close

Enter

Log in using OpenID

BORPLASTIKA.in o

embedDownload
Kneževi Vinogradi : : listopad 2011. : : broj 35 : : godina VII. INFORMATOR TVRTKE BOR-PLASTIKA d.o.o. izlazi tromjesečno
BORPLASTIKA.in o
proizvodnim pogonima za preradu
ribe najznačajniji problem po okoliš
predstavlja otpadna tehnološka voda.
Visoki higijenski standardi vezani za
preradu ribe zahtijevaju uporabu velikih
količina svježe vode i energije. S tim je
naravno u izravnoj vezi i ispuštanje
značajnih količina otpadnih tehnoloških
VODE organskim i
voda kojeOTPADNE
su opterećene
čvrstim tvarima.
Predloženo tehničko-tehnološko
rješenje za pročišćavanje otpadnih
tehnoloških voda odnosi se na otpadne
RB.
1.
2.
3.
4.
POKAZATELJ
pH
KPK
BPK5
Ulja i masti
tehnološke vode tvornice za preradu
morske ribe, sa ispuštanjem
pročišćene vode u sustav javne
odvodnje (gradska kanalizacija).
Prema Pravilniku o graničnim
vrijednostima emisija otpadnih voda
(NN broj 87/10), granične vrijednosti
pokazatelja u otpadnim vodama koje
se ispuštaju u sustav javne odvodnje
dane su u Tablici 1.
Ulazni parametri:
- prosječne očekivane vrijednosti
organskog i kemijskog opterećenja:
KPK = 4 000 mg O2/l
BPK5 = 2 000 mg O2/l
JEDINICA
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
VRIJEDNOST
6,5 – 9,5
700
250
100
Slika 1. Tehnološka shema
Glavna 2 • 31309 Kneževi Vinogradi
Centrala: + 385 31/730-881 • Fax: +385 31/732-104
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ulaz otpadne vode
Automatsko sito
Prepumpno okno
Potopne pumpe
Spremnik za egalizaciju
Ekscentrična pumpa
Uređaj za flotaciju
Dozirna stanica za regulaciju
pH
Dozirna stanica koagulanata
Dozirna stanica flokulanata
pH regulacija
Puhalo
Strojna dehidracija mulja
Dozirna stanica za
polielektrolite
Ocijeđena voda iz mulja
Kontrolni ormar
Čelični kontejneri
Uređaj za aeraciju/miješanje
Ispust pročišćene vode
BORPLASTIKA
U R E Đ A J I Z A P R O Č I Š Ć AVA N J E
ao optimalno rješenje predloženo je
pročišćavanje otpadne tehnološke
vode biološko-fizikalno-kemijskim
postupkom. Za pročišćavanje otpadnih
tehnoloških voda koristiti će se bazen
za egalizaciju i biološki pred-tretman, te
uređaj za flotaciju sa tehnologijom
otopljenog zraka tip DAF (DAF Dissolved Air Flotation).
Uređaj za pročišćavanje tehnološke
otpadne vode radi potpuno automatski.
Otpadna tehnološka voda dolazi
gravitacijski do finog automatskog sita,
sa perforacijama < 4 mm. Na njemu se
iz otpadne vode izdvaja kruti otpad koji
nastaje tijekom prerade ribe radi zaštite
opreme i tehnologije koja slijedi, te radi
daljnjeg iskorištavanja tih ostataka ribe.
Ovim postupkom dolazi do smanjenja
od 10 – 15 % KPK i BPK5 u otpadnoj
vodi. Mehanički tretirana otpadna voda
odlazi zatim u prepumpno okno. Okno
je opremljeno sa dvjema potopnim
pumpama koje rade naizmjenično, te
sigurnosnim preljevom. Otpadna voda
se zatim prepumpava u bazen za
egalizaciju koji služi za biološki predtretman kao i za izjednačavanje
koncentracija nečistoća u otpadnoj
tehnološkoj vodi i ublažavanje
hidrauličkih udara, te za smanjenje
koncentracije KPK i BPK5. Vrijeme
zadržavanja otpadne vode u ovome
bazenu je oko 24 h. U njemu se vrši
intenzivno miješanje otpadne vode
pomoću aeracije sa velikim
mjehurićima zraka.
:: BORPLASTIKA.in o
O T PA D N I H VO D A - B U D U Ć N O ST P O ST O J I
U bazen se upuhuje zrak pomoću
puhala koje se nalazi u čeličnom
kontejneru koji je moguće smjestiti
iznad samog bazena. Ovim postupkom
dolazi i do oksidacije lako oksidirajućih
tvari iz otpadne vode, čime se smanjuje
vrijednost KPK na iznos od oko 1400
mg O2/l i BPK5 na iznos od oko 600 mg
O2/l. Iz bazena otpadna voda pomoću
specijalne ekscentrične pumpe odlazi u
uređaj za flotaciju. Pri tome u otpadnu
vodu se doziraju kemikalije za
koagulaciju i flokulaciju, te otpadna
voda prolazi kroz kontrolu i regulaciju
pH vrijednosti. Uređaj za flotaciju radi
sa tehnologijom otopljenog zraka (DAF
-Dissolved Air Flotation). U njemu se
uklanjaju taložive suspendirane
čestice, emulzije, masti i otopljene
koagulirajuće tvari. Uvođenjem
komprimiranog zraka u otpadnu vode
dolazi do ekspanzije otopljenog zraka u
obliku mikro mjehurića, što dovodi do
interakcije između suspendiranih tvari i
mikro mjehurića, te oni zajedno
isplivavaju na površinu. Na površini se
stvara sloj plivajućeg mulja koji se
kontinuirano uklanja pomoću strugala i
odvodi se na strojnu dehidraciju koja se
provodi pomoću filter prese. Pri tome
se u mulj dodaju polielektroliti radi
boljeg razdvajanja mulja od vode.
Predviđena količina mulja koja dnevno
nastaje u uređaju za flotaciju kreće se u
rasponu od 4 – 8 % od ukupne količine
otpadne vode, kod optimiziranog i
pravilno vođenog procesa
pročišćavanja. Mulj nastaje kao
rezultat fizikalno-kemijskog procesa
pročišćavanja otpadnih tehnoloških
voda i u sebi sadrži u najvećem dijelu
organska onečišćenja koja su
izdvojena iz otpadnih voda tijekom
pročišćavanja. Količina mulja koja pri
tome nastaje ovisi direktno o kakvoći
otpadne vode (količini onečišćujućih
tvari u otpadnoj vodi). Točna količina
mulja koja će nastajati u procesu
pročišćavanja otpadnih voda ne može
se unaprijed točno odrediti bez pilot
postrojenja, već se može dati
pretpostavka na temelju iskustva u
prošlim projektima i prema literaturnim
podacima. Pomoću uređaja za flotaciju
smanjuje se kemijsko opterećenje
otpadne vode (KPK) na iznos manji od
700 mg O2/l i organsko opterećenje
(BPK5) na iznos manji od 250 mg O2/l.
Iz uređaja za flotaciju izlazi pročišćena
otpadna voda koja se može ispuštati u
gradsku kanalizaciju.
Sva elektro-stojarska oprema može se
smjestiti u dva čelična kontejnera koja
je moguće postaviti iznad bazena za
egalizaciju. Uređaj za pročišćavanje
otpadnih tehnoloških voda opremljen je
lokalnom svjetlosnom i zvučnom
signalizacijom, te mogućom dojavom
kvarova na daljinu putem SMS poruka
na mobilni telefon (u slučaju prekida
napajanjem el. energijom, kvara
pumpi, puhala i slično).
Nakon pročišćavanja tehnoloških
otpadnih voda biološko-fizikalnokemijskim postupkom pomoću uređaja
za flotaciju, pročišćena voda
zadovoljava kriterije propisane
Pravilnikom o graničnim vrijednostima
emisija otpadnih voda (NN br. 87/10),
te se može ispustiti sustav javne
odvodnje.
Izlazni parametri:
BPK5
≤250 mg O2 /l
KPK
≤700 mg O2 /l
Ulja i masti
≤100 mg/l
Kalkulacija za potrošnju kemikalija
Tijekom rada uređaj za pročišćavanje
otpadnih tehnoloških voda troši
kemikalije koje pomažu i ubrzavaju
fizikalno-kemijske procese koje se
koriste u samome procesu
pročišćavanja.
PROIZVODNI PROGRAM: bazeni - spremnici za tekućine - separatori ulja i masti
iološki pročistači otpadnih voda - vodomjerne i kanalizacijske šahte
BORPLASTIKA
U R E Đ A J I Z A P R O Č I Š Ć AVA N J E
O T PA D N I H VO D A - B U D U Ć N O ST P O ST O J I
Kemikalije:
1. za taloženje – poli-aluminij-klorid ili
željezo(III)-klorid
potrošnja kemikalija:
0,2 – 0,3 l/1000 l otpadne vode
2. za flokulaciju – kationski ili anionski
polimeri
potrošnja kemikalija:
3-4 l/1000 l otpadne vode
3. za regulaciju pH – natrij-hidroksid
(NaOH)
potrošnja kemikalija:
0,5 l/1000 l otpadne vode
Automatsko sito
Primjeri uređaja za flotaciju
PROIZVODNI PROGRAM: bazeni - spremnici za tekućine - separatori ulja i masti
iološki pročistači otpadnih voda - vodomjerne i kanalizacijske šahte
BORPLASTIKA.in o ::
BORPLASTIKA
U R E Đ A J I Z A P R O Č I Š Ć AVA N J E
O T PA D N I H VO D A - B U D U Ć N O ST P O ST O J I
Potpisivanje sporazuma
o suradnji
Direktor Bor-plastike,
gospodin Atila Borbaš,
sudjelovao je na sastanku koji
je organiziran u suradnji
Hrvatskog društva za zaštitu
voda i Mađarskog društva za
otpadne vode. Osim
upoznavanja sa mađarskim
iskustvima u planiranju,
projektiranju, izgradnji,
vođenju i održavanju uređaja
za pročišćavanje otpadnih
voda, obišlo se i nekoliko
uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda različitog
kapaciteta.
Na tom susretu, potpisan je i
sporazum o suradnji Hrvatske
i Mađarske na području
vodoopskrbe i pročišćavanja
otpadnih voda.
Bor-plastika d.o.o.
E-mail: [email protected]
www.bor-plastika.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
566 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content