close

Enter

Log in using OpenID

Broj: 50/15 Sarajevo, 28.01.2015. Predmet: Poziv na pregovore u

embedDownload
INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
UNIVERZITETA U SARAJEVU
javna naučna ustanova  public scientific institution
INSTITUTE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
OF THE UNIVERSITY OF SARAJEVO
B&H  71000 Sarajevo  Zmaja od Bosne 8 Kampus
 Tel: +387(0)33 220-926 & 215-778  Fax: +387(0)33 442-891
 E-mail: [email protected]; [email protected]  WEB: www.ingeb.ba; www.ingeb.unsa.ba
Broj: 50/15
Sarajevo, 28.01.2015.
Predmet: Poziv na pregovore u predmetu nabavke robe –
8-kapilarni genetički analizator
Poštovani,
U skladu sa članom 21, stav 1, tačka c Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br.
39/14), a na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke broj: 49/ 15 od 27.01.2014. i Komisija za
nabavke, imenovana na osnovu Rješenja broj: 24/15 donesenog dana 13. 01. 2015, upućuje:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
I.
PREDMET NABAVKE
Na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke broj: 49/ 15 od 27.01.2014., predmet nabavke
je 8-kapilarni genetički analizator, sa Windows Vista operativnim sistemom, odgovarajućim pripadajućim
softverima i hardverom te instalacijskim kitom prema troškovniku (Obrazac za cijenu ponude) koji se nalazi
u prilogu ove tenderske dokumentacije (Aneks 2).
II.
POSTUPAK DODJELE UGOVORA
Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (u nastavku
teksta: ugovoreno tijelo) dodijeliti će ugovor putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci.
III. SADRŽAJ OPĆEG DIJELA PONUDE
Opći dio ponude mora sadržavati dokumente kojima će dobavljivač dokazati da ispunjava
slijedeće uslove:
1. Prema članu 45. Zakona, zahtjev se odbija ako:
a) je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela
organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u
Bosni i Hercegovini,
b) je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja
važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u
Kantonalni sud Sarajevo broj rješenja UF/I-190/02; ID broj: 4200096750009; Porezni broj: 01840000;
Transakcioni račun: Raiffeisen bank 1610000008180021
postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i
Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
c) kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog
osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili
propisima zemlje u kojoj je registriran;
d) kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnnih i indirektnih poreza, u
skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;
e) je kandidat/ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od 3 (tri)
godine prije početka postupka.
2. Dobavljač u sklopu ponude treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnaćna
presuda kojom je osuđen za krivičnodjelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju,
prevaru ili pranje novca;
b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se
potvrđuje da ije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka
likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele
obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno
osiguranje;
d) uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s
plaćanjem direktnih i indirektnih poreza;
e) uvjerenje nadležne institucije u cilju dokazivanja da kandidat/ponuđač nije osuđen sudskom
presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u period od 3 (tri) godine
prije početka postupka.
Dokumenti koje se zahtijevaju ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od
trenutka podnošenja zahtjeva. Dokazi koje se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Kandidat/ponuđač će dostaviti jednu ponudu u original i jedan kopirani primjerak ponude na
kojima će čitko napisati “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njena kopija sa pečatom
ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponuđača, te
naznakom: “Ponuda za dostavljanje 8-kapilarnog genetičkog analizatora – ne otvarati do 05.02.2015. do
12.30 h”.
IV. MJESTO I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDE
Kandidati/ponuđači svoje ponude mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na web
stranici Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju www.ingeb.unsa.ba tj. od 29. 01. 2015 do
05.02.2015 do 12 sati.
Pregovori o aspektima ugovora sa ovlaštenim predstavnikom pozvanih kandidata/ponuđača će se
održati dana 05.02.2015. u 12.30 h u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u
Sarajevu, Kampus, ulica Zmaja od Bosne 8.
V.
VOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA
Ugovorni organ će prvo verificirati kvalifikaciju kandidata/ponuđača, odnosno utvrditi će
sposobnost dobavljača da izvrši ugovor iz predmeta nabavke, u pogledu njegove lične sposobnosti, te
njegove tehničke i profesionalne sposobnosti.
Ukoliko kandidat/ponuđač zadovoljava sve tražene kriterije, ugovorni organ će s dobavljačem
nastaviti pregovore o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. U skladu sa rezultatima
održanih pregovora, pozvati će se kandidata/ponuđača da donese svoju ponudu, na temelju koje će
ugovoreno organ donijeti odluku o sklapanju budućeg ugovora.
VI.
SADRŽAJ KONAČNE (finansijske) PONUDE
Finansijski dio ponude (konačna ponuda) mora sadržavati popunjene obrasce:
- Obrazac za dostavljanje ponude sa Izjavom dobavljača (Aneks 1),
- Obrazac za cijenu ponude – Troškovnik (Aneks 2)
- Nacrt ugovora za predmetnu nabavku koji se nalazi u prilogu ovog poziva.
Navedeni dokumenti moraju biti propisno potpisani, ovjereni i zapakovani.
Kandidat/ponuđač treba popuniti Obrazac za dostavljanje ponude (Aneks 1) i Obrazac za cijenu
ponude (Aneks 2) koji se nalazi u prilogu ove tenderske dokumentacije.
Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2) treba sadržavati informacije o nazivu robe koja će biti
dostavljena, zemlji njenog porijekla, jediničnu cijenu i sveukupan iznos. Kandidat/ponuđač će popuniti
Obrazac za cijenu ponude na način kako je ugovorni organ predvidio.
Kandidat/ponuđač će dostaviti jednu ponudu – konačna ponuda (finansijski dio) u original i jednu
kopiju na kojima će čitko pisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njena kopija sa
pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponuđača, te
naznakom: “Ponuda za dostavljanje 8-kapilarnog genetičkog analizatora – KONAČNA PONUDA
(FINANSIJSKI DIO) ne otvarati do 05.02.2015. do 13.30 h”.
VII. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA KONAČNE (finansijske) PONUDE
Nakon obavljenih pregovora o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora,
kandidat/ponuđač će dostaviti konačnu finansijsku ponudu u 13.30 dana 05.02.2015. godine, koja će biti
otvoarena u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama BiH
Na otvaranju ponude čitati će se cijena navedena u Aneksu 1. Cijena koja se čita na javnom
otvaranju (Aneks 1) mora biti ista kao konačna cijena navedena u Aneksu 2.
Kandidat/ponuđač treba popuniti Obrazac za dostavljanje ponude (Aneks 1) i Obrazac za cijenu
ponude (Aneks 2) koji se nalazi u prilogu ove tenderske dokumentacije. Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2)
treba sadržavati informacije o nazivu robe koja će biti dostavljena, zemlji njenog porijekla, jediničnu cijenu i
sveukupan iznos.
Kandidat/ponuđač će popuniti Obrazac za cijenu ponude na način kako je ugovorni organ
predvidio.
U slučaju da se ne slaže cijena iz Aneksa 1 i cijena iz Obrasca za cijenu ponude (Aneks 2) ponuda
će se smatrati neprihvatljivom.
VIII OSTALE NAPOMENE
U prilogu ovog poziva kandidatu/ponuđaču se dostavljaju obrasci iz tačke VI ovog poziva, te
Nacrt budućeg ugovora koji predstavlja osnovu za pregovaranje, parafirati svaku stranicu nacrta ugovora, i
staviti pečat na zadnju stranicu nacrta ugovora i time prihvatiti njegove odredbe. Parafiran i pečatiran nacrt
ugovora kandidat/ponuđač treba priložiti uz ponudu.
Prilog:
- Obrazac za dostavljanje ponude sa Izjavom dobavljača (Aneks 1),
- Obrazac za cijenu ponude – Troškovnik (Aneks 2)
- Nacrt ugovora.
Direktor Instituta
Prof. Dr. Kasim Bajrović
Aneks 1
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – ROBE
…………………………......
(mjesto i datum)
Naziv ugovora i broj nabavke: ……………………………….
Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj ………………………..
PRIMALAC:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Naziv i adresa ugovornog organa)
DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)
R.b.
Naziv ponuđača
Adresa ponuđača
LOT
Potpis
Opšta dokumentacija kojom se dokazuje formalno pravna ispravnost ponude (pravne, ekonomske i tehničke
informacije za ovaj LOT nalazi se u:
1.
Ovoj koverti,
(zaokružiti broj)
KONTAKT LICE (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
* Obrazac nalijepiti na poleđini koverte
___________________________
(Naziv ponuđača)
___________________________
(Sjedište ponuđača)
___________________________
(Kontakt telefon)
___________________________
(Odgovorno lice)
___________________________
(PDV broj ili IDN broj ponuđača)
IZJAVA PONUĐAČA
U odgovoru na vaš poziva za dostavljanjem ponuda, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće:
1.
Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije
………………………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ).
Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
br.
2.
Nudimo dostavljanje roba po slijedećim LOT-ovima, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije,
kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:
Lot br._____ […………………………………………………………….]: [opis roba]
Lot br._____ […………………………………………………………….]: [opis roba]
Lot br._____ […………………………………………………………….]: [opis roba]
Lot br._____ […………………………………………………………….]: [opis roba]
3.
Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi:
Lot br. _______ [……………………………………………..] KM
Lot br. _______ [……………………………………………..] KM
Lot br. _______ [……………………………………………..] KM
Lot br. _______ [……………………………………………..] KM
U potpunosti prihvatamo potpunu nepromjenjivost cijena za navedene LOT-ove.
4.
Dajemo popust u iznosu od [.....%] ili [..... %] u slučaju da nam bude dodijeljen LOT br.____.
5.
Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ugovora je
iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o primjene preferencijalnog tretmana domaćeg.
DA
NE
* Zaokružiti opciju.
6.
Ova ponuda važi [……/……] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do
[…../…../…..] (datum).
7.
Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne
nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni
iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacioni uslovi ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:
[…………………………………………………………………]
Potpis: […………………………………………………………]
Mjesto i datum: […………………………………….………….]
Broj izjave: /……………………………………………………/
Pečat firme/preduzeća:
Uz ponudu je dostavljeno sljedeće:
[Popis dostavljenih dokumenata i priloga, sa nazivom istih – izraditi na novoj starnici koja će biti prilog
ovoj izjavi ]
Aneks 2
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Strana ____ od _____
Naziv ponuđača: _____________________
Ponuda br. __________________________
1
Stavka
br.
2
Opis roba
3
Zemlja
porijekla
4
Količina
Obuka i druge slične usluge
5
Jedinična
cijena bez
PDV-a
(uključujući
dostavu i
ostale
troškove)
6
Ukupna cijena
po stavki bez
PDV-a
(4 x 5)
7
Ukupna
cijena po
stavki sa
PDV-om
Paušalni iznos
Ukupan iznos
Potpis ponuđača __________________________
Napomena:
1.
2.
3.
Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti
u skladu sa Instrukcijom ponuđačima.
Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta
uključuje jedinična cijena i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.
NACRT UGOVORA
I Ugovorne strane
Kupac: Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu
Kampus, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo
Prodavac:
_____________________________________________________________________________
I
Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka 8-kapilarnog sekvencera za potrebe Instituta za genetičko
inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu putem pregovaračkog posrupka bez objave
obavještenja o nabavci.
Prodavac se prijavio za učestvovanje dana ______________. i dostavio dokumentaciju koja odgovara
postavljenim zahtjevima, na osnovu čega je prodavac izabran da izvrši nabavku aparata koji je predmet
ovog ugovora.
Ponuda prodavca iz stava 2. ovog člana je sastavni dio ovog ugovora.
II
Ugovorena cijena za nabavku aparata iz člana 1.stav 1. ovog ugovora iznosi ukupno FCO kupac sa PDV-om
iznosi: ______________
III
Prodavac se obavezuje da aparat koji je predmet ovog ugovora isporuči prema zahtjevanoj specifikaciji,
uključujući i odgovarajuću obuku za upotrebu aparatu u prostorijama kupca.
Garancija za ponuđeni aparat iznosi minimalno 2 godine, od datuma njegovog postavljanja.
IV
Prodavac garantuje da 8-kapilarni sekvencer ne posjeduje nikakve dodatne dijelove koji imaju svoj cjenik, a
potrebni su za stavljanje aparata u upotrebu.
V
Prodavac garantuje da za predmetni aparat može obezbijediti kontinuirano servisiranje unutar garantnog roka
a po njegovom isteku po potrebi i pozivu Kupca.
VI
Prodavac će aparat isporučiti kupcu u prostorijama kupca u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 8-Kampus u roku
od 30-45 dana od prijema narudžbe. Ugovorne strane su saglasne da se prijem izvrši zapisnički u prisustvu
jednog predstavnika svake ugovorne strane.
VII
Plaćanje u skladu sa uslovima iz priložene ponude i obavljenim pregovorima sa prodavcem. Kupac ima
mogućnost plaćanja određenog postotka avansa i ostatak iznosa u jednakim mjesečnim ratama od potvrde
narudžbe, a prema dogovoru.
VIII
Ukoliko se, za vrijeme garantnog roka iz tačke 3., zapisnički utvrdi da aparat koji je prodavac isporučio ima
nedostatke ili nisu ugovorenog kvaliteta, prodavac je dužan sve uočene propuste otkloniti u roku od 15 dana
od dana sačinjavanja zapisnika, a ukoliko to ne učini u navedenom roku aparat koji je predmet reklamacije
zamijeniti će se novim.
IX
Ukoliko kupac u ugovorenom roku ne plati cijenu za isporučeni aparat obavezan je prodavcu isplatiti i
zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.
X
Na sve odnose koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivati će se odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
XI
Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju
nadležnost suda u Sarajevu.
XII
Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovorne strane, a sastavljen je u 4 primjerka od kojih
svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.
ZA INSTITUT:
_________________
Prof. dr. Kasim Bajrović
Naučni savjetnik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
309 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content