close

Enter

Log in using OpenID

2. - Rukometni savez Herceg

embedDownload
RUKOMETNI SAVEZA HERCEG
BOSNE
PROPISNIK
NATJECANJA
PRVIH LIGA
SEZONA 2012 - 2013
Mostar, listopad 2012
S A D R Ž A J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Natjecanje
Dvorana
Kalendar natjecanja
Financijski troškovi
Vođenje natjecanja
Zapisnici, igračice, klubovi
Organizacija natjecanja
Službujuće osobe utakmice
Privremeni i trajni prekid utakmice
Odgoda utakmice
Žalba na utakmicu
Registracija utakmica
Natjecanja
Stegovne odrednice
15. TV, radio, filmska, video i reklamna prava
16. Prelazne i konačne odrednice
St. 3 čl. 1 – 2
St. 3 čl. 3 – 7
St. 4 čl. 8 – 11
St. 4, 6 čl. 12 – 13
St. 5 čl. 14 – 20
St. 5 čl. 21 – 31
St. 7 čl. 32 – 49
St. 10 čl. 50 – 73
St. 12 čl. 74 – 76
St. 13 čl. 77 – 82
St. 13 čl. 83 – 89
St. 14 čl. 90 – 94
St. 15 čl. 95 – 98
St. 16 i 17 čl. 99 –
104
St. 18 čl. 105 – 106
St. 18 čl. 107 – 109
Temeljem članka 37. Statuta Rukometnog saveza Herceg Bosne, Izvršni odbor Rukometnog
saveza Herceg Bosne (u daljnjem tekstu IO RS H-B), na svojoj sjednici, održanoj u Mostaru
nadnevka-01.10.2012. godine, donio je
PROPISNIK NATJECANJA PRVIH LIGA RS H-B
1. NATJECANJE
Članak 1.
Ovim se Propisnikom natjecanja ( u daljem tekstu Propisnikom ) određuje oblik u svim
natjecanjima koje organizira Rukometni savez Herceg Bosne (u daljem tekstu RS H-B ).
Propisnikom se određuje poredak i druge obveze, prava i dužnosti koja slijede iz
natjecanja.
Članak 2.
Svi klubovi učesnici natjecanja koje organizira RS H-B moraju biti registrirani do početka
natjecanja.
Igračice, treneri i službujuće osobe također moraju biti registrirani i licencirani u RS H-B
do početka natjecanja.
.
2. DVORANA
Članak 3.
Sve dvorane moraju biti dekorirane zastavama Bosne i Hercegovine i RS H-B.
Klub domaćin utakmice, koji priređuje utakmicu u registriranoj športskoj dvorani, koja u
trenutku odigravanja utakmice ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se
novčanom sankcijom.
Članak 4.
Utakmice se igraju u športskim dvoranama koje je registriralo Natjecateljsko povjerenstvo
RS H-B ( u daljnjem tekstu NP ).
Uvjeti koje moraju ispunjavati športske dvorane, a da bi se u njima mogle odigravati
rukometne utakmice su:
 Teren za igru je dimenzija 40 x 20 metara, a podloga mora biti od drveta ili drugog
elastičnog materijala,
 Teren za igru mora biti odvojen od gledališta ogradom. Visina ograde je jedan metar i ista
mora biti udaljena od terena za igru najmanje jedan metar.
 Na golovima moraju biti postavljene ispravne mreže.
 Dvorana mora biti pravilno osvijetljena i uz odgovarajući raspored svjetlosnih izvora.
Jačina svjetla je najmanje 500 luksa.
 Dvorana mora da ima svlačionice za svaku ekipu posebice i posebice za suce sa tuševima
i sanitarnim uređajema.
 U dvorani mora biti posebna prostorija koja se stavlja nadzorniku na raspolaganje, da bi
se tu sastavio zapisnik sa utakmice.
 U određenom prostoru pored terena za igru mora se postaviti zapisnički stol i pored njega
sa obje strane klupe za pričuvne igračice i službujuće osobe ekipa sa odgovarajućim
znakovljem. Liječnik i spiker sjede pored zapisničkog stola.
 Za zapisničkim stolom sjede samo nadzornik, zapisničar i mjeritelj vremena. Iznimno za
zapisničkim stolom mogu da sjede po jedan predstavnik ekipe i to kada u dvorani dođe do
kvara na semaforu ili semafor uopće ne radi.
 Na klupama sjede pričuvne igračice u športskoj opremi i najviše 4 službujuće osobe sa
odgovarajućim znakovljem i svi su upisani u zapisnik sa utakmice.

U dvorani se mora nalaziti semafor za pokazivanje vremena i rezultata utakmice. Vrijeme
se mjeri od 0 do 60 minuta ili 2 x 30 minuta.
Bez obzira što je dvorana službeno registrirana od strane NP, domaćin je obvezatan da na
svakoj utakmici osigura da svi naprijed navedeni uvjeti u cjelosti budu ispunjeni, a utakmica će
početi kada suci utvrde da su se stekli uvjeti za odigravanje utakmice.
Klub domaćin utakmice, koji organizira utakmicu u registriranoj športskoj dvorani, koja u
trenutku odigravanja utakmice ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka, sankcionirat će se
novčanom sankcijom.
Članak 5.
U športskoj dvorani je zabranjeno pušenje.
Klub koji ne ispuni odrednicu iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 6.
U športskoj dvorani gdje se igra utakmica zabranjeno je unošenje staklenih i tvrdih
predmeta, pogodnih za bacanje u polje za igru.
Klub koji ne ispuni odrednicu iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 7.
U gledalištu športske dvorane, najmanje dva (2) sata prije i za vrijeme utakmice,
zabranjena je prodaja alkoholnih pića, kao i unošenje istih.
Klub koji ne ispuni odrednicu iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
3. KALENDAR NATJECANJA
Članak 8.
Termin igranja utakmica, u svim natjecanjima mora biti sukladan Kalendaru natjecanja
RS H-B.
Članak 9.
Klubovima nije dopuštena zamjena domaćinstva.
Igranje utakmica izvan propisanog vremena, dopušteno je samo iznimno, o čemu odluku
donosi Voditelj natjecanja.
Član 10.
Utakmice se igraju prema utvrđenom i usvojenom Kalendaru natjecanja:
subota od 10,00 do 21,00 sati
nedjelja od 10 do 18 sati i
srijedom četvrtkom i petkom (termini odgođenih utakmica) igraju se od 17,00 do 20,00
sati.
Uz odluku Voditelja natjecanja i suglasnost oba Kluba, utakmica se može odigrati i izvan
vremenskog roka određenog u stavku 1. ovog članka.
Članak 11.
Kalendar natjecanja na prijedlog Stručnog povjerenstva, trenera (trenera izbornih vrsta )
izrađuje ured RS H-B, a usvaja ga IO RS H-B.
4. FINANSISKI TROŠKOVI
Članak 12.
Klubovi uplaćuju kotizaciju za natjecanje na račun RS H-B (UniCredit Bank
3381002201486414).do početka natjecanja i to u dva dijela /prije jesenjeg dijela i prije proljetnog
dijela natjecanja/
Visinu i način uplate kotizacije iz stavka 1. ovog članka određuje IO RS H-B .
Klub koji ne uplati kotizaciju iz stavka 1. ovog članka u vremenskom roku i na način koji
je odredio IO RS H-B, neće sudjelovatiu natjecanju.
Za natjecateljsku sezonu 2010/11 kotizacija je:
 ŽENSKI KLUBOVI 400,00 KM
 MUŠKI KLUBOVI 600, KM
Kotizacije se uplaćuju u dva dijela. Prvi dio se mora uplatiti prije početka prvog dijela
natjecanja (jesenji dio 200,00 KM za žene i 300,00 KM za momčad), a drugi dio prije početka
drugog dijela natjecanja. Godišnja glavarina po svakom klubu za muškarce i djevojčad u
natjecanju je 100,00 KM i plaća se uz prvi dio kotizacije.
Članak 13.
Novčane naknade za službujuće osobe su:
 pristojba suca iznosi 40,00 KM,
 pristojba nadzornika iznosi 40,00 KM,
 pristojbe zapisničara i mjeritelja vremena iznose po 5,00 KM,
 popudbina za službujuće osobe primjenjivat će se po Službenom glasniku Bi H, a
iznosi 0,45 KM po kilometru
5. VOĐENJE NATJECANJA
Članak 14.
Natjecanjem lige u organizaciji RS H-B rukovodi Voditelj natjecanja koga imenuje IO
RS H-B. Voditelj natjecanja u prvom stupnju donosi odluke.
Za ukupno organizacijsko – tehničko provođenje natjecanja zadužuje se Voditelj
natjecanja i Ured RS Herceg-Bosne u Mostaru: telefon/fax: 036/347-870,
e-mail: [email protected]
Članak 15.
Obveze Voditelja natjecanja su:
- da izravno rukovodi natjecanjem temeljem Propisnika natjecanja liga za sezonu 2008/08
i drugih propisnika RS H-B.
- da registrira utakmice,
- da odlučuje o svim pitanjima u svezi natjecanja u prvom stupnju,
- da odlučuje o stegama u prvom stupnju,
- da samostalno pokreće stegovne postupke i odlučuje u prvom stupnju o kaznama u svezi
sa prekršajima klubova i pripadnika RS H-B na utakmicama,
- da radi i druge poslove i zadaće u pogledu uspješnog provođenja natjecanja.
- da određuju utakmice visokog rizika.
- da vrši žrijebanje službujućih osoba
Članak 16.
Glasnik je službujuće i javno sredstvo izvješćivanja i objavljivanja odluka i zaključaka
Voditelja natjecanja. Ured RS Herceg-Bosne obvezan je redovito izdavati Glasnik i to nakon
svakog odigranog kola, te ga putem elektronske pošte (E–mail) ili fax-om otpremiti svim
učesnicima natjecanja ..
Glasnik predstavlja odluku u prvom stupnju.
Članak 17.
Voditelj natjecanja ima pravo odlučiti, da se sve ili samo neke utakmice posljednja tri (3)
kola, igraju istog nadnevka i u isto vrijeme.
Članak 18.
Voditelj natjecanja ima pravo odrediti nadnevak i sat početka utakmice, ako se Klub
domaćin nije pridržavao odredbi iz članka 10. ovog Propisnika.
Članak 19.
Voditelj lige mora u roku od petnaest (15) dana, računajući od nadnevka prijama žalbe,
donijeti odluku o žalbi u prvom stupnju.
Članak 20.
Voditelj natjecanja će u provođenju stegovnih postupaka primjeriti Stegovni propisnik RS
H-B i ovog Propisnika.
6. ZAPISNICI, IGRAČI, IGRAČICE, KLUBOVI
Članak 21.
Zapisnik mora biti napisan u tri primjerka.
Zapisnik se piše u nazočnosti:
- službujućih predstavnika ekipa,
- nadzornika,
- sudaca,
- zapisničara i mjeritelja vremena
- zdravstvene osobe.
Nakon okončanja utakmice zapisnik potpisuju suci i nadzornik.
Članak 22.
Prije početka utakmice službujući predstavnik ekipe obvezatno daje na uvid nadzorniku
trenersku člansku iskaznicu s licencom za natjecateljsku godinu koja je u tijeku.
Klub ima pravo nastupa bez trenera.
Klub koji nastupi po odrednici stavka 2. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 23.
Prije početka utakmice službujući predstavnik kluba obvezatno daje na očevid
nadzorniku članske iskaznice i licence igračica koje nastupaju na utakmici.
Igrači i igračice koji nemaju člansku iskaznicu i licencu ne mogu nastupiti.
Članak 24.
Prije početka utakmice službujući predstavnik obvezatno daje na očevid nadzorniku
članske iskaznice i licence za sve službujuće osobe čija se imena upisuju u zapisnik sa
utakmice.
Službujuće osobe bez članske iskaznice i licence ne mogu biti upisane u zapisnik sa
utakmice.
Članak 25.
Licence za natjecateljsku sezonu izdaje RS H-B po Odluci IO RS H-B.
- Licence za suce i opunomoćenike - nadzornike izdaje Udruzenje sudaca RS H-B.
Članak 26.
Igrači i igračice su obvezatne nastupiti u jednaobraznoj športskoj opremi klupskih boja,
koje su prijavljene NP RS H-B. Ako i jedan i drugi klub imaju športsku opremu iste boje,
gostujući klub mora nastupiti u športskoj opremi druge boje.
Boje dresova vratara-vratarki jednog kluba maraju biti iste, ali raznolike od boje dresova
oba kluba i boje dresova protivničkih vratarki.
Dresovi moraju imati brojeve na leđima najmanje veličine dvadeset (20), a na prsima
najmanje deset (10) centimetara.
Brojevi igrača-igračica na dresovima moraju odgovarati brojevima u zapisniku.
Dopušteno je nošenje dužih gaćica ispod gornjih.
Klub čiji igrači- igračice ne ispune odrednice iz stavki 1., 2., i 3. ovog članka,
sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Članak 27.
Igrači-igračice se moraju liječnički pregledati.
Igrači - igračice bez ovjerenog liječničkog pregleda nemaju pravo igranja.
Liječnički pregled se mora obaviti u športskoj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.
Liječnički pregledi su obvezatni dva (2) puta tijekom jedne natjecateljske sezone
(jesen/proljeće).
Liječnički pregled mora biti uveden u protokol zdravstvene ustanove i iupisan u člansku
iskaznicu igrača - igračice s točnim nadnevkom pregleda, te ovjeren pečatom zdravstvene
ustanove i faksimilom liječnika.
Članak 28.
Pravo nastupa imaju sve ispravno registrirani, licencirani i liječnički pregledani
igrači - igračice.
Igrači - igračice mlađi od šesnaest (16) godina života, moraju imati ovjeren
specijalistički liječnički pregled, u slučaju kada nastupaju u seniorskoj konkurenciji.
Igrači - igračice pored specijalističkog liječničkog pregleda moraju imati i liječnički
pregled sukladno članku 27. ovih Propozicija.
Članak 29.
Ako službujući predstavnik kluba bude diskvalificiran, zapisnik će u ime kluba potpisati
druga službujuća osoba navedena u zapisniku sa utakmice.
Ekipa koja ne ispuni odrednice iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 30.
Vrijeme čekanja protivničkog kluba iznosi petnaest (15) minuta, računajući od vremena
određenog za početak utakmice.
Nadzornik ima pravo vrijeme čekanja produžiti do najviše trideset (30) minuta, računajući
od vremena određenog za početak utakmice.
Ako klub, radi opravdanih razloga, kasni i više od vremena čekanja propisanog u stavku
1. i 2. ovog članka, nadzornik će istražiti mogućnost da se utakmica igra istog ili slijedećeg dana.
Klub koji neopravdano zakasni na utakmicu, sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Klub koji neopravdano ne dođe na utakmicu sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Klub koji neopravdano ne dođe na utakmicu ili klub koji ne organizira utakmicu, snosi
sve
troškove klubu proistekle iz razloga neodigravanja utakmice.
Članak 31.
Utakmice svih natjecanja RS H-B, igraju se prema Međunarodnim pravilima igre sa
pravom nastupa do 14 (četrnaest) igrača.
7. ORGANIZACIJA UTAKMICE
Članak 32.
Klub, domaćin utakmice, mora najkasnije sedamdesetdva (72) sata prije početka utakmice
brzojavom ili fax-om obavjestiti o nadnevku i vremenu početka utakmice:
- gostujuću ekipu i navesti boju svojih dresova,
- nadzornika,
- suce,
- voditelja natjecanja
Klub koji ne ispuni odrednice iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom za svaki brzojav ili fax koji nije poslan, ili je poslan van propisanog roka.
Članak 33.
Organizacija utakmice se smatra završenom, kada svi sudionici napuste športsku dvoranu.
Klub, domaćin utakmice je odgovorana za red i sigurnost u športskom objektu. Domaćin
mora gostujućoj ekipi i službujućim osobama, pružiti potpunu sigurnost od dolaska u mjesto
igranja utakmice pa do odlaska iz mjesta igranja.
Klub domaćin dužan je nadoknaditi svaku materijalnu štetu načinjenu na imovini
gostujućeg kluba i službujućih osoba. Visina naknade za pričinjenu štetu utvrđuje se na temelju
zapisnika nadležne policijske uprave i nadležnog osiguravajućeg društva.
Gostujući klub i službujuće osobe odgovorni su za štetu nastalu u prostorijama koje su
koristili za vrijeme utakmice i dužni su istu nadoknaditi na opravdani zahtjev vlasnika objekta.
Klub koji ne ispuni odrednice iz stavaka 1. 2. i 3. ovog člana, sankcionirat će se
novčanom sankcijom.
Članak 34.
Klub, domaćin utakmice, mora na vrijeme osigurati športsku dvoranu sukladno
odrednicama iz ovih Propozicija.
Klub, domaćin utakmice, mora osigurati najmanje četiri (4) redara, koji moraju nositi
vidljive oznake i ne smiju biti mlađi od osamnaest (18) godina života.
Najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice, Klub domaćin utakmice mora
nadzorniku predati pismeni popis redara koji sadrži ime, prezime i JMBG svakog od redara.
Klub, domaćin utakmice, mora omogućiti nadzorniku, ako on to zatraži, provjeru
identiteta redara.
Klub, domaćin utakmice, pored četiri redara, mora prijaviti i Glavnog službujućeg i
njegov JMBG čije se ime unosi u zapisnik utakmice.
Nadzornik je obvezan u zapisniku utakmice ubilježiti temeljne podatke o glavnom
službujućem.
Ekipa koji ne ispuni odrednice iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog članka, sankcionirat će se
novčanom sankcijom.
Članak 35.
Početak utakmice određuje Klub, domaćin utakmice.
Pri određivanju nadnevka i sata početka utakmice Klub, domaćin utakmice, mora obvezno
uzeti u obzir mogućnost za uporabu javnog prevoza, kako bi gostujući Klub imao što manje
novčane troškove, što kraće boravio u mjestu igranja utakmice i što manje morao putovati u
kasnim noćnim satima.
Članak 36.
Klub, domaćin utakmice je obvezan na vrijeme, sukladno odrednicama zakona, pismeno
obavijestiti nadležnu Policijsku upravu o nadnevku i satu odigravanja utakmice.
Klub, domaćin utakmice, je obvezan najmanje trideset (30) minuta prije početka
utakmice, nadzorniku predočiti pisani dokaz kojim je zatražila nazočnost policije, koji je ovjeren
od strane Policijske uprave.
Klub koji ne ispuni odrednice iz stavki 1. i 2. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 37.
Klub, domaćin utakmice obvezan je službujuće osobe isplatiti sukladno odrednicama
Propozicija, najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice.
Klub koja ne ispuni odrednice iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se sa novčanom
sankcijom, te se ekipa SUSPENDUJE do izmirenja svojih obveza shodno članku 90.
Članak 38.
Klub, domaćin utakmice, obvezatan je deset (10) minuta prije početka utakmice, osigurati
dvije (2) ispravne lopte za igranje utakmice.
Klub koji ne ispuni odrednice iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se sa novčanom
sankcijom.
Članak 39.
Klub, domaćin utakmice, je odgovoran za nestanak električne energije u športskoj
dvorani, ako nestanak nije posljedica kvara.
Nadzornik je obvezan u zapisniku utakmice opisati događaj i ubilježiti tačno vrijeme
prekida trajanja igre.
Klub, odgovorana za radnju iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 40.
Ulazak gledateljima u igralište nije dopušten jedan (1) sat prije početka utakmice pa sve
do odlaska svih sudionika sa igrališta.
Ulazak gledatelja u igralište za vrijeme utakmice smatra se slabo priređenom
utakmicom, pa takav postupak nadzornik mora opisati u svom Izvješću uz zapisniku sa
utakmice.
Ulazak gledatelja u igralište, poslije završetka utakmice, a da time nitko nije ugrožen, ne
smatra se slabo priređenom utakmicom.
Klub, odgovorna za radnju iz stavka 2. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 41.
Klub, domaćin utakmice, je odgovorana za ispade gledatelja i ubacivaanje raznolikih
predmeta u igralište, što se smatra slabo priređenom utakmicom, pa učinjenu radnju nadzornik
mora opisati u zapisniku utakmice.
Klub odgovoranaza radnju iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 42.
Klub, domaćin utakmice je odgovoran za nered u kojem sudjeluju gledatelji ili za napadaj
gledatelja na učesnike utakmice, pa počinjenu radnju nadzornik mora opisati u zapisniku
utakmice.
Klub odgovoran za radnju iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom i
vremenskom (zavisno od težine incidenta) sankcijom zabrane nastupa u dvorani od jedne do šest
utakmica.
Članak 43.
U slučaju sankcije iz članka 42. ovih Propisnika, najbliže mjesto u kojem se može
odigrati utakmica mora biti udaljeno najmanje trideset (30) kilometara od mjesta iz kojeg dolazi
sankcionirani klub.
Članak 44.
Klub, domaćin utakmice, ubire cjelokupan prihod s utakmice.
Klub, domaćin utakmice, je obvezan najkasnije deset ( 10 ) minuta nakon okončanja
utakmice, nadzornika usmeno izvijestiti o broju prisutnih gledatelja.
Klub koji ne ispuni odrednicu iz stavka 2. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 45.
Klub, domaćin utakmice, je obvezan, bez naplate ulaznice, omogućiti nazočnost na
utakmici osobama koje posjeduju zvanične iskaznice RS H-B, RS RS i RS BiH.
Klub koji ne ispuni odrednicu iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 46.
Klub, domaćin utakmice, mora osigurati snimanje utakmice, a isto tako i svakom
rukometnom klubu omogućiti nesmetano snimanje utakmice.
Utakmica se MORA snimati profesionalno i nepristrasno, sa uporabom tehnike koja
omogućuje praćenje tijeka snimanja utakmice na video zapisu po satima, minutama i sekundama.
Snimanje utakmice mora započeti sa izlaskom igrača na teren, uz praćenje početka i tijeka
prvog poluvremena, odnosno do odlaska igrača u svlačionicu. Nastavak snimanja započinje
ponovnim izlaskom igrača na teren radi igranja drugog poluvremena i traje sve dok se utakmica
ne završi.
Snimanje ne može prestati dok se svi igrači, suci i službujuće osobe ne udalje sa terena.
Za vrijeme snimanja potrebito je povremeno pokazati semafor da bi se registriralo vrijeme
i rezultat, a posebice kada se radi o spornim trenucima na utakmici.
Moraju se snimati svi sporni momenti na utakmici, kao i u prekidima utakmice, te
obvezno ako ima spornih događanja poslije okončanja utakmice.
Na snimcima ne smije biti nikakvih prekida, niti rezanja, odnosno materijal na kaseti
mora biti u tzv. “ sirovom stanju “.
Klub, domaćin utakmice, mora osigurati sve uvjete za snimanje utakmice snimatelju koga
ovlasti RS BiH.
Klub, domaćin utakmice, obvezan je na zahtjev nadzornika ili NP dostaviti snimak
utakmice.
Snimanje utakmice se mora najaviti klubu domaćinu najkasnije četrdeset osam (48) sati
prije igranja utakmice, i to u pisanom obliku.
Klub koji ne ispuni odrednice ovog članka, sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Članak 47.
Klub, domaćin utakmice, mora osigurati tri (3) primjeraka zapisnika i zapisnik se može
pisati ručno uredno i čitko velikim tiskanim slovinima . U ZAPISNIKSE MOŽE UPISATI (16)
IGRAČA I (4) SLUŽBENE OSOBE..
Klub, domaćin utakmice, mora osigurati odgovarajuću prostoriju za neometano pisanje
zapisnika:
Klub koji ne ispuni odrednice iz stavka 1. i 2. ovog članka sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
Članak 48.
U zapisnik sa utakmice obvezno se upisuju imena, prezimena i broj licence svih igrača i
službujućih predstavnika.
U zapisnik sa utakmice obvezno se upisuju imena i prezimena sudaca, nadzornika,
zapisničara, mjeritelja vremena i zdravstvene osobe.
Jedan od službujućih predstavnika mora biti službujući predstavnik kluba. On ima pravo
uljudno surađivati sa službujućim osobama za zapisničkim stolom.
Trener smije samo kratkotrajno ustati sa klupe za pričuvne igrače, radi zamjene igrača i
davanja uputa o načinu igre.
Članak 49.
Klub, domaćin utakmice, mora nadzorniku utakmice omogućiti u roku od jednog (1)
sata, računajući od sata okončanja utakmice, da fax-om dostavi Voditelju natjecanja zapisnik
utakmice u uredovnicu RS H-B na broj 036/347-870 ili 036/347-872.
Klub koji ne ispuni odrednice iz stavka 1. i 2. ovog članka, sankcionirat će se novčanom
sankcijom.
8. SLUŽBUJUĆE OSOBE UTAKMICE
Članak 50.
Službujuće osobe utakmice su:
o suci, opunomoćenik/nadzornik, zapisničar i mjeritelj vremena,
o liječnik-zdravstveni djelatnik,
o službujući predstavnici ekipa,
o treneri, pomoćni treneri,
o te ine osobe upisane u zapisnik sa utakmice.
Članak 51.
Liste sudaca i nadzornika usvaja IO RS H-B
Članak 52.
Sudački par, prema Odluci IO RS BiH, koji na utakmici dobije ocjenu suđenja manju od
63., automatski se skida na nižu listu suđenja.
Članak 53.
Suce i nadzornike suđenja nominira Voditelj natjecanja.
Članak 54.
Voditelj natjecanja nominira suce i nadzornike suđenja sa jedinstvene liste koju je
izglasao IO RS H-B.
Članak 55.
Voditelj natjecanja će odrediti utakmice visokog rizika, pa će za iste nominirati suce i
nadzornike veće kvalitete suđenja.
Članak 56.
Nominiranje se vrši u načelu pred svako kolo utorkom ili srijedom.
Po potrebi Voditelj natjecanja može za pojedina kola nominiranja sudaca i nadzornika
vršiti i pored utvrđenih termina.
Članak 57.
Suci i opunomoćenici/nadzornici imaju pravo bez posljedica otkazati vršenje službene
dužnosti u određenom terminu, u pisanom obliku, najkasnije u utorak do 11. sati. Otkazano vršenje
dužnosti ulazi u kvotu nominiranja.
Otkazano vršenje dužnosti poslije nominiranja, ulazi u kvotu suđenja i sankcionira se.
Članak 58.
Svaku utakmicu sude dvojica sudaca iz US RS H-B
Ako jedan od delegiranih sudaca ne dođe na utakmicu, utakmicu će suditi samo jedan
sudac.
Ako na utakmicu ne dođe niti jedan sudac, odrediti će se dva suca, ili samo jedan sudac
koji su/je na listi sudaca, a zateknu se u športskom objektu.
Ako se u objektu nalazi više sudaca i ekipe se ne mogu složiti koji će od prisutnih sudaca
s liste suditi utakmicu, nadzornik će odabrati dvojicu ili jednog suca.
Ako su suci najavile da će zakasniti razložno, utakmica se može odgoditi odlukom
nadzornika, najviše za jedan (1) sat.
Članak 59.
Radi ne dolaska sudaca, a nije moguće osigurati adekvatnu zamijenu, nadzornik ima
pravo odlučiti, u dogovoru s ekipama, da se utakmica igra u drugom terminu u roku od
dvadesetčetiri (24) sata i o svojoj će odluci odmah izvijestiti Voditelja natjecanja.
Članak 60.
Jedan sat prije početka utakmice, suci moraju sukladno Propisima igre i ovim
Propisnicima, pregledati igralište i sve u vezi s tim.
Ako suci nedvojbeno ustanove da igralište ne omogućuje početak utakmice, usmeno će
zahtijevat od domaćina da otkloni nedostatke. Ako to nije moguće, suci će o svojim nalazima
izvijestiti nadzornika i odlučiti hoće li se utakmica igrati unatoč uočenim nedostatcima.
Članak 61.
Domaćin utakmice je obvezan biti u prostoriji za sastavljanje zapisnika JEDAN (1) sat prije
zakazanog termina utakmice sa svim potrebitim rekvizitima za sastavljanje zapisnika kao i
gostujući predstavnik ekipe.
Ako se gore navedeno ne ispuni po bilo kom stavu, sankcionirat će se.
Članak 62.
Nadzornik utakmice je obvezan da provjeri u posljednjem Glasniku odluke Voditelja
natjecanja vezane za natjecanje (napr. zabrana nastupa, financijske sankcije itd ... ).
Neispunjavanjem ove odrednice, nadzornik će biti sankcioniran prema članku 110. ovog
Propisnika.
Članak 63.
Nadzornik utakmice mora, prvog djelatnog dana nakon utakmice, do dvanaest (12) sati,
poštom dopremiti Voditelju natjecanja orginalni zapisnik s mogućim pisanim izvješćima i
Izvješće o nadzoru suđenja na adresu: Rukometni savez Herceg-Bosne, Blajburških
žrtava 17. Lamela F3, 88000 MOSTAR.
Neispunjavanjem ove obveze, nadzornik će biti sankcionisan na temelju članka 110. ovog
Propisnika.
Članak 64.
Nadzornik zastupa Voditelja natjecanja i obavlja poslove i zadaće sukladno odrednicama
ovog Propisnika i drugih propisa RS H-B.
Ako na utakmici ne dođe određeni nadzornik, zamjenjuje ga prvoimenovani sudac, sa
svim pravima i obvezama.
Sudac koji zamjenjuje nadzornika ili vrši dužnost nadzornika, nema pravo naplate
nadzorničke pristojbe..
Ako za zapisničkim stolom nema nadzornika, službujući predstavnici ekipa imaju pravo
sjediti za zapisničkim stolom.
Članak 65.
Nadzornik mora odmah nakon utakmice zatražiti pismenu izjavu od igrača koji je
bio diskvalificiran ili isključen do kraja trajanja igre, i od službujućih predstavnika ekipe
koji sjede na klupi za pričuvne igrače, a koji su bili diskvalificirani.
Obveza je osoba iz stavka 1. ovog članka da napišu pismenu izjavu u roku od petnaest
(15) minuta, računajući od trenutka završetka trajanja igre.
Nadzornik mora izjavu ili izjave iz stavka 2. ovog članka, dopremiti Voditelju natjecanja.
Na igrače koji su diskvalificirani radi trećeg isključenja na dvije minute, ne primjenjuje se
odrednica iz stavka 1. i 2. ovog članka.
Klubovi čiji pripadnici ne ispune odrednice iz stavka 1. i 2. ovog članka, sankcionirat će
se po svakom igraču ili pripadniku.
Članak 66.
Osobe koje daju izjave uz zapisnik, to moraju činiti na uljudan i dokazima
potkrijepljen način i to samo o uvjetima u kojim se utakmica igrala.
Voditelj natjecanja će na temelju tih izjava poduzeti potrebite mjere.
Članak 67.
Ako iz nekog razloga, orginal zapisnika pisan tijekom utakmice bude uništen, odmah
nakon utakmice piše se novi zapisnik.
Za pisanje novog zapisnika poslužit će sudačke bilješke i bilješke nadzornika.
U novi zapisnik mora biti sve ubilježeno, jer se smatra da se dogodilo samo ono što je
upisano u zapisnik utakmice.
Klub čiji je pripadnik odgovoran za trajni ili privremeni nestanak zapisnika, sankcionirat
će se novčanom sankcijom.
Članak 68.
Protiv nadzornika, sudaca, zapisničara i mjeritelja vremena koji ne dođu na utakmicu,
Voditelj natjecanja će pokrenuti stegovni postupak.
Službujuće osobe koje naplate troškove veće od propisanih sankcionirat će se zabranom
obavljanja dužnosti na 4 (četiri) utakmice i novčanom sankcijom, a u ponovljenom slučaju
skidaju se sa liste.
Članak 69.
Dužnosti zapisničara i mjeritelja vremena mogu vršiti samo osobe, koje posjeduju licencu
Udruge sudaca.
Nadzornik mora provjeriti identitet zapisničara i mjeritelja vremena, i to izvidom u
licencu.
Ekipa, domaćin utakmice, na kojoj dužnost zapisničara i mjeritelja vremena, vrše osobe
bez propisane licence, sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Članak 70.
Ekipa, domaćin utakmice, mora na vrijeme osigurati i službenog lijećnika ili
zdravstvenog tehničara, s potrebitim priborom za pružanje prve pomoći.
Zdravstvena osoba iz stavka 1. ovog članka mora se javiti nadzorniku najkasnije trideset (
30 ) minuta prije početka utakmice.
Utakmica se ne može igrati bez prisustva zdravstvene osobe.
Klub, domaćin utakmice, mora omogućiti nadzorniku, ako on to zatraži, provjeru
identiteta zdravstvene osobe.
Nadzornik je obvezan u zapisniku utakmice izvršiti ubilježbu podataka o zdravstvenoj
osobi.
Klub domaćin utakmice koji ne ispuni odrednice iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog članka,
sankcionirat će se i novčanom sankcijom.
Članak 71.
Klub ima pravo, pisanim zahtjevom, tražiti nazočnost supervizora ili nadzornika o svom
trošku, i to najkasnije DVADESETČETIRI sata, računajući od nadnevka i termina određenog za
igranje utakmice.
Pismeni se zahtjev iz stavka 1. ovog članka doprema Voditelju natjecanja
Supervizora određuje Voditelj natjecanja iz svog sastava.
Članak 72.
Ako
supervizora
određuje
Povjerenstvo
Predsjedništvo ili IO RS H-B, troškove snosi RS H-B.
za
natjecanje,
Članak 73.
Službujuće osobe su dužne doći u mjesto odigravanja utakmice DVA (2) sata prije vremena
zakazane utakmice.
U dvorani moraju biti JEDAN (1) sat prije početka utakmice.
Ako službujuće osobe nemaju opravdan razlog kašnjenja sankcionirat će se na temelju
članka 103.
9. PRIVREMENI I TRAJNI PREKID UTAKMICE
Članak 74.
Utakmica se može prekinuti privremeno ili trajno. O prekidu utakmice odlučuju suci, ako
su iscrpljene sve prethodne mogućnosti, da bi se utakmica privela koncu.
Utakmica se prekida privremeno radi:
- ako se igralište tijekom utakmice onesposobi za igru toliko da onemogući nadzor nad
loptom,
- rasvjete koja ne zadovoljava propisane uvjete, ili nestanka električne energije,
-
neuljudnog vladanja gledatelja i nakon upozorenja od strane nadzornika,
bacanja predmeta u igralište na suce, službujuće osobe ili igrače,
nereda na igralištu, ometanja igre od gledatelja ili općenito radi slabo priređene utakmice,
drugih razloga koji su predviđeni Propisnicima igre.
Kada se utakmica privremeno prekine, prekid traje dok se ne stvore zadovoljavajući uvjeti
za nastavak igre.
Utakmica se prekida trajno:
- fizičkog obračuna između pripadnika jedne i druge ekipe,
- radi fizičkog napadaja na učesnike utakmice s težim posljedicama,
- radi fizičkog napadaja na suce, nadzornika, zapisničara i mjeritelja vremena,
- kad su narušeni Propisnici igre i uvjeti za igranje utakmice toliko, da suci, unatoč
poduzetim mjerama, ne mogu utakmicu privesti koncu.
Prije odluke o trajnom prekidu, suci (i nadzornik) moraju tražiti od ekipe domaćina
utakmice:
- da otkloni nedostatke u priređivanju utakmice, ako je prekid nastao radi slabo priređene
utakmice,
- da uvede red u gledateljstvu i
- da isprazne gledalište ili djelomično udalji gledatelje.
Ako se ni tada ne osigura red na igralištu, suci će trajno prekinuti utakmicu.
Članak 75.
Ako se igra ponovljena ili nastavlja privremeno prekinuta utakmica, dodatne troškove
snosi klub koji je prouzrokovao prekid utakmice.
Ako je utakmica prekinuta radi vremenske nepogode ili više sile, tada svaki klub snosi
svoje troškove a za suce i nadzornika, klub domaćin.
Članak 76.
Ako je utakmica prekinuta privremeno iz članka 74. stavak 1. i ako se nisu stekli
zadovoljavajući uvjeti za nastavak igre u razumno kratkom roku, što cijene suci (i nadzornik),
utakmica se nastavlja naredni dan. Ako i tada utakmica nije nastavljena, smatra se da je prekinuta
trajno.
Nastavak utakmice vodi se na istom zapisniku i sa istim akterima koji su i utakmicu
započeli. Izmjene i dopune zapisnika nisu dopuštene.
10. ODGODA UTAKMICE
Član 77.
Voditelj natjecanja može odgoditi pojedine utakmice ili cijela kola natjecanja, kada to
zahtijeva opći interes rukometnog športa, a u vezi je sa nastupom izbornih vrsta H-B i BiH, ili
nastupom jedne ekipe u međunarodnim natjecanjima.
Voditelj natjecanja na temelju Kalendara natjecanja će odrediti termine odgođenih
utakmica iz stavka 1. ovog članka, vodeći računa o odrednicama članka 10. ovih Propisnika.
Članak 80.
Ekipa koja želi odgoditi utakmicu, iz nekih drugih razloga,
obvezatna je Voditelj natjecanja dostaviti pisani zahtjev, u čijem
privitku će se nalaziti pisani pristanak druge ekipe i pisani prijedlog
o nadnevku i satu odigravanja utakmice, na koju se odnosi zahtjev.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ekipa mora podnijeti
najmanje deset (10) dana prije nadnevka predviđenog za
odigravanje utakmice.
Voditelj natjecanja je obvezan donijeti odluku u svezi zahtjeva iz
stavka 1. ovog članka, u roku od tri (3) dana, računajući od dana prijema
zahtjeva.
Članak 81.
Odgođene se utakmice moraju odigrati u izvanrednim rokovima koje je Voditelj
natjecanja predvidio kalendarom natjecanja, osim ako Voditelj natjecanja nije odlučio drugačije u
cilju regularnosti natjecanja.
Članak 82.
Voditelj natjecanja i IO RS H-B, imaju pravo odgoditi odigravanje cijelog kola
natjecanja i odrediti novi nadnevak odigravanja utakmica.
11. ŽALBA/PRIZIV NA UTAKMICU
Članak 83.
Na odigranu utakmicu ekipa ima pravo izjaviti žalbu/priziv.
Žalba/priziv iz stavka 1. ovog članka najavljuje se najduže u roku od trideset (30) minuta,
računajući od trenutka završetka utakmice, a prije zaključenja zapisnika utakmice.
U dopunsko izvjeće sa utakmice moraju biti ubilježeni razlozi radi kojih ekipa izjavljuje
žalbu/priziv.
Utakmica na koju je izjavljena žalba/priziv može biti poništena.
Članak 84.
Voditelj natjecanja ima pravo i obvezu poništiti utakmicu i na koju nije izjavljena
žalba/priziv, ako se dogodilo nešto što je u očitoj suprotnosti s Propisima igre, Propisnicima RS
H-B i ovim Propisnikom, a od odlučujućeg je značaja za konačni ishod utakmice.
Članak 85.
Žalba/priziv radi igrališta, sprava i uređaja, čiji su nedostatci razvidni prije utakmice,
mora se najaviti nadzorniku prije početka utakmice.
Navedena žalba/priziv, izjavljena nakon utakmice neće se razmatrati.
Članak 86.
U roku od četrdesetosam (48) sati, računajući od sata završetka utakmice, ekipa koja je
izjavila žalbu/priziv, mora poštom dostaviti Voditelju natjecanja žalbu/priziv sa svim bitnim
elementima i eventualnim prilozima.
Ekipa koja podnosi žalbu/priziv, je obvezana na račun RS BiH uplatiti pristojbu u iznosu
od 100,00 KM.
Članak 87.
Na odluku Voditelja lige nezadovoljna strana ima pravo podnijeti žalbu/priziv
Natjecateljskom povjerenstvu RS H-B kao drugostupanjskom organu i to u roku od osam (8)
dana, računajući od nadnevka prijama prvostupanjske odluke.
Nezadovoljna strana iz stavka 1. ovog članka, koja podnosi žalbu/priziv, je obvezna na
žiro račun RS H-B, uplatiti pristojbu u iznosu od 150,00 KM.
Članak 88.
Žalba/priziv na prvostupanjsku odluku doprema se drugostupanjskom organu
posredstvom Voditelja lige, koji će kompletan materijal proslijediti Natjecateljskom povjerenstvu
RS H-B.
Članak 89.
Na odluku drugostupanjskog organa može se uložiti zahtjev za zaštitu zakonitosti.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti iz stavka 1. ovog članka predaje se u pisanom obliku,
Predsjedništvu RS H-B, posredstvom Glavnog tajnika RS H-B i to u roku od osam (8) dana,
računajući od nadnevka prijama drugostupanjske odluke.
Odluka Predsjedništva RS H-B je konačna.
12. REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 90.
Voditelj lige će na temelju zapisnika utakmice i pismenih izvješća službujućih osoba
registrovati utakmicu rezultatom 10:0 u korist jednog kluba, ako:
- klub nije doputovao na odigravanje utakmice iz neopravdanih ili nepoznatih razloga,
- igralište nije bilo osposobljeno za igru domaćinovom krivnjom,
- klub odbije igrati utakmicu iz nepoznatih i neopravdanih razloga,
- klub nastupi s igračem, koji nije imao pravo nastupa,
- klub nastup s igračem, kojemu je istekla valjanost ljekarskog pregleda,
- klub napusti igralište ili odbije nastaviti započetu utakmicu,
- krivicom kluba dođe do trajnog prekida utakmica,
- domaćin utakmice nije osigurao nazočnost liječnika ili zdravstvenog tehničara sa
potrebitom opremom za pružanje prve pomoći,
- klub odbije da utakmicu sude delegirane sudije,
- klub nije izmirila svoje novčane obveze prema RS H-B, prema pismenoj prijavi
uredovnice RS H-B
- klub nije izmirio novčane obveze prema službujućim osobama utakmice, a prema Odluci
Voditelja natjecanja je suspendovan do izmirenja istih,
Osim gubitka utakmice rezultatom 10:0, klubu se oduzima jedan (1) bod, od ukupno
osvojenih bodova.
U slučaju kad je na utakmici postignuti rezultat povoljniji od 10:0, tada se on primjenjuje
umjesto rezultata 10:0.
Članak 91.
Ako je utakmica registrirana na temelju odrednica članka 90. ovog Propisnika, Voditelj
natjecanja je obvezna protiv kluba i njegovih službujućih osoba ili članova, pokrenuti stegovni
postupak.
Ako klub ne odigra TRI utakmice, a utakmice se registriraju 10:0 za protivnika iz bilo
kojeg razloga, klub se isključuje iz daljeg natjecanja.
Članak 92.
Ako klub iz opravdanih razloga ne dođe na utakmicu, razlog cijeni Voditelj natjecanja,
koji određuje novi nadnevak i vrijeme igranja utakmice.
Ako klub radi neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu, mora platiti Klubu domaćinu
utakmice, stvarne troškove priređivanja utakmice, koje određuje Voditelj natjecanja.i novčanu
kaznu RS HB.
Članak 93.
Voditelj natjecanja mora utakmicu registrirati u roku od petnaest (15) dana, računajući od
dana igranja utakmice.
Utakmica se registruje na temelju:
- zapisnika utakmice,
- pisanih izvješća sudaca uz zapisnik sa utakmice,
- pisanog izvješća nadzornika uz zapisniku utakmice,
- mogućih naknadnih pisanih izvješća sudaca i nadzornika, te zapisničara i mjeritelja
vremena
- video kasete po potrebi;
Članak 94.
Utakmica na koju je uložena žalba/priziv registrirat će se po okončanju propisanog
postupka.
13. NATJECANJE
Članak 95.
Natjecanje se provodi prema dvostrukom bod sistemu i prema utvrđenom Kalendaru
natjecanja.
Svaki kliub mora biti jednom domaćin, a jednom gost.
Klub za pobjedu dobija tri (3) boda, za neriješen rezultat jedan (1) bod, a za poraz nula (0)
bodova.
Članak 96.
Završni se poredak određuje se na temelju osvojenih bodova.
Ako dva ili više klubova osvoji isti broj bodova, poredak se određuje na slijedeći način:
- u obzir se uzimaju međusobni rezultati ekipa o kojima je riječ, a poredak na tablici se
određuje na temelju osvojenih bodova.
- ako je broj bodova isti, bolje je plasiran klub koji ima bolju razliku datih i primljenih
pogodaka
- ako je razlika datih i primljenih pogodaka jednaka, bolje je plasiran klub koji je postigao
više pogodaka u gostima,
- ako se ni tako ne može odrediti poredak, klubovi dijele mjesto na završnoj tablici.
14. STEGOVNE ODREDNICE
Članak 97.
Klub koji je prekršio pojedine ili više odrednica ovog Propisnika, sankcionira se.
Sve se sankcije iz ovog Propisnika u ponovljenom slučaju obvezno udvostručuju u
odnosu na prethodnu sankciju.
Sve se sankcije uplaćuju na račun RS H-B i to u roku od četiri (4)
dana računajući od nadnevka objavljivanja Glasnika.( obvezno do
narednog kola uz predodžbu petog primjerka uplatnice opunomoćeniku),
u protivnom klubovi će biti suspendirani do njihovog izmirenja.
Članak 98.
Klubovi koji igraju utakmicu, a po odluci Voditelja lige, u posljednjem Glasniku su bili
sankcionirani, obvezni su najmanje trideset (30) minuta prije početka utakmice, nadzorniku
predočiti uplatnicu iz koje je razvidno da je izvršena novčana uplata za izrečenu sankciju.
Klub koji ne ispuni odredbe iz stava 1. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom.
Klub koji ne uplate svoju finansisjku obavezu prema RS H-B ni nakon kažnjavanja prema
ovom članu stav 2. , se suspenduju do uplate a sve utakmice u toku suspenzije će se registrovati
službenim rezultatom uz oduzimanje po jednog boda od već osvojenih bodova.
Članak 99
DISKVALIFIKACIJA ZBOG POSEBICE BEZOBZIRNE, POSEBICE OPASNE,
ZLONAMJERNE ILI RADNJE S NAKANOM (uz pisanu prijavu) MEĐUNARODNA
PRAVILA IGRE( pravilo 8;6) od srpnja 2010.
, ima za posljedicu pisanje posebnog izvješća PRIJAVE opunomoćenika
i sudaca utakmice koji se moraju proslijediti odmah uz zapisnik utakmice
i povlači pored novčanih kazni i pokretanje stegovnog postupka i
automatsku suspenziju..
Sankcionirani igrač i službena osoba su obvezani dati pismeno izvješće nadzorniku
utakmice 15 minuta po okončanju utakmice.
Klub čiji je pripadnik dobio DISKVALIFIKACIJU UZ OBVEZNU PRIJAVU SUDACA
I OPUNOMOĆENIKA sankcionira se novčanom kaznom.
Članak 100.
Diskvalifikacija po MEĐUNARODNIM PRAVILIMA IGRE(PRAVILO 8;5) od
srpnja 2010. se izriče igraču i službujućim osobama ekipa.
Klub čija službujuća osoba ili igrač, bude diskvalifikovan, sankcionirat će se novčanom
sankcijom, a igrač ili službujuća osoba se automatski sankcioniraju sa jednom utakmicom
neigranja odnosno vršenja dužnosti, na prvoj narednoj utakmici.
Igrač ili službena osoba kluba mogu biti sankcionirani i sa više utakmica neigranja ili
vršenja službene dužnosti, što će zavisiti od težine učinjenog prekršaja.
Voditelj natjecanja ima pravo pokrenuti i disciplinski postupak.
Članak 101.
Službujuća osoba koja dobiju opomenu, sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Članak 102.
Klub, čija službujuća osoba na klupi za izmjenu igrača, bude isključena na 2 minuta,
sankcionirat će se novčanom sankcijom.
Članak 103.
Za nesavjesno obavljanje dužnosti nadzornik će biti sankcioniran
prema utvrđenoj skali i to:
1.
1.1.
1.2..
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
Nesavjesno obavljanje dužnosti – prvi put
Opomena
Nesavjesno obavljanje dužnosti - drugi put
2 utakmica nedelagiranja
Nesavjesno obavljanje dužnosti – treći put
Skidanje sa liste
Neuredno pisanje izvješća – prvi put
Opomena
Neuredno pisanje izvješća – drugi put
2 utakmica nedelagiranja
Neuredno pisanje izvješća – treći put
Skidanje sa liste
Nedostavljanje zapisnika u roku
2 utakmice nedelegiranje
Nedostavljanje zapisnika u roku – naredni put
Skidanje sa liste
Nepravodobni dolazak na utakmicu
2 utakmica nedelegiranja
Nepravodobni dolazak na utakmicu–naredni put
Skidanje sa liste
Neobjek. prikazivanje činjenica kao i prikrivanje pojedinih
Skidanje sa liste
činjenica
Za nesavjesno obavljanje dužnosti suci će biti sankcionirani prema
utvrđenoj skali i to:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.2.
3.
3.2.
4.
4.2.
5.
Nesavjesno obavljanje dužnosti – prvi put
Nesavjesno obavljanje dužnosti – drugi put
Nesavjesno obavljanje dužnosti – treći put
Nepravodoban dolazak na utakmicu
Nepravodoban dolazak na utakmicu – naredni put
Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvješću
Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvješću naredni put
Neopravdan nedolazak na utakmicu
Neopravdan nedolazak na utakmicu – treći put
Dobijanje ocjene manje od 70 bodova
Član 104.
Opomena
2 utakmica nedelagiranja
Skidanje sa liste
2 kola nedelagiranja
Skidanje sa liste
2 kola nedelagiranja
Skidanje sa liste
2 kola nedelagiranja
Skidanje sa liste
Skidanje na nižu listu
NOVČANE SANKCIJE IZREČENE NA TEMELJU POVREDA OVIH PROPISNIKA
Član
Kazna
Iznos
2. DVORANA – POGLAVLJE
3.
Novčani iznos od
50,00 KM
4.
Novčani iznos od
50,00 KM
5.
Novčani iznos od
100,00 KM
6.
Novčani iznos od
100,00 KM
7.
Novčani iznos od
150,00 KM
6. KLUBOVI – POGLAVLJE
21.
Novčani iznos od
100,00 KM
22.
Novčani iznos od
20,00 KM
26.
Novčani iznos od
5,00 KM po igraču
29.
Novčani iznos od
100,00 KM
30./4
Novčani iznos od
100,00 KM
30/5
Novčani iznos od
300,00 KM
7. ORGANIZACIJA UTAKMICE – POGLAVLJE
32.
Novčani iznos od
100,00 KM
33.
Novčani iznos od
300,00 KM
34.
Novčani iznos od
50,00 KM
36.
Novčani iznos od
50,00 KM
37.
Novčani iznos od
100,00 KM
38.
Novčani iznos od
50,00 KM
39.
Novčani iznos od
50,00 KM
40.
Novčani iznos od
500,00 KM
41.
Novčani iznos od
250,00 KM
42.
Novčani iznos od
500,00 KM
42.
Zabrana nastupa u dvorani
od 1 do 6 utakmica
44.
Novčani iznos od
50,00 KM
45.
Novčani iznos od
100,00 KM
46.
Novčani iznos od
100,00 KM
47.
Novčani iznos od
50,00 KM
49.
Novčani iznos od
50,00 KM
8. SLUŽBUJUĆE OSOBE UTAKMICE – POGLAVLJE
61.
Novčani iznos od
50,00 KM
65.
Novčani iznos od
50,00 KM po igraču ili
pripadniku
67.
Novčani iznos od
100,00 km
68.
Novčani iznos od
50,00 KM po osobi
69.
Novčani iznos od
50,00 KM
70.
Novčani iznos od
200,00 KM
92
Novčani iznos od
300,00 KM
98
Novčani iznos od
100,00 KM
99
Novčani iznos od
200,00 KM
100
Novčani iznos od
100,00 KM
101
Novčani iznos od
20,00 KM
102
Novčani iznos od
40,00 KM
Sve novčane stege koje je izrekao Voditelj natjecanja moraju se uplatiti u propisanom
vremenskom roku.
Žalba/priziv na odluke Voditelja natjecanja ne odgađa uplatu novčane kazne.
15. TV,RADIO,FILMSKA,VIDEO I REKLAMNA PRAVA
Članak 105.
Klub domaćin utakmice ima pravo da dodjeljuju televiziska, radio, video i filmska prava,
kao i prava reklamiranja u športskim dvoranama, za vrijeme svojih utakmica Prvenstva. RS H-B
ima pravo postavljanja jednog reklamnog panoa veličine 200 x 80 cm ispred zapisničkog stola,
bez naknade organizatoru utakmice.
Članak 106.
Svi klubovi liga H-B će izdati odobrenja, a na temelju pismenih zahtjeva, svim
zainteresovanim (televizija, radio, tiskovine i sl.). Klubovi se obvezuju da svim zainteresovanim
dostave na vrijeme sva potrebita obavještenja oko svojih utakmica.
16. PRELAZNE I KONAČNE ODREDNICE
Članak 107.
Odrednice Propisnika tumači IO RS H-B Sve što nije precizirano ovim Propisnikom,
određeno je drugim propisnicima RS H-B
Članak 108.
Izmjene i dopune Propisnika vrše se na način i po postupku njihovog donošenja.
Članak 109.
Propisnik stupa na snagu nadnevkom donošenja.
Mostar 01.listopada 2012.godine
IZVRŠNI ODBOR
RUKOMETNOG SAVEZA
HERCEG BOSNE
ADRESA: RUKOMETNI SAVEZ H-B,
BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 17 LAMELA F3 34 88000 MOSTAR
Tel/fax: 036/347-870 ; E-mail: [email protected]
Mob.tel. :063 347 067 . Zdenko Alpeza –predsjednik Natjecateljskog povjerenstva
Mob. tel.: 063/795-048, Pero Marić, član
Mob.tel :063 313591-Mileta Kewkić, član
ADRESAR KLUBOVA
RS-HB
Sezona 2011/2012
Naziv kluba*
HRK IZVIĐAČ Mi GRUPA
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
službene pošte*
[email protected]
www.izvidjac.com
S.Radića bb, 88320 Ljubuški
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT FAKS KLUBA
039 830 552
039 831 081
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Zdenka Pandžić
Zdenko Grbavac
063 372 112
Tel*.
Mob.* 063 321 002
e-mail*: [email protected]
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
GŠD u Ljubuškom
Boja dresova igrača*
Crvena
Crna, plava
Predsjednik*
Stanislav Mucić
Zamjenik
Ivan Matić
predsjednika*
Tajnik*
Zdenka Pandžić
Тrener*
Zdenko Grbavac
Pričuvna dvorana*
SD ČITLUK
Boja dresova golmana*
Plava, zelena
Žuta
Kontakt mob.
[email protected]
e-mail*
Kontakt mob.
[email protected]
e-mail*
Kontakt mob.
[email protected]
e-mail*
Kontakt mob.
063 321 002
e-mail
HRK MEĐUGORJE
e-mail*
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
službene pošte*
[email protected]
www.hk-medjugorje.com
Krstine bb, 88266 Međugorje
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
1. Miro Bencun mob: 063548816
2. Ivan Lovrić mob:063407171
Ante Vidović - Rumora
Tel*.
Mob.* 063 913 333
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Boja dresova igrača*
Predsjednik*
Miro Bencun
Zamjenik
Ante Vidović - Rumora
predsjednika*
Tajnik*
Тrener*
Ante Vidović - Rumora
Pričuvna dvorana*
Boja dresova golmana*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail
063548816
063913333
063913333
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
Rk Livno- Livno i ŽRK Livno - Livno
: [email protected]
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
Rk Livno zgona bb Livno
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
063823160
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Dijego herceg 063823 160
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Dijego Herceg
Tel* 034 202237
Mob.* 063823160
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
Pričuvna dvorana*
DALIBER PERKOVIC DALI
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
PLAVA I BIJELA
Predsjednik*
ŽUTI
EDITA VRDOLJAK
Zamjenik
SANJA BANDOV
predsjednika*
Tajnik*
Тrener*
DIJEGO HERCEG I
BRANKO PERKOVIC
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063925668
034203476
063 823 160
063286804
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
RK DELMINIUM TOMISLAVGRAD
e-mail*
[email protected]
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
www.rkdelminium.com
Adresa za dostavu
službene pošte*
DELMINIUM Ul.Mijata Tomića
80240 Tomislavgrad
KONTAKT TELEFON/MOB.
KLUBA
Tel: 063 343 804
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Petar Skočibušić
Tel*. 034 354 289
Mob. 063 343 804
E-mail*: [email protected]
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
Fax: 034 354 289
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Pavo Dragun
Tel*.
Mob.* 063 331 891
e-mail*:
[email protected]
Dvorana u kojoj klub igra kao
domaćin utakmice*
GRADSKA ŠPORTSKA DVORANA
80240
Tomislavgrad
Pričuvna dvorana*
DVORANA DALIBOR PERKOVIĆ DALI 80101 LIVNO
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
Crvena
Plava
Predsjednik*
Crveno-crna
Crveno crna
Petar
Skočibušić
Zamjenik
predsjednika*
Tajnik*
Salih Birdahić
Trener 2*
Pavo Dragin
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 343 804
[email protected]
[email protected]
063 122 514
063 331 891
Naziv kluba*
HRK Široki
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
[email protected]
http://hrksiroki2008.blog.hr
Adresa za dostavu
službene pošte*
Fra Didaka Buntića 11, 88220 Široki Brijeg
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
063/350-860
063/486-259
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
039/705-287
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Mihovil Sopta
Tel*.
Mob.
Mihovil Bilać
Tel*.
Mob.* 063/486-259
063/286-636
e-mail*: [email protected]
063/350-860
E e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
GSD Pecara – Široki Brijeg
Boja dresova igrača*
GSD Bili Brig - Grude
Boja dresova golmana*
plavi
bijeli
Predsjednik*
Zamjenik
predsjednika*
Pričuvna dvorana*
-
Tajnik*
Danijel Ivanković
Тrener*
Mihovil Bilać
Stjepan Skoko
žuti
plavi
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
063/514-096
e-mail*
Kontakt mob. 063/486-259
063/384-690
e-mail
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
HMRK Zrinjski Mostar
[email protected]
web adresa
(ukoliko posjedujete)
www.hmrk-zrinjski.com
Adresa za dostavu
službene pošte*
Zagrebačka 2., 88 000 Mostar
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
036 323-280 :
063 318-844
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
035 323-280
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Filip Garmaz
Damir Saltarić
Tel*.
Mob.*
e-mail*:
063 318-844
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Bijeli Brijeg Mostar
Boja dresova igrača*
crvena
bijela
Predsjednik*
063 313-232
Pričuvna dvorana*
Čapljina
Boja dresova golmana*
plava
žuta
Dragan Miličević
Zamjenik
predsjednika*
Tajnik*
Filip Garmaz
Тrener*
Damir Saltarić
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail
Naziv kluba*
HŽRK LJUBUŠ KI-HUM
(naziv koji upiĄete bit ‡e koriĄten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
S.SILVIJE ANTI† BB LJUBU KI
službene poĄte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
039 833-261
063 320-866
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
(telefon; faks, mobitel)
Nedjeljko Zovak 063-320-866
Tel*
MOB.Â
e-mail*:Â
Dvorana u kojoj klub igra kao doma‡in
utakmice*
LJUBUŠ KI
Pri†uvna dvorana*
GRUDE
Boja dresova igra†a*
Boja dresova golmana*
Plavi
Crveni
Predsjednik*
Sivi
Ante MiĄeti†
Zamjenik
Snježana KoraƆ
predsjednika*
Tajnik*
˘rener*
Darinka Zovak
Petar Šuvak
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
HŽRK KISELJAK
[email protected]
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
službene pošte*
KONTAKT
TELEFON/MOB. KLUBA
ŠKOLSKA 1 72250 Kiseljak
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
030-879-156 i 063675 624
063-352-410
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Drago Žuljević
Tel*.
Mob. 063 352 410
E e-mail*:
Miro Franjković
Tel*.
Mob.* 063 675 624
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao
domaćin utakmice*
Pričuvna dvorana*
Športska dvorana Kiseljak
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
Crveno-bjela
Bjeo-crvena
Predsjednik*
Zamjenik predsjednika*
Tajnik*
Тrener*
Plavi
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
MIRO FRANJKOVIC
063 675 624
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten
u službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
RK
“KISELJAK“ KISELJAK
[email protected]
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
POTKRAJ BB 71 250 Kiseljak
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
030 874 843
063 337 016
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Miroslav Nikačević
Tel*.
Mob.*
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao
domaćin utakmice*
GRADSKA SPORTSKA
DVORANA GRUDE
Pričuvna dvorana*
DVORANA SREDNJE ŠKOLE GRUDE
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
CRNA
PLAVA
Predsjednik*
Miroslav
Nikačević
Zamjenik
Vedran Jurić
predsjednika*
Tajnik*
Тrener*
Ratko Lješnić
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 337 016
[email protected]
063 332 267
061 130 286
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
RK
“NOVA BILA“ -Nova Bila
[email protected]
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
NOVA BILA
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KLUBA
bb 72 276
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
030 707 715
063 432 844
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Ivo Martić
Velimir Martić
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
SPORTSKA DVORANA NOVA BILA
Pričuvna dvorana*
SPORTSKA DVORANA VITEZ
Boja dresova igrača*
Predsjednik*
063 334 029
Tel*
Mob.* 063 334 029
e-mail*:
063 432 844
bijela
NOVA BILA
Boja dresova golmana*
plava
Franjo Biljaka
Zamjenik
Marinko Džido
predsjednika*
Tajnik*
Ivo Martić
Тrener*
Velimir Martić
narančasta
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 347 107
063 388 571
063 432 844
[email protected]
063 334 029
[email protected]
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten
u službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
„Ženski rukometni klub Vitez“ - ŽRK VITEZ
[email protected]
www.vitez.info
Adresa za dostavu
Hrvatske mladeži 4. 72250 Vitez
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
030 714 619 ; 063 333 636
063 444 134
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Kristijan Blaž
Ranko Križanović
063 444 134
063 333 636
[email protected]
[email protected]
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
Gradska sportska dvorana
Vitez
Pričuvna dvorana*
Sportska dvorana Nova Bila
Boja dresova igrača*
Bijelo
Plava
Predsjednik*
Boja dresova golmana*
Plava
Plava
Vječeslav Blaž
Zamjenik
Mirjana
predsjednika* Perković
Tajnik*
Тrener*
Ranko
Križanović
Kristijan Blaž
Svijetlo plava
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 333 173
[email protected]
063 334 007
[email protected]
063 333 636
[email protected]
063 444 134
[email protected]
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
RK
„VITEZ“ Vitez
[email protected]
www.vitez .info
Adresa za dostavu
GRADSKA ŠPORTSKA DVORANA
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
063 386 447
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
MARIO MAGERL
MARIO MLAKIC
063 386 447
Tel*
MOB.
[email protected]
e-mail*: [email protected]
063 335 710
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
Pričuvna dvorana*
Boja dresova igrača*
Predsjednik*
MARIO MAGERL
Zamjenik
MARIO MLAKIĆ
predsjednika*
Tajnik*
ŽIVKO ELEK
Тrener*
NIKOLA ĆATO
BRUNO
PAVLOVIĆ
Boja dresova golmana*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 386 447
[email protected]
063 335 710
[email protected]
Naziv kluba*
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
(obvezan podatak)
Hrvatski rukometni klub „KOSAČA“ – Mostar
[email protected]
Hrkkosaca.blogspot.com
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
Kralja Tomislava 105 88000 Mostar
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
Tel/fax
063 425 894
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Zdravko Vučić
036 328 121
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Ivana Džidić
063 425 894
[email protected]
Tel*
Mob.*
063 795 116 / 066 623264
e-mail*: [email protected]
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
Sportska dvorana Bijeli Brijeg
Pričuvna dvorana*
SC Midhat Hujdur Hujka
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
Crvena
Predsjednik*
Zelena
Zdravko Vučić
Zamjenik
predsjednika*
Tajnik*
Тrener*
Radmila Koprena
Ivana Džidić
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 425 894
[email protected]
063 637 966
063 795 116
[email protected]
Naziv kluba*
HRK NEUM -NEUM
e-mail*
[email protected]
(naziv koji upišete bit će korišten u
službenoj korespondenciji)
(obvezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavu
Hotel Sunce –NEUM 88 390
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TEL./FAKS KLUBA
KLUBA
00385 91 516 87 17
0 36 880 065
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
NIKICA LOVRIĆ
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
NIKICA LOVRIĆ
Tel*
MOB.
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
SPORTSKA DVORANA ČAPLJINA
Pričuvna dvorana*
GRADSKA DVORANA LJUBUŠKI
Boja dresova igrača*
Boja dresova golmana*
CRNA
Predsjednik*
NARANČASTA
PLAVA
DAVOR KREŠIĆ
Zamjenik
predsjednika*
Tajnik*
NIKICA LOVRIĆ
Тrener*
NIKICA LOVRIĆ
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail
063 804 555
003 85 91 516 87 17
ADRESAR SUDACA
RS H-B
SEZONA 2012-2013
Goran Bencun-sudac
ul. i br. Međugorje bb
mjesto 88266 Međugorje
Krunoslav Zlopaša-sudac
ul. i br. Zlopaše bb
mjesto Posušje
Robert Lesko-sudac
ul. i br. I. Miličevića 22
mjesto 88 Mostar
Leo Puce-sudac
ul. i br. Dubrovačka 69
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-650-397
Mobil:
063-327-392
e-mail:
Br. telefona: 039-680-989
Mobil:
063-363-497
e-mail:
0 5 0 8 9 7 1 1 5 0 0 2 9
Br. telefona: 063-478-560
Mobil:
066-800-871
e-mail:
Br. telefona:
Mobil:
063-901-870
e-mail: [email protected]
Ante Rašić-sudac
ul. i br. Humac 1
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-833-197
Mobil:
063-123-438
e-mail: [email protected]
1 5 0 4 9 8 9 1 5 0 0 3 2
Igor Herceg-sudac
ul. i br. fra Petra Bakule
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-831-823
Mobil:
063-494-272
e-mail: [email protected]
2 4 0 6 9 8 9 1 5 2 7 3 8
Ivica Jukić-sudac
ul. i br. Jukići gornji bb
mjesto Posušje
Br. telefona: 039-681-250
Mobil:
063-354-001
e-mail:
1 9 1 0 9 7 9 1 5 3 3 6 8
Ivan Livančić-sudac
ul. i br. Dubravica 30
mjesto Vitez
Br. telefona: 030-712-847
Mobil:
063-879-134
e-mail: [email protected]
Miroslav Franković-sudac
ul. i br. Višnjica Polje bb
mjesto 71250 Kiseljak
Br. telefona:
Mobil:
063-783-429
e-mail:
1 0 0 6 9 8 5 1 7 4 1 5 8
Mihovil Bilać-sudac
ul. i br. Ruđera Boškovića 32 a
mjesto 88220 Široki B.
Br. telefona: 039-704-176
Mobil:
063-486-259
e-mail:
2 6 1 0 9 8 5 1 5 0 1 2 5
Domagoj Ledić-sudac
ul. i br. fra Grge Martića 6
mjesto 88220Široki Brijeg
Br. telefona:
Mobil:
063-483-335
e-mail:
Branimir Mikulić-sudac
ul. i br. Josipa Kozarca
mjesto 88220 Široki Brijeg
Br. telefona: 039-703-696
Mobil:
063 491 082
e-mail:
2 6 0 2 9 9 2 1 5 0 0 1 4
Damir Glibić-sudac
ul. i br. 3 Cimske bojne 23
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-342-025
Mobil:
063-282-692
e-mail: [email protected]
0 8 0 8 9 8 8 1 5 0 0 3 4
Zovko Toni-sudac
ul. i br. Potoci 9
mjesto Bijelo Polje Mostar
Br. telefona: 036-345-363
Mobil:
063-435-946
e-mail: [email protected]
0 9 1 0 9 8 7 1 5 0 0 2 1
Darko Džeba-sudac
ul. i br. Splitska 30
mjesto 8800 Mostar
Br. telefona: 036-486-309
Mobil:
063-319-996
e-mail: [email protected]
2 2 1 1 9 8 7 1 5 0 1 0 4
Andrej Kolobarić-sudac
ul. i br. K.Branimira 6
mjesto 88000Mostar
Br. telefona: 036-326-311
Mobil:
063-462-145
e-mail: [email protected]
3 1 0 3 9 8 8 1 5 0 0 0 7
Ružica Erkapić-sudac
ul. i br. Drinovci 175
mjesto 88344 Drinovci
Br. telefona: 039-672-175
Mobil:
063-970-970
e-mail:
0 5 0 1 9 7 9 1 5 6 6 3 3
Dražana Melo-sudac
ul. i br. Vukovarska 10
mjesto 88000Mostar
Br. telefona: 063-447-073
Mobil:
066-267-794
e-mail: [email protected]
Hrvoje Marić-sudac
ul. i br.K.Gradac
mjesto Čitluk 88260
Br. telefona:
Mobil:
063-413-896
e-mail:
0 9 1 0 9 8 3 1 5 0 0 7 6
Ivan Lovrić-sudac
ul. i br. K.Gradac bb
mjesto Čitluk 88260
Br. telefona:
Mobil:
063-407-171
e-mail:
2 9 0 8 9 8 3 1 5 0 0 3 8
Josip Gudelj-sudac
ul. i br .Bara 4
mjesto Tomislavgrad 80240
Br. telefona: 034-352-685
Mobil:
063-478-967
e-mail:
1 5 0 6 9 7 6 1 4 2 0 7 6
Mario Sušilović-sudac
ul. i br.M.Tomića 57
mjestoTomislavgrad 80240
Br. telefona: 034-353-735
Mobil:
063-488-725
e-mail:
1 7 0 3 9 7 8 1 4 2 0 7 3
Stipan Marinčić – sudac
mjesto 88000 Tomislavgrad
Br. telefona:
Mobil:
063 921 749
e-mail:
Dražen Begić-sudac
ul. i br. Ilićka 2
mjesto 88000 Mostar
-
Br. telefona: 036-329-999
Mobil:
063-312-060
e-mail: [email protected]
0 4 1 0 9 7 9 1 5 0 0 0 1
Andrijan Knezović-sudac
ul. i br. Pržine bb
mjesto 88202 Buna
Br. telefona: 036-480-195
Mobil:
063-323-263
e-mail: [email protected]
0 6 0 7 9 7 8 1 5 1 3 4 7
Ante Knezović-sudac
ul. i br. Pržine bb
mjesto 88202 Buna
Br. telefona: 036-480-195
Mobil:
063-312-733
e-mail: [email protected]
2 7 0 9 9 7 9 1 5 0 0 2 0
Robert Zovko-sudac
ul. i br. Kutilivač bb
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-575-006
Mobil:
063-666-185
e-mail: [email protected]
1 5 0 1 9 7 7 3 9 0 0 7 1
Zdenko Božić-sudac
ul. i br. Ljudevita Gaja 28/6
mjesto 87280 N.Travnik
Br. telefona: 030-792-650
Mobil:
063-891-523
e-mail:
2 3 0 5 9 7 0 1 9 2 8 0 0
Borislav Slipac-sudac
ul. i br. Trenica bb
mjesto 72290 N.Travnik
Br. telefona: 030-792-630
Mobil:
063-335-371
e-mail: [email protected]
2 4 0 3 9 7 0 1 9 2 8 1 0
Ivor Hrstić-sudac
ul. i br. P.Krešimira 4
mjesto 88300 Čapljina
Br. telefona: 036-805-278
Mobil:
063-359-442
e-mail: [email protected]
1 1 0 9 9 7 8 1 5 1 1 3 8
Dario Šimić-sudac
ul. i br. Ortiješ Novo Naselje bb
mjesto 88202 Buna
Br. telefona: 036-354-263
Mobil:
063-348-377
e-mail:
0 6 0 3 9 7 3 1 5 1 9 9 8
Mario Primorac-sudac
ul. i br. Alojza Stepinca 10
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-831-566
Mobil:
063-322-000
e-mail: [email protected]
2 2 0 3 9 6 6 1 5 2 7 3 2
Goran Šušić-sudac
ul. i br. Podgradina 43
mjesto 88300 Čapljina
Br. telefona: 036-808-345
Mobil:
063-350-525
e-mail:
2 8 0 5 9 6 2 1 5 1 1 3 0
Josip Perić-sudac
ul. i br. K. Krešimira IV 31
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-830-151
Mobil:
063-689-169
e-mail:
0 5 0 6 9 9 2 1 5 2 7 3 8
Ivan Džolić-sudac
ul. i br. A. Šimića bb
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona:
Mobil:
063-517-955
e-mail:
2 1 0 8 9 9 3 1 5 2 7 4 1
IVAN ŠARAC – sudac
LJUBUŠKI
Br. telefona: 039 833 349
Mobil:
063 092 849
e-mail: 1011995
Branimir Bilić-sudac
ul. i br. S. S. Antića 7
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-833-826
Mobil:
063 318 121
e-mail:
1 4 0 7 9 9 3 1 5 2 7 4 0
Filip Dugandžić-sudac
ul. i br. Gornji Radišići
mjesto 88325 G. Radišići
Br. telefona: 039-846-626
Mobil:
063 142 788
e-mail: [email protected]
1 8 0 3 9 9 4 1 5 2 7 3 3
Žarko Hrstić-sudac
ul. i br. Bilalova bb
mjesto 88325 Radišići
Br. telefona: 039-832-225
Mobil:
063-474-505
e-mail:
2 6 0 8 9 8 4 1 5 2 7 5 8
Dejan Čerkuč-sudac
ul. i br.
mjesto Mostar
Br. telefona: 036 -342-367
Mobil:
063-314-226
e-mail: [email protected]
1 7 0 8 9 8 3 1 5 0 0 2 7
Darko Drežnjak-sudac
ul. i br.Rudarska 190
mjesto Mostar
Br. telefona:
Mobil:
063-999-427
e-mail: [email protected]
0 8 1 2 9 8 3 1 5 0 0 0 9
Ivan Marić – sudac
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036 347 512
Mobil:
063 469 476
e-mail: [email protected]
2 0 0 2 9 8 6 1 5 0 0 4 8
Daniel Križanović – sudac
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036 311 148
Mobil:
063 364 046
e-mail: [email protected]
2 8 0 4 9 8 7 1 5 0 0 4 0
Zoran Pranjković – sudac
Divjak 2
mjesto 72250 Vitez
Br. telefona: 030 713 615
Mobil:
e-mail: [email protected]
2 9 1 0 9 9 3 1 9 3 6 1 9
Jakov Križanović – sudac
Hrvatske mladeži 4
mjesto 72250 Vitez
Br. telefona:
Mobil:
063 457 977
[email protected]
e-mail:
2 3 1 2 9 9 2 1 9 3 8 1 5
Br. telefona: 030 711 615
Mobil:
063 219 503
e-mail: [email protected]
0 6 0 9 9 8 9 1 9 3 0 4 4
Ivan Pranjković – sudac
Divjak 20
mjesto 72250 Vitez
Matej Stančić – sudac
Hrvatske mladeži bb
mjesto 72250 Vitez
Br. telefona: 030 710 612
Mobil:
063 209 672
e-mail: [email protected]
1 1 0 6 9 8 4 1 9 3 0 6
4
Petra Barišić – sudac
Splitska bb
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 034 203 215
Mobil:
e-mail: [email protected]
2 7 0 1 9 9 5 1 4 5 0 0
Ema Miloloža – sudac
Brina bb
Mjesto80101 Livno
Br. telefona: 034 201 345
Mobil:
e-mail:
3 0 1 0 9 9 5 1 4 7 0 6 4
Matea Šarac – sudac
11.lipnja Rodoč
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036 351 145
Mobil:
e-mail: [email protected]
2 0 0 8 9 9 5 1 5 5 0 3 4
Nikolina Knezović – sudac
Rudarska bb
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036 347 241
Mobil:
e-mail: [email protected]
1 3 1 0 9 9 3 1 5 5 0 2 3
Nikolina Žabić – sudac
Ilije Petrovića bb
mjesto 72250 Vitez
Br. telefona:
Mobil:
063 841 347
e-mail: [email protected]
2 3 1 2 9 9 3 1 9 8 6 1 6
Matilda Radeljić – sudac
Ulica Josipa Kurevije bb
mjesto 72256 Stara Bila
Br. telefona: 030 716 707
Mobil:
e-mail: [email protected]
0 9 0 9 9 9 4 1 9 8 6 1 9
Marija BLAŽEVIĆ
Bučići bb
72 290 Novi Travnik
Br. telefona: 030 790 897
Mobil:
063 734 904
e-mail:
2 9 1 1 9 9 4 1 9 8 0 3 3
1
Matea GREBENAR
Stara Bila bb
Br. telefona:
Mobil:
066 752 707
e-mail:
1 2 1 2 9 9 4 1 9 8 0 3 4
Gabrijel JEZERČIĆ
Rankovići bb
72 290 Novi Travnik
Br. telefona:
Mobil:
063 418 278
e-mail:
1 2 0 7 9 8 3 1 9 3 0 4 5
Ivan ŠIRIĆ
Orahovica bb
72 230 Žepče
Br. telefona: 032 883 193
Mobil:
e-mail: [email protected]
0 5 1 1 9 7 7 1 9 4 2 7 4
Marko KRESIĆ
Lupoglav bb
72 230 Žepče
Br. telefona: 032 886 222
Mobil:
e-mail: [email protected]
1 8 0 8 9 9 6 1 9 4 2 8 1
Br. telefona:
Mobil:
063 822 794
e-mail:
2 5 1 0 9 9 6 1 9 4 2 7 8
Slaven BARBARIĆ
Selište 13
72230 Žepče
Željko JURANOVIĆ
Gouješnica bb
72230 Žepče
Br. telefona:
Mobil:
063 321 663
e-mail: [email protected]
0 8 0 5 9 8 6 1 9 0 0 4 8
Josip BARBARIĆ
Selište bb
72 230 Žepče
Br. telefona:
Mobil:
063 167 505
e-mail: [email protected]
0 3 0 4 9 9 5 1 9 4 2 7 8
Br. telefona: 032 882 403
Mobil:
063 386 295
e-mail:
2 4 0 9 9 8 3 1 9 4 2
Dario LONČAR
Popratnica bb
72 230 Žepče
Ivan TOMIĆ
Lug bb
72 230 Žepče
Br. telefona: 032 896 033
Mobil:
063 473 564
e-mail: [email protected]
0 6 0 7 9 9 3 1 2 3 6 4 3
Ivo BOŠNJAK
Smrčenjaci 14 a
88 000 Mostar
Br. telefona: 036 341 229
Mobil:
063 965 798
e-mail:
1 5 0 9 9 9 5 1 5 0 0 6 2
Josip MARIĆ
Blajburških žrtava 91
88 000 Mostar
Br. telefona: 036 318 972
Mobil:
063 859 718
e-mail:
2 0 0 1 9 9 5 1 5 0 0 6 2
ADRESAR NADZORNIKA PRVIH LIGA
RS H-B
SEZONA 2012 - 2013
Ferdo Međugorac
ul. i brZ. Frankopana
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-831-378
Mobil:
063-485-761
e-mail:
1 4 0 1 9 4 4 1 5 2 7 3 1
Goran Šušić
ul. i br. Podgradina 43
mjesto 88300 Čapljina
Br. telefona: 036-808-345
Mobil:
063-350-525
e-mail:
2 8 0 5 9 6 2 1 5 1 1 3 0
Boro Hrstić
ul. i br.Petra Krešimira 4
mjesto 88300 Čapljina
Br. telefona: 036-805-278
Mobil:
063-362-708
e-mail: [email protected]
0 4 0 4 9 4 9 1 5 1 1 3 5
Slaven Spužević
ul. i br. Ortiješ bb
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-354-460
Mobil:
063-457-933
e-mail: [email protected]
1 8 0 2 9 6 4 1 7 1 5 2 4
Zdenko Senkić
ul. i br. Stjepana Radića 112
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-316-431
Mobil:
063-345-099
e-mail: [email protected]
2 0 1 0 9 6 6 1 5 0 0 0 1
Ivan V. Batinić
ul. i br. Kulina bana 1a
mjesto 72250 Vitez
Br. telefona: 030-711-500
Mobil:
061-504-881
e-mail:
1 5 0 8 9 4 5 1 9 3 0 6 6
Darko Andrijević
ul. i br. Prva ulica bb
mjesto 72230 Žepče
Br. telefona: 032-881-280
Mobil:
063-333-299
e-mail: [email protected]
om
1 4 1 2 9 6 6 1 9 3 8 2 4
Slaven Tomić
ul. i br. Radišići 96
mjesto 88320 Ljubuški
Br. telefona: 039-832-154
Mobil:
063-493-220
e-mail: [email protected]
3 1 0 1 9 7 8 1 5 2 7 3 4
Dragan Stanković
ul. i br.Gojka Šuška 23
mjesto 88300 Čapljina
Br. telefona: 036-805-661
Mobil:
063-362-665
e-mail: [email protected]
1 8 0 6 9 6 8 1 5 1 1 3 2
Perica Ostojić
ul. i br.Bijakovići bb
mjesto 88266 Međugorje
Br. telefona: 036-650-195
Mobil:
063-320-217
e-mail: [email protected]
0 9 1 0 9 7 4 1 5 1 3 3 9
Zdenko Alpeza
ul. i br Zagrebačka 21
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-332-775
Mobil:
063-347-067
e-mail:
[email protected]
2 7 1 0 9 6 61 7 2 6 9 4
Mileta Kekić
ul. i br. Kardinala Stepinca 16
mjesto 8800 Mostar
Br. telefona: 036-335-900
Mobil:
063-313-591
e-mail: [email protected]
0 7 1 1 9 4 9 1 5 0 0 0 7
Pero Marić
ul. i br. Blajburških žrtava 91/2
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-318-972
Mobil:
063-795-048
e-mail: [email protected]
3 0 0 6 9 5 2 1 5 0 0 0 5
Zdravko Petkovic
ul. i br. Studenci 193
mjesto 88323 Studenci
Br. telefona: 039-844-200
Mobil:
063-415-001
e-mail: [email protected]
2 4 1 2 9 6 9 1 5 2 7 3 1
Mladen Raič
ul. i br. 10 ulica br.3
mjesto 88000 Mostar
Br. telefona: 036-331-060
Mobil:
063-317-941
e-mail:
0 9 1 0 9 6 0 1 5 0 0 0 3
Milenko Turudic
ul. i br. Vukovarska 41/1
mjesto 88000 Mostar
Živko Elek
Mjesto Vitez
Drago Žuljević
Mjesto Lepenica Kiseljak
Br. telefona: 036-324-858
Mobil:
063-311-196
e-mail: [email protected]
2 5 0 8 9 5 7 1 5 0 0 2 1
Br. telefona: 030 710 335
Mobil:
063/415-889
e-mail:
Br. telefona:
Mobil:
063 352 410
e-mail:
PRVA LIGA HERCEG BOSNE
NATJECATELJSKA SEZONA
2012./2013.
MUŠKARCI
Natjecateljski brojevi:
1.. HMRK ZRINJSKI -Mostar
2. HRK IZVIĐAČ RA-Ljubuški
3. RK DELMINIUM – Tomislavgrad
4. HRK NEUM -Neum
5. RK KISELJAK - Kiseljak
6. RK NOVA BILA-Nova Bila
7. HRK LIVNO - Livno
8. HRK ŠIROKI-Široki Brijeg
9. HRK ČAPLJINA - Čapljina
PRVI DIO:
-------------------------------------------------------------------------I.KOLO
06/07.10.2012.
1. HRK IZVIĐAČ RA - HRK ČAPLJINA
2. RK DELMINIUM – HRK ŠIROKI
3. HRK NEUM – HRK LIVNO
4. HRK KISELJAK – RK NOVA BILA
Slobodna momčad: HMRK ZRINJSKI
2.KOLO
1. RK LIVNO - HRK KISELJAK
2. HRK ŠIROKI – HRK NEUM
3. HRK ČAPLJINA – RK DELMINIUM
4. HMRK ZRINJSKI – HRK IZVIĐAČ RA
Slobodna momčad: RK NOVA BILA
13/14.10.2012
3. KOLO
20/21.10.2012.
1. RK DELMINIUM – HMRK ZRINJSKI
2. HRK NEUM – HRK ČAPLJINA
3. HRK KISELJAK – HRK ŠIROKI
4. RK NOVA BILA – RK LIVNO
Slobodna momčad: HRK IZVIĐAČ RA
______________________________________________________
4.KOLO
27/28.10.2012.
1. HRK ŠIROKI – RK NOVA BILA
2. HRK ČAPLJINA - HRK KISELJAK
3. HMRK ZRINJSKI – HRK NEUM
4. HRK IZVIĐAČ RA – RK DELMINIUM
Slobodna momčad: RK LIVNO
5.KOLO
03/04.11.2012
1. HRK NEUM - HRK IZVIĐAČ RA
2. HRK KISELJAK – HMRK ZRINJSKI
3. RK NOVA BILA – HRK ČAPLJINA
4. RK LIVNO – HRK ŠIROKI
Slobodna momčad: RK DELMINIUM
6.KOLO
10/11.11.2012.
1. HRK ČAPLJINA– RK LIVNO
2. HMRK ZRINJSKI – RK NOVA BILA
3. HRK IZVIĐAČ RA – HRK KISELJAK
4. RK DELMINIUM – HRK NEUM
Slobodna momčad: HRK ŠIROKI
7.KOLO
1. HRK KISELJAK - RK DELMINIUM
2 RK NOVA BILA – HRK IZVIĐAČ RA
3. RK LIVNO - HMRK ZRINJSKI
4. HRK ŠIROKI – HRK ČAPLJINA
Slobodna momčad: HRK NEUM
17/18.11.2012.
8.KOLO
1. HMRK ZRINJSKI - HRK ŠIROKI
2. HRK IZVIĐAČ RA- RK LIVNO
3. RK DELMINIUM - RK NOVA BILA
4. HRK NEUM - HRK KISELJAK
Slobodna momčad: HRK ČAPLJINA
24/25.11.2012.
9. KOLO
1.RK NOVA BILA - HRK NEUM
2 RK LIVNO – RK DELMINIUM
3.HRK ŠIROKI - HRK IZVIĐAČ RA
4. HRK ČAPLJINA - HMRK ZRINJSKI
Slobodna momčad: HRK KISELJAK
01/02.12.2012.
PRVA LIGA HERCEG BOSNE
NATJECATELJSKA SEZONA
2012./2013.
ŽENE
Natjecateljski brojevi:
1. HRK KATARINA-Mostar
2. HRK“ KOSAČA” - Mostar
3.HŽRK“ZRINJSKI” - Mostar
4. ŽRK “KISELJAK”-Kiseljak
5. ŽRK “LIVNO”-Vitez
6.ŽRK “DELMINIUM”-Tomislavgrad
PRVI DIO:
1.KOLO
20/21.10.2012
1. HRK KATARINA-ŽRK DELMINIUM
2. HRK KOSAČA – ŽRK LIVNO
3. HŽRK ZRINJSKI - ŽRK KISELJAK
2.KOLO
1. ŽRK DELMINIUM – ŽRK KISELJAK
2. ŽRK LIVNO – HŽRK ZRINJSKI
3. HRK KATARINA – HRK KOSAČA
27/28.10.2012
3.KOLO
1. HRK KOSAČA – ŽRK DELMINIUM
2. HŽRK ZRINJSKI – HRK KATARINA
3 ŽRK KISELJAK – ŽRK LIVNO
03/04.11.2012
4.KOLO
10/11.11.2012
1. ŽRK DELMINIUM – ŽRK LIVNO
2. HRK KATARINA – ŽRK KISELJAK
3. HRK KOSAČA - HŽRK ZRINJSKI
5.KOLO
17/18.11.2012
1. HŽRK ZRINJSKI – ŽRK DELMINIUM
3. ŽRK KISELJAK - HRK KOSAČA
4. ŽRK LIVNO - HRK KATARINA
NATJECATELJSKO PRVENSTVO RS HB
ZDENKO ALPEZA v.r.
PERO MARIĆ v.r.
MILETA KEKIĆ v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content