close

Enter

Log in using OpenID

broj 07. za 2010. godinu

embedDownload
Službeni glasnik Grada Benkovca
GODINA XIII
broj 7.
22. rujan 2010.
22.rujna 2010.
BROJ 7.
SA D R ŽA J
GRADSKO VIJEĆE
•
ZAKLJUČAK o usvajanju polugodišnjeg izvjštaja o izvršenju Proračuna Grada Benkovca
za razdoblje 01.01.2010.-30.06.2010. i konsolidiranih financijskih izvještaja…….2.
•
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Benkovca (01.01.2010.-30.06.2010. god.)…2.
•
ZAKLJUČAK o usvajanju I (prvih) Izmjena i dopuna (REBALANSA) Proračuna Grada
•
•
•
•
Benkovca za 2010.godinu……………………………………………………….35.
ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije prijevoza pokojnika na području Grada
Benkovca za naselja: Benkovac, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Lisičić, Medviđa,
Podgrađe, Popovići i Rodaljice……………………………………………………...62.
ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije prijevoza pokojnika na području Grada
Benkovca za naselja: Benkovačko Selo, Bulić, Dobra Voda, Donje Biljane,
Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri, Gornje Biljane, Gornje
Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lišane Tinjske,
Miranje, Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji, Podlug, Pristeg, Prović,
Radašinovci, Raštević, Smilčić, Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad i Zapužane…………....62.
ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Benkovca……………………………………………………………………..63.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative za zaštitu suhozida i suhozidne gradnje………………..64.
GRADONAČELNIK
•
ODLUKA o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Benkovca……………………………………………………………………64.
•
PRAVILNIK o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Benkovca……………………...….…64.
•
PRAVILNIK o radu……………………………………………………………………………..84.
DJEČJI VRTIĆ “BUBAMARA” BENKOVAC
•
PRAVILNIK o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića “Bubamara” Benkovac………….…….91.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
22.rujna 2010.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Grada Benkovca
(01.01.2010. – 30.06.2010. godine)
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/10-01/08
Urbroj: 2198/27-03-10-2
Benkovac, 22. rujna 2010.
I OPĆI DIO
Temeljem članka 108. i članka 110. Zakona
o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 36/09. i
46/09.) i članka 28. Statuta Grada Benkovca
(„Službeni glasnik“, broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada
Benkovca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 21.
rujna 2010. godine, d o n o s i
Članak 1.
Grad Benkovac je u prvoj polovici 2010. godine
ostvario:
UKUPNE PRIHODE u iznosu od: 15.977.540,22
kuna
UKUPNE RASHODE u iznosu od: 15.499.126,10
kuna
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Grada Benkovca za
razdoblje 01.01. - 30.06.2010. godine i
konsolidiranih financijskih izvještaja
te razliku između prihoda/primitaka i rashoda/
izdataka u iznosu od 478.414,12 kuna što predstavlja
višak prihoda nad rashodima. Ukoliko ostvarenom
višku dodamo preneseni manjak iz prethodnih
razdoblja koji iznosi 14.200.792,96 kuna, ukupni
manjak iznosi 13.722.378,84 kuna.
I.
Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Benkovca za razdoblje 01.01. 30.06.2010. godine i konsolidirani financijski izvještaji
za isto razdoblje.
Članak 2.
Ukupni prihodi ostvareni su sa 80,90% u
odnosu na plan.
II.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i
konsolidirani financijski izvještaji čine sastavni dio
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Benkovca“.
PREDSJEDNICA
Maja Brkljača, prof.
—————————————————————
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/10-01/8
Urbroj: 2198/27-03-10-3
Benkovac, 22. rujna 2010.
Temeljem članka 108. i članka 109. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 36/09. i
46/09.) i članka 28. Statuta grada Benkovca („Službeni
glasnik“, broj 5/09.), Gradsko vijeće grada Benkovca
na svojoj 10. sjednici održanoj dana 21. rujna 2010.
godine, d o n o s i
2
Članak 3.
Ukupni rashodi ostvareni su sa 83,20 % u
odnosu na plan.
Članak 4.
Grada Benkovac u proračunskom razdoblju
nije imao novih zaduženja po financijskoj imovini.
Članak 5.
U tijeku promatranog razdoblja Grad
Benkovac se nije zaduživao niti davao jamstva za
zaduženja.
Članak 6.
Proračunska zaliha nije korištena.
Članak 7.
Stanje novca na žiro-računu i blagajni na dan
30.06.2010. godine iznosi 186.003,00 kuna.
Članak 8.
Stanje nepodmirenih (dospjelih i nedospjelih)
obveza na dan 30.06.2010.
godine iznosi
14.003.260,00 kuna.
Članak 9.
Raspored prihoda/primitaka te rashoda/
izdataka (na četvrtoj razini) prikazan je u tabeli
(OPĆI DIO) koja je sastavni dio ovog izvještaja o
izvršenju proračuna.
Službeni glasnik Grada Benkovca
II POSEBNI DIO
Članak 10.
Izvršenje proračuna odnosno izvršenje
rashoda za period 01.01.- 30.06.2010. godine po
ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji
prikazano je u tabeli (POSEBAN DIO) koja je
sastavni dio ovog izvještaja.
Članak 11.
U tabeli Posebni dio prikazano je izvršenje
proračuna po programima, aktivnostima i projektima
te izvorima financiranja.
Članak 12.
Kao prilog polugodišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna Grada Benkovca za period 01.01.
– 30.06.2010. godine dani su konsolidirani financijski
izvještaji Grada Benkovca i proračunskih korisnika
(Dječji vrtić, Javna vatrogasna postrojba, Gradska
knjižnica i Zavičajni muzej) za promatrano razdoblje.
Članak 13.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Grada Benkovca za prvu polovicu 2010. godine stupa
na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Benkovca“.
PREDSJEDNICA
Maja Brkljača, prof.
—————————————————————-
3
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
4
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
5
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
6
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
7
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
8
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
9
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
10
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
11
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
12
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
13
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
14
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
15
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
16
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
17
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
18
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
19
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
20
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
21
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
22
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
23
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
24
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
25
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
26
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
27
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
28
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
29
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
30
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
31
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
32
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
33
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
34
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
22.rujna 2010.
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/10-01/08
Urbroj: 2198/27-03-10-5
Benkovac, 22. rujna 2010.
Temeljem članka 43. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08., 36/09. i 46/09.) i članka
28. Statuta Grada Benkovca („Službeni glasnik“, broj
5/09.), Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj 10.
sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju I (prvih) Izmjena i dopuna
(REBALANSA) Proračuna
Grada Benkovca za 2010. godinu
I.
Usvajaju se Izmjene i dopune
Proračuna Grada Benkovca za 2010. godinu.
(Rebalans)
II.
Izmjene i dopune (Rebalans) Proračuna Grada
Benkovca za 2010. godinu čine sastavni dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Grada Benkovca“.
PREDSJEDNICA
Maja Brkljača, prof.
35
Službeni glasnik Grada Benkovca
36
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
37
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
38
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
39
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
40
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
41
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
42
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
43
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
44
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
45
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
46
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
47
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
48
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
49
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
50
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
51
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
52
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
53
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
54
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
55
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
56
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
57
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
58
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
59
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
60
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
61
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 406-01/10-01/4
Urbroj: 2198/27-02/1-10-13
Benkovac, 22. rujna 2010.
22.rujna 2010.
prijevoza pokojnika na području Grada Benkovca za
naselja: Benkovac, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Lisičić,
Medviđa, Podgrađe, Popovići i Rodaljice.
Ponuditelji Lantana d.o.o. Sv. Filip i Jakov i T.O.
Palma, vl. Sandra Kutija, Benkovac, S. Radića 4 su
dostavili ekonomski prihvatljive ponude koje u
potpunosti zadovoljavaju uvjete iz dokumentacije za
nadmetanje, ali se na temelju kriterija za odabir
ekonomski najpovoljnije ponude ne može izvršiti odabir,
jer su date cijene komunalne usluge, kao i visina naknade
za obadva ponuditelja iste.
Na temelju čl. 94. st. 1. toč. 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 110/08 i 125/08) i čl. 25. st.
1. toč.4. Zakona o koncesijama (Narodne novine br.
125/08) i Zakona o komunalnom gospdarstvu (Narodne
novine br. 26/03-pročišćeni tekst) u predmetu
davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti: prijevoz pokojnika na području Grada Slijedom navedenog, te temeljem čl. 94. st. 1. toč. 5.
Benkovca, Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/08 i
125/08) i čl. 25. st. 1. toč.4. Zakona o koncesijama
10. sjednici održanoj 21. rujna 2010. donosi slijedeću:
(Narodne novine br. 125/08) odlučeno je kao u izreci.
ODLUKU
Pouka o pravnom lijeku:
o poništenju postupka davanje koncesije
Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za
kontrolu postupka javne nabave u roku 8 dana od dana
I.
Poništava se postupak provedenog nadmetanja primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje
za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti:
naručitelju
na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu
prijevoz pokojnika na području Grada Benkovca za
o
javnoj
nabavi.
naselja: Benkovac, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Lisičić,
Medviđa, Podgrađe, Popovići i Rodaljice.
PREDSJEDNICA
Maja Brkljača, prof.
II.
———————————————————————
Rok za pokretanje postupka pravne zaštite
ističe u roku 10 dana od dana dostave ove Odluke GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
svakom ponuditelju.
OBRAZLOŽENJE
Davatelj koncesije je temeljem čl. 18. Zakona o
koncesijama (Narodne novine br. 125/08) i čl.11. st.3.
Zakona o komunalnom gospdarstvu (Narodne novine
br. 26/03-pročišćeni tekst), čl. 28. Statuta Grada
Benkovca (Službeni glasnik Grada Benkovca br. 05/09) i
Odluke o raspisivanju nadmetanja za dodjelu koncesije
Klasa: 406-01/10-01/04; Urbroj: 2198/27-03-10-3, od 04.
lipnja 2010.g. objavio obavijest o namjeri davanja 2
(dvije) koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti:
prijevoz pokojnika na području Grada Benkovca.
U provedenom postupku davatelj koncesije je
donio Odluku o raspisivanju nadmetanja za dodjelu
koncesije, te javno otvorio ponude dana 25. kolovoza
2010.g. u 13:00 sati, te utvrdio da je do isteka roka za
dostavu ponuda pristiglo četiri ponude i to:
1. T.O. Lantana, vl. Marina Eškinja; Sv. Filip i
Jakov, A. Starčevića 5
2. Lantana d.o.o. Sv. Filip i Jakov
3.
IPO, izrada pogrebne opreme, vl. Robert
Kutija; Lisičić
4. T.O. Palma, vl. Sandra Kutija, Benkovac, S.
Radića 4.
Klasa: 406-01/10-01/4
Urbroj: 2198/27-02/1-10-14
Benkovac, 22. rujna 2010.
Na temelju čl. 94. st. 1. toč. 5. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 110/08 i 125/08) i čl. 25. st.
1. toč.4. Zakona o koncesijama (Narodne novine br.
125/08) i Zakona o komunalnom gospdarstvu (Narodne
novine br. 26/03-pročišćeni tekst) u predmetu
davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti: prijevoz pokojnika na području Grada
Benkovca, Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj
10. sjednici održanoj 21. rujna 2010. donosi slijedeću:
ODLUKU
o poništenju postupka davanje koncesije
I.
Poništava se postupak provedenog nadmetanja za
davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti:
prijevoz pokojnika na području Grada Benkovca za
naselja: Benkovačko Selo, Bulić, Dobra Voda, Donje
Davatelj koncesije je raspisao nadmetanje za
Biljane, Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji
davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
Lepuri, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki,
62
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lišane Tinjske,
Miranje, Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji,
Podlug, Pristeg, Prović, Radašinovci, Raštević, Smilčić,
Šopot, Tinj, Vukšić, Zagrad i Zapužane.
II.
Rok za pokretanje postupka pravne zaštite
ističe u roku 10 dana od dana dostave ove Odluke
svakom ponuditelju.
22.rujna 2010.
jer su date cijene komunalne usluge, kao i visina naknade
za obadva ponuditelja iste.
Slijedom navedenog, te temeljem čl. 94. st. 1. toč. 5.
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/08 i
125/08) i čl. 25. st. 1. toč.4. Zakona o koncesijama
(Narodne novine br. 125/08) odlučeno je kao u izreci.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za
kontrolu postupka javne nabave u roku 8 dana od dana
primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje
naručitelju na način i pod uvjetima propisanim u Zakonu
o javnoj nabavi
PREDSJEDNICA
Maja Brkljača, prof.
———————————————————————
GRAD BENKOVAC
GRADSKO VIJEĆE
OBRAZLOŽENJE
Davatelj koncesije je temeljem čl. 18. Zakona o
koncesijama (Narodne novine br. 125/08) i čl.11. st.3.
Zakona o komunalnom gospdarstvu (Narodne novine
br. 26/03-pročišćeni tekst), čl. 28. Statuta Grada
Benkovca (Službeni glasnik Grada Benkovca br. 05/09) i
Odluke o raspisivanju nadmetanja za dodjelu koncesije
Klasa: 406-01/10-01/04; Urbroj: 2198/27-03-10-3, od 04.
lipnja 2010.g. objavio obavijest o namjeri davanja 2
(dvije) koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti:
Klasa: 400-01/10-01/26
prijevoz pokojnika na području Grada Benkovca.
Urbroj: 2198/27-03-10-2
Benkovac, 22. rujna 2010.
U provedenom postupku davatelj koncesije je
donio Odluku o raspisivanju nadmetanja za dodjelu
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
koncesije, te javno otvorio ponude dana 25. kolovoza plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2010.g. u 13:00 sati, te utvrdio da je do isteka roka za („Narodne novine“, broj 28/10 i članka 28. Statuta
dostavu ponuda pristiglo četiri ponude i to:
Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“
5/09), Gradsko vijeće Grada Benkovca, na prijedlog
1. T.O. Lantana, vl. Marina Eškinja; Sv. Filip i
gradonačelnika Grada Benkovca, na 10. sjednici održanoj
Jakov, A. Starčevića 5
dana 21. rujna 2010. godine, d o n o s i
2. Lantana d.o.o. Sv. Filip i Jakov
ODLUKU
3. IPO, izrada pogrebne opreme, vl. Robert
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
Kutija; Lisičić
namještenika
4. T.O. Palma, vl. Sandra Kutija, Benkovac, S.
Članak 1.
Radića 4
Ovom Odlukom određuje se koeficijent za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
Davatelj koncesije je raspisao nadmetanje za davanje
tijelima Grada Benkovca.
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika na području Grada Benkovca za naselja:
Članak 2.
Benkovačko Selo, Bulić, Dobra Voda, Donje Biljane,
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
Donje Ceranje, Donji Karin, Donji Kašić, Donji Lepuri,
KLASIFIKACIJSKI
KOEFICIJENT
Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, Kolarina, NAZIV RADNOG
Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lišane Tinjske, Miranje, MJESTA
RANG
Nadin, Perušić Benkovački, Perušić Donji, Podlug, Pročelnik upravnog
1.
2,60
Pristeg, Prović, Radašinovci, Raštević, Smilčić, Šopot, odjela
Pomoćnik pročelnika
2.
2,30
Tinj, Vukšić, Zagrad i Zapužane.
Ponuditelji Lantana d.o.o. Sv. Filip i Jakov i T.O.
Palma, vl. Sandra Kutija, Benkovac, S. Radića 4 su
dostavili ekonomski prihvatljive ponude koje u
potpunosti zadovoljavaju uvjete iz dokumentacije za
nadmetanje, ali se na temelju kriterija za odabir
ekonomski najpovoljnije ponude ne može izvršiti odabir,
63
Viši savjetnik
4.
2,00
Savjetnik
5.
1,80
Viši stručni suradnik
6.
1,60
Stručni suradnik
8.
1,50
Viši referent
9.
1,40
Referent
11.
1,20
13
1,00
Spremač
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima
dužnosnika, službenika i namještenika u tijelima Gradske
uprave Grada Benkovca, klasa: 112-01/04-01/01; urbroj:
2198/27-02-04-2 od 24. lipnja 2004. i Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i ostalim
materijalnim pravima dužnosnika, službenika i
namještenika u tijelima Gradske uprave Grada Benkovca,
klasa: 021-01/07-01/01; urbroj: 2198/27-02-07-2 od
26. rujna 2007. godine.
22.rujna 2010.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 28/10), Gradonačelnik Grada
Benkovca dana 02. rujna 2010. godine, donosi
ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM
TIJELIMA GRADA BENKOVCA
I.
Osnovica
za
obračun
plaća službenika i
Članak 4.
namještenika
u
upravnim
tijelima
Grada
Benkovca ista je
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
osnovici
koju
utvrđuje
Vlada
Republike
Hrvatske za
objave u „Službenom glasniku Grada Benkovca“.
državne službenike i namještenike.
PREDSJEDNICA
Maja Brkljača, prof.
II.
———————————————————————
Stupanjem
na
snagu
ove Odluke prestaje važiti
GRAD BENKOVAC
Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima
GRADSKO VIJEĆE
dužnosnika, službenika i namještenika u tijelima Gradske
uprave Grada Benkovca, klasa: 112-01/04-01/01; urbroj:
Klasa: 612-07/10-01/01
2198/27-02-04-2 od 24. lipnja 2004. i Pravilnik o
Urbroj: 2198/27-03-10-2
izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i ostalim
Benkovac, 22. rujna 2010.
materijalnim pravima dužnosnika, službenika i
Temeljem članka 28. Statuta Grada Benkovca namještenika u tijelima Gradske uprave Grada Benkovca,
(„Službeni glasnik“, broj 5/09.) i inicijative Udruge za klasa: 021-01/07-01/01; urbroj: 2198/27-02-07-2 od 26.
očuvanje kulturne i prirodne baštine otoka Paga rujna 2007. godine.
„SUHOZID“, Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj
III.
10. sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine, d o n o s i
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Grada Benkovca“.
Z A K LJ U Č A K
GRADONAČELNIK
o prihvaćanju inicijative za zaštitu suhozida i
Branko Kutija, dipl.ing.
suhozidne gradnje
—————————————————————————-
GRAD BENKOVAC
I.
Gradsko vijeće Grada Benkovca daje potporu i GRADONAČELNIK
prihvaća inicijativu za zaštitu suhozida i suhozidne
Klasa: 023-01/10-01/25
gradnje, pokrenutu od strane Udruge „SUHOZID“.
Urbroj: 2198/27-01-10-1
Benkovac, 02. rujna 2010.
II.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o
Ovaj Zaključak stupa danom donošenja, a
službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Benkovca“.
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj.
86/08), članka 16. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
PREDSJEDNICA
gradske uprave Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada
Maja Brkljača, prof.
——————————————————————— Benkovca“, broj 06/10), na prijedlog Pročelnice
Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnik Grada
GRAD BENKOVAC
Benkovca, d o n o s i
GRADONAČELNIK
Klasa: 400-01/10-01/27
Urbroj: 2198/27-01-10-1
Benkovac, 02. rujna 2010.
64
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE
GRADA BENKOVCA
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i
druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela gradske
uprave Grada Benkovca (u nastavku teksta: upravna
tijela).
22.rujna 2010.
raspored na radno mjesto propisane zakonom,
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 74/10) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjeti za raspored na sva radna mjesta
službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez
položenog državnog stručnog ispita može biti
raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa
zakonom.
Članak 2.
Članak 7.
Upravna tijela obavljaju poslove određene
Postupak raspoređivanja na radno mjesto
zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradske provodi se u skladu sa zakonom.
uprave Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada
Stručnu
i
administrativnu
potporu
Benkovca“, broj 06/10) i drugim propisima.
povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu
pruža Upravni odjel za opće, pravne i kadrovske poslove.
Članak 3.
Gradonačelnik daje prethodno odobrenje za
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe popunu radnog mjesta prijma službenika u službu,
u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na odnosno prijma namještenika u radni odnos u skladu s
muške i ženske osobe.
važećim planom prijma u službu.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i namještenika,
IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv
radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu
službenika, odnosno namještenika raspoređenog na
Članak 8.
odnosno radno mjesto.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija
radnih mjesta u upravnim tijelima, koja sadržava popis
II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na
pojedinome radnom mjestu.
Članak 4.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane
Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad upravnog Uredbom.
tijela.
Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela
Članak 9.
pročelnik odgovara gradonačelniku.
Kada
je
za
obavljanje
poslova pojedinog radnog
Imenovanje privremenog pročelnika upravnog
tijela u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog
pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan tijela raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta
zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti među službenicima i namještenicima raspoređenima na
odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe
pročelnika, obavlja se u skladu s Odlukom.
U razdoblju odsutnosti pročelnika upravnog i prioritete službe.
tijela njegove poslove može obavljati službenik istog
upravnog tijela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik, ako
V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I
nije imenovan privremeni pročelnik.
RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA
Članak 5.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove
Članak 10.
obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim
aktima Grada Benkovca, Etičkim kodeksom gradske
U upravnom postupku postupa službenik u opisu
uprave Grada Benkovca, pravilima struke te uputama poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u
pročelnika upravnog tijela.
upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim
RASPORED NA RADNA MJESTA
stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi
rješavanju upravne stvari.
Članak 6.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je
Službenik i namještenik može biti raspoređen na
vođenje
postupka ili rješavanje o upravnim stvarima
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za
prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo
65
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za
vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari
nadležan je pročelnik upravnog tijela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije
određena zakonom, drugim propisom, ni ovim
Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik upravnog tijela.
VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA
STRANKAMA
Članak 11.
Raspored radnog vremena i termine rada sa
strankama te druga srodna pitanja određuje
gradonačelnik, nakon savjetovanja sa pročelnicima
upravnih tijela.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se
na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici
Grada.
Članak 12.
Na zgradama na kojima djeluje gradska uprava
ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s propisima o
uredskom poslovanju.
U predvorju sjedišta gradske uprave ističe se
raspored prostorija u zgradi.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna
imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka
poslova koje obavljaju.
22.rujna 2010.
odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na dan
stupanja na snagu ovog Pravilnika, biti će
raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u
rokovima i na način propisan zakonom.
Službenicima i namještenicima će rješenjem o
rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u
rješenjima o rasporedu važećim na dan stupanja na snagu
ovog Pravilnika.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaju vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustroju
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Benkovca, klasa:
021-01/05-01/01, urbroj: 2197/27-02-05-2 od dana 26.
srpnja 2005. godine, Odluka o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada
Benkovca“, broj 3/06), Odluka o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Benkovca i Odluke o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Benkovca („Službeni glasnik
Grada Benkovca, broj 6/08) i Odluka o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Benkovca („Službeni glasnik
Grada Benkovca, broj 7/09).
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom stupanja na
snagu Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada
Članak 13.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana Benkovca.
Pravilnik će biti objavljen na oglasnoj ploči Grada
osigurava se putem sandučića koji se nalazi u predvorju
Benkovca
i u „Službenom glasniku Grada Benkovca“.
sjedišta gradske uprave, neposredno u pisarnici ili putem
pošte.
GRADONAČELNIK
VII. LAKE POVREDE SLUŽBENE
DUŽNOSTI
Članak 14.
Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih
zakonom, lake povrede službene dužnosti su:
1. kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada
Benkovca, osim kada su time ispunjena obilježja neke
od povreda službene dužnosti propisanih zakonom;
2. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke
od teških povreda službene dužnosti propisanih u
članku 46., točkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena za
pokretanje postupka zbog teške povrede službene
dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati
postupak zbog povrede službene dužnosti.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Službenici i namještenici zatečeni u službi,
66
Branko Kutija, dipl.ing.
———————————————————————
Službeni glasnik Grada Benkovca
67
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
68
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
69
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
70
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
71
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
72
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
73
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
74
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
75
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
76
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
77
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
78
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
79
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
80
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
81
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
82
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
83
broj 7.
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
GRAD BENKOVAC
GRADONAČELNIK
Klasa: 112-01/10-01/19
Urbroj: 2198/27-01-10-2
Benkovac, 21. rujna 2010.
Na temelju članka 125. i 126. Zakona o radu
(„Narodne novine“, broj 149/09) i članka 92. Statuta
Grada Benkovca (“Službeni glasnik Grada Benkovca”,
broj 5/09, 3/10, 4/10), Gradonačelnik Grada Benkovca
donosi
PRAVILNIK O RADU
I
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se radno vrijeme,
odmori i dopusti, zaštita života, zdravlja i privatnosti
zaposlenika, zaštita dostojanstva i zaštita od
diskriminacije, plaće i drugi materijalni primici te pravo
na informiranje službenika i namještenika gradske uprave
Grada Benkovca (u nastavku teksta: zaposlenici).
Organizacija rada se uređuje Pravilnikom o
unutarnjem redu gradske uprave i drugim ustrojstvenim
propisima, u skladu sa zakonom.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe
u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na
muške i ženske osobe.
22.rujna 2010.
Članak 5.
Dulje od utvrđenog radnog vremena zaposlenik
je obvezan raditi samo u slučajevima više sile,
izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim
slučajevima prijeke potrebe.
Prekovremeni rad traje samo onoliko koliko
traju okolnosti koje su isti prouzročili, ali najviše do
osam sati tjedno.
Prekovremeni rad ne smije trajati duže od
trideset dva sata mjesečno niti duže od sto osamdeset
sati godišnje.
Prekovremeni rad se može naložiti usmeno i
pismeno ali samo u slučaju da se posao nije u
mogućnosti organizirati na način da se prekovremeni rad
izbjegne. Nalog za prekovremeni rad daje pročelnik
upravnog tijela.
Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o
prekovremenom radu ne zadržava izvršenje iste.
Članak 6.
Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ima
pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.
Odmor iz stavka 1. ovog članka se koristi u
vremenu od 12,00 do 12,30 sati u zimskom rasporedu
radnog vremena i od 11,30 do 12,00 sati u ljetnom
rasporedu radnog vremena.
Između dva uzastopna radna dana zaposlenik ima
pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati
neprekidno.
Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju
od 48 sati neprekidno.
Članak 2.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na
Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi na
zaposlenike neposredno, osim u slučajevima kada su dan tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog
pojedina pitanja za zaposlenike povoljnije uređena odmora tijekom sljedećeg tjedna.
drugim propisima.
Ako zaposlenik zbog naravi ili potrebe posla ne
može koristit tjedni odmor na način iz stavka 4. ovog
II
RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI članka, može ga koristiti naknadno, prema odluci
pročelnika upravnog tijela.
Radno vrijeme
Godišnji odmor
Članak 3.
Članak 7.
Puno radno vrijeme zaposlenika je 40 sati
Za svaku kalendarsku godinu zaposlenik ima
tjedno.
pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje
Tjedno vrijeme raspoređuje se na pet radnih 20 radnih dana.
dana, od ponedjeljka do petka.
Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne
Iznimno od stavka 2. ovog članka, pročelnici uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.
gradskih upravnih tijela mogu radno vrijeme zaposlenika
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad,
kada za to postoji prijeka potreba, raspoređivati na drugi koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u
način, u okviru tjednog fonda od 40 radnih sati.
trajanje godišnjeg odmora.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
Članak 4.
zaposleniku se isplaćuje naknada plaće
Dnevni raspored radnog vremena utvrđuje gra- u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.
donačelnik na prijedlog pročelnika upravnog tijela na
način da se dnevni raspored maksimalno prilagodi potreČlanak 8.
bama radnih ljudi i građana.
Ništavan je sporazum o odricanju prava na
godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto godišnjeg
odmora.
84
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
22.rujna 2010.
Članak 9.
Zaposlenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid
službe odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8
dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci
neprekidnog rada.
Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se
na način da se 20 radnih dana uvećava za zbroj svih
dodatnih dana utvrđenih točkama 1.– 4. stavka 1. ovog
članka, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne
može trajati duže od 30 radnih dana u godini.
Članak 10.
Zaposlenik ima pravo na jednu dvanaestinu
godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada:
-ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni
odnos, nije stekao pravo na godišnji odmor, jer
nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
-ako mu radni odnos prestaje prije nego što navrši
šest mjeseci neprekidnog rada,
-ako mu radni odnos prestaje prije prvog srpnja.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, zaposlenik koji
odlazi u mirovinu prije prvog srpnja ima pravo na puni
godišnji odmor.
Članak 12.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se
planom korištenja godišnjeg odmora, što ga donosi
pročelnik upravnog tijela, najkasnije do 30. lipnja tekuće
godine.
Plan korištenja godišnjeg odmora za zaposlenike
ureda gradonačelnika donosi gradonačelnik.
Pri utvrđivanju plana iz stavka 1. ovog članka
moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te
mogućnosti za odmor raspoložive zaposlenicima.
Članak 13.
Na temelju plana korištenja godišnjeg odmora
pročelnik upravnog tijela donosi, za svakog zaposlenika
posebno rješenje kojim mu se utvrđuje trajanje godišnjeg
odmora prema uvjetima iz ovog Pravilnika.
Za zaposlenike ureda gradonačelnika rješenje iz
stavka 1. ovog članka donosi pročelnik upravnog odjela
za pravne, opće i kadrovske poslove.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se
najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg
odmora.
Članak 11.
Godišnji odmor od 20 radnih dana uvećava se
prema pojedinačno određenim uvjetima:
1.
s obzirom na složenost poslova:
-zaposleni raspoređeni na radna mjesta za koja je uvjet
obrazovanja
magistar
struke
ili
stručni
specijalist …………………………….…..….....4 dana
-zaposleni raspoređeni na radna mjesta za koja je uvjet
obrazovanja sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik struke ……………………...…….3 dana
Članak 14.
-zaposleni raspoređeni na radna mjesta za koja je uvjet
Zaposlenik
može
koristiti godišnji odmor u
obrazovanja srednja stručna sprema ……..…...2 dana
-zaposleni raspoređeni na radna mjesta za koja je uvjet neprekidnom trajanju ili u dva dijela.
Ako zaposlenik koristi godišnji odmor u dva
obrazovanja niži od srednje stručne spreme….1 dan
dijela, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna
neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske
2.
s obzirom na dužinu radnog staža:
godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor.
-od 5 – 10 godina radnog staža……..2 dana
Drugi dio godišnjeg odmora zaposlenik mora
-od 10 – 15 godina radnog staža….....3 dana
iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.
-od 15 – 20 godina radnog staža…….4 dana
-od 20 – 25 godina radnog staža….....5 dana
Članak 15.
-od 25 – 30 godina radnog staža...…..6 dana
Prvi dio godišnjeg odmora ili godišnji odmor koji
-od 30 – 35 godina radnog staža…......7 dana
je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj
-od 35 i više godina radnog staža..…...8 dana
je stečen zbog bolesti, porodnog dopusta, vojne obveze
ili drugog opravdanog razloga, zaposlenik ima pravo
3.
s obzirom na posebne socijalne uvjete:
iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.
-roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim
Članak 16.
malodobnim djetetom ……………………..2 dana
Zaposlenik u slučaju prestanka rada zbog
-za svako daljnje malodobno dijete još po….1 dan
prelaska na rad k drugom poslodavcu ima pravo
-roditelju, posvojitelju ili skrbniku hendikepiranog
iskoristiti godišnji odmor na koji je stekao pravo kod
djeteta, bez obzira na ostalu djecu……...…..3 dana
poslodavca kod koga mu prestaje radni odnos.
-invalidu………………………………………3 dana
4.
s obzirom na ostvarene rezultate rada:
-zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „odličan“
………………………………………….....2 dana
-zaposlenom koji je ocijenjen ocjenom „vrlo dobar“
…………………………………………….1 dan
85
Članak 17.
Zaposlenik ima pravo koristiti dva puta po jedan
dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme
koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti
neposredno nadređenu osobu najmanje jedan dan ranije.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Plaćeni dopust
Članak 18.
Zaposlenik ima pravo na oslobođenje od obveze
rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj
kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
-zaključenja braka ……..…...……...........5 radnih dana,
-rođenje djeteta ………….............…….5 radnih dana,
-smrti supružnika, djeteta, posvojitelja, posvojenika,
roditelja i unuka ……….…………..…5 radnih dana,
-smrti ostalih članova obitelji... ……….2 radna dana,
-selidba u istom mjestu stanovanja….....1 radni dan,
- selidba u drugo mjesto stanovanja ….3 radna dana,
- kao dobrovoljni davatelj krvi ………..2 radna dana,
- teške bolesti djeteta ili roditelja izvan mjesta
stanovanja…………………...………. 3 radna dana,
- polaganje državnog stručnog ispita ili drugoga
propisanog stručnog ispita prvi put…. 7 radnih dana,
- nastupanje u kulturnim i sportskim
priredbama …………………….……..1 radni dan,
- sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima,
obrazovanju za sindikalne aktivnosti….2 radna dana,
- elementarne nepogode ……...……….5 radnih dana.
Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust iz
stavka 1. ovog članka u ukupno trajanju od sedam radnih
dana godišnje.
Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki
smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka, neovisno
o broju dana koji je tijekom iste godine iskoristio po
drugim osnovama.
Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za
polaganje državnog stručnog ispita prvi put, neovisno o
broju dana koji je tijekom iste godine iskoristio po
drugim osnovama.
U slučajevima dobrovoljnog davanja krvi, kao
prvi dan plaćenog dopusta uračunava se dan kad je
zaposlenik dao krv. Drugi dan plaćenog dopusta
zaposlenik može ostvariti tijekom kalendarske godine
sukladno radnim obvezama.
22.rujna 2010.
Neplaćeni dopust
Članak 20.
Zaposleniku se može odobriti neplaćeni
dopust do 30 dana u tijeku kalendarske godine pod
uvjetima da je takav dopust opravdan i da neće izazvati
teškoće u obavljanju poslova upravnog tijela, a osobito:
radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege
člana uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak, sudjelovanja
u kulturno-umjetničkim i športskim priredbama, vlastitog
školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja
ili specijalizacije i to:
-za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj
školi ……………………………...najmanje 5 dana
-za pripremanje i polaganje ispita u višoj školi ili na
fakultetu…………………………. najmanje 10 dana
-za sudjelovanje na stručnim seminarima i
savjetovanjima…………………….najmanje 5 dana
-za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja
potrebnih znanja i vještine ………..najmanje 2 dana
Kad to okolnosti zahtijevaju, zaposleniku se
neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog članka može odobriti
i u trajanju duljem od 30 dana.
Članak 21.
Za vrijeme neplaćenog dopusta zaposleniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.
III.
ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I
PRIVATNOSTI ZAPOSLENIKA
Članak 22.
Upravna su tijela dužna osigurati uvjete za
zdravlje i sigurnost zaposlenika na
radu.
Upravna će tijela poduzeti sve zakonske
mjere za zaštitu života te sigurnost i
zdravlje zaposlenika, uključujući njihovo osposobljavanje
za siguran rad, sprečavanje opasnosti na radu i pružanje
Članak 19.
Plaćeni dopust zaposlenik može koristi isključivo informacije o poduzetim mjerama zaštite na radu.
Upravna su tijela dužna osigurati dodatne uvjete
u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na
sigurnosti
za rad osoba s invaliditetom, u skladu s
plaćeni dopust, osim u slučaju smrtnog slučaju i
posebnim
propisima.
dobrovoljnog darivanja krvi.
Ako okolnost na osnovi koje zaposlenik ima
pravo na plaćeni dopust nastupi u vrijeme korištenja
godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog
privremene nesposobnosti za rad, zaposlenik ne može
ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio
godišnji odmor ili je bio odsutan s rada zbog privremene
nesposobnosti za rad, osim u slučaju smrtnog slučaja i
dobrovoljnog darivanja krvi.
Odobrenje za korištenje plaćenog dopusta daje
pročelnik upravnog tijela, a za zaposlenike ureda gradonačelnika pročelnik upravnog odjela za pravne, opće i
kadrovske poslove.
86
Članak 23.
Dužnost je svakog zaposlenika brinuti o vlastitoj
sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti
zdravlju drugih zaposlenika te osoba na koje utječu
njegovi postupci tijekom rada, u skladu s
osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo
upravno tijelo, odnosno drugo nadležno tijelo te
osposobljenošću koju je stekao svojim obrazovanjem,
osposobljavanjem i usavršavanjem.
Zaposlenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i
neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji
položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge
zaposlenike i mora uživati zaštitu od bilo kakvih
neposrednih posljedica, osim ako je, prema posebnim
propisima ili pravilima struke, bio dužan izložiti se
opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.
Članak 24.
Zaštita privatnosti zaposlenika provodi se u
skladu sa zakonom.
22.rujna 2010.
svojega radnog mjesta, ponašati se
i postupati na način kojim ne uznemiruju druge
zaposlenike te spriječiti uznemiravanje od strane drugih
zaposlenika i trećih osoba i o uznemiravanju obavijestiti
zaduženu osobu.
Ponašanje zaposlenika koje nije u skladu s
ovom odredbom predstavlja tešku povredu službene
dužnosti.
Članak 29.
Radi zaštite privatnosti i dostojanstva
Članak 25.
zaposlenika koji je podnio prijavu, postupak utvrđivanja
Zabranjeno je pušenje u radnim prostorima i uznemiravanja povjerljive je naravi.
prostorijama.
Zaprimanje i rješavanje pritužaba vezanih za
uznemiravanje nadležna je ovlaštena osoba koju
opunomoći gradonačelnik, u skladu sa zakonom.
IV.
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA
ZAPOSLENIKA I ZAŠTITA OD
Članak 30.
DISKRIMINACIJE
Zaposlenik pokreće postupak za utvrđivanje
uznemiravanja pisanom ili usmenom pritužbom
Članak 26.
ovlaštenoj osobi.
Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo
O usmenoj pritužbi sastavlja se bilješka koju
zaposlenika za vrijeme obavljanja posla tako da im potpisuje zaposlenik koji je pritužbu podnio.
osigura uvjete rada u kojima neće biti izloženi izravnoj ili
Ovlaštena osoba dužna je, radi utvrđivanja
neizravnoj diskriminaciji te uznemiravanju ili spolnom osnovanosti
pritužbe
i
sprečavanja
daljnjeg
uznemiravanju. Ova zaštita uključuje i poduzimanje uznemiravanja, najkasnije sljedećega radnog dana nakon
preventivnih mjera.
podnošenja pritužbe, pozvati zaposlenika protiv kojega
Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje je pritužba podnesena da se o pritužbi očituje. O
prema zaposleniku koje ima cilj ili stvarno predstavlja očitovanju zaposlenika sastavlja se bilješka koju taj
povredu dostojanstva zaposlenika te uzrokuje strah ili zaposlenik potpisuje.
neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Ovlaštena osoba, ako ocijeni da je to
Spolno uznemiravanje je svako verbalno, potrebno, provest će i druge radnje, poput suočenja
neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima zaposlenika koji je podnio pritužbu i zaposlenika na
cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva kojeg se pritužba odnosi, saslušati i druge osobe koje
zaposlenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, imaju saznanja o činjenicama vezanim za uznemiravanje i
ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
dr., kako bi na dokazan način utvrdio navode iz pritužbe.
Za
izraze
„uznemiravanje“
i
„spolno
Ako se pritužba radi uznemiravanja odnosi na
uznemiravanje“
koristi
se
zajednički
izraz osobu koja nije u radnom odnosu u gradskom
„uznemiravanje“.
upravnom tijelu, gradsko upravno tijelo će poduzeti
odgovarajuće mjere radi utvrđenja činjeničnog stanja iz
Članak 27.
pritužbe, imajući na umu zaštitu dostojanstva zaposlenika
Uznemiravanje u tijeku rada i u vezi s radom gradskog upravnog tijela.
smatra se osobito:
-ogovaranje, širenje glasina i kleveta o drugom,
Članak 31.
-neprimjereni tjelesni kontakt spolne naravi,
O postupku utvrđivanja uznemiravanja sastavlja
-nedolični prijedlozi spolne i druge naravi,
se zapisnik na temelju kojeg ovlaštena osoba, ako je
-uznemiravajući telefonski pozivi,
utvrdila uznemiravanje, donosi odluku o mjeri zaštite
-upotreba nepriličnih izraza i tona u ophođenju,
dostojanstva.
-namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za
Odluka o mjeri mora se donijeti u roku od osam
rad, odnosno davanje dezinformacija,
dana od dana primitka pritužbe o uznemiravanju. Ako
-zahtjevi za obavljanjem poslova kojima se
ovlaštena osoba u roku iz prethodnog stavka ne
zaposlenik stavlja u ponižavajući položaj.
poduzme mjere za sprečavanje uznemiravanja ili ako su
Zaštitom od uznemiravanja obuhvaćeni su svi
mjere koje je poduzela očito neprimjerene, zaposlenik
zaposlenici od svojih nadređenih i podređenih
koji je uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se
zaposlenika, suradnika i svake treće osobe s kojom
ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od
zaposlenik dođe u doticaj u tijeku rada i u vezi s radom. osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.
Za vrijeme prekida rada iz stavka 2. ovog članka
Članak 28.
radnik ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi
Svi zaposlenici su dužni, pri obavljanju poslova ostvario da je radio.
87
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Članak 32.
Uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog
slučaja, ovlaštena osoba, kada utvrdi da uznemiravanje
zaposlenika postoji, predlaže poslodavcu neku od
sljedećih mjera o zaštiti dostojanstva:
-izmjena rasporeda rada tako da se izbjegne rad
uznemiravanog i zaposlenika koji je izvršio
uznemiravanje;
-razmještaj na način
da se
izbjegne
međusobna fizička prisutnost uznemiravanog
zaposlenika i zaposlenika koji je izvršio
uznemiravanje u zajedničkom prostoru;
-usmeno upozorenje zaposlenika koji je izvršio
uznemiravanje;
-pisano upozorenje zaposleniku koji je izvršio
uznemiravanje uz najavu mogućnosti pokretanja
disciplinskog postupka;
-pokretanje postupka zbog povrede službene
dužnosti.
22.rujna 2010.
zaposlenik raspoređen i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci na
uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim
uvjetima rada i druga uvećanja plaće.
Osnovicu za obračun plaće iz stavka 2. ovog
članka utvrđuje svojom odlukom gradonačelnik.
Koeficijenti za obračun plaće iz stavka 2. ovog
članka određuju se odlukom Gradskog vijeća.
Članak 36.
Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za
prethodni mjesec.
Članak 37.
Zaposlenici mogu primati plaću i ostala primanja
putem tekućih računa banaka prema osobnom odabiru.
Članak 38.
Poslodavac je dužan na zahtjev zaposlenika
izvršit i uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje i
Članak 33.
U slučaju da je prijavljeno uznemiravanje od sl.).
strane osobe koja nije u radnom odnosu u gradskomu
Članak 39.
upravnom tijelu, a koja poslovno dolazi u doticaj s
uznemiravanim zaposlenikom, gradsko upravno tijelo Osnovna plaća zaposlenika bit će uvećana:
može, imajući u vidu sve okolnosti prijavljenog slučaja -za rad noću ………………………………….…...40%
poduzeti sljedeće mjere:
-za prekovremeni rad ………………………...…...50%
-pisanim putem upozoriti prijavljenu osobu da će u -za rad subotom …………………………………..25%
slučaju ponovnog uznemiravanja poduzeti sve -za rad nedjeljom………………………………... 35%
potrebne mjere za zaštitu zaposlenika, uključujući -za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata …..10%
i prekid poslovanja s tom osobom ili njegovim -za rad na blagdane i neradne dane utvrđene
poslodavcem;
zakonom i na Uskrs …………...………………. 150%
-o uznemiravanju obavijestiti poslodavca prijavljene
osobe, odnosno druga nadležna tijela, i predložiti
Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se
poduzimanje konkretnih mjera predviđenih ne isključuju.
propisima kako bi se spriječilo daljnje
Radom noću smatra se rad u vremenu između
uznemiravanje.
22,00 sata navečer i 6,00 sati ujutro idućeg dana.
Prekovremenim radom smatra se svaki sat rada
Članak 34.
duži od 8 sati dnevno.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi
Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija
zaposlenika na temelju rase, boje kože, spolnog prekovremenog rada zaposlenik može koristiti jedan ili
opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, više slobodnih dana prema ostvarenim satima
jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat
ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, prekovremenog rada=1 sat i 30 min redovnog sata
društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj rada).
stranci ili sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.
Zaštita od diskriminacije provodi se u skladu sa
Članak 40.
zakonom.
Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se:
-ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra
znanosti – za 8%,
V.
PLAĆE I DRUGI MATERIJALNI PRIMICI
-ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora
znanosti – za 15%,
Plaća
ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na
kojem zaposlenik radi i ako je znanstveni stupanj u
Članak 35.
Plaću zaposlenika čini osnovna plaća i dodaci na funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.
Kada je odlukom Gradskog vijeća propisano da
osnovnu plaću.
se
na
prava
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Osnovna plaća zaposlenika čini umnožak
koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je primjenjuju odredbe općih akata Grada koji se
88
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
primjenjuju na službenike i namještenike u gradskim
upravnim tijelima, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje
se
na
plaću
gradonačelnika,
niti
zamjenika
gradonačelnika.
Drugi materijalni primici
22.rujna 2010.
-bolovanja zaposlenika dužeg od 90 dana, u visini
jedne proračunske osnovice, jednom godišnje
-nastanka teške invalidnosti zaposlenika, djeteta ili
supružnika, u visini jedne proračunske osnovice
-radi nabave prijeko potrebnih medicinskih pomagala
odnosno pokrića participacije pri liječenju odnosno
kupnji prijeko potrebnih lijekova za zaposlenika,
dijete ili supružnika u visini jedne proračunske
osnovice.
Članak 41.
Ako je zaposlenik odsutan iz službe odnosno s
rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada
Članak 48.
plaće najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaće
Kada
je
zaposlenik
upućen na službeno
ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo
putovanje,
pripada
mu
puna
naknada prijevoznih
s bolovanjem.
troškova,
dnevnice
i
naknada
punog
iznosa hotelskog
Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada
računa
za
spavanje.
zaposleniku kad je na bolovanju zbog profesionalne
Visina dnevnice i naknada isplaćuje se u visini
bolesti ili ozljede na radu.
propisanoj za državne službenike i namještenike.
Članak 42.
Članak 49.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik
Zaposlenik
ima
pravo na naknadu troškova
ima pravo na 85% plaće složenosti poslova radnog
prijevoza
na
posao
i
s
posla
mjesnim javnim prijevozom.
mjesta na kojem radi.
Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji
omogućava zaposleniku redovit dolazak na posao i
Članak 43.
Za natprosječne rezultate u radu zaposlenici odlazak s posla, zaposlenik ima pravo na naknadu
mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na troškova prijevoza, koja se utvrđuje u visini cijene karte
radu koji može iznositi najviše 3 plaće zaposlenika koji javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz
ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni organiziran u visini cijene mjesečne karte, neovisno o
udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada.
dodatak na plaću.
Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova
prijevoza
na posao i s posla s međumjesnim javnim
Članak 44.
prijevozom
u visini stvarnih izdataka prema cijeni
Zaposlenici imaju pravo na regres za korištenje
godišnjeg odmora čiji iznos se utvrđuje u visini iznosa mjesečne odnosno pojedinačne karte ukoliko je mjesto
kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske za državne stanovanja udaljeno do 100 km do mjesta rada.
U mjestu u kojem je javni prijevoz organiziran
službenike i namještenike.
da
se
mjesečnom
ili godišnjom kartom pokrivaju mjesni i
Isplata regresa izvršiti će se u cijelosti najkasnije
međumjesni
javni
prijevoz zaposlenik koji koristi takvu
do dana početka korištenja godišnjeg odmora.
vrstu
prijevoza
ne
ostvaruje pravo iz stavka 2. ovog
Zaposlenik koji ostvaruje pravo na razmjerni dio
članka.
godišnjeg odmora, ostvaruje pravo na isplatu regresa iz
stavka 1. ovog članka, razmjerno broju mjeseci
Članak 50.
provedenih na radu u godini za koju ostvaruje pravo na
Zaposlenici su kolektivno osigurani od posljedica
razmjerni dio godišnjeg odmora.
nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno
rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.
Članak 45.
Troškove osiguranja iz stavka 1 ovog članka
Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada
snosi poslodavac.
pravo na otpremninu u visini tri proračunske osnovice.
Članak 51.
Članak 46.
Zaposleniku pripada pravo na isplatu Jubilarne
Zaposlenik ili njegova obitelj ima pravo na
nagrade za neprekidnu službu odnosno rad u državnim
pomoć u slučaju:
-smrti zaposlenika koji izgubi život u obavljanju tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne)
službe odnosno rada u visini tri proračunske samouprave kada navrše:
osnovice
-5 godina – u visini 1,0 osnovice iz stavka 2. ovog
-smrti zaposlenika u visini dvije proračunske
članka
osnovice
-10 godina – u visini 1,25 osnovice iz stavka 2. ovog
-smrti supružnika, djeteta ili roditelja i visini jedne
članka
proračunske osnovice.
-15 godina – u visini 1,50 osnovice iz stavka 2. ovog
članka
Članak 47.
-20 godina – u visini 1,75 osnovice iz stavka 2. ovog
Zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju:
članka
89
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
22.rujna 2010.
-25 godina – u visini 2,0 osnovice iz stavka 2.
članka
-30 godina – u visini 2,50 osnovice iz stavka 2.
članka
-35 godina – u visini 3,0 osnovice iz stavka 2.
članka
-40 godina – u visini 4,0 osnovice iz stavka 2.
članka.
ovog neposredno će se na odgovarajući način primjenjivati
odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u
ovog lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kad
je
Zakonom
o
službenicima
i
ovog namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi određeno da se u službu prima putem javnog
ovog natječaja, natječaj za primanje zaposlenika ureda
gradonačelnika raspisuje pročelnik upravnog odjela za
pravne, opće i kadrovske poslove.
Osnovica za isplatu jubilarnih nagrada ista je
Kad je Zakonom o službenicima i
osnovici koja se utvrđuje za državne službenike i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
namještenike.
samoupravi određeno da se o pravima i obvezama iz
Zaposleniku će se isplatiti jubilarna nagrada iz stavka 1. ovog članka odlučuje rješenjem pročelnika
stavka 1. ovoga članka tijekom godine u kojoj je stekao upravnog tijela onda takvo rješenje za zaposlenike ureda
pravo na isplatu, a najranije na dan stjecanja prava na gradonačelnika donosi pročelnik upravnog odjela za
isplatu.
pravne, opće i kadrovske poslove.
Članak 52.
Poslodavac će zaposleniku za svako dijete koje
do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje
godina starosti u prigodi Dana svetog Nikole isplatiti u
iznosu koji se utvrđuje najkasnije do 01. studenoga
tekuće godine.
Ako su oba roditelja zaposlenici u upravnim
tijelima Grada Benkovca, sredstva iz stavka 1. ovoga
članka isplaćuju se roditelju preko kojega je dijete
zdravstveno osigurano.
Pravo na isplatu iznosa iz stavka 1. ovoga članka
ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom
odnosu na dan isplate spomenutog iznosa.
Članak 56.
Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na
način kako je i donesen.
Članak 57.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja
se van snage Pravilnik o radu («Službeni glasnik», broj
1/04).
Članak 58.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku» Grada Benkovca, a
primjenjivat će se od 30.09.2010. godine.
Pravilnik će biti objavljen i na oglasnoj ploči
Članak 53.
Poslodavac će svakom zaposleniku isplatiti Grada Benkovca.
Pravilnik je trajno dostupan uvidu zaposlenika
jednokratni dodatak – božićnicu u iznosu koji se
kod
pročelnika
upravnog odjela za pravne, opće i
utvrđuje najkasnije do 01. studenoga tekuće godine.
kadrovske
poslove.
Pravo na isplatu božićnice ima zaposlenik koji je
u službi, odnosno u radnom odnosu na dan isplate
GRADONAČELNIK
božićnice.
Branko Kutija, dipl.ing.
———————————————————————
VI. INFORMIRANJE
Članak 54.
Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti dužna je
na odgovarajući način djelatniku osigurati informacije o
odlukama iz nadležnosti poslodavca koje su bitne za
njegov socijalni položaj, naročito informacije o odlukama
koje utječu na socijalni položaj djelatnika, o
ustrojstvenim promjenama koje utječu na njegov
radnopravni položaj, o rezultatima rada, o mjerama
unapređenja rada i sl.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
Za sve odnose u svezi prijema u službu na
određeno i neodređeno vrijeme, probni rad,
raspoređivanje i premještaj djelatnika, radni odnos
vježbenika, prava i obveze djelatnika, odgovornost za
povrede službene dužnosti kao i prestanak službe,
90
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
DJEČIJI VRTIĆ
“BUBAMARA” BENKOVAC
KLASA: 601-01/10-02/22
URBROJ: 2198/27-10-1
Benkovac, 16.09.2010.
Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i NN 107/07), te članka 49. Statuta Dječjeg vrtića “Bubamara” Benkovac (Pročišćeni tekst), Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Bubamara“ Benkovac na sjednici održanoj dana
16.09.2010. godine, a uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća Grada Benkovca Klasa: 023-01/10-01/21; Urbroj:
2198/27-03-10-3 od 21. srpnja 2010. godine d o n o s i
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU
RADA DJEČJEG VRTIĆA
„BUBAMARA“ BENKOVAC
OPĆE ODREDBE
22.rujna 2010.
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se
svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti
programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni
rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece,
primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te
rad Dječjeg vrtića kao javne službe.
Članak 5.
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava
se ostvarivanje predškolskog odgoja i drugi
stručno-pedagoški
rad,
te
upravno-pravni,
administrativni,
računovodstveno-financijski
i
pomoćno-tehnički poslovi.
Članak 6.
U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi
odgojno-naobrazbeni rad s djecom raspoređenom u
skupine poludnevnog i cjelodnevnog boravka, a prema
potrebama mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te
višednevni boravci djece.
Programi iz st. 1. ovog članka ustrojavaju se i
provode sukladno programskom usmjerenju odgoja i
naobrazbe predškolske djece, te sukladno Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i
naobrazbe.
Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje
Članak 7.
ustrojstvo rada, uvjeti i način rada, potreban broj
U dječjem vrtiću rad s djecom osigurava se u
radnika, odgovarajuća stručna sprema pojedinih radnika jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.
te druga pitanja u svezi sa ustrojstvom, djelokrugom i
Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u
načinom rada Dječjeg vrtića “Bubamara” Benkovac (u pojedinim odgojnim skupinama, te normativi
daljnjem tekstu: Dječji vrtić).
neposrednog rada odgojitelja u skupini, uređuju se
sukladno Državnom pedagoškom standardu
Članak 2.
predškolskog odgoja i naobrazbe.
Dječji vrtić javna je ustanova koja ostvaruje
programe njege, odgoja i naobrazbe, zaštite djece
Članak 8.
predškolske dobi prilagođene razvojnim potrebama
Dječji vrtić posluje u sjedištu i u podružnici.
djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Benkovcu, Velebitska 3.
U sjedištu Dječjeg vrtića ostvaruju se redoviti
Članak 3.
10-satni programi jaslice za djecu od 1. godine do 3.
Ustrojstvo i rad Dječjeg vrtića temelji se na godine i vrtić za djecu od 3. do 6. godina, odnosno do
humanističkom, znanstveno utvrđenom, stručnom, polaska u osnovnu školu.
profesionalnom,
djelotvornom, odgovornom i
Adresa podružnice je u Benkovcu, Velebitska 1.
pravovremenom obavljanju odgojno-naobrazbenih i
Podružnica Dječjeg vrtića “Bubamara” posluje pod
drugih radnih zadaća Dječjeg vrtića utvrđenim Godišnjim nazivom Dječjeg vrtića i svojim nazivom koji glasi:
planom i programom rada te normativima utvrđenim
Dječji vrtić “Bubamara” Benkovac, Podružnica
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja
“Maslina”.
i naobrazbe.
U područnom vrtiću ostvaruju se programi za djecu
od 3. godine do 6. godine života, odnosno do polaska u
osnovnu školu i to:
UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA
redoviti 5,5-satni programi i 3-satni kraći programi –
program predškole.
Članak 4.
U oba objekta se provode po potrebi i kraći programi.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i
djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja
Članak 9.
djelatnosti predškolskog odgoja.
Djelatnost i poslovanje Podružnice organizirati će i
voditi odgovorni odgojitelj područnog dječjeg vrtića.
91
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
22.rujna 2010.
Odgovornog odgojitelja imenuje Upravno vijeće na skrbnika, te lokalnim prilikama, na način koji osigurava da
prijedlog ravnatelja.
korisnici mogu dovesti i odvesti djecu iz Dječjeg vrtića
prema svojim radnim uvjetima.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni
Članak 10.
odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama,
Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića dijele se
roditeljima odnosno skrbnicima djece, te drugim građaniorganizacijske skupine istovrsnih i sličnih poslova:
ma, utvrđuje se godišnjim planom i programom rada u
-stručno-pedagoški poslovi,
skladu s odlukom Osnivača.
-upravno-pravni, administrativni i
računovodstveno-financijski poslovi,
III RADNICI DJEČJEG VRTIĆA
-pomoćno-tehnički poslovi.
Članak 16.
Članak 11.
Stručno-pedagoški rad u Dječjem vrtiću obavljaju
Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s
odgojitelji i viša medicinska sestra zajedno sa stručnim
odgojno-naobrazbenim, zdravstvenim i socijalnim radom
suradnikom i ravnateljem.
s djecom u odgojnim skupinama i na razini Dječjeg
Radnici Dječjeg vrtića pored općih uvjeta moraju
vrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te
imati
i
odgovarajuću
stručnu
spremu
i
radi promicanja predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
pedagoško-psihološku naobrazbu prema odredbama
zakona i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih
Članak 12.
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatUpravno-pravni,
administrativni
i
nika u dječjem vrtiću.
računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi
ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog
Članak 17.
poslovanja kao javne službe, uspostavljanja propisane
Odgojitelji i stručni suradnici iz čl. 16. ovog
dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava roditelja i
Pravilnika mogu napredovati u struci i stjecati zvanje:
djece, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja
mentora i savjetnika.
računovodstveno-financijskih poslova potrebnih za rad i
poslovanje Dječjeg vrtića, te ostvarivanja prava i obveza
radnika Dječjeg vrtića.
Članak 18.
Upravno-pravne,
administrativne,
Članak 13.
računovodstveno-financijske poslove, poslove nabave i
Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se
kuhanja, te poslove održavanja, higijene i estetskog
primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i
izgleda okoliša obavljaju radnici koji pored općih uvjeta
programa te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje
imaju i odgovarajuću stručnu spremu i ispunjavaju uvjete
Dječjeg vrtića prema propisanim normativima i
utvrđene Statutom Dječjeg vrtića i ovim Pravilnikom.
standardima rada.
Članak 14.
Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se
prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog
odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih
roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet
radnih dana.
Rad subotom organizira se prema potrebama
korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača.
Dječji vrtić radnim danom ureduje od 06,30 do
16,30 sati. Ako postoji potreba korisnika vrtić će
promijeniti radno vrijeme.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja su na
ostvarivanju programa traje sukladno vrsti, sadržaju i
trajanju programa.
Članak 19.
Radna mjesta i broj izvršitelja za pojedina radna
mjesta utvrđuju se ovim Pravilnikom i Godišnjim planom
i programom rada Dječjeg vrtića.
Članak 20.
Sva ostala pitanja ove problematike koja nisu pobliže
određena Pravilnikom neposredno se uređuju zakonom i
propisima donesenim na temelju zakona.
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 21.
Radi ostvarivanja Godišnjeg plana i programa rada
zadaća utvrđenih zakonom i propisima donesenim na
Članak 15.
temelju zakona, u Dječjem se vrtiću uspostavljaju radna
Dnevni odmor radnika Dječjeg vrtića organizira se mjesta po skupinama poslova unutarnjeg ustrojstva rada:
na način da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor
nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama, posebno s NAZIV SKUPINE POSLOVA: POSLOVI
roditeljima djece odnosno njihovim skrbnicima, određuje RUKOVOĐENJA
se sukladno potrebama djece i roditelja, odnosno
92
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Ia.
NAZIV RADNOG MJESTA: RAVNATELJ
Ib.
REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE:
Ic.
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-organizira rad svih službi i prati kompletnu
organizaciju rada,
-organizira rad djece sa skraćenim, produženim i
primarnim boravkom,
-organizira nabavu sitnog inventara,
-organizira zamjene za vrijeme bolovanja radnika,
te izostanaka s posla, u suradnji s pedagogom i
tajnikom Vrtića,
-radi na izradi Godišnjeg plana i programa rada
Vrtića,
-izrađuje godišnje izvješće rada Vrtića,
-obavlja pedagoško-instruktivan rad s
odgojiteljima, pedagogom i
zdravstvenom
v o d i t e l j i c o m
-u suradnji s pedagogom izrađuje projekte za
praćenje rada,
-obavlja informativne preglede po skupinama i
područnim odjeljenjima,
-prati rad u svezi izrade jelovnika i prehrane,
-sudjeluje na dječjim priredbama i raznim drugim
svečanostima,
-surađuje s roditeljima,
-organizira predavanja, a po potrebi ih i sam
priprema za roditelje,
-organizira i priprema stručna predavanja za
odgojitelje, pedagoga i zdravstvenu voditeljicu,
-kontrolira realizaciju poslova i zadaća radnika
Vrtića,
-sudjeluje na stručnim aktivima, odgojiteljskim
vijećima,
radnim
dogovorima
i
savjetovanjima,
-prima stranke,
-vrši pregled pošte,
-kontrolira račune i potvrđuje ih,
-koncipira dopise strankama,
-obavezan je sudjelovati u izradi financijskog
plana, financijskog izvješća te izvješća o
rezultatima poslovanja,
-izrađuje godišnji plan ravnatelja Vrtića,
-podnosi godišnje izvješće o radu,
-prati zakonske propise,
-radi na pripremanju izrade normativnih akata (u
suradnji s tajnikom)
-vodi brigu o zakonitosti rada Vrtića,
-zastupa i predstavlja Vrtić pred drugim u ime i
za račun Dječjeg vrtića,
-donosi samostalno odluke o zasnivanju radnog
odnosa na određeno vrijeme do 90 dana za
odgojitelje, stručne suradnike i druge radnike
vrtića, te predlaže Upravnom vijeću kandidate
za zasnivanje radnog odnosa putem natječaja na
određeno i na neodređeno vrijeme,
-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom,
93
1
22.rujna 2010.
Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.
Id.
BROJ IZVRŠITELJA: 1
Ie.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA
-prema Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi, VŠS odgojitelj predškolske djece ili
VSS stručni suradnik sa 5. god. staža u
djelatnosti predškolskog odgoja
II
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
STRUČNO-PEDAGOŠKI POSLOVI
IIa.
NAZIV RADNOG MJESTA: PEDAGOG
IIb.
REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE: 2
IIc.
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada
-stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti
odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje
cjeloviti odgojno-obrazovni proces
-predlaže inovacije, suvremene metode i oblike
rada
-predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u
ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i
njihova cjeloživotnog obrazovanja
-ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u
odgoju i obrazovanju djece te rješavanju
odgojno-obrazovnih problema
-surađuje s drugim odgojno-obrazovnim
čimbenicima
-pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću
-javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg
vrtića
-raspoređuje djecu prema dobi po odgojnim
skupinama,
-organizira zamjene za odsutne odgojitelje u
suradnji s ravnateljem i tajnikom Vrtića,
-sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa
rada Vrtića u suradnji s ravnateljem i ostalim
službama
-u suradnji sa odgojiteljima i stručnim timom radi
na identifikaciji djece s teškoćama u razvoju,
-radi na izradi godišnjeg izvješća o odgojnonaobrazbenom radu odgojitelja,
-vrši analizu pedagoške dokumentacije (upućuje
odgojitelje u rad),
realizaciju
radnog
vremena
-kontrolira
odgojitelja i podnosi izvješće o eventualnim
propustima ravnatelju Vrtića,
-pravi raspored radnog vremena odgojitelja u
suradnji s ravnateljem,
-sudjeluje u izradi globalnih zaduženja radnika
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Vrtića (posebno odgojitelja),
-prisustvuje priredbama i svečanostima,
-surađuje s roditeljima (prisustvuje sastancima,
predavanjima i individualnim razgovorima),
-organizira i priprema predavanja za roditelje,
-prisustvuje predavanjima za pedagoge,
-sudjeluje u radu odgojiteljskog vijeća,stručnih
aktiva i radnih dogovora
-radi na nabavi didaktičkog materijala (njegovom
sortiranju i podjeli),
-posebno organizira rad s odgojiteljima
početnicima-pripravnicima,
radi
pružanja
pomoći i praćenja pripravničkog staža,
-organizira kompletiranje knjižnice, vodi brigu o
stručnoj literaturi,
-radi i ostale poslove iz djelokruga svog rada po
nalogu ravnatelja, a prema Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i
naobrazbe.
IId.
BROJ IZVRŠITELJA: radnik sa pola radnog
vremena
IIe.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA:
-prema Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi
-VSS, profesor pedagogije, dipl. pedagog
III
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
STRUČNI-PEDAGOŠKI POSLOVI
IIIa.
NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ
IIIb.
REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE:
IIIc.
94
3
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-provodi odgojno-obrazovni program rada s
djecom predškolske dobi
-stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u
svojoj odgojno-obrazovnoj skupini
-pravodobno planira, programira i vrednuje
odgojno-obrazovni rad u dogovorenim
razdobljima
-prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s
djecom te vodi brigu o estetskom i
funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje
različitih aktivnosti
-radi na zadovoljavanju svakidašnjih potreba
djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj
svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima
-vodi dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava
stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju
odgojno-obrazovnog procesa
-surađuje s roditeljima, stručnjacima i stručnim
timom u dječjem vrtiću kao i s ostalim
sudionicima u odgoju i naobrazbi djece
predškolske dobi u lokalnoj zajednici
22.rujna 2010.
-odgovoran je za provedbu programa rada s
djecom kao i za opremu i didaktička sredstva
kojima se koristi u radu
-obavezno održavanje roditeljskih sastanaka
individualnih
kontakata
s
-organiziranje
roditeljima,
-obavezno
prisustvovanje
sjednicama
odgojiteljskog vijeća, stručnim aktivima i radnim
dogovorima
-sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa
rada,
-sudjelovanje u organizaciji dječjih izložbi,
-sudjeluje u organizaciji priredbi i ostalih
manifestacija
-prisustvuje i odvodi djecu na kazališne i
kino-predstave organizirane za djecu, šetnje,
izlete i sl.
-sudjeluje u nabavi didaktičkog materijala,
igračaka, slikovnica i ostalog materijala za rad s
djecom,
-surađuje s odgojiteljem druge smjene u cilju što
bolje realizacije odgojno-naobrazbenog procesa
-odgojitelj-mentor ima isti opis poslova i radnih
zadaća kao gore navedeni, uz:
-održavanje oglednih aktivnosti za studente,
pisanje opširnih priprema za ogledni rad s
djecom, vršenje osvrta na održane ogledne
aktivnosti,
-pomaganje studentima prilikom praktičnog rada
u skupini,
-obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svog
rada po nalogu ravnatelja,
-odgovorni odgojitelj osim gore navedenih
poslova obavlja i slijedeće poslove:
-rukovodi organizacijom rada u svom Vrtiću u
suradnji s ravnateljem,
-vodi brigu o inventaru Vrtića (didaktici i
pomagalima),
-brine o blagovremenoj opremljenosti Vrtića,
skupina potrebnim materijalom (didaktičkim i
potrošnim), na vrijeme planira potrebe i
izvješćuje ravnatelja, pedagoga i tajnika,
-uspostavlja stalnu suradnju s ravnateljem,
pedagogom i tajnikom Vrtića radi što boljeg i
učinkovitijeg rada u Vrtiću,
-vodi brigu o radu, redu i disciplini radnika Vrtića
te o propustima izvješćuje ravnatelja, pedagoga i
tajnika,
-na vrijeme izvješćuje ravnatelja, pedagoga ili
tajnika o odsutnosti na poslu zbog bolovanja,
opravdane spriječenosti i drugih razloga,
-na vrijeme izvješćuje ravnatelja, pedagoga ili
tajnika o organiziranim internim zamjenama,
-saziva, predsjedava i rukovodi stručnim aktivom
na razini svog Vrtića,
-obavlja i druge poslove ukoliko to zahtijeva
priroda posla ili po nalogu ravnatelja.
Službeni glasnik Grada Benkovca
IIId.
broj 7.
BROJ IZVRŠITELJA:
-prema Državnom pedagoškom
predškolskog odgoja i naobrazbe
Vrtića,
-organizira zdravstveni pregled radnika za
produženja sanitarnih knjižica,
-sudjeluje u organizaciji roditeljskih sastanaka,
-organizira i održava predavanja za roditelje u
suradnji s pedagogom i ravnateljem Vrtića,
-organizira individualne kontakte s roditeljima,
-vodi brigu oo osobnoj higijeni djece,
-prati stručnu literaturu (psihološku, pedagošku,
zdravstvenu i metodološku),
-sudjeluju na sjednicama odgojiteljskog vijeća,
stručnim aktivima i radnim dogovorima
-prati djecu na izlete, ljetovanja, zimovanja i sl.
-obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada
po nalogu ravnatelja,
standardu
IIIe.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA:
-prema Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi
-VŠS, odgojitelj predškolske djece
IV
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
STRUČNO-PEDAGOŠKI POSLOVI
IVa.
NAZIV RADNOG MJESTA: Zdravstveni voditelj
IVb.
REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE:
IVc.
95
4
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-radi na osiguravanju i unapređenju zaštite
zdravlja djece
-u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem,
odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima
sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka
-radi na poboljšanju i nadzoru prostora u
objektima,
-vodi brigu o prostoriji za izolaciju bolesne
djece,
-vodi zdravstvenu evidenciju pobola i izostanaka
djece,
-vrši pregled oboljele djece (po potrebi
izvješćuje liječnika),
-po potrebi pruža pomoć te organizira i educira
osoblje jaslica i vrtića,
-o
svim
problemima
vezanim
za
higijensko-zdravstveno stanje u objektima Vrtića
izvješćuje ravnatelja i potrebne službe,
-otkriva zdravstveni status djece kod prijema u
Vrtić,
-prati procijepljenost djece i vodi evidenciju o
pobolu djece
-poduzima preventivne mjere i radi na
zdravstvenom odgoju,
-vrši antropometrijska mjerenja djece i obradu
dobivenih podataka,
-nabavlja potreban materijal za dezinfekciju i
dijeli isti po objektima,
-nabavlja sanitetski materijal i po potrebi oprema
objekte,
-sudjeluje u izradi jelovnika i programa za djecu s
posebnim potrebama u prehrani,
-izračunava kalorijsku vrijednost jelovnika,
-vrši svakodnevnu kontrolu kvalitete i kvantitete
hrane,
-vodi brigu o higijeni djece i osoblja koje radi u
Vrtiću,
-vodi zdravstvenu evidenciju pregleda radnika
22.rujna 2010.
IVd.
BROJ IZVRŠITELJA:
-prema Državnom pedagoškom
predškolskog odgoja i naobrazbe
standardu
IVe.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA:
-prema Zakonu o predškolskom odgoju i
naobrazbi.
-VŠS viša medicinska sestra
VI
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
UPRAVNO-PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I
RAČUNOVDSTVENO – FINANCIJSKI
POSLOVI
VIa.
NAZIV RADNOG MJESTA: TAJNIK
VIb.
REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE: 5
VIc.
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-priprema materijale i izrađuje prijedloge općih
akata,
-redovito prati pravne propise, praksu i primjenu
istih u normativnoj djelatnosti (posebno u
oblasti radnih odnosa, organizacije rada Vrtića i
dr.), te u svezi s istima inicira i radi na
utvrđivanju općih akata koji obuhvaćaju
navedenu problematiku,
-priprema prijedloge ugovora, pruža pravnu
pomoć u postupku, u okviru svojih ovlaštenja,
daje tumačenje i mišljenje o primjeni pravnih
propisa i općih akata,
-obavlja sve pravne poslove vezane za statutarne
promjene Vrtića uz vršenje svih pravnih
poslova registracije kod suda i sl.,
-prima stranke,
-vodi urudžbeni zapisnik, prima, odlaže i
otprema poštu,
-arhivira akte i vodi brigu o pismohrani, u
suradnji s ravnateljem organizira poslove i
blagovremene zamjene za odsutne djelatnike,
-sudjeluje u izradi statističkih izvješća,
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
-vodi brigu o prijavljivanju i odjavljivanju radnika
kod mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
-vodi brigu o urednom vođenju matične knjige
radnika,
-prima poštu i odgovara na istu,
-ispunjava putne naloge za službena putovanja,
-prisustvuje seminarima i savjetovanjima u svezi
rada i radnih odnosa,
-sastavlja oglase i natječaje,
-organizira i vodi brigu o svim popravcima u
Vrtiću,
-izdaje sve potvrde u svezi s radom i radnim
odnosima,
-izvješćuje i konzultira ravnatelja o svim tekućim
poslovima,
-vodi brigu o radu tehničkog i pomoćnog osoblja
i njihov je neposredni rukovoditelj,
-radi i druge poslove propisane Statutom Vrtića i
zakonom, te poslove i zadaće iz svog djelokruga
po nalogu ravnatelja,
-vrši unos podataka o djeci polaznicima Vrtića i
ispis djece, te korekcije o istom,
-piše ugovore za djecu polaznike Vrtića, te
dostavlja iste na potpis roditeljima,
-izvješćuje roditelje o rezultatima upisa.
VId.
BROJ IZVRŠITELJA:
-prema Državnom pedagoškom
predškolskog odgoja i naobrazbe
standardu
VIe.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA:
-VSS, dipl. pravnik
-VŠS, upravni pravnik
VII
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
UPRAVNO-PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I
RAČUNOVDSTVENO-FINANCIJSKI POSLOVI
VIIa.
NAZIV RADNOG MJESTA: VODITELJ
RAČUNOVODSTVA
VIIb.
VIIc.
REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE: 6
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-organizira, rukovodi i nadzire rad u
knjigovodstvu
u
pogledu
poslovanja,
zakonitosti i ažurnosti, te odgovara za
navedeno,
-izrađuje financijski plan Vrtića, te rebalans
financijskog plana,
-izrađuje pravilnike, planove i dr. akte vezane za
rad knjigovodstva, a u suradnji s tajnikom i
ravnateljem Vrtića
-sastavlja periodične obračune i zaključne
račune,
-vrši korespodenciju u svezi s financijskim
poslovanjem, kontrolira način odlaganja i davanja
poslovnih knjiga i knjigovodstvenih dokumenata,
96
22.rujna 2010.
-izrađuje statistička izvješća (u svezi s
financijskim poslovanjem),
-vodi analizu o troškovima i prihodima
Vrtića,
-potpisuje knjigovodstvenu dokumentaciju,
-kontrolira računovodstvenu dokumentaciju,
-knjiži primljenu dokumentaciju i temeljnice,
-usklađuje stanje i promjene sa računima
dobavljača i kupaca, evidenciju financijskog
knjigovodstva
s
materijalnim
knjigovodstvom,
-usklađuje stanje i promjene sa računima
dobavljača i kupaca, evidenciju financijskog
knjigovodstva
s
materijalnim
knjigovodstvom,
proknjiženu
dokumentaciju
i
-sređuje
arhivira je,
-obavlja i druge poslove u skladu sa
zakonom te poslove iz svog djelokruga po nalogu ravnatelja,
-obračunava plaće radnika,
-kontrolira i izrađuje temeljnice materijala za
knjiženje u glavnoj knjizi po stvarima,
-brine se za sortiranje dokumentacije,
čuvanje i odlaganje u arhivu knjigovodstva,
-odgovoran
je
za
uredno
vođenje
materijalnog knjigovodstva,
-vodi analitičku knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava,
-vodi kartoteku s tehničkim podacima o
osnovnim sredstvima, njihovom održavanju,
uporabi i smještaju,
-vodi knjigu inventure,
sve
promjene
u
analitičkim
-knjiži
evidencijama osnovni sredstava,
analitičko
knjigovodstvenu
-usklađuje
evidenciju s glavnom knjigom,
-ispostavlja na osnovu internih izvješća i
obračuna knjigovodstvene temeljnice za knjiženje promjene vrijednosti osnovnih sredstava,
-kompletira
svu
dokumentaciju
sa
odgovarajućim
obračunima
i
drugim
dokumentima,
-izrađuje
godišnji
proračun
amortizacije
osnovnih sredstava,
-vodi
posebnu
kronološku
evidenciju
povećanja
i
smanjenja
osnovice
za
amortizaciju u tijeku godine,
-izrađuje
godišnji
obračun
revalorizacije
osnovnih
sredstava
s
odgovarajućim
inventurnim brojevima, daje podatke o tim
brojevima,
-izrađuje potrebne podatke za zaključni
račun i druge potrebe,
pregled
blagajničkog
prometa
i
-vodi
usklađuje saldo s blagajničkim dnevnikom,
-izrađuje blagajnička izvješća,
-obračunava doznake do 42 dana bolovanja,
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
sastavlja obrazac R-1 za bolovanja preko 42
dana,
-prima stranke u svezi s reklamacijama
obračuna plaća,
-prati i primjenjuje sve zakonske odredbe u svezi
s doprinosima iz plaća,
-brine se za uredno čuvanje dokumentacije o
plaćama i za njeno odlaganje u pismohranu,
-prati zakonske propise u svezi s obračunom
plaće i primjenjuje ih prilikom obračuna, te
odgovara za isti,
-vodi evidenciju uplata o djeci i šalje
opomene za neizvršena plaćanja
-obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
VIId.
BROJ IZVRŠITELJA: Prema Državnom
pedagoškom standardu predškolskog
odgoja i naobrazbe
VIIe.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA:
-VSS, VŠS, SSS – ekonomskog smjera
VIII
NAZIV SKUPINE POSLOVA: POMOĆNOTEHNIČKI POSLOVI
- vodi potrebnu dokumentaciju
-obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i
tajnika.
VIII d. BROJ IZVRŠITELJA: 1
VIII e. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I ZADAĆA:
-SSS/ KV kuhar.
IX
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI
IXa.
NAZIV RADNOG MJESTA: POMOĆNI
KUHAR
IXb.
REDNI BROJ U SISTEMATIZACIJI: 8
IXc.
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-sudjeluje u pripravi hrane,
-vodi brigu o racionalnom i ekonomičnom
trošenju prehrambenih namirnica,
-sudjeluje u pranju voća i povrća,
-sudjeluje u vaganju prehrambenih namirnica,
-vrši odlaganje hrane u hladnjak (višak
neupotrijebljene hrane),
-vodi brigu o higijeni odjeće,
-prijavljuje štetu na sredstvima rada voditelju
kuhinje, sudjeluje u održavanju higijene opreme
i posuđa,
-pere i dezinficira pribor za jelo i cjelokupan
prostor kuhinje
-ručno prenosi prehrambene namirnice od
skladišta do kuhinje,
-prenosi gotovu hranu od kuhinje do vozila,
-sudjeluje u procesu pripremanja jela,
-vodi brigu o kvaliteti pripremljenog jela,
-vodi potrebnu dokumentaciju
-obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja,
tajnika, zdravstvenog voditelja i voditelja
kuhinje.
X
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI
Xa.
NAZIV RADNOG MJESTA: DOMAR
Xb.
REDNI BROJ U SISTEMATIZACIJI: 9
Xc.
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-vrši održavanje instalacija i uređaja za
zagrijavanje,
-vrši sve potrebne radnje u svezi zagrijavanja
prostorija Vrtića,
-obavlja redovito čišćenje i održavanje instalacija
i uređaja za zagrijavanje,
-vodi računa i nadzire higijensko-sanitarne
uređaje i vrši sitne popravke u Vrtiću i
područnim odjeljenjima,
VIIIa. NAZIV RADNOG MJESTA: VODITELJ
KUHINJE
VIIIb. REDNI BROJ SISTEMATIZACIJE: 7
VIIIc. OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-organizira nabavu prehrambenih namirnica u
suradnji s ostalim službama,
-organizira i vrši pripravu jela,
-organizira pravilnu raspodjelu zajutraka,
doručaka, ručkova i užine u suradnji sa svojim
pomoćnikom,
-vodi brigu o raznovrsnosti dječje prehrane,
-organizira racionalno i ekonomično korištenje
prehrambenih namirnica i gotove hrane,
-organizira odlaganje hrane u hladnjak,
-izrađuje jelovnik u suradnji s glavnom
medicinskom sestrom,
-vodi brigu o uništenom posuđu i isto izdvaja u
suradnji s pomoćnikom,
-vrši mjesečnu inventuru uništenog ili razbijenog
posuđa i o istom izvješćuje ravnatelja, tajnika i
računovodstvo,
-sudjeluje u nabavi kuhinjskog inventara,
-organizira raspoređivanje hrane po područnim
vrtićima u suradnji s pomoćnikom,
-vodi brigu o urednosti kuhinje, te izgledu svih
koji sudjeluju u pripravi i distribuciji hrane,
-odgovorna je za nezakonito iznošenje hrane iz
kuhinje
-odgovara za kompletnu organizaciju rada
kuhinje,
97
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
Xd.
Xe.
-vodi brigu o čistoći kotlovnice,
-sudjeluje u održavanju zelenih površina (košenju XIIc.
trave, obrezivanju živice…),
-sudjeluje u nabavi potrošnog materijala
neophodnog za sitne popravke,
-vrši kontrolu i popravlja električne uređaje u
Vrtiću,
-vrši popravak inventara Vrtića,
-liči zidove i stropove Dječjeg vrtića
-obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i
tajnika.
BROJ IZVRŠITELJA:
-prema Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i naobrazbe
14
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I XIId.
ZADAĆA:
- SSS s potrebnom kvalifikacijom
BROJ IZVRŠITELJA:
-prema Državnom pedagoškom
predškolskog odgoja i naobrazbe
standardu
REDNI BROJ U SISTEMATIZACIJI: 10
V.
PRAVA I OBVEZE RADNIKA
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-svakodnevno obavlja poslove čišćenja u svim
prostorijama Vrtića (sobe dnevnog boravka,
sanitarni čvor, predvorje, stubište, hodnici,
uredi…)
-pere staklene površine
-pere i dezinficira igračke, sanitarni čvor 2-3 puta
dnevno,
-vrši dnevno raspremanje i pospremanje ležaljki,
-vrši čišćenje okoliša, ulaza u Vrtić, te dvorišta
Vrtića,
-vodi brigu o cvijeću u prosotrijama Vrtića,
-odgovorna je za otvaranje Vrtića,
-priprema stolove za jelo,
-obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja,
tajnika, zdravstvenog voditelja.
Članak. 23
U obavljanju svojih radnih zadataka radnici imaju ista
prava i obveze utvrđene zakonom, propisima donesenim
na temelju zakona, Statutom Dječjeg vrtića “Bubamara”
Benkovac, općim aktima, propisima o radu, Kolektivnim
ugovorom, te Godišnjim planom i programom, iste
stručno i odgovorno izvršavati.
XIa.
NAZIV RADNOG MJESTA: SPREMAČICA
XIb.
XIc.
Članak 24.
Dužnost je radnika i drugih osoba koje borave u
Dječjem vrtiću skrbiti se o imovini Dječjeg vrtića prema
načelu dobrog gospodara.
Članak 25.
Radnici Dječjeg vrtića i roditelji ne smiju bez odobrenja
ravnatelja dovoditi u Dječji vrtić strane osobe.
Članak 26.
Odgojitelji,
stručni
suradnici i ravnatelji imaju
standardu
obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno
planu i programu koji donosi ministar nadležan za
obrazovanje, te napredovati u skladu s odredbama
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića
ZADAĆA:
“Bubamara” Benkovac.
- osnovna škola
BROJ IZVRŠITELJA:
-prema Državnom pedagoškom
predškolskog odgoja i naobrazbe
XII
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI
XIIa.
NAZIV RADNOG MJESTA:
PRALJA-KROJAČICA
XIIb.
REDNI BROJ U SISTEMATIZACIJI: 11
98
OPIS POSLOVA I ZADAĆA:
-pere rublje (posteljinu za djecu, radnu odjeću
osoblja, stolnjake, plišane igračke i sl.) i pegla ga,
-krpa oštećeno rublje,
-šiva posteljinu, radnu odjeću, stolnjake,
zavjese….
-održava čistoću praonice, skladišta za rublje i
drugih prostorija vezanih uz praonicu, izdaje
oprano rublje po vrtićima,
-obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja,
zdravstvenog voditelja i tajnika
-za vrijeme odsutnosti pralje poslove dijele
spremačice.
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA I
ZADAĆA:
-NSS šivač
-Osnovna škola
NAZIV SKUPINE POSLOVA:
POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI:
XIe.
22.rujna 2010.
XIIe.
XI
XId.
broj 7.
Članak 27.
Radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
koji ne ispunjavaju ovim Pravilnikom propisane uvjete
stupnja i vrste stručne spreme za obavljanje poslova i
radnih zadataka na kojima su zatečeni danom stupanja na
snagu ovog Pravilnika nastavljaju s obavljanjem tih
poslova, ako zakonom nije drugačije određeno.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Bubamara“ Benkovac iz 1998. godine Klasa:
601-01/98-02/02; Urbroj: 2198/27-33-98-1.
Članak 29.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave na Oglasnoj ploči Dječjeg Vrtića.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Mile Marić
———————————————————————
99
22.rujna 2010.
Službeni glasnik Grada Benkovca
broj 7.
Izdavač: GRAD BENKOVAC, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac
Glavni urednik: Frane Tokić, tel: 023/684-880, 023/684-887, fax 023/684-882
e-pošta: [email protected]
www.benkovac.hr
Tisak: Grad Benkovac
100
22.rujna 2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
6 282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content