close

Enter

Log in using OpenID

adresar sudaca - Zagrebački kuglački savez

embedDownload
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ
EKIPNO PRVENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKE KUGLAČKE LIGE – I. I II. STUPANJ
2013./2014. GODINA
PROPOZICIJE
SUDAČKI NAPUTAK
MANDATNE KAZNE
RASPORED UTAKMICA
ADRESAR KLUBOVA
ADRESAR KUGLANA
ADRESAR SUDACA
POPIS IGRAČA
KALENDAR NATJECANJA 2013./2014.
Zagreb, kolovoz 2013. godine
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ
Izvršni odbor
Na temelju članka 41. točke 13. Statuta Zagrebačkog kuglačkog saveza, Izvršni odbor Zagrebačkog
kuglačkog saveza, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29.07.2013. godine donio je sljedeće:
P R O P O Z I C I J E
EKIPNOG PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2013./2014. GODINU
LIGE 1. i 2. STUPNJA
1. OPĆE ODREDBE
1.1.
1.2.
Propozicije ekipnog prvenstva Republike Hrvatske u kuglanju klasičnim načinom za
2013./2014. godinu (u daljnjem tekstu: Propozicije) odnose se na lige 1. i 2. stupnja, a
prema Sustavu natjecanja Hrvatskog kuglačkog saveza:
Treća Hrvatska liga – Centar – muški (2. stupanj)
Regionalna liga Zagreb – muški (1. stupanj)
Natjecanje će se odvijati po važećim pravilnicima i aktima HKS:
Pravilnik kuglanja na devet (9) čunjeva – klasičan način
Sudački pravilnik Pravilnik o radu i organizaciji kuglačkih sudaca
Pravilnik o registraciji klubova i igrača
Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti
Odredbe ostalih Pravilnika HKS-a i Odluke IO ZKS-a primjenjivat će se u slučajevima
kada se odnose na ekipna natjecanja.
1.3.
Natjecanje se regulira ovim Propozicijama u svim elementima kuglačke igre, kada su akti
HKS-a nedorečeni ili svojim odredbama ne utvrđuju organizaciju i regularnost, a sa
svrhom promicanja i napretka kuglanja.
1.4.
Raspored utakmica s utvrđenim početcima utakmica, Sudački naputak, Adresar klubova s
popisom odgovornih osaba, Popis igrača (samo informacija), Popis sudaca, Mandatne
kazne te Kalendar natjecanja sastavni su dio ovih Propozicija.
2. ORGANIZACIJA NATJECANJA
2.1.
Natjecanje priređuje Izvršni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza.
Organizator natjecanja je Natjecateljska komisija ZKS.
Operativni izvršitelj organizacije je voditelj lige.
Izvršitelji organizacije pojedinih utakmica su klubovi domaćini, koji su obvezni
ispunjavati sve dužnosti po članku 51. Pravila.
2.2.
Suorganizator natjecanja su sudačke organizacije Zagrebačkog kuglačkog saveza,
a prema svojim nadležnostima.
2.3.
Suorganizator natjecanja je Disciplinska komisija Zagrebačkog kuglačkog saveza, a
prema svojim nadležnostima.
2.4.
Izradu rasporeda odigravanja, praćenje rezultata te davanje suglasnosti na eventualne
odgode vrši voditelj lige, kojeg postavlja Izvršni odbor Zagrebačkog kuglačkog saveza.
2.5.
Posebne nadležnosti voditelja lige su:
- utvrđuje prijedlog članova klubova u ligama,
- utvrđuje završni poredak ekipa,
- rješava prigovore i žalbe u prvom stupnju,
- imenuje glavnog suca ili delegata po svojoj prosudbi ili na traženje nekog od
članova lige.
- donosi rješenje o suspenzijama, kaznama i sankcijama po Propozicijama.
Posebne zadaće i odgovornosti voditelja lige u natjecanju su:
- izrada rasporeda utakmica
- rješava traženje odgode ili pomaka utakmica
- utvrđuje termin odgođenih ili pomaknutih utakmica
- verificira i registrira postignute rezultate
- utvrđuje poredak tijekom odigravanja natjecanja
- po službenoj dužnosti pokreće disciplinski postupak.
Voditelj lige je obvezan uredno i ažurno voditi evidenciju:
- odigranih utakmica
- postignutih rezultata ekipa i igrača
- bodovni saldo, poene i setove za svaku ekipu
- trenutni poredak
2.6.
Delegiranje glavnih sudaca za utakmice vrši se s popisa liste glavnih sudaca, utvrđene po
SK HKS, a prema popisu sudaca koji je sastavni dio ovih Propozicija.
Delegiranje članova sudačke ekipe vrše domicilni Zborovi sudaca Županijskih kuglačkih
Saveza (ŽKS) i Zagrebačkog kuglačkog saveza (ZKS) za svoje članove pojedinih liga.
Sudačka ekipa se delegira najmanje pet (5) dana prije prvog u mjesecu za taj mjesec, a prije
službenog početka utakmice.
Pojedinu utakmicu sudi sudačka ekipa u sastavu: Glavni sudac i pomoćni sudac.
2.7.
Na pojedine utakmice voditelj lige može imenovati delegata ili glavnog suca prema
svojoj prosudbi ili na traženje jednog od članova lige. Zahtjev za imenovanje delegata ili
glavnog suca treba dostaviti voditelju lige najmanje sedam (7) dana ranije od termina
odigravanja utakmice.
Za traženje Delegata i/ili Glavnog suca na pojedinoj utakmici utvrđuje se pristojba od
400,00 kuna po osobi, koju tražitelj mora uplatiti u momentu podnošenja zahtjeva na
žiro račun Saveza.
2.8.
Vodstvo utakmice (VU) čine po jedan predstavnik svakog kluba i glavni sudac.
Obveze, prava i dužnosti VU identični su obvezama, pravima i dužnostima delegata, koji
su izrijekom naznačeni u člancima od 105. do 112. Pravila.
Imenovanje Delegata za neku utakmicu isključuje ustrojstvo vodstva utakmice.
2.9.
Klubovi članovi lige izravno su odgovorni da se utakmice odigravaju u redu i regularno
u smislu i duhu Pravilnika HKS, ovih Propozicija i sudačkog naputka.
Klubovi domaćini utakmica, posebno su dužni:
- osigurati ispravnost kuglačkih staza, automata, pribora i rekvizita
- osigurati dežurnu stručnu osobu
- osigurati redarsku službu
- osigurati funkcionalne i uredne svlačionice i sanitarni čvor
- zabraniti pušenje u kuglačkoj sali
- osigurati slobodan ulaz i nesmetano praćenje utakmice gostujućoj ekipi do
10 (deset) osoba, te članovima IO HKS, IO ZKS, IO KSZŽ, IO KSKŽ,
IO KSSMŽ, te natjecateljskoj komisiji ZKS i voditelju lige.
- osigurati ulaznice do 15% gledališta, na zahtjev gostujuće ekipe.
- osigurati osobu za nanošenje namjenskog sredstva (špricanje) za čunjeve prije
početka utakmice.
Neispunjavanje obveza iz gornjeg stava povlači disciplinsku i materijalnu odgovornost
kluba i odgovorne osobe, te se kažnjava sa 100,00 kn po stazi na dotičnoj utakmici.
Za špricanje čunjeva mogu se koristiti sva sredstva na bazi silikonskog ulja, koja
pospješuju klizanje čunjeva na križištu.
2.10. Gostujuća ekipa je obvezna koristiti najoptimalniji prijevoz sa svrhom pravovremenog
dolaska.
2.11. Gostujući klubovi posebno su dužni:
- uputiti zamolbu za potreban broj ulaznica
- podmiriti sve učinjene troškove u svezi svoje zamolbe, odmah po dolasku na
utakmicu, odnosno prije početka utakmice.
2.12.
Kašnjenje domaće ekipe glavni sudac će tolerirati do petnaest (15) minuta, a
gostujuće ekipe do trideset (30) minuta.
U slučaju većeg zastoja u prometu i slično, gostujuća ekipa je obavezna domaćinu javiti
da kasne i razloge istog, a domaća i sudačka ekipa obavezna je čekati maksimalno dva (2)
sata od vremena predviđenog za predaju prijave sastava ekipe za dotičnu utakmicu.
U slučaju nedolaska ekipe, oba kluba su dužni dostaviti detaljno izvješće voditelju
lige u roku od četrdesetosam (48) sati.
3. PRAVO SUDJELOVANJA I NASTUPA
3.1.
Pravo sudjelovanja u ligama stekli su klubovi imenovani u Rasporedima utakmica
pojedinih liga.
3.2.
Pravo nastupa za ekipu imaju svi uredno registrirani igrači s ovjerenom liječničkom
osposobljenošću od (6) šest mjeseci starosti. Nastup se ostvaruje na osnovi jedinstvene
osobne kuglačke iskaznice HKS, s upisanim datumom prava nastupa i obavljenog
liječničkog pregleda.
Pravo nastupa za ekipu imaju igrači rođeni do 30.06.1999. i stariji. Iznimno mogu
nastupiti i mlađi, ali ne mlađi rođeni 30.06.2002. godine.
3.3.
Klubovi mogu sastavljati ekipu od prijavljenih igrača s POPISA IGRAČA, koji je
pohranjen u tajništvu ZKS-a, kod voditelja lige.
3.4.
Tijekom natjecanja klubovi mogu dopunjavati POPIS IGRAČA. Dopuna se mora
dostaviti voditelju lige najmanje tri (3) dana prije nastupa dotičnog igrača.
3.5.
Postignuti rezultati igrača izvan Popisa igrača će se brisati, a rezultat utakmice ponovno
verificirati s novim proračunskim ishodom.
3.6.
Na jednoj utakmici mogu za jednu ekipu nastupiti najviše dva igrača strana državljana.
U slučaju zamjene igrača stranog državljana isto tako stranim državljaninom, nastup se
računa kao jedan nastup stranog državljana (strani državljani mogu izvesti ukupno 240
hitaca).
3.7.
Na jednoj utakmici mogu za jednu ekipu nastupiti i dva igrača na dvojnoj registraciji.
U slučaju zamjene igrača na dvojnoj registraciji isto tako dvojno registriranim igračem,
nastup se računa kao jedan nastup dvojno registrirana igrača (dvojno registrirani igrači
mogu izvesti ukupno 240 hitaca).
3.8.
U iznimnim slučajevima glavni sudac će dozvoliti nastup igraču-ici, odnosno cijeloj
ekipi, bez iskaznica HKS.
U gornjem slučaju predstavnik kluba čini prekršaj, glavni sudac će nastup omogućiti na
temelju dobivenog osobnog dokumenta sa slikom igrača, te izjave igrača o
ispravnosti registracije i posjedovanja valjanog liječničkog pregleda te preuzimanja
nastupa na vlastitu odgovornost.
U slučaju iz stava 1 ekipa je dužna postupiti po članku 59. Pravila kuglanja na devet
čunjeva.
4. NAČIN NATJECANJA
4.1.
Odigravanje natjecanja u 3. Hrvatskoj ligi organizira se ligaškim sustavom ("svaki sa
svakim") po dvostrukom bod načinu.
Regionalna liga organizira se ligaškim sustavom ("svaki sa svakim") po dvostrukom
Bod načinu. Nakon završenog ligaškog sustava odigrava se razigravanje za plasman
od prvog do četvrtog mjesta, te razigravanje od petog do sedmog mjesta također
ligaškim sustavom ("svaki sa svakim") po dvostrukom bod načinu s time da se
bodovi, poeni i setovi iz prvog dijela prenose u razigravanje.
4.2.
Redoslijed utakmica utvrđen je rasporedom utakmica, po BERGER-ovim tablicama,
poluizravnim ždrijebom, a usklađen s korištenjem objekata i početka utakmica.
4.3.
Ekipu čini sastav od šest (6) igrača koji odigravaju stodvadeset (120) hitaca mješovito
/6x4x(15+15)/ na četiri (4) staze ili na šest (6), ukupno 720 hitaca.
5. ODIGRAVANJE UTAKMICA
5.1.
Natjecanje će se održati u mjestima i na objektima, stazama, priborom i rekvizitima, na
dan i u vrijeme prema Rasporedu utakmica, a koje su sudionici istakli u svojim
prijavama za sudjelovanje.
Sve utakmice obavezno se moraju igrati na trbušastim čunjevima.
Čunjevi se mogu koristiti sa ili bez opruge i kuglice. Ako klub na početku prvenstva
počne koristiti čunjeve sa oprugama i kuglicama, tada se na svim stazama na kojima
se igraju utakmice i to u tijeku cijelog prvenstva, moraju koristiti takvi čunjevi. Ako
klub na početku prvenstva počme koristiti čunjeve bez opruga i kuglica, tada se na
svim stazama na kojima se igraju utakmice i to u tijeku cijelog prvenstva, moraju
koristiti takvi čunjevi. Svi čunjevi bez obzira na vrstu, moraju imati važeći atest od
WNBA I NBC, predviđen za klasično kuglanje na 9. čunjeva.
Čunjevi koji u svom donjem dijelu imaju ugrađenu kuglicu a kuglica ili opruga su
neispravni isti nisu dozvoljeni za upotrebu.
U slučaju negativnog nalaza o ispravnosti čunjeva Voditelj lige mora zahtjevati
postavljanje ispravnih, a u protivnom zabraniti odigravanje utakmica na neispravnoj
kuglani.
Voditelj lige može odobriti izmjenu prijavljenih staza samo u slučaju novoizgrađenih ili
preuređenih staza te zbog više sile.
5.2.
Utakmice se odigravaju «igrač protiv igrača», i na «ukupno» srušene čunjeve.
5.3.
Na svim utakmicama moraju se koristiti jedinstveni obrasci (izuzev kuglana koje su
opremljene pisačima) koje je izdao organizator.
5.4.
Trenutkom prijave sastava utakmica službeno počinje, a potpisom ekipnog zapisnika i
sudačkog izvješća na kraju utakmice i službeno završava utakmica.
5.5.
Prijava Sastava ekipe za svaku pojedinu utakmicu broji najviše do deset(10) igrača,
uključujući i četiri (4) pričuvna od kojih su (ako su prijavljena četiri), dva predviđena za
takozvanu (prevedeno iz međunarodnog Sportskog pravilnika) „TAKTIČKU IZMJENU“,
a dva za redovitu izmjenu igrača. Kad je prijavljeno manje od četiri pričuvna igrača, isti se
mogu koristiti za bilo koju vrstu izmjene ali opet ne više od dvije za pojedinu vrstu.
U slučaju nepotpunog broja igrača u prijavi sastava ekipe obavezno na prazna mjesta
upisati „NEMA“.
Prijavljeni sastav ekipe ne može se mijenjati niti dopunjavati.
Treći (3.) odnosno četvrti (4.) strani državljanin ili dvojno registrirani igrač može biti
upisan u Prijavi sastava pod rednim brojem sedam, osam, devet ili deset (7,8, 9 ili 10).
U prijavi sastava obavezno se moraju upisati predstavnik i kapetan ekipe, koji moraju biti
različite osobe. Kapetan ekipe mora biti jedan od prijavljenih igrača.
5.6.
Redoslijedom upisa igrača u Prijavi sastava pod rednim brojem 1. do 6. nije i redoslijed
nastupa igrača. Svaki blok igrača ekipa je dužna prijaviti glavnom sucu najmanje
dvanaest (12) minuta prije nastupa. Uz prijavu dostavljaju se i iskaznice igrača.
Pričuvni igrači se upisuju od rednog broja sedam (7) do deset (10), i također mogu
nastupiti izvan redoslijeda upisa.
Kod bilo koje vrste izmjene igrača, nema popunjavanja obrasca za izmjenu.
Glavni sudac privremeno na papiru kod sebe evidentira koja je vrsta izmjene, (ako je
redovita izmjena, tada i od kojeg hica), te postupa kako je navedeno za taktičku i redovitu
izmjenu igrača. Preostala evidentiranja izmjene, GS obavlja u s kladu sa Propozicijama i
Sudačkim naputkom.
TAKTIČKA IZMJENA
Predstavnik-trener svake pojedine ekipe i to SAMO prije početka izvođenja probnih
hitaca od predviđenih pet minuta za pojedinog igrača u bilo kojem bloku, umjesto igrača
koji trebaju igrati, može uvesti jednog a najviše dva pričuvna igrača (TAKTIČKA
IZMJENA), što se ne računa kao redovita izmjena igrača.
Ako igrač kojeg se želi mijenjati, izvede prvi hitac od za njega predviđenih pet minuta za
izvođenje probnih hitaca, u slučaju isključenja bez obzira u kojoj funkciji-ulozi (CRVENI
KARTON) ili ako netko od igrača iz bilo kojeg razloga nema pravo nastupa, takva izmjena više
nije moguća nego samo redovita izmjena igrača. Način evidentiranja taktičke izmjene naveden
je u točci 4.6. Sudačkog naputka i u ekipnom zapisniku.
Predstavnik-trener, glavnom sucu SAMO usmeno najavljuje taktičku ili redovitu izmjenu.
Ako pričuvni igrač uđe prije predstavljanja, tada se istog predstavlja zajedno sa ostalim
igračima. Ako je pričuvni igrač ušao poslije predstavljanja igrača koji je redovito trebao
igrati, u tom slučaju glavni sudac za vrijeme izvođenja probnih hitaca izviješćuje
gledateljstvo koja ekipa je obavila i koju vrstu izmjene, tko je izašao a tko ušao u igru, što znači
nema zaustavljanja vremena.
REDOVITA IZMJENA
Predstavnik-trener pojedine ekipe u trenutku kad želi obaviti izmjenu, zajedno sa
pričuvnim igračem koji će nastaviti s igrom, dolazi kod glavnog suca i usmeno najavljuje
kojeg igrača želi mijenjati. U tom trenutku također bez zaustavljanja vremena izlazi igrač
kojeg se mijenja, a ulazi i s igrom nastavlja pričuvni igrač.
Također, kod izmjene igrača nema na vrhu daske položnice odjave igrača koji izlazi niti
predstavljanja pričuvnog igrača koji ulazi, nego glavni sudac odmah nakon izmjene, i to za
vrijeme igre odjavljuje igrača koji je izašao i najavljuje pričuvnog igrača koji je nastavio s
igrom.
Kad se bilo koja vrsta izmjene najavi, više nema odustajanja od iste. Iz navedenog razloga
se ista najavljuje isključivo u trenutku kad pričuvni igrač treba nastaviti sa igrom.
Nastupom pričuvnog igrača, bilo da je taktička i/ili redovita izmjena, izmijenjeni igrač
gubi pravo nastupa.
Kod izmjene igrača koja se obavi za vrijeme trajanja prekida dužem od 15 minuta, pričuvni
igrač ima pravo, zajedno sa ostalim igračima, izvesti pet hitaca u pune.
Ako ekipa ima trećeg ili četvrtog stranog državljana, ili igrača na dvojnoj registraciji isti mogu
biti upisani u prijavi Sastava ekipe, samo pod rednim brojem 7, 8, 9 i/ili 10 Pri izmjeni igrača,
stranog državljanina, odnosno dvojno registriranog igrača, obvezno se mora voditi računa da
navedeni igrači, na dotičnoj utakmici mogu ukupno odigrati-izvesti dvjesto četrdeset
(240) hitaca mješovito što znači da u tom slučaju mogu mijenjati samo stranog državljana, ili
dvojno registriranog igrača.
Igrač koji je prijavljen u Sastavu ekipe a nije nastupio, to se ne smatra nastupom.
5.7.
Na dan odigravanja utakmica, na višestaznim kuglanama, prijavljeni igrači i rezervni
igrači za utakmicu ne mogu vršiti zagrijavanje na stazama na kojima se igra utakmica ili na
slobodnim stazama i to za vrijeme trajanja utakmice odnosno unutar 20 (dvadeset) minuta
prije početka.
Igrači koji ne poštuju odredbe iz gornjeg stavka gube pravo nastupa na toj utakmici, te
mu sudac neće dozvoliti nastup.
5.8.
Predstavnici – treneri – ekipa obvezni su najkasnije 15 minuta prije početka utakmice
istovremeno glavnom sucu predati popunjenu i potpisanu prijavu Sastava ekipe.
Nakon pregleda ispravnosti prijava iste potpisuje glavni sudac, te istovremeno predstavnici
klubova.
Nakon izvršene obje prijave, glavni sudac provjerava sve podatke iz igračkih iskaznica.
U slučaju nepravilnosti bitne za nastup igrača, isti gubi pravo nastupa.
5.9.
Ekipa mora nastupiti sa šest (6) igrača na jednoj utakmici.
Iznimno ekipa može nastupiti s ČETIRI (4) igrača-ica ČIME ČINI PREKRŠAJ.
U slučaju prijave manje od četiri (4) igrača-ica, ekipa ne može nastupiti i gubi utakmicu
“bez borbe”. U TOM SLUČAJU PROTIVNIČKA EKIPA NEMORA NASTUPITI.
5.10.
Ekipe nastupaju u blok-startu i to na slijedeći način:
kada se igra na četiri (4 staze)
Broj bloka
1. staza
1. Blok:
domaćin 1.
2. Blok:
domaćin 3.
3. Blok:
domaćin 5.
2. staza
gost 1.
gost 3.
gost 5.
kada se igra na šest (6 staze)
Broj bloka
1. staza
2. staza
1. Blok:
domaćin 1. gost 1.
2. Blok:
domaćin 4. gost 4.
3. staza
domaćin 2.
domaćin 4.
domaćin 6.
3. staza
domaćin 2.
domaćin 5.
4 staza
gost 2.
gost 5.
4 staza
gost 2.
gost 4.
gost 6.
5. staza 6. staza_
domaćin 3 gost 3.
domaćin 6 gost 6.
Izmjena staza vrši se prema "par" sustavu:
na četiri (4) staze: 1/2/4/3; 2/1/3/4; 3/4/2/1; 4/3/1/2;
na šest (6) staza: 1/2/4/3; 2/1/3/4; 3/4/6/5; 4/3/5/6; 5/6/2/1; 6/5/1/2;
5.11.
Satnica nastupa pojedinog bloka igrača računa se na slijedeći način:
120 hitaca
1. blok
0,00
2. blok
0,55
3. blok
1,50
5.12. Vrijeme izvođenja seta od trideset (30) hitaca na jednoj stazi iznosi dvanaest (12) minuta
“čiste” igre.
Igrač ne može prekoračiti vrijeme “čiste” igre ni na jednoj stazi.
Vrijeme igre mjeri se automatskim satovima ili šahovskim satovima za svaku pojedinu stazu.
Suci nisu dužni upozoravati igraća i sekundanta da će doći do prekoračenja vremena od 12
minuta odnosno da je preostalo 4 ili manje minuta za više od 10 hitaca.
Sekundant i treneri ili igrači su dužni sami pratiti tijek vremena svojih igrača.
5.13. Na utakmici Treće HKL-e i RLZ, u susretu "igrač protiv igrača" vrednuje se svaka staza sa
jednim (1) setom (set = 15 + 15). Bolji je igrač koji sruši više čunjeva u jednom setu.
U slučaju izjednačenog rezultata u setu, svaki igrač osvaja po pola (0,5) seta.
5.14. Nakon odigrana 4 seta, mogući broj setova koje igrač-ica može osvojiti je četiri (4). U
nastupu "igrač protiv igrača" susret može završiti (4:0; 3,5:0,5; 3:1 2,5:1,5; ili 2:2).
Igrač-ica koji je osvojio više setova osvaja 1 poen za svoju ekipu.
U slučaju izjednačenosti u setovima (2:2), bolji je igrač-ica koji je ukupno srušio više
čunjeva. Ukoliko je to isto svaki igrač-ica osvaja pola (0,5) poena.
Nakon odigranih svih igračkih susreta ekipa može osvojiti šest (6) poena. Susret ekipa
može završiti (6:0; 5,5:0,5; 5:1; 4,5:1,5; 4:2; 3,5:2,5 ili 3:3)
5.15.
Ekipa koja ukupno sruši više čunjeva osvaja dva (2) poena. U slučaju izjednačenosti
svaka ekipa osvaja jedan (1) poen.
5.16.
Nakon odigrane utakmice ekipa može osvojiti osam (8) poena. Svaka utakmica može
završiti (8:0; 7,5:0,5; 7:1; 6,5:1,5; 6:2; 5,5:2,5; 5:3; 4,5:3,5; 4:4) u poenima.
Ekipa koja osvoji više POENA, na temelju točke 5.14. i 5.15. u jednoj utakmici osvaja
dva (2) BODA.
U slučaju da svaka ekipa osvoji po četiri (4) poena u jednoj utakmici, svaka ekipa
dobiva po jedan (1) BOD.
5.17.
U slučaju nedolaska jedne ekipe, prisutna ekipa ne mora nastupiti.
Nazočna ekipa obavezna je popuniti obrazac prijave sastava ekipe i predati je glavnom
sucu, koji će dostaviti svu dokumentaciju i izvješće voditelju lige.
Rezultat utakmice će se utvrditi postupkom verifikacije, odnosno rješenjem voditelja lige
na temelju dokumentacije i izvješća glavnog suca te izvješća oba kluba.
5.18.
Za utakmicu dobivenu «bez borbe» odnos setova je 24:0, poena 8:0 i bodova 2:0
5.19.
Trener igračima savjete može davati: kod izvođenja probnih hitaca, izmjene staza i kod
prekida.
Za vrijeme nastupa pojedinog igrača, trener može savjete davati samo ako sjedi u ulozi
sekundanta, što znači da nije dozvoljeno šetati od igrača do igrača.
Sekundant mora, ako želi kod nekog od igrača sekundirati, sjediti od početka pa do kraja
dotičnog seta, a nakon toga može ići ako želi sekundirati kod drugog igrača.
5.20.
Glavni sudac može sazvati VU prema svojoj prosudbi i potrebi, a obvezno na zahtjev
jednog od predstavnika ekipe. Usmeno iznijeti zahtjev kao sporni moment VU rješava
glasovanjem u kojem je glas glavnog suca odlučujući kada se predstavnici klubova
razlikuju.
U svim elementima kuglačke igre u svezi postignutog rezultata, učinka kugle i
ispravnosti odigranog hica, odluka VU je konačna. Sve donesene odluke ne smiju biti u
suprotnosti s aktima navedenim u točki 1.2.
5.21.
Glavni sudac je dužan izvršavati i točno slijediti sudački naputak te onemogućiti bilo
kakvu manipulaciju, posebice u svezi prijave sastava i blokova.
5.22.
U slučaju, da se naknadno utvrdi da igrači koji su nastupili prema točci 3.8. nisu imali
valjani liječnički pregled, postignuti rezultati tog igrača će se brisati, a rezultat utakmice
ponovno verificirati s novim proračunskim ishodom.
6. ODGODA, POMAK TERMINA I PREKID
6.1.
Utakmice se mogu odgoditi uz postignuti dogovor oba kluba, osim u zadnja dva (2) kola.
Postignuti dogovor dužna su oba kluba dostaviti voditelju lige najmanje petnaest (15)
dana prije predviđenog termina odigravanja, radi pravovremenog dobijanja suglasnosti.
Klub domačin je obavezan izvjestiti svoj Zbor sudaca o postignutom dogovoru,
najmanje deset (10) dana prije službenog početka utakmice.
6.2.
Utakmicu može odgoditi Voditelj lige na zahtjev kluba:
- kada jedan ili više igrača ima reprezentativne obveze
- u slučaju smrti člana kluba (na dan pokopa).
- u slučaju nepogoda proglašenih od mjerodavnih državnih institucija.
Za stavku jedan klubovi su dužni zahtjev za odgodu uputiti voditelju lige najmanje
pet (5) dana prije predviđenog termina odigravanja utakmice, s fotokopijom
dokaznih dokumenata.
Odgođene utakmice odigravaju se na prvi slobodni termin, prema dogovoru klubova.
6.3.
Sve eventualno odgođene, pomaknute ili prekinute utakmice iz prvog dijela lige
moraju se odigrati prije prvog kola drugog dijela lige, a sve eventualno odgođene,
pomaknute ili prekinute utakmice iz drugog dijela prvenstva moraju prije zadnja
dva kola drugog dijela lige.
6.4.
U slučaju kvara na kuglačkim postrojenjima u vrijeme utakmice, o daljnjem nastavku i
tijeku odlučuje vodstvo utakmice.
U slučaju kvara jedne staze, utakmica se može nastaviti na dvije (2) odnosno četiri (4)
staze ili na drugim stazama, na višestaznim kuglanama.
6.5.
Kod prekida duljih od petnaest (15) minuta, a kada je prekid nastao tijekom igre u čišćenje,
glavni sudac je dužan kovertirati situaciju na stazama i postolju čunjeva.
U svim slučajevima prekida duljih od petnaest (15) minuta, pri nastavku odigravanja,
igrači imaju pravo izvesti pet (5) hitaca u “pune”.
6.6.
Zbog kvara jedne staze u posljednjih 30 hitaca pojedinog igrača, glavni sudac će
nastaviti sa igrom ostalih igrača do kraja, a igraču kod kojeg je nastao kvar kao i njegovom
protivniku dužan je kovertirati situacije na stazi i postolju čunjeva, te po završetku igre
ostalih igrača iste prebaciti na susjedne staze, te nastaviti s njihovim nastupom do kraja.
Nakon toga rukovodstvo utakmice odlučuje o nastavku utakmice prema točci 6.4. stav 2,
ili na drugi termin.
6.7.
U slučaju nastavka utakmice na drugi termin, igračima koji su odigrali cijeli svoj nastup
rezultati se priznaju, a igračima koji su prekinuli sa igrom priznaju se samo potpuno
odigrani setovi.
U nastavku utakmice na drugi termin mora se ponovno izvršiti prijava sastava s
potrebnim brojem igrača, koji ne moraju biti isti kao i prije prekida.
Igrači koji su završili igru prije prekida, ne mogu nastupiti u nastavku prekinute utakmice.
Voditelj lige odlučuje o nastavku utakmice ukoliko je zadnji blok igrača odigrao više od
75% nastupa prije prekida utakmice.
6.8.
6.9.
Ponovni dolazak ekipe na utakmicu koja nije odigrana ili dijela ekipe na nastavak
prekinute utakmice za čiji je prekid odgovoran domaćin, na zahtjev gostujuće ekipe, sve
troškove snosi domačin (put, suci, objekat i sl.).
Sve troškove vezane za odigravanje utakmice na drugi termin, koja zbog nedolaska gostujuće ekipe nije odigrana u predviđenom terminu, na zahtjev domaće ekipe, snosi gostujuća
ekipa.
U slučaju isključenja dva ili više igrača na jednoj utakmici, a redovni pričuvni igrači su već
nastupili, glavni sudac će utakmicu prekinuti, te načiniti detaljno izvješće i dostaviti ga
voditelju lige.
7. UTVRĐIVANJE POREDKA
7.1.
Plasman ekipa u ligama određuje se na temelju osvojenih bodova.
7.2.
Kada dva ili više klubova osvoje isti broj bodova, poredak će se utvrditi po slijedećem
redoslijedu:
- na osnovu većeg broja osvojenih ukupnih poena
- na osnovu većeg broja osvojenih ukupnih setova
- na osnovu većeg broja osvojenih bodova u međusobnim susretima
- na osnovu većeg broja osvojenih poena u međusobnim susretima
- na osnovu većeg broja osvojenih setova u međusobnim susretima
- na osnovu većeg broja srušenih čunjeva u gostima ne računajući međusobne susrete
- odigravanjem majstorice na neutralnoj kuglani po odluci voditelja lige.
7.3.
Iz svake lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno kako bi lige u sezoni 2014./2015.
imale deset (10) članova.
7.4.
U slučajevima odustajanja od natjecanja, primjeni disciplinske mjere ili Odluke nadležnih
tijela, čime neka ekipa ne sudjeljuje u daljnjem natjecanju lige, a odigrala je jedno kolo
manje od I. dijela, svi rezultati, setovi, poeni i bodovi će se brisati, ponovno verificirati
utakmice i ispraviti trenutni poredak klubova na ljestvici poretka.
U slučaju da ekipa odigra sve utakmice I. dijela i više, postignuti rezultati, poeni i bodovi
se priznaju, dok se daljnje utakmice verificiraju «bez borbe».
8. POPUNA LIGE
8.1.
Dva najbolje plasirana kluba s najviše bodova u 3. Hrvatskoj ligi Centar – muški, stječe
pravo sudjelovanja u 2. Hrvatskoj ligi – Centar – muški za sezonu 2014./2015.
U slučaju da netko od dva prvoplasirna kluba iz 3. HKLC nema uvjete za 3.
stupanj natjecanja (2. HKLC), igrat će se jedna kvalifikacijska utakmica na neutralnoj
kuglani po odluci Natjecateljske komisije, i to između posljednjeplasiranog u 2. HKLC sa
prvim narednim klubom iz 3. HKLC, a koji ima uvjete za natjecanje u 2. HKLC.
Dva najbolje plasirana kluba s najviše bodova u Regionalnoj ligi Zagreb – muški, stječe pravo
sudjelovanja u 3. Hrvatskoj ligi – Centar – muški za sezonu 2014./2015.
8.2.
Popunjavanje Regionalna lige Zagreb vrši se sa novoosnovanim prijavljenim klubovima
sa područja KS Zagrebačke županije i KS grada Zagreba.
8.3.
9.
10.
U slučaju da se za regionalnu ligu prijavi više od 10 članova, tada se prvo 3. Hrvatska liga
popunjava do 12 klubova.
U slučaju da se zajedno za 3. Hrvatsku ligu i Regionalnu ligu prijavi manje od 15 članova,
tada se formira samo 3. Hrvatska liga sa svim klubovima.
NAGRADE
9.1.
Tri prvoplasirana kluba u svakoj ligi nagrađuju se pokalom te medaljama za sve igrače
koji su nastupili.
9.2.
Tri (3) najbolja igrača svake lige (prema kriterijima HKS-a o igraču 1. lige) osvojit će
pokale.
TROŠKOVI
10.1.
Kotizacija za sve lige iznosi tisućučetristo (1.400,00) kuna po ekipi, koja se mora
uplatiti po prijemu računa, a najkasnije do početka lige (15. rujna 2013.) na IBAN
Zagrebačkog kuglačkog saveza broj: HR2823600001101472890 (Zagrebačka banka).
10.2.
Troškove sudaca snose klubovi domaćini. Prije početka utakmice domaćin je dužan
predati glavnom sucu kopiju uplatnice o izvršenoj uplati za pojedinu utakmicu. U
SLUČAJU DA KLUB DOMAĆIN NE POSJEDUJE KOPIJU UPLATNICE
GLAVNI SUDAC ĆE TO EVIDENTIRATI U SUDAČKO IZVJEŠĆE, A KLUB JE
DUŽAN DOSTAVITI KOPIJU UPLATNICE U ROKU OD 48 SATI U
KANCELARIJU SAVEZA. U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA OVE OBVEZE,
KLUB GUBI UTAKMICU, I ISTA SE VERIFICIRA 2:0 U KORIST GOSTUJUĆE
EKIPE.
10.3.
Troškove objekta i eventualne ostale troškove u svezi domaćinstva snosi ekipa
domaćina.
10.4.
Troškove puta i prehrane na putu snosi svaki klub za sebe.
10.5.
Cijena ulaznica i njihova naplata na utakmicama u nadležnosti su klubova domaćina
10.6.
Žalbena pristojba iznosi 1.000,00 kuna, koja se uplaćuje na žiro račun saveza u roku
četrdesetosam (48) sati od odigravanja, te se kopija dostavlja uz žalbu.
Žalbe, za koje nije plaćena žalbena taksa neće se razmatrati
10.7.
Žalbena pristojba se plaća i na žalbu na drugom stupnju te iznosi 1.000,00 kuna.
10.8.
Sve uplate propisanih pristojbi, kotizacije, donijetih novčanih Odluka HKS-a i ZKS-a
izrečenih novčanih stegovnih mjera imaju propozicijsku snagu i podložne su daljnjim
stegovnim mjerama.
Vjerodostojan dokument o izvršenoj uplati smatra se preslik ovjerene uplatnice ili
bankovnog izvadka na žiro račun ZKS-a, koja se mora dostaviti voditelju lige.
11.
ŽALBENI POSTUPAK
11.1. Žalba na pravo nastupa igrača može se uložiti najviše osam (8) dana po prvom nastupu
igrača u ligi, a dostavlja se voditelju lige, koji ju je dužan proslijediti Komisiji za
registraciju ZKS ili ŽKS.
Za takove žalbe također se uplaćuje žalbena taksa.
11.2.
12.
Nezadovoljna strana odlukom VU, prema točki 5.20. izuzev stavka drugog iste točke ovih
Propozicija, može najaviti žalbu radi materijalnog kršenja Pravila kuglanja i ovih
Propozicija, na samoj utakmici u momentu nastalog izglasavanja. Obrazloženje žalbe kao i
dokaz uplaćene propisane pristojbe, žalitelj mora dostaviti voditelju lige najkasnije 48 sati
nakon najave žalbe.
U slučaju iz gornjeg stavka glavni sudac je obvezan u istom roku dostaviti voditelju lige
svoju izjavu sa relevantnim podacima.
STEGOVNE ODREDBE
12.1. Stegovna mjera izrečena igraču tijekom nastupa u obliku prvog i drugog prekršaja (žuti
karton ili žuto-crveni karton) na temelju članka 37. i 38. Pravila ne prenosi se kao učinjeni
prekršaj ukoliko igrač preuzima ulogu trenera i/ili sekundanta na odigravanoj utakmici.
12.2. Stegovna mjera izrečena igraču i ostalim osobama iz prijave ekipe tijekom nastupa u
obliku isključenja (crveni karton) ujedno je i zabrana vršenja ostalih dužnosti na odigravanoj utakmici.
12.3. Igrač kažnjen na utakmici “crvenim kartonom” (isključenjem) na prvoj slijedećoj utakmici
nema pravo nastupa za svoju ekupu, a konačnu odluku će donijeti voditelj lige.
U slučaju ponovljenih ili težih prekršaja voditelj lige može izreći zabranu nastupa najviše
do tri uzastupna nastupa. Protiv rješenja voditelja lige nije dopuštena žalba
12.4. Kad su u funkciji trenera i/ili sekundanta, za sve osobe iz prijave Sastava ekipe, izriče se
Stegovna mjera «UDALJENJE», koja se izriče za lakše disciplinske prekršaje.
Stegovna mjera «Udaljenje» je zabrana obavljanja navedene funkcije na odigravanoj
utakmici.
Treneru i/ili sekundantu za prvi prekršaj izriče se stegovna mjera opomena (žuti karton), a
nakon drugog prekršaja stegovna mjera «Udaljenje» (žuto-crveni karton).
12.5. Udaljenog sekundanta može zamijeniti druga osoba iz prijave Sastava ekipe, ali tek nakon
završenog seta u kojem je isti udaljen, što znači na početku izvođenja prvog hica
slijedećeg seta.
Za udaljenog trenera nema zamjene.
12.6. Stegovna mjera izrečena igraču u ulozi trenera i/ili sekundanta u obliku drugog
prekršaja (žuto-crveni karton - udaljenje) mogu nastupiti kao igrači, što znači da se
izrečena mjera ne prenosi.
12.7. Za osobe iz prijave Sastava ekipe u drugim ulogama, kod izricanja Stegovnih mjera
postupa se u skladu sa Pravilima kuglanja.
12.8. Klubovi koji se ne pridržavaju odredbi članka 51. Pravila čine disciplinski prekršaj, te je
protiv njih i njihovih odgovornih osoba voditelj lige obvezan pokrenuti disciplinski
postupak.
12.9. Klub koji neopravdano ne nastupi na jednoj utakmici, gubi utakmicu «bez borbe»,
kažnjava se novčanom kaznom od tisuću (1.000,00) kuna, oduzimanjem dva (2) boda,
a voditelj lige dužan je pokrenuti disciplinski postupak protiv odgovorne osobe kluba.
12.10. Klub koji ne nastupi na dvije (2) utakmice diskvalificira se iz daljnjeg natjecanja, ne
može sudjelovati u natjecanju iste lige za sezonu 2014./2015. godinu i kažnjava se
novčanom kaznom od tisućupetsto (1.500,00) kuna.
12.11. Klub koji ne nastupi u posljednjem kolu ispada iz lige, te ne može sudjelovati u
natjecanju iste lige za sezonu 2014./2015. godinu, i kažnjava se novčanom kaznom od
tisućupetsto (1.500,00) kuna.
12.12. Ekipa koja se prijavila za sudjelovanje u natjecanju treće HKL-a do 08. srpnja 2013.
godine, a odustane prije početka odigravanja, ne može sudjelovati u natjecanju u sezoni
2014./2015. godini u trećoj HKL-i te je obvezna uplatiti propisanu kotizaciju za ligu.
12.13. Ekipa koja odustane od natjecanja tijekom odigravanja treće HKL, ne može sudjelovati
na natjecanju u sezoni 2014./2015. godini u trećoj HKL
12.14. Ekipa koja je učinila prekršaj iz točke 5.9. ovih Propozicija kažnjava se kaznom od
petsto (500,00) kuna.
12.15. U slučaju neurednog kao i neplaćanja zadanih pristojbi po ovim Propozicijama, voditelj
lige dužan je izreći stegovnu mjeru “suspenzije”. Po izricanju ove stegovne mjere
ekipa nema pravo nastupa dok ne izvrši uplatu prispjelih obveza.
Takva ekipa u vrijeme trajanja suspenzije gubi «bez borbe».
U slučaju iz gornje točke, dokaz o podmirenju prispjele obveze ekipa može predat
glavnom sucu pred sam nastup, preslikom ovjerenog virmana ili uplatnice
12.16. Kada klub ne ispuni obvezu članka 59. Pravila postignuti rezultat igrača-ice će se brisati,
što znači da protivnički igrač-ica osvaja 4 seta i 1 poen s kojim se ponovno verificira
ishod utakmice.
Kada se radi o nastupu jednog ili više igrača bez osobnih kuglačkih iskaznica, a preslik
nije dostavljen u roku, primjenit će se odgovarajuće mandatne kazne.
13.
ZAVRŠNE ODREDBE
13.1.
Ako se za vrijeme utakmice dogodi bilo koja pojava, a nije obuhvaćena Pravilnicima HKS
i ovim Propozicijama za rješavanje nadležno je vodstvo utakmice.
Kada se za vrijeme trajanja cjelokupnog natjecanja dogodi bilo koja pojava, a nije
obuhvaćena Pravilnicima HKS i ovim Propozicijama, u smislu i duhu istih rješenje
donosi voditelj lige, a konačno rješenje Natjecateljska komisija ZKS-a.
13.2. Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ZKS.
13.3.
14.
Ove propozicije primjenjuju se od dana zaključivanja prijava za sudjelovanje u ligama
08.07.2013.. godine do službenog proglašenja poretka klubova po okončanju natjecanja
POSEBNOSTI
Rezultati utakmica će se objavljivati na
INTERNET STRANICI: www.zg-kuglanje.hr
Kontakt podaci ZKS-a: E-mail: [email protected]
fax: 01 63 98 563
Voditeljica lige: Snježana Beluhan-Sklepić
tel. 01 63 98 608
Glavni tajnik: Miroslav Semenski
tel. 01 63 98 609 mob. 099 63 98 609
Urednik web stranica: Saša Petković
tel. 01 63 98 607 mob: 098 247 051
Natjecateljska komisija, predsjednik: Zdravko Ćosić
mob: 095 81 97 946
Sudačka komisija za delegiranje sudaca ZKS-a, predsjednica: Gordana Senta
mob: 091 5311941 098-412736
Zagreb, 29.07.2013.
Zagrebački kuglački savez
Predsjednik
Robertino Mileta
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ
Izvršni odbor
SUDAČKI NAPUTAK
ZA TREĆU HRVATSKU LIGU - CENTAR
I REGIONALNU LIGU ZAGREB
ZA 2014./2015. GODINU
1. OPĆE ODREDBE
1.1.
Na temelju članka 48. Pravila kuglanja na 9 čunjeva (u daljnjem tekstu: Pravila), članka 2.
Pravilnika za održavanje kuglačkih državnih prvenstava i točke 2.2. Propozicija ekipnog
prvenstva republike Hrvatske za 2013./2014. godinu, Zbor sudaca Zagrebačkog kuglačkog
saveza je suorganizator prvenstva za 3. Hrvatsku ligu – Centar i Regionalne lige Zagreba.
1.2.
Na temelju Pravila, Pravilnika o radu i organizaciji kuglačkih sudaca (u daljnjem tekstu:
Sudački pravilnik), drugih Pravilnika i odluka Izvršnog odbora Zagrebačkog kuglačkog
saveza, Propozicija natjecanja i ovog Naputka, izrađenog temeljem članka 44. Sudačkog
pravilnika, utvrđuje se način rada sudaca na utakmicama.
1.3.
Sva natjecanja moraju biti provedena na kvalitetan i ujednačen način, primjenjujući sve
važeće Pravilnike HKS, Propozicije i Sudački naputak
1.4.
Ispravan, kvalitetan i ujednačen rad sudaca (posebno glavnih sudaca) na natjecanjima, jedan
je od preduvjeta za uredno, regularno i nepristrano provođenje ovog natjecanja.
2. KOMISIJE ZA DELEGIRANJE I SUCI
2.1.
Na temelju točke 2.6. Propozicija, delegiranje sudaca vrši komisija za delegiranje sudaca
Zbora sudaca Zagrebačkog kuglačkog saveza.
2.2.
Na natjecanju u hrvatskim kuglačkim ligama na I. stupnju Sustava kuglačkih natjecanja
u RH glavni suci obvezno moraju biti kategorije međunarodni, savezni ili regionalni
sudac, raspoređeni na "A", "B", "C", "C-1" ili "D" listu sudaca s važećom licencom.
Na natjecanju u hrvatskim kuglačkim ligama na II. stupnju Sustava kuglačkih natjecanja
u RH glavni suci obvezno moraju biti kategorije međunarodni, savezni ili regionalni
sudac, raspoređeni na "A", "B", "C" ili "C-1" listu sudaca s važećom licencom.
2.3.
Sudac na stazi u hrvatskim kuglačkim ligama na I. stupnju Sustava kuglačkih natjecanja
u RH moraju biti kategorije međunarodni, savezni, regionalni ili sudac, raspoređeni na
"A", "B", "C", "C-1", "D" ili "E" listu sudaca s važećom licencom.
Suci na stazama u hrvatskim kuglačkim ligama na II. stupnju Sustava kuglačkih natjecanja
u RH moraju biti kategorije međunarodni, savezni, regionalni ili sudac, raspoređeni na
"A", "B", "C", "C-1" ili "D" listu sudaca s važećom licencom.
2.4.
Kuglački suci koji su članovi kluba izravnih takmaca ne mogu biti delegirani za susrete
svoje momčadi.
2.5.
Voditelj lige ne može suditi utakmice u ligama koje vodi.
2.6.
Ukoliko komisija za delegiranje izvrši delegiranje sudaca neodgovarajućeg ranga ili liste,
voditelj lige će pokrenuti disciplinski postupak protiv delegiranog suca i komisije.
2.7.
U slučaju da Zbor sudaca za utakmicu I. i II. Stupnja natjecanja, nema dovoljno sudaca
raspoređenih na "A", "B", "C", "C-1", "D" ili "E" listu s važećom licencom, isti je dužan
o tome izvijestiti voditelja lige.
Voditelj lige će u gornjem slučaju zamoliti jedan od drugih (bližih) organiziranih Zborova
sudaca, da izvrši delegiranje sudaca.
2.8.
U slučaju spriječenosti dolaska na utakmicu za koju su delegirani, suci su obvezni najmanje
tri (3) dana prije odigravanje iste, osobi koja delegira suce najaviti svoj nedolazak, a nakon
toga odredit će se drugi sudac.
2.9.
U slučaju iznenadne spriječenosti dolaska delegiranog člana sudačke ekipe, postupa se
prema članku 49. Sudačkog pravilnika. Ako prema navedenom članku nema odgovarajućeg
suca, vodstvo utakmice može – jednoglasnom odlukom – odrediti nazočnog suca s
važećom licencom.
2.10. Svi suci obvezni su se pridržavati članka 120. Pravila kuglanja - klasičan način kao i
članka 50. Sudačkog pravilnika, glede ujednačenog odijevanja.
2.11. Glavni sudac obvezan je najmanje 20 minuta – stazni najmanje 10 minuta prije početka
utakmice doći na kuglanu.
3. RAD SUDACA
3.1.
U pripremi za utakmice, svi suci, posebice glavni, obvezni su obnoviti znanje po svim
važećim pravilnicima HKS-a, a posebno proučiti Pravila kuglanja na 9 čunjeva, Sudački
pravilnik, Propozicije i ovaj Naputak, te ih u praksi ispravno primjenjivati.
3.2.
Organizaciju rada sudačke ekipe kao i nadležnosti pojedinog suca dogovara glavni sudac, a
regulirana su Pravilima kuglanja na 9 čunjeva, Pravilnikom o radu i organizaciji kuglačkih
sudaca, Sudačkim naputkom i drugim važećim pravilnicima HKS-a.
3.3.
Prije početka utakmice svi delegirani suci dužni su svoje sudačke iskaznice staviti na stol
glavnog suca, čime se omogućuje predstavnicima klubova uvid u rang suca, pripadnost
određenoj listi, te valjanost sudačke licence.
3.4.
Odmah po dolasku na kuglanu, a prije početka utakmice, glavni sudac obavezan je provjeriti
slijedeće:
a) temperaturu zraka kod sudačkog i natjecateljskog prostora, koja ne smije biti ispod
+ 15oC ili iznad + 35oC;
b) ispravnost rada automata i svih žaruljica na semaforu i totalizatoru, koje signaliziraju
određene znakove. Ako su neispravni isti se isključuju iz upotrebe;
c) ispravnost rada fotoćelija za prijestup i registraciju hitaca kao i njihovu visinu;
d) regulaciju vremena za odgodu priznavanja čunjeva na četiri sekunde (4”);
e) ispravnost znakova za stranice staza (tamo gdje nema ugrađenih kanala sa strane staze);
marku i ispravnost čunjeva (koji moraju biti trbušasti). Ako se utakmica igra na čunjeve
koji imaju oprugu i kuglicu, te utvrdi da su čunjevi, a posebno mehanizmi neispravni,
isti se moraju zamijeniti drugim, pričuvnim, potpuno ispravnim čunjevima; to posebno
vrijedi za čunjeve broj 1, 2, 3, 4 i 6. Ako nema drugih čunjeva (pričuvnih) tada se
čunjevi pod naprijed navedenim brojevima moraju zamijeniti s čunjevima broj 9, 8, 7 i
5, kako su navedeni;
g) ispravnost kugli: da li ima propisan broj ispravnih, pomoću logotipa;
h) ispravnost digitalnih ili šahovskih pokazivača vremena i to za svaku stazu posebno;
i) čistoću staza, rekvizita, pribora, svlačionica i sanitarnog čvora;
j) da li postoje krpe za brisanje natjecateljskog prostora;
k) valjanost i vlažnost spužvi koje se nalaze na držačima za kugle;
l) da li postoji pribor za pisanje, čista i dovoljno velika ploča za upisivanje igrača i
rezultata;
m) da li ima dovoljan broj stolica za suce, sekundante, trenere, predstavnike ekipa,
dužnosnike saveza i novinare;
n) da li su staze, čunjevi, natjecateljski i sudački prostor dovoljno osvijetljeni;
o) da li postoji služba za uspostavu reda na kuglani;
p) da li je prisutno tehničko osoblje.
f)
U slučaju neispravnosti ili neispunjavanja navedenih stavki glavni sudac će primijeniti
odluku Izvršnog odbora ZKS-a o mandatnim kaznama.
3.5.
O svim navedenim provjerama glavni sudac vodi zabilješke i 15 minuta prije službenog
početka utakmice, saziva vodstvo utakmice te ih izvješćuje o nalazu.
U slučaju da postoje uvjeti za neodigravanje utakmice potrebno je da glavni sudac sastavi
pismenu bilješku koju supotpisuju ostali članovi vodstva utakmice.
Odluka o neodigravanju utakmice može se donijeti samo u slučaju znatnih odstupanja od
važećih pravila i odluka nadležnih tijela, odnosno u slučaju kvara uređaja zbog kojih nije
moguće u regularnim uvjetima provesti natjecanje.
3.6.
Nakon toga upoznaje ih s načinom rada i vođenja utakmice, te im uručuje obrasce za Prijavu
sastava ekipa.
3.7.
Na temelju točke 5.5. i 5.8. Propozicija, predstavnici ili treneri momčadi obavezni su
najkasnije 15 minuta prije početka utakmice istovremeno predati glavnom sucu popunjenu i
potpisanu prijavu sastava ekipe).
Uz prijavu sastava prijavljuje se i prvi blok igrača (prva dva igrača ukoliko se igra na četiri
staze, odnosno prva tri igrača ukoliko se igra na šest staza) te njihove igračke iskaznice.
Glavni sudac je dužan pregledati prijavu, te vidjeti da li su predane odgovarajuće iskaznice
po prijavi. Ukoliko glavni sudac utvrdi da su prijave ispisane nepotpuno ili netočno prema
predanim iskaznicama, sve vraća predstavniku kluba da izvrši dopunu ili ispravak.
Ako su prijave ispravno ispisane i predane sve potrebne igračke iskaznice, iste tada
potpisuje glavni sudac te daje na uvid i potpis predstavnicima momčadi.
Glavni sudac posebno mora inzistirati na poštivanju točke 5.5. stav 1. Propozicija.
3.8.
Trenutkom prijave sastava ekipe i službeno počinje, a potpisom ekipnog zapisnika i
sudačkog izvješća na kraju utakmice i službeno završava odigravana utakmica.
Prije i poslije tog trenutka nije moguća primjena onih odredaba Pravila kuglanja na 9
čunjeva, ostalih pravilnika HKS-a, Propozicija i ovog Sudačkog naputka, koji se odnose na
samo odigravanje pojedine utakmice. Za eventualne propuste i prekršaje navedenih akata
HKS-a učinjene prije ili poslije službenog trajanja utakmice, ili drugog natjecanja, postupa
se prema nadležnostima, obvezama i pravima koja utvrđuju odredbe istih akata.
3.9.
Po izvršenim i potpisanim prijavama sastava više se iste ne mogu mijenjati i dopunjavati, te
glavni sudac vrši provjeru prijava i igračkih iskaznica, sa posebnom pažnjom na slijedeće:
• broj kuglačke iskaznice,
• pripadnost klubu,
• fotografiju igrača, koja mora biti ovjerena od nadležnog županijskog kuglačkog
saveza,
• da li postoji potpis igrača na predviđenom mjestu,
• pravo nastupa,
• vrijeme važnosti i valjanosti liječničkog športskog pregleda,
• valjanost produljenja registracije za tekuću godinu,
• da li je netko od prijavljenih igrača strani državljanin (2 po ekipi),
• da li je netko od prijavljenih igrača ima dvojnu registraciju (2 po ekipi),
• ostale podatke koji se nalaze u igračkoj iskaznici HKS-a.
Predstavnici-treneri ekipa (ako žele radi provjere podataka) imaju pravo uvida u
igračke iskaznice. Nakon pregleda prijava Sastava ekipa, glavni sudac, obvezan je kod
svakog igrača, crvenom olovkom, obilježiti da je pregledao IGRAČKE ISKAZNICE.
3.10. Nakon izvršenog pregleda igračkih iskaznica, eventualne nepravilnosti glavni sudac
evidentira u Sudačkom izvješću i o tome izvješćuje predstavnike ekipa, a nakon toga iste
odlaže na sudački stol gdje ostaju do završetka utakmice.
3.11. U slučaju kada igrač-ica, odnosno cijela ekipa, nema kuglačke iskaznice, glavni sudac će
nastup omogućiti na temelju dobivenog osobnog dokumenta sa slikom igrača-ice, te izjave
igrača-ice o ispravnosti registracije i posjedovanja valjanog liječničkog pregleda te
preuzimanja nastupa na vlastitu odgovornost.
U pojedinačni zapisnik glavni sudac na mjestu predviđenom za broj igračke iskaznice
upisuje broj dostavljenog osobnog dokumenta.
3.12. Glavni sudac je obvezan biti nazočan prije početka pojedine utakmice, u trenutku
nanošenja (špricanja) križišta za čunjeve. Osoba koja šprica križišta, mora krpom
obrisati ista, tako da ne ostanu kapi ulja.
3.13. Prije početka utakmice, vrši se predstavljanje svih igrača iz prijave sastava ekipe. Na
predstavljanju igrači moraju biti u športskoj odjeći kluba. Na predstavljanju mora biti
najmanje šest (6) igrača, a za utakmice koje se ne igraju subotom i nedjeljom najmanje četiri
(4) igrača. Za ekipu koja na predstavljanju nema najmanje šest odnosno četiri igrača, glavni
sudac će postupiti po odluci o mandatnim kaznama.
Pet (5) minuta prije početka službenog odigravanja utakmice, glavni sudac poziva igrače
domaćina i gosta te ih raspoređuje kod natjecateljskog prostora.
Potom glavni sudac, pozdravlja sve prisutne, a gledateljstvo izvješćuje o slijedećem:
a) nazivu lige,
b) broju kola koje se odigrava,
c) nazivu ekipa i mjestu iz kojeg su ekipe dotičnog susreta,
d) trenerima i igračima i to prvo kapetana gostujuće ekipe, a potom po rednim brojevima
preostale gostujuće igrače, a potom na isti način domaću ekipu,
e) delegatu – ako je delegiran
f) predstavnicima ekipa: prvo gostujuće, a potom domaće te GS-a, koji čine Vodstvo
utakmice,
g) preostalim sucima,
h) gostima zaželjeti ugodan boravak, a svima dobre rezultate,
i) gledateljstvo zamoliti za športsko i korektno navijanje.
Kod najave igrača, na pročitano ime i prezime igrača, igrači idu na dasku položnicu, gost
na desnu stazu a domaćin na lijevu stazu u odnosu na sudački stol. Nakon završetka najave
utakmice i igrača, kapetan domaće ekipe najavljuje: „Pozdrav za ekipu (koja već bude)“.
Nakon toga isto tako gost pozdravlja domaću ekipu.
Nakon pozdrava, gosti prolaze pored domaće ekipe i rukuju se.
3.14. Nakon izvješća glavni sudac predstavlja igrače-ice prvog bloka, počevši od krajnje lijeve
staze na kojima se igrači nalaze. Na pročitano ime igrača-ice i ekipe, igrač-ica obvezno
istupi korak naprijed i blago se nakloni gledateljstvu. Po završetku predstavljanja svih
igrača-ica isti se međusobno pozdravljaju kao i sa sucima.
Igrači-ice moraju za predstavljanje biti u opremi u kojoj će nastupiti (bez gornjeg dijela
trenirke ili nečeg drugog).
3.15. Početak i završetak izvođenja probnih hitaca (zagrijavanja) glavni sudac označava
zviždaljkom. Također zviždaljkom igračima daje znak da službeno igra može početi.
Na svaki znak glavnog suca suci na stazama uključuju, odnosno isključuju mjerače
vremena.
Postupak predstavljanja igrača-ica, izvođenja probnih hitaca i početak službenog
odigravanja se ponavlja kod svakog bloka igrača-ica.
3.16. Svi igrači pojedine ekipe moraju nositi ujednačenu športsku odjeću (majicu i gaćice)
dok športska obuća može biti različita. U iznimnim slučajevima, radi hladnoće ili
zdravstvenih tegoba nekog igrača, glavni sudac može dozvoliti nastup igrača u
klupskoj trenirci (samo u donjem dijelu).
Trener i sekundant mogu vršiti svoje dužnosti u istoj odjeći kao i igrači ili u trenirkama s
oznakama kluba te u športskoj obući.
Predstavnik ekipe ne mora nositi športsku odjeću ako isključivo vrši obveze člana Vodstva
utakmice.
3.17. Ukoliko pojedini igrač jedne ekipe nema ujednačenu športsku odjeću (majicu i gaćice)
glavni sudac ga je dužan prije predstavljanja uputiti na zamjenu opreme.
Ukoliko je glavni sudac dopustio (namjerno ili previdom) nastup igraču u različitoj
opremi naknadno u toku nastupa od istog više nema to pravo tražiti. Predstavnici ekipa
svoje primjedba na ovakvu dozvolu suca dužni su istaknuti u napomeni sudačkog izvješća.
3.18. Za vrijeme odigravanja utakmice Glavni sudac prati ponašanje svih osoba navedenih u
Prijavi sastava ekipe te u slučaju učinjenog prekršaja po bilo kojoj odredbi pravilnika HKS-a,
i Propozicija iste kažnjava s predviđenim mjerama, zapisnički konstatira i podnosi izvješće.
Prema potrebi, na temelju utvrđenih činjenica, glavni sudac traži i zahtjeva poduzimanje
odgovarajućih mjera, uključujući i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Istu obvezu
imaju i osobe navedene u Prijavi sastava ekipe kao predstavnici kluba, u odnosu na
ponašanje i učinjene prekršaje sudaca, dužnosnika i članova kuglačkih udruga ili drugih
osoba nazočnih na odigravanoj utakmici.
3.19. Za vrijeme odigravanja utakmice Glavni sudac mora obratiti posebnu pažnju na rad trenera
i sekundanata, te primjenjivati Pravilnik.
Sekundanti mogu biti sve osobe navedene u prijavi ekipe za nastup.
3.20. Na zahtjev sekundanta, odnosno trenera za brisanjem staze u toku igre, glavni sudac mora
provjeriti da li ima potrebe za brisanjem staza a potom, ako treba, dopustiti sekundantu
brisanje istih.
Igraču-ici kojem se briše staza vrijeme teče.
3.21. Mjerače vremena mogu zaustavljati samo suci na stazama i glavni sudac u slijedećim
slučajevima:
1. Za dvije staze:
• kada se čunjevi zamrse (a raspetljavanje se vrši s komandnog pulta),
• kada kugle ne dolaze redovito (a čeka se da se kugle vrate bez intervencije),
• kada se neispravno spuštaju čunjevi ili sami padaju,
• kada se kugla vraća po stazi,
• kod ozljede igrača-ice,
• ako igrač-ica, koji igra do susjednog igrača-ice kojem se briše staza, to zatraži,
• kada glavni sudac prosudi da je potrebno.
2. Za sve staze:
• kada se čunjevi zamrse (a potrebno je otići u prostor za čunjeve),
• kada kugle ne dolaze redovito (a potrebno je otići u prostor za čunjeve),
• kada dođe do kvara na pojedinoj stazi, koji se može za kratko vrijeme otkloniti,
• kod ozljede igrača-ice,
• kod rješavanja prigovora,
• kada Vodstvo utakmice donese odluku o privremenom prekidu utakmice,
• kada glavni sudac prosudi da je potrebno.
3.22. U slučaju ozljede, ozlijeđeni ili zamjenski pričuvni igrač (ako isti već ranije nisu nastupili),
mora nastaviti s igrom (najkasnije) u roku od 10 minuta. Glavni sudac u trenutku prijave o
ozljedi, evidentira vrijeme i od tada teče vrijeme predviđeno za osposobljavanje igrača, koje
maksimalno može trajati 10 minuta. U slučaju nove ozljede, sat se više ne zaustavlja.
Nakon dvije redovite izmjene, daljnja izmjena više nije moguća, pa niti uslijed ozljede.
Predstavnik ekipe-trener, glavnom sucu mora najaviti izmjenu kako je navedeno u čl. 5.6.
Propozicija. Glavni sudac izmjenu obavezno evidentira na način kako je to i predviđeno.
3.23. Kod ozljede igrača-ice, ostali igrači-ice ukoliko žele mogu nastaviti s igrom – ali samo u
paru, što će im dozvoliti glavni sudac.
3.24. U slučaju kvara svjetlosnih ili zvučnih pokazatelja, koji nepravilno registriraju određene
podatke, a kvarovi su učestali i ne mogu se otkloniti, isti se isključuju iz uporabe. Kada su
pokazatelji isključeni, sudac na stazi je obvezan izvikivati broj srušenih čunjeva, tako da
sekundant čuje koliki je učinak svake kugle, odnosno hica.
3.25. U slučaju kvarova iz točke 3.24. sudac na stazi je obvezan nakon 10 i 15 hitaca u pune,
izvijestiti igrača o zbroju čunjeva. Također je sudac dužan pet (5) hitaca prije kraja igre
u čišćenje, igrača-icu izvijestiti da je preostalo još pet (5) hitaca do kraja seta. Nakon
završetka seta izvijestiti o zbroju čunjeva i osvojenom setu.
Prije početka odigravanja zadnjeg četvrtog (4) seta sudac je dužan igrača izvijestiti o
trenutnom stanju ukupnog rezultata.
3.26. Ispravnost pokazatelja i broj srušenih čunjeva, utvrđuje sudac na stazi, a u slučaju prigovora
konačnu odluku donosi Vodstvo utakmice.
3.27. Sudac na stazi uočenu grešku povremenog netočnog registriranja hitaca ili srušenih čunjeva
mora odmah ispraviti, tako da pokazatelji u svakom trenutku budu točni i usklađeni s
zapisnikom igrača-ice. Kod vršenja ispravke, ako je potrebno, sudac na stazi će zaustaviti
vrijeme i igrača-icu. Ako se greška u pokazivanju učinka i rezultata ponavljaju, postupa se
prema točki 3.24. i 3.25.
3.28. Po završetku odigravanja pojedinog seta, igrači-ice moraju na početku natjecateljskog
prostora mirno, ne smetajući ostale igrače-ice, čekati njihov završetak igre.
Nakon završetka igre pojedinog seta svih igrača-ica (izuzev kod četvrtog) sudac na stazi
dužan je igračima objaviti tko je osvojio set, a nakon završenog drugog i trećeg seta, stanje u
setovima.
3.29. Izmjena staza vrši se samo na znak glavnog suca. Prilikom izmjene staza igračima nije
dozvoljeno napuštanje ukupnog natjecateljskog prostora.
3.30. Nakon završetka svakog seta, glavni sudac je obvezan pregledati natjecateljske prostore i
prema potrebi zatražiti da se obriše.
3.31. Po završetku igre svakog bloka igrača-ice te nakon provjere zapisnika glavni sudac
dužan je provjeriti ispravnost ispisane ploće, te ukoliko utvrdi grešku dužan je tražiti od
predstavnika domaćina da ispravi krivo upisane rezultate.
3.32. Rezultat pojedinog seta na jednoj stazi, za svakog igrača-ice, prenosi se na totalizator staze,
na koju isti igrač-ica nastavlja s igrom, tako da rezultat teče kontinuirano, i to samo na
totalizatorima gdje postoji takova mogućnost, da istovremeno pokazuje rezultat u dotičnom
setu i ukupan rezultat igrača-ice. Na totalizatorima gdje nema takove mogućnosti, prikazuje
se rezultat samo dotičnog seta.
3.33. Po završetku odigravanja pojedinog bloka, na poziv glavnog suca, igrači-ce su dužni izaći
na liniju izbačaja (vrh daske položnice) i čekati proglašenje neslužbenih rezultata. Glavni
sudac je dužan objaviti ime i prezime igrača-ice, naziv ekipe, postignuti rezultat u
čunjevima, broj osvojenih setova i kome pripada osvojeni poen.
Igrači-ce se blago naklone gledateljstvo i međusobno pozdrave.
3.34. Poslije svakog odigranog bloka, glavni sudac neslužbeno objavljuje ukupno stanje u
poenima i razliku u čunjevima.
3.35. Drugi odnosno svaki slijedeći blok igrača predstavnici – treneri ekipe dužni su
prijaviti najmanje dvanaest (12) minuta prije nastupa. Uz prijavu dostavljaju se i igračke
iskaznice za prijavljene igrače ukoliko već ranije nisu predane.
Glavni sudac dužan je izvršiti sve postupke kao u točki 3.7, 3.10. i 3.11.
3.36. Po završetku odigravanja zadnjeg bloka, glavni sudac objavljuje neslužbeni rezultat cijele
utakmice o ukupno srušenim čunjevima, osvojenim poenima i bodovima.
3.37. Nakon provjere zapisnika igrača-ice, potpisanog ekipnog zapisnika i sudačkog izvješća,
prema potrebi i ako ima promjena rezultata u odnosu na već objavljeni privremeni rezultat,
glavni sudac će objaviti konačan rezultat utakmice.
4. PISANJE ZAPISNIKA
4.1.
Svi zapisnici igrača pišu se u dva (2) primjerka, a ekipni zapisnik u tri (3) primjerka. Sva
upisivanja u ekipnom i pojedinačnom zapisniku pišu se plavom ili crnom kemijskom
olovkom, osim kaznenih kartona, zamjene igrača i ispravci izračuna rezultata po glavnom
sucu, koje su označavaju crvenom kemijskom olovkom.
4.2.
Na kuglanama s ugrađenim centralnim kompjuterom ili pisačima s trakama, kopirni
primjerci zapisnika na formatu <A-4>, po jedan primjerak, moraju se uručiti gostu i
domaćinu, a po jedan primjerak <A-4> ili pisače trake dostaviti u ZKS. U slučaju
kvara na pisačima, suci nastavljaju upisivati učinak kugle u obrascu Zapisnika igrača.
4.3.
Zapisnik igrača popunjava se i vodi kako je prikazano.
Pojedinačni zapisnik se popunjava kako je navedeno pod 4.1., 4.2. i 4.3. izuzev kod
„TAKTIČKE IZMJENE“ koja se evidentira kao i u ekipnom zapisniku, a u napomenu se
upisuje da je obavljena TI i tko je izašao.
4.4.
Ekipni zapisnik popunjava i vodi se kako je prikazano.
4.5.
Kod redovne izmjene igrača, igrač kojeg se mijenja kao i pričuvni igrač, u ekipnom
zapisniku se upisuju po redoslijedu nastupa. Na mjesto predviđeno za upis pričuvnih igrača
obvezno se upisuje ime i prezime, broj igračke iskaznice, broj hica od kojeg je pričuvni
igrač počeo sa igrom, a srušene čunjeve kako je navedeno u ekipnom zapisniku:
- ako je pričuvni igrač počeo sa igrom u 11. hicu, u tom slučaju se na mjesto kod
pričuvnog igrača upisuje samo ono što je srušio u 11,12,13,14 i 15 hicu, kao np.
36 srušena čunja.
- ako je pričuvni igrač počeo sa igrom u 116. hicu, u tom slučaju se na mjesto kod
pričuvnog igrača upisuje samo ono što je srušio u 116,117,118,119 i 120 hicu,
kao np. 9 srušena čunja.
- ako je pričuvni igrač počeo sa igrom u 1. hicu, 31. hicu, 61. hicu ili 91. hicu u tom
slučaju se na mjesto kod pričuvnog igrača ne upisuje što je srušio.
U svim slučajevima izmjena igrača, svi srušeni čunjevi u jednom setu se zbrajaju i upisuju
na mjesto predviđeno za pune, čišćenje, ukupno, osvojeni set i poen, svih igrača.
4.6. Nakon pregleda igračkih iskaznica i utvrđenih činjenica, glavni sudac zbog mogućih
taktičkih izmjena (na jednoj utakmici najviše dvije), koje se mogu obaviti SAMO prije
izvedenog prvog probnog hica, igrače pojedinog bloka u Ekipni zapisnik može upisati
tek nakon izvedenih prvih probnih hitaca. Ako su dvije moguće taktičke izmjene
eventualno obavljene u prvom bloku, tada drugi i treći blok igrača, Glavni sudac može
upisati odmah.
Kod taktičke izmjene u Ekipni zapisnik se ne upisuju igrača-icu koji je trebao igrati tj.
koji je izašao nego se na njegovo mjesto upisuje samo igrač koji je ušao i to naprimjer:
"T.I. Ime i prezime pričuvnog igrača". U prijavi sastava ekipe se redni broj igrača koji
je trebao igrati zaokruži crvenom olovkom kao da je nastupio i za njega je nastup
završen.
4.7.
Glavni sudac po završetku pisanja zapisnika obvezan je predati po jedan primjerak kopije
ekipnog zapisnika i zapisnika svih igrača kluba predstavniku domaćina i gosta.
4.8.
Po završetku utakmice, glavni sudac je obvezan sve popunjene obrasce složiti redoslijedom:
• ekipni zapisnik
• zapisnici igrača: domaćin pa gost po redu nastupa, 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
• prijavu sastava domaćina
• prijavu sastava gosta
• eventualni prilozi uz sudačko izvješće, i
• sudačko izvješće
Tako složene zapisnike glavni sudac dostavlja u Zagrebački kuglački savez u roku 48 sati.
Zapisnik sa utakmice koja se odigrava vikendom mora se dostaviti u ponedjeljak do 09,00
sati, ili poslati faxom odnosno elektroničkom poštom.
5. OSTALE ODREDBE
5.1.
Za vrijeme trajanja utakmice u prostor kuglane, gdje se odigrava utakmica, pića (voda,
sokovi) koja koriste igrači, mogu se donositi samo u plastičnim bocama, a samo u izuzetnim
slučajevima u plastičnim čašama.
5.2.
Za vrijeme trajanja utakmice u prostor automata i postolja čunjeva, može ulaziti samo
stručna osoba uz dozvolu, a po potrebi i u pratnji, glavnog suca.
5.3.
Tijekom utakmice u službenom prostoru – prostor iza natjecateljskog prostora odvojen od
gledatelja mogu biti: suci, sekundanti, treneri, predstavnici ekipa, igrači-ce i delegat.
5.4.
Ako je službeni prostor veće površine, glavni sudac može dozvoliti nazočnost i većem broju
službenih osoba koji su prijavljeni od strane domaćina ili gosta, kao što su: novinari,
dužnosnici saveza, poznate sportske i javne osobe te dužnosnici klubova domaćina i gosta.
5.5.
Za glavne suce temeljem članka 34. Sudačkog pravilnika,domicilni Zbor sudaca
dužan je osnovati komisiju koja će pratiti i ocjenjivati rad glavnih sudaca.
Glavni suci daju ocjenu rada staznih sudaca (obrazac "B").
Obrazac s ocjenom glavni sudac je dužan dostaviti u Zagrebački kuglački savez.
6. FINANCIJE
6.1.
Sve troškove dolaska i rada sudaca na utakmicama snosi domaćin.
7. ZAVRŠNE ODREDBE
7.1.
Svako odstupanje od naprijed navedenih akata, glavni sudac je dužan napisati i obrazložiti u
svom sudačkom izvješću.
Zbor sudaca ZKS
Zagrebački kuglački savez
Predsjednik:
Predsjednik
Drago Burka v.r.
Robertino Mileta v.r.
ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ
Izvršni odbor
Na temelju članka 84. stavka 4. Pravila kuglanja na devet čunjeva – klasičnim načinom Izvršni
odbor je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2013. godine donio:
ODLUKU
O VISINAMA PRISTOJBI, TE MANDATNIH NAKNADA
ZA NEPRIDRŽAVANJE PROPISANIH UVJETA
NA UTAKMICAMA KUGLAČKIH LIGA REGIJE CENTAR
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina pristojbi, te mandatnih naknada za nepridržavanje propisanih
uvjeta na utakmicama kuglačkih liga Regije Centar kako slijedi:
A.
PRISTOJBE:
1. Zahtjev za imenovanje delegata na jednoj utakmici
2. Zahtjev za imenovanje glavnog suca na jednoj utakmici
3. Žalba na jednoj utakmici
400,00 Kn
400,00 Kn
1.000,00 Kn
B. MANDATNE KAZNE:
1. Dostava traženih podataka poslije utvrđenog roka
2. Odustajanje tijekom natjecanja
3. Neigranje – nedolazak na jednu utakmicu
4. Neigranje – nedolazak na drugu utakmicu
5. Neigranje – nedolazak na utakmicu zadnjeg kola
6. Neigranje momčadi u punom sastavu
7. Zakašnjenje podnošenja prijave sastava za utakmicu
8. Prijava sastava bez igračke iskaznice jednog igrača (po igraču)
9. Žuti karton službenoj osobi (osim u ulozi igrača)
10. Crveni karton službenoj osobi (osim u ulozi igrača)
11. Kada domaćin snije osigurao nazočnost stručne osobe ili redara
12. Kada domaćin nije osigurao potrebne obrasce
13. Kada je na pozdravu manje igrača od predviđenih
14. Neispravna odječa igrača-ica (majca ili gačice)
200,00 Kn
3.000,00 Kn
1.000,00 Kn
1.500,00 Kn
1.500,00 Kn
500,00 Kn
200,00 Kn
50,00 Kn
100,00 Kn
200,00 Kn
100,00 Kn
100,00 Kn
100,00 Kn
200,00 Kn
C.
MANDATNE KAZNE ZA SUCE:
1. Zakašnjenje na utakmicu
200,00 Kn
2. Nedolazak na utakmicu
400,00 Kn
3. Bez sudačke iskaznice
100,00 Kn
4. Bez odgovarajućeg sudačkog amblema
100,00 Kn
5. Bez odgovarajuće sudačke odjeće
100,00 Kn
6. Bez dijela odgovarajuće sportske odjeće
50,00 Kn
7. Nedostavljanje zapisnika i obrazaca nakon obveznog roka
200,00 Kn
8. Neprimjenjivanje čl. 2. ove Odluke
u visini MK koju nije evidentirao
9. Davanje i primanje uputnica za suđenje, a bez
znanja Komisije za delegiranje sudaca
100,00 Kn
Članak 2.
Glavni sudac, odnosno delegat (ako je delegiran) kod utvrđivanja nedostataka navedenim u članku
1., obavezno u sudačkom izvješću, evidentiraju vrstu mandatne kazne.
Npr.: B9 – te naziv kluba
C3 – ime suca.
Članak 3.
Voditelj lige, obvezan je klubu ili sucu dostaviti račun na iznos na koji se odnosi mandatna kazna.
Klub ili sudac su u obvezi iznos platiti u roku od 8 dana, osim žalbe koja se uplaćuje u roku 48 sati.
Članak 4.
Naplata i uplata mandatnih kazni ne isključuje primjenu pravilničko-rezultatskih odredbi i
stegovnih postupka.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za sezonu 2013/2014.
Predsjednik ZKS
Robertino Mileta, v.r.
3. HRVATSKA LIGA CENTAR - MUŠKI
1. kolo
Broj
1
2
3
4
5
Domaćin
Harmica
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Centar II
Viadukt
Gost
Sunce
Zanatlija
Sesvete
Pliva-200
Tekstilpromet
Kuglana
Pongračevo
Pongračevo
Zagreb
Pongračevo
Zagreb
Datum
Dan
Sat
18.09.2013.
17.09.2013.
20.09.2013.
16.09.2013.
18.09.2013.
srijeda
utorak
petak
ponedjeljak
srijeda
19:00
19:00
18:00
19:00
17:30
2. kolo
Broj
6
7
8
9
10
Domaćin
Sunce
Pliva-200
Sesvete
Zanatlija
Harmica
Gost
Tekstilpromet
Viadukt
Centar II
Croatia-Osiguranje
Dugo Selo 1934
Kuglana
D. Malić
Pongračevo
D. Malić
Grmoščica
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
23.09.2013.
23.09.2013.
26.09.2013.
23.09.2013.
25.09.2013.
ponedjeljak
ponedjeljak
četvrtak
ponedjeljak
srijeda
18:00
19:00
17:30
18:00
19:00
3. kolo
Broj
11
12
13
14
15
Domaćin
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Centar II
Viadukt
Tekstilpromet
Gost
Sunce
Harmica
Zanatlija
Sesvete
Pliva-200
Kuglana
Pongračevo
Zagreb
Pongračevo
Zagreb
Lokomotiva
Datum
01.10.2013.
11.10.2013.
03.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
Dan
utorak
petak
četvrtak
srijeda
srijeda
Sat
19:00
18:00
19:00
17:30
17:30
4. kolo
Broj
16
17
18
19
20
Domaćin
Sunce
Sesvete
Zanatlija
Harmica
Dugo Selo 1934
Gost
Pliva-200
Tekstilpromet
Viadukt
Centar II
Croatia-Osiguranje
Kuglana
D. Malić
D. Malić
Grmoščica
Pongračevo
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
14.10.2013.
17.10.2013.
14.10.2013.
16.10.2013.
15.10.2013.
ponedjeljak
četvrtak
ponedjeljak
srijeda
utorak
18:00
17:30
18:00
19:00
19:00
9. kolo
Broj
41
42
43
44
45
Domaćin
Viadukt
Tekstilpromet
Pliva-200
Sesvete
Zanatlija
Gost
Sunce
Centar II
Croatia-Osiguranje
Dugo Selo 1934
Harmica
Kuglana
Zagreb
Lokomotiva
Pongračevo
D. Malić
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
23.10.2013.
23.10.2013.
21.10.2013.
24.10.2013.
21.10.2013.
srijeda
srijeda
ponedjeljak
četvrtak
ponedjeljak
17:30
17:30
19:00
17:30
18:00
5. kolo
Broj
21
22
23
24
25
Domaćin
Croatia-Osiguranje
Centar II
Viadukt
Tekstilpromet
Pliva-200
Gost
Sunce
Dugo Selo 1934
Harmica
Zanatlija
Sesvete
Kuglana
Zagreb
Pongračevo
Zagreb
Lokomotiva
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
08.11.2013.
07.11.2013.
06.11.2013.
06.11.2013.
04.11.2013.
petak
četvrtak
srijeda
srijeda
ponedjeljak
18:00
19:00
17:30
17:30
19:00
3. HRVATSKA LIGA CENTAR - MUŠKI
6. kolo
Broj
26
27
28
29
30
Domaćin
Sunce
Zanatlija
Harmica
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Gost
Sesvete
Pliva-200
Tekstilpromet
Viadukt
Centar II
Kuglana
D. Malić
Grmoščica
Pongračevo
Pongračevo
Zagreb
Datum
Dan
Sat
11.11.2013.
11.11.2013.
13.11.2013.
12.11.2013.
15.11.2013.
ponedjeljak
ponedjeljak
srijeda
utorak
petak
18:00
18:00
19:00
19:00
18:00
7. kolo
Broj
31
32
33
34
35
Domaćin
Centar II
Viadukt
Tekstilpromet
Pliva-200
Sesvete
Gost
Sunce
Croatia-Osiguranje
Dugo Selo 1934
Harmica
Zanatlija
Kuglana
Pongračevo
Zagreb
Lokomotiva
Pongračevo
D. Malić
Datum
Dan
Sat
28.11.2013.
27.11.2013.
27.11.2013.
25.11.2013.
28.11.2013.
četvrtak
srijeda
srijeda
ponedjeljak
četvrtak
19:00
17:30
17:30
19:00
17:30
8. kolo
Broj
36
37
38
39
40
Domaćin
Sunce
Harmica
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Centar II
Gost
Zanatlija
Sesvete
Pliva-200
Tekstilpromet
Viadukt
Kuglana
D. Malić
Pongračevo
Pongračevo
Zagreb
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
09.12.2013.
11.12.2013.
10.12.2013.
13.12.2013.
12.12.2013.
ponedjeljak
srijeda
utorak
petak
četvrtak
18:00
19:00
19:00
18:00
19:00
kraj prvog dijela lige
10. kolo
Broj
46
47
48
49
50
Domaćin
Sunce
Zanatlija
Sesvete
Pliva-200
Tekstilpromet
Gost
Harmica
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Centar II
Viadukt
Kuglana
D. Malić
Grmoščica
D. Malić
Pongračevo
Lokomotiva
Datum
Dan
Sat
03.02.2014.
03.02.2014.
06.02.2014.
03.02.2014.
05.02.2014.
ponedjeljak
ponedjeljak
četvrtak
ponedjeljak
srijeda
18:00
18:00
17:30
19:00
17:30
11. kolo
Broj
51
52
53
54
55
Domaćin
Tekstilpromet
Viadukt
Centar II
Croatia-Osiguranje
Dugo Selo 1934
Gost
Sunce
Pliva-200
Sesvete
Zanatlija
Harmica
Kuglana
Lokomotiva
Zagreb
Pongračevo
Zagreb
Pongračevo
Datum
12.02.2014.
12.02.2014.
13.02.2014.
14.02.2014.
11.02.2014.
Dan
srijeda
srijeda
četvrtak
petak
utorak
Sat
17:30
17:30
19:00
18:00
19:00
12. kolo
Broj
56
57
58
59
60
Domaćin
Sunce
Harmica
Zanatlija
Sesvete
Pliva-200
Gost
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Centar II
Viadukt
Tekstilpromet
Kuglana
D. Malić
Pongračevo
Grmoščica
D. Malić
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
17.02.2014.
19.02.2014.
17.02.2014.
20.02.2014.
17.02.2014.
ponedjeljak
srijeda
ponedjeljak
četvrtak
ponedjeljak
18:00
19:00
18:00
17:30
19:00
3. HRVATSKA LIGA CENTAR - MUŠKI
13. kolo
Broj
61
62
63
64
65
Domaćin
Pliva-200
Tekstilpromet
Viadukt
Centar II
Croatia-Osiguranje
Gost
Sunce
Sesvete
Zanatlija
Harmica
Dugo Selo 1934
Kuglana
Pongračevo
Lokomotiva
Zagreb
Pongračevo
Zagreb
Datum
Dan
Sat
24.02.2014.
26.02.2014.
26.02.2014.
27.02.2014.
28.02.2014.
ponedjeljak
srijeda
srijeda
četvrtak
petak
19:00
17:30
17:30
19:00
18:00
14. kolo
Broj
66
67
68
69
70
Domaćin
Sunce
Dugo Selo 1934
Harmica
Zanatlija
Sesvete
Gost
Croatia-Osiguranje
Centar II
Viadukt
Tekstilpromet
Pliva-200
Kuglana
D. Malić
Pongračevo
Pongračevo
Grmoščica
D. Malić
Datum
Dan
Sat
03.03.2014.
04.03.2014.
05.03.2014.
03.03.2014.
06.03.2014.
ponedjeljak
utorak
srijeda
ponedjeljak
četvrtak
18:00
19:00
19:00
18:00
17:30
15. kolo
Broj
71
72
73
74
75
Domaćin
Sesvete
Pliva-200
Tekstilpromet
Viadukt
Centar II
Gost
Sunce
Zanatlija
Harmica
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Kuglana
D. Malić
Pongračevo
Lokomotiva
Zagreb
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
13.03.2014.
10.03.2014.
12.03.2014.
12.03.2014.
13.03.2014.
četvrtak
ponedjeljak
srijeda
srijeda
četvrtak
17:30
19:00
17:30
17:30
19:00
16. kolo
Broj
76
77
78
79
80
Domaćin
Sunce
Croatia-Osiguranje
Dugo Selo 1934
Harmica
Zanatlija
Gost
Centar II
Viadukt
Tekstilpromet
Pliva-200
Sesvete
Kuglana
D. Malić
Zagreb
Pongračevo
Pongračevo
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
17.03.2014.
21.03.2014.
18.03.2014.
19.03.2014.
17.03.2014.
ponedjeljak
petak
utorak
srijeda
ponedjeljak
18:00
18:00
19:00
19:00
18:00
17. kolo
Broj
81
82
83
84
85
Domaćin
Zanatlija
Sesvete
Pliva-200
Tekstilpromet
Viadukt
Gost
Sunce
Harmica
Dugo Selo 1934
Croatia-Osiguranje
Centar II
Kuglana
Grmoščica
D. Malić
Pongračevo
Lokomotiva
Zagreb
Datum
Dan
Sat
31.03.2014.
03.04.2014.
31.03.2014.
02.04.2014.
02.04.2014.
ponedjeljak
četvrtak
ponedjeljak
srijeda
srijeda
18:00
17:30
19:00
17:30
17:30
18. kolo
Broj
86
87
88
89
90
Domaćin
Sunce
Centar II
Croatia-Osiguranje
Dugo Selo 1934
Harmica
Gost
Viadukt
Tekstilpromet
Pliva-200
Sesvete
Zanatlija
Kuglana
D. Malić
Pongračevo
Zagreb
Pongračevo
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
07.04.2014.
10.04.2014.
11.04.2014.
08.04.2014.
09.04.2014.
ponedjeljak
četvrtak
petak
utorak
srijeda
18:00
19:00
18:00
19:00
19:00
REGIONALNA LIGA ZAGREB - MUŠKI
1. kolo
Broj
Domaćin
1 Silent
2 Zagrebačka pivovara
3 Medika
Pliva-100
Gost
Vodovod
Hidrometeor
HEP-Prijenos
Kuglana
Vinko Bek
Grmoščica
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
20.09.2013. petak
18:00
18.09.2013. srijeda
17:30
16.09.2013. ponedjeljak 18:00
slobodan
2. kolo
Broj
Domaćin
4 Vodovod
5 Hidrometeor
6 Silent
Zagrebačka pivovara
Gost
HEP-Prijenos
Medika
Pliva-100
Kuglana
Zagreb
Grmoščica
Vinko Bek
Datum
Dan
Sat
23.09.2013. ponedjeljak 17:30
27.09.2013. petak
17:30
27.09.2013. petak
18:00
slobodan
3. kolo
Broj
Domaćin
7 Pliva-100
8 Zagrebačka pivovara
9 HEP-Prijenos
Medika
Gost
Vodovod
Silent
Hidrometeor
Kuglana
Pongračevo
Grmoščica
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
30.09.2013. ponedjeljak 19:00
02.10.2013. srijeda
17:30
11.10.2013. petak
19:00
slobodan
4. kolo
Broj
Domaćin
10 Vodovod
11 Silent
12 Pliva-100
HEP-Prijenos
Gost
Hidrometeor
Medika
Zagrebačka pivovara
Kuglana
Zagreb
Vinko Bek
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
14.10.2013. ponedjeljak 17:30
18.10.2013. petak
18:00
14.10.2013. ponedjeljak 19:00
slobodan
5. kolo
Broj
Domaćin
13 Zagrebačka pivovara
14 Medika
15 HEP-Prijenos
Hidrometeor
Gost
Vodovod
Pliva-100
Silent
Kuglana
Grmoščica
Grmoščica
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
06.11.2013. srijeda
17:30
04.11.2013. ponedjeljak 18:00
08.11.2013. petak
19:00
slobodan
6. kolo
Broj
Domaćin
16 Silent
17 Pliva-100
18 Zagrebačka pivovara
Vodovod
Gost
Hidrometeor
HEP-Prijenos
Medika
Kuglana
Vinko Bek
Pongračevo
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
15.11.2013. petak
18:00
11.11.2013. ponedjeljak 19:00
13.11.2013. srijeda
17:30
slobodan
7. kolo
Broj
Domaćin
19 Medika
20 HEP-Prijenos
21 Hidrometeor
Silent
Gost
Vodovod
Zagrebačka pivovara
Pliva-100
Kuglana
Grmoščica
Pongračevo
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
25.11.2013. ponedjeljak 18:00
29.11.2013. petak
19:00
29.11.2013. petak
17:30
slobodan
REGIONALNA LIGA ZAGREB - MUŠKI
8. kolo
Broj
Domaćin
22 Vodovod
23 Hidrometeor
24 HEP-Prijenos
Pliva-100
Gost
Silent
Zagrebačka pivovara
Medika
Kuglana
Zagreb
Grmoščica
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
03.02.2014. ponedjeljak 17:30
07.02.2014. petak
17:30
07.02.2014. petak
19:00
slobodan
9. kolo
Broj
Domaćin
25 HEP-Prijenos
26 Medika
27 Pliva-100
Zagrebačka pivovara
Gost
Vodovod
Hidrometeor
Silent
Kuglana
Pongračevo
Grmoščica
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
14.02.2014. petak
19:00
10.02.2014. ponedjeljak 18:00
10.02.2014. ponedjeljak 19:00
slobodan
10. kolo
Broj
Domaćin
28 Vodovod
29 Silent
30 Hidrometeor
Medika
Gost
Pliva-100
Zagrebačka pivovara
HEP-Prijenos
Kuglana
Zagreb
Vinko Bek
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
17.02.2014. ponedjeljak 17:30
21.02.2014. petak
18:00
21.02.2014. petak
17:30
slobodan
11. kolo
Broj
Domaćin
31 Hidrometeor
32 Medika
33 Zagrebačka pivovara
HEP-Prijenos
Gost
Vodovod
Silent
Pliva-100
Kuglana
Grmoščica
Grmoščica
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
28.02.2014. petak
17:30
24.02.2014. ponedjeljak 18:00
26.02.2014. srijeda
17:30
slobodan
12. kolo
Broj
Domaćin
34 Vodovod
35 Pliva-100
36 Silent
Hidrometeor
Gost
Zagrebačka pivovara
Medika
HEP-Prijenos
Kuglana
Zagreb
Pongračevo
Vinko Bek
Datum
Dan
Sat
03.03.2014. ponedjeljak 17:30
03.03.2014. ponedjeljak 19:00
07.03.2014. petak
18:00
slobodan
13. kolo
Broj
Domaćin
37 Hidrometeor
38 HEP-Prijenos
39 Medika
Vodovod
Gost
Silent
Pliva-100
Zagrebačka pivovara
Kuglana
Grmoščica
Pongračevo
Grmoščica
Datum
Dan
Sat
14.03.2014. petak
17:30
14.03.2014. petak
19:00
10.03.2014. ponedjeljak 18:00
slobodan
14. kolo
Broj
Domaćin
40 Vodovod
41 Zagrebačka pivovara
42 Pliva-100
Silent
Gost
Medika
HEP-Prijenos
Hidrometeor
Kuglana
Zagreb
Grmoščica
Pongračevo
Datum
Dan
Sat
17.03.2014. ponedjeljak 17:30
19.03.2014. srijeda
17:30
17.03.2014. ponedjeljak 19:00
slobodan
REGIONALNA LIGA ZAGREB - MUŠKI
15. kolo
Broj
43 PRVI
44 TREČI
45 SEDMI
PETI
Domaćin
16. kolo
Broj
Domaćin
ČETVRTI
PRVI
PETI
ŠESTI
17. kolo
Broj
Domaćin
TREČI
DRUGI
ŠESTI
SEDMI
18. kolo
Broj
Domaćin
ČETVRTI
DRUGI
ŠESTI
PETI
19. kolo
Broj
Domaćin
DRUGI
TREČI
SEDMI
ŠESTI
20. kolo
Broj
Domaćin
ČETVRTI
PRVI
PETI
SEDMI
od 31.03. do 04.04.2014.
Gost
ČETVRTI
DRUGI
ŠESTI
slobodan
od 07.04. do 11.04.2014.
Gost
DRUGI
TREČI
SEDMI
slobodan
od 14.04. do 18.04.2014.
Gost
ČETVRTI
PRVI
PETI
slobodan
od 23.04 do 28.04.2014.
Gost
PRVI
TREČI
SEDMI
slobodan
od 05.05. do 09.05.2014.
Gost
ČETVRTI
PRVI
PETI
slobodan
od 12.05. do 16.05.2014.
Gost
TREČI
DRUGI
ŠESTI
slobodan
ADRESAR KLUBOVA
TREĆA HRVATSKA LIGA – CENTAR - MUŠKI
KK CENTAR, Zagreb, Savska cesta 17, tel. 4829-156 fax. 4841-178
Pero Višek, 10434 Strmac, Sviba 14, tel./fax 3379-650 mob. 091/2245-614
Miroslav Semenski, Zagreb, Savska cesta 17, tel. 4829-156 mob. 091/4829156
posao tel. 6398-609
fax 6398-563
Gordana Senta, Zagreb, Medulićeva 23, tel. 4848-690 mob. 098/412-736
Pošta: Miroslav Semenski
e-mail: [email protected]
KK CROATIA-OSIGURANJE, Zagreb, Nazorova 27/I, tel. 3881-211, fax 4821-556
Damir Jazvinščak, Zagreb, Trnsko 24/IX, tel. 6520-653, mob. 098/747-045
Pošta: Damir Jazvinščak, Inženjerski projektni zavod, Zagreb, Baruna Filipovića 21
e-mail: [email protected]
KK DUGO SELO 1934, Dugo Selo, Đure Dubenika 2
Jadranko Kereković, --, tel/fax. 2759-526 mob. 098/317-014
posao tel. 2753-981 fax. 2753-772
Martin Prstec, --,
tel. 2046-430
mob. 098/860-386
Pošta: Jadranko Kereković, 10370 Dugo Selo, V. Lisinskog 49
e-mail: [email protected]
KK HARMICA, Zagreb, Vidovčica 18 a
Ivica Zuanović, V. Gorica, Zvonimirova 19 mob. 098/813-587
Ive Čulina, Zagreb, Vidovčica 18a mob. 091/3772-616
Branko Boban, Zagreb, Baštijanova 54
mob. 098/1800-338
Pošta: Branko Boban
e-mail: [email protected]
KK PLIVA-200, Zagreb, Baruna Filipovića 25, 3722-453
Davorin Medved, --, posao tel. 3722-453, mob. 099/3332-020
Branko Vujatović, --, tel. 3077-320, mob. 098/9545-314
Mijo Cvetko, Zagreb,--, mob. 091/5460-643
Pošta: D. Medved - na adresu kluba
e-mail: [email protected]
KK SESVETE, Sesvete, Bistrička bb
Antun Jelenčić, Sesvete, Virovitička 19, tel./fax 2004-295, mob. 091/2504-548
Jure Bekavac, Sesvete, Vl. Becića 22, mob. 091/2722-535
Ljubo Erceg,. Sesvete, Plitvička 25, mob. 098/1390-092
Pošta: Antun Jelenčić
e-mail: [email protected]
KK SUNCE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 18, tel. 3652-333, fax. 3096-448
Ivan Brčić, Zagreb, Ribnjak 22, tel. 3778-073, fax 4811-604, mob. 098/416-591
Ivan Đuran, Zagreb, Andrije Žaje 39, tel/fax. 2043-440
mob. 091/2094-952
posao tel. 3652-333, fax. 3096-448
Pošta: CROSCO d.o.o., KK Sunce (za I. Đurana), Ul. Grada Vukovara 18, Zagreb
e-mail: [email protected]
KK TEKSTILPROMET, Zagreb, Ulica grada Gospića 1
Rudolf Zavrtnik, Zagreb, Haberlea 4,
tel. 3636-296
Želimir Hrgović, Zagreb, Gundulićeva 63, mob. 098/414-318
posao tel. 2700-504, fax 270-514
Ivo Slišković, Zagreb, Sitnice 7, tel. posao 2700-333, mob. 098/9040-595
Pošta: na adresu kluba
e-mail: [email protected]
KK VIADUKT, Zagreb, Kranjčevićeva 2
Mislav Hećimović, --, tel. 3454-175, posao tel. 3787-124, mob. 098/9122-100
Hrvoje Ćosić, --, tel. 6553-047, posao tel. 3656-777, mob. 098/323-470
Zvonimir Božić, --, tel. 3895-091, posao tel. 2402-226, mob. 091/4410-516
Pošta: na adresu kluba
e-mail: [email protected] [email protected]
KŠK ZANATLIJA, Zagreb, Ilica 298
Robert Sekušak, Igrišće, Šipkovica 2, tel. 4683-095 mob. 091/4683-095
posao tel. 6430-957
Marijan Sekušak, Zagreb, Remetska c 9/1, tel. 4581-216 mob. 091/2525-440
Pošta: na adresu kluba
e-mail: [email protected]
ADRESAR KLUBOVA
REGIONALNA LIGA – ZAGREB – MUŠKI
KK HEP-PRIJENOS, Zagreb, Kupska 4, tel. 6322-669, fax 6170-442
Siniša Jančić, V. Gorica, Josipovićeva 65, tel. 6222-219
mob. 098/540-751
posao tel. 6322-669
Pošta: S. Jančić - na adresu kluba
e-mail: [email protected]
KK HIDROMETEOR, Zagreb, Grič 3
Ivica Štefiček, Zagreb, Turinina 2, tel. 6679-138, posao tel. 4565-702, mob. 091/9535-830
Dražen Šegavić, Zagreb, V. Kovačića 7, tel. 6670-288 p.tel. 3772-860 mob. 098/9836-645
Ivan Ježutković, Sesvetski Kraljevec, I. Politea 32, tel. 2047-286, mob. 091/5413-806
Pošta: na adresu kluba
e-mail: [email protected]
KK MEDIKA, Zagreb, Capraška 1, tel. 2412-578, 2412-540
Ante Kursar, Zagreb, Travanjska 7, tel. 3873-090, mob. 091/3873-090
Marijan Valjak, --, tel. 3893-897, posao tel. 2412-540, fax. 2371-444, mob. 098/1744-805
Milivoj Derežić, --, tel. 6640-151, posao tel. 2412-587, mob. 098/780-556
Pošta: na adresu kluba
e-mail: [email protected]
KK PLIVA-100, Zagreb, Baruna Filipovića 25
Davorin Medved, --, posao tel. 3722-453, mob. 099/3332-020
Branko Vujatović, --, tel. 3077-320, mob. 098/9545-314
Mijo Cvetko, Zagreb,--, mob. 091/5460-643
Pošta: D. Medved - na adresu kluba
e-mail: [email protected]
KK SILENT, Zagreb, Grada Vukovara 284, tel. 6398-610, fax. 6398-572
Marijo Lušić, --,
mob. 091/444-491
Pošta: Miroslav Gotovac, Zagreb, M. Vaupotića 23b
e-mail: [email protected]
KK VODOVOD, Zagreb, Zagorska 3
Miroslav Živičnjak, --; tel 3732-904; pos. tel. 6163-557, fax 6163-591, mob. 091/6187-922
Mirko Šašo, --; posao tel. 3643-539, 540, 541, mob. 091/6187-109
Miljenko Horvat, --, tel. posao 6163-330, mob. 091/6187-915
Pošta: KK Vodovod, Patačićkina 1, Zagreb
e-mail: [email protected]
KK ZAGEBAČKA PIVOVARA, Zagreb, Ilica 224
Branko Ivanić, --,
mob. 098/9295-353
Ivica Juričan, --,
mob. 091/5052-658
Antun Škarika, --,
mob. 098/464-807
Pošta: na adresu kluba
e-mail: [email protected]
ADRESAR KUGLANA
8 staza
Ø kuglana GRMOŠČICA, Zagreb, Ilica 298, tel. 5506-127 fax 3702-982
tel. šank 3703-017
odgovorna osoba: Branko Radošević, mob. 099/4651-219
6 staza
Ø kuglana SESVETE, Sesvete, Bistrička bb, tel/fax 2001-751
tel. šank 2000-216
odgovorna osoba: Dino Babić
Ø kuglana PONGRAČEVO, Zagreb, Klanječka bb, tel/fax 3833-383
odgovorna osoba: Marko Kujundžić
4 staze
Ø kuglana LOKOMOTIVA, Zagreb, Trnjanska 5
odgovorna osoba: Josip Medunić
tel. šank 6118-730
Ø kuglana VINKO BEK, Zagreb, Kušlanova 59-a, tel/fax 2310-000
odgovorna osoba: Miljenko Đukić, mob. 091/7252-339
Ø kuglana ZAGREB, Kranjčevićeva 2, tel/fax 3668-151
tel. šank 3668-333
odgovorna osoba: Nikola Dragaš
Ø kuglana ZAPREŠIĆ, Zaprešić, V.Novaka bb, tel. 3310-544
odgovorna osoba: Darko Oršić, mob. 091/5861-612
ADRESAR SUDACA
“A” lista
1. Bedeković Stjepan, V. Gorica, N. Šopa 10, tel. 6253-177, mob. 091/8876-827
2. Bošnjak Eva, Zagreb, V.Došena 33, tel. 3896-071, mob. 091/7259-969
3. Burka Drago, Zagreb, Jakšićeva 65, 2436-012, mob. 098/613 825
4. Cerle Damir, Zagreb, P. Nerude 13, tel. 5506-535, mob. 099/4173-389 091/7955885
5. Filipović Bruno, Zagreb, Sv. Roka 3a, mob. 098/1705-885, 091/9356-565
6. Juras Kovač Kristina, Zagreb, Medvedgradska 1/1, mob. 098/1759-217
7. Morić Ivan, Zagreb, B.Bušića 18/4, tel. 6637-062 091/7917-333
8. Semenski Miroslav, Zagreb, Savska 17, tel 4829-156, p.tel 638-609, mob. 091/4829-156
9. Semenski Nino, Zagreb, Črnomerec 63, mob. 095/1986-179
10. Senta Gordana, Zagreb, Medulićeva 23, tel. 4848-690, mob. 098/412-736
11. Vidović Veljko, Zagreb, Granice 60, tel. 3708-076, mob. 091/8913-015, 091/5306-996
12. Vujatović Branko, Zagreb, Hanamanova 1-a, tel. 3077-320, 098/9545-314
13. Zubović Mladen, Zagreb, Vranicanijeva 1, tel. 4851-956, mob. 098/9666208
“B” lista
1. Bagić Dinko, Zagreb, Jovinovačka 24, tel. 3453-223, p.tel. 4841-122, mob. 098/9884-641
2. Jurišić Ivan, Zagreb, Dinarski put 1-d, tel. 3891-002, p.tel 3490-444, mob. 091/5318-388
3. Stančić Milan, Zagreb, Jovinovečka 24, tel. 3453-266 mob. 091/1454-141
4. Štajdohar Elizabeta, Zagreb, Čučerska cesta 319, tel. 2986-130, mob. 098/500-471
5. Tomljanović Branko, Zagreb, Dolovska 25, tel. 3765-172 mob. 098/1354-548
“C” lista
1. Buconjić Tin, Zagreb, F.Hermana 17, mob 091/5013-501
2. Đeri Mirela, Zagreb, Medulićeva 14, --, mob. 098/1606-906
3. Marko Goran, Zagreb, Šenova 1, mob. 098/712-919
4. Noršić Miroslav, Zagreb, Gajnice 6, mob. 091/5088-587
5. Pešut Ante, Zagreb, Slankamenska 32, tel. 3864-256, mob. 099/2488-722
6. Podgoršek Anđelko, Zagreb, Jovinovačka 24, tel. 3453-201, mob. 098/9150-838, 091/9061-203
7. Sekušak Marijan, Zagreb, Remetska c. 9/1, tel. 4581-216, mob. 091/2525-440
“C-1” lista
1. Sladetić Marijan, Zaprešić, Trg Mladosti 14, 098/1642-988
2. Tomas Franjo, Zagreb, D.Bazjanca 27, tel. 3836-110, mob. 099/3836-111
“D” lista
1. Milković Josip, Zagreb, Andraševečka 22, tel. 3645-002
2. Pavišić Nikola, Velika Gorica, Ljudevita Gaja 10, tel. 6224-372
“E” lista
1. Gojak Franjo, Zagreb, Kozjačka 45/2, tel. 3451-480, pos. 4577-111, mob. 098/9747-530
2. Kancir Krešo, Zagreb, M.Šimenca 2, mob 091/5515-144
3. Maričić Ines, Zagreb, Kumrovečka 8, tel. 3632-482, mob 091/9481-212
4. Škeva Boženko, Sveta Nedelja, Loza 25, mob. 091/7944-463
5. Štimac Antun, Zagreb, Voltino 26, mob. 099/2102-545
6. Tomas Mario, Zagreb, Vodnjanska 20, mob. 098/644-020
7. Vlašić Radoslav, Zagreb, Remetinečki gaj 17-b, mob. 091/2513-400
8. Zajec Katarina, Zagreb, Put M.Matkovića 3, mob. 099/7477-725
POPIS IGRAČA 2013./2014.
TREĆA HRVATSKA LIGA - CENTAR - MUŠKI
KK CENTAR-II
R.B.
Ime i prezime
1. Dominik Fuček
2. Tin Kancir
3. Kristian Leskovčanin
4. Stjepan Novosel
5. Nikola Reba
6. Josip Romančuk
Br.iskaznice
211214
211302
211216
210603
210605
211204
R.B.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ime i prezime
Josip Tunjić
Ivan Uroić
Tin Vicković
Davor Vörös
Mislav Vuković
Filip Zadravec
Br.iskaznice
211240
210606
211311
210878
211247
211304
KK CROATIA-OSIGURANJE
R.B.
Ime i prezime
1. Božo Borošak
2. Mato Čajo
3. Branko Damjanović
4. Ante Dudić
5. Mario Đakulović
6. Marko Franić
Br.iskaznice
210448
210449
210450
210451
210257
210434
R.B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ime i prezime
Damir Jazvinščak
Josip Jurakić
Stjepan Kolarić
Ljudevit Lukenda
Đino Pezo
Nikola Vukorepa
Br.iskaznice
210454
211267
210906
210667
211447
210978
Br.iskaznice
010267
210112
010096
010264
210802
010161
010198
010197
R.B.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ime i prezime
Željko Papeš
Josip Pintar
Martin Prstec
Josip Šimunković
Zvonimir Šok
Vladimir Šoštarić
Ronald Šutić
Br.iskaznice
010099
010100
210803
010269
010103
010093
010104
Ime i prezime
Mato Babić
Milan Babić
Ivan Beljan
Branko Boban
Mladen Bojić
Ive Čulina
Mladen Halec
Hasib Imširović
Pero Ivičević- Bakulić
Br.iskaznice
210403
210404
210519
210520
210730
210521
210409
210524
210525
R.B.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ime i prezime
Ivan Katić
Tomislav Kovač
Mato Kubaček
Damir Mance
Tomislav Ognjenović
Nikola Pavišić
Momčilo Radaković
Ivica Zuanović
Br.iskaznice
10112
210526
211469
10113
210529
210654
210530
210533
KK PLIVA - 200
R.B.
Ime i prezime
1. Vladimir Butek
2. Tihomir Despetović
3. Marijan Dodlek
4. Miljenko Drča
5. Damir Klanjčić
Br.iskaznice
210584
210694
211467
210588
210345
R.B.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime
Ratko Luketa
Vlado Radaković
Ivan Samardžić
Dalibor Štruml
Branko Vujatović
Br.iskaznice
210838
210593
211146
210149
210597
KK SESVETE
R.B.
Ime i prezime
1. Jure Bekavac
2. Petar Cugovčan
3. Anto Ćosić
4. Ivica Damjanović
5. Dražan Dodig
6. Ljubo Erceg
7. Antun Jelenčić
Br.iskaznice
210417
210150
211505
210418
211503
210419
211134
R.B.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime
Tomo Jozić
Ivica Kasalo
Petar Mršić
Matija Petak
Jozo Radoš
Mario Zec
Br.iskaznice
210785
211506
210807
211450
211504
211451
KK DUGO SELO 1934
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ime i prezime
Ivo Čižmek
Ljubomir Dragušica
Franjo Glavaš
Franjo Habljak
Mladen Hunić
Jadranko Kereković
Dražen Košćec
Renato Kovačić
KK HARMICA
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POPIS IGRAČA 2013./2014.
TREĆA HRVATSKA LIGA - CENTAR - MUŠKI
KK SUNCE
R.B.
Ime i prezime
1. Jako Andabak
2. Ivan Brčić
3. Ivan Đuran
4. Jakov Hrga
5. Kažimir Hrga
6. Mišel Imbriša
Br.iskaznice
210619
210609
210611
210612
210613
211558
R.B.
7.
8.
9.
10.
11.
Ime i prezime
Antun Juranek
Mirko Kelić
Marko Lujić
Stanko Perić
Stipan Šuker
Br.iskaznice
210615
210616
211342
211354
210618
KK TEKSTILPROMET
R.B.
Ime i prezime
1. Boris Bilić
2. Dragan Dujmović
3. Milivoj Duraković
4. Josip Ilić
5. Zoran Jurić
6. Ivan Kolarec
7. Tomislav Kolarec
Br.iskaznice
210627
210628
210629
210631
211351
211544
211087
R.B.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime
Krunoslav Matijević
Miljenko Musa
Damir Perković
Viktor Piskač
Ivo Slišković
Rudolf Zavrtnik
Br.iskaznice
210633
210506
210840
211352
210634
210635
KK VIADUKT
R.B.
Ime i prezime
1. Zvonimir Božić
2. Hrvoje Ćosić
3. Mario Dragaš
4. Zvonko Filipović
5. Mislav Hećimović
Br.iskaznice
210214
211265
210913
210216
210912
R.B.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime
Antonio Kosalec
Davor Matić
Drago Vodolšek
Josip Zonjić
Dane Žižak
Br.iskaznice
210135
211331
210414
210225
210682
KŠK ZANATLIJA
R.B.
Ime i prezime
1. Josip Borščak
2. Antonio Grahić
3. Ismet Hasić
4. Ante Jurić
5. Josip Jurinčić
6. Luka Karaturović
7. Ivan Krvavica
8. Luka Krvavica
9. Mladen Krvavica
10. Stevo Marković
Br.iskaznice
210427
211123
210756
210722
210723
210954
210865
211287
210851
210794
R.B.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ime i prezime
Vedran Nađ
Zoran Novaković
Miroslav Paulić
Antun Pišković
Petar Pišković
Marko Pohulek
Marijan Sekušak
Robert Sekušak
Zvonko Vičar
Br.iskaznice
210997
30109
210725
210727
210728
210984
210729
210104
210659
POPIS IGRAČA 2013./2014.
REGIONALNA LIGA ZAGREB
KK HEP-PRIJENOS
R.B.
Ime i prezime
1. Ante Blažanin
2. Zvonimir Brleković
3. Dragutin Ciglar
4. Zvonko Crvenka
5. Siniša Jančić
6. Ivan Kranjčina
Br.iskaznice
211065
211381
210495
210496
210498
210380
R.B.
7.
8.
9.
10.
11.
Ime i prezime
Mladen Lužaić
Igor Milobar
Zlatko Šok
Tomislav Vladušić
Franjo Žmara
Br.iskaznice
211217
211507
210500
211526
210384
POPIS IGRAČA 2013./2014.
REGIONALNA LIGA ZAGREB
KK HIDROMETEOR
R.B.
Ime i prezime
1. Damir Biševac
2. Kruno Galin
3. Antun Kolarić
4. Frano Mandić
5. Nikola Marjanović
6. Branko Ovčarić
7. Željko Ozimec
Br.iskaznice
210836
211063
210028
210357
211143
210026
210361
R.B.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime
Željko Puljčan
Dražen Šegavić
Ivica Štefiček
Dragutin Tvarog
Ivo Vuković
Aleksandar Nikola Zec
Br.iskaznice
210916
211219
210363
210644
210365
211538
KK MEDIKA
R.B.
Ime i prezime
1. Dubravko Cvikl
2. Milivoj Derežić
3. Ivan Ivčetić
4. Marijan Ivčetić
5. Karlo Kaštelanac
6. Zlatimir Kaštelanac
7. Petar Kekić
Br.iskaznice
210968
210152
210158
210166
211512
210159
210160
R.B.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime
Ante Kursar
Luka Kursar
Mladen Rogič
Ratko Šimunčić
Stjepan Špeljko
Marijan Valjak
Br.iskaznice
210161
211376
210163
211511
211546
210164
KK PLIVA-100
R.B.
Ime i prezime
1. Boris Bjedov
2. Damir Cerle
3. Mijo Cvetko
4. Franjo Dupko
5. Josip Franjul
6. Omer Karabašić
Br.iskaznice
210582
210585
210587
210589
210590
210420
R.B.
7.
8.
9.
10.
11.
Ime i prezime
Mario Kraljik
Branko Liker
Davorin Medved
Leven Petrov
Darko Tomić
Br.iskaznice
210251
210786
210823
210592
211548
KK SILENT
R.B.
Ime i prezime
1. Ivica Babić
2. Vladimir Bjelić
3. Ante Budić
4. Miroslav Gotovac
5. Stipe Grlić
Br.iskaznice
211554
210478
211553
210174
210176
R.B.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime
Franjo Kvaternjak
Nikola Malešević
Ivan Plazanić
Darko Škrobot
Marin Župetić
Br.iskaznice
211088
210688
211452
211397
210172
KK VODOVOD
R.B.
Ime i prezime
1. Miljenko Horvat
2. Josip Horvatek
3. Goran Matleković
4. Nenad Pavlović
5. Moreno Periša
Br.iskaznice
211378
210203
30268
210207
211346
R.B.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime
Josip Pletikosa
Jozo Sinovčević
Mirko Šašo
Mate Tabak
Miroslav Živičnjak
Br.iskaznice
210208
210210
211089
210947
211044
KK ZAGREBAČKA PIVOVARA
R.B.
Ime i prezime
1. Ninoslav Brezić
2. Zdravko Gajić
3. Branko Ivanić
4. Ivica Juričan
5. Marijan Kahlina
6. Goran Kijuk
7. Mladen Ljubić
Br.iskaznice
210406
210408
210511
210513
210514
210066
210922
R.B.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime
Matija Pavlinić
Vladimir Rušnov
Dragutin Šante
Antun Škarika
Branislav Šobot
Andrija Zukanović
Br.iskaznice
211105
211148
211147
210517
210518
210075
KALENDAR NATJECANJA ZA 2013/2014. godinu
datum
27.08. - 01.09.2013.
02. - 08.09.2013.
09. - 15.09.2013.
16. - 22. 09.2013.
23. - 29.09.2013.
30.09.-06.10.2013.
07. - 13.10.2013.
međunarodni
01.-05.10. Welt-Pokal (Apatin, Srbija)
01.-05.10. Europa Pokal (Augsburg,Njemačka)
01.-05.10. NBC-Pokal (Augsburg,Njemačka)
08.10. DAN NEZAVISNOSTI
14. - 20.10.2013.
21. - 27.10.2013.
WNBA-World.Tour -žene /CRO/
28.10. - 03.11.2013.
01.11. SVI SVETI
04. - 10.11.2013.
11. - 17.11.2013.
18. - 24.11.2013.
1/8 Euroliga
25.11. - 01.12.2013.
02. - 08.12.2013.
09. - 15.12.2013.
16. - 22.12.2013.
23. - 29.12.2013.
WNBA-World.Tour -žene /AUT/
06.01. TRI KRALJA
1/4 Euroliga
27.01. - 02.02.2014.
1/4 Euroliga
Euroliga - Finale
14. - 20.04.2014.
Hrvatska - Slovačka U-23
21. - 27.04.2014.
Slovenija - Hrvatska U-23
19. - 25.05.2014.
31.05. - 01.06.2014.
02. - 08.06.2014.
09. - 15.06.2014.
16. - 22.06.2014.
23. - 29.06.2014.
1. kolo
2. kolo
04.-08.10.
Festival kuglanja
Mali Lošinj
3. kolo
4. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
5. kolo
3. kolo
3. kolo
1.kolo
2.kolo
3. kolo
3.kolo
5. kolo
6. kolo
11. kolo
6. kolo 20.10. U-14 TANDEM
27.10. U-23 PAROVI
4. kolo
9. kolo
6. kolo
11.kolo
4. kolo
9. kolo
4. kolo
4. kolo
9. kolo
7. kolo
8. kolo
7. kolo 10.11. U-18 PAROVI
8. kolo
24.11. U-18 TANDEM
9. kolo 01.12. m/ž TANDEM
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
1. kolo
9. kolo
5. kolo
6. kolo
5. kolo
6. kolo
5. kolo
6. kolo
4.kolo
5. kolo
7. kolo
7. kolo
7. kolo
6.kolo
13.10. U-14 SPRINT
3. kolo
1. kolo
2. kolo
5. kolo
9. kolo
kup
10. kolo
15.12. m/ž PAROVI
12.kolo
U-14 POJEDINAČNO
m/ž POJEDINAČNO
10.kolo 26.01. m/ž SPRINT
13.kolo
11.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15. kolo
16. kolo
17.kolo
18.kolo
21.kolo
22.kolo
7. kolo
15.12. U-14 PAROVI
8. kolo
10. kolo
U-18 POJEDINAČNO
8. kolo
8. kolo
U-18 Poj (2013)
22.9. U-14 sprint
29.9. U-18 mix
13.10. U-23 tandem
20.10. U-23 parovi
27.10. Zagreb-Notranjsko
03.11. U-18 parovi
10.11. m/ž tandem
17.11. U-18 tandem
24.11. m/ž parovi
1. TM
01.12. U-14 parovi
07-08.12 U-14 pojed.
08.12. U-23 sprint
1.kolo 21-22.12. U-18 pojed
28-29.12. U-23 pojed
04-06.01. m/ž pojed
04.01. U-14 tandem
11.01. m/ž sprint
2.kolo 18-19.01.podm.-pojed
26.01. U-18 sprint
02.02. U-14 ekipno
02.02. m/ž mix
12. kolo
13. kolo
09.02. U-18 SPRINT
16.02. m/ž MIX
23.02. U-18 MIX
02.03. U-23 EKIPNO
09.03. U-14 EKIPNO
16.03. U-23 SPRINT
23.03. U-18 EKIPNO
U-23 POJEDINAČNO Pomladak 1.nastup
06.04. U-23 TANDEM
13.04. U-23 MIX
10. kolo
11. kolo
12.kolo
13.kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
10. kolo
11. kolo
12.kolo
13.kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
17. kolo
18. kolo
21. kolo
22. kolo
17. kolo
18. kolo
15. kolo 17. kolo
16. kolo 18. kolo
17.kolo
20.04. USKRS
21.04. USKRSNI PONEDJELJAK
01.05. PRAZNIK RADA
07. - 11.05. SP (U-18)
12.-17. 05. SP (U-23)
(Brno,Češka)
(Brno,Češka)
18. - 24.05. SP m/ž
(Brno, Češka)
KUP 1/8 M 1/4 Ž
10.05. VETERANI
Pomladak 2.nastup
10. kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
7.kolo
8. kolo
9. kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
2. TM
16.02. U-18 ekipno
3. TM
3. TM
3./1.kolo
4. TM
4./2.kolo
18.kolo
kvalifikacije
19.kolo
20.kolo
KUP 1/4 M
KUP 1/2 i finale
19.06. TJELOVO
22.06. DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE
25.06.2013. DAN DRŽAVNOSTI
ZKS-ostalo
natjecanje
turniri mladih
skupština HKS
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
25.12. BOŽIĆ - 26.12. Sveti STJEPAN
06. - 12.01.2014.
13. - 19.01.2014.
20. - 26.01.2014.
12. - 18.05.2014.
ZKS-liga
2.-žene 2.-muški 3.-muški reg.liga RLM-muškiRLM-žene
2. kolo
01.01. NOVA GODINA
28.04. - 04.05.2014.
05. - 11.05.2014.
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
HKS-ostalo
Prvenstva
ostalo
1/8 Euroliga
30.12.2013.-05.01.2014.
03. - 09.02.2014.
10. - 16.02.2014.
19. - 23.02.2014.
24.02. - 02.03.2014.
03. - 09.03.2014.
10. - 16.03.2014.
17. - 23.03.2014.
24. - 30.03.2014.
31.03. - 06.04.2014.
07. - 13.04.2014.
kuganje-clasic
HKS-liga
1.-muški 1.-žene
5.TM Zabok
24.05. veterani
14.06. U-23 mix
6. TM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
692 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content