamjernih datoteka bilo je sporo. AVG nema opciju da izravno obriše datoteke s
diska već je korištena opcija smještaja svih zlonamjernih datoteka u karantenu. Budući da se
prilikom smještaja u karantenu koristi kompresija možemo pretpostaviti kako je zbog toga
bilo riječ o sporijem uklanjanju.
Slika 4.9 AVG - Završetak skeniranja prvog direktori ja
Slika 4.10 AVG završetak skeniranja drugog direktorija
4.5 Microsoft Security Essentials
MSE je bio uvjerljivo najsporiji alat na testu. Trebalo mu je gotovo 2h sata za skeniranje
uzorka od 10 000 primjeraka. I uklanjanje otkrivenih zlonamjernih datoteka je bilo sporo.
Ovaj manjak na brzini može odvratiti brojne korisnike od ovog alata.
Slika 4.11 - MS E završetak skeniranja prvog direktorija
Slika 4.12 MS E završetak skeniranja drug og direktoija
5 Zaključak
U zaključku valja uzeti drugu fazu testiranja kao mjerodavnu budući da su za drugu fazu
testiranja antivirusni alati u jednom trenutku bili testirani na manjem uzorku što je omogućilo
i testiranje Avira antivirusnog alata. Osim toga, u drugoj fazi testiranja stupanj detekcije
izračunat je tako da predstavlja stvarni omjer otkrivenih i ukupno provjerenih datoteka.
Zbog toga možemo reći kako su što se tiče stupnja detekcije svi antivirusni alati ostavili su
vrlo dobar dojam. No, ukoliko u obzir uzmemo i brzinu skeniranja i uklanjanja otkrivenih
zlonamjernih datoteka možemo zaključiti kako je Avira ostavila vrlo dobar dojam.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 660 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content