close

Enter

Log in using OpenID

1 Na temelju članka 16. točke 3. Statuta HAMAG INVEST

embedDownload
Na temelju članka 16. točke 3. Statuta HAMAG INVEST-a, radi provedbe djelatnosti iz članka
13. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Uprava
HAMAG INVEST-a donosi, a Upravni odbor na 49. sjednici Upravnog odbora, dana
03.04.2014. daje suglasnost na
II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O IZDAVANJU JAMSTAVA
HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE
Članak 1.
U Pravilniku o izdavanju jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo od 02.08.2011. i
10.07.2013. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), naziv „Hrvatska agencija za malo gospodarstvo“
mijenja se u odgovarajućem padežu u naziv „Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i
investicije“.
Članak 2.
Mijenja se naziv Pravilnika koji je glasio: „Pravilnik o izdavanju jamstava Hrvatske agencije
za malo gospodarstvo“ u „Pravilnik o izdavanju jamstava Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo i investicije“.
Članak 3.
Podjela Pravilnika na:
 I. DIO, Opće Odredbe
 II. DIO, 1. POGLAVLJE, Vrste jamstava
 II. DIO, 2. POGLAVLJE, Jamstva koja sadrže državnu potporu - Posebna područja
financiranja
 III. DIO
se mijenja, te se Pravilnik dijeli na:
 I. DIO, UVODNE ODREDBE
 II. DIO, JAMSTVA KOJA SADRŽE DRŽAVNU POTPORU - POSEBNA
PODRUČJA FINANCIRANJA
 III. DIO
Članak 4.
Briše se: „PRILOG I. DEFINICIJA ISTRAŽIVANJA (TEMELJNO ISTRAŽIVANJE,
PRIMIJENJENO ISTRAŽIVANJE, RAZVOJNO ISTRAŽIVANJE“) koji je bio sastavni dio
Pravilnika, s obzirom da su definicije istraživanja sada sadržane u članku 4. Pravilnika pod
nazivom „Definicije“ i člancima koji su povezani s istraživačkim ulaganjima.
Članak 5.
Mijenja se članak 1. na način da se u stavku (2) dodaje europska regulativa na temelju koje
HAMAG INVEST izdaje jamstva, tako da stavak (2) sada glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
(2)
Prilikom izdavanja jamstava koja sadrže državne potpore sadržane u ovom
Pravilniku HAMAG INVEST postupa sukladno odredbama ovog Pravilnika, Zakona o
poticanju razvoja malog gospodarstva, sukladno važećim propisima o državnim potporama
1
kojima se to pitanje uređuje nacionalnim propisima i sukladno odredbama Uredbe
Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija
potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora
(Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (32008R0800, SL L
214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 od 29. studenog 2013. o
izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine primjene (Službeni list
Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.).
Iza stavka (3), dodaju se stavci (4) i (5) koji glase:
(4)
Intenziteti i opravdani troškovi navedeni u II. Dijelu ovog Pravilnika sukladni su
intenzitetima i opravdanim troškovima propisanim u člancima 13.,15.,18.,21.,22.,23.,
31.,32.,33.,35. i 36. Uredbe Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o
ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u
primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst
značajan za EGP) (32008R0800, SL L 214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br.
1224/2013 od 29. studenog 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s
razdobljem njezine primjene (Službeni list Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.),
ovisno o tome za koje područje financiranja se dodjeljuje jamstvo.
(5)
Jamstva se mogu izdavati u okviru jamstvenog potencijala HAMAG INVEST-a
koji iznosi 2 milijarde kuna te isti predstavlja gornju granicu do koje HAMAG INVEST
može stvarati potencijalne obveze u obliku jamstava (isti ne predstavlja deponirani
novac). Na godišnjoj razini u državnom proračunu osigurava se iznos za isplatu
jamstava u slučaju aktivacije izdanih jamstava (godišnji iznosi se razlikuju ovisno o
proračunskoj godini). U državnom proračunu za 2014. godinu osigurano je
40.000.000,00 kuna za isplatu jamstava.
Članak 6.
U članku 2., u stavku (1) iza riječi „poduzetnicima“ i „poduzetnici“ dodaje se riječ:
„/poduzeća“ u odgovarajućem padežu.
Mijenja se stavak 3. točka 1) na način da se dodaje europska regulativa kojom se uređuje
pitanje veličine Poduzetnika, tako da stavak 3. točka 1) sada glasi(podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene:
1) ne zadovoljavaju kriterije sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog
gospodarstva, Uredbi Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju
određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka
87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP)
(32008R0800, SL L 214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 od 29.
studenog 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine
primjene (Službeni list Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.)
U članku 2., mijenja se stavak 4. na način da se dodaje europska regulativa kojom se
uređuje pitanje veličine Poduzetnika, tako da stavak 4. sada glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
(4)
Veličina poduzetnika utvrđuje se sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6.
kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa
zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom
izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (32008R0800, SL L 214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe
Komisije (EU) br. 1224/2013 od 29. studenog 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008
2
u vezi s razdobljem njezine primjene (Službeni list Europske unije L 320/22 od 30.11.
2013.).
Članak 7.
Iznad članka 3. naziv „Vrste jamstava“ mijenja se u: „ Vrsta jamstva“.
U članku 3. mijenja se stavak 1. na način da sada glasi: (podebljani dio teksta odnosi se
na izmijene):
(1)
U cilju poticanja razvoja malog gospodarstva, HAMAG INVEST izdaje jamstva koja
sadrže državne potpore navedene u II. Dijelu ovog Pravilnika za posebna područja
financiranja za kredite koje su poduzetnicima odobrili kreditori, u okviru Programa HAMAG
INVEST-a.
Briše se stavak 2. jer Pravilnik ne sadrži odredbe o potporama male vrijednosti.
U stavku 3. riječi: „2. Poglavlju“ brišu se.
Članak 8.
Iza članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi:
Definicije
Članak 4.
Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se slijedeće definicije:






„potpora“ znači svaka mjera koja ispunjava kriterije utvrđene u članku 87.stavku 1.
Ugovora
„intenzitet potpore“ znači iznos potpore izražen kao postotak opravdanih troškova
„mali i srednji poduzetnici“ znači poduzetnici koji ispunjavaju uvjete iz Zakon o
poticanju razvoja malog gospodarstva , Preporuke EK 2003/361/EC od 06.05.2003. i
Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju
određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka
87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za
EGP)(32008R0800, SL L 214, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 od
29. studenog 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine
primjene (Službeni list Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.)
„materijalna imovina“ znači imovina vezana uz zemljište, građevine i postrojenja,
strojeve i opremu; u sektoru prometa prijevozna sredstva i oprema smatraju se
prihvatljivom imovinom, osim kad se odnose na regionalne potpore i cestovni teretni i
zračni promet
„nematerijalna imovina“ znači imovina koja nastaje prijenosom tehnologije,
stjecanjem patentnih prava, licenci, tehnološkog znanja i iskustva (know - how) ili ne
patentiranog tehničkog znanja
„broj zaposlenika“ znači broj godišnjih jedinica rada, odnosno broj zaposlenih na
puno radno vrijeme u godini dana, dok se posao sa skraćenim radnim vremenom i
sezonski posao računaju kao dio godišnje jedinice rada
3

„radna mjesta izravno otvorena projektom ulaganja“ znači radna mjesta u vezi s
djelatnošću na koju se odnosi ulaganje, uključujući radna mjesta otvorena slijedom
povećanja stope iskoristivosti kapaciteta koji je nastao ulaganjem
 „trošak plaća“ znači ukupni iznos koji korisnik potpore mora platiti za predmetna
radna mjesta, a koji se sastoji od: bruto plaća prije poreza, obveznih doprinosa kao
što su doprinosi za socijalno osiguranje i troškova dječje skrbi i skrbi za roditelje
 „veliki projekt ulaganja“ znači ulaganje u osnovna sredstva s opravdanim troškovima
iznad 50 milijuna eura, izračunatima prema cijenama i tečajevima na datum dodjele
potpore. Veliki projekt ulaganja smatra se jedinstvenim projektom ulaganja ako isti
poduzetnik ili poduzetnici provode ulaganje unutar razdoblja od tri godine, a ulaganje
se sastoji od dugotrajne imovine strukturirane na ekonomski nerazdvojiv način
 „temeljno istraživanje“ je eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno kako
bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez
vidljive izravne primjene u praksi






„industrijska istraživanja“ je planirano istraživanje ili kritično istraživanje s ciljem
stjecanja novog znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga
odnosno za postizanje znatnog poboljšanja u postojećim proizvodima, procesima ili
uslugama. Sastoji se od proizvodnje dijelova za složene sustave, što je nužno
za primijenjena istraživanja, posebno za vrednovanje općenitih tehnologija, uz
izuzeće prototipova
„eksperimentalni
razvoj“ je stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i korištenje
postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i
vještina u svrhu izrade planova i aranžmana ili dizajna novih, promijenjenih ili
poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. Ovo također
može uključivati,
primjerice,
druge
djelatnosti
za
konceptualno definiranje, planiranje i
dokumentiranje novih proizvoda, procesa ili usluga. Ove djelatnosti također mogu
sadržavati proizvodne nacrte, crteže, planove i ostalu dokumentaciju, uz uvjet da
nisu namijenjeni komercijalnoj uporabi
„poljoprivredni proizvodi” znači: (a) proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim
proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 104/2000, (b)
proizvodi zavedeni pod KN oznakama 4502, 4503 i 4504 (proizvodi od pluta) i (c)
proizvodi koji oponašaju ili zamjenjuju mlijeko i mliječne proizvode, kako je
navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007
„prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svako djelovanje na poljoprivrednom
proizvodu koje rezultira proizvodom koji je također poljoprivredni proizvod, osim
djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili
biljnih proizvoda za prvu prodaju
„stavljanje poljoprivrednih proizvoda u promet” znači držanje ili izlaganje s ciljem
prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja u promet,
osim kada primarni proizvođač prvi put prodaje proizvod preprodavateljima i
prerađivačima i osim svih djelatnosti u vezi s pripremom proizvoda za takvu prvu
prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja poljoprivrednik smatra se
stavljanjem u promet ako se odvija u zasebnim za to osiguranim prostorijama
„sektor čelika” znači sve djelatnosti vezane uz proizvodnju jednog ili više sljedećih
proizvoda:(a) sirovo željezo i ferolegure: sirovo željezo za proizvodnju čelika,
ljevaonice i drugo sirovo željezo, zrcalno željezo i visokougljični feromangan, bez
drugih ferolegura; (b) sirovi i poluzavršeni proizvodi od željeza, običnog čelika ili
specijalnih čelika: tekući čelik izliven ili neizliven u ingote, uključujući ingote za
kovanje poluzavršenih proizvoda: blumovi, gredice i ploče; limene šipke i šipke od
bijelog lima; široki toplo valjani kolutovi, osim proizvodnje tekućeg čelika za lijevanje
iz malih i srednjih ljevaonica;(c) toplo valjani konačni proizvodi od željeza, običnog
čelika ili specijalnih čelika: tračnice, pragovi, vezice, podložne ploče, grede, teški
profili 80 mm i više, žmurje, šipke i profili ispod 80 mm i ploče ispod 150 mm, žičane
4








šipke, okrugli i kvadratni dijelovi za cijevi, toplo valjani obruči i trake (uključujući trake
za cijevi), toplo valjani lim (presvučeni i nepresvučeni), ploče i lim debljine 3 mm i
više, univerzalne ploče 150 mm i više, osim žica i proizvoda iz žice, svijetlih šipki i
željeznih odljeva; (d) hladno valjani konačni proizvodi: kositreni lim, mat lim, crni lim,
pocinčani lim, drugi presvučeni limovi, hladno valjani limovi, električni limovi i trake,
namijenjeni proizvodnji bijelog lima, hladno valjani limovi u kolutovima i trakama; (e)
cijevi: sve bešavne čelične cijevi, varene čelične cijevi s promjerom preko 406,4 mm;
„sektor umjetnih vlakana” znači: (a) ekstruzija/tkanje svih generičkih vrsta vlakana i
pređe na temelju poliestera, poliamida, akrila ili polipropilena, za bilo koju krajnju
uporabu; ili (b) polimerizacija (uključujući polikondenzaciju), ako je uključena u
ekstruziju kod upotrijebljenih strojeva; ili (c) svaki prateći postupak koji je povezan s
istovremenom ugradnjom funkcije ekstruzije/tkanja, koju provodi budući korisnik ili
drugi poduzetnik iz grupacije kojoj pripada, a koji je u toj posebnoj poslovnoj
djelatnosti u smislu upotrijebljenih strojeva obično uklopljen u takvu funkciju
„zaštita okoliša” znači svako djelovanje kojim se ublažava i sprečava šteta fizičkom
okolišu ili prirodnim resursima nastala slijedom djelatnosti korisnika, kojim se
smanjuje rizik takve štete ili koji vodi učinkovitijem korištenju prirodnih resursa,
uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije;
„mjere štednje energije” znači djelovanja koja poduzetnicima omogućavaju
smanjenje količine korištene energije, posebno u njihovom poslovnom ciklusu
„standard Zajednice” znači: (a) obvezni standard Zajednice koji postavlja razine koje
pojedini poduzetnici moraju doseći u smislu zaštite okoliša; ili (b) obvezu, prema
Direktivi 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 24, 29.01.2008.), korištenja
najboljih dostupnih metoda na način naveden u najnovijim mjerodavnim podacima
koje Komisija objavljuje u skladu s člankom 17. stavkom 2. te Direktive
„obnovljivi izvori energije” znači sljedeći obnovljivi nefosilni izvori energije: vjetar,
sunce, geotermalni izvori, valovi, plima i oseka, hidroelektrane, biomasa, odlagališni
plin, plinovi postrojenja za preradu otpadnih voda i bioplin
„energija iz obnovljivih izvora energije” znači energija koju proizvode postrojenja koja
koriste samo obnovljive izvore energije, kao i udjel, izražen u kalorijskoj
vrijednosti,energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim
postrojenjima – koja također koriste konvencionalne izvore energije; uključuje
obnovljivu električnu energiju koja se koristi za punjenje sustava za skladištenje, ali
isključuje električnu energiju proizvedenu kao rezultat sustava za skladištenje
„kogeneracija” znači istovremena proizvodnja toplinske energije i električne i/ili
mehaničke energije u jednom procesu;
„visokoučinkovita kogeneracija” znači kogeneracija koja ispunjava kriterije iz Priloga
III. Direktivi 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 52, 21.02.2004. ) i
zadovoljava usklađene referentne vrijednosti učinkovitosti utvrđene Odlukom
Komisije 2007/74/EZ ( SL L 32, 06.02.2007.)
Članak 9.
Dodaje se novi članak 5. koji glasi:
Intenzitet potpore i opravdani troškovi
Članak 5.
(1)
U svrhu izračuna intenziteta potpore svi iznosi koji se koriste trebaju biti iznosi prije
svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Ako se potpora dodjeljuje u obliku različitom
od bespovratnih sredstava, iznos potpore je ekvivalent potpore u obliku subvencije.
5
(2)
Opravdani troškovi podupiru se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni i iskazani po
stavkama.
Članak 10.
Dodaje se novi članak 6. koji glasi:
Transparentnost potpora
Članak 6.
(1)
Ovaj se Pravilnik primjenjuje na transparentne potpore.
(2)
Potpore sadržane u programima jamstava smatraju se transparentnima u slučaju ako
je njihov korisnik mali ili srednji poduzetnik, a bruto ekvivalent potpore je izračunat na
temelju premija sigurne luke utvrđenih u točkama 3.3. i 3.5. Obavijesti Komisije o primjeni
članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državnu potporu u obliku jamstava, odnosno kako je to
određeno u članku 8. ovog Pravilnika.(3) Ime ili naziv korisnika i iznos potpore ne mogu
se smatrati poslovnom tajnom.
(4)
Nakon stupanja na snagu programa potpora na internetu se objavljuje cjeloviti tekst
takve mjere potpore. U objavljenom tekstu navode se uvjeti koji su utvrđeni nacionalnim
pravom i osiguravaju poštivanje mjerodavnih odredbi Uredbe Komisije (EZ) br. 800/2008 od
6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim
tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst
značajan za EGP) (32008R0800, SL L 214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br.
1224/2013 od 29. studenog 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem
njezine primjene (Službeni list Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.). Cjeloviti tekst
mjere potpore na internetu je dostupan u razdoblju dok je predmetna mjera potpore na
snazi.
Članak 11.
Dodaje se novi članak 7. koji glasi:
Učinak poticaja
Članak 7.
(1)
Ovaj Pravilnik odnosi se samo na potpore koje imaju učinak poticaja.
(2)
Za potpore koje se dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima i obuhvaćene su ovim
Pravilnikom smatra se da imaju učinak poticaja ako je, prije nego što je počeo rad na
projektu ili djelatnosti, korisnik podnio prijavu za potporu.
Članak 12.
Dosadašnji članak 5. postaje članak 8.
Iznad dosadašnjeg članka 5. dodaje se naslov: “Izračun potpore“.
6
U dosadašnjem članku 5. stavak 1. brišu se riječi: „Ukoliko poduzetnik ne ispunjava uvjete
propisane za dodjelu potpora male vrijednosti, odnosno ukoliko se ne uklapa u mogućnost
izdavanja jamstva sukladno članku 4. ovog Pravilnika“ , te sada uvodni dio stavka 1) glasi:
1)
HAMAG INVEST može poduzetniku izdati jamstvo koje sadrži državnu potporu iz II.
Dijela ovog Pravilnika, pri čemu iznos potpore u takvom jamstvu odgovara razlici između:“
Mijenja se riječ „odobrenje“ AZTN-a u „mišljenje“ AZTN-a.
U ostalom dijelu dosadašnji članak 5. ostaje neizmijenjen.
Članak 13.
Dosadašnji članak 6. koji postaje članak 9. mijenja se i glasi: (podebljani dio teksta odnosi
se na izmijene):
Potpore za mala i srednja poduzeća koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje
Članak 9.
(1)
Potpore za male i srednje poduzetnike koje se odnose na ulaganje i
zapošljavanje sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87.stavka 3.
Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako su
ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.
(2)
HAMAG INVEST može malom i srednjem poduzetniku (subjektu malog
gospodarstva) izdati jamstvo za kredit odobren za financiranje u ulaganja i u
zapošljavanje, pod uvjetom da iznos potpore u izdanom jamstvu za pojedini kredit
(intenzitet potpore), uz primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne prelazi:
1) 20% opravdanih troškova u slučaju malih poduzeća,
2) 10% opravdanih troškova u slučaju srednjih poduzeća.
(3)
Opravdani troškovi su sljedeći:
a) troškovi početnih ulaganja: ulaganja u materijalnu imovinu (imovina vezana uz zemljište,
građevine i postrojenja, strojeve i opremu) i ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja
nastaje prijenosom tehnologije stjecanjem patentnih prava, licenci, znanja i iskustva ili ne
patentiranog tehničkog znanja);
b) u sektoru prijevoza, izdaci za kupovinu prijevozne opreme smatraju se opravdanim
prihvatljivim troškom. Kad se jamstvo izdaje subjektima malog gospodarstva koji svoju
glavnu gospodarsku djelatnost obavljaju u sektorima cestovnog teretnog prometa i zračnog
prometa, kao i kad se jamstvo izdaje u režimu regionalne potpore, prijevozna sredstva i
opremu ne bi trebalo smatrati opravdanim troškovima ulaganja
c) troškovi bruto plaća za novootvorena radna mjesta povezana s ulaganjem za
dvogodišnje razdoblje, pod sljedećim uvjetima:
- otvaranje radnih mjesta treba biti vezano uz izvršenje projekta ulaganja u
materijalnu ili nematerijalnu imovinu, pri čemu radna mjesta trebaju biti otvorena u roku od
3 godine nakon dovršetka ulaganja,
- investicijski projekt treba dovesti do neto porasta broja zaposlenih kod poduzetnika, u
usporedbi s prosjekom tijekom prethodnih 12 mjeseci; i
- otvorena radna mjesta trebaju se zadržati tijekom razdoblja od najmanje 3 godine
d) ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezanog uz osnivanje novog
7
poduzetnika, širenje postojećeg poduzetnika, diversifikaciju proizvodnje poduzetnika
na nove dodatne proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom
procesu postojećeg poduzetnika
e) nabave osnovnih sredstava izravno povezanih s poduzetnikom, ako se poduzetnik
ugasio ili bi se bio ugasio da nije bio kupljen,a sredstva je kupio neovisni ulagač; u
slučaju nasljeđivanja poslovanja malog poduzeća u korist obitelji prvotnog (-ih)
vlasnika ili u korist bivših zaposlenika, uvjet da osnovna sredstva treba kupiti
neovisni ulagač ukida se.
(4)
Samo stjecanje udjela u subjektu malog gospodarstva - poduzetniku ne predstavlja
ulaganje.
(5)
Kako bi se smatrala opravdanim troškom u smislu ovog članka, nematerijalna
imovina mora zadovoljavati sve sljedeće uvjete:
(a) mora se koristiti isključivo u poduzetniku koji prima potporu;
(b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
(c) mora biti kupljena od treće strane po tržišnim uvjetima, bez da je kupac, u smislu
članka 3. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli
koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za
EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. ), u položaju ostvarivati kontrolu nad prodavateljem i
obrnuto;
(d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika barem tri godine.
Članak 14.
Članak 7. „Jamstvo koje sadrži državnu potporu za savjetodavne usluge za male i srednje
poduzetnike i za sudjelovanje na sajmovima“ briše se.
Članak 15.
Dosadašnji članak 8. koji postaje članak 10. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za projekte istraživanja i razvoja
Članak 10.
(1)
Potpore za projekte istraživanja i razvoja sukladne su sa zajedničkim tržištem
u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88.
stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. do 5. ovog članka.
(2)
HAMAG INVEST može malom i srednjem poduzetniku (subjektu malog
gospodarstva) izdati jamstvo za kredit odobren za financiranje projekata istraživanja i
razvoja, ukoliko se radi o sljedećim kategorijama istraživanja i razvoja:
a) temeljna istraživanja,
b) industrijska istraživanja,
c) eksperimentalni razvoj,
čije definicije se nalaze u članku 4. ovog Pravilnika.
Ako se projekt sastoji od različitih zadaća, svaka zadaća razvrstava se u jednu
od kategorija navedenih u prvom podstavku, ili tako da nije obuhvaćena niti jednom
8
od tih kategorija.
U slučaju potpore za projekt istraživanja i razvoja koji se provodi u suradnji
istraživačkih organizacija i poduzetnika, zbrojena potpora koja proizlazi iz izravne
pomoći javnih tijela pojedinačnom projektu i, tamo gdje to predstavlja potporu,
doprinosa istraživačkih organizacija projektu, ne smije premašiti primjenljive
intenzitete potpora za svakog poduzetnika korisnika.
(3)
Mogućnost izdavanja jamstava iz ovog članka ograničena je tako da iznos potpore u
odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz primjenu formule iz članka
8.ovog Pravilnika, ne prelazi:
a) 100% opravdanih troškova za temeljno istraživanje,
b) 60% opravdanih troškova (za srednje poduzetnike) ili 70% opravdanih troškova (za male
poduzetnike) - za industrijsko istraživanje,
c) 35% opravdanih troškova (za srednje poduzetnike) ili 45% opravdanih troškova (za male
poduzetnike) - za eksperimentalni razvoj.
(4)
Opravdani troškovi u smislu ovog članaka su:
(a) troškovi osoblja (istraživača, tehničara i drugog pomoćnog osoblja u opsegu u kojem je
ono zaposleno na istraživačkom projektu);
(b) troškovi instrumenata i opreme u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za istraživački
projekt; ako se takvi instrumenti i oprema ne koriste tijekom njihovog cijelog životnog vijeka
za istraživački projekt, opravdanima se smatraju samo troškovi amortizacije nastali u
razdoblju trajanja istraživačkog projekta, izračunati na temelju dobre računovodstvene
prakse;
(c) troškovi zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za istraživački
projekt; za zgrade, opravdanim se smatraju samo troškovi amortizacije koji se odnose na
trajanje istraživačkog projekta, izračunati na temelju dobre računovodstvene prakse; za
zemljište, opravdanim se smatraju troškovi komercijalnog prijenosa ili stvarno nastali
kapitalni troškovi;
(d) troškovi ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili
licencirani od vanjskih izvora po tržišnim cijenama, ako je transakcija izvršena nepristrani
nema naznaka dogovornog djelovanja, kao i savjetodavni troškovi i troškovi istovjetnih
usluga ako se koriste isključivo za djelatnosti istraživanja;
(e) dodatni režijski troškovi nastali izravno kao rezultat istraživačke djelatnosti;
(f) drugi troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih
proizvoda, nastali izravno kao rezultat istraživačke djelatnosti.
(5)
Za sve opravdane troškove mora se specificirati njihov udio u svakoj od kategorija
istraživanja i razvoja. Subvencionirani dio istraživačkog projekta mora biti u potpunosti
obuhvaćen
kategorijom
temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili
eksperimentalnog razvoja. Kad projekt obuhvaća različite zadatke, svaki zadatak trebao bi
se razvrstati u kategorije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili
eksperimentalnog razvoja. Takvo razvrstavanje ne mora nužno slijediti kronološki pristup
u kojem se kreće redom kroz vrijeme od temeljnih istraživanja prema djelatnostima
bližim tržištu.
Članak 16.
Dosadašnji članak 9. koji postaje članak 11. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za mala i srednja poduzeća
9
Članak 11.
(1)
HAMAG INVEST može malom i srednjem poduzetniku (subjektu malog
gospodarstva) izdati jamstvo za kredit odobren za financiranje troškova povezanih uz
prijavu i priznanje patenata i ostalih prava industrijskog vlasništva.
(2)
Potpore malim i srednjim poduzećima za troškove povezane s dobivanjem i
potvrđivanjem patenata i drugih prava industrijskog vlasništva sukladne su sa
zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze
prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom
članku.
(3)
Mogućnost izdavanja jamstava iz ovog članka ograničena je tako da iznos potpore u
odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz primjenu formule iz članka 8.
ovog Pravilnika, ne prelazi:
a)100% opravdanih troškova za temeljno istraživanje,
b) 50% opravdanih troškova (za srednje poduzetnike) ili 70% opravdanih troškova (za male
poduzetnike) - za industrijsko istraživanje,
c) 35% opravdanih troškova (za srednje poduzetnike) ili 45% opravdanih troškova (za male
poduzetnike) - za eksperimentalni razvoj.
Definicija istraživanja i razvoja nalazi se u članku 4. ovog Pravilnika.
(4)
Opravdani troškovi u smislu ovog članka su:
a) svi troškovi koji su prethodili dodjeli prava u matičnom pravnom sustavu, uključujući
troškove vezane uz pripremu, registraciju i ispitivanje prijave, kao i troškovi nastali prilikom
obnove prijave prije nego što je pravo dodijeljeno;
b) troškovi prijevoda i drugi troškovi nastali u cilju dodjele ili potvrde prava u drugim pravnim
sustavima;
c) troškovi nastali prilikom obrane valjanosti prava tijekom službenog ispitivanja
prijave i mogućeg postupka opovrgavanja, čak i ako su ti troškovi nastali nakon dodjele
prava.
Članak 17.
Dosadašnji članak 10. koji postaje članak 12. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za studije tehničke izvedivosti
Članak 12.
(1)
Potpore za studije tehničke izvedivosti kojima se pripremaju djelatnosti
industrijskih istraživanja ili eksperimentalnog razvoja sukladne su sa zajedničkim
tržištem u smislu članka 87. stavka 3. ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka
88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku.
(2)
HAMAG INVEST može malom i srednjem poduzetniku (subjektu malog
gospodarstva) izdati jamstvo za kredit odobren za financiranje studije o tehničkoj izvedivosti
koje prethode industrijskom istraživanju ili eksperimentalnom razvoju.
(3)
Mogućnost izdavanja jamstava iz ovog članka ograničena je tako da iznos potpore u
odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz primjenu formule iz članka 8.
ovog Pravilnika, ne prelazi:
10
a) 75% opravdanih troškova za studije koje su priprema za djelatnosti industrijskih
istraživanja ,
b) 50% opravdanih troškova za studije koje su priprema za djelatnost eksperimentalnog
razvoja.
(4)
Opravdani troškovi u smislu ovog čanka su troškovi studije. Definicija istraživanja i
razvoja nalazi se u članku 4. ovog Pravilnika.
Članak 18.
Dosadašnji članak 11. koji postaje članak 13. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za nova inovativna poduzeća
Članak 13.
(1)
Potpore za nova inovativna poduzeća sukladne su sa zajedničkim tržištem u
smislu članka 87.stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka
3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. do 5. ovog članka.
(2)
Korisnik je mali poduzetnik koji u trenutku dodjele potpore postoji kraće od 6
godina.
(3)
Troškovi istraživanja i razvoja kod korisnika predstavljaju najmanje 15%
njegovih ukupnih troškova poslovanja u najmanje jednoj od tri godine koje prethode
dodjeli potpore ili, u slučaju poduzetnika početnika bez prethodnog financijskog
poslovanja, u reviziji njegovog trenutačnog poslovnog razdoblja, koju je ovjerio
vanjski revizor.
(4)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz
primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti kunsku protuvrijednost od 1
milijuna eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja akta kojem se
odobrava državna potpora sadržana u jamstvu.
(5) Korisnik potporu može primiti samo jednom tijekom razdoblja u kojem se može svrstati
u mala inovativna poduzeća.
Članak 19.
Dosadašnji članak 12. koji postaje članak 14. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama
Članak 14.
(1)
Potpore za usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama
sukladne sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87.stavka 3. Ugovora i izuzete su
od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u
stavcima 2. do 6. ovog članka.
(2)
Korisnik je mali ili srednji poduzetnik.
11
(3)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet
potpore), uz primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti po
poduzetniku unutar trogodišnjeg razdoblja kunsku protuvrijednost od 200 000 EUR po
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja akta kojem se odobrava
državna potpora sadržana u jamstvu.
(4)
Pružatelj usluge mora raspolagati nacionalnom ili europskom certifikacijom.
Ako pružatelj usluge ne raspolaže nacionalnom ili europskom certifikacijom,
intenzitet potpore ne premašuje 75% opravdanih troškova.
(5)
Korisnik mora koristiti potporu za kupnju usluga po tržišnim cijenama,
odnosno ako je pružatelj usluga neprofitno društvo, po cijeni koja predstavlja pune
troškove usluge uz razumnu maržu.
(6)
Opravdani troškovi prihvatljivi za davanje jamstava u smislu ovog članka su sljedeći:
(a) u vezi usluga savjetovanja za inovacije, troškovi vezani uz: savjetovanja
uprave, tehnološke pomoći, usluga prijenosa tehnologije, usavršavanja, savjetovanja
prilikom preuzimanja, zaštite i trgovanja pravima intelektualnog vlasništva i za licencne
ugovore, savjetovanja o uporabi standarda;
(b) u vezi usluga podrške inovacijama, troškovi vezani uz: uredske prostore, baze podataka,
tehničke knjižnice, istraživanja tržišta, korištenja laboratorija, označavanja kvalitete,
testiranja i certificiranja.
Članak 20.
Članak 13. briše se.
Članak 21.
Članak 14. briše se.
Članak 22.
Članak 15. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta odnosi se na izmijene):
Regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje
Članak 15.
(1) Programi regionalnih potpora za ulaganje i zapošljavanje sukladni su sa
zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze
prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom
članku.
(2) HAMAG INVEST može izdati jamstvo malom i srednjem poduzetniku (subjektu
malog gospodarstva) za kredit odobren za projekte ulaganja (za materijalnu i nematerijalnu
imovinu i za zapošljavanje) u područja koja imaju pravo na regionalnu državnu potporu, do
gornje granice određene u karti regionalnih državnih potpora, pod sljedećim uvjetima:
a) da se ulaganje očuva u regiji koja prima potporu najmanje tri godine nakon što je cijelo
ulaganje dovršeno (navedeno ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su postali
zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana
u predmetnoj regiji tijekom minimalnog razdoblja),
12
b) da subjekt malog gospodarstva financijski doprinese najmanje 25% opravdanih
troškova (kroz vlastite resurse ili vanjsko financiranje), a koji doprinos ne sadrži ni jednu
vrstu državne potpore.
(3)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore) u ovom
članku, uz primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti iznose
dopuštenog intenziteta potpore kako slijedi:
a) 60% (za male poduzetnike) ili 50% (za srednje poduzetnike) opravdanih troškova u
prostornoj jedinici Kontinentalna Hrvatska, sukladno važećoj karti regionalnih potpora,
b) 60% (za male poduzetnike) ili 50% (za srednje poduzetnike) opravdanih troškova u
prostornoj jedinici Jadranska Hrvatska, sukladno važećoj karti regionalnih potpora.
(4)
Kada se potpora računa na temelju troškova plaća, radna mjesta trebaju biti izravno
stvorena investicijskim projektom.
Kako bi se spriječilo da veliko ulaganje bude umjetno podijeljeno u potprojekte, veliki
projekt ulaganja smatra se jedinstvenim projektom ulaganja ako isti poduzetnik ili
poduzetnici provode ulaganje unutar razdoblja od tri godine, a ulaganje se sastoji od
dugotrajne imovine strukturirane na ekonomski nerazdvojiv način.
(5)
Opravdani troškovi u smislu ovog članka su:
a) troškovi početnih ulaganja: ulaganja u materijalnu imovinu (imovina vezana uz zemljište,
građevine i postrojenja, strojeve i opremu) i ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja
nastaje prijenosom tehnologije stjecanjem patentnih prava, licenci, znanja i iskustva ili
nepatentiranog tehničkog znanja);
b) troškovi za zapošljavanje.
(6)
Intenziteti potpore iz ovog članka mogu se izračunati ili kao postotci opravdanih
materijalnih i nematerijalnih troškova ulaganja, ili kao postotci procijenjenih troškova plaća
zaposlenih osoba, izračunanih u razdoblju od dvije godine za radna mjesta izravno stvorena
projektom ulaganja, odnosno kombinacijom tih dviju metoda, uz uvjet da potpore ne
premašuju najpovoljniji iznos koji proizlazi iz primjene jednog ili drugog izračuna.
(7)
Jamstvo za nematerijalna ulaganja odobrava se pod uvjetom da se nematerijalna
imovina:
a) koristi isključivo u poduzetniku koji prima regionalnu potporu;
b) mora voditi kao imovina koja se amortizira ;
c) mora biti kupljena od treće strane po tržišnim uvjetima, bez da je kupac, u smislu
čl. 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (SL L 24, 29.01.2004.), u položaju ostvarivati
nadzor nad prodavateljem i obrnuto ;
d) je uključena u imovinu poduzetnika koji prima regionalnu potporu najmanje tri
godine.
(8)
U slučaju stjecanja poduzetnika, u obzir se uzimaju samo troškovi kupnje imovine od
treće strane, uz uvjet da je transakcija obavljena po tržišnim uvjetima. Ako je stjecanje
popraćeno drugim ulaganjem, troškovi vezani uz to ulaganje dodaju se trošku kupnje. Za
male i srednje poduzetnike ( subjekte malog gospodarstva), stečena imovina ne treba biti
nova. U slučaju preuzimanja, potrebno je oduzeti imovinu za čije je stjecanje, već
dodijeljena potpora prije kupnje. Puni troškovi ulaganja u nematerijalnu također se
mogu uzeti u obzir.
(9)
Troškovi vezani iz stjecanje imovine koja je pod najmoj, osim zemljišta i zgrada,
uzimaju se u obzir samo ako najam ima oblik financijskog lizinga i sadrži obvezu kupnje
13
imovine na kraju razdoblja najma. Za najam zemljišta ili zgrada, najam se mora nastaviti još
najmanje tri godine nakon predviđenoga datuma završetka projekta ulaganja.
Članak 23.
Članak 16. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta odnosi se na izmijene):
Potpore za ulaganje koje omogućavaju poduzetnicima da premaše standarde
Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda
Zajednice
Članak 16.
(1)
Potpore za ulaganje koje poduzetnicima omogućavaju da premaše standarde
Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku
standarda Zajednice sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka
3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su
ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku.
(2)
HAMAG INVEST može izdati jamstvo poduzetnicima, za kredit odobren za
ulaganja koja poduzetnicima omogućavaju nadilaženje standarda Europske unije (dalje u
tekstu: EU) za zaštitu okoliša ili povećanje razine zaštite okoliša u nedostatku standarda
EU.
(3)
Potpomognuto uIaganje za koje se može izdati jamstvo u smislu ovog članka mora
ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:
(a) ulaganje omogućava korisniku da poveća razinu zaštite okoliša koja proizlazi iz
njegovih aktivnosti premašivanjem primjenjivih standarda Zajednice, bez obzira na
prisutnost obveznih nacionalnih standarda koji mogu biti stroži od standarda Zajednice;
(b) ulaganje omogućava korisniku da poveća razinu zaštite okoliša koja proizlazi iz
njegovih aktivnosti u nedostatku standarda Zajednice.
(4)
Potpora se ne može dodijeliti ako je cilj poboljšanja osigurati da se poduzetnici
pridržavaju standarda Zajednice koji su već doneseni, ali još uvijek nisu na snazi još uvijek
nisu stupili na snagu u Republici Hrvatskoj.
(5)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz
primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti:
a) 55% opravdanih troškova za male poduzetnike i,
b) 45 % opravdanih troškova za srednje poduzetnike.
(6)
Opravdani troškovi u smislu ovog članka sastoje se od dodatnih troškova ulaganja
potrebnih za ostvarivanje razine zaštite okoliša iznad razine koju zahtijevaju predmetni
standardi Zajednice , ne uzimajući u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.
(7)
U smislu stavka 6., trošak ulaganja izravno povezan sa zaštitom okoliša utvrđuje se
usporedbom s protučinjeničnim stanjem: :
(a) ako se trošak ulaganja u zaštitu okoliša može jednostavno utvrditi u ukupnom trošku
ulaganja, tako precizno utvrđeni trošak vezan uz zaštitu okoliša predstavlja opravdane
troškove;
(b) u svim drugim slučajevima, dodatni troškovi ulaganja utvrđuju se usporedbom ulaganja s
protučinjeničnim stanjem bez državne potpore; ispravna protučinjenična stavka je
trošak tehnički usporedivog ulaganja kojim se ostvaruje niža razina zaštite okoliša (koja
14
odgovara obveznim standardima Zajednice, ako postoje) i koje bi vjerodostojno moglo biti
ostvareno bez potpore („referentno ulaganje“); tehnički usporedivo ulaganje znači ulaganje
uz jednake proizvodne kapacitete i sve ostale tehničke značajke (osim onih izravno vezanih
uz dodatna ulaganja za zaštitu okoliša); nadalje, takvo referentno ulaganje mora, s
gledišta poslovanja , biti vjerodostojna alternativa ulaganju koje je predmet ocjene.
(8)
Opravdano ulaganje ima oblik ulaganja u materijalnu imovinu i/ili nematerijalnu
imovinu. Pod materijalnom imovinom podrazumijevaju se ulaganja u zemljište koja su
nužno potrebna da bi se zadovoljili ciljevi zaštite okoliša , zatim ulaganja u zgrade,
postrojenja i opremu s ciljem smanjenja ili uklanjanja onečišćenja i neugodnosti, kao i
ulaganja u prilagodbu proizvodnih metoda s ciljem zaštite okoliša.
(9)
U slučaju ulaganja koja su usmjerena na postizanje razine zaštite okoliša
iznad standarda Zajednice, protučinjenična stavka bira se kako slijedi:
(a) ako se poduzetnik prilagođava nacionalnim standardima koji su usvojeni u nedostatku
standarda Zajednice, opravdani troškovi sastoje se od dodatnih troškova ulaganja
nužnih za postizanje razine zaštite okoliša koju zahtijevaju nacionalni standardi;
(b) ako se poduzetnik prilagođava nacionalnim standardima koji su stroži od mjerodavnih
standarda Zajednice ili te nacionalne standarde premašuje, odnosno ako premašuje
standarde Zajednice, opravdani se troškovi sastoje od dodatnih troškova ulaganja nužnih za
postizanje razine zaštite okoliša više od razine koju nalažu standardi Zajednice. Troškovi
ulaganja koji su potrebni za postizanje razine zaštite koju nalažu standardi Zajednice nisu
opravdani;
(c) ako standardi ne postoje, opravdani troškovi se sastoje od troškova ulaganja nužnih za
postizanje više razine zaštite od one koju bi predmetni poduzetnik ili poduzetnici postigli bez
ikakvih potpora za ulaganja.
(10)
Potpore za ulaganja vezana uz zbrinjavanje otpada drugih poduzetnika ne
predstavljaju opravdan trošak prema ovom članku.
Članak 24.
Članak 17. briše se.
Članak 25.
Članak 18. briše se.
Članak 26.
Dosadašnji članak 19. koji postaje članak 17. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na mjere štednje energije
Članak 17.
(1)
Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koja poduzetnicima omogućavaju
postizanje uštede energije, sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87.
stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako
zadovoljavaju
15
(a) uvjete utvrđene stavcima (2) i (3) ovog članka; ili
(b) uvjete utvrđene stavcima (4) i (5) ovog članka.
(2)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz
primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti:
a) 80% opravdanih troškova za male poduzetnike,
b) 70% opravdanih troškova za srednje poduzetnike.
(3)
Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja nužni za postizanje uštede energije
iznad razine koju nalažu standardi Zajednice. Opravdani troškovi izračunavaju se na način
opisan u članku 16. stavcima (7) i (8) kao neto od svih koristi iz poslovanja ili troškova
poslovanja vezanih uz dodatna ulaganja za štednju energije, koji se javljaju tijekom prve tri
godine trajanja ovog ulaganja u slučaju malih i srednjih poduzetnika. Izračun opravdanih
troškova ovjerava vanjski revizor.
(4)
Osim navedenog u stavcima (2) i (3) ovog članka, HAMAG INVEST može dati
jamstvo i pod uvjetom da iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet
potpore), uz primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti 40%
opravdanih troškova za male poduzetnike i 30% opravdanih troškova za srednje
poduzetnike.
(5)
Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 16. stavcima (7) i (8),
bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.
Članak 27.
Dosadašnji članak 20. koji postaje članak 18. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na promicanje energije iz
obnovljivih izvora energije
Članak 18.
(1)
Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na promicanje energije iz
obnovljivih izvora energije sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87.
stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako
su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku.
(2)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz
primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti
a) 65% opravdanih troškova za male poduzetnike, i b) 55% opravdanih troškova za srednje
poduzetnike.
(3)
Opravdani troškovi u smislu ovog članka su dodatni troškovi ulaganja koje snosi
korisnik u usporedbi s konvencionalnom elektranom ili konvencionalnim sustavom grijanja s
jednakim kapacitetom u smislu učinkovite proizvodnje energije.
(4)
Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 16. stavcima (7) i (8)
ovog Pravilnika, bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.
Članak 28.
16
Članak 21. briše se.
Članak 29.
Dosadašnji članak 22. koji postaje članak 19. mijenja se i glasi (podebljani dio teksta
odnosi se na izmijene):
Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na visokoučinkovitu kogeneraciju
Članak 19.
(1)
Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na visokoučinkovitu
kogeneraciju sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3.
Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su
ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku.
(2)
HAMAG INVEST može izdati jamstvo poduzetnicima za kredit odobren za ulaganja
u zaštitu okoliša koja se odnose na visokoučinkovitu kogeneraciju. Kogeneracija u
smislu ovog članka je istovremena proizvodnja toplinske energije i električne i/ili mehaničke
energije u jednom procesu.
(3)
Iznos potpore u odobrenom jamstvu za pojedini kredit (intenzitet potpore), uz
primjenu formule iz članka 8. ovog Pravilnika, ne smije prelaziti:
a) 65% opravdanih troškova za male poduzetnike, i
b) 55% opravdanih troškova za srednje poduzetnike
(4)
Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja potrebni da se ustroji postrojenje
visokoučinkovite kogeneracije u usporedbi s referentnim ulaganjem. Opravdani troškovi
izračunavaju se na način opisan u članku 16. stavcima (7) i (8) bez uzimanja u obzir koristi
za poslovanje i troškove poslovanja.
(5)
Nova jedinica za kogeneraciju treba u cjelini ostvariti uštedu primarne energije u
usporedbi s odvojenom proizvodnjom kako je predviđeno Direktivom 2004/8/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju
potražnje korisne topline na unutarnjem tržištu energije i o izmjeni Direktive
92/42/EEZ. Unapređenje postojećeg postrojenja za kogeneraciju ili pretvaranje postojećeg
postrojenja za proizvodnju energije u postrojenje za kogeneraciju ostvaruje uštedu primarne
energije u usporedbi s početnim stanjem.
Članak 30.
Članak 23. briše se.
Članak 31.
U dosadašnjem članku 24., koji postaje članak 20., briše se stavak 1. koji sadrži odredbe o
potporama male vrijednosti, obzirom one više nisu sastavni dio Pravilnika, mijenja se
numeracija dosadašnjih stavaka, te se dodaju djelatnosti u kojima nije moguće odobriti
izdavanje jamstva HAMAG INVEST-a sukladno važećim pravilima o državnim potporama,
tako da dosadašnji članak 24., koji postaje članak 20. sada glasi (podebljani dio teksta
17
odnosi se na izmijene):
(1)
Jamstvo koje sadrži državnu potporu iz II. Dijela ovog Pravilnika (članci 9.-19.
ovog Pravilnika) nije moguće odobriti u okviru posebnog Programa HAMAG INVEST-a koji
bi ciljano i izravno poticao:
a) potpore za djelatnosti vezane uz izvoz, to jest potpore izravno vezane uz izvezene
količine, uspostavu i rad distribucijske mreže ili uz druge tekuće troškove povezane s
izvoznom djelatnošću; kao potpore koje su uvjetovane time da se prednost daje uporabi
domaće robe u odnosu na uvezenu robu;
b) potpore u korist djelatnosti u sektoru ugljena s izuzetkom potpora za istraživanje,
razvoj i inovacije i potpora za zaštitu okoliša,
c) regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru čelika s izuzetkom potpora za
istraživanje, razvoj i inovacije i potpora za zaštitu okoliša dodijeljenih poduzetnicima
koji se ne nalaze u teškoćama,
d) regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru sintetičkih vlakana s izuzetkom
potpora za istraživanje, razvoj i inovacije i potpora za zaštitu okoliša dodijeljenih
poduzetnicima koji se ne nalaze u teškoćama,
e) regionalne potpore u korist djelatnost u sektoru brodogradnje s izuzetkom potpora
za istraživanje, razvoj i inovacije i potpora za zaštitu okoliša dodijeljenih
poduzetnicima koji se ne nalaze u teškoćama,
f) potpore u korist djelatnosti u sektorima ribarstva i poljoprivrede, obuhvaćenih
Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju
tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, osim potpora za istraživanje, razvoj i
inovacije,
g) potpore u korist djelatnosti u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
osim potpora za istraživanje i razvoj i potpora za zaštitu okoliša ako te kategorije
nisu obuhvaćene Uredbom Komisije (EZ) br. 1857/2006 od 15. prosinca 2006. o
primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzećima
koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i o izmjenama Uredbe (EZ) br.
70/2001,
h) potpore u korist djelatnosti prerade i stavljanja u promet poljoprivrednih proizvoda
u sljedećim slučajevima: kad je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili
količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet
od strane predmetnih poduzetnika ili kad je potpora uvjetovana njezinim djelomičnim
ili potpunim prijenosom na primarne proizvođače,
i) osim prethodno navedenih isključenja, jamstvo koje sadrži državnu potporu za male i
srednje poduzetnike za ulaganje i zapošljavanje iz članka 9. ovog Pravilnika i jamstvo koje
sadrži državnu potporu za projekte zaštite okoliša iz članka 16. do 19. ovog Pravilnika nije
moguće odobriti niti za prijevozna sredstva i opremu u sektorima cestovnog teretnog
prometa i zračnog prometa, za poduzetnike koji svoju glavnu gospodarsku djelatnost
obavljaju u tim sektorima prometa; a jamstvo koje sadrži regionalnu potporu za male i
srednje poduzetnike za ulaganje i zapošljavanje iz članka 15. Pravilnika nije moguće odobriti
za kupovinu prijevozne opreme (pokretna imovina) u sektoru prometa.
(2)
Jamstvo koje sadrži državnu potporu iz II. Dijela ovog Pravilnika (članci 9.-19.
ovog Pravilnika) nije moguće odobriti poduzetnicima kojima je naložen povrat nezakonite
državne potpore, te poduzetnicima koji su vlasnici poduzeća koja su nedavno prije
podnošenja Zahtjeva za izdavanje jamstva prestala postojati.
(3)
Ako je pojedini poduzetnik za iste prihvatljive opravdane troškove već primio državnu
potporu, u takvom slučaju se zbrojem već dodijeljenih državnih potpora i potpora male
vrijednosti ne smije premašiti iznos dopuštenih državnih potpora utvrđen odredbama
Uredbe Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih
18
kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88.
Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (32008R0800,
SL L 214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 od 29. studenog 2013. o
izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine primjene (Službeni list
Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.) (zabrana kumulacije u istom projektu).
(4)
Prilikom utvrđivanja visine državne potpore u jamstvu po svim Programima HAMAG
INVEST-a mogu se kombinirati i zbrajati različite državne potpore dopuštene za određenu
ciljnu skupinu i namjenu, a sve u skladu s važećim propisima o državnim potporama, pritom
vodeći računa da pojedini poduzetnik po istom projektu nije već za iste prihvatljive
opravdane troškove primio državnu potporu i potporu male vrijednosti, kada bi se u takvom
slučaju zbrojem već dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti premašio najviši
dopušteni intenzitet potpore ili najviši dopušteni iznos potpore utvrđen odredbama Uredbe
Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija
potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora
(Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (32008R0800, SL L
214/3, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 od 29. studenog 2013. o
izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine primjene (Službeni list
Europske unije L 320/22 od 30.11. 2013.)(zabrana kumulacije u istom projektu). Prilikom
izračuna državne potpore računaju se sve potpore koje su dodijeljene pojedinom
poduzetniku po istom projektu neovisno o razini davatelja državne potpore/potpore
male vrijednosti.
Članak 32.
U dosadašnjem članku 25., koji postaje članak 21. briše se stavak (2) koji se odnosi na
potpore male vrijednosti, riječ „odobrenje“ AZTN-a mijenja se u „mišljenje“ AZTN-a sukladno
zakonskoj regulativi, te se mijenja broj članaka na koje se poziva obzirom na promjenu u
numeraciji članaka Pravilnika, tako da članak 25., koji postaje članak 21. sada glasi
(podebljani dio teksta odnosi se na izmijene):
Kreditna sposobnost i naknada
Članak 21.
(1)
Sukladno uvjetima i kriterijima Programa HAMAG INVEST-a, ispituje se kreditna
sposobnost subjekta malog gospodarstva koja mora biti pozitivno ocijenjena, osim u
izuzetnim slučajevima predviđenim Programima HAMAG INVEST-a, u kojima se traži
posebno prethodno mišljenje AZTN-a (npr. u slučajevima sanacije i restrukturiranja
gospodarskog subjekta sukladno programu sanacije i restrukturiranja za koji je ishođeno
posebno prethodno mišljenje AZTN-a).
(2)
Za jamstva koja sadrže državnu potporu iz II. Dijela ovog Pravilnika (članci 9.-19.
ovog Pravilnika) naknade se plaćaju kako slijedi:
a) jednokratna naknada za obradu zahtjeva za izdavanje jamstva - 0,95% iznosa jamstva;
b) godišnja naknada (premija) za izdano jamstvo – određena na način propisan u članku 8.
ovog Pravilnika;
c) Uprava HAMAG INVEST-a može posebnom odlukom/internim aktom određivati drugačiju
visinu naknada iz točke a) i b) ovog stavka, s tim da godišnju naknadu (premiju) ne može
odrediti višu od postotaka utvrđenih za pojedinu kategoriju poduzetnika kako je navedeno u
tablici iz članka 8. ovog Pravilnika;
d) za odluku Uprave/interni akt iz točke c) ovog stavka nije potrebno prethodno mišljenje
AZTN-a, te se tako utvrđene naknade objavljuju na službenoj internet stranici HAMAG
INVEST-a;
19
e) ukoliko se jednokratna naknada iz točke a) ovog stavka ili godišnja naknada (premija)
iz točke b) ovog stavka ne naplaćuje, (a što ovisi o internim propisima HAMAG INVEST-a)
tako nenaplaćena naknada obračunava se u iznos dopuštene državne potpore.
Članak 33
Dosadašnji članci 26., 27., 28., 29. i 30. postaju članci 22., 23., 24., 25. i 26.
Članak 34.
Iza dosadašnjeg članka 30. (Pravo kontrole), a sada članka 26., dodaje se novi članak 27.
(Praćenje) koji glasi:
Praćenje
Članak 27.
(1)
HAMAG INVEST čuva detaljne zapise o državnim potporama dodijeljenim u obliku
jamstva na temelju ovog Pravilnika. Takvi zapisi sadržavaju sve informacije potrebne kako bi
se odredilo jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Pravilnikom, uključujući informacije o statusu
svakog poduzetnika čije pravo na potporu ovisi o tome ima li status malog ili srednjeg
poduzetnika, informacije o učinku poticaja potpore i informacije koje omogućavaju
određivanje preciznog iznosa opravdanih troškova u svrhu primjene ovog Pravilnika.
(2)
Zapisi se čuvaju 10 godina od datuma na koji je dodijeljena posljednja potpora prema
ovom Pravilniku.
Članak 35.
Dosadašnji članak 31. (Prethodno odobrenje) postaje članak 28. te se u cijelom članku i
nazivu riječ „suglasnost“ AZTN-a mijenja u „mišljenje“ AZTN-a, sukladno zakonskim
odredbama, tako da sada članak glasi (podebljani dio teksta odnosi se na izmijene) :
Prethodno mišljenje
Članak 28.
(1)
Ukoliko HAMAG INVEST namjerava odobravati jamstva u opsegu i na način
koji nije obuhvaćen ovim Pravilnikom, HAMAG INVEST će zatražiti za ovakve
pojedinačne slučajeve prethodno mišljenje AZTN-a odnosno regulatornog tijela.
(2)
Za izmjene i dopune III. Dijela ovog Pravilnika nije potrebno mišljenje AZTNa/regulatornog tijela ukoliko se te promjene ne tiču pitanja državnih potpora iz II. Dijela ovog
Pravilnika.
Članak 36.
Dosadašnji članak 32. (Kolizija s propisima o državnim potporama) postaje članak 29.
Članak 37.
(1)
Ove II. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu i počinju se primjenjivati
osmog dana od dana donošenja.
20
(2)
Svi Programi HAMAG INVEST-a temeljem kojih HAMAG INVEST izdaje jamstva
koja sadrže državne potpore iz ovog Pravilnika moraju biti usklađeni s odredbama
Pravilnika.
(3)
Ove II. Izmjene i dopune Pravilnika zajedno s pročišćenim tekstom Pravilnika važe
do 31.12.2014., osim odredbi koje se odnose na regionalne potpore, a koje odredbe važe do
30.06.2014.
Član Uprave
Goran Becker,v.r.
Članica Uprave
Martina Jus,v.r.
Predsjednik Uprave
Darko Liović,v.r.
Predsjednik Upravnog odbora
Ministar
Gordan Maras,v.r.
II. Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju jamstava od 03.04.2014. godine stupile su na
snagu 11.04.2014. godine
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
511 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content