close

Enter

Log in using OpenID

BROŠURA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA(u pdf.formatu)

embedDownload
LEGALIZACIJA
NEZAKONITO IZGRAĐENOG OBJEKTA
LEGALIZACIJA OBJEKATA
ŠTO JE TO LEGALIZACIJA OBJEKTA?
Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajuć eg akta (rješ enje o izvedenom stanju) kojim
se bespravno izgrađeni objekt legalizira. Zahtjev za izdavanje rješ enja o izvedenom stanju, uz
Zakonom propisanu dokumentaciju predaje se u Upravni odjel nadlež an za izdavanje akata za
gradnju na područ ju na kojem se nalazi građevina, pa je za područ je svih naselja Grada Vodica
nadlež na:
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Adresa: Kralja Zvonimira 16, 22000 SŠ ibenik
Tel: 022/ 342-777
Fax: 022/ 342-790
Proč elnik: Gojislav Krnić , dipl.inž .arh.
ŠTO SE SVE SMATRA NEZAKONITO IZGRAĐENOM ZGRADOM?
Objekt koji je izgrađen, dograđen, nadograđen, ili rekonstruiran bez odobrenja za gradnju
(građevinska dozvola, rješ enje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola, potvrda glavnog
projekta ili neki drugi naziv) nakon 15. veljač e 1968.g. smatra se nelegalnim objektom.
Ako je za objekt postojala građevinska dozvola, ali objekt nije izgrađen u skladu s tom
dozvolom, također se smatra nelegalnom građevinom.
Zgrada mora biti vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Drž avne geodetske
uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske izvrš enog do
21. lipnja 2011.g. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi
konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i
stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaž e.
Na Geoportalu Drž avne geodetske uprave mož ete vidjeti da li je objekt vidljiv na digitalnoj
ortofoto karti.
KOJE SE ZGRADE NE MOGU LEGALIZIRATI?
1. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizirati ako se nalazi na području koje je
prostornim planom određeno kao:
- površ ine izvan građevinskog područ ja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom
parku, park-š umi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku
parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
- planirani ili istraž eni koridori i površ ine prometnih, energetskih i vodnih građevina od
važ nosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područ ne (regionalne) i lokalne samouprave, osim
zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju javnopravno tijelo nadlež no za
upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje
to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole,
odnosno rješ enja o uvjetima građenja,
- planirani ili istraž eni koridori i površ ine komunikacijskih građevina od važ nosti za Republiku
Hrvatsku te jedinice područ ne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za koju
javnopravno tijelo nadlež no za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u
skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku
izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješ enja o uvjetima građenja,
- površ ine javne i druš tvene namjene unutar građevinskih područ ja naselja za sadrž aje
upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predš kolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoš kolsko, visoko
obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim nezakonito izgrađene
zgrade na tim površ inama koje su u skladu s tom namjenom,
- izdvojeno građevinsko područ je izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za
gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za
nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područ ja koje su u skladu s tom namjenom,
- područ je posebne zaš tite voda – zona sanitarne zaš tite vode za pić e u kojoj je prema
posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donoš enje
rješ enja o izvedenom stanju,
- eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju
nafte, plina ili geotermalnih voda.
2. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizirati ako se nalazi:
- unutar arheološ kog nalaziš ta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili
kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili
ako je rekonstruirani dio pojedinač nog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar,
osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadlež no za poslove zaš tite kulturne baš tine izda
potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih
propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješ enja o uvjetima
građenja,
- na područ ju upisanom u listu svjetske baš tine UNESCO-a,
- na postojeć oj površ ini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade
izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje
vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode).
3. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizirati ako je izgrađena:
- na međi sa drugom građevnom č esticom planiranom za građenje zgrade ako na proč elju koje
se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozrač ivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak
koji prelazi na drugu građevnu č esticu,
- kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kuć ica, kontejner i sl.), odnosno na nač in i od
materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost koriš tenja (baraka i sl.).
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješ enjem o izvedenom stanju, a zahtjev za
izdavanje istoga podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013.
KOJA SE DOKUMENTACIJA PODNOSI UZ ZAHTJEV?
1. Za zahtjevnu zgradu
Objekti iznad 400m²
U zahtjevne zgrade ubrajaju se još i poljoprivredni objekti preko 1000m² i zgrade javne
namjene bez obzira na njihovu ukupnu površ inu. Radi se dakle o ukupnoj brutto površ ini svih
etaž a jedne zgrade, a kada se legalizira nadogradnja tada se ona pribraja ostalom legalnom
dijelu zgrade. Jednostavno reč eno legalizacija nadogradnje od npr. 70m² na stambeni objekt
od 350m² iziskuje izradu dokumentacije za preko 400m² odnosno zahtjevnu
zgradu.Dokumentacija koju je potrebno napraviti za legalizaciju zahtjevne zgrade je sljedeć a:
•tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom
arhitektu
•izjava ovlaštenog inženjera građevine da zgrada ispunjava bitan zahtjev
mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima vremena kada je zgrada
rađena ili današnjim propisima
•tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom
inženjeru geodezije u slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je
izvedena. U suprotnom dovoljne su kopije katastarskog plana.
Za zgrade javne namjene svih velič ina uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je još
dostaviti izjavu ovlaš tenog arhitekta te ovlaš tenih inž enjera građevinarstva, elektrotehnike i
strojarstva da zgrada ispunjava zahtjeve sigurnosti koriš tenja i zaš tite od pož ara prema
odgovarajuć im propisima.
2. Za manje zahtjevnu zgradu
Objekti ukupne bruto površine veće od 100m² a manje od 400m². Tu se ubrajaju još i
poljoprivredni objekti ukupne bruto površ ine manje od 1000m².
U sluč aju legalizacije nadogradnje ista se rač una tako da se njena površ ina pribroji na
ostatak objekta koji je već legalan. Npr. za legalizaciju nadogradnje od 50m² na objekt od 80m²
potrebno je izraditi dokumentaciju za Manje zahtjevnu zgradu, odnosno zgradu iznad 100m²,
a manje od 400m². Ipak u tome sluč aju iako se radi dokumentacija za cijeli objekt gdje se
prikazuje između ostalog razlika prije i poslije nadogradnje, doprinosi prema drž avi i naknada
za legalizaciju se plać a samo za nezakoniti (nadograđeni) dio.Potrebna dokumentacija koja se
prilaž e zahtjevu za legalIzaciju je sljedeć a:
•tri primjerka snimke izvedenog stanja izrađene po ovlaštenom arhitektu ili
ovlaštenom inženjeru građevinarstva
•tri primjerka geodetskog snimka* izrađenog po ovlaštenom inženjeru geodezije u
slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je izvedena. U suprotnom
dovoljne su kopije katastarskog plana.
Zahtjev za legalizaciju potrebno je predati najkasnije do 30.lipnja 2013.
3. Za jednostavnu zgradu
Objekti ukupne bruto površine manje od 100m² i objekti poljoprivredne namjene
do 400m² Potrebna dokumentacija koja se prilaž e zahtjevu za legalizaciju jednostavne zgrade
je sljedeć a:
•iskaz površina i obračunske veličine zgrade, broj etaža i visina zgrade, te
obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje
obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa. Izrađeno od ovlaštenog
inženjera arhitekture ili ovlaštenog inženjera građevinarstva
•tri primjerka geodetskog snimka izrađenih po ovlaštenom inženjeru geodezije u
slučaju da zgrada nije katastarski evidentirana kako je izvedena. U suprotnom
dovoljne su kopije katastarskog plana.
•foto dokumentacija svih pročelja zgrade
•iskaz podatak za obračun naknade za legalizaciju, izrađen od ovlaštenog arhitekta
ili ovlaštenog inženjera građevinarstva
Zahtjev za legalizaciju potrebno je predati najkasnije do 30.lipnja 2013.
4. Za pomoćnu zgradu
Zgrade jedne etaž e tlocrtne površ ine manje od 50m² u funkciji osnovne zgrade koja je
već legalna.Zahtjevu za legalizaciju pomoć ne zgrade potrebno je prilož iti:
•tri primjerka kopije katastarskog plana
•akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna
zgrada zakonito izgrađena
Postupak legalizacije pomoć ne zgrade ne zahtjeva izradu tehnič ke dokumentacije
ovlaš tenih arhitekata, geodeta ili inž enjera građevine. Investitori ga nerijetko mogu obaviti
sami ili uz struč nu pomoć ili vođenje nekog iz navedenih struka.
Za legalizaciju pomoć nog objekta ne plać aju se komunalni i vodni doprinos već samo
naknada za legalizaciju.
NAKNADA (KAZNA) ZA ZADRŽAVANJE U PROSTORU
Visina naknade za zgradu, odnosno za dio zgrade koji se ozakonjuje utvrđuje se ovisno o
velič ini, lokaciji (polož aju u prostoru) i namjeni zgrade, te nač inu plać anja te naknade.
Visina naknade za jednu zgradu, odnosno dio zgrade koji se ozakonjuje, ne mož e biti niž a
od 500,00 kuna. Omoguć eno je obroč no plać anje ukoliko je iznos već i od 1500,00kn na
maksimalno 5 godina. Visina naknade obrač unava se prema sljedeć oj formuli
VN = Non x Lk
No = O1 x Jn1 + O2 x Jn2 + O3 x Jn3 +O4 x Jn4
U kojem su:
VN – visina naknade (u kn)
Non – naknada po obujmu i namjeni (u kn)
Lk – koeficijent lokacije
Non = No x Kn
U kojem su:
No – naknada po obujmu (u kn)
Kn – koeficijent namjene
Dijelovi obujma zgrade (O1,2,3,4)
Oznaka
Dijelovi obujma zgrade u m3
O1 – obujam zgrade do 300 m3
O2 – obujam zgrade od 300 do 3000 m3
O3 – obujam zgrade od 3000 do 7000 m3
O4 – obujam zgrade preko 7000 m3
Pripadajuć e jedinič ne vrijednosti naknade (Jn1,2,3,4)
Oznaka
Jedinič na vrijednost naknade u kn/m3
Jn1
04,00
Jn2
10,00
Jn3
30,00
Jn4
75,00
Namjena zgrade
- za zgradu poljoprivredne namjene, uključ ivo ribarstvo i akvakultura
- za zgradu industrijske odnosno gospodarske – proizvodne namjene
- za zgradu stambene i/ili druge namjene (poslovni prostor, garaž a i dr.)
Lokacija zgrade - polož aj u prostoru
- unutar građevinskog područ ja
- za zgradu poljoprivredne namjene, ribarstva i akvakulture, koja se nalazi izvan
građevinskog područ ja
- izvan građevinskog područ ja (osim za zgradu poljoprivredne namjene, ribarstva
i akvakulture)
- u područ ju gospodarske i zaš titne š ume te š ume s posebnom namjenom
- na vodnom dobru (osim za zgradu č ija je namjena akvakulturna)
- u zaš tič enom obalnom područ ju mora u pojasu do 100 m izvan građevinskog
područ ja (osim za zgradu č ija je namjena akvakulturna)
Koeficijent namjene (Kn)
0,30
0,50
1,00
Koeficijent lokacije (Lk)
1,00
3,00
5,00
7,00
KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS
Nakon š to je doneseno Rješ enje o izvedenom stanju, plać a se komunalni doprinos i vodni
doprinos, osim za pomoć ne zgrade.
Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plać a komunalni doprinos i vodni doprinos za njegov
posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja.
Nadlež no upravno tijelo duž no je tijelima nadlež nim za utvrđivanje komunalnog
doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obrač un iznosa tog doprinosa u
roku od petnaest dana od dana izvrš nosti rješ enja o izvedenom stanju.
Rješ enjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda
plać anja doprinosa, odnosno odgoda poč etka njegova plać anja u sluč aju obroč ne otplate, za
godinu dana od dana izvrš nosti rješ enja, ako to zatraž i podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik
zgrade.
KOMUNALNI DOPRINOS
Komunalni je doprinos prihod prorač una opć ine odnosno grada na područ ju kojeg se
nalazi građevina (Grada Vodica).
Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
Odluku o komunalnom doprinosu donosi/donio je Grad Vodice.
Odlukom se utvrđuju zone, jedinič na vrijednost, nač in i rokovi plać anja, popusti i itd., a
ista je objavljena na stranicama Grada.
VODNI DOPRINOS
Vodni doprinos plać a investitor na gradnju građevina.
Obrač unavaju ga i naplać uju Hrvatske vode rješ enjem.
Sredstvima vodnog doprinosa financira se vodno gospodarstvo, njima se osigurava
dostupnost i zaš tita voda, izgradnja, upravljanje i održ avanje vodnih sustava itd.
Osnovica za plać anje vodnoga doprinosa prostorni je metar (m³).
U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područ je Republike Hrvatske dijeli se u 3
zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.
Zonu A č ini Grad Zagreb i zaš tić eno obalno područ je mora. (svi otoci i pojas kopna
1km od obalne crte, te pojas mora 300m od obalne crte)
Zonu B č ini ostalo područ je Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.
Zonu C č ine područ ja posebne drž avne skrbi.
Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici:
Tarifni
broj
Osnovica
1.
Poslovne građevine
2a.
Obiteljske kuć e do 400 m²
2.
2b.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stambene građevine za stalno stanovanje
Ostale stambene građevine za stalno stanovanje
Stambene građevine za povremeno stanovanje
Objekti druš tvenog standarda i religijski objekti
Proizvodne građevine
Prometne građevine
Produktovodi
Kabelska kanalizacija
Otvorene poslovne građevine
Druge otvorene građevine
Jedinica
Zona A
Zona B
Zona C
m³
26,25 kn
15,75 kn
7,90 kn
m³
11,25 kn
7,50 kn
2,80 kn
m³
21,00 kn
13,15 kn
6,60 kn
m³
m³
m³
m³
m²
m
m
m²
m²
15,75 kn
10,50 kn
6,55 kn
3,95 kn
4,70 kn
1,85 kn
3,95 kn
7,90 kn
13,15 kn
6,55 kn
2,80 kn
0,55 kn
2,65 kn
5,25 kn
7,90 kn
3,95 kn
3,95 kn
1,30 kn
0,95 kn
0,30 kn
1,30 kn
2,65 kn
2,65 kn
1,30 kn
ZAŠTO LEGALIZIRATI?
Legalizacijom se omoguć uje evidentiranje zgrade u Katastru i Sudu (upis u zemljiš ne
knjige) te priključ enje na komunalnu infrastrukturu, elektroenergetsku mrež u i drugu
infrastrukturu.
Dokaz legalnosti gradnje građevine jedan je od nuž nih uvjeta za prijavu za sredstva iz
Europskih fondova.
Obavljanje gospodarskih djelatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguć e je
samo u legalnim građevinama.
Ukoliko objekt nije legaliziran neć e se moć i provesti etaž iranje, podjela imovine,
rekonstrukcija i nadogradnja, te takav objekt ne mož e biti predmet kupoprodaje kao i
zemljiš te na kojem se nalazi.
ULOGA GEODETA
1. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
Ista se prikazuje u obimu koji je nužan za identifikaciju katastarskih čestica na kojima je
izgrađena nezakonita zgrada, odnosno prikazuju se sve nezakonito izgrađene zgrade za koje će
se pokrenuti postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju, te okolne izgrađene objekte
zemljine površine. Pod okolne izgrađene objekte smatraju se sve ostale zgrade i druge građevine
koje nisu predmet ozakonjenja, ograde ili vidljive granice zemljišta na kojima je izgrađena
nezakonito izgrađena zgrada, a nužne su za identifikaciju katastarskih čestica na kojima je
izgrađena nezakonita zgrada. Ukoliko granice zemljišta na kojima je izgrađena nezakonita
zgrada nisu vidljive i podnositelj zahtjeva nije pokazao granice zemljišta, a granice zemljišta nisu
sporne, ovlašteni inženjer geodezije dužan je obilježiti predmetne granice zemljišta i iste
prikazati u geodetskom snimku. Prilikom obilježavanja granica zemljišta mjerodavni su podaci
sadržani u katastarskom operatu.
Podaci o katastarskoj/im česticama na kojima je izgrađena nezakonita zgrada određuju se
na temelju preklopa ili uklopa katastarskog plana sa geodetskom snimkom. Za potrebe
preklopa/uklopa geodetskog snimka i katastarskog plana, osim već navedenih izgrađenih
objekata zemljine površine, potrebno je obaviti terenska mjerenja točaka i linija koje se mogu
smatrati identičnima na katastarskom planu i terenu. Iz podataka preklopa/uklopa geodetskog
snimka i katastarskog plana utvrđuju se podaci o broju katastarske čestice koji se navode u
geodetskom snimku i iskazuju na vidljivom mjestu na geodetskom snimku.
2. Izrada preklopa geodetskog snimka izvedenog stanja sa DOF5/2011
U svrhu utvrđivanja činjenice da li je nezakonito izgrađena zgrada nedvojbeno vidljiva na
DOF5/2011 na geodetskom snimku preklopljenom na DOF5/2011 vanjski rub nezakonito
izgrađene zgrade prikazuje se neprekinutom linijom crvene boje.
3. Upis kuće u Katastar i zemljišnu knjigu
Nakon ishođenja rješenja o izvedenom stanju
ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRATI SLJEDECĆ E INSTITUCIJE I OSOBE:
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Adresa: Kralja Zvonimira 16, 22000 SŠ ibenik
Tel: 022/ 342-777
Fax: 022/ 342-790
Proč elnik: Gojislav Krnić , dipl.inž .arh.
GRAD VODICE
Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaš titu okoliš a i graditeljstvo
Adresa: Ive CČ ač e 8, 22211 Vodice
Tel: 022/444-909
e-mail: [email protected]
Viš i referent za komunalno-vodni sustav i komunalno redarstvo: Ante Jurič ev Martinč ev
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
266 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content