close

Enter

Log in using OpenID

1. bilten - Natjecanja iz fizike

embedDownload
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko fizikalno društvo
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA
IZ FIZIKE
Osnovna škola Stubičke Toplice
Stubičke Toplice, 5. - 8. svibnja 2014.
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
Organizatori: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko fizikalno društvo
Domaćin: Osnovna škola Stubičke Toplice
Školsko povjerenstvo:
1. Karmen Braĉić Bunĉec, ravnateljica škole,
2. Danijela Sinković, uĉiteljica hrvatskog jezika i informatike,
3. Ţeljko Dreven, vjerouĉitelj,
4. Mirna Domitrek Avirović, uĉiteljica razredne nastave,
5. Anita Kobelšĉak, uĉiteljica razredne nastave,
6. Tatjana Benko, uĉiteljica hrvatskog jezika,
7. Mirjana Lolić, tajnica škole.
.
Drţavno povjerenstvo za provedbu natjecanja iz fizike:
prof. dr. sc. Krešo Zadro, predsjednik,
Nataša Šimić, prof., tajnica
dr.sc. Ticijana Ban; Denis Barĉot, prof.; prof. dr.sc. Mario Basletić; Zumbulka Beštak Kadić, prof.;
Nela Dţelalija, prof.; Marina Gojković, prof.; Branka Grgić, prof.; dr. sc. Lana Ivanjek; dr. sc.
Ţeljko Jakopović; Mirjana Javora, nastavnica; dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc; Ivana Katavić, Damir
Kliĉek, dipl.inţ.; dr.sc. Marija Majer; doc. dr.sc. Damir Pajić; Tanja Paris, prof.; Planinka Pećina,
dipl. inţ.; doc. dr.sc. Nikola Poljak; mr. sc. Tatjana Pranjić-Petrović; Stjepan Sabolek, prof.; doc.
dr. sc. Ţeljko Skoko; Luca Spetić, prof.; Antonio Svedruţić, prof.; Marko Šušak, prof.; Jadranka
Vujĉić, prof.
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŢUPANIJA
Krapinsko-zagorska ţupanija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i
pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina koja se pruţa od vrhova Macelja
i Ivanĉice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i drţavna s
Republikom Slovenijom, je rijeka Sutla, a istoĉna granica je vododjelnica porjeĉja Krapine i Lonje.
Demokratske promjene poĉetkom devedesetih godina stvorile su na ovom podruĉju novi
upravni ustroj. Formirana je Krapinsko-zagorska ţupanija koja sada ima 32 jedinice lokalne
samouprave, tj. 7 gradova i 25 općina. Na taj naĉin povijesni krug se zatvorio. Od prvih poĉetaka
ţupanijskog ustrojstva iz davnog trinaestog stoljeća vraćena je u naše vrijeme ţupanijska upravna
tradicija na ovim prostorima. MeĊutim, valja reći i to da je puĉanstvo ovih prostora odigralo u
politiĉkom i kulturnom ţivotu Hrvata vaţnu ulogu. U teškim stoljećima mukotrpne borbe za goli
opstanak niti jedan osvajaĉ nije mogao pregaziti i slomiti ĉvrsto, hrabro, ţilavo i „puntarsko“
Zagorje, prepuno ljepota satkanih od breţuljaka i dolova, mineralnih vrela i dvoraca,
srednjovjekovnih gradina i kurija te drugih ostataka davnih i pradavnih doba.
Površinom je jedna od manjih ţupanija (1229 km2), ali znaĉajnog demografskog znaĉenja
jer je s gustoćom stanovnika od 108 stan/km2 jedno od najgušće naseljenih podruĉja Republike
Hrvatske, uz MeĊimursku i Varaţdinsku ţupaniju. Veliko prometno znaĉenje Ţupaniji daje
meĊunarodna trasa autoceste koja prolazi duţ cijele Ţupanije i predstavlja sastavni dio
sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi. Grad Krapina je sjedište
Krapinsko-zagorske ţupanije.
ZAGORJE - BAJKA NA DLANU
Krapinsko-zagorska ţupanija posjeduje kvalitetnu osnovu za razvoj turizma zahvaljujući
prirodnoj osnovi i kulturnoj baštini. Upravo je ovdje najviše termalnih izvora: Stubiĉke, Tuheljske i
Krapinske Toplice. Turistiĉku ponudu KZŢ ĉine i svetišta Marija Bistrica i Trški vrh kod Krapine.
Brojne turiste privlaĉe i srednjovjekovni burgovi te dvorci (Veliki Tabor, Oršić, Beţanec) i
prelijepa zagorska mjesta. U Ţupaniji se nalazi najveći muzej na otvorenom u Hrvatskoj - „Staro
selo“ u Kumrovcu. Od ostalih muzeja treba izdvojiti Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini i
Muzej seljaĉkih buna u Gornjoj Stubici. Pored navedenog uz Ţupaniju se veţu i mnogi vaţni
povijesni dogaĊaji i povijesne osobe znaĉajne na nacionalnoj i meĊunarodnoj razini. Zagorje je
oaza saĉuvane prirode, zelenila, ĉistoga zraka i blagih i zdravlju ljekovitih voda. Kulturno nasljeĊe
feudalizma na ovom podruĉju oznaĉava sklad arhitekture mnoštva burgova i dvoraca s idiliĉnošću
prirode. Uz njih vezane priĉe i legende daju duhovnom ozraĉju Zagorja aureolu mistiĉnosti što iz
prošlosti isijava u naše doba. Uz gastro ponudu, agroturizam i hodoĉasniĉki turizam, Zagorje nudi i
muzejsko-edukativne programe. Prapovijesni svijet krapinskog praĉovjeka, razvoj ţivota na Zemlji
te druge geološke i paleontološke teme moţete upoznati u Muzeju krapinskih neandertalaca u
Krapini.
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
STUBIĈKE TOPLICE
Prvi pisani podaci s podruĉja današnje općine Stubiĉke Toplice datiraju iz davne 1209.
godine, iz doba Andrije Arpadovića. Tu se spominju “TEPLITZ BEY STUBICZA”, odnosno
toplice kraj Stubice, iako je samo termalno vrelo u upotrebi vjerojatno još od antičkog i rimskog
doba. Budući da se u Toplicama uglavnom sve dogaĊalo vezano uz termalnu vodu tako se i
dogaĊaji od povijesnog znaĉaja vezuju za kupalište ili ljeĉilište. Prvi bazen s termalnom vodom
„krop prostrani“ nastao je 1776. godine dok je izgradnja kupališta zapoĉela 1811. godine. Svoj
puni razvoj Stubiĉke Toplice, kao termalno kupalište i lječilište, ostvaruju krajem 18. stoljeća te u
19. stoljeću da bi već poĉetkom 20. stoljeća bile poznate u ĉitavoj srednjoj Europi kao mondeno
kupalište. Zagrebačkom biskupu Maksimilijanu Vrhovcu, kulturnom meceni, jednom od
najvećih dobrotvora u Hrvata, pripadaju izrazito velike zasluge u izgradnji kupališta i bolnice.
Biskup Maksimilijan Vrhovac, kao središnja liĉnost u povijesti Stubiĉkih Toplica, kupuje 1806.
godine stubiĉke tople izvore te ih otkupom okolna zemljišta pretvara u veliki kompleks na kojem će
1811. godine zapoĉeti izgradnja suvremenog termalnog ljeĉilišta. Kao tadašnji vlasnik Toplica,
1814. godine, dao je sagraditi i kapelu Svete Katarine koja danas sluţi kao Ţupna crkva, a graĊena
je kao dio cjelovitog kupališno-ljeĉilišnog kompleksa.
Na povijesnom lokalitetu i vidikovcu, brdu Kapelšĉak koje nosi obiljeţje završetka Seljaĉke
bune 1573. godine, nalazi se kapelica svete Katarine koja se prvi puta spominje 1622. godine. Sa
zaravni na Kapelšĉaku pruţaju se panoramske vizure preko kultiviranih obronaka Medvednice
prema Stubiĉkoj dolini (u smjeru istoka) te prema dolini rijeke Krapine (u smjeru zapada) kao i
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
prema Medvednici. Općina Stubiĉke Toplice, 1994. godine bila je nositelj projekta obnove
kapelice i njezina perivoja.
Stubiĉke Toplice smještene su podno sjevernih obronaka Medvednice. To je nadasve pitomi
kraj s obiljem zelenih breţuljaka od kojih se istiĉe brdo Kamenjak neposredno iznad kupališta i
brdo Kapelšĉak iznad Parka Maksimilijana Vrhovca. S obzirom na blizinu grada Zagreba, Toplice
su oduvijek vezane za grad ili prema zapadu mameći putnika namjernika u ovaj pitomi kraj.
Stubiĉke Toplice prepoznatljiva su općina "Zelenog cvijeta", odnosno najureĊenije mjesto
kontinentalne Hrvatske 2006., 2007., 2008. i 2009.g. te dobitnik priznanja "Zeleni cvijet s
bronĉanim znakom" u 2010. i 2011.g.
Danas općina Stubiĉke Toplice broji 2805 stanovnika, a prostire se na 27 km2 te je jedna od
najmanjih, ali najprosperitetnijih općina. Veći dio podruĉja općine nalazi se u Parku prirode
Medvednica - vrijednom prostoru rijetko saĉuvane i gotovo netaknute prirode. Ustrojstvom nove
lokalne samouprave i uprave, općinskim sjedištem postale su 27. 04. 1993. godine. Ţupa svetog
Josipa osnovana je 1994. Godine, a Ţupnom crkvom postala je kapela Svete Katarine te mjesto
dobiva i novoureĊeni Ţupni dvor.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice vaţan je ĉimbenik
razvoja i unapreĊenja zdravstvenog turizma Stubaka i šire regije. Uz lijeĉenje i rehabilitaciju
Specijalna bolnica razvija i program medicinskog aktivnog odmora, program za umirovljenike,
antistres program, program za menadţere, program mršavljenja i korektivne programe. Proširenjem
kapaciteta u objektu stvorena je mogućnost visoko komfornog i rekreativnog boravka.
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
OSNOVNA ŠKOLA STUBIĈKE TOPLICE
Ima jen pušlek ĉrlenih i ţotih,
Plavih i bielih roţic.
Videl ga buš
Kam god pogleješ,
Kam god se obrneš,
Kam god pojdeš.
Gda te bu put v naše Toplice donesel
Pušlek buš v srcu doma odnesel!
Osnovna škola Stubiĉke Toplice osnovana je u ljeto 2009. godine, a prvi su uĉenici u nju
krenuli u školskoj 2009./10. godini. Do tada je škola imala status Podruĉne škole OŠ Donja Stubica
s programom razredne nastave. Inicijativu za osnivanje škole pokrenula je Općina Stubiĉke Toplice
i postala prva općina osnivaĉ škole u Republici Hrvatskoj. Škola se nalazi na sjeveroistoĉnom
dijelu općine Stubiĉke Toplice, okruţena primjerenim hortikulturnim ureĊenjem okoliša. U školskoj
2013./14. godini pohaĊa je 202 uĉenika u 11 razrednih odjela. Da bi se nastavni plan i program
mogao realizirati i škola ostvariti sve svoje zadaće, u školi je zaposleno 30 djelatnika, nastavnika i
struĉnih suradnika te administrativnog i pomoćnog osoblja. Rad nastavnika i svih zaposlenih
usmjeren je na podizanje kvalitete, struĉno usavršavanje i razvoj kompetencija te vrednovanje i
samovrednovanje vlastitoga rada.
Osnovna je orjentacija škole da djeluje kao škola uspjeha za sve, prepoznatljiva po
projektima, aktivnostima i rezultatima svojih uĉenika. Kada škola djeluje u okruţenju koje je
poticajno i koje prepoznaje ulaganje u djecu i mlade kao nešto što je izuzetno vaţno, tada su svi, i
uĉenici i uĉitelji, motivirani da budu što uspješniji. Teška vremena kojima svjedoĉimo nama nisu
izgovor za stagnaciju, već naprotiv, izazov da i u ovim vremenima ostvarujemo napredak. Od
osnutka škole, uz financijsku podršku Općine Stubiĉke Toplice, ali i uz vlastiti angaţman u
iznalaţenju sredstava i donacija, opremamo školu suvremenom opremom od didaktiĉkih sredstava i
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
pomagala, informatiĉke opreme do namještaja, opreme za školsku kuhinju i sl. Gotovo trećinu
sredstava koje dobivamo od Općine Stubiĉke Toplice usmjeravamo za struĉno usavršavanje uĉitelja
i svih zaposlenih. Da bi što uspješnije pratili promjene, uĉitelji trebaju stalno raditi na vlastitom
usavršavanju, a mi ih u tome potiĉemo. Zato meĊu njima ima izuzetno uspješnih mentora na raznim
natjecanjima i natjeĉajima u kojima sudjeluju naši uĉenici, posebno u podruĉju likovnog i literarnog
izriĉaja. Veselimo se uspjesima naših uĉenika i njihovih uĉitelja pa povodom Dana škole slijede i
lijepe nagrade.
Budući da je za dobro sazrijevanje, osim kiše znanja, potrebna i toplina, posebno se njeguje
pozitivno ozraĉje u školi. Ţelja je svih da škola bude mjesto meĊusobnog uvaţavanja i nulte
tolerancije na nasilje. Prihvatiti svakog uĉenika, ali i njegove poteškoće, uvaţavajući socijalno
okruţenje iz kojeg dolazi, prepoznati njegove osobne potencijale i omogućiti njihov razvoj, dovesti
ga do osobne zrelosti i spremnosti za nastavak obrazovanja, dio je vizije i cilj koji škola ţeli
ostvariti. Pri izradi Školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifiĉnosti škole i sredine u kojoj
škola djeluje. Središte i polazište rada na sadrţajima školskog kurikuluma jesu potrebe i interesi
uĉenika i roditelja. U planiranju aktivnosti škola se vodi naĉelima individualizma, nepristranosti i
transdisciplinarnosti.
Posebna pozornost posvećuje se unaprjeĊivanju suradnje s roditeljima kroz edukaciju,
neposredan rad, organizaciju raznih tematskih predavanja. Škola ima status MeĊunarodne eko-škole
pa se provode i potiĉu mnogobrojne aktivnosti vezane uz ekološke sadrţaje i programe. Ove smo
godine zapoĉeli s programom produţenog boravka da bismo zaposlenim roditeljima naših
najmlaĊih uĉenika pomogli sigurnom i struĉnom brigom o djeci, ali i smanjili rizik od školskog
neuspjeha. Puno je planova pred nama, a jedan od najvaţnijih svakako je dogradnja škole. Projekt
dogradnje škole je krajem lipnja 2013. prijavljen na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga
pripreme zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014-2020, i
uvršten je na indikativnu listu. Vaţno je napomenuti da je naša Općina osigurala svu dokumentaciju
potrebnu za prijavu projekta te nam sada slijedi oĉekivanje EU natjeĉaja i poĉetak realizacije.
Prilog pripremili: Tatjana Benko, Kruno Rebić, Karmen Braĉić Bunĉec
Fotografije: Zrinka Košić, arhiva škole
Stihovi: iz pjesme Pušlek, Josipa Bunĉec 8a, 2012./13.
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE 2013/14.
Natjecanje i smotru iz fizike uĉenika osnovnih i srednjih škola organiziraju Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatsko
fizikalno društvo.
Natjecanje u znanju je organizirano u pet skupina (jedna skupina za osnovne škole i 4 skupine
za srednje škole) i odvija se kroz tri razine: školska/općinska, ţupanijska i drţavna razina.
Školska/općinska natjecanja su odrţana 23. sijeĉnja 2014. Zadatke je pripremilo drţavno
povjerenstvo i elektroniĉkom poštom poslalo u 616 škola domaćina natjecanja (OŠ - 451, SŠ - 165).
U natjecanju je sudjelovalo 3305 uĉenika (OŠ – 1742, SŠ – 1563). Na temelju uspjeha na
općinskom natjecanju ţupanijska povjerenstva su pozvala uĉenike na ţupanijsko natjecanje koje je
odrţano 27. veljaĉe 2014. I za ovu razinu natjecanja zadatke je pripremilo drţavno povjerenstvo.
Sudjelovalo je 1325 uĉenika osnovnih i srednjih škola (OŠ - 521, SŠ – 804). Nakon što su
ţupanijska povjerenstva dostavila izvješća drţavno povjerenstvo je uskladilo bodovanje i prema
jedinstvenim listama poretka za pojedine kategorije pozvalo 124 uĉenika (OŠ – 49, SŠ – 75)
osnovnih i srednjih škola na drţavno natjecanje iz fizike.
Pored natjecanja u znanju koje se odvija na spomenute tri razine uĉenici osnovnih i srednjih
škola tijekom školske godine osmišljavaju i izvode pokuse. Na poĉetku školske godine Drţavnom
povjerenstvu je 50 uĉenika osnovnih škola bilo prijavilo 30 radova te 57 uĉenika srednjih škola 38
radova. Na jednome pokusu su radili jedan ili dva uĉenika pod vodstvom jednog
mentora/nastavnika. Tijekom godine uĉenici su u dva kruga slali radove na procjenu drţavnom
povjerenstvu koje je na kraju najbolje pozvalo na drţavnu smotru: 6 radova (11 uĉenika ) iz
osnovne škole i 6 radova (8 uĉenika) iz srednjih škola.
Drţavno natjecanje i smotra iz fizike se odrţava u Stubiĉkim Toplicama od 5. do 8. svibnja
2014. Domaćin je Osnovna škola Stubiĉke Toplice. Pozvana su ukupno 143 uĉenika u pratnji 94
nastavnika/mentora.
Upute za učenike u kategoriji Provjera znanja
Uĉenici osnovnih škola koji se natjeĉu u rješavanju pismenih i praktiĉnih zadataka donose sa
sobom pribor za praktiĉne zadatke. Popis pribora objavljuje se na web stranicama natjecanja.
Uĉenici srednjih škola rješavaju teorijske i eksperimentalne zadatke u ĉetiri skupine. Za
eksperimentalne zadatke uĉenici dobivaju potreban pribor za njihovo rješavanje.
Upute za učenike u kategoriji Samostalni eksperimentalni radovi
Natjecateljima koji su pozvani na natjecanje skrećemo pozornost na sljedeće:
1. Kratki opis i rezultate eksperimenta (odgovarajući tekst, slike i grafove) obvezno prikazati
na posteru koji će biti izloţen na natjecateljskom mjestu.
2. Obrana rada pred povjerenstvom ukljuĉuje usmeno izlaganje i izvoĊenje eksperimenta
(djelomiĉno ili u cijelosti, ovisno o sloţenosti). Za usmeno izlaganje rada (15 minuta
izlaganja i 5 minuta pitanja o radu) preporuĉa se PPT prezentacija (nije obvezno ali se
preporuĉa zbog završnice). Trebate pripremiti i donijeti sav pribor (od produţnih kablova do
instrumenata) potreban za demonstraciju mjerenja
3. Najbolji radovi će biti pozvani na završnicu, gdje će pomoću PPT prezentacije i bez pokusa
biti prezentirani sudionicima natjecanja, u trajanju od 15 minuta (10 minuta za izlaganje + 5
minuta za pitanja).
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
PRIZNANJA I NAGRADE
(Opće upute, AZOO)
11. DRŽAVNI PRVACI NA NATJECANJIMA
Državni prvak je učenik/ca koji je u određenoj kategoriji natjecanja osvojio najveći broj
bodova.
Državnim prvacima smatraju se svi učenici koji su u istoj kategoriji osvojili najveći (isti)
broj bodova.
PRIZNANJA, POHVALNICE I ZAHVALNICE
12.1. Učenici/ce koji/e na natjecanjima osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali
sudionici natjecanja dobivaju pohvalnice, sudionici smotri dobivaju pohvalnice, a
mentori/ce i organizatori zahvalnice
Na Drţavnom natjecanju i smotri iz fizike uĉenici osvajaju nagrade po kategorijama i
skupinama kako slijedi:
* osnovne škole (provjera znanja):
tri I. nagrade, šest II. nagrada i devet III. nagrada
* osnovne škole (samostalni radovi):
jedna I nagrada, jedna II nagrada, jedna III nagrada
* srednje škole (provjera znanja):
1. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade
2. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade
3. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade
4. skupina: jedna I. nagrada, dvije II. nagrade, tri III. nagrade.
* srednje škole (samostalni radovi):
jedna I. nagrada, jedna II. nagrada, jedna III. nagrada
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
SMJEŠTAJ SUDIONIKA
Ĉlanovi Drţavnog povjerenstva, uĉenici osnovnih i srednjih škola te njihovi mentori (voditelji
puta), bit će smješteni u hotelu u Tuheljskim Toplicama. Nastavnici i ĉlanovi povjerenstva su
smješteni u dvokrevetnim sobama, a uĉenici u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Nadoplatu za
jednokrevetnu sobu plaćaju sudionici osobno.
Drţavno povjerenstvo će rezervirati smještaj za sve pozvane uĉenike i mentore (prema objavljenim
popisima). Molimo mentore da možebitni izostanak, svoj ili učenikov, što prije prijave državnom
povjerenstvu na [email protected] Također, zamjene mentora trebaju biti najavljene unaprijed
državnom povjerenstvu
('Opće upute, AZOO) 13.1. U cilju rasterećenja škola, na državnoj razini natjecanja i
smotri, Agencija za odgoj i obrazovanje snosi troškove smještaja i prehrane učenika/ca,
mentora/ca i članova državnih povjerenstava na državnim natjecanjima i smotrama.
Agencija ne snosi troškove smještaja i prehrane za eventualne goste koje državno
povjerenstvo poziva na državno natjecanje ili smotru iz zemlje ili inozemstva, ni za
sudionike natjecanja i smotri (učenike/ce i mentore/ce) koji na njima sudjeluju bez poziva
državnog povjerenstva.
PUTOVANJE
Kao i prošlih godina, nastoji se organizirati zajedniĉki prijevoz autobusom iz regionalnih središta
(Zagreb, Varaţdin, Osijek, Rijeka, Split ...). Molimo regionalne koordinatore da nam jave detalje
koje ćemo objaviti na mreţnim stranicama. TakoĊer molimo organizatore zajedniĉkog prijevoza da
se pridrţavaju uputa Agencije za odgoj i obrazovanje (Opće upute, AZOO)
13.2 Za organizaciju prijevoza sudionicima natjecanja i smotri, kojima sukladno
prethodnoj točki ovih Uputa troškove snosi Agencija za odgoj i obrazovanje, vrijede
sljedeća pravila:
 ako je prijevoz organiziran, sudionici natjecanja i smotri dužni su ga koristiti
 za autobusni skupni prijevoz sudionika natjecanja ili smotre, organizator traži tri
ponude, odabire najpovoljniju i obavještava Agenciju. Troškovi smještaja vozača
moraju biti uključeni u jedinstvenu cijenu ponude prijevoza. Nakon prijevoza
organizator ovjerava račun prijevoznika i dostavlja ga Agenciji;
 za individualni prijevoz učenika/ca vlakom ili autobusom organizator dostavlja
Agenciji zahtjev za sufinanciranje putnih troškova, uz prilog kupljenih voznih karata,
a za mentore/ce i zahtjev za sufinanciranje dnevnica na obrascu koji je objavljen na
internetskoj stranici Agencije. Navedene troškove Agencija sufinancira sukladno
Pravilniku o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju (koji je
objavljen na internetskim stranicama AZOO-a: www.azoo.hr) i Temeljnom
kolektivnom ugovoru za službenike i namještenika u javnim službama. Sukladno
navedenom, Agencija sufinancira školama troškove dnevnica za mentore koji su
sudjelovali na državnoj razini natjecanja/ smotre do iznosa od 30% dnevnice ukoliko
su osigurani smještaj i prehrana, neovisno o obračunu dnevnice od strane škole kao
poslodavca mentora.
 troškovi prijevoza vlastitim automobilom ili automobilom u vlasništvu škole, mogu se
priznati samo u iznimnim okolnostima, uz prethodnu suglasnost Agencije za odgoj i
obrazovanje, i za učenike/ce s posebnim potrebama.
13.3. Naknade i putne troškove članovima državnih povjerenstava podmiruje Agencija za
odgoj i obrazovanje.
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
PROGRAM
Ponedjeljak, 5. svibnja 2014.
- Dolazak sudionika u Tuheljske Toplice, smještaj sudionika (Terme Tuhelj)
19:00-20:00 - Sveĉano otvaranje Drţavnog natjecanja i smotre iz fizike (hotel)
20:00-22:00 - Veĉera
22:00- Sastanak Drţavnoga povjerenstva (hotel)
Utorak, 6. svibnja 2014.
07:00-08:00 - Doruĉak
08:00
- Polazak autobusa za Stubiĉke Toplice
08:30
- Sastanak Drţavnog povjerenstva
09:00 -13:00 - Rješavanje pismenih zadataka za uĉenike srednjih škola
09:00 -11:30 - Rješavanje pismenih zadataka za uĉenike osnovnih škola
09:00-10:00 - Postavljanje izloţbe samostalnih eksperimentalnih radova
10:00-13:00 - Prezentacija samostalnih eksperimentalnih radova
12:00-15:00 - Ruĉak (hotel)
15:00
- Razgovor uĉenika osnovnih škola s autorima zadataka
15:00
- Razgovor uĉenika srednjih škola s autorima zadataka
15:00-18:00 - Prezentacija samostalnih eksperimentalnih radova
19:00-21:00 - Veĉera
Srijeda, 7. svibnja 2014.
07:00 -08:00 - Doruĉak
08:00
- Polazak autobusa za Stubiĉke Toplice
09:00 -12:00 - Rješavanje praktiĉnih zadataka uĉenika srednjih škola
09:00 -11:00 - Rješavanje praktiĉnih zadataka uĉenika osnovnih škola
09:00 -12:00 - Prezentacija samostalnih eksperimentalnih radova
10:00 -12:00 - Okrugli stol (mentori i drţavno povjerenstvo)
12:00 -14:00 - Ruĉak (hotel)
14:00 -17:00 - Javno izlaganje izabranih eksperimentalnih radova uĉenika osnovnih i srednjih
škola (hotel)
17:00
- Nesluţbeni rezultati (osnovne škole i srednje škole - zadatci) (škola)
17:30
- Pismene ţalbe uĉenika osnovnih škola (škola)
18:00 -19:00 - Rješavanje ţalbi uĉenika osnovnih i srednjih škola (škola)
19:00 -22:00 - Veĉera
Četvrtak, 8. svibnja 2014.
07:00 – 08:30 - Doruĉak
08.30 – 09:30 - Odjavljivanje iz hotela
10:00 – 11:00 - Proglašenje pobjednika, uruĉenje diploma te zatvaranje
Drţavnog natjecanja i smotre iz fizike (hotel)
11:00 - Odlazak sudionika
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
SUDIONICI
OSNOVNA ŠKOLA
1.
učenik
Mislav
Babić
škola
OŠ Jurja Šiţgorića
2.
Luka
Balić
OŠ Antun Mihanović
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Luka
Barbara
Filip
Kornelija
Gordana
Milan
Ivan
Nina
Ivan Petar
Mateo
Banović
Barta
Bilandţija
Borĉić
Borotić
Buljan
Ĉubrić
Dobša
Draškić
Dujić
13. Paula
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Bruno
Dora
Miho
Luka
Lovre
Ivan
Josip
Maria
Matea
Vilim
Karlo
Filip
Luka
Marko
Davorin
Petar
Matko
Josip Nino
Marko
Maja
Matej
Filip
Mirna
Iris
Margareta
Roko
Ilija
Daniel
Paula
Benyamin
Tadej Petar
mentor
Kasandra
Vujić
Ivan
MenĊušić
OŠ Fran Franković
OŠ grofa Janka Draškovića
OŠ Bilje
OŠ Plitviĉka Jezera
OŠ Eugena Kumiĉića - Slatina
OŠ Marka Marulića
OŠ Ljudevita Gaja - Zaprešić
II. osnovna škola - Ĉakovec
OŠ Frana Galovića
OŠ Domovinske zahvalnosti
mjesto
Šibenik
Nova Kapela,
Batrina
Rijeka
Zagreb
Bilje
Plitviĉka Jezera
Slatina
Sinj
Zaprešić
Ĉakovec
Zagreb
Knin
Milana
Luca
Marija
Josip
Martina
Jadranka
Antonio
Radmila
Dubravka
Tomislav
Fanton
OŠ Petra Zrinskog - Zagreb
Zagreb
Gordana
Golik
Hećimović
Hren
Jengić
Kardum
Klabuĉar
Klepec
Krajĉi
Kršanac
Lendvaj
Maĉek
Marjanović
Merćep
Mikša
Mikulić
Nizić Nikolac
Petrović
Pleh
Prološĉić
Puĉić
Rechner
Relić
Reljić
Sabolović
Saĉer
Smoljić
Srpak
Širola
Šuric
Taourirt
Tukara
I. osnovna škola - Varaţdin
OŠ Velika Mlaka
OŠ I. G. Kovaĉića – Sv. Juraj na Bregu
OŠ Antuna Kaniţlića
OŠ Smiljevac
OŠ Ivana Gorana Kovaĉića
I. osnovna škola - Vrbovec
OŠ Veţica
OŠ Viktora Cara Emina - Lovran
OŠ Popovaĉa
OŠ I. G. Kovaĉića – Sv. Juraj na Bregu
OŠ Eugena Kvaternika
OŠ Josipa Raĉića
OŠ Josipa Badalića
OŠ Matije Gupca - Zagreb
OŠ Matka Laginje
OŠ Retkovec
OŠ Nedelišće
OŠ Dore Pejaĉević - Našice
OŠ Vidici
OŠ Ljudevita Gaja - Osijek
OŠ Samobor
OŠ Većeslava Holjevca
OŠ Otona Ivekovića
OŠ Davorina Trstenjaka - Zagreb
OŠ Kman-Kocunar
II. osnovna škola - Varaţdin
OŠ Pavleka Miškine
OŠ Davorina Trstenjaka - Zagreb
OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog
OŠ Garešnica
Varaţdin
Velika Gorica
Pleškovec
Poţega
Zadar
Zagreb
Vrbovec
Rijeka
Lovran
Popovaĉa
Pleškovec
Velika Gorica
Zagreb
Graberje Ivaniĉko
Zagreb
Zagreb
Zagreb
OŠ Nedelišće
Našice
Šibenik
Osijek
Samobor
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Split
Varaţdin
Zagreb
Zagreb
Ivanec
Garešnica
Slavica
Marinka
Mario
Antun
Josipa
Sanja
Nevenka
Mirela
Ţelimir
Ivana
Mario
Igor
Miljenko
Denis
Ksenija
Elvira
Ambrozije
Milan
Ruţica
Ljudevit
Ivana
Zvjezdana
Slaven
Andrija
Matilda
Iva
Vlatko
Sonja
Matilda
Damir
Zlatko
Medaković
Spetić
Špiranec
Petrović
Bukvić
Bulj
Svedruţić
Bašić
Despoja
Bošnjak
Tomić
Šušnjara
Novotni
Cvitković
Pinc
Dokoza
Vlahović
Ţuţić
Jakuš
Babić
Cvitanić
Klišanin
Pinc
Pešić
Balaban
Tovernić
Knezović
Kraljev
Mandir
Đurić
Kruljac
Jurĉić
Kapetanović
Govedarica
Staklenac
Gregurić
Šimunović
Petriĉević
Đakulović
Ĉustonja
Šimunović
Švelec
Verhaz
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
45. Ilja
46. Paula
47. Daniel
48. Hrvoje
49. Vjenceslav
Uzelac
Bujišić
Vidas
Vojak
Vraneš
ŢuvelaGrizun
OŠ Blage Zadre
Vukovar
Toni
Hutz
OŠ Pavleka Miškine
OŠ Bogumila Tonija
OŠ Kralja Tomislava - Zagreb
Zagreb
Samobor
Zagreb
Sonja
Ivana
Dragana
Ĉustonja
Matić
Vreš
OŠ Plokite
Split
Hrvoje
Mladinić
mentor
Sambolek
SREDNJE ŠKOLE – 1. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
učenik
Filip
Bacinger
Josip
Banović
Jerolim
Rino
Ĉala
Damir
Ćuk
Luka
Dumanĉić
Margarita
Grašo
Mihael
Grmovšek
Bruno
Iljazović
Josip
Kelava
Igor
Kladarić
Patrik
Matošević
Patrik
Papac
Zlatko
Posavec
Frano
Rajiĉ
Timon
Spiegl
Petar
Suman
Leo
Šutevski
Ivan
Teĉer
Matej
Vugrinec
Dorian
Wild
škola
Gimnazija Josipa Slavenskog
mjesto
Ĉakovec
Melita
III. gimnazija - Split
Split
Nela
Dţelalija
III. gimnazija - Split
XV. gimnazija - Zagreb
V. gimnazija - Zagreb
Gimnazija Jurja Barakovića
SŠ Krapina
XV. gimnazija - Zagreb
Prva gimnazija - Varaţdin
Gimnazija "Matija Mesić"
Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile
Gimnazija Dubrovnik
XV. gimnazija - Zagreb
Gimnazija Metković
SŠ Krapina
Gimnazija Lucijana Vranjanina
XV. gimnazija - Zagreb
Gimnazija "Matija Mesić"
Gimnazija Fran Galović - Koprivnica
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića
Split
Zagreb
Zagreb
Zadar
Krapina
Zagreb
Varaţdin
Sl. Brod
Pazin
Dubrovnik
Zagreb
Metković
Krapina
Zagreb
Zagreb
Sl. Brod
Koprivnica
Vinkovci
Nela
Bernarda
Dario
Julijan
Kristijan
Bernarda
Helena
Marija
Damir
Andrea
Bernarda
Ana
Kristijan
Ţeljko
Bernarda
Marija
Ljubomir
Nedeljko
Dţelalija
Mlinarić
Miĉić
Babić
Kunštek
Mlinarić
Kanešić
Radovanović
Skok
Sebastijan
Mlinarić
Dragović
Kunštek
Šimek
Mlinarić
Radovanović
Car
Begović
SREDNJE ŠKOLE – 2. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
učenik
Domagoj Bradaĉ
Karlo
Delić
Domagoj Dorešić
Petar
Điko
Ivan
Jerĉić
Ivan
Kola
Tin
Komeriĉki
Filip
Konić
Luĉi
Krnić
Anabela
Ljubić
Grgur
Palle
Lenard
Pavić
Ivan
Ratković
Kristijan
Rupić
Marin
Sinoţić
Karlo
Šerbetar
Nikola
Vojković
Manuel
Ţic
škola
XV. gimnazija - Zagreb
III. gimnazija - Split
XV. gimnazija - Zagreb
III. gimnazija - Split
III. gimnazija - Split
Biskupijska kl. gimn. R. Boškovića
Tehniĉka škola RuĊera Boškovića
Gimnazija Andrije Mohoroviĉića
Gimnazija Andrije Mohoroviĉića
Prva gimnazija - Varaţdin
V. gimnazija - Zagreb
Gimnazija Velika Gorica
Elektrostrojarska škola - Varaţdin
XV. gimnazija - Zagreb
Gimnazija Andrije Mohoroviĉića
Gimnazija Fran Galović
III. gimnazija - Split
Gimnazija Andrije Mohoroviĉića
mjesto
Zagreb
Split
Zagreb
Split
Split
Dubrovnik
Zagreb
Rijeka
Rijeka
Varaţdin
Zagreb
V. Gorica
Varaţdin
Zagreb
Rijeka
Koprivnica
Split
Rijeka
mentor
Ines
Dukić
Marina
Tvrdeić
Ines
Dukić
Marina
Tvrdeić
Mladen
Zovko
Marlena
Ćukteraš
Gordan
Pihaĉ
Patricija
Nikolaus
Patricija
Nikolaus
Josip
Orešković
Dario
Miĉić
Ines
Matoković
Damir
Kliĉek
Ines
Dukić
Patricija
Nikolaus
Ljubomir
Car
Mladen
Zovko
Patricija
Nikolaus
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
SREDNJE ŠKOLE – 3. SKUPINA
učenik
Bajzek
Bubić
Dţida
1.
2.
3.
Martin
Igor
Martin
4.
Marin
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Stjepan
Domagoj
Leonardo
Blaţ
Jelena
Marin
Jeroninm
Ivan
Josip
Marta
Filip
Aleksandar
Matej
Marin
Ivan
škola
SŠ Zlatar
TŠ za strojarstvo i mehatroniku
Gimnazija "Matija Mesić"
mjesto
Zlatar
Split
Sl. Brod
Mara
Narcis
Marija
Ivanković
III. gimnazija - Osijek
Osijek
Dominika
Jakovac
Jelić
Kokot
Korotaj
Lonĉar
Mariĉević
Matijević
Miošić
Mohler
Nikić
Novkoski
Opanĉar
Pavlović
Vilović
Vrhoci
V. gimnazija - Zagreb
III. gimnazija - Split
Prva gimnazija - Varaţdin
Elektrostrojarska škola
V. gimnazija - Zagreb
Gimnazija - Poţega
III. gimnazija - Split
SŠ Fra Andrije Kaĉića Miošića
Gimnazija - Poţega
Prirodoslovna škola V. Preloga
XV. gimnazija - Zagreb
XV. gimnazija - Zagreb
III. gimnazija - Split
III. gimnazija - Split
Gimnazija Fran Galović
Zagreb
Split
Varaţdin
Varaţdin
Zagreb
Poţega
Split
Ploĉe
Poţega
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Split
Split
Koprivnica
Dario
Nela
Josip
Denis
Tihomir
Dragutin
Nela
Martin
Dragutin
Suzana
Bernarda
Bernarda
Nela
Nela
Ljubomir
mentor
Bago
Poljak
Radovanović
ĈuloVuković
Miĉić
Dţelalija
Orešković
Barĉot
Engelsfeld
Kovaĉević
Dţelalija
Lukanović
Kovaĉević
Galović
Mlinarić
Mlinarić
Dţelalija
Dţelalija
Car
SREDNJE ŠKOLE - 4. SKUPINA
učenik
Bosch
1.
Samuel
2.
Mislav
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Petra
Ante
Toni
Mihael
Matej
Florijan
Domagoj
Dorian
Luka
Robert
Vasilije
David
Ante
Pero
Mateo
Matej
škola
XV. gimnazija - Zagreb
mjesto
Zagreb
Bradaĉ
V. gimnazija - Zagreb
Zagreb
Bucić
Buterin
Dunatov
Eraković
Gradiĉek
Iljazović
Lasić
Ljubenko
Mandić
Milijaš
Perović
Prelogović
Ravlić
Skoko
Tomašević
Vilić
Gimnazija Franje Petrića
Gimnazija Jurja Barakovića
Gimnazija Andrije Mohoroviĉića
Gimnazija Andrije Mohoroviĉića
XV. gimnazija - Zagreb
V. gimnazija - Zagreb
II. gimnazija - Zagreb
Gimnazija Karlovac
Gimnazija Antuna Gustava Matoša
Prva gimnazija - Varaţdin
Gimnazija Beli Manastir
Gimnazija Fran Galović
SŠ Fra Andrije Kaĉića Miošića
Gimnazija Metković
V. gimnazija - Zagreb
XV. gimnazija - Zagreb
Zadar
Zadar
Rjeka
Rjeka
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Karlovac
Zabok
Varaţdin
Beli Manastir
Koprivnica
Makarska
Metković
Zagreb
Zagreb
mentor
Mlinarić
Vuksanović
Ivana
Ševa
Davor
Katunarić
Katarina
Juranov
Patrcija
Nikolaus
Patrcija
Nikolaus
Bernarda
Mlinarić
Ana Marija
Kukuruzović
Goran
Vranić
Tanja
Mihaljević
Pavita
Barun
Ţeljko
Španić
Sanja
Erkapić
Ljubomir
Car
Tomislav
Roso
Angela
Ćelić
Tihomir
Engelsfeld
Ivan
Tomašević
Bernarda
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
OSNOVNE ŠKOLE – EKSPRIMENTALNI RADOVI
1.
učenik
Domagoj Smolić
Miho Hren
naslov rada
škola
mjesto
Elektro-hidrodinamiĉki pogon
OŠ I.G.Kovaĉića
Pleškovec
Mario Pinc
mentor
2.
Tina Bakić
Barbara Breš
Neodimijska levitacija
OŠ Turnić
Rijeka
Damir Ĉović
3.
Dominik Brdar
Jerko Đurinović
Koliko su jake UV zrake
OŠ Bartol Kašić
Zagreb
Eta Turk
4.
Nikolina Konjevod
Nina Salaj
Voda
OŠ Jure Kaštelan
Zagreb
Vlatka Jeras
5.
Marko Gajić
Karla Višnić
OdreĊivanje kvalitete zraka
voltmetrom
OŠ Pantovĉak
Zagreb
Danijela
Takaĉ
6.
Juraj Crneković
PN dioda: izvor svjetlosti i mjerni
ureĊaj
OŠ Ljudevita Gaja
Zaprešić
Antonio
Svedruţić
SREDNJE ŠKOLE – EKSPERIMENTALNI RADOVI
učenik
Mario Jerinić
1.
Dario Starić
naslov rada
škola
mjesto
Stroboskopski uĉinak
Gimnazija Dubrovnik
Dubrovnik
Andrea Sebastian
2. Borna Bilas
Vrtloţni top
Ĉakovec
Melita Sambolek
3. Marta Nikić
Coandin efekt
Zagreb
Suzana Galović
4. Petar Sabolek
Tekuće leće
Gimnazija
Josipa Slavenskog
Prirodoslovna škola
Vladimira Preloga
Gimnazija
Lucijana Vranjanin
Elektrostrojarska škola Varaţdin
Zagreb
Martina Tolić
Varaţdin
Damir Kliĉek
V. gimnazija - Zagreb
Zagreb
Ivana
Vuksanović Ševa
Ivan Ratković
Filip Teţak
Luka Cavaliere
6.
Lokas
5.
Para
Ispitivanje svojstava leće
napravljene od tekućine
mentor
DRŢAVNO NATJECANJE I SMOTRA IZ FIZIKE
Stubičke Toplice, 5.- 8. svibnja 2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 099 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content