close

Enter

Log in using OpenID

(PDF, 920KB) - NLP & Coaching Akademija

embedDownload
100%st varno
napisala: dr. Nada kaiser
Fotografije: getty images
Psihoterapeutkinja dr. Nada Kaiser
Energija
iscjeljenja
Vjerujući da nam je univerzalna božanska energija svima
na raspolaganju, Sensina suradnica, psihoterapeutkinja
Nada Kaiser, koristi njezinu blagodat zajedno s
uobičajenim psihoterapijskim metodama. Energetske
tehnike jednostavne su i učinkovite otvorimo li svoje
srce ideji da svi pripadamo istom izvoru koji nam je
namijenio, ništa manje nego zdravlje i ravnotežu
69
100%st varno
E
nergetskih iscjelju­
jućih tehnika sve je
više. Poznate su pod
nazivima theta is­
cjeljivanje, reiki, tehnika emocionalne
slobode ili EFT, rekonektivno iscjelji­
vanje, ali i onima o kojima se u našem
podneblju glas još nije proširio kao što
su Matrix Energetics i Healing Code.
Sve su one usmjerene na iscjeljenje fi­
zičkih i psihičkih stanja pretpostavlja­
jući da su svi naši problemi uzrokovani
svojevrsnim blokadama ili izobliče­
njima energije u našim tijelima. Jed­
nom kad se energija „ispravi“ ili kad
se otkloni ono što je blokira te se ona
uskladi s prirodnim tokovima, spon­
tano dolazi do iscjeljenja. No kako je
nemoguće dokazati djelotvornost ovih
tehnika na znanstveni način, oni koji
se oslanjaju na svoj kritički um preče­
sto ih odbacuju.
energetski rad
Jedni se ovim tehnikama koriste
kao posljednjom slamkom spasa, dok
mnogi od nas vjeruju u postojanje
izvora kojemu svi pripadamo i iz ko­
jega možemo crpsti neizmjernu ener­
giju. I sama u to vjerujem, i ne samo
Energetske tehnike usmjerene su na iscjeljenje
pretpostavljajući da su naši problemi uzrokovani
izobličenjima energije u našem tijelu
to – u svojoj psihoterapeutskoj prak­
si često ih s uspjehom primjenjujem.
Samo zato što nešto ne mogu racio­
nalno objasniti ili dokazati, ne znači
da to nije djelotvorno. Odavno sam to
naučila. Odgojena sam u kršćanskom
duhu i u sredini u kojoj sam odrasla
mogla sam svjedočiti da „neobjašnjivo“
postoji. Moje prvo indirektno iskustvo
s energetskim tehnikama imalo je veze
s Perom, ženom koja je u mojoj društ­
venoj sredini bila poznata po sposob­
nostima da „vidi“ i nađe rješenje pro­
blema. Jednog je dana moj bratić, tada
petogodišnjak, nestao. Pokazalo se da
se izgubio u šumi, a Pera ga je „vidjela“
na mjestu koje je opisala. Točno ondje
je i pronađen. Iako nam je Pera bila
zadnja nada da ćemo ga pronaći, upra­
vo nam je ona u tome pomogla. Bio je
to energetski rad, iako nitko nije znao
objasniti kako i zašto funkcionira.
Pretpostavljam da Pera nije poznavala
Nova etapa svjesnosti
Živimo u vremenu kada se pojavljuje sve više pristupa iscjeliteljskim energijama. Neki duhovni učitelji to objašnjavaju pretpostavkom da oko Zemlje
postoji svojevrstan energetski omotač, izvor sveg znanja i mudrosti, u kojemu su utkani svi koraci i metode razvoja koji pomažu da se dogode skokovi
u svjesnosti čovječanstva.
Kada je čovječanstvo spremno za sljedeću etapu svog razvoja, tada
se iz tog univerzalnog znanja „oslobađa“ metoda, koja se brzo širi i vodi
čovječanstvo u novu etapu svjesnosti. Tako si možemo objasniti činjenicu
da su zadnjih godina nastale nove metode poput theta iscjeljivanja, Tesla
metamorfoze, Matrix Energeticsa, Quantum Entrainmenta, Healing Codea,
energetskog ispravljanja i mnogih drugih.
70
nikakve zakone fizike, ali to nije bilo
važno za njezin rad.
poremećaji frekvencije
No ako bismo pokušali objasniti
kako funkcioniraju mnoge energetske
tehnike, morali bismo se vratiti upra­
vo na fiziku. Znanstvenici danas znaju
da je svaka materija zapravo zgusnuta
energija koja se kreće velikom brzinom
i na različitim frekvencijama. Kad zbog
nekih vanjskih ili unutarnjih čimbenika
dođe do poremećaja frekvencije, nastaje
disbalans energije koji se može mani­
festirati u obliku različitih simptoma.
U ljudskom tijelu to se očituje u obliku
poremećaja i bolesti. Smatram, kao i
mnogi, da u univerzumu postoje ener­
gije različitih frekvencija koje su na ras­
polaganju za harmonizaciju i iscjeljenje.
One su nam dostupne ako znamo kako
ih koristiti. Za mene je ta energija bo­
žanska, univerzalna, kozmička i prije
svega inteligentna. Svjedočila sam o
njezinoj učinkovitosti i upravo zato
iscjeliteljske tehnike koristim jednako
kao i klasične, psihoterapijske metode.
Znam, naime, da se ljudi razlikuju
u načinu doživljavanja svijeta, po nor­
mama, uvjerenjima i vrijednostima do
kojih drže. Način na koji rješavamo
probleme, a i nesvjesne strategije po­
moću kojih se suočavamo s izazovima
u životu, obično su rezultat naših do­
sadašnjih iskustava. Upravo tu činjeni­
cu imam u vidu kad kao psihoterapeut
radim s ljudima pa upotrebljavam onaj
pristup koji mi se za svakoga ponaosob
100%st varno
100%st varno
čini najučinkovitiji. A koji će to pristup
biti, procjenjujem prema mentalnom
sklopu osobe, dakle njenim uvjerenjima
i iskustvima, ali i pomoću svoje intui­
cije. Koja je metoda najpovoljnija ovisi
o svim informacijama koje dobijem u
našem kontaktu, ponajprije onom ne­
verbalnom. Mnogo će mi reći držanje
osobe, njezin pogled, način na koji go­
vori ili gestikulira, čemu pridaje pažnju
i važnost.
intuicija i zrcalni neuroni
Naime, svi osjetimo drugu osobu i
reagiramo na ono što osjećamo. Zato su
zaslužni naši „zrcalni neuroni“ koji nam
pomažu – dokazali su znanstvenici – da
se uživimo u stanje druge osobe i da
pokažemo empatiju. Naravno, da bismo
na taj način primili informacije, mora­
mo usmjeriti pažnju na taj suptilan
tom trenutku procijenila da bi za ovu
osobu bilo najučinkovitije energetski
ispraviti kralježnicu. Riječ je o energet­
skoj metodi koja u trenutku može utje­
cati na tijelo i vidljivo popraviti držanje.
Ovoj djevojci ne samo da je pomogla
u ispravljanju tjelesnih nepravilnosti,
nego joj je povećala energetski protok u
tijelu što je doprinijelo da se ona ohrab­
ri i osnaži. Iako ovakav multidiscipli­
narni pristup donosi najviše dobrobiti,
ne koristi se često jer mnogi od njega
zaziru, među ostalim, i zbog straha od
„nepoznatih energija“. Odakle one do­
laze, što su, jesu li prijateljske, mogu li
se obuzdati i je li, na kraju krajeva, sve
to izmišljotina? Kad se um upetlja u
procjenu nečega što nije logično, može
nastati prava zbrka.
Učinkovitost ovih metoda može se
vrlo lako provjeriti na vlastitoj koži.
tivne situacije, smišljate nepovoljne is­
hode, odjednom će vas ispuniti negativ­
na energija, osjećat ćete se loše. No ako
pažnju svjesno preusmjerite na pozitiv­
no, osjećat ćete se lakše jer će i energija
poprimiti pozitivne kvalitete. Energija
je neutralna, mi joj svojom namjerom
dajemo pozitivan ili negativan pred­
znak. Ako to razumijemo, bit će nam
jasno da smo mi kreatori svojih osjeća­
ja i režiseri vlastitih života koji svjesno
mogu odlučiti kako će se osjećati.
korak bliže zdravlju
Osim namjere, metodama je zajed­
ničko što obično koriste vizualizaciju.
Kad nešto zamišljamo, u tu sliku oda­
šiljemo svoju energiju, dakle namje­
ru. Ako zamišljamo zdravlje, sreću i
pozitivne osjećaje, bit ćemo im korak
bliže. Tehnikama je zajedničko što u
Sve metode dolaze iz istog kreativnog izvora i mnoge imaju zajedničke
elemente. Osobe koje se danas smatraju kreatorima tih metoda i same
svjedoče da su informaciju o njima ‘dobile’ iz neke nepoznate sfere
Popularne energetske metode
Reiki je metoda u kojoj se praktičar povezuje s reiki energijom, (reiki u prijevodu s japanskog znači životna energija) koju preko svojih ruku prenosi na klijenta polažući ih
na razne dijelove njegova tijela. Na taj način ga energetski
izbalansira.
Tesla metamorfoza koristi tzv. Tesla valove koji su
različiti od „hercijanskih“ i koji se s udaljenošću pojačavaju.
Koriste se za rekonstrukciju ljudskih DNK lanaca te za
njihovo usklađivanje s prirodom i univerzumom. Praktičar
radi određenim pokretima ruku i usmjerava energiju, a
klijent je prima pasivno. Radi se i na daljinu.
Matrix Energetics i Quantum Entrainment
vrlo su slične metode. Obje rade s elektromagnetskim
valovima. Terapeut tu energiju primjenjuje dodirivanjem
dviju točaka na tijelu osobe s kojom radi. Istovremeno,
mentalnim povezivanjem ovih točaka na tijelu ili u auri
osobe, inicira se kvantni val i nastaje vibracija koja može
zaljuljati čovjeka. Pri tome terapeut ima dobru namjeru,
vjeruje u inteligenciju univerzuma i sposobnost iscjeljenja
72
te i sam ulazi u neutralno stanje bez misli. Harmonizira se i
balansira mentalna, emocionalna, fizička i duhovna razina.
Energetsko ispravljanje koristi univerzalnu energiju, koja postoji u svrhu toga, tako što se praktičar s njom
poveže i na pacijenta mentalno prenese energiju koja ga
ispravi. Ta je promjena odmah vidljiva i mjerljiva. Ovaj me
efekt uvijek nanovo fascinira, kao i moje klijente. Ono što
je moguće postići pomoću energetskih metoda odmah je
vidljivo pa to iskustvo možemo prenijeti i na druga životna
područja.
Theta iscjeljivanje je metoda koja se bazira na
ulaženju u stanje svijesti koje je povezano s theta
moždanim valovima. Iscjeljivanje je vođeno intuicijom
i bezuvjetnom ljubavi stvoritelja što nam pomaže
da mijenjamo svoja podsvjesna vjerovanja, modele
mišljenja te način na koji doživljavamo sebe i svijet
oko sebe. Na ovoj razini svijesti dobivamo informacije i
istovremeno zamišljamo da se iscjeljenje dogodilo i da
mu svjedočimo.
osjećaj u sebi. Mnogi od nas, nažalost,
oslanjajući se prvenstveno na logički
um, taj osjećaj ignoriraju iako nam on
može biti od neprocjenjive vrijednosti
u procjeni i vrednovanju onoga što smo
doživjeli. Upravo se na tome temelji in­
tuicija – ona je suma naših iskustava na
nesvjesnoj razini i može nam pomoći
da koristimo podsvjesna saznanja u do­
nošenju odluka. Ukratko, to bi značilo
osloniti se na svoj unutarnji osjećaj pri
odlučivanju. Baš to činim u radu i zato
ću s nekim ljudima upotrijebiti klasič­
ne psihoterapijske metode ili coaching,
a s drugima energetske metode ili pak
kombinaciju. Za primjer mogu navesti
slučaj 18-godišnje djevojke koja je na
savjetovanje došla zbog depresije i pat­
nje zbog izgleda. Djevojka, naime, ima
nepravilno držanje jer joj je jedna noga
kraća od druge te su joj mišići različito
razvijeni. Postoje razne psihoterapeut­
ske metode koje su odlične u otklanja­
nju tuge i nezadovoljstva, no ja sam u
Koju odabrati? Zapravo ne postoji ona
koja je najbolja ili učinkovitija od dru­
gih. Sve ove metode dolaze iz istog kre­
ativnog izvora i zanimljivo je da mnoge
imaju zajedničke elemente. Osobe koje
se danas smatraju kreatorima tih meto­
da i same svjedoče da su informaciju o
njima „dobile“ iz neke nepoznate sfe­
re. Kao da su se „spustile“ poput dara.
Kompletne procedure odjednom su im
bile poznate i nije bilo potrebno raz­
vijati metodu. Nadalje, u većini ovih
tehnika potrebno je koristiti namjeru.
U namjeri se krije naša vlastita volja da
nešto promijenimo pa o nama samima
ovisi hoće li se promjena dogoditi. Neki
ljudi ne žele promjene iako je situacija
u kojoj se nalaze nepovoljna. To je jed­
nostavno njihov način učenja. Stoga o
našoj slobodnoj volji ovisi hoćemo li
se iscijeliti. Osim toga, energija slijedi
našu namjeru. Tamo gdje usmjerimo
pažnju ide i naša energija. To možete
isprobati odmah – ako mislite na nega­
primjeni koriste i ruke zato što se u
njima koncentrira naša energija. One
su naše oruđe promjena. Često sasvim
nesvjes­
­
no stavljamo ruku na mjesto
koje nas boli. To je naša instinktivna
potreba da si odašiljemo pozitivnu is­
cjeljujuću energiju. Osim toga, u veći­
ni tehnika slušamo svoj unutarnji glas,
svojevrsnog vodiča.
Važno je, međutim, znati da nema
prave i krive energetske metode, a po­
sebno nema jedine ispravne. Sve one
mogu biti dobar alat u rukama osobe
koja ima dobru namjeru, znanje i pri­
sutnost. Stoga je ujedno važno pro­
vjeriti na čemu praktičar bazira svoje
znanje, koju formalnu ili neformalnu
kompetenciju ima te drži li se etičkog
kodeksa. Slušamo li svoj unutarnji
glas, znat ćemo u čije se ruke trebamo
prepustiti. No, odgovornost ne treba
predati u ruke praktičara, na nama je
da preuzmemo odgovornost za vlastito
zdravlje i napredak.
73
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
920 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content