close

Enter

Log in using OpenID

AUTOBUSNI KOLODVOR d - Autobusni kolodvor Zagreb

embedDownload
KLASA:
UR.BROJ:
Temeljem Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora /SLUŽBENI GLASNIK Grada
Zagreba 10/2012/, utvrđenih ovlasti iz Izjave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., te
Odluke člana Uprave klase: ZGH-01-14-175, posl.broja: 01-08-01/5-14-05 VN, od 01.03.2014.
godine, voditeljica Podružnice Autobusni kolodvor, Martina Peričić, mag. oec., raspisuje
JAVNI
NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnih
prostora na Autobusnom kolodvoru Zagreb
1. POSLOVNI PROSTOR koji se nalazi na III. katu zgrade- soba 301, oznake prostora 7-3 /35/3-7, ukupne površine 69,92 m².
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet godina, s namjenom obavljanja uredske
djelatnosti.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 2.800,00 kuna, bez PDV-a.
2. POSLOVNI PROSTOR koji se nalazi u centralnom holu zgrade (bivša garderoba), oznake
prostora 1-8 /1-30, ukupne površine 104,64 m2.
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet godina, s namjenom obavljanja uredske
agencijske djelatnosti.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 6.000,00 kuna, bez PDV-a.
3. POSLOVNI PROSTOR koji se nalazi s južne strane ulaza u poslovnu zgradu Podružnice
Autobusni kolodvor (bivši restoran Croatia) uz skladište u međukatu s južne strane, oznaka
prostora 1-55 (1-40, 1-41, 1-42/2, 1-43 (1-44, 1-45, 1-46) x 2 ukupne površine 326,80 m2
/ponovljeni natječaj/.
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet godina, s namjenom obavljanja
ugostiteljske djelatnosti tipa restoran.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 9.800,00 kuna, bez PDV-a.
4. POSLOVNI PROSTOR koji se nalazi u centralnom holu zgrade, južni ulaz, oznake prostora
1-27, ukupne površine 6,50 m2 .
Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet godina, s namjenom obavljanja uredske
agencijske djelatnosti.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 950,00 kuna, bez PDV-a.
OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
1. U natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe, koje ispunjavaju uvjete
natječaja i koje nisu dužnici Zagrebačkog holdinga d.o.o., niti Grada Zagreba, odnosno
koje nisu član uprave, osnivač ili povezano društvo dužnika Zagrebačkog holdinga d.o.o.
ili Grada Zagreba. U slučaju da navedene osobe dostave svoju ponudu u ovom postupku,
bit će isključene iz daljnjeg natjecanja i njihove se ponude neće razmatrati.
2. Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici
Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna
naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i sl.), odnosno
čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga,
ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare.
3. Fizičke i pravne osobe koje su bile u zakupnom odnosu sa Zagrebačkim holdingom d.o.o.,
Podružnicom Autobusni kolodvor, s kojima je ugovorni odnos otkazan radi neplaćanja
zakupnine ili grubog nepoštivanja odrednica ugovora o zakupu poslovnog prostora ne
mogu sudjelovati u ovom javnom natječaju i u slučaju da podnesu svoju ponudu bit će iz
njega isključene i njihove se ponude neće razmatrati.
4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni /mjesečni/ iznos zakupnine, uz
udovoljavanje ostalim uvjetima natječaja.
5. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu, Povjerenstvo za zakup će
pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos
mjesečne zakupnine.
6. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju obitelji smrtno
stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili
nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata,
dragovoljci Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata , koji su
proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu
korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 19/13-pročišćeni tekst), ako sudjeluju u
natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako više osoba ostvaruje
prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom
primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji.
7. Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup temeljem ne može se dati u podzakup bez
pisane suglasnosti zakupodavca.
8. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora se može ostvariti samo
jednokratno.
9. Početni iznos mjesečne zakupnine iskazan je bez PDV-a.
10. Osim zakupnine zakupnik je dužan plaćati ostale troškove, koji terete poslovni prostor
prema odluci i ispostavljenom računu zakupodavca, kao i ostale naknade
(javnobilježničke naknade, troškove osiguranja i sl.), a što će se regulirati ugovorom o
zakupu.
11. Osobe koje sudjeluju u natječaju, moraju položiti jamčevinu u visini trostrukog iznosa
početnog iznosa mjesečne zakupnine.
12. Ukoliko izabrani zakupnik želi provesti adaptaciju prostora za koji se nadmetao,
obvezatan je istu provesti o svom trošku, uz prethodnu suglasnost zakupodavca na
predloženo projektno rješenje.
13. Ponudu za javni natječaj ponuditelja kod kojeg se iz financijske dokumentacije (BON-1 i
BON-2 ili SOL-2) utvrdi da mu je račun u blokadi, da je nesolventan ili druga vrsta
nemogućnosti plaćanja obveza, Podružnica će odbaciti kao nevaljanu i isključiti takvog
natjecatelja od daljnjeg natječaja, te njegovu ponudu neće razmatrati.
14. Ponudu fizičkih ili pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima
službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, Podružnica će odbaciti
kao nevaljanu i isključiti takvog natjecatelja od daljnjeg natječaja, te njegovu ponudu
neće razmatrati.
15. Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Autobusni kolodvor zadržava pravo neprihvaćanja
niti jedne dostavljene ponude.
16. Ponude fizičkih ili pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne
ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja Podružnica će odbaciti i iste se neće razmatrati.
PISANA PONUDA NA NATJEČAJ MORA SADRŽAVATI:
1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe i to: ime, prezime, i osobni
identifikacijski broj /OIB/, adresu za fizičke osobe, naziv tvrtke i sjedište i osobni
identifikacijski broj /OIB/ za pravne osobe.
2. Presliku osobne iskaznice i izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvornik ili ovjerenu
presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičke osobe-obrtnike, ako je natjecatelj fizička
osoba.
3. Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ili drugog dokaza o pravnoj
osobnosti za pravne osobe.
4. Osobe koje se pozivaju na prednost (pravo prvenstva) temeljem citiranih odrednica
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
ako sudjeluju u natječaju moraju u ponudi dostaviti original ili ovjerenu presliku potvrde
Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojim dokazuje svoj
status, kao i original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne starije od šest
mjeseci.
5. Oznaku poslovnog prostora za koji se natječe i ponuđenu vrstu djelatnosti u okviru
oglašene.
6. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji mora biti veći od početnog.
7. Dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu od početnog iznosa mjesečne zakupnine na
žiro račun Podružnice, IBAN: HR7123600001400480339.
8. Broj tekućeg ili žiro računa i naziv banke za povrat jamčevine.
9. BON-1 i BON-2 ne stariji od 15 dana prije dana objave natječaja.
10. Potvrdu o nepostojanju duga prema Zagrebačkom holdingu d.o.o., koji izdaje Služba za
računovodstvo i financije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara
41.
11. Ovjerenu Izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja prema Gradu Zagrebu.
12. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja, izdanu od
strane nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
13. Izjavu natjecatelja da prihvaća uvjete natječaja propisane Odlukom o zakupu poslovnog
prostora, te da pristaje na povećanje zakupnine koje će se dogoditi tijekom trajanja
zakupa prema odluci zakupodavca ili nadležnog tijela.
PREDAJA PONUDA
1. Ponudu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA AUTOBUSNI KOLODVOR,
Avenija Marina Držića 4, s obveznom naznakom «NATJEČAJ ZA POSLOVNI
PROSTOR, NE OTVARATI».
2. Krajnji rok za dostavu ponuda je 25.04.2014. godine do 11,00 sati. Ponude moraju
biti uvedene u prijemnu knjigu pošte do navedenog roka, bez obzira na način dostave.
3. Javno otvaranje ponuda bit će 25.04.2014. godine u 11,00 sati na Autobusnom
kolodvoru u Zagrebu, Avenija Marina Držića 4, II kat-ured direktora.
4. O ishodu natječaja, natjecatelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana
otvaranja ponuda.
5. Izabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o
ishodu natječaja, sklopiti Ugovor o zakupu prostora, u protivnom, smatrat će se da je
odustao od sklapanja ugovora te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim
ponuđačem.
6. Ako ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od sklapanja
ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. Natjecateljima čije ponude nisu
prihvaćene, a položili su jamčevinu, jamčevina će se vratiti najkasnije u roku 30 dana
od konačnosti odluke o izboru. Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena uplaćena
jamčevina uračunava se u cijenu zakupnine.
7. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom
bilježništvu, na trošak zakupnika.
8. Nezadovoljni ponuditelj može izjaviti pisani prigovor na odluku o odabiru Službi za
pravne poslove Zagrebačkog holdinga d.o.o. na adresi: Ulica grada Vukovara 41,
Zagreb u roku od 8 dana od dana dostave.
9. Detaljne informacije u svezi natječaja i dogovora oko razgledavanja prostora mogu
se dobiti kod Dalibora Jovića, na broj telefona: 6008-608.
VODITELJICA PODRUŽNICE:
Martina Peričić, mag.oec.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content