close

Enter

Log in using OpenID

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

embedDownload
A. PONUDBENI LIST
Ponudbeni list br. _____________________
1.
2.
Datum: ___________________________
NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA
Naziv Naručitelja
Ured državne
županiji
uprave
u
Zagrebačkoj
Sjedište Naručitelja
Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb
OIB Naručitelja
14796030609
PODACI O PONUDITELJU:
Zajednica ponuditelja (zaokružiti)*
DA
NE
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)*
DA
NE
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)*** DA
NE
Naziv
Ponuditelja/člana
zajednice
Ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s
Naručiteljem
Sjedište Ponuditelja
Adresa Ponuditelja
OIB
Ponuditelja
(ili
nacionalni
identifikacijski broj prema zemlji sjedišta
gospodarskog
subjekta,
ako
je
primjenjivo)
Broj računa i naziv banke
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Kontakt osoba Ponuditelja
Broj telefona
Broj telefaxa
3.
PREDMET NABAVE
4.
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A (brojkama)
5.
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A (slovima)
Usluge popravka i održavanja automobila
u vlasništvu Ureda državne uprave u
Zagrebačkoj županiji
6.
IZNOS PDV-A (brojkama)
7.
IZNOS PDV-A (slovima)
8.
CIJENA PONUDE S PDV-om (brojkama)
9.
CIJENA PONUDE S PDV-om (slovima)
10. ROK VALJANOSTI PONUDE (minimalno 60 dana od isteka roka za dostavu ponude)
Rok valjanosti ponude
_________ dana od isteka roka za dostavu
ponude
11. BROJ I DATUM PONUDE
Broj ponude
Datum ponude
12. ROK PRUŽANJA USLUGE
13. NAČIN PLAĆANJA
Rok za pružanje usluge je godinu dana od
dana potpisa pojedinačnog ugovora
temeljem okvirnog sporazuma
Obveza plaćanja prema vjerovniku
započinje teći s datumom računa za
obavljenu uslugu. Rok plaćanja je 60 dana,
a od 61. dana za zakašnjela plaćanja
primijeniti će se stopa zatezne zakonske
kamate.
Obavezno ispuniti sve stavke
14. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude)
uvezanih sljedećim redoslijedom:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ponuditelj:
_______________________________________________________________
(Tiskano upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe Ponuditelja)
M.P.
_______________________________________________________________
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
Napomena:
* Ako se radi o zajednici ponuditelja tada ponuditelj ispunjava osim ovog ponudbenog lista i Prilog I
kao dodatak ponudbenom listu
** U slučaju da ponuditelj ima podizvoditelja (jednog ili više) mora popuniti i priložiti u ponudi Prilog
II (Podaci o podizvoditelju i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi)
*** Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na za to predviđenom mjestu ( točka 5) treba
zaokružiti NE i mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
**** Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s
porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis
cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost.
A. Dodatak I Ponudbenom listu – Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja
Ponudbeni list br. _____________________
Naziv i sjedište naručitelja: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ulica grada
Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb
PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
Naziv, sjedište i adresa članova zajednice ponuditelja:
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
Broj računa:
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
Je li član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
Adresa za dostavu pošte:
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
Adresa e-pošte, broj telefona i broj telefaksa:
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja:
1. član: _____________________________________________________________________
2. član: _____________________________________________________________________
3. član: _____________________________________________________________________
4. član: _____________________________________________________________________
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem:
___________________________________________________________________________
Dio Okvirnog sporazuma kojega će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja
(predmet):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dio Okvirnog sporazuma kojega će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (količina):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dio Okvirnog sporazuma kojega će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja
(vrijednost i postotni dio):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IZJAVA
o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja
Izjavljujemo da kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo Naručitelju za
uredno ispunjenje ugovora u slučaju odabira naše ponude
Mjesto i datum: ____________________________________________
Tiskano ime i prezime:
1. član: _______________________________ i potpis sa pečatom:_____________________
2. član: _______________________________ i potpis sa pečatom:_____________________
3. član: _______________________________ i potpis sa pečatom:_____________________
4. član: _______________________________ i potpis sa pečatom:_____________________
Napomena: Ukoliko ovaj obrazac nije prikladan za unos svih traženih podataka kao što su npr. dio
okvirnog sporazuma kojega će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (predmet, količina,
vrijednost, postotni dio,… ) zajednica ponuditelja može dostaviti tražene podatke i u drugom obliku.
Bitno je da sadržajno odgovaraju ovom predlošku.
A. Dodatak II Ponudbenom listu – Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja
Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o
javnoj nabavi daje u podugovor
1.
2.
NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA
Naziv Naručitelja
Ured državne
županiji
uprave
u
Zagrebačkoj
Sjedište Naručitelja
Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb
OIB Naručitelja
14796030609
PODACI O PODIZVODITELJU
Naziv Podizvoditelja (tvrtka, skraćena
tvrtka)
Sjedište Podizvoditelja
Adresa Podizvoditelja
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj
prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta, ako je primjenjivo)
Broj računa i naziv banke
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Kontakt osoba Podizvoditelja
Broj telefona
Broj telefaxa
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)*** DA
NE
Vrijednost PDV-a (%)
3.
__________________%
PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJI SE DAJE U PODUGOVOR
Predmet ugovora o javnoj nabavi koji se
daje u podugovor
Količina usluge koja se daje u podugovor
4.
VRIJEDNOST, MJESTO I ROK PRUŽANJA USLUGE KOJA SE DAJE U PODUGOVOR
Cijena usluge – bez PDV-a koja se daje u
podugovor
Iznos PDV-a (upisati vrijednost ako je
Podizvoditelj u sustavu PDV-a, ako ne
ostaviti prazno)
Cijena
ponude
s
PDV-om
(ako
Podizvoditelj nije u sustavu PDV-a
prepisati cijenu bez PDV-a)
Postotni dio ugovora koji se daje u
podugovor (%)
Mjesto izvršenja usluge
Rok za izvršenje usluge
Napomena:
Ovaj obrazac (Dodatak II Ponudbenom listu) dostavlja se zasebno za svakog podizvoditelja.
Ponudi se može priložiti i više obrazaca (Dodataka II Ponudbenom listu) ovisno o broju
podizvoditelja.
Mjesto i datum ____________________
Za Ponuditelja:
_______________________________________________________________
(Tiskano upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe Ponuditelja)
M.P.
_______________________________________________________________
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
Za Podizvoditelja:
_______________________________________________________________
(Tiskano upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe Podizvoditelja)
M.P.
_______________________________________________________________
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
Napomena:
Sukladno članku 86. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi naručitelj vrši neposredna plaćanja
podizvoditelju.
Sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi Ponuditelj je dužan svom računu obavezno
priložiti ovjerene račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelja za onaj
dio ugovora koji je dao u podugovor ali samo uz pristanak naručitelja te je u tom slučaju dužan
postupiti sukladno točki 8. Dokumentacije za nadmetanje.
B. PONUDBENI TROŠKOVNIK
Tabela 1. Tehnički pregled i registracija
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MARKA I TIP
AUTOMOBILA
OPEL
1,4
CORSA
RENAULT CLIO
1,4 RT
RENAULT CLIO
1,4 RN
RENAULT CLIO
1,4 RN
OPEL CORSA
1,2 City
OPEL CORSA
1,2 City
OPEL CORSA
1,2 City
OPEL CORSA
1,2 City
OPEL CORSA
1,2 16V
OPEL VECTRA
GODINA
PROIZV.
PRIJEĐENO
KM
1994.
238.093,00
1997.
1997.
1997.
1998.
1998.
1998.
1998.
1999.
2001.
SPECIFIKACIJA
OKVIRNA
KOL.
(godišnja)
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
203.184,00
194.000,00
176.595,00
127.241,00
215.508,00
168.281,00
219.036,00
272.750,00
355.000,00 Registracija
1
Registracija
1
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA
CIJENA (bez
PDV-a)
REDNI
BROJ
11.
12.
13.
14.
15.
MARKA I TIP
AUTOMOBILA
GODINA
PROIZV.
PRIJEĐENO
KM
ŠKODA
OCTAVIA
2007.
228.526,00
ŠKODA FABIA
2007.
ŠKODA FABIA
FIAT PUNTO
FIAT PUNTO
2007.
2011.
2011.
SPECIFIKACIJA
OKVIRNA
KOL.
(godišnja)
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
Tehnički pregled
1
Registracija
1
88.767,00
144.840,00
35.673,00
9.191,00
UKUPNO GODIŠNJE TEHNIČKI PREGLED I
REGISTRACIJA (cijena bez PDV-a)
30
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA
CIJENA (bez
PDV-a)
Tabela 2. Specifikacija rezervnih dijelova
SPECIFIKACIJA
TIP
JED.
REZERVNIH
VOZILA
MJERE
DIJELOVA
OPEL CORSA
OKVIRNA
KOL.
(godišnja)
Svjećice
kom
24
Filter ulja
kom
12
Filter zraka
kom
12
Eko filter
kom
6
Set kvačila
kom
6
Disk pločice-prednje
garn
6
Pakne - zadnje
garn
6
Disk ploče
kom
6
Bubanj
kom
6
Autogume
kom
4
Tekućina za stakla
litra
8
Svjećice
kom
4
Filter ulja
kom
3
Filter zraka
kom
3
Eko filter
kom
3
Filter klime
kom
3
Set kvačila
kom
1
Disk pločice-prednje
garn
1
Disk - zadnji
garn
1
Disk ploče
kom
4
Disk
kom
4
Autogume
kom
4
Tekućina za stakla
litra
8
OPEL VECTRA
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(bez PDV-a)
TIP VOZILA
ŠKODA FABIA
JED.MJERE
OKVIRNA
KOL.
(godišnja)
Svjećice
kom
8
Filter ulja
kom
4
Filter zraka
kom
4
Eko filter
kom
4
Filter klime
kom
4
Set kvačila
kom
2
Disk pločice-prednje
garn
2
Pakne - zadnje
garn
2
Disk ploče
kom
4
Autogume
kom
4
Tekućina za stakla
litra
8
Svjećice
kom
12
Filter ulja
kom
6
Filter zraka
kom
6
Set kvačila
kom
3
Disk pločice-prednje
garn
3
Pakne - zadnje
garn
3
Disk ploče
kom
6
Bubanj
kom
6
Autogume
kom
4
Tekućina za stakla
litra
8
SPECIFIKACIJA
REZERVNIH DIJELOVA
RENAULT CLIO
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(bez PDV-a)
TIP
VOZILA
JED.
MJERE
OKVIRNA
KOL.
(godišnja)
Svjećice
kom
8
Filter ulja
kom
2
Filter zraka
kom
2
Set kvačila
kom
2
Disk pločice-prednje
garn
2
Pakne - zadnje
garn
2
Disk ploče
kom
4
Bubanj
kom
4
Autogume
kom
4
Tekućina za stakla
litra
8
Svjećice
kom
8
Filter ulja
kom
3
Filter zraka
kom
3
Eko filter
kom
2
Filter klime
kom
3
Set kvačila
kom
2
Disk pločice
garn
2
kom
2
kom
2
Amortizeri
kom
4
Autogume
kom
4
Tekućina za stakla
litra
8
SPECIFIKACIJA
REZERVNIH DIJELOVA
FIAT PUNTO
ŠKODA OCTAVIA
Ležajevi kotača sa
glavčinom
Homokinetički zglob sa
ležajem
UKUPNO GODIŠNJE REZERVNI
DIJELOVI (cijena bez PDV-a)
319
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(bez PDV-a)
Tabela 3. Motorna ulja
NAZIV ULJA
JED.
MJERE
OKVIRNA KOL.
(godišnja)
Castrol 10W-40
litra
50
Valvoline 10W-40
litra
50
Ina Delta 5
litra
50
Selena
litra
50
UKUPNO ULJA GODIŠNJE
(cijena bez PDV-a)
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA
CIJENA (bez
PDV-a)
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA
CIJENA (bez
PDV-a)
200
Tabela 4. Radovi
VRSTA RADOVA
Redovite servisne usluge
Automehaničarski radovi
Autoelektričarski radovi
Autolimarski radovi
Autolakirerski radovi
JED.
MJERE
OKVIRNI BROJ
SATI (godišnje)
norma
sat
norma
sat
norma
sat
norma
sat
norma
sat
UKUPNO RADOVI
GODIŠNJE (cijena bez
PDV-a)
300
250
100
200
180
1030
Tabela 5. Pranje automobila
VRSTA USLUGE
(godišnje)
Pranje automobila
OKVIRNA
KOLIČINA
(godišnje)
200
JEDINIČNA
CIJENA (bez
PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(bez PDV-a)
UKUPNA CIJENA
(bez PDV-a)
Izračun ukupne cijene za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma (2 godine)
CIJENA (bez PDV-a)
UKUPNA CIJENA (s PDV-om)
UKUPNO TEHNIČKI
PREGLED I
REGISTRACIJA
(godišnje)
UKUPNO REZERVNI
DIJELOVI (godišnje)
UKUPNO MOTORNA
ULJA (godišnje)
UKUPNO RADOVI
(godišnje)
UKUPNO PRANJE
AUTOMOBILA
(godišnje)
UKUPNO GODIŠNJE
UKUPNO ZA 2
GODINE
PONUDITELJ
M.P.
( potpis ovlaštene osobe )
C. IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
________________________________________
________________________________________
(Napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Ulica grada Vukovara 72/VI
10000 ZAGREB
IZJAVA
O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Izjavljujem i potvrđujem da smo proučili i razumjeli dokumentaciju za nadmetanje u
otvorenom postupku javne nabave te prihvaćamo sve opće uvjete i posebne uvjete i
odredbe.
Zaključivanju i potpisivanju ugovora spremni smo pristupiti u roku, u skladu s našom
ponudom i rezultatom nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave za Usluge popravka
i održavanja automobila u vlasništvu Ureda države uprave u Zagrebačkoj županiji te u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi.
U _______________, ____________ 20__. godine
Za ponuditelja
Ovlaštena osoba
( M. P. )
(čitko ime i prezime, potpis)
D. IZJAVA O IZDAVANJU JAMSTVA ZA UREDNO IZVRŠAVANJE POJEDINAČNOG
UGOVORA PO OKVIRNOM SPORAZUMU
________________________________________
________________________________________
(Napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Ulica grada Vukovara 72/VI
10000 ZAGREB
IZJAVA
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji
Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje svakog pojedinačnog ugovora u iznosu od
10% vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a, u jednom od slijedećih oblika*:
1) izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv“ i „bez
prigovora“ a koje se dostavlja u roku od 8 (osam) dana po potpisu Ugovora (na bankovnoj
garanciji mora biti naznačeno u koju svrhu se izdaje)
i
2) obična ili bjanko zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama
Ovršnog zakona, a koje se dostavlja odmah po potpisu Ugovora.
U _______________, ____________ 20__. godine
Za ponuditelja
Ovlaštena osoba
( M. P. )
(čitko ime i prezime, potpis)
*Zaokružiti koje se jamstvo dostavlja
E. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Temeljem članka 67. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 i 83/13), u
svezi sa stavkom 1. točkom 1. istog članka dajem
IZJAVU
kojom ja __________________________________ iz ________________________________
(ime i prezime)
(prebivalište i adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice _______________________ izdane od __________________________
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe __________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da
protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11 i 143/12.),
odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog
subjekta ili države iz koje dolazim.
U _______________, ____________ 20__. godine
Za ponuditelja
Ovlaštena osoba
( M. P. )
(čitko ime i prezime, potpis)
F. IZJAVA O ISPORUCI I JAMSTVU ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA I PRUŽANJU
USLUGE
________________________________________
________________________________________
(Napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Ulica grada Vukovara 72/VI
10000 ZAGREB
IZJAVA
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj
u otvorenom postupku javne nabave za Usluge popravka i održavanja automobila u
vlasništvu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, isporučiti isključivo nove i originalne
rezervne dijelove kao i to da ćemo na rezervne dijelove i pruženu uslugu održavanja i
servisiranja vozila dati garanciju i jamstvo.
U _______________, ____________ 20__. godine
Za ponuditelja
Ovlaštena osoba
( M. P. )
(čitko ime i prezime, potpis)
G. PRIJEDLOG TEKSTA OKVIRNOG SPORAZUMA
REPUBLIKA HRVATSKA, URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI, Ulica grada
Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb, OIB: 14796030609, (u daljnjem tekstu: Naručitelj) i
_________________________________________,(u daljnjem tekstu: Izvršitelj)
sklopili su sljedeći: OKVIRNI SPORAZUM ZA USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA
AUTOMOBILA U VLASNIŠTVU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI:
 OPEL CORSA - 6 vozila
 OPEL VECTRA -1 vozilo
 RENAULT CLIO - 3 vozila
 ŠKODA OCTAVIA - 1 vozilo
 ŠKODA FABIA - 2 vozila
 FIAT PUNTO - 2 vozila
Članak 1.
Okvirni sporazum (u daljnjem tekstu: Sporazum) se sklapa temeljem konačne i izvršne
Odluke Naručitelja o odabiru ponude Izvršitelja, KLASA: ___________URBROJ: _________ od
__________ 2013., donijete u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj nabave
27/13/MV, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Ovim se Sporazumom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Izvršitelja i
Naručitelja u obavljanju poslova tokom zadanog vremena, sve sukladno dokumentaciji za
nadmetanje u predmetnom postupku javne nabave za usluge popravka i održavanja
automobila u vlasništvu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji:
 OPEL CORSA - 6 vozila
 OPEL VECTRA -1 vozilo
 RENAULT CLIO - 3 vozila
 ŠKODA OCTAVIA - 1 vozilo
 ŠKODA FABIA - 2 vozila
 FIAT PUNTO - 2 vozila
(u daljnjem tekstu: Usluge) i Ponudi Izvršitelja broj ____________ od ____________, koji se
nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog Ugovora.
Članak 2.
Predmet ovog Sporazuma su popravci i održavanje 15 automobila iz članka 1. ovog
Sporazuma, što uključuje:
- tehnički pregled i registraciju automobila,
- redovite servisne usluge,
- automehaničarske radove,
- autoelektričarske radove
- autolimarske radove,
- autolakirerske radove i
- pranje vozila.
Naručitelj zadržava pravo narudžbe manjeg ili većeg broja rezervnih dijelova, auto
guma i radnih sati navedenih u Troškovniku. Ukoliko Naručitelj ukaže na potrebu narudžbe
dodatnih rezervnih dijelova ili auto guma koje nisu navedene u Troškovniku, Naručitelj će
zatražiti ponudu gospodarskog subjekta i istome izdati narudžbenicu za isporuku, ugradnju ili
montažu.
Ovim Okvirnim sporazumom Naručitelj i Izvršitelj ____________________ utvrđuju
uvjete za sklapanje ugovora o uslugama popravka i održavanja vozila.
Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od dvije godine, a tijekom navedenog
razdoblja usluge će se obavljati sukcesivno, prema potrebama za pojedino vozilo i na temelju
specificiranih zahtjeva navedenih u narudžbenicama.
Članak 3.
Izvršitelj se obvezuje Usluge obavljati stručno i kvalitetno i u skladu s radnim i
tvorničkim normativima za svaki pojedini tip vozila.
Članak 4.
Sklapanjem ovog Sporazuma Izvršitelj jamči, sukladno normativima i tehnološkoj
dokumentaciji proizvođača automobila koja su predmet Sporazuma, za kvalitetu svih
izvršenih servisnih usluga i popravaka te zamijenjenih rezervnih dijelova.
Izvršitelj se obvezuje Naručitelju osigurati potrebne rezervne dijelove za popravak
vozila te popravak izvršiti odmah po dostavi vozila. U slučaju da Izvršitelj nije u mogućnosti
odmah nabaviti potrebne rezerve dijelove, dužan je o tome bez odgađanja izvijestiti
Naručitelja radi dogovora i nabave novih rezervnih dijelova.
Članak 5.
Ukupna cijena Usluga Sporazuma shodno cijenama iz Ponude Izvršitelja br.
__________od ________ 2013. i ponudbenog Troškovnika koji se nalaze u prilogu i čine
sastavni dio ovog Sporazuma je:
_____________________________________________________________
HRK bez PDV-a u iznosu od:
_____________________________________________________________
(slovima)
_____________________________________________________________
HRK sa PDV-om u iznosu od:
_____________________________________________________________
(slovima)
U ugovorenu cijenu iz prethodnog stavka ovog članka uključeni su svi troškovi
Izvršitelja vezani uz pružanje Usluge iz ovog Sporazuma.
Ugovorene jedinične cijene iz ponudbenog Troškovnika su nepromjenjive za cijelo
vrijeme trajanja ovog Sporazuma.
Ukupna ugovorena cijena obuhvaća i eventualno povećanje cijene elemenata na
osnovu kojih je ista određena.
Mogućnost izmjene cijene zbog promjene tečaja strane valute u odnosu na hrvatsku
kunu (valutna klauzula) je isključena.
Pretpostavlja se da je Izvršitelj proučio važeće propise u Republici Hrvatskoj koji se
odnose na njegovo poslovanje, a posebno one koje se odnose na njegove obveze plaćanja
takse, poreza (osim PDV-a) i druga davanja te da po osnovu istih neće i ne može tražiti
izmjenu ukupno ugovorene cijene.
Porez na dodanu vrijednost za izvršenu predmetnu isporuku obračunavat će se
prema važećim zakonskim propisima.
Naručitelj će Izvršitelju platiti nesporno obavljenu ugovorenu uslugu.
Račun Izvršitelja kojeg ispostavlja sadrži sve zakonske elemente računa: mjesto
izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Isporučitelja, ime
(naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Naručitelja, količinu i naziv pojedinih stavaka
isporučenih dobara, nadnevak isporuke odnosno obavljene usluge, iznos cijene razvrstane po
poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza,
referencu na broj ovog Sporazuma te detaljnu specifikaciju dobara koje odgovaraju opisu i
specifikaciji dobara definiranih ovim Sporazumom.
Plaćanje se vrši doznakom na žiroračun Izvršitelja _________________________
otvorenog kod ___________________, u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.
Pod dobrim izvršenjem ugovora podrazumijeva se izvršenje svih obveza Izvršitelja iz
Sporazuma, tj. da se ugovorena isporuka predmetne robe izvrši u ugovorenoj kvaliteti i
ugovorenom roku, a eventualni nedostaci potpuno otklone.
Predujam je isključen, kao i traženje instrumenata osiguranja plaćanja.
Izvršitelj je dužan uz svaki račun priložiti primjerak primopredajnog zapisnika odnosno
zapisnika o uredno izvršenoj isporuci robe/pruženoj usluzi od strane ovlaštene osobe
Naručitelja.
Svaki podizvoditelj (servisni centar) Izvršitelja dostavlja račune u svoje ime i za svoj
račun prema uvjetima i cijenama iz ovog Okvirnog Sporazuma.
Za popravke po osnovi kasko štete Izvršitelj je obvezan Naručitelju dostaviti
pojedinačne račune.
Račune po osnovi štete autoodgovornosti, Izvršitelj će fakturirati direktno na vlasnika
automobila (Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000
Zagreb) i to nakon što Usluga bude u cijelosti izvršena.
Izvršitelj je obvezan tim fakturama priložiti specifikaciju radova, ugrađenih dijelova i
potrošnog materijala.
Članak 6.
Izvršitelj se obvezuje pružati Usluge za vozila iz članka 2. ovog Sporazuma u servisnim
centrima Izvršitelja čiji se popis nalazi u Prilogu ovog Sporazuma i čini njegov sastavni dio.
Izvršitelj je odgovoran za poštivanje odredbi ovog Sporazuma.
Izvršitelj je dužan pravovremeno, pisanim putem, izvijestiti Naručitelja o eventualnim
izmjenama ili dopunama adresa servisnih centara.
Članak 7.
Sklapanjem ovog Sporazuma Naručitelj se obvezuje nabavljati-kupovati rezervne
dijelove za vozila iz članka 2. ovog Sporazuma od Izvršitelja, odnosno u skladištima njegovih
servisnih centara.
Članak 8.
Sklapanjem ovog Sporazuma Izvršitelj daje jamstvo za izvršene radove i pružene
Usluge sukladno odredbama Sporazuma, na rok od šest (6) mjeseci od dana kada su radovi
okončani i vozilo predano Naručitelju.
Izvršitelj se obvezuje da će sve radove, na temelju reklamacije Naručitelja tijekom
garantnog roka, izvršiti o svom trošku.
U slučaju postojanja određenih spornih slučajeva i spornih reklamacija, opravdanost
za postupanjem utvrdit će zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika obje
ugovorne strane.
Članak 9.
Sklapanjem ovog Sporazuma Izvršitelj nudi Naručitelju usluge slijedeće pogodnosti:
- prioritet i najkraći mogući rok obavljanja usluga i
- uslugu zamjenskog vozila.
Pravo na zamjensko vozilo Naručitelj stječe za vozila koja su kupljena kod Izvršitelja i
imaju važeću garanciju i to u slučajevima kada:
- se radi o tehničkoj neispravnosti vozila uslijed koje nije moguć siguran nastavak
korištenja vozila,
- popravak vozila nije moguće obaviti unutar 72 sata od trenutka početka radova,
Zamjensko vozilo se ne izdaje u slijedećim slučajevima:
- radovi na automobilu potrebni u svrhu redovnog održavanja vozila,
- šteta nastala prometnom nezgodom, nepažnjom vozača ili krađe vozila.
Naručitelj, sklapanjem ovog Sporazuma potvrđuje da, ukoliko Izvršitelj ne raspolaže
zamjenskim vozilima iz objektivnih i opravdanih razloga, to neće smatrati ne poštivanjem
ugovornih odredbi i jednim od razloga za raskid Sporazuma.
U slučaju da Izvršitelj ili neki od njegovih servisnih centara ne raspolaže zamjenskim
vozilom, dužan je o tome pisanim putem izvijestiti Naručitelja.
Članak 10.
Nakon što budu obavljeni svi radovi koji se odnose na servisno održavanje ili
popravak vozila, zamjenu rezervnih dijelova i guma, ovlaštene osobe Izvršitelja i Naručitelja
provest će ispitivanje vozila na kojem su radovi izvršeni.
O utvrđenim činjenicama sastavit će se zapisnik koji će potpisati ovlaštene osobe
Izvršitelja i Naručitelja. Prilikom pregleda vozila i potpisivanja zapisnika o preuzimanju
Naručitelju moraju biti predočeni svi neispravni, oštećeni ili zamijenjeni dijelovi.
Članak 11.
Naručitelj zadržava pravo povremene kontrole pridržavanja normativa, tehnološke
dokumentacije i cjenika dijelova, od strane Izvršitelja i njegovih servisnih centara, izravno u
njihovim prostorijama i to uvidom u cjelokupnu dokumentaciju Naručitelja, a koja se odnosi
na uslugu koja je predmet ovog Sporazuma.
Članak 12.
Sklapanjem ovog Sporazuma Izvršitelj se obvezuje Naručitelju usluge nadoknaditi svu
štetu nastalu oštećenjem ili otuđenjem vozila ili pripadajuće opreme vozila koje nastane
tijekom razdoblja kada se vozilo nalazi u sklopu servisnih prostora Izvršitelja.
Članak 13.
Izvršitelj se obvezuje da će:
- isporučiti i izvršiti predmet Sporazuma sukladno ovom Sporazumu,
- uredno i pravovremeno informirati odgovornu osobu Naručitelja, na njezin zahtjev o
svim relevantnim radnjama u svezi izrade i izvršavanja predmeta Sporazuma i ispunjenja
ugovornih obveza,
- obveze preuzete ovim Sporazumom izvršavati stručno i kvalitetno u skladu s
pravilima struke i važećim zakonima i propisima i tehničkom regulativom Republike Hrvatske,
- izvršiti predmet Sporazuma u rokovima i na način utvrđen ovim Sporazumom te
osigurati stručni kadar čije iskustvo i profil odgovaraju opsegu, dinamici i ostalim
specifičnostima potrebnim za izvršenje ovog Sporazuma,
- u slučaju da Izvršitelj ugovorenu robu/uslugu ne isporuči/ne izvrši prema utvrđenoj
Ponudi i opisu aktivnosti i/ili isporuči neispravnu i nekvalitetnu robu/ neispravnu i
nekvalitetnu uslugu, na argumentirani zahtjev Naručitelja ukloniti nedostatke/manjkavosti i
predati Izvješće bez nedostatka, a troškovi koji bi nastali na strani Naručitelja temeljem
takovog postupanja u cijelosti padaju na teret Isporučitelja.
Naručitelj se obvezuje da će:
- surađivati s Izvršiteljem u cilju pravovremene i kvalitetne isporuke robe/pružanja
usluge koja je predmet ovog Sporazuma,
- pratiti i koordinirati rad Izvršitelja u cilju pravovremenog i kvalitetnog izvršenja
predmeta nabave.
Naručitelj je obvezan pravovremeno upoznati Izvršitelja sa svim relevantnim
informacijama i propisima koje se odnose na predmet ovog Sporazuma, koji su bitni za
uspješno izvršenje ugovorenih obveza te mu dostaviti s tim u vezi raspoloživu
dokumentaciju,
- u slučaju da nedostaje neki podatak ili informacija koji su bitni za uspješno izvršenje
ugovorene obveze, ugovorne stranke će se sastati radi razrješenja nastale situacije i o tome
sastaviti zapisnik u kojem će detaljno navesti nastale poteškoće i u dobroj vjeri poduzeti sve
razumne mjere za žurno otklanjanje nastalih poteškoća.
Članak 14.
Ugovorne strane neće se smatrati odgovornima ukoliko nisu u mogućnosti izvršiti
svoje obveze utvrđene ovim Sporazumom, odnosno ako su zakasnile sa ispunjenjem svojih
obveza iz razloga više sile, odnosno zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti
nastalih nakon sklapanja Sporazuma, koje nisu mogli spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Ugovorna strana koja je zbog djelovanja više sile u cjelini ili djelomično onemogućena
u izvršenju ugovorne obveze, dužna je drugu ugovornu stranu o tome izvijestiti pisanim
putem u roku od 24 sata od nastanka događaja koji je razlog nemogućnosti izvršenja obveze.
U slučaju nastupa okolnosti predviđenih u stavku 1 ovog članka, ugovorne strane
sporazumjet će se hoće li, s obzirom na predvidivo trajanje više sile, utvrditi novi rok za
pružanje usluga ili će Sporazum raskinuti.
Članak 15.
Ugovorne strane suglasne su da se važenje Sporazuma može prekinuti prije isteka
roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:
- ako zbog više sile nije moguće ispuniti ugovorne obveze,
- u slučaju kršenja odredaba Sporazuma od strane jedne od ugovornih strana i ako
posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge
ugovorne strane, kada se Sporazum raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o raskidu
Sporazuma.
Isporučitelj se obvezuje u slučaju prekida ovog Sporazuma izvršiti preuzete aktivnosti
na način na koji ih Naručitelj može preuzeti i predati drugom Izvršitelju na izvršenje.
U slučaju neizvršenja, kako je navedeno, Naručitelj ima pravo na teret Izvršitelja
ustupiti dovršenje preuzetih poslova drugom Izvršitelju.
U slučaju raskida ovog Sporazuma prije isteka roka valjanosti, ugovornim stranama
ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja istoga.
Članak 16.
Izvršitelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju
počinio niti jednu od slijedećih radnji te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz
njegovo znanje ili suglasnost počiniti ikoju od tih radnji, a to su:
- nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi
utjecao na djelovanje neke osobe u javnoj ili državnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora
ili zaposlenika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili namještenika javne
međunarodne organizacije, odnosno dužnosnika, službenika ili namještenika u državnoj
službi, u vezi s nekim postupkom nabave ili provedbom nekog ugovora,
- svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupke nabave ili
provedbe ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor Izvršitelja.
Izvršitelj se obvezuje da će obavijestiti Naručitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili
činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela.
Članak 17.
Ovaj Sporazum sklapa se na određeno vrijeme, na rok od dvije (2) godine, od dana
potpisa obje ugovorne strane, odnosno do okončanja postupaka javne nabave robe i usluga
koje su predmet ovog Sporazuma.
Članak 18.
Ovaj Sporazum svaka ugovorna strana može otkazati u svako doba, ako druga
ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene Sporazumom.
U slučaju otkaza Sporazuma otkazni rok iznosi 15 (petnaest) dana od dana kada otkaz
u pisanom obliku preporučenom poštom stigne na adresu druge ugovorne strane.
Članak 19.
Na odnose ugovornih strana koji nisu regulirani ovim Sporazumom primjenjuju se
odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 20.
Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Sporazuma, ugovorne strane nastojat će
riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja, za rješavanje spora nadležan
je stvarno nadležni sud.
Članak 21.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od obje ugovorne strane.
Ovaj Sporazum sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od čega su 3 (tri) za
Naručitelja, te 2 (dva) za Izvršitelja.
KLASA:
UBROJ:
Zagreb, __________. 2013. g.
GOSPODARSKI SUBJEKT
Direktor
ZA NARUČITELJA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Predstojnik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content