close

Enter

Log in using OpenID

5 – 25 ES - AG

embedDownload
UVODNA RIJEČ
Poštovani klijenti,
Želimo da Vas obavijestimo da smo, na osnovu dosad stečenih pozitivnih iskustava, u mogućnosti
ponuditi Vam funkcionalno, kvalitetno i finansijski najpovoljnije kompletno rješenje svih faza
tretmana i pročišćavanja gotovo svih vrsta otpadnih voda, odnosno možemo Vam ponuditi:
A) Izradu Elaborata - u kojem Vam dajemo : Prijedloge rješenja načina tretmana i pročišćavanja
otpadnih voda za potrebe dobivanja vodnih dozvola i saglasnosti, za potrebe izrade studija utjecaja
na okoliš, i u svrhu zadovoljenja propisanih uslova za sticanje okolinske dozvole, i Prijedloge
radno-tehnoloških procedura i organizaciono-tehničkih rješenja za smanjenje intenziteta
zagađenja tehnoloških otpadnih voda i smanjenje ukupne produkcije tehnoloških otpadnih voda, i
sve u cilju da se postigne funkcionalan, učinkovit, praktičan i za investitore najpovoljniji mogući
tretman otpadnih voda. Ukoliko, nadležna institucija (vodna agencija, nadležno ministarstvo ili služba)
zahtijevaju Reviziju Rješenja tretmana otpadnih voda urađenu od strane za to ovlaštene projektantske
kuće, u saradnji sa našim partnerima u mogućnosti smo ispoštovati i taj uvjet i to po najpovoljnijim
cijenama.
Isto tako, sva ova naša rješenja poštuju princip – In Situ - rješavanja tretmana otpadnih voda i
bazirana su na BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoložive tehnike) i BAP (Best
Available Practices / Najbolje raspoložive prakse).
B) Consulting (koji je besplatan) u odabiru i dimenzioniranju potrebne opreme za tretman otpadnih voda
(ovo Vam možemo ponuditi u slučaju da već imate urađeno tehnološko rješenje za tretman otpadnih
voda);
C) Prodaju ISEA opreme – sistema (konfiguracija) i uređaja za tretman otpadnih voda i to zasigurno po
najpovoljnijim cijenama na tržištu u Bosni i Hercegovini;
D) Kompletnu postprodaju - servis, održavanje i montaža opreme sa ugrađenim elektro-mehaničkim
sklopovima;
Kvalitetno, u skladu sa najvišim evropskim standardima i naravno u skladu sa domicilnim i evropskim
normama – zakonima, propisima i pravilnicima, u mogućnosti smo rješavati različite vrste otpadnih
voda, kao što su:
1. otpadne vode onečišćene uljima, mastima i naftnim derivatima različitog mjesta nastanka, kao što su
benzinske pumpe, prometnice, parkinzi, površine koje se koriste za različite tehnološke procese,
tvorničke hale, te tehnološke otpadne vode iz različitih industrija, itd.;
2. otpadne vode onečišćene organskim mastima, sredstvima za pranje i čišćenje koje se pojavljuju u
kuhinjama, restoranima, menzama,te tehnološke otpadne vode u prehrambenoj industriji i drugim
industrijama, itd.;
3. otpadne vode onečišćene zadovoljavanjem osnovnih higijenskih i fizioloških potreba ljudi – fekalne i
sanitarne vode (komunalne vode) i to za sve vrste objekata;
4. mnoge vrste tehnoloških otpadnih voda opterećenih različitim zagađenjima;
5. grupa naših uređaja može vršiti denitrifikaciju, reutilizaciju otpadnih voda;
6. imamo razvijenu grupu crpnih stanica razvijenih za potrebe savladavanja visinskih razlika u nivoima
odvođenja otpadnih voda i to za oborinske vode, tehnološke vode i fekalne vode;
7. isto tako imamo razvijenu grupu pomoćnih uređaja koji se koriste kod složenijih situacija tretmana
otpadnih voda u različitim konfiguracijama, i
8. imamo dizajniranu grupu različitih spremnika za različite hemijske tekućine i vodu.
2.
Prema namjeni objekata u mogućnosti smo rješavati otpadne vode za:
1. stambene objekte svih veličina,
2. poslovne objekte svih namjena,
3. stambeno-poslovne objekte,
4. manja naselja,
5. proizvodne i uslužne obrte,
6. proizvodna i uslužna preduzeća i pogone.
OSOBINE NAŠIH SISTEMA I UREĐAJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
Naši sistemi i uređaji, pravilno odabrani i dimenzionirani, su usklađeni sa evropskim normama i
standardima, gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklađeni su sa
domicilnom, to jest legislativom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta.
Najvažniji propisi koji se odnose na oblast tretmana otpadnih voda:
Federacija Bosna i Hercegovina:
-Pravilniko o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode
prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik
(Službene Novine FBiH 50/07)
Republika Srpska:
-Pravilnik za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Sl. Gl. R. Srpske 44/01),
-Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode (SL. Gl. R. Srpske
44/01),
Brčko Distrikt:
-Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.Glasnik Distrikta Brčko 24/04, 1/05),
-Zakon o zaštiti voda (Sl.Glasnik Distrikta Brčko 25/04, 1/05),
 Naši uređaji su tipski, prefabricirani i oni su modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama
kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i
mogu biti ukopani, poluukopani, neukopani ovisno o konfiguraciji terena i prostornim mogućnostima.
 Bitna karakteristika naših uređaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost – kao
posljedica uštede vremena i novca. U ostalom, naši uređaji traju neograničeno dugo i 100% su
nepropusni i 100% su reciklirajući. Bitno je kazati da naši sistemi i biološki uređaji na bazi bioaktivnog
mulja, a u adekvatno postavljenoj i dimenzioniranoj konfiguraciji postižu takozvani drugi stepen
pročišćavanja, to jest efluent, odnosno pročišćena voda se može slobodno upustiti u prirodni recipijent
druge kategorije.
 Za sve proizvode u mogućnosti smo Vam dostaviti crteže i crteže ugradnje sistema i uređaja.
Inače iza nas stoji kompletna tehničko-tehnološka i svaka druga podrška kompanije «ISEA».
 Naši sistemi i uređaji u adekvatnoj konfiguraciji i pravilno dimenzionirani postižu izlazne
parametre efluenta u skladu sa važećim evropskim standardima i sa relevantnom legislativom.
Odabir naših uređaja:
-
projektantima pojednostavljuje, olakšava i ubrzava posao,
izvođačima pojednostavljuje i ubrzava ugradnju,
a, investitorima donosi značajne finansijske uštede.
 Javite nam se da Vam pomognemo i u fazi projektovanja, kod odabira opreme, dimenzioniranja
i konfiguracije uređaja za optimalno rješavanje Vaših potreba u skladu sa važećim propisima.
 A, kada je u pitanju cijena naše opreme, uvjerit ćete se i sami da smo zasigurno najpovoljniji
na tržištu.
Više na našim Web stranicama : www.ag-metal.net , i www.ag-metal.ba
Srdačan pozdrav i svako dobro.
3.
ISEA BIO – CRO CASA
Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja (5 – 25 ES)
Uređaj BIO CRO CASA izrađen od polietilena kao cjelina koju čine:
Ulazni dio: gdje ulaze otpadne vode kroz polipropilenske ili PVC cijevi (primarna
taložnica).
Oksidacija: otpadnih voda u posudi vrši se dodavanjem zraka pomoću kompresora,
potpuno tihog, smještenog u kućištu pored samog uređaja. Time se pospješuje
proces pročišćavanja organskih tvari aerobnim mikroorganizmima.
Areacija: otpadnih voda vrši se difuzijom zraka, u obliku sitnih balončića unutar
uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.
Taloženje/sedimentacija: krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije, vrši se u konusnoj posudi
predvidenoj za taloženje. Uređaj je dimenzioniran na način da se osigura optimalan period taloženja, u odnosu na
predviđenu količinu otpadnih voda.
Namjena: za sve stambene i poslovne objekte i objekte turističkog karaktera, motele, kampove, itd. Koristi se
za pročišćavanje sanitarnih (komunalnih, fekalnih) otpadnih voda. Uloga mu je pročišćavanje otpadnih voda
do dozvoljenog stepena za upuštanje u prirodni vodotok ili upojno drenažni bunar (drugi stepen pročišćavanja).
Bio - Cro Casa – uređaj na bazi aktivnog mulja
Šifra
Uređaj
ES Taložnik
Ureađaj
Kompresor dužina
širina
visina
h-ul
h-iz
O ul/iz
9300 BIO-CRO CASA 1
5
tal 1600
bio cro 1500
30 W
260 cm 120 cm 160 cm
133 cm 123 cm 125 mm
9301 BIO-CRO CASA 2
10
tal 2000
bio cro 2000
40 W
260 cm 120 cm 200 cm 173 cm 163 cm 125 mm
9302 BIO-CRO CASA 3
15
tal 2000
bio cro 3000
55 W
300 cm 160 cm 200 cm 152 cm 142 cm 125 mm
9303 BIO-CRO CASA 4
20
tal 5000
bio cro 4000
80 W
340 cm 160 cm 240 cm 202 cm 192 cm 160 mm
9304 BIO-CRO CASA 5
25
tal 5000
bio cro 5000
80 W
370 cm 190 cm 240 cm
181 cm 171 cm 160 mm
Taložnik je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 122554:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO- Uređaj
je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); BAS EN
12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT)
Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde
za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.
ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.
Svakih šest mjeseci osigurajte odvoz suvišnog mulja od strane nadležne organizacije.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
4.
ISEA COMPACT
Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja (25 – 65 ES)
Ovaj uređaj se u pravilu spaja sa uređajem za predtretman otpadnih voda –
odgovarajućom primarnom taložnicom, čineći time kompaktnu konfiguraciju.
Compact je uređaj s aktivnim muljem izrađen od polietilena kao cjelina koju čini:
Ulazni dio: gdje ulaze otpadne vode kroz polipropilenske ili PVC cijevi.
Oksidacija: otpadnih voda u ulaznoj posudi, odvija se dodavanjem zraka iz
kompresora, potpuno tihog, smještenog u zasebnom vanjskom kućištu. Time se
pospješuje proces pročišćavanja organskih tvari aerobnim mikroorganizmima.
Areacija: otpadnih voda, vrši se difuzijom zraka, u obliku sitnih balončića unutar
uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.
Taloženje/sedimentacija: krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije, vrši se u konusnoj posudi
predviđenoj za taloženje. Uređaj je dimenzioniran na način da se osigura optimalni period taloženja, u odnosu na
predviđenu količinu otpadnih voda.
Kloriranje: vrši se pri izlazu voda iz uređaja, pomoću tablete aktivnog klora smještene u zasebnom kućištu ispred
izlazne cijevi.
Namjena: za sve stambene i poslovne objekte i objekte turističkog karaktera, motele, kampove, itd. Koristi se za
pročišćavanje sanitarnih (komunalnih, fekalnih) otpadnih voda. Uloga mu je pročišćavanje otpadnih voda do
dozvoljenog stepena za upuštanje u prirodni vodotok ili upojno drenažni bunar (drugi stepen pročišćavanja).
Compact uređaj na bazi aktivnog mulja u konfiguraciji sa odgovarajućom primarnom taložnicom
Šifra
Proizvod Korisnici
d
(E.S.)
(cm)
š
(cm)
v
(cm)
Hul
(cm)
Hiz Oul Oiz Masa Snaga
(cm) (mm) (mm) (kg) (W)
8015
F.A.6
25-35
460
215
230
173
168
160
160
200
85
8016
F.A.7
35-45
460
215
275
217
212
160
160
250
1100
8018
F.A.9
45-65
460
215
315
251
246
160
160
300
1500
Primar. taložnica je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-
4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). Compact
je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); BAS EN
12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT)
Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde
za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.
ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.
Svakih šest mjeseci osigurajte odvoz suvišnog mulja od strane nadležne organizacije.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
5.
POLI 1
Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja (50 – 200 ES)
Uređaj za biološko pročišćavanje s aktivnim muljem i potpunom oksidacijom
POLI 1, izrađen je od polietilena, a sastoji se od dva modula:
Modul za oksidaciju u kojem se uz konstantni dovod zraka pomoću vanjskog
kompresora pospješuje areacija otpadnih voda.
Modul za taloženje /sedimentaciju je posuda konusnog oblika u kojoj je
Smješten Air–Lift sistem od PVC cijevi, opremljen ventilom za regulaciju s kojim omogučava povratak mulja u modul
oksidacije. U sklopu uređaja je i električna komandna ploča opremljena sa zidnim ormaričem od PVC-a.
Namjena: za veće stambene objekte, naselja, hotele, poslovne objekte motele, kampove, itd. Koristi se za pročišćavanje
sanitarnih (komunalnih, fekalnih) otpadnih voda. Uloga mu je pročišćavanje otpadnih voda do dozvoljenog stepena za
upuštanje u prirodni vodotok ili upojno drenažni bunar (drugi stepen pročišćavanja).
Kao dodatna oprema, obavezna je ugradnja: rešetke za odstranjivanje krutih tvari, a moguća ugradnja separatora masti i
ulja te provedba određenog tipa dezinfekcije ovisno o vrsti recipienta. Za pogon uređaja potrebna je električna energija
snage od 1,1 do 3 kW ovisno o kapacitetu uređaja. Uređaj kapaciteta za 50 E.S priključuje se na 220 V, dok je za uređaje
većeg kapaciteta neophodan priključak na 380 V. Mogućnost: priključuje se na postojeću septičku jamu.
POLI1- s kompresorom za zrak–biološki uređaj s aktivnim muljem
Šifra
9022
Artikal
Korisnici
A
(E.S.)
(cm)
B
(cm)
C
(cm)
D
(cm)
E
(cm)
F
(cm)
Vsed
(m3)
Vox
(m3)
oul
(mm)
oiz
Snaga
(mm) (kW)
E.S. 50 (220V)
50
186
258
212
160
180
460
2,5
6
160
160
1.1
9022/1 E.S. 50 (380V)
50
186
258
212
160
180
460
2,5
6
160
160
1.1
9023
E.S. 100 (380V)
100
240
300
245
160
240
520
4
10
200
200
1.5
9024*
E.S. 150 (380V)
150
470
300
245
160
240
520
6,5
16
200
200
3
9025*
E.S. 200 (380V)
200
530
300
245
160
240
520
8
20
200
200
3
*Sistem realiziran postavom dviju paralelnih linija
Konfiguracija biološkog uređaja POLI 1 je usklađena sa zahtjevima normi
BAS EN12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i BAS EN 12566-1/A1:2005
(EN 12566-1:2000/A1:2003) i sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004i
(EN 12255-6:2002); BAS EN12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ) i
BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT)
Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane
standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.
ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.
6.
Svakih šest mjeseci osigurajte odvoz suvišnog mulja od strane nadležne
organizacije.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
TROKOMORNA SEPTIČKA JAMA (4 – 100 ES)
Trokomorna septička jama je izrađena od polietilena, sa središnjim
otvorom na vrhu, za koji je predviđen nepropusni poklopac s navojima.
Središnji otvor namijenjen je za kontrolu, te za odstranjivanje otpada i mulja.
Bočni otvor predviđen je za kontrolu. U unutrašnjosti septičke jame nalazi se
ulazna cijev od PVC-a, te izlazni odljevak od PVC-a, sa gumenom vanjskom
brtvom za ispust pročišćenih voda.
Trokomorna septička jama koristi se za objekte gdje ne postoji konstantan
dotok otpadne vode (vikendice), odnosno gdje ne postoji mogućnost priključka električne energije. Također se koristi
kao predtretman u slučaju gdje postoji kanalizacijski kolektor. Namjenjena je stambenim objektima (vikendice, izolirani
stambeni objekti), i slično.
Dimenzioniranje septičke jame - osnovni podatak za dimenzioniranje septičke jame je volumen iste (vu = q x tr),
postignut na način da se zadovolji period potreban za taloženje. U projektnoj fazi bitna je uloga odnosa površine
presjeka i korisnog volumena.
Ovisno o potrebama projektanata odnosno investitora u ponudi imamo dvokomorne, trokomorne i četverokomorne
septičke jame.
Trokomorna septička jama
Šifra Proizvod Korisnik Kapac.
(E.S.)
(m3)
0213
PC 1
5
1.5
0214
PC 2
10
3.0
0313/1 1600
15
4.8
0314
2000
20
6.0
0315
3000
30
9.0
0316
4000
40
12.0
0316/5 5000
50
15.0
0317
6000
60
18.0
0318
8000
80
24.0
0319
10000
100
30.0
š
(cm)
100
128
120
120
160
160
160
215
215
215
d
(cm)
250
250
380
380
490
490
490
650
650
650
v
(cm)
95
123
160
200
160
200
240
215
260
300
H ul
(cm)
62
99
125
175
125
175
215
173
217
251
H iz Oul Oiz
(cm) (mm) (mm)
58
110 110
96
110 110
120 125 125
170 160 160
120 160 160
170 160 160
210 160 160
168 160 160
212 160 160
246 160 160
Težina
(kg)
75
125
195
260
320
350
440
550
620
810
Septička jama je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN
12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003).
ISEA daje garanciju za odstranjivanje plivajućih tvari > 90% .
ISEA daje jamstvo za odstranjivanje taložnih tvari > 70%.
Bitno je provjeravati i svakih šest mjeseci osigurati odvoz suvišnog mulja od
strane nadležne organizacije, da nataložene tvari ne bi uzrokovale zastoj
protoka i samim time moguće anaerobne procese.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
7.
SEPTIČKA BIO JAMA (2 – 150 ES)
SEPTIČKA BIO JAMA izraĎena od polietilena, kao jedinstvena cjelina sa
središnjim otvorom na vrhu, za koji je predviĎen nepropusni poklopac s navojima.
Središnji otvor namijenjen je za kontrolu, te za odstranjivanje otpada i mulja.
U unutrašnjosti biološke jame nalazi se konusni lijevak od PVC-a promjera (ovisno o
veličini i kapacitetu jame), sa ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda od
PVC-a, promjera (ovisno o veličini jame) s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom
i odlijevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda. Ovaj se proizvod koristi za potrebe
stanovnika sa potrošnjom vode od 100 do 400 l/osobi, a izveden je od reciklirajućeg
materijala.
Preporučuje se za sakupljanje kućnih otpadnih (sanitarnih) voda. Potrebno je osigurati odvoz organskog taloga, koji
ostaje u jami nakon fizičkog (taloženja) i biološkog procesa. Na upit potrošača moguće je ugraditi naglavak za
ozračivanje.
Koristi se kao predtretman u slučaju gdje postoji kanalizacijski kolektor.
Namjena: ureĎaj za tretman otpadnih voda stambenih objekata (vikendice, kamp-kućice, montažni objekti), itd.
Septička Bio jama
Šifra Proizvod
EBS
(E.S.)
0104 BIO FAMILY 1500 5
0105 BIO FAMILY 2000 10
D
(cm)
120
120
v
(cm)
150
190
Šifra Proizvod
D
(cm)
160
160
190
190
220
220
220
v Kapac. a
b Vsed Vdig H ul H iz
(cm) (lit) (mm) (mm) (m3) (m3) (cm) (cm)
185 3000 200 400 0.8
2.0 147 142
235 4000 200 400 1.2
3.0 197 192
215 5000 200 400 1.6
4.0 177 172
255 6000 200 400 2.0
5.0 217 212
260 8000 200 400 2.6
6.5 211 206
285 9000 200 400 3.2
7.6 236 231
310 10000 200 400 4.0
7.7 261 256
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
BIO TOP 3000
BIO TOP 4000
BIO TOP 5000
BIO TOP 6000
BIO TOP 8000
BIO TOP 9000
BIO TOP 10000
EBS
(E.S.)
10-15
15-20
20-30
30-40
40-50
50-70
70-100
Kapac. A
(lit) (cm)
1500 40
2000 40
Vsed
(m3)
0.41
0.68
V dig
(m3)
1.10
1.22
Oul Oiz Težina H ul H iz
(mm) (mm) (kg) (cm) (cm)
125 125
62
128
123
125 125
83
168
163
Oul
(mm)
125
125
160
160
160
160
160
Oiz Težina
(mm) (kg)
125 106
125 136
160 166
160 210
160 278
160 330
160 405
Septička Bio jama je usklaĎena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004
(EN12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005(EN 12566-1:2000/A1:2003).
ISEA daje jamstvo za svaku instaliranu SEPTIČKU BIO JAMU: odstranjivanje taložnih
tvari >90% odstranjivanje organskih sastojaka ~50%.
Bitno je provjeravati i svakih šest mjeseci osigurati odvoz suvišnog mulja od
strane nadležne organizacije, da nataložene tvari ne bi uzrokovale zastoj protoka
i samim time moguće anaerobne procese.
ProizvoĎač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika
8.
SEPARATOR ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA
KOALESCENTNIM FILTEROM (Q=0,5-40 l/s)
Izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni
nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih
voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, ugljikovodika (nafta) i
ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za pristup
koalescentnom filteru za njegovo povremeno čišćenje i kao pristup za odstranjivanje
pijeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari) . U unutrašnjosti separatora nalazi se
konusni lijevak od PVC-a s ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda,
izlazne cijevi od PVC-a s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom i odlijevak -Toblika za ispust pročišćenih voda.
Namjena: tretman zauljenih voda–auto mehaničarske radionice i servisi, benzinske pumpe, autopraonice, velike
popločane površine, parkirališne zone, itd., te za tretman tehnoloških voda u industriji.
Separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom (Separator – K)
Šifra
Proizvod
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
TIP 400 K
TIP 800 K
TIP 1000 K
TIP 1500 K
TIP 2000 K
TIP 3000 K
TIP 4000 K
TIP 5000 K
TIP 6000 K
TIP 8000 K
TIP 9000 K
TIP10000 K
Šifra
0618
Proizvod
Q
P
(lit/sek) (m2)
0.5
50
1.0
150
1.5
250
2.0
300
3.5
500
6
600
8
750
10 1000
15 1200
20 2400
25 3000
30 3600
Kapac. D
v
(lit)
(cm) (cm)
400
80
80
600
80
120
1000
120 120
1500
120 150
2000
120 190
3000
160 185
4000
160 235
5000
190 215
6000
190 255
8000
220 260
9000
220 285
10000 220 310
Q
P
Kapac.
D
(lit/sec) (m2)
(lit)
(cm)
TIP 15000 K 40 4500
15000
225
a
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
v
H ul
(cm) (cm)
440 400
b
Vsed H ul
(mm) (m3) (cm)
300
0.12
60
300
0.16 100
400
0.27 100
400
0.41 128
400
0.68 168
400
0.80 147
400
1.20 197
400
1.60 177
400
2.00 217
400
2.60 211
400
3.20 236
400
4.00 261
H iz o ul o iz Težina
(cm) (mm) (mm) (kg)
55
110
110
25
95
110
110
30
95
110
110
42
123
125
125
62
163
125
125
83
142
125
125 106
192
160
160 136
172
160
160 166
212
160
160 210
206
160
160 278
231
160
160 330
256
200
200 405
H iz o ul o iz Težina
(cm) (mm) (mm) (kg)
394 200
200
442
SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002
IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
9.
SEPARATOR ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA
KOALESCENTNIM FILTEROM U M-IZVEDBI (Q= 10-75 l/s)
Izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni
nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih
voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, ugljikovodika (nafta) i
ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za pristup
koalescentnom filteru za njegovo povremeno čišćenje i kao pristup za odstranjivanje
pjeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari) . U unutrašnjosti separatora nalazi se
konusni lijevak od PVC-a s ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda,
izlazne cijevi od PVC-a s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom i odlijevak -Toblika za ispust pročišćenih voda.
Namjena: tretman zauljenih voda–velike mehaničarske radionice i servisi, benzinske pumpe, velike autopraonice, velike
popločane površine, veći parkinzi, itd., te za tretman tehnoloških voda u industriji.
Separator ulja, masti i nftnih derivata sa koalescentnim filterom u M – izvedbi (Separator MK)
Šifra
0725MK
0726MK
0727MK
0728MK
0729MK
0730MK
0731MK
0618MK
Proizvod
TIP 3000 MK
TIP 4000 MK
TIP 5000 MK
TIP 6000 MK
TIP 8000 MK
TIP 9000 MK
TIP 10000 MK
TIP 15000 MK
Protok P D/dxš
v
(lit/sek) (m2) (cm) (cm)
10
15
20
30
40
50
60
75
1000
1500
2500
3500
4500
5500
6000
8500
160
160
190
190
220
220
220
225
185
235
215
255
260
285
310
440
a
b V sed Vr.i.* o ul o iz Težina H ul H iz
(mm) (mm) (m3) (m3) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm)
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400
400
400
400
400
400
0.8
1,2
1.6
2.2
2.6
3.2
4.0
5.0
2.2
2.7
3.3
5.2
7.2
7.8
8.3
9.6
160
200
200
200
250
250
300
300
160
200
200
200
250
250
300
300
106
136
166
210
278
330
405
442
143
193
173
212
202
227
251
400
138
188
168
207
197
222
246
395
SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002
IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.
10.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
OTTO – PE / SEPARATOR ULJA I NAFTNIH DERIVATA
SA KOALESCENTNIM FILTEROM
Otto-PE separator ulja i naftnih derivata, prefabriciran, izrađen od polietilena,
sastavljen od dva različita spojena odjeljka, u kojima se nalazi pjeskolov i
koalescentni filter i automatski zatvarač.
Namjena: namjenjen je prvenstveno za kišne odvode trgova i sličnih površina,
automehaničarskih radionica, benzinskih pumpi i sl. Kao i za tretman nekih vrsta tehnoloških otpadnih voda, a sastoji se
od slijedećih dijelova koje ujedno i označavaju i sam fazni proces:
Ulaz otpadnih voda–opremljen sa cijevi za rasterećenje, odnosno skretanje toka vode, a služi za prigušenje većih
vodnih naleta.
Pjeskolov–prvo okno u kojem se sakupljaju i talože najteže krute tvari i čestice, kako iste ne bi ometale procese u
slijedećim fazama.
Koalescentni filter–poboljšava i upotpunjuje proces ispiranja voda sve do odvajanja i najmanjih čestica ulja; u
standardnoj varijanti taj je filter izrađen od plastificiranog filtrirajućeg materijala.
Automatski zatvarač–naprava kojom se automatski zatvara izlazni kolektor; zahvaljujući posebnom obliku koji
začepi kolektor u trenutku kad se komora za skladištenje ulja i masti napuni.
Komora za skladištenje naftnih derivata–posuda u kojoj se sakuplja i zadržava zauljeni otpad, sve do trenutka
odstranjivanja, odnosno čišćenja.
OTTO PE – SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA SA KOALESCENTNIM FILTEROM
Šifra
0880
0881
0882
0883
Proizvod
OTTO-PE 015
OTTO-PE 030
OTTO-PE 045
OTTO-PE 060
Protok
d
(l/sec.) (mm)
1.5
3.0
4.5
6.0
1850
2100
2180
2330
š
v
Hul Hiz oul
oiz Težina
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
800
800
1000
1000
825
825
102,5
102,5
580
580
770
770
530
530
720
720
125
125
160
160
125 55
125 75
160 95
160 115
OTTO -PE zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002
IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
11.
SEPARATORI ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA
sa koalescentnim filterom, automatskim zatvaračem i
BY- PASS-om u Z – izvedbi
Separator ulja, masti i naftnih derivata u Z - izvedbi, izrađen je od linearnog
polietilena visoke čvrstoće kao jedinstvena cjelina. Opremljen sa centralnim i
sekundarnim-bočnim nepropusnim poklopcem na navoj za kontrolu. U unutrašnjosti separatora nalazi se konusni
lijevak od PVC-a, unutar kojeg se nalazi koalescentni filter, (voda prolazi koalescentnim filterom koji poboljšava i
upotpunjuje proces odvajanja masti i naftnih derivata (tj. ugljikovodika) i odjeljkom za prikupljanje zauljenog otpada.
Separator je opremljen s automatskim zatvaračem te izveden od reciklirajućeg materijala. Separator je opremljen
s By-Pass cjevovodom.
Namjena: tretman oborinskih otpadnih voda prikupljenih sa velikih površina kao što su veliki parking prostori,
autoceste, itd., tako da prihvata i pročišćava prve oborinske otpadne vode, a ukoliko se radi o enorrrmno visokom
intenzitetu padavina, da sekundarne oborinske vode koje su relativno čistije propusti kroz By- Pass prema finalnom
recipijentu.
Protok: Separator je projektovan u skladu sa normom EN (DIN) 858-1 i 858-2 i to za protoke od Q = 10 /100 l/s
pa do Q = 100 / 1000 l/s
SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005;
EN 858-1:2002 IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005;
EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I (koncentracija mineralnih
ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1.
i DIN 4040 Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih
tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati
odvoz prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata
od strane nadležne organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.
12.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
MASTOLOV ORGANSKIH MASNOĆA / PJESKOLOV
MASTOLOV/PJESKOLOV je separator organskih masnoća i deterdženata od
polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni nepropusni
poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih voda i količinu
otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, i ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni
otvor namijenjen je za kontrolu izlaznih voda, te za odstranjivanje pijeska i ostalih
krutih (neplivajućih) tvari. U unutrašnjosti mastolova nalazi se lijevak od PVC-a promjera
ovisno o veličini mastolova za ulazak otpadnih voda, te izlazni odlijevak od PVC-a sa gumenom (NEOPREN)
vanjskom brtvom, odljevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda koji se može spojiti na internu kanalizaciju kuhinje
ili menze.
Namjena: Proizvod je namijenjen za tretman otpadnih
voda kuhinja, restorana, menzi i sl. (koje mogu sadržavati
organske masnoće, deterdžente i ostale plivajuće tvari).
Može se instalirati kao pjeskolov postavljen prije ulaska
mješovitih otpadnih voda u neki od uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda s aktivnim muljem, a koristi se i kod tretmana
tehnoloških otpadnih voda u prehrambenoj i drugim vrstama
industrije.
MASTOLOV/PJESKOLOV - separator organskih masnoća i deterdženata
Šifra
Proizvod
0513
Family 125
0514
Family 250
0515
Family 350
0511/1 Family 400
0511/2 Family 800
0511/3 Family 1200
0511/4 Family 1600
0511/5 Family 2000
0511/6 Family 3000
0511/7 Family 4000
0511/8 Family 5000
0416
6000
0417
8000
0418
10000
0419
15000
0511
PC A1
0512
PC A2
EBS Obroci Kapac.
(E.S.)
(lit)
5
10
15
20
25
35
50
80
100
150
180
200
250
300
400
20
30
100
200
300
400
600
750
900
1000
1100
1500
50
100
100
200
300
400
600
1200
1600
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
15000
500
1000
dxš/D
(cm)
v
(cm)
H ul H iz o ul o iz
a
b Težina
(cm) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
60x68
60x68
60x68
80x80
80x80
120x120
120x120
120x120
160x160
160x160
160x160
215
215
215
225
100x78
128x78
62
82
100
80
120
120
160
200
160
200
240
215
260
300
440
95
123
43
63
83
62
102
95
125
175
125
175
215
177
217
251
400
73
99
40
60
80
58
97
92
120
170
120
170
210
168
212
246
394
70
96
110
110
110
110
110
110
125
160
160
160
160
160
160
200
200
110
110
110
110
110
110
110
110
125
160
160
160
160
160
160
200
200
110
110
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
100
200
200
200
200
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
310
310
9
12
15
20
23
47
67
88
107
118
148
180
200
265
405
25
41
Mastolovi/pjeskolovi ili separatori organskih i drugih masnoća i deterdženata i drugih
likvida ili abrazivnih sredstava za čišćenje, su namjenski razvijeni tipski uređaji koji
su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3.
Ovi uređaji su isto tako usklađeni sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004
(EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003).
ISEA daje garanciju za odstranjivanje plivajućih tvari > 90% .
ISEA daje jamstvo za odstranjivanje taložnih tvari > 70%.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
13.
CRPNE STANICA PRATICA I
PRATICA FAMILY
Crpna stanica PRATICA izrađena od polietilena velike čvrstoće; kao jedinstvena
cjelina; sa središnjim otvorom na vrhu, za koji je osiguran poklopac na navoj, a
namijenjen je za lakše instaliranje, te kontrolu i održavanje pumpi. Pumpe mogu biti
pojedinačne ili u paru, a mogu djelovati izmjenično ili istodobno. Sa upravljačke ploče
daje se nalog za otvaranje membrane i nepovratnog ventila. Pumpe sadrže i regulatore nivoa tekućine. Pumpe su
izrađene od različtih materijala, te mogu podignuti različite količine od 0 do 38 m3/sat, na visine od 0 do 12,5 m.
U modelima volumena 1000 i više litara za pokretanje rada pumpe u serijskoj ponudi je i električni sklop (za uređaje s
jednom pumpom), odnosno električna komandna ploča (za dvije pumpe).
Namjena: Instalirani uređaji su namijenjeni podizanju sanitarnih i ostalih
otpadnih voda, kao što su sakupljene oborinske otpadne vode, vode od ispiranja
trgova, manipulativnih površina i sl. U slučaju potrebe podizanja otpadnih voda,
koje sadrže veće krupne tvari, moguće je u proizvod ugraditi pumpe sa
rotacijskom drobilicom (za istovremeno usitnjavanje krutih tvari).
Šifra
Proizvod
dxš
(cm)
4300
4301
4302
4303
4310
4311
4312
4313
4320
4321
4322
4323
250 A1
250 A2
500 A1
500 A2
250 B1
250 B2
500 B1
500 B2
250 R1
250 R2
500 R1
500 R2
66x66
66x66
86x86
86x86
66x66
66x66
86x86
86x86
66x66
66x66
86x86
86x86
Šifra
4112
4112/1
4113
4113/1
4112/2
4112/3
4113/2
4113/3
4221
4221/1
4222
4222/1
4223
4223/1
4224
4224/1
Proizvod
TIP 1000K B1
TIP 1000K B1
TIP 1000K B2
TIP 1000K B2
TIP 2000K B1
TIP 2000K B1
TIP 2000K B2
TIP 2000K B2
TIP 1000 R1
TIP 1000 R1
TIP 1000 R2
TIP 1000 R2
TIP 2000 R1
TIP 2000 R1
TIP 2000 R2
TIP 2000 R2
v
o ul vis.diz. Protok Snaga Napon
(cm) (mm) (m) (m3/h) (kw)
(V)
75
75
85
85
75
75
85
85
75
75
85
85
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
1-6
1-6
1-6
1-6
2-9
2-9
2-9
2-9
2-20
2-20
2-20
2-20
0-5.4
0-10.8
0-5.4
0-10.8
0-14
0-28
0-14
0-28
0-7.2
0-14.4
0-7.2
0-14.4
D
(cm)
v
(cm)
visi.diz. protok
(m)
(m3/h)
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
120
120
120
120
160
160
160
160
120
120
120
120
160
160
160
160
2-10.5
2-10.5
2-10.5
2-10.5
2-10.5
2-10.5
2-10.5
2-10.5
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
2-20
0.25
0.25
0.25
0.25
0.55
0.55
0.55
0.55
1.4
1.4
1.4
1.4
0-18
0-18
0-36
0-36
0-18
0-18
0-36
0-36
0-7.2
0-7.2
0-14.4
0-14.4
0-7.2
0-7.2
0-14.4
0-14.4
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
snaga
(kw)
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.4
1.3
1.4
1.3
1.4
1.3
1.4
1.3
Pumpa
Ebara Richt
Ebara Richt
Ebara Richt
Ebara Richt
Ebara Richt
Ebara Richt
Ebara Richt
Ebara Richt
ABS-Piranha (roto)
ABS-Piranha (roto)
ABS-Piranha (roto)
ABS-Piranha (roto)
vode materijal Napon
(V)
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
fekalne
inox
inox
inox
inox
inox
inox
inox
inox
giza
giza
giza
giza
giza
giza
giza
giza
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
220
380
Ispred crpnih stanica obavezno postaviti fiksnu rešetku kao zaštitu pumpi. Dodatna oprema: optički i akustični alarmi,
pumpe-drobilice, fiksna rešetka. Moguća je isporuka ABS pumpi (Piranha) s upravljačkom automatikom.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
14.
OSTALI I S E A PROIZVODI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
FIKSNA REŠETKA
Za otklanjanje krupnog materijala
Šifra Proizvod Kap. dxš
v Pokl.
(lit.) (cm) (cm) (mm)
3501 TIPO 500 480 80x86 82.5 480
3502 TIPO 1000 850 100x106 102 580
PRIMARNA TALOŢNICA
Koristi se za predtretman
Otpadnih voda u konfiguracijama
sa drugim uređajima i sistemima
RAZDJELNO OKNO
Šifra Proizvod d
š
v
(cm) (cm) (cm)
0950 RS 500 86 80 82,5
0952 RS 1000 120 120 120
OKNO ZA APSORPCIJU ULJA
Šifra Proizvod D
v
(cm) (cm)
0922/8 250
60
82
0922/4 500
80
80
OKNO PE
Šifra Proizvod
COUNTRY – podnavodnjavanje
Ugrađuje se nakon biološkog
tretmana otpadnih voda.Namjena
je podnavodnjavanje zelenih
površina sa ukrasnom vegetacijom.
PRODUŢETAK B1
Šifra Proizvod
PRODUŢETAK ZA OTTO-PE
Šifra Proizvod
d
š
v
(cm) (cm) (cm)
0193 Otto/015/030 56 56 40
0194 Otto/045/060 66 66 40
d
š
v
(cm) (cm) (cm)
0180 Okno PE
35,5 35,5 80
0181 Produţetak 35,5 35,5 40
D v
(cm) (cm)
0190 Za Bio Family 53 40
SPREMNICI RAZLIČITOG DIZAJNA I KAPACITETA OVISNO O PREDVIĐENOJ
NAMJENI ZA VODU, RAZLIČITE TEKUĆINE I HEMIJSKE PROIZVODE
SPREMNIK TANK R
SPREMNIK SOFT
SPREMNIK TALL MEDIUM
SPREMNIK TALL STRONG
SPREMNIK TALL LIGHT
SPREMNIK TANK
15.
PLUTAJUĆI SISTEMI – polietilenske strukture za OFF-SHORE aktivnosti
PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA
Finalna konfiguracija modula je određena presjekom eliptične i
cilindrične površine što osigurava stabilnost u svim smjerovima.
Plivajući modul proizveden je procesom rotostampaggio.
Dimenzije maksimalne: 3500 x 2000 x 1000
Materijal: Superlinearni polietilen,
Specifiĉna gustoća: 935 kg/m3,
Plovna nosivost: 5325 kg,
Uzgon sa uranjanjem od 450 mm: 2400 kg,
Prosjeĉna debljina polietilena: 15 mm,
Težina plivajućeg polietilena: 365 kg
PODNI ELEMENTI ZA HODANJE
Dizajnirani su zbog razloga da se imaju čvrsti podni elementi na vrhu plutajućeg
elementa. Napravljeni su od linearnog polietilena i kompletirani sa mesinganim
pločicama, navojnim šipkama i pocinčanim čelikom za polietilenske pojaseve,
što omogućuje solidno sidrenje plutajućih elemenata.
SISTEM POVEZIVANJA
Sistem povezivanja polietilenske strukture se satoji od tri pravokutna dijela koji
su smješteni u utore pripremljene na plutajućim elementima. Profili se spajaju
sa polietilenskom strukturom sa šest ploča u obliku sidra umetanjem u za to
predviđene utore.
PODRUĈJA PRIMJENE: za vuču i polaganje cijevi preko vodenih površina, za postavljanje platformi za instaliranje
dizalica, bagera i/ili za rad, za postavljanje barijera u slučaju izlijevanja tekućih zagađivača (ekološki incidenti), za
plutajuće molove, za platforme za instaliranje vjetrenjača, u civilne svrhe kao privremeni mostovi itd.
16.
UPUTSTVO ZA UGRADNJU UREĐAJA TIPA ISEA
(shematski prikaz baziran na ugradnji Uređaja Bio–Cro Casa a primjenjuje se za ostale uređaje)
17.
AG - METAL Zenica / Tretman otpadnih voda
adresa: Zavnobiha b.b., 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel: 032 443 600; 032 443 601
fax: 032 443 610
montaža i servis opreme: 063 995 604
komercijalna pitanja: 063 995 603
tehnologije tretmana otpadnih voda: 063 995 602
e-mail: [email protected]
www.ag-metal.net
www.ag-metal.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 921 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content