close

Enter

Log in using OpenID

cjenik za ilustracije - Design Studio Bregar

embedDownload
cjenik za djela ilustracije
KonaËna cijena formira se prema konkretnom zadatku i prvenstveno ovisi o sloæenosti i koliËini naruËenih
ilustracija, te se formira i spram træiπne vrijednosti korisnika i mjestu objave i koliËini naklade. Cijene u nastavku
minimalne su ili poËetne cijene! Sve „netto” cijene bez PDV-a sadræe sve poreze i prireze na autorske honorare.
Nevedene cijene odnose se na izradbu naruËenih ilustracija. Cjene su formirane prosjeËno spram jednokratne
objave, ili za objave u ograniËenom periodu, odnosno za ograniËenu nakladu i/ili kampanju. Format ilustracija
nuædno ne mora biti mjerilo vrednovanja za ilustracije izraene na raËunalu u elektronskom obliku.
I. - NARU»ENE ILUSTRACIJE IZRA–ENE RAZNIM TEHNIKAMA
1. - VRLO ZAHTJEVNE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE ILI ILUSTRACIJE VELIKOG ZNA»AJA - veΔeg formata (npr. c.c.a. A3 formata ili veÊe)
Zahtjevnije airbrush (ZraËni kist) ilustracije, neke druge klasiËne likovne tehnike, obrada na raËunalu i koriπtenje
montaæa na raËunalu, ili trodimenzionalne ilustracije u obliku maketa tj. instalacija
+ PDV (1.265,00 kn) = 6.765,00 kn brutto
5.500,00 kn
2. - VRLO ZAHTJEVNE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE/ZAHTJEVNE ILUSTRACIJE VELIKOG ZNA»AJA
Zahtjevnije airbrush (ZraËni kist) ilustracije, neke druge klasiËne likovne tehnike, obrada na raËunalu i koriπtenje
montaæa na raËunalu, ili trodimenzionalne ilustracije u obliku maketa tj. instalacija
A - vrlo zahtjevne „autorske” ilustracije ili ilustracije velikog zna»aja - manjeg formata (do A4 formata)
odnosno iznimno
B - zahtjevne ilustracije ili ilustracije velikog zna»aja sa zadanim elementima - veΔeg formata (c.c.a. A3 formata)
4.350,00 kn + PDV (1.000,50 kn) = 5.350,50 kn brutto
3. - ZAHTJEVNE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE ILI ILUSTRACIJE VELIKOG ZNA»AJA SA ZADANIM ELEMENTIMA
- manjeg formata (do A4 formata)
Airbrush tehnika (ZraËni kist) ili neke druge klasiËne likovne tehnike, ili obrada na raËunalu
3.750,00 kn + PDV (862,50 kn) = 4.612,50 kn brutto
4. - JEDNOSTAVNIJE AIRBRUSH (ZraËni kist) ILUSTRACIJE
SA ZADANIM ELEMENTIMA I SA KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM (c.c.a. A4 formata)
2.400,00 kn + PDV (552,00 kn) = 2.952,00 kn brutto
5. - VRLO JEDNOSTAVNE AIRBRUSH (zraËni kist) ILUSTRACIJE
SA ZADANIM ELEMENTIMA I SA KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM,
ILI JEDNOSTAVNIJE „AUTORSKE” ILUSTRACIJE SLI»NIH TEHNIKA (c.c.a. A4 formata)
1.600,00 kn + PDV (368,00 kn) = 1.968,00 kn brutto
6. - REALISTI»NE VRLO ZAHTJEVNE ILUSTRACIJE VRLO KOMPLEKSNE KOMPOZICIJE
- veÊeg formata - vlastito vienje teme
Vrlo zahtjevna ilustracija neke povijesne ili drugaËije scene, tj. kompleksne kompozicije s mnogo likova ili
nekoliko likova i viπe vozila, zrakoplova, tj. plovila, odnosno prikaz neke bitke.
Izradba vrlo zahtjevnog zemljovida.
Airbrush (ZraËni kist) ili neke kombinirane tehnike, bilo ilustracija raena “klasiËnim” tehnikama, bilo raËunalom
tehnikom.
+ PDV (1.000,50 kn) = 5.350,50 kn brutto
4.350,00 kn
7. - REALISTI»NE ILUSTRACIJE KOMPLEKSNE KOMPOZICIJE
- velikog formata
Kompleksna ilustracija neke povijesne ili drugaËije scene, tj. kompleksnije kompozicije s viπe likova ili nekoliko
likova i pojedinim vozilom, zrakoplovom, tj. plovilom, odnosno prikaz neke bitke i sl.
Airbrush (ZraËni kist) ili neke kombinirane tehnike, bilo ilustracija raena “klasiËnim” tehnikama, bilo raËunalom
tehnikom.
+ PDV (862,50 kn) = 4.612,50 kn brutto
3.750,00 kn
cjenik za djela grafiËkog oblikovanja
8. - „AUTORSKE” VI©EBOJNE ILUSTRACIJE
- A4 formata i manje
KlasiËne tehnike kolaæa, ploπnog bojenja ili obrade na raËunalu
1.200,00 kn + PDV (276,00 kn) = 1.476,00 kn brutto
9. - VI©EBOJNE ILUSTRACIJE
SA ZADANIM ELEMENTIMA I SA KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM, ILI JEDNOSTAVNIJE ILUSTRACIJE
- A4 formata i manje
KlasiÊne tehnike kolaæa, ploπnog bojenja ili obrade na raËunalu.
850,00 kn + PDV (195,50 kn) = 1.045,50 kn brutto
10. - REALISTI»NA ILUSTRACIJA FIGURE (do c.c.a. A3 formata)
Airbrush (ZraËni kist) i/ili kombinirane slikarske tehnike.
Uglavnom ilustracije s tematikom iz militarije koje prikazuju vojnike u odreenim povijesnim odorama ili
neπto sliËno.
+ PDV (368,00 kn) = 1.968,00 kn brutto
1.600,00 kn
11. - TEHNI»KI KOLOR-PROFIL (do c.c.a. A3 formata)
Airbrush (ZraËni kist) i/ili neka kombinirane tehnike, bilo ilustracija raena “klasiËnim” putem, bilo raËunalom.
TehniËki kolor-profil pojedinog oruæje, vozila, broda ili zrakoplova, odnosno (vojnog) tehniËkog sredstva.
PoËetna cijena iznosi
+ PDV (368,00 kn) = 1.968,00 kn brutto
Cijena svakog slijedeÊeg profila, izvedenog iz prethodnog osnovnog, (ovisno o teæini prikaza tlocrta,
nacrta ili bokocrta i o ponavljanju iskoristivih elemenata) iznosi od
do
vrijednosti osnovnog poËetnog.
1.600,00 kn
50%
70%
12. - TEHNI»KI NACRT (do c.c.a. A3 formata)
TehniËki prikaz nekog vozila ili ureaja, bez obzira na tehniku
PoËetna cijena iznosi 385,00 kn + PDV (88,550 kn) = 473,55 kn brutto
Cijena svakog slijedeÊeg nacrta, izvedenog iz prethodnog osnovnog, (ovisno o teæini prikaza i o ponavljanju
iskoristivih elemenata) iznosi 70% vrijednosti osnovnog poËetnog.
13. - IZRADA ZEMLJOVIDA
KlasiËne tehnike ili kompjutorska grafika
PoËetna cijena iznosi 850,00 kn + PDV (195,50 kn) = 1.045,50 kn brutto
14. - PLO»A KOJA PRIKAZUJE JEDNOSTAVNIJI PRIKAZ NEKOG ZNAKOVLJA (do A3 formata)
Airbrush (ZraËni kist) ili neka kombinirana tehnike, bilo ilustracija raena “klasiËnim” putem, bilo raËunalom.
Izradba ploËe (“table”) oznaka (npr. ploËa s Ëinovima), odnosno odreeni grafiËke sheme ili prikazi.
PoËetna cijena iznosi
+ PDV (195,50 kn) = 1.045,50 kn brutto
850,00 kn
15. - OBLIKOVANJE ZAHTJEVNIJEG GRAFIKONA, ILI IZRADBA CRTEÆA VRLO ZAHTJEVNOG SADRÆAJA
KlasiËne tehnike ili kompjutorska grafika
PoËetna cijena iznosi 750,00 kn + PDV (172,50 kn) = 922,50 kn brutto
16. - OBLIKOVANJE JEDNOSTAVNIJEG GRAFIKONA ILI IZRADBA CRNO-BIJELOG CRTEÆA (veÊeg formata)
KlasiËne crtaËke grafiËke tehnike ili kompjutorska grafika
385,00 kn + PDV (88,550 kn) = 473,55 kn brutto
17. - „AUTORSKE” VINJETE
Vinjeta, shematski prikaz, crteæ, tabela i sl.
KlasiËne crno-bijele ili viπebojne tehnike ili obrade na raËunalu.
+ PDV (88,550 kn) = 473,55 kn brutto
385,00 kn
18. - JEDNOSTAVNIJA VINJETA SA ZADANIM ELEMENTIMA, KONKRETNOM IDEJOM ILI KONCEPTOM
Vinjeta, shematski prikaz, crteæ, tabela i sl.
KlasiËne crno-bijele ili viπebojne tehnike ili obrade na raËunalu
+ PDV (57,50 kn) = 307,50 kn brutto
250,00 kn
cjenik za djela grafiËkog oblikovanja
19. - IZRADA KNJIGE SNIMANJA/STORY-BOARD
KlasiËne tehnike crn-obijeli crteæ i/ili akvarelno obojeno
PoËetne cijene;
A - crno-bijeli crteæ jednog kadra/sliËice
100,00 kn + PDV (23,00 kn) = 123,00 kn brutto
B - viπebojni crteæ (crno-bijeli crteæ + bojenje) jednog kadra/sliËice
120,00 kn + PDV (27,60 kn) = 147,60 kn brutto
C - skeniranje 3 kadra/sliËice (jedne ploËe/”table”)
35,00 kn + PDV (8,05 kn) = 43,05 kn brutto
Sve originalne ilustracije, autorovo su neotuivo vlasniπtvo!
II. - OSTALE USLUGE
1. - DOPUNSKI TRO©KOVI
Razni dopunski troπkovi, dorade, tehniËki poslovi, izradba eventualne grafiËke pripreme, te djela za koja je
iz raznih razloga nemoguÊe unaprijed izraziti cijenu, naplaÊuju se prema vrijednosti radne satnice. Vrijednost
jednog kreativnog radnog sata minimalna je poËetna cijena za jednostavnije poslove.
Vrijednost jednog kreativnog radnog sata iznosi
kn + PDV (46,00 kn) = 246,00 kn brutto
200,00
2. - PRAVO OBJAVE GOTOVIH ILUSTRACIJA I PRAVO OBJAVE U PONOVLJENIM NAKLADAMA
Autorska naknada za ponovljeno pravo objave, veÊ ranije po narudæbi izraenih i objavljenih ilustracija i onih
gotovih ilustracija u vlasniπtvu autorovih autorskih prava, naplaÊuju se dodatno.
Ovisno o træiπnoj vrijednosti korisnika, te o mjestu i koliËini naklade poËetna minimalna
cijena jest c.c.a.
vrijednosti odabrane ilustracije.
20%
3. - EKSKLUZIVNO PRAVO OBJAVE (u rijetkim sluËajevima, kada autor na isto pristane)
Pri korisnikovom ekskluzivnom pravo objave ilustracije, autor viπe nesmije treÊoj strani prodati prava objave.
Vrijednost pojedine ilustracije uveÊava se minimalno dvostruko, odnosno za 50% u iznimnim sluËajevima.
4. - OTKUP ORIGINALNIH ILUSTRACIJA (ako se radi o klasiËnim, rukom raenim djelima)
Pojedine originalne ilustracije, koje je autor voljan prodati, naplaÊuju se prema dogovoru, odnosno po cijeni
koja je uz iste istaknuta, bilo na autorovim web stranicama ili drugdje.
5. - IZRADBA OP©IRNIJE NARU»ENE PONUDE
Korisnik i autor sklapaju suradnju i potpisuju autorski ugovor koji se poziva na OpÊe uvjete poslovanja DESIGN
STUDIJA BREGAR, na Cjenik usluga DESIGN STUDIJA BREGAR (za dizajn i ilustracije) i na troπkovnike i/ili ponude
koje korisniku autor prethodno predoÊuje, a korisnik ih odobrava. Na zahtjev korisnika, ili ako priroda
posla/zadatka to zahtjeva, autor moæe ponuditi opπirnu, zahtjevnu ciljanu ponudu koja se naplaÊuje minimalno
kn + PDV (80,50 kn) = 430,50 kn brutto
350,00
6. - DNEVNICA
350,00 kn + PDV (80,50 kn) = 430,50 kn brutto
U Zagrebu, sijeËnja 2010. god.
Tihomir Bregar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content