close

Enter

Log in using OpenID

("Narodne novine", broj gg/01), na sjedniciskupitine Udruge

embedDownload
Natemeljudlanka
11.Zakona
o udrugama
("Narodne
novine",
brojgg/01),nasjedniciskupitine
Udruge
HRVATSKA
UDRUGA
PROFESIONALACA
KONGRESNOG
TURIZMA
odrZanoj
dana28,veljade
je
2011,usvojen
STATUT
UDRUGE
I,
OPCE
ODREDBE
dlanakt.
ovimstatutomuredujese:nazivi sjedi5te
udruge,podrudje
djelovanja,
zastupanje,
ciljevii djelatnosti
kojimaseostvaruju
ciljeviudruge,
nadiniostvarivanje
javnostirada,
dlanstvo
u udruzi,
unutarnjiustroj,
udruzivanje
u saveze
ili z:ajednice
udruga
i dlanstvo
u medunarodnim
udrugama,
tijelaudruge,
imovina
udruge,raspolaganje
s dobiti,prestanak
radaudrugei drugapitanjau skladusazakonom.
dlanak2.
je: HRVATSKA
Puninazivudruge
UDRUGA
PRoFESTONALACA
KONGRESNOG
(u daljnjem
TURTZMA
tekstu:
Udruga).
Skradeni
nazivudruge
glasi:HUpKT,
Engleski
nazivUdruge:clRoATlAN
MEETING
PRoFEsstoNALSAssoctATtoN,
skra6eniengteski
nazivudruge
glasi:
CMPA.
ilanak3.
Udruga
djelujenapodrudju
Republike
Hrvatske.
je u Zagrebu.
SjediSte
Udruge
Udrugu
zastupaju
predsjednik,
dopredsjednik
i tajnikUdruge.
dlanak4.
RadiStoboljepovezanosti
dlanstva
te boljegrada,UdrugamoZeosnivati
svojeustrojstvene
oblike,
Ustrojstveni
obliciUdrugenemajusvojstvo
pravneosobe.
\t
elanak5.
pedatsadrzi
Udruga
imapedat.
punii skradeni
nazivUdruge
jeziku,
nahrvatskom
dlanak6.
Udruga
moZesuradivati
i udlanjivati
seu drugesrodne
asocijacije
i udrugeu zemljii inozemstvu.
dlanak7.
Predsjednik,
dopredsjednik
itajnikUdruge
zastupaju
i predstavljaju
Udrugu,
Upravniodbor
moZeovlastiti
i
drugeosobezazastupanje.
II, CIUEVII DJELATNOST
IJDRIJGE
elanak8.
je promicanje,
cilj Udruge
poticanje,
edukacija
i lobiranje
zastoboljupromociju
i poziciju
hrvatskog
kongresnog
turizmai svihnjegovih
subjekata
s naglaskom
na
organizaciju
posebnih
dogadaja,
poticajnih
kongresa
(incentive)
i
putovanja.
ostvarivanje
ciljaizstavkaL. ovogdlanka
udrugaostvaruje
obavljanjem
sljedeiihdjelatnosti:
ugai destinacije
u svrhupobolj5avanja
ponudeHrvatske
kaodestinacije
zanimrjive
*,.u[:il:}?ff
-
obrazov zapotrebe
kongresnog
turizma
kako
bisedobio
fffifilili?:ffi:t;ianjersPecifidnog ania
ustanovljavanje
etidkogkodeksa
kojegsesvidlanovi
trebajupridriavati,
kakobi Udrugai svidlanovi
uiivaliugledu poslovnoj
i opiojjavnosti
- podizanje
svijestii poilicioniranje
kongresnog
turizmakaoznadajnog
i profitabirnog
segmenta
ukupnog
turizmau lokalnom
i rracionalnom
goipodaritvu
kroz
organiziranje
projekata,
radtnica
- ukazivanje
prezentacija
i
Zakonodavcu
(Ministarsivu
turizmal
naeventualno
potrebne
izmjene
ili dopune
Zakona
pruzanju
o
usluga
u turi;u
mu,podzakonskih
akata
ili
odredbi
kojeseodnosenakongresni
- stvaranje
turizam
poslovnih
prilikasvimsubjektima
u kongresnom
turizmukrozmarketing
i pRakcijeUdruge
(sudjelovanje
nasajmovima,
oglaSavanje,
direktnim
kontaktiranjem
potencijalnih
korisnika
usluga
dlanova
Udruge),
lobiranje,
kontaktiranle
znanstvenih,
gosfodarskih
i
kulturnih
organizacija
- stvaranje
i poticanie
izvrsnosti
u kongresnom
turizmukrozprogram
dodjele
certifikata
dlanovima
kojisu
najuspjesniji
te zadovorjavaju
standaide
struke
i
Udruge
- poticanje
druStveno
oclgovornog
ponaSanja
r<ou
svirrs"uojekata
kongresnog
turizmakrozprojekte
humanitarnog
karaktera,
briguzaoduvanje
okoliSa
III,CLANOVI
IJDRIJGE,
PRAVA,
OBVEZE
ISTEGOVNA
ODGOVORNOST
CLANOVA
lh
elanak9.
dlanomudrugemoie postatisvakafizidka
i pravnaosobakojapodriavadjelatnost
Udruge
te prihvaia
statut'ispunjava
uvjetestrudnosti
i opie akteUdruge.
lz redtvadlanova
Udruge
skupitina
mozeproglasiti
podasne
dlanove
zaizuzetan
doprinos
u raduUdruge.
elanak10.
odlukuo prijemuu dlanstvo
donosiupravniodborUdruge
poprimitku
zahtjeva
zaprijemom
u Udrugu,
upravniodborUdruge
donosiodlukuo oblikui sadriaju
iegistiadlanova
udruge
sukladno
pravilniku,
obrascima
i nadinu
vodenja
Registra
udruga
Republike
Hrvatske
i Registra
stranihudruga
u Republici
Hrvatskoi("Narodne novine", broj1,r/02),koleg
vodi raj nik Udruge.
Elanak11.
Stavak
1,
Pravai obvezeredovnih
dlanova
su:
- biranje
i izboru tijelaUdruge
- aktivnosudjelovanje
u izvrSavanju
ciljevaudrugei ostvarivanju
njenihdjelatnosti
- duvanje
ugledaUdruge
- izvjestavanje
o raduudrugei njenihtijelate o materijalno-financijskom
poslovanju
- predraganje,
mi5rjenja
i primjedbe
na radUdrugei njenihtijera
- poticanje
i pridriavanje
unapredenja
djelovanja
Udruge
' koriStenje
resursa
Udrugeu skladus normama
i dogovoru
unutarUdruge
- plaCanje
dlanarine
4
t
t
Stavak
2,
Pravai obvezepridrulenih
c_ylanova
- poticanje
i pridriavanje
unaprecfenja
djelovanja
Udruge
- koriStenje
resursa
udrugeu skradu
s normama
i dogovoru
unutarUdruge
- plaianje
dlanarine
t
ti
dlanak12.
elanstvo
u Udruziprestaje:
- prestankom
djelovanja
tJdruge
- izjavom
o istupanju
izdlanstva
i
- iskljudenjem
izdlanstva.
tlanakt3.
G
elanUdrugemoiebiti iskljuden
iz dlanstva
ako:
- prekr5i
odredbeStatuta
- ugroziinterese
Udrugeili prouzrodi
ozbiljnu
stetuudruzii njenomdlanstvu
- koristiresurse
Udrugezanezakonite
radnjeili namjerno
prouzrodi
materijalnu
ili nematerijalnu
itetu
Udruzi,
treiimosobama
ili organizacijama
odlukuo iskljudenju
donosiLlpravni
odborUdrugenaprijedlog
bilokojegtijelaUdrugeiti 1/3dlanova.
lskljudeni
dlanimapravoiarbeskupStini
dijaje odruka
o iit tiur-enju
konadna.
IV. TUELA
UDRUGE
dlanak14.
TijelaUdruge
su:
L.SkupStina
Udruge
2. Upravni
odborUdruge
3. Predsjednik,
dopredsjednik
i tajnikUdruge
4. Savjetodavni
odbor
5. Odborzaetidkapitanja
6. Ostaliodbori
premapotrebi
osnovani
SkupStina
Udruse
tlanak15.
je najviSe
Skup5tina
tijeloUdrugea dineje sviposlovno
sposobni
dlanovi
pravne
Udrugete predstavnik
osobedlanica
udruge.
elanak15.
je vrhovnotijeloUdrugekojeodlukedonosinasjednicama.
SkupStina
SkupStina
moie biti Redovna,
lzvanredna
i Svedana.
Redovna
predsjednik
SkupStina
jednomgodiSnje.
Udrugeodriavasenajmanje
SkupStinu
saziva
Udruge.
Sazivanje
SkupStine
dinisedostavljanjem
poziva
(elektronidkim
putem)dlanovima
ili pisanim
najmanje
7
danaprijeodriavanja
sjednice.
podatke
PozivsadrZi
o mjestui vremenuodrZavanja
prijedlog
sjednice
te
dnevnog
redas obrazloienjem.
Predsjednik
Udruge
moZesazvati
lzvanrednu
SkupStinu
jedne
navlastitu
inicijativu
ili nazahtjev
najmanje
treiineukupnog
brojadlanova
Skup$tine,
s tim daseodmahpredloiidnevnired,Akopredsjednik
Udrugene
sazove
Skupitinunazahtjevpredlagada
u rokuod 45 danaod danapodnesenog
zahtjeva,
moZeje sazvati
i
predlagad.
Svedana
skupStina
saziva
seradiobiljeiavanja
vainihdatumaili uspjeha
u raduUdruge,
dlanak17.
predsjedava
predsjednik
SkupStini
Udruge.
pravovaljano
SkupStina
odluduje
akojoj je prisutna
najmanje
natpolovidna
veiinadlanova
Skupitine.
SkupStina
odluduje
natpolovidnom
veiinomglasova
nazodnih
javnimglasovanjem.
dlanova.
SkupStina
odluduje
dlanak18.
SkupStina
Udruget
- donosiStatuti njegove
izmjenei dopune
- donosidrugeopie aktepotrebne
zadjelovanje
Udruge
- birai razrjeSava
predsjednika,
dopredsjednika,
tajnikai ostaledlanove
Upravnog
odbora
- donosigodiSnji
programradai poslovanja
godi$nja
i usvaja
izvjeSia
o radui poslovanju
- razmatra
izvjeSia
o radutijelaUdruge
- rjeSava
Zalbedlanova
Udrugeu drugomstupnju
- odluduje
prestanku
postojanja
o
Udruge
- odluduje
o drugimpitanjima
od znadaja
zaradUdrugeutvrdenim
ovim Statutomkojanisustavljena
u nadleinost
drugogtijela.
4
Upravni
StupitinamoZerazrijeSiti
odbor,predsjednika,
dopredsjednika
itajnikaUdruge
te dlanove
prije
odborai
istekavremenanakojesuizabrani
Upravnog
ukolikoprekorade
svojaovla5tenja
ili ne
povjerene
u savjesno
izvriavaj
obveze.
cijeliUpravniodbor,Skup5tina
UkolikorazrjeSava
tadabiranovis punimmandatom,
a ukolikorazrje5ava
pojedine
dlanove
Upravnog
odbora,SkupStina
biranovedlanove
Upravnog
odboranavrijemedo isteka
mandata
u dijisusastav
birani.
Upravniodbor,kaoi svaostalatijelaUdruge,
odgovara
zasvojradSkup5tini.
odboramoiezatraZiti
dan Upravnog
prijeistekamandata
svojerazrjeSenje
na kojijeizabran,
s timedaje
je
duZanobavljati
svojuduZnost
do donoSenja
odlukeo razrjeSenju.
Skup5tina duZnadonijetiodlukuo
zahtjevu
zarazrjeSenje
naprvojsjednici.
Upravni
odbor
dlanak20.
kojeSkupStina
Upravniodborima5 dlanova
biranavrijemeod 2 godine,a nakontogamogubiti ponovo
dopredsjednik
i tajnikpoduinostisudlanovi
birani.Predsjednik,
odbora.
Upravnog
Upravni
odborUdruge:
- provodiprogram
radaUdrugt:
- utvrdujeprijedlog
Statutai njegove
izmjenei dopune
- utvrtlujeprijedlog
godiSnjeg
programa
provedbi
radai izvjeSCuje
o njegovoj
- utvrcluje
prijedlog
godiSnjeg
plana,izvje5iuje
financijskog
zavrSni
o poslovanju
Udruge,
te podnosi
radun
- utvrcluje
visinudlanarine
- odluduje
o prijemui o iskljudenju
izdlanstva
u prvomstupnju
- brineseo informiranju
dlanstva
ijavnosti
- odluduje
o koriStenju
imovineUdruge
- odluduje
o sudjelovanju
Udrugeu raduhrvatskih
utlanjivanju
u drugeorganizacije
i inozemnih
organizacija,
iz njih
ili istupanju
- osnivapovjerenstva,
ekspertne
skupine
idrugatijelakojapomaZu
ciljevaUdruge
ostvarivanju
- odluduje
povjeriti
poslova
o izborutvrtkikojimaie se
za
obavljanje
administrativno-radunovodstvenih
Udrugu
- odluduje
sjediSta
o promjeniadrese
Udruge
- obavlja
kojemuSkupStina
svedrugeaktivnosti
staviu nadleinost
dlanak21.
odboraodrZavaju
veiina
Sjednice
Upravnog
sepremapotrebi.Sjednica
semoieodriatiukolikoje nazodna
Upravnog
odbora,a pravovaljane
dlanova
odlukeiz nadle2nosti
odboradonoseseveCinom
Upravnog
javnimglasanjem.
nazodnih
dlanova
predsjednik
Udruge.
Sjednicompredsjeda
predsjednik
moZesazvati
Upravni
odborsaziva
Udruge.
U sludaju
sjednicu
njegove
sprijedenosti
(elektronidkim
poziva
ilitajnikUdruge.
Sazivanje
ili
dopredsjednik
Upravnog
odboradinisedostavljanjem
pisanimputem)dlanovima
najmanje
Pozivsadriipodatke
o mjestui
3 danaprijeodrZavanja
sjednice.
vremenuodriavanja
sjednice
te prijedlog
dnevnog
redas obrazloZenjem.
funak22.
:'ftedsjednik
Udrugezastupa
Udrugu,predsjed.a
sjednicama
skupStine
i upravnog
odborate odgovara
za
rada'Predsjeonik
nt"Jrtt'njenog
uuruge
ujedno
ie i preosieinik
skupStine
i predsjednik
upravnog
itajnika
biraskup$tina
navrijeme
od2 godine,
a nakon
togamogu
biti
ff*l:T[i.doprbdsjednika
Predsjednik
Udruge:
rate predlaiednevnired
e
subjektima
(a
- odobrava
sluibenaputovanja
dlanak23.
rojuUdruge
ilipromicanje
tehnikai metodaosobnog
i
ednogili visepodasnih
predsjednika.
Osobakojaje
, stoganijepreprek
a za izboru bilokojetijeloUdruge,
flanak24.
romaZe
predsjedniku
Udrugeu ostvarenju
ciljevai
jednika
zamjenjuje
gadopredsjednik.
Dopredsjednik
deiihzadataka:
rje resursa
Udruge
itatuti/ili normeponaSanja
uvrijeZene
u Udruzi
udnihskupova
i dogattanja
Udruge
ravniodbor
elanak25.
*j
TajnikUdruge:
te
siSkupStina
iis predsjednikom
i Upravnim
odborom
-
vodiregistar
dlanova
vodizapisnike
sasjednica
SkupStine
i Upravnog
odbora
vodiiduvapismohranu
Udruge
priprema
strudne
skupove
i dogadanja
kojeUdruga
organizira
+rganizira
radunovodstveno-financijsko
i administrativno
poslovanje
udrugeu skladu
sazakonskim
*ropisima
strudne
i drugeposlove
zapotrebe
predsjednika
i Upravnog
odborau skladu
s opcimaktima
:_*:1i
J 0ruge,
i*r ietodavniodbor
Ci:nak 26.
;:rnaie Udruzipri povezivanju
na
domaioji medunarodnoj
razini.sastojise od najmanje5 dlanova,
koje
:i:a upravniodborna 2 godinei odgovornisu Upravnomodboru.
,3dborzaetidkapitania
{lanak 27
?ornaZepri etidkojtransparelltnosti
udruge,Sastojise od 5 dlanova,koje bira Upravniodbor na 2 godinei
odgovorni
su Upravnomodboru.
Cdbori,povierenstva
i drugapovremena
tiiela
f lanak28.
Odbori,povjerenstva
i drugapovremenatijela obavljajuposlovei zadaieza kojesu osnovani
i o tome
todnoseizvjeSia
Upravnomodboru.
v. IMovlNA IJDRIJGE,NACTN
PoSLovANJAt oBAVIANJE oRGANtzAcusKtH,FtNANctJsKtH
I
ADMINI STRATIVN
IH POSLOVAT
ilanak 27.
lrnovinuUdrugedineprihodikojeonaostvaruje
od:
- dlanarine
- sredstava
ostvarenih
organiziranjem
edukacije
krozstrudneskupove,
radionice,
seminarei predavanja
te od izdavadke
djelatnosti
sukladnoZakonu
- donacijai dotacija
- sredstava
dobivenihod medunarodnih
organizacija
kojepodupirurad i djelovanje
Udruge
- vlastitedjelatnosti
- ostalihprihodasukladnoZakonu.
tlanak 28.
Udrugaupravljaimovinomu skladus propisima
o materijalnom
ifinancijskom
poslovanju
neprofitnih
organizacija.
svi prihodii rashodiodretfuju sefinancijskim
planomkojise donosiza.lednuposlovnugodinui
vrijedizagodinuza kojuje donesen.Pozavr5etku
poslovne
godinesastavlja
se godiSnji
obradun.
Predsjednik
Udrugei osobekojeskup5tina
ovlastiimajunaredbodavno
pravou raspolaganju
imovinom
Udruge.
,,fJanak
29.
obavljanje
organizacijskih,
financijskih
i administrativnih
poslova
zapotrebeUdruge
umjesto
tajnikamogu
obavljati
i tvrtkekojimaUpravniodborpovjeritu duinost.Medusobne
obvezeiz ovogdlankaizmedu
Udrugeitvrtkeodredujuseugovorom.
VI,STATUT
I DRUGIOPCIAKTI
tlanak30.
statutje temeljniopciakt
Udruge
isvidrugiopiiakti
morajubitiu skladu
s odredbama
statuta.Nacft
izmjena
i dopunastatutapriprema
i utvrcfuje
Upravni
odborudrugei upuduje
ganaraspravu
dlanovima
Udruge.
Upravni
odborUdruge
razmatra
primjedbe
i prijedloge
kojisudaniu raspravi,
zauzima
stavove
o njimai
utvrdujeprijedlog
Statuta.
dlanak31.
Tumadenje
odredaba
StatutadajeSkup5tina
Udruge.
elanak32.
svaunutarnja
pitanjaU.druge,
kaoi drugapitanjakojanisuuredena
statutom,a zahtijevaju
podrobnu
razradu,
urecfuju
seopiimaktimakojedonosi
SkupStina
Udruge.
VII,PRUELAZNE
I ZAVRSNE
ODREDBE
dlanak33.
prestaje
postojati
Udruga
odlukom
skupStine
i u sludajevima
propisanim
Zakonom.
U sludaju
prestanka
postojanja,
imovina
pripada
Udruge
njenimaktualnim
dlanovima
nadanprestanka
postojanja.
elanak34.
ovajstatutstupanasnagudanomdonoSenja.
statutpotpisuje
imenom,prezimenom,
oznakom
svojstva
i
vlastorudnim
potpisom
osobaovlaitenazazastupanje
Udruge.
Dopredsjednik
Udruge
Oujerava se da je ovaj Statut u skladu sa Zakonom o udrugama
URBROJ:
temetjem rje1enjaovog Graclskogureda KLASA:|JP/\-230-02/11'01/194;
od 05' travnia2011'
251-07-02/1-11'2,
oeeu,uxe
REPUBLIKAHRVATSKA
GRADZAGREIs
GRADSKI
UREDZA OPCIJ
UPRAVU
KLASA:UP/l-230-02-/11-0 1/1 94
-11-2
URBROJ
: 251-07-02-/1
Zagreb,05. travnja,2011.
Gradski ured za opcu upravu, u postupkupo zahtjevu udrugepod
nazivom Hrvatska udruga profesionalacakongresnogturizma';sa sjedi\tem u
Zagrebu,Trsje21 c, za upis u registarudruga,temeljemilanka 14. stavka3. i4.
Zakonao udrugama(Narodnenovine 88/2001)iilanka 10. Odlukeo ustrojstvui
djelokrugugradskihupravnihtijela (SluLbeniglasnikbroj 16/09i 22/09),donioje
R J E 5 E r u ; E
1.
O d o b r a v a se upis udrugepod nazivomHRVATSKA
UDRUGA PROFES/OI\IALACAKONGRES,VOGTURIZMA, Sd sJediStemu
Zagrebu,Trsje 2'l c, u RegistarudrugaRepublikeHrvatske.
Skraceninazivudrugeglasi:HUPKT.
Nazivudrugeu prijevoduna engleskijezikglasi: CROATIANMEETING
I ON ALSASSOC/ATION.
PROFESS
Skradeninazivengleskognazivaudrugeglasi:CMPA.
Upis j<>izvr\en pod registarskimbrojem 21008412;dana 05. travnja
2011., kojim Hruat:;kaudruga profesionalacakongresnogturizma stjecesvojstvo
pravneosobe,pa tim danommoZepoieti s radomkao udruga.
2. Hru,atska
udrugaprofesionalaca
kongresnogturizma,sa sjediStemu
Zagrebu, Trsje 21 c, djeluje na podruiju RepublikeHrvatske a radi ostvarivanja
ciljeva udruge obavlja slijedece djelatnosti:razvoj proizvoda/uslugai destinacijeu
ponudeHrvatskekao destinacijezanimljivek,ongresnom
svrhupoboljSavanja
trZiStu;
i osiguranjespecifiinogobrazovanjaza potrebekongresnogturizma
osmiSljavanje
kakobi se dobiokvalificirani struian kadar;ustanovljenje
etiikog kodeksakojegse
svi ilanovi trebajupriddavati,kakobi Udrugai svi ilanovi uZivaliugledu poslovnoji
op6ojjavnosti;te obavljaostaledjelatnostinavedeneu ilanku L Statuta.
3. Ovlieravase Statut Hrvatske udruge profesionalacakongresnog
turizmausvojenna t)snivackojsjedniciSkupitine,oddanoj 28. veljaie 2011.
-24. Za zastupanjeHruatskeudrugeprofesionalacakongresnogturizma
ovlaiteni su:PAVLE'MARKOVTC
i
, predsjednik,RANKOF\LIPOV\C,dopredsjednik
SLAVENRELJ|C,tajnik
5. Zalbana rjesenjene odgadaizvrSenjerjeSenja.
6. Ovlasteneosobeobveznesu prijavitisvaku promjenupodatakaiz
ilanka 19. Zakonao udrugama,nastalunakonizdavanjaovog rjeienja,bududida
prema stavku 5. istog ilanka udruga ne smije u pravnomprometu postupatipo
promienamaniti rabiti podatke o tim promjenamaprije nego Sfo su isti upisaniu
registarudruga.
Obrazloienje
Hrvatskaudruga profesionalacakongresnogturizma,sa sjediitemu
Zagrebu,Trsje21 c, podnijelaje ovom Gradskomureduzahtjevza upis u Registar
udrugaRepublikeHrvatske.
Uz zahtievdostavljenisu syi dokumentipotrebniu postupkuregistracije,
je
isti
te
osnovan.
U provedenompostupku,uvidomu prilolenu dokumentaciju,
utvrdeno
je: da je Hruatskaudrugaprofesionalacakongresnogturizmaosnovanasukladno
odredbiilanka 10. Zakona o udrugama;da je na osnivaikoj sjedniciSkup\tine
odrZanoj28. veljace,2011. usvojen Statut,za koje je utvrdenoda je u skladu s
odredbamacitiranogZakona; da su na istojsjedniciSkupStineizabranipredsjednik,
dopredsjedniki tajnik koji su sukladno ilanku 7. Statuta osobe ovla\tene za
zastupanjeUdruge;da je na istojsjedniciSkupitinedonesenaodlukao pokretanju
postupka za upis u registar udruga; da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za upis
Hrvatskeudrugeprctfesionalaca
kongresnogturizmau Registarudruga Republike
Hruatske.
Temelje>m
navedenog,a u skladus odredbama1lanka2. stavka 2.,
ilanka 10., ilanka 11., te ilanka 16. stavka3. citiranogZakona,rijeSenoje kao u
izreci.
Upravnapristojbau iznosu od 70,00kuna po Tarifnombroju 1. i 2.
TarifeupravnihpristojbiZakonao upravnimpristojbama(Narodnenovine8/96,77/96,
95/97,131/97,68/98
i66/99, 145/99,30/00,
116/00,163/03,17/04,110/04,141/04,
je ina
150/05,153/05,129/06,117/07,25/08,60/08,20/10
i69/10), naplacena
zahtjevuurednoponiStena.
-3LIJEKU:
UPUTAO PRAVNOM
upraveu roku
mokese iziauitizatbaMinistarstvu
Protiv ovogriefuenia
na Zalbu
prava
se mole odredi
od 15 dana od dana dostaveriesiiia Stranka pos'tipt<u
(NN 47/?Q'Zatbase
upravnom.
op1em
o
Zakona
106.
sukladnoitanku
i
a mozese iziaviti
Graas,noi'uredr,
oiii
poiiii
iipruduiJ
po
neposredno
1at1i
u iznosuod 50'00kuna
pristoiba
na zapyn'ik.Na Zainu," p't|6uufrtunu
usmeno
o ufravnimpristoibama'
broiu3, TarifeupravnihpristoibiZakona
Tarifnom
[email protected]
POMOCNICA
- { A,Ff.
Ef tosL?YE
A)/*,N
fl#r
DOSTAVITI:
kongresnogturizma'
udruga profesionalaca
1. HwatsRa
Zagreb,Trsie21 c,
uPrave'
2. Ministarstvo
Zagreb,Maksimirs4a63,
-iii'
b'
i ii", rttvo financii a, Porezna uprava Zagre
s,
lspostavaCrnomerec,
iigren, Trg FrancuskeRePublike15'
4, ZbirkaisPrava,o v d i e
S,Pismohrana,ovdie
REPUBLIKA HRVATSKA
M I N I S T A R S T V OF I N A N C I J A
POREZNAUPRAVA
UPUTEO ISPI.INJAVANruI NACINUKORISTENJAPOTVRDE
O OSOBNOM
IDENTIFIKACIJSKOM
BROru
Pofvrdao osobnomidentifikacijskombroju (dalje:potvrda)
imaznad,enje
javne
isprave.
Potvrdomosobadokazujesvoj osobniidentifikacijski
broi (kraticaoIB).
Pofvrdu izdajebesplatnop orcznauprava.
osoba kojoj je porurg?orudena,koju je izgabilaili kojoj je
na drugi nadin
nestala zatraLitie od Ministarstvafinan.iju - por"rn;6;"u;;prema
svom
sjedi5tuodnosnoprebivalistu, izdavanjenovepotvrde.
Ministarstvofinancija _
Porcznawravaizdat lenovu potvrdu s oznakomDUpLIKAT.
Prilikom upisau neku od sruzbenihevidencija,osoba potrebe
za
upisa
predodujePotvrduili.ngku od drugihjavnih Isprava
r.o3uiuarzipodatako
osobnomidentifikacijskom broju.
Qloba u obavljanjusvojedjeratnostikoristit ie na radunima,potvrdamai
slidnim ispravamaosobniidentifikacijskibroj iskazanupotvrdi.
U nastavkunalazise obrazacpotvrde (otkinuti po perforaciji).
POTVRDAO OSOBNOMIDENTIFIKACIJSKOM
BROru
OIB
Ime i prezime/
naziv
HRVATSKA UDRUGA PROFESIONALACA KONGRESNOG
TURIZMA
Godinarodenja/
mjestoosnivanja,
upisa
Datumizdavanja
E
rr*_l
Izdaie:
Ministarstvo frnacija- p oreznauprava
DRZAVNITAJNIK
RAVNATELJ
mr.sc"IvicaMladineo
,/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content