close

Enter

Log in using OpenID

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.

embedDownload
ZAPISNIK
sa 23. sjednice
Općinskog vijeća Općine Ribnik
održane dana 20. veljaĉe 2012. godine
Poĉetak sjednice u 18,00 sati u vijećnici Općine Ribnik.
NAZOĈNI VIJEĆNICI:
Nikola Dolinar
Draţen Jarnević
Dinko Car
Ţeljko Jakša
Ţeljko Cigić
ODSUTNI VIJEĆNICI:
Ivan Kuzmić
Ivan Novosel – stigao u 19,26 sati.
Sjednici prisustvuje:
Ţeljko Car, Općinski naĉelnik
Ivan Piškurić, zamjenik Općinskog naĉelnika, ne prisustvuje sjednici.
Sjednici prisutni predstavnici medija i to TV 4 RIJEKE, za trajanja aktualnog sata.
Predsjednik Općinskog vijeća, gosp. Nikola Dolinar, pozdravio je prisutne te predloţio
slijedeći
DNEVNI RED:
1)
2)
3)
4)
5)
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Aktualni sat.
Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošaĉa.
Donošenje Odluke o sufinanciranju rada LAG-a Vallis Colapis.
Donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava iz Proraĉuna Općine Ribnik za
redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka u 2012. godini.
6) Donošenje Analize stanja zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Ribnik u 2011.
godini te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
podruĉju Općine Ribnik za 2012. godinu.
7) Donošenje Odluke o uvjetima i naĉinu drţanja kućnih ljubimaca, naĉinu kontrole
njihova razmnoţavanja, uvjetima i naĉinu drţanja vezanih pasa te postupanju s
napuštenim i izgubljenim ţivotinjama.
8) UvoĊenje dodatnih sati engleskog jezika u PŠ Ribnik.
9) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Ribnik.
10) Pitanja i prijedlozi.
Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.
1
Ad.2.) Aktualni sat.
Naĉelnik gosp. Ţeljko Car pozdravlja prisutne, a posebice predstavnike medija
TV 4 RIJEKE.
Naĉelnik istiĉe kako je predan zahtjev za izmjene i dopune Prostornog plana
Karlovaĉke ţupanije kako bi se 35 ha zemljišta u naselju Lipnik uvrstilo u
graĊevinsko zemljište (do Rilca). Na tom zemljištu izgradilo bi se kroz tri
godine turistiĉko naselje sa 360 leţajeva, a 120 leţajeva u 12 vila sa 5 zvjezdica.
Voditelj projekta je gosp. Petar Perkušić. Sjedište bi bilo u Lipniku za cijeli
sjeverozapadni dio Hrvatske. Za nas bi taj projekt znaĉio iskorak u infrastrukturi
od cesta do proĉišĉivaća voda.
Nadalje, radovi na adaptaciji zdravstvene ambulante su gotovi. Imamo problem
sa jednom neodgovornom vlasnicom pasa koja iste drţi u stanu u zgradi iznad
ambulante. Donijeti ćemo odluku o drţanju kućnih ljubimaca koja će biti
europska. Naĉelnik je bio na sastanku sa ravnateljicom Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje u Karlovcu gĊe. Ivane Horvat, koja je oduševljeno
prihvatila naše napore oko ponovnog rada zdravstvene ambulante u Ribniku.
Što se tiĉe ĉišćenja snijega na nerazvrstanim cesta, a kojega je bilo preko pola
metra, isti je oĉišćen već drugo jutro, tako da su prometnice bile prohodne.
Nemili dogaĊaj koji se desio sa smrću supruţnika Gorup. Pokojnici su imali
skrbnike koji su bili kod njih na utorak, a supruţnici su pronaĊeni mrtvi u
nedjelju. Ne snosimo nikakvu odgovornost pošto su imali skrbnike.
Nije kritika prema nikome, ali istiĉe kako smo nezadovoljni sa nestankom vode
koje za graĊane Općine Ribnik nije bilo neprekidno dva dana. Prva informacija
koja je dobivena od sluţbe 112 je bila da je došlo do kvara na vodoopskrbnom
sustavu u Ozlju, a informacija od Komunalno Ozalj d.o.o. je bila da nema vode
u izvoru Obrh, što je naĉelniku i osobno potvrdio direktor Komunalno Ozalj
d.o.o. gosp. Zlatko Gojmerac. Izlazna cijev za Ribnik je najviša, a prvi ostajemo
bez vode. Koliko znamo u Ozlju nisu imali redukciju. Ţalosno je da Josip
Mlinarić, na ĉijem je zemljištu izvor, prvi ostaje bez vode. TakoĊer, naĉelnik
smatra kako nije u redu da nemamo nikakvu informaciju, da drugi imaju vodu
pa i Krašić i jedna mesna industrija. Njemu ĉestita, on je svoj problem riješio, ali
oni koji su nas zastupali, nisu to dobro odradili. Naĉelnik istiĉe kako je Općina
Ribnik ranijih godina upozoravala na opasnosti od miniranja terena koje provodi
Kamenolom Ţakanje, pošto ne znamo što se dogaĊa u podzemlju niti koje su
posljedice. TakoĊer, što se tiĉe izgradnje turistiĉkog naselja u Ribniku, u zavodu
za prostorno ureĊenje, upitali su me odakle ćemo imati vodu? Naĉelnik smatra
kako je voda postala ograniĉavajući faktor razvoja ribniĉkog kraja.
2
Komunalno Ozalj d.o.o. ne ispušta biološki minimum vode u potok Obrh.
Podruĉje Općine Ribnik dva dana je ostalo bez vode u potocima i hidrantima,
što je veliki problem sa stajališta zaštite od poţara. Naĉelnik istiĉe kako nije bilo
politiĉke volje da Općina Ribnik ima svoje predstavnike u Skupštini i
Nadzornom odboru Komunalnog Ozalj d.o.o.
Naĉelnik istiĉe kako je upravo potpisivao opomene za dugovanja graĊana.
Smatra kako moramo biti sposobni ubrati svoje prihode. Dajemo višestruko više
nego što naplatimo. Najlakše je ugasiti javnu rasvjetu. Morati ćemo provoditi
ovrhu. Naĉelnik moli vijećnike da to kaţu graĊanima. Napominje kako će doći u
svako selo i reći ljudima da ako ne ţele plaćati komunalnu naknadu onda niti ne
trebaju javnu rasvjetu i ĉišćenje snijega.
Vijećnik gosp. Ţeljko Jakša rekao je kako je primijetio da je pritisak vode slab, a
informacija koju je dobio u Komunalnom Ozalj je bila da vode nema. Smatra
kako neki parametri nisu dobro postavljeni. Smatra da će stanje biti još gore
kada doĊe proljeće. Smatra da je trebalo raditi redukciju svima, a ne tako da na
kraju Ribnik nema vodu i da su samo graĊani Općine Ribnik oštećeni.
Ad.3.) Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za reklamacije
potrošaĉa.
Naĉelnik gosp. Ţeljko Car upoznaje vijećnike sa ĉinjenicom da je Općina dobila sluţbeni
poziv u Drţavni inspektorat vezano uz koncesiju za prijevoz pokojnika, a sve u svezi
poštivanja Zakona o zaštiti potrošaĉa. Predlaţe se donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva
za reklamacije potrošaĉa za javne usluge koje potrošaĉima pruţa Općina Ribnik.
Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi
ODLUKA
Na temelju ĉlanka 8. i ĉlanka 24. stavak 7. Zakona o zaštiti potrošaĉa („Narodne novine“ broj
79/07, 125/07, 79/09, 89/09 i 133/09) i ĉlanka 26. Statuta Općine Ribnik ("Glasnik
Karlovaĉke ţupanije" broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. sjednici
odrţanoj dana 20. veljaĉe 2012. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošaĉa
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za reklamacije potrošaĉa (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), za javne usluge koje potrošaĉima pruţa Općina Ribnik.
Ĉlanak 2.
Pod javnim uslugama iz ĉlanka 1. ove Odluke podrazumijeva se:
- odrţavanje groblja u Lipniku i groblja u Gornjoj Stranici,
- odrţavanje objekata mrtvaĉnica u Lipniku i Gornjoj Stranici te
- odrţavanje javnih površina.
3
Ĉlanak 3.
Duţnost Povjerenstva je pisano odgovoriti potrošaĉima na reklamacije u roku od
30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
Ĉlanak 4.
U Povjerenstvo za reklamacije potrošaĉa imenuju se:
1. Nikola Paunović, Jasenovica 18., Ribnik
- za predsjednika,
2. Zlata Trţok, Ribnik 43., Ribnik
- za ĉlana,
3. Branko Peĉaver, predstavnik Udruge za zaštitu potrošaĉa - za ĉlana.
Ĉlanak 5.
Povjerenstvo je duţno u svom radu postupati prema odredbama Pravilnika o radu
koji se donosi na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.
Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku
Karlovaĉke ţupanije“.
Ad.4.) Donošenje Odluke o sufinanciranju rada LAG-a Vallis Colapis.
Predlaţe se sufinanciranje rada LAG-a Vallis Colapis na prošlogodišnjoj razini, odnosno sa
800,00 kuna mjeseĉno. Ĉlanovi LAG-a dobivaju dodatne bodove prilikom ocjenjivanja
projekata.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
Na temelju ĉlanka 26. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovaĉke ţupanije“ broj 22/09),
Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. sjednici odrţanoj dana 20. veljaĉe 2012. godine,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju rada LAG-a Vallis Colapis
Ĉlanak 1.
Općina Ribnik sufinancirati će u 2012. godini rad LAG-a Vallis Colapis sa ciljem
korištenja usluga istog pri kandidiranju projekata u svrhe ruralnog razvoja podruĉja Općine
Ribnik.
Ĉlanak 2.
Visina sufinanciranih sredstava u godišnjem iznosu od 9.600,00 kuna doznaĉavati će
se u mjeseĉnom iznosu od 800,00 kuna na ţiro-raĉun Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis.
Ĉlanak 3.
Sredstva iz ĉlanka 2. ove Odluke osigurana su u Proraĉunu Općine Ribnik za 2012.
godinu, Aktivnost: Sufinanciranje rada LAG-a Vallis Colapis, A1007 05 („Glasnik
Karlovaĉke ţupanije“ broj 03/12).
4
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. sijeĉnja
2012. godine te će biti objavljena u “Glasniku Karlovaĉke ţupanije”.
Ad.5.) Donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava iz Proraĉuna Općine Ribnik za
redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka u 2012. godini.
Predlaţe se donošenje Odluke o rasporeĊivanju sredstava sukladno proraĉunskoj stavci.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
Na temelju ĉlanka 7. stavak 2. Zakona o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne
promidţbe („Narodne novine“ broj 24/11 i 61/11) i ĉlanka 26. Statuta Općine Ribnik
(„Glasnik Karlovaĉke ţupanije“ broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23.
sjednici odrţanoj 20. veljaĉe 2012. godine, donosi
ODLUKU
o rasporeĊivanju sredstava iz Proraĉuna Općine Ribnik
za redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka
u 2012. godini
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĊuje se iznos sredstava koja se u Proraĉunu Općine Ribnik
osiguravaju za redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka koje imaju ĉlana u
Općinskom vijeću Općine Ribnik, u visini od 3.500,00 kuna.
Raspodjela sredstva iz stavka 1. ovog ĉlanka utvrĊuje se za razdoblje od 01. sijeĉnja
do 31. prosinca 2012. godine.
Ĉlanak 2.
Sredstva iz ĉlanka 1. ove Odluke rasporeĊuju se na naĉin da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog ĉlana u Općinskom vijeću Općine Ribnik, tako da pojedinoj politiĉkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih ĉlanova u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća Općine Ribnik.
Za svakog izabranog ĉlana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, politiĉkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviĊenog po svakom ĉlanu
Općinskog vijeća.
Za svakog ĉlana Općinskog vijeća Općine Ribnik utvrĊuje se iznos od 500,00 kuna.
Za svaku ĉlanicu Općinskog vijeća, kao pripadnicu podzastupljenog spola, utvrĊuje se
iznos od 550,00 kuna.
5
Ĉlanak 3.
Sredstva iz ĉlanka 1. ove Odluke rasporeĊuju se politiĉkim strankama kako slijedi:
Broj vijećnika
Red. br.
Politiĉka stranka
1.
2.
3.
Hrvatska seljaĉka stranka - HSS
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP
SVEUKUPNO:
ţene muškarci
0
0
0
0
4
2
1
7
UKUPNO
u kunama
2.000,00
1.000,00
500,00
3.500,00
Ĉlanak 4.
RasporeĊena sredstva iz ĉlanka 3. doznaĉiti će se politiĉkim strankama na njihove
raĉune, tromjeseĉno u jednakim iznosima.
Ĉlanak 5.
Sredstva za provedbu ove Odluke, planirana su u Proraĉunu Općine Ribnik za 2012.
godinu („Glasnik Karlovaĉke ţupanije“ broj 03/12), na poziciji P1001 (Program 01:
Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća), A1001 02 (Aktivnost: Financiranje
rada politiĉkih stranaka).
Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. sijeĉnja
2012. godine, te će biti objavljena u „Glasnik Karlovaĉke ţupanije“.
Ad.6.) Donošenje Analize stanja zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Ribnik u 2011.
godini te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju
Općine Ribnik za 2012. godinu.
Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi
ODLUKA
Na temelju ĉlanka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i ĉlanka 26. Statuta Općine Ribnik („Glasnik
Karlovaĉke ţupanije“ broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23.
sjednici odrţanoj dana 20. veljaĉe 2012. godine, donosi
ANALIZU
stanja zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Ribnik
u 2011. godini
6
Odredbom ĉlanka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07 i 38/09) odreĊeno je da u ostvarivanju prava i obveza u podruĉju
zaštite i spašavanja, predstavniĉka tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju stanje sustava zaštite i
spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofalne i velike nesreće, te ustrojavanje,
pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji,
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Temeljem ĉlanka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“
broj 174/04, 79/07 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik donijelo je Odluku o
imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja Općine Ribnik („Glasnik Karlovaĉke
ţupanije“ broj 29/09 i 43/09).
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Ribnik rukovodi i
koordinira Općinski naĉelnik, uz struĉnu pomoć Stoţera zaštite i spašavanja
Općine Ribnik.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stoţera zaštite i
spašavanja, KLASA: 810-06/08-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-10-45 od 22.
listopada 2010. godine, naĉelnikom Stoţera imenovan je zamjenik Općinskog
naĉelnika izabran na izvanrednim izborima za izbor naĉelnika Općine Ribnik
odrţanim dana 03. listopada 2010. godine.
Stoţer zaštite i spašavanja je struĉno, operativno i koordinativno tijelo koje
pruţa struĉnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za
upravljanje i usklaĊivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice u sluĉaju neposredne prijetnje katastrofe i veće
nesreće s ciljem spreĉavanja, odrţavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i
veće nesreće na podruĉju Općine Ribnik.
U toku 2011. godine nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stoţera.
Općina Ribnik ima usvojen Plan zaštite od poţara temeljen na Procjeni
ugroţenosti od poţara.
Dobrovoljna vatrogasna društva u toku 2011. godine vršila su u vrijeme
povećanih opasnosti od poţara ophodnju i izviĊanje terena.
U 2011. godini nije bilo intervencija gašenja poţara na objektima i otvorenom
prostoru.
Tokom godine pregledana je hidrantska mreţa i ispitani su postojeći hidranti. U
proljetnim mjesecima ĉlanovi DVD-a organizirali su spaljivanje korova na
mjestima koja su potencijalna za izbijanje poţara, a koje nisu u mogućnosti
mještani obaviti sami.
Mještani su takoĊer upoznati sa mjerama, vremenom i naĉinom spaljivanja
korova na vlastitim površinama preko plakata tiskanih od strane Vatrogasne
zajednice Općine Ribnik.
7
Provodile su se preventivne vjeţbe, te ispitivala vatrogasna oprema.
14 vatrogasaca dobrovoljnih vatrogasnih društava Ribnik i Lipnik završili su
teĉaj za ispitanog vatrogasca.
TakoĊer se planira 8 vatrogasaca školovati za vatrogasnog doĉasnika (teĉaj će se
odrţati tijekom 2012. godine).
DVD Ribnik nabavio je slijedeću opremu:
Nabavljena je osnovna zaštitna oprema za 11 vatrogasaca za gašenje
poţara na otvorenom (kombinezoni) u što je uloţeno nešto više od
33.000,00 kuna a sredstva su dobivena iz drţavnog proraĉuna DUZS-a.
Nabavljena je i oprema u vatrogasno spremište koja je nedostajala u
vrijednosti nešto više od 22.000,00 kuna od kojih je najvredniji dišni
aparat sa bocom za kisik za gašenje u specijalni uvjetima.
Ostala nabavljena oprema mlaznica, uţe penjaĉko, vile, alat dimnjaĉarski,
sanduk za dimnjaĉarski alat, dizalica hidrauliĉna, punjene za ormar prve
pomoći, 5 pari gumenih ĉizama, 10 pari rukavica intervencijske
vatrogasne koţne.
Tokom godine odrţavani su sastanci u društvima, sastanci Upravnog odbora,
Nadzornog odbora te zapovjedništva Vatrogasne zajednice Općine Ribnik.
Odrţavane su takoĊer zajedniĉke radne akcije.
Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada, dva puta mjeseĉno, obavlja
„Komunalno Ozalj“ d.o.o., Kolodvorska 29., 47280 Ozalj.
Za odrţavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, Općina Ribnik zakljuĉila
je Ugovore sa fiziĉkim osobama za 2011./2012. godinu.
Opskrbu vode i odrţavanje sustava vrši „Komunalno Ozalj“ d.o.o., Kolodvorska
29., 47280 Ozalj. U ljetnim mjesecima došlo je do problema zbog presušivanja
potoka Obrh što je uzrokovalo smanjenje mogućnosti gašenja poţara na
otvorenom.
Općina Ribnik sufinancira rad Gorske sluţbe spašavanja. Tijekom 2011. godine
ista nije imala aktivnosti spašavanja na podruĉju Općine Ribnik.
Lovaĉko društvo „Srnjak“ ukljuĉeno je u motrenje, ĉuvanje i ophodnju
otvorenog prostora u vrijeme najveće opasnosti od poţara.
Brigu o starim, nemoćnim i invalidnim osobama na podruĉju Općine Ribnik
provodi Dom zdravlja Ozalj preko patronaţne sestre koja obilazi domaćinstva sa
spomenutim problemima kao i medicinsko osoblje Ustanove za zdravstvenu
njegu u kući iz Karlovca.
TakoĊer, Općina Ribnik je kroz Program javnih radova tijekom 2011. godine
zapošljavala pet osoba u ukupnom trajanju od šest mjeseci, s time da je jedna
8
ţenska osoba u tom razdoblju obilazila starije nemoćne osobe i pruţala pomoć u
kućanstvu.
U pruţanju hitne medicinske pomoći za vrijeme radnog vremena ukljuĉena je
Ordinacija opće medicine dr. Ţeljko Maršić, koja i participira davanjem
deţurstva i pripravnosti izvan radnog vremena i neradnim danima, a na
raspolaganju je i hitna sluţba Karlovac i Ozalj.
Općina Ribnik je tijekom 2011. godine izvodila graĊevinske radove na
adaptaciji zdravstvene ambulante u Ribnik koja će zapoĉeti sa radom u 2012.
godini. Time će se pribliţiti zdravstvena skrb stanovnicima Općine Ribnik i šire,
a naroĉito kod intervencija u hitnim sluĉajevima.
Veterinarska ambulanta Ozalj, Veterinarska stanica Ribnik stoji takoĊer na
raspolaganju za sluĉaj potrebe za angaţiranjem u okviru svog djelovanja.
Na podruĉju Općine Ribnik registrirane su i djeluju pravne i fiziĉke osobe koje
se bave graĊevinskom, prijevozniĉkom, turistiĉkom ili sliĉnom djelatnošću od
interesa za zaštitu i spašavanje. One su po potrebi u sluĉaju izvanrednih
okolnosti u suradnji sa drugim nadleţnim sluţbama, mogu se svojim
zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom ukljuĉiti.
Centar za socijalnu skrb Ozalj nadzire i osigurava uvjete za ţivot socijalno
ugroţenih stanovnika. Općina Ribnik pomaţe socijalno ugroţene financijskim
sredstvima u okviru Socijalnog programa.
Moţe se zakljuĉiti da su vatrogasci u ovome trenutku najbrojnija i najbolje
organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na našem podruĉju. Za ostale
utvrĊene snage zaštite i spašavanja procjenjuje se neophodan daljnji razvoj i
unapreĊenje, uz osiguranje sredstava za njihovo opremanje i organizaciju.
IZDVAJANJA OPĆINE RIBNIK ZA ORGANIZACIJU
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. GODINI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Izdvajanja za vatrogastvo – VZ Općine Ribnik
Pomoći temeljem Socijalnog programa Općine
Financiranje Hrvatske gorske sluţbe spašavanja
Pomoć Športskom društvu Kostenjar Ribnik
Troškovi odvoza smeća
Troškovi odrţavanja nerazvrstanih cesta
Adaptacija zdravstvene ambulante u Ribniku
UKUPNO:
21.877,81 kn
79.633,34 kn
5.000,00 kn
1.000,00 kn
17.245,87 kn
21.463,41 kn
413.331,67 kn
559.552,10 kn
9
Na temelju ĉlanka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i ĉlanka 26. Statuta
Općine Ribnik („Glasnik Karlovaĉke ţupanije“ broj 22/09), Općinsko vijeće
Općine Ribnik na svojoj 23. sjednici odrţanoj dana 20. veljaĉe 2012. godine,
donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Ribnik za 2012. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja predstavljaju zbir
svih potreba redovnih sluţbi i djelatnosti koje se bave zaštitom i spašavanjem u
svojoj redovitoj djelatnosti, udruga graĊana od znaĉaja za zaštitu i spašavanje te
potrebe razvoja civilne zaštite.
Jedinice lokalne samouprave u okviru svojih prava i obveza utvrĊenih Ustavom
i Zakonom ureĊuju, planiraju, financiraju, organiziraju i provode zaštitu i
spašavanje graĊana i njihove imovine, kao i osiguravanje uvjeta za otklanjanje
posljedica prouzroĉenih katastrofom ili većom nesrećom.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja proizlaze iz
ispravljanja analizom utvrĊenih nedostataka, kako bi sustav što bolje reagirao
kod nastanka ili prijetnje nastanka većih nesreća ili katastrofa, ugroţenosti ljudi,
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara.
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07 i 38/09), Općina Ribnik izradila je Procjenu ugroţenosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za podruĉje Općine Ribnik pri ovlaštenoj tvrtki „Nw-wind“ d.o.o., V.
Ţganca 7., 42000 Varaţdin. Na Nacrt iste dobivena je suglasnost Drţavne
uprave za zaštitu i spašavanje, Podruĉnog ureda za zaštitu i spašavanje
Karlovac, Klasa: 810-03/10-01/06, Ur.broj: 543-06-01-10-6 od 11. studenog
2010. godine. Općina Ribnik je dana 24. studenog 2010. godine donijela Odluku
o donošenju Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za podruĉje Općine Ribnik, KLASA: 81006/08-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-10-49. Općinski naĉelnik je dana 25.
studenog 2010. godine donio Odluku o odreĊivanju operativnih snaga, pravnih
osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje Općne Ribnik,
KLASA: 810-06/08-01/01, UR-BROJ: 2133/21-01-10-52.
Plana zaštite i spašavanja za podruĉje Općine Ribnik nije donesen, a njegov
nacrt treba doraditi sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjene
ugroţenosti i planova zaštite i spašavanja, Planu zaštite i spašavanja za podruĉje
10
RH i Zakljuĉnim ocjenama danim u Procjeni ugroţenosti za podruĉje Općine
Ribnik.
Temeljem analize rada vatrogasnih postrojbi na podruĉju Općine Ribnik
ocijenjeno je da je stanje u vatrogastvu zadovoljavajuće, ali da je potrebno
provesti odreĊene mjere i nabavku materijalno-tehniĉkih sredstava za rad
dobrovoljnog vatrogastva, za što su takoĊer planirana sredstva.
U sustavu vatrogastva potrebno je:
- odrţavati redovne izvještajne skupštine po DVD-ima te redovnu
izvještajnu skupštinu Vatrogasne zajednice, odrţavati sastanke Upravnog
odbora i Zapovjedništva po potrebi,
- osigurati, kod osiguravajuće kuće od povreda koje bi nastale prilikom
gašenja poţara najmanje jednu desetinu operativnih vatrogasaca po
svakom DVD-u,
- osigurati lijeĉniĉki pregled glede duševne i tjelesne sposobnosti za
obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca za operativne vatrogasce po
DVD-ima,
- redovito provoditi edukaciju vatrogasaca, ispitivati vatrogasnu opremu i
aparate za gašenje te vršiti servisiranje, pregledavati hidrantsku mreţu i
sanirati neispravnost, provoditi preventivno spaljivanje korova na
kritiĉnim terenima, osigurati spremnost vozila i razmotriti mogućnost
nabavke novog vozila.
Gorsku sluţbu spašavanja i Lovaĉko društvo „Srnjak“ animirati za predviĊanje i
definiranje obveza po svojim programima vezanim za zaštitu i spašavanje.
Sluţbe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti (Dom zdravlja Ozalj, Crveni kriţ Ozalj, Ordinacija opće medicine dr.
Ţeljko Maršić, Komunalno Ozalj d.o.o., Policijska postaja Ozalj) potrebno je
ukljuĉiti u aţuriranje i izradu akata glede zaštite i spašavanja.
Potrebno je razmotriti mogućnost za osiguranje uvjeta za provoĊenje
zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te informirati mještane o
potencijalnim opasnostima.
Potrebno je potaknuti Dom zdravlja Ozalj i Ordinaciju opće medicine dr. Ţeljko
Maršić da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju
u izvanrednim situacijama te eventualnu obuĉiti, ustrojiti i opremiti ekipu prve
pomoći za sluĉaj velikih nesreća.
11
U toku 2012. godine zapoĉeti će sa radom zdravstvena ambulanta Ribnik. Time
će se pribliţiti zdravstvena skrb stanovnicima Općine Ribnik i šire, a naroĉito
kod intervencija u hitnim sluĉajevima.
U toku 2012. godine potrebno je osposobiti Stoţer zaštite i spašavanja za brzo i
kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jaĉati dijelove
sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u
izvanrednim situacijama.
SREDSTVA PRORAĈUNA OPĆINE RIBNIK ZA ORGANIZACIJU
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2012. GODINI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Izdvajanja za vatrogastvo – VZO Općine Ribnik
35.000,00 kn
Pomoći temeljem Socijalnog programa Općine
91.500,00 kn
Pomoći udrugama graĊana(ŠD Kostenjar,Crveni kriţ,DVD) 3.500,00 kn
Financiranje Gorske sluţbe spašavanja
5.000,00 kn
Troškovi odvoza smeća
20.000,00 kn
Troškovi odrţavanja nerazvrstanih cesta
80.000,00 kn
Adaptacija zdravstvene ambulante u Ribniku
100.000,00 kn
UKUPNO:
335.000,00 kn
Ad.7.) Donošenje Odluke o uvjetima i naĉinu držanja kućnih ljubimaca, naĉinu kontrole
njihova razmnožavanja, uvjetima i naĉinu držanja vezanih pasa te postupanju s
napuštenim i izgubljenim životinjama.
Predsjednik vijeća gosp. Nikola Dolinar rekao je kako je problem pasa pokušan riješiti na
lijepi naĉin, razgovorom sa vlasnicom pasa. Naĉelnik je rekao kako je odrţan sastanak sa
stanarima i doktorom, gdje se razgovaralo o problemu drţanja pasa u stanovima u zgradi, ali
se nakon tog sastanka nije ništa promijenilo. Prijedlog Odluke o uvjetima i naĉinu drţanja
kućnih ljubimaca nije restriktivan. Radi se o pravima, ali i odgovornosti. Što se tiĉe pasa koje
gĊa. Nives drţi u Obrhu, 22 su ĉipirana. Zbrinjavanje psa koji nije ĉipiran iznosi 2.500,00
kuna po psu. Gosp. Draţen Jarnević napomenuo je kako gĊa. Nives drţi na parkiralištu kod
zdravstvene ambulante i dva stara auta. Gosp. Ţeljko Cigić smatra kako psi koji se kreću u
grupi mogu biti vrlo opasni. Gosp. Jakša smatra kako se gĊu. Nives moţe razumjeti, ali ne
moţe ţaliti.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
Na temelju ĉlanka 58. stavak 4. Zakona o zaštiti ţivotinja („Narodne
novine“ broj 135/06), ĉlanka 37. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj
41/07 i 55/11) i ĉlanka 26. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovaĉke
ţupanije“ broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na 23. sjednici odrţanoj
dana 20. veljaĉe 2012. godine, donosi
12
ODLUKU
o uvjetima i naĉinu držanja kućnih ljubimaca,
naĉinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i naĉinu držanja vezanih pasa
te postupanju s napuštenim i izgubljenim
životinjama
I.
OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i naĉin drţanja kućnih ljubimaca,
naĉinu kontrole njihova razmnoţavanja, uvjete i naĉin drţanja vezanih pasa,
kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama i objektima javne namjene,
naĉin postupanja s napuštenim i izgubljenim ţivotinjama.
Ĉlanak 2.
U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće znaĉenje:
1. Posjednik: svaka pravna ili fiziĉka osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili
ĉuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit ţivotinje,
2. Kućni ljubimci: ţivotinje koje ĉovjek drţi zbog društva, zaštite i pomoći
ili zbog zanimanja za te ţivotinje,
3. Izgubljena životinja: ona ţivotinja koja je napustila posjednika bez
njegove volje i on je traţi,
4. Napuštena životinja: ona ţivotinja koju je posjednik svjesno napustio,
5. Napuštene i izgubljene životinje: psi nepoznatih posjednika koji nisu
oznaĉeni sukladno propisima o veterinarstvu,
6. Radne životinje: psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi
vodiĉi slijepih i oni koji sluţe za pomoć, psi tragaĉi i psi koji sluţe
obavljanju drugih poslova, konji i druge ţivotinje kojima se ĉovjek sluţi u
druge svrhe osim proizvodnje,
7. Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene
i izgubljene ţivotinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,
8. Strane životinjske vrste: ţivotinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na
podruĉju Republike Hrvatske,
9. „Moguće opasan pas“, je pas sluţbeno obuĉen za ĉuvanje imovine ili kao
tjelesni ĉuvar te psi iz ĉlanka 6. stavka 3. Pravilnika o opasnim psima
(„Narodne novine“ broj 26/05),
10.„Opasan pas“, moţe biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo
koje pasmine koja je, niĉim izazvana, napala ĉovjeka i nanijela mu
tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa, ili je zateĉena
u organiziranoj borbi s drugim psom.
13
Ĉlanak 3.
Divlje ţivotinje, strane (egzotiĉne) i zaštićene ţivotinje i zvijeri, mogu se
drţati kao kućni ljubimci pod posebnim uvjetima i na naĉin na koji to propisuje
Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu prirode.
Moguće opasni psi i opasni psi kao kućni ljubimci, drţe se pod uvjetima i
na naĉin utvrĊen posebnim propisima (Pravilnik o opasnim psima „Narodne
novine“ broj 117/8).
Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse i ţivotinje koje sluţe za potrebe
Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske kao i
sluţbene pse i pse vodiĉe osoba sa posebnim potrebama.
II.
UVJETI I NAĈIN DRŢANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Ĉlanak 4.
Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti drţanja u skladu s njihovim
potrebama. Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana ţivotinjska vrsta ili
ţivotinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se
udovoljiti posebnim uvjetima drţanja. Zabranjeno je drţanje i postupanje s
kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na naĉin koji ugroţava zdravlje,
sigurnost i imovinu drugih ljudi, ţivotinja i posebice djece.
Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnoţavanja
ţivotinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih ţivotinja snose
odgovornost i nekontrolirano razmnoţavanje svojih ţivotinja moraju sprijeĉiti.
Naĉini kontrole razmnoţavanja kućnih ljubimaca mogu biti;
- preventivno djelovanje (sterilizacija ili kastracija),
- kontrola kretanja u vrijeme tjeranja ţenki,
- upotreba veterinarskih sredstava dozvoljenih u RH za tu svrhu.
Posjednici moraju zbrinjavati mladunĉad vlastitih kućnih ljubimaca u
skladu s odredbama Zakona o zaštiti ţivotinja, a u sluĉaju nekontroliranog
razmnoţavanja, kada ne ţele sami zbrinuti mladunĉad, snose troškove njihovog
zbrinjavanja.
Dozvoljeno je drţanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i
oznaĉen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.
14
Ĉlanak 5.
Psi moraju biti oznaĉeni na propisani naĉin.
Zabranjeno je izvoditi na javne površine pse koji nisu oznaĉeni i cijepljeni
protiv bjesnoće, odnosno pse za koje posjednici ne posjeduju propisanu ispravu
o upisu pasa.
Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa (veterinarskozdravstvena svjedodţba za kućne ljubimce), koju je na zahtjev komunalnog
redara duţan pokazati.
Pas mora biti oznaĉen markicom ili mikroĉipom sukladno propisima o
oznaĉavanju pasa.
Ĉlanak 6.
Posjednik kućnog ljubimca (psa, maĉke, ribe, zamorca i dr.) duţan je
brinuti o njegovom zdravlju, prehrani i smještaju, higijeni i prema njemu
postupati sukladno zakonu i drugim propisima s podruĉja zaštite ţivotinja,
veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira, te odredbama ove Odluke.
Posjednik kućnog ljubimca koji se više o njemu ne moţe brinuti, sukladno
stavku 1. ovog ĉlanka, duţan je pronaći udomitelja odnosno udrugu ili osobu
koja će se o njemu brinuti na propisan naĉin ili ih predati u sklonište za
ţivotinje, te snositi troškove boravka do udomljenja ili usmrćenja.
Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i
vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili
nedostatku kisika, ĉime se kod ţivotinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.
Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo
zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.
Posjednik ne smije ograniĉavati kretanje kućnog ljubimca na naĉin koji
mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.
Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca koga drţi pod nadzorom. U
sluĉaju odsutnosti duţe od 24 sata posjednik je duţan osigurati nadzor i skrb
punoljetne osobe za svog kućnog ljubimca u skladu sa njegovim potrebama.
15
Ĉlanak 7.
U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu,
meĊuvlasniĉkom ugovoru, Odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke,
sporazumno utvrĊuju prava i obveze posjednika kućnog ljubimca.
Ĉlanak 8.
Posjednik kućnog ljubimca duţan je osigurati da kućni ljubimac na
nijedan naĉin ne ometa uvjete stanovanja, utvrĊeni kućni red i mir graĊana, te da
ne ugroţava osobnu sigurnost graĊana i sigurnost drugih ţivotinja.
Nije dozvoljeno ostaviti ili drţati kućnog ljubimca u zajedniĉkim
prostorima koji sluţe zgradi kao cjelini (ulaz, stubišta, podrumi, prostorije za
odlaganje smeća, kotlovnica, sušionica i sl.).
Posjednik kućnog ljubimca duţan je brinuti o ĉistoći zajedniĉkih
prostorija na naĉin da odmah oĉisti površinu na kojoj njegov kućni ljubimac
izvršio nuţdu ili na neki drugi naĉin oneĉistio površinu.
Ĉlanak 9.
U stambenoj zgradi s više stanova dozvoljeno je u jednom stanu trajno
drţati:
- u stanu do 30 m2 jednog (1) psa pasmine do 40 cm visine u grebenu i/ili
dvije (2) odrasle maĉke,
- u stanu iznad 30 m2 jednog (1) psa pasmine iznad 40 cm visine u grebenu
ili dva (2) psa pasmine do 40 cm visine u grebenu i/ili tri (3) odrasle
maĉke.
U stambenoj zgradi s više stanova dozvoljeno je u jednom stanu trajno
drţati i veći broj pasa ili maĉaka uz uvjet i pismenu suglasnost većine vlasnika
ili zakonskih posjednika.
Štenad odnosno maĉići mogu se drţati u stanu stambene zgrade najduţe
tri mjeseca nakon okota.
Nije dozvoljeno u zgradi sa više stanova, drţanje psa na balkonu ili terasi
bez nadzora posjednika.
16
Ĉlanak 10.
U obiteljskoj kući i/ili dvorištu obiteljske kuće dozvoljeno je trajno drţati
ukupno najviše pet (5) odraslih pasa i/ili maĉaka na naĉin da ne ometaju red i
mir graĊana.
U dvorištu obiteljske kuće koja graniĉi s dvorištem drugih obiteljskih
kuća, smještaj kućica ili ograĊenih prostora u kojima psi borave mora biti takav
da ne ometa stanovanje u susjednom dvorištu.
Ĉlanak 11.
Pas kojeg posjednik drţi u ograĊenom dvorištu obiteljske kuće ne mora
bit vezan uz uvjet da ograda visinom i ĉvrstoćom osigurava sigurnost
prolaznika, mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim vratima, te na
vidljivom mjestu mora staviti oznaku „Oštar pas“ ili „Ĉuvaj se psa“.
Opasan pas mora biti drţan u prostoru ili objektu iz kojega ne moţe
pobjeći, a na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti
vidljivo istaknuto upozorenje „Opasan pas“, a vrata ograĊenog prostora moraju
biti zakljuĉana.
Ĉlanak 12.
Pas koji se drţi u neograĊenom vrtu ili dvorištu te pas koji se drţi u
zajedniĉkom dvorištu ili vrtu, mora biti:
a) vezan lancem na naĉin da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi ili
b) sigurno zatvoren u ograĊeni prostor – boks. Boks mora biti natkriven ili u
njemu mora biti kućica odgovarajuće veliĉine.
Lanac kojim je pas vezan ne smije biti kraći od 3 m ili trostruke duţine
ţivotinje mjereno od vrška repa do vrha njuške.
Pas koji se drţi vezan mora imati pseću kuĉicu ili ograĊen prostor u kojem
mora biti zaštićen od vremenskih utjecaja. Ograniĉeno kretanje psa ne smije kod
njega uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.
Psi koji su vezani na lancu, moraju se barem jednom dnevno izvoditi u
šetnju.
Minimalne površine ograĊenih prostora (boksova) kao i psećih kućica
propisane su prilogom koji je sastavni dio ove Odluke.
17
Ĉlanak 13.
Posjednik, ĉiji pas uĉestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti
mir ili uzrokuje štetu, duţan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi
sprijeĉio daljnje uznemiravanje graĊana, odnosno otklonio daljnje oštećivanje.
III.
KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OBJEKTIMA
JAVNE NAMJENE
Ĉlanak 14.
U parkovima i na drugim zelenim i javnim površinama, psa je dozvoljeno
voditi na povodcu iskljuĉivo po pješaĉkim stazama i sliĉnim površinama
namijenjenim kretanju pješaka.
IzvoĊenje moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu
dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane
punoljetnog posjednika.
Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i djeĉja
igrališta (oznaĉeno znakom s prekriţenim likom psa).
Ĉlanak 15.
Dozvoljeno je izvoĊenje i slobodno kretanje psa kućnog ljubimca uz
nadzor i odgovornost posjednika psa, a to su poljski putovi koji su najmanje 500
m udaljeni od prve (zadnje) kuće u naselju.
Ĉlanak 16.
Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, duţan je imati pribor za
uklanjanje izmeta psa (lopatica, metlica i vrećica), koji je na zahtjev
komunalnog redara duţan pokazati.
Posjednik psa duţan je oĉistiti javnu površinu koja je oneĉišćena izmetom
njegovog psa.
Ĉlanak 17.
Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse
u prodavaonice ţiveţnih namirnica, objekte javne namjene (zdravstvene
ambulante, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge), groblja, sajmove,
javne skupove i sliĉno.
18
Zabrana uvoĊenja i kretanja pasa u prostore i površine iz stavka 1. ovog
ĉlanka mora biti vidljivo oznaĉena znakom s likom prekriţenog psa.
DovoĊenje pasa u hotele, apartmane i druge smještajne i ugostiteljske
objekte, obrtniĉke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je
samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.
UvoĊenje pasa u prostore iz stavka 3. ovog ĉlanka mora biti oznaĉeno
naljepnicom s likom psa.
DovoĊenje pasa u vozila javnog gradskog prijevoza regulirano je
posebnim zakonom.
Ĉlanak 18.
Slijepa osoba moţe koristiti radnog psa - psa vodiĉa slijepih osoba u
vozilima javnog gradskog prijevoza i s njime se kretati na javnim mjestima
sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiĉa
(„Narodne novine“ broj 131/98).
IV.
NAĈIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŢIVOTINJAMA
Ĉlanak 19.
Napuštene i izgubljene ţivotinje hvataju djelatnici higijenskog
servisa/skloništa za ţivotinje/, sukladno propisima o dobrobiti ţivotinja
(„Zakona o zaštiti ţivotinja“ 135/06) i smještaju u higijenski servis /sklonište za
ţivotinje.
Pas bez nadzora, smatrati će se napuštenim psom.
Nalaznik napuštene ili izgubljene ţivotinje duţan je o njezinom nalasku
obavijestiti sklonište za ţivotinje.
Ĉlanak 20.
Posjednik izgubljene ţivotinje duţan je njezin nestanak prijaviti skloništu
za ţivotinje u roku od 3 dana.
Nalaznik napuštene ili izgubljene ţivotinje duţan je o njezinom nalasku
obavijestiti sklonište za ţivotinje.
19
Sklonište za ţivotinje mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih
ţivotinja, a ako se odmah ne moţe utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj.
Postupanje s napuštenim i izgubljenim ţivotinjama smještenim u
higijenski servis/sklonište za ţivotinje propisano je Zakonom o zaštiti ţivotinja,
te Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za ţivotinje i
higijenski servisi („Narodne novine“ broj 110/04, 121/04 i 29/05).
Ĉlanak 21.
Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih
veterinarskih mjera snosi posjednik.
Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih
veterinarskih mjera nepoznatih posjednika snosi Općina Ribnik.
Ĉlanak 22.
Za podruĉje Općine Ribnik, poslovi obavljanja djelatnosti u skloništu za
ţivotinje – na lokaciji UTINJA 12. / higijenski servis /, povjeravaju se poduzeću
„CRPK“ (Centar za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim
proizvodima d.o.o.), Mostanje 49., 47 000 Karlovac.
Ĉlanak 23.
Posjednik kućnog ljubimca duţan je nadoknaditi svaku štetu koju poĉini
njegov kućni ljubimac.
Posjednik izgubljenog i napuštenog ljubimca takoĊer je duţan nadoknaditi
svaku štetu koju poĉini takav kućni ljubimac, od momenta nestanka ili
napuštanja, do momenta njegove odjave.
Ĉlanak 24.
Općina Ribnik iskljuĉuje svoju odgovornost za štetu koju prouzroĉe
neoznaĉeni psi, izgubljeni ili napušteni kućni ljubimci za koje nije moguće
pronaći posjednika odnosno vlasnika, u sluĉajevima koji prelaze redovno
postupanje Općine Ribnik koje ukljuĉuje duţnu paţnju, odnosno u sluĉajevima
više sile.
V.
NADZOR
20
Ĉlanak 25.
Komunalni redari Općine Ribnik, sukladno ovlastima, vrše nadzor nad
provedbom odredbi ĉlanaka 4., 7., 9., 10., 11. i 12. ove Odluke.
Ako komunalni redar u svom radu naiĊe na otpor moţe zatraţiti pomoć
nadleţne policijske uprave.
Veterinarska inspekcija, sukladno ovlastima vrši nadzor u sluĉajevima
kršenja odredbi ove Odluke koje su ureĊene Zakonom o veterinarstvu i
Zakonom o zaštiti ţivotinja.
VI.
KAZNENE ODREDBE
Ĉlanak 26.
Novĉanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj fiziĉka osoba ako:
1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno
(ĉlanak 17. Odluke),
2. ne nosi pribor za ĉišćenje fekalija i ne oĉisti površinu koju njegov kućni
ljubimac oneĉistio (ĉlanak 16. Odluke),
3. izvede na javne površine psa bez povodca ili brnjice(ĉlanak 14. Odluke),
4. postupi suprotno odredbama ĉlanka 8., 9., 10., 11., 12. i 13. kao i sluĉaju
nepoštivanja ostalih odredbi ove Odluke kojima se odreĊene radnje nalaţu ili
zabranjuju.
Ĉlanak 27.
Novĉanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme poĉinjenja prekršaja iz ĉlanka 26. ove
Odluke nije navršila ĉetrnaest godina ţivota, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s
propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.
Ĉlanak 28.
Komunalni redar moţe naplaćivati novĉanu kaznu na mjestu poĉinjenja
prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj
Odluci.
21
Ako poĉinitelj prekršaja ne pristane platiti novĉanu kaznu na mjestu
poĉinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da
novĉanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uruĉenja, odnosno
dostave prekršajnog naloga.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 29.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o uvjetima i
naĉinu drţanja kućnih ljubimaca, naĉinu kontrole njihova razmnoţavanja,
uvjetima i naĉinu drţanja vezanih pasa te postupanju s napuštenim i izgubljenim
ţivotinjama („Glasnik Karlovaĉke ţupanije“ broj 01/10).
Ĉlanak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku
Karlovaĉke ţupanije“.
Ad.8.) UvoĊenje dodatnih sati engleskog jezika u PŠ Ribnik.
Naĉelnik, gosp. Ţeljko Car pokrenuo je inicijativu uvoĊenja dodatna dva sata engleskog
jezika u Podruĉnu školu Ribnik, što je iznad standarda. Smatra kako se u budućnosti bez
znanja engleskog jezika neće moći u bilo kojem poslu. TakoĊer, naĉelnik spominje i problem
upisivanja naše djece u školu u Ţakanje. Smatra da, ako roditelji ţele voziti djecu u školu
izvan upisnog podruĉja, taj trošak trebaju snositi sami.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
Na temelju ĉlanka 26. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovaĉke ţupanije“ broj
22/09), Općinsko vijeće Općine Ribnik na svojoj 23. sjednici odrţanoj dana 20. veljaĉe 2012.
godine, donosi
ODLUKU
o uvoĊenju dodatnih satova
engleskog jezika
u PŠ Ribnik
Ĉlanak 1.
Općina Ribnik u suradnji sa Osnovnom školom Ţakanje, pokrenula je odrţavanje
dodatnih satova engleskog jezika za uĉenike koji pohaĊaju Osnovnu školu Ţakanje, Podruĉnu
školu Ribnik.
22
Ĉlanak 2.
Dodatni satovi engleskog jezika iz ĉlanka 1. ove Odluke odrţavati će se jednom tjedno
u trajanju od dva sata.
Ĉlanak 3.
Dodatne satove engleskog jezika iz ĉlanka 2. ove Odluke odrţavati će uĉiteljica
engleskog jezika gĊa. Sanja Hrastov za naknadu od 95,00 kuna/satu neto. Sa istom će Općina
Ribnik zakljuĉiti Ugovor o djelu.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. oţujka
2012. godine te će biti objavljena u „Glasniku Karlovaĉke ţupanije“.
Ad.9.) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Ribnik.
U kraćoj raspravi reĉeno je kako radne zadatke komunalnog radnika treba nadopuniti te ako je
potrebno omogućiti istome i teĉaj za raĉunala.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Općinski naĉelnik Općine Ribnik donijeti će izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, u djelu koji se odnosi na osnovne podatke o
radnom mjestu komunalnog radnika.
Ad.10.) Pitanja i prijedlozi.
U 19,26 sati na sjednicu je stigao gosp. Ivan Novosel. Isti se ispriĉao što je došao na kraj
sjednice zbog obveza na poslu.
Gosp. Ţeljko Jakša predloţio je da se još jednom preispita odluka o sufinanciranju vrtića koja
je našeg vijećnika gosp. Novosela pogodila iz razloga što vozi djecu u vrtić, a financira ga
sam. Smatra da kad se pogledaju sve stavke kolikim se ljudima pomoglo, gosp. Novoselu je to
onemogućeno.
Naĉelnik gosp. Ţeljko Car rekao je kako je bio u dilemi, s jedne strane vodimo politiku da
ljudi ostanu u ribniĉkom kraju, a s druge strane ako je netko prijavljen u Sloveniji ostvaruje
tamo druge benificije. Ţeli stvoriti sustav koji stimulira.
Gosp. Ivan Novosel rekao je kako je on htio zapoĉeti u drugom smjeru te da ga je gosp. Jakša
zapanjio, a što se tiĉe vrtića je najbolje da se ta priĉa zaboravi. Gosp. Ivan Novosel istiĉe kako
u najboljoj namjeri ţeli pokazati da tu pripada te kako se ostavio funkcija i u HDZ-u jer da mu
politika nije donijela ništa dobro. Smatra kako je osuĊen jer mu je tata bio vizionar prve
općine Ţakanje. Istiĉe kako ne ţeli neprijateljstvo te da je iscrpljen zbog obveza na poslu i
oko djece i nije siguran da li moţe Općini i Vijeću donijeti nešto pozitivno. Istiĉe kako je
svjestan svojih grešaka i da naĉin na koji je odstupio iz Vijeća nije bio ispravan. U
predizbornoj kampanji nije bilo niĉeg protiv Općine Ribnik, a plasirano je kao da me postavio
23
gosp. Nikola Sopĉić. Istiĉe kako se ne vidi u politici, ali da bi htio odraditi mandat do kraja
ako se Vijeće sa tim slaţe.
Gosp. Nikola Dolinar rekao je kako mu je drago da se gosp. Novosel vratio i da bi ga ţelio
vidjeti na ostalim sjednicama Vijeća.
Naĉelnik gosp. Car rekao je kako mu je ţao što gosp. Novosel nije dolazio na sjednice Vijeća
te da je mandat njegov, a što se njega osobno tiĉe bilo bi mu drago da doĊe natrag u Vijeće.
Završetak sjednice u 19,56 sati.
KLASA: 023-01/12-01/23
UR-BROJ: 2133/21-01-12-1
U Ribniku, dana 20. veljaĉe 2012. godine
ZAPISNIĈAR:
Ivana Jarmek
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Nikola Dolinar
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content