close

Enter

Log in using OpenID

Bol ni ce pred zbog dugova странa 3

embedDownload
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA
Proizvedeno
U SRPSKOJ
na{e je
Srijeda, 7. avgust 2013.
Broj 13.198
Godina LXXI
VIJESTI
Evropska
praksa za izbor
tu`ilaca nije
dobra za BiH!
BOQE
Cijena 0.80 KM
PANORAMA
HRONIKA
Su{a
ostavqa
Srebrenicu
bez vode
Manijak
progawao
djevoj~icu na
"Fejsbuku"
странa 9
странa 5
странa 12
Revizori otkrili propuste
u javnim nabavkama u
Ministarstvu pravde BiH
ZDRAVSTVENE
USTANOVE U
OVOJ GODINI
UDVOSTRU^ILE
DUG ZA POREZ
DUG
ZDRAVSTVA
DOSTIGAO
61 MILION
MARAKA
Sumwiva
kupovina
uniformi
i vozila
Odbijene ponude koje su
imale potvrde o kontroli
kvaliteta uniformi
странa 7
JANKO TIPSAREVI]
pora`en u
prvom kolu
Royers kupa
Bolnice pred
Igram
najgori
tenis
u `ivotu
странa 48
Ovaj
projekat }e se
vi{estruko
isplatiti, rekao
Aleksi}. Ovo je jasan
primjer da Vlada RS
nije zaboravila
Hercegovinu,
kazao [iqegovi}
BLO KADOM
zbog dugova
странa 3
NA^ELNICI OP[TINA O^EKUJU PREOKRET POSLIJE
OTVARAWA NOVE SAOBRA]AJNICE PREKO ^EMERNA
странa 2
Vjetar u le|a razvoju
cijele Hercegovine
2 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
U FBiH SMO PRISTALI NA @IVOTAREWE, PRIKQU^ENI
NA APARATE ZA DISAWE ME\UNARODNE ZAJEDNICE.
Vijesti dana
VU^UREVI]
Sve~anosti otvarawa saobra}ajnice na ^emernu uz
brojne zvani~nike i goste
prisustvovali su na~elnici
hercegova~kih op{tina, a
pozivu se nije odazvao jedino gradona~elnik Trebiwa
Slavko Vu~urevi}. Dodik je
rekao da je ovaj projekat i
pokrenut zbog Trebiwa i
ostalih hercegova~kih gradova i da je put preko ^emerna Vu~urevi}u
potrebniji nego wemu.
Iz PDP-a, ~iji je ~lan Vu~urevi}, ju~e je saop{teno
da je "sasvim normalno da
Vu~urevi} nije prisustvovao privatnoj zabavi Milorada Dodika, Emira
Kusturice i vladike Grigorija na kojoj je poduhvat finansiran novcem naroda
RS prikazan kao dostignu}e
SNSD-a".
PI[E: RATOMIR MIJANOVI]
[email protected]
TRE BIWE - Nova saobra }aj ni ca pre ko pre vo ja
^emerno vjetar je u le|a razvoju Hercegovine, ~ija privreda sa da ima sve
preduslove za zamah i otvarawe prijeko potrebnih novih radnih mjesta.
U tome se sla`u na~elnici hercegova~kih op{tina, isti~u}i da }e uz vitalnu
putnu komunikaciju, `ivot
svih gra|ana u tom dijelu Repu bli ke Srpske bi ti ola k{an.
Vlada RS izdvojila je 72
miliona KM za gradwu dionice duge oko devet kilometara, koja predstavqa jedan
od kqu~nih komunikacijskih
projekata u RS, koji rje{ava
gotovo stogodi{wi problem
komunikacije Hercegovine
sa ostatkom Srpske, i daqe
pre ma Srbi ji. Otva rawem
moderne saobra}ajnice put
preko ^emerna skra}en je za
oko pet kilometara.
Na~elnik Bile}e Miqan
Aleksi} ka`e da u posqedwih 100 godina u Hercegovini ni je bi lo zna~aj ni je
investicije od ove.
ADIS ARAPOVI],
PROJEKT MENAYER CCI-ja
NA^ELNICI OP[TINA O^EKUJU PREOKRET POSLIJE
OTVARAWA NOVE SAOBRA]AJNICE PREKO ^EMERNA
Ja~awe
prekograni~ne
saradwe
FBiH
Dionica duga
devet kilometara
FOTO: A. ^AVI]
Vjetar u le|a
razvoju cijele
Hercegovine
Ovaj projekat }e se vi{estruko isplatiti, rekao Aleksi}. Ovo je jasan primjer
da Vlada RS nije zaboravila Hercegovinu, kazao [iqegovi}
kom pa ni je jer sa da ima ju
boqe uslove za ulagawe - rekao je Aleksi}.
Na~elnik Nevesiwa Mom~ilo [iqegovi} ka`e da je
izli{no govoriti o tome koliki je zna~aj nove putne komu ni ka ci je za is to ~nu
Hercegovinu, a time i za Nevesiwe.
- Ovo je jasan primjer da
Vlada RS ni je za bo ra vi la
ovu regiju - rekao je [iqegovi}.
Vi {es tru ku ko rist od
BiH i Srbija
SARAJEVO - Na Me|unarodnom grani~nom prelazu
Bija~a - Nova Sela, izme|u
BiH i Hrvatske, sutra }e
sve~ano biti otvoren Kontakt centar u kojem }e zajedno raditi pripadnici
Grani~ne policije BiH i
MUP-a Hrvatske.
Ovaj centar uspostavqen
je s ciqem razmjene informacija, te efikasnije prekograni~ne policijske
saradwe.
HERCEGOVIN
A
SE OTVARA
PREMA
^ITAVOJ
REGIJI
- Ovaj projekat }e se vi{estruko isplatiti. U Bile }i }e u budu }em pe riodu
po~eti gradwa fabrike poznatog svjetskog brenda "Henkel" koja }e zaposliti vi{e
od stotinu radnika u proizvodwi i nabavci. Realizaci jom
ovog
pro je kta
posrnula bile}ka privreda
znatno bi o`ivjela, a i ve}i
broj radnika bio bi anga`ovan ve} tokom gradwe fabrike. O~ekujemo da }e putem
"Henkela" krenuti i druge
Vijesti
nove saobra}ajnice o~ekuju i
u Gacku.
^EMERNO
ZNA^AJNA
INVESTICIJA
- Ovo je veliki projekat
koji }e nas pribli`iti Srbiji i ostatku RS i bi}emo
otvoreni prema ~itavoj regiji. Brojni gosti br`e }e
dola zi ti u Herce govi nu, a
o~ekujemo da }e to prepoznati i investitori - istakao
je na~elnik op{tine Gacko
Milan Radmilovi}.
Izgradwa na prevoju ^emerno po~ela je u septembru
2008. godine, a u okviru ovog
projekta ura|en je najdu`i
tunel u BiH od 2.109 metara,
kra}i tunel, nekoliko malih
mostova, te vijadukt du`ine
409 metara i visine oko 40
metara. Izvo|a~ radova bila
je kompanija "Integral in`ewering" iz Lakta{a.
Inicijativa
za ukidawe
kantona
SARAJEVO - Zamjenik
premijera FBiH Jerko
Ivankovi}-Lijanovi} najavio je da }e Vladi FBiH
uputiti inicijativu o ukidawu kantona.
On je kazao da bi se time
napravila neophodna u{teda od 500 miliona KM i
dugoro~no obezbijedila
finansijska stabilnost
FBiH, javile su agencije.
SDS
RS nije
ugro`ena
spoqnim
uticajima
BAWALUKA - Direktor
Politi~ke akademije SDSa Aleksandar Savanovi}
ocijenio je da sve u~estalija kampawa o promovisawu teze o ugro`enosti
RS spoqa u formi "naranyastih" i drugih "obojenih" revolucija proizvodi
atmosferu politi~kog
straha kod gra|ana i predstavqa prerano zapo~etu
predizbornu kampawu
SNSD-a.
^lan Predsjedni{tva BiH iz RS o navodima ministra inostranih poslova
Lagumxija iznio li~ni stav
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmanovi} izjavio je ju~e
da su stavovi koje je iznio
ministar inostranih poslova
BiH Zlatko Lagumyija o Siriji wegovi li~ni stavovi, a
ne Predsjedni{tva BiH, {to
va`i i za pore|ewe te zemqe
sa BiH.
Radmanovi} je tokom ju~era{weg sastanka sa ambasado rom Rus ke Fede ra ci je u
BiH Ale ksan drom Bo canHar~enkom naglasio da La-
gumyijin li ~ni stav ni je
prihvatqiv za sve u BiH.
NANESENA
[TETA
SVIMA U BiH
Iz Predsjedni{tva je saop{teno da je ruski ambasador
iznena|en stavovima ministra
inostranih poslova o situaciji u Siriji i naglasio da to
ne doprinosi smirivawu
stawa u ovoj zemqi, zbog ~ega
Aleksandar Bocan-Har~enko
i Neboj{a Radmanovi}
je i pitao da li su to stavovi
Predsjedni{tva BiH.
Radmanovi} je Srni rekao
da se u BiH svi moraju naviknuti da ne mogu govoriti
iskqu~ivo svoje mi{qewe,
ako je ono protivno stavovima predstavnika drugih naroda, na gla siv {i da je ova
situacija nanijela ogromnu
{tetu svima u BiH.
Lagumyija i turski {ef
diplomatije Ahmet Davutoglu
u autorskom tekstu u "Va{ington pos tu" upo redi li su
stawe u Siriji sa ratom u
BiH, navode}i da je u BiH tokom rata poginulo vi{e od
300.000 qudi.
Radmanovi} je ju~e razgovarao i sa ameri~kim ambasadorom u BiH Patrikom Munom o
stawu u BiH i napretku u
posqedwe tri godine.
V. K.
Popis
^lanovima
komisija
mjese~no
350 KM
SARAJEVO - ^lanovi popisnih kancelarija nadle`nih institucija za popis
stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH sve do
kraja idu}e godine prima}e
naknadu od 200 do 350 KM u
zavisnosti od toga da li }e
biti koordinatori ili sekretari.
V. K.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 3
PREDSJEDNI[TVO TE[KO DO SAGLASNOSTI O NASTUPU BiH U UN
SARAJEVO - Predsjedni{tvo BiH razmatra}e na dana{woj sjednici
Platformu za nastup delegacije BiH na zasjedawu Generalne skup{tine
UN u septembru u Wujorku, a ~lan Predsjedni{tva iz RS Neboj{a Radmanovi} rekao je da }e te{ko biti postignuta saglasnost o tome.
- U prednacrtu Platforme vidim da }e te{ko biti usvojena. Mnogo je
lo{ije napisana nego neke prethodne, kao da je neko iz Ministarstva
inostranih poslova samo "ubacio tekst" i prepustio da o tome raspravqamo - rekao je Radmanovi}.
Zdravstvene ustanove u ovoj godini udvostru~ile dugovawa prema Poreskoj upravi RS
Bolnicama prijeti
blokada zbog dugova
UKUPAN
DUG
ZDRAVSTVENI
H
USTANOVA 61
MILION
Najve}i dug imaju
Klini~ki centar
u Bawaluci
koji duguje 19,2
miliona i bolnica
u Isto~nom
Sarajevu sa dugom
od 19,19 miliona
KM. Ako dug ne
bude pla}en,
mora}emo da
idemo sa mjerama
blokade ra~una i
prinudne naplate,
rekao Kukobat
tra Bawaluka Du{ko Ra~i}.
Klini~ki centar
Bawaluka poreski dug
za mjesec uve}ao za
oko dva miliona KM
FOTO: GLAS SRPSKE
PI[E: MARINA ^IGOJA
[email protected]
BAWALUKA - Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj za sedam mje se ci ove
godine udvostru~ile su dug
prema Poreskoj upravi i on
sada iznosi 61 milion maraka zbog ~ega nekima od wih
prijeti blokada ra~una.
Rekao je to "Glasu Srpske"
pomo}nik direktora Poreske
uprave RS (PURS) u Sektoru
za upravqawe naplatom poreza
Velimir Kukobat i dodao da
su naj ve }i du `ni ci me |u
zdravstvenim ustanovama Klini~ki centar u Bawaluci i
bolnica u Isto~nom Sarajevu.
dug je u odnosu na prethodni
mjesec porastao - rekao je Kukobat.
Dug KC Bawaluka trenutno iznosi 19,2 miliona i u
odnosu na jun pove}an je za oko
dva miliona, dok bolnica u
Is to~nom Sa ra je vu du gu je
19,19 miliona KM, {to je u
odno su na jun vi {e za oko
400.000 KM.
PODRU^NI CENTRI
ZDRAVSTVENE USTANOVE
On je istakao da je PURS,
analizom najve}ih du`nika,
utvrdila velike probleme kod
zdravstvenih ustanova.
- Zdravstvene ustanove su
za sedam mjeseci udvostru~ile
dug koji je na kraju pro{le godine iznosio oko 32 miliona.
Najve}i dug imaju Klini~ki
centar u Bawaluci i bolnica
u Isto~nom Sarajevu i wihov
Kukobat ka`e da je PURS
poslala dopis premijeru, ministrima zdravqa i finansija
i direktoru Fonda zdravstvenog osigurawa RS u kojem tra`i da pro blem du govawa
zdrav stve nih us ta nova {to
prije bude rije{en.
- Ako do toga ne do|e u dogledno vrijeme, mora}emo da
idemo sa mjerama blokade ra-
Najve}a dugovawa su u Podru~nom centru Bawaluka kojem
poreski obveznici duguju 408
miliona KM, a slijede ga Podru~ni centar Isto~no Sarajevo u kojem su dugovawa
dostigla 176 miliona, te Podru~ni centar Doboj kojem obveznici nisu platili 115,7
miliona maraka. Poreski ob-
veznici Podru~nom centru
Trebiwe duguju 114,6 miliona, dok Podru~nom centru
Zvornik duguju 111,5 miliona
KM.
Najmawa dugovawa zabiqe`ena su u podru~nim centrima
Prijedor i Bijeqina kojima
obveznici duguju 80,6, odnosno 62,7 miliona KM.
~una i prinudne naplate - naglasio je Kukobat i dodao da je
Fond zdravstva ve} odgovorio
na dopis PURS-a i zatra`io
sastanak.
- Nadam se da }e Vlada RS
prona}i rje{ewe i dati instrukcije Poreskoj upravi u
vezi sa ovim dugovawima - naglasio je Kukobat.
Kazao je da je simptomati~no to {to pove}awe duga nije
generalna pojava za sve zdravstvene ustanove.
- Imamo zdravstvene ustanove koje redovno izmiruju
svoje obaveze, tako da je pitawe da li je ovdje rije~ o nedostatku sredstava ili je do
organizacije unutar ustanova naglasio je Kukobat.
Vr{ilac du`nosti direktora bolnice u Isto~nom Sarajevu Slavko @drale rekao
je "Glasu Srpske" da ova usta-
nova nije u mogu}nosti da pla}a obaveze prema PURS-u.
@DRALE:
NEMAMO
NOVCA DA
PLATIMO OBAVEZE
- Najva`nije je da se pacijenti mogu lije~iti, da se obezbi jede li je kovi i redovne
plate zdravstvenih radnika, a
poslije toga nekim sistemskim rje{ewima moramo iza}i iz problema sa poreskim
dugom - rekao je @drale i dodao da je KC Isto~no Sarajevo podijeqen na tri jedinice,
tako da }e se dug PURS-u podijeliti na wih.
Mi nis tar zdravqa RS
Slobodan Stani} ju~e nije odgovarao na na{e pozive, kao
ni direktor Klini~kog cen-
NAJVE]I [email protected]
Na spisku PURS-a trenutno se nalazi 50.923 du`nika
koji duguju 1,069 milijardi
KM. Naj ve }i du `nik je i
daqe trebiwski "Novoteks" u
ste~aju koji duguje 50,2 miliona maraka, a iza wega je Fabrika glinice "Bira~", tako|e u
ste~aju, sa dugom od 34,2 miliona.
Tre}e na listi su "[ume
Srpske" koje duguju 29,7 miliona. Odmah iza "[uma" su Klini ~ki cen tar Bawalu ka i
bolnica u Isto~nom Sarajevu.
Na petom mjestu liste du`nika nalazi se "Svislajon
industrija alata" Trebiwe sa
dugom od 18,39 miliona KM.
Slijede ga preduze}e "Darko
produkt" iz Bawaluke koje duguje 14,77 miliona KM i "Famos" iz Is to~nog Novog
Sarajeva koji duguje 11,86 miliona maraka.
Na za~equ liste deset najve}ih du`nika su preduze}e
"Do boj pu te vi" u ste~a ju sa
11,72 miliona KM i "Balkal"
u ste~aju iz Bawaluke sa dugom
od 11,34 miliona KM.
Kukobat je rekao da je objava spiska najve}ih du`nika
dala efekte, jer je od 1. jula do
31. jula zabiqe`ena najve}a
naplata u istoriji postojawa
PURS-a.
- Prvi ciq je bio da se dobije na transparentnosti rada
PURS-a i da nema povla{}enih poreskih du`nika, {to
smo i uspjeli. Drugi ciq je
bio da natjeramo poreske obveznike da, zbog ~iwenice da
}e se na}i na spisku du`nika,
nastoje da to izbjegnu odnosno
da {to redovnije pla}aju svoje
obaveze. I u tome smo uspjeli naglasio je Kukobat i dodao da
to ipak nije izazvalo neke
zna~ajnije efekte kod najve}ih
du`nika.
Posqedwe vijesti
Devet stanova za
Srbe povratnike
SARAJEVO - Sanacija i rekonstrukcija tri stana i {est ku}a
za srpske povratnike u sarajevskoj op{tini Novi Grad trebalo
bi da po~ne idu}ih dana, a zavr{etak je planiran za tri mjeseca,
javile su agencije.
Tim povodom ju~e je potpisan ugovor o izvo|ewu radova, a direktor Fonda za povratak BiH Mla|en Bo`ovi} rekao je da je novac
za ovaj projekat obezbije|en iz entitetskih buyeta, Br~ko distrikta i buyeta institucija BiH. Radi se o projektu iz 2009. godine
koji se realizuje u ovoj godini zbog finansijskih problema.
Nema dogovora o Gazivodama
pod uslovima Pri{tine
BEOGRAD - Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo
i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da Beograd ne mo`e
prihvatiti zahtjev Pri{tine da preuzme kontrolu nad akumulacijom Gazivoda, jer se tre}ina ovog jezera nalazi na teritoriji Srbije, prenijele agencije.
Vulin je rekao da Pri{tina polazi od pretpostavke da sve
pripada wima i da to Beograd ne mo`e i ne}e prihvatiti, te
da zbog toga pregovori o energetici stagniraju.
Xorx Bu{ mla|i
operisao srce
DALAS - Biv{i predsjednik SAD Yory Bu{ mla|i nalazi se
na bolni~kom lije~ewu poslije uspje{nog zahvata na srcu, zbog
zakr~ewa arterije, prenijele su ju~e agencije.
Bu{ je operisan na Klinici Kuper u Dalasu, gdje mu je postavqen stent, a prema navodima iz wegove kancelarije zahvat je
bio uspje{an. Biv{i predsjednik bi trebalo da nastavi sa svojim redovnim aktivnostima ve} u ~etvrtak. Republikanac Bu{
bio je predsjednik u dva mandata - od 2001. do 2009. godine, a prije
toga guverner Teksasa.
4 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Komentar dana
PI[E:
Marina ^IGOJA
Ministarstvo odbrane BiH i daqe skupo pla}a
~uvawe 19 lokacija koje pripadaju FBiH
RS
PREUZELA
VE]INU
LOKACIJA
Dugovi
MINUS
PLUS
Problemi u zdravstvu Republike Srpske nastavqaju se jedan na drugi. Podatak da su zdravstvene ustanove za samo
sedam mjeseci udvostru~ile poreski dug koji su imali na
kraju pro{le godine i koji sada iznosi vi{e od 60 miliona alarmantan je i tra`i hitnu reakciju.
Ne bude li je, iz Poreske uprave RS upozoravaju da }e krenuti sa blokadom ra~una i prinudnom naplatom!
Da li je mogu}e da }emo do}i u situaciju da se od zdravstvenih ustanova dug prinudno napla}uje? Zna~i li to da
gra|ani mogu o~ekivati da }e, kada krenu u bolnicu, poqubiti vrata? Ko }e garantovati da se to ne}e ve} sutra
desiti? Pitawa su to na koja nadle`ni u RS treba {to hitnije da odgovore.
Analiza Poreske uprave je pokazala da neke zdravstvene
ustanove redovno izmiruju svoje obaveze, {to ukazuje na to
da ni je svuda lo {e
stawe i da nedostatak
novca ne mo`e biti jeDA LI JE MOGU]E DA
dino opravdawe za lo]EMO DO]I U
{u si tu aci ju u ovom
SITUACIJU DA SE OD
sektoru.
ZDRAVSTVENIH
Mi nis tar zdravqa,
USTANOVA DUG
Fond zdravstva i Vlada
PRINUDNO
RS su na potezu. Od wih
se o~ekuje, poslije ovih
NAPLA]UJE?
alarmantnih podataka
ZNA^I LI TO DA
iz Poreske uprave, da
GRA\ANI MOGU
sve ~iwenice stave na
O^EKIVATI DA ]E,
sto.
KADA KRENU U
^a ro bnog {ta pi }a
BOLNICU, POQUBITI
nema i sigurno je da se
VRATA? KO ]E
ne mo`e o~ekivati da
problemi u zdravstvu
GARANTOVATI DA SE TO
budu rije{eni za mjesec
NE]E VE] SUTRA
ili dva. Ali, konkreDESITI? PITAWA SU
tni koraci koji }e poTO NA KOJA [email protected]
kre nu ti stva ri sa
U RS TREBA [TO
mrtve ta~ke, i koji su u
HITNIJE DA
prethodnom periodu naODGOVORE
javqivani, jo{ nisu dali rezultate.
Za sada je jedino izvjesno daqe gomilawe dugova, koji iz mjeseca u mjesec rapidno rastu. U ovom slu~aju niko ne treba da sjedi skr{tenih
ruku.
Pored zdravstvenih ustanova, milionske poreske dugove
imaju i brojna druga preduze}a. Iako je objava spiska poreskih du`nika uticala na neke da redovno izmiruju svoje
obaveze, vidqivo je da su neki i daqe nastavili po starom.
Lanac u kojem svako svakom duguje o~igledno sve vi{e priti{}e i Poresku upravu, privatni i javni sektor u RS, a
ako se ne krenu tra`iti odgovaraju}a rje{ewa, ne mo`e se
o~ekivati ni izlazak iz trenutne situacije, koja je daleko
od dobre.
Za~arani krug dugova nikako nije smio da pogodi jedan od
kqu~nih sektora kakav je zdravstvo, a oni koji wime upravqaju, nisu smjeli da ~ekaju pet do 12 i poreske inspektore koji ve} kucaju na vrata najve}ih klini~kih centara u
RS - u Bawaluci i Isto~nom Sarajevu.
PREVOJ ^EMERNO
Nova saobra}ajnica na prevoju ^emerno rje{ava vi{egodi{wi problem putne
komunikacije u Hercegovini i
povezuje RS sa Srbijom i
Crnom Gorom.
INSTITUCIJE BiH
Agencija za dr`avnu slu`bu
BiH za pet dana avgusta raspisala {est konkursa za
prijem deset novih radnika.
Institucije BiH zapo{qavaju
vi{e od 22.000 radnika.
FBiH
ne}e
kasarne i vojna
skladi{ta
Kasarna "Jajce"
u Sarajevu na spisku
neperspektivne imovine
FOTO: GLAS SRPSKE
RS ve} godinu radi
na preuzimawu
objekata, a FBiH
jo{ nije ni po~ela
taj posao. MO }e i
daqe morati da
pla}a obezbje|ewe
objekata koji ne
trebaju Oru`anim
snagama BiH, rekla
Majki}eva
PI[E: @EQKA DOMAZET
[email protected]
SARAJEVO - FBiH ve}
du `e vri je me ne `eli da
preuzme 19 neperspektivnih
vojnih lokacija, koje bi trebalo da budu predate na kori{ }ewe
lokal nim
zajednicama, a za ~ije ~uvawe
se iz buyeta Ministarstva
odbrane BiH tro{e stotine
hiqada maraka godi{we.
Predsjedni{tvo BiH proglasilo je 43 lokacije, uglavnom kasarne i skladi{ta,
neperspektivnim, a lideri
SNSD-a, SDS-a, SDP-a, SDA
i dva HDZ-a pro{le godine, u
paketu dogovora o raspodjeli
vojne imovine, usaglasili su
se da dio te imovine, koja se
nalazi u posjedu MO BiH, bude dodi jeqen en ti te ti ma,
odnosno lokalnim zajednicama na ~ijoj se teritoriji nalaze.
Principe tog dogovora
prihvatio je Savjet ministara
BiH i zadu`io MO da pripremi odgovaraju}e odluke za
wegovu realizaciju.
Ministar odbrane BiH
Zekerijah Osmi} nedavno je izjavio da dok se neperspektivna voj na imovi na uredno
predaje RS, FBiH ne pokazuje
interesovawe da preuzme lokacije koje joj pripadaju.
- Kada je rije~ o RS, radi
se korektno i vlasti zavr{avaju svoj dio posla, ostale su
nepreuzete jo{ dvije lokacije.
Sa FBiH to ne mo`emo da zavr{imo. Postoji 19 neperspektivnih lokacija u FBiH koje
bismo istog ~asa predali, ali
nemamo kome. To nam iziskuje
nepotrebne tro{kove, koji ni
u kom slu~aju nisu zanemarqivi - kazao je Osmi}.
MO BI PREDAO
LOKACIJE,
ALI NEMA KOME
IMOVINA
Na spisku perspektivne i
neperspektivne vojne imovine nalaze se kasarne,
zgrade, skladi{ta i magacini, a Oru`ane snage BiH
zainteresovane su za 24
objekta u RS. Perspektivne
imovine ima na 69 lokacija. U Srpskoj postoji oko
45 kasarni, a vrijednost
sveukupne vojne imovine na
wenoj teritoriji mjeri se
milijardama maraka.
Predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parla men ta BiH
Du {an ka Maj ki} re kla je
"Glasu Srpske" da neperspektivne kasarne, koje su pune pokretne vojne imovine, a koja
nije oru`je, municija i ostala minsko-eksplozivna sredstva, treba da budu vra}ene
entitetima i predate lokalnim zajednicama.
- Republika Srpska ve} godinu radi na tome, a FBiH
jo{ nije ni po~ela taj posao.
Dakle, Ministarstvo odbrane
}e i daqe morati koristiti
dodatne resurse i novac za
obezbje|ewe objekata i imovine koji ne trebaju Oru`anim
snagama BiH - rekla je Majki}eva i dodala da je obaveza
MO da u kontaktu sa Vladom
FBiH ubrza taj proces.
U nadle`nim institucijama FBiH nismo uspjeli da
saznamo zbog ~ega se ova imovina ne preuzima.
Tu`ila{tvo BiH u kontaktu sa EULEX-om
Saradwa
u "slu~aju
Keqmendi"
SARAJEVO - Tu`ila{tvo
BiH je u stalnom kontaktu sa
EULEX-om i sara|iva}e u
"predmetu Naser Keqmendi",
kojem }e biti su|eno u Pri{tini, kazali su u ovoj instituciji.
Iz Tu`ila{tva BiH nisu
odgovorili da li je tu`ila{tvo iz Pri{tine tra`ilo dokumentaciju u vezi sa
Keqmendijem i da li je ona us-
tupqena. Najve}i narko-bos na
Balkanu, koji se nalazi na
crnoj listi ameri~kog Stejt
departmenta, uhap{en je 5. maja
u Pri{tini na osnovu Interpolove potjernice, koju je u
septembru pro{le godine raspisao Sud na zahtjev Tu`ila{tva BiH. Keqmendija u
BiH sumwi~e za organizovawe
ubistva jednog od najve}ih sarajevskih mafija{a Ramiza
KEQMENDIJU
SE SUDI U
PRI[TINI
Delali}a ]ele, trgovinu drogom i mnoga druga te{ka krivi~na djela.
Wegov advokat Besnik Beri{a rekao je da je Sud u Pri{tini odbacio navode da je
Keqmendi jedan od {efova or-
ganizovanog kriminala i trgovine narkoticima, te da mu
na Kosovu jedino mo`e biti
su|eno za u~e{}e u ubistvu
dr`avqanina BiH 2007. godine, isti~u}i da je proces ekstradicije BiH zatvoreno
poglavqe. Keqmendiju je poslije isteka jednomjese~nog
pritvora 9. juna on produ`en
za jo{ ~etiri mjeseca.
S. T.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 5
Vijesti
Trebiwe
Prona|eno
12,7 kilograma
eksploziva
TREBIWE - Policijski
slu`benici policijske stanice Trebiwe ju~e su pretresom ku}e u nasequ
Mosko, u vlasni{tvu B. M.
prona{li i oduzeli 12,7 kilograma vojnog eksploziva,
potvr|eno je ju~e u Centru
javne bezbjednosti Trebiwe.
Eksploziv je uz saglasnost de `urnog tu `ioca
Okru `nog tu `i la{ tva
Trebiwe predat pripadnicima Civilne za{tite.
R. Mi.
Lijanovi}
Nikoga ne
{titimo
SARAJEVO - Federalno
ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u potpunosti podr`ava
akciju "Meso" Uprave za indirektno oporezivawe, jer
se veliki procenat trgovine mesom realizuje u "sivoj
zoni", tvrdi ministar poqoprivrede FBiH Jerko
Ivankovi} Lijanovi}.
On je odbacio navode da
ovo ministarstvo prikriva odre|ene podatke ili
{titi bilo koga.
@. D.
Sarajevo
Sladoje
negirao
krivicu
SARAJEVO - Optu`eni
za ratni zlo~in nad civilima u Sarajevu Goran Slado je ju ~e je pred
Kantonalnim sudom u Sarajevu negirao krivicu, javile su agencije.
Sladoje, kao pripadnik
vojno-policijskih snaga, zajedno sa Slobodanom Bogdanovi}em fizi~ki je
zlostavqao dvije osobe, koje
su potom odvedene do Jevrejskog grobqa gdje su upotrijebqene kao `ivi {tit i
ta osoba je stradala. Optu`eni su i za u~e{}e u fizi~kom zlostavqawu jo{
jedne osobe.
Evropska mre`a pravosudnih savjeta analizirala prijedlog
SNSD-a i SDP-a da tu`ioce imenuju parlamenti
Evropska praksa
nije dobra za BiH!
Sve {to je dobro
i {to je standard
razvijene
demokratije, to
nije standard za
BiH. To zna~i da
me|unarodna
zajednica i daqe
BiH dr`i kao
zemqu invalida
koju treba voditi
za ruku, rekla
Majki}eva
PI[E: SVJETLANA TADI]
[email protected]
SARAJEVO - Iako u ure|enim zemqama EU poput Velike Britanije i Wema~ke
izvr{na vlast ima va`nu
ulogu u imenovawu tu`ilaca,
a u zemqama regiona tu`ioce bira zakonodavna vlast,
situacija u BiH je druga~ija
i ovakav na~in wihovog izbora je nepo`eqan.
Na vela je to Evropska
mre`a pravosudnih savjeta
(ENCJ) u izvje{taju o predlo`enim izmjenama Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom
savjetu (VSTS). Ova analiza
izmjena zakona koju su sa~inili SNSD i SDP ura|ena je na
zahtjev VSTS-a.
Izmjene Zakona o VSTS-u
tra`ili su predstavnici Republike Srpske, koji smatraju
da je sada{wi izbor sudija i
tu`ilaca u BiH, koji je u rukama VSTS-a u kojem sjede i
advokati, jedan od razloga lo{eg stawa u pravosu|u.
Autori izvje{taja su sudija Vi{eg suda Engleske i Velsa Ye fri Vos i sudi ja iz
Visokog sudskog savjeta Italije \anluka Forlani. Oni su
boravili u BiH od 12. do 14.
maja, kada su odr`ali niz sastanaka sa predstavnicima EU,
OHR-a, ambasada, VSTS-a, su-
[email protected]
U VE]INI
ZEMAQA EU
BIRAJU
PARLAMENTI
dijama, tu`iocima i politi~arima.
Vos i Forlani zakqu~ili
su da je izbor tu`ilaca u parlamentima u BiH nepo`eqno
rje{ewe.
- To ne bi rije{ilo proble me nedovoqnog pro ce su irawa kriminala i korupcije
jer bi vladaju}e stranke birale tu`ioca koga podr`avaju
pristalice samo tih politi~kih stranaka - naveli su oni
i dodali da bi ovakav na~in
izbora tu`ilaca mogao uticati na procesuirawe korupcije
unutar tog politi~kog kruga.
- Kao odgovor na ovu tvrdwu
re~eno nam je da su svi tu`ioci
sa liste VSTS-a nepotkupqivi
i stru~ni. Nepo`eqno je da
gra|ani sumwaju da su imenovawa izvr{ena na politi~koj
osnovi - naveli su oni.
Dodali su i da u Velikoj
Britaniji i Wema~koj ve} godinama postoji praksa u kojoj
izvr{na vlast ima va`nu ulo-
PRAVO
Istakli su da vlasti imaju legitimno pravo da
tra`e izmjene krivi~nih i
procesnih zakona i politika koje tu`ioci treba
da slijede.
- Vlada koja je izabrana
na osnovu obe}awa da }e
se boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, legitimno
postupa ako donese zakone izra|ene s ciqem ostvarewa navedenih ciqeva
- istakli su u izvje{taju.
Biv{i agent Robert Ber o ameri~kom uticaju u biv{oj Jugoslaviji
CIA pla}ala Milo{evi}a,
Tu|mana i Izetbegovi}a
VA[INGTON - Biv{i
agent CIA Robert Ber izjavio
je da su me|u pla}enicima ove
ameri~ke agencije, izme|u ostalih, bili politi~ari iz nekada{we Jugoslavije Stjepan
Mesi}, Slobodan Milo{evi},
Alija Izetbegovi} i Frawo
Tu|man, kao i mnogi savjetnici i ~lanovi vlada, generali,
novinari.
- Imali smo zadatak da up-
SRBIJA
IZABRANA
KAO @RTVENO
JAGWE
ozoravamo i {irimo paniku
me|u politi~arima u BiH, jednostavno punili smo im glavu
da }e Srbi napasti. Dati su
nam spisi da grupa po imenu
"Vrhovna Srbija" planira da
izvede bomba{ke napade na
kqu~ne zgrade u Sarajevu, zbog
`eqe da BiH iza |e iz ta da{we Jugoslavije - rekao je
Ber za portal "Novi svjetski
poredak" i dodao da takva gru-
pa nikad nije postojala.
Agentima su date velike
koli~ine novca kako bi finansirali nevladine organizacije i raspirivali mr`wu.
- Pro pa gan da je ima la
ciq da zavadi dr`ave i da se
one odvoje od Jugoslavije. Srbiju smo izabrali za `rtveno
jagwe jer je na neki na~in bila nasqednica Jugoslavije kazao je on.
gu u imenovawu tu`ilaca, ali
da je vi{e me|unarodnih aktera naglasilo da je situacija u
BiH druga~ija sa ~im se sla`u
i autori analize.
EKSPERTIMA
RE^ENO DA SU
SVI [email protected]
NEPOTKUPQIVI
I STRU^NI
- Situacija u BiH se, prema mnogima, ne mo`e ozbiqno
porediti sa starijim demokratskim sistemima - navode
Vos i Forlani.
Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Du{anka Majki}
rekla je da, s obzirom na to da
se konstantno stavqaju primjedbe na neefikasan rad tu`ilaca i razli~itu primjenu
Predstavnici RS godinama
upozoravaju na lo{e
stawe u pravosu|u BiH
FOTO: GLAS SRPSKE
zakona, jedino ispravno rje{ewe da oni nekome odgovaraju.
- Ako budu od gova ra li,
ima}emo ovakvo pravosu|e gdje
tu`ilac BiH ne}e da do|e na
sjednicu Parlamenta i odgovori na pitawa za{to Tu`ila{tvo ne radi efikasnije istakla je Majki}eva i dodala
da je ve} vi|en apsurd da se
BiH s jedne strane nala`e da
uvodi evropske standarde u zakone, a kada to uradi, onda se
to ocjewuje nepo`eqnim.
- Sve {to je dobro i {to
je standard razvijene demokrati je i va `i u wihovim
zemqama, to prema wihovom
mi{qewu nije standard za
BiH. To zna~i da me|unarodna
zajednica i daqe BiH dr`i
kao zemqu invalida koju treba
voditi za ruku - istakla je
Majki}eva.
Spec...
Papa Frawo, vjerni navija~
fudbalskog kluba San Lorenco iz rodnog Buenos Ajresa,
bez obzira na du`nosti na
~elu Svete stolice, ne propu{ta stare obaveze i klupsku
~lanarinu pla}a na vrijeme,
izjavio je potpredsjednik kluba Mar~elo Tineli.
- ^lanarinu pla}a redovno i na vrijeme, svakog mjeseca.
Svoje du`nosti obavqa savjesno - rekao je Tineli, prenijele su agencije.
Papa Frawo, biv{i nadbiskup Buenos Ajresa, poznat je po
svom skromnom `ivotu u Argentini. ^esto je o fudbalu razgovarao s gra|anima dok se autobusom vozio u nadbiskupiju.
6 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
NAJVI[E VOZILA U RS STARIJE OD 15 GODINA
Dru{tvo
BAWALUKA - Na putevima u Srpskoj najvi{e je vozila starijih od 15 godina, odnosno od ukupno
82.593 vozila, koliko je registrovano u drugom
tromjese~ju ove godine, ~ak wih 46,1 odsto je te sta-
rosti. Pokazali su to podaci Zavoda za statistiku
RS, prema kojima je ove godine ukupan broj saobra}ajnih nesre}a u RS mawi za 3,2 odsto nego lani.
D. K.
Dragan Stanojevi},
predsjednik Skup{tine
dijaspore i Srba u regionu
POSEBNO
TIJELO ZA
RJE[AVAWE
PROBLEMA U
REGIONU
Agencija za bezbjednost hrane
Plastika u
tjestenini za djecu
SARAJEVO - Agencija za bezbjednost hrane BiH zaprimila je ju~e putem Sistema brzog uzbuwivawa za hranu i
hranu za `ivotiwe (RASFF) obavje{tewe da je na tr`i{te
BiH distribuisan proizvod italijanske tjestenine sa povr}em za djecu starosne dobi iznad jedne godine proizvo|a~a "Ma terna" iz Fran cus ke ko ji sadr`i fra gmen te
plastike, te je kao takav neprikladan za konzumaciju, javile su agencije.
U saop{tewu Agencije za bezbjednost hrane BiH navodi
se da je uvoznik proizvoda "Italian noodle dish with vegetables",
u pakovawu od 250 grama, roka upotrebe do 29.4.2014. godine, sa bar-kod {ifrom 4010355934031, proizvo|a~a "Materna" u BiH DM Drogerija Markt Bla`uj, Iliya.
VRIJEME
PENZIJE
Novi talas
vru}ina
Za {est
mjeseci
143 prijave
BAWALUKA - Crveni meteo
alarm ju~e je upaqen za
Bawaluku, Prijedor, Fo~u,
Biha}, Mostar i Visoko, kao
upozorewe da izuzetno visoke temperature mogu da
izazovu opasne posqedice po
qudsko zdravqe na tim
podru~jima.
Meteorolozi za danas i
sutra najavquju novi
toplotni udar, a temperature
}e biti vi{e od 40 stepeni.
Nastavak vru}ina donosi
nepovoqne biometeorolo{ke
prilike u cijeloj zemqi.
BIJEQINA - U Fond penzijsko-invalidskog osigurawa
(PIO) RS u prvih pola godine pristigle su 143 prijave
o sumwi na la`ne penzije,
re~eno je agencijama u ovom
fondu. U Fondu PIO RS je
za prvih sedam mjeseci u
{irem okviru akcije "Stop
prevarama, do penzije po{teno" indirektno ostvarena u{teda od oko 3,7
miliona maraka. Ostvarena
u{teda rezultat je 12.945
obustava.
Eparhija biha}ko-petrova~ka
Ustoli~ewe vladike
Atanasija u nedjequ
BEOGRAD - Novi episkop biha}ko-petrova~ki Atanasije bi}e ustoli~en u nedjequ, 11. avgusta, u Katedralnom
hramu u Bosanskom Petrovcu, a u tron }e ga uvesti Wegova
svetost patrijarh srpski Irinej, javile su agencije.
Patrijarh Irinej }e zajedno sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve (SPC) slu`iti svetu arhijerejsku liturgiju. Dolazak srpskog patrijarha u Bosanski Petrovac
predvi|en je u 8.45 ~asova, poslije ~ega }e u 9.30 ~asova po~eti sveta liturgija, saop{tila je SPC.
SPC je pozvala sve pravoslavne vjernika i sve qude dobre voqe da prisustvuju ovom istorijskom ~inu za Eparhiju
biha}ko-petrova~ku, te da zajedno do~ekaju patrijarha i novoizabranog episkopa.
Dijaspora }e
stati uz Srpsku
Moramo uraditi
sve da za{titimo
interese qudi u
Srpskoj i da se
oni uve}aju,
a ne umawe.
Nastavi}emo da je
podr`avamo na
svim poqima,
rekao Stanojevi}
RAZGOVARALA:
VEDRANA KULAGA
[email protected]
ijaspora ima jak
potencijal za privla~ewe investicija, ali moramo
zajedno da radimo
i na tome da se napravi strategija poboq{awa
imiya Srbije u svetu.
Rekao je to u intervjuu
"Glasu Srpske" predsjednik
Skup{tine dijaspore i Srba u
regionu Dragan Stanojevi}.
Stanojevi} je na ovu poziciju izabran po~etkom mjeseca,
a ka`e da }e se u idu}em periodu morati mnogo vi{e uraditi da bi se pomoglo Srbima u
dijaspori i regionu.
- Moramo uraditi sve da
za{titimo interese qudi u
Srpskoj i da se oni uve}aju, a
ne umawe. Nastavi}emo da je
podr`avamo na svim poqima rekao je Stanojevi}.
GLAS: Kako ocjewujete
polo`aj Srba u dijaspori i
koji su trenutno najve}i problemi?
STANOJEVI]: Problemi
D
su onakvi kao i posledwih godina. Odnos matice i dijaspore
nikada nije bio u idealnom
stawu i u kom bismo hteli da
to bude. Formirawe Skup{tine dijaspore je veliki plus u
celoj istoriji odnosa matice i
dijaspore, iako do sada nije
imala funkciju koju je trebalo
da ima jer smo skoro dve godine
bili blokirani. Dijaspora
ima jak potencijal za privla~ewe investicija, ali moramo
zajedno da radimo na tome da se
napravi strategija poboq{awa
imiya Srbije u svetu.
GLAS: Mo`e li to da poboq{a polo`aj Srba u dijaspori i regionu?
STANOJEVI]: Jedno je
problematika Srba u dijaspori, a drugo u regionu, gde su posebne problematike i gde
moramo da stvorimo radno telo, na ~emu se i radi, jer na tim
prostorima imamo stra{ne
probleme. Moramo napraviti
sistematizaciju te problematike i da, shodno tome, mi kao dijaspora mo`emo da uti~emo ~ak
i na druge vlade. Bori}emo se
za poboq{awe uslova na{ih
qudi koji `ive u zemqama regiona.
GLAS: Napredni klub iz
Beograda u posqedwem izvje{taju upozorio je da je polo`aj Srba u Hrvatskoj,
Sloveniji, pa i u BiH gori nego ikada. Sla`ete li se s
tim?
POSTOJI
PLAN DA RS
FAKTI^KI
BUDE UKINUTA
STANOJEVI]: Prvi smo
dali ocenu tog stawa kroz
zakqu~ke na sednici Skup{tine dijaspore i zbog toga sam i
inicirao da moramo da napravimo posebno radno telo. Poslali smo i predlog da i jedan od
potpredsednika Skup{tine bude neko iz regiona. Ipak, problemi tako ne mogu da se re{e
jer to mora da se radi zajedno
sa dr`avom. Va`no je da predstavnici iz regiona dobro
formuli{u problematiku i
`eqe da bismo to inicirali i
privukli pa`wu tome. To se
posebno odnosi na pomenute
zemqe.
GLAS: U dijelu koji se
odnosi na polo`aj RS i srp-
MEMORANDUM
GLAS: Mo`e se ~uti da
je Srpska druga matica
srpskog naroda. Koliko
su jake veze Republike
Srpske sa Skup{tinom
dijaspore i koliko }e
tome doprinijeti memorandum o ja~awu veza
matice i srpske dijaspore koji su nedavno
potpisale Srbija i Republika Srpska?
STANOJEVI]: To je jedan
od prvih koraka, ali sada
treba da pre|emo na konkretne poteze i projekte.
skog naroda u BiH navedeno je
da nikada nije bilo ja~ih
pritisaka. Kako Vi gledate
na aktuelnu situaciju i sve
promjene kojima se `eli {to
vi{e umawiti autonomija
RS?
STANOJEVI]: Vidqivo
je da postoji odre|eni plan da
se Srpska fakti~ki ukine, posebno ako analizirate pritiske i zahteve zapadnih
politi~kih centara posledwih
godina prema Srpskoj, delovawe i izjave pojedinih zapadnih diplomata. Iz toga postaje
jasno da se na svaki na~in poku{ava umawiti svaka mogu}nost da Srpska donosi
samostalne odluke. To ne mo`emo da dozvolimo. Moramo uraditi sve da za{titimo
interese qudi u Srpskoj i da se
oni uve}aju, a ne umawe. Nastavi}emo da je podr`avamo na
svim poqima. U prilog tome,
moramo da imamo i zajedni~ku
strategiju nastupa na me|unarodnom planu i da se pove`emo
da vlastima u Srpskoj. Spremni smo da ulo`imo sve napore
za predstavqawe interesa Republike Srpske.
GLAS: Smatrate li da bi
Srbija trebalo sna`nije da se
anga`uje na pra}ewu primjene
Dejtonskog mirovnog sporazuma, s obzirom na to da je jedna
od potpisnica dokumenta?
STANOJEVI]: Apsolutno. Srbija, kao na{a matica,
mora da obezbe|uje interese
svih na{ih qudi, bez obzira na
to da li je re~ o dijaspori ili
regionu. Vlada Srbije mora da
bude ukqu~ena u taj proces i u
za{titu Republike Srpske.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 7
ZABRAWEN UVOZ 20.700 PREDMETA
BAWALUKA - Republi~ka zdravstvena inspekcija u prvih {est
mjeseci ove godine utvrdila je hemijsku neispravnost kod 19
po{iqki op{te upotrebe i zabranila uvoz 20.733 komada dje~ijih
igra~aka i raznih vrsta posu|a, ve}inom iz Kine, javile su agencije.
Vijesti
Br~ko
"Agro Group"
otkupquje
p{enicu
BAWALUKA - Firma
"Agro Group" iz Br~kog po~e}e danas da otkupquje
p{enicu koja je uskladi{tena u mlinu "@itoprometa" u Bijeqini, tako da
proizvo|a~i ~ija se p{enica nalazi u tom mlinu mogu
da je izvuku i prodaju po 33
feninga po kilogramu plus
pet feninga subvencije koje je dala Vlada RS. Rekao je
to ju~e predsjednik Udru`ewa poqoprivrednika
Semberije Qubo Maleti}
i dodao da imaju ponudu za
otkup od jednog izvoznika
za Tursku.
M. ^.
SDF
Prijave do
31. avgusta
BAWALUKA - Srpski
demokratski forum (SDF)
Bawaluka obavje{tava izbjegla lica iz Hrvatske i
raseqena lica u Republici
Srpskoj da je javni poziv
Ministarstva za izbjeglice
i raseqena lica za podno{ewe prijava za pomo} u izgradwi stambenih jedinica
otvoren do 31. avgusta, prenose agencije.
Hrvatska
Za unos biqa
treba posebna
dozvola
ZAGREB - U Hrvatsku je,
od wenog ulaska u Evropsku
uniju, zabraweno unositi
neke vrste biqa, kao {to su
sjemenski krompir i sadnice vinove loze, a za celer, bosiqak, ju`no vo}e
potrebna je posebna "povlastica". Zabraweno je unositi pojedine vrste biqaka
iz tre}ih zemaqa, a neke
podlije`u obaveznom fitosanitarnom pregledu, podsje}a hrvatska pograni~na
policija, prenose agencije.
Jahorina
Bogat qetni
sadr`aj
JAHORINA - Olimpijska planina Jahorina bogatom ponudom sadr`aja
postaje atraktivna destinacija za odmor i razonodu
i tokom qetnih mjeseci,
prenose agencije.
Vo`we {estosjedom, koja
omogu}ava panoramsko razgledawe planine, bi}e mogu }a sva kog vi ken da do
kraja qeta.
Neispravnost dje~ijih igra~aka odnosila se na lako izvla~ewe
kose kod lutaka i nemogu}nost dezinfekcije, dok je kod posu|a
utvr|ena migracija hroma, mangana, olova, nikla, te mehani~ka
o{te}ewa i vizuelne promjene.
Propusti u javnim nabavkama u Ministarstvu pravde BiH
Sumwiva kupovina
uniformi i vozila
Odbijene ponude
koje su imale
potvrde o kontroli
kvaliteta
uniformi, a
izabran dobavqa~
u ~ijoj dokumentaciji
nije bilo
laboratorijskih
nalaza, a koji je, u
odnosu na odbijene
ponude, znatno
vi{e pla}en,
utvrdili
revizori
POTRO[ILI
VI[E OD
14 MILIONA
MARAKA
Za nabavku odje}e
i uniformi za sudske
policajce 126.598 KM
FOTO: GLAS SRPSKE
PI[E: SVJETLANA TADI]
[email protected]
SARAJEVO - Ministarstvo pravde BiH potro{ilo
je pro{le godine 126.598 KM
za nabavku odje}e i uniformi za sudske policajce, a revi zo ri su ut vrdi li da za
kupqenu robu nema potvrde
o kontroli kvaliteta, odnosno laboratorijskog nalaza.
U Kancelariji za reviziju institucija BiH istakli
su da je postupak za nabavku
uniformi u Ministarstvu
pravde sproveden dva puta, te
da su odbijene ponude koje su
imale laboratorijski nalaz
o us kla |e nos ti kva li te ta,
ali nisu glasile na Ministarstvo, iako to nije precizno definisano tenderom.
Revizori su otkrili da je
izabran dobavqa~ u ~ijoj dokumentaciji nije bilo laboratorijskih nalaza, te da je, u
odnosu na odbijene ponude,
ugovor s wim znatno ve}i.
- Sistem javnih nabavki
jo{ uvijek nije u potpunosti
efi ka san, ka ko u pro ce su
planirawa, tako i prilikom
sprovo|ewa procedura. Zbog
neprecizno definisanih uslova u tenderu, pojedini postup ci su ponavqani zbog
`albi ponu|a~a - istakli su
revizori.
Uo~eno je i da su na osnovu tehni~ke specifikacije
vozila utvr|enih u tenderskoj
dokumentaciji, a za koje su
ugovo ri bi li vri jedni
349.397 KM, ponude dostavili samo ponu|a~i koji pripadaju istoj grupaciji ponu|a~a
i to "folksvagen", {to ukazuje na preferirawe vrste vozila koja se nabavqaju.
- Kod nabavke auto-guma
odbijen je jedan ponu|a~ jer je
dostavqeni sertifikat istekao, a ponuda drugog ponu|a~a,
sa sertifikatom koji je tako|e istekao, nije odbijena istakli su revizori.
Revizori su utvrdili da
se zna~ajna sredstva daju za
naknade za rad u komisijama.
Pored spoqnih ~lanova, u komisijama su i ~lanovi koji su
u stalnom radnom odnosu u
Ministarstvu.
STIMULACIJE
Ministarstvo pravde BiH
lani je za nov~ane nagrade,
odnosno stimulacije 52
radnika potro{ilo
24.155 KM.
Ovi radnici bili su nagra|eni, izme|u ostalog, za rad
u interresornoj radnoj grupi, kvalitetno obavqawe
poslova, obavqawe poslova
drugog radnog mjesta, anga`man poslije radnog vremena, stimulacija za
uni{tavawe pe~ata, rad u
komisijama... Pojedini radnici tako su lani, pored redovnih plata, iz buyeta
dobili nov~ane nagrade i
do 1.283 marke.
MASNO
NAPLA]EN
RAD U
KOMISIJAMA
Kao primjer navedena je
Komisija za polagawe stru~nog upravnog ispita za ~ijih je 28 ~lanova ispla}eno
95.350 KM, te Komisija za polagawe pravosudnog ispita,
gdje je 18 ~lanova naplatilo
106.248 maraka.
Izno si na knada u ove
dvije komisije kre}u se od
1.278 KM do 1.744 KM za zapisni~are, za ispitiva~e od
900 KM do 10.188, a za sekretare do 8.265 KM. Navedeno je
i da je za jednog ~lana Komi-
sija za plate i naknade u insti tu ci ja ma BiH pla }e no
8.272 maraka po osnovu naknade.
- Kriterijumi za izbor
~la nova ko mi si ja ni su ut vr|eni, a nije precizirano
ni u koliko komisija istovremeno zaposleni mo`e biti imenovan, pa je analizom
utvr|eno da je odre|en broj
zaposlenih, sekretar i ministar imenovani u nekoliko
komisija i upravnih ili nadzornih odbora - istakli su
revizori.
Ministarstvo pravde lani je potro{ilo vi{e od 14
miliona maraka, od ~ega je za
te ku }e tro {kove da to 12,9
miliona, kapitalne izdatke
oko 630.000, a za teku}e grantove oko 580.000 maraka. Samo na plate i naknade 236
radnika potro{eno je 5,6 miliona KM. Broj zaposlenih
pove}an je za 12.
U Novom Gradu nastavqeno obiqe`avawe 18 godina od "Oluje"
Sje}awe na 2.000 `rtava
NOVI GRAD - Slu`ewem
pa ras to sa u hra mu Sve tih
apostola Petra i Pavla u Novom Gradu ju~e je nastavqeno
obiqe`avawe 18 godina od
progona Srba iz Republike
Srpske Krajine u akciji "Oluja", javile su agencije.
Tokom obiqe`avawa godi{wice na mostu na Uni u
Novom Gradu prema Dvoru na
Uni dogodio se incident. Kada su u~esnici obiqe`avawa
iz Republike Srpske krenuli
da sa mosta, ve} po tradiciji,
VOZA^ IZ
HRVATSKE
PROVOCIRAO
OKUPQENE SRBE
spuste vijence u Unu u znak
sje}awa na srpske `rtve, voza~ iz automobila sa hrvatskim registarskim tablicama
burno je reagovao uzvikuju}i:
"[ta ta marva ho}e, dr`avu u
dr`avi!?"
Ova uvreda isprovocirala
je jednog od izbjeglih Srba koji
je krenuo prema voza~u iz
Hrvatske, ali su ga u toj namjeri sprije~ili pripadnici Gra-
obiqe`avawa su spustili vijence u Unu sa obale.
U vojno-policijskoj akciji
hrvatske vojske "Oluja" ubijeno
je vi{e od 2.000 Srba, a 250.000
protjerano sa svojih ogwi{ta
sa teritorije Hrvatske.
Delegacije su polo`ile
vijence i kod spomen-obiqe`ja civilnim `rtvama u Tuwici kod Novog Grada, a
posje}eno je i naseqe Svodna,
ni~ne policije BiH i policije gdje je pro{le godine otkriveRepublike Srpske. Nakon {to no spomen-obiqe`je srpskim
je situacija smirena, u~esnici civilima.
8 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
SITUACIJA U [email protected] SVE OZBIQNIJA
Panorama
[email protected] - Predstavnici nove skup{tinske ve}ine u Kne`evu, koju predvode SNSD i SDS, zatra`ili su sastanak sa ministrom Lejlom Re{i},
ali su dobili samo odgovor da je ona na go-
di{wem odmoru. [ef Kluba odbornika SNSD-a
u lokalnoj skup{tini Drago Popovi} izjavio je
ju~e da situacija postaje sve ozbiqnija.
V. K.
Turisti, planinari i bera~i
borovnica pohode planinu kod Fo~e
Po`ari u Trebiwu i Jablanici
MNOGI
PRONALAZE
LIJEK U
PRIRODI
Izgorio vinograd
TREBIWE - U po`aru u rejonu Gorwe Lastve kod Trebiwa izgorio je jedan vinograd, a vatra je bila zahvatila i
{umu.
Po`ar, koji je izbio tokom no}i ponedjeqka na utorak, zaprijetio je i ku}ama, ali su ga uspjeli ugasiti lastvanski
vatrogasci uz pomo} kolega iz Trebiwa, pripadnika Civilne za{tite i radnika Centra za gazdovawe kr{em.
Na podru~ju zahva}enom po`arom u Jablanici ju~e ujutro
je bio anga`ovan helikopter "MI-8" Oru`anih snaga BiH,
koji je izbacio vi{e od 3.900 litara vode. Po`ar je van
kontrole, a povrije|en je i jedan vatrogasac.
- Dva kanadera iz Hrvatske dejstvova}e nad po`ari{tem
na podru~ju Jabranice, ukoliko ne bude nepredvi|enih
okolnosti - izjavio je pomo}nik ministra bezbjednosti
BiH za za{titu i spasavawe Samir Agi}.
R. Mi.
Zelengora prava
prirodna apoteka
FOTO: R. \EVI]
Zelengora puna
"plavog zlata"
Borovnica je prva me|u vo}em, za wenu qekovitost zna se jo{ od 12. vijeka.
Ovdje na Zelengori je slatka, krupna i so~na, ka`e Milanovi}
PI[E: RADMILA \EVI]
[email protected]
SRBAC
DOBOJ
Oglasila
se zvona
hrama
Pove}an broj
saobra}ajnih
nesre}a
SRBAC - Vi{e stotina
vjernika okupilo se u Kaocima kod Srpca da bi
prisustvovali osve{tawu
zvona u hramu Svete Marije Magdalene - Blage Marije.
- Zvona }e pozivati na{
narod na molitvu, zvoni}e
kada budemo obavqali
~in kr{tewa i vjen~awa,
ali i onda kada budemo
na{e najmilije ispra}ali
u vje~ni `ivot - rekao je
arhijerejski namjesnik
srba~ke parohije @eqko
Sari}, koji je osve{tao
zvona.
D. J.
DOBOJ - Na putevima dobojskog regiona u prvih pola godine poginulo je 14
osoba, 71 lice je te`e povrije|eno, a 198 lak{e, podaci su Centra javne
bezbjednosti Doboj. Inspektor saobra}aja Jovica
@igi} naveo je da su u tom
periodu ukupno evidentirane 494 saobra}ajne nesre}e, {to je 8,6 odsto vi{e
nego u istom periodu pro{le godine.
- Saobra}ajne nesre}e
naj~e{}e se doga|aju kada
kolovoz, usqed ki{e, postaje mokar - objasnio je
@igi}.
Zvani~nici u Omarskoj
Sve logora{e
pod istu kapu
PRIJEDOR - Zadatak BiH je da {to hitnije donese zakon
o logora{ima, jer sve logora{e treba staviti pod istu kapu, jednim krovnim zakonom.
Ovo je istakao potpredsjednik RS Enes Suqkanovi}, koji
je ju~e prisustvovao obiqe`avawu godi{wice raspu{tawa
logora "Omarska".
Zamjenik ameri~kog ambasadora u BiH Nikolas Hil je rekao da je prioritet me|unarodne zajednice da promovi{e
pomirewe me|u razli~itim etni~kim grupama.
- Pomirewe, me|utim, ne zna~i, zaboravqawe svega {to
se desilo, jer iz toga treba da nau~imo ne{to - kazao je
Hil.
S. Ta.
FO^A - Osam jezera, "gorskih o~iju", bogatstvo qekovitog biqa, {umske staze,
okrepquju}i izvori, planinski vazduh, samo su djeli}
planine Zelengore koja je ovog
qeta atraktivna turisti~ka
destinacija.
Sa preko 2.000 metara nadmorske visine, kraqica me|u
planinama, kako je nazivaju,
Zelengora je prava prirodna
apoteka. Nezaga|ena sredina i
endemsko qekovito biqe ~ini
jo{ vrednijim. Ovih dana posebnu ~ar joj daju slatki plodovi borovnice koji su je
preplavili i obojili u plavo.
Sa selom Vrbnica ova planina
je okosnica manifestacije
"Dani borovnice" koja je oku-
BOROVNICE
DOBRO RODILE
UPRKOS SU[I
TURIZAM
- Selo Vrbnica i Zelengora pru`aju sve uslove
za razvoj seoskog, planinskog i eko-turizma
{to je veoma bitan dio
na{e ukupne turisti~ke
ponude za koju ima sve vi{e interesovawa - ka`e
direktor Turisti~ke organizacije Fo~a koja je i
organizator Dana borovnice Qeposava \aji}.
pila brojne turiste.
- Borovnice su rodile, iako
je su{a uticala dosta. Qudi beru, koriste je u brojne svrhe. Borovnica je prva me|u vo}em, za
wenu qekovitost zna se jo{ od
12. vijeka. Ovdje na Zelengori je
slatka, krupna i so~na. Pored
borovnice sada svi beru hajdu~ku travu i kantarion koji su
melem za `eludac - pri~a Milovan Milanovi}.
"Plavo zlato" nigdje nije
tako slatko kao na Zelengori,
naj~e{}i su utisci stranih turista.
- Zelengora je predivna, ovdje smo ve} nekoliko dana. Kod
nas u Bugarskoj borovnice nisu
tako so~ne kao ovdje. Drago nam
je da smo dio ove manifestacije - ka`e Bogdana Angelova,
turistkiwa iz Sofije, prestonice Bugarske.
Neki plavi~asto vo}e koriste kao lijek, neki kao osvje`ewe.
- Pravim nekuvani sok,
slatko od borovnica, su{im
list za ~aj, razli~ite tinkture,
borovnica popravqaju krvnu
sliku. Malo je te`e brati, ali
zato je i dragocjena - ka`e Milomirka ^an~ar, redovna u~esnica Dana borovnice.
Problemi zbog lo{e zdravstvene za{tite
Qekari zaobilaze [ipovo
[IPOVO - Ministar
zdravqa i socijalne za{tite
RS Slobodan Stani} izjavio je
da je kqu~ni problem zdravstva
u op{tini [ipovo to {to ne
funkcioni{e konsultativnospecijalisti~ka za{tita.
Stani}, koji je razgovarao
sa na~lnikom op{tine [ipovo Miloradom ]irkom i dire kto rom Do ma zdravqa
Stanom Vujni}, rekao je da su
privatnici, sa kojima je ugovorena konsultativno-specijalis ti ~ka za {ti ta, ima li
obavezu da dolaze u [ipovo.
- Oni ne dolaze u [ipovo,
ve} u Mrkowi} Grad i to jed-
nom u 15 dana. To stvara velike probleme qudima koji dolaze iz seoskih sredina - izjavio
je Stani}.
DOM ZDRAVQA
POSLOVAO
NEGATIVNO
MRKOWI] GRAD
Stani} je istakao da je zadovoqan stawem i funkcionisawem Doma zdravqa
"Dr Jovan Ra{kovi}" u
Mrkowi} Gradu.
- Dom zdravqa je pozitivno
poslovao i uspijeva odr`ati
na visokom nivou porodi~nu
medicinu, a zahvaquju}i op{tini uspijevaju odr`ati i
porodili{te - istakao je
Stani}.
Vujni}eva je rekla da je
lani dom zdravqa poslovao negativno.
- Imamo prekora~ewe sa
tro{ewem lijekova na recept,
te dugovawa prema dobavqa~ima. - rekla je Vujni}eva.
S. D.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 9
NA PLATNU "BITLSI" I "FOLCIKA"
ZVORNIK - Na platou "Kasina" u Zvorniku ju~e je predstavqen rad slikarske radionice "Paleta" i Koalicije
"Za pozitivan Zvornik" pod nazivom "[ta predrasude ne
vide".
Vijesti
Pale
Sje}awe
na Sr|ana
Kne`evi}a
PALE - Udru`ewe boraca "Beli vukovi" obiqe`i}e da nas na Pa la ma 15
godina od ubistva komandanta specijalne jedinice
Vojske RS "Beli vukovi"
Sr|ana Kne`evi}a. Pripadnici ove jedinice pokloni}e se sjenima svog
legendarnog komandanta i
polo`iti vijence na spomenik u Palama u 11 ~asova na porodi~nom grobqu u
selu Tvrdimi}i.
Rogatica
Izvori{ta
presu{uju
ROGATICA - Preduze}e
"Vodovod i kanalizacija"
iz Rogatice apeluje da doma}instva i preduze}a racionalno tro{e vodu, jer je
zbog su{e smawen dotok na
izvo ri {ti ma Seqani i
Zili~ina. V. d. direktora
preduze}a Radenko Jawi}
izjavio je da }e biti prinu|eni da uvedu redukciju
vode ako se nastavi su{ni
period. Jawi} je istakao
da Ko mu nal na poli ci ja
obi la zi do ma }instva i
upozorava gra|ane.
Prwavor
Osu|eno
huligansko
pona{awe
PRWAVOR - Na~elnik
op{tine Prwavor Sini{a
Gatari} ju~e je osudio nedoli~no pona{awe dvojice
mladi}a koji su vrije|ali
vjernike okupqene ispred
yamije u Kowuhovcima.
- Svako huligansko pona{awe pojedinaca i napad
na vjeru moraju biti sprije~eni i zaustavqeni - istakao je Gatari}.
Incident je prijavqen
policiji.
Bijeqina
^lanovi
SOZ-a
dali krv
BIJEQINA - Petnaest
~lanova Svetosavske omladinske zajednice iz Bijeqine ju~e su dali krv na
Odjeqewu za transfuzijsku
medicinu u Op{toj bolnici
"Sveti vra~evi", rekla je na~elnik Odjeqewa Sne`ana
Gegi}. Ona je istakla da je
ovo akcija maweg obima,
ali je utoliko zna~ajnija
{to prerasta u tradicionalnu, javile su agencije.
Osniva~ "Palete" Jovo Lali} rekao je da su se odlu~ili "vratiti u {ezdesete godine 20. vijeka" i da su na platnu naslikani
"Bitlsi" i automobil "folcika", jedan od najprodavanijih automobila svih vremena.
Komunalno preduze}e "Polet" uvodi rigorozne mjere {tedwe
Cijela Srebrenica
ostaje bez vode
Do sada su
gra|ani dobijali
vodu uve~e, ali se
situacija znatno
pogor{ava i
postoji
vjerovatno}a da im
je sqede}ih dana
ne}emo mo}i ni
tada obezbijediti,
rekao Mehoqi}
Izvori{te Kne`evac
u centru Srebrenice
FOTO: K. ]IRKOVI]
IZVORI[TE
^esme na izvori{tu Kne`evac u centru Srebrenice su skoro potpuno
suve. Ako potraju redukcije vode, gra|ani iz urbanog dijela ove op{tine
mora}e nabavqati fla{iranu vodu.
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI]
[email protected]
SREBRENICA - Iako su
na snazi mjere {tedwe, pa u
Srebrenici nema vode tokom
dana, stanovnicima ove op{tine bi i tokom no}i mogle
da ostanu suve slavine.
Ovo je potvrdio i direktor
komunalnog preduze}a "Polet"
Hakija Mehoqi}, koji je upozorio da bi moglo do}i do potpunog prekida snabdijevawa
vodom u Srebrenici, ako potraje su{a i visoke temperature.
On je rekao da ula`u maksimalne napore u tra`ewu alterna ti vnih rje {ewa, jer
mjere {tedwe vode nisu dovoqne da bi se prevazi{li problemi u snabdijevawu vodom.
- Rje~ica, koja je doticala
do izvori{ta u Zelenom Jadru,
je presu{ila. Potrebno nam je
oko 1.100 maraka za kupovinu
dodatnih pumpi, kojima bismo
crpili vodu iz obli`weg potoka - rekao je Mehoqi} i istakao da ovo preduze}e ima
velike finansijske probleme.
On je naglasio da je rukovodstvo "Poleta" anga`ovalo
stru~wake, koji se nalaze u Zelenom Jadru, gdje snimaju situaciju i poku{avaju da do|u do
alternativnih rje{ewa.
subjekata i ustanova, koji nisu
pristali na otplatu duga na
rate ili nisu po{tovali ugovor o reprogramu. Mehoqi} je
naveo da su potra`ivawa "Poleta" ve}a od 300.000 maraka.
- Do sada su gra|ani dobijali vodu uve~e, ali se situaci ja zna tno po gor {a va i
postoji vjerovatno}a da im je
sqede}ih dana ne}emo mo}i
ni tada obezbijediti - istakao
je Mehoqi}.
SA [email protected]
ISKQU^ENI
NAJVE]I
[email protected]
- I pored poziva koje smo
vi{e puta upu}ivali potro{a~ima vode, naplata je neznatna. Svoje obaveze redovno
VODU REDOVNO
PLA]AJU SAMO
PENZIONERI
izmiruju samo penzioneri, dok
buyetski potro{a~i i drugi
radnici gomilaju dugove za vodu - ukazao je Mehoqi}.
"Polet" je ove godine uveo
rigorozne mjere za naplatu vode, pri ~emu je iskqu~io s
mre`e jedan broj privrednih
Gra|ani negoduju zbog nesta{ice vode, posebno oni koji
`ive u vi{espratnicama. Nezadovoqni su i vlasnici privatnih radwi.
- Nemogu}e je `ivjeti bez
vode. Treba izdr`ati cijeli
dan na ovim vru}inama, a da
se ne mo`emo osvje`iti. Te{ko je i zanatlijama i ugosti teqima, ko ji ne mo gu da
rade bez vode - rekao je jedan
srebreni~ki frizer Ahmed
Usti}.
Predstavnici Srba iz Kantona deset sa zvani~nicima RS o zdravstvenoj za{titi
Povratnicima obe}ano
lije~ewe u Bawaluci
DRVAR - Zdravstvena za{tita u povratni~kim op{tinama u Kantonu deset u FBiH
sa ve}inskim srpskim stanovni{tvom je veoma lo{a zbog
~e ga je ponovo akti vi ra na
pri~a o tome da se pacijentima iz ovog kantona omogu}i
lije~ewe u Klini~kom centru
Bawaluka (KC BL).
O ovome su prije nekoliko
dana u Bawaluci zvani~nici
RS iz kantona razgovarali sa
predstavnicima Ministarstva zdravqa i socijalne za{ti te
RS
i
Fon da
zdravstvenog osigurawa.
Delegat SNSD-a u Domu
na roda Parla men ta FBiH
Slavi{a Mihajlovi} podvukao je da je stawe u kantonu
lo{e.
- Re sorni mi nis tar bi
krajem ovog mjeseca ili najkasnije po~etkom septembra treba lo da po sje ti Drvar i
Grahovo gdje }emo organizovati sastanak sa kantonalnim
SPORAZUM
Da bi srpski povratnici mogli da se lije~e u Bawaluci
potrebno je da KC BL i Zavod zdravstvenog osigurawa
Kantona deset potpi{u ugovor o saradwi. Ovaj spora-
zum bi omogu}io besplatno
lije~ewe u KC-u svih Srba
povratnika, koji imaju zdravstveno osigurawe, a na teret
kantonalnog Zavoda zdravstvenog osigurawa.
POSLIJE
QETNE PAUZE
KONKRETNIJI
REZULTATI
ministrom zdravqa i direkto rom Fon da zdrav stve nog
osigurawa Kantona, a u drugoj
posjeti trebalo bi da obi|e
Li vno i Gla mo~ - re kao je
Mihajlovi} i naglasio da je
dobio obe}awe da }e ovaj problem biti rije{en.
- Ovo je bio jedan od prvih
ko ra ka da se pa ci jen ti iz
Slavi{a
Mihajlovi}
Kan tona de set li je~e u
Bawaluci i vjerujem da }emo
po sli je qe tne pauze ima ti
konkretnije rezultate - istakao je Mihajlovi}.
Zdravstvena za{tita u srpskim povratni~kim op{tinama ve} godinama je lo{a. U
Drva ru pos to ji sa mo Dom
zdravqa koji funkcioni{e
kroz Slu`bu hitne pomo}i, a
pokriva i kompletnu regiju
Grahova. U Glamo~u postoji
improvizovani Dom zdravqa, u
kojem radi samo jedan qekar.
V. K.
10 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
VLASNIK "AMAZONA" KUPIO "VA[INGTON POST"
Biznis
VA[INGTON - Osniva~ sajta za kupovinu putem
interneta "Amazon" Yef Bezos kupio je "Va{ington
post", jedan od najuticajnijih i najpresti`nijih dnevnika u SAD za 250 miliona dolara, objavio je in-
[vajcarska valuta prestaje
da bude sigurno uto~i{te
BERZA BL
[email protected] BERZANSKO [email protected][TE
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena Promjena
Promet
1,43
-0,39
0,00
-0,59
0,00
0,26
0,05
59.252,06
25.257,45
14.000,00
11.813,76
11.752,23
8.798,00
3.362,00
Prosje~na
cijena Promjena
Promet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,27
0,00
0,00
0,00
0,33
-0,32
1,05
69,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.910,51
0,00
0,00
0,00
578,07
184,80
7.047,63
Република Српска - измирење ратне штете 6
Република Српска - измирење ратне штете 7
Нова банка а.д. Бањалука
Телеком Српске а.д. Бањалука
Република Српска - измирење ратне штете 2
Република Српска - измирење ратне штете 3
Република Српска - измирење ратне штете 5
57,47
56,62
0,70
1,68
64,01
65,17
56,03
EVRO
TRENUTNO
VRIJEDI 1,22
9
FRANAKA
FONDOVI
Naziv emitenta
ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука
3,48
ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука 2,17
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука
3,31
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука
3,64
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука
12,00
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина
0,04
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале
3,03
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука
5,43
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука
4,32
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука
1,26
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина
0,60
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука
3,01
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука
3,08
ЗИФ Зептер фонд а.д. Бањалука
7,69
BERZA SARAJEVO
KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Bosnalijek d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena
kurs
kursa
Vrijednost
0.00
1,900.00
13.50
KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond
ZIF Naprijed d.d. Sarajevo
ZIF Herbos fond d.d. Mostar
Sredwi Promjena
kurs
kursa
Vrijednost
-3.55
0.00
1,900.00
500.00
1.90
5.00
PRIMARNO SLOBODNO [email protected][TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena
kurs
kursa
Vrijednost
-2.70
-2.73
0.00
17,687.00
1,570.00
425.00
2.42
Energoinvest d.d. Sarajevo
JP Elektroprivreda HZHB Mostar 31.40
Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo 25.00
DOBITNIK
GUBITNIK
ZIF ZEPTER FOND
A.D. BAWALUKA
ZIF KRISTAL INVEST FOND
A.D. BAWALUKA
Cijena (KM)
Cijena (KM)
7,69
Promjena
1,05%
5,43
Cijena
Promjena
75.05
197.7
720.2
284.65
280
-0.85%
-0.15%
-0.21%
-0.30%
-3.31%
DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Bank of America Corp
Intel Corp
Microsoft Corp
Cisco Systems Inc
General Electric Co
Franak
sve vi{e slabi
Sistemski rizik u evrozoni oslabio, a daqi napredak o~ekuje se u rje{avawu
pitawa solventnosti zemaqa ~lanica evrozone, tako da bi {vajcarski franak
mogao da izgubi svoju privla~nost kao alternativno ulagawe
BERN - [vajcarski franak, valuta koja je predstavqala
uto~i{te
povjeriocima od {irewa du`ni~ke krize u evrozoni, mogao bi prestati da to bude,
upozoravaju analiti~ari banke Sosijete `eneral, prenose
svjetski poslovni mediji.
Banka prognozira da bi
kurs {vajcarskog franka mogao da do sredine 2014. oslabi
za gotovo deset odsto u odnosu
na evro, budu}i da su sistemski rizici u vezi sa evrozonom sve mawi. Trenutno se
evrom trguje po 1,229 {vajcarskih franaka. Sistemski rizik u evrozoni je oslabio, a
daqi napredak o~ekuje se u
rje{avawu pitawa solventnosti zemaqa ~lanica evrozone, ta ko da bi {vaj car ski
franak mogao da izgubi svoju
privla~nost kao alternativno
ulagawe, navode stru~waci iz
Sosijete `eneral.
Me|utim, postoji mogu}nost da [vajcarska narodna
banka idu}e godine pove}a kamatne stope da bi neutralizovala rast cijena nekretnina,
{to bi moglo da ograni~i pad
vrijednosti {vajcarske valute, na po miwu u toj ban ci.
[vajcarska biqe`i rast cijena nekretnina od po~etka
globalne finansijske krize
2008, koji je podstaknut izrazito niskim kamatnim stopama.
SLABQEWE
Franak je od po~etka godine prema evru oslabio 2,3
odsto, zbog popu{tawa
fiskalne krize u evrozoni.
Dosqedna i uspje{na odbrana minimalnog valutnog
kursa od strane centralne
banke oja~ala je povjerewe
finansijskih direktora da
se kurs franka ne}e u skorijoj budu}nosti vratiti
prethodnim visokim nivoima, tuma~e u Deloitu.
[email protected] ZA
FRANKOM
OSTA]E
NEPROMIJEWENA
Banka o~ekuje da }e potra`wa za {vajcarskim frankom os ta ti ne pro mi jewena
tokom sqede}ih 12 mjeseci.
Isti mediji navode i izjavu
guvernera [vajcarske narodne
banke Tomasa Jordana da banka ne namjerava da mijewa, niti da ukida mi ni mal ni
valutni kurs od 1,2 franka za
evro.
Finansijski direktori
{vajcarskih kompanija o~ekuju da }e u idu}ih 12 mjeseci
doma}a valuta dodatno oslabiti na 1,25 franaka za evro, pokazali su nedavno rezultati
an ke te kom pa ni je Delo it,
sprovedene me|u 120 finansijskih direktora.
Uz franak, tradicionalno uto~i{te za kapital u neiz vje snim
ekonom skim
prilikama predstavqa i zlato. Wegova cijena, me|utim,
pada pet dana zaredom, {to je
naj du `e razdobqe opadawa
vrijednosti zlata u posqedwa
tri mjeseca. Ju~e se cijena unce spustila za 0,8 odsto, odnosno za 10,4 dolara, na 1.292
dolara. Od po~etka godine, cijena zlata je u minusu za 23 odsto.
Poslodavci
Hrvatskoj
prijeti
uru{avawe
FTSE 100 INDEX MEMBERS
Lloyds Banking Group PLC
Vodafone Group PLC
HSBC Holdings PLC
Barclays PLC
Glencore Xstrata PLC
Franak }e do
sredine 2014.
oslabiti
gotovo deset
odsto u odnosu
na evro
FOTO: ROJTERS
Promjena
-1,27%
SVIJET BERZA
Naziv kompanije
ternet sajt "Very". Milijarder Bezos postao je jedini vlasnik lista, ~ime }e biti zavr{eno generacijsko upravqawe ovom kompanijom porodice
Grejem.
Cijena
Promjena
14.73
22.9
31.64
26.34
24.5
-0.47%
-0.10%
-0.19%
0.11%
-0.08%
ZAGREB - Dodatno slabqewe
ekonomskih prilika zbog mogu}eg daqeg smawewa kreditnog rej tin ga, mo glo bi da
rezultuje ne samo ozbiqnim
ekonomskim ve} i dru{tvenim
posqedicama, upozoravaju iz
Hrvatskog udru`ewa poslodavaca (HUP).
Vlada ne smije da ignori{e
poruke iz bonitetne agencije
Standard&Purs, isti~e HUP
u svom saop{tewu koje prenosi Tportal. Hrvatskoj je potrebna hitna, sveobuhvatna
reforma javnog i dr`avnog
sektora.
Važi za dan 7.8.2013.
Zemlja:
Australija
Kanada
Hrvatska
Danska
Japan
Norveška
Švedska
Švajcarska
V. Britanija
SAD
Srbija
BiH
EMU
Šifra:
Oznaka valute:
Paritet:
036
124
191
208
392
578
752
756
826
840
941
977
978
AUD
CAD
HRK
DKK
JPY
NOK
SEK
CHF
GBP
USD
RSD
BAM
EUR
1
1
100
1
100
1
1
1
1
1
100
1
1
Banka zadržava pravo promjene kursne liste.
Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%.
Kupovni kurs
za efektivu
1.273791
1.384043
25.379092
0.255735
1.468336
0.240094
0.216661
1.543951
2.202638
1.428581
1.632248
1.000000
1.955830
Prodajni kurs
za efektivu
1.346391
1.447922
26.342196
0.267538
1.526889
0.253778
0.228560
1.612253
2.290744
1.495592
1.761110
1.000000
1.955830
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 11
DETROIT PRODAJE KOLEKCIJU
DETROIT - Poznata aukcijska ku}a
"Kristi" saop{tila je da ih je grad
Detroit unajmio da procijene kolekciju Detroitskog instituta umjet-
nosti da bi na taj na~in ovaj ameri~ki grad platio dio duga od 18
milijardi dolara zbog ~ega je u julu
proglasio ste~aj, javio je Tanjug.
Dodik uru~io
odlikovawe
Dra{kovi}u
FOTO: AGENCIJE
U TREBIWU
POSLA
ZA 650
RADNIKA
Odlikovan vlasnik koncerna
"Svislajon Takovo" Rodoqub Dra{kovi}
Novi pogoni
i radna
mjesta
Dra{kovi}, koga
je odlikovao
predsjednik RS,
najavio investiciju
u Trebiwu,
vrijednu 70
miliona evra,
a planira da
prehrambenu
proizvodwu
pro{iri i
u Nevesiwu
PI[E: RATOMIR MIJANOVI]
[email protected]
TRE BIWE – Vla snik
koncerna "Svislajon Takovo"
Rodoqub Dra{kovi} planira da pro{iri proizvodwu
prehrambenih proizvoda u
Nevesiwu, a u planu su i novi proizvodni poduhvati u
Trebiwu.
Istaknuto je to u ponedjeqak uve~e u Trebiwu gdje je
pred sjednik
Re pu bli ke
Srpske Milorad Dodik ordenom zastave RS sa srebrnim
vijencem odlikovao Dra{kovi}a za rad i izvanredne zaslu ge na poqu pri vredne
djelatnosti, kao i za li~ne
rezultate i dostignu}a, ~iji
zna~aj ima {ire razmjere i
do pri nos
afir ma ci ji
Srpske.
Dra{kovi} je prije nekoliko godina otvorio vi{e
stotina novih radnih mjesta
u prehrambenoj industriji u
Trebiwu, a najavio je i veli-
ku investiciju u ovom gradu,
vrijednu 70 miliona evra, koja }e podrazumijevati otvarawe novog fabri~kog bloka
prehrambene industrije, u kojoj }e biti zaposleno 650 radnika.
Dra {kovi} pla ni ra da
prehram be nu proi zvodwu
pro{iri i u Nevesiwu, gdje
se ve} za te potrebe radi rekonstru kci ja ha la ne ka da{we Industrije alata, a
ka ko je neda vno na veo, ova
investicija vrijedi 15 mili-
FABRIKA
U NEVESIWU
PO^E]E DA
RADI DO MARTA 2014.
GOSTI
Uru~ewu odlikovawa,
izme|u ostalih, prisustvovali su vladika zahumskohercegova~ki i primorski
Grigorije, re`iser Emir
Kusturica i proslavqeni
srpski ko{arka{ Dejan
Bodiroga.
ona evra. Gra|evinski radovi
bi}e zavr{eni za mjesec i
po, poslije ~ega }e biti instalisana neophodna oprema.
Dra{kovi} je najavio da
}e do marta idu}e godine po~eti da radi ova fabrika sa
{est linija {iroke palete
prehrambenih proizvoda, u
ko joj }e bi ti za po sle no od
150 do 200 radnika, te dodao
da }e u krugu Fabrike biti
otvoreni i diskonti u kojima }e posao dobiti oko 30 radnika.
Dodik je istakao da Dra{kovi}, kao veliki investitor u cijeloj Hercegovini,
koji u wu ula`e i otvara nova radna mjesta, zaslu`uje svu
pa`wu ne sa mo ove re gi je,
ve} cijele RS.
- Dra {kovi} je svo jim
djelima pokazao da je odan i
privr`en prvenstveno Srpskoj i srpskom narodu, {to
dokazuje wegove dobre namjere da {iri proizvodwu, ne
odustaju}i ni onda kada je to,
mo`da, bilo i logi~no - rekao je Dodik.
Dra{kovi} je istakao da
je neopisivo radostan, jer je
prepoznata wegova namjera
da ~ini dobro djelo.
12 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
ODNIJELI [EST ELEKTROMOTORA
Hronika
Okru`ni sud u Bawaluci
Bjeqcu pritvor zbog
ubistva Atlagi}a
BAWALUKA - Milutinu Bjeqcu (50) iz Slatine kod Lakta{a, koji je osumwi~en da je u subotu ubio penzionisanog pukovnika Vojske RS Milana Atlagi}a, odre|en je pritvor u
bawalu~kom Okru`nom sudu.
Advokat Zoran Jo{i} je rekao da je Bjeqac izjavio da je pucao u
samoodbrani. Jednomjese~ni pritvor odre|en je na prijedlog
Okru`nog tu`ila{tva zbog bojazni naru{avawa reme}ewa reda
i mira.
Bjeqac je ubio Atlagi}a u subotu oko 10.15 ~asova ispred wegove
vikendice u Bawalu~koj ulici u nasequ Kr~marice kod Lakta{a.
Bjeqac je u nesre}nog Atlagi}a ispalio ~etiri hica iz pi{toqa
i pogodio ga u stomak. Od zadobijenih povreda Atlagi} je preminuo u Klini~kom centru. Bjeqac je u istrazi izjavio da ga je Atlagi} napao i da su se posva|ali zbog registracije vozila i
wegovog pijanstva. Rekao je da je pi{toq nosio sa sobom jer se
toga dana `elio ubiti.
N. T.
DOBOJ - Nepoznate osobe ukrale su {est elektromotora iz objekta preduze}a "Mores" u Kotorskom kod Doboja, saop{teno je ju~e iz CJB Doboj.
- Uvi|ajem je utvr|eno da su provalnici odvali-
li katanac na ulaznim vratima magacina preduze}a. U toku je istraga s ciqem pronalaska po~inilaca ove te{ke kra|e - rekli su u policiji.
N. T.
Presuda Petru Ani}u u dobojskom Okru`nom sudu
Ubici supruge
osam godina
U presudi navedeno da je Petar Ani} ubio suprugu Radojku hicem
iz pi{toqa ispaqenim u sqepoo~nicu sa udaqenosti od metra
POSLIJE
UBISTVA
UPU]EN NA
PSIHIJATRI
JU
Na osnovu potjernice
Diler iz Hrvatske
uhap{en u Bawaluci
BAWALUKA - Kre{o Leskovar (42) zvani Filozof i
Fila iz Podgrada u Hrvatskoj
uhap{en je na osnovu potjernice bawalu~kog Osnovnog suda
zbog trgovine drogom.
Wega je policija otkrila i
uhapsila u bawalu~koj ulici
Sime Matavuqa, a poslije
ispitivawa predat je u nadle`nost Sudske policije
Bawaluka. Leskovar je poznati
narko-diler iz Hrvatske, a za
wim je i MUP Hrvatske raspisao potjernicu. On je osumwi~en da je vo|a zagorske
narko-mafije ~ijih je nekoliko ~lanova bilo uhap{eno
2010. godine. Tada su u pritvoru zavr{ili Alija Validin,
Marijo Kova~ec i Bo`o Sopek,
a zaplijeweno je 400 grama heroina i deset grama kokaina.
N. T.
Hap{ewe u Kakwu
Minirao ku}u
stanodavca
VOGO[]A - Ismet Velispahi} (38) uhap{en je u Kakwu u
ponedjeqak zbog sumwe da je minirao podrum ku}e u kojoj je bio
podstanar u vogo{}anskom nasequ Blagovac i tom prilikom povrijedio vlasnika ku}e Hamdiju Gladovi}a.
Prema nezvani~nim informacijama, Velispahi} je sa suprugom
i troje djece stanovao u Gladovi}evoj ku}i sa kojim je do{ao u sukob zbog neizmirenih dugovawa. Potom je Velispahi} iselio iz
Gladovi}eve ku}e, ali je u podrumu ostavio ru~nu bombu ka{ikaru
namje{tenu tako da se aktivira kada neko pomjeri ru~na kolica
koja je ostavio pored bombe. Kada je Gladovi} po~eo da ~isti ku}u
i uzeo kolica, do{lo je do aktivirawa bombe. Gladovi}a su geleri pogodili u noge i stomak, a qekarska pomo} mu je ukazana u
bolnici Ko{evo.
N. T.
Okru`ni
sud u Doboju
FOTO: ARHIVA
PI[E: DIJANA DUJI]
[email protected]
DOBOJ - Petar Ani}
(62), iz Velewa u Sloveniji,
osu|en je u dobojskom Okru`nom sudu na osam godina zatvora zbog ubistva supruge
Radojke Ani} (57) u avgustu
pro{le godine u porodi~noj
vikendici u Boqani}u kod
Doboja.
Ubistvo je po~inio 5. avgusta pro{le godine oko 18 ~asova u selu Boqani}, u
vikendici u kojoj su Ani}i
trebali da ugoste rodbinu i
prijateqe. Supru`nici Ani}
su godinama `ivjeli u Velewu
u Sloveniji, pa su, kao i ranijih godina, svoj godi{wi
odmor provodili u rodnom
mjestu Boqani}.
Tog kobnog dana Radojka je
u kuhiwi spremala ru~ak za
goste, dok je Petar u dvori{tu
vikendice sjedio sa rodbinom
i prijateqima.
U jednom trenutku optu`eni je ustao i oti{ao u kuhiwu,
pri{ao supruzi s le|a i iz neposredne blizine joj ispalio
jedan hitac u glavu iz pi{toqa
marke "CZ" kalibra 7,62 milimetara koji je bio smrtonosan.
Obdukcija tijela ubijene
`ene pokazala je da ju je suprug
ubio pucaju}i sa udaqenosti
od metra u lijevu sqepoo~nicu.
Navodno se u trenutku porodi~ne tragedije me|u gostima na-
lazio i Ani}ev brat policajac, koji je, prema nezvani~nim
informacijama, o ubistvu i
obavijestio policiju. Nakon
{to je ubio suprugu Ani} je
pokazivao znakove nervnog
rastrojstva, pa su ga poslije
dolaska policijski slu`benici uspjeli savladati i on je
vozilom Hitne pomo}i prevezen na Odjeqewe neuropsihijatrije dobojske bolnice "Sveti
apostol Luka".
Mje{tani pretpostavqaju
SMRT SINA
Mje{tani sela Boqani} su poslije ubistva rekli da su ~uli
da se Ani} ranije u Sloveniji
lije~io zbog psihi~kih problema. Navodno je prije nekoliko
godina u saobra}ajnoj nesre}i,
voze}i motocikl, poginuo sin
jedinac Petra i Radojke Ani}.
Mje{tani Boqani}a su kazali
da je mogu}e da je to uticalo na
wegovo psihi~ko stawe i doprinijelo da ubije suprugu. Oni
su ranije ispri~ali da Petar
nikako nije mogao da se pomiri
sa smr}u sina i da je od tada
imao psihi~ke probleme.
da su wegovi psihi~ki problemi nastali kada je u saobra}ajnoj nesre}i poginuo wihov sin
jedinac.
U KAZNU ANI]U
URA^UNAT
PRITVOR
- Petar se bavio svim i
sva~im. Tr~ao je maraton, vozio bicikl i sli~no. Vjerovatno je tra`io nekakvu
zanimaciju samo da bi skrenuo
misli sa tragedije koja je zadesila wegovu porodicu. Ali sve
se zavr{ilo ubistvom nesre}ne Radojke - ispri~ali su poslije zlo~ina mje{tani
Boqani}a kod Doboja.
Iz dobojskog Okru`nog
suda saop{teno je da }e Ani}u
u izre~enu kaznu zatvora biti
ura~unato vrijeme provedeno u
pritvoru, u kojem se nalazi od
5. avgusta pro{le godine.
Pripadnici MUP-a RS uhapsili Bawalu~anina
Manijak progawao
djevoj~icu na "Fejsbuku"
BAWALUKA - Pripadnici Odjeqewa za visokotehnolo{ki kriminal MUP-a
Republike Srpske u ponedjeqak
uve~e uhapsili su Sini{u V.
(34) iz bawalu~kog naseqa ^esma zbog sumwe da je dogovorio
qubavni sastanak sa dvanaestogodi{wom djevoj~icom.
Wega za sada sumwi~e za
krivi~no djelo ugro`avawe
bezbjednosti, a prilikom hap{ewa policija je pretresla
wegovu ku}u u bawalu~kom nasequ ^esma.
Pretres je obavqen po nalogu bawalu~kog Okru`nog tu`ila{tva.
Izvor blizak istrazi je
rekao da je osumwi~eni uhap{en nakon {to je majka djevoj~ice policiji prijavila
ovaj slu~aj.
- Tada se u istragu ukqu~ila i Jedinica za visokotehnolo{ki kriminal. On je sa
djevoj~icom komunicirao pu-
tem internet socijalnih mre`a "Fejsbuk" i drugih. U razgovoru sa djevoj~icom
predstavqao se kao mla|i momak - rekao je ovaj izvor.
Dodao je da je komunikacija izme|u osumwi~enog i djevoj~ice u po~etku bila
normalna, a kasnije je po~eo
da tra`i da se sastanu i bio
nekulturan prema woj.
Prema wegovim rije~ima,
osumwi~enom je na teret za sada stavqeno ugro`avawe bezbjednosti, jer policija ima za
to krivi~no djelo dovoqno dokaza.
- Postoji sumwa da je on
ZAKAZAO
SASTANAK SA
DJEVOJ^ICOM
OD 12 GODINA
po~inio i druga krivi~na djela. Moramo da obavimo vje{ta~ewa wegovog ra~unara,
izuzmemo wegove komunikacije
putem interneta i sve to pregledamo. Poslije toga }emo vidjeti za koja djela }emo ga
teretiti - rekao je ovaj izvor.
N. T.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 13
PRODAVAO FALSIFIKOVANU KWIGU
TREBIWE - Direktor izdava~ke ku}e "Nova kwiga" iz Podgorice P.
U. prijavio je CJB Trebiwe da se u tom gradu, na {tandu u vlasni{tvu P. I, prodaje falsifikovani primjerak kwige, ~ija autorska
prava zadr`ava ova crnogorska izdava~ka ku}a.
Oduzeti su sporni i originalni primjerak kwige, a o doga|aju je
obavije{teno Tu`ila{tvo BiH. Policija radi na dokumentovawu
krivi~nog djela nedozvoqeno kori{}ewe autorskih prava.
R. Mi.
122
Policija
Poslije hap{ewa 25 narko-dilera u Tuzlanskom kantonu
Vijesti
Visoko
"Por{eom"
udario
u zapregu
VISOKO - Mje{tanin
Visokog P. N. te{ko je povrije|en kada je u wegova
zapre`na kola kojima je
upravqao udario "por{e"
za ~ijim volanom je bio E.
H, javile su agencije.
Povrije|eni P. N. je prevezen u Kantonalnu bolnicu u Zenici, a uvi|aj na
mjestu nesre}e obavili su
slu`benici Policijske
uprave Visoko. U policiji
su kazali da je P. N. od siline udara pao sa zapre`nih kola na asfalt.
Rekli su da }e uzrok nesre}e biti poznat poslije istrage.
Mostar
Skakali
sa balkona
zbog po`ara
MOSTAR - Stanari
zgrade u mostarskoj ulici
Kraqa Tomislava skakali
su sa balkona kako bi se
spasili od po`ara koji je
izbio na ulazu u objekat.
U po`aru niko nije povrije|en, a u zgradi je pri~iwena mawa {teta. Vatra
je izbila u ulazu kada je eksplodirao ormar sa osigura~ima, zbog ~ega se
haustor napunio gustim dimom, pa su stanari skakali
sa balkona.
N. T.
I. Sarajevo
Ukrao pi{toq
ISTO^NO SARAJEVO Protiv B. V. iz Isto~nog
Sarajeva policija }e podnijeti izvje{taj tu`ila{tvu kojim }e ga teretiti za
kra|u.
Navedeno je da se on
sumwi~i da je iz ku}e vlasni{tvo R. V. ukrao pi{toq marke "luger"
kalibra devet milimetara.
N. T.
Dileri predati
tu`ila{tvu
VO\E
NARKO-DILER
I
KOYAGA,
VANTI] I
SIROVICA
Iz MUP-a
Tuzlanskog kantona
saop{teno da su u
akciji hap{ewa
25 osumwi~enih
za trgovinu drogom
razbijene
tri odvojene
narko-grupe
Policija privodi
osumwi~ene
na saslu{awe
FOTO: ARHIVA
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
[email protected]
TU ZLA - Emir Koyaga
(42) i 19 uhap{enih u ponedjeqak u veli koj akci ji
MUP-a Tuzlanskog kantona
zbog {verca droge predati su
u nadle`nost Kantonalnog
tu`ila{tva u Tuzli.
Pe to ri ca ko ji su bi li
uhap{eni sa wima pu{teni
su da se brane sa slobode. U
Tu`ila{tvu su rekli da }e
po sli je ispi ti vawa osumwi~enih biti odlu~eno da
li }e predlo`iti da im bude
odre|en pritvor.
Portparol Tu`ila{tva
Tuzlanskog kantona Admir
Arnautovi} rekao je ju~e da je
ispitivawe osumwi~enih bilo u toku i da }e tek danas
biti poznato vi{e informacija, kao i protiv koliko osoba }e bi ti predlo `en
pritvor.
Iz MUP-a Tu zlanskog
kantona saop{teno je da su u
akciji razbijene tri odvojene
narko-grupe, kojima su rukovodi li Emir Koyaga, Osman
Vanti} i Nenad Sirovica.
Istakli su da su osumwi~eni
drogu prodavali u Tuzli, Lukavcu, Grada~cu i Kalesiji, a
nabavqali su je u Bijeqini i
Zvorniku.
Osim Koyage, Vanti}a i
Si rovi ce, izme |u os ta lih,
uhap{eni su i wihovi saradnici Adem Sirovina, Samir
Na{i}, Vehid Fejzi}, Adrijan Krli}, Admir ^elikovi},
Ahmet Bajramovi}, Nermin
Sulejmanovi} zvani Rejban,
Mirza Suba{i} i Mirnes Zahirovi}.
Izvor blizak istrazi je
rekao da je Vanti} prijateq
vo|a jedne od kriminalnih
grupa Merseda Hayi}a, poznatijeg kao Mirso [vicarac,
dok je Mirza Suba{i} ranije
sumwi~en za terorizam.
Ovo je tre}a velika akcija hap{ewa tuzlanskih narko-
PRETRESI
Vr{ilac du`nosti policijskog komesara MUP-a Tuzlanskog kantona Samir
Aquki} je rekao da je tokom
privo|ewa pretresena 31
lokacija i zaplijewena velika koli~ina novca, naoru`awa te droge.
Istakao je da je u akciji
u~estvovalo vi{e od 200 policajaca.
Portparol Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona Admir Arnautovi} je rekao da }e tek
poslije istrage i vje{ta~ewa
droge biti poznato koliko i
koje vrste droga su zaplijewene u akciji policije.
dilera u kojoj su prona|eni
materijalni dokazi dovoqni
za wihovo pritvarawe.
Iz policije su potvrdili
da su mnogi ~lanovi Koyagine
grupe imali dodirnih ta~aka
s ranije uhva}enim dilerskim
grupama Senada Habibovi}a i
Jasmina ^elikovi}a, dok su
neki djelovali samostalno.
Navodno je policija prilikom
hap{ewa Alema Huki}a u Gorwim Raincima otkrila da je
on nabavqao drogu od Koyagine grupe.
Akcija je sprovedena u saradwi sa Kantonalnim tu`ila{ tvom i Kan tonal nim
sudom u Tuzli. Posqedwih nekoliko dana policija Tuzlanskog kantona je razbila dvije
narko-grupe.
Prvo je 18. jula, u velikoj
akci ji MUP-a Tu zlanskog
kan tona sprovede noj u sa radwi sa FUP-om, uhap{eno
dvanaest osoba, me|u kojima i
vo|a Senad Habibovi} Sena.
DROGU
NABAVQALI
U BIJEQINI
I ZVORNIKU
Potom je, u akciji SIPA
29. jula "pala" narko-grupa
Jasmina ^elikovi}a, kojom je
on rukovodio iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla. ^elikovi} se na la zi na
izdr`a vawu osmo godi{we
zatvorske kazne zbog trgovine drogom.
U dvije rije~i
Odnio tri tone najlona
ISTO^NO SARAJEVO - Policija je pokrenula istragu s
ciqem provjere prijave da je biv{i radnik ukrao 3.144 kilograma baliranog najlona u vrijednosti oko 1.500 maraka
iz kruga firme "Bova", iz Bawaluke u Isto~nom Sarajevu.
Iz CJB Isto~no Sarajevo saop{teno je da je ova kra|a
prijavqena u ponedjeqak i da je po~iwena od 1. juna do 1. avgusta ove godine.
Prema prijavi, osumwi~eni radnik trenutno se nalazi u
Rusiji.
- U toku je istraga s ciqem rasvjetqavawa navedenog krivi~nog djela - rekli su u policiji.
N. T.
Pijanog voza~a spasili kupa~i
Oteli motorne pile
BROD - Mje{tanine Gorwih Vrela kod Broda N. J, V. B. i
bra}u D. D. i S. D. sumwi~e za bespravnu sje~u {ume, a S. [.
i Z. [. za oduzimawe tu|e stvari, saop{teno je ju~e iz CJB
Doboj. Navodi se da je od Z. [. oduzeta vojni~ka pu{ka "M
48". Prema saznawima policije N. J, V. B. i D. D. i S. D. bespravno su posjekli tri stabla hrasta. Wima su u vrijeme bespravne sje~e pri{li poznanici S. [. i wegov sin Z. [. i uz
prijetwu upotrebe pu{ke oduzeli im dvije motorne pile,
prilikom ~ega je Z. [. iz pu{ke ispalio jedan metak u vazduh.
N. T.
BR^KO - Voza~a "golfa 2", koji je u nedjequ sletio u jezero u ^ovi} Poqu kod Br~kog, izvukli su i spasili kupa~i
koji su bili na obali.
On je navodno pijan vozio automobil zbog ~ega je i izgubio kontrolu i sletio u jezero.
Kupa~i koji su bili na obali odmah su prisko~ili u pomo}
unesre}enom, pa su ga izvukli iz vode i spasili mu `ivot,
dok je vozilo potonulo.
Automobil su iz vode izvukli pripadnici Ronila~ko-spasila~kog kluba "Nemo" Br~ko.
N. T.
14 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
[email protected] PREMIJERU BACILO SJENU
NA VELI^ANSTVENU PROSLAVU
Region
TOMISLAV KARAMARKO,
PREDSJEDNIK HDZ-a
Incident u Zadru
Po`ar u automobilu
beogradskih tablica
ZAGREB - U Petr~anima, kod Zadra, izgorio je automobil
marke "audi A8" beogradskih registarskih tablica, prenosi
Tanjug.
Po`ar je izbio u unutra{wosti "audija" u ponedjeqak popodne,
a iz zadarske policije su rekli da za sada ni{ta ne ukazuje da je
rije~ o krivi~nom djelu.
U trenutku kada je po`ar izbio automobil se nalazio na parkingu hotelskog naseqa u Petr~anima. Po`ar je, kako su javili
hrvatski mediji, uga{en, a policija je izvr{ila uvi|aj.
Dvoje povrije|enih u Vara`dinu
Iscurio amonijak
u fabrici "Koka"
[email protected] - U vara`dinskoj fabrici "Koka" iscurio je
amonijak iz lokalnog sistema
hla|ewa. Tehni~ki kvar odmah
je otklowen, a dvoje povrije|enih nemaju te`e simptome.
- Materijalne {tete nema,
niti uticaja na `ivotnu sredinu - ka`u u 'Koki' i preciziraju da su dvoje zaposlenih, koji
su poslije isticawa amonijaka
zatra`ili medicinsku pomo},
POVLA^EWE
REBALANSA
BUXETA NE
ZNA^I PAD
VLADE
\ukanovi}:
Postajemo na neki
na~in zarobqenici
parlamentarne
diktature
Milo \UKANOVI],
predsjednik Vlade Crne Gore
Ho}e da
mi uzmu
vlast
zbog opreza zadr`ani na posmatrawu u Op{toj bolnici Vara`din.
Policija je ranije saop{tila da je do curewa amonijaka u
pogonu vara`dinske peradarsko-prehrambene industrije
do{lo ju~e ujutru oko devet
~asova. Do okon~awa uvi|aja
policija nije `eqela da
detaqnije govori o ovom
doga|aju.
PODGORICA - Izostankom potrebne ve}ine za rebalans buyeta,
parlament je poslao poruku da `eli da zatvori KAP, kazao je premijer Crne Gore Milo
\ukanovi}.
Time je, kako je kazao, Skup{tina otvorila pitawe da li je
aktuelna vlada koja je dobila
ve}inu na izborima u oktobru
i daqe u`iva podr{ku one
koalicione ve}ine koja je
formirana u parlamentu.
- Kroz `equ da se demonstrira neka nova ve}ina na vladine prijedloge
to se radi i tako {to se
parlamentu daju odre|ena
ovla{}ewa koja mu po ustavnoj podjeli vlasti ne
pripadaju. Parlament po~iwe da se bavi pitawima
ne samo parlamentarnih istraga, veoma ~esto te istrage imaju svojstva i tu`ila~kih istraga. Parlament
po~iwe da se bavi i pitawima revizije
odluka `irija koje su donijeli upravo
`iriji na bazi mandata koji im je dao
taj isti parlament - kazao je \ukanovi}.
Na pitawe za{to je to tako, \ukanovi} je kazao da se pla{i, imaju}i u
vidu prirodu parlamenta, "da postajemo
Hrvatska na udaru
tropskog talasa
DOBRA
VIJEST
[email protected]
Vara`dinska op{tina Mihovqan krenula je u realizaciju projekta izgradwe
ustanove za pred{kolsko
vaspitawe za djecu sa posebnim potrebama. Projekt
podrazumijeva revitalizaciju cijelog biv{eg kompleksa kurije bana.
@ABQAK
Troje dr`avqana Srbije
povrije|eno je, od kojih jedna `ena te`e, u saobra}ajnoj nesre}i na
magistralnom putu
@abqak-[avnik, saop{tila je crnogorska policija.
LO[A
VIJEST
Opozicija napada Vladu,
ka`e \ukanovi}, ne mare}i
za {tetu dr`avi koju tom
prilikom nanose. "Dio te
parlamentarne opozicije to
radi svjesno, sa namjerom
da, prave}i {tetu dr`avi
dovede u pitawe odr`ivost
dr`ave i da na taj na~in doka`e ispravnost svog stanovi{ta na referendumu da
ne treba obnavqati dr`avnost. Drugi dio, licemjerniji, ima moto dolaska na
vlast po svaku cijenu, ~ak i
po cijenu spr`ene zemqe",
naveo je \ukanovi}.
\ukanovi} uvjeren da }e Vlada opstati,
uprkos nesuglasicama koalicionih partnera, te dodao da je
rekonstrukcija Vlade uvijek mogu}a
Temperature oko 39 stepeni
ZAGREB - Hrvatska se po tre}i put ove godine na{la na udaru tre}eg tropskog talasa kada }e, kako se o~ekuje, biti prema{ivani dosada{wi rekordi.
Prema podacima meteorologa jutarwa temperatura u Dubrovniku bila je 33 stepena, dok je u Splitu bilo ne{to "hladnije" - tek
29 stepeni.
Upozorava se da ni no}ne temperature u ve}ini mjesta u Hrvatskoj, posebno na Jadranu ne}e padati ispod 30 stepeni.
U kontinentalnom dijelu zemqe temperatura je ju~e ujutru bila
osjetno ni`a oko 20 stepeni u ve}ini mjesta, ali se o~ekuje novi
"pakao" sa temperaturama oko 39 stepeni.
Za danas se najavquje rast temperature za stepen ili dva u odnosu na ju~e.
OPOZICIJA
Policija u Kninu podnijela prekr{ajna
prijava zbog naru{avawa javnog reda i mira
na neki na~in zarobqenici parlamentarne diktature, ili diktature politi~kog voluntarizma".
- Ili, ako ho}ete jo{ preciznije,
diktature nekompetentnosti, jer se tamo
poku{ava razgovarati i o pitawima koja ne pripadaju parlamentu kao politi~kom tijelu. To su pitawa o kojima se na
svakom mjestu na planeti razgovara u
Vladi - zamjerio je \ukanovi}.
[email protected] SDP DA
JE PROMIJENIO
STAV O DUGU KAP-a
Povla~ewe rebalansa buyeta iz
skup{tinske procedure ne zna~i po automatizmu pad Vlade, smatra \ukanovi}, doda ju }i da je to u~iweno na
prijedlog ministra finansija Radoja
@ugi}a. Ipak, ne o~ekuje da }e to poquqati odnose me|u koalicionim partnerima.
- Pre`ivje}e Vlada, nemojte da sumwate - poru~io je \ukanovi}, dodaju}i
da je rekonstrukcija Vlade ne{to {to
je stalno mogu}e.
\ukanovi} je posredno optu`io
SDP da je naprasno promijenio stav o
dugu KAP-a prema EPCG, odnosno, dugu
EPCG prema dr`avi na osnovu poreza.
Zoran
Milanovi}
Priveden zbog
zvi`dawa
Milanovi}u
ZA GREB - Poli ci ja u
Kninu je privela jednu osobu
zbog zvi `dawa hrvat skom
premijeru Zoranu Milanovi}u tokom wegovog govora povodom obiqe`a vawa 18.
godi{wice "Oluje".
[ibensko-kninska policija je saop{tila da je u tu
policijsku stanicu dovedena
jedna osoba protiv koje slijedi prekr{ajna prijava zbog
na ru {a vawa ja vnog reda i
mira u ponedjeqak na Trgu
Ante Star~evi}a u Kninu.
Navodi se da su nastavqena kriminalisti~ka istra`ivawa radi utvr|ivawa
drugih po~inilaca.
Policija je saop{tila i
da }e optu`beni prijedlog
biti podnijet protiv osobe
koja je u ve~erwim ~asovima
na istom mjestu vikom i galamom u alkoholisanom stawu
naru{avala javni red i mir.
TRI LICA
ZATE^ENA DA
NOSE
NACIONALISTI^KA
[email protected]
Tokom okupqawa u ^avoglavama, gdje je odr`an koncert Mar ka Per kovi }a
Tompsona prisustvovalo oko
100.000 gra|ana, zabiqe`ena
su tri prekr{aja Zakona o ja-
vnom okupqawu, odnosno tri
osobe su zate~ene da nose oznake ili druga obiqe`ja koji ma
se
pozi va
na
nacionalnu, rasnu ili vjersku mr`wu ili bi lo ko ji
oblik nesno{qivosti, kao i
~etiri prekr{aja koja reguli{e Zakon o prekr{ajima
protiv javnog reda i mira, a
protiv svih izvr{ilaca su
pokrenuti prekr{ajni postupci.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 15
BI]E PROMEWENI SVI DIREKTORI KOJI NISU DOBRO
OBAVQALI FUNKCIJU, A POSTAVQENI SU NA PREDLOG URS-a.
Srbija
Vijesti
VIDOJE PETROVI],
FUNKCIONER URS-a
Zorana Mihajlovi}, ministar energetike, razvoja i `ivotne sredine
Beograd
Raskinuti
ugovori
sa "Alpinom"
BEO GRAD - Di re ktor
"Koridora Srbije" Dmitar
\urovi} izjavio je da je to
javno preduze}e raskinulo
sva ~etiri ugovora sa austrijskom kompanijom "Alpina".
"Alpina" je bila zadu`ena za izgradwu dionice
auto pu ta Pi rot is tok Dimitrovgrad i za obilaznicu oko Dimitrovgrada.
Privredni sud
Pokrenut
ste~aj u Luci
Beograd
BEO GRAD - Rje {ewem
Privrednog suda pokrenut
je ste~ajni postupak Luke
Beograd. Ro~i{te, na kojem }e se odlu~ivati o planu reorganizacije Luke,
zakazano je za 9. septembar.
Privredni sud u Beogradu objavio je da je pokrenuo ste~aj ni pos tu pak
Luke Beograd i za privremenog ste~ajnog upravnika
imenovao Gordanu Despotovi}-Ro`a. .
Beograd
Majka
predozirala
dijete
BEOGRAD - ^etvorogodi{wa
dje voj ~i ca
primqena je u Dje~ju bolnicu u Tir{ovoj ulici nakon {to je otkriveno da je
majka J. I. (37) predozirala lijekovima za smirewe.
Majka, koja od ranije ima
psihi~kih problema, poslije otkrivawa slu~aja je
odvedena u psihijatrijsku
bol ni cu. Slu ~aj je prijavqen beogradskoj policiji, a majka je priznala
da je djetetu davala lijekove za smirewe.
Nova vlada do
kraja avgus ta
Novi ciqevi
su pove}awe
ekonomskih
aktivnosti,
strate{ki partneri
i otvarawe
novih rudnih
poqa, poru~ila
Mihajlovi}eva
BEOGRAD - Novi koalicioni sporazum bi}e poznat
do kraja meseca i tada }e se
znati ko }e biti novi ministri i kako }e izgledati
nova vlada, rekla je ju~e ministar energetike, razvoja i
`ivotne sredine Zorana Mihajlovi}.
- Za sada, u Srpskoj naprednoj stranci se o tome nije
pri~alo - rekla je Mihajlovi}eva u Resavici, gdje je pustila u rad me ta no me trij sku
stanicu u direkciji Javnog
preduze}a za podzemnu eksploataciju ugqa "Resavica".
Ona je dodala i da je jedino ministar odbrane Aleksandar Vu~i} istinski htio
da podnese ostavku i navela
da ako neko zaista `eli dobro da radi svoj posao, ne mo`e da obavqa vi{e poslova u
isto vrijeme.
- Samo jedan ~ovek je istinski hteo da podnese ostav ku, a to je Ale ksan dar
Vu~i}. To je ono {to je SNS
poku{ala sve ovo vreme, a to
je da uvedemo nove standarde
i ja zaista verujem da jesmo
napravili korak napred. Tako dajemo primer i duboko
verujem da to gra|ani Srbije
vide - rekla je Mihajlovi}eva.
Ona je dodala da se u ovoj
Mihajlovi}: Ciq da
budemo efikasni
FOTO: ARHIVA
"JEDINO
VU^I]
HTEO DA
PODNESE
OSTAVKU"
vladi razmi{qa kako pove}ati efikasnost i otkloniti
sve slabosti i posti}i boqe
rezultate.
- To nije pitawe pojedina~nih `eqa i ne sme biti.
Pitawe je {ta mo`e da pove}a efikasnost.
PRI KRAJU
PREGOVORI
SA STRANIM
STRU^WACIMA
Kao neko ko vodi energeti ku i `i vo tnu sredi nu
stalno ponavqam da `ivotna sredina mora biti objediwena u jednom, a ne u tri
mi nis tar stva, a is to se
odnosi i na energetiku i ru-
darstvo - poru~ila je Mihajlovi}eva.
Kao i u nekoliko navrata
do sada, Mihajlovi}eva je rekla da to treba da bude jedno
ministarstvo i ukazala na to
da u nekim dr`avama postoji
objediweno ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.
- Ciq je da budemo efikasni u odnosu na nove ciqeve
Vlade. A ti novi ciqevi su pove}awe ekonomskih akti-
SAVEZ VOJVO\ANSKIH MA\ARA
Funkcioner SVM-a Laslo
Varga izjavio je da }e narodni poslanici te stranke, kao
konstruktivna opozicija, podr`ati sva pozitivna
stremqewa rekonstruisane
vlade.
On smatra da je rekonstrukcija Vlade neuporedivo boqe
rje{ewe od vanrednih izbo-
ra, jer bi Srbija ove jeseni
trebalo temeqno da se pripremi za pregovore sa EU, a
izbori bi ugrozili uspje{no
zapo~et evropski put. Varga je
kazao da }e se, ukoliko budu
pozvani na razgovore (o sastavu Vlade), Savez vojvo|anskih Ma|ara odazvati, ali to
ne zna~i da ulazi u Vladu.
vnosti, strate{ki partneri i
otvarawe novih rudnih poqa poru~ila je ona.
Srpski medi ji ju ~e su
prenijeli da sve dok Vu~i} ne
zavr{i pregovore sa inostranim stru~wacima, ne}e po~eti pregovori o kadrovskim
rje{ewima za upra`wena ministarska mjesta.
Lider SNS-a pregovore
sa "iskusnim igra~ima" iz Velike Britanije, sredwe i sjeverne Evrope privodi kraju i
ishod je mogu} do kraja radne
sedmice, saznaju mediji.
Da bi stranci mogli da
u|u u sam vrh dr`avne vlasti
Srbije, gledano sa stanovi{ta zakona, moraju da imaju
dr`avqanstvo Republike Srbije.
Srbija ukratko
"Indipendent": Vu~i}
najmo}niji politi~ar
BEOGRAD - U op{irnom
~lanku u britanskom "Indipendentu" posve}enom, kako je
istaknuto u listu, najmo}nijem
politi~aru u Srbiji, navodi se
da je prvi potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i},
~ovjek koga na Zapadu vide kao
nekog ko je spreman da prihvati rizik, neko ko Srbiju vra}a
"u klub".
Vu~i} je, podsje}a list, odlu-
~io da }e wegova stranka, za
sada nastaviti da podr`ava koaliciju predvo|enu Da~i}em.
Zavr{ena blokada
puta u Jariwu
LEPOSAVI] - Nekoliko stotina radnika dru{tvenih
preduze}a iz op{tine Leposavi} blokiralo je ju~e na dva
~asa magistralni put Ra{ka - Kosovska Mitrovica, u blizini Jariwa.
Oni su protestovali zbog neispla}ivawa takozvanih kosovskih dodataka i drugih socijalnih problema. Predsjednik
Sindikata preduze}a "Lola FOT Le{ak" Milomir Perovi}
izjavio je tom prilikom da }e, u slu~aju da wihovi zahtjevi ne
budu zadovoqeni, radnici iz op{tine Leposavi} otpo~eti
cjelodnevne blokade te saobra}ajnice. Radnici protestuju zbog
neispla}ivawa sedam privremenih naknada u 2013. godini.
Todori}: Maltretirawe
i progon ~lanova DS-a
BEOGRAD - Progon i maltretirawe ~lanova DS-a se
nastavqaju i "dosti`u razmere
apsurda", tvrdi ~lan Predsjedni{tva DS-a Vladimir Todori} i poziva Vladu i
Ministarstvo pravde da sprije~e, kako je kazao, kr{ewe ustavnih prava gra|ana i wihovo
nelegalno dr`awe u pritvoru.
Todori}, kao primjer za to
navodi odluku suda da ~lanu
Predsjedni{tva te stranke i
hirurgu Branislavu Trifunovi}u bude odre|en pritvor.
16 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
TOP STORIES CNN
Svijet
Danska policija evakuisala je dio centra Kopenhagena poslije otkrivawa parkiranog automobila
sa `icama oko wega. Ispostavilo se da je rije~ o
la`noj uzbuni.
Vojna jedinica za uklawawe bombi nije prona{la
bombu u automobilu. Policija je posumwala da je
postavqena eksplozivna naprava zbog na~ina na
koji su bile spojene `ice u automobilu.
Prije 68 godina
ba~ena prva atomska
bomba na qude
U HIRO[IMI
POGINULO
140.000
QUDI
Rusi `ele da anga`uju "zvi`da~a"
"Pqu{te" ponude
za posao Snoudenu
MOSKVA - Ruski poslanici namjeravaju da predlo`e
biv{em radniku obavje{tajnih slu`bi SAD Edvardu
Snoudenu saradwu na za{titi li~nih podataka ruskih gra|ana.
- Kontaktira}u sa Snoudenom ve} danas kako bismo razgovarali o eventualnoj saradwi - izjavio je agenciji RIA
Novosti Ruslav Gatarov, {ef radne grupe Savjeta Federacije za nadgledawe po{tovawa privatnog `ivota gra|ana.
Kako je precizirao Gatarov, rije~ je o saradwi u oblasti
"za{tite li~nih podataka". Osniva~ ruskog "Fejsbuka",
"Vkontakte", Pavel Durov jo{ pro{le sedmice je predlo`io Snoudenu da se pridru`i informati~arima koji se
bave za{titom li~nih podataka.
FRANCUSKA
MALEZIJA
Milion
evra za
informacije
o nakitu
Ninxe
protiv kraqa
KAN - Britanska osiguravaju}a ku}a "Lojds" ponudila je nagradu od miliona evra za
informacije koje bi mogle da
dovedu policiju do nakita
ukradenog u hotelu "Karlton".
Vrijednost ukradenog nakita
se procjewuje na 103 miliona
evra.
Naoru`ani lopov je 28. jula
izveo drsku pqa~ku usred dana
u luksuznom hotelu "Karlton"
na {etali{tu u Kanu, {to je
jedna od najve}ih pqa~ki dijamanata u istoriji. Ukradeni
nakit je bio izlo`en u hotelu.
KUALA LUMPUR - Malezijska
policija je saop{tila da je
uhapsila desetoro qudi obu~enih kao ninye, koji su do{li u kraqevsku palatu u
bizarnom poku{aju da preuzmu tron.
Policajci su uspjeli da sprije~e grupu nenaoru`anih
qudi, za koje lokalni mediji
navode da su sqedbenici jednog malezijskog muslimana
koji tvrdi da je kraqevskog
porijekla, od ulaska u palatu,
prenijele su agencije.
U policiji u Kuala Lumpuru
ka`u da su pretenzije vo|e
grupe nevjerovatne i neuobi~ajene.
Pucwava u Pensilvaniji
Upao na sastanak
i pobio zvani~nike
FILADELFIJA - Stanovnik gradi}a u Pensilvaniji
upao je naoru`an na sastanak gradskog vije}a i ubio trojicu lokalnih zvani~nika, prije nego {to ga je savladao jedan
lokalni zvani~nik i ranio iz wegovog pi{toqa, rekli su
o~evici.
Pucwava, u kojoj je povrije|eno najmawe dvoje qudi, dogodila se u ponedjeqak uve~e u mjestu Ros Taun{ip, 137 kilometara sjeverno od Filadelfije. Direktor okruga Monro za
vanredne situacije Gaj Miler rekao je da je napada~, koji je
uhap{en i preba~en u bolnicu, "pucao nasumi~no". Policija
u Leksingtonu je potvrdila da su tri osobe ubijene i rekla
da je napada~, identifikovan kao 59-godi{wi Rokni Wuel,
bio u sva|i sa gradskim zvani~nicima jer mu je prijetila tu`ba zbog lo{eg stawa u kojem je objekat ~iji je vlasnik.
Ceremonija
u mirovnom
parku u
Hiro{imi
FOTO: TANJUG
Hiro{ima
opomena za
budu}nost
Oko 50.000 qudi odalo po{tu poginulima minutom }utawa u mirovnom parku u
Hiro{imi, pored epicentra atomske eksplozije koja se dogodila 6. avgusta 1945.
HIRO[IMA - Japan je
ju~e obiqe`io 68 godina otkako je na Hiro{imu u Drugom svjetskom ratu ba~ena
atomska bomba, ceremonijom
u ~ast poginulih i obe}awima da }e se nastaviti
borba za nuklearno razoru`avawe.
Oko 50.000 qudi odalo je
po{tu poginulima minutom
}utawa u mirovnom parku u
Hiro{imi, pored epicentra
atomske eksplozije koja se dogodila 6. avgusta 1945. godine
kada je poginulo 140.000 qudi.
Atomska bomba je tri dana
kasnije ba~ena na Nagasaki,
gdje je poginulo jo{ nekoliko
desetina hiqada qudi, {to je
dovelo do predaje Japana savezni~kim snagama.
Japanski premijer [inzo
Abe, jedan od mnogobrojnih
dr`avnika koji su prisustvovali ceremoniji obiqe`avawa godi{wice tragedije,
izjavio je da Japan, kao jedina
zemqa koja je do`ivjela nuklearni napad, ima du`nost da se
zala`e za uni{tewe nuklearnog oru`ja.
Ve}ina japanskih nuklearnih elektrana zatvorena je poslije tragedije 2011. godine, u
kojoj su o{te}eni reaktori u
Fuku{imi, {to je izazvalo
wihovo topqewe.
JEREMI]
U^ESTVOVAO NA
KOMEMORACIJI
U HIRO[IMI
Abe se zala`e za otvarawe
nuklearnih elektrana uz nove
mjere bezbjednosti, ali mnogi
Japanci su protiv toga.
BOL [email protected]
Gradona~elnik Hiro{ime Kazumi Macui odr`ao je govor "mirovna deklaracija", u kojem je
opisao bol pre`ivjelih i wihovu izolovanost zbog toga {to
su kontaminirani radijacijom.
- Atomska bomba je najnehumanije oru`je i apsolutno zlo. Hibaku{e, koji poznaju pakao
atomskog napada, stalno se bore protiv tog zla - rekao je
gradona~elnik.
Zmija pobjegla iz prodavnice ku}nih qubimaca u Kanadi
Piton udavio
dvojicu dje~aka
KEMPBELTON - Piton
koji je pobjegao iz jedne prodavnice ku}nih qubimaca u kanadskom gradu Kempbeltonu
udavio je dvojicu dje~aka, saop{tila je lokalna policija.
Prema rije~ima predstavnice policije Yuli Ro`eMar{, zmija je u toku no}i
u{la u stan i usmrtila dje~ake
Konora i Nou Barta, stare pet
i sedam godina, dok su spavali.
PITON BIO
DUG PET
METARA
Dje~aci su spavali kod
@an-Kloda Savoja, vlasnika
radwe za egzoti~ne ku}ne
qubimce "Reptajl ou{n", koja
je prepuna krokodila, tarantula, raznih zmija i korwa~a.
Savoj je ispri~ao lokalnim medijima da je u{ao u dnevnu sobu oko 6.30 ujutro i
zatekao mrtve dje~ake i zmiju
umotanu u rupi blizu wih.
Prema wegovim rije~ima, piton se obmotao oko dje~aka i
udavio ih dok su spavali na podu. Dje~aci su bili sinovi Sa-
Ima vi{e od 200.000 hibaku{a (qudi koji su pre`ivjeli
atomski napad) i oni u prosjeku imaju 79 godina.
Mnogi od wih su do{li na
ju~era{wu ceremoniju da zapale svije}e i pomole se za `rtve
napada.
Predsjednik Generalne
skup{tine UN Vuk Jeremi},
koji je u~estvovao na komemoraciji u Hiro{imi, rekao je
da me|unarodna zajednica ne
smije da odustane od osloba|awa svijeta od nuklearnog
oru`ja. On je kazao da je privla~nost nuklearnog naoru`avawa za dr`ave jedan za~arani
krug iz koga se mo`e iza}i jedino stvarawem potpuno "nuklearnog sveta ili sve ta u
potpunosti oslobo|enog nuklearnog oru`ja".
Konor i
Noa Bart
vojevih prijateqa i ~esto su
ostajali da spavaju u wegovom
stanu.
- Mislio sam da spavaju
sve dok nisam vidio rupu u
plafonu. Upalio sam svjetla i
vidio zastra{uju}u scenu - kazao je Savoj, ~iji stan se nalazi odmah iznad radwe.
Zmija je uhva}ena i nalazi
se u policijskoj stanici.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 17
[email protected] U[LI U SUPERMARKET I UKRALI 100.000 EVRA
BRINDZI - Nepoznata grupa opqa~kala je supermarket u Brindziju,
na jugu Italije, u koji je provalila buldo`erom, saop{tila je policija. Kako je saop{teno, lopovi su pobjegli sa vi{e od 100.000
evra. Policija je pregledala snimke koje je zabiqe`ila sigurnosna
kamera. Policija je saop{tila da su pqa~ka{i prvo blokirali kamionima ulaz u {oping centar, gdje se nalazi supermarket, prenijele su agencije. Sama pqa~ka je trajala samo nekoliko minuta, a sve
to je zabiqe`ila kamera.
SAD presrele naredbu
vo|e "Al-Kaide" svojim
borcima da izvedu napad
u Jemenu
DOBRA
VIJEST
DANSKA
Danci su najsre}niji qudi.
Zakqu~ak je to pri~e koju donosi britanski javni servis
Bi-Bi-Si o `ivotu u Danskoj. Kao razlog sre}e Danaca navodi se ~iwenica da
oni, kao ostali, ne `ude za
novcem dru{tvenim statusom.
Vijesti
SAD
Prodavao
bebu za 100
dolara
WUJORK - U Wujorku
je ju~e uhap{en jedan mu{karac koji je putem interneta poku{ao da proda
dvo mje se~nu be bu svo je
partnerke za 100 dolara.
Pol Markes (22) je nekoliko puta iza{ao sa bebinom majkom i smatrao je da
mu ona ne posve}uje dovoqno pa`we. Tako qut na
wu, Mar kes je obja vio
oglas sa fotografijama
djevoj~ice uz poruku "Beba
na prodaju". Uz to je i dodao da beba ima astmu "koja mu ide na `ivce".
SAD
Misica
pravila i
bacala bombe
SOLT LEJK SI TI Pobjednica jednog lokalnog ameri~kog izbora za
mis optu`ena je da je zajedno sa drugaricama iz auto mo bi la ba ca la ru ~no
pravqene bombe na qude i
objekte, a niko nije povrije |en. Ken dra Me ken zi
Yil (18), pobjednica Izbora za mis Rivertona i
jo{ tri djevojke uhap{ene
su zbog sumwe da su najmawe devet puta bacale eksplozivne naprave koje su
same napravile.
HONDURAS
U sjevernom dijelu Hondurasa poginulo je deset qudi u
pucwavi rivalskih narkobandi nastaloj oko isporuke
kokaina, objavile su vlasti.
Nikaragvanski narko-bos
Viktor Senteno ubijen je u
obra~unu u pograni~noj provinciji Grasijas Dios.
LO[A
VIJEST
Jemen bi trebalo da
napuste svi gra|ani SAD
FOTO: AGENCIJE
Amerikanci hitno
evakuisani
Ustanove ameri~ke
administracije u
stranim zemqama
evakui{u se samo
kada ne postoji
alternativa.
Onima koji ne
`ele da napuste
Jemen preporu~eno
da maksimalno
ograni~e kretawe
VA[INGTON - Ameri~ke vlasti nalo`ile su "hitnu eva ku aci ju" svih
dr`avqana SAD iz Jemena
zbog bezbjednosnih rizika,
mogu}nosti teroristi~kih
napada i gra|anskih nemira.
Kako je saop{tio Stejt
department, u pitawu je "ekstremno visok stepen rizika"
i zemqu bi trebalo da napuste svi gra |a ni SAD, osim
"najkriti~nijeg osobqa".
Ina~e, ustanove ameri~ke
admi nis tra ci je u stra nim
zemqama evakui{u se samo
kada ne postoji alternativa.
Onima koji ne `ele da napuste Jemen preporu~eno je da
ma ksi mal no ogra ni ~e kre tawe.
JEMEN OBJAVIO
SPISAK
^LANOVA
"AL-KAIDE"
Na sna zi je i po se bna
preporuka da se ne putuje u
Jemen, kao i ranije izdata
globalna preporuka Stejt depar tmen ta za ame ri ~ke
dr`avqane da ne pu tu ju u
"rizi~ne" zemqe do kraja avgusta.
Kako je objavio "Wujork
tajms", obavje{tajci SAD su
presreli naredbu vo|e "AlKaide" Al-Zavahrija svojim
borcima da izvedu napad u Jemenu.
Prema pisawu lista, koji
se poziva na ameri~ke zvani~nike, presretnuta je komunikacija izme|u Al-Zavahrija,
koji je naslijedio Bin Ladena na ~elu "Al-Kaide" i vo|e
jemenskog ogranka organizacije Nasera al Vuhaj{ija.
Wujor{ki dnevnik dodaje da, na zahtjev bezbjednosnih
vlasti SAD, u prvom trenutku nije objavqen identitet
vo|a "Al-Kaide" ~iji su razgovori otkriveni.
Zbog opasnosti od napada,
ambasade u Jemenu su zatvorili i Francuska, Wema~ka i
Velika Britanija.
Podsjetimo, vlasti SAD
su zbog prijetwi "Al-Kaide"
odlu~ile da zatvore ambasade
u ve}ini zemaqa Bliskog istoka do 10. avgusta.
Do sqede}e subote }e biti zatvorena predstavni{tva
u Abu Dabiju, Amanu, Kairu,
Rijadu, Yedi, Dohi, Kuvajtu,
Manami, Muskati, Sani, Tripoliju, Antanarivu, Buyumburi, Yibu ti ju, Kar tu mu,
NORVE[KA
Ambasade Norve{ke u Saudijskoj Arabiji i Jordanu zatvorene su za javnost zbog
prijetwi napadima "Al-Kaide",
saop{tilo je norve{ko ministarstvo spoqnih poslova.
- Ograni~ili smo pristup javnosti tako {to smo zatvorili
konzularna odjeqewa u Rijadu
i Amanu - rekao je portparol
ministarstva Frode Andersen.
NA SNAZI
POSEBNA
PREPORUKA D
A
SE NE PUTUJE
U
JEMEN
Ki ga li i Port
Luisu. Jemenske vlasti objavile su listu sa imenima 25
osumwi~e nih ~la nova "AlKaide" za koje se vjeruje da su
planirali teroristi~ke napade u pres toni ci Sa ni i
drugim gradovima u zemqi.
Mi nis tar stvo
unu tra{wih poslova Jemena je
sa op {ti lo da }e sva ko ko
pru`i informacije koje bi
re zul tova le ha p{ewem osumwi~enih dobiti nagradu
od 23.000 dolara.
U saop{tewu se navodi
da je ta grupa namjeravala da
napadne strane kancelarije i
organizacije u Jemenu.
Va{ington smatra ogranak
"Al-Kaide" u Jemenu jednom od
najopasnijih teroristi~kih
grupa.
Svijet ukratko
Zaplijeweno 19 la`nih "ferarija"
Smawena kazna Hodorkovskom
MADRID - [panska policija zaplijenila je 19 la`nih "ferarija" i "aston
martina", koji su se prodavali za pet puta ni`u cijenu od originala.
La`waci su pomo}u stakloplastike
napravqeni tako da u potpunosti izgledaju kao originali.
[panska policija zaplijenila je 19
la`nih primjeraka luksuznih sportskih automobila.
Policija je 17 la`nih "ferarija" i
dva "aston martina", napravqenih od
"Tojotinih" dijelova, prona{la u gara`i u Valensiji. Modeli su se prodavali
MOS KVA - Vrhovni sud Rusi je
smawio je ju~e za dva mjeseca kaznu
ruskom magnatu Mihailu Hodorkovskom koji je prethodno osu|en na 11 godina zbog "prawa" novca i korupcije.
Hodorkovskom, kao i wegovom saradniku Platonu Lebedevu, kazna je tako
smawena na deset godina i deset mjeseci. Odbrana, koja je zatra`ila wihovo osloba|awe, najavila je `albu.
Hodorkovski i wegov saradnik Platon Lebedev prvobitno su osu|eni na
13 godina zatvora zbog "prawa" novca
i korupcije u aferi za koju mnogi
putem internet stranice za 40.000 evra,
u pore|ewu sa cijenom od 200.000 evra za
originale. Uhap{eno je osam osoba.
tvrde da je bila obra~un vlasti sa biznismenom koji je kritikovao Kremq
i finansirao opoziciju.
18 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Bawaluka
Nastavqen trend
rasta turisti~kih
posjeta u odnosu
na pro{lu
godinu, kada je
od turizma
zara|eno skoro
29,5 miliona KM,
rekao Bara{in
Vijesti iz
porodili{ta
Podaci Turisti~ke organizacije grada
za prvih {est mjeseci
7 djevoj~ica
3 dje~aka
Grad svake godine posjeti
oko 60.000 turista
FOTO:
GLAS SRPSKE
Va`ni
telefoni
Informacije
Hitna pomo}
1185
124,
230- 620
Vatrogasci
123
CJB
122, 337-10 0
Ta~no vrijeme
125
Meteorolo{ka
stanica
307-943
S.O.S. telefon
1264
(Linija za pomo} `rtvama
nasiqa u porodici)
PI[E: DAJANA MIQI]
[email protected]
REPERTOAR
Za prvih {est mjeseci
Bawaluku je posjetilo 31.660
turista, {to je za ~etiri odsto vi{e nego pro{le godine, bi lo je sko ro 50.000
no}ewa, a ove sezone pove}an
je i broj turista koji u grad
do|u na jedan dan.
Direktor Turisti~ke organizacije grada Bawaluka
Ostoja Bara{in rekao je da
turisti iz Slovenije naj~e{}e dola ze or ga ni zova no u
Bawaluku, na jedan dan. Zabave se, obi|u grad unaprijed zacrtanim rutama i vrate se u
Sloveniju.
- Mamac za mnoge turiste
je bogato kulturno-istorijsko
nasqe|e, ali i doga|aji koji
qeti okupqaju veliki broj
mladih qudi - rekao je Bara{in.
On je istakao da Bawaluka nastavqa trend rasta turisti~kih posjeta u odnosu na
pro{lu godinu, kada je od turizma zara|eno skoro 29,5 miliona KM.
- Grad svake godine posjeti oko 60.000 turista, od ~ega
se 52 odsto odnosi na strane
turiste - rekao je Bara{in.
Tokom godine u gradu se
odr`ava veliki broj manifestacija, kao {to su "Qeto
na Vrbasu", "Ko~i}ev zbor", te
"Demofest", koji je najposje}enija manifestacija u gradu.
Jedan od turista koji dolaze dva, tri puta godi{we
u Bawaluku je i Marko Novak iz Slovenije, koji je rekao da ima uti sak da se u
GRADSKI
VODI^
Bolnice
Paprikovac
Poliklinika
ZA [EST
MJESECI
BILO 50.000
NO]EWA
Ordinacije
Deamedika
Euromedik
Mediccare
firena
Vi{e turista
nego lani
NEDOSTACI
ovom gradu `ivi lijepo.
- To je jedan od najboqih
gradova u BiH sa dovoqno sadr`aja i sva{ta se izgradilo
u posqedwe vrijeme. Dosta je
klubova, mjesta za izlaske, a
tokom qeta, kada ina~e dolazim, stalno ima kulturnih de{avawa - rekao je Marko.
U bawalu~kim hostelima
su istakli da je za wih sezona po~ela u julu i da traje do
po~etka septembra. Preno}i{te u jednokrevetnoj sobi ko{ta oko 30 maraka, a smje{taj
u vi{ekrevetnim sobama 22
marke.
SLOVENCI
U BAWALUKU
DOLAZE
NA JEDAN DAN
Pored hotela i hostela u
gradu turisti preno}i{te mogu na}i i u Sredwo{kolskom
centru, koji nudi pun pansion
po cijeni od 33 marke i tim
sredstvima popuwavaju rupe u
sopstvenom buyetu. Smje{taj
nude i Sama~ki dom, Centar
"Za{titi me", Dom penzionera, Specijalna biblioteka...
Bawaluka je u pro{loj godini imala 101.000 no}ewa, a
ukupan smje{tajni kapacitet,
prema posqedwim podacima
gradske uprave, je oko 750 soba
sa oko 1.300 le`ajeva.
Turisti~ka organizacija
grada Bawaluka pro{le godine je od boravi{nih taksi i
od prodaje reklamnog prostora zaradila oko 433.500 KM.
342-10 0
247-333
Po mi{qewu nadle`nih u gradskoj upravi,
Bawaluci nedostaje luksuzni hotel visoke kategorije, koji bi imao i
savremenu kongresnu
salu.
Gradu nedostaje smje{taj u privatnim kapacitetima i na seoskim
imawima, a s obzirom
na avanturisti~ki turizam i sve popularniji
rafting, izra`ena je
potreba i za mjestom
za kampovawe.
309-222
463-025
300-466
235-444
Prevoz
Autob. stanica
@eqez. stanica
Aerodrom
Bawaluka
Biletarnica
(centar)
922-0 0 0
301-229
535-210
315-867
Taxi
Inspekcije
BIOSKOPI
MULTIPLEKS "PALAS"
[TRUMPFOVI 2 3D
Uloge: Mina Lazarevi}, Dragan Vuji},
Seka Aleksi}
@anr: animirani, komedija, avantura
Trajawe: 104 minuta
Termini: 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21
CEZAR MORA UMRIJETI
Uloge: Kozimo Rega, Salvatore Strijano,
\ovani Arkuri
@anr: drama
Trajawe: 76 minuta
Termini: 20.15, 22.15
VULVERIN 3D
Uloge: Hju Yekman, Vil Jun Li, Svetlana Kode~nikova,
@anr: akcija, avantura, fantazija, SF
Termini: 17.30, 20, 22.30, subotom i nedjeqom
15
R.I.P.D. PANDURI ZA MRTVAKE
Uloge: Yef Briyis, Rajan Rejnolds,
Kevin Bejkon
@anr: komedija, akcija, krimi
Termini: 17.30
NAPAD NA BIJELU KU]U
Termini: 19.30 dodatni termin subotom i nedjeqom 12.30
UNIVERZITET ZA MONSTRUME
Uloge: Yon Gudman, Yejms P. Salivan, Bili Kristal, Majk Var{ovski, Stiv Bu{emi, Rendl Bogs
@anr: animirani, porodi~ni, komedija
Termini: subotom i nedjeqom u 13
Sanitarna
244-475
Tr`i{na
244-479
Inspekcija rada 244-479
Prosvjetna
334-60 0
Komunalna
306-464
Republi~ka uprava
za inspekcijske
poslove
334-627
Republi~ki devizni
inspektorat
30 0-434
MUZEJ RS
Uloge: ^aning Tejtum, Yejmi Foks,
Megi Yilinhal
@anr: akcija, drama, triler
Termini: 21.45
@ESTOKE DJEVOJKE
Uloge: Sandra Bulok, Melisa Mekarti, Kejtlin
Olson
@anr: akcija, komedija, triler
Stalna postavka "Od praistorije do savremenog
doba"
Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac"
Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih
krajeva"
Etnolo{ka izlo`ba `enskih ko{uqa
MUZEJ SAVREMENE
UMJETNOSTI RS
"Nade`da Petrovi}: s obe strane objektiva",
izlo`ba fotografija autora Jasne Jovanov
Otvorena do 1. septembra
Kvarovi
Prijava kvarova 258-686
Kvar. na telefonima 1275
Hoteli
"Bosna"
215-775
"Palas"
218-723
"Vidovi}" 217-217; 245-800
"Cezar"
326-40 0
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 19
ZA PET DANA DEVET [UMSKIH [email protected]
Bawalu~ki vatrogasci su u prvih pet dana avgusta gasili devet {umskih po`ara i apelovali su na gra|ane da ne pale vatre, jer pri
ovakvim temperaturama ni najmawi po`ar ne mogu dr`ati pod kontrolom.
U Vatrogasnoj jedinici Bawaluka apelovali su na gra|ane da sqede}ih dana, kada se o~ekuje vrhunac vru}ina i su{e, ni{ta ne pale na
otvorenom, jer to mo`e dovesti do po`ara ogromnih razmjera.
V. P.
Adaptacija objekta biv{eg restorana "Ogwi{te"
[email protected]
Naseqa
i ulice
bez struje
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do
prekida u snabdijevawu
strujom potro{a~a u naseqima Vu~kovci, od 8.30 do
10.30 ~asova, te u dijelu
naseqa Veri}i, od 11 do
13.30 ~asova.
Struje ne}e imati ni ulice
Krfska i Stevana Bulaji}a, od 8.30 do 13.30 ~asova, kao i dio ulice Carice
Milice, od 8.30 do devet i
od 14 do 15 ~asova.
D. M.
Star~evici
vrti} sa
70 mjes ta
KONKURS
ZA IZVO\A^
A
RADOVA
DO KRAJA
MJESECA
Dvodnevna
posjeta Jajcu
Objekat budu}eg vrti}a
na Star~evici
FOTO: G. [URLAN
Objekat je u vlasni{tvu grada i od zatvarawa restorana stoji prazan. Za wegovo pretvarawe
u vrti} grad bi trebalo da plati samo obnovu i opremawe. Mo}i }e da se upi{e 70 djece
PI[E: VESNA POPOVI]
[email protected]
Konkurs za izbor izvo|a~a koji }e rekonstruisati
prostor biv{eg restorana
"Ogwi{te" na Star~evici i
pretvoriti ga u moderno, energetski isplativo obdani{te, bi}e raspisan do kraja
mjeseca, potvrdili su u gradskoj upravi.
Objekat je u vlasni{tvu
grada i od zatvarawa restorana stoji prazan. Za wegovo
pretvarawe u vrti} grad bi
trebalo da plati samo obnovu
i opremawe. Mo}i }e da se
upi{e 70 djece.
- Projekat za rekonstrukciju i adaptaciju postoje}eg
objekta u prostor vrti}a u
ulici Josifa Pan~i}a br. 2 je
izra|en. Vrijednost radova,
prema projektantskoj procjeni, iznosi 425.081 KM - rekao
je portparol gradske uprave
Milenko [aji}.
VRIJEDNOST
RADOVA
425.081 KM
On je dodao da je u toku izmjena tehni~ke dokumentacije
kojom bi trebalo da se obezbijedi gradwa isplativog objekta.
- Iz mje na loka cij skih
uslova odnosi se na promjenu u
na~inu snabdijevawa objekta
toplotnom energijom pomo}u
niskoentalpijskog geotermalnog energetskog sistema sa toplotnom pumpom i sistemom
sondi koje se postavqaju ver-
tikalno u zemqu, a ne iz mre`e daqinskog grijawa gradskog
to pli fi ka cionog
sistema - naveo je [aji}.
On je dodao da je planirano da izgrade komforan, savremeni objekat, koji }e imati
izuzetno malu potro{wu elektri~ne energije.
- Gradwom ovakvog objekta
pove}ava se kvalitet boravka
djece, kao i kvalitet usluga
Centra za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe, a najmla|i
stanovnici na{eg grada ima}e priliku da se upoznaju sa
osnovnim principima odr`ivog razvoja i kori{}ewa obnovqivih izvora energije rekao je [aji}.
Pomo}nik direktora Centra za pred{kolsko vaspitawe
i obrazovawe Mira Gali} rekla je da bi osposobqavawe
OBJEKTI
Prvobitnim buyetskim planom za ovu godinu bilo je
predvi|eno otvarawe dva
vrti}a na Star~evici, ali
se od toga odustalo zbog
smawewa sredstava u gradskoj kasi.
Star~evica }e dobiti samo
vrti} u prostorijama "Ogwi{ta", dok se odustalo od otvarawa vrti}a u Krfskoj
ulici, za {ta je, po procjenama, bilo potrebno 1,1
milion maraka.
prostora biv{eg restorana
"Ogwi{te" ubla`ilo problem
nedostatka vrti}a u ovom nasequ, ali ga ne bi rije{ilo.
- Vrti} bi imao tri mawe
grupe sa oko 70 mali{ana i
znatno bi popravio stawe na
Star~evici. Nadam se i o~ekujem od grada da uskoro po~ne sa
tim projektom - dodala je Gali}eva.
Na Star~evici trenutno
radi samo jedan mawi vrti}, u
ulici Sime Miqu{a, {to ni
iz bliza nije dovoqno za potrebe naseqa.
- Vrti} "Prvi koraci" ima
malen prostor, u wemu borave
dvije mawe grupe sa ukupno 50
mali{ana i on ne zadovoqava
po tre be
stanovnika
Star~evice - rekla je Gali}eva.
Grad ukratko
Tvr|ava Kastel
Obnova ide po planu
Obnova tvr|ave Kastel te~e pla ni ra nom
dinamikom i u proteklih mjesec obavqani su
radovi predvi|eni za
taj pe riod. U okvi ru
projekta "Rekonstrukcija i revitalizacija tvr|ave Kastel, cjelina 9 - prva
faza" Evropska unija je obezbijedila za realizaciju
2,5 miliona evra i ura|eni su planirani radovi na
zgradi muzeja, odnosno Kamenoj ku}i. Iz sredstava
Evropske unije za rekonstrukciju dijela tvr|ave
Kastel - cjeline 2, bi}e obezbije|eno jo{ 1,13 miliona evra.
D. M.
Gradska uprava
Objavqena dva konkursa
Konkurs za popunu mjesta direktora Centra za
razvoj i unapre|ewe sela Bawaluka objavqen je
ju~e, a prijave }e se primati do 22. avgusta, objavqeno je na internet stranici grada.
Na isti period je raspisan i ponovqeni konkurs za izbor pet ~lanova Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove "Dom zdravqa".
Prethodni konkurs za izbor ~lanova UO "Doma
zdravqa" poni{ten je na pro{lonedjeqnoj sjednici Skup{tine grada jer je vi{e od dvije tre}ine prijavqenih bilo u nekoj vrsti sukoba
interesa.
V. P.
Bulevar cara Du{ana
^esma sa vodom za pi}e
Postavqawe ~esme sa
pitkom vodom u parku na
Bulevaru cara Du{ana
po~elo je ju~e, a do kraja
mjeseca ~esme sa vodom
za pi}e trebalo bi da
budu postavqene i na
Trgu Krajine i ispred biv{e robne ku}e "Adrija", rekao je {ef Odsjeka za komunalne poslove, investicije
i razvoj Dra`enko Kewalo. Iako je planirano, zbog
mawka novca ~esme sa vodom za pi}e u ovoj godini
ne}e biti postavqene ispred Narodnog pozori{ta
RS i na {etali{tu izme|u Zelenog i Rebrova~kog
mosta.
D. M.
Planinarsko dru{tvo "Kozara" organizuje za vikend
dvodnevnu posjetu Planinarskom dru{tvu "]usine" u Jajcu.
U sklopu posjete planiran
je obilazak znamenitosti
grada i odlazak na Otomaq.
Cijena aran`mana je 25 maraka, u {ta su ukqu~eni prevoz, spavawe u domu i ru~ak.
Polazak je planiran u subotu u sedam ~asova sa stare
autobuske stanice.
A. S.
MATI^NI
URED
Ro|eni:
Lazar Risti}, sin Aleksandra i Milice; Helena Jari}, k}i Mladena i
Marine; Andrija Ubovi},
sin Sa{e i Sowe; Jovan
Rakuq, sin Ile i Silvane;
Mia Panti}, k}i Igora i
Danijele; Kristina Stupar,
k}i Uro{a i Du{ke; Na|a
Doj~inovi}, k}i Borisa i
Sla|ane; Ivan ]up, sin
Dejana i Svjetlane; Bjanka
Slijep~evi}, k}i Mladena
i Maje; Sara ]ulum, k}i
Izedina i Lejle; Miwa
Trivi}, k}i Dra{ka i Ivane; Bo{ko i David Antoni}, sinovi Milana i Rade;
Leoni A{i}, k}i Darmina
i Dragane; Sergej [e{i},
sin Dalibora i Dijane; Valentina Durtka, k}i Tomislava i Sawe; Ogwen
Blagojevi}, sin Darka i Zvjezdane; Lazar Stijak, sin
Ogwena i Sawe; Andrej
Babi}, sin Gorana i Nine.
20 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
KWIGA
PO NA[EM
IZBORU
Kultura
Milovan Vitezovi}
SVETA QUBAV
Filmovi koji su napunili doma}e bioskope
Scena iz
filma "Vulverin"
FOTO: AGENCIJE
AKCIJSKI 3D
FILMOVI
INTERESANTN
I
PUBLICI
Dani pozori{ta u Mrkowi} Gradu
Predstava "Koko{ke"
nasmijala publiku
MRKOWI] GRAD - Predstavom "A gde su koko{ke" pozori{ne scene "Kult" iz Beograda u Mrkowi} Gradu po~ela je manifestacija "Dani pozori{ta", koja traje pet dana.
"Koko{ke" su autorski projekat Tatjane Kecman i Monike
Romi}, koje i igraju u predstavi zajedno sa Tijanom Dap~evi}.
- Pri~a je satkana od autenti~nih situacija, u kojima se
glumac, bez stalnog anga`mana, o~ajni~ki bori za opstanak
na sceni - rekla je Monika Romi}.
Direktor festivala Dubravka Nikoli} je istakla da }e
qubiteqi teatra vidjeti predstave iz Bawaluke, Prijedora
i Mrkowi} Grada.
S. D.
"Vulverin" prvi
Osim komedija i animiranih filmova, pa`wu privla~e i akcijski avanturisti~ki
3D filmovi, kao {to su "Vulverin" i "Svjetski rat Z", kazala Popovi}eva
PI[E: ALEKSANDRA MAXAR
[email protected]
BEOGRAD
LOS AN\ELES
Srpska
verzija
"Mamurluka"
Kruz opet u
"Nemogu}oj
misiji"
BEOGRAD - Trejler srpske
verzije filma "Mamurluk" bi}e gotov krajem avgusta, a
ekipa planira da aplicira
za buyet za snimawe dugometra`ne verzije sa poznatim
imenima, javile su agencije.
Komedija "Mamurluk" odu{evila je svijet, a srpsku verziju dobi}e u realizaciji mlade
autorske ekipe. Re`iser Nikola Petrovi} rekao je da je
u pripremi trejler filma,
koji }e biti zavr{en uskoro.
Pri~a prati dru{tvo koje dobija ogromnu lovu na lotou i
zatim je tro{i za jedno ve~e.
Radwa se odvija u Beogradu jedan od likova budi se sa
amnezijom i shvata da je promijenio pol.
LOS AN\ELES - Kompanije
"Paramount Pictures" i "Skydance Productions" objavile
su ju~e da }e Kristofer Mekveri re`irati sqede}i nastavak filma "Nemogu}a
misija", javio je Tanjug.
Mekveri }e re`irati film
po scenariju Drua Pirsa, a
Tom Kruz }e ponovo tuma~iti
ulogu Itana Hanta.
- Uzbu|en sam {to }u ponovo
sara|ivati s Krisom. Zapo~eo sam produkciju ovih filmova s ciqem da svaki put
drugi re`iser, sa sopstvenom vizijom, snimi po jedan
dio - istakao je Kruz, koji je
igrao glavnu ulogu u prethodnom Mekverijevom ostvarewu
"Yek Ri~er".
BAWALU KA - Da je
qeto vrijeme odmora i period kada svi imaju vi{e
vremena da se opuste i u`ivaju u filmovima, dokaz su
komedije i animirane pri~e, ko je pri vla~e pa`wu
qubiteqa sedme umjetnosti
na repertoaru bawalu~kog
multipleksa "Palas".
- Osim komedija i animiranih filmova, pa`wu publike pri vla~e i akcij ski
avanturisti~ki 3D filmovi,
kao {to su "Vulverin" i "Svjetski rat Z" - kazala je portpa rol mul ti ple ksa "Pa las"
Marina Popovi}.
"[TRUMPFOVI"
U CENTRU
[email protected]
- Velika filmska imena
uvijek privuku publiku. Po~ev
od 30. maja "Mamurluk 3" je bio
jako popularan me|u Bawalu~anima, kao i prva dva dijela kazala je Popovi}eva.
In te re sovawe pu bli ke
ovog qeta privukli su i filmovi "Internship" i "The Heat".
- Glumica Melisa Mekarti, koja je ostvarila uloge u
NOVO NA
REPERTOARU
- Ostvarewa koja uskoro
treba da se na|u na repertoaru su "Despicable me 2",
za koji se publika ve} uveliko raspituje, kao i film
"The Planes". Film "Despicable me" odu{evio je publiku cijelog svijeta 2010.
godine, kada je zaradio
540 miliona dolara i postao deseti najve}i animirani film u ameri~koj
istoriji - kazala je Marina Popovi}.
filmovima "Bridesmaids", "The
He at" i "Ma murluk" za is ta
privla~i pa`wu publike i
qudi vole da gledaju komedije u
kojima ona glumi - dodala je
Popovi}eva.
Kada su u pitawu animirani 3D filmovi, Popovi}eva
je rekla da je ovog qeta interesovawe najmla|e publike
izazvao film "Univerzitet za
monstrume".
- "[trumpfovi 2", koje smo
dugo najavqivali, privukli su
brojnu publiku. Odli~no je
{to su "[trumpfovi" sinhronizovani, pa i mala djeca mogu
da u`ivaju, tako da veliki broj
roditeqa sa wima dolazi u bioskop - istakla je Popovi}eva.
Prikaz kwige Tome Mari}a
Pri~e sa Vrbasa
Evropska turneja grupe "Kaleksiko"
Beograd inspiracija
za Burnsa
BEOGRAD - Ameri~ki alternativni sastav "Kaleksiko" nastupi}e ve~eras u Beogradu, javio je Tanjug.
Pred prvi dolazak u Srbiju, gitarista i pjeva~ Yoi Burns
najavio je da }e "Kaleksiko" na koncertu, osim pjesama iz
svih dijelova karijere, dosta pa`we posvetiti aktuelnom
albumu "Algijers". On je izrazio nadu da }e posjeta Beogradu, gdje zapo~iwu evropsku turneju, "mo`da poslu`iti i kao
nadahnu}e za neke nove muzi~ke ideje".
- Sjajno je kad do|e{ u neki novi grad i zemqu, gdje ranije
nisi bio, upozna{ neke nove prostore i qude - ka`e Burns.
Podsjetila je da je filmsko ostvarewe "Vulverin" na
repertoaru jo{ sqede}e sedmice.
BAWALUKA - Pri~a o
generaciji koja je pedeset i
neke odras tala uz kraqicu
grada, rijeku Vrbas, o raji sa
Mejdana koja je na razli~ite
na~ine obiqe`ila jedno doba, me|u kojima su i oni koji
su u{li u istoriju Bawaluke,
sa du{om punom sjete i pitkim re~enicama opisano je
sve ono {to je autor kwige
"Ta mo pre ko Vrba sa" To mo
Mari} i sam pre`ivio i osjetio.
Ova kwiga, ~itaoce odrasle u tom periodu, vrati}e u
dio `ivota koji se ne zaboravqa, a mla|im generacijama pribli`i}e vrijeme prije
nego {to je stvorena "nova
klasa".
Tomo Mari}, nagra|ivani
bawalu~ki novinar i kwi`evnik, koji je objavio desetak
kwiga, kroz ovo pe to do puweno izdawe romana "Tamo
preko Vrbasa" vodi ~itaoca
kroz is to ri ju Bawalu ke, a
prepri~avawem svojih uspomena otvara velika `ivotna
pitawa o iskonskim vrijednostima.
PETO
DOPUWENO
IZDAWE ROMANA
Qubiteqi pisane rije~i
u ovoj kwizi protkanoj du{om
ima}e priliku da u mislima
posjete prve igranke uz stari
gramofon na "45" obrtaja, "~uju" zvuke "Rolling Stonesa", prisjete se kaubojskih filmova,
ali i da pro~itaju o sportis-
tima tog vremena, kojima je
Tomo Mari} posvetio posebnu pa`wu.
Iako su bili "Vitezovi
uli ce", oni su bez "{upqe
pri~e" srcem i du{om svirali svojim simpatijama, sada
ve} izumrle, serenade pod prozorom.
Po motivima "Tamo preko
Vrbasa" snimqen je i serijal
"To, toplo qeto" u produkciji
Radio-televizije Republike
Srpske i Pink BiH televizije. Peto izdawe "Tamo preko
Vrbasa" uskoro }e biti dramatur{ki obra|eno i za pozori{nu predstavu.
A. M.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 21
Di [ulman
GROZNICA
Ukratko
London
Izlo`ba
Dilanovih
portreta
LONDON - Nacionalna
galerija portreta u Londonu organizova}e u septem bru prvu izlo `bu
portreta koje je radio ameri~ki muzi~ar Bob Dilan
pod nazivom "Bob Dylan:
Face Value", javio je Tanjug.
Na izlo`bi }e se na}i
12 pastela, koje ~ini mje{avina stvarnih i fiktivnih likova.
Aukcija
Bejkonovi
kistovi
na prodaju
LONDON - Slikarske
~et ke ko ji ma je radio
Frensis Bejkon prodaju se
na aukciji u Londonu po
cijeni od 20.000 do 25.000
funti, javile su agencije.
Ir ski sli kar je osam
kistova u staroj konzervi
hrane umazanoj bojama poklonio umjetniku Klajvu
Barkeru 1978. godine.
Rimejk
Jejts
rediteq
"Lica"
LOS AN\ELES - ^elnici studija "Univerzal"
navodno `ele da rediteq
posqedwa ~etiri dijela
filma o Hariju Poteru,
Dejvid Jejts re`ira tre}i
ri mejk ~u ve nog fil ma
Hauarda Hoksa "Lice sa
o`iqkom" iz 1932, javile
su agencije.
Mla |a pu bli ka pam ti
rimejk filma iz 1983. godine koji je re`irao Brajan de Palma, a u kojem je
igrao Al Pa}ino.
Muzika
Mokraw~evi
dani u
septembru
NE GOTIN - Mu zi ~ka
svetkovina u ~ast jednog
od najzna~ajnijih i najpoznatijih srpskih kompozitora Stevana Stojanovi}a
Mo krawca, 48. Mo kraw~e vi da ni, bi }e
odr`ana u Negotinu od
13. do 20. septembra, javio je Tanjug.
Tradicionalnu besjedu,
koju na sve~anom otvarawu
govori neko od najuglednijih kulturnih poslenika u
Srbiji, ove godine kaziva}e kwi`evnik Adam Pusloji}.
Bra}a
Koen
adaptiraju
"Fargo"
LOS AN\ELES - Bra}a Koen adaptira}e za mali
ekran svoj poznati film "Fargo", za koji je 1996.
godine Frensis Mekdormand dobila "Oskara" za
glavnu `ensku ulogu, javile su agencije.
Bili Bob Tornton igra}e u seriji od deset epizo-
da novi lik, Lorna Malva, "nemilosrdnog, manipulativnog tipa koji prodaje osigurawe u malom
gradu i kre}e na put uni{tewa". Snimawe serije
po~e}e u Kanadi kasnije ove godine, a premijera
se o~ekuje na proqe}e 2014.
Otvorena likovna kolonija "Sreten Stojanovi}" u Prijedoru
Majstori akvarela
u Muzeju Kozare
Pratim
akvareliste i
uop{te savremenu
likovnu scenu,
a s posebnim
zadovoqstvom
prati}u rad
umjetnika,
rekla Suboti}eva
Slikari u
lapidarijumu
Muzeja Kozare
FOTO: S. TASI]
PI[E: [email protected] TASI]
[email protected]
PRI JEDOR - Li kovna
kolonija "Sreten Stojanovi}" otvorena je u lapidaruju mu Mu ze ja Koza re u
Prijedoru, a do 12. avgusta
svoju kreativnost pokaza}e
jedanaest slikara i vajara iz
Srbije i Republike Srpske.
De ve ti sa ziv koloni je
otvo rio je gradona~el nik
Prijedora Marko Pavi}, uz
rije~i da ovaj grad trenutno
ima vi{e od 30 akademskih
slikara i tradiciju slikarstva dugu stotinak godina.
Selektor kolonije Milenko Radivojac potvrdio je da }e
kolonija biti u znaku akvarela i sitne plastike.
- Odlu~ili smo da napravimo jedan neobi~an spoj slikara i vajara, a zadata tehnika
je akvarel - kazao je Radivojac.
Ka`e da su odlu~ili da
kolonija djelimi~no bude i vajarska, jer nosi ime ~uvenog
vajara Sretena Stojanovi}a.
- Umjetnici }e stvarati u
lapidarujumu muzeja, tako da }e
i slu~ajni i namjerni prolaznici na licu mjesta mo}i da
pogledaju kako nastaju umjetni~ke slike i vajarska djela - istakao je Radivojac.
Na koloniji }e nova umjetni~ka djela stvarati autori va ja ri
Sowa Bi ki} iz
Bawaluke i Drago Handanovi}
iz Doboja, slikari Silva Vujovi} iz Beograda, Dimitrije
U^ESTVUJE
JEDANAEST
SLIKARA
I VAJARA
Kolarevi} iz Ba~kog Jarka,
Ale ksan dar Bo gda novi} iz
Vr{ca, Pal De~ev iz Opova,
Vlado Varadi iz Vrbasa, Danko Brki} iz Bawaluke, Mladen Ka ran iz Novog Grada
(`ivi i radi u Firenci), Dali bor Po povi} i Predrag
Marjanovi} iz Prijedora.
- Slikari ne biraju na koju }e koloniju do}i ve} dolaze
po pozivu, tako da sam ovde
"PRAG I SRPSKI SLIKARI"
Milenko Radivojac je najavio
bogat prate}i program kolonije.
- Izlo`ba radova ~lanova
Udru`ewa likovnih umjetnika
Prijedora bi}e otvorena 9.
avgusta u Muzeju Kozare. Tako|e, bi}e prikazan i film
"Prag i srpski slikari" autora Nenada Ogwenovi}a - najavio je Radivojac.
prvi put i gleda ju }i do sa da{we u~esnike o~ekujem da
}e i ovaj saziv biti potpuno
jednako uspe{an - rekao je Dimitrije Kolarevi} iz Ba~kog
Jarka.
Rad umjetnika prati}e istori~ar umjetnosti Qiqana
Suboti} iz Beograda, koja }e
biti zadu`ena za kriti~ki osvrt i katalog izlo`be na kraju kolonije.
- Pratim akvareliste i
uop {te sa vre me nu li kovnu
scenu, a ovo mi je posebno zadovoqstvo zato {to je Bijenale akva rela
Ga le ri je
Studentskog kulturnog centra
Novi Beograd tri puta gostovao ovde i {to je kolonija tematski namewena upravo toj
tehnici. Sa zadovoqstvom }u
pratiti rad umetnika - kazala
je Suboti}eva.
Radovi nastali na koloniji bi}e predstavqeni u Muzeju
[email protected]
RADOVA U
SEPTEMBRU
Kozare, na izlo`bi koja }e po
tradiciji biti otvorena u
septembru u okviru Kwi`evnih susreta na Kozari.
Pokrovi teqi koloni je,
~iji su ciqevi wegovawe i
o~uvawe likovne tradicije i
stvarala{tva, te obrazovawe
mladih generacija, jesu Ministarstvo porodice, omladine
i sporta Republike Srpske i
grad Prijedor.
Ford ne odustaje
Vorholov ro|endan
LONDON - Harison Ford ima 71 godinu, ali ne odustaje od ideje da ponovo zaigra Indijanu Yonsa u wegovoj
petoj filmskoj avanturi, javio je Tanjug.
- Vidjeli smo kako se lik razvija
i stari, i to je savr{eno prikladno i bi lo bi do bro da se vra ti
sa sjajnim filmom gdje ne}e morati toli ko da ras tu ra - re kao je
Ford.
Ford, ~iji novi film, finansijski
triler "Paranoja" uskoro izlazi, nada
PITSBURG - Muzej Endija Vorhola
emitovao je u`ivo snimak sa groba
ovog pop-art umjetnika u Pitsburgu kako bi obiqe`ili wegov 85. ro|endan,
javio je Tanjug.
Iz muzeja je saop{teno da su u saradwi sa kompanijom "EarthCam" krenuli sa emitovawem u`ivo de{avawa
sa groba. Projekat je nazvan "Zamisao", prema Vorholovoj izjavi da `eli
da wegova nadgrobna plo~a bude bez
natpisa ili samo sa rije~ju "zamisao".
Stotine qudi svake godine posjeti
se da }e filmovi i bioskopi pre`ivjeti i pored sve ve}e prijetwe u vidu
televizije.
umjetnikov grob. Vorhol, koji je ro|en
6. avgusta 1928. godine, preminuo je
1987.
Razbibriga
Tra~ ili istina
Vladimir
ucjewuje Bojanu
Stojkovi} za svog sina Lava
planira da mjese~no daje samo
1.000 evra iako mu plata iznosi oko 40.000 evra. Golman je
~ak i prijetio Bojani, od koje
se razvodi, da }e govoriti lo{e o woj u medijima i spajati
je s raznim mu{karcima ukoliko ne potpi{e ugovor o vi-
sini alimentacije koju je on
predlo`io. Bojana se odrekla
alimentacije za sebe, na koju
bi imala pravo, ali smatra da
nije u redu da Stojke za Lava
daje samo 1.000 evra, kad su mu
mjese~na primawa oko 40.000
evra. On uporno govori da }e
joj davati vi{e para, ali da to
ne mora da bude regulisano zakonom. Pored toga, ku}a koju
imaju na Dediwu je bila garancija za wu i sina ukoliko
jednog dana do|e do razvoda i
kupqena je na Bojanino ime, a
iz we je iza{la sa dva kofera.
Bojana je i ranije `eqela da
se razvede, ali nije bilo prave prilike za to. Vladimiru je
prvo umrla majka, onda se te{ko povrijedio. Prijateqi su
joj govorili da }e ispasti nekorektna ukoliko ga ostavi u
trenutku kad mu je najte`e.
Po{to se golman sada "sredio", a stvari su do{le na svoje, i ra zvod je do {ao kao
logi~an slijed doga|aja.
HOROSKOP
22 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Ovan
Bik
Blizanci
(21.3 - 20.4)
(21.4 - 20.5)
(21.5 - 20.6)
Poslovni susreti u atmosferi psiholo{ke tenzije ili u nas to jawu da
pro mi je ni te
ne ~i je
mi{qewe. U poslovnom
rivalstvu sa ostalim saradnicima pokaza}e se
da neko drugi ima vi{e
sre}e ili iskustva. Ukoliko osje}ate emotivnu
rezignaciju, razmislite u
~e mu ste po gri je {i li
prema voqenoj osobi.
Nema potrebe da nekom
od saradnika preipisujete krivicu za svoj neuspjeh.
Pro du `e na ras pra va
ilustruje va{u nesigurnost. Va`no je da izvu~ete dobru pouku.
Nalazite se pod dodatnim
emotivnim pritiskom, morate da ispo{tujete ne~iju voqu ili zahtjev.
Ne ko po ku {a va da vas
pod sta kne na dru ga ~i ji
na~in razmi{qawa ili
da pro{iri va{e vidike.
Novo iskustvo u poslovnoj sa radwi poka za }e
se vi{estruko korisnim.
Partner `eli da se nala zi u cen tru va {e
pa`we.
Vaga
[korpija
Strijelac
(23.9 - 22.10)
(23.10 - 22.11)
(23.11 - 20.12)
Va{e poslovne ideje prolaze zapa`eno na razli~ite strane. Nalazite se
u po zi ti vnom tren du i
pred va `nim odlu ka ma.
Va`no je da va{ poslovni
uspjeh i emotivna sre}a
po tra ju {to du `e. Svo ju
pa`wu i emocije posvetite osobi za koju vas ve`u
isti afiniteti.
Po slo vna ta kti ka ko ju
sprovodite donosi pozitivne rezultate, ali neko
dodatno provjerava va{e
sposobnosti. Potrudite
se da kontroli{ete svoju
impulsivnu prirodu. Voqena osoba djeluje suvi{e uzne mi re no i ~i ni
vam se da joj ne mo`ete
udovoqiti.
Prilago|avate se na odre|ene uslove, {to predstavqa pozitivan poslovni
predznak, poka`ite da
imate dovoqno interesovawa za razli~ite ideje.
Imate veliki uticaj na
partnerovo raspolo`ewe,
nemojte dozvoliti da vas
razdvajaju ne~ije predrasude.
Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i
koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.
РЈЕШЕЊЕ: Р, С, М, К, ХОЛАНДИЈА, ИЛА, ОРАТОР, АВАН, Н, НЕКАР, ОМОРА, Б, ДОТ, МО, А, АКНЕ, УЛАГАТИ, ДРВАР, Р, ШАНКЕР, АА, А, МАТИЛДА, АР,
СР, АИДА, ЕА, ЕМ, ЈАДРАН, КОБИЛА, РАЛА, БИЛА, РЕ, ИБ, АЊА, П, СУЗЕ, ЛЕНТА, АНАЛ, А, АКРА, АМА,
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 23
Rak
Lav
Djevica
(21.6 - 20.7)
(21.7 - 21.8)
(22.8 - 22.9)
Nema razloga da se pona{ate nepravedno prema oso bi ko ja ima
pozitivnu ulogu u va{em
poslovnom ili dru{tvenom `ivotu. Saradwa i
dogovor vas obavezuje na
po {to vawe za je dni ~kih
pravila. O~ekuje vas prijatno iznena|ewe u susretu s voqenom osobom.
Uspjeh koji ste ostvarili
ima {ire zna~ewe i predstavqa dobar primjer za
va{u okolinu. Prihvatite
korisne savjete. Nemojte
dozvolite da vas mimoi|e
qubavni poziv ili da se
voqena osoba suvi{e
udaqava od zajedni~kih tema. Va`no je da prepoznate
dobar impuls.
O~ekujete pozitivne komentare i ne~ije pozitivno
prote`irawe, ali situacija se dodatno komplikuje.
Prihvatite ne~iji savjet i
ispravite svoj propust. Nemojte izgovarati te{ke rije~i pred voqenom osobom,
prija}e vam opu{tenija atmosfera.
Jarac
Vodolija
Ribe
(21.12 - 19.1)
(20.1 - 18.2)
(19.2 - 20.3)
Va{e raspolo`ewe odslikava dobru voqu i samopouzdawe. Lako mo`ete
da se izborite za boqi
plasman ili vode}e mjesto u krugu saradnika. Potrudite se da obradujete
voqenu osobu dodatnom
pa`wom ili nekim prigodnim poklonom.
Skrenuli ste pa`wu na sebe, ali na pogre{an na~in.
Potrebna vam je ne~ija moralna podr{ka i pouzdana
asistencija. Nemojte dozvoliti da vas uhvati panika, dobro razmislite kome
treba da se obratite za
poslovnu podr{ku. Budite
iskreni prema voqenoj
osobi.
Prolazite kroz razli~ite
poslovne situacije, ali
umijete da emitujete pozitivne signale svojoj okolini. Imate vi{e razloga
da bu de te za do voqni,
iako ne izgleda ba{ sve
ona ko ka ko ste vi
`eqeli. Emo ti vno ste
uznemireni. Nemate razloga da gubite samopouzdawe.
Zvoni |eti}u telefon:
Alo?
Je li to stan Petrovi}a?
Nije nego ku}a na DVAAAA
sprata!
Dobro, je li to ku}a Petrovi}a?
Ne, no si mi je ti sazidao.
GLASOVA KUHIWA
]ufte u
plavom
patlixanu
1 kg plavog patliyana
2 ~ena bijelog luka
500 g mqevenog june}eg
mesa
150 g crnog luka
1 kri{ka starog hqeba
3 jaja
150 ml mlijeka
veza per{unovog lista
2 ka{ike uqa
so, biber
300 g integralnog hqeba
mlijeko, iscijediti, pa sjedi-
Cijena niti mqeveno meso, crni luk i stari hqeb,
ru~ka te dodati jedno jaje, so, biber i isjeckan
ada birate plavi patliyan, birajte plodove koji imaju peteqku izrazito zelene boje.
Patliyan ispe}i u rerni. Kad se patliyan ohladi, oguliti i samqeti, zatim ga
posoliti, pobiberiti i dodati sitno sjeckan bijeli luk. Isjeckati crni luk i prodinstati ga. Kri{ku starog hqeba umo~iti u
K
11,4
KM
per{unov list. Sve sastojke dobro promije{ati i napraviti loptice. Podmazati vatrostalnu posudu pa u wu izru~iti
polovinu samqevenog patliyana, preko
staviti }ufte, pa na kraju ostatak patliyana. Izmutiti dva jajeta i mlijeko,
preliti patliyan i pe}i u rerni zagrijanoj
na 180 stepeni, oko 30 minuta. Servirati
}ufte u plavom patliyanu, dekorisati i poslu`iti toplo uz kri{ku integralnog hqeba.
[email protected]
Po{aqi recept
savjetdana
Vremenska prognoza
Toplo i
vedro
Doboj
Tuzla
Zvornik
Zenica
Sarajevo
Pale
Djelimi~no
obla~no
U Republici Srpskoj o~ekuje
se djelimi~no obla~no vrijeme. U svim krajevima
Srpske veoma toplo i suvo.
Najvi{e dnevne temperature vazduha kreta}e se od 22
do 40 stepeni. U sjeverozapadnim krajevima mogu}e su
temperature od 18 do 34
stepeni, na sjeveru od 19
do 37, u sjeveroisto~nim
predjelima od 20 do 35, na
jugozapadu od 16 do 35, a
na jugoistoku od 18 do 36
stepeni.
Beograd
Subotica
Maks.
Min.
Najvi{a dnevna temperatura
u Srbiji bi}e 39, a minimalna 19 stepeni. Na sjeveru
najvi{a dnevna temperatura
bi}e 35, a minimalna 19, dok
}e na istoku maksimalna temperatura iznosi 34, a minimalna 18 stepeni, a na jugu
33, a minimalna 18 i na zapadu Srbije maksimalna temperatura 36, a minimalna
15 stepeni.
Bijeqina
Bawaluka
Sun~ano
38 oC
19 oC
Novi Sad
Beograd
Novi Pazar
Za vrijeme visokih qetnih
vru}ina mnogi se insekti
zavla~e u stanove i ku}e kako bi pobjegli od sparine.
Stoga je potrebno da preduzmete potrebne preventivne mjere i rije{ite se
komaraca po kratkom postupku. Kao najlak{u za{titu
preporu~ujemo stavqawe
za{titnih mre`a protiv komaraca. Pri~vr{}uju se na
okvire vrata i prozora kako komarci ne bi mogli
prolaziti kroz wih.
Ni{
Mostar
Trebiwe
Nik{i}
Podgorica
Bawaluka
Pri{tina
40 oC
19 oC
Maks.
Min.
Metropole
Qubqana
Zagreb
Podgorica
Skopqe
Amsterdam
Atina
34
33
41
36
22
35
Berlin
Be~
Bratislava
Brisel
Budimpe{ta
Bukure{t
32
31
30
29
33
32
Istanbul
Kopenhagen
Lisabon
Madrid
Minhen
Moskva
29
26
30
31
27
28
^etvrtak
Petak
Pariz
Prag
Rim
Sofija
Stokholm
Var{ava
26
32
37
35
24
32
Subota
Nedjeqa
400
410
390
330
310
190
200
200
200
170
Sun~ano
Sun~ano
Kako
o~istiti
nakit
ALADIN.INFO
PROGNOZA U SQEDE]IH PET DANA
Srijeda
korisno za sve
Mre`a za
komarce
Promjenqivo
Sun~ano
Da biste povratili sjaj nakitu oblo`ite malu posudu
aluminijumskom folijom.
Ispunite posudu vru}om vodom i stavite jednu ka{iku
pra{ka za prawe ve{a koji
ne sadr`i izbjeqiva~e.
Uronite nakit u pripremqenu te~nost i ostavite minut. Dobro ga isperite
i ostavite neka se osu{i.
24 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Feqton
Sredwa Evropa tokom
osamdesetih bila
popri{te zna~ajnog
napora da se
prerasporedi i nanovo
protuma~i postoje}i
evropski
hladnoratovski
geopoliti~ki
imaginarijum i
doista nudila neke
nesumwivo relevantne
kontekste za
jugoslovenska
unutra{wa
poravnavawa
SRPSKI SANOVNIK
2
Beograd sam slama
evropske razlike
Pri~e o tre}erazrednoj Evropi
MARKO @IVKOVI]
du}i prema jugu, valovita
brda i plodna zemqa srca
Srbije uspiwu se ka planinama epskog patrijarhata,
vizantijskim freskama, zakasnelim
odblescima i{~ezlog srpskog carstva, otomanskom nasle|u. Prema istoku, u daqini, Mos kva - zemqa
slovenske du{e, ali i komunizma kao
alternative.
A pogled preko reka ka severnoj
niziji otkriva pravac kojim evropska civilizacija sti`e u Beograd.
Ona dolazi posredstvom obrazovanih Srba, kakav je sam Velmar-Jankovi}, takozvanih pre~ana, koji su
nove ideje i civilizacijsku fasadu
stekli u nekada{wim habzbur{kim
zemqama - tre}erazrednoj Evropi, zajedqivo prime}uje Velmar-Jankovi},
aludiraju}i na {iru evropsku civilizacionu hijerarhiju.
I
IZVOR
CIVILIZACIJE
Beograd sam daqe
lomi te ve}e
suprotnosti izme|u
Sjevera i Juga,
Istoka i Zapada,
Evrope i Orijenta,
ili visije i nizije,
na sopstvene interne
idiome blata (seqak)
naspram asfalta
(gra|anin), ili,
opet, asfalta
(zapadna urbanost)
naspram kaldrme
(turska urbanost)
Sredwa Evropa je dobro mesto za
po~etak ispitivawa polo`aja Srbije u simboli~koj geografiji Evrope.
Istorijski, za Srbiju je to najbli`i izvor (ambivalentno prihvatane) "civilizacije".
Uz to, Sredwa Evropa je tokom
osamdesetih bila popri{te zna~ajnog napora da se prerasporedi i nanovo protuma~i postoje}i evropski
hladnoratovski geopoliti~ki imaginarijum, i doista nudila neke nesumwivo relevantne kontekste za
jugoslovenska unutra{wa poravnavawa, naro~ito za srpsko-hrvatsko
suparni{tvo, kojim se ja ovde detaqnije bavim.
Sredinom devedesetih, ~esto sam
na putu iz ^ikaga za Beograd prolazio kroz Sredwu Evropu. Jo{ se nije
moglo leteti direktno za Beograd,
zbog sankcija Ujediwenih nacija
prema Srbiji.
U leto 1993. i u zimu 1994. leteo
bih od ^ikaga do Budimpe{te, i tu
uzimao minibus za Beograd. U leto
1994. leteo sam sa ~ehoslova~kom aviokompanijom, i tokom celodnevnog
prekida u Pragu odseo u hotelu "Kladno" nekih 25 km od grada.
Oti{ao sam metroom do centra,
i za prvo mesto svog hodo~a{}a izabrao Karlov univerzitet. Lutao sam
praznim hodnicima drugog sprata,
gde je dvadesetih godina moja baka
studirala englesku kwi`evnost. Ja
je nikad nisam upoznao, jer je nestala u hrvatskom koncentracionom logo ru upra vo kada su kra jem ra ta
Ti tovi par ti za ni kre ta li da ga
oslobode.
Kada je ova krhka pra{ka Jevrejka trebalo da se uda za moga dedu, u
Pragu obrazovanog arhitektu, i pridru`i mu se u wegovom rodnom Sarajevu, weni su pra{ki ro|aci bili
ube|eni da }e ona da ide u harem. Za
wih, Sarajevo je bio grad u kojem su
1914. ubijeni nadvojvoda Franc Ferdinand i wegova `ena - grad varvara
i ubica.
[ta su dvadesetih i tridesetih
godina dvadesetog veka stanovnici
nekada{wih habzbur{kih zemaqa
mislili o Sarajlijama ili Beogra|anima mo`da je u dobroj meri
i neva`no za hladnoratovske podele.
Osovina Prag - Sarajevo prevashodno je pripadala severno-ju`nom,
kako ja volim da ga zovem, "gradijentu omalova`avawa", dok je osovina
Istok - Zapad bila ta koja je ustrojavala simboli~ku geografiju Hladnog rata.
Ka ko tvrdi La ri Vulf,
ubedqivost retorike hladnoratovskih i za padwa~kih pred sta va o
zemqama so ci ja lis ti ~kog bloka
oslawala se na mnogo stariji evropski imaginarijum koji je po~iwao
civilizacijskim mapama francuske
Prosve}enosti (Wolff 1994). No, projekat ponovnog iscrtavawa ove mape,
koji je zapo~eo prepravqawem osovine Is tok - Za pad, za vr{io se
o`ivqavawem starog sredwoevropskog gradijenta Sever - Jug.
HLADNORATOVSKE
PODJELE
Bla to, ka fa i tur ski
kolci iscrtavaju mapu sredwoevropskih hijerarhija ukusa,
civilizacije i kulture. Ta~ke
presjeka na ovoj mapi su gradovi koji metonimijski predstavqaju narode - dr`ave,
regione i (nekada{wa i sada{wa) carstva - Prag, Budimpe{ta, Be~, Zagreb, Zemun
i Beograd. Mapa je ustrojena
ukr{tawem osovina Istok Zapad i Sjever - Jug, na kojima
su najistaknutije krajwe ta~ke - bar zarad pozicionirawa
Srbije - Pariz, Moskva i Istanbul
PREDRASUDE
Be~ka kafa povezana je sa bur`oaskim `ivotnim stilom, i
~esto metonimijski zastupa cijeli region, kao {to Cigani mogu
predstavqati Srbe ili Balkan
iz austrougarske perspektive.
Me|utim, problem za Be~lije
nije toliko kafa, koliko umakawe. Mije{awe i umakawe je
samo po sebi varvarsko. I, mada Pari`ani mogu sebi dopustiti da nama~u kroasane,
Zagrep~ani to ne smiju, bar ne
pred onima koji su se odselili
u Be~. A be~ka kafa se pojavquje kao opis mentaliteta.
Berlinski zid je jo{ sta jao
~vrst, naizgled neuni{tiv, kada je
grupa intelektualaca iz Isto~ne
Evrope pokrenula plan preobele`avawa granica. Po~iwu}i ranih osam de se tih na pi si ma Je na Si ~a,
^eslava Milo{a i Milana Kundere, kojima su se uskoro pridru`ili
Vaclav Havel i \er| Konrad, ovaj
pokret je stari pojam Sredwe Evrope
stao o`ivqavati u jednoj novoj formi, kao domen koji odre|uju pa`qivo
odabrana kulturna obele`ja i istorijske genealogije.
Izdva ja ju }i se be iz Is to~ne
Evrope, zastupnici Sredwe Evrope
definisali su svoju kulturnu zonu
protivstavqaju}i je ostalom delu
Isto~ne Evrope, i omrazu koja im je
stizala sa Zapada daqe prebacili
na Istok.
U isto vreme Beograd sam daqe
lomi te ve}e suprotnosti izme|u Severa i Juga, Istoka i Zapada, Evrope
i Orijenta, ili visije i nizije, na
sopstve ne in terne idiome bla ta
(seqak) naspram asfalta (gra|anin), ili, opet, asfalta (zapadna urbanost) naspram kaldrme (turska
urbanost).
Beograd je ~udna rasklimatana
vodenica koja od sasvim razli~itih,
nesamerqivih elemenata meqe amalgamisana, prelazna bi}a.
(Nastavi}e se)
Dogodilo se na dana{wi dan
Umro indijski pisac i filozof Rabindranat Tagore,
dobitnik Nobelove nagrade
za kwi`evnost 1913. godine.
Po op{toj ocjeni literata
neprevazi|ene vrijednosti.
Napisao je vi{e od hiqadu
poema, 24 drame, osam romana, najmawe osam tomova
pripovjedaka, vi{e od 2.000
pjesama i mno{tvo eseja.
7. avgust 1941. godine
7. avgust 1945. godine
7. avgust 1989. godine
Umro
Rabindranat
Tagore
SSSR
objavio rat
Japanu
Preminula
Mira
Trailovi}
Pisao je na bengalskom jeziku, a poeziju je sam prevodio
na engleski. Napustio je
tradicionalni kwi`evni
bengalski i pisao na govornom jeziku. Wegovo djelo odlikuje se snagom i jasno}om
misli, dostojanstvenom emotivno{}u, ali ga krasi i duboka dru{tvena
odgovornost.
Sovjetski Savez je u Drugom
svjetskom ratu objavio rat
Japanu u skladu sa zakqu~cima vo|stva antihitlerovske
koalicije.
Sovjetske jedinice s milion
i po vojnika, 5.556 tenkova
i 3.466 aviona prodrle su u
Manyuriju sa tri strane
(Manyurija je pod imenom
Manyukuo bila japanska ko-
lonija).
Za kratko vrijeme japanska
kvantun{ka armija je pora`ena i 21. avgusta prisiqena je da obustavi
otpor.
U kratkotrajnom ratnom
okr{aju i naletu sovjetskih
jedinica poginulo je 60.000
i zarobqeno 600.000 japanskih vojnika.
Umrla Mira Trailovi}, pozori{ni rediteq. Godinama
je bila jedna od najdominantnijih li~nosti srpskog i svjetskog teatra. Osnovala je
1956. pozori{te "Ateqe
212", a potom i BITEF (Beogradski internacionalni teatarski festival), ~iji je
umjetni~ki direktor bila od
1967. do smrti. Bila je i um-
jetni~ki direktor Me|unarodnog pozori{nog festivala u
francuskom gradu Nansiju
1983. i 1984. godine.
Kao rediteq predstavila je
beogradskoj publici prvi put
najzna~ajnija imena svjetske
pozori{ne avangarde - poput
E`ena Joneska, @an-Pol
Sartra, Edvarda Olbija, Tomasa Sternsa Eliota...
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 25
REPUBLIKA SRPSKA
JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE
Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org
OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWALUKA
REPUBLIKA SRPSKA
JU CENTAR ZA OBRAZOVAWE I VASPITAWE
I REHABILITACIJU SLU[AWA I GOVORA
BAWALUKA
JOVANA RA[KOVI]A 28
Na osnovu ~lana 97 stav 2 Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 74/08, 106/09, 104/11) ~lana 127 Zakona
o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09,
104711) i ~lana 3 stav 2 Pravilnika o uslovima i
na~inu izbora direktora {kole ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 108/09 i 118/09), [kolski odbor JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i
rehabilitaciju slu{awa i govora Bawaluka, shodno
odluci broj 0103-937/13 od 27.6.2013. godine, donesenoj na XXXIV sjednici [kolskog odbora, raspisuje:
KONKURS
za izbor direktora JU Centar za obrazovawe
i vaspitawe
i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawaluka
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 55/07) kandidati treba da ispuwavaju
i posebne uslove propisane ~lanom 96 stav 2 Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu `beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08,
106/09, 104/11), odnosno ~lanom 127 Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske" broj 74/08, 71/09, 104/11) i to:
-
Da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg
studijskog programa ste~en nakon ~etiri godine studija ili ekvivalent, odnosno visoku
stru~nu spremu
- Da ima najmawe pet godina radnog iskustva u
struci u prosvjeti, nakon sticawa visoke
stru~ne spreme
- Da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na
bezuslovnu kaznu zatvora i
- Da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak
- Da ima predlo`en program rada i isti~e se u
realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli.
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
uslova (original ili ovjerene fotokopije dokumenata):
1. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
3. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od
6 mjeseci) dostavqa kandidat koji bude izabran.
4. Uvjerewe da kandidat nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
(Zatra`i}e Centar po slu`benoj du`nosti za
kandidata koji bude izabran putem konkursa, a
prije zasnivawa radnog odnosa)
5. Uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi
krivi~ni postupak
6. Potvrdu o radnom iskustvu u prosvjeti kojom
kandidat dokazuje da ima najmawe pet godina
radnog sta`a u struci u prosvjeti, nakon sticawa visoke stru~ne spreme
7. Diploma o ste~enoj stru~noj spremi
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno ustanove u kojoj je kandidat zaposlen
10. Kratku biografiju sa podacima o kretawu u
struci i do sada ostvarenim rezultatima u
radu.
Direktor {kole se imenuje na period od ~etiri
(4) godine.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti
u razmatrawe.
Svi u~esnici konkursa bi}e pismeno obavije {teni o odluci o izboru direktora u roku od 8
dana od dana dono{ewa odluke.
Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova
tra`enih konkursom dostaviti na sqede}u adresu:
JU Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawaluka, ul. Jovana
Ra{kovi}a 28, 78000 Bawaluka, sa naznakom prijava na Konkurs za direktora Centra.
INOVACIONI CENTAR BAWALUKA
raspisuje
KONKURS
na poziciju
Vi{eg stru~nog saradnika za obuke
-
On/ona rukovodi svim aktivnostima na
organizaciji obuka, seminara i kurseva koji
-
doprinose razvoju kvalifikovane radne snage
u BiH.
On/ona je odgovoran za ispuwewe
finansijskih ciqeva Trening centra.
On/ona radi kao integrator obezbije|enih
obuka i garancije kvaliteta wihovih slu`bi:
komercijalni, sertifikovani i me|unarodno
priznati kursevi.
Op{ti uslovi za obavqawe poslova:
- da je dr`avqanin BiH, odnosno Republike
Srpske,
- da je stariji od 18 godina,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu
disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u BiH ili entitetima u periodu od tri
(3) godine prije dana objavqivawa konkursa,
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo, privredni
prestup ili prekr{aj za povredu propisa o
privrednom ili finansijskom poslovawu koji
ih ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u
navedenoj organizaciji,
- da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak,
- da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava
Bosne i Hercegovine.
Stru~na sprema i potrebno radno iskustvo:
- sedmi stepen – visoka stru~na sprema (240
ECTS) iz ekonomskih ili dru{tvenih nauka,
- najmawe tri godine radnog iskustva u
organizaciji, planirawu i prodaji treninga i
obuka,
- posjedovawe dobrih komunikacionih i pre zentacionih vje{tina,
- posjedovawe voza~ke dozvole "B" kategorije,
- po`eqno je aktivno poznavawe engleskog
jezika.
Svi zainteresovani koji ispuwavaju gore navedene
uslove mogu poslati svoju biografiju, kopiju
diplome, kopiju radne kwi`ice i popratno
pismo na [email protected] ili dostaviti
li~no/poslati po{tom u kancelarije ICBL-a
u ulici Jovana Du~i}a 23a, Bawaluka.
Nepotpune prijave ne}e biti uzete u
razmatrawe.
Rok za prijavu je 15.8.2013. godine.
REPUBLIKA SRPSKA
SREDWO[KOLSKI CENTAR "LAZAR \UKI]"
RIBNIK
Rade Jovani}a b.b. 79 288 Ribnik
Broj telefona: 050-431-213, faks: 050-431-388,
e-mail: [email protected]
KONKURS
za nastavno osobqe za {kolsku 2013/14. godinu
1.
2.
-
Prof. matematike, 18 ~asova
jedan izvr{ilac na neodre|eno vrijeme
Prof. matematike, 16 ~asova
jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme do
31.8.2014. god.
Kandidat pored op{tih uslova potrebnih za
zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o
radu – Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik RS",
broj 55/07), treba da ispuwava i posebne uslove
propisane ~l. 75. Zakonom o sredwem obrazovawu i
vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08, 106/09 i
104/11) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme
nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim
tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama
("Slu`beni glasnik RS" broj 29/12).
Prijem u radni odnos izvr{i}e se i skladu sa
Pravilnikom o proceduri i kriterijumima
prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli
("Sl. glasnik RS" broj 45/12)
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti:
- Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica izdato od strane
Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice
lokalne samouprave gdje je kandidat pri javqen,
- Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa
izdato od strane visoko{kolske ustanove,
- Rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalno
ugro`enog lica izdato od strane Centra za
socijalni rad,
- Uvjerewe o ukupnom radnom sta`u u vaspitno
obrazovnoj ustanovi i van we ili ovjerena
fotokopija radne kwi`ice.
- Du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama
posla,
Sva dokumenta se dostavqaju u originalu ili
ovjerene kopije.
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci)
i uvjerewe o neosu|ivanosti dostavqa se nakon
izbora kandidata na konkurs, a prije zasnivawa
radnog odnosa.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa
dostaviti na adresu {kole.
JU GIMNAZIJA
GRADI[KA
Kontakt telefoni: 051/815-404, 813-485, 814-783.
osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj 104/11) i ~lana 4.
Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12), direktor Javne ustanove Osnovne {kole "Branko
]opi}" u Bawaluci, raspisuje:
Na osnovu ~l. 76. Zakona o sredwem obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
br. 74/08, 106/09 i 104/11), JU Gimnazija u
Gradi{ci raspisuje
KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1.
KONKURS
opis radnog mjesta
2.
-
Profesor fizike, 12 ~asova nastave, na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014.
godine.
Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu –
pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", br. 55/07), kandidati treba da ispuwavaju
uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwem
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske", br. 74/08, 106/09 i 104/11) i
Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i
saradnika u gimnaziji ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske", br. 11/93)
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti
dokumenta (originale ili ovjerene kopije):
- Diplomu odgovaraju}e stru~ne spreme (zavr{en
prvi ciklus studijskog programa i stru~no
zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent );
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- Uvjerewe o dr`avqanstvu;
- Uvjerewe o neka`wavawu }e dostaviti
kandidat koji bude primqen u radni odnos i
ne mo`e biti starije od {est mjeseci ( prije
zakqu~ewa Ugovora o radu );
- Qekarsko uvjerewe }e dostaviti kandidat koji
bude primqen u radni odnos (prije
zakqu~ivawa Ugovora o radu);
- Potvrdu Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju
jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat
prijavqen o vremenu sprovedenom na
evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku
ocjena koji je kandidat ostvario tokom studija;
- Rje{ewe nadle`nog Centra za socijalni rad o
utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica,
ukoliko se nalaze na evidenciji Centra;
- Potvrdu o du`ini radnog sta`a iz koje se
vidi vrsta posla koju je radnik radio, stepen
stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog
sta`a po vrstama posla;
- Ukoliko se kandidat nalazi u nekoj o sqede}ih
kategorija: dostaviti rje{ewe o statusu ~lana
porodice poginulog borca VRS; rje{ewe o
statusu ratnog vojnog invalida; rje{ewe o
statusu borca VRS.
Prijem radnika u radni odnos izvr{i}e se u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i kri terijumima za prijem radnika u radni odnos u
sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", br. 15/12.)
O datumu i vremenu testirawa i intervjua
kandidati }e naknadno biti obavije{teni
telefonskim ili elektronskim putem, pa je
potrebno da uz ta~nu adresu dostave broj telefona
i e-mail adresu.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave sa dokazom o ispuwavawu uslova konkursa
dostavqaju se na adresu: JU Gimnazija, ul. Petra
Misimovi}a 3 A, Gradi{ka ili neposredno na
protokol.
Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave
ne}e se uzeti u razmatrawe.
JU SREDWO[KOLSKI CENTAR
"JOVAN DU^I]"
[email protected]
Ul. Dujka Komqenovi}a
Tel.br. 051-591-433
OGLAS
o ispravci dijela konkursa od 31.7.2013. godine
Na kraju teksta konkursa umjesto: "Konkurs ostaje
otvoren do popune a najdaqe do kraja nastavne
godine."
Treba da glasi: "Konkurs ostaje otvoren 8 dana od
dana objavqivawa."
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "BRANKO ]OPI]" BAWALUKA
Mi{e Stupara 24
Tel. 051/258-302
Na osnovu ~lana 105. i ~lana 114. stav 1 Zakona o
osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09),
~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
3.
4.
5.
Nastavnik biologije, 4 ~asa, na odre|eno vrijeme do kraja {kolske
2013/14. godine - 1 izvr{ilac,
Nastavnik fizike, 6 ~asova, na odre|eno vrijeme do kraja {kolske
2013/14. godine – 1 izvr{ilac,
Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u
produ`enom boravku, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u {kolskoj 2013/14. godini – 1 izvr{ilac,
Nastavnik razredne nastave, pola norme, 50%
radnog vremena za rad u
produ`enom boravku, na odre|eno vrijeme do
zavr{etka nastave u {kolskoj 2013/14. godini –
1 izvr{ilac,
Nastavnik muzi~ke kulture, 15 ~asova redovne
nastave i 7 ~asova hora (mali i veliki hor), na
odre|eno vrijeme do povratka radnice sa bolovawa.
Svi kandidati moraju ispuwavati op{te uslove
predvi|ene Zakonom o radu - pre~i{}en tekst
("Slu`beni glasnik Republike Srpske," broj
55/07), posebne uslove propisane ~lanom 105. i 106.
stav 1. 2. i 3. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
broj 74/08, 71/09 i 104/11) i ~lana 3. Pravilnika o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09 i 86/10).
Prijem u radni odnos vr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj
45/12).
Kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta:
- Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i
kontakt telefonom,
- Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili ovjerena
kopija li~ne karte,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Uvjerewe od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Uvjerewe o prosjeku ocjena koje je kandidat
ostvario tokom studirawa,
- Uvjerewe o radnom sta`u (najmawe 1 godina
radnog iskustva) nakon sticawa stru~ne
spreme i profila tra`enog konkursom izdato
od vaspitno-obrazovne ustanove, ili ovjerena
kopija radne kwi`ice kandidata,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od strane nadle`nog
Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat
ima status ugro`enog lica,
- Rje{ewe o priznavawu statusa borca, statusa
RVI ili statusa ~lana porodice poginulih boraca (ukoliko kandidat posjeduje navedeno
rje{ewe),
- Qekarsko uvjerewe kandidat }e dostaviti
nakon izbora po konkursu, a prije zasnivawa
radnog odnosa,
- Uvjerewe o neosu|ivanosti (pribavi}e {kola
slu`benim putem za izabranog kandidata, a
prije zasnivawa radnog odnosa).
Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti
originalni ili ovjerene kopije.
Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e
testirani u prostorijama {kole dana 21.8.2013. godine, sa po~etkom u 9 ~asova, a nakon toga obavi}e
se intervju sa istim.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na
adresu {kole: Javna ustanova Osnovna {kola
"Branko ]opi}" Bawaluka, Mi{e Stupara br.24,
78000 Bawa Luka, sa naznakom "ZA KONKURS".
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i
prijave kandidata koji ne pristupe testirawu i
intervju ne}e se uzeti u razmatrawe.
Kandidati koji ne budu primqeni dokumente mogu
preuzeti u kancelariji sekretara {kole.
O[ "DOSITEJ OBRADOVI]"
RAZBOJ LIJEV^E 78429
Tel. 051/755-638, 755-194
KONKURS
za prijem u radni odnos
- Nastavnik matematike, 2 izvr{ioca (1
izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme i 1
izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme)
26 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
-
-
Nastavnik fizike,
1 izvr{ilac na
neodre|eno radno vrijeme (18 ~asova)
Nastavnik tehni~kog obrazovawa,
1
izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme (11
~asova)
Nastavnik srpskog jezika, 1 izvr{ilac ( uslov
– polo`en stru~ni ispit) na odre|eno radno
vrijeme (8 ~asova)
Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa
predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da
ispuwavaju uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o
osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik RS", broj 74/08, 71/09 i 104/11) i
Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a
("Slu`beni glasnik RS", broj 77/09)
Procedura prijema radnika bi}e obavqena u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj
45/12), odnosno, ako se na konkurs ne prijavi niti
jedan stru~ni nastavnik, u skladu sa Uputstvom o
anga`ovawu neverifikovanih lica na mjesto
nastavnika ("Slu`beni glasnik RS", broj 71/10)
Uz prijavu na konkurs obavezno dostaviti broj
kontakt telefona i sqede}a dokumenta:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na
sprema,
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa,
- Uvjerewe biroa za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog
lica (ukoliko kandidat ima status ugro`enog
lica)
- Uvjerewe o radnom iskustvu kandidata i na kojim
poslovima je radio,
- Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka,
- Qekarsko uvjerewe (qekarsko uvjerewe kandidat
}e dostaviti nakon izbora po konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa)
Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e testirani i intervjuisani. O datumu i
vremenu testirawa, odnosno intervjuisawa,
kandidati }e biti naknadno obavije{teni putem
telefona.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana
javnog ogla{avawa u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
Kandidati koji ne budu primqeni, svoja dokumenta
mogu da podignu kod sekretara {kole.
Prijave slati na adresu {kole.
JU O[ "PETAR KO^I]" IMQANI [email protected]
78234 Imqani bb, Tel/ 051/485-345, Faks/051/489092, 065/881-042;
e-mail: [email protected]
Na osnovu ~lana 126. i 127. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS",
broj: 74/08, 71/09 i 104/11), i ~lana 2. i 3.
Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora
{kole ("Slu`beni glasnik RS", broj: 112/09),
[kolski odbor JU Osnovne {kole "Petar Ko~i}"
Imqani - Kne`evo raspisuje
KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu
("Slu`beni glasnik RS",broj 55/07), kandidati
treba da ispuwavaju sqede}e uslove:
- da imaju zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg
studijskog programa ili ekvivalent, odnosno
visoku ili vi{u stru~nu spremu;
- da imaju najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva
u struci u prosvjeti nakon sticawa visoke ili
vi{e stru~ne spreme;
- da imaju polo`en stru~ni ispit za obavqawe
vaspitno-obrazovnog rada;
- da nisu osu|ivani pravosna`nom presudom na
bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wih ne
vodi krivi~ni postupak;
- da imaju predlo`en program rada i isti~u se u
realizaciji ili organizaciji vaspitnoobrazovnog procesa u {koli.
Kandidati, uz prijavu na konkurs, prila`u
sqede}a dokumenta:
1) Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
2) Uvjerewe o dr`avqanstvu;
3) Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi;
4) Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu;
5) Potvrdu kojom dokazuju da imaju najmawe 5 (pet)
godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon
sticawa visoke ili vi{e stru~ne spreme;
6) Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti za rad sa u~enicima;
7) Uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom
presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;
8) Uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni
postupak,
9) Prijedlog programa rada direktora u narednom
~etvorogodi{wem mandatu;
10) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno
nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat
zaposlen;
11) Kratku biografiju sa podacima o kretawu u
struci i do sada ostvarenim rezultatima u
radu.
Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili
ovjerenoj kopiji.
Prijavu sa svim podacima i tra`enom do kumentacijom dostaviti li~no ili po{tom na
adresu {kole: JU Osnovna {kola "Petar Ko~i}"
Imqani – Kne`evo, Imqani bb, 78234 Imqani.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
razmatrane.
Mandat direktora traje 4 (~etiri) godine, od dana
stupawa na du`nost.
Kandidati }e biti pismenim putem obavije{teni
o rezultatima konkursa u roku od 8 (osam) dana od
dono{ewa odluke o imenovawu direktora.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana
objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
OP[TINA SRBAC
Ulica Mome Vidovi}a br. 7
Na osnovu ~lana 42. stav 1. Zakona o za{titi od
po`ara ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.
71/12), ~lana 43, 72. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 51. i 64. Statuta op{tine Srbac – Pre~i{}en tekst
("Slu`beni glasnik op{tine Srbac" br. 6/13),
na~elnik op{tine Srbac raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe starje{ine Teritorijalne
vatrogasne jedinice Srbac
I Na~elnik op{tine Srbac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovawe starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac.
II Opis poslova:
Poslovi utvr|eni Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinice Srbac.
III Op{ti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili
za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi op {tine Srbac
5. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na
osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine
prije objavqivawa konkursa
6. da nije osu|ivan ili pod optu`nicom
Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju (da se na
wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH).
IV Posebni uslovi:
- najmawe vi{a stru~na sprema ili zavr{en
studij I ciklusa sa najmawe 180 ECTS bodova,
tehni~kog smjera
- 3 (tri) godine radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispit za rukovodioca akcije
ga{ewa po`ara
V Sukob interesa
Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost
ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovawima Republike Srpske.
VI Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
uslova i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
izvod iz mati~ne kwige ro|enih
uvjerewe o dr`avqanstvu, ne starije od {est
mjeseci
uvjerewe nadle`nog suda da nije osu|ivan za
krivi~no djelo odnosno da se protiv wega ne
vodi krivi~ni postupak, ne starije od {est
mjeseci
ovjerenu kopiju diplome o {kolskoj spremi
uvjerewe o radnom iskustvu
uvjerewe Ministarstva unutra{wih poslova o
polo`enom stru~nom ispitu za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara
potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz ta~ke III, podta~ka
5. i 6. konkursa
uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti izabrani
kandidat }e dostaviti nakon okon~awa izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove iz
konkursa, Komisija za sprovo|ewe postupka po javnom konkursu za izbor i imenovawe }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno
obavije{teni.
VII Rok za podno{ewe prijava
Rok za podno{ewe prijava je 30 kalendarskih dana
od dana objavqivawa konkursa.
Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas
Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske"
i na web stranici Administrativne slu`be
op{tine Srbac.
Ukoliko konkurs ne bude objavqen istovremeno,
rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol ili
putem po{te na adresu:
Op{tina Srbac, ulica Mome Vidovi}a br. 7, Komisiji za sprovo|ewe postupka po javnom konkursu
za izbor i imenovawe starje{ine Teritorijalne
vatrogasne jedinice Srbac, sa naznakom – prijava
na javni konkurs za starje{inu Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti
u razmatrawe.
Dokumenti prilo`eni uz prijave na konkurs ne}e
se vra}ati kandidatima.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA SRBAC
JU O[ "VUK KARAYI]" SITNE[I
78420 SITNE[I
Tel. 051/752-080, 752-274
e- mail: [email protected] net
Na osnovu ~lana 114 stav Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br.
74/08, 71/09, 104/11) direktor {kole raspisuje:
KONKURS
Na neodre|eno vrijeme
1. Nastavnik fizike – 8 ~asova (CO[
Sitne{i i PO[ ]ukali)
2. Nastavnik matematike – 16 ~asova (CO[
Sitne{i)
3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 9 ~asova
(CO[ Sitne{i i PO[ ]ukali)
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakona o radu
kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane
~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08 i 71/09,
104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i
zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik
RS", broj :77/09 i 86710), kao i uslove propisane
Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj
45/12).
Uz prijavu na javni konkurs sa adresom prebivali{ta i brojem telefona kandidati su du`ni
dostaviti:
- Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o
zavr{enom fakultetu ili {koli
- Izvod iz MKR
- Uvjerewe o dr`avqanstvu
- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica
- Prosjek ocjena koje je kandidat ostvario
tokom {kolovawa
- Kandidat koji je u statusu socijalno
ugro`enog lica
– Rje{ewe o utvr|ivawu statusa
- Uvjerewe izdato od vaspitno-obrazovne
ustanove u kojoj je kandidat bio zaposlen ili
ovjerenu kopiju radne kwi`ice kandidata (u
skladu sa ~lanom 19. Pravilnika, a treba da
sadr`i: vrstu posla, stepen stru~ne spreme i
du`inu radnog sta`a po vrstama posla)
Kandidati koji budu primqeni po konkursu a
prije zasnivawa radnog odnosa dostavqaju:
- qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i
zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne
starije od 6 mjeseci)
- Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka
- Uvjerewe o neosu|ivanosti {kola }e
zatra`iti slu`benim putem za kandidate koji budu
odabrani po konkursu a prije zasnivawa radnog
odnosa.
Dokumentaciju tj. ovjerene fotokopije slati
na adresu: JU O[ "Vuk Karayi}" Sitne{i 78422,
tel-051/752 –080. Kandidati koji ispuwavaju uslove
konkursa naknadno }e biti obavije{teni te lefonom o vremenu testirawa i intervjua.
Dostavqena dokumentacija ne}e se vra}ati
po{tom, ve} se mo`e li~no preuzeti u pro storijama {kole.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana
objavqivawa.
"AVENIA" SP
GRUBOR GORAN
BAWALUKA
05-799-311
KONKURS
za prijem radnika na neodre|eno
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa.
Svi zainteresovani kandidati neka se jave na gore
navedeni telefon ili adresu.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
LAKTA[I
JU O[ "GEORGIOS A. PAPANDREU"
ALEKSANDROVAC
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11), direktor
Javne ustanove Osnovne {kole "Georgios A. Papandreu" Aleksandrovac, raspisuje
K O N K U R S
za prijem na radna mjesta
1. Nastavnik matematike i fizike - 1
izvr{ilac na neodre|eno vrijeme – 18 ~asova fizike i 4 ~asa matematike;
2. Nastavnik wema~kog jezika – 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme - do 31.8.2014. godine (6
~asova);
3. Nastavnik hemije – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme - 12 ~asova;
4. Nastavnik biologije - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme - 24 ~asa.
Svi kandidati moraju da ispuwavaju op{te uslove
predvi|ene Zakonom o radu – pre~i{}en tekst
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" , broj
55/07), uslove propisane ~lanom 105. i 106. stav 1,
2. i 3. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" 74/08, 71/09
i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i
zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj 77/09 i 86/10).
Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12).
Kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta:
- prijavu na konkurs sa kratkom biografijom
i kontakt telefonom;
- diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o
stru~noj spremi;
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6
mjeseci);
- uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za
zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o
prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom
studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu;
- rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalnog ugro`enog lica izdato od nadle`nog Centra
za socijalni rad;
- uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio
zaposlen (uvjerewe treba da sadr`i podatke:
du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrsti posla i
ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom to radno vrijeme potrebno je prera~unati u
puno radno vrijeme).
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavqa
kandidat koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).
Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e tra`iti
slu`benim putem od nadle`ne institucije nakon
{to kandidat bude odabran na konkursu.
Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti
originali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna
{kola "Georgios A. Papandreu" Aleksandrovac,
Gradi{ka cesta 55, 78255 Aleksandrovac.
Testirawe i intervju za kandidate koji ispuwavaju
uslove konkursa obavi}e se dana 20.8.2013. godine u
prostorijama JU O[ "Georgios A. Papandreu"
Aleksandrovac u 9 ~asova.
Kandidati koji ne budu primqeni li~ne dokumente
mogu preuzeti u kancelariji sekretara {kole.
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "DOSITEJ OBRADOVI]"
BAWALUKA
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" 74/08), ~lana 28. stav 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu
i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj 104/11), te ~lana 4. Pravilnika o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12), direktor {kole raspisuje:
- Konobar...................................................1 izvr{ilac
Uslovi:
- mu{karac
- do 25 godina starosti
- da je prijavqen na evidenciju Zavoda za
zapo{qavawe RS prije 7.5.2013.
KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1. Profesora/nastavnika razredne nastave u
produ`enom boravku - 3 izvr{ioca na odre|eno
vrijeme do 30.6.2014.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 27
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 55/07)
kandidat treba da ispuwava i posebne uslove
predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" 74/08), te ~lana 24. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj
104/11) i uslove predvi|ene Pravilnikom o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09 i 86/10)
Uz molbu je potrebno dostaviti:
1. Diplomu o zavr{enoj {koli,
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu
4. Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario
tokom studirawa,
5. Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdatu od zavoda za
zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavqen
6. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad (u slu~aju da se radi o socijalno
ugro`enom licu),
7. Ovjerenu kopiju radne kwi`ice.
Qekarsko uvjerewe dostavqa kandidat koji bude
odabran na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Uvjerewe da lice nije pravosna`no osu|ivano za
krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog i
drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem
}e zatra`iti {kola nakon {to kandidat bude odabran na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa
obavi}e se pismeni dio testa i intervju o ~ijem
terminu }e biti obavije{teni.
Potrebni dokumenti mogu biti i ovjerene fotokopije
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavqivawa.
Prijave slati na adresu Osnovna {kola "Dositej
Obradovi}" Bawaluka ulica Mirka Kova~evi}a
broj 27.
OSNOVNI SUD KOTOR VARO[
Na osnovu ~lana 73. stav 2. Zakona o sudovima RS
("Sl. glasnik RS" 37/12), Odluke JU Zavoda za
zapo{qavawe Republike Srpske Pale o odobravawu
sredstava za sufinansirawe zarada pripravnika sa
VSS, broj 06-2678-1/13, od 16.7.2013. godine, te na
osnovu ~lana 10. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Kotor Varo{u, predsjednik Osnovnog
suda u Kotor Varo{u, o b j a v q u j e:
Sa svim kandidatima koji budu ispuwavali uslove
oglasa obavi}e se intervju i testirawe radom na
ra~unaru, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno
obavije{teni.
JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]"
DRAGO^AJ 78 215
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos
1. Ra~unovo|a - puna norma 1 izvr{ilac - do
povratka radnika sa kra}eg bolovawa, najdaqe do
31.8.2013.
Pored op{tih uslova kandidat treba da ispuwava i
uslove propisane ~lanom 123. stav 2. Zakona o
osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj 74/08).
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
- Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom
ciklusu studijskog programa u oblasti finansija i
ra~unovodstva ili ekvivalent – ekonomski
fakultet
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
- Uvjerewe o dr`avqanstvu
Pored navedenog kandidati treba da dostave
dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli ("Sl. gl RS" broj 45/12):
- dokaz o du`ini radnog sta`a
- dokaz o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih
- uvjerewe o prosjeku ocjena
- Rje{ewe o socijalnom statusu - ukoliko
kandidat posjeduje.
Qekarsko uvjerewe dostaviti nakon prijema a
prije zasnivawa radnog odnosa. Uvjerewe o
neosu|ivanosti {kola }e slu`beno zatra`iti za
kandidata koji bude izabran. Sa kandidatima koji
ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavqen intervju
(potrebno poznavawe rada u EDUBIS programu), a
o vremenu odr`avawa bi}e obavije{teni
telefonom.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana
objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave
ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave slati na
adresu {kole. Kandidati koji ne budu primqeni
dokumenta mogu podi}i li~no u upravi {kole.
O[ "IVAN GORAN KOVA^I]"
WEGO[EVA 15
MRKOWI] GRAD
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
br.74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o proceduri
i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli obrazovawu ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske", br.45/12), Osnovna {kola "Ivan
Goran Kova~i}" Mrkowi} Grad:
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme
raspisuje
- Sudijskog pripravnika.........................1 izvr{ilac
KONKURS
za upra`wena radna mjesta
Pripravnik se prima na period od 24 mjeseca.
Op{ti uslovi:
- da je dr`avqanin RS i BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima op{tu zdravstvenu sposobnost
- da je po svim radnim i qudskim kvalitetima
dostojan ugleda dr`avnog slu`benika
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili
za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave.
Posebni uslovi:
1. da je zavr{io Pravni fakultet – VII stepen
stru~ne spreme, bez radnog iskustva,
2. da je osposobqen za samostalan rad na
ra~unaru u pripremi i izradi dokumenata
3. da je prijavqen kod Zavoda, u skladu sa Pravilnikom o kori{tewu sredstava JU Zavoda za
zapo{qavawe RS i Pravilnika o izmjenama i dopunama tog Pravilnika.
Kandidat je du`an uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaz o ispuwewu op{tih i posebnih uslova javnog oglasa, i to:
- ovjerenu kopiju diplome ili uvjerewa o
zavr{enom Pravnom fakultetu, sa potvrdom o
polo`enim ispitima ili ovjerenom kopijom indeksa
- dokaz o poznavawu rada na ra~unaru u pripremi i izradi dokumenata,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih i uvjerewe o
dr`avqanstvu koji nisu stariji od 6 mjeseci
- qekarsko uvjerewe,
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak
- potvrda nadle`nog Zavoda za zapo{qavawe
RS za ispuwewe uslova iz ta~ke 3. posebnog uslova
ovog Konkursa.
Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Kotor Varo{u, ulica Cara Du{ana
25, 78220 Kotor Varo{.
1. Nastavnik ruskog jezika (6 ~asova),
odre|eno radno vrijeme
2. Nastavnik engleskog jezika (4 ~asa u
mati~noj i 2 ~asa u podru~noj {koli [ehovci),
odre|eno vrijeme
3. Nastavnik fizike (8 ~asova)
4. Nastavnik matematike (8 ~asova)
5. Nastavnik hemije (4 ~asa)
6. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (12
~asova)
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa,
kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik RS", broj:74/08, 71/09 i 104/11).
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave:
1. Molbu sa kra}om biografijom i kontakt telefonom
2. Diplomu odgovaraju}e stru~ne spreme
3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
4. Uvjerewe o dr`avqanstvu
5. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka
6. Uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima i Uvjerewe o neosu|ivanosti dostavqa se po prijemu radnika ne starije od
{est mjeseci
7. Uvjerewe Republi~kog zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na na evidenciji nezaposlenih lica
8. Uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa
9. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad
10. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u u vaspitno-obrazovnim ustanovama na radnim mjestima
koja odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se
tra`i konkursom
11. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u ostvarenom izvan vaspitno-obrazovnih ustanova na nakon
sticawa stru~ne spreme i profila koji se tra`i
konkursom
Dokumenta pod ta~kama 10. i 11. treba da
sadr`e podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla,
stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog
sta`a po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio
sa nepunim radnim vremenom, potrebno je to radno
vrijeme prera~unati u puno radno vrijeme.
Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove bi}e
obavqen intervju i pismeni test u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
br.45/12)
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
Prijave dostaviti li~no ili na adresu {kole:
Osnovna {kola "Ivan Goran Kova~i}"
Wego{eva 15
70260 Mrkowi} Grad
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA RIBNIK
JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" GORWI
RIBNIK
Rade Jovani}a 38; 79288 Ribnik;
Tel.050/431-475; Tel/faks: 050/431-017;
mail:[email protected]
Na osnovu ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik RS", br.104/11), direktor JU
O[ "Desanka Maksimovi}" Gorwi Ribnik
raspisuje
KONKURS
za prijem u radni odnos u {k.2013/2014. godini
- Nastavnik matematike ...............................12 ~asova
(odre|eno vrijeme), podru~na {kola Dowi Vrbqani
Uslovi konkursa:
Uz prijavu dostaviti sqede}u dokumentaciju:
1. Ovjerenu kopiju diplome,
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. Qekarsko uvjerewe (po zasnivawu radnog
odnosa),
4. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
5. Uvjerewe o neosu|ivanosti (po zasnivawu
radnog odnosa),
6. Prosjek ocjena tokom studirawa,
7. Uvjerewe od Zavoda za zapo{qavawe (vrijeme
provedeno na evidenciji nezaposlenih lica nakon
sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme)
8. Uvjerewe o socijalnom statusu od Centra za
socijalni rad, jedinice lokalne samouprave gdje je
kandidat prijavqen.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}emo
uzimati u razmatrawe.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
JU O[ "IVAN GORAN KOVA^I]"
MARKA LIPOVCA 1
BAWALUKA
Tel/faks: 051/345-150
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Nastavnik/profesor engleskog jezika
1 izvr{ilac, za 4 ~asa
2. Nastavnik/profesor wema~kog jezika
1 izvr{ilac, za 4 ~asa
3. Nastavnik/profesor matematike
1 izvr{ilac, za 4 ~asa
4. Nastavnik/profesor biologije
1 izvr{ilac, za 4 ~asa
5. Nastavnik/profesor razredne nastave
1 izvr{ilac (sa 50% radnog vremena, voditeq
u produ`enom boravku)
(na radna mjesta od br.1 do br:5. nastavnici se
primaju na odre|eno vrijeme, do kraja nastavnog
procesa {kolske 2013/14. godine)
6. Nastavnik/profesor razredne nastave 1
izvr{ilac (sa polo`enim stru~nim ispitom), na
odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog.
7. Nastavnik tehni~kog 1 izvr{ilac, za 15
~asova, na neodre|eno vrijeme
Kandidati treba da ispuwavaju uslove
predvi|ene Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br.
55/07) Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br:74/08, 71/09 i 104/11) i
Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl.
glasnik RS" br:77/ 09, 86/10)
Uz prijavu za radno mjesto (sa biografijom),
kandidati su du`ni dostaviti i sqede}a originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:
- diploma o ste~enoj stru~noj spremi
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- uvjerewe o dr`avqanstvu
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik RS" br.45/12) bi}e
vr{eno bodovawe kandidata, te pored navedenog,
kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave:
- Uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapo{qavawe
na podru~ju lokalne samouprave gdje je kandidat
prijavqen;
- Dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u
formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske
ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom
obrazovawu;
- Dokaz o socijalnom statusu (ukoliko kandidat ima rje{ewe od nadle`nog Centra za socijalni rad, o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog
lica);
- Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (ukoliko
ima radnog sta`a), u formi uvjerewa od strane institucije gdje je sta` ste~en i iz kojeg se jasno
vidi:
a) vrsta posla koji je obavqao;
b) sa kojom stru~nom spremom i profilom;
v) du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama
posla;
Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju radne
kwi`ice.
Izabrani kandidat }e prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj
sposobnosti radnika (ne starije od 6 mjeseci), a
[kola }e obezbijediti uvjerewe od nadle`nog
MUP-a da lice nije osu|ivano za krivi~na djela
iz ~lana 105. stav 5 Zakona o osnovnom obrazovawu
i vaspitawu.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e
testirani u prostorijama [kole dana 19.8.2013.
god. sa po~etkom u 10 ~asova, nakon ~ega }e isti
pristupiti intervjuu.
Prijavu i potrebna dokumenta dostaviti na adresu
[kole, u roku od 8 (osam) dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske":
JU O[ "Ivan Goran Kova~i}"
ul. Marka Lipovca 1,
78 000 Bawaluka
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "JOVAN JOVANOVI] ZMAJ"
SRBAC
Na osnovu ~lana 114. i ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08, 71/09 i 104/11),
raspisujem:
K O N K U R S
za prijem nastavnika u radni odnos
Raspisuje se Konkurs za prijem nastavnika u radni
odnos na sqede}a radna mjesta:
1. Nastavnik matematike, na neodre|eno radno
vrijeme – 20 ~asova u centralnoj {koli u Srpcu
1 izvr{ilac;
2. Nastavnik matematike, na odre|eno radno
vrijeme – 16 ~asova u podru~noj {koli Koba{
1 izvr{ilac;
3. Nastavnik matematike, na odre|eno radno
vrijeme – 16 ~asova u podru~noj {koli No`i~ko
1 izvr{ilac;
4. Nastavnik fizike, na neodre|eno radno
vrijeme – 14 ~asova u centralnoj {koli u Srpcu i 6
~asova u podru~noj {koli Koba{
1 izvr{ilac;
5. Nastavnik fizike, na odre|eno radno vrijeme – 4 ~asa u centralnoj {koli u Srpcu i 6 ~asova
u podru~noj {koli No`i~ko
1 izvr{ilac;
Uslovi:
- Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba
da ispuwavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08, 71/09 i 104/11), te uslove o
vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli propisanih Pravilnikom o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS", broj 77/09).
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti:
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- Uvjerewe o dr`avqanstvu;
- Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visokoj ili
vi{oj stru~noj spremi;
- Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti za rad sa u~enicima ne starije od 6
mjeseci dostavqa kandidat koji bude izabran po
konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa;
- Uvjerewe o neosu|ivanosti pribavi}e {kola
slu`benim putem za kandidata koji bude izabran po
konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa;
- Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u
stru~noj spremi tra`enoj konkursom;
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa;
- Uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom ili ovjerena kopija radne kwi`ice;
- Rje{ewe o utvr|ivawu statusa socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog ogla{avawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.
Potrebna dokumenta mogu biti i ovjerene fotokopije.
Prijave slati na adresu {kole.
28 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
SC "QUBI[A MLADENOVI]"
Despota S. Lazarevi}a bb
BAWALUKA
KONKURS
za prijem na radna mjesta
1. Profesor matematike, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 10 ~asova sedmi~no.
2. Profesor wema~kog jezika, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 10 ~asova sedmi~no.
3. Profesor istorije, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 6 ~asova sedmi~no.
4. Profesor geografije, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 4 ~asa sedmi~no.
5. Profesor istorije umjetnosti, 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 2 ~asa sedmi~no.
6. Profesor biologije, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 6 ~asova sedmi~no.
7. Diplomirani pravnik, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 8 ~asova sedmi~no.
8. Diplomirani ekonomista, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 14 ~asova sedmi~no.
9. Profesor hemije, 1 izvr{ilac na odre|eno
vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 4
~asa sedmi~no.
10. Profesor fizike, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 4 ~asa sedmi~no.
11. Profesor latinskog jezika, 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 2 ~asa sedmi~no.
12. Doktor medicine, 1 izvr{ilac na odre|eno
vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 16
~asova sedmi~no.
13. Profesor informatike i matematike, 1
izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja {kolske
2013/2014. godine, za 10 ~asova sedmi~no.
14. Profesor filozofije, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 1 ~as sedmi~no.
15. Profesor psihologije, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine, za 8 ~asova sedmi~no.
16. Diplomirana medicinska sestra ili vi{a
medicinska sestra – tehni~ar, 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2013/2014. godine.
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radupre~i{}eni tekst ("Sl. glasnik RS" 55/07) i posebnih uslova propisanih Zakonom o sredwem
obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br.
74/08, 106/09 i 104/11), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove u pogledu vrste stru~ne
spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti
stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u
sredwim stru~nim {kolama ("Sl. glasnik RS" 91/09
i 29/12).
Kandidat je du`an uz prijavu dostaviti sqede}u
dokumentaciju:
- diplomu o zavr{enom obrazovawu (original
ili ovjerenu kopiju),
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- uvjerewe da nije pravosna`nom presudom
osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i
drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim
licem, ne starije od 30 dana,
- uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu.
Kandidati koji budu izabrani du`ni su dostaviti
qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima prije zasnivawa radnog
odnosa.
Prijave se podnose na adresu [kole. Konkurs je otvoren 5 dana od dana objavqivawa.
SREDWO[KOLSKI CENTAR
"GEMIT-APEIRON"
BAWALUKA
Pere Krece 13
KONKURS
za prijem radnika na odre|eno vrijeme za
{kolsku 2013/14. godinu
1. Prof. engleskog jezika i kwi`evnosti, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom
polugodi{tu – puna norma,.....................1 izvr{ilac
2. Prof. informatike, na odre|eno vrijeme
do zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu – puna
norma,...........................................................1 izvr{ilac
3. Prof. fizike, na odre|eno vrijeme do
zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu – 17
~asova,..........................................................1 izvr{ilac
4. Prof. ekonomske grupe predmeta, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom
polugodi{tu – 34 ~asa,..............................2 izvr{ioca
5. Prof. medicinske grupe predmeta, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom
polugodi{tu– 30 ~asova,...........................3 izvr{ioca
6. Prof. stomatolo{ke grupe predmeta, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom
polugodi{tu– 33 ~asa,...............................2 izvr{ioca
7. Specijalista za fizikalnu terapiju i
rehabilitaciju, na odre|eno vrijeme do zavr{etka
nastave u drugom polugodi{tu – puna
norma,...........................................................1 izvr{ilac
8. Prof. farmaceutske grupe predmeta, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u drugom
polugodi{tu – 10 ~asova,..........................1 izvr{ilac
9. Nastavnik za prakti~nu nastavu medicinske
grupe predmeta, na odre|eno vrijeme do zavr{etka
nastave u drugom polugodi{tu – 15
~asova...........................................................1 izvr{ilac
10. Nastavnik za prakti~nu nastavu za
fizioterapeutsku grupu predmeta, na odre|eno
vrijeme do zavr{etka nastave u drugom
polugodi{tu - puna norma,.......................1 izvr{ilac
11. Prof. hemije, na odre|eno vrijeme do
zavr{etka nastave u prvom polugodi{tu – puna
norma,...........................................................1 izvr{ilac
12. Prof. engleskog jezika i kwi`evnosti, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u prvom
polugodi{tu – 16 ~asova,.........................1 izvr{ilac
13. Prof. farmaceutske grupe predmeta, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u prvom
polugodi{tu – puna norma,......................1 izvr{ilac
14. Prof. prava, na odre|eno vrijeme do
zavr{etka nastave u prvom polugodi{tu – puna
norma,...........................................................1 izvr{ilac
15. Prof. medicinske grupe predmeta, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u prvom
polugodi{tu– puna norma,.......................1 izvr{ilac
16. Prof. srpskog jezika i kwi`evnosti, na
odre|eno vrijeme do zavr{etka nastave u prvom
polugodi{tu – 16 ~asova,..........................1 izvr{ilac
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa,
propisanih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik
RS", broj 55/7), kandidati moraju ispuwavati
uslove propisane Zakonom o sredwem obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08,
106/09 i 104/11), kao i uslove iz Pravilnika o
vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih
saradnika u sredwim stru~nim i tehni~kim
{kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj: 29/12).
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs (sa kratkom bio grafijom, brojem telefona i adresom stanovawa
elektronskom adresom),
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. Izvod iz mati~ne kwige dr`avqana,
4. Diploma o zavr{enom obrazovawu,
5. Uvjerewe fakulteta o prosjeku ocjena tokom
studirawa,
6. Uvjerewe od nadle`nog Okru`nog suda da
se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6
mjeseci),
7. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe RS o
vremenu provedenom na evidenciji biroa za
nezaposlena lica (ukoliko se lice nalazi na
evidenciji),
8. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u u
vaspitno obrazovnim ustanovama ili ovjerena
kopija radne kwi`ice (uvjerewe treba da sadr`i:
vrstu posla, stepen stru~ne spreme, du`inu
ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla),
9. Rje{ewe Centra za socijalni rad o
utvr|enom statusu socijalno-ugro`enog lica
(ukoliko lice ima taj status),
Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili
ovjerene kopije.
Qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene ustanove
o op{toj i psihofizi~koj sposobnosti za rad sa
djecom (ne starije od 6 mjeseci), dostavqa kandidat
koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivawa
radnog odnosa.
Za kandidata koji bude izabran po konkursu, {kola
}e od nadle`nog Centra javne bezbjednosti
zatra`iti uvjerewe o neosu|ivanosti, a prije
zasnivawa radnog odnosa.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana
objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
O vremenu i mjestu testirawa i davawa intervjua,
svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa,
bi}e obavije{teni putem telefona ili putem
elektronske po{te.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na
adresu:
Sredwo{kolski centar "Gemit-Apeiron", Pere
Krece 13, 78000 Bawaluka, sa naznakom "PRIJAVA
NA KONKURS".
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se
razmatrati.
FRIZERSKI SALON "M-R"
BAWALUKA
Telefon: 065-627-480
Dositeja Obradovi}a 1/13
OGLAS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme
- Mu{ki /`enski frizer ...................... 2 izvr{ioca
Mjesto rada: Bawaluka
Uslovi:
- `enski frizer
- radno iskustvo u struci minimalno
- do 25 godina starosti
Oglas ostaje otvoren do popune.
Zainteresovani kandidati javiti se na kontakt telefon.
"DGR" DOO
Ul. Dunavska bb
Bawaluka
Tel: 051/308-811, 324-852
OGLAS
za za prijem radnika
1. [ef voznog parka
Posebni uslovi:
- polo`en voza~ki ispit "B" kategorije
- radno iskustvo na istim poslovima najmawe
tri godine
- SSS
- poznavawe rada na ra~unaru
Op{ti uslovi:
- da posjeduje dobru komunikaciju
- spremnost za timski rad
- rad na odre|eno vrijeme.
Radni odnos se zasniva putem oglasa.
Prijavu i CV slati na e-mail: [email protected] ili
na adresu: Dunavska bb, Bawaluka.
Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavqivawa.
OSNOVNI SUD U PRWAVORU
o b j a v q u j e:
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme
- Sudijskog pripravnika ....................... 2 izvr{ioca
Pripravnici se primaju na period od 24 mjeseca.
Op{ti uslovi:
- da je dr`avqanin RS ili BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
- da je po svim radnim i qudskim kvalitetima
dostojan ugleda dr`avnog slu`benika i
- da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili
za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave.
Posebni uslovi:
1. da je zavr{io Pravni fakultet - VII stepen
stru~ne spreme, bez radnog iskustva,
2. da je osposobqen za samostalan rad na
ra~unaru u pripremi i izradi dokumenata,
3. da je prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe
Republike Srpske, u skladu sa Pravilnikom o
kori{tewu sredstava JU Zavoda za zapo{qavawe
RS i Pravilnikom o izmjenama i dopunama tog
Pravilnika.
Kandidat je du`an uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova javnog oglasa, i to:
- ovjerenu kopiju diplome ili uvjerewa o
zavr{enom Pravnom fakultetu, sa potvrdom o
polo`enim ispitima ili ovjerenom kopijom indeksa,
- dokaz o poznavawu rada na ra~unaru u pripremi i izradi dokumenata,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih i uvjerewe o
dr`avqanstvu koji nisu stariji od 6 mjeseci,
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak i
- potvrdu nadle`nog Zavoda za zapo{qavawe
RS da ispuwava uslove iz ta~ke 3. posebnih uslova
ovog Konkursa.
Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Prwavoru, Beogradska ulica br.6,
78430 Prwavor.
Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove
oglasa obavi}e se intervju i testirawe radom na
ra~unaru, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno
obavije{teni.
MINISTARSTVO PRAVDE
CENTAR ZA [email protected] BESPLATNE PRAVNE
POMO]I
Ulica Slavka Rodi}a broj 4
Bawaluka
Na osnovu ~lana 86. Zakona o republi~koj upravi
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 118/08
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), ~lana 31. i 62.
Zakona o dr`avnim slu`benicima ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj 118/08, 117/11 i
37/12), a u vezi ~lana 1. i ~lana 28. Pravilnika o
unutra{woj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Centru za pru`awe besplatne
pravne pomo}i, Ministarstvo pravde Republike
Srpske - Centar za pru`awe besplatne pravne
pomo}i raspisuje
KONKURS
za prijem pripravnika na odre|eno vrijeme
I Centar za pru`awe besplatne pravne pomo}i,
Sektor sa sjedi{tem u Bawaluci
1.1. Pripravnik – diplomirani pravnik
3 izvr{ioca
Pripravnikom se smatra lice koje nakon
zavr{enog fakulteta prvi put zasniva radni
odnos, u tom stepenu {kolske spreme i prima se na
period 12 (dvanaest) mjeseci, radi obavqawa
pripravni~kog sta`a i sticawa uslova za
polagawe stru~nog ispita.
II Opis posla
Pripravnik }e obavqati poslove u svrhu
osposobqavawa za samostalan rad u okviru svoje
stru~ne spreme i sticawa potrebnog radnog
iskustva za polagawe stru~nog ispita.
III Op{ti uslovi
1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili
Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na
bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 ({est)
mjeseci;
IV Posebni uslovi
1. VII stepen stru~ne spreme, pravni fakultet,
2. poznavawe rada na ra~unaru,
3. da nema ostvareno radno iskustvo u
tra`enom stepenu obrazovawa.
V Intervju
Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne
uslove podlije`u javnom testirawu. Javno
testirawe podrazumijeva razgovor - intervju sa
~lanovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu
intervjua i rezultatima javne konkurencije svi
kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni.
VI Na~in podno{ewe prijave i rok
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su obavezni
prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i
posebnih uslova i to:
a) uvjerewe o dr`avqanstvu;
b) qekarsko uvjerewe;
v) diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi
(priznate diplome ukoliko su ste~ene van
Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu
sa Zakonom o visokom obrazovawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj 73/10 i 104/11);
g) dokaz o poznavawu rada na ra~unaru;
d) uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe ili kopija
radne kwi`ice da nema radnog iskustva u
tra`enom stepenu obrazovawa;
|) uvjerewe da se ne vodi krivi~nog postupka,
izdato od nadle`nog suda;
Sva potrebna dokumentacija dostavqa se u
originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijave na konkurs mogu se dostavqati li~no ili
putem po{te, na adresu:
Centar za pru`awe besplatne pravne pomo}i,
Ulica Slavka Rodi}a broj 4., Bawaluka ili putem
e-mail adrese: info(g)mpr-centar.org
Kandidat koji podnosi prijavu putem e-mail adrese
obavezan je dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih
i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana
dostavqawa prijave.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od
dana objavqivawa u dnevnom listu.
Neblagovremene, nedopu{tene, nerazumqive ili
nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne
ispuwavaju op{te i posebne uslove iz javnog
konkursa, na prijedlog Konkursne komisije,
Centar za pru`awe besplatne pravne pomo}i
odbaci}e zakqu~kom.
filijala PRIJEDOR
JU O[ "PETAR KO^I]"
PRIJEDOR
Broj: 387/13.
Datum: 31.7.2013. godine
Na osnovu ~lana 28. ta~ka 1 Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu (²Slu`beni glasnik Republike Srpske², broj: 74/08, 71/09 i 104/11) direktor
{kole raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos
1. Nastavnik /profesor razredne nastave 1
izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme sa
polo`enim stru~nim ispitom u P[ Gorwi Orlovci,
2. Nastavnik /profesor razredne nastave 1
izvr{ilac – pripravnik u P[ Gorwi Orlovci.
3. Nastavnik/profesor ili pedagog 1
izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme sa
polo`enim stru~nim ispitom do 30.6.2014. godine
u produ`eni boravak,
4. Nastavnik/profesor matematike na
odre|eno radno vrijeme - 8 ~asova za {k.2013/2014.
godinu
5. Nastavnik/profesor fizike na odre|eno
radno vrijeme - 4 ~asa za {k.2013/2014. godinu
6. Diplomirani psiholog 1 izvr{ilac na
odre|eno radno vrijeme sa polo`enim stru~nim
ispitom, do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa.
Uslovi konkursa:
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa prema Zakonu o radu, Pre~i{}eni tekst
("Slu`beni glasnik RS" broj:55/07), kandidati
treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 29
Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu,
("Slu`beni glasnik RS", broj:74/08, 106/09, 104/11)
Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik RS" broj:77/09) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnim {kolama
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:
45/12).
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originalne ili ovjerene kopije sqede}ih dokumenata:
1. diploma ili uvjerewe o ste~enom zvawu,
2. uvjerewe o dr`avqanstvu,
3. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (za kandidate pod brojem 1, 3, i 6.)
4. rodni list ili kopija li~ne karte,
5. qekarsko uvjerewe (za kandidata koji bude primqen u radni odnos),
6. uvjerewe o neka`wavawu (za kandidata koji bude
primqen u radni odnos).
Kandidati su du`ni dostaviti dokumenta utvr|ena
Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik RS" broj:45/12) i to:
1. Uvjerewe ili potvrda od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje
je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica,
2. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa (zaokru`ena na dvije decimale),
3. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za
socijalni rad,
4. Uvjerewe o du`ini radnog sta`a u ili van
vaspitno-obrazovnog rada u {koli izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.
Sa kandidatima }e se obaviti intervju i pismeni
dio testa utvr|en Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj:45/12).
dana, 21.8.2013. godine u 9 ~asova u prostoriji
{kole "Petar Ko~i}" Prijedor: kandidati pod brojem 1, 2. i 3. a kandidati pod brojem 4, 5. i 6.
23.8.2013. godine u 9 ~asova u prostoriji {kole.
Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu i pismenom testu, smatra}e se da je odustao od konkursa.
Kandidati, koji ne budu primqeni u radni odnos,
li~ne dokumente mogu preuzeti u kancelariji sekretara do 15.9.2013. godine.
Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od
dana objavqivawa.
Prijave dostaviti li~no ili po{tom na adresu:
Javna ustanova Osnovna {kola "Petar Ko~i}"
V korpusa bb, 79101 Prijedor
OP[TINA NOVI GRAD,
NA^ELNIK OP[TINE,
Ulica Petra Ko~i}a br. 2,
79220 Novi Grad
Broj: 01-120-4/13
Datum: 22.7.2013. godine
Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi
Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj: 101/04, 42/05, 118/05), te ~lana 51. i
~lana 55. Statuta op{tine Novi Grad ("Slu`beni
glasnik op{tine Novi Grad," broj: 11/05, 2/08, 7/11,
9/11), na~elnik op{tine Novi Grad r a s p i s u j e:
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme u
Administrativnu slu`bu op{tine Novi Grad
I - Na~elnik op{tine Novi Grad raspisuje javni
konkurs za prijem u radni odnos na neodre|eno
vrijeme na upra`wena radna mjesta:
1. Samostalni stru~ni saradnik – prostorni
planer..........................................................1 izvr{ilac
2. Samostalni stru~ni saradnik za qudske resurse ............................................................1 izvr{ilac
3. Komunalni policajac ................. 1 izvr{ilac
4. Stru~ni saradnik za informati~ke poslove
.......................................................................1 izvr{ilac
Kandidat koji se prijavquje na konkurs treba da
ispuwava sqede}e uslove:
II - Op{ti uslovi:
1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili
za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice
lokalne samouprave,
5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak,
6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na
osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH (na nivou dr`ave ili entiteta) u pe-
riodu od tri godine od dana objavqivawa javnog
konkursa,
7. da ne slu`i kaznu izre~enu od strane
Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju, da nije pod optu`bom tog suda i da nije odbio
da se povinuje nalogu da se pojavi pred tim sudom.
III – Posebni uslovi:
Pod rednim brojem I – 1: VSS, dipl. prostorni planer, 1 godina radnog iskustva u struci, polo`en
stru~ni ispit za rad u organima uprave,
Pod rednim brojem I – 2: VSS, dipl. menayer, 1 godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni
ispit za rad u organima uprave,
Pod rednim brojem I – 3: VSS/V[S pravnog, ekonomskog ili tehni~kog smjera, 1 godina radnog
iskustva, polo`en stru~ni ispit za rad u organima
uprave,
Pod rednim brojem I – 4: SSS – IV stepen, elektrotehni~ar – smjer ra~unari, 1 godina radnog iskustva.
IV - Sukob interesa:
Kandidat ne mo`e obavqati du`nosti, aktivnosti
ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano u odredbama Zakona o
spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 73/08).
Na kandidata se odnose odredbe ~lan 151. Zakona o
lokalnoj samoupravi Republike Srpske (nespojivost).
V - Opis poslova:
Slu`benici i radnik obavqaju poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj
slu`bi op{tine Novi Grad
VI - Potrebna dokumenta:
Uz prijavu kandidat je du`an prilo`iti:
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- ovjerena kopija diplome o stru~noj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu,
- dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rad u
organima uprave, (osim za radno mjesto pod rednim brojem I – 4)
- uvjerewe suda da se protiv kandidata ne vodi
krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
- uvjerewe o neka`wavawu, ne starije od 3 mjeseca,
- li~nu izjavu ovjerenu od strane nadle`nog
organa da se kandidat ne nalazi u sukobu interesa,
kako je to navedeno u ta~ki IV javnog konkursa,
- li~nu izjavu, ovjerenu od strane nadle`nog
organa o ispuwavawu uslova iz ta~ke 6. i 7.
Op{tih uslova,
- *dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.
*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e samo
izabrani kandidat, prije zasnivawa radnog odnosa.
Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova se mogu dostaviti li~no ili putem
po{te na adresu: Op{tina Novi Grad, Na~elnik
op{tine, ulica Petra Ko~i}a br. 2, 79220 Novi
Grad sa naznakom: "Za javni konkurs za prijem
slu`benika u radni odnos na neodre|eno vrijeme".
Rok za podno{ewe prijave je 30 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Konkurs }e biti objavqen i na internet stranici
Op{tine Novi Grad www.opstina-novigrad.com.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se
razmatrati.
Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne
uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. O vremenu i mjestu sprovo|ewu intervjua kandidati }e
biti naknadno obavije{teni.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "DOSITEJ OBRADOVI]"
Pe}ani bb, Prijedor
Tel-faks: 052/231-201
E-mail: [email protected]
Broj: 362/13
Dana: 1.8.2013. god.
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11), r a s p i s u j e
se
K O N K U R S
za izbor nastavnika
1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 1
izvr{ilac, na 19 ~asova redovne nastave, na
odre|eno do 31.8.2014. g.;
2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac,
na odre|eno do povratka radnice sa porodiqskog
bolovawa;
Uslovi konkursa:
Osim op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu
- pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj:55/07), kandidati treba da imaju i
odgovaraju}u stru~nu spremu, odnosno da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. ta~. (1) a) i v) Zakona
o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i
104/11), te ~lana 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika
i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj:77/09)
Uz prijavu za konkurs neophodno je dostaviti i
sqede}e dokumente:
- diplomu ili uvjerewe o stru~noj spremi;
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili kopija
li~ne karte;
- izvod iz mati~ne kwige dr`avqana;
- dokumentaciju potrebnu za bodovawe regulisane ~lanom 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj:45/2012)
Sve naprijed navedene dokumente dostaviti u
originalu ili ovjerene fotokopije istih.
Kandidati su u prijavi du`ni navesti na koja
radna mjesta konkuri{u sa pozivom na ta~ku pod
kojom je za radno mjesto raspisan konkurs, u protivnom }e se dokumentacija smatrati nepotpunom.
Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa
Pravilnikom o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos
u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj:45/12).
Testirawe u skladu sa Pravilnikom o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj:45/12) za sve kandidate koji ispuwavaju uslove konkursa, za sva navedena radna
mjesta, obavi}e se 21.8.2013. godine u prostorijama
[kole sa po~etkom u 10 ~asova, a tada }e biti
saop{teni termini usmenog intervjua za sve kandidate pojedina~no.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i
posebnih uslova dostaviti li~no u {kolu ili
putem po{te na adresu {kole, JU Osnovna {kola
"Dositej Obradovi}", Pe}ani bb, Prijedor, sa naznakom "za konkurs".
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe.
JU MUZI^KA [KOLA "SAVO BALABAN"
PRIJEDOR
Broj: 0601-512 /13
Prijedor, 2.8.2013. g.
tel: 052 240-090 ili 052 240-091
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawe i vaspitawu i ~lana 76. Zakona o sredwem
obrazovawu i vaspitawu, ("Sl. gl. RS" br.74/08) i
~lana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima
prijema radnika u radni odnos u osnovnoj i sredwoj {koli ("Sl. gl. RS" br.45/12) direktor {kole
objavquje:
K O N K U R S
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Profesor violine 1 izvr{ilac - pripravnik
2. Profesor klavira 1 izvr{ilac - pripravnik
3. Profesor klavira 2 izvr{ioca na
odre|eno vrijeme do 30.12.2013. g. (zamjena odsutnih
radnika)
Uslovi:
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o
osnovnom i sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl.
glasnik RS" br. 74/08) i Pravilnika o vrsti
stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika
("Sl. gl. RS" br. 49/08 i 77/09), kandidati treba da
ispuwavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o
osnovnoj i sredwoj {koli.
Posebni uslovi:
Kandidati pod red.br. 1. - Diplomirani muzi~ar violinista
Kandidati pod red.br. 2. i 3. - Diplomirani
muzi~ar – klavirista
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti:
- ovjerenu kopiju diplome,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu,
- qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i
zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima,
(kandidati koji budu izabrani pre po~etka rada),
- uvjerewe nadle`nog suda o nevo|ewu
krivi~nog postupka,
- uvjerewe o neosu|ivavanosti,
- uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom
na evidenciji nezaposlenih koju izdaje Zavod za
zapo{qavawe,
- uvjerewe o prosje~noj ocjeni koje je kandidat ostvario tokom studirawa,
- uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u,
- rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko je kandidatu takav status
utvr|en) doneseno od strane Centra za socijalni
rad.
Napomena: Sa svim kandidatima }e se obaviti
inte rvju, o ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e
razmatrati.
Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na
adresu:
JU Muzi~ka {kola "Savo Balaban" Prijedor
Branislava Nu{i}a br. 9
52101 Prijedor
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske".
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA NOVI GRAD
O[ "DRAGAN VUJANOVI]"
SVODNA
Broj: 7/01-178/13.
Datum: 1.8.2013. godine
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 74/08) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu ("Slu`beni
glasnik RS" br. 104/11), direktor Osnovne {kole
"Dragan Vujanovi}" u Svodni, op{tina Novi Grad,
raspisuje:
K O N K U R S
za popunu sqede}ih radnih mjesta
1) Nastavnika matematike za 20 ~asova sedmi~no,
odre|eno radno vrijeme do 31.8.2014. godine - 1
izvr{ilac
2) Nastavnika matematike za 4 ~asa sedmi~no,
odre|eno radno vrijeme do 31.8.2014. godine - 1
izvr{ilac
3) Nastavnika fizike za 8 ~asova sedmi~no,
odre|eno radno radno do 31.8.2014. godine
-1 izvr{ilac
4) Nastavnika tehni~kog obrazovawa za 6 ~asova
sedmi~no, odre|eno radno do 31.8.2014. godine
– 1 izvr{ilac
Uslovi:
- Za sva gore navedena radna mjesta tra`e se kandidati sa radnim iskustvom.
- Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o
radu, kandidati moraju ispuwavati i posebne
uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu
i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u
osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09).
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije sqede}ih dokumenata:
1. Diplomu o zavr{enom fakultetu,
2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu
3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
4. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
5. Uvjerewe ili potvrda od zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje
je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica,
6. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa,
7. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno
rje{ewe,
8. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (poslije sticawa
diplome prvog ciklusa studija).
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerewe da pravosna`nom
presudom nisu osu|eni za krivi~na djela za koja je
izre~ena kazna u trajawu du`em od {est mjeseci,
izabrani kandidat }e dostaviti naknadno, prije
potpisivawa ugovora o radu.
Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e
pozvani na testirawe i intervju.
Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na
osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima
prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik RS", broj: 45/12).
Dokumenti prilo`eni uz prijavu na Konkurs ne}e
se vra}ati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa preko Zavoda za zapo{qavawe Republike
Srpske u dnevnom listu "Glas Srpske".
Rok stupawa na rad nastavnika je 2.9.2013. godine.
Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom, preporu~enom po{iqkom, na
adresu Osnovna {kola "Dragan Vujanovi}" Svodna,
Svodna bb 79229 Svodna sa naznakom "Za konkurs za
popunu upra`wenog radnog mjesta".
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
O[ "DESANKA MAKSIMOVI]"
O[TRA LUKA
Tel./faks: 052/337-156
Broj: 340/13
Dana: 2.8.2013. god.
Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11) i ~lana 4.
Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:45/12),
r a s p i s u j e se
30 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
K O N K U R S
za sqede}a radna mjesta
1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme u PO Batkovci;
2. Nastavnik matematike za 12 ~asova
sedmi~no, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme;
3. Nastavnik fizike za 14 ~asova sedmi~no, 1
izvr{ilac na neodre|eno vrijeme,
4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa za 8 ~asova
sedmi~no, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme,
5. Psiholog {kole za 80% radnog vremena, 1
izvr{ilac na odre|eno vrijeme.
Uslovi konkursa:
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu
– Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 55/07), kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove predvi|ene Zakonom o
osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i
104/11), Pravilnikom o stru~nim profilima i
zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj 77/09) i Pravilnika o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj 45/12).
Uz prijavu za konkurs kandidati su du`ni
dostaviti ovjerene fotokopije sqede}ih dokumenata:
- diplomu ili uvjerewe o stru~noj spremi;
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- uvjerewe o dr`avqanstvu;
- uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka;
- qekarsko uvjerewe }e se naknadno tra`iti
za kandidata koji bude primqen u radni odnos,
- uvjerewe o neosu|ivawu }e se tra`iti
naknadno za kandidata koji bude primqen u radni
odnos.
- za radno mjesto pod rednim brojem 5. kandidati su du`ni dostaviti i uvjerewe o polo`enom
stru~nom ispitu.
Kandidati su du`ni dostaviti dokumenta utvr|ena
Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:45/12)
I to:
1. uvjerewe ili potvrda od Zavoda za
zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
2. uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa (zaokru`ena na dvije decimale),
3. rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za
socijalni rad (ukoliko ga kandidat posjeduje),
4. uvjerewe o du`ini radnog sta`a u ili van
vaspitno-obrazovnog rada u {koli izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice.
Sa kandidatima za sva radna mjesta }e se obaviti
pismeni dio testa i intervju 20.8.2013. godine u 10
~asova u prostorijama {kole u O{troj Luci.
Kandidati koji ne budu primqeni u radni odnos,
dokumente dostavqene po konkursu mogu preuzeti u
kancelariji sekretara {kole od 26. do 30.8.2013.
godine.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i
posebnih uslova dostaviti li~no u {kolu ili
putem po{te na adresu {kole, O[ "Desanka Maksimovi}", O{tra Luka 110 b, 79263 O{tra Luka, sa
naznakom "za konkurs".
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA PRIJEDOR
O[ "BRANKO RADI^EVI]"
PETROVO
Tel. 052/370 024
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS",
broj 74/08, 71/09 i 104/11), direktor Javne ustanove
Osnovne {kole "Branko Radi~evi}" Petrovo, raspisuje:
KONKURS
za upra`wena radna mjesta
1. Nastavnik matematike, na neodre|eno vrijeme, 8 ~asova sedmi~no
2. Nastavnik fizike, na neodre|eno vrijeme,
12 ~asova sedmi~no
3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, na neodre|eno vrijeme, 7 ~asova sedmi~no
Osim op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu,
kandidati treba da imaju i odgovaraju}u stru~nu
spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovawu
i vaspitawu, i Pravilnika o prijemu radnika u
radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske" broj: 45/12).
Uz prijavu za konkurs neophodno je dostaviti i
sqede}e dokumente:
1. prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i
kontakt telefonom;
2. diplomu ili uvjerewe o stru~noj spremi;
3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
4. izvod iz mati~ne kwige dr`avqana;
5. uvjerewe o neosu|ivanosti;
6. ako je lice prijavqeno na Zavodi za zapo {qavawe, potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdata od strane Zavoda;
7. prosjek ocjena ostvaren tokom studirawa:
8. potvrdu o du`ini radnog sta`a ako je prethodno
bio zaposlen;
9. ako je lice korisnik socijalne pomo}i Rje{ewe
o socijalnom statusu.
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima dostavqa kandidat
koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivawa
radnog odnosa ne starije od 6 mjeseci.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova dostaviti putem po{te na adresu {kole,
Javna ustanova Osnovna {kola "Branko Radi~evi} "
Petrovo bb, 79102 Prijedor sa naznakom "Za
konkurs".
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe.
REPUBLIKA SRPSKA
GIMNAZIJA "PETAR KO^I]"
NOVI GRAD
Dositeja Obradovi}a 6
Broj: 01-342/13
Datum: 2.8.2013. godine
KONKURS
1. Profesor matematike - 1 izvr{ilac (16
~asova) na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine
Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Pored uslova predvi|enih Zakonom o radu –
Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj 55/07) kandidati treba da ispuwavaju
i posebne uslove u skladu sa ~lanom 75. Zakona o
sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08, 106/09 i 104/11)
i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i
stru~nih saradnika u gimnaziji ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 4/93).
Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom),
kandidati treba da dostave original ili ovjerene
kopije sqede}ih dokumenata:
- Diplomu o zavr{enom visokom obrazovawu;
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- Uvjerewe o dr`avqanstvu;
- Uvjerewe od nadle`nog okru`nog suda kojim
se potvr|uje da protiv kandidata nije potvr|ena
optu`nica niti je izre~ena nepravosna`na presuda za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog
integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog
nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem.
- Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica, u formi uvjerewa ili potvrde,
izdate od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen;
- Dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u
formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske
ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom
obrazovawu;
- Dokaz o statusu socijalno ugro`enog lica,
pod uslovom da posjeduje rje{ewe o statusu socijalno ugro`enog lica, izdatog od strane
nadle`nog centra za socijalni rad;
- Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (ukoliko
ima radnog sta`a), u formi uvjerewa izdatog od
strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerewe o
radnom sta`u izvan vaspitno-obrazovne ustanove u
kojoj je radni sta` ostvaren.
Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju
radne kwi`ice.
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
br.45/12.) bi}e vr{eno bodovawe kandidata, po
utvr|enim kriterijumima.
Kandidat koji bude odabran po konkursu }e
prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko
uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato od nadle`ne
ustanove.
Za kandidata koji bude izabran po konkursu
{kola }e od nadle`nog Centra javne bezbjednosti
zatra`iti uvjerewe o neosu|ivanosti, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Dostavqena dokumenta ne mogu biti starija od
6 mjeseci.
Ugovor o radu po~iwe te}i od dana prijema.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
uzimati u razmatrawe.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne
vra}a.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu {kole:
Dositeja Obradovi}a 6, 79220 Novi Grad, preporu~eno ili direktno u {kolu.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "DESANKA MAKSIMOVI]"
PRIJEDOR
Datum: 25.7.2013. god.
Dj.broj: 297/2013
Na osnovu ~lana 129. ta~ka m. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08,
71/09, 104/11), direktor {kole r a s p i s u j e:
O G L A S
za upra`wena radna mjesta
1. Profesor razredne nastave - 1 izvr{ilac pripravnik – za rad u PO Dowi Garevci, na
odre|eno vrijeme (do 31.8.2014. god.);
2. Profesor razredne nastave - 1 izvr{ilac ,
za rad u produ`enom boravku na odre|eno vrijeme
(do 30.6.2014. god.);
3. Profesor razredne nastave – 0,50%
izvr{ioca, za rad u produ`enom boravku, na
odre|eno vrijeme (do 30.6.2014. god.);
4. Nastavnik srpskog jezika i kwi`evnosti –
1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme;
5. Nastavnik matematike, 1 izvr{ilac –
pripravnik, na odre|eno vrijeme (do povratka
radnika sa funkcije);
6. Nastavnik fizike, za 4 ~asa sedmi~no, na
odre|eno vrijeme (do 30.6.2014. god.);
7. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, za 8
~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme (do 30.6.2014.
god.).
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu –
pre~i{}en tekst ("Sl. glasnik Republike Srpske"
br. 55/07), kandidati treba da imaju i odgovaraju}u
stru~nu spremu, odnosno da ispuwavaju uslove iz
~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
br. 74/08, 71/09, 104/11) i ~lana 3. Pravilnika o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 77/09,
86/10).
Uz prijavu na Oglas, neophodno je dostaviti
originale ili ovjerene kopije sqede}ih
dokumenata:
1. diplomu ili uvjerewe odgovaraju}e stru~ne
spreme;
2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
3. uvjerewe o dr`avqanstvu;
Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa
Pravilnikom o proceduri i kriterijumima
prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.45/12) te
je uz prijavu potrebno dostaviti i sqede}a
dokumenta:
1.
Uvjerewe ili potvrdu Zavoda za
zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene Oglasom;
2. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa za sve godine studija ili dodatak
diplomi;
3. Rje{ewe ukoliko je utvr|en status
socijalno ugro`enog lica donesenog od nadle`nog
Centra za socijalni rad;
4. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od
poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na
radnim mjestima koja su odgovarala stru~noj
spremi i profilu koji se tra`i ovim oglasom iz
kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stru~ne
spreme, du`ina ostvarenog radnog sta`a uz
naznaku dnevnog radnog vremena ili ovjerena
kopija radne kwi`ice (poslije sticawa stru~ne
spreme tra`ene Oglasom).
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti za rad sa djecom i uvjerewe o
neosu|ivanosti, izabrani kandidat }e dostaviti
naknadno, prije potpisivawa Ugovora o radu.
Kandidati su du`ni u prijavi navesti na koje
radno mjesto konkuri{u i pod kojom ta~kom je
navedeno u Oglasu.
Kandidati koji ispuwavaju uslove Oglasa,
pristupi}e testirawu dana 21.8.2013. u 9 ~asova a
zatim }e se obaviti i intervju sa kandidatima.
Procedura prijema kandidata u radni odnos,
vr{i}e se prema odredbama Pravilnika o
proceduri i kriterijima prijema radnika u radni
odnos u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik RS" br.
45/12).
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u
"Glasu Srpske".
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti
u razmatrawe.
Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova Oglasa
slati na adresu {kole sa naznakom "za oglas – ne
otvarati" .
Adresa: JU O[ "Desanka Maksimovi}" Prijedor,
ulica B. Nu{i}a 7.
O[ "BRANKO ]OPI]"
PRIJEDOR
Broj: 448/13
Dana: 19.7.2013. god.
Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 74/08. 71/09 i 104/11), a u vezi sa Odlukom direktora o slobodnim radnim mjestima,
broj 447/13 od 19.7.2013. godine
r a s p i s u j e se
K O N K U R S
za izbor i prijem nastavnika
1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme, do kraja {kolske 2013/2014.
2. Nastavnik razredne nastave – 2 izvr{ioca
na neodre|eno vrijeme.
3. Nastavnik u produ`enom boravku – na
odre|eno vrijeme, do 30.6.2014. godine.
4. Nastavnik matematike – 16 ~asova, na
odre|eno vrijeme, do 30.6.2014. godine.
5. Nastavnik matematike – 8 ~asova, na
odre|eno vrijeme, do 30.6.2014. godine.
6. Nastavnik fizike – 10 ~asova, na odre|eno
vrijeme, do 30.6.2014. godine.
7. Nastavnik srpskog jezika – 4 ~asa, na
odre|eno vrijeme, do 30.6.2014. godine.
8. Nastavnik osnova demokratije i qudskih
prava – 4 ~asa, na odre|eno vrijeme, do 30.6.2014.
godine.
Uslovi konkursa:
Osim op{tih uslova propisanih Zakonom o
radu – pre~i{}en tekst, ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 55/07), kandidati treba da
imaju i odgovaraju}u stru~nu spremu, odnosno da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. ta~. (1) a) i b) Zakona
o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i
104/11), te ~l. 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i
vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj 77/09).
Za radno mjesto pod rednim brojem 2. neophodno je
da kandidat ima najmawe godinu dana iskustva u
struci.
Uz prijavu za konkurs neophodno je dostaviti
sqede}e dokumente:
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili kopija
li~ne karte;
- uvjerewe o dr`avqanstvu;
- diplomu ili uvjerewe o stru~noj spremi;
- uvjerewe o radnom iskustvu u struci (kandidati za mjesto pod red.br. 2.)
Sve naprijed navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije istih.
Prijem u radni odnos vr{i}e se u skladu sa
Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj
45/12.), a na osnovu liste kandidata utvr|ene bodovawem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom, i to:
- vremena provedenog na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi zavod za zapo{qavawe na
podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen;
- prosjeka ocjena koje je kandidat ostvario
tokom studirawa;
- rezultata ostvarenih na intervjuu i testu;
- socijalnog statusa, i
- du`ine radnog sta`a.
Bodovawe }e se vr{iti na osnovu dostavqenih
uvjerewa i rje{ewa nadle`nih organa i ustanova i
provedenog intervjua i testa i to:
• uvjerewa ili potvrde Zavoda za zapo{qavawe
na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je
kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica i to po~ev od sticawa
stru~ne spreme tra`ene konkursom,
• uvjerewa izdatog od visoko{kolske ustanove
o ostvarenoj prosje~noj ocjeni tokom studirawa za
sve godine studija ili dodatka diplomi
• rje{ewa ukoliko je utvr|en status socijalno
ugro`enog lica donesenog od nadle`nog centra za
socijalni rad
• uvjerewa poslodavca kod kojeg je kandidat
bio zaposlen o radnom sta`u ostvarenom na radnim mjestima koja su odgovarala stru~noj spremi i
profilu koji se tra`i ovim konkursom i iz kojeg
se jasno vidi: - vrsta posla koju je kandidat
obavqao; - stepen stru~ne spreme predvi|ene za to
radno mjesto; - du`ina ostvarenog radnog sta`a po
vrstama posla uz naznaku koliko je bilo dnevno
trajawe radnog vremena), ili ovjerena kopija radne
kwi`ice.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko
uvjerewe o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne
starije od 6 mjeseci) prije zasnivawa radnog
odnosa.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 31
Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se
dostaviti li~no u {kolu ili putem po{te na
adresu: O[ "Branko ]opi}", ul. Rudni~ka br. 13.
Prijedor, sa naznakom "za konkurs".
Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e
podvrgnuti testu i intervjuu, a isti }e biti obavqeni u prostorijama {kole dana 19.8.2013. godine u
9 ~asova te stoga kandidati ne}e biti pojedina~no
obavje{tavani o terminu istoga.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe.
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA
PRIJEDOR
Broj: 757/13.
Datum, 5.8.2013. godine
Elektrotehni~ka {kola Prijedor raspisuje
KONKURS
o prijemu radnika u radni odnos
1. Profesor matematike na neodre|eno vrijeme
puna norma .................................................1 izvr{ilac
2. Profesor matematike na odre|eno vrijeme puna
norma do 31.8.2014. god. ...........................1 izvr{ilac
3. Diplomirani in`ewer elektrotehnike smjer
elektroenergetski puna norma na odre|eno vrijeme
do povratka radnika sa funkcije direktora
.......................................................................1 izvr{ilac
4. Diplomirani in`ewer elektrotehnike smjer
elektronika i telekomunikacije puna norma na
odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine
...................................................................... 1 izvr{ilac
5. Diplomirani in`ewer elektrotehnike smjer
elektronika i telekomunikacije na odre|eno vrijeme na 6 ~asova do 31.8.2014. godine
...................................................................... 1 izvr{ilac
6. Diplomirani in`ewer elektrotehnike smjer
ra~unarstva i informatike na odre|eno vrijeme na
6
~asova
do
31.8.2014.
godine
...................................................................... 1 izvr{ilac
Pored op{tih uslova, propisanih Zakonom o radu –
Pre~i{}eni tekst ("Sl. glasnik RS" broj: 55/07) i
posebnih uslova propisanih Zakonom o sredwem
obrazovawu i vaspitawu "Sl. glasnik RS" broj:
74/08,106/09. i 104/11. kandidat treba da ispuwava
uslove predvi|ene Pravilnikom o vrsti stru~ne
spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama
("Sl. glasnik RS" broj:29/12.)
Kandidati su obavezni prilo`iti:
1. Prosjek ocjena ostvarenih u toku studija;
2. Uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
3. Uvjerewe o socijalnom statusu;
4. Uvjerewe o radnom sta`u;
5. Original diplomu o zavr{enoj {koli ili
ovjerenu kopiju;
6. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
7. Uvjerewe o dr`avqanstvu;
8. Potvrdu da nije pravosna`nom presudom
osu|ivan za krivi~na djela protiv ustavnog poretka, {kola }e zatra`iti za kandidata koji bude
izabrani po konkursu od nadle`nog Centra javne
bezbjednosti, a prije zasnivawa radnog odnosa;
9. Qekarsko uvjerewe dostavi}e izabrani
kandidat prije zasnivawa radnog odnosa.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Prijave o potrebnim dokazima poslati na adresu:
JU Elektrotehni~ka {kola Prijedor, Nikole
Pa{i}a br. 4.
filijala DOBOJ
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
O[ "MILAN RAKI]" RUDANKA
Broj: 228/13
KONKURS
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik RS" broj 45/12), kandidati treba da ispuwavaju
i uslove predvi|ene Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika
i vaspita~a ("Sl. glasnik RS" broj 77/09).
Uz prijavu dostaviti sqede}a dokumenta:
- Diplomu,
- Rodni list,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Potvrdu Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju
jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen,
- Uvjerewe visoko{kolske ustanove - prosjek
ocjena,
- Rje{ewe Centra za socijalni rad o
utvr|enom statusu ugro`enog lica,
- Uvjerewe izdato od strane obrazovno-vaspitne ustanove odnosno drugog poslodavca ili ovjerena kopija radne kwi`ice sa podacima: vrsta
posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog
radnog sta`a po vrstama posla,
- Uvjerewe o ne vo|ewu krivi~nog postupka od
suda (po prijemu),
- Qekarsko uvjerewe (po prijemu).
O terminima odr`avawa testa i intervjua, kandidati koji budu ispuwavali uslove }e biti naknadno
obavije{teni.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Nepotpuna dokumentacija se ne}e uzeti u razmatrawe.
Prilikom podno{ewa molbe obavezno dostaviti email adresu i broj telefona.
Molbe slati na adresu: O[ "Milan Raki}" Rudanka, 74 213 Velika Bukovica.
Dodatne informacije mo`ete dobiti na broj telefona: 066/904-688, 053/286-278.
O[ "OZREN"
PAKLENICA DOWA
KONKURS
za izbor i imenovawe direktora
O[ "Ozren" Paklenica Dowa
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu
kandidati treba da ispuwavaju i sqede}e uslove:
- zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog
programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili
vi{u stru~nu spremu,
- najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti,
- nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se protiv wega ne vodi
krivi~ni postupak,
- ima predlo`en program rada i isti~e se svojim radom i sposobnostima za organizovawe vaspitno-obrazovnog rada {kole.
Kandidati koji konkuri{u za mjesto direktora
{kole uz prijavu na konkurs prila`u i sqede}u dokumentaciju:
- diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi,
- potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti,
- qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima,
- uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
- uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni
postupak,
- prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu,
- kratku biografiju sa podacima o kretawu u
struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a.
Rok za podno{ewe prijave na konkurs je 15 dana od
dana objavqivawa konkursa.
Direktor {kole imenuje se na period od 4 godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe. Kandidati }e o odluci o imenovawu direktora {kole biti obavije{teni pisanim putem u roku od 8 dana od dana dono{ewa
odluke [kolskog odbora.
Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora
O[ "Ozren" Paklenica Dowa bi}e objavqen u
dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave na konkurs slati na adresu: Osnovna
{kola "Ozren" Paklenica Dowa 74255 ili u sekretarijat {kole sa naznakom "prijava na konkurs".
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
O[ "RADOJE DOMANOVI]" OSJE^ANI
Broj: 348/13
Osnovna {kola "Milan Raki}" Rudanka raspisuje
konkurs za slobodna radna mjesta:
OGLAS
za popunu radnog mjesta
1. Nastavnik fizike, 6 ~asova za PO Kotorsko do 30.6.2014. godine,
2. Nastavnik matematike, 12 ~asova za centralnu {kolu do 30.6.2014. godine,
3. Nastavnik matematike, 16 ~asova za PO Kotorsko - pripravnik,
4. Nastavnik srpskog jezika, 17 ~asova za centralnu {kolu - pripravnik.
1. Nastavnik fizike 12 ~asova – 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine - bez radnog iskustva,
2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa 8 ~asova –
1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine – 1 godina radnog iskustva,
3. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine – 1 godina
radnog iskustva,
4. Nastavnik hemije 8 ~asova - 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do 31.12.2013. godine - 1 godina
radnog iskustva.
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu,
Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i
Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema
Uslovi:
U skladu sa ~lanom 105, 106. i 107. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS"
broj 74/08 i 104/11) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilo`e sqede}u dokumentaciju:
1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o
zavr{enom fakultetu odgovaraju}eg smjera,
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
4. Uvjerewe od nadle`nog suda o nevo|ewu
krivi~nog postupka,
5. Uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj
sposobnosti (po prijemu kandidata),
6. Uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (Zavod za zapo{qavawe),
7. Uvjerewe o prosjeku ocjene ostvarene tokom
studirawa,
8. Rje{ewe o socijalnom statusu kandidata
(Centar za socijalni rad),
9. Ovjerenu kopiju radne kwi`ice (ukoliko
posjeduje sta`),
10. Intervju sa kandidatima }e se odr`ati
20.8.2013. godine sa po~etkom u 10 ~asova,
11. Kontakt telefon kandidata.
Dokumente slati na adresu:
O[ "Radoje Domanovi}" Osje~ani 74 225 Osje~ani.
Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.
Nepotpuna dokumentacija ne}e se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ
O[ "DOSITEJ OBRADOVI]"
DOBOJ
Broj: 397/13
KONKURS
za prijem u radni odnos
Na odre|eno radno vrijeme:
1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac
do 31.8.2014. godine,
2. Nastavnik fizike – 1 izvr{ilac, do kraja
nastavne godine na 4 ~asa sedmi~no,
3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 1
izvr{ilac, do kraja nastavne godine na 4 ~asa
sedmi~no,
4. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvr{ilac, do
povratka radnika sa funkcije, na 18 (osamnaest)
~asova sedmi~no.
Na neodre|eno radno vrijeme:
1. Nastavnik srpskog jezika na 8 (osam) ~asova
sedmi~no
Uslovi:
Prema Zakonu o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
i Dopunama zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Uz prijavu dostaviti ovjerene kopije dokumenata:
- Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o
zavr{enom fakultetu odgovaraju}eg smjera,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Uvjerewe od nadle`nog suda o nevo|ewu
krivi~nog postupka,
- Uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (Zavod za zapo{qavawe),
- Uvjerewe o prosjeku ocjene ostvarene tokom
studirawa,
- Ovjerenu kopiju radne kwi`ice.
Prijave slati na adresu {kole: Hilandarska 2, 74
000 Doboj. Nepotpune i neblagovremene prijave
ne}e se razmatrati.
Sa kandidatima }e se 21.8.2013. godine u 10 ~asova
izvr{iti intervju i pismeni dio testa.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "SVETI SAVA" MODRI^A
MODRI^A
Broj: 03-738/13
Na osnovu ~lana Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj: 74/08, 71/09, 104/11), ~lana 47 stav 1. Statuta
JU Osnovne {kole "Sveti Sava" Modri~a, direktor
{kole ogla{ava
PONI[TEWE DIJELA JAVNOG KONKURSA
Poni{tava se dio javnog konkursa za popunu
upra`wenih radnih mjesta u JU Osnovnoj {koli
"Sveti Sava" Modri~a broj: 03-724/13 od 26.7.2013.
godine, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske", a
koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem:
10. Pedagog {kole u C[ Modri~a 1 iz vr{ilac (na odre|eno radno vrijeme do povratka
radnice sa bolovawa)
Dio javnog konkursa se poni{tava zbog gubitka
trudno}e i vra}awa radnice na posao.
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA BROD
JU O[ "LIJE[]E"
LIJE[]E, BROD
Broj: 519/13
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08, 71/09 i 104/11), Javna
ustanova Osnovna {kola "Lije{}e" Lije{}e, Brod
objavquje sqede}u:
DOPUNU OGLASA
Broj 508/13 od 26.7.2013. godine, objavqen
31.7.2013. godine
U Oglasu broj 508/13 od 26.7.2013. godine, objavqenom 31.7.2013. godine u ta~ki 3. nakon podnaslova
"[kolski psiholog" dodaje se tekst:
"1 izvr{ilac sa pola radnog vremena na odre|eno
vrijeme do povratka radnice sa trudni~kog bolovawa i porodiqskog odsustva."
JU CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA
SMETWAMA U RAZVOJU
"BUDU]NOST" DERVENTA
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na odre|eno
vrijeme
A) Nastavnik predmetne nastave - 1
izvr{ilac; tiflopedagog-profesor, odnosno diplomirani defektolog-tiflolog, za rad sa djecom
o{te}enog vida, na odre|eno vrijeme, do kraja nastavnog perioda {kolske 2013/2014. godine a najkasnije do 30.6.2014. godine;
B) Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac,
tiflopedagog-profesor, odnosno diplomirani defektolog-tiflolog, za rad sa djecom o{te}enog
vida, na odre|eno vrijeme, do kraja nastavnog perioda {kolske 2013/2014. godine a najkasnije do
30.6.2014. godine;
C) Vaspita~ - 1 izvr{ilac, tiflopedagogprofesor, odnosno diplomirani defektolog-tiflolog, za rad sa djecom o{te}enog vida, na odre|eno
vrijeme, do kraja nastavnog perioda {kolske
2013/2014. godine a najkasnije do 30.6.2014. godine;
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu
("Slu`beni glasnik RS" broj: 55/07) kandidati
treba da ispuwavaju i uslove u skladu sa ~l. 91. i
~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik RS" broj: 74/08, 71/09 i 104/11)
i ~lana 6. stav 1. ta~ka d. podta~ka 1. Pravilnika o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS"broj: 77/09 i 86/10).
Uz prijavu sa biografijom i brojem telefona kandidati su du`ni dostaviti:
- Diplomu o odgovaraju}oj vrsti stepenu
stru~ne spreme (ovjerenu fotokopiju diplome),
- Uvjerewe visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa,
- Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu
(ovjerenu fotokopiju uvjerewa)
- Uvjerewe o radnom sta`u ste~enom nakon
sticawa stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat
bio zaposlen ukoliko je kandidat bio zaposlen u
tra`enom zvawu, na odgovaraju}im poslovima u
struci (iz uvjerewa jasno treba da se vidi: vrsta
posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog
radnog sta`a po vrstama posla),
- Potvrdu o vremenu provedenom evidenciji
nezaposlenih lica nakon sticawa stru~ne spreme
tra`ene konkursom,
- Rje{ewe o utvr|enom socijalnom statusu (ako
se radi o socijalno ugro`enom licu),
- Izvod iz MKR,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu.
Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e
pozvani na intervju.
Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na
osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijima
prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik RS"broj: 45/12).
Kandidati koji budu primqeni na upra`wena
radna mjesta, prije zasnivawa radnog odnosa, obavezni su dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj,
fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa
u~enicima, koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci (prije zakqu~ewa Ugovora o radu), a Uvjerewa
o neka`wavawu {kola }e tra`iti slu`benim
putem.
Kandidati treba da posjeduju voqu i spremnost za
rad u ustanovi koja {koluje djecu sa posebnim potrebama - slijepu i slabovidnu djecu i djecu sa kombinovanim smetwama.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na
adresu Centra, Stevana Nemawe broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom: "za konkurs za popunu
upra`wenog radnog mjesta" ili po{tom na istu
adresu. Kontakt telefon: 053/333-340, 331-876.
Napomena: Kandidati su u prijavi du`ni navesti
za koje radno mjesto konkuri{u.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
razmatrane.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
JU O[ "[AMAC" [AMAC
KONKURS
za prijem radnika u radni odnos
Na odre|eno vrijeme:
1. Nastavnik wema~kog jezika, polo`en
stru~ni ispit, jedan izvr{ilac, 2 ~asa, do kraja
nastave {kolske 2013/2014. godine.
2. Nastavnik razredne nastave, polo`en
stru~ni ispit, 1 izvr{ilac, do povratka radnice
sa porodiqskog odsustva,
3. Nastavnik razredne nastave, pripravnik,
jedan izvr{ilac, do 31.8.2014. godine.
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radupre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj:
32 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
55/07), kandidat treba da ispuwava uslove propisane ~lanom 107. Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS"broj: 74/08,
71/09 i 104/11) i ~lanom 5. Pravilnika o stru~nim
profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS" broj:
77/09 i 86/10).
Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,
adresom prebivali{ta, email adresom i brojem telefona, kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije sqede}ih dokumenata:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
- Diplomu o zavr{enom fakultetu
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom {kolovawa
- Uvjerewe sa Biroa za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko kandidat ima status socijalno ugro`enog lica)
Qekarsko uvjerewe kandidat }e dostaviti nakon
izbora po konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa.
Uvjerewe o neosu|ivanosti za izabranog kandidata, [kola }e pribaviti slu`benim putem, a
prije zasnivawa radnog odnosa.
Konkurs je objavqen 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol
{kole ili putem po{te na adresu JU Osnovna
{kola "[amac" [amac, ulica Dositeja Obradovi}a
br. 4, 76230 [amac, sa naznakom "Prijava na konkurs".
Kandidati koji ispuwavaju uslove bi}e pozvani na
intervju i testirawe.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
razmatrane.
Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik RS"broj: 45/12).
O[ "CRKVINA" GORWA CRKVINA
[AMAC
KONKURS
za popuwavawe upra`wenih radnih mjesta
1. Logoped-defektolog, na 50% radnog vremena na odre|eno vrijeme.
Kandidat mora da ispuwava sqede}e uslove:
Op{ti uslovi:
1. Da je dr`avqanin RS ili BiH
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no
djelo u~iweno protiv li~nog dostojanstva, morala,
polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i
drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim
licem.
Pored op{tih uslova kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik
RS"broj: 74/08, 71/09 i 104/11), i Pravilnikom o
proceduri i kriterijima prijema radnika u radni
odnos u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS"
broj: 45/12).
Kandidati su du`ni da uz prijavu na konkurs dostave sqede}e dokumente:
1. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
3. Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi
4. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
nakon sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme
5. Uvjerewe o prosjeku ocjena koje je kandidat
ostvario tokom studirawa
6. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od strane nadle`nog
Centra za socijalni rad (ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe)
7. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili kopija radne kwi`ice.
Po zavr{enom konkursu, a prije zasnivawa radnog
odnosa, izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za
rad sa u~enicima ne starije od 6 mjeseci.
Sva dokumenta prilo`ena uz prijavu moraju biti
u originalu ili ovjerena kopija ne starija od 6
mjeseci.
Rok za podno{ewe prijave je 8 dana od dana objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem
po{tena adresu: O[ "CRKVINA" 76239 Gorwa
Crkvina.
Kandidati koji budu ispuwavali uslov konkursa
}e biti naknadno obavije{teni o terminu
odr`avawa testa i intervjua.
Izbor kandidata }e se izvr{iti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u osnovnoj {koli.
JU O[ "OBUDOVAC"
OBUDOVAC
KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1. Nastavnik demokratije, 2 ~asa sedmi~no, na
neodre|eno radno vrijeme sa radnim iskustvom,
2. Nastavnik matematike, 12 ~asova sedmi~no,
na neodre|eno radno vrijeme sa radnim iskustvom,
3. Nastavnik wema~kog jezika, 16 ~asova
sedmi~no, na neodre|eno radno vrijeme sa radnim
iskustvom
4. Nastavnik engleskog jezika, 12 ~asova
sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme sa radnim
iskustvom, do 31.8.2014. godine.
5. Logoped, 1 izvr{ilac, 50% radnog vremena,
na odre|eno do 31.8.2014. godine.
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o
radu, kandidat treba da ispuwava i uslove propisane ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS"broj: 74/08,
71/09 i 104/11) i Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i
vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS"broj: 77/09 i
86/10).
Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije sqede}ih dokumenata:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih
- diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti
ili ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na
sprema
- uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa
- Uvjerewe ili potvrda Zavoda za zapo{qavawe
RS na podru~ju jedinice gdje je kandidat prijavqen
o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih
lica
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od strane nadle`nog
centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe,
- Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen a koje
Sadr`i sqede}e podatke:
a) vrsta posla
b) stepen stru~ne spreme
c) du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama
posla
Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno prera~unati u
puno radno vrijeme.
- Qekarsko uvjerewe o op{tih zdravstvenoj,
psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima naknadno dostavqa kandidat koji bude izabran a konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
- Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e
tra`iti slu`benim putem od nadle`nog dr`avnog
organa nakon {to kandidat bude izabran.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave se mogu podnositi li~no, na protokol
{kole ili putem po{te na adresu JU Osnovna
{kola "Obudovac" 76235 Obudovac.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.
Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik RS"broj: 45/12).
JU O[ "GORWA SLATINA"
GORWA SLATINA
KONKURS
za sqede}a radna mjesta
1. Nastavnik razredne nastave na odre|eno
vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva.
2. Nastavnik wema~kog jezika na odre|eno
vrijeme do 31.8.2014. godine – 8 ~asova nedjeqno.
3. Nastavnik fizike na odre|eno vrijeme do
31.8.2014. godine - 2 ~asa nedjeqno.
Kandidat mora da ispuwava sqede}e uslove:
Op{ti uslovi:
- da je dr`avqanin RS ili BiH
- da je stariji od 18 godina
- da ima op{tu zdravstvenu sposobnost
- da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no
djelo u~iweno protiv li~nog dostojanstva, morala,
polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog
ili drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim
licem.
Posebni uslovi:
1. Da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa zavr{en prvi ciklus studijskog programa i
stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu i najmawe 1 godinu radnog iskustva na poslovima nastave.
Kandidati su du`ni uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona i
email adresom (ukoliko je posjeduje) dostaviti i
sqede}a dokumenta:
1. Uvjerewe o dr`avqanstvu
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
3. Diplomu o zavr{enoj {koli
4. Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticawa stru~ne
spreme
5. Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa
6. Uvjerewe o statusu socijalno ugro`enog
lica (ukoliko je isti socijalno ugro`en)
7. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u ili
kopiju kwi`ice
8. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka
9. Rje{ewe o statusu borca ili RVI odnosno
~lana porodice boraca ili RVI ukoliko kandidat
isto posjeduje.
Po zavr{enom konkursu a prije zasnivawa radnog
odnosa izabrani kandidat du`an je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za
rad sa u~enicima ne starije od 6 mjeseci.
Sva dokumenta prilo`ena uz prijavu moraju biti u
originalu ili ovjerena kopija.
Rok podno{ewa prijave je 8 dana od dana objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.
Prijave sa dokazima dostaviti li~no ili putem
po{te na adresu: Osnovna {kola "Gorwa Slatina",
76238, Gorwa Slatina.
O terminima odr`avawa testa i intervjua kandidati koji budu ispuwavali uslove }e biti naknadno
obavije{teni.
O[ "PETAR KO^I]"
74212 SJENINA RIJEKA
KONKURS
za slobodna radna mjesta
Na odre|eno vrijeme:
1. Nastavnik wema~kog jezika za 10 ~asova - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa.
2. Nastavnik muzi~ke kulture za 6 ~asova - 1
izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30.6.2014. godine.
Uslovi oglasa:
Radnik treba da ispuwava uslove prema Zakonu o
osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilniku o
sistematizaciji (VII ili VI stepen). Potrebna dokumenta su:
- Diploma o zavr{enoj {koli,
- uvjerewe o prosjeku ocjena,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- uvjerewe da nije osu|ivan
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak
- uvjerewa ako je bio prijavqen i koje vrijeme
Zavoda za zapo{qavawe RS
- rje{ewe Centra za socijalni rad.
Testirawe i razgovor }e se obaviti 19. avgusta
2013. godine u {koli sa po~etkom u 9 ~asova.
Kandidati koji ne budu primqeni dokumenta mogu
preuzeti u upravi {kole. [kola nije u mogu}nosti
da putem po{te izvr{i povrat dokumenata.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
O[ "VUK STEFANOVI] KARAYI]"
DOBOJ
OGLAS
za sqede}a radna mjesta
1. Nastavnik srpskog jezika - puna norma 1
izvr{ilac (na neodre|eno vrijeme - sa radnim
iskustvom)
2. Nastavnik srpskog jezika – 13 ~asova 1
izvr{ilac (na neodre|eno vrijeme - bez radnog
iskustva)
3. Nastavnik fizike - 10 ~asova 1 izvr{ilac (na
odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine - sa radnim
iskustvom)
Uslovi:
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske"broj: 55/07) kandidati treba da ispuwavaju
i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u
osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"broj: 77/09 i 86/10):
a) da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa zavr{en prvi ciklus studijskog programa i
stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu;
b) da imaju qekarsko uvjerewe od nadle`ne
zdravstvene ustanove o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima
v) da isu osu|ivani pravosna`nom presudom za
krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog ili drugog
nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem.
Uz prijavu sa adresom prebivali{ta i telefonskim brojem, kandidat je du`an dostaviti dokaze o
ispuwenosti uslova (original ili ovjerene kopije) i to:
1. Diploma o ste~enom obrazovawu
2. Rodni list
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu
4. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka
5. Uvjerewe o radnom iskustvu
6. Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i
zdravstvenoj sposobnosti za rad (dostavqa samo
odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivawa
radnog odnosa).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj: 45/12) bi}e vr{eno bodovawe kandidata, po
utvr|enim kriterijumima.
Ukoliko ispuwava uslove, u radni odnos bi}e
primqen kandidat koji ostvari najve}i broj bodova po kriterijumima utvr|enim pomenutim Pravilnikom.
Kandidati, uz obaveznu dokumentaciju, treba da
dostave i:
- dokaz o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica, u formi uvjerewa ili potvrde,
izdate od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen.
- dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u
formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske
ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom
obrazovawu.
- dokaz o statusu socijalno ugro`enog lica,
pod uslovom da posjeduje rje{ewe o statusu socijalno ugro`enog lica, izdatog od strane
nadle`nog Centra za socijalni rad.
- dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (ukoliko
ima radno iskustvo) u formi uvjerewa izdatog od
strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerewe o
radnom iskustvu izvan vaspitno-obrazovne ustanove
u kojoj je radno iskustvo ostvareno iz koje se jasno
vidi:
a) vrsta posla
b) stepen stru~ne spreme
v) du`ina ostvarenog radnog iskustva po vrstama posla.
Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju radne
kwi`ice.
Uvjerewe o neosu|ivanosti, od nadle`nog Centra
javne bezbjednosti (prema mjestu ro|ewa kandidata), zatra`i}e {kola, nakon {to kandidat bude
izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Komisija za prijem radnika sa kandidatima koji
ispuwavaju uslove oglasa obavi}e intervju i testirawe u srijedu, 21.8.2013. godine, u 8 ~asova, uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti kontakt
telefon.
Dostavqena dokumentacija mora biti u originalu
ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e
biti uzete u razmatrawe.
Dokumenta prilo`ena uz prijavu na konkurs se
ne}e po{tom vra}ati kandidatima, ali se mogu
li~no preuzeti u sekretarijatu {kole.
Prijave slati po{tom na adresu: O[ "Vuk Stefanovi} Karayi}"Doboj, Srpskih sokolova broj 2,
74000 Doboj.
filijala BIJEQINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA ZVORNIK
OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
ZVORNIK
Broj: 01-381/13
Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu i ~lanom 28. stav 1. Zakona o izmenama
i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj:104/11), i Pravilnika o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske" broj 45/12), direktor Osnovne muzi~ke
{kole u Zvorniku r a s p i s u j e:
KONKURS
Za prijem profesora u radni odnos na odre|eno
vrijeme {kolska 2013/2014. godina
1. Profesor violine norma ~asova 24, sa
iskustvom
2. Profesor gitare norma ~asova 24, sa
iskustvom
3. Profesor flaute norma ~asova 24,
pripravnik
4. Profesor hora 2 ~asa, sa iskustvom
5. Orkestar 4 ~asa i kamerna muzika 2 ~asa,
sa iskustvom
Uslovi konkursa:
- ima odgovaraju}i nivo obrazovawa - zavr{en
prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u
odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku
ili vi{u stru~nu spremu, Pravilnik o stru~nim
profilima i zvawima nastavnika, stru~nih
saradnika i vaspita~a ("Sl. gl RS" 77/09)
- ima qekarsko uvjerewe (dostaviti prije
zasnivawa radnog odnosa).
- nisu pravosna`nom presudom osu|ivana za
krivi~na dijela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog
integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog
nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem.
A) da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH,
dokazuje se uvjerewem o dr`avqanstvu
B) da je punoqetan, {to se dokazuje izvodom iz
mati~ne kwige ro|enih ili kopijom li~ne karte.
V) Potvrdu o vremenu sprovedenom na evi denciji nezaposlenih lica koje vodi zavod za
zapo{qavawe, gdje je kandidat prijavqen
G) uvjerewe o prosjeku ocjena koji je kandidat
ostvario tokom studirawa izdatu od visoko{kolske
ustanove ili dodatkom u diplomi.
D) rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad.
\) du`ina radnog sta`a, uvjerewe izdato od
vaspitno-obrazovne ustanove ili ovjerena kopija
radne kwi`ice.
I) du`ina radnog sta`a za lice koje je steklo
radni sta` van vaspitno-obrazovne ustanove
J) kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
imaju testirawe i intervju.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana
objavqivawa u novinama "Glas Srpske" Bawaluka.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 33
Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti
po{tom na adresu:
Osnovna muzi~ka {kola, ulica Sveti Sava 71/a
Zvornik
BOSNA I HERCEGOVINA
- REPUBLIKA SRPSKA
JU MUZI^KA [KOLA "STEVAN STOJANOVI]
- MOKRAWAC"
BIJEQINA
Adresa: Kara|or|eva 5
Broj: 377/13
Na osnovu ~lana 129. Zakona o Osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Zakona o sredwem obrazovawu
i vaspitawu ("Sl. gl. Republike Srpske" br.74/08,
71/09 i 104/11), direktor {kole raspisuje:
KONKURS
za izbor i prijem nastavnika u radni odnos:
Na neodre|eno vrijeme:
- Profesor gitare 2 izvr{ioca
- Profesor flaute 1 izvr{ilac
Na odre|eno vrijeme
- Profesor violine 1 izvr{ilac
- Profesor violon~ela 40% sedmi~ne norme
Potrebno radno iskustvo: jedna godina i vi{e.
Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom o radu
kandidat treba da ispuwava uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom i sredwem obrazovawu i vaspitawu i Pravilnika o stru~noj spremi nastavnika
u muzi~koj {koli.
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs sa kratkom biografijom
2. Originalna diploma ili ovjerena fotokopija
3. Rodni list
4. Uvjerewe o dr`avqanstvu
5. Qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene
ustanove dostavqa se nakon izbora kandidata a
prije zasnivawa radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci)
6. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka
7. Uvjerewe da lice nije osu|ivano - dostavqa
samo kandidat koji bude izbran
8. Uvjerewe fakulteta o prosjeku ocjena tokom
studirawa,
9. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawa Republike
Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenog lica
10. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u u vaspitno-obrazovnoj ustanovi ili ovjerena fotokopija
radne kwi`ice (kandidati treba da imaju najmawe
1 godinu radnog iskustva u nastavi ).
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti
na adresu;
Javna ustanova Muzi~ka {kola "Stevan Stojanovi}
Mokrawac" Bijeqina, Kara|or|eva broj 5.
Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske".
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "ALEKSA [ANTI]"
OSMACI
Broj: 03 - 94/13
Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnoj {koli
("Sl. glasnik RS" broj 74/08), i na osnovu ~lana 11.
Zakona u posredovawu u zapo{qavawu ("Sl. gl. RS"
broj 30/10), direktor {kole, r a s p i s u j e:
K O N K U R S
za popunu upra`wenih radnih mjesta i to:
1. Nastavnik matematike i fizike - puna
norma – odre|eno vrijeme – do povratka radnika sa
funkcije – 1 izvr{ilac,
2. Nastavnik matematike i fizike – puna
norma – na neodre|eno vrijeme – 1 izvr{ilac.
Uslovi konkursa:
Visoka ili vi{a {kolska sprema prema ~lanu 106.
Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa.
Potrebna dokumenta slati na adresu:
JU O[ "Aleksa [anti}" Osmaci, telefon broj
056/337 - 303.
Bosna i Hercegovina
REPUBLIKA SRPSKA
JU GIMNAZIJA "FILIP VI[WI]"
BIJEQINA
Ra~anska 94
Broj: 1423/12.
Na osnovu ~lana 76. ta~ka 1. Zakona o sredwem
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08, 106/09 i 104/11), i
~lana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima
prijema radnika u radni odnos ("Slu`beni glasnik RS" broj: 45/12), direktor Javne ustanove
Gimnazije "Filip Vi{wi}" u Bijeqini, dana
8.7.2013. godine,
raspisuje
KONKURS
za upra`weno radno mjesto:
1. Prof. psihologije, 16 ~asova u nastavi, na
neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac;
2. Prof. ra~unarstva i informatike, 15
~asova u nastavi, do povratka radnice sa bolovawa,
1 izvr{ilac;
3. Prof. matematike, 5 ~asova u nastavi, do
povratka radnice sa bolovawa, 1 izvr{ilac;
4. Prof. fizike, 7 ~asova u nastavi, na
odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine, 1
izvr{ilac.
Uslovi konkursa
Pored op{tih uslova, propisanih Zakonom o radu,
kandidati treba da ispuwavaju i uslove iz ~lana
75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik RS" br.74/08, 106/09 i 104/11)
i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i
saradnika u gimnaziji ("Slu`beni glasnik RS" br.
11/93), kao i uslove iz Pravilnika o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos
("Slu`beni glasnik RS", broj: 45/12)
Posebni uslovi: Za upra`weno radno mjesto pod
brojem 1. /prof. psihologije/ kandidati na
konkursu du`ni su prilo`iti uvjerewe o
polo`enom stru~nom ispitu za rad u nastavi.
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a
dokumenta:
1. Dokaz o ste~enoj stru~noj spremi;
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu;
4. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka;
5. Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom
na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod
za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavqen;
6. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa koju izdaje visoko{kolska ustanova ili
je dodatak diplomi;
7. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato
od strane obrazovno-vaspitne ustanove u kojoj je
sta` ostvaren ili od strane poslodavca kod kojeg
je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne
kwi`ice;
8. Kratku biografiju;
9. Kopiju li~ne karte.
Napomena: Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i
fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima
kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani na
konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Tako|e,
uvjerewe o neosu|ivanosti {kola }e zatra`iti
slu`benim putem od nadle`ne ustanove nakon {to
kandidat bude izabran, a prije zasnivawa radnog
odnosa.
Testirawe i intervju }e obaviti komisija za
prijem radnika po konkursu, dana 19.8.2013. godine,
u 10 ~asova, prostorije {kole.
Sva dokumenta moraju biti originalna ili
ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave se
ne}e uzimati u razmatrawe.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Konkurs objaviti posredstvom Zavoda za
zapo{qavawe Republike Srpske i dnevnih novina
"Glas Srpske" Bawaluka.
Prijave slati na adresu:
Gimnazija "Filip Vi{wi}" 76 300 Bijeqina,
Ra~anska 94.
Informacije na telefon: 055/250-076 ili 055/250944.
REPUBLIKA SRPSKA
JU SREDWO[KOLSKI CENTAR
"MIHAILO PETROVI] ALAS"
UGQEVIK
Tel. 055/772-250,771-221
Broj: 1024/2013
Javna ustanova Sredwo{kolski centar "Mihailo
Petrovi} Alas" Ugqevik, raspisuje
KONKURS
za prijem u radni odnos
1. Profesor matematike, 1 izvr{ilac, puna
norma, na neodre|eno vrijeme.
2. Profesor matematike, 1 izvr{ilac, puna
norma, na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine
3. Profesor matematike, 1 izvr{ilac, 15
~asova, na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine
4. Profesor biologije, 1 izvr{ilac, 12
~asova, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa
bolovawa
5. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1
izvr{ilac, puna norma, do povratka radnika sa porodiqskog odsustva
6. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1
izvr{ilac, pola norme, na odre|eno vrijeme do
30.6.2014. godine
7. Profesor informatike, 12 ~asova, na
odre|eno vrijeme do povratka radnika sa porodiqskog odsustva.
Uslovi:
Pored uslova predvi|enih Zakonom o radu i Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08,
106/09 i 104/2011) kandidati treba da ispuwavaju i
uslove propisane Pravilnikom o vrsti stru~ne
spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 29/12)
i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika
i stru~nih saradnika u gimnaziji ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj 11/93)
Procedura prijema radnika bi}e obavqena u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
broj 45/12).
Uz prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom
kandidati su du`ni da dostave sqede}a dokumenta:
1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
2. Uvjerewe o dr`avqanstvu;
3. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka;
4. Ovjerenu kopiju diplome;
5. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa koju izdaje visoko {kolska ustanova ili dodatak diplomi ukoliko na diplomi nema prosjek
ocjena;
6. Uvjerewe ili potvrdu od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje
je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica nakon sticawa
stru~ne spreme tra`ene konkursom
7. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato
od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice (odnosi se na
kandidate koji imaju radno iskustvo).
8. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko je kandidatu takav status
utvr|en) donesen od nadle`nog centra za socijalni
rad.
9. Rje{ewe o priznavawu statusa borca, statusa RVI ili statusa ~lana porodice poginulih
boraca (ukoliko kandidat posjeduje navedeno
rje{ewe)
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima kandidati dostavqaju
nakon {to budu odabrani na Konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Za kandidate koji budu izabrani na Konkursu
{kola }e prije zasnivawa radnog odnosa od
nadle`nog Centra javne bezbjednosti zatra`iti
uvjerewe o neosu|ivanosti.
Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su du`ni dostaviti li~no ili putem po{te na
adresu:
Javna ustanova Sredwo{kolski centar "Mihailo
Petrovi} Alas" Ugqevik, Kara|or|eva 19, 76330
Ugqevik, sa naznakom
"Za konkurs".
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata
ne}e se razmatrati.
Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e intervjuisani i testirani. O vremenu i mjestu testirawa i intervjua svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni
telefonski, pa je potrebno da u prijavi dostave i
broj telefona. Ukoliko se na konkurs ne prijavi
lice sa radnim iskustvom bi}e primqen pripravnik.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa.
REPUBLIKA SRPSKA
JU SREDWO[KOLSKI CENTAR
"VUK KARAYI]" LOPARE
Telefon: 055/650-184
E-mail: [email protected]
Broj: 428/13
Na osnovu ~lana 76. i 99. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj
74/08, 106/09 i 104/11), direktor {kole raspisuje:
KONKURS
za upra`wena radna mjesta
1. Profesor srpskog jezika na 16 ~asova - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme – do 31.8.2014. g.
2. Profesor matematike – na 18 ~asova - 1
izvr{ilac na neodre|eno vrijeme
3. Profesor ruskog jezika na 6 ~asova - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme – do 31.8.2014. g.
4. Profesor elektrotehni~ke grupe predmeta
na 20 ~asova - 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme –
do 31.8.2014. g
5. Profesor latinskog jezika na 2 ~asa - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme – do 31.8.2014. g.
6. Profesor prava na 12 ~asova - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme - do 31.8.2014. g.
7. Profesor psihologije na 4 ~asa - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme – do 31.8.2014. g.
8. Profesor likovne kulture na 3 ~asa - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme – do 31.8.2014. g.
9. Profesor muzi~ke kulture na 3 ~asa - 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme – do 31.8.2014. g.
10. Profesor ekonomske grupe predmeta na 10
~asova - 1 izvr{ilac, do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa
Uslovi konkursa
Pored op{tih uslova, propisanih Zakonom o raduPre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS" br.
55/07), kandidati treba da ispuwavaju i uslove iz
~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br.74/08, 106/09 i
104/11) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim
tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu `beni glasnik RS" br. 29/12) i Pravilnika o
vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u
gimnaziji ("Slu`beni glasnik RS" br. 11/93).
Kandidati pod rednim brojem 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. i 10.
da imaju polo`en stru~ni ispit.
Kandidati pod rednim brojem 2, 4. i 6. da imaju
radno iskustvo od 1 godine u nastavi.
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a
dokumenta:
- Kratku biografiju;
- Diplomu o zavr{enom fakultetu;
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- Uvjerewe o dr`avqanstvu;
- Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka
- Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom
na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod
za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen;
- Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa koju izdaje visoko{kolska ustanova ili je dodatak diplomi;
- Rje{ewe nadle`nog Centra za socijalni rad
o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica, ukoliko se nalazi na evidenciji Centra;
- Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato
od strane obrazovno-vaspitne ustanove u kojoj je
sta` ostvaren ili od strane poslodavca kod kojeg
je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne
kwi`ice;
- Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti za rad sa u~enicima kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani na konkursu, a prije
zasnivawa radnog odnosa;
- Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e
zatra`iti slu`benim putem od nadle`ne ustanove
nakon {to kandidat bude izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj
{koli ("Slu`beni glasnik RS" br. 45/12).
O vremenu i mjestu testirawa i intervjua svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona, pa je potrebno da u
prijavi, uz ta~nu adresu, dostave broj telefona.
Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave se
ne}e uzimati u razmatrawe.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave slati na adresu: JU S[C "Vuk Karayi}"
Lopare, Dositeja Obradovi}a bb, 75240 Lopare.
filijala ISTO^NO SARAJEVO
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "JOVAN DU^I] "
^AJNI^E
Na osnovu ~lana 114. stav 1. i ~lana 129. stav 3.
ta~ka m) Zakona o Osnovnom obrazovawu i
vaspitawu / "Slu`beni glasnik RS " br.74 /08 i 71 /
09 i 104 /11/ i ~lana 4. Pravilnika o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli / "Slu`beni glasnik RS " broj 45 /12/
direktor {kole
raspisuje
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Nastavnik demokratije 3 ~asa na odre|eno
radno vrijeme do 30.6.2014. godine.
2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa 11 ~asova
na odre|eno radno vrijeme do 30.6.2014. godine.
3. Nastavnik matematike i fizike...............centralna {kola, puna norma – na neodre|eno
radno vrijeme.
4. Nastavnik matematike i fizike ..........
podru~no odjeqewe Zaborak, 12 ~asova matematike
i 4 ~asa fizike na odre|eno vrijeme do 30.6.2014.
godine.
Nastavnici koji budu primqeni po konkursu stupaju na rad po prijemu i potpisivawem ugovora o
radu na odre|eno i neodre|eno radno vrijeme.
Prijavqeni kandidati treba da, osim uslova
utvr|enih Zakonom o radu, ispuwavaju
uslove propisane ~lanom 105. Zakona o Osnovnom
obrazovawu i vaspitawu, Pravilnikom o stru~nim
profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u Osnovnoj {koli / "Sl. glasnik
RS ", br. 77 / 09 i 86 /10/ i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni
odnos u osnovnoj {koli / "Slu`beni glasnik RS "
broj 45/12/
Uz prijavu na raspisani konkurs kandidati su
du`ni dostaviti sqede}a dokumenta ili ovjerene
fotokopije:
1. Diplomu o zavr{enoj {koli ili uvjerewe o
zavr{noj godini;
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu;
4. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti sa u~enicima dostavqaju samo
odabrani kandidati po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa;
5. uvjerewe da nisu osu|ivani pravosna`nom
presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala slu`bene du`nosti,
polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i
drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim
licem.
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli / "Slu`beni glasnik RS " br. 45 /12/ bi}e
vr{eno bodovawe kandidata, po utvr|enim kriterijima.
Ukoliko ispuwava op{te uslove, u radi odnos
bi}e primqen kandidat koji ostvari najve}i broj
bodova po kriterijumima utvr|enim pomenutim
Pravilnikom.
Kandidati uz obaveznu dokumentaciju, treba da
dostave i:
- uvjerewe ili potvrda izdata od zavoda za
zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
34 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
- uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom
studirawa;
- rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno
rje{ewe;
- uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice /posle sticawa diplome
prvog ciklusa studija / ili uvjerewe o sta`u izvan
vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je radni sta`
ostvaren iz koga se jasno vidi:
a) vrsta posla,
b) stepen stru~ne spreme i
v) du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama
posla;
Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju radne
kwi`ice.
Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e testirani i intervjuisani.
Dostavqena ovjerena dokumentacija ne smije biti
starija od 6 mjeseci.
Dokumenti prilo`eni uz prijavu na konkurs ne}e
se vra}ati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Ukoliko se na konkurs ne javi diplomirani nastavnik ili nastavnik odgovaraju}e struke u radni
odnos }e se primiti radnik na osnovu Uputstva o
anga`ovawu neverifikovanih lica na mjesto nastavnika.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa
dostaviti na adresu:
JU Osnovna {kola "Jovan Du~i}" ^ajni~e, Ul.
Igumana Vasilija bb
Email adresa [email protected] teol.net.
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "PALE " PALE
Ul. Milana Simovi}a br. 26
71420 Pale
[email protected]
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Profesor razredne nastave 1 izvr{ilac,
odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine.
2. Nastavnik srpskog jezika 1 izvr{ilac 8 ~asova,
do 31.8.2014. godine.
3. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac puna norma,
do 31.8.2014. godine.
4. Nastavnik wema~kog jezika 1 izvr{ilac 12
~asova, do 31.8.2014. godine.
Uz prijavu na raspisani konkurs kandidati su
du`ni dostaviti sqede}a dokumenta:
1. Ovjerena kopija diplome,
2. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
4. Uvjerewe od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu
provedenom
na
evidenciji
nezaposlenih lica,
5. Potvrda o prosjeku ocjena tokom studirawa,
6. Rje{ewe o socijalnom statusu,
7. Uvjerewe o du`ini radnog sta`a ste~enog u
vaspitno-obrazovnoj ustanovi ili van we nakon
sticawa stru~ne spreme ili profila tra`enog
konkursom ili ovjerena kopija radni~ke kwi`ice.
8. Qekarsko uvjerewe (prila`e kandidat
koji bude prvi na listi, a prije zasnivawa radnog
odnosa)
9. Uvjerewe o neosu|ivanosti CJB prema mjestu
ro|ewa za kandidata koji je izabran pribavqa poslodavac prije zasnivawa radnog odnosa.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom
slati na adresu:
Osnovna {kola "Pale " Pale, Milana Simovi}a
br. 26, 71420 Pale
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "TRNOVO " TRNOVO
Trnovskog bataqona br. 33
71220 Trnovo
Tel. 057/610-394
E-mail: [email protected]
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ( "Slu`beni glasnik RS " broj:
74/08, 71/09 i 104/11) i ~lana 25. Statuta Osnovne
{kole "Trnovo " Trnovo, direktor {kole
raspisuje
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa na neodre|eno vrijeme – 4 ~asa.........1 izvr{ilac
2. Nastavnik fizike na neodre|eno vrijeme 6 ~asova........1 izvr{ilac
Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu –
pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS",
br.55/07), kandidati moraju ispuwavati i posebne
uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS",
br.74/08, 71/09, 104/11) i Pravilnikom o stru~nim
profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni
glasnik RS", br.77/09, 86/10 ) i to:
1. VSS, V[S - zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg
studijskog programa ili ekvivalent
Kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta:
1. Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom
2. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o
zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i
stru~no zvawe u odre|enoj oblasti
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu
4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
5. Uvjerewe o neka`wavawu
Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti
originali ili ovjerene kopije.
Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijuma prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni
glasnik RS", br.45/12 )
Uz navedenu dokumentaciju kandidati su du`ni dostaviti:
1. Uvjerewe ili potvrdu od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje
je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica,
2. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom
studirawa,
3. Rje{ewe o utvr|enom statusu Socijalno
ugro`enog lica doneseno od strane nadle`nog
Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe,
4. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (Poslije sticawa
diplome Prvog ciklusa studija)
Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno
mjesto, prije zasnivawa radnog odnosa, obavezan je
dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj
i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu Osnovna {kola "Trnovo"
Trnovo, Trnovskog bataqona 33, 71220 Trnovo, sa
naznakom "Za konkurs za popunu upra`wenih radnih mjesta" ili li~no sekretaru {kole.
Testirawe i intervju sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavqen u ponedjeqak,
19.8.2013. godine, sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama {kole.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "ALEKSA [ANTI]" VOJKOVI]I
Ul. Druge sarajevske brigade br. 57
71123 Isto~no Sarajevo
Tel/Faks 057/350-649
E mail:[email protected]
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnoj {koli
("Sl. gl." broj 74/08, 71/09 i 104/11), direktor
Osnovne {kole "Aleksa [anti}" Vojkovi}i raspisuje,
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Nastavnik wema~kog jezika jedan izvr{ilac 14
~asova na neodre|eno vrijeme
2. Nastavnik razredne nastave – voditeq
produ`enog boravka jedan (1) izvr{ilac (puna
norma) na odre|eno vrijeme do kraja nastave u
{kolskoj 2013/14. godini.
3. Nastavnik razredne nastave – voditeq
produ`enog boravka jedan (1) izvr{ilac ( ½
norme) na odre|eno vrijeme do kraja nastave u
{kolskoj 2013/14. godini.
Uslovi konkursa:
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu
kandidat treba da ispuwava uslove propisane
~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik" broj 74/08, /1/09 i 104/11), i
Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, i stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl.
gl." broj 77/09 i 86/10).
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti ovjerenu kopiju sqede}ih dokumenata:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na
sprema.
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa,
- Uvjerewe biroa za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog
lica (ukoliko kandidat ima status ugro`enog
lica).
- Uvjerewe o radnom iskustvu i na kojim poslovima,
- Qekarsko uvjerewe kandidat }e dostaviti nakon
izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa
- Uvjerewe o neosu|ivawu tra`i}e {kola za kandidata koji bude izabran putem konkursa
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti
na adresu {kole.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "SRBIJA" PALE
Ul. Dobrovoqnih davalaca krvi br. 22
71420 Pale
Tel. 057/225-170
e-mail: [email protected]
KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1. Nastavnik srpskog jezika, devet ~asova norme, na
odre|eno vrijeme za rad u podru~noj {koli
Podgrab, do 30.6.2014. godine,
2. Nastavnik wema~kog jezika, puna norma za rad u
centralnoj {koli, na odre|eno vrijeme do
30.6.2014. godine,
3. Nastavnik wema~kog jezika, osam ~asova norme
za rad u podru~noj {koli Podgrab, na odre|eno
vrijeme do 30.6.2014. godine,
4. Nastavnik geografije, puna norma za rad u
centralnoj {koli, do povratka radnika sa
porodiqskog odsustva, a najdu`e do 30.6.2014.
godine,
5. Nastavnik engleskog jezika, {est ~asova norme
za rad u podru~noj {koli Podgrab, do povratka
radnika sa porodiqskog odsustva a najdu`e do
30.6.2014. godine,
6. Profesor razredne nastave, puna norma za rad u
centralnoj {koli, do povratka radnika sa
porodiqskog odsustva, a najdu`e do 30.6.2014.
godine,
7. Profesor razredne nastave, puna norma za rad u
centralnoj {koli, na odre|eno vrijeme do
30.6.2014. godine,
8. Profesor razredne nastave, puna norma, za rad u
produ`enom boravku u centralnoj {koli, na
odre|eno vrijeme do 30.6.2014. godine,
9. Profesor razredne nastave, 50% radnog
vremena, za rad u produ`enom boravku u centralnoj
{koli, na odre|eno vrijeme do 30.6.2014. godine.
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu,
kandidat treba da ispuwava uslove propisane
~lanom 105 Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
br. 74/08, 71/09 i 104/11) i ~lanom 2 i 3
Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 77/09 i
86/10).
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni
dostaviti ovjerenu kopiju sqede}ih dokumenta:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent, odnosno visoka ili vi{a stru~na
sprema,
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa,
- Uvjerewe biroa za zapo{qavawe o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko kandidat ima status
ugro`enog lica)
- Uvjerewe o radnom iskustvu kandidata i na kojim
poslovima je radio,
- Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka,
- Qekarsko uvjerewe (qekarsko uvjerewe kandidat
}e dostaviti nakon izbora po konkursu a prije
zasnivawa radnog odnosa)
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana
objavqivawa.
Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa
naznakom "prijava na konkurs" na sqede}u adresu:
JU Osnovna {kola "Srbija", ul. Dobrovoqnih
davalaca krvi br.22 Pale.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
uzimati u razmatrawe.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "JOVAN DU^I]" KASINDO
Ul. Mladi~ka br. 3
71 216 Isto~na Iliya
Tel: 057 316 865
E-mail: [email protected]
Na osnovu pozitivnih zakonskih propisa i ukazanih potreba Osnovna {kola "Jovan Du~i}" Kasindo
raspisuje:
KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1. Nastavnik matematike (puna norma) – 1
izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva;
2. Nastavnik biologije (8 ~asova) – 1 izvr{ilac
na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva;
3. Nastavnik razredne nastave – voditeq
produ`enog boravka (puna norma) – 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme do kraja nastave u {kolskoj
2013/14. godini;
4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa i informatike (2 ~asa) – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme.
Uslovi konkursa:
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu,
kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane
Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08,
71/09 i 114/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne
spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj: 77/09).
Uz prijavu na konkurs i kra}u biografiju kandidati su du`ni dostaviti ovjerene fotokopije
sqede}ih dokumenata:
1. Diploma o zavr{enom fakultetu,
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu,
4. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i
zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od {est mjeseci, }e dostaviti, prije potpisivawa Ugovora o
radu, kandidat koji bude primqen u radni odnos.
Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:
45/12).
Dokumentacija potrebna za bodovawe prilikom
utvr|ivawa liste kandidata za prijem u radni
odnos, koju treba dostaviti uz prijavu na konkurs:
1. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili
dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa;
2. Uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za
zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, ukoliko se
kandidat trenutno nalazi na evidenciji zavoda;
3. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca
kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (poslije sticawa diplome
prvog ciklusa studija), ukoliko kandidat ima
radno iskustvo;
4. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za
socijalni rad, ukoliko kandidat ima status socijalno ugro`enog lica.
Sva dokumenta koja kandidat dostavi moraju biti
originali ili ovjerene fotokopije.
Za kandidata koji bude izabran putem konkursa,
prije zasnivawa radnog odnosa {kola }e tra`iti
uvjerewe o neosu|ivawu.
Testirawe i pisani intervju sa kandidatima
obavi}e se u ponedjeqak, 19. avgusta 2013. godine,
sa po~etkom u 10 ~asova, u prostorijama [kole.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti
iskqu~ivo putem po{te, sa naznakom "za konkurs",
na sqede}u adresu:
Osnovna {kola "Jovan Du~i}" Kasindo
Ul. Mladi~ka br. 3
71 216 Isto~na Iliya.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe.
Obavje{tewe o prijemu i rang-lista izvr{i}e se
21. avgusta 2013. godine.
U slu~aju da prijavqeni kandidat nije zadovoqan
odlukom direktora, mo`e podnijeti prigovor
[kolskom odboru u roku od osam (8) dana od dana
prijema obavje{tewa. Odluka [kolskog odbora je
kona~na.
Kandidati koji ne budu primqeni li~ne dokumente
mogu preuzeti u kancelariji sekretara [kole.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "SVETI SAVA"
ROGATICA
Preobra`ewska bb.
Tel. 058/415-261
E - mail : [email protected]
raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos
1. Nastavnik fizike – 1 izvr{ilac na odre|eno
vrijeme, do 31.12.2013. godine, za 4 ~asa sedmi~no,
Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog programa
i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent:
- profesor fizike, diplomirani fizi~ar sa
polo`enom pedago{kom grupom predmeta,
diplomirani astrofizi~ar sa polo`enom
pedago{kom grupom predmeta,
- nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku
akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim
predmetom,
2. Nastavnik matematike – 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme, do 31.12.2013. godine, za 12
~asova sedmi~no,
Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent:
- profesor matematike, profesor matematike i
informatike, profesor matematike i
informatike za osnovnu {kolu, diplomirani
matemati~ar sa polo`enom pedago{kom grupom
predmeta,
- nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku
akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim
predmetom,
3. Nastavnik ruskog jezika - 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme, do 31.12.2013. godine, za 20
~asova sedmi~no,
Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent:
- profesor ruskog jezika i kwi`evnosti ili
profesor koji u diplomi o zavr{enom fakultetu
ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je ruski
jezik samostalan ili ravnopravan predmet,
- nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku
akademiju, grupa ruski jezik i kwi`evnost, ili
drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je ruski jezik
upisan u diplomi o zavr{enoj vi{oj {koli,
4. Nastavnik muzi~ke kulture – 1 izvr{ilac na
odre|eno vrijeme, do 31.12.2013. godine, za 4 ~asa
sedmi~no,
Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili
ekvivalent:
- profesor muzi~ke kulture ili profesor koji u
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 35
diplomi o zavr{enom fakultetu ima upisanu
dvopredmetnu grupu u kojoj je muzi~ka kultura
samostalan ili ravnopravan predmet, akademski
muzi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom
predmeta, diplomirani muzi~ar – muzi~ki pedagog
ili diplomirani muzi~ki pedagog, diplomirani
muzi~ar – diplomirani muzikolog ili etnomuzikolog sa polo`enom pedago{kom grupom
predmeta, - nastavnik koji ima zavr{enu
Pedago{ku akademiju, grupa za muzi~ku kulturu,
29/2012), na osnovu ~lana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijeme radnika u radni
odnos u sredwoj {koli direktor {kole raspisuje,
5. Nastavnik srpskog i ruskog jezika – 1
izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do povratka
radnika sa bolovawa, puna norma ~asova,
1. Francuski jezik, 1 izvr{ilac – profesor
francuskog jezika, 2 ~asa
2. Wema~ki jezik, 1 izvr{ilac – profesor
wema~kog jezika, 10 ~asova
3. Fizika, 1 izvr{ilac – profesor fizike; 10
~asova
4. Ekologija i biologija, 1 izvr{ilac 4 ~asa , profesor biologije
5. Uslu`ivawe – 8 ~asova, 1 izvr{ilac menayer
hotelijerstva ili restorater,
6. Poznavawe robe, 1 izvr{ilac, - 4 ~asa, profesor hemije
7. Dermatologija, 1 izvr{ilac doktor medicine, 4
~asa,
8. Fizikalna terapija - 2 ~asa, doktor medicine
9. Umjetni~ko oblikovawe, 1 izvr{ilac, profesor
likovne umjetnosti 2 ~asa
10. Istorija umjetnosti, profesor likovne umjetnosti, 4 ~asa
11. Estetika struke - profesor likovne umjetnosti, 2 ~asa
12. Tehnologija zanimawa, 1 izvr{ilac diplomirani in`ewer tehnologije, 2 ~asa,
13. Psihologija, 1 izvr{ilac profesor psihologije 4 ~asa,
14. Tehnologija materijala, 1 izvr{ilac –
diplomirani in`ewer tehnologije, 2 ~asa,
15. Kozmetologija, 1 izvr{ilac, 2 ~asa, diplomirani farmaceut, diplomirani kozmetolog
16. Prakti~na nastava za zanimawe kozmeti~ki
tehni~ar, 1 izvr{ilac diplomirani kozmetolog
ili kozmeti~ar, 10 ~asova,
17. Prakti~na nastava /za struku ugostiteqstvo i
turizam/, 1 izvr{ilac, menayer hotelijerstva, 12
~asova
18. Profesor saobra}ajne grupe predmeta, 1
izvr{ilac:
- osnovi saobra}aja i transporta 3 ~asa
- bezbjednost i regulisawe saobra}aja 3 ~asa
- mehanizacija pretovara 2 ~asa
- saobra}ajna infrastruktura 3 ~asa
- organizacija prevoza 4 ~asa
- prakti~na nastava 4 ~asa , /ukupno 15 ~asova
teorijske nastave i 4 ~asa prakti~ne nastave/.
Diplomirani in`ewer saobra}aja, smjer drumski
saobra}aj.
Uslovi: Zavr{en prvi ciklus studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj
oblasti ili ekvivalent:
- profesor srpskog jezika i kwi`evnosti, odnosno
profesor kwi`evnosti i srpskog jezika,
- profesor srpskog jezika u ~ijoj je diplomi ili
nazivu studija naveden srpski jezik kao samostalan
ili ravnopravan predmet, - nastavnik sa
zavr{enom Pedago{kom akademijom koji u nazivu
studija ili diplomi ima srpski jezik kao
samostalan ili ravnopravan predmet, - profesor,
odnosno nastavnik koji je do 6. aprila 1992. godine
na teritoriji SFRJ stekao diplomu za izvo|ewe
nastave srpskohrvatskog, odnosno hrvatskosrpskog
jezika i kwi`evnosti jugoslovenskih naroda,
- profesor ruskog jezika i kwi`evnosti ili
profesor koji u diplomi o zavr{enom fakultetu
ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je ruski
jezik samostalan ili ravnopravan predmet, nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku
akademiju, grupa ruski jezik i kwi`evnost, ili
drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je ruski jezik
upisan u diplomi o zavr{enoj vi{oj {koli,
6. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac, na
odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine,
Uslovi: Zavr{en prvi ciklus studijskog
programa i stru~no zvawe u odre|enoj
oblasti ili ekvivalent:
- profesor razredne nastave ili profesor koji u
diplomi o zavr{enom fakultetu ima upisanu
dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava
samostalan ili ravnopravan predmet, - nastavnik
razredne nastave sa zavr{enom Pedago{kom
akademijom, smjer razredna nastava,
- u~iteq sa zavr{enom u~iteqskom {kolom koji se
zatekao u radnom odnosu u vrijeme stupawa na snagu
Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.77/09).
Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti dokaze o
ispuwavawu op{tih i posebnih uslova
(originalne ili ovjerene fotokopije) i to:
- Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,
adresom i kontakt telefonom,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj
sposobnosti za rad sa u~enicima, koje ne mo`e
biti starije od {est mjeseci (dostavqa se nakon
izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog
odnosa),
- Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi,
- Uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za
zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih,
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa ili
dodatak koji je izdat uz diplomu,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko kandidat ima status
ugro`enog lica),
- Uvjerewe o radnom iskustvu i na kojim
poslovima ili ovjerena kopija radne kwi`ice,
- Uvjerewe o neosu|ivanosti za izabranog
kandidata, {kola }e pribaviti slu`benim putem, a
prije zasnivawa radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata
ne}e se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova (sa
naznakom "Prijava na Javni konkurs") dostaviti na
adresu: JU Osnovna {kola "Sveti Sava",
Preobra`ewska bb., 73220 Rogatica.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
REPUBLIKA SRPSKA
SREDWA [KOLA "28. JUNI"
ISTO^NO NOVO SARAJEVO
Ul. Stefana Nemawe 10
71123 Isto~no Sarajevo
Tel-faks: 057/342-523
E-mil: [email protected]
Na osnovu ~lana 99. Zakona o sredwoj {koli,
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08),
na osnovu Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim
tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj
KONKURS
za prijem radnika na odre|eno radno vrijeme do
31.8.2014. godine
/ nepuna norma/
Uslovi:
Za navedena radna mjesta pored op{tih uslova
predvi|enih Zakonom o radnim odnosima kandidati treba da ispuwavaju uslove u skladu sa Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu /
"Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08/.
Uz prijave na navedeni konkurs kandidati su
du`ni prilo`iti ovjerene kopije dokumenata:
- kratku biografiju sa kontakt telefonom i
adresom stanovawa,
- diplomu o zavr{enom fakultetu i uvjerewe o
prosje~noj ocjeni tokom studirawa ili dodatak
diplomi /prema Pravilniku o vrsti stru~ne
spreme nastavnika i saradnika u sredwim
tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama
/"Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 29/12/.
- Uvjerewe o dr`avqanstvu
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih
- Dokaz o vremenu sprovedenom na evidenciji nezaposlenih lica, je uvjerewe ili potvrda koju izdaje
zavod za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne
samouprave gdje je kandidat prijavqen
- Dokaz o ostvarenom radnom sta`u – ovjerena fotokopija radne kwi`ice ili uvjerewe izdato od
strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.
- Ukoliko se prijavquje socijalno ugro`eno lice,
status dokazuje rje{ewem o utvr|enom statusu donesenog od nadle`nog centra za socijalni rad.
Kandidati koji budu izabrani u radni odnos a
prije zasnivawa radnog odnosa, obavezni su
dostaviti: Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i
fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima.
[kola }e zatra`iti od nadle`ne ustanove
uvjerewe o neosu|ivanosti za kandidata koji budu
izabrani u radni odnos a prije zasnivawa radnog
odnosa.
Izabrani kandidati obavezni su u sekretarijat
dostaviti cipsovu prijavu o mjestu boravka.
Prijavu sa potrebnom dok umentacijom
dostaviti Sredwoj {koli "28. juni" Stefana
Nemawe 10, Lukavica, Isto~no Sarajevo,
po{tom ili li~no.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata,
komisija ne}e razmatrati, ve} }e biti evidentirane, konstatuju}i da nisu dostavqene blagovremeno ili da prijave na javni konkurs nisu potpune,
komisija }e donijeti zakqu~ak kojim se takve prijave odbacuju.
Konkurs }e biti otvoren osam dana od dana objavqivawa.
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "PETAR PETROVI] WEGO["
ISTO^NA ILIYA
Ul. Banovi}a Strahiwe 8
telefon: 057/340 – 896, faks: 057/340 – 895,
e-mail: [email protected]
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) direktor O[
"Petar Petrovi} Wego{ " Isto~na Iliya raspisuje:
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta
1. Nastavnik francuskog jezika – 1 izvr{ilac, 20
~asova, na neodre|eno vrijeme;
2. Nastavnik informatike – 1 izvr{ilac, 17
~asova, na neodre|eno vrijeme;
3. Nastavnik biologije – 1 izvr{ilac, 20 ~asova,
na odre|eno vrijeme za {kolsku 2013/14. godinu;
4. Voditeqi u produ`enom boravku – 4 izvr{ioca,
puno radno vrijeme, profesori razredne nastave,
na odre|eno vrijeme do kraja nastavnog procesa u
{kolskoj 2013/14. godini.
Uslovi: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog
odnosa, kandidati moraju ispuwavati uslove iz
~lana 105. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i
104/11) i uslove propisane Pravilnikom o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:77/09
i 86/10).
Prijem u radni odnos vr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik RS" br: 45/12).
Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni dostaviti ovjerene kopije sqede}ih dokumenata:
- diploma o ste~enom stru~nom zvawu,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi
krivi~ni postupak,
- uvjerewe ili potvrdu izdatu od zavoda za
zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica nakon sticawa odgovaraju}e
stru~ne spreme,
- uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi,
- rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za
socijalni rad (ako kandidat ima utvr|en taj status),
- uvjerewe o du`ini radnog sta`a izdato od
strane vaspitno-obrazovne ustanove ili poslodavca gdje je sta` ostvaren ili kopija radne
kwi`ice.
Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e, naknadno, izabrani kandidati, a prije zasnivawa
radnog odnosa.
Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e zatra`iti
slu`benim putem od nadle`nog organa za izabranog kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa
obavi}e se intervju i pismeni dio testa o ~emu }e
kandidati biti blagovremeno obavije{teni.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti
uzete u razmatrawe.
Prilo`ena dokumentacija ne}e se vra}ati kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske".
Op{ti uslovi:
- da su dr`avqani Republike Srpske odnosno BiH,
- da su stariji od 18 godina,
- da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost,
- da nisu osu|ivani za krivi~na djela u~iwena
protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene
du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem.
Posebni uslovi:
- Da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa –
zavr{en prvi ciklus studijskog programa i
stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu),
Potrebna dokumenta;
- Ovjerena kopija diplome,
- Uvjerewe o prosjeku ocjenu tokom studirawa,
- Uvjerewe biroa za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih,
- Uvjerewe o du`ini radnog sta`a ili ovjerena
kopija radne kwi`ice,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko kandidat ima status
ugro`enog lica),
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak,
- Uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za
rad sa u~enicima (dostavi}e primqeni kandidat)
Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavqivawu.
Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na
konkurs" na adresu Osnovna {kola "Rudo", ul. Cara
Du{ana br. 35, Rudo, 73260.
REPUBLIKA SRPSKA
JU SREDWO[KOLSKI CENTAR "27. JANUAR "
ROGATICA
Ul. Srpske sloge 116
Tel: 058-420-681
e-mail:[email protected]
Na osnovu ~lana 75. i 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS"
br.74/08, 106/09) i ~lana 29. i 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sredwem obrazovawu i
vaspitawu ("Sl. gl. RS", br:104/11), direktor
{kole, r a s p i s u j e
KONKURS
o slobodnim radnim mjestima – nastavnika
za {kolsku 2013/14. godinu
1. Profesor srpskog jezika - 18 ~asova do
31.8.2014. godine
2. Profesor srpskog jezika – 4 ~asa do
30.6.2014. godine
3. Profesor muzi~ke kulture – 4 ~asa do
30.6.2014. godine
4. Prof. stru~ne nastave u struci {umarstvo
i obrada
drveta – 20 ~asova do 31.8.2014. godine
5. Prof. engleskog jezika – 2 ~asa do
30.6.2014. godine
6. Prof. stru~ne nastave u ma{inskoj struci
– 4 ~asa do 30.6.2014. godine
7. Nastavnik prakti~ne nastave zanimawe varilac 18 ~asova do 30.6.2014. godine
I – Op{ti uslovi:
1. da je dr`avqanin RS, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost i psihofizi~ku sposobnost za rad sa djecom,
4. da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za
krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa
nad djetetom ili maloqetnim licem.
Prijave slati na adresu:
II – Posebni uslovi:
O[ "Petar Petrovi} Wego{" Isto~na Iliya, ul.
Banovi}a Strahiwe 8, 71123 Isto~no Sarajevo, sa
naznakom prijava na konkurs – navesti radno mjesto.
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "RUDO" RUDO
Ul. Cara Du{ana br. 35
Tel./faks 058/700 – 270,
e–mail:[email protected]
Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj
74/08, 71/09, i 104/11) i ~lanom 2. i 3. Pravilnika
o stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik RS" broj 77/09 i 86/10) direktor Osnovne
{kole "Rudo" raspisuje:
JAVNI KONKURS
1. Profesor biologije – 12 ~asova na odre|eno
vrijeme do povratka radnika sa bolovawa,
2. Profesor hemije – 8 ~asova na odre|eno vrijeme
do 30.12.2013. god,
3. Profesor fizike – 10 ~asova na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. god,
1. Zavr{en fakultet odgovaraju}eg smjera u skladu
sa Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim
i sredwim stru~nim {kolama ("Sl. gl. RS",
br:29/12) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme
nastavnika i stru~nih saradnika u gimnaziji
("Slu`b. glasnik RS", br:11/93).
III – Potrebna dokumentacija:
- prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
- uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- izvod iz mati~ne kwige dr`avqana,
- qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene
ustanove o op{toj i psihofizi~koj sposobnosti za
rad sa djecom (dostavqa se nakon odabira kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa),
- ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerewe
o zavr{enom {kolovawu,
- uvjerewe fakulteta o prosjeku ocjena tokom
studirawa,
- uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe Republike
Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ili
- dokaz o radnom iskustvu.
36 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Prije prijema u radni odnos, obavi}e se intervju
sa kandidatima.
Sa izabranim kandidatom zakqu~i}e se ugovor o
radu po dostavi svih potrebnih dokumenata, shodno
~lanu 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS "br:74/08).
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Prijava sa originalnim dokumentima o ispuwavawu uslova oglasa dostaviti na adresu: JU SREDWO[KOLSKI CENTAR "27. JANUAR"
Rogatica, ul. Srpske sloge br:98. 73220 Rogatica.
Sva bli`a obavje{tewa mogu se dobiti na telefone: 058/420-081, 058-420-681.
OP[TINA RUDO
Ul. Dragoquba Dra`e Mihajlovi}a 41
73260 Rudo
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:41/03),
~lana 18. Zakona o sistemu javnih slu`bi
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:68/07
i 109/12), Odluke Skup{tine op{tine Rudo o
raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe
direktora JZU Domu zdravqa "Dr Stojana i
Qubica" Rudo ("Slu`beni glasnik op{tine Rudo"
broj 9/13), ~lana 1. Odluke Skup{tine op{tine
Rudo o raspisivawu javnog konkursa za izbor i
imenovawe direktora JU Centar za socijalni rad
Rudo ("Slu`beni glasnik op{tine Rudo" broj 7/12),
Skup{tina op{tine Rudo,
raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora
I - Skup{tina op{tine Rudo raspisuje javni
konkurs za izbor i imenovawe:
1. Direktora JZU Dom zdravqa "Dr Stojana i
Qubica " Rudo;
2. Direktora JU Centra za socijalni rad Rudo.
II - Opis poslova
- Direktor obavqa poslove u skladu sa propisima
koji reguli{u djelatnost JZU Dom zdravqa "Dr
Stojana i Qubica" Rudo, odnosno JU Centar za
socijalni rad Rudo i wihovim op{tim aktima,
III - Mandat
Mandat direktora traje ~etiri godine, sa
mogu}no{}u ponovnog imenovawa.
IV - Op{ti uslovi za kandidate:
1. Da su stariji od 18 godina,
2. Da su dr`avqani Republike Srpske odnosno
Bosne i Hercegovine,
3. Da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavqivawa upra`wene pozicije,
4. Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak,
5. Da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih
~ini nepodobnim za obavqawe poslova upra`wene
pozicije,
6. Da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod
optu`nicom tog Suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom (~lan IX stav 1. Ustava
BiH).
V - Posebni uslovi za kandidate:
1. Za direktora JZU Dom zdravqa "Dr Stojana i
Qubica" Rudo:
- visoka stru~na sprema medicinskog ili stomatolo{kog smjera
- najmawe tri godine radnog iskustva u struci,
- polo`en stru~ni ispit,
- uspje{nost u prethodnom radu,
- posjedovawe organizacionih i rukovodnih sposobnosti
2. Za direktora JU Centar za socijalni rad Rudo:
- visoka stru~na sprema: diplomirani socijalni
radnik, diplomirani pravnik, diplomirani
psiholog, diplomirani sociolog, diplomirani
pedagog, diplomirani specijalni pedagog,
diplomirani
defektolog
(diplomirani
specijalni edukator i rehabilitator)
- najmawe pet godine radnog iskustva u struci,
- polo`en stru~ni ispitu za rad u organima
uprave,
- uspje{nost u prethodnom radu
- da posjeduje organizacione i rukovodne sposobnosti
VI - Sukob interesa
Kandidati za direktora ne mogu obavqati
du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji
dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj:41/03) i Zakonom o spre~avawu sukoba interesa
u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj:73/08).
VII - Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni
dostaviti:
1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
2. uvjerewe o dr`avqanstvu,
3. biografiju o kretawu u slu`bi,
4. uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (za
kandidate ro|ene u Republici Srpskoj uvjerewe }e
se pribaviti slu`benim putem),
5. uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak,
6. dokaz o stru~noj spremi - diploma,
7. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu(za direktora JZU Dom zdravqa "Dr Stojana i Qubica"
Rudo), dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rad u
organima uprave za direktora JU Centar za
socijalni rad Rudo,
8. dokaz o radnom iskustvu,
9. potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu li~nu
izjavu za ostale uslove.
- Uz prijavu se mo`e prilo`iti originalan dokument ili wegova ovjerena fotokopija.
VIII - Rok za podno{ewe prijava
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske".
Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno u oba
glasila, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa.
Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom,
adresom i kontakt telefonom, kandidati su du`ni
dostaviti ovjerenu kopiju slede}ih dokumenata:
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog
programa i stru~no zvawe u
odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka
ili vi{a stru~na sprema,
- Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa ili
dodatak diplomi,
- Uvjerewe ili potvrda zavoda za zapo{qavawe o
vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog
lica (ukoliko kandidat
ima status ugro`enog lica),
- Uvjerewe o radnom iskustvu kandidata i na kojim
poslovima je radio
(ukoliko kandidat ima radno iskustvo),
- Qekarsko uvjerewe.
Qekarsko uvjerewe kandidat }e dostaviti nakon
izbora po konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te
na adresu: Skup{tina op{tine Rudo, ulica Dragoquba Dra`e Mihajlovi}a 41, sa naznakom: "Za
Komisiju za izbor ".
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor
Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e
kandidati biti blagovremeno obavije{teni.
PONI[TEWE
DIJELA KONKURSA
Poni{tava se dio konkursa koji je Gimnazija i
sredwa stru~na {kola Isto~na Iliya objavila u
srijedu, 31.7.2013. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" za radno mjesto pod rednim brojem 9. Profesor geografije – 4 ~asa, na odre|eno vrijeme – do
kraja {kolske godine.
JU O[ "SVETI SAVA"
ISTO^NO NOVO SARAJEVO
Kara|or|eva 1
e-mail: [email protected]
tel/faks: 057 340-414.
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08,71/09 i 104/11), direktor
JU Osnovne {kole "Sveti Sava" Isto~no Novo Sarajevo, raspisuje
KONKURS
za izbor nastavnika
1. Nastavnik matematike
- 16 ~asova, neodre|eno vrijeme
2. Nastavnik fizike
- 10 ~asova, neodre|eno vrijeme
3. Nastavnik istorije
- 5 ~asova, neodre|eno vrijeme
4. Nastavnik vjeronauke
- 2 ~asa, odre|eno vrijeme, do 30.6.2014. godine
5. Nastavnik razredne nastave (voditeq
produ`enog boravka) – 1 izvr{ilac,
odre|eno vrijeme, do 20.6.2014. godine
6. Pedagog (voditeq produ`enog boravka) –
½ norme, odre|eno vrijeme, do 20.6.2014. godine
Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu
kandidat treba da ispuwava uslove propisane
~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
br. 74/08, 71/09, 104/11) i ~lanom 2. i 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske" broj 77/09 i 86/10).
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske"
Prijave slati na adresu: Osnovna {kola "Jovan Jovanovi} Zmaj" Trebiwe, Oktobarska 1.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
JU O[ "SVETI VASILIJE OSTRO[KI"
TREBIWE
tel: 059-285-150, 059-285-155
e/mail: [email protected]
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs "
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "JOVAN JOVANOVI] ZMAJ"
TREBIWE
Na osnovu ~lana 114. ta~ka 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" br.74/08,
71/09, 104/11), ~lana 6. Pravilnika o radu {kole,
direktor {kole
raspisuje
K O N K U R S
za popunu upra`wenih radnih mjesta
OP[TINA ISTO^NA ILIYA
GIMNAZIJA I SREDWA STRU^NA [KOLA
ISTO^NA ILIYA
tel/faks 057/342 –735, Stefana Nemawe br.10,
e-mail: [email protected], web: www.gim-iilidza.com
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Dokaz o neosu|ivanosti za izabranog kandidata
[kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa.
filijala TREBIWE
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
- Dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju);
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Dokaz o radnom iskustvu
Kandidati treba da dostave dokumentaciju potrebnu za bodovawe po Pravilniku o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli:
- Uvjerewe ili potvrdu zavoda za zapo{qavawe
o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih,
- Uvjerewe visoko{kolske ustanove o
prosje~noj ocjeni tokom studija,
- Rje{ewe nadle`nog centra za socijalni rad
o socijalnom statusu – ukoliko se radi o socijalno ugro`enom licu kome je takav status utvr|en
rje{ewem nadle`nog Centra za socijalni rad,
- Uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice
1. Nastavnik matematike za rad u PO Lastva, sa
sedmi~nom normom od 16 ~asova 1 izvr{ilac,
2. Nastavnik matematike za rad u mati~noj {koli,
puna norma, 1 izvr{ilac
3. Nastavnik informatike za rad u mati~noj
{koli i PO Lastva, puna norma 1 izvr{ilac,
4. Nastavnik muzi~ke kulture za rad u mati~noj
{koli i PO Lastva sa sedmi~nom normom od 8
~asova 1 izvr{ilac
5. Nastavnik engleskog jezika za rad u mati~noj
{koli i PO Qubomir i PO Dra`in DO sa
sedmi~nom normom od 12 ~asova 1 izvr{ilac
6. Nastavnik razredne nastave za rad u mati~noj
{koli 1 izvr{ilac
7. Nastavnik razredne nastave za rad u PO
Dra`in Do 1 izvr{ilac
8. Bibliotekar za rad u mati~noj {koli 1
izvr{ilac
Za radno mjesto pod ta~kom 3. radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme.
Za radna mjesta pod ta~kama 1. i 4. radni odnos se
zasniva na odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine.
Za radno mjesto po ta~kom 2. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, do povratka nastavnika
sa bolovawa, a najdu`e do 31.12.2013. godine,
Za radno mjesto pod ta~kom 5. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, do 1.10.2013. godine.
Za radno mjesto pod ta~kom 6. radni odnos se zasniva do 30.6.2014. godine,
Za radno mjesto pod ta~kom 7. radni odnos se zasniva do 1.10.2013. godine,
Za radno mjesto pod ta~kom 8. radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, do povratka nastavnice
sa trudni~kog bolovawa, a najdu`e do 10.3.2014. godine
Uslovi:
Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa
propisanih Zakonom o radu ("Sl. gl. RS" br.55/07),
kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove, u
skladu sa Pravilnikom o stru~nim profilima i
zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS" br.77/09,86/10 ) i to:
- Za nastavnike predmetne nastave – da imaju
visoku ili vi{u stru~nu spremu za odgovaraju}i
predmet,
- Za nastavnika razredne nastave – da imaju
zvawe profesora ili nastavnika razredne nastave
- Za bibliotekara – da imaju visoku ili vi{u
stru~nu spremu bibliotekarskog smjera, ili zvawe
profesora ili nastavnika srpskog jezika ili profesora ili nastavnika drugog jezika koji se u~i u
{kolama u RS.
Radno iskustvo:
- Za radno mjesto pod ta~kom 3. radni odnos se zasniva sa pripravnikom.
- Za sva ostala radna mjesta potrebno je radno
iskustvo od najmawe godinu dana na poslovima radnog mjesta na koje se konkuri{e.
Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti:
Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09) i ~lana 28. stav 1.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 104/11), direktor Javne ustanove
Osnovne {kole "Sveti Vasilije Ostro{ki" Trebiwe raspisuje
KONKURS
za izbor nastavnika
1. Nastavnik muzi~ke kulture - 15 ~asova, na
odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine
2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - 18
~asova, na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine
3. Nastavnik matematike - 20 ~asova, na
odre|eno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiqskog bolovawa
4. Nastavnik matematike - 4 ~asa, na odre|eno
vrijeme, do 31.8.2013. godine
5. Nastavnik razredne nastave – na odre|eno
vrijeme do povratka nastavnice sa porodiqskog bolovawa
- Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo od najmawe godinu dana u nastavi.
Kandidat treba da ispuwava uslove predvi|ene
Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu, Pravilnikom o stru~nim profilima i
zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a i drugim aktima.
Procedura prijema radnika bi}e obavqena u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj
45/12 ).
Uz prijavu na konkurs, na kojoj }e obavezno navesti
adresu i broj kontakt telefona, kandidati su
du`ni da dostave sqede}a dokumenta:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome (diplome odgovaraju}e stru~ne spreme koje nisu izdate u Bosni
i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji biv{e SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju
biti nostrifikovane)
2. Uvjerewe o dr`avqanstvu
3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili ovjerenu fotokopiju li~ne karte
4. Qekarsko uvjerewe o fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavqa se
po izboru kandidata)
5. Uvjerewe o neka`wavawu
6. Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom
na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod
za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen
7. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa koju izdaje visoko{kolska ustanova ili je dodatak diplomi
8. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko je kandidatu takav status
utvr|en) donesen od nadle`nog Centra za socijalni rad
9. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato
od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili nekog
drugog poslodavca ili ovjerena fotokopija radne
kwi`ice
Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e testirani i intervjuisani.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa.
U slu~aju da se ne prijave kandidati sa radnim
iskustvom, razmatra}e se i prijave kandidata bez
radnog iskustva.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 37
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu
{kole: JU O[ "Sveti Vasilije Ostro{ki",
Gori~ka br. 19, Trebiwe.
JU ZA PRED[KOLSKO VASPITAWE
I OBRAZOVAWE DJECE
"NA[A RADOST" TREBIWE
Svetosavska broj 5
101 Trebiwe
Tel/faks 059 220 110
Na osnovu ~lana 65. i ~lana 66. Zakona o
pred{kolskom vaspitawu i
obrazovawu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 119/08
i 1/12) direktor Javne ustanove za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe djece "Na{a radost" Trebiwe, raspisuje
K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos
1. Profesor pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa VSS..........1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme
Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni da, kao
dokaz o ispuwavawu uslova konkursa, dostave
sqede}a dokumenta (originalne ili ovjerene kopije, ne starije od {est mjeseci):
- Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi;
- Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu;
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
- Uvjerewe o dr`avqanstvu;
- Uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi
krivi~ni postupak (po prijemu);
- Uvjerewe o radnoj sposobnosti (po prijemu);
- Kra}u biografiju.
Poseban uslov: najmawe petnaest (15) godina
radnog iskustva u pred{kolskoj struci.
Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa konkursa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti Javnoj ustanovi za
pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe djece "Na{a
radost" Trebiwe, Svetosavska broj 5, 89 101 Trebiwe.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti
u razmatrawe. U prijavi navesti kontakt telefon.
REPUBLIKA SRPSKA
JU OSNOVNA MUZI^KA [KOLA
FO^A
Na osnovu ~lana 114. i ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske" broj:74/08, 71/09 i 104/11), direktor JU Osnovne muzi~ke {kole Fo~a, raspisuje
KONKURS
za upra`wena radna mjesta
za {kolsku 2013/1014. godinu
Ukoliko ispuwava op{te uslove, u radni odnos
bi}e primqen kandidat koji ostvari najve}i broj
bodova po kriterijumima utvr|enim pomenutim
Pravilnikom.
Kandidati, uz obaveznu dokumentaciju, treba da
dostave i:
- Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica, u formi uvjerewa ili potvrde,
izdate od zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen;
- Dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u
formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske
ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom
obrazovawu;
- Dokaz o statusu socijalno ugro`enog lica,
pod uslovom da posjeduje rje{ewe o statusu socijalno ugro`enog lica, izdatog od strane
nadle`nog centra za socijalni rad;
- Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (ukoliko
ima radnog sta`a), u formi uvjerewa izdatog od
strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerewe o
sta`u iz koga se jasno vidi:
1) Vrsta posla,
2) Stepen stru~ne spreme i
3) Du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla.
Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju
radne kwi`ice.
Uvjerewe o neosu|ivanosti, od nadle`nog centra javne bezbjednosti, zatra`i}e [kola, nakon
{to kandidat bude izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa.
- Dostavqena dokumentacija ne mo`e biti
starija od 6 mjeseci;
- Ugovor o radu po~iwe te}i od datuma prijema;
- Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od
dana objavqivawa;
- Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
uzimati u razmatrawe;
- Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs
se ne vra}a.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzi~ka {kola Fo~a, ul. Nemawina bb, 73 300
Fo~a.
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "SVETI SAVA"
FO^A
Nemawina bb 73300 Fo~a, tel-faks 058/221-391;
tel 058/221-390; 058/210-261;
tel.058/220-260; 058/220-261;
e-mail [email protected]
Na osnovu ~lana 114. i 129. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08, 71/09 i 104/11), a po ukazanoj potrebi, direktor Javne ustanove Osnovne
{kole "Sveti Sava" iz Fo~e,
raspisuje
1. Nastavnik gitare na neodre|eno vrijeme, od
2.9.2013. godine (zavr{ena muzi~ka akademija i
zvawe diplomirani muzi~ar - gitarista), 1 (jedan)
izvr{ilac – 24 ~asa;
K O N K U R S
za popunu slobodnih radnih mjesta
za {kolsku 2013/2014. godinu
2. Nastavnik klavira na odre|eno vrijeme, od
2.9.2013. do 27.12.2013. godine, (zavr{ena muzi~ka
akademija i zvawe diplomirani muzi~ar – pijanista), 1 (jedan) izvr{ilac – 6 ~asova;
1. Diplomu o zavr{enom obrazovawu;
2. Rodni list;
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu;
4. Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i
zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima – dostavi}e samo izabrani kandidat po konkursu a
prije zasnivawa radnog odnosa;
1. Psiholog, na odre|eno vrijeme do povratka
radnika sa porodiqskog odsustva, 1 izvr{ilac puna norma, po~ev od 1.9.2013. godine; bez radnog
iskustva;
2. Nastavnik engleskog jezika, na odre|eno
vrijeme do povratka radnika sa porodiqskog odsustva, 1 izvr{ilac - puna norma, rad u C[ i PO
Miqevina, po~ev od 1.9.2013. godine; sa radnim
iskustvom;
3. Nastavnik francuskog jezika, na odre|eno
vrijeme od 1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1
izvr{ilac – 6 ~asova u C[; bez radnog iskustva;
4. Nastavnik ruskog jezika, na odre|eno vrijeme od 1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1 izvr{ilac –
4 ~asa u PO Miqevina; bez radnog iskustva;
5. Nastavnik istorije, na odre|eno vrijeme
od 1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1 izvr{ilac – 10
~asova u C[ i PO Miqevina; sa radnim iskustvom;
6. Nastavnik matematike, na odre|eno vrijeme
od 1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1 izvr{ilac – 8
~asova u po Miqevina; bez radnog iskustva;
7. Nastavnik fizike, na odre|eno vrijeme od
1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1 izvr{ilac – 4 ~asa
u PO Miqevina; bez radnog iskustva;
8. Nastavnik razredne nastave, na odre|eno
vrijeme od 1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1
izvr{ilac – puna norma, rad u PO Miqevina; sa
radnim iskustvom;
9. Nastavnik razredne nastave, na odre|eno
vrijeme od 1.9.2013. do 31.8.2014. godine, 1
izvr{ilac - puna norma, rad u C[ ; sa radnim
iskustvom;
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj
45/12), bi}e vr{eno bodovawe kandidata, po
utvr|enim kriterijumima.
Prijavqeni kandidati treba da, osim uslova
utvr|enih Zakonom o radu, ispuwavaju i uslove propisane u ~lanu 105. Zakona o osnovnom obrazovawu
i vaspitawu:
a) imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa –
Prijavqeni kandidati treba da, osim uslova
utvr|enim Zakonom o radu, ispuwavaju i uslove propisane u ~lanu 105. Zakona o osnovnom obrazovawu
i vaspitawu:
- imaju nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u
odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku
ili vi{u stru~nu spremu;
- imaju qekarsko uvjerewe, od nadle`ne
zdravstvene ustanove, o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima;
- da nisu osu|ivani pravosna`nom presudom
za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem;
Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavqaju sqede}a dokumenta ili
ovjerene fotokopije:
zavr{en prvi ciklus studijskog programa i
stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu;
b) imaju qekarsko uvjerewe, od nadle`ne zdravstvene ustanove, o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima;
v) nisu osu|ivani pravosna`nom presudom za
krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem.
Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), kandidati obavezno dostavqaju sqede}a dokumenta ili
ovjerene fotokopije:
1. Diplomu o zavr{enom obrazovawu;
2. Rodni list;
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, a
4. Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavi}e samo odabrani kandidat po konkursu, a
prije zasnivawa radnog odnosa);
U prijavi na konkurs kandidati obavezno
treba da nazna~e za koje radno mjesto konkuri{u.
Ukoliko konkuri{u na vi{e radnih mjesta, raspisanih konkursom, kandidati treba da dostave posebne prijave, za svako radno mjesto na koje
konkuri{u.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno
treba da navedu ta~ne adrese stanovawa i brojeve
kontakt telefona (po mogu}nosti brojeve mobilnih telefona).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br.
45/12) bi}e vr{eno bodovawe kandidata, po
utvr|enim kriterijumima.
Ukoliko ispuwava op{te uslove, u radni odnos
bi}e primqen kandidat koji ostvari najve}i broj
bodova po kriterijumima utvr|enim pomenutim
Pravilnikom.
Kandidati, uz obaveznu dokumentaciju, treba
da dostave i:
- Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica, u formi uvjerewa ili potvrde,
izdate od zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen;
- Dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u
formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske
ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom
obrazovawu;
- Dokaz o statusu socijalno ugro`enog lica,
pod uslovom da posjeduje rje{ewe o statusu socijalno ugro`enog lica, izdatog od strane
nadle`nog centra za socijalni rad;
- Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (ukoliko
ima radnog sta`a), u formi uvjerewa izdatog od
strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerewe o
sta`u izvan vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je
radni sta` ostvaren iz koga se jasno vidi:
a) vrsta posla,
b) stepen stru~ne spreme i
v) du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama
posla;
Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju
radne kwi`ice.
Napomena: U zavisnosti da li su kandidati sa
ili bez radnog iskustva, odnosno na koje radno mjesto konkuri{u, dostavqaju, odnosno ne dostavqaju
dokumentaciju o radnom iskustvu.
Uvjerewe o neosu|ivanosti, od nadle`nog centra javne bezbjednosti (prema mjestu ro|ewa kandidata), zatra`i}e [kola, nakon {to kandidat bude
izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana
objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
uzimati u razmatrawe.
Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs
se ne vra}a.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu
[kole, Nemawina bb, 73300 Fo~a, preporu~eno
ili direktno u {kolu.
JU SREDWO[KOLSKI CENTAR
"SVETOZAR ]OROVI]"
Svetosavska br.22
QUBIWE
KONKURS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme do
kraja {kolske 2013/2014. godine
1. Profesor matematike 14 ~asova sedmi~no /
8 ~asova u {koli u Qubiwu i 6 ~asova u odjeqewu u
Berkovi}ima 1 izvr{ilac,
2. Profesor fizike 8 ~asova sedmi~no 1
izvr{ilac.
3. Profesor muzi~ke kulture 2 ~asa sedmi~no
1 izvr{ilac,
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu –
Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", br 55/07), kandidat treba da ispuwava i
posebne uslove iz ~lana 75. Zakona o sredwem
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.74/08, 106/09 i 104/11), Pravil-
nika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske",br 11/93) i Pravilnika o vrsti stru~ne
spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim stru~nim i sredwim tehni~kim {kolama
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 29/12).
Potrebni dokumenti uz prijavu na konkurs (ne stariji od 6 mjeseci):
- Diploma o zavr{enom visokom obrazovawu u
trajawu od ~etiri godine,
- Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Uvjerewe nadle`nog suda o nevo|ewu
krivi~nog postupka
- Uvjerewe zavoda za zapo{qavawe na podru~ju
jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko se lice nalazi na
evidenciji)
- Uvjerewe visoko{kolske ustanove o
prosje~noj ocjeni studirawa ili dodatak diplomi
ako prosje~na ocjena nije upisana u diplomu,
- Uvjerewe o du`ini radnog sta`a,
- Rje{ewe nadle`nog centra za socijalni rad
o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica
(ukoliko lice ima taj status)
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene.
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima se dostavqa nakon {to
kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
[kola }e slu`benim putem pribaviti uvjerewe o
neosu|ivanosti za kandidata koji bude izabran na
konkurs, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e
pozvani na testirawe i intervju.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Prijave sa odgovaraju}om dokumentacijom dostaviti na adresu Javna ustanova Sredwo{kolski
centar "Svetozar ]orovi}", Svetosavska 22,
Qubiwe sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS" .
JU O[ "WEGO[" BERKOVI]I
Berkovi}i bb, 88 363 Berkovi}i
Tel. 059/860-113; 860-100, e-mail:[email protected]
Na osnovu potreba za radnicima, a u skladu sa
~lanom 114. stav (1) i ~lanom 129. stav (3) ta~ka
m) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske.", broj:74
/08, 71/09 i 104/11), Odluke o slobodnom radnim
mjestima, broj:228/13 od 26.7.2013. godine i pismene saglasnosti predsjednika aktiva direktora,
direktor, JU Osnovne {kole "Wego{" u Berkovi}ima, r a s p i s u j e
K O N K U R S
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1. Profesor razredne nastave, 1 izvr{ilac,
do povratka radnice sa bolovawa,
2. Nastavnik matematike, 4 ~asa sedmi~no
(odre|eno vrijeme do 31.8.2014. god)
3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 6 ~asova
sedmi~no (neodre|eno vrijeme),
4. Nastavnik osnova informatike, 6 ~asova
sedmi~no (neodre|eno vrijeme),
5. Nastavnik muzi~ke kulture, 4 ~asa sedmi~no
(neodre|eno vrijeme),
6. Nastavnik fizike, 10 ~asova sedmi~no (neodre|eno vrijeme).
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu,
kandidati treba da ispuwavaju i uslove u skladu sa
~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10).
Kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenata
ili ovjerene fotokopije:
1. Prijavu sa kratkom biografijom i brojem
telefona,
2. Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti
ili ekvivalentom, odnosno visokoj ili vi{oj
stru~noj spremi (kandidati koji su zavr{ili studijski program do 6.4.1992. godine u biv{oj SFRJ
kao i kandidati koji su zavr{ili studijski program u Republici Srbiji nisu du`ni nostrifikovati diplomu a svi ostali koji su zavr{ili
studijski program u inostranstvu poslije gore navedenog datuma, du`ni su dostaviti i potvrdu o nostrifikaciji).
3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
4. Uvjerewe o dr`avqanstvu Republike Srpske
i BiH,
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
broj 45 od 22.5.2012. godine) bi}e vr{eno bodovawe
kandidata, te pored navedenog kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave:
a) Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe na
podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji
38 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
nezaposlenih lica u stru~noj spremi tra`enoj konkursom,
b) Prosje~na ocjena tokom studirawa (Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi),
v) Uvjerewe poslodavca kod kojeg je kandidat
bio zaposlen o radnom sta`u ostvarenom na radnim mjestima koja su odgovarala stru~noj spremi i
profilu koji se tra`i ovim konkursom i iz kojeg
se jasno vidi: vrsta posla, stepen stru~ne spreme
du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla.
(Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju radne
kwi`ice).
g) Rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalnog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad. (Ukoliko kandidat ima utvr|en status
socijalno ugro`enog lica)
O vremenu i mjestu testirawa i davawa intervjua
svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e obavije{teni putem telefona.
Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima ne starije od {est mjeseci i uvjerewe o neosu|ivanosti, dostavqa
kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti
li~no ili putem po{te na adresu: JU Osnovna
{kola "Wego{" Berkovi}i, Berkovi}i bb, 88363
Berkovi}i (sa naznakom: Prijava na konkurs).
[kola ne preuzima obavezu vra}awa dokumenata.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske".
JU O[ "VUK KARAYI]" TREBIWE
Milo{a Crwanskog br 4
Tel/faks: 059 271 720; 220 014
Broj: 388/13
KONKURS
za prijem u radni odnos
1. Nastavnik fizike za 20 ~asova, na
odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine.
2. Nastavnik muzi~ke kulture za 5 ~asova, na
odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine.
3. Nastavnik srpskog jezika za 13 ~asova, na
odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine.
4. Nastavnik razredne nastave - 2 izvr{ioca,
na odre|eno vrijeme, do 31.8.2014. godine.
Potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo od
najmawe godinu dana u nastavi.
Pored uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima
nastavnika i saradnika i vaspita~a ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", br. 77/09).
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "QUTICA BOGDAN" KALINOVIK
Na osnovu ~lana 114. i 129. Zakona o osnovnom
obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema
radnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12), direktor {kole raspisuje konkurs za prijem radnika.
KONKURS
za popunu slobodnih radnih mjesta
1. Nastavnik hemije – 4 ~asa sedmi~no,
2. Nastavnik likovne kulture – 5 ~asova
sedmi~no,
3. Nastavnik informatike i tehni~kog obrazovawa – 8 ~asova sedmi~no.
Uz prijavu na raspisani konkurs, kandidati su
du`ni dostaviti sqede}a dokumenta ili ovjerene
fotokopije:
- Diplomu o stru~noj spremi,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili kopiju
li~ne karte,
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavqa
samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa) ,
- Uvjerewe o neosu|ivanosti, (zatra`i}e
{kola po prijemu radnika u radni odnos od
nadle`nog organa),
- Prosjek ocjena tokom studirawa,
- Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji
Zavoda za zapo{qavawe,
- Potvrda o du`ini radnog sta`a(u vaspitno
– obrazovnoj ustanovi i van we)
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica izdato od nadle`nog centra za socijalni rad (ukoliko ima taj status )
Kandidati se primaju na odre|eno vrijeme – do
kraja {kolske 2013/14. godine.
Svi kandidati treba da ispuwavaju uslove
predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske"
broj 74/08, 71/09 i 104/11 ).
Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa u javnom glasilu.
Prijave na konkurs slati na adresu {kole, Srpskih
dobrovoqaca bb, 71230 Kalinovik, ili dostaviti
li~no.
REPUBLIKA SRPSKA
O[ "RISTO PROROKOVI]"
NEVESIWE
Ul. Obrena Ivkovi}a b.b.
Tel/fax: 059/610-060; e-mail: [email protected]
Procedura prijema radnika bi}e obavqena u skladu
sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 45/12).
Na osnovu ~lana 114. stav 1. i 129. stav 3 ta~ka m)
Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl.
gl. RS" broj:74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o
proceduri i kriterijumima prijema radnika u
radni odnos u osnovnoj {koli ("Sl. gl. RS"
broj:45/12), direktor {kole raspisuje
Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni da dostave sqede}a dokumenta:
KONKURS
za popunu upra`wenih radnih mjesta:
1. Ovjerenu kopiju diplome (za diplome
ste~ene nakon 6.0.1992. godine van granica Republike Bosne i Hercegovine i Republike Srbije,
ulo`iti Rje{ewe o priznavawu - nostrifikaciji);
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih;
3. Uvjerewe o dr`avqanstvu;
4. Uvjerewe o neka`wavawu;
5. Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom
na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod
za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen;
6. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa koju izdaje visoko{kolska ustanova ili je dodatak diplomi;
7. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica (ukoliko je kandidatu takav status
utvr|en), donesenom od nadle`nog Centra za socijalni rad.
8. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato
od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili nekog
drugog poslodavca ili ovjerena fotokopija radne
kwi`ice (odnosi se na kandidate koji imaju radno
iskustvo).
1. Nastavnik ruskog jezika – 20 ~asova redovne
nastave (na odre|eno vrijeme - do 31.8.2014) 1
izvr{ilac
2. Nastavnik ruskog jezika – 4 ~asa redovne
nastave (na odre|eno vrijeme - do 31.8.2014. godine)
1 izvr{ilac
3. Nastavnik francuskog jezika – 8 ~asova redovne nastave (na odre|eno vrijeme - do 31.12.2013.
godine) 1 izvr{ilac
4. Nastavnik fizike – 20 ~asova redovne nastave ( na neodre|eno vrijeme) 1 izvr{ilac
5. Nastavnik fizike – 16 ~asova redovne nastave (na odre|eno vrijeme - 31.8.2014. godine) 1
izvr{ilac
6. Nastavnik matematike – 8 ~asova redovne nastave (na odre|eno vrijeme - 31.8.2014. godine) 1
izvr{ilac
7. Nastavnik biologije – 14 ~asova redovne nastave (na odre|eno vrijeme - 31.8.2014. godine) 1
izvr{ilac
8. Nastavnik istorije – 3 ~asa redovne nastave
(na odre|eno vrijeme - 31.8.2014. godine) 1
izvr{ilac
9. Nastavnik razredne nastave – (na odre|eno
vrijeme - 31.8.2014. godine) 1 izvr{ilac
10. Nastavnik razredne nastave – (na odre|eno
vrijeme – do povratka radnica sa porodiqskog
bolovawa) 2 izvr{ioca
Svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e testirani i intervjuisani.
Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su du`ni da dostave li~no ili putem po{te
na adresu: JU Osnovna {kola "Vuk Karayi}"
Milo{a Crwanskog br. 4, 89 101 Trebiwe.
Qekarsko uvjerewe kandidat dostavqa nakon izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa.
Nepotpune i neblagovremeno dostavqene prijave
ne}e biti razmatrane.
Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa.
Uslovi konkursa:
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni
dostaviti dokaze (ovjerene fotokopije ili originale) o ispuwavawu op{tih uslova propisanih Zakonom o radu –pre~i{}eni tekst ("Sl. gl. RS"
broj:55/07) i posebnih uslova propisanih Zakonom
o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS"
broj:74/08, 71/09 i 104/11), Pravilnikom o
stru~nim profilima i zvawima nastavnika,
stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS"
broj:77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i
kriterijumima prijema radnika u radni odnos u
osnovnoj {koli ("Sl. gl. RS" broj:45/12):
- diplomu o zavr{enoj visokoj ili vi{oj
{koli,
(Diplome odgovaraju}e stru~ne spreme koje
nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji biv{e SFRJ do 6.4.1992. godine moraju
biti nostrifikovane)
- rodni list,
- dr`avqanstvo BiH i RS,
- potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica koju vodi zavod za zapo{qavawe
na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je
kandidat prijavqen,
- uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, ako nije upisana u diplomu,
- ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice, ukoliko je kandidat bio u radnom odnosu,
- rje{ewe nadle`nog centra za socijalni rad
o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica ( u
koliko lice ima taj status),
- (qekarsko uvjerewe kandidati dostavqaju
nakon {to budu odabrani na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa).
- Uvjerewe o neosu|ivanosti pribavi}e
[kola slu`benim putem za kandidata koji bude
izabran po konkursu a prije zasnivawa radnog odnosa).
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa.
Prijave slati na adresu: O[ "Risto Prorokovi}", Obrena Ivkovi}a bb, 88280 Nevesiwe ili
li~no kod sekretara {kole uz naznaku "za konkurs".
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
[kola ne preuzima obavezu vra}awa dokumentacije
kandidatima koji ne budu izabrani, te iste mogu
podi}i u kancelariji sekretara [kole.
Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na
broj telefona: 059/610-060
REPUBLIKA SRPSKA
JU O[ "SVETI SAVA"
BILE]A
Hercegova~kih ustanika bb.
Tel. 059 380270, e-mail: [email protected]
Broj: 68-1/13
Datum: 5.8.2013.
Na osnovu ~lana 114. stav 1. i 129. stav 3. ta~ka m)
Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:
74/08,71/09 i 104/11), direktor JU Osnovne {kole
"Sveti Sava" u Bile}i, raspisuje
KONKURS
za popunu upra`wenog radnog mjesta
1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac
u PO Divin na odre|eno vrijeme do povratka
radnika sa porodiqskog odsustva a najdaqe do
31.8.2014. godine,
2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac
– pripravnik u PO Meka Gruda,
3. Nastavnik matematike– 1 izvr{ilac na 16
~asova sedmi~ne norme u PO Meka Gruda na neodre|eno vrijeme,
4. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 1
izvr{ilac na 6 ~asova redovne nastave (4 ~asa u
PO Meka Gruda i 2 ~asa u PO Divin) na odre|eno
vrijeme do 31.8.2014. godine,
5. Nastavnik informatike – 1 izvr{ilac na
4 ~asa redovne nastave sedmi~no u PO Meka Gruda
na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine,
6. Nastavnik biologije – 1 izvr{ilac na 6
~asova redovne nastave sedmi~no (4 ~asa u PO
Divin i 2 ~asa u PO Meka Gruda) na odre|eno vrijeme do 31.8.2014. godine.
Op{ti uslovi:
Op{ti uslovi koje kandidati treba da ispuwavaju
su:
- da je dr`avqanin Republike Srpske odnosno
BiH,
- da je punoqetan i
- da je radno sposoban.
Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu –
pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj:55/07), kandidati treba da ispuwavaju
i posebne uslove utvr|ene ~lanom 105, 106. stav 1,
2. i 3. i 111. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
broj: 78/08, 71/09 i 104/11) i ~lanom 2. i 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10) i
to:
- da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa zavr{en prvi ciklus studijskog programa i
stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, (diploma
mora bit priznata, ukoliko nije ste~ena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili nije
ste~ena u BiH i Republici Srbiji)
- da imaju qekarsko uvjerewe, od nadle`ne
zdravstvene ustanove, o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima,
- da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani
za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva
li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem,
- najmawe jedna godina radnog iskustva u
struci (za kandidate pod rednim brojem 1, 4, 5, i
6).
Uz prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) kandidati su
du`ni dostaviti sqede}a dokumenta:
1. diplomu o odgovaraju}oj stru~noj spremi,
2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. uvjerewe o dr`avqanstvu Republike Srpske
i Bosne i Hercegovine,
4. dokaz o radnom iskustvu u struci, (ovjerena
fotokopija radne kwi`ice ili potvrda {kole o
obavqenom volonterskom radu iz koje se vidi na
kojim poslovima i sa kojom stru~nom spremom i
profilom je ste~eno radno iskustvo).
Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se u
skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj
{koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske",
broj:45/12).
U skladu sa navedenim Pravilnikom bi}e
vr{eno bodovawe kandidata, te pored navedenog,
kandidati uz obaveznu dokumentaciju treba da dostave i:
- Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju
jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stru~noj spremi tra`enoj
konkursom,
- Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove
o prosje~noj ocjeni koju je kandidat ostvario
tokom studirawa ili dodatak diplomi,
- Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno
ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za
socijalni rad (dostavqaju samo kandidati koji
imaju priznat status socijalno ugro`enog lica).
- Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato
od strane vaspitno-obrazovne ustanove na radnom
mjestu koja su odgovarala stru~noj spremi i profilu, a koji se tra`i ovim konkursom na koji se
kandidat prijavquje ili uvjerewe o radnom sta`u
izvan vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je radni
sta` ostvaren nakon sticawa stru~ne spreme i
profila tra`enog konkursom, i iz kojeg se jasno
vidi: vrsta posla koji je obavqao, sa kojom
stru~nom spremom i profilom, du`ina ostvarenog
radnog sta`a po vrstama posla, (za kandidate pod
rednim brojem 1,4, 5. i 6.)
Kandidat dostavqa i ovjerenu kopiju radne
kwi`ice.
Izabrani kandidat }e prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj i
fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od {est mjeseci), a uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela iz
~lana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i
vaspitawu ([kola }e slu`benim putem tra`iti za
kandidata koji bude izabran, a prije zasnivawa
radnog odnosa).
Svi kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa
bi}e blagovremeno obavije{teni, putem kontakt telefona, o terminu pismenog testa koji se odnosi
na poznavawe struke i poslova propisanih nastavnim planom i programom i intervjua (obavezno u
prijavi navesti kontakt telefon).
Dokumentacija koja se dostavqa uz prijavu na javni
konkurs mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova mogu se
dostaviti li~no ili po{tom na adresu: JU Osnovna {kola "Sveti Sava" Bile}a, Hercegova~kih
ustanika bb.
Dokumenta prilo`ena uz prijavu ne}e se vra}ati
kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.
Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane
oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od
prvog narednog dana od dana objavqivawa.
Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u
koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se
produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati
koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju
ispuwavati op{te uslove predvi|ene
zakonom.
Prijave na oglas - konkurs sa pravno
vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za
obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu
uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i
neblagovremene prijave ne}e se uzimati u
razmatrawe.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 39
Na osnovu odredbi ~lana 124. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), i odredbi ~lana 11. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Kne`evo ("Slu`beni glasnik
op{tine Kne`evo", broj: 5/13 i 6/13), na~elnik op{tine Kne`evo, raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika
u Administrativnu slu`bu op{tine Kne`evo
Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u Administrativnu slu`bu op{tine
Kne`evo na odre|eno vrijeme - za obavqawe pripravni~kog sta`a.
Javni konkurs se raspisuje za prijem sqede}ih pripravnika:
1. Ekonomski tehni~ar, jedan izvr{ilac
2. Diplomirani sanitarni in`ewer, dva izvr{ioca
3. Diplomirani pravnik, dva izvr{ioca
4. Diplomirani in`ewer saobra}aja, jedan izvr{ilac
5. Diplomirani ekonomista, jedan izvr{ilac
6. Diplomirani sociolog, jedan izvr{ilac
7. Profesor razredne nastave, jedan izvr{ilac
8. Diplomirani pedagog, jedan izvr{ilac
Pripravni~ki sta` za kandidate pod rednim brojem 1. traje {est mjeseci, a za kandidate pod
rednim brojevima 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. dvanaest mjeseci.
Kandidati za prijem pripravnika treba da ispuwavaju op{te i posebne uslove.
I OP[TI USLOVI
1. Da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci
ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj
slu`bi jedinice lokalne samouprave.
II POSEBNI USLOVI
Za kandidate pod rednim brojem 1.
- SSS ekonomskog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 2.
- VSS tehnolo{kog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 3.
- VSS pravnog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 4.
- VSS saobra}ajnog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 5.
- VSS ekonomskog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 6.
- VSS sociolo{kog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 7.
- VSS pedago{kog smjera,
Za kandidate pod rednim brojem 8.
- VSS pedago{kog smjera.
III Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu,
- Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- Ovjerenu kopiju li~ne karte,
- Qekarsko uvjerewe,
- Uvjerewe o neosu|ivanosti, ne starije od tri mjeseca,
- Ovjerena kopija diplome.
IV Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove konkursa bi}e pozvani na ulazni
intervju pred Komisijom za prijem pripravnika. O vremenu i mjestu sprovo|ewa intervjua
kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni.
V Prijave na konkurs mogu se dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: OP[TINA
[email protected], Gavrila Principa 1, Kne`evo.
VI Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas
Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Broj: 02-123-3/13
Kne`evo, 5.8.2013. godine
NA^ELNIK OP[TINE
Dr Bore [KEQI]
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima
"BORS INVEST" a.d. Bawa Luka
objavquje
OBAVJE[TEWE
akcionarima o neto vrijednosti imovine
ZIF-a "BORS INVEST FOND" AD Bawa Luka
Na dan
Neto vrijednost
imovine Fonda
(u KM)
Neto vrijednost
imovine po akciji
(u KM)
31.7.2013.
9.236.456,07
7,31
Obavje{tavamo sve akcionare ZIF-a "BORS INVEST FOND"
AD Bawa Luka da su izvje{taji o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine fonda dostupni akcionarima u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima "BORS INVEST" AD Bawa Luka u
ulici Kolubarska br. 2. u Bawoj Luci, svakog radnog dana od 9 do 13
~asova, kao i na veb stranicama www.borsinvest.com
i
www.blberza.com.
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima
"BLB MENAYMENT INVEST" AD Bawa Luka
Objavquje
OBAVJE[TEWE
o vrijednosti neto imovine ZIF-a "BLB-PROFIT" a.d.
Bawa Luka na dan 31.7.2013. godine iznosi 16.337.471,84
KM i vrijednost neto imovine po akciji 9,4734 KM.
Izvje{taj o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine ZIFa "BLB-PROFIT" a.d. Bawa Luka, dostupan je akcionarima
u prostorijama Dru{tva za upravqawe IF "BLB INVEST"
AD Bawa Luka, Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 139,
Bawa Luka.
Uprava Dru{tva
40 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Garevac bb , 74480 Modri~a, Tel: 053/818-858; Faks: 053/818-389 e-mail: [email protected]
Broj: 01/01-1258/13
Datum: 30.7.2013.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVQAWE PONUDA
Naru~ilac JZU Bolnica za hroni~nu psihijatriju Modri~a, Garevac bb, 74480 Modri~a,
objavquje poziv za dostavqawe ponuda za iznajmqivawe farme sviwa, sa pomo}nim objektima. Predmet iznajmqivawa je:
1. objekat farma, kojeg ~ine zatvoreni dio (250 m²) i otvoreni dio (120 m²);
2. pomo}ni objekat (112 m²) i
3. ko{ za smje{tawe kukuruza (15h1.5h3m).
JZU Bolnica za hroni~nu psihijatriju Modri~a posjeduje urbanisti~ku saglasnost,
gra|evinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu za objekat farme.
Objekat farma i ostali pomo}ni objekti su fizi~ki odvojeni od bolnice i imaju poseban pristupni put.
Objekat farma je izgra|en prema projektu od ~vrstih elemenata, posjeduje kapacitet
od 25 boksova u koje je mogu}e smjestiti 250 sviwa u jednom turnusu hrawewa, sa
mogu}no{}u pove}awa.
Poslove hrawewa sviwa, ~i{}ewa i odr`avawa farme vr{i}e radnici bolnice.
Ponude }e se ocjewivati na osnovu slede}ih kriterijuma:
1. cijena u KM/ m² ili pau{alni iznos zakupnine za cijeli kompleks farme;
2. vremenski period zakupa farme;
3. mogu}nost ulagawa u modernizaciju farme.
Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju zainteresovana pravna i fizi~ka lica koja su
du`na dostaviti svoju ponudu na adresu: JZU Bolnica za hroni~nu psihijatriju Modri~a,
Garevac bb, 74480 Modri~a, sa naznakom: "Ponuda po javnom pozivu br. 1258/13", najkasnije
15 dana od dana objavqivawa Konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".
Zainteresovana pravna i fizi~ka lica su du`na uz ponudu dostaviti i ovjerenu izjavu
o nepostojawu zakonskih prepreka za u~e{}e u postupku.
Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti na broj telefona: 053/818-492.
D I R E K T O R:
Milenko \uki}, dipl. oec.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 41
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 25/03) i Odluke Vlade Republike Srpske o
utvr|ivawu standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe generalnog direktora JZU Univerzitetska bolnica Bawa Luka, broj:04/1-012-2-1477/13 od 26.6.2013. godine i Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe generalnog direktora JZU Univerzitetska
bolnica Bawa Luka, broj:04/1-012-2-1476/13 od 26.6.2013. godine, ministar zdravqa i socijalne
za{tite, raspisuje
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVAWE GENERALNOG DIREKTORA
JZU UNIVERZITETSKA BOLNICA BAWA LUKA
I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe generalnog direktora JZU Univerzitetska bolnica Bawa Luka.
II - OPIS POSLOVA
Generalni direktor JZU Univerzitetska bolnica Bawa Luka:
¹ rukovodi radom bolnice,
¹ predstavqa i zastupa bolnicu,
¹ odgovara za zakonitost rada bolnice,
¹ organizuje i rukovodi procesom rada u bolnici,
¹ organizuje stru~ni nadzor nad radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
¹ predla`e strate{ki plan i poslovni plan bolnice,
¹ izvr{ava odluke upravnog odbora,
¹ naredbodavac je za izvr{ewe strate{kog plana i poslovnog plana bolnice,
¹ odlu~uje o zasnivawu i prestanku radnog odnosa i o raspore|ivawu radnika na radna mjesta,
¹ odlu~uje o pojedina~nim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa
radom u prvom stepenu,
¹ imenuje i razrje{ava radnike sa posebnim ovla{}ewima i odgovornostima,
¹ odlu~uje o stru~nom usavr{avawu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
¹ podnosi upravnom odboru i osniva~u polugodi{wi i godi{wi izvje{taj o radu,
¹ donosi op{te akte bolnice, izuzev statuta,
¹ vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, statutom i op{tim aktima bolnice.
III - MANDAT
Generalni direktor JZU Univerzitetska bolnica Bawa Luka, imenuje se na period od ~etiri
godine.
IV - STATUS
Aktom o imenovawu generalnog direktora utvr|uje se radno-pravni status.
V - OP[TI USLOVI
1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri (3) godine prije dana objavqivawa konkursa,
4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili prekr{aj za povredu propisa o finansijskom poslovawu koji ga ~ine nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom organu,
5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i
6. da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH.
VI – POSEBNI USLOVI
1. Doktor medicine – specijalista jedne od grana medicine (integrisani studij 360 ECTS bodova), diplomirani ekonomista (prvi ciklus 240 ECTS bodova), ili diplomirani pravnik
(prvi ciklus 240 ECTS bodova).
2. najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva u struci na rukovode}im poslovima,
3. posjedovawe rukovode}ih i organizacionih sposobnosti, dokazani rezultati i uspjeh u
obavqawu ranijih poslova.
VII - SUKOB INTERESA
Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba
interesa kako je propisano odredbama Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti
Republike Srpske, ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 73/08).
Kandidat ne mo`e biti lice koje je na funkciji u politi~koj stranci - ~lan 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske", broj 25/03).
Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju ako postoji nespojivost
obavqawa du`nosti za poziciju na koju je konkurisao, propisano odredbama Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br.101/04, 42/05 i 118/05).
Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do nespojivosti i sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o dr`avnim slu`benicima
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 117/11).
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE
O[TRA LUKA
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik
RS", broj 101/2004, 42/05 i 118/05, ~lana 8-13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", broj: 41/03), i ~lana 30.
stav 1. alineja 11. Statuta op{tine O{tra Luka ("Slu`beni glasnik op{tine
O{tra Luka", broj 1/05 i 15/12) odluke Skup{tine op{tine O{tra Luka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora JZU Dom
zdravqa "Sveti Sava" O{tra Luka, ("Sl. glasnik op{tine O{tra Luka" broj: 7/13),
Skup{tina op{tine O{tra Luka raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe 3 (tri) ~lana Upravnog odbora
JZU Dom zdravqa "Sveti Sava" O{tra Luka
1. Skup{tina op{tine O{tra Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe:
a) 3 (tri) ~lana Upravnog odbora JZU Dom zdravqa "Sveti Sava" O{tra Luka
2. Opis poslova
b) Upravni odbor obavqa poslove u skladu sa zakonom i op{tim aktima Ustanove,
3. Mandat ~lanova Upravnog odbora traje 4 (~etiri) godine
4. Kandidat treba da ispuwava op{te i posebne uslove:
Op{ti uslovi:
a) da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH,
b) da je stariji od 18 godina,
g) da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - izabrani kandidati qekarsko uvjerewe
dostavqaju 3 (tri) dana po dobijawu obavijesti o izboru kandidata,
d) da nije otpu{ten iz slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou
vlasti BiH ili entiteta u periodu od 3 godine prije dana od dana objavqivawa
Konkursa,
|) da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6
mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti
e) da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i da se na wega ne odnosi ~lan 9.
stav 1. Ustava BiH
Posebni uslovi:
a) visoka stru~na sprema (VII stepen) ili vi{a str. sprema (VI stepen)
b) poznavawe problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt
c) poznavawe sadr`aja i na~ina rada organa upravqawa
d) dokazani rezultati rada na ranijim poslovima
5. Sukob interesa
Kandidat ne mo`e biti biran ukoliko postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim ili drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni
glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), Zakonom o sukobu interesa u organima
vlasti Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 73/08) i Zakonom o
lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 101/2004, 42/05 i 118/05),
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci.
X - Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu
"Glas Srpske".
6. Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidat je du`an dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i
posebnih uslova:
- Uvjerewe o dr`avqanstvu, ako je stari obrazac ne smije biti stariji do 6
mjeseci,
- Izvod iz MK ro|enih,
- Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
- Uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice,
- Biografiju sa kretawem u slu`bi
- Uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak ne stariji od 6 mjeseci,
- Uvjerewe da kandidat nije osu|ivan - kandidati koji su ro|eni van podru~ja Republike Srpske li~no }e sami dostaviti uvjerewe, dok za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj, a koji u|u u u`i izbor, Komisija }e uvjerewe tra`iti
slu`benim putem kod nadle`nog Centra javne bezbjednosti.
- Potpisanu i od ovla{tenog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz ~lana
4. stav 1. podta~ka D, \ i E, i ~lana 5. ovog konkursa.
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju, o ~emu
}e kandidati biti blagovremeno obavije{teni.
Kona~no imenovawe }e vr{iti Skup{tina op{tine O{tra Luka.
7. Rok za podno{ewe prijave je 30 dana od dana objavqivawa konkursa u listu "Glas
Srpske", "Slu`benom glasniku" op{tine i Veb stranici op{tine.
U slu~aju da konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok za podno{ewe prijave
ra~una}e se od dana objavqivawa u "Glasu Srpske".
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe u daqem procesu
imenovawa.
Prijave na Konkurs mogu se dostaviti li~no ili putem po{te na adresu:
Op{tina O{tra Luka, O{tra Luka 55, 79263 O{tra Luka, sa naznakom Komisija za
izbor ~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravqa "Sveti Sava" O{tra Luka.
O rezultatima Konkursa kandidati }e biti obavije{teni u roku od 8 dana od
dana izbora.
Broj: 11/03-111-50/13
Datum, 1.8.2013. godine
Broj: 01-022-64/13
Datum: 5.8.2013. g.
VIII - POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
uslova i dokaze kojima se potvr|uju druga znawa i sposobnosti i to:
- uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci),
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- potpisane i ovjerene izjave iz ta~ke 3. i 6. op{tih uslova (ovjerene od strane nadle`nog
organa),
- uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, ili prekr{aj za povredu propisa o finansijskom poslovawu koji ih ~ine nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenoj ustanovi,
- uvjerewe nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, (ne starije od
{est mjeseci),
- diploma o ste~enom obrazovawu,
- uvjerewe o radnom iskustvu najmawe tri godine radnog iskustva u struci, na rukovode}im
poslovima,
- biografija-potpisana.
Dokazi (dokumenta) se dostavqaju u originalu ili ovjerenom prepisu.
Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju.
IX - Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom u Ministarstvo zdravqa i socijalne
za{tite Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, sa naznakom "Javni konkurs za
izbor i imenovawe generalnog direktora JZU Univerzitetska bolnica Bawa Luka".
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
MINISTAR
Mr sc. dr Slobodan Stani}
PREDSJEDNIK SKUP[TINE
Rade Topi}
42 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA GRADA BAWALUKA
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), i Odluke o poni{tavawu Odluke o uslovima i raspisivawu konkursa, i Javnog konkursa za popunu upra`wenih mjesta ~lanova Upravnog
odbora JZU "Dom zdravqa" Bawa Luka, i raspisivawu novog Konkursa za popunu upra`wenih mjesta ~lanova Upravnog odbora JZU "Dom zdravqa" Bawaluka, broj 07-013-448/13. od 31.7.2013. godine, Skup{tina grada Bawa Luka, raspisuje
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03) i Odluke o uslovima i raspisivawu Konkursa za popunu upra`wenog mjesta direktora "Centra za
razvoj i unapre|ewe sela" Bawaluka, broj: 07-013-416/13. od 15.7. i 16.7.2013. godine,
Skup{tina grada Bawaluka, raspisuje
JAVNI
KONKURS
za popunu upra`wenog mjesta
JAVNI KONKURS
za popunu upra`wenih mjesta
1. DIREKTOR CENTRA ZA RAZVOJ I UNAPRE\EWE SELA BAWALUKA
I – Pet (5) ~lanova Upravnog odbora JZU "Doma zdravqa"
II – OPIS POSLOVA
Upravni odbor vr{i sqede}e poslove:
- donosi Statut "Doma zdravqa", uz saglasnost Skup{tine Grada,
- donosi op{ta akta u skladu sa zakonom i Statutom,
- donosi poslovnu politiku "Doma zdravqa",
- donosi program i plan rada i finansijski plan "Doma zdravqa" i dostavqa
Skup{tini Grada, radi davawa saglasnosti,
- stara se o efikasnom radu i poslovawu "Doma zdravqa",
- razmatra i usvaja izvje{taje o poslovawu, i godi{wi obra~un i dostavqa
Skup{tini Grada, na razmatrawe i usvajawe,
- usvaja izvje{taj o godi{wem popisu i uskla|ivawu kwigovodstvenog sa stvarnim
stawem,
- odlu~uje o nabavci medicinske i druge opreme i osnovnih sredstava na prijedlog
Direktora, a u skladu sa Zakonom
- odlu~uje o izdavawu i uzimawu u zakup prostora i opreme,
- odlu~uje o kori{tewu sredstava u skladu sa Zakonom,
- utvr|uje cijene zdravstvenih usluga koje "Dom zdravqa" ne ugovara sa Fondom
zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, kao i cijene koje se u smislu Zakona ne
smatraju zdravstvenim uslugama (razna qekarska uvjerewa, potvrde i sl.),
- razmatra izvje{taj o izvr{enom nadzoru nad stru~nim radom "Doma zdravqa",
- imenuje svoje stalne i povremene komisije i druga radna tijela,
- predla`e Osniva~u visinu naknade za rad svojih ~lanova,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- vr{i i druge poslove koji su mu odre|eni u nadle`nost pozitivnim zakonskim propisima,
Statutom i drugim op{tim aktima "Doma zdravqa".
III – MANDAT
^lanovi Upravnog odbora se imenuju na period od ~etiri (4) godine.
IV – STATUS
Aktom o imenovawu, ~lan Upravnog odbora ne zasniva radni odnos.
^lan Upravnog odbora za svoj rad ima pravo na naknadu na teret ustanove.
V – OP[TI USLOVI
1. da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na
nivou dr`ave ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije,
4. da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod
optu`nicom toga Suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom.
– POSEBNI USLOVI I KRITERIJUMI ZA KANDIDATE
- visoka stru~na sprema – medicinskog, stomatolo{kog, farmaceutskog, pravnog ili ekonomskog
smjera;
- iskustvo u poznavawu rada, poslovawa i funkcionisawa zdravstvenih organizacija i ustanova;
- najmawe tri (3) godine radnog iskustva.
VI – SUKOB INTERESA
Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci.
Za ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I Konkursa ne mogu biti imenovani:
- lica koja su zaposlena u "Domu zdravqa",
- zaposlenici u organima dr`avne uprave, organima, slu`bama i ustanovama ~iji je osniva~
Vlada Republike Srpske,
- zaposlenici Administrativne slu`be Grada Bawaluka, i
- zaposlenici javnih ustanova i preduze}a, ~iji je osniva~ Grad Bawaluka, i
- lica koja se bave privatnom djelatno{}u, kroz ~ije obavqawe bi mogli ostvariti privatni
interes u regulisanom organu.
VII – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih
uslova:
- biografiju o kretawu u slu`bi,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- rodni list,
- ovjerenu kopiju diplome,
- dokaz o tra`enom radnom iskustvu,
- potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz podta~ki 3. i 4.
ta~ke V Konkursa.
- potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu koja se odnosi na ta~ku VI Konkursa.
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e
kandidati biti blagovremeno obavije{teni.
Imaju}i u vidu ovla{tewa Ombudsmena, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezana za prigovore na kona~na imenovawa,
postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se, iz tog razloga, dokumenta,
prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e vra}ati kandidatima.
VIII – ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE
Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. Konkurs }e biti objavqen u
dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i na WEB stranici Grada
(banjaluka.rs.ba). Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno rok }e se ra~unati od dana posqedweg
objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu:
ADMINISTRATIVNA [email protected] GRADA BAWALUKA, Slu`ba za poslove Skup{tine
grada i gradona~elnika – Trg srpskih vladara br.1, sa naznakom "KOMISIJA ZA IZBOR".
Broj: 07-013-452/13.
Dana, 1.8.2013. god.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE GRADA
Budimir Balaban, dipl. in`. gra|evinarstva
I – Opis poslova
Direktor Centra:
- rukovodi radom Centra,
- predstavqa i zastupa Centar ,
- odgovara za zakonitost rada Centra,
- vr{i i druge prava i du`nosti u skladu sa zakonima, ovim Statutom i drugim aktima.
II – Mandat
Direktor se imenuje na period od ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovawa.
III – Op{ti uslovi za kandidate
1. da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta), kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine - prije dana
objavqivawa upra`wenog mjesta,
4. da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da
nisu pod optu`nicom tog Suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred
Sudom.
IV – Posebni uslovi za kandidate
1. da ima visoku stru~nu spremu,
2. najmawe pet godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima,
3. da je u prethodnom radu ispoqio stru~no i profesionalno znawe kao i sposobnost
organizovawa i rukovo|ewa.
V – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi
do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih
i posebnih uslova:
- biografiju o kretawu u slu`bi,
- ovjerenu kopiju diplome,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- ovjerenu kopiju li~ne karte,
- dokaz o tra`enom radnom iskustvu na rukovode}im poslovima,
- potpisanu i od nadle`nog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz podta~ki
3. i 4. ta~ke III Konkursa.
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti intervju,
o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni.
Prijave podnosilaca sa kojima Komisija za izbor ne stupi u kontakt u odre|enom
roku, a nakon roka za podno{ewe prijava, ne}e biti uzeti u razmatrawe u daqem procesu imenovawa.
Imaju}i u vidu ovla{tewa Ombudsmena, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na
kona~na imenovawa, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te se iz tog
razloga, dokumenta prilo`ena uz prijave na konkurs ne}e vra}ati kandidatima.
VII – Rok za podno{ewe prijave
Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu:
Administrativna slu`ba Grada
– Slu`ba za poslove Skup{tine grada i gradona~elnika,
Trg srpskih vladara br.1.
"KOMISIJA ZA IZBOR".
VIII
Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", kao i na WEB stranici Administrativne slu`be Grada Bawaluka
(banjaluka.rs.ba)
Ako Konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa.
Broj: 07-013-451/13.
Dana, 1.8.2013. god.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE GRADA
Budimir Balaban, dipl. in`. gra|evinarstva
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 43
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" broj 41/03), ~lana 18. Zakona o sistemu javnih
slu`bi ("Slu`beni glasnik RS" broj 68/07 i 109/12), ~lana 33. Statuta grada Doboj
("Slu`beni glasnik grada Doboj" broj 9/12), ~lana 19. Statuta JU "Sportsko-rekreacioni centar Preslica" Doboj broj: 165/11 od 17.5.2011. godine, ~lana 10. Odluke o
utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawa organa u ustanovama ~iji je osniva~
Skup{tina op{tine Doboj broj: 01-013-159/04 od 23.12.2004. godine i Odluke o
raspisivawu javnog konkursa za izbor direktora JU "Sportsko-rekreacioni centar
Preslica" Doboj broj: 01-013-196/13 od 28.5.2013. godine, gradona~elnik grada Doboj
raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU "Sportsko rekreacioni
centar Preslica" Doboj
I Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe:
1. Direktora JU "Sportsko-rekreacioni centar Preslica" Doboj.
II Opis poslova
2. Poslovi direktora utvr|eni su Zakonom i statutom JU "Sportsko-rekreacioni
centar Preslica".
III Mandat
Direktor se imenuje na period od ~etiri (4) godine.
IV Status
Aktom o imenovawu direktora zasniva se radni odnos.
V Op{ti uslovi:
Kandidati za sve organe iz ta~ke I ovog konkursa moraju ispuwavati sqede}e op{te
uslove:
- da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH
- da su stariji od 18 godina
- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na
nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa
- da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est
mjeseci ili za ka`wiva djela koja ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova na
upra`wenim pozicijama
- da ne slu`e kaznu izre~enu od strane me|unarodnog suda i da se nisu povinovali
nalogu da se pojave pred sudom
- dokaz o op{toj radnoj sposobnosti (dostavqa izabrani kandidat po zavr{etku
konkursne procedure).
VI Posebni uslovi:
Posebni uslovi i kriterijumi za direktora su sqede}i:
- visoka (VII) stru~na sprema
- najmawe pet godina radnog iskustva u struci,
- poznavawe rada na ra~unaru i poznavawe jednog stranog jezika
- ponu|en kvalitet plan i program rada za JU "Sportsko-rekreacioni centar Preslica" za mandatni period
VII Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi
do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik RS" broj 41/03), Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 13/02, 14/03, 12/04) i Zakonom o
lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS" broj 101/04 i 42/05).
VIII Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i
posebnih uslova:
- biografiju o kretawu u slu`bi
- uvjerewe o dr`avqanstvu
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak
- ovjerenu fotokopiju diplome
- potpisanu i od strane organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz pod ta~ke 3
i 5 ta~ke V ovog konkursa
- potvrda o radnom iskustvu
- program rada za mandatni period
Za sve kandidate }e se slu`benim putem pribaviti uvjerewe o neka`wavawu.
Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju o
~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni.
Imaju}i u vidu ovla{}ewa Ombudsmena koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS u vezi prigovora na kona~na imenovawa, postoji potreba stalnog uvida u podnesene prijave te se iz tih razloga
dokumenta prilo`ena uz prijave ne}e vra}ati kandidatima.
Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike
Srpske broj: 101/04, 42/05, 118/05) i ~lana 56. Statuta grada Doboj ("Slu`beni glasnik
grada Doboj" broj: 9/12), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Administrativne slu`be grada Doboj ("Slu`beni glasnik grada Doboj" broj: 4/13)
gradona~elnik grada Doboj, raspisao je
JAVNI KONKURS
za prijem na rad u Administrativnu slu`bu
grada Doboj
1. SAMOSTALNI STRU^NI SARADNIK ZA PLANIRAWE I IZVR[EWE
BUYETA u Odjeqewu za finansije grada Doboj, na neodre|eno vrijeme - 1 (jedan)
izvr{ilac
2. SAMOSTALNI STRU^NI SARADNIK ZA POSLOVE SOCIJALNE I
ZDRAVSTVENE ZA[TITE U ODJEQEWU ZA BORA^KO-INVALIDSKU
ZA[TITU GRADA DOBOJ na neodre|eno vrijeme - 1 (jedan) izvr{ilac
Posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa pod rednim brojem:
1. Visoka stru~na sprema, VII/1 stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet ekonomskog
smjera, najmawe jedna godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima i
zadacima, polo`en stru~ni ispit, poznavawe rada na ra~unaru.
2. Visoka stru~na sprema, VII/1 stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet pravnog smjera ili drugi fakultet dru{tvenog smjera, najmawe jedna godina radnog iskustva
na istim ili sli~nim poslovima i zadacima, polo`en stru~ni ispit, poznavawe
rada na ra~unaru.
Pored posebnih uslova za rad, kandidati moraju ispuwavati i op{te uslove utvr|ene u
~lanu 118. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05, 118/05) i ~lana 4. Op{teg kolektivnog ugovora ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 40/10).
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta:
- ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi,
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
- uvjerewe o dr`avqanstvu,
- uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~na djela za bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe
{est mjeseci ili krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u
administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (dostavqa izabrani kandidat po zavr{etku
konkursne procedure)
Kandidati koji podnesu prijavu pored gore navedene dokumentacije du`ni su
prilo`iti:
- Uvjerewe o radnom iskustvu
- Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima uprave
- uvjerewe - sertifikat o poznavawu rada na ra~unaru
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu:
GRAD DOBOJ
GRADONA^ELNIK GRADA
DOBOJ
Hilandarska broj 1
74000
OSNOVNI SUD U DERVENTI
Broj: 84 0 Mal 036615 11 Kom
Derventa, 22.7.2013. godine
Osnovni sud u Derventi po sudiji Zoranu Lazi}u, u pravnoj stvari tu`ioca Telekom
Srpske, AD Bawa Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Simiki} Dejana
iz Dowe Lupqanice bb, radi duga v.s. 2.338,61 KM, na osnovu odredbe ~lana 348 Zakona o
parni~nom postupku, van ro~i{ta dana 22.07.2013. godine, objavquje sqede}i
OGLAS
PRESUDA Zbog propu{tawa
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 2.338,61 KM sa zakonskom zateznom, te naknaditi iznos od 650,00 KM na ime tro{kova parni~nog postupka, sve u roku
od 15 dana od dana prijema prepisa presude pod prijetwom prinudnog izvr{ewa.
Obavje{tava se tu`eni Simiki} Dejan iz Dowe Lupqanice bb, Derventa, da se dostava
presude zbog propu{tawa smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog
pismena u dnevnim novinama RS i na oglasnoj tabli
SUDIJA
suda, te se isti obavje{tava da presudu mo`e podi}i
Zoran Lazi}
u zgradi suda.
Prodajem
POSLOVNI PROSTOR
IX Rok za podno{ewe prijava
Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu
"Glas Srpske" i "Slu`benom glasniku RS".
Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
Prijave mogu biti dostavqene li~no (prijemna kancelarija) ili putem po{te na
adresu:
Grad Doboj sa naznakom za "Komisija za izbor direktora i ~lanova upravnih odbora"
Ul. Hilandarska broj 1
74000 Doboj
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD DOBOJ
Broj: 02-120-49/13
Doboj, 31.7.2013. godine
GRADONA^ELNIK
Obren Petrovi}
75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.
POVOQNO!
Telefon: 065/620-717.
44 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima
da je dana 5.8.2013. godine
u 65. godini `ivota preselio na ahiret na{ dragi
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 5.8.2013.
godine u 79. godini `ivota iznenada preminula na{a draga majka i baka
Dana 7.8.2013. navr{avaju se tri godine
otkako nije sa nama na{ dragi
DU[AN
VULIN
MATIJA (Bo`e) JOVI]
OMER (Kasima) RIZVANOVI]
1934 - 2013.
Yenaza }e se obaviti u srijedu, 7.8.2013. godine, u 18.30 sati u haremu
Sitari Bawaluka.
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Alah y.{. podari vje~ni yenet.
O`alo{}eni: supruga Fikreta, sin Orhan, k}erka Aida, sestra Sadeta, zet, snaha, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije
34742 A-8 M
Ispra}aj drage nam pokojnice obavi}e se 7.8.2013. godine u 11 ~asova na
grobqu "Sveti Marko".
Sahrana }e se obaviti u Imotskom.
O`alo{}eni: sin Ante, k}erka Vesna, unuke Maja, Aleksandra i Ivana, snaha Vesna, zet @eqko te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi
i kom{ije
34735 A-8 M
Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga
Posqedwi pozdrav dragoj
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoja porodica
34731 A-6 M
Posqedwi pozdrav
najdra`oj baki
Posqedwi pozdrav dragoj
Posqedwi pozdrav dragoj
MATIJI
MATIJI
od Predraga Sibin~i}a.
od unuke Aleksandre.
34735 A-1 M
Posqedwi pozdrav
na{oj dragoj majci
MATIJI
od Lepe, Gordane i Pere.
MARIJKA (Vasila)
RADOVANOVI]
Posqedwi pozdrav
dragoj mami i majkici
Posqedwi pozdrav
MATIJI
od Mirjane Savi} sa porodicom.
34735 A-1 M
1946 - 2013.
34735 A-1 M
34735 A-1 M
Posqedwi pozdrav dragoj
MATIJI
MATIJI
od osobqa Caffe "Rocher".
preminula dana 6.8.2013. godine. Sahrana }e se obaviti 7.8.2013. godine
u 14 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku.
O`alo{}eni: k}erka Daniela, unuci Vladimir i Aleksandar
34740 A-8 M
od sina Ante i k}erke Vesne.
34735 A-1 M
A-1 34736 M
Posqedwi pozdrav snahi
Posqedwi pozdrav
MARIJKI
MATIJI
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je
dana 5.8.2013. u 72. godini `ivota preminuo na{ dragi
MARIJKI
od Rade, Lore i Marka.
MARIJKI
34740 A-1 M
Tvoji najmiliji Daca, Vlado i
Sa{a
Sje}awe na dragog sina
34740 A-3 M
od Dragana sa porodicom.
34740 A-1 M
Posqedwi pozdrav priji
MIODRAG (Svetislava)
VU^I]
Tu`no sje}awe na dragog brata
ZORANA
STUPARA
ZORANA
STUPARA
7.8.2012 - 7.8.2013.
7.8.2012 - 7.8.2013.
Brat Goran, snaha Nata{a,
Nikola i Valentina
34717 A-2 G
Tvoja sestra Senada sa
porodicom
34717 A-2 G
Tu`no sje}awe
na dragog kom{iju
Tu`no sje}awe na dragog ujaka
7.8.2012 - 7.8.2013.
MARIJKI
od porodice Prpi}.
34740 A-1 M
Posqedwi pozdrav
dragom suprugu i ocu
BIQANU
MI[EVSKI
Tu`no sje}awe na dragog brata
ZORANA
STUPARA
Sahrana }e se obaviti 7.8.2013. godine u 13 ~asova na Rebrova~kom
grobqu u Bawaluci.
O`alo{}eni: supruga Mirjanka, k}erke Svjetlana i Dragana, bra}a,
sestre, ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi
34732 A-8 M
S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu
na na{u voqenu mamu i suprugu
MIODRAGU
Uspomena na tvoj lik i dobrotu
vje~no }e trajati u srcu tvojih
roditeqa.
Otac Pane i majka Hasiba
34717 A-3 G
Tu`no sje}awe
na na{u dragu
RADU
KUKI]
7.8.2000 - 7.8.2013.
7.8.2011 - 7.8.2013.
od supruge Mirjanke i k}erki
Svjetlane i Dragane.
Sin Aleksandar i suprug @arko
34728 A-8 M
Tvoji najmiliji
34724 A-2 M
ZORANA
STUPARA
S bolom u srcu
wegujemo uspomenu na na{u
voqenu k}erku i sestru
ZORANA
STUPARA
7.8.2012 - 7.8.2013.
34732 A-3 M
Tu`ni pomen mojoj
dragoj prijateqici
od Udru`ewa radnika, invalida
rada, izbjeglih iz Hrvatske.
A-1 34737 G
7.8.2012 - 7.8.2013.
@eqko i Jovana
Jednogodi{wim pomen
na{oj dragoj
Darko i Bo`ana Brki}
34717 A-2 G
34717 A-2 G
Dana 7.8.2013. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog
BIQANI
MI[EVSKI
BIQANU
MI[EVSKI
QIQANI
ZEC
7.8.2011 - 7.8.2013.
7.8.2011 - 7.8.2013.
obavi}emo 7.8.2013. godine u 9
~asova na Gradskom grobqu.
Sin Nikola i sestra Mirjana
Goga Milojevi}
34730 A-3 M
Majka An|a i brat Nenad sa
porodicom
34729 A-3 M
34726 A-2 M
NENADA
RADOVANOVI]A
S qubavqu i po{tovawem
Sin Jelenko sa porodicom
34743 A-6 M
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 45
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana
5.8.2013. godine u 59. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi
SIMO - VAJO (Mitra)
KA^AR
Sahrana }e se obaviti 7.8.2013. godine u 13 ~asova u [ipovu, na
grobqu u Vidovdanskoj ulici.
O`alo{}eni: sinovi Vladimir i Milan, brat Miodrag te ostala
rodbina i prijateqi
A-8 UP
46 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 47
KADA JE SRBIJA NA EP U POQSKOJ OSVOJILA SREBRO
NIKO TO NIJE O^EKIVAO. ZATO JE NAJBOQE DA I SADA
NE GAJIMO PREVELIKE NADE
Sport
[email protected] DALIPAGI],
LEGENDARNI KO[ARKA[
Turnir u odbojci na pijesku
"Bjeline" ~ekaju
pobjednika
KOTOR VARO[ - Turnir u odbojci na pijesku "Kotor Varo{
2013." bi}e odr`an idu}eg vikenda na kupali{tu "Bjeline" u
okviru kotorvaro{kog sportskog qeta. Rok za prijavu ekipa je
~etvrtak do 17 ~asova, kada }e biti obavqen `rijeb.
- Pro{le godine smo imali 27 prijavqenih ekipa, a ove godine
`elimo turnir podi}i na vi{i nivo. Op{tina Kotor Varo{ je
generalni pokroviteq manifestacije, koja oboga}uje turisti~ku
ponudu na{eg grada. Za najuspje{nije ekipe i pojedince obezbije|ene su nov~ane nagrade, diplome i pehari. U petak igraju seniori, u subotu mla|e kategorije i seniorke, a u nedjequ se igraju
finala - rekao je predsjednik Organizacionog odbora turnira
Slobodan Petrovi}.
Srpski atleti~ar spreman za SP
Bekri} o~ekuje
ulazak u finale
Atletski biser iz Rogatice zablistao u turskom Edirnu
Stani{i}
prvak Balkana
Sre}an sam zbog
titule kojom je
krunisan sav moj
dosada{wi rad.
Ispunio sam moja i
o~ekivawa mog
trenera, nekada{weg
dugopruga{a Gorana
Je{i}a, mog kluba
Pale, kazao Stani{i}
BOJAN
MEDAQOM
IZ TURSKE
ISPUNIO
OBE]AWE
PI[E:SRETEN MITROVI]
[email protected]
BEOGRAD - Srpski atleti~ar Emir Bekri} rekao je da se
nada da }e u}i u finale trke
na 400 metara sa preponama na
Svjetsko prvenstvo koje se odr`ava u Moskvi od 10. do 18. avgusta.
On na ovo takmi~ewe odlazi
kao evropski {ampion do 23 godine u ovoj disciplini sa li-
~nim rekordom od 48.76 sekundi.
- Ohrabren u~iwenim u Moskvu odlazim sa `eqom da se
ravnopravno borim sa rivalima za ulazak u finale. Rezultat
koji }e voditi ka tome bi}e
48.40. Uz veliku borbenost i
malo sre}e vidim sebe me|u
osam najboqih na svetu - kazao
je Bekri}.
Jusein Bolt, sprinter sa Jamajke
@elim pobjede
u svim trkama
DOBRA
VIJEST
DABOVI]
Srpska ko{arka{ica Milica Dabovi} poja~ala je
ekipu Novog Zagreba koji je
{ampion Hrvatske. Ona je
zbog te{ke finansijske situacije napustila Partizan, a hrvatski klub je
izabrala zbog igrawa u
Evroligi i MEL ligi.
TENIS
Srpski teniseri Du{an
Lajovi} i Nikola ]iri}
nisu se plasirali u 2. kolo
~elenyera u San Marinu u
konkurenciji dublova po{to su pora`eni od prvih
nosilaca, australijskog para Pol Henli i Yon Pirs
sa 4:6, 6:1 i 10:4.
LO[A
VIJEST
Medaqa zajedni~ko
djelo trenera
Gorana Je{i}a
i Bojana Stani{i}a
FOTO: S. MITROVI]
kapiten mu{ke reprezentacije na ovom presti`nom takmi ~ewu - ka zu je Bo jan
Stani{i}.
BRA]A
STANI[I]
OSVOJILA VI[E
OD 110 MEDAQA
Prvo mjesto i zlato iz
Edirnea najve}i je ali ne i jedini ovogodi{wi uspjeh ovog
atleti~ara. Od 19 razli~itog
nivoa takmi~ewa {to doma}ih
{to u regionu, na koliko je
u~estvova, 12 puta je osvojio
zlato i tri puta bio srebrni.
Ali se on, kako re~e ponosi i
~etvrtim mjestom na prvenstvu
Srbije za seniore drugi dan u
trci na 800 metara sa rezulta-
BAWALUKA - Pola vijeka
izme|u neba i zemqe. Ovo je
mo`da prava sintagma za ~ovjeka koji je izveo 6.134 skoka padobranom, sintagma koja
odslikava wegovu najve}u
qubav i dostignu}e koje je malo kojem wegovom kolegi po{lo za rukom.
Rije~ je o padobranskoj legendi sa prostora eks-Jugoslavije pa i {ire Viktoru
Kupqeniku (71) koji je ju~e posjetio sportsku redakciju "Glasa Srpske"
- Jo{ ska~em iako mi je 71
godina `ivota i nemam namje-
tom 1:53,28 i time potvrdio
normu u ovoj disciplini za svjetsko prvenstvo koja je bila
1:55,00.
- Tu je i sedmo mjesto u
Slova~koj Banskoj Bistrici na
KUP-u Evrope, tre}a grupa,
na kome sam u trci na 1.500
metara oborio rekord BiH za
mla|e juniore 3:57,31 minuta
koji je dotada bio u vlasni{tvu Nenada To{ovi}a, ~lana
AK "Rogatica" (3:58,86) - kazao
je mla|i od bra}e Stani{i}.
Bojan se ponosi i sedmim
mjestom na drugom u~e{}u na
prvenstvu Srbije u Sremskoj
Mitrovici 15. juna na kome je
u seniorskoj konkurenciji
prvi dan u trci na 1.500 metara sa rezultatom 3:59,79 potvrdio normu za Svjetsko
juniorsko prvenstvo.
DOWECK
Bojan Stani{i} u~estvovao
je Svjetskom prvenstvu za
mla|e juniore u ukrajinskom
Dowecku 10. jula gdje zauzeo 19 mjesto u disciplini
800 metara.
- Na ovom takmi~ewu pro{ao sam kvalifikacije na
petom mjestu u grupi i u{ao
u polufinale trke na 800
metara sa rezultatom
1:53,23. U polufinalu sam
bio {esti u grupi, ali to
nije bilo dovoqno da u|em
u finale jer sam tr~ao
ispod mojih mogu}nosti 1:54,46 minuta - zakqu~io
je Bojan Stani{i}.
Legendarni padobranac Viktor Kupqenik
posjetio redakciju "Glasa Srpske"
Viktor
Kupqenik u
"Glasu Srpske"
FOTO: G. [URLAN
MOSKVA - Olimpijski i
svjetski {ampion kao i rekorder u sprintu Jamaj~anin
Jusein Bolt rekao je da je u
odli~noj formi i o~ekuje pobjede u trkama na 100 i 200 na
Svjetskom {ampionatu u Moskvi.
- @elim da pobijedim u svakoj trci u kojoj }u se takmi~iti. Finale trke na 100 i 200
metara u Moskvi za mene }e
biti vrhunac ove sezone. Svake
nedjeqe sam sve ja~i, a eksplozivnost i brzina su sve boqe kazao je Bolt.
Svih 44 atleti~ara Jamajke,
ukqu~uju}i i Bolta, bili su
podvrgnuti doping testu u
svom trening kampu u Moskvi,
pet dana pred po~etak prvenstva svijeta.
ROGATICA – Kada je po~etkom februara ove godine
"Glas Srpske" objavio reporta`u o bra}i Borisu (18) i
Bojanu (16) Stani{i}u iz Rogatice, koji su bave}i se atletikom do po~etka ove godine
osvojili vi{e od 110 medaqa, brojne diplome i pehare, mla|i o bra}e - Bojan,
obe}ao je medaqu i sa Balkanskog prvenstva za mla|e juniore u turskom gradu Edirne.
Obe}ano je i ispunio!
Na prvenstvu koje je
odr`ano minulog vikenda pobijedio je u trci na 1.500 metara sa rezultatom 3:59,24 minuta
i postao {ampion Balkana u
ovoj disciplini.
- Sre}an sam zbog titule
kojom je krunisan sav moj dosada{wi rad. Ispunio sam
moja i o~ekivawa mog trenera, nekada{weg dugopruga{a
Gorana Je{i}a, moga kluba
Pale, ali i Atletskog saveza
koji mi je povjerio da budem
ru da prestajem. Skaka}u sve do
trenutka do kada osje}am da mi
ovaj sport predstavqa zadovoqstvo - sa osmijehom pri~a
Kupqenik.
@IVI U
QUBQANI A
SRCE MU
U BAWALUCI
Ba{ u gradu na Vrbasu u~inio je prve korake u padobranstvu.
- Prvi skok izveo sam 11.
juna 1962. godine u Zalu`anima, kao ~lan Padobranskog
Ska~e i u
71. godini
kluba "Rudi ^ajavec". Od tada
pa do danas, svaki put kada pomenem padobranstvo ili se
pripremam za skok u meni se
budi ista `eqa, `eqa kojoj ne
mogu da odolim - prisje}a se
Kupqenik.
Rado se sje}a dolaska u
Bawaluku, u koju je kro~io sa
18 godina. Kako ka`e od tada
su on i wegov grad nerazdvojni.
- Trenutno `ivim u
Qubqani a srce mi je u
Bawaluci. Vjerujem da }e se uskoro vratiti u kraji{ku qepoticu, ovdje na obale Vrbasa jer
ja bez Bawaluke jednostavno ne
mogu - istakao je Kupqenik
koji je bio tvorac velikog broja titula prvaka Jugoslavije nekada{weg Aerokluba "Rudi
^ajavec" kako u pojedina~noj
tako i u ekipnoj konkurenciji.
Posebno je ponosan na reprezentativne karijeru koja je
krunisana srebrnom medaqom
sa Svjetskog prvenstva 1970.
godine na Bledu.
- Bio sam najboqi sportista Bosanske Krajine 1966. godine tako da i "Glas" ima
posebno mjesto u mom srcu - ka`e Kupqenik
D. R.
48 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Janko Tipsarevi}
do`ivio poraz
u prvom kolu
Royers kupa
Problemi Crnogorca
Pekovi} propu{ta
Evropsko prvenstvo
PODGORICA - Ko{arka{ Minesote Nikola Pekovi}
najvjerovatnije ne}e igrati za reprezentaciju Crne Gore
na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, rekao je direktor reprezentativnih selekcija Danilo Mitrovi}.
- Krajwi rok za wegov dolazak na pripreme bio je 5. avgust, koji je ve} probijen, pa Pekovi} vjerovatno ne}e igrati za crno gor sku re pre zen ta ci ju na EP - re kao je
Mitrovi}.
Biv{i ko{arka{ Partizana nije produ`io ugovor sa
Minesotom i jo{ uvijek ne mo`e da se stavi na raspolagawe selektoru Luki Pavi}evi}u. Crna Gora se trenutno
nalazi na pripremama na Zlatiboru, a u ~etvrtak }e u Beogradu odigrati prijateqsku utakmicu sa Ukrajinom. EP u
Sloveniji na programu je od 4. do 22. septembra, a crnogorska reprezentacija igra}e u grupi B u Jesenicama sa selekcijama Srbije, Litvanije, BiH, Makedonije i Letonije.
SLIJEDI
PAD NA
ATP LISTI
Igram najgori
tenis u `ivotu
Najtu`nije je {to treniram veoma vredno i od Madrida sam izgubio samo jedan
trening me~. Ali, koga je briga za to, rekao Tipsarevi}
WEMA^KA
FRANCUSKA
Veli~kovi}
zadovoqan
Bambergom
Ke{eq
na meti
Asvela
BEOGRAD - Srpski ko{arka{ Novica Veli~kovi} izjavio je da je zadovoqan
{to }e karijeru nastaviti u
{ampionu Wema~ke Bambergu, po{to }e se klub takmi~iti u Evroligi.
- Pregovori su trajali ve}
neko vreme. U me|uvremenu
sam bio u Nema~koj, obavio
preglede i posle toga smo dogovorili sve detaqe. Veoma
sam zadovoqan. Razgovarao
sam i sa trenerom, ~ekaju me
veliki izazovi, izme|u ostalog i u Evroligi, {to mi je
bilo veoma va`no. Mislim
da je ovo pravo re{ewe - izjavio je Veli~kovi}, koji je
pro{le sezone nosio dres
Mega Vizure.
VILERBAN - Srpski ko{arka{ Marko Ke{eq i sqede}u
sezonu bi mogao da odigra u
Francuskoj jer se za wegove
usluge interesuje Asvel, koji
u novoj sezoni ima velike
ambicije. Ina~e, Ke{eq je
proteklu sezonu zapo~eo u
dresu {panske Valensije, a
zavr{io je u Le Manu, sa kojim je stigao do ~etvrtfinala
plej-ofa, gdje ga je eliminisao upravo Asvel, koji sada
`eli da ga anga`uje. Asvel je
u polufinalu francuskog prvenstva zaustavqen od Strazbura, a u klubu se nadaju da
bi eventualnim dolaskom Ke{eqa poboq{ali tim i tako
ostvarili ve}e ambicije koje
imaju za novu sezonu.
Disciplinska komisija FS BiH
Slaviji nov~ana
kazna, Borcu opomena
SARAJEVO - Fudbalski klub Slavija ka`wen je ju~e sa
2.500 KM zbog lo{e organizacije derbi utakmice sa Sarajevom, a {to podrazumijeva i isticawe ratnih zastava na
tribinama. Odlu~ili su tako ~lanovi Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH. Na utakmici u Isto~nom Sarajevu doma}i navija~i istakli su zastavu sa natpisom "Vojska
Republike Srpske", odnosno gosti "Armija RBiH".
- FK Slavija je kao doma}in bio odgovoran za organizaciju me~a. Pregledali smo fotografije na internetu na kojima se vide i tri zastave koje su donijeli gostuju}i navija~i.
U kaznu od 2.500 KM ura~unato je i ubacivawe predmeta u
teren - kazao je potpredsjednik Disciplinske komisije Goran Kosori}.
Bawalu~ki Borac je opomenut zbog ka{wewa u izmirewu
obaveza Savezu i ka{wewa utakmice na gostovawu u Zenici.
D. R.
MON TRE AL - Srpski
teniser Janko Tipsarevi}
eliminisan je ve} na startu
Royers ku pa u Mon tre alu,
po{to je izgubio od Uzbekistanca Denisa Istomina sa
4:6, 3:6.
Tipsarevi}a je zaustavio
66. teniser svijeta, koji je upisao prvu pobjedu u tri dosada{wa duela. Jan ku sada
ne mi novno sli jedi pad na
ATP listi jer je pro{le godine u Montrealu dogurao do
polufinala, kada je pora`en
od Novaka \okovi}a. Sada,
zbog eliminacije ve} u prvom
kolu, izgubi}e 350 bodova i
pitawe je da li }e sqede}eg
ponedjeqka biti me|u 20 naj-
boqih tenisera svijeta.
- Igram svoj najgori tenis posle dugo dugo vremena.
Najtu`nije je {to treniram
veoma vredno i od Madrida
sam izgubio samo jedan tren-
ing me~. Ali, koga je briga za
to - napisao je Tipsarevi} na
svom "Tviter" profilu.
Od kada je osvojio ^enaj u
januaru i potom stigao do osmi ne fi na la Aus tra li jen
\OKOVI]
Najboqi teniser svijeta Novak \okovi} u pohodu ka odbrani titule na Royers kupu
startovao je no}as duelom
protiv Nijemca Florijana
Majera, koji je u prvom kolu
pobijedio Australijanca
Bernarda Tomi}a sa 5:7, 6:3,
6:3. Majer zauzima 50. mjesto na ATP listi, a sva ~etiri
dosada{wa me|usobna
okr{aja pripala su srpskom
teniseru, posqedwi na ovogodi{wem Vimbldonu. \okovi} brani titulu i 1.000 ATP
bodova na turniru kojeg je osvajao tri puta (2007, 2011,
2012), a kao prvi nosilac
bio je slobodan u prvom kolu.
ope na, Tip sa re vi} je za biqe`io samo sedam pobjeda
na 15 turnira na kojima je
u~estvovao, a u deset navrata
gubio je ve} prvi me~ na turniru.
O^EKUJE GA
NASTUP U
SINSINATIJU
Janka sada o~ekuje sedam
dana odmora do po~etka novog
mastersa u ameri~kom Sinsinatiju, a poslije toga trebalo
bi da zaigra na posqedwem
grend slemu sezone US openu,
koji po~iwe 26. avgusta u Wujorku.
Nemawa Bjelica o pozicijama na kojima }e da igra u Fenerbah~eu
Kako Obradovi} ka`e
ISTANBUL - Novi ko{arka{ Fenerbah~ea Nemawa
Bjelica rekao je da }e igrati
na onoj poziciji na koju ga
trener postavi.
- U Kaha Laboralu su Andres No }ioni i Fernan do
San Emeterio ~esto bili na
krilu, pa me je trener stavio
na poziciju krilnog centra i
igrao sam veoma dobro. Po~eo
sam kao plejmejker, bio sam i
trojka, u reprezentaciji sam
naj~e{}e igrao na poziciji
~etiri. Igram tamo gde mi
trener ka`e, a uveren sam da
}e @eqko Obradovi} izvu}i
najboqe iz nas - izjavio je Bjelica.
On je prije nekoliko dana
zamijenio Vitoriju Istanbulom.
Nemawa Bjelica
FOTO: AGENCIJE
}e igrati Milan Ma~van i
Zoran Erceg.
ZBOG
OBRADOVI]A
U FENERU
- Glavni razlog mog dolaska u Fener je to {to je trener
@eqko Obradovi}. To je velika prilika za mene. Siguran
sam da }e bi ti ve oma
uzbudqivo. Fenerbah~e je ve-
liki klub, sa tradicijom i istorijom. Ne mogu da do~ekam
po~etak sezone - dodao je Bjelica.
Velikog rivala Fener }e
imati u Galatasaraju, za koji
- Oni su mi ja ko do bri
prijateqi. Galatasaraj je pro{le godine osvojio titulu, a
mi }emo dati sve od sebe da je
uzmemo ove sezone - kazao je
Bjelica.
On se nada dobrom rezultatu na predstoje}em Evropskom prvenstvu.
- Imamo problema, dosta
povre|enih igra~a, a na{ ciq
je da izborimo plasman na
Svetsko prvenstvo - rekao je
Bjelica.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 49
Rukometa{i Borca m:tel po~eli pripreme
Vijesti
"Mira"
Po snagu na
Mrakovicu
PRIJEDOR - Poslije
dvomjese~ne pauze okupile
su se i ru ko me ta {i ce
"Mire", koje su u protekloj sezoni ostvarile najve }e us pjehe u is to ri ji
ovog sportskog kolektiva.
- Uz obavezan sistematski qekarski pregled slijedi nam uvodna faza rada
do 12. avgusta, kada odlazimo na sedmodnevne pripre me na Mra kovi cu.
Vjerujemo da }emo na kraji{koj "qepotici" skupiti potrebnu snagu da i
daqe igramo zna~ajnu ulogu u prvenstvu - rekao je
trener @RK "Mira" Darko Gligorevi}.
N. \.
Crnomarkovi}
obavio prozivku
TRIVUNYA
Najiskusniji prvotimac
Borca kapiten Sr|an Trivunya optimista je i nada
se da }e klub od ponedjeqka krenuti uzlaznom putawom.
- Vjerujem u qude koji su se
okupili oko Borca, a i
grad Bawaluka je stao uz
klub. @ao mi je samo {to
nismo ranije po~eli s pripremama, jer nas ve} 20.
avgusta o~ekuje nastup na
turniru u Doboju, a
31. igramo kvalifikacije za Ligu
IGRA^I
{ampiona. Me|utim, bitno je
POKAZALI
da smo po~eli
DA VOLE
sa treninzima BORAC
rekao je Trivunya.
Lijetuvos Ritas
Kuk mijewa
Nedovi}a
VILWUS - Ameri~ki
ko{arka{ Omar Kuk
sqede}e sezone igra}e u
Lijetuvos Ritasu u kojem
}e zamijeniti srpskog reprezentativca Nemawu Nedovi}a, koji je poja~ao
Golden Stejt. Kuk je u Lijetuvos do{ao iz Kaha Laborala. Lijetuvos je ranije u
svoje redove doveo Milenka Tepi}a, Stevana Jelovca
i Martinasa Ge~evi~ijusa.
Bejzbol
Rodrigesu
211 me~eva
kazne
WUJORK - Bej zbol
igra~ Aleks Rodriges (38)
suspendovan je na 211 utakmica jer je prekr{io antidoping protokol lige.
Zvijezda Wujork Jenkisa
jedan je od 13 igra~a koji su
suspendovani, ali ostala
dvanaestorica ka`weni su
sa 50 me~eva neigrawa.
- Razo~aran sam kaznom
i namjeravam da se `alim
- rekao je Rodriges.
Wema~ka
Ispitati
navode
o dopingu
BERLIN - Portparol
wema~ke opozicione Socijaldemokratske partije
Martin Gerster rekao je
da bi nadle`ni morali
da ispitaju sve navode o
sistemskom dopingu sportista u toj zemqi od 1950.
godine do danas.
- Kada dobijemo kona~nu
i kompletnu verziju izvje{taja i istra`ivawa o
slu~ajevima dopinga, mora }e mo da na pra vi mo
op{irnu analizu i preispitamo neke stvari iz
istorije - rekao je Gerster.
Borcu treba "svje`a krv", novi qudi koji }e raditi iskqu~ivo u interesu Borca. Do{ao sam da pomognem
svom klubu, kre}emo od nule, ali nadam se da }emo brzo rije{iti nagomilane probleme, rekao Goli}
PI[E: DU[AN REPIJA
[email protected]
BAWALUKA - Rukometa{i Borca m:tel ju~e su po~eli
pripreme za novu sezonu, a
prvi trening vodio je biv{i
prvotimac "crveno-plavih" i
dosada{wi strateg bawalu~ke Mladosti Bojan Crnomarkovi}.
Kako se ju~e moglo ~uti po
bawalu~kim rukometnim kuloarima, mladi stru~wak je trenutno najbli`i trenerskoj
klupi posrnulog velikana u
novoj sezoni, mada }e kona~nu
rije~ dati nova uprava kada bude izabrana 13. avgusta.
Pauza poslije osvojenog
prvenstva, te Kupa BiH i Kupa
Republike Srpske trajala je
du`e nego {to je bilo planirano, a na prvoj prozivci pojavilo se 18 rukometa{a: Sr|an
Trivunya, Mirko Miki},
Marko Zori}, Branislav
Obradovi}, Nikola Te{i},
Igor Ra|enovi}, Stefan Jankovi}, Mirza Haseqi}, Neven
Crnoga}a, Du{ko Hercegovac,
Filip Vrawe{, Nemawa Bezbradica, Milo{ We`i}, Sini{a
]osi},
Sr|an
Bilanyi}, Alen Mi{kovi},
Sr|an Petrovi} i Sergej
Krstaji}.
Prozivci je prisustvovao
i ~lan Radne grupe Neboj{a
Goli}, zadu`en za stru~ni rad
u ovom prelaznom periodu. Svjestan da su problemi veliki,
da se igra~ima duguju plate,
Goli} je pohvalio sve rukometa{e i istakao da je najva`nije da je ekipa po~ela pripreme.
- Svaka ~ast momcima. Pokazali su da vole Borac i `ao
mi je {to niko ranije nije
odr`ao sastanak sa wima. Oni
su najzaslu`niji za pro{losezonski uspjeh i zaslu`uju mak-
MILAS U VISLI
Dosada{wi ~lan Borca Ivan
Milas iskoristio je mogu}nost
da raskine ugovor zbog neizmirenih obaveza i kao slobodan igra~ potpisao
trogodi{wi ugovor sa Vislom
iz Krakova.
Milas je karijeru po~eo u
Izvi|a~u, a posqedwu polusezonu nastupao je za Borac. Pored Visle, Milas je imao
ponude nekoliko klubova, a na
stolu je kao jedina opcija bila
i ponuda mati~nog Izvi|a~a.
simalno po{tovawe - rekao je
Goli}.
On je predlo`io da sa
ekipom za sada rade dvojica
trenera, tako|e biv{ih rukometa{a ovog kluba Bojan
Crnomarkovi} i Aleksandar
Me|edovi}.
CRNOMARKOVI]:
@ELIM DA
POMOGNEM
- Borcu treba "svje`a krv",
novi qudi koji }e raditi
iskqu~ivo u interesu Borca.
Do{ao sam da pomognem svom
klubu, kre}emo od nule, ali nadam se da }emo brzo rije{iti
nagomilane probleme. Predlo`io sam dvojicu na{ih trenera,
Crnomarkovi}a
i
Me|edovi}a, koji na prvom
treningu nije bio sa nama
zbog poslovnih obaveza - rekao
je Goli}.
Mnogo vi{e konkretnih
stvari bi}e poznato u ponedjeqak nave~e poslije Izborne
skup{tine. Tada bi trebalo da
bude izabrana nova uprava kluba.
Za sada, najve}i kandidat
da naslijedi Jovicu Cvetkovi}a na klupi {ampiona BiH je
dosada{wi trener prvoliga{a Mladosti Bojan Crnomarkovi}, koji je bli`e klupi od
dosada{weg pomo}nika u Borcu Me|edovi}a.
- Sve se desilo iznenada.
Moj prijateq Goli} me zvao
da pomognem i naravno da sam
prihvatio poziv. Nezahvalno
je bilo {ta pri~ati u ovom
trenutku, ali drago mi je da su
se igra~i odazvali u ovolikom
broju - rekao je Crnomarkovi}.
Rukometa{ice Borca po~ele pripreme za idu}u sezonu
Finansije smawile ambicije
BAWALUKA - Rukometa{ice Borca u ponedjeqak su
po~ele pripreme za novu sezonu u Premijer ligi BiH, u kojoj }e ima ti mno go mawe
ambicije nego prethodnih godina.
Iako je prozivci prisustvova lo 40 ru ko me ta {i ca,
oti{le su tri najboqe iz pro{le sezone Anica Gudeq, Armi na Ma ri} i Korneli ja
Klinac, wihova mjesta zauzele
su Valentina Kebo iz Srpca,
te dvije uzdanice Lakta{a
Aleksandra Peri~evi} i Ivana Kajtaz.
- Rije{ili smo da prvoj
ekipi prikqu~imo sve igra~ice iz mla|ih kategorija.
NA PROZIVCI
BILO 40
RUKOMETA[ICA
Sve one }e pro}i kompletne pripreme sa nama, pa }emo
poku{ati da iskristali{emo
sastav na koji }emo ra~unati u
idu}oj sezoni - rekao je trener "osica" Stojan Atlagi}.
On je istakao da }e osnovni ciq u predstoje}oj sezo-
Stojan Atlagi} sa
rukometa{icama Borca
ni biti stvarawe nove ekipe, ko ja }e pra ve re zul ta te
pos ti za ti tek za ne koli ko
godina.
- Zbog finansijske situacije nismo u prilici da na|e mo ade kva tna po ja~awa,
naprotiv. Na{ rad je po~eo
da se svodi na volonterski,
jer prakti~no ne primamo naknade za po sao ko ji
obavqamo, pa u takvoj situaciji nemamo {anse da dovedemo poja~awa. Tri djevojke
koje su do{le su mlade, talentovane, ali ne mogu da iznesu
teret igrawa u Premijer ligi kao {to su to ~inile tri
koje su oti{le. Poku{a}emo
da od igra~i ca ko je imamo
na pra vi mo odli ~nu ba zu i
krenemo u stvarawe ekipe koja }e vratiti Borac na mjesto
koje mu pripada - rekao je Atlagi}.
"Osice" }e kompletne pripreme odraditi u Bawaluci, a
kontrolne utakmice tako|e }e
igrati na doma}em terenu ili
u okolini.
D. R.
50 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Defanzivac Srbije zbog povrede pauzira {est sedmica
Bez Nastasi}a
na Hrvatsku
Superliga Srbije u fudbalu
Nema odga|awa me~a
Javor - Crvena zvezda
BEOGRAD - Utakmica prvog kola fudbalske Superlige Srbije izme|u Javora i Crvene zvezde ipak }e biti odigrana u
nedjequ u Ivawici, saop{tio je beogradski klub i tako demantovao navode da }e me~ biti odgo|en zbog Sabora truba~a u Gu~i.
- Sve informacije koje su se pojavile u javnosti u posledwa
dva dana, a u vezi sa odlagawem utakmice zbog Sabora truba~a u
Gu~i su neistinite. Crvena zvezda ovim putem zahvaquje doma}inu, FK Javor, na trudu i profesionalnosti prilikom organizacije ove utakmice - navedeno je u saop{tewu Zvezde.
Utakmica u Ivawici bi}e odigrana u nedjequ od 18 ~asova, a
tog dana od 20.30 u Novom Sadu sasta}e se Vojvodina i Dowi
Srem.
IVANOV
CRVENA ZVEZDA
Verona
nudi dva
miliona evra
Arauho nije
licenciran
BEOGRAD - Bugarski fudbaler
Ivan Ivanov sve je bli`e
prelasku u Veronu, a Italijani su spremni da plate dva
miliona evra za wegovu slobodu.
On bi ve} sutra mogao preseliti u Seriju A. Veronezima
se `uri, pakuju tim za idu}u
sezonu, u prednosti su nad Bazelom. Povratnik u Seriju A
je spreman da Partizanu plati dva miliona evra i to
odmah cijelu sumu, {to ih ~ini
povoqnijom opcijom za "crnobijele" od Bazela, koji nudi
ne{to ve}i novac, ali na rate.
I Ivanov `eli u Italiju,
igra}e u ja~em takmi~ewu, a
Bugarin ne krije da je wegova
ambicija odlazak u jednu od
~etiri najboqe evropske lige.
BEOGRAD - Novi fudbaleri
Crvene zvezde Migel Arauho i
Milan Joki} zbog gre{ke uprave nisu licencirani za kvalifikacije za Ligu Evrope iako se
u prvi mah mislilo da je sve u
redu o tom pitawu.
Defanzivni bedem pred golmanom Crvene zvezde prili~no je
popu{tao pred naletima fudbalera ^ernomoreca u prvom
me~u kvalifikacija u kome je
ukrajinski klub na svom stadionu trijumfovao sa 3:1, pa su
se "crveno-bijeli" nadali da }e
u revan{u mo}i da oja~aju odbranu Peruancem Arauhom. On,
me|utim, ne}e mo}i da igra u
~etvrtak od 20.30.
U pitawu su neke tehni~ke gre{ke prilikom prijavqivawa
UEFA, ali pravo igrawa u revan{u imaju druga dvojica {topera Roberts Omega i Novak
Martinovi}.
"Gardijan" o srpskom fudbalu
Superliga
besmislena
LONDON - Britanski list "Gardijan" ocijenio je srpsku
ligu "besmislenom" navode}i da se svake sezone o~ekuju titula
za Partizan i nastavak Zvezdinog "puta samouni{tewa".
Sukobi igra~a, problemi oko viza i plata, kao i sumwive sudijske odluke dominiraju isto~noevropskom scenom, navodi poznati komentator lista Yonatan Vilson.
- Vuk Ra{ovi} ne gaji iluzije da }e o wegovom radu suditi na
osnovu rezultata u doma}em prvenstvu i zna da je va`no samo
ono {to se de{ava u Evropi. Zbog toga je 3. kolo kvalifikacija
protiv Ludogoreca kqu~no za wega. Dok Crvena zvezda nastavqa
svoj `alosni put samouni{tewa, srpska liga je postala skoro
besmislena, ne{to u ~emu se prosto o~ekuje da Partizan trijumfuje - navodi "Gardijan".
[toper Man~ester
Sitija povrijedio
sko~ni zglob na
prijateqskoj
utakmici sa
Sanderlendom koja
se igrala u
Hongkongu pa mu
predstoji
dugotrajan
oporavak
MAN^ESTER - Fudbaler Man~ester Sitija Matija Nastasi} pauzira}e {est
sedmica zbog povrede sko~nog
zgloba pa }e propustiti ne
samo prijateqski me~ izme|u Srbije i Kolumbije 14. avgus ta u Bar seloni, ve} i
me~eve kvalifikacija za Svjet sko prvenstvo pro tiv
Hrvatske 6. septembra u Beogradu i Velsa tri dana kasnije.
Defanzivac "gra|ana" se
povrijedio na prijateqskoj
utakmici sa Sanderlendom koja se igrala u Hongkongu u
sklopu azijske turneje vice{ampiona Engleske gdje su se
pripremali za po~etak sezone.
PROPU[TA I
PRIJATEQSKI
ME^ SA
KOLUMBIJOM
Prema izvje{tajima klupskih qekara, Nastasi}a o~ekuje dugotrajno mirovawe pa
je planiran oporavak od mjesec i po, saop{tili su iz engles kog klu ba. U prvim
trenucima kada je na nosili-
UVR[]EN
NA LISTU 50
NAJVE]IH
TALENATA
EVROPE
ma napustio stadion strahovalo se da je rije~ o te`oj povredi
i
da
bi
reprezentativac Srbije morao na operaciju, ali na wegovu sre}u nije bilo potrebe
za hirur{kim zahvatom.
Istovremeno, wega je katalonski list "Sport" uvrstio
na svo ju lis tu 50 naj ve }ih
evropskih ta le na ta u ovom
tre nut ku, {to je jo{ jedna
potvrda o kakvom se igra~u
radi. Nas ta si} je jedi ni
PROZIVKA
Selektor reprezentacije
Srbije Sini{a Mihajlovi}
u nedjequ }e saop{titi spisak igra~a na koje ra~una za
prijateqsku utakmicu sa Kolumbijom u Barseloni na
"Miniestadiju". Ta utakmica
}e slu`iti kao posqedwa
provera pred duele u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sa Hrvatskom i
Velsom po~etkom septembra.
"Orlovi" }e se okupiti 12.
avgusta u Barseloni.
Matija Nastasi}
propu{ta
po~etak sezone u
Engleskoj
FOTO: AGENCIJE
Srbin u izabranom dru{tvu,
a uslov je da igra~ bude 1990.
godi{te i mla|i. Od igra~a
sa prostora biv{e Jugoslavije, uz {topera Sitija, je samo
fudbaler zagreba~kog Dinama
Alen Halilovi}.
Nastasi}a je list opisao
kao izuzetno zrelu li~nost i
igra~a za svoje godine, sjajnog
u skoku, izuzetno dobrog u duelu, a kao ono {to ga odvaja
od ostalih {topera pomenut
je sjajan pas.
Kao mane su izdvojili da
ponekad ima pogre{nu procjenu i postavqawe koje }e dobiti sa iskustvom i ve}im
brojem me~eva.
Ukoliko ne produ`i ugovor, Fjorentina se odri~e veziste
Qaji}a sele na tribine
FI REN CA - ^el ni ci
Fjorentine namjeravaju da poru~e srpskom fudbaleru Ademu Qaji}u da }e idu}u sezonu
sjediti na tribinama ako ne
produ`i ugovor sa klubom.
Dijego Dela Vaqe, koji je
po slove u klu bu pre pus tio
bratu Andrei, je navodno rekao ~elnicima da ne pregovaraju sa Milanom o prodaji
Qaji}a i da mu ka`u da }e
sqede}u godinu presjediti na
tri bi ni. Wegova ri je~ je
odlu ~u ju }a, pa, ako su ove
pri ~e is ti ni te, srpski
igra~ bi mogao da se suo~i sa
te{kim izborom.
U Toskanu je stigao wegov
otac koji }e razgovarati sa
qudima iz kluba. Stvari su
oti {le preda le ko, a sam
Qaji} je izme|u Milana i
miti Fjorentinu i rade na
prodaji Kevina Prinsa Boaten ga i ako re ali zu ju taj
transfer dolazak Qaji}a bi}e blizu.
MILAN NE
ODUSTAJE OD
DOVO\EWA
QAJI]A
Adem Qaji}
jo{ ne zna gdje
}e nastaviti
karijeru
FOTO: AGENCIJE
Firence, i "qubi~asti" sada
treniraju strogo}u.
Zbrka oko menayera dodatno komplikuje stvari. Faqi
Ramadani pregovara u Qaji}evo ime, ali je otac mladog fu-
dbalera anga`ovao wegovog
sta rog me nayera Mlade na
Furtulu.
Na drugoj strani Milan
ne odustaje, oni vjeruju da }e u
fini{u prelaznog roka slo-
Tre ner eki pe Vi }en co
Montela je nezadovoqan jer
nema jasnu situaciju na koga
mo`e da ra~una, a ve} je rekao
da se vidi da je Qaji} rastrzan oko novog ugovora. Adem
ima ugovor do idu}eg qeta, a
ako ga ne produ`i, ve} u januaru mo`e da pregovara o prelas ku u dru gi klub bez
obe{te}ewa.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 51
Vijesti
Velika ulagawa u Monako nisu privukla navija~e
[panija
Pod istragom
devet me~eva
RIBOLOVQEV
DO SADA
[email protected] 160
MILIONA
MADRID - Predsjednik
[panske fudbalske lige
Havijer Tebas otkrio je
da je pod istragom za namje{tawe devet utakmica
odigranih pro{le sezone,
od kojih tri iz Primere i
{est druge lige.
Kako prenosi "Marka",
tri utakmice Primere koje su pod istragom su: Levante - Deportivo, Levante
- Selta i Saragosa - Atletik Bilbao.
^elzi
Luiz ostaje
LONDON - Me nayer
^el zi ja @oze Mu riwo
rekao je da }e odbrambeni
igra~ David Luiz ostati
na "Stemford briyu" uprkos ozbiqnom interesovawu Barselone.
- David sjajno igra za
nas i moramo da iskoristimo wegove kvalitete.
Da li mo`e da popravi
igru u odbrani? Svakako.
Upravo to je moj posao rekao je Muriwo.
Tribine stadiona "Luj Drugi"
gotovo uvijek prazne
FOTO: AGENCIJE
"Kne`eve" ~ekaju
prazne tribine
Tekstilac
Stigao
Despotovi}
DER VEN TA - Redove
drugoliga{a Tekstilca iz
Dervente poja~ao je doskora{wi ~lan Modri ~a
Maksime Wego{ Despotovi}, a na dobrom putu da
se vra ti u der ven tski
klub je i Miroslav Vidakovi}. Ina~e, u novoj provje ri
fudba le ri
Tekstilca remizirali su
u Jelahu protiv doma}eg
Borca 3:3.
B. R.
Rudar Prijedor
Kadiri}
u Dinamu
PRIJEDOR - Talentovani kadet Rudar Prijedora Ja smin Kadi ri}
uspje{no je pro{ao probu
u zagreba~kom Dinamu i
postao je ~lan {ampiona
Hrvatske.
Do sa da{wi
napada~ "rudara" boravio
je
nekoliko dana u Zagrebu,
odigrao dvije
test utakmice za
"modre", te je, s obzirom na
~iwenicu da je u wima
postigao {est golova,
spreman za potpis ugovora. Mladi}a iz Sanskog
Mosta, koji }e 9. septembra
napuniti 16 godina, ve}
du`e vrijeme "snimali" su
skauti Dinama na
utakmicama
Rudar Prijedora.
N. \.
Iako su oborili klupski rekord po broju prodatih ulaznica, stadion "Luj Drugi" i daqe }e zjapiti
poluprazan, bez obzira na to {to }e na terenu igrati velike zvijezde svjetskog fudbala
PRIREDIO: DU[AN REPIJA
[email protected]
MONTE KARLO - Stara
francuska {ala je da navija~i znaju imena svih igra~a
u voqenim klubovima, dok
igra~i Monaka poznaju sve
navija~e koji dolaze na utakmice.
Ova podrugqiva re~enica
mo gla bi da vri jedi i u
sqede}oj godini, jer Monako
ne}e ni u idu}oj sezoni imati
armiju vjernih navija~a, koji
}e dolaziti na svaku utakmicu voqenog klu ba. Na ime,
"kne `e vi" su u pred se zoni
prodali svega 3.524 sezonske
karate, {to je mizerno, uprkos ~iwenici da je to novi
klupski rekord!
To je da le ko mawi
broj qudi nego {to, na
pri mjer, ima ju Pa ri
Sen @ermen i Mar-
seq. Ali, s obzirom na to da
je do sada{wi re kord bio
mnogo mawi i on datira iz
sezone 2007/2008, kada je 3.091
navija~ kupio sezonsku kartu,
ovo je odli ~an re zul tat za
"kne`eve". Pore|ewa radi, u
sezoni 2003/2004, kada je Monako igrao finale Lige {am-
TOP
DESET
Za razliku od Monaka Borusija Dortmund nema problema sa posjetom na
stadionima i pro{le sezone u prosjeku je imala
80.558 gledalaca, a kapacitet stadiona je 80.700
mjesta.
MONAKO 2003.
IMAO
SVEGA 1.022
PRETPLATNIKA
piona sa Por tom, klub je
imao svega 1.022 pretplatnika.
Tako|e je jako interesantno da su gotovo sve sve~ane i
VIP lo`e zauzete. Ta~nije, 85
odsto. Dakle, ne treba napomiwati da }e klub, mahom posma tra ti qudi sa vi sokih
pozicija.
Rus ki mi li jarder Dmi tri Ribolovqev do sada je u
KLUB
PROSJE^NO
GLEDALACA
KAPACITET
STADIONA
1. Borusija D.
2. Man~ester j.
3. Barselona
4. Bajern
5. Real M.
6. [alke
7. Arsenal
8. HSV
9. Wukasl
10. Ajaks
80.558
75.530
71.681
71.000
69.262
61.171
60.079
52.931
50.517
50.490
80.700
75.811
99.354
71.137
85.454
61.673
60.355
53.000
52.387
53.052
Monako ulo`io 160 miliona
evra na po ja~awa i ima}e
3.524 pretplatnika.
Dijeqewem ova dva broja
dolazimo do podatka da je Ribolovqev zbog svakog navija~a u prela znom roku
potro{io po 45.500 evra.
Veliko je pitawe da li }e
Ribolovqev uspjeti da privoli ve}u armiju navija~a, ba{
kao {to je to uradio sa velikim zvijezdama poput Radamela Fal kaa, @oa Mu tiwa,
Yejmsa Rodrigeza i mnogih
drugih.
Sude }i pre ma po~et ku
prodaje karata, iako je rekord
oboren, bogata{e iz jednog od
najelitnijih gradova na svijetu ne zanima previ{e fudbal, pa }e stadion "Luj Drugi"
i daqe biti poluprazan, s obzirom na to da ima kapacitet
od 18.500 mjesta.
Fudbaler Totenhema najomra`enija li~nost u Londonu
Bejlu prijete smr}u
LONDON Si tu aci ja u
vezi sa fudba le rom To tenhema
Geretom Bejlom sve je
komplikovanija, a pojed i n i
navija~i
Geret Bejl pod
pratwom policije
FOTO: AGENCIJE
"pijetlova" idu toliko daleko
da dosada{wem qubimcu prijete smr}u.
Kako tvrdi "Dejli mejl",
anonimni navija~ je zaprijetio smr}u Bejlu zbog wegove
`eqe da pre|e u Real Madrid,
a Totenhem je poslije saznawa
o pri jetwama predu zeo sve
mjere da bi poja~ao bezbjednost ekipe, pogotovo Vel{ani na. U ci jeli slu ~aj
ukqu~ila se i policija koja je
otvorila istragu, a kona~nom
razrje{ewu dileme da li Bejl
ide ili ostaje mogla bi da doprinese izjava direktora kluba Kita Maj lsa, ko ji je
istakao da klub ne mo`e primo ra ti Bej la da os ta ne ne
"Vajt Hart Lejnu".
MAJLS: NE
[email protected] GA
[email protected]
NA SILU
- Ako igra~ o~ajni~ki `eli da ide, vrlo te{ko mo`ete
da ga na silu zadr`ite. Uostalom, vidjeli smo sli~ne situacije i u drugim klubovima.
^ak i ako ima va`e}i ugovor,
te{ko mo`ete protiv voqe
igra~a - kazao je Majls.
Real je veoma zainteresovan za dovo|ewe Bejla, a navodno je spre man da za taj
poduhvat izdvoji ~ak 120 miliona evra.
U qetnom prelaznom roku
Totenhem je do sada doveo Roberta Soldada, Pauliwa i Nasera ^adlija, tako da je i sa
te strane vrlo mogu}e da Bejl
ode.
- Investiramo u ekipu i
nadamo se da }emo izboriti
pla sman u Li gu {am piona
sqede}e sezone, kao i da je
vrijeme da osvojimo neke trofeje. To je ono {to je potrebno na{em klubu - dodao je
Majls.
Pro{le sezone Totenhem
je osvojio peto mjesto u Premi jer li gi i pred sto ji mu
nas tup u ba ra `u za Li gu
Evrope.
52 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
Nastavqeno "prepucavawe" beogradskih ko{arka{kih rivala
Vujo{evi} zove Vu~i}a,
Zvezda pisala Da~i}u
Zna se ko ima apsolutnu i najve}u mo}, to je Aleksandar Vu~i}, rekao Vujo{evi}. Zvezda napisala Da~i}u da
"od predsednika SD Partizan, ~iji ste Vi navija~, danima slu{amo brutalno dezinformisawe javnosti"
BEO GRAD - Tre ner ko {arka{a Partizana Du{ko
Vujo{evi} pozvao je potpredsjednika Vlade Srbije Aleksan dra Vu ~i }a da poka `e
odgovornost i objektivnost
jer problem "crno-bijelih" u
vezi sa blokadom ra~una i dugom od oko 1,4 miliona evra
na ime poreza "se re{ava u
pet minuta".
- Zna se ko u Srbiji ima
najve}u mo}. To je Aleksandar
Vu~i}. Zaslu`an je za dobre
stvari, ali i odgovoran za lo{e. Poznato je da on navija za
Crvenu zvezdu, ali bi wegova
ogromna mo} morala da bude
srazmerna odgovornosti, samokon troli i obje kti vnos ti.
Svaka budala je u stawu da ne{to sru{i i ugasi, a ovo o~igledno ide u tom prav cu.
@enska ko{arka u Partizanu
je ve} uga{ena, vaterpolo klub
je ba~en na marginu, gasi se i
mu{ka ko{arka. Ako se i fudbalski klub svede na ne{to
nebitno, onda je ~itav Partizan prakti~no uga{en i onda
smo blizu realnosti "Jedna
zemqa, jedan vo|a, jedan klub" kazao je Vujo{evi}.
On je ocijenio da su nevoqe sekcija SD Partizan osveta za dobre rezultate.
- Ne mogu da nas pobede na
terenu, pa su poku{ali da nas
vuku kroz blato, a kada ni{ta
od toga nije dalo rezultate, re{ili su da ovako udare na nas
- rekao je Vujo{evi}.
Ponovio je da od dr`ave
tra`i tretman kakav je prilikom sanacije svojih dugovawa
SP
ZVEZDA
[email protected] DEKRET
DA SE UKINE
NAVIJAWE
ZA WU
Po~elo novo poglavqe
nesuglasica rukovodstva
dva kluba
FOTO: AGENCIJE
imala Crvena zvezda. On je
pri mi je tio da ovog qeta
"ogromna dru{tvena sponzorstva idu u privatni klub", a to
je Crvena zvezda Telekom.
KLUBOVI
UVLA^E
POLITI^ARE
U SUKOB
- Odakle sad odjednom toliko sponzora i privatnika
u Zvezdi, da oni prakti~no
ne ma ju li mit za po ja~awa?
Kako toga nije bilo pre nego
{to je Vu~i} postao to {to
je sad? Ovim se od nas prave
glineni golubovi... - kazao je
Vujo{evi}.
Ko{arka{ki klub Crvena zvezda uputio je otvoreno
pismo premijeru Ivici Da~i}u, povodom "neargumentova nih na pada" Du {ka
Vujo{evi}a, tra`e}i za{titu
prava u sportu.
- Od predsednika SD Partizan, ~iji ste Vi navija~, dani ma slu {a mo bru tal no
dezinformisawe javnosti da
su svi dugovi i problemi iz
pro{losti KK Crvena zvezda
FRANCUZI OSTAJU
Francuski reprezentativci
Leo Vesterman i @ofri Loverw ne}e napustiti Partizan zbog neispla}enih plata,
potvrdio je wihov menayer
Miodrag Ra`natovi}.
- Informacija o nekom ultimatumu je potpuno neta~na.
Igra~i }e nastupati za Partizan i daqe.
Finansijski problemi }e se
re{avati na drugi na~in jer
su igra~i izuzetno zadovoqni
napretkom u igri, {to je najbitnije - rekao je Ra`natovi}.
re{eni ~iwenicom da je prvi
potpredsednik Vlade navija~
Crvene zvezde. Nismo smatrali zaverom pripadnost navija~koj boji va`nih politi~kih
li~nosti ove zemqe ni u danima kada su nam se redovno blokirali ra~uni i kada su se
gasili va`ni klubovi u porodici SD Crvena zvezda. Nije
nam smetalo ni {to su vrlo
aktivno u radu pojedinih klubova "crno-belih" u~estvovali
i u~estvuju kako biv{i, tako i
sada{wi visoki politi~ki
funkcioneri. I Vi ste svojevremeno bili predsednik KK
Partizan, zato Vam i pi{emo
u nadi da }ete razumeti sve na{e probleme – stoji, izme|u
ostalog, u pismu KK Crvena
zvezda.
Jo{ se navodi da je prva i
najve}a dilema koja mu~i Zvezdu da li u Srbiji danas va`e
ista prava za sve klubove.
- Danima slu{amo razne
pri~e u kojima se tra`i jednak tretman za sve, ali oni
koji najvi{e pri~aju o ravnopravnosti na taj na~in zahtevaju razne povlastice. Vrlo
neumesnim smatramo opservacije predsednika SD Partizan da je na delu na me ran
poku{aj ga{ewa velikog broja
klubova. Ne znamo o kakvom
ga{ewu pri~a Du{ko Vujo{evi}, kada su KK Partizan 12
godina uzastopno, a FK Partizan {est godina zaredom
{ampioni Srbije - navedeno
je u pismu, uz napomenu da su
uga{eni `enski ko{arka{ki
i vaterpolo klub Crvena zvezda, te da rukometni i fudbalski klub prolaze kroz najte`u
krizu.
Na kraju pisma KK Crvena zvezda jo{ stoji:
- Ne}emo dozvoliti, koliko god je to u na{oj mo}i, da se
ne~iji vi{egodi{wi privilegovan polo`aj, ali i lo{e
poslovawe, pretvore danas u
predstavu u kojoj smo svi navodno isti, ali u kojoj bi neko
ipak da bude malo vi{e "jednak" od drugih? Ukoliko se
slede}ih dana ipak to poka`e
istinitim, tra`imo od Vlade
Republike Srbije da uvede dekret po kome niko od wenih
~lanova ne sme da navija za
Crvenu zvezdu.
RT U SLICI
Dru`ewe
[akila
i Ronalda
Baloteli
svirao
Pirlu
Portugalski fudbaler i ~lan
Real Madrida Kristijano
Ronaldo velika je zvijezda i
u SAD, gdje fudbaleri to
obi~no nisu. Real se nalazi
na turneji po SAD i danas ih
~eka finale Ginis kupa protiv ^elzija, a poslije susreta
sa Evertonom Ronaldo je
proveo malo vremena sa nekada{wim NBA ko{arka{em
[akilom O'Nilom, {to je
podijelio sa pratiocima na
"Tviteru". Na tribinama je
bila i pjeva~ica Yenifer
Lopez sa momkom Boom
Smartom, pa su se i oni slikali sa Portugalcem.
Italijanski fudbaler Mario Baloteli jo{ jednom je
sve ostavio bez teksta, ali
za promjenu ovog puta se ne
radi o nesta{luku. Napada~
je pokazao da pored fudbalskog posjeduje i muzi~ki talenat. Fudbaler Milana se
odli~no sna{ao u ulozi pijaniste, pa je odsvirao italijansku himnu kolegi iz
reprezentacije Andrei Pirlu. Baloteli se u ulozi pijaniste na{ao prilikom
snimawa reklame za kinesku
firmu koja prodaje klavire,
pa bi ovo vrlo lako mogla
da bude i prevara.
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 53
Duga lista doping skandala u istoriji sporta
FUDBALERI
Osim Maradone bilo je
jo{ fudbalera koji su "pali" na doping testu, poput
Koloa Turea, koji je igraju}i za Man~ester Siti
2011. poslije derbija sa
Junajtedom bio pozitivan,
pa je "popio" {estomjese~nu
zabranu, jer je navodno koristio tablete svoje supruge za mr{avqewe za koje
nije znao da sadr`e nedozvoqenu supstancu. Najpoznatiji slu~aj u novijoj
istoriji je onaj Adrijana
Mutua. Rumun je 2004, nastupaju}i za ^elzi, "pao"
zbog kokaina, a zatim je
bio pozitivan i 2010. godine kada je nosio dres
Fjorentine.
GR^KA
Neki podaci govore da su
u~esnici Olimpijskih igara u staroj Gr~koj bili pioniri u dopingu, jer su
koristili neka sredstva
kako bi biqe`ili boqe
rezultate u onome u ~emu
su se nadmetali, a pisani zapisi potvr|uju da
se doping koristio u
trkama kowa i kasnije pasa.
To nije
Lens Armstrong
prevara vijeka
Pored
ameri~kog
bicikliste na
listi onih koji
su koristili
nedozvoqena
sredstva da bi
ostvarili {to
boqe rezultate
su Ben Yonson,
Merion
Yons,
Dijego
Maradona,
Andre Agasi,
Yon Mekinro...
ZBOG
DOPINGA
ODUZETE
MEDAQE I
BRISANI
REZULTATI
Lens Armstrong
sve priznao
slu~ajno, budu}i da
su upravo trke tih `ivotiwa prve komercijalizovane, pa su donosile i
novac jer su se na{le na
kladionicama.
VOJSKA
Shodno razvojem tehnologije i sporta pove}ao se i
broj sredstava za poboq{awe qudskih mogu}nosti koje doprinose
postizawu boqih rezultata, ali na {tetu zdravqa.
Iako je doping najpopularniji u sportu, inicijalno
nije nastao zbog sportskih
rezultata. Smatra se da su
ga prvo koristili vojnici u
ratovima, da bi vje{ta~ki
podigli izdr`qivost, ali i
hrabrost u odre|enim bitkama.
Merion
Yons
"zaglavila"
u zatvor
(EPO), koji uti~e na dramati~no pove}awe eritrocita u
krvi.
Armstrong je priznao da je
bio dio najsofisticiranijeg,
najorganizovanijeg i najprofesionalnijeg doping sistema u istoriji profesionalnog
sporta, poslije ~ega su mu oduzete sve titule koje je osvojio i
potvr|ena do`ivotna suspenzija.
[email protected] REZULTATI
Mnogo prije Lensa Armstronga sportski svijet bio
je {okiran saznawem da je
kanadski sprinter Ben Yonson ko ris tio do ping na
Olim pij skim igra ma 1988.
godine u Seulu. On je trijumfovao u trci na 100 metara uz
novi svjetski rekord - 9,79 sekundi, pobijediv{i do tada
neprikosnovenog Karla Luisa. Ipak, u wegovom urinu
su prona|eni tragovi nedozvoqene supstance stanozolol
i tri dana kasnije je diskvali fi kovan. Medaqa mu je
oduzeta, a rekord je izbrisan.
Omiqena ameri~ka atle-
ti~arka Merion Yons, koja je
bila odli~na i u skoku udaq,
sru{ila je mit o dobroj djevoj ci i veli koj spor tis tkiwi u oktobru 2007. kada je
pod pritiskom Ameri~ke antidoping agencije priznala
uzimawe nelegalnih supstanci. Woj su odu ze te sve me daqe, ukqu~uju}i svih pet sa
Olimpijskih igara iz Sidneja, i poni{teni su joj rezulta ti sa svih ta kmi ~ewa
poslije prvog septembra 2000.
godine. Ona je zbog dopinga
"odle`ala" {est mjeseci u zatvoru.
PRVE DOPING
KONTROLE
1968. GODINE
U pri~i o dopingu nezaobilazan je slu~aj jednog od
najve}ih, ili najve}eg, fudbalskog maga Dijega Armanda Maradone. On je vra}en
sa Svjet skog prven stva u
SAD 1994. godine, poslije
samo dvije utakmice i jednog
postignutog gola, jer je bio
Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
BEOGRAD Najve}e zlo savremenog sporta je doping.
Razvoj tehnologija posqedwih decenija
uticao je da
sport postane dru{tven
i
feno-
men i veliki biznis u kojem
se "vrti" i ogroman novac.
Doping podrazumijeva
zloupotrebu hemijskih
sredstava, ali i
drugih vrsta
he mij skih
in ter vencija, poput
zamjene krvi, a sve s ciqem da
se zabiqe`e boqi rezultati.
Kao prvi stimulansi koristili su se amfetamini, da bi
smawili umor i pove}ali
agresivnost.
Prve doping kontrole
obavqene su 1968. godine na
zimskim Olimpijskim igrama
u Grenoblu i kasnije na qetnim Igrama, iste godine, u
Meksiku. Od tada je doping sve
vi{e napredovao.
Najve}u prevaru u istoriji
sporta napravio je biciklista
Lens Armstrong. Sedmostruki
pobjednik trke Tur de Frans
"bje`ao" je i negirao navode
Ameri~ke antidoping agencije, a onda je po~etkom 2013. u
ekskluzivnom intervjuu Opri
Vinfri otkrio da je koristio
doping i to eritrpoetin
BAWALUKA
Boris DMITRA[INOVI]
direktor
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika), Daliborka SEKULI] (novosti),
Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis), Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije), Mehmed DIZDAR (hronika),
Vawa POPOVI] (dopisnici, panorama), Tawa [IKAWI] (Srbija, region), Tawa MILAKOVI] (svijet),
Aleksandra RAJKOVI] (kultura), @eqka JAVORAC (Bawaluka), Darko GRABOVAC (sport)
Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910
Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka
Skendera Kulenovi}a 93, tel (051) 231-077
pozitivan na efedrin. "El
Pibe" je izjavio da je nedozvoqenu supstancu koristio
da bi se izborio sa vi{kom
kilograma.
RITERN DROGOM
I teniseri nisu imuni
na zabrawene supstance. Legendarni Andre Agasi bio je
pozi ti van tokom ka ri je re,
ali je uvi jek uspijevao da
prevari zvani~nike na kontrolama pravdaju}i se da ih je
u tijelo unosio slu~ajno. U
autobiografiji je otkrio da
je koristio sinteti~ku drogu
kristalni metamfetamin.
I Yon Mekinro priznao
je da je koristio steroide,
ali ni ka da ni je ka`wen
zbog toga. Martina Hingis
i Ri{ar Gaske pali su zbog
ko ka ina, za ko ji su obo je
tvrdili da su ih unijeli slu~ajno u tijelo, Petr Korda
bio je pozitivan na nandrolon 1999. ali je pro{ao samo
sa nov~anom kaznom, dok je
Giqer mo Kawas 2005.
ka`wen na dvije godine zbog
pozitivnog testa...
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku
Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine.
Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne
skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske.
Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.glassrpske.com
Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081,
@iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14,
Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53
54 srijeda, 7. avgust 2013. GLAS SRPSKE
RTRS
Antena
Film dana
6.30
9.10
9.35
10.00
10.15
10.50
11.15
11.45
12.00
12.35
13.25
14.10
RTRS
23.35
Gospodin i
gospo|a Brix
Gospodin Briy je advokat koji vodi vlastitu kompaniju i
konzervativni tradicionalni otac porodice koji svojim
~eli~nom voqom rukovodi svim ~lanovima, posebno suprugom Indijom. Indija je tu`na `ena, doma}ica vje~no podlo`na suprugu, koja se poku{ava animirati ~asovima
slikawa koje poha|a zajedno sa slobodoumnom prijateqicom Grejs Baron. Kad jednog dana zatra`i razvod, suprug
}e u~initi sve da je odobrovoqi – ~ak }e je povesti i na
romanti~no putovawe u Pariz.
Uloge: Pol Wumen, Yoan Vudvord, Blajt Dener
Re`ija: Yems Ajvori
Emisija dana
RTRS
23.40
15.25
15.55
16.30
**.**
17.20
18.40
19.15
19.30
20.10
20.40
Jutarwi program
Ogwi{ta
Nixo Radoznalac
Ana Dobri}, crtani
film
Kung fu panda,
crtani film
@ivotiwski atlas
Udari na tijelo
Enciklopedija
velikih li~nosti
Dnevnik 1
Putopisi
Majkla Pejlina
Kako to oni rade?
Li San - vjetar
palate, serija
Ponovno otkrivawe
rijeke Jangce
9. fudbal frend,
reporta`a
Srpska danas
Srpska plus
Mu}ke, serija
Koncert Tamburica
fest - Halid Be{li}
Ana Dobri},
crtani film
Dnevnik 2
Zduha~, zna~i
avantura,
serija
Luj Teru
BN
BN music
Dnevnik 3
Putopisi
Serija
Novosti
FILM
Novosti
u podne
12.15 Dokumentarni
program
14.00 Novosti
14.05 Novo
doba
15.00 Zabrawena
qubav,
serija
16.00 Dnevnik 1
16.20 FILM
18.00 Danas
u Srpskoj
18.30 Ru`a
vjetrova,
serija
19.30 Dnevnik 2
20.05 Serija
21.00 Qetna
promenada
22.30 Dnevnik 3
23.00 Zabrawena
qubav,
serija
23.45 FILM Do vi|ewa
Ameriko
6.00
7.00
7.30
8.30
10.00
10.05
12.00
ATV
8.00
8.55
9.00
9.30
10.00
10.30
11.55
12.00
13.00
13.45
14.30
15.00
15.20
16.00
16.05
17.00
18.00
19.00
19.55
Teletrgovina
Vijesti
Hot Wheels,
crtani film
[trumpfovi,
crtani
film
Bratz,
crtani
film
Bandini,
serija
Vijesti
Madhubala,
serija
Tiha oluja,
serija
Sahra,
serija
TV {op
Vijesti
Pad leta
29, serija
Sport
centar
Sahra,
serija
Madhubala,
serija
Bela
la|a, serija
ATV vijesti
Madhubala, serija
RTS1
6.00
6.05
8.00
8.15
9.05
Vijesti
Jutarwi program
Jutarwi dnevnik
Jutarwi program
Otvorena
vrata, serija
10.00 Trag
10.30 Zadwa ku}a, Srbija
11.00 Vijesti
11.05 Tragom Kara|or|a
11.35 Kamerom
kroz Srbiju
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Mjesto zlo~ina, serija
13.15 Evronet
13.20 FILM
14.40 Zadwa ku}a, Srbija
15.15 Ovo je Srbija
16.00 Policajac sa
Petlovog brda, serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.25 Beogradska hronika
18.25 Razglednica
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Policajac sa
Petlovog brda, serija
21.05 FILM [kola
za bitange
22.50 Oko, info
23.20 Mjesto zlo~ina,
serija
Luj Teru
U `aru
osvete
RTRS Muzika:
18.40 Koncert
Luj Teru je Bi-Bi-Sijev novinar i jedan od najpoznatijih svjetskih reportera. Slavu je stekao serijom emisija kojima "obi~nog"
gledaoca, tog obi~nog ~ovje~uqka koji redovno pla}a porez i svako
ve~e provodi sa daqinskim upravqa~em u ruci, pribli`ava onoj
strani ovozemaqskog `ivota koju nikada sam ne bi mogao da iskusi. Od dogodov{tina iz ~uvenog zatvora Sent Kventin, preko dru`ewa sa ameri~kim rasistima, do potpunog prikazivawa `ivota
jednog porno glumca ispred i iza kamere. Luj Teru prave}i se naivan, ironijom natjera sagovornike da ka`u i urade sve {to on
ho}e. Informativno, urnebesno, inteligentno i majstorski ura|eno, kao {to smo od wega ve} i navikli.
Tamburica fest
21.50
Gobac, crta}i i
"Psihomodo pop"
22.05 Do usijawa, serija
23.00 Dnevnik 3
23.35 FILM Gospodin
i gospo|a Brix
1.30
Mu}ke, serija
2.55
Srpska danas
3.20
Srpska plus
3.35
Kako to oni rade?
1.30
BN
21.00
Satelitski
program
Zabava:
Qetna
promenada
21.00
Qetni talas,
zabavni program
22.00 Ve~erwe vijesti
22.20 FILM Policijska
akademija 3
0.20
Krv nije
voda,
serija
1.00
No}ni
program
PINK BH
22.30
0.05
0.20
0.25
0.25
2.10
3.03
3.30
4.03
4.30
Dnevnik
Evronet
FILM Slagalica
strave
Otvorena vrata,
serija
Kamerom kroz Srbiju
Razglednica
Oko, info
Trag
Hit serija
OBN
8.10
8.35
9.15
9.30
9.45
10.40
11.55
12.05
13.05
13.25
HRT 2
0.40
Ludnica u
Klivlendu
^arobni steznik ulazi u `ivote na{ih dama i vodi ih u
neo~ekivane pustolovine. Yoj tra`i qubav, a zavr{i s puno puno mla|im mu{karcem. Melani `eli da je zapazi doktor, a na kraju je zapaze ba{ svi. Viktorija obu~e ~arobni
steznik za veliku audiciju, a potom se po~erupa s glavnom
glumicom Melani Grifit. Elka samo `eli da wena ekipa
Klivlend Indijans pobijedi pa smisli plan za zgodnog
Gredija Sizmora.
14.05
15.15
15.40
16.30
17.00
17.05
17.45
18.59
19.10
19.15
Farhat, crtani film
Xoni Test, crtani film
Nimboli, crtani film
Hairy Scary, crtani film
Ukleta Marijana, serija
Qeto na OBN,
zabavni program
OBN info
Najbr`i igra~, kviz
Top {op
Odmori se,
zaslu`io si, serija
Prosjaci i sinovi, serija
Odba~ena, serija
Kismet, serija
Qeto na OBN
OBN info
Qeto na OBN
Naku{a, serija
Vox populi
OBN Sport
Odmori se,
zaslu`io si, serija
20.00
21.00
21.30
22.30
0.00
2.00
Kismet, serija
Odba~ena, serija
Prosjaci i sinovi, serija
Qeto na OBN
Zvjezdano nebo, tarot
Liga {ampiona: Bajern
- Arsenal, snimak
RTS2
8.10
8.22
8.51
9.15
9.30
9.54
10.24
10.50
11.20
11.50
12.30
13.00
Pink Panter, crtani film
Pustolov
Postanak i
opstanak }irilice
Weno veli~anstvo energija
Vodi~ kroz modernu
arhitekturu Beograda
E-TV
TV mre`a
Emisija iz kulture
Dobro je, dobro je znati
Nikolaj Luganski
svira Lista
Emisija iz kulture
Trezor
14.00 Pustolov
14.29 Postanak i opstanak
}irilice
14.53 Weno veli~anstvo energija
15.08 Vodi~ kroz modernu
arhitekturu Beograda
15.32 Ja, mi i drugi
16.05 Vjerski kalendar
16.15 Ekskluzivno
16.50 Pozitivna energija
17.20 Heroji, serija
18.00 Odbojka na pijesku
18.45 Plava ptica
19.30 Pink Panter,
crtani film
19.42 Datum
19.48 Vjerski kalendar
20.00 Srbi iz Melburna
20.30 Emisija iz kulture
20.55 Pojmovnik ranog
hri{}anstva
21.00 Heroji, serija
21.45 FILM Prorok
21.45
0.30
Stjepko Gut, SO i hor RTS
2.00 Trezor
HRT2
7.55
8.20
8.45
9.10
10.02
10.45
12.00
13.10
14.45
15.10
15.20
16.00
16.30
17.10
18.00
18.50
20.50
21.00
21.00
Teletabis
Papreni detektivi, serija
H2O Uz malo vode, serija
Pogled na Zemqu
Dolina sunca, serija
Globalno sijelo
[apta~ psima
Doktor Hu, serija
Degrasi, serija
Putujmo svijetom
[kola mora
Regionalni dnevnik
Osmi kat
Dolina sunca, serija
Za srce i du{u - pop i rok
Fudbal: [erif - Dinamo
Konzerva
FILM Mu{karci koji
buqe u koze
22.30 Bra}a i sestre, serija
23.15 Dva i po mu{karca, serija
23.40 Ubistvo, serija
0.40 Ludnica u Klivlendu, serija
GLAS SRPSKE srijeda, 7. avgust 2013. 55
B92
7.40
U zdravom
tijelu
8.05
Porodica
Karda{ijan
8.50
Top {op
9.05
Dome,
slatki dome
10.00 Vijesti
10.10 Sportski
pregled
10.15 Crtani
filmovi
12.20 Larin
izbor,
serija
13.20 Okrug
Oran`,
serija
14.10 Top {op
14.25 FILM Re{ pe~en
16.00 Vijesti
16.40 Sportski pregled
17.00 Na{a
mala klinika, serija
18.00 [treberi,
serija
18.30 Vijesti
19.05 Istra`iteqi
iz Majamija,
serija
20.00 Istra`iteqi
iz Majamija,
serija
BHT1
7.50
8.15
8.45
9.30
10.10
11.00
12.15
13.15
13.45
14.30
14.50
15.20
15.40
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.05
21.00
21.30
Mala {kola kuhawa
Gorko-slatko, serija
Robot Robi,
crtani film
Ku}e Mediterana
Skriveni
dokazi, serija
Iran, pritajena sila
Lifestyle, magazin
Sa malo novca
u ... Madrid
Izazovi
poqoprivrede
Robot Robi,
crtani film
Sandokan, crtani
film
Mini {kola
Skriveni
dokazi, serija
Ku}e Mediterana
Javne tribine
Sa malo novca
u ... Berlin
Lifestyle, magazin
Dnevnik
Intervju 20:
The Best Off
Dimenzija vi{e
specijal: 60 godina
Pula film festivala
TV Justice,
sudska hronika
TV1
6.10
7.05
7.30
7.31
8.05
8.35
9.05
10.00
10.05
11.00
12.00
12.01
12.15
13.00
13.05
14.05
15.00
15.05
16.00
17.00
17.15
18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
22.40
Meksiko je u panici, otmice djece postaju no}na
mora svih gra|ana. U {est
dana su izvr{ene dvadeset
i ~etiri obdukcije, {to je
dovoqan znak da se preduzmu ne ke mje re opre za.
Mnogi iznajmquju tjelohraniteqe za djecu. U ovoj
Put za Ejvonli, serija
Vjetar u le|a, serija
Minut vijesti
Vjetar u le|a, serija
Instruktor, serija
Superstars
Put oko svijeta
Minut vijesti
Vjetar u le|a, serija
Oluja, serija
Minut vijesti
Flashbacks
Ramazanski program
Minut vijesti
Put za Ejvonli, serija
Oluja, serija
Minut vijesti
Put oko svijeta
Hazreti Omer, serija
Vijesti u 17
Sjever-Jug,
serija
Instruktor,
serija
Dnevnik TV1
Sjever-Jug,
serija
Hazreti Omer,
serija
Dr Martin, serija
Flashbacks
Sjever-Jug,
serija
HRT1
7.00
9.03
Dobro jutro, Hrvatska
Gorski lije~nik,
serija
9.55
Glamurozne slastice
10.19 Zale|ena planeta
11.11 Draga Genevieve
12.00 Dnevnik
12.35 Nasqednica s
Vendavala, serija
13.25 Dr Oz
14.00 Jelovnici
izgubqenog vremena
14.30 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.45 FILM Molitve
za Bobija
16.25 Razgovor s Xamowom
17.00 Vijesti
17.15 Hrvatska u`ivo
18.15 Heartland, serija
19.10 Tema dana
19.30 Dnevnik
20.05 LOTO
20.10 Ne dao Bog ve}eg
zla, serija
20.45 Ekstremni gradovi
21.40 Downton
Abbey, serija
22.40 Dnevnik
23.00 Vijesti
iz kulture
23.20 FILM Valhala
se budi
pri~i sasvim slu~ajno se
nalazi Yon Krisi, biv{i
agent CIA, koji je izgubio
voqu za `ivotom.
Uloge: Denzel Vo{ington, Dakota Fening, Mark
En toni, Rada Mi ~el,
Kristofer Voken
Re`ija: Toni Skot
NOVA
7.15
[trumpfovi,
crtani film
7.35
TV izlog
7.50
Kako vrijeme
prolazi, serija
8.50
TV izlog
9.05
Djevojka imena
Feriha, serija
11.25 Inspektor Reks,
serija
12.15 Ninxa ratnici, serija
12.45 Zauvijek susjedi,
serija
13.50 In magazin
14.30 Inspektor
Reks, serija
15.20 Ninxa ratnici, serija
15.50 Zauvijek susjedi,
serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 In magazin
18.05 Kako vrijeme
prolazi, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Djevojka imena
Feriha, serija
21.06 Djevojka imena
Feriha,
serija
22.10 Ve~erwe
vijesti
22.30 FILM Deseti krug
0.35
0.35 FILM Varalice
RTS 2 Reporta`a:
20.00 Srbi iz
Melburna
21.00 Larin izbor, serija
22.00 FILM
Astronautova `ena
0.00
Vijesti
0.35
Porodica
Karda{ijan, serija
1.25
Okrug Oran`,
serija
2.15
Ukqu~ewe
u B92 info
1.05
1.50
Zakon i red: Zlo~ina~ke
namjere, serija
Muzika
22.00
22.30
0.00
0.25
21.00
22.30
22.30
0.00
0.15
0.15
Dnevnik
3. Sarajevo sevdah
fest: Amira
Meduwanin feat.
Reka-Balkan River
Gorko-slatko,
serija
Skriveni
dokazi,
serija
Bra~ni sudija
FILM U `aru osvete
City exclusive
FILM Nestajawe
PINK BH
8.10 Amixi {ou
9.45 Mje{oviti brak, serija
10.20 Ukusno i zabavno,
kulinarski {ou
10.30 Info top, vijesti
11.00 Pravi poziv, kviz
12.15 Zvijezde Granda
14.35 Premijer, serija
15.00 Mala nevjesta, serija
15.45 Info top, dnevnik 1
16.05 Akademci, serija
17.00 Simar, serija
17.40 Ukusno i zabavno
17.50 @eqo TV
18.00 Info top, dnevnik 2
18.40 Qubav, navika,
panika, serija
19.10 Mala nevjesta, serija
20.00 Kursaxije
ELTA 1HD
8.00
8.50
9.00
9.30
10.00
10.30
11.15
11.35
12.00
12.30
13.00
13.30
Teletrgovina
Zdravo jutro
Lovci na zmajeve,
crtani film
Cover magazine,
zabavna emisija
Hrana i vino, emisija
o kulinarstvu
Akvana TV, zabavni program
Cover magazine,
zabavna emisija
Portal, IT emisija
Close up, Holivud izbliza
Knockout, emisija o
borila~kim sportovima
Auto{op magazin
Lovci na zmajeve,
crtani film
23.40
0.30
1.15
2.15
2.45
3.30
Mjesto zlo~ina:
Wujork,
serija
Hazreti
Omer, serija
Dnevnik TV1
Instruktor,
serija
Ramazanski program
No}ni program
14.00
14.00 FILM SB zatvara krug
16.00 Close up, Holivud
izbliza
16.30 Hrana i vino,
emisija o kulinarstvu
17.00 Kafa u 5,
zabavni program
18.00 Close up, Holivud
izbliza
18.30 Lovci na
zmajeve, crtani film
19.00 Teletrgovina
19.40 Cover magazine,
zabavna emisija
20.00 Brevijar, dokumentarna
serija
20.30 Brevijar, dokumentarna
serija
21.00 Stjuardese, serija
22.00 Najboqa omladina,
serija
23.00 Najboqa
omladina,
serija
23.50 Stjuardese, serija
0.50
1.35
1.35
3.00
3.45
4.25
4.40
5.25
Dr Oz
FILM Molitve
za Bobija
Bra}a
i sestre,
serija
Dr Oz
Skica za portret
Reprizni program
Osmi kat
2.05
2.55
3.45
4.45
5.35
6.25
K3
12.30
Sestra Hotorn,
serija
Mu{karci ih vole
glupe, serija
Ezo TV, tarot {ou
Sestra
Hotorn,
serija
Dnevnik Nove TV
In magazin
RTL
6.30
Ekskluziv
tabloid, magazin
6.45
Krv nije voda, serija
7.45
Ben 10: Ultimate
Alien, crtani film
8.10
Moji xepni
qubimci, crtani film
8.50
TV prodaja
9.05
Divqa ru`a, serija
10.00 TV prodaja
10.10 Porodica Rej, serija
11.05 Avenida Brazil, serija
12.05 TV prodaja
12.20 Mije{ani brak, serija
13.10
13.10 FILM Kako ja ka`em
15.00 Heroji iz strasti,
serija
16.00 Heroji iz
strasti, serija
16.55 RTL 5 do 5
17.10 Krv nije voda, serija
18.05 Ekskluziv tabloid,
magazin
18.30 RTL danas
19.05 RTL vrijeme
19.10 Avenida Brazil, serija
20.00 FILM Miris trave
22.00 Kosti, serija
23.05 Kosti, serija
0.00
RTL vijesti
0.20
Zaboravqeni
slu~aj,
serija
Emisija:
Atlas
1.10
2.10
3.10
Vrati}e
se rode,
serija
Astro
{ou
Vrati}e
se rode,
serija
K3
9.05
10.05
11.00
12.05
12.30
13.00
15.05
16.00
17.15
18.15
18.45
19.30
20.00
21.00
22.00
22.40
23.40
0.40
Put oko svijeta
Vjetar u le|a, serija
Oluja, serija
Slike `ivota,
dokumentarni program
Atlas, emisija o turizmu
SMS box, muzi~ki
program
Put oko svijeta
Prijateqice, serija
Sjever-Jug, serija
Hrana i vino,
emisija za gurmane
Novosti
Dnevnik RTS
Sjever-Jug, serija
Hazreti Omer, serija
Novosti 2
Sjever-Jug, serija
Mjesto zlo~ina:
Wujork, serija
No}ni
program
Radio RS
6.00
9.00
9.05
9.40
10.00
10.05
11.00
11.05
12.00
12.10
13.00
13.05
14.00
Jutarwi program
Vijesti
Muzika
raspolo`ewa
Vrijeme je
za sport
Vijesti
Sabornik
Vijesti
Zajedni~ki
talas
Podnevne
novosti
Zapjevajmo
pjesme
stare
Vijesti
U ritmu
dana
Vijesti
14.05
16.00
16.30
17.00
17.05
19.00
19.05
20.00
20.05
21.00
21.05
22.00
22.10
23.00
23.05
0.00
0.05
2.00
3.00
3.05
Svilen konac
Dnevnik
Muzika
Vijesti
Mozaik radija RS
Ve~erwe novosti
Zaigrajmo zapjevajmo
Vijesti
Oaza
Vijesti
Starogradska muzika
Hronika dana
Zabavna muzika
Vijesti
Kad sam bio mlad
Pono}ne vijesti
No}ni program
Sabornik
Vijesti
No}ni program
Rijana kao kraqica karnevala
Popularna pjeva~ica Rijana
neumorno se provodi, a ovoga
puta vratila se na rodni Barbados gdje je u~estvovala na
karnevalu. Obu~ena poput plesa~ice sambe, dvadesetpetogodi{wa Rijana je i ovoga puta
malo toga prepu{tala ma{ti.
Kostim od kristala prekrivao
je tek intimne dijelove tijela
pop zvijezde, staviv{i u plan
weno utegnuto tijelo. Rijana je
rado podijelila ove fotografije sa pratiocima na inter-
netu. Iako je oduvijek bila nemirnog duha i poznata po raznim ispadima u javnosti,
Rijana je u posqedwe vrijeme
sve razuzdanija. Mnogi tvrdi
da je to zbog wenog raskida sa
Krisom Braunom.
Luda
planeta
Reklamama
pozivaju
na prequbu
Cijeli svijet
uz trubu u Gu~i
tmosfera na 53. saboru
tru ba~a u Gu ~i sva kim
danom sve je usijanija, a
organizatori o~ekuju da
}e ovu varo{icu posjetiti stotine hiqada gostiju.
Uz tradicionalno nadmetawe truba~a, glavni doga|aj bi}e koncerti
Dejana Petrovi}a, Dejana Lazarevi}a,
Bobana i Marka Markovi}a, Ace Lukasa, dok }e u nedjequ sabor biti zavr{en veli kim kon cer tom Go ra na
Bregovi}a.
Dra ga~ev ski sa bor, jedinstve no
takmi~ewe truba~kih orkestara u svije tu i naj zna~aj ni ja ma ni fes ta ci ja
sveukupnog narodnog stvarala{tva u
Srbiji, otvoren je u ponedjeqak, a svi
gos ti sa nes trpqewem o~e ku ju
"okr{aje" majstora trube.
Sabor truba~a traje do 11. avgusta,
a na finalnom takmi~ewu, predvi|enom za 10. avgust, snage }e odmjeriti
16 najboqih orkestara u Srbiji.
Prvi gosti ovogodi{weg sabora
tru ba~a sti gli su iz Fran cus ke,
Wema~ke, Izraela, Slovenije i Austrije.
Ovogodi{wi sabor u Gu~i osta}e
A
Seksi ples
Adrijane
Lima
zapam}en i po "u`i~kom bojkotu" manifestacije. Od bar jedanaest orkestara iz za pa dne Srbi je, koli ko je
trebalo da u~estvuje na nedavnom zlatiborskom saboru, do{la su samo dva
- {to je uvod i za bojkot sabora u Gu~i. Da nezadovoqstvo truba~a prijemom, podje lom na gra da i uku pnim
odnosom odavno tiwa potvr|uje Dragan Ostoji} koji je do sada sa kolegama, ocem i sinovima, vi{e od stotinu
puta u~estvovao na saborima.
BOJKOT TRUBA^A
IZ [email protected]^KOG KRAJA
- Da vi pro|ete iza pozornice dok
mi ~ekamo na nastup, vidjeli biste tu
razne me{etare koji muqaju oko nagrada, a nemaju blage veze ni s muzikom ni trubom, a o nagradama odlu~uju
neki mo}nici - navodi Ostoji} nepoznate detaqe.
Tri najpoznatija orkestra iz u`i~kog kraja u Gu~i u~estvuju revijalno,
a upravo mladi truba~i iz drugih orkestara odlu~ili su se na bojkot takmi~ewa.
Najpoznatija srpska snajka Adrijana
Lima u novoj reklami modne ku}e "Miu
miu" pojavila se u sasvim novom izdawu - zakop~ana do grla i bez bujne
frizure.
Manekenka se u reklami za modnu ku}u
"Miu miu" pojavquje potpuno obu~ena i
sa mu{kom frizurom. Brojni fanovi
navikli su se da Limu vide razgoli}enu, naj~e{}e u dowem ve{u ili bikiniju, sa bujnim kovryama i dugom kosom.
Me|utim, ovom prilikom je zanosna
manekenka zakop~ana do grla i sa zalizanom mu{kom frizurom, {to nikako
nije umawilo wen seksepil. Harizmati~na Adrijana u videu ple{e u kreacijama ku}e "Miu miu" sa jo{
nekoliko zavodqivih modela, dok pogledom smrzava sve oko sebe. Ona u
braku sa srpskim ko{arka{em Markom Jari}em ima dvije k}erke, Valentinu i Selenu.
Vrt na krovu
autobusa
Gra|ani Girone u Kataloniji
ostali su iznena|eni kada su
na krovu jednog autobusa primijetili mali vrt. Ovo je dio
projekta koji sprovodi tamo{wa vlada, kako bi se u
gradove u kojima nema dovoqno
zelenih povr{ina i drve}a
unijelo malo zelenila, ali i
da bi se pro~istio vazduh.
Ovakav jedan autobus trenutno
se koristi za prevoz turista u
ovom katalonskom gradu, a pro{le sedmice napravqen je i
prvi kombi sa ovim sistemom.
"Glasova" Android
aplikacija
SKENIRAJTE KOD
MOBILNIM TELEFONOM
KONCERT
GORANA
BREGOVI]A
ZA KRAJ
"Uslu`ili smo vi{e od 20 miliona zadovoqnih", pi{e na
bilbordu kojim se reklamira
sajt za prequbnike.
"@ivot je kratak. Do`ivite
aferu", slogan je sajta na kojem
se upoznaju "zauzeti" i ugovaraju sastanke. Kompanija se sada
ogla{ava ne samo na internetu, ve} i putem bilborda, koji
su parodija na reklame "Mekdonaldsa". "Mek" je imao bilbord na kojem pi{e: "Uslu`ili
smo vi{e od 99 milijardi
qudi", a na bilbordu "E{li
Medison" pi{e: "Uslu`ili smo
vi{e od 20 miliona qudi".
Srijeda,
7. avgust 2013.
Broj 18
Godina I
BESPLATAN
PRIMJERAK
глас
O
Proizvedeno
U SRPSKOJ
na{e je
BOQE
2
srijeda, 7. avgust 2013.
PRODAJA
Prodajem ku}u preko puta Veterinarske stanice u Srpcu, tel. 065/373-780
Prodajem renoviranu ku}u spratnicu u centru
grada, ul. Solunska, plac od 630 m2, mo`e zamjena za stan u Malba{i}evim zgradama, tel.
066/205-505
Prodajem ku}u na placu od 1.000 m2 ,
Petri}evac, tel. 0038162512070
Prodajem ku}u na Petri}evcu blizu {kole,
mirna lokacija, tri odvojena stana, 200 m2 stambenog prostora, 600 m2 zemqi{ta, mo`e stan uz
doplatu ili mawa ku}a u blizini Karlovca,
RH, cijena po dogovoru, tel. 066/298-789
Prodajem ku}u sa oku}nicom u Novoj Topoli,
povoqno, tel. 065/638-095
Prodajem ku}u sa zemqom na putu Bawaluka Krupa na Vrbasu ili mijewam za stan u
Bawaluci ili Lakta{ima, tel. 065/063-150
Prodajem ku}u useqivu namje{tenu 60
kvadrata sa ~etiri dunuma zemqe, selo, Vakuf
Aleksandrovac, tel. 066/541-304
Prodajem novu ku}u P+PK 150 m2 na placu
425 m2 u Prijedorskoj ulici, cijena 110.000 KM,
hitno, tel. 065/524-505, 051/316-955
Prodajem ku}u na Palama 13h9 metara, cent.
grijawe, gara`a, vo}wak i 1.000 m2 zemqi{ta,
tel. 065/007-310
Odmah useqiva ku}a u Lakta{ima na atraktivnom mjestu, 9h10 metara, prizemqe, sprat i
neizgra|eno potkrovqe, 59.000 evra, tel.
065/541-158
Prodajem nedovr{enu ku}u sa oku}nicom, ul.
Sime Pandurevi}a 100, zvati od 14 do 18 ~asova,
tel. 051/316-463, 065/843-156
Prodajem useqivu ku}u Paprikovac, Davida
[trpca, sa oku}nicom, 516 m2, cijena 130.000
KM, tel. 065/449-312
Prodajem ku}u niskoprizemnicu sa
dvori{nom gara`om i dunumom zemqe, po~etak
Kuqana, Bawaluka, tel. 065/687-698
Prodajem ku}u, 180 m2, sa tri mokra ~vora,
voda, struja, na placu od 2.300 m2, vo}wak,
Kr~marice, osam kilometara od Bawaluke,
~vrsta gradwa, idealno za stanovawe, biznis i
aktivan odmor, tel. 066/876-324
Prodajem ku}u na Petri}evcu, cijena 280.000
KM ili mijewam za Hrvatsku, tel. 051/355-180,
065/652-344
Prodajem vi{e ku}a sa zemqom od dva do 77
dunuma, 15 do 20 km od Bawaluke, cijena 35.000
do 90.000 KM, tel. 065/569-294
Prodajem ili mijewam za stan ku}u, 80 m2, na
placu 500 m2, ul. Srpskih rudara 56, Lau{, tel.
066/256-161
Prodajem novu ku}u na 4.000 m2 sa tri placa,
Srpske toplice, Gorwi {eher, pored glavnog
puta, blizu {kole, tel. 066/912-085
Prodajem ku}u u Karanovcu, na 500 m2
oku}nice ili mijewam za mawi stan u
Bawaluci, tel. 051/212-357, 066/677-291
Prodajem nedovr{enu ku}u sa dunumom zemqe
u Drakuli}u, povoqno, tel. 066/985-134
Prodajem ku}u sa centralnim grijawem u Slatini, tel. 066/943-110
Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom,
stanom i potkrovqem na placu od 2.300 m2 pod
vo}em, Rebrovac, povoqno, tel. 065/939-969
Prodajem ku}u sa dodatnim velikim objektom
i sedam dunuma zemqe na Rebrovcu, povoqno,
tel. 065/939-969
Prodajem ku}u na sprat sa dva trosobna stana
u u`em centru Bawaluke, povoqno, tel. 051/216067
Prodajem pola ku}e sa dva dvosobna stana, dva
podruma, stambeni prostor 160 m2 na placu 480
2
m , mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/458621
Prodajem pokrivenu ku}u spratnicu 10,5h8 m2
(ima PVC stolariju) na placu od 700 m2, lijepa
lokacija, ravnica, u Prijedoru, {est km od centra, kod bolnice (blizu autobuske stanice),
povoqno, mo`e zamjena za ku}u u okolini
Bawaluke ili Gradi{ke, tel. 066/316-322
Prodajem ku}u visoka prizemnica i 800 m2
zemqe u Glamo~anima, cijena po dogovoru, tel.
066/648-262
Prodajem ku}u u ^elincu (blizu Doma zdravqa) i plac u Trnu, tel. 065/322-144, 065/398-459
Prodajem staru ku}u na placu od 440 m2 u ul.
Vase Vidovi}a br. 5; (iza "Maj veja"), tel.
065/685-800
Prodajem ku}u u Rosuqama kod {kole na placu
od 937 m2, tel. 065/685-800
Prodajem ku}u u Obili}evu ili mijewam za
stanove, papiri uredni, tel. 065/685-800
Prodajem ku}u P+S sa 670 m2 oku}nice, Rosuqe, tel. 065/685-800
Prodajem ku}u spratnicu 10h7 sa potkrovqem
sa deset dunuma zemqe, pet pod vo}em, devet
kilometara od Bawaluke, tel. 051/309-032
Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na
magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko
puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u
Bawaluci, tel. 066/626-734
Prodajem ku}u na ~etiri eta`e u Bawaluci
(Lazarevo), na parceli povr{ine 531 m2, nalazi
se na uglu dvije ulice, cijena 230.000 KM, tel.
065/915-452
Prodajem ili mijewam ku}u na Iliyi, 1/1,
tri eta`e, sa oku}nicom 2.138 m2, vo}em i vinovom lozom, za Bawaluku, tel. 065/202-172
Prodajem ku}u u strogom centru Bawaluke, ul.
Pave Radana 19, tel. 065/849-110
Prodajem novu ku}u na sprat sa podrumom i
deset dunuma zemqe u komadu sa vi{e ve}ih,
pomo}nih objekata u centru Potkozarja Ivawska, asfalt, voda, struja, telefon, tel.
065/531-101
Prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na 900
m2 zemqe, na ulazu u Glamo~ na putu Glamo~ Livno - Split, povoqno, mo`e i zamjena za
Novi Sad i okolinu, tel. 065/531-101
Prodajem ku}u pod prvom plo~om 10h9 sa 3.000
m2 zemqe, asfalt, voda, struja, ul. 1.300 kaplara
65, cijena 45.000 KM, tel. 061/241-527
Prodajem ku}u na Petri}evcu, spratnica, sa
placem od 600 m2, cijena po dogovoru, tel.
051/355-066, 066/115-248
Prodajem dowi dio ku}e - trosoban stan + 44
m2 poslovnog, Solunska 12, tel. 066/897-469
Prodajem ku}u spratnicu, sa {est dunuma
zemqe i vo}wakom, Motike, Bawaluka, tel.
065/725-630
Na placu od 460 m2 prodajem pola ku}e, dva
stana s podrumom, mogu}a izgradwa stana u
potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat
je sa dva lica, tel. 051/307-445
Prodajem ku}u i pet dunuma zemqe, u
Glamo~anima, nadvo`wak kraj "Robota", tel.
065/560-345
Prodajem opremqenu ku}u sa ure|enim
dvori{tem, voda, struja, telefon, na 8,5 dunuma
zemqe oranice, Kukuqe, 13 km od Lakta{a ili
mijewam za jednosoban stan u Bawaluci, tel.
051/754-111
Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u
Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 066/675-183
Lakta{i, Peto{evci prodajem ku}u, visoku
prizemnicu, 10,5h8,5 na placu od 3.200 m2, tel.
065/569-294
Bawaluka, Drago~aj prodajem dvije ku}e, cijene su 35.000 KM i 39.000 KM, tel. 065/569-294
Prodajem, izdajem, kupujem, mijewam nekretnine, tel. 066/391-747
Prodajem ku}u u Karanovcu izme|u glavnog
puta i Vrbasa, tel. 066/199-586
Prodajem ku}u u Bawaluci, Rosuqe, dozvoqena
gradwa i nadogradwa, na 660 m2 placa, tel.
065/513-006
Prodajem dvije starije ku}e na placu od 1.100
m2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj veja",
povoqno, tel. 065/685-800
Prodajem ku}u u centru grada P+S, tel.
065/685-800
Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta
od centra, tri posebna stana po 100 m2, tel.
065/685-800
Prodajem ku}u P+S+M u Lazarevu sa 760 m2
oku}nice, tel. 065/685-800
Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo,
cijene 200.000 KM; 230.000 KM; 260.000 KM;
810.000 KM, tel. 065/549-687
Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do
3.500.000 KM, tel. 065/549-687
Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana,
cijena 285.000 evra (reg. planom predvi|ena
zgrada), tel. 065/549-687
Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a +
{tala + 1.500 m2 ba{te pored rijeke, 20.000
evra, tel. 065/549-687
Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, 220.000 KM i 275.000 KM,
tel. 065/549-687
Prodajem ku}u u Sanskom Mostu, ku}a + dv.
objekti, naseqe Zdena, cijena 33.000 evra, tel.
065/549-687
Na atraktivnoj lokaciji u Karanovcu prodajem ku}u i 500 m2 oku}nice ili mijewam za
mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212-357
Prodajem ili mijewam useqivu nedovr{enu
ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/297-732
Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda),
21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1,
povoqno, selo Kijevci, op{tina Gradi{ka, tel.
051/371-200
Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim
potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na
zgrada sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417581
Prodajem useqivu ku}u - dupleks veli~ina
13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu,
lokal u prizemqu sa centralnim grijawem,
plac 500 m2, Bawaluka, Jovice Savinovi}a 101,
tel. 065/696-353
Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m,
P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva
kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena
fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003
Prodajem ku}u, povoqno, tel. 051/436-300,
066/391-747
Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu,
ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591823
Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu
od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije
izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448763
Prodajem ku}u na Petri}evcu ul. Wego{eva
sa 500 m2 placa i poslovni prostor 30 m2, tel.
066/130-333
Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m2 u
Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908
Prodajem ku}u u Kqu~u, tel. 064/449-9077
Prodajem staru ku}u na 500 m2 zemqi{ta u
nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+2, tel. 066/528-897
Prodajem staru ku}u v. p., 10h10 metara, na 800
m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", u ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 066/528-897
Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2
zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare",
dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5,
tel. 066/528-897
Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i
velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u
ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545
Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u
^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno,
tel. 065/636-545
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e,
gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara,
blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda,
odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel.
065/636-545
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i
oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em,
vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa
Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel.
065/636-545
Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj
ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545
Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2,
odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak
ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi
stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636545
Prodajem ku}u na sprat, 170 m2, u Bugojnu u
ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko
Rodi}", sa 670 m2 oku}nice, vrlo lijepa i
sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545
Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora,
sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila
Principa. Hitno, tel. 065/636-545
Prodajem ku}u, prelaz Trn - Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012
Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe,
poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi,
tel. 051/317-719
Prodajem ku}u 120 m2 na placu od 640 m2 i nedovr{enu dvori{nu zgradu 50 m2, preko puta
bolnice Paprikovac, u ul. Jovana Ra{kovi}a,
tel. 065/421-795
KUPOVINA
Kupujem ku}u u okolini Bawaluke, Gradi{ke
ili nekog drugog mjesta u Republici Srpskoj,
tel. 066/316-322
ZAMJENA
Mijewam ku}u na Petri}evcu blizu {kole,
200 m2 stambenog prostora, 600 m2 zemqi{ta, za
mawu ku}u u okolini Karlovca, RH, uz doplatu
ili stan u Bawaluci do 50 m2. Cijena po dogovoru, tel. 066/298-789
Mijewam ku}u na moru, dvospratnica, sa
posebnim ulazom i dvije gara`e u Kotoru, za
dva stana u Bawaluci, tel. 065/795-091
Mijewam ku}u sa centralnim grijawem, u
Slatini, za stan u Bawaluci, tel. 066/943-110
Mijewam ili prodajem ku}u u Slatini sa 24
dunuma zemqe i {ume za stan u Bawaluci, tel.
065/862-649
Mijewam ku}u spratnicu 10h7 sa potkrovqem
i deset dunuma zemqe, pet pod vo}em za trosoban
stan, tel. 051/309-032
Mijewam ku}u sa poslovnim prostorom u Trnu
za stan u Bawaluci uz doplatu, tel. 066/130-333
Mijewam ku}u sa dva stana na Petri}evcu i
mawi poslovni prostor, ul. Wego{eva, za stan
do 60 m2 uz doplatu, tel. 066/130-333
Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a+{tala
+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/549-687
Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za
sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, placzemqa, tel. 065/549-687
IZDAVAWE
Izdajem ku}u spratnicu sa gara`om i
dvori{tem u Gradi{ci, tel. 065/653-976
Izdajem studentima i |acima sprat ku}e, tri
sobe, centar, tel. 065/939-388
Izdajem namje{tenu ku}icu na Lau{u, 150 m2,
tel. 065/224-551
Izdajem namje{tenu ku}u za samce ili |ake,
tel. 051/465-131, 066/278-025
Izdajem namje{tenu ku}u na Star~evici za
tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/828-437
Izdajem namje{tenu ku}u u Motikama, visoka
prizemnica, zvati od 17 do 19 ~asova, tel. 051/
465-210, 065/300-365
Izdajem luksuzno opremqenu ku}u 200 m2, sa
parkingom, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631613
PRODAJA
Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva
u Slatini i okolini, tel. 588/150, 065/964-929
Prodajem vikendicu u ^arda~anima, struja,
voda, prate}i objekat i vo}wak na 1.000 m2, tel.
051/312-102, 066/461-293
Hitno i povoqno prodajem vikendicu na periferiji Lakta{a, tel. 065/068-117
Prodajem vikendicu sa 4.000 m2 zemqe, sa
prate}im objektima, puno mladog vo}a, zimzelenog drve}a, tri kilometra od centra grada,
struja, voda, Kozarska Dubica, tel. 065/609-391
Vikendica u Slatini, plac od 3.200 m2, struja,
voda, povoqno, tel. 065/566-276
Prodajem vikendicu u Karanovcu, povoqno,
tel. 065/032-281
Povoqno prodajem vikend ku}u 8h7 metara, na
tri eta`e, na 1.000 m2 zemqi{ta u Lakta{ima,
800 metara od benzinske pumpe, tel. 065/693-047
Prodajem vikendicu sa 4.000 m2 zemqe, sa
prate}im objektima, puno vo}a i zimzelenog
drve}a, tri kilometra od centra, struja, voda,
~ista priroda, K. Dubica, tel. 065/609-391
Prodajem vikendicu na sprat, 40 m2, useqiva,
zavr{ena, 1/1, u ^arda~anima, 16 km od
Bawaluke, mogu}a zamjena za druge nekretnine,
tel. 065/966-808, 065/581-773
Prodajem vikendice na Kr~maricama, u Slatini i na Tre{wiku, tel. 065/939-969
Prodajem devastiranu ku}u-vikendicu u
Glamo~anima, struja, voda, sa 2.000 m2
zemqi{ta, 13 kilometara od grada, cijena osam
KM/m2, tel. 065/402-202
Prodajem mawu vikendicu u [u{warima sa
pet dunuma zemqe, tel. 065/797-368
Prodajem vikendicu u okolini ^elinca, tel.
065/466-503
Prodajem vikendicu u okolini Lakta{a (Kobatovci), tel. 065/620-186
Prodajem vikendicu dimenzije 6h5 sa 15
dunuma zemqe, (dvori{te, vo}wak i {uma)
^okorska poqa, (asfalt, struja, voda), tel.
065/685-800
Prodajem ve}u vikendicu-ku}u sa ~etiri
dunuma zemqe u [u{warima, tel. 065/797-368
Prodajem vikend ku}u u Slatini, Malo
Bla{ko, tel. 065/512-708
Prodajem vikendicu sa dva dunuma zemqe,
vo}e sve u ogradi, Bo{kovi}i - Aleksi}i,
op{tina Lakta{i, tel. 051/457-103, 066/683-034
Prodajem vikendicu, povoqno, tel. 066/391747
Prodajem vikendicu i 2,5 dunuma zemqe u
Drago~aju, tel. 065/416-859
Prodajem vikendicu 5h7 m i {est dunuma
zemqe, 1/1; tel. 065/514-837, 051/437-698
Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja,
asfalt, tel. 066/449-683
Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}wak)
u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i
urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni,
hitno, tel. 065/636-545
KUPOVINA
Kupujem vikendicu u okolini Bawaluke, pored
rje~ice, tel. 065/206-060
Kupujem useqivu vikendicu u Slatini, novogradwa, da ima vodu i struju, do 40.000 KM, tel.
065/477-080
PRODAJA
Prodajem trosoban useqiv stan, 51 m2, ispod
Star~evice, cijena 1.800 KM/m2, tel. 051/355180, 065/652-344
Prodajem dvosoban stan, 43 m2, Rebrovac, cijena 1.850 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem trosoban stan, tre}i sprat, ul. Vase
Pelagi}a, cijena 145.000 KM, tel. 051/355-180,
065/652-344
Prodajem dvosoban stan, 54 m2, prvi sprat, u
centru kod SUP-a, tel. 065/518-139
Prodajem jednosoban stan, tel. 051/465-025,
066/278-025
Prodajem dvosoban stan, 60 m2, mo`e se pregraditi u trosoban, u nasequ Ante Jaki}a, 1.600
KM/m2, tel. 066/205-505
Prodajem dvosoban stan, 60 m2, u nasequ Ante
Jaki}a, tel. 066/205-505
Prodajem jednosoban stan, 43 m2, u Boriku, tel.
066/205-505
Prodajem trosoban stan, 65 m2, novogradwa,
Star~evica, Bawaluka, povoqno, tel. 065/915452
Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, naseqe
Dobriwa 3 ili mijewam za Bawaluku 051/236028, 065/358-865
Prodajem nov stan, 54 m2, dvije sobe osim
dnevnog boravka, ^aire, tel. 065/685-800
Prodajem stanove u izgradwi od 54 i 50 m2 i
garsoweru od 28,5 m2, kod "Intereksa", tel.
065/685-800
Prodajem jednosoban stan, 47 m2, strogi centar, ulica iza "Boske", tel. 066/283-150
Prodajem dvosoban stan u Gradi{ci, u centru
grada, 60 m2, odli~na lokacija i raspored, fiksno 60.000 KM, tel. 065/470-403
Prodajem nov trosoban stan, 67 m2, tre}i
sprat, kod "Glasa Srpske", tel. 051/355-180,
065/652-344
Prodajem garsoweru, 30 m2, Rebrovac, cijena
1.950 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem ~etvorosoban stan, novogradwa, 109
m2, centar, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem ~etvorosoban stan, novogradwa, useqiv u oktobru, Nova varo{, tel. 051/355-180,
065/652-344
Prodajem stan, 63 m2, v. p., na Star~evici, cijena 88.000 KM, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem renoviran dvosoban stan, 58 m2, u
naju`em centru, cijena 120.000 KM, tel.
061/211-603
Prodajem renoviran stan, 52 m2, ul. Du{ka
Ko{~ice, ima i ba{tu, tel. 065/683-440
Prodajem trosoban stan, 84 m2, ~etvrti sprat,
lift, gra|en 1989, ul. Jug Bogdana, Bawaluka,
cijena 1.550 KM/m2, tel. 065/915-452
Prodajem stan, 70 m2, sopstveno centralno
grijawe i zidana gara`a, Nova varo{, tel.
051/355-180, 065/652-344
Prodajem novu garsoweru, 28 m2, drugi sprat,
sa ugra|enom klimom, kuhiwom i kalorimetrom, Bulevar @ivojina Mi{i}a, Borik,
tel. 051/316-955, 065/524-505
Prodajem renoviran stan, ostava u podrumu,
gara`a, prvi sprat, 73 m2, u ulici Cara Lazara
24 u Obili}evu, tel. 065/656-366
Prodajem stan 65 m2 drugi sprat, Nova varo{,
tel. 065/685-800
Prodajem stan 65 m2, drugi sprat, Nova varo{,
tel. 065/685-800
Prodajem stan 96 m2 Pentagon, tel. 065/685-800
Prodajem stan 54 m2, ~etvrti sprat, ul. Kraqa
Alfonsa XIII, tel. 065/685-800
Prodajem dvosoban stan, 45 m2, tre}i sprat,
naseqe Sunce, cijena 85.000 KM, tel. 051/355180, 065/652-344
Prodajem kori{ten stan, 63 m2, ~etvrti
sprat, Star~evica (mogu}nost preure|ivawa u
trosoban stan), cijena 83.000 KM, tel. 051/355180, 065/652-344
Prodajem stan, 59 m2, dvije spava}e sobe, tre}i
sprat, ul. Kozarska, tel. 065/601-772
Prodajem jednosoban nov stan, prvi sprat,
balkon, centralno grijawe, centar Lakta{a,
tel. 066/778-033
Prodajem nov dvosoban stan 55 m2 u ul. Slobodana Kusturi}a, Obili}evo, cijena 1.900 KM/m2
i gara`no mjesto 21 m2, cijena 700 KM/m2, tel.
065/524-505, 051/316-955
Prodajem dvosoban stan novogradwa 48 m2, 49
m2 i 51 m2, u ul. Despota Stefana Lazarevi}a,
cijena 1.400 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505,
051/316-955
Prodajem dvosoban stan novogradwa 48 m2, 49
m2 i 51 m2, u ul. Despota Stefana Lazarevi}a,
cijena 1.400 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505,
051/316-955
Prodajem dvoiposoban stan 65 m2, u ul. Sr|e
Zlopogle|e, `ute zgrade, Obili}evo, cijena
105.000 KM, tel. 065/524-505, 051/316-955
Prodajem noviji dvosoban stan 55 m2, u ul.
Kozarska, cijena po dogovoru, tel. 065/524-505,
051/316-955
Prodajem o~uvan dvosoban stan 67 m2, u ul.
Majke Kne`opoqke, Borik, cijena 110.500 KM,
tel. 065/524-505, 051/316-955
Prodajem noviji dvosoban stan 40 m2, ~etvrti
sprat, u ul. Majke Jugovi}a, tel. 065/524-505,
051/316-955
Prodajem dvosoban stan, 47 m2, centar i nov
dvosoban stan 51 m2, u ul. Rajka Bosni}a, cijena
1.650 KM/m2, tel. 065/524-505, 051/316-955
Prodajem trosoban stan 80 m2 sa centralnim
grijawem u ul. Vidovdanska - Sewak, cijena
1.100 KM/m2 u Gradi{ci, hitno, tel. 065/524-505,
051/316-955
Prodajem nov useqiv petosoban stan 131 m2
dvoeta`a, u ul. Stojana Novakovi}a, pored Vrbasa, cijena 1.550 KM/m2 sa PDV-om, tel.
065/524-505, 051/316-955
Prodajem nov useqiv stan 65 m2 prvi sprat,
preko puta Nove varo{i, cijena 1.800 KM/m2,
tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem jednosoban stan 40 m2 ispod
Star~evice, cijena 1.850 KM/m2, tel.051/355-180,
065/652-344
Prodajem stan kod apoteke "1. maj", trosoban,
80 m2, preko puta vrti}a, modernog rasporeda i
sa dva mokra ~vora, stawe odli~no, tel. 065/598800
Prodajem dvosoban stan, 62 m2, Nova varo{,
tel. 051/307-778
Prodajem po gra|evinskoj cijeni trosoban
stan, novogradwa, ul. Spasovdanska, Isto~no
Sarajevo, tel. 033/219-260, 062/296-347
Prodajem nov stan 98 m2, garsowere i jednosobne stanove, 28, 38, 43, 45 m2, lokacija
mirna, sopstveno dvori{te - parking, 1.580 km/1
m2, Obili}evo, 066/130-708
Prodajem garsowere u izgradwi od 29 i 31 m2,
50.000 i 53.000 KM, tel. 065/562-426
Prodajem ~etvorosoban stan, ekskluzivno
opremqen, dvoeta`ni, bli`e centru sa dva
kupatila po 1.700 KM. Hitno, tel. 065/562426
srijeda, 7. avgust 2013.
Prodajem stan od 48 m2, novogradwa, kod Poqoprivredne {kole, po cijeni od 1.700 KM/m2,
hitno, tel. 065/562-426
Prodajem ~etvorosoban stan, 106 m2 , u
blizini Venecija mosta ili mijewam za mawi u
Boriku uz doplatu, tel. 065/562-426
Prodajem nove stanove u izgradwi i gotove
stanove od 29, 30, 35, 42, 48, 52 i 60 m2 po 1.750
KM, tel. 065/562-426
Prodajem stan u centru Bawaluke, tel.
066/992-919
Prodajem trosoban stan, 80 m2, tre}i sprat, ul.
Vase Pelagi}a, cijena 145.000 KM, tel. 051/355180, 065/652-344
Prodajem trosoban stan, 57 m2, sa gara`om,
cijena 93.000 KM, ispod Star~evice, tel.
051/355-180, 065/652-344
Prodajem garsoweru, 30 m2, u Bawaluci, tel.
065/566-312
Prodajem dvosoban stan, 50 m2, sa podrumom od
tri kvadrata, `ute zgrade, Bawaluka. Cijena po
dogovoru. Kontakt tel. 065/988-689, 065/356-230
Prodajem stan, 76 m2, ~etvrti sprat, kompletno renoviran, ul. Ravnogorska, Nova varo{,
cijena 1.800 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem dvosoban stan, 49 m2, ~etvrti sprat,
cijena 73.000 KM, Obili}evo, tel. 051/355-180,
065/652-344
Prodajem dvosoban stan, 44 m2, novogradwa,
cijena 2.200 KM/m2, Nova varo{, tel. 051/355180, 065/652-344
Prodajem trosoban useqiv stan, 54 m2, kod
"Intereksa", tel. 051/355-180, 065/652-344
Hitno prodajem stan 39 m2, polusuteren, adaptiran, dobra lokacija, povoqno, mo`e zamjena
za garsoweru, tel. 066/823-646
Prodajem stan u ul. Jug Bogdana pod Star~evicom, 84 m2, ima lift, hitno ili mijewam za
stan na moru u Hrvatskoj, tel. 065/636-545
Prodajem dvosoban stan kod Poliklinike,
prizemqe, 62 m2, hitno, povoqno, pogodno za sve
djelatnosti, tel. 065/636-545
Prodajem garsoweru, 29 m2, kod studentskog
centra, tel. 065/685-800
Prodajem stan 58,50 m2, prvi sprat, lift, podrum, balkon, klima, Ada, tel. 065/601-772
Prodajem stan, 65 m2, novogradwa, prvi sprat,
useqivo, ul. Save Quboje, Star~evica, cijena
1.900 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem stan pod Star~evicom, kod pasarele,
54 m2, dvosoban, drugi sprat, cijena po dogovoru,
tel. 065/696-326
Prodajem trosoban stan, 71 m2, na Skenderiji,
u ul. Podgaj, Sarajevo, tel. 065/924-989
Prodajem ili izdajem jednosoban stan u Trebiwu, 48,11 m2, novogradwa, drugi sprat, djelimi~no opremqen novim namje{tajem, kuhiwa,
ostava, kupatilo sa tu{ kabinom, klima, interfon, vrata blindirana, parket, balkon, parking, tel. 066/636-737
Prodajem stan, 80 m2, ul. Vase Pelagi}a, centar, tel. 065/685-800
Prodajem garsoweru, 30 m2, novogradwa, useqiva, pod Star~evicom, cijena 1.950 KM/m2, tel.
051/355-180, 065/652-344
Prodajem sprat ku}e, 80 m2, sa dvori{tem,
novo, Nova varo{, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem dvosoban stan, 62 m2, plus ostava
~etiri m2, u odli~nom stawu, ul. Rajka Bosni}a,
cijena 1.550 KM/m2, tel. 065/524-505, 051/316-955
Prodajem stan, 110 m2, u "Pentagonu", tre}i
sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/685-800
Prodajem jednosoban stan, 42 m2, visoko
prizemqe, ul. @ivojina Mi{i}a, Borik, tel.
065/939-969
Prodajem jednosoban stan, 39 m2, visoko
prizemqe, ul. @ivojina Mi{i}a, Borik, tel.
065/939-969
Prodajem trosoban stan, visoko prizemqe, ul.
Kraji{kih brigada narodne odbrane, tel.
065/939-969
Prodajem trosoban stan, 84 m2, prvi sprat, ul.
Save Quboje, tel. 065/939-969
Prodajem stan, 55 m2, tre}i sprat, ul. Kosovke
djevojke, Star~evica, tel. 065/939-969
Prodajem stan, 73 m2, drugi sprat, Star~evica,
povoqno, tel. 065/939-969
Prodajem nov jednosoban stan, 35 m2, ul. Solunska i dvosoban, 38 m2, Borik 2, tel. 065/524505, 051/316-955
Prodajem ili mijewam dvosoban stan, 58 m2,
centralno grijawe, dva balkona, tri lifta,
telefon, u Sarajevu za Bawaluku, tel. 051/463427, 065/684-520
Prodajem stan, 82 m2 (potpuno renoviran sa
namje{tajem), po~etak Star~evice, cijena povoqna, tel. 065/685-800
Prodajem nov stan od 35 m2, ul. Koste Jari}a,
tel. 065/685-800
Prodajem stan, 64 m2, u ul. Stepe Stepanovi}a,
blizu studenskog centra, tel. 065/685-800
Prodajem stan 75 m2 Paprikovac, novija
gradwa, tel. 065/685-800
Prodajem ili mijewam dvosoban stan 66 m2,
namje{ten, sre|en u Barajevu kod Beograda za
Bawaluku, tel. 004917668206319
Prodajem ~etvorosoban stan, 100 m2, tre}i
sprat, polurenoviran, centar, cijena 1.800
KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem dvosoban stan, 55 m2 i trosoban, 70
m2, novogradwa, ul. Solunska, kod SUP-a, tel.
065/524-505, 051/316-955
Povoqno prodajem dvosoban stan, 57 m2, ul.
Stepe Stepanovi}a 134 A, Bawaluka, tel.
066/709-381
Prodajem stan, 90 m2, ul. \ure \akovi}a
(Ko~i}ev vijenac), pogled na stadion BSK-a, najmirniji kraj, {kola, supermarket, igrali{te,
ambulanta, tel. 065/754-572
Prodajem dvosobam stan u ul. Carice Milice,
biv{a Kaporova, Obili}evo, drugi sprat, tel.
065/636-545
Prodajem dvoiposoban stan, ul. V. @ivojina
Mi{i}a 1, cijena 200.000 KM, tel. 065/739-420,
051/257-055
Prodajem stan u Rosuqama, crvene zgrade,
drugi sprat, 95 m2, renoviran, namje{ten, cijena 165.000 KM, tel. 065/902-046
Prodajem stan, 38 m2 , prvi sprat, stara
gradwa, bez grijawa, u Rosuqama, Bawaluka, tel.
065/248-267
Prodajem stan, 35 m2, centar, useqivo u decembru, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem stanove u izgradwi, Bawaluka,
Obili}evo, od 43 m2 do 63 m2, useqewe do kraja
2013. godine, tel. 065/569-294
Prodajem trosoban stan, 82 m2, Obili}evo,
tel. 065/859-872
Prodajem stan 60 m2, podno`je Star~evice,
~etvrti sprat, tel. 051/464-842, 063/026-213
Prodajem garsoweru, 17 m2, prvi sprat, novogradwa, ul. Cara Lazara 9A, kod Gradskog
mosta, Bawaluka, tel. 065/922-224
Prodajem ~etvorosoban stan, 101 m2, tri
spava}e sobe, dva kupatila, centar, ul. Milana
Tepi}a kod apoteke "1. maj" povoqno, hitno, tel.
065/529-284
Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, tel.
065/889-959
Prodajem stan 56 m2, prvi sprat u `utim
zgradama, tel. 065/685-800
Prodajem stan, 57 m2, u Adi ili mijewam za
ku}u u okolini Bawaluke, tel. 065/528-414,
065/646-284
Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, stambena
zgrada kod [umske uprave, ul. Ive Andri}a,
hitno, tel. 065/636-545
Prodajem nov stan, 55 m2, u Kozarskoj ulici,
Hiseta, prvi sprat, tel. 065/685-800
Prodajem stan, 60 m2, u Adi ili mijewam za
ku}u u okolini Bawaluke, tel; 065/646-284,
065/528-414
Bawaluka - Bulevar cara Du{ana, prodajem
stan, 48,80 m2, fiksna cijena 1.475 KM/m2, tel.
065/569-294
Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem trosoban
stan, ~etvrti sprat, 67 m2, nema lift, tel.
065/569-294
Prodajem potpuno renoviran dvoiposoban
stan, 64 m2, u Boriku, zgrada "Titanik", tre}i
sprat, cijena po dogovoru, tel. 051/423-003,
065/218-001
Prodajem nov trosoban stan, 66 m2, tre}i
sprat, ul. Skendera Kulenovi}a, tel. 065/733-555
Prodajem stan, 70 m2, prvi sprat, u strogom
centru grada, ili mijewam za dva mawa stana,
tel. 051/305-604, 065/926-305
Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi
sprat, tel. 065/603-637
Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi
sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel.
066/307-992
Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat,
novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel.
066/528-897
Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat,
saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe
Centar, tel. 066/528-897
Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel.
066/528-897
Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti
sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv,
Obili}evo, tel. 066/528-897
Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat,
ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe
Pentagon, tel. 066/528-897
Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija
gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897
Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe
Stepanovi}a, tel. 066/528-897
Prodajem stan 64 m2 u Boriku u "Titaniku",
hitno, tel. 065/636-545
Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul.
Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel.
065/698-012
Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica,
drugi sprat, tel. 065/698-012
Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, centar, ekstra
gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012
Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012
KUPOVINA
Prodajem stan, 49 m2, u `utim zgradama, cijena 1.750 KM/m2, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem u Bawaluci stan, ul. Tarasa
[ev~enka, ~etvrti sprat, 63 m2, tel. 065/698-012
Hitno i povoqno prodajem baraku, 42 m2 u
Lazarevu, cijena 45.000, tel. 065/698-012
Prodajem jednosobne stanove u izgradwi kod
"Incelovog" mosta, 36 m2 , 1.700 KM/m2 i
poslovni prostor 90 m2, tel. 065/519-777
Prodajem nov stan 69 m2, u ul. Sr|e Zlopogle|e,
iza \a~kog doma, tel. 065/685-800
Prodajem u centru trosoban stan, 65 m2, prvi
sprat, tel. 065/733-555
Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul.
@ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do
30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294
Prodajem stan 95 m2, novogradwa, Star~evica,
cijena 105.000 KM, tel. 066/391-747
Prodajem trosoban stan, 71 m2, renoviran, u
ul. Reqe Krilatice, Borik, hitno, cijena 1.550
KM/m2, tel. 051/316-955
Prodajem stan, 63 m2, ul. Tarasa [ev~enka 2,
Nova varo{, ~etvrti sprat, cijena 1.500 KM/m2,
tel. 065/388-135
Prodajem jednosoban namje{ten stan 42 m2,
~etvrti sprat, lift, ukwi`en, tri kilometra
od "Boske", ul. Kwaza Milo{a, cijena 75.000
KM, tel. 066/691-052
Prodajem ~etvorosoban stan u centru grada,
100 m2, tre}i sprat, 1.800 KM/m2, tel. 051/355180, 065/652-344
Prodajem stan kod "Intereksa", 50 m2, povoqno, tel. 065/685-800
Prodajem stanove na Lau{u kod {kole, 49 i 53
m2. Povoqno, tel. 065/685-800
Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili
mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262-917
Prodajem saniran stan, 105 m2, ~etvrti sprat,
naseqe Pentagon, cijena 105.000 evra, tel.
065/549-687
Prodajem stan, 101 m2, {esti sprat, dvoeta`ni, Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena
200.000 KM, mo`e i zamjena za dva mawa, tel.
065/549-687
Prodajem nov stan 53 m2 u Bawaluci, naseqe
Zalu`ani, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687
Prodajem stan 58 m2/P-suteren, Star~evica,
ul. Kosovke djevojke, cijena 60.000 KM, tel.
065/549-687
Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod
Gimnazije, 56 m2/II i 70 m2/II, cijena 2.300
KM/m2, tel. 065/549-687
Prodajem dvosoban stan, 57 m2 , centar,
~etvrti sprat, tel. 065/227-292
Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714
Kupujem garsoweru ili jednosoban stan, zvati
od 17 do 20 ~asova, tel. 065/901-015
Kupujem jednosoban i dvosoban stan u
Bawaluci, tel. 066/205-505
Kupujem stan oko 60 m2 u Bawaluci, tel.
065/518-553
Kupujem mawi dvosoban stan u Bawaluci, tel.
066/939-995
Kupujem stan do 40 m2, pla}awe u gotovini,
tel. 066/792-751
ZAMJENA
Mijewam stan u Bawaluci 54 m2 - Obili}evo
za Sarajevo ili Jadran, tel. 0041797991761
Prodajem ili mijewam stan, 80 m2, drugi
sprat, u Bosanskoj Krupi za Bawaluku, tel.
065/684-520, 051/463-427
Mijewam dvosoban stan u Bawaluci za
Zagreb, tel. 00385917537398;
34723 M
Mijewam stan od 45 m2 u Bawaluci za stan u
Srbiji, prednost Novi Sad ili Beograd (sanirano kupatilo, sigurnosna vrata), tel. 065/718690
Mijewam stan, 51 m2, u centru Bijeqine, za
stan u Beogradu, tel. 0038755210811
Mijewam novu garsoweru, prvi sprat, u
Boriku za jednosoban stan u Boriku ili na
Star~evici, stara gradwa, tel. 065/443-751
Prodajem ili mijewam ~etvorosoban stan, 93
m2, centar grada, potkrovqe, za mawi, do 65 m2
ili za stariju ku}u, povoqno, tel. 065/560-799
Stan 57 m2 u Boriku mijewam za mawi ili
prodajem, tel. 051/255-715, 065/823-034
Mijewam dvosoban stan, u odli~nom stawu, 58
m2, ~etvrti sprat, bez lifta, Obili}evo, Bra}e
Jugovi}a, za trosoban stan uz doplatu, tel.
066/717-317
Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za
odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za
50.000 evra, tel. 065/526-708
Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40
m2 ili prodajem, tel. 065/688-888
Mijewam trosoban stan u Boriku, 76 m2, za
mawi do 50 m2, uz dogovor, tel. 065/768-751
IZDAVAWE
Izdajem dvosoban namje{ten stan, ul. Cara
Lazara 27, Obili}evo, tel. 065/970-074
Izdajem ve}i jednosoban stan, 45 m2, nenamje{ten, ku}a, poseban ulaz i dvori{te,
parking, Lazarevo, kod vrti}a i {kole, tel.
066/722-202
Izdajem namje{ten jednosoban stan u zgradi,
blizu Gimnazije, Bawaluka, tel. 066/999-449
Izdajem nenamje{tenu garsoweru, prvi sprat,
ulaz 1, ul. Desanke Maksimovi} 2, tel. 065/638-882
Izdajem mawi dvosoban stan u ku}i, poseban
ulaz, ul. Jovice Savinovi}a 107, tel. 051/355-537
Izdajem jednosoban polunamje{ten stan u
ku}i spratnici, poseban ulaz, velika terasa, ul.
Kozarska 54, tel. 051/201-729
Iznajmqujem prazan dvosoban stan, u
ul. Milo{a Obili}a, tel. 051/466-056,
062/964-860;
[ 34722 M
Izdajem trosoban namje{ten stan, 80 m2 (kod
Bugarske {kole), pogodno za studente, tel.
051/316-368, 066/416-789
Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, tel. 051/318-301, 065/490-371
Izdajem namje{ten jednosoban stan, 48 m2, zaposlenim licima ili mawoj porodici,
Obili}evo, cijena 350 KM, tel. 065/820-355
Izdajem garsoweru, super namje{tenu, poseban ulaz u ku}i, centralno grijawe, kablovska,
tel. 066/521-813
Izdajem namje{tenu garsoweru preko puta
"Kosmosa", tel. 051 465 855, 066/313-583
Izdajem prazan dvosoban stan, sprat ku}e, sa
gara`om, kod Tvornice obu}e, tel. 063/943-315,
051/460-568, 065/860-947
Izdajem garsoweru na Petri}evcu blizu
{kole, namje{tena, grijawe, kablovska, mirno,
za jednu osobu, samo ozbiqne ponude, 200 KM,
tel. 066/298-789
Izdajem u Gradi{ci polunamje{ten dvosoban
stan u zgradi, centar grada, kirija 200 KM plus
re`ije. Pla}awe svakih {est mjeseci unaprijed, tel. 065/470-403
Izdajem garsoweru u strogom centru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, zvati od 10 do
22 ~asa, tel. 051/219-051, 066/357-323
Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul.
Kara|or|eva 445, Bawaluka, cijena 130 KM, tel.
051/282-106, 065/635-449
Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru
Bawaluke, tel. 065/208-587
Izdajem dvosoban namje{ten stan, centralno
grijawe, naseqe Ada, tel. 065/246-936, 065/652-878
Izdajem namje{ten stan, centralno grijawe,
kablovska, Obili}evo, Bawaluka, tel. 051/466348
Izdajem jednosoban namje{ten stan u ku}i,
poseban ulaz, kabl. TV, internet, ul. Sime Pandurevi}a (Pobr|e), tel. 065/614-870, 065/752-559,
066/330-187
Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban
ulaz, na Lau{u (kod ambulante), tel. 066/880-941
Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru
Bawaluke, sa centralnim grijawem, svi
prikqu~ci, balkon, cijena 500 KM plus re`ije,
tel. 066/798-633
Izdajem stan, 42 m2, u Boriku, Bawaluka, tel.
065/817-211
Izdajem namje{ten dvosoban stan na
Star~evici (kod Sama~kog hotela), tel. 051/464842, 063/026-213
Izdajem namje{ten prostran dvosoban stan od
70 kvadrata u centru, cijena 350 KM plus
da`bine, tel. 066/773-843
Izdajem namje{ten stan, kablovska, internet,
centralno grijawe, za tri momka ili djevojke,
cijena po osobi 150 KM. U cijenu ura~unato
sve, kirija plus da`bine. Stan slobodan od
15.8.2013. godine, tel. 065/931-665
Izdajem namje{ten dvosoban stan sredwo{kolkama i studentkiwama, ul. Zelengorska bb,
od 15.8.2013, tel. 051/312-742
Izdajem stan studentkiwama, dvokrevetna
soba, kuhiwa, kupatilo, sve namje{teno, na
spratu ku}e, odvojen ulaz, grijawe, kablovska, internet, televizor, ve{-ma{ina, tel. 066/536-129
3
Izdajem namje{tenu garsoweru, po~etak
Petri}evca, povoqna cijena, tel. 051/350-912
Izdajem namje{ten dvosoban stan u Boriku,
Bawaluka, tel. 066/631-422, 065/171-545
Izdajem namje{ten dvosoban stan na
Novom Beogradu, kod hotela "Jugoslavija",
tel. 00381641116764,
[ 34529 G
Izdajem dvosoban stan u ku}i, poseban ulaz,
Bulevar Stepe Stepanovi}a 322, tel. 066/492-225
Izdajem namje{tenu garsoweru, strogi centar
Bawaluke, Bulevar, tel. 065/880-186, 065/404-140
Izdajem trosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, kablovska, internet, mogu}nost
dva parking mjesta, cijena 350 KM plus
potro{wa struje, tel. 051/354-186, 065/931-665
Izdajem stan, polunamje{ten ili prazan,
Nova varo{, porodici ili studentima, tel.
051/925-725, 066/541-304
Izdajem u Bawaluci dvosoban namje{ten
stan, 58 m2, zgrada, drugi sprat, na Rebrovcu, ul.
V. \ede Kecmanovi}a br. 7, tel. 065/614-003
Izdajem prazan jednosoban stan, ul. Majevi~ka, tel. 066/411-293
Izdajem dvosoban namje{tena stan u ku}i, poseban ulaz, studentima, Borik, tel. 065/544-155
Izdajem namje{ten stan, novogradwa,
kalorimetar, vodomjer, kablovska, internet,
Bulevar Desanke Maksimovi}, blizu Pravnog i
Ekonomskog fakulteta, tel. 065/650-317
Izdajem ~etvorosoban stan 90 m2 u ku}i, u ul.
Srpskih pilota, Nova varo{ (kod "Haniotija")
od 1.8.2013, tel. 065/524-505, 051/316-955
Izdajem povoqno apartman polunamje{ten 50
m2 cent. grijawe prvi sprat, Lau{, tel. 065/639433
Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, 43 m2,
Sr|e Zlopogle|e 77B, Obili}evo, tel. 065/583359
Izdajem prazan dvosoban stan u stambenoj
zgradi, tre}i sprat, ul. Voje Kremenovi}a,
Star~evica, Bawaluka, zvati poslije 12 ~asova,
tel. 051/463-362, 065/522-501
Izdajem jednosoban namje{ten stan `enskim
osobama ili bra~nom paru, blizu centra, veoma
povoqno, tel. 066/020-984
Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim
grijawem u nasequ Mjesec, cijena 280 KM sa
pla}enim re`ijama, tel. 065/523-768
Izdajem studentima jednosoban, namje{ten
stan, prvi sprat, centar Bawaluke, Jevrejska 42,
tel. 065/382-654, 065/520-096
Izdajem dvosoban stan, Bulevar Desanke Maksimovi}, prvi sprat, namje{teno, novogradwa.
Kalorimetar, vodomjer, internet, kablovska,
tel. 066/219-625
Izdajem prazan jednosoban stan kod {kole u
Lazarevu, tel. 066/605-675
Izdajem dvosoban stan, 60 m2, prvi sprat stambene zgrade, ul. F. Macure, Hiseta, tel. 065/662484
Izdajem namje{ten dvosoban stan u zgradi,
kablovska TV, internet, u Obili}evu blizu
fakulteta, tel. 065/932-592
Izdajem namje{ten stan 30 m2 u zgradi (blizu
po{te i fakulteta), Obili}evo, tel. 065/166-366
Izdajem namje{ten trosoban stan, ul. Vojvode
Stepe Stepanovi}a, tel. 065/227-280
Iznajmqujem trosoban namje{ten stan u centru grada, tel. 065/464-376
Izdajem komplet namje{tenu i opremqenu
garsoweru, 28 m2, u Novom Sadu, na odli~noj
lokaciji kod MUP-a, tel. 066/510-253
Izdajem komplet namje{ten i opremqen jednosoban stan sa grijawem, internetom, parkingom, u podno`ju Star~evice, tel. 066/510-253
Izdajem studentima namje{ten stan u ul.
Jasimira Mal~i}a, tel. 066/499-664
4
srijeda, 7. avgust 2013.
Izdajem namje{ten dvosoban stan, Nova
varo{, tel. 065/512-201
Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku,
tel. 065/514-419
Izdajem namje{tan dvosoban stan na Bulevaru
Desanke Maksimovi}. Prvi sprat, kalorimetar,
vodomjer, kablovska, internet, novogradwa. Useqiv, tel. 066/087-006
Izdajem namje{ten stan u potkrovqu, tre}i
sprat, zgrada, gradsko grijawe, klima, internet,
tel. 065/415-752, 065/233-304
Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru,
tel. 065/305-254
Izdajem dvosoban namje{ten stan, centralno
grijawe, kablovska, useqiv od 1.8.2013, na
po~etku Star~evice, tel. 065/768-858
Izdajem stan u nasequ Rosuqe (crvene zgrade,)
ul. Kraqa Petra Drugog 57, stan 11, drugi sprat,
tel. 065/587-610
Izdajem jednosoban namje{ten stan u blizini
"^ajavca", tel. 065/283-481
Izdajem u Bawaluci dvosoban namje{ten
stan, 58 m2, zgrada, drugi sprat, na Rebrovcu, ul.
V. \ede Kecmanovica br. 7, tel. 065/614-003
Izdajem polunamje{ten, dvosoban stan, centralno, Sarajevo, Vrbawa most, tel. 065/945-627
Izdajem polunamje{ten nov dvosoban stan,
cijena 350 KM + re`ije, 066/671-959
Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru
Bawaluke, tel. 065/305-254, 066/278-025
Izdajem namje{ten dvosoban stan, prvi sprat,
Nova varo{, tel. 065/512-201
Izdajem namje{ten dvosoban stan u strogom
centru Bawaluke, tel. 065/441-636, 065/855-100
Izdajem namje{ten stan, 40 m2, na Paprikovcu, kod bolnice, tel. 051/303-359, 065/974841
Izdajem jednosoban prazan stan, mo`e i
namje{ten, Nova varo{, tel. 066/679-798
Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Gajeva
u centru Bawaluke, tel. 065/620-322
Izdajem namje{ten trosoban stan za tri studenta (blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta),
tel. 051/439-935, 065/265-314
Izdajem dvosoban stan, 65 m2, centralno grijawe, internet, kablovska, Rosuqe, Bawaluka,
tel. 051/305-786
Izdajem dvosoban stan za tri djevojke koje
studiraju prvu ili drugu godinu, ulica Rade
Vrawe{evi} 167, stan namje{ten, televizor,
ve{-ma{ina, centralno grijawe, tel. 051/254-414
Izdajem trosoban prazan stan pod Star~evicom, kirija 300 KM, na du`i period, u ul. Jug
Bogdana, tel. 065/636-545
Izdajem jednoiposoban stan, ul. Majke Jugovi}a ulaz 24, Obili}evo, Bawaluka, tel.
065/217-909
Izdajem kompletno namje{ten jednosoban
stan za studente u blizini parka "Mladen Stojanovi}", Bawaluka, tel. 051/213-629, 065/837-269
Izdajem prazan dvosoban stan u ku}i,
prizemqe, poseban ulaz, ul. Leskova~ka 12;
Bawaluka, tel. 051/304-434
Izdajem prazan jednosoban stan, u ul. Romanijska 13; Bawaluka, tel. 051/301-451
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan za studente ili porodicu, u ul. Ranka [ipke,
Bawaluka, tel. 065/909-611
Izdajem trosoban namje{ten stan,
Obili}evo, Bawaluka, hitno, tel. 065/678-863
Izdajem prazan jednosoban stan, cijena po dogovoru, Lazarevo, tel. 051/371-166
Izdajem jednosoban stan, dvori{ni objekat,
tel. 051/584-990
Iznajmqujem garsoweru 20 m2, poseban ulaz,
kod Zelenog mosta, ul. Branka Mora~e 1, cijena
po dogovoru, tel. 051/461-613
Izdajem dvosoban prazan stan, sprat ku}e sa
gara`om, kod Tvornice obu}e, tel. 065/860-947
Izdajem jednosoban namje{ten stan, prizemqe
ku}e, poseban ulaz, Lazarevo, tel. 066/790-921
Izdajem polunamje{ten dvosoban stan sa
balkanom u Lorkinoj ulici od 1.8.2013, cijena
po dogovoru, tel. 066/462-133
Izdajem polunamje{ten ili prazan stan
porodici ili studentima, Nova varo{, tel.
051/925-725, 066/541-304
Izdajem jednosoban i dvosoban stan sa centralnim grijawem u Drakuli}u, tel. 066/985-134
Izdajem nenamje{ten stan kod "Medicinske
elektronike", tel. 065/216-676, 065/523-694
Izdajem prazan dvosoban stan, prizemqe, ulaz
odvojen, kablovska TV, besplatno, mo`e i na
du`i period, ul. Jovana Bijeli}a 8, A Dervi{i,
tel. 051/385-853, 066/879-327
Izdajem u ul. Prve kraji{ke brigade NO
dvosoban namje{ten stan, na du`i period, kod
kafi}a "Aleksandrija", podno`je Star~evice;
tel. 065/192-000, 065/636-545
Izdajem lijepo namje{ten trosoban stan u
centru grada kod Meksi~kog restorana, na du`i
period, povoqno, tel. 065/192-000, 065/636-545
Izdajem prazan jednosoban stan, centar (kod
Muzi~ke {kole), tel. 051/218-435, 065/220-925
Izdajem stambeni prostor, 42 m2, ul. Pave
Radana 12, cijena 200 KM, tel. 051/317-455,
065/974-716
Izdajem dvosoban namje{ten stan u Rosuqama,
crvene zgrade, tel. 066/912-127
Izdajem jednosoban stan, 45 m2, nenamje{ten,
ul. Sr|e Zlopogle|e 53, tel. 066/656-471
Izdajem dvosoban supernamje{ten stan, 64 m2,
tre}i sprat, centralno grijawe, klima, internet, kablovska, prednost stranci i poslovni
qudi, kod Bor~evog stadiona, Aleja Svetog
Save, cijena 400 KM + re`ije, tel. 066/521-813
Izdajem namje{ten mawi jednosoban stan,
pogodan za dvije osobe, Bawaluka kod "^ajavca",
tel. 065/523-768
Izdajem dvosoban namje{ten stan 80 m2 u
ku}i, prvi sprat, centralno grijawe, klima,
kablovska, Nova varo{ (blizu zgrade vlade), tel.
066/521-813
Izdajem povoqno namje{ten trosoban stan,
ul. Sanska 75, Bawaluka, tel. 051/282-466,
066/755-505
Izdajem luksuzan, namje{ten, trosoban stan u
centru Bawaluke, drugi sprat, lift, centralno
grijawe, klima, dva kupatila 95 m2, tel. 065/650503
Izdajem studentima i |acima dvosoban
namje{ten stan, 60 m2, kod Ekonomske {kole, ul.
Nikole Pa{i}a, tel. 065/980-038
Izdajem prazan ili namje{ten sprat ku}e i
gara`u, povoqno, Borik, tel. 065/862-992
Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu
"Fortune", Majevi~ka 42, poseban ulaz, parking,
tel. 051/355-043
Izdajem jednosoban namje{ten stan, 30 m2, u
zgradi, prvi sprat, Obili}evo kod po{te, tel.
065/385-405
Izdajem namje{ten jednosoban stan u ul. Sime
Matavuqa 9 (preko puta Hitne pomo}i),
Bawaluka, tel. 065/483-045
Izdajem jednosoban namje{ten stan,
Bawaluka, tel. 066/399-809
Izdajem kompletno namje{ten jednosoban
stan u zgradi, 30 m2, drugi sprat, centralno grijawe, kablovska, internet, cijena 300 KM +
re`ije, tel. 065/033-693
Izdajem namje{ten dvosoban stan, cijena po
dogovoru, Lazarevo, tel. 065/822-319
Izdajem jednosoban prazan stan u privatnoj
ku}i, poseban ulaz i kupatilo, ul. Kara|or|eva
259, cijena 150 KM, tel. 051/281-948
Izdajem dvosoban stan u ku}i, poseban ulaz,
Star~evica, mo`e i sa gara`om, zvati od 16 do
22 ~asa, tel. 051/460-534
Izdajem namje{ten dvosoban komforan stan,
sre|en, Hani{te, prvi sprat, na du`i period,
tel. 065/192-000, 065/636-545
Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku,
djevojkama ili mladom bra~nom paru, tel.
065/028-217
Izdajem dvosoban prazan stan u ku}i, poseban
ulaz, ul. Sime Miqu{a 24, tel. 051/439-088
Izdajem dvosoban stan u Obili}evu, tel.
065/660-298
Izdaje se jednosoban stan samcima, opremqen
u ulici M. Kne`ine 7, Petri}evac, tel. 065/906492
Izdajem u Bawaluci superkomforan namje{ten jednosoban stan, blizina "^ajavca" (novi
"Konzum"), tel. 066/808-770
Izdajem namje{tenu garsoweru, 17 m2, poseban
ulaz, u zgradi, pogodna za jednu osobu, na
Petri}evcu kod kru`nog toka, slobodna od
16.7.2013, tel. 065/754-152
Izdajem jednosoban stan prednost imaju studenti i samci, Bawaluka, tel. 051/429-541
Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentima dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice, tel.
065/547-711
Izdajem dvosoban stan u centru grada, cijena
400 KM plus re`ije, tel. 066/871-506, 065/241551
Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno,
ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i; tel. 051-212-691,
065/636-195
Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku,
centralno grijawe, kablovska, internet, tel.
065/720-472
Izdajem stan, 72 m2, nenamje{ten, novogradwa,
poseban ulaz, kod "Eliosa", ul. Novaka Piva{evi}a 30A, Veseli brijeg, tel. 065/075-500
Izdajem nenamje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem, Petri}evac, tel. 065/327-349
Izdajem nenamje{ten nov stan, kablovska, internet, Kara|or|eva 59, Lakta{i, tel. 065/378617
Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem djevojci ili momku, bli`e centru grada,
tel. 051/351-680, 065/450-544
Izdajem nov, potpuno namje{ten trosoban
stan, klima, centralno, parking, gara`a, ul.
Majevi~ka 11-C, Petri}evac, tel. 051/355-116,
065/010-531
Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897
Izdajem namje{tenu garsoweru sa dva le`aja
u Obili}evu, tel. 065/900-474
POTRA`WA
Potrebna cimerka u dvosobnom stanu, ul.
Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711
Tra`im dvosoban namje{ten stan u blizini
{kole u Trnu. Mladi bra~ni par, 065/737-392
IZDAVAWE
Izdajem tri namje{tene sobe, poseban ulaz,
grijawe, Bawaluka, tel. 065/068-117
Povoqno u Bawaluci studentkiwi
udobna soba u sklopu stana, centar grada,
centralno grijawe, kablovska TV, internet, tel. 065/013-329
Izdajem namje{tenu garsoweru u ul. Bra}e
Ma`ar i majke Marije 41, kod Gimnazije, tel.
065/588-889
Izdajem dvosoban stan na Petri}evcu, tel.
051/932-1472
Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim
grijawem, ul. \or|a Joveti}a br. 17, radnicama,
studentkiwama ili u~enicima, povoqno, tel.
051/281-760, 065/633-354
Izdajem dvosoban prazan stan (ku}a), poseban
ulaz, ul. Rade Marjanca 12, Paprikovac, tel.
051/309-2000
Izdajem trosoban stan u ulici Maksima
Gorkog 27, tel. 051/214-169
Izdajem prazan dvosoban stan, u centru
Bawaluke, tel. 065/710-776
Izdajem prazan jednosoban stan, Koste Jari}a
broj 9A, tel. 051/437-698, 065/514-837
Izdajem komplet namje{ten jednosoban stan u
zgradi u Obili}evu, Carice Milice, za zaposlene osobe, tel. 065/597-627
Izdajem nov jednosoban ekstra namje{ten
stan u zgradi iznad kafe-bara "Intermeco", tel.
065/513-609
Izdajem dvosoban prazan stan, prvi sprat,
stambena zgrada, centralno grijawe, na du`i
period, povoqno, kod \a~kog doma, Obili}evo,
tel. 065/192-000, 065/636-545
Izdajem namje{tenu garsoweru na du`i period, povoqno, blizu bolnice na Paprikovcu,
tel. 065/812-782
Izdajem trosoban nenamje{ten stan, ul.
Jaroslava Ha{eka 1E preko puta Kasarne
"Kozara", tel. 066/328-088
Izdajem namje{ten trosoban i dvosoban stan
u centru Bawaluke, tel. 065/318-350
Izdajem jednosoban stan na Star~evici, tel.
051/429-441, 065/836-879
Izdajem stan u Trnu kod {kole, cijena po dogovoru, tel. 051/585-578, 066/157-733
Izdajem namje{tenu dvori{nu zgradu, Borik,
povoqno, tel. 051/258-613
Izdajem sobu radniku ili studentu, na
Star~evici, ul. Tuzlanska, kuhiwa, kupatilo
(sve novo), centralno grijawe, internet, poseban ulaz i parking mjesto, cijena 150 KM, tel.
065/633-528
Izdajem sobu sa dva le`aja u zgradi, Obili}evo, pla}awe unaprijed, tel. 066/864-006
Izdajem sobu djevojkama, poseban ulaz, nova
gradwa, centralno grijawe, tel. 065/984-361
Izdajem studentkiwama sobu sa dva kreveta,
ugra|en kalorimetar, ul. Stepe Stepanovi}a
161, cijena 130 KM, plus re`ije, tel. 066/088882
Izdajem jednokrevetnu sobu mu{koj osobi u
stanu u centru, kod Narodnog pozori{ta, tel.
065/641-936, 065/881-643
Izdajem mu{kim osobama jednokrevetnu i
dvokrevetnu sobu sa kupatilom (ve{-ma{ina),
kuhiwom, grijawe, klima, internet, kablovska,
naseqe Lau{, tel. 065/634-786
Izdajem studentkiwi namje{tenu sobu u
dvosobnom stanu, kuhiwa, velika terasa, kod
Alternativne televizije, tel. 065/404-140
Izdajem dvokrevetnu sobu sa ni{om i kupatilom u centru, 065/671-417
Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu studentima mu{karcima, blizu fakulteta,
Obili}evo, tel. 051/302-196
Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u
dvosobnom stanu u Boriku, 200 metara od kampusa (obavezno prisustvo roditeqa za dogovor),
tel. 066/932-159
Izdajem sobu u Boriku, tel. 065/614-842
Izdajem studentima dvokrevetnu komfornu
sobu u dvosobnom stanu, Borik (blizu kampusa),
tel. 051/255-681, 065/375-250
Izdajem namje{tenu sobu u stanu sa zajedni~kom kuhiwom i kupatilom, obezbije|eno grijawe, cijena po osobi 100 KM, tel. 065/983-590
Izdajem dvokrevetnu sobu sa ni{om i kupatilom, centar, 065/671-417
Izdajem veliku namje{tenu sobu, bez gazda,
pogodno za zaposlene, ul. Pave Radana, Nova
varo{, Bawaluka, tel. 066/606-556
Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama u
Boriku, tel. 065/768-751
Izdajem namje{tene sobe studentima, centralno grijawe, internet, TV, poseban ulaz, tel.
065/360-060
Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, kupatila,
blizu Ekonomskog fakulteta, tel. 051/466-515,
066/051-353
Izdajem dvokrevetnu sobu u dvosobnom stanu u
Boriku, 200 m od kampusa, tel. 065/337-843
Izdajem sobe u dobro namje{tenoj ku}i od 180
m2, sa ukqu~enim grijawem i hla|ewem, ul.
Vasilija Ostro{kog 1, Lazarevo (iznad "Centruma"), cijena 100 KM po osobi, zvati do 17
~asova, tel. 051/371-335
Izdajem studentima jednokrevetne i dvokrevetne sobe (grijawe, kablovska i internet),
Borik, kod kluba "Venecija", tel. 065/518-854
Izdajem namje{tenu sobu, upotreba kuhiwe,
kupatila, kablovska, internet, grijawe, tel.
065/670-587
Izdajem lijepo namje{tenu jednokrevetnu sobu
sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{,
tel. 051/315-890, 065/530-861
Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, ul.
Kwaza Milo{a 45 A, Lazarevo 3, zvati poslije
16 ~asova, tel. 051/327-050
Izdajem sobu sa dva le`aja, pla}awe unaprijed, Obili}evo, tel. 065/663-769
Izdajem od avgusta studentima namje{tenu
sobu, tel. 051/302-550, 066/981-536
Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom
kuhiwe i kupatila, kod fakulteta "Nikola
Tesla", Borik, tel. 051/255-715, 065/823-034
Izdajem u~enicama namje{tene sobe, zajedni~ki ulaz, ul. M. Brankovi}a 12 A, tel.
051/460-422, 065/582-290
Izdajem dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu u
Boriku, sa upotrebom kupatila, gradsko grijawe,
kablovska, internet, povoqno, tel. 066/898-247
Izdajem namje{tenu sobu mu{karcu, kod Zelenog mosta, tel. 065/429-544
Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi, mu{karcu,
nepu{a~u, sa odli~nim grijawem u nasequ Nova
varo{, tel. 051/315-890, 065/530-861
Izdajem sobu u centru grada, kod Narodnog pozori{ta, na prvom spratu, tel. 065/641-936
Izdajem dva odvojena le`aja samcima, ul.
Nikole Pa{i}a 16 Trn, Lakta{i, tel. 065/310799
Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u Boriku, kod kampusa, tel. 051/225-425, 065/888-071
Izdajem sobe djevojkama i momcima, privatna
ku}a, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno
grijawe, u blizini kru`nog toka kod Gimnazije, tel. 051/211-892, 065/228-840
Izdajem namje{tenu sobu studentkiwi u
Boriku kod Ekonomskog fakulteta, tel. 051/250268
Izdajem dvokrevetnu sobu zaposlenoj djevojci,
Borik, tel. 066/202-225
Izdajem djevojkama, studentkiwama dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, centralno grijawe,
kuhiwa, internet - Borik, tel. 051/254-408
Izdajem sobu u stanu `enskoj osobi (prednost
zaposlena osoba), kori{}ewe drugih prostorija, bez gazda, jeftino, zvati poslije 21 ~as,
hitno, tel. 065/735-897
Izdajem sobu, po mogu}nosti za osobe koje
rade, ul. Gavrila Principa, Obili}evo, tel.
051/466-646, 065/006-068
Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj
zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130
KM, tel. 066/219-543
POTRA`WA
Zaposleni mu{karac tra`i sobu sa upotrebom
kupatila na Star~evici ili u Obili}evu, tel.
065/088-452
Tra`im cimerku u dvokrevetnoj sobi sa
balkonom, kuhiwom, kupatilom, kablovskom,
stambena zgrada, Borik, tel. 051/251-182,
065/664-698
PRODAJA
Prodajem dva poslovna prostora od 22 i 28 m2
u strogom centru Bawaluke, izuzetna lokacija,
mogu}nost spajawa u jedan, tel. 066/205-505
Prodajem halu 1.400 m2 sa 10.000 m2 placa u
Glamo~anima, tel. 051/355-180, 065/652-344
Prodajem poslovni prostor, 150 m2, kod hotela
"Bosna", cijena po dogovoru, tel. 051/355-180,
065/652-344
Prodajem ili izdajem lokal, 73 m2, centar,
preko puta Hirurgije, novogradwa, tel 065/524527, 066/127-342
Prodajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj
ulici, 11 m2, prvi sprat, telefon, klima, grijawe, tel. 065/546-333
Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 75 m2,
mo`e zamjena za stan uz dogovor, ulica
Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889
Prodajem kompletno sre|en lokal (koji je u
funkciji, sa autopraonicom), vrlo povoqno,
Star~evica, tel. 065/939-969
Prodajem poslovni prostor 35 m2 kod
Ekonomske {kole, tel. 065/685-800
Prodajem poslovni prostor 90 m2 (tip-top
sre|en), centar, tel. 065/685-800
Prodajem poslovni prostor 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija" (pogodan za frizerski salon ili kancelariju), tel. 065/685-800
Prodajem poslovni prostor iza stare zgrade
vlade, tel. 065/685-800
Prodajem poslovni prostor, 420 m2, za razne
djelatnosti, atraktivno, sve u staklu, parking,
najpovoqnija cijena ikad, tel. 066/650-000
Prodajem novoizgra|en poslovni prostor, 110
m2 , u ul. Jevrejska 119, centar, upotrebna
dozvola, hitno, povoqno, tel. 065/529-284
Prodajem poslovni prostor, 69 m2, u ul. Kraqa
Alfonsa XIII 48A, upotrebna dozvola, povoqno,
hitno, tel. 065/910-158
Prodajem prostor 95 m2, ul. S. Stepanovi}a,
dvostrana orijentacija, gratis kvadrati,
najni`a cijena ikada, tel. 066/650-000
Hitno prodajem 255 m2 poslovnog prostora u
centru Bawaluke, cijena fiksna 2.500 KM/m2,
tel. 066/999-451
Hitno prodajem poslovni lokal, 70 m2, u
tr`nom centru "Milenijum" u Derventi, tel.
066/709-381
Prodajem poslovni prostor, 25 m2, Gunduli}eva i kafi}, 32 m2, komplet opremqen, nov,
ul. Maksima Gorkog, tel. 065/524-505, 051/316955
Prodajem motel u Bawaluci na putu za Prijedor, tel. 065/513-006
Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta
dvorane "Borik", tel. 065/685-800
Prodajem poslovni prostor u Bawaluci,
Obili}evo-Mejdan, 68 m2/P, cijena 2.300 KM/m2,
tel. 065/549-687
Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova
varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra|enovi}a 38 m2/P, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549687
Prodajem poslovni prostor u Bawaluci,
naseqe Tuwice na placu 3.100 m2, cijena 285.000
evra, tel. 065/549-687
Prodajem poslovni prostor, 145 m2, pogled na
Vrbas i {etali{te, parking, najni`a cijena
ikad, tel. 066/650-000
Prodajem prostor 85 m2, pogled na {etali{te,
atraktivno, sve u staklu, ul. Stepe Stepanovi}a,
za razne djelatnosti, najni`a cijena ikada, tel.
066/650-000
Prodajem poslovni prostor, povoqno, tel.
051/436-300, 066/391-747
Prodajem poslovni prostor, 100 m2, vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel.
065/588-889
KUPOVINA
Kupujem poslovni prostor do 150 m2, {iri
centar grada, prizemqe, tel. 065/685-800
Kupujem poslovni prostor u strogom centru
do 50 m2 prizemqe, tel. 065/685-800
IZDAVAWE
Izdajem nov poslovni prostor, 25 m2, Bulevar
Desanke Maksimovi}, uz dvori{te O[ "Branko
Radi~evi}", cijena 300 KM, tel. 065/764-628
RK "Kastel" izdaje u prizemqu lokal
od 15 m2, tel. 065/613-418
Izdajem poslovni prostor, 35 m2, 57 m2 i 80 m2,
pogodan za kancelarije, prestavni{tvo, ul.
Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532
Izdajem poslovni prostor 60 m2. Kara|or|eva
2. Zgrada "Energomonta", tel. 065/583-359
Izdajem poslovni prostor, 30 m2, TC "Ekvator" u centru Bawaluke, tel. 051/215-695,
065/300-937
Izdajem namje{tenu kancelariju 16 m2 u PC
"Ekvator", prvi sprat, tel. 065/517-821
Izdajem poslovni prostor (dvije kancelarije), 27 m2, u `utoj zgradi kod Mqekare, tel.
065/538-602
Izdajem poslovni prostor, 16,5 m2, ul. Majke
Jugovi}a 30, Bawaluka, tel. 065/441-113
Izdajem poslovni prostor, 42 m2, ul. Pave
Radana 12, Nova varo{, tel. 051/317-455, 065/974716
Izdajem ~etiri poslovna prostora ukupne
povr{ine 149 m2, mogu}e odvojeno kori{}ewe,
pogodni za agencije, predstavni{tva i ordinacije, tel. 066/913-240
Izdajem poslovni prostor, 34 m2, ul. Stepe
Stepanovi}a 230 (uz glavnu saobra}ajnicu), tel.
065/768-833
Izdajem poslovni prostor 35 m2 ul. Stepe
Stepanovi}a 230, tel. 065/882-480
Izdajem poslovni prostor, 14 m2, u PC "Krajina" u Vidovdanskoj ulici uz hotel "Bosna", tel.
066/253-490
Izdajem poslovni prostor, 75 m2, tri kancelarije, grijawe, gara`a, parking, pogodno za
ambulantu, kod Zdravstvenog fonda - Poliklinike, tel. 065/985-898
Izdajem opremqen servis - prodaja mobilnih
telefona u Bawaluci, prometna lokacija,
{etali{te pored "Harizme" - Borik, mogu}nost
ortakluka, tel. 063/508-536
Bawaluka - most Venecija, izdajem atraktivan
poslovni prostor, 30 m2, {etali{te, ulica,
parking ili tra`im ortaka za otvarawe profitabilnog posla, tel. 066/532-379
Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor
130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/217-909
Iznajmqujem 110 m2 poslovnog prostora,
Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga,
klima, alarm, vlastito grijawe, upotrebna
dozvola, tel. 065/666-435
Izdajem poslovni prostor od 20 m2 u TC "Ekvator", prizemqe, Bawaluka, tel. 051/372-217,
065/583-164
Izdajem poslovni prostor, 50 m2, sa upotrebnom dozvolom i kompletnim uslovima za
vi{enamjensku upotrebu, kancelarije, ordinacije, predstavni{tvo, apoteka, skladi{te i
dr., tel. 065/540-732
srijeda, 7. avgust 2013.
Izdajem poslovni prostor 14+2 m2, za kancelariju, ugao Jevrejske i D. Obradovi}a, cijena
250 KM, tel. 065/687-935
Izdajem poslovne prostore 20, 30, 50 m2 u ul.
An|e Kne`evi} i Krfska sa pogledom na
igrali{te O[ "Jovan Cviji}", tel. 065/636-546
Izdajem poslovni prostor u Zanatskom centru
Star~evica, povoqno, tel. 065/755-410
Izdajem poslovni prostor od 25 m2 u ulici
Kraqa Alfonsa XIII br. 48, povoqno, tel.
065/512-018, 065/910-158
Izdajem poslovni prostor od 74 m2, prizemqe
i prvi sprat, u strogom centru, ul. Jevrejska,
tel. 065/936-831
legalizacije, izgra|ena 1975, povoqno, tel.
063/066-076
Prodajem gara`u, vl. 1/1, 15 m2, naseqe \ure
\akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050
Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u
ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m2, vl. 1/1,
tel. 065/512-822
Prodajem zidanu gara`u, 18 m2, kod CJB, sa
urednom dokumentacijom, Bawaluka, tel.
065/582-485
Prodajem zidanu gara`u u centru, 14 m2, u ul.
Vase Pelagi}a 1, Bawaluka, tel. 065/461-655
IZDAVAWE
Izdajem gara`u u Boriku u zgradi, tel.
065/226-945, 065/560-765
Izdajem zidanu gara`u, upotreba kanala, ul.
Tihe Damjanovi}a, Obili}evo, tel. 066/485-496
Izdajem gara`no mjesto u zgradi, Kara|or|eva 79B, tel. 051/282-772
PRODAJA
Prodajem kiosk, 10 m2, za kafe-ro{tiqnicu,
cijena 3.000 KM, tel. 066/999-451
RK "Kastel" izdaje pet namje{tenih kancelarija, cjelina 95 m2 i 100 m2 praznog prostora.
Pogodno za predstavni{tva, agencije,
kwigovo|e i dr. Grijawe, klima, lift,
obezbje|ewe; tel. 051/216-161, 065/522-802
Dajem u zakup poslovni prostor (kancelarije)
u strogom centru grada (obezbije|en parking i
stra`arska slu`ba), tel. 066/906-645
Izdajem poslovno-skladi{ni prostor u
Bawaluci povr{ine 1.600 i 300 m2, kao i
restoran sa opremom povr{ine 300 m2, tel.
065/518-741
Izdajem povoqno poslovni prostor u starom
zanatskom centru, ul. Kraqa Alfonsa, tel.
066/808-510
Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom
dozvolom za vi{e namjena, ul. Jovana Ra{kovi}a
br. 7; povoqno, tel. 051/303-722, 065/367-413
Izdajem poslovni prostor, 80 m2 , u
Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor,
cijena 200 KM, tel. 065/394-908
Izdajem poslovni prostor, 30 m2, za vi{e namjena, u Lazarevu, tel. 051/371-527, 065/566-527
Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima,
lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel.
066/117-186
Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141
Izdajem poslovni prostor u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637
Izdajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj
ulici, 11 m2, prvi sprat, telefon, klima, grijawe, tel. 065/546-333
Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke,
52 m2, sigurnosni sistem, klima, pomo}na prostorija, vlastito grijawe, dva ulaza, telefon,
parking, upotrebna dozvola, tel. 065/902-804
Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri
kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870
RK Kastel: Izdaje lokale 18+21+22 + 37 +
55 m2, mo`e i spajawe. Grijawe, klima, lift,
obezbje|ewe; tel. 051/216-161, 065/522-802
Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za
sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru; tel.
051/282-106, 065/635-449
Izdajem poslovni prostor, 180 m2, vi{enamjenski, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613
Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije, namje{tene, kod Rebrova~ke crkve, povoqno,
tel. 065/631-613
Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125
m2 u centru grada uz mogu}nost kori{}ewa
gara`e, povoqno, tel. 066/528-897
POTRA`WA
Tra`im poslovni prostor za agenciju,
povr{ine 20 m2 , u u`em centru grada, sa
obezbije|enim parkingom, centralnim grijawem i dnevnim osvjetqewem, tel. 066/023-154
PRODAJA
Prodajem ili izdajem gara`e, ul. Mi{e Stupara 86, ul. Jug Bogdana 94 i ul. Milice Srpkiwe 2, tel. 065/580-094, 065/033-693
Prodajem gara`u u zgradi, struja, voda, centralno grijawe, ul. Vilsonova 3, Obili}evo,
Bawaluka, tel. 065/208-587
U suterenu stambene zgrade u Gradi{ci prodajem dvije gara`e, tel. 065/682-319
Izdajem-prodajem gara`u kod Narodne
skup{tine RS, ul. Petra Ko~i}a, 17 m2, tel.
065/512-010
U suterenu stambene zgrade u Gradi{ci prodajem dvije gara`e, tel. 065/682-319
Prodajem gara`u u ul.\ure \akovi}a,
Ko~i}ev vijenac, Bawaluka, tel. 065/612-431
Bawaluka - velika zidana gara`a, strogi centar, ul. Kraqa Alfonsa, vlasnik, mogu}nost
IZDAVAWE
Iznajmqujem mu{ki frizerski salon, kiosk,
kod Sredwo{kolskog doma, cijena 250 KM, tel.
065/517-190
PRODAJA
Prodajem vi{e placeva od jednog do 200
dunuma, pogodno za razne namjene, tel. 065/964929
Prodajem vi{e placeva od 700, 1.000 i 1.700
m2, Prije~ani, tel. 065/047-919
Prodajem plac na Lau{u, na ~etvrtom kilometru i plac od 500 m2 u Zalu`anima kod {kole,
tel. 066/205-505
Prodajem plac od 1.500 m2 u Trnu, ul. Milo{a
Obili}a, pored Vrbasa, tel. 066/205-505
Prodajem 18 dunuma zemqe za izgradwu stambeno-poslovnih zgrada (17.000 m2 ) na Paprikovcu, tel. 066/205-505
Prodajem plac od 1.000 m2 u Slatini, uz {umu,
blizu bawe, tel. 065/439-990
Prodajem povoqno vi{e placeva u Kuqanima,
tel. 065/299-792
Prodajem 2.700 m2 zemqe u Jablanu, papiri 1/1,
tel. 065/575-903
Prodajem placeve od 1.200 i 1.500 m2 u
Jablanu, Bawaluka. Cijena devet maraka po
kvadratu, tel. 065/518-375
Prodajem plac pored Vrbasa, devet kilomatara od centra Bawaluke, tel. 051/306-498,
066/457-460
Prodajem plac u Dervi{ima, 650 m2, na placu
ima struja i voda, tel. 065/927-483
Prodajem tri dunuma zemqe u Omarskoj, prema
"Petom neplanu" (30 metara od glavnog puta),
tel. 066/071-827
Prodajem plac od 2.500 m2 sa gradskom vodom,
gorwa Slatina, tel. 078/460-693
Prodajem gra|evinsko zemqi{te, 400 m2, kod
restorana "Sirano", cijena po dogovoru, tel.
065/627-628
Prodajem 3.000 m2 zemqi{ta na podru~ju
Bawaluke, osam km od centra, tel. 065/526-532
Prodajem plac 900 m2 u Vrbawi, cijena po dogovoru, tel. 065/463-616
Prodajem plac u Rije~anima - Lakta{i,
066/266-629
Prodajem placeve u Kuqanima 750-900
m2, 1/1, voda, struja, telefon, 16 KM po
2
m , tel. 065/632-874,
[ 34545 G
Bawaluka - Tuwice plac od 4.810 m2, 1/1, iza
"Kozaraputeva", tel. 051/201-577, 065/548-442
Bawaluka - Debeqaci, plac od 2.450 m2, 1/1,
ogra|en, struja, asfalt, voda, tel. 065/444-858
Prodajem plac 1.050 m2 voda, struja, asfalt,
Slatina, tel. 051/215-656
Prodajem zemqu sa devastiranom vikendicom
u Motikama, povoqno i za p~elare, tel 065/952320, 065/491-003
Prodajem placeve od 1.200 i 1.500 m2 u
Jablanu, Bawaluka, cijena devet maraka po
kvadratu, tel. 065/518-375
Prodajem povoqno vi{e placeva u ^esmi kod
nove ambulante i 6,5 dunuma {ume u G. ^esmi,
tel. 065/679-481
Prodajem placeve u Lakta{ima, blizu bazena,
dozvoqena gradwa, tel. 051/301-532
Prodajem 15 dunuma zemqe plus tri dunuma
{ume u Motikama, Bawaluka, tel. 065/275-439
Prodajem zemqu 260 m2, Obili}evo, cijena
95.000 KM, tel. 051/355-180, 065/652-344
Bawaluka - ^esma prodajem gra|evinski plac,
429 m2, regulacionim planom predvi|en objekat
P+1+M, tel. 065/569-294
Kotor Varo{, Maslovare, plac od 16 dunuma,
vikendica, 200 metara od glavnog puta, voda,
struja, sopstveni izvor, {uma, sve 1/1, cijena
povoqna, tel. 065/588-131
Prodajem vo}wak 1.000 m2, 15 km od centra
Han kola, tel. 065/691-905
Prodajem plac, Bawaluka, Star~evica, ul.
Koste Jari}a, 360 m2, dozvoqena gradwa, struja,
voda, telefon, asfalt, ul. rasvjeta, tel. 065/573447
Prodajem plac sa podumentom u blizini
Kla{nica, cijena 9.000 evra, tel. 065/159-677
Prodajem plac u Dervi{ima 650 m2, na placu
ima struja i voda, tel. 065/927-483
Prodajem plac od 1000 m2 sa ku}icom za
stanovawe na Lau{u, ul. Bo`idara Ayije kod
br. 86, tel. 065/224-551
Prodajem plac u Dervi{ima, 650 m2, na placu
struja i voda, tel. 065/927-483
Prodajem plac 5.000 m2 (na placu ima oko 35
m3 {ume smr~e i johe), kod galerije u Zelenikovcu, Mrkowi} Grad, tel. 065/583-306
Prodajem dva placa 812 m2 i 824 m2, Bawaluka,
Prije~ani, uz asfalt, desno, dobra lokacija, sve
komunalije, 20 KM m2, tel. 051/212-981, 065/333966
Prodajem plac, 1.000 m2, voda, struja, asfalt,
Slatina, tel. 065/512-345
Prodajem ili mijewam plac od 800 m2 za garsoweru uz dogovor, tel. 065/525-942
Prodajem plac 2.400 m2 u [u{warima pored
puta i 20.000 m2 pogodno za vo}wak, tel. 065/685800
Prodajem tri placa po 500 m2, ul. Goluba
Babi}a, dozvoqena gradwa 1/1, tel. 065/954-963
Prodajem plac 1.200 m2, dozvoqena gradwa, kod
"Vodovoda", povoqno, tel. 065/601-772
Prodajem ili mijewam za stan 6,5 dunuma
zemqe, put, voda, struja, potok, pogodno za ribwak, plastenik, 1/1, kod motela "Dragana",
Bawaluka, tel. 066/897-405
Prodajem plac, 1.500 m2, u Kuqanima, papiri
1/1, voda, struja, cijena 10 KM/m2, tel. 051/926211, 065/763-941
Prodajem 19 dunuma obradivog zemqi{ta,
voda, struja, put i gra|evinski plac od 661 m2 u
[trbama, ^elinac, 1/1, tel. 051/551-355
Prodajem placeve u [argovcu, devet kilometara od centra Bawaluke, tel. 051/214-862,
065/520-223
Prodajem placeve na Star~evici, u Debeqacima, Slatini i Rebrovcu, tel. 065/939-969
Prodajem plac na Kr~maricama oko 400 m2,
cijena po dogovoru, tel. 051/313-028
Prodajem placeve u Lakta{ima (u blizini
bazena), dozvoqena gradwa, tel. 065/493-216
Povoqno prodajem placeve (748 m2, 785 m2, 770
m2, 797 m2, 842 m2) ima put, pogodno za vikendicu,
mogu}nost uvo|ewa vode i struje, gorwi Pavlovac, prilaz iz Triglavske ulice, zvati od 18 do
21 ~as, tel. 051/282-266
Prodajem zemqu u Kadiwanima, povoqno, tel.
066/911-777
Prodajem plac, 600 m2, naseqe Ada, tel.
065/456-749
Prodajem plac 410 m2, ul. Srpskih rudara 92,
tel. 066/858-456
Prodajem plac na Lau{u 1.000 m2; ul. Bose
@ivkovi}, tel. 065/685-800
Prodajem plac 735 m2 u ulici Jovana Bijeli}a,
naseqe Novakovi}i, Bawaluka, tel. 065/666-116
Prodajem 3.900 m2 zemqe, Bawaluka - Jablan,
tel. 065/569-294
Prodajem 1,5 dunuma zemqe u Malom Bla{ku
kod Slatine, voda, struja, telefon, dozvoqena
gradwa, tel. 051/588-427
Prodajem 1.000 m2 gra|evinske parcele u
Barlovcima, Bawaluka (voda i struja), povoqno,
tel. 051/255-715, 065/823-034
Prodajem 14 dunuma zemqe u Gorwoj Slatini
u vikend nasequ, pored puta, struja, voda, telefon, cijena 2.500 KM/dunum, tel. 065/268-369
Prodajem 1.800 m2 zemqe u poqu na po~etku
[u{wara, ravna povr{ina, zemqa je prva
klasa, tel. 051/309-032
Prodajem 300 m2 zemqe, ul. Jovana Ra{kovi}a
205, tel. 066/152-155
Prodajem dva placa po 500 m2 na Rebrovcu,
povoqno, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/436-960
Prodajem 6.000 m2 zemqe u Kadiwanima, pored
potoka i izvora vode, pogodno za vikendicu i
odmor, put, struja, voda i telefon obezbije|eni,
tel. 066/911-777
Povoqno prodajem 18.000 m2 zemqe u ]etojevi}ima, ~etiri kilometra od Slatine,
pogodno za vo}wak i sl., tel. 066/911-777
Prodajem plac u [u{warima, 1.000 m2, struja,
voda, asfalt, lokacija atraktivna, pla}ene sve
saglasnosti, povr{ina predvi|ena za dva placa,
tel. 061/107-264
Prodajem ~etiri dunuma zemqe kraj puta u Kobatovcima, Lakta{i, 800 m od hotela "Kaldera",
1/1, mogu}nost uvo|ewa struje i telefona, cijena
veoma povoqna, tel. 063/1622-621, 00381112272103
Prodajem plac 2.320 m2 Krupa na Vrbasu
(desna obala Vrbasa), tel. 066/648-756
Prodajem u ^esmi 30 dunuma zemqe sa starom
ku}om, 1/1, tel. 065/539-699
Prodajem 11 dunuma zemqe u Kadiwanima,
mo`e kompenzacija za "golf 4" uz doplatu za
zemqu uz dogovor, tel. 065/389-651
Prodajem plac u Prije~anima, iza {kole, 520
m2 , cijena 20.000 KM, mo`e zamjena, tel.
065/644-214
Prodajem plac u [argovcu 940 m2, 1/1, udaqen
od autoputa 400 metara, tel. 051/388-094, 066/252990
Prodajem povoqno plac u Rami}ima, vel. 610
m2, struja, put, vo}e, urbanisti~ka dozvola, tel.
065/846-572
Prodajem 1,2 dunuma zemqe u Jakupovcima, tel.
065/536-640
Prodajem 1,1 dunum zemqe u Jakupovcima, tel.
066/608-471
Prodajem plac 420 m2 uz samu rijeku Krupu, na
placu je postavqena ladara, slike pogledati na
www.pik.ba, tel. 065/538-602
Prodajem plac, 656 m2, u ulici Bra}e Kukrika
kod br. 21, dozvoqena gradwa, struja, voda,
kanalizacija i telefon, sve uz plac, tel.
051/215-483, 065/190-253
Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, iznad fabrike ko`e Lau{ (Pavlovac), mo`e i pola
dunuma, tel. 066/897-469
Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli},
ul. Mla|e ]usi}a 195, tel. 051/381-358, 066/671493
Prodajem plac, 656 m2, ul. Bra}e Kukrika, kod
broja 21, dozvoqena gradwa, struja, voda, kanalizacija i telefon, sve uz plac, tel. 051/215-483,
065/190-258
Prodajem vi{e placeva po 800 m2 uz asfaltni
put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est kilometara, papiri 1/1, tel. 065/607-482
Prodajem gra|evinsku parcelu, ul. Qev~anska
- Petri}evac, tel. 051/282-085
Prodajem 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu,
blizu rijeke, struja, voda, asfalt, 1/1, povoqno,
tel. 051/218-415, 051/216-067
Prodajem 15 dunuma zemqe i stariju ku}u u
Seferovcima kod crkve, 15.000 KM, tel.
051/424-310
Prodajem ekolo{ki ~isto zemqi{te sa drvenom ku}icom i vo}wakom, tel. 051/464-813
Prodajem 3.000 m2 zemqe u Sara~ici, 1/1,
pored puta, dozvoqena gradwa, voda, struja, tel.
051/272-438, 066/977-719
Prodajem placeve 3.000 m2 isparcelisano,
struja, voda, asfalt, pla}ene sve saglasnosti,
lokacija atraktivna - povoqno, tel. 061/107-264
Povoqno prodajem 2.200 m2 zemqe, 1/1, kod
"Unisa", Rami}i, tel. 065/684-212
Prodajem dva placa na Star~evici, ul. Koste
Jari}a, Bawaluka, tel. 065/459-827
Prodajem 1.500 m2 zemqe u Prije~anima, 10
KM/m2, tel. 066/184-477
Prodajem mawe placeve, blizu Kla{nica, kod
novog autoputa, cijena povoqna, tel. 065/159-677
Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel.
066/467-752
Prodajem 3,5 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 200 metara od kowi~kog kluba, papiri
uredni, voda i struja na parceli, tel. 066/646-702
Prodajem zemqu, povoqno, tel. 066/391-747
Prodajem tri dunuma zemqe u Razboju, pored
magistralnog puta Topola - Srbac, ima gradsku
vodu, struju i telefon, povoqno za izgradwu
ku}e ili preduze}a, tel. 051/370-931
Prodajem dva ogra|ena placa za ku}u, s
vo}wakom, voda na placu, vl. 1/1, ul. Zdravka Dejanovi}a kod br. 47, Ma|ir, tel. 066/522-640
Prodajem gra|evinsku parcelu od 675 m2 u
Dervi{ima, na placu ima struja, telefon,
kablovska, tel. 065/927-483
Prodajem plac i {umu, Ponir, Bawaluka, cijena povoqna, tel. 065/268-156
Prodajem 13 dunuma zemqe uz put Gradi{ka Turjak, od autoputa pet km, Gradi{ka - Drageqi,
tel. 065/569-294
Prodajem placeve, Bora~ki put u Aleksandrovcu 3.800 m2, gradwa dozvoqena, sve je 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/401-453
Prodajem osam dunuma zemqe, dunum 3.000 KM,
tel. 065/189-137
5
Prodajem placeve u Lakta{ima, blizu centra,
dozvoqena gradwa, struja, voda, asvalt, papiri
uredni, tel. 065/584-802
Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima
kod {tamparije "Nezavisnih novina" i "Glasa
Srpske", tel. 065/032-720
Prodajem u Radiwa~i 57.600 m2 zemqe pored
rje~ice, 18 km od Bawaluke, tel. 065/569-294
Prodajem osam dunuma zemqe 1/1, u Novoj
Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20
~asova, tel. 038552543601
Prodajem pet dunuma zemqe i tri dunuma
{ume, dozvoqena gradwa, 150 m od autoputa
prema "Popovi} otpadu" u Glamo~anima, tel.
065/692-136
Prodajem plac - zemqu 20.000 m2, cijena 23
KM/m2 u ^arda~anima (reg. planom predvi|ene
dvije hale), tel. 065/549-687
Prodajem plac - zemqu 11.500 m2, Kr~marice,
cijena 120.000 KM, mo`e zamjena za stan, tel.
065/549-687
Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod
"Vitaminke", 8.000 m2, cijena 800.000 KM,
pogodno za stanogradwu, tel. 065/549-687
Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m2, tel. 065/549-687
Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}evikendice, Pavlovac, 4,5 km od centra grada,
tel. 051/282-106, 065/635-449
Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka Zalu`ani, prijedorska petqa, predvi|ena hala,
mogu}nost ulaska i izlaska na autoput, tel.
065/569-294
Prodajem dva gra|evinska placa od 500 i 700
m2, ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa
ku}a, vlasni{tvo 1/1 (asfalt, voda, kanalizacija), cijena po dogovoru, tel. 051/437-862
Prodajem plac 600 m2 u Lakta{ima, 700 m od
op{tine, dozvoqena gradwa, povoqno, tel.
065/297-493, 065/068-663
Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno i hitno,
tel. 066/791-259
Prodajem plac, 700 m2, Lau{, Bawaluka, tel.
051/308-895, 065/303-811
Prodajem plac na moru, 454 m2, cijena 50
evra/m2, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda,
struja, tel. 066/818-425
Prodajem dunum zemqe, struja, voda, telefon,
asfalt, udaqeno od grada {est kilometara
prema Sara~ici, tel. 066/726-106
Prodajem plac 500 m2 u Drakuli}u, od {kole
1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i
projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889
Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda, blizu kowi~kog
kluba, tel. 065/819-555
Prodajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja,
gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853
Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena
gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel.
066/528-897
Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u
neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648-424
Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2, za
gradwu stambenih objekata na lokaciji
Prije~ani, povoqno, tel. 066/528-897
Prodajem gra|evinske placeve u ul. @.
Zgowanina od 600 do 800 m2, dozvoqena gradwa
stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897
Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora,
prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje,
tel. 065/636-545
Prodajem plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku,
hitno i povoqno, tel. 065/636-545
Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku,
odmah uz ulicu i 1.000 m2 na Kr~maricama,
Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel.
065/636-545
6
srijeda, 7. avgust 2013.
Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444
do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698012
Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za
industrijski pogon, tel. 051/317-719
Prodajem plac 1.000 m2 1/1 sa dva monta`na
objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 metara
od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772
Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a,
Bawaluka, tel. 065/857-159
Prodajem povoqno dva dunuma zemqi{ta u
Drago~aju (prema Motikama), pogodno za sve
namjene, tel. 065/251-944
Prodajem plac od 350 m2, Vrbawa, R.
Petrovi}a, tel. 065/644-713
Prodajem plac, 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada,
tel. 065/644-713
Prodajem kuku sa kotura~om za gra|evinsku
dizalicu, tel. 064/449-9077
Prodajem kopilit staklo, 15 tabli 25h185 cm,
tel. 051/439-935, 065/265-314
Prodajem prozore ostakqene 210h140 jedan
komad, 8h90 jedan komad, ulazna vrata 105h242
dva komada lijeva, tel. 051/439-935, 065/265-314
Prodajem elektri~ni licnasti kabl 5h10,
du`ine 32 metra, kabl je nov, nekori{}en, tel.
065/980-038
Prodajem stolariju, prozore sa venecijanerima 140h140 cm, tri komada, balkonska vrata sa
venecijanerima 220h80 cm, tri komada, tel.
066/485-924
Prodajem hrastova ulazna dvokrilna vrata,
lijeva 205x125, tel. 066/776-188
PRODAJA
PRODAJA
Prodajem {umu sa zemqom u Malom Bla{ku,
kod Slatine, tel. 065/176-181
Prodajem 18.831 m2 {ume sa zemqom,
Gradi{ka, Drageqi, cijena 1.000 KM/dunum,
tel. 065/569-294
Prodajem 120 dunuma {ume jele i smr~e pored
glavnog puta, povoqno za vikendice, tel.
065/976-464
Prodajem rashladnu vitrinu sa dvoje vrata,
cijena po dogovoru, tel. 065/913-034
Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena
1.000 KM i rostfrajnu napu, cijena 850 KM,
tel. 065/422-682
Prodajem kafe-aparat "San Marko", redovno
odr`avan i servisiran. Cijena 1.500 KM, tel.
066/117-192
PRODAJA
PRODAJA
Prodajem imawe u ^arda~anima, ve}a useqiva
vikendica, vo}wak, voda, struja, mo`e zamjena za
stan u Lakta{ima ili Bawaluci, tel. 051/783583, 065/422-500
Prodajem imawe sa objektom, 20 dunuma
zemqe, pogodno za vo}arstvo, asfalt, struja,
voda, telefon, veoma povoqno, Drago~aj - Gradina, tel. 065/298-400
Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja,
gradska voda, asfalt, rijeka, Gradi{ka Drageqi, cijena 43.000 KM, tel. 065/569-294
Prodajem "reno klio", g. p. 2004, registrovan
do maja 2014, tel. 065/673-266
Prodajem "mercedes 190 D", 1988. g. p., registrovan, motor dobar, limarija malo lo{ija,
alu felge. Cijena fiksno 2.000 KM, Lakta{i,
tel. 065/746-451
Prodajem "audi 6", 1996, benzin, aluminijumske felge, klima, elektro podiza~i, istekla
registracija, ura|en set zup~astog remena, kao
i servis, pre{ao 239.000 kilometara, tel.
065/516-807
PRODAJA
Prodajem autogeni aparat za zavarivawe sa
svim prikqu~cima i osigura~ima, povoqno,
tel. 051/385-264
Prodajem {iva}e i ostale ma{ine za obu}arstvo, tel. 066/724-475, 065/511-155
Prodajem presu za pelet, kapacitet 100 kg na
~as, snaga 5,5 kW, tel. 065/659-932
Prodajem liniju za dejonizaciju vode i
proizvodwu sokova, ma{ine, mo`e zamjena, tel.
065/297-493, 065/068-663
PRODAJA
Prodajem vitlo za {umu zilovo sa postoqem
za sve traktore plus 50 metara sajle, cijena po
dogovoru, tel. 065/578-220
Prodajem osam boksova za krma~e prasilice,
tel. 065/931-383
Prodajem plugove obrta~e deset cola, tel.
065/931-383
Prodajem sija~icu za krompir, tel. 065/931383
PRODAJA
Prodajem drvena (hrastova) ulazna ku}na
vrata 200h92cm, zvati od 10 do 17 ~as, tel.
065/673-026
Prodajem prozor 140h128, `eqezno i alunimijum, postakqen, cijena 80 KM, tel. 051/301-022,
065/450-544
Prodajem 50 komada prozorskih krila, ustakqena, kitovana, dva para balkonskih
vrata, dvoje ulaznih vrata, jedna dvokrilna,
sve drvo, dobro o~uvano, tel. 051/355-066,
066/115-248
Prodajem povoqno stari crijep 1.700 komada
i gra|u (jelovu i hrastovu), ul. Mi{e Stupara
22, Bawaluka, tel. 051/257-010, 065/535-737
Prodajem 80 komada betonskih vo}arskih
stubova du`ine 2,6 m, tel. 065/639-713
Prodajem prozore ve}ih dimenzija za izloge,
tel. 066/251-838
Prodajem {perovana vrata 200h70h10, prozor
krilo na krilo 145h145 cm, prozor jednostruki
153h153 cm, sve 100 KM, tel. 066/679-527
Prodajem "fijat marea", karavan 2,4 DT,
dizel, g. p. 1999, klima, u odli~nom stawu, povoqno, mogu}a zamjena za mawi uz doplatu, tel.
065/297-493, 065/068-663
Prodajem "pe`o 406" 20 HDI, dizel, g. p. 2002,
90 KS, metalik sivi, klima, zeder, alarm, u
odli~nom stawu, cijena fiksno 7.500 KM, tel.
066/000-240
Prodajem skuter "sonik", 50 cm3, g. p. 2010, u
odli~nom stawu, kao nov, cijena 1.600 KM, tel.
066/117-711
Prodajem motor "jamaha 600" u odli~nom
stawu, s putnim koferima, cijena 3.000 KM.
Mo`e i zamjena za mawi auto, tel. 065/687-451
Prodajem "volvo 440", servisiran, 1988.
godi{te, 1.700 cm3, ima gas. Cijena 1.500 KM.
Mo`e i kompenzacija za drva i sl., tel. 065/687451
Prodajem "audi 6", 1996, benzin, aluminijumske felge, klima, elektro podiza~i, istekla
registracija, ura|en set zup~astog remena, kao
i servis, pre{ao 239.000 km, tel. 065/516-807
Prodajem "audi B 4"; 2.0; g. p. 1992, gas ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/166-366
Prodajem "ford eskort", g. p. 1989, 1.100 cm3,
neregistrovan, u voznom stawu, cijena fiksno
650 KM, tel. 065/251-944
Prodajem "daevu nubira opel", ma{ina 2.000
kubika, ugra|en gas, g. p. 2000; o~uvan, cijena
3.000 KM, tel. 065/983-590
Prodajem "fijat brava" 1.6 16V, benzin, 99. g.
p., registrovan do 12/13, pre{ao 160.000 km, cijena po dogovoru, 065/936-210
Prodaja svih vrsta i dimenzija novih i protekt kamionskih guma, uvoz iz Kine, po
najni`im cijenama u regiji. Pitawa na i-mejl
[email protected], tel. 065/225-662
Prodajem "kadet suzu", 88. g. p., 1.6 benzin, u
solidnom stawu, istekla registracija, cijena
po dogovoru, tel. 065/810-752
Povoqno prodajem "folksvagen yetu" 1,6 TD;
g. p. 1991, crne boje, registrovana do 11/2013,
prvi vlasnik, vozilo je gara`irano i u ekstra
stawu, tel. 066/709-381
Prodajem "jugo 45" g. p. 1989; registrovan do
maja 2014., tel. 065/673-266
Prodajem automobil "{evrolet-laceti" 1,4 g.
p. 2007, pre{ao 68.000 KM, tel. 065/902-530
Prodajem "mercedes" 220 E, 98. godi{te u
odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/631-613
Prodajem "golf II" dizel g. p. 1987. registrovan godinu dana, u dobrom stawu, tel.
065/960-326
Prodajem ili mijewam za luksuzno vozilo uz
doplatu kombi "ford tranzit" u odli~nom
stawu, tel. 064/449-9077
Prodajem "kiju {uma" 1,5 g. p. 1998; tek registrovan, klima, ko`na sjedi{ta, metalik, cijena 2.500 KM, tel. 065/730-205
Prodajem "sitroen pikaso" g. p. 2004; 1,6 HDI,
u odli~nom stawu, mo`e i zamjena, tel. 065/545939
Prodajem "golf 3", g. p. 1995, 1,4 benzin - gas,
"zeder", Mp3, hitno, tel. 066/780-652
Prodajem "ford eskort" karavan, 1,6 benzin,
16 V, g. p. 1997, registrovan do decembra 2013;
klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel.
065/528-238
Prodajem "pe`o 206" automatik 1.4i, plavi,
registrovan, troje vrata, mali potro{a~,
Bawaluka, tel. 066/659-817
Prodajem "ford orion" dizel 1.600, 87, vozno
stawe, kompletan, ~etvoro vrata, crno-sivi, istekla registracija, mogu}a zamjena, Bawaluka,
tel. 065/204-890
Prodajem "mercedes E220" CDI "okac", 02, automatik, tek registrovan, silver, o~uvan, vlasnik, mogu}a zamjena, Bawaluka, tel. 063/674-534
Prodajem "golf 2", dizel, registrovan, povoqno, tel. 065/620-327
Prodajem "pe`o 406", g. p. 2002, hitno, tel.
065/671-118
Prodajem "mercedes 123 240 D", registrovan,
generalka motora ra|ena, cijena povoqna, mo`e
zamjena za kombi, tel. 065/297-493, 065/068-663
Prodajem "golf 2", benzin-gas, cijena povoqna, tel. 065/977-776
Prodajem "seat ibicu", benzinac, za rezervne
dijelove, tel. 065/931-383
Prodajem "tojotu rav 4" 1.8 benzin, godina
2003, registrovana godinu, nove gume, servisna
kwiga, povoqno, tel. 066/050-664
Prodajem "mercedes" limuzina, 1993. godina,
crni PR250-124 tip, {krga{, 2.497 cm3, snaga
devet kW, tel. 065/666-435
Prodajem "pe`o 307", 2.0 HDI, g. p. 2004, registrovan, kilometra`a 117.000 km, u odli~nom
stawu, hitno, tel. 066/710-588
Prodajem "golf 3", 1.9, TDI, g. p. 96, tel.
065/711-563
Prodajem "mercedes 124", 300 D 65 kW, 1985. g.
p. {iroka lajsna, povoqno, mogu}a zamjena, tel.
065/297-493, 065/068-663
Prodajem "ford sijeru" 1.8, 90. limuzina, novi
model, yija oprema, tamnocrvena, benzin, vlasnik, povoqno, tel. 065/317-474
Prodajem "ford sijeru" 1.8, limuzina, 90, novi
model, ghia oprema, tamnocrvena, o~uvana, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel.
065/317-474
Prodajem "opel kalibru" 2.oi, 16 V, 90,
o~uvana, klima, alu. felge, crna boja, istekla
registracija, povoqno, mogu}a zamjena,
Bawaluka, tel. 065/843-252
Prodajem "golf 4", 2003. g. p., ja~ina 1,4, benzin, pre{ao 76.000 km, cijena po dogovoru, tel.
065/512-018
Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, povoqno,
1988. g. p., ekstra stawe, mogu}a zamjena uz dogovor, tel. 065/297-493, 065/068-663
Prodajem "reno 5" 1.0, g. p. 1996, mali
potro{a~, dobar motor i limarija, cijena povoqna, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493, 065/068663
Prodajem "tojotu land kruzer", g. p. 1992. ili
mijewam uz dogovor za jeftiniji automobil uz
doplatu, tel. 065/297-493, 065/068-663
Prodajem "mercedes 124" 250 D, u super stawu,
registrovan, odli~an motor, nove gume, mo`e
zamjena uz dogovor, tel. 065/297-493, 065/068-663
Prodajem "mercedes 220 CDI", 1998. odli~an,
pre{ao 228.000 km, povoqno, po dogovoru mo`e
zamjena, tel. 065/297-493, 065/068-663
Prodajem "reno senik" 1.5 DCI, odli~an, 2004.
godi{te, registrovan godinu, nove gume, 8.900
KM, tel. 065/826-640
Prodajem "nisan 100 -nx targa 2.oi", 1994, ko`a,
kupe, ~vrsti krov, kabriolet, alu, bijeli, registrovan, 225 KM/~, drugi vlasnik, redovno
servisiran, 3.550 KM, tel. 065/549-568
Prodajem "mercedes" C220 CDi 2002. godina,
povoqno ili mijewam za "mercedes" E220 CDi,
2005. godina, tel. 065/631-613
Prodajem "trabant", 1991. godi{te, registrovan, 2.200 KM, tel. 065/631-613
Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm3, "jamaha",
tel. 065/631-613
Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90
KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel.
066/528-897
Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful
oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u
odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel.
066/528-897
DIJELOVI I OPREMA
Prodajem nove auto-dijelove za M-123, M-190
i M-124, tel. 065/518-139
Prodajem auto-prikolicu 140h120, cijena
povoqna, tel. 065/898-314
Prodajem evro kuke za "reno", "opel", "pe`o" i
VW, 120 komada, tel. 065/826-640
Prodajem ~etiri aluminijumske felge sa
qetnim gumama 205-50-16, tel. 065/931-383
Prodajem ~etiri qetne gume, 195/65 R 15, u
vrlo dobrom stawu, cijena 25 KM/kom., tel.
065/682-202
Prodajem aluminijumske felge za "opel",
~etiri rupe, 14 cola, 110 KM i BBS `i~ani
model, pet rupa za BMW, "mercedes" 110 KM,
Bawaluka, tel. 063/962-774
Prodajem aluminijumske felge za BMW,
"opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, vi{e
modela, sa ili bez guma, Bawaluka, tel. 065/393803
Prodajem prikolicu za motor, ul. Mire
Cikote 10, Lazarevo 1, tel. 051/372-070
Prodajem letvu volana za "golf 3", petostepeni mjewa~ za "golf 3", tel. 065/931-383
Prodajem povoqno poklopac rezervnog to~ka
za "tojotu rav 4", gume 17 cola, srebrni, tel.
065/716-678
Prodajem ~etiri felge za "fijat-tipo", aluminijumske, 16 cola, felge 14 cola za "golf 4"
~eli~ne, pet rupa, ~etiri felge i gume "mercedes jumba{" 14 cola, tel. 065/931-383
Felge "mercedesa" E klase, ~eli~ne, 15 cola,
pet rupa, tel. 065/931-383
Prodajem "opelove" felge, 16 cola, aliminijumske, ~etiri rupe, tel. 065/931-383
PRODAJA
Prodajem pe} za centralno grijawe do 120 m2
i vi{e aluminijumskih radijatora, tel. 065/166366
Prodajem pe} za centralno grijawe od 30 kW,
tel. 065/532-985
Prodajem elektri~ni {poret, pola gas, povoqno, tel. 065/716-678
Prodajem mini-elektri~ni {poret "luxell"
(nije otpakovan), ima dvije ringle za kuvawe i
rernu, cijena fiksna 90 KM, tel. 066/930-562
Prodajem kombinovani fri`ider, tel.
065/931-383
Prodajem fri`ider sa komorom, tel. 052/333666
Prodajem pe} za centralno grijawe od 100 m2,
drva i ugaq, u dobrom stawu, tel. 065/668-070
Prodajem ve{-ma{inu "kendi", u ispravnom
stawu, stara sedam godina i drugu sa sitnim
kvarom, tel. 065/659-932
Prodajem povoqno novu ugradnu rernu
"gorewe", 59,7h59,5h56,5, tel. 051/429-582,
065/368-341
Prodajem elektri~ni {poret i ve{-ma{inu,
tel. 065/931-383
PRODAJA
Prodajem dva kau~a i jednu fotequ za 150 KM,
regal za 200 KM, duga~ku mesinganu i
vje{alicu za gardarobu, tel. 065/300-139
Prodajem le`aj sa sandukom 160h200, `i~ano
jezgro, cijena 220 KM, tel. 065/697-938
Prodajem vise}u kuhiwu, tel. 066/207-000
Prodajem komodu, plakar sa {est polica, klub
sto sa staklom i stoli} za lampu sa dr`a~em za
novine, tel. 065/219-527
Prodajem vi{e vise}ih elemenata, ladi~ar uz
sudoper i drveni sanduk za posteqinu, tel.
065/166-366
Prodajem trpezarijsku komodu (kredenac),
puno drvo, du`ine dva metra, tel. 065/856-888
Prodajem le`aj na rasklapawe sa ladicom,
tel. 051/257-013
Prodajem trosjed na razvla~ewe, dvosjed i
fotequ, povoqno, tel. 066/315-628
Prodajem ugaonu garnituru, povoqno, tel.
065/612-622
Prodajem tepih, povoqno, tel. 051/302-196
Prodajem dobro o~uvan trosjed, kada se
razvu~e kao bra~ni krevet, tel. 066/653-964
Prodajem podesivu stolicu i tabure, za ordinaciju ili kancelariju, tel. 066/953-305
Prodajem dva kau~a i dva ormara, tel. 065/416859
KUPOVINA
Kupujem stari kombi VW T1, predwa {ajba iz
dva dijela, u bilo kakvom stawu ili samo dijelovi, tel. 065/342-713
Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel.
065/631-613
Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis
do 300 KM, tel. 065/859-069
PRODAJA
Dijelovi za mobilne telefone, displeji, nove
baterije, puwa~i, slu{alice, ta~skrin, mogu}nost ugradwe, servis, novo - polovno, Bawaluka,
tel. 066/345-056
Mobilni telefoni, polovni, uvoz iz Austrije, 15-200 KM, o~uvani, garancija, besplatna
dostava, Bawaluka, tel. 065/023-467
PRODAJA
Prodajem sintisajzer 12 melodija, 12 ritmova,
stereo elektronik MC 32 "First" Austrija, tel.
065/980-038
Prodajem muzi~ku liniju "AIWA", povoqno,
tel. 051/302-196
PONUDA
[kola (~asovi) harmonike, klavira, klavijatura. Narodna-zabavna muzika, pjesme, kola,
instrumentali, po va{em izboru. Note-tekstovi, muzi~ki instrumenti za djecu, tel.
066/034-057
PRODAJA
Prodajem kimono za yudo, malo kori{}en, tel.
066/288-666
KUPOVINA
Kupujem yins garderobu, stari modeli koji
nisu no{eni, "levis", "vrangler", "li", "rifle
rei royers", tel. 065/342-713
PRODAJA
Prodajem dobro o~uvane kwige za osmi i deveti razred osnovne {kole i prvi razred sredwe
{kole, Bawaluka, tel. 065/268-419
Prodajem {iva}u ma{inu "singer 418", tel.
065/395-974
Prodajem hrastove trupce (pre~nik 34 do 41
cm na doznaci) i bukove trupce na pawu, Prijedor, tel. 065/303-688
Prodajem kruwa~ univerzalnu ma{inu, kompresor sa rezervoarom, aparat za varewe, motornu pilu i moped od 50 cm3, tel. 065/090-788
Prodajem polovan o~uvan rakijski kazan od
100 litara, Bawaluka, tel. 065/611-803
Prodajem rostfrajni rakijski kotao od 130
litara, povoqno, mo`e i kompenzacija, tel.
065/297-493, 065/068-663
Prodajem ovogodi{wi rod {qiva, oko 90 stabala, tel. 065/526-532
Prodajem novo, vrlo kvalitetno, hrastovo
bure, 250 l, za rakiju ili vino, tel. 052/236-749,
065/265-460
Prodajem mikrotalasnu rernu "Whipl Pool",
dva pernata jastuka, dva jorgana i jedan nov komplet posteqine, tel. 065/466-331
Prodajem defiskalizovanu fiskalnu kasu
"inventa", cijena 250 KM, tel. 065/422-682
Prodajem MK pu{ku "bajkal", tel. 065/618-232
Prodajem {ator sa konstrukcijom i du{ekom
za ~etri ~lana, skoro nov, u odli~nom stawu,
tel. 065/691-905
Prodajem plasti~nu kacu od 1.000 litara, cijena 100 KM, tel. 051/281-331
Prodajem velike i vrlo glasne zvu~nike za
automobil "golf2". Zvu~nici su veli~ine
zadwe police, montirani i zajedno s policom
prodajem. Ekstra turbo bas. 300 evra, tel. 065/
516-709
Prodajem stabla jasike u blizini Kotor
Varo{a, prilaz kamionu, tel. 065/842-435
Prodajem vikend {ator za ~etiri osobe, tel.
065/189-137
Prodajem pe} za centralno grijawe od 30 kW,
tel. 065/632-985
Prodajem kravu, visoko steonu, tel. 051/752118, 065/709-738
Prodajem kwige za sedmi razred osnovne
{kole, tel. 063/977-185
Prodajem vrlo povoqno vi{e vrsta rakija i
likera vrhunskog kvaliteta, tel. 051/465-626
Prodajem doma}u rakiju {qivovicu 19-20
gradi, povoqno, tel. 051/225-240, 065/537-290
Prodaja original parfema, tel. 066/788-812
Prodajem pivsku ambala`u "jelen", "nektar",
"lav" i "mb" pivo, stare kolor televizore, staklene tegle i fla{e; madru od oraha i hrasta,
neispravne elektri~ne {porete i fri`idere,
tel. 066/539-081
Prodajem pijanino, zamrziva~, fri`ider i
ugaonu garnituru, tel. 066/636-236
Prodajem dvije grobnice, Dowi Drakuli},
tel. 065/573-559
Povoqno prodajem fri`ider-zamrziva~
ladi~ar i vise}u kuhiwu, tel.051/213-976,
066/265-653
Prodajem 30 dunuma ko{ene trave, Motike
(kod {kole), tel. 066/242-412
Prodajem klimu "vivax", cijena 250 KM, tel.
065/422-682
7
srijeda, 7. avgust 2013.
Prodajem harmoniku 120 basova, kacu 18 m i
hrastovo bure 200 l, zamrziva~ 400 l, u dobrom
stawu, tel. 051/355-043
Prodajem polovan komplet za solarno grijawe
vode, bojler 125 litara, dva kolektora i sav
prate}i pribor, cijena 600 KM, tel. 066/999-451
Prodajem mlin monofazni, o~uvan, kao nov,
cijena po dogovoru, okolina Prwavora, tel.
065/750-402
Prodajem {est kuhiwskih stolica, sto na
razvla~ewe i tepih, sve polovno, povoqno, tel.
065/609-893
Prodajem antidegubitusni du{ek, tel.
065/856-888
Prodajem ~izme i cipele martinke razne, tel.
065/342-713
Prodajem kuhiwski kredenac iz 1950. godine,
slike akril na platnu, 30 kaseta crtanih filmova, DVD sa 1.300 slika stare Bawaluke, tel.
065/811-058
Prodajem vodene pumpe za ve{-ma{ine, tel.
064/449-9077
Prodajem jelove daske, 1,5 m2, sa jednim {alovawem i motornu pilu, novu i polovnu, povoqno,
tel. 065/416-859
Prodajem {poret za eta`no grijawe "alfa
plam", kori{}en godinu, 20 kalorija, tel.
051/280-758, 065/973-054
Prodajem povoqno doma}u rakiju {qivu,
garancija za kvalitet, tel. 051/282-466, 066/755505
Prodajem "beko" elektri~ni {poret i
fri`ider, novije, povoqno, tel. 065/443-751
Prodajem starine, stari stilski namje{taj,
fotoaparat sa mijehom, gramofon na vergl i
druge stvari, tel. 065/530-970
Prodajem auto-prikolicu du`ine 160 cm i
{irine 100 cm, tel. 051/355-288
Prodajem hrastovu kacu 1.300 l, tel. 065/189137
Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta na
grobqu "Sveti Pantelija", tel. 065/762-889
Prodajem pi{toq italijanska "bereta 6", tel.
066/152-155
Prodajem 80 novih gajbi sa fla{ama "nektar"
piva, tel. 065/368-563
Prodajem grobnicu {esticu, oblo`enu, na
grobqu "Sv. Pantelija", tel. 051/255-715,
065/823-034
Prodajem plamenik za centralno grijawe na
lo`-uqe, tel. 051/437-698, 065/514-837
Kvalitetne gume "mi{elinke" sa montiranim
felgama 205/80 R 16 prodajem ili mijewam za
drva, tel. 066/726-106
Prodajem ili mijewam za drva ili rakiju dva
fri`idera, jedan kao nov, tel. 066/726-106
Prodajem kadu za kupatilo, odli~na, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106
Prodajem ili mijewam za drva aluminijumska
vrata, dvokrilna 2,15h1,30, kvalitetna, tel.
066/726-106
Prodajem ulazna `eqezna vrata, mo`e zamjena
za drva ili rakiju, tel. 066/726-106
Prodajem laptop "gerikom-9.000", monitor 15,
SD reza~, slabija baterija, 160 KM, Bawaluka,
tel. 064/414-3970
Kolor TV "~ajavec", ekran 66 cm, daqinski,
monitor za kompjuter, obi~ni, digitalni fotoaparat "samsung", 12 mpx, metalik crveni, kao
nov, Bawaluka, tel. 066/138-032
Prodajem brdski bicikl "Mountin bike-Alpina",
{iroke gume, model "Pacivic", HL i dje~iji
`enski bicikl "Pinky", kao nov, za uzrast 5-12
godina, povoqno, Bawaluka, tel. 065/518-850
Prodajem puwa~e za digitalne fotoaparate,
laptope, video-kamere, mobilne telefone,
novo - garancija, dostava, Bawaluka, tel.
065/485-955
Prodajem "soni plejstej{n 2", kompletan,
yepna konzola "soni PSP", devet igrica i "soni
plejstej{n 1", igrice, yojstici, Bawaluka, tel.
063/674-955
Povoqno prodajem grobnicu "{esticu" na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/809-231
Prodajem prikolicu sa arwevima, tel.
051/429-441, 065/836-879
Prodajem armiranobetonske stubove raznih
du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel.
051/388-094, 066/252-990
Prodajem betoniranu grobnicu za dvoje kod
crkve u Kla{nicama, Lakta{i, tel. 065/771-282
Prodajem bicikl, tel. 052/333-666
Prodajem dva dje~ija bicikla i bicikl sa
amortizerima, tel. 065/931-383
Prodajem aparat za prawe automobila, vru}a
voda, tel. 065/931-383
Prodajem dva televizora, povoqno, tel.
065/931-383
Prodajem vojni~ke ~izme za planinske jedinice (tolminke), br. 43,5, pogodne za planinare i lovce, tel. 066/288-666
Prodajem kolekciju zna~aka, tel. 064/449-9077
Prodajem dva reketa "hed", polovni, dobro
o~uvani, takmi~arski "Mier-Gell", i torbu za
rekete "beg", tel. 065/609-893
Prodajem ma{ine za mqevewe vo}a, ra`weve
do 150 kg, pogone za pecane sa jednim ili dva
ra`wa, kolica do 100 kg (za usluge na pijaci) i
bojler od 80 litara, skoro nov, tel. 065/548-744
Prodajem pi{toq CZ M-70, 7,65 mm, sa
futrolom i malo municije, tel. 065/587-843
Prodajem ku}ice za pse, tel. 065/310-799
Prodajem novoure|enu betonsku grobnicu sa
{est mjesta, oblo`enu kvalitetnim crnim mermerom na grobqu "Sveti Pantelija", iza kapele
i sa urednom dokumentacijom, tel. 065/527-758
Prodajem grobnicu sa tri grobna mjesta u
novom dijelu Rebrova~kog grobqa u Bawaluci,
tel. 065/650-424
Prodajem sanduk za posteqinu i tri vise}a
kuhiwska elementa i ladi~ar uz sudoper, tel.
065/385-405
Prodajem po fabri~koj cijeni novo kuhiwsko
posu|e "solingen", medicinski ~elik 18/10, kuvawe bez vode i masno}e, 16+24 predmeta, idealan poklon, tel. 065/398-182
OSTALO
Moler izvodi molersko-farbarske radove,
tel. 065/605-835
Stalni sudski tuma~ za engleski i
ruski jezik. Prijem dokumenata od devet
do 21 ~as. Aleja Sv. Save 30, tel. 065/535820
Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba
na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378
Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri
nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel.
066/437-725
Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane
foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu,
pi{toq "italijanska bereta", 7,65 mm, tel.
066/437-725
Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom
grobqu, tel. 066/953-305
Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom.
Proizvo|a~ "Celfa" Italija. Kontakt: Goran,
tel. 066/117-189
Prodajem odli~nu rakiju {qivu, pogodna za
sve prilike, slave, svadbe, restorane, proba
prije kupovine, tel. 065/206-060
Prodajem dva pojedina~na grobna mjesta na
grobqu Gorwi Drakuli}, cijena povoqna ili
mijewam za drva, tel. 066/726-106
Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za
podizawe kamiona i autobusa, podi`e teret do
65 tona, tel. 064/449-9077
Prodajem pozla}en mu{ki ru~ni ~asovnik
marke "roleks", tel. 064/449-9077
Prodajem bicikl, fiskalnu kasu, regal, komodu i plakar, tel. 065/382-379
Prodajem 250 bala sijena u Bawaluci na
Rakova~kim barama, tel. 065/211-488
KUPOVINA
Kupujemo zlatni i srebrni nakit u
Lakta{ima, tel. 066/614-955
Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit na
Palama, tel. 066/880-267
Kupujemo lomqeno zlato i srebro u Derventi,
tel. 066/299-097
Kupujemo lomqeno zlato i srebro u Fo~i, tel.
066/882-982
Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog
nakita po najboqim cijenama u Zvorniku, tel.
066/831-944
Otkupqujemo sve vrste srebrnog i zlatnog
nakita po najpovoqnijim cijenama u Modri~i,
tel. 066/257-048
Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog
nakita po najpovoqnijim cijenama u Trebiwu,
tel. 065/154-347
Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog
nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel.
066/381-700
Kupujem kwige za deveti razred osnovne
{kole, tel. 063/977-185
Kupujem moto-opremu (starinske modele):
jakne, pantalone, kacige, rukavice, ~izme itd.,
tel. 065/342-713
Kupujem ambar od oko 20 m2 u dobrom stawu,
tel. 051/429-302, 065/368-341
Kupujem monofazni motor 2,2 kW, 1.200 obrtaja, tel. 065/631-613
Kupujem rakijski kazan, tel. 065/631-613
POTRA`WA
Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/631-613
PRODAJA
Prodajem {tence dobermana (star ~etri sedmica), od odli~nih roditeqa, tel. 065/211-488
Prodadajem vrhunsku {tenad kane
korso plavo-sive boje, tel. 066/854-328,
066/830-251
POTRA`WA
Primam na poklon psa maltezera ili bi{ona,
tel. 065/631-613
Profesionalna wegovateqica wegovala bi
stare iznemogle osobe 24 ~asa na teritoriji
Bawaluke, radno iskustvo 10 godina, jake preporuke, ozbiqne ponude, tel. 065/366-349
Stalni sudski tuma~ za engleski i ruski
jezik. Prijem dokumenata od devet do 21 ~as.
Aleja Sv. Save 30, tel. 065/535-820
Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa se dijeli sa brojem polaznika,
tel. 051/465-553, 066/430-105
Ra~unovo|a sa licencom, dugogodi{we radno
iskustvo, poznavawe rada na ra~unaru, tra`i
posao na {irem podru~ju BL. Mo`e i agencijski rad uz dogovor, tel. 066/023-154
Mjerewe i postavqawe zemaqskih i satelitskih antena, tel. 065/923-600
Postavqam oglase nekretnina i pokretnina
na internet, br`a prodaja zagarantovana zbog
pristupa ve}eg broja korisnika, tel. 066/051744
Dajem instrukcije iz matematike u~enicima
i studentima, tel. 066/159-956
Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala
i sli~nih ure|aja, prevoz i dijagnostika kvara
besplatni, 051/435-000, 065/965-291
Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe
bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Prwavora, Dervente,
Gradi{ke, dvadesetogodi{we iskustvo u radu,
tel. 065/952-183
Hidroizolacije ravnih krovova, podruma,
bazena, itd. izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 051/253-769, 065/773-852
Molerske radove izvodimo profesionalno,
25 godina iskustva, tel. 051/253-769, 065/773-852
Dajem instrukcije iz matematike u~enicima
i studentima, tel. 066/159-956
Vr{im sve kozmeti~ke usluge, povoqno, tel.
066/317-092
Dajem instrukcije iz matematike u~enicima
i studentima, tel. 066/159-956
^istimo i pospremamo {upe, gara`e i ostale
objekte, tel. 066/722-521
Brzo i kvalitetno svi vodoinstalaterski
radovi, tel. 065/215-754
Vodoinstalater od 0 do 24 ~asova, tel. 065/466380
Dijamantsko bu{ewe rupa i rezawe armiranog betona, {temawe, tel. 066/640-678
Ozbiqna `ena brinula bi o starijim i
bolesnim osobama, mogu}nost boravka i 24 ~asa,
tel. 066/085-537
Ozbiqna i odgovorna porodi~na `ena ~uvala
bi djecu i brinula bi se o starijim osobama,
pru`aju}i i druge vrste pomo}i u doma}instvu,
na podru~ju Bawaluke, tel. 051/424-068, 065/397124
Izra|ujem predmete od drveta za doma}instvo
(stolove, stolice, stijene i drugo), tel. 065/388044
Kre~ewe, ekstra povoqno, tel. 065/560-946
Prevoz putnika Zagreb - Beograd - Sarajevo i
druge destinacije, tel. 065/711-563
Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i
kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel.
051/318-127
Pravim i prodajem piramide od stakla za
grobqe, tel. 065/538-048
Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse,
kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i
rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf"
i "mercedes", tel. 065/538-048
Izra|ujem kvalitetno sve vrste fasada, tel.
066/842-715
Elektri~ar - automatski osigura~i, klimaure|aji, bojleri, stubi{ni automati, senzori,
rasvjeta halogena, LED, instalisawe, indikatori, dolazak besplatan, hitne intervencije 024 ~asa, Bawaluka, tel. 065/566-141
Profesor matematike daje instrukcije
u~enicima i studentima, po potrebi dolazim na
adresu. Cijena povoqna, tel. 066/233-318
Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875-684
Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije,
tel. 066/777-377
VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno radi
kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 066/818-425
Gradimo ran~eve, kamine, pecane, fontane,
bazene, radimo sve od kamena i stare cigle, tel.
066/256-211
Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha,
prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 065/885-944
Izra|ujem {amote za "alfa" {porete, sedmicu
i devetku, {amotiram i ostala lo`i{ta, tel.
051/350-923, 065/831-729
Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel.
065/178-743
Stolar na licu mjesta radi popravke stolar-
ije, namje{taja, le`ajeva i roletni, stakli stolariju, tel. 065/562-149
Profesor wema~kog jezika vr{i prevod uz ovjeru i daje instrukcije, tel. 051/303-775, 065/597780
Koqem velike sviwe, male prasi}e i sve ostalo, tel. 065/566-181
Servisiram ra~unare, di`em sisteme, nadogra|ujem ra~unare, instaliram programe, izrada
veb strana, dolazim na ku}nu adresu, tel.
066/852-373
Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala
i sli~nih ure|aja, prevoz i dijagnostika kvara
besplatni, tel. 051/435-000, 065/965-291
Vr{im usluge prevoza putnika, automobilom
u zemqi i inostranstvu, aerodrom Zagreb i
Beograd, po dogovoru, veoma povoqno, tel.
066/034-484
Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i
kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu, tel.
051/483-144, 065/670-639
Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906
Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih
odijela, du{eka, monta`nih bazena, oprema i
zavarivawe plastike, tel. 065/990-944
Nastavnica matematike daje instrukcije
u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196
Instrukcije iz matematike za u~enike
(dvo~as 15 KM) i studente (dvo~as 20 KM),
dolazim kod vas, tel. 065/562-027
Moler, radim sve vrste molerskih radova,
kre~ewe, unutra{we fasade, demit fasade i
ostale poslove, tel. 066/536-311
Instrukcije iz engleskog za sve uzraste, ~as
deset ili pet KM, tel. 065/054-805
Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih
poslova, elektro, vodoinstalacije, ugradwu,
popravke, moleraj, povoqno, kvalitetno i brzo,
tel. 065/898-454
Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice,
gara`na vrata i ostalo od metala, tel. 065/321392
Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste
ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo
kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038
Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/
938-401
Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i
kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318227
IZDAVAWE
Qetujte jeftino u Neumu, sve {to je potrebno, tel. 063/370-475
Povoqno izdajem apartmane sa parkingom u
Bristu na Makarskoj rivijeri, tel.
00385915715505
Izdajem povoqno apartman, Bao{i}i Herceg Novi, 100 m od mora sa TV i klimom,
tel. 061/213-256
Izdajem sobe u Meqinama, Herceg Novi, tel.
00382/31/34-8499, 065/287-593
Vodice, iznajmqujem sobe sa upotrebom
kuhiwe, veliki parking, u blizini pla`e i
centra grada, cijena 100 kuna po osobi, osobe sa
dvoje djece pla}aju za samo jedno dijete, tel.
0038591/794-3004, 0038522440469
Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj, iza hotela
"Delfin", voda non-stop, klima, ima parking, i
niz drugih pogodnosti; tel 00382-31-683-379;,
0038269079527
Iznamqujem apartmane u centru, 30 metara od
mora, Neum, tel. 036/880-320, 063/350-149
Igalo, povoqno izdajem apartmane i sobe,
zvati poslije 12 ~asova, tel. 0038231335144
Izdajem apartmane u \enovi}ima, 50 metara
od mora, tel. 0038268506287
Ka{tel Luk{i} kod Splita, izdajem apartman, oko 450 m udaqen od mora, centra i pla`e,
tel. 00385981661749
Vodice, centar mjesta, u ku}i, blizu mora i
svih sadr`aja, izdajem sobe sa upotrebom
kuhiwe ili apartman za ~etiri do deset osoba,
tel. 00385981661749
Povoqno izdajem apartmane smje{tene uz
more u Neumu, tel. 063/327-098, 036/884-169
Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci,
cijena povoqna, tel. 065/513-006
Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u
Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305-644,
065/934-310
Apartmani u Zaostrogu, ku}a 100 m od mora,
tel. 0038521629041
Apartmani u Zaostrogu, ku}a 100 metara od
mora, tel. 0038765631293
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje
pokloni~ko putovawe u Ostrog sa jednodnevnim
boravkom u Budvi i Herceg Novom, tel. 051/465210, 065/300-365
Za kancelarijski posao u Bawaluci potrebne
dvije mla|e osobe, 065/649-770
Ra~unovo|a sa licencom, dugogodi{we
radno iskustvo, poznavawe rada na ra~unaru,
tra`i posao na {irem podru~ju Bawalukee.
Mo`e i agencijski rad uz dogovor, tel.
066/023-154
@ena sa SSS tra`i posao ~uvawa djece,
~i{}ewa poslovnih prostora, ~uvawa starih
osoba, tel. 065/950-389
"Konoba" - prima kuvara sa iskustvom, tel.
065/070-544
Potreban ve}i broj trgova~kih putnika za
podru~je Bawaluke, tel. 066/670-145
Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao
voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo,
tel. 066/135-000
Osobama starosti od 20 do 40 godina nudimo
posao prodaje u internacionalnoj kompaniji,
tel. 065/309-526
Potreban dostavqa~ sa vlastitim automobilom ili motorom za dostavu brze hrane, tel.
065/513-006
Kafe-baru kod Gimnazije potrebna radnica,
tel. 065/782-122, 066/615-272
Potrebna radnica u lokalu kod Gimnazije,
tel. 065/782-122
Vi{e obrazovawe. Komunikativne qude.
Qude usredoto~ene na karijeru koji su sposobni
da rade. Sposobnost organizovawa i upravqawa. Kvaliteti vo|e. Potrebno jo{ ~etiri
kandidata. Broj kancelarije 065514, tel.
065/514-288
Potrebna djevojka za rad na prodaji sladoleda,
zvati u periodu od 19 do 21 ~as, tel. 066/366-061
Potrebna radnica za rad u diskontu pi}a, tel.
065/512-201
Dopunski - stalni posao za menayera prodaje,
obuka obezbije|ena, SSS-VSS, godine nisu
bitne, zakazati razgovor, tel. 065/831-627
Potrebne dvije konobarice za rad u
restoranu, Bawaluka, tel. 065/513-006
Potreban radnik za rad u autopraonici,
plata fiksna; tel. 051/371-700, 065/885-944
Autopraonici u Zalu`anima potrebni radnici sa iskustvom, tel. 065/534-296
Listu "Adria" potrebni komercijalisti, tel.
065/591-823
Potrebna tri saradnika, oblast marketnig i
menayment, hitno, tel. 065/932-539
[email protected] PREDATI NA SVIM KIOSCIMA
ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/231-085)
Tekst:
Telefon:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
57
File Size
9 429 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content