close

Enter

Log in using OpenID

Amra [email protected]]

embedDownload
Izlazi srijedom
764
D 2,80 E „ A 2,80 E „ NL 2,80 E „ S 32,00 SEK „ CH 4,40 „ DK 19,00 DKK „ H 14 KN „ 2 E „ 100 DIN
www.azramag.ba
„ Sarajevo „ Godina XIV „ 19. oktobar/listopad 2011. god. „ 2 KM
Amra [email protected]]
Novi ameri~ki
uspjesi lijepe Bosanke
AZRATakve pri~e ho}u
Hazim BEGAGI]
26
64
Ocu kupujem
bingo listi}e
Emir BUKOVICA
i Ema ALAGI]
Zasad
samo zaruke
Du{ko KULI[
Ne nedostaje
mi slava pro{lih
vremena
16
Neda UKRADEN
Malo mu{karaca
mo`e podnijeti
`enu poput mene
19
58
Dino HAMZI] i
Sana PA[AGI]
Dokazuju da
sportske veze mogu
biti uspje{ne
8
Elvira RAHI]
Novi izgled za no} pobjednika
6 Cafe 38 Kolumna
60 Ginekolog 83 Horoskop
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavni i odgovorni
urednik
D`emal [email protected]]
Lektorica
Indira [email protected]
Redakcija
Lejla LOJO
Elvedina [email protected]]
Senka TRGOV^EVI]
Zana KOLO[
Foto-sslu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Stalna saradnja
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Jasmin [email protected]]
Seid MASNICA
D`emka KARA^A
Melina KAMERI]
Grafi~ki urednik
Fikret TIRO
Direktor novinske djelatnosti
Vlastimir MIJOVI]
Direktor Dru{tva
Hasena HAJRI]
Fotografije:
Agencije JLP i Shutterstock
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: [email protected]
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-m
mail: [email protected]
www.azramag.ba
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
Rukopisi i fotografije
se ne vra}aju
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
AZRA
liklinici
Mamografski pregled u po na Gu{evi}
mi
r
e
N
e
j
Agram“ dobila
„Sunce-A
vukom oti}i
raz
ult
de
gle
pre
(Sarajevo), a na
aheta Osad~ij
Sab
i
}e: Refika [ehi} (Sarajevo)
(Sarajevo).
„Avon“ osvojila
Poklon iz kozmeti~ke ku}e
).
evo
je Aida Ahmetspahi} (Saraj
4/azra 2011.
Ultrazvuk i
mamograf u
poliklinici
„Sunce-Agram“
Poliklinika „Sunce-Agram“ odlu~ila je pokloniti na{im ~itateljkama deset pregleda ultrazvukom i pet mamografom. Nagradno pitanje potra`ite u ovom broju magazina „Azra“, a za ta~ne
odgovore poklonit }emo vam po jedan pregled
mamografom za ~itateljke starije od 40 godina, te
dva UZ za ~itateljke starije od 20 godina. Sve {to
treba da uradite jeste da po{aljete odgovor SMSom na broj telefona: 091 510 101, tako {to }ete
ukucati klju~nu rije~ OK, napraviti razmak, a
potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je
0,80 KM + PDV.
Nagradno pitanje je:
U kojoj starosnoj dobi se `enama
preporu~uje mamografski pregled?
„Estee Lauder“ - drugo ime za ljepotu
Kozmeti~ka ku}a „Estee Lauder“ odlu~ila je nagraditi vjerne ~itatelje na{eg magazina. Sve
{to treba da u~inite jeste da odgovorite na pitanje:
Kako se zove „Estee Lauder“ porodica pudera?
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja o~ekuje poklon iz kozmeti~ke ku}e „Estee Lauder“.
Fantasti~ni plasti~ni
svijet
„Azrine“
~itateljke u ovom
broju na{eg magazina imaju priliku
osvojiti unikatne
proizvode branda
„Plasstik fantastik“. Dvije dame,
naime, mogu osvojiti unikatnu torbicu i nau{nice „Plasstik Fantastik“, ukoliko ta~no odgovore na sljede}e pitanje:
Nabrojte barem tri proizvoda branda „Plasstik Fantastik“.
Odgovor, koji se skriva u ovom broju „Azre“, {aljite na broj: 091 510 101, tako {to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje.
kupon za pretplatu poslali
Pozivamo ~itatelje koji su ve telefona, radi daljih uputa o
ne broje
o
faksom da se jave na navede
poklone mo`ete dobiti sam
e
Sv
a.
on
kl
po
ju
an
zim
eu
pr
izlaska broja!
u narednih sedam dana od
Po{tovani ~itatelji, i
dalje vam ostavljamo
mogu}nost da se pretplatite
na izdanje magazina
„Azra“. Nove pretplatnike
darivat }emo jednim od
parfema s potpisom ku}a
„Dior“ i „Givenchy“.
Godi{nja pretplata na
magazin „Azra“ je 104
KM. Da biste postali na{
godi{nji pretplatnik,
popunite kupon i po{aljite
na adresu: Te{anjska 24b.
Fizi~kim licima koja na{
magazin `ele dobivati
na ku}nu adresu cijena
pretplate umanjena je za
deset posto.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas
putem telefona: 033
281-3389, 281-4444
azra 2011./5
Amra [email protected]]
AZRACafé
/Lejla Lojo/
Red stigao i na „Google“
na
» Na{a manekenatkau filma
zvani~nom plak
s“
„Gothic Assassin
6/azra 2011.
Na{a lijepa manekenka, koja
sve ozbiljnije kora~a filmskom i tv scenom, nedavno je ostvarila jednu od glavnih uloga u filmu „Gothic
Assassins“. Amra, naime, u
ovoj Sci-Fi drami uz Priscillu
Taylor i Stevena Baurea, tuma~i jednu od glavnih rola.
Film treba premijerno da se
prika`e na Filmskom festivalu
u Lucernu polovinom ovog
mjeseca, a Amra je za potrebe
ovog filma morala u~iti vje{tine kung-fua i borbe s katama.
No, to nije sve. Na{a lijepa manekenka i fotomodel, s
adresom u Los Angelesu, dobila je priliku i za saradnju s
„Googleom“. Snimila je reklamu za novi „Googleov“
proizvod na tr`i{tu - telefon.
- Glumim djevojku u planinskoj kolibi, a na snimanju je bilo vrlo zabavno. Rije~ je o visokoj produkciji i
reditelju Mattu Aseltonu, s
kojim sam radila i na reklami za AT&T - kazala je za
medije Amra.
Podsje}anja radi, Amra je
za godinu, koliko `ivi u Los
Angelesu, ostvarila zapa`ene
uloge u seriji „CSI:New York“ i „Entourage“, te se pojavila u nekoliko reklama i
muzi~kih spotova. †
» Spremna za
nove izazove
azra 2011./7
Tekst: S. Trgov~evi}/Foto: S. Saletovi}/M. Kadri}
AZRACafé
» Halid Be{li} nasmijavao
je dugogodi{nju kolegicu
Amelu Zukovi}
Jubilarni „BH muzi~ki Oskar“ u
sarajevskoj dvorani „Mirza Deliba{i}“ potvrdio je ko su najpopularniji doma}i, ali i pjeva~i iz susjednih
zemalja. Publika je u`ivala u spektaklu du`e od tri sata, u kojem su sve
interpretatore pratili muzi~ari iz
„Autostopa“ i „Rima benda“. Nakon Halida Be{li}a najve}e ovacije
publike dobila je Selma Bajrami, uz
koju je k}erka [abana [auli}a, Ilda
privla~ila brojne medije. Po razgoli}enosti ove godine ostat }e
upam}ena pjeva~ica Ivana Elektra,
kojoj je na sceni doslovno sve sijevalo. Izlaskom na binu nagra|enih
pjeva~a, koji su otpjevali navija~ku
himnu „Haj’mo Bosno, haj’mo Hercegovino“, zavr{en je 10. „BH muzi~ki Oskar“, zahvaljuju}i odli~noj
organizaciji hitmejkera Nazifa Gljive. Selektor na{e nogometne reprezentacije Safet Su{i} progla{en
li~no{}u godine u BiH. †
» Pjeva~ica Maya
pokazala je
tetova`u
» Oskaru se
obradovao i
[erif Konjevi}
» Elvira Rahi} i Dragana
Kajtazovi} Geronimo pomno
su slu{ale Hanku Paldum
8/azra 2011.
» [aban [auli} nije se
odvajao od supruge
» Duet „Dva jarana“
otpjevali su Enes
Begovi} i Tifa
» Ilda [auli} susretljiva
s obo`avateljima
»
azra 2011./9
»
» Jana Todorovi} jo{
jednom dokazala da
ima najbolje
poprsje na estradi
» DM SAT Dragane
Mirkovi} progla{ena
Televizijom godine
» Sejo Boy
» Be{li} uvijek
dare`ljive ruke
» Producent godine
je Amil Lojo
» Selma Bajrami
ostala u trendu i
nakon prekida
saradnje sa
stilistom Adom
Kari{ikom
10/azra 2011.
» Nastup
Ivane Elektra
AZRACafe
Kim BASINGER
Rije~i kao nadahnu}e
Lider grupe „U2“, Bono Vox, na proslavi 65. ro|endana biv{eg ameri~kog predsjednika Billa Clintona
otpjevao je pjesmu „Miss Sarajevo“. Time je prisutne
podsjetio na period opsade Sarajeva i Clintonov politi~ki anga`man u zaustavljanju agresije na BiH.
Povodom Me|unarodnog dana bijelog
{tapa, glumica Vedrana Seksan u Biblioteci za slijepe i slabovidne osobe promovirala je svoju knjigu „Seksan i grad“, koju
je snimila za potrebe slijepih korisnika
na CD-u u MP3 formatu.
Navr{ile su se ~etiri godine od tragi~ne smrti
makedonskog pjeva~a To{e Proeskog. Dan kad je
poginuo, 16. oktobar, u Makedoniji je progla{en danom `alosti, nakon kojeg je objavljen
njegov posljednji album „The Hardest Thing“.
Predstavnici direkcije „Kid’s Festa“
pro{le sedmice otputovali su u Beograd i
Novi Sad, kako bi prisustvovali 7.
dje~ijem filmskom festivalu. Sarajevsku
delegaciju predvodi Alma Telibe}irevi}, zadu`ena za kreativni razvoj „Kid’s Festa“.
Budu}i suprug pjeva~ice Severine,
Milan Popovi} poklonio je 100.000
eura za kupovinu novih inkubatora,
~ime je postao najve}i pojedina~ni
donator u akciji „Bitka za bebe“ fondacije B92.
Krajem mjeseca Rade [erbed`ija pridru`it }e
se ekipi holivudskog filma „96 sati“. Snimanje }e po~eti u Turskoj i Francuskoj, a
u ameri~kim kinima prikazivanje filma
po~inje 5. oktobra idu}e godine.
Ameri~ki reper P. Diddy objavio je novu
knjigu „^ulo“, inspiriranu `enskim
stra`njicama. U prodaju }e biti pu{tena
22. novembra, a sadr`i fotografije `enskih
pozadina, koje je snimio modni fotograf
Raphael Mazzucco.
Pjeva~ica Lepa Brena nastupit }e poslije punih 17
godina pauze pred beogradskom publikom 20. i
21. oktobra u Areni. Osim vokalno, Brena se
intenzivno priprema i za plesne ta~ke, koje }e
otplesati na koncertu vrhunske produkcije.
“
“
Kad biste mogli vidjeti
ili osjetiti patnju, ne biste
dvaput razmislili. Vratite
`ivot. Nemojte jesti meso
Ameri~ka muzi~ka asocijacija proglasila je
Buddyja Millera umjetnikom godine, na sino}njoj sve~anosti u Nashvilleu. Osim te
nagrade, osvojio je i titulu instrumentaliste
godine, a zaradio je i gromoglasne ovacije u
Ryman Auditoriumu.
Biv{i francuski nogometa{ Zinedine Zidane,
aktuelni sportski direktor madridskog
„Reala“, posjetit }e ove sedmice Mali, kako
bi skrenuo pa`nju na borbu te nacije protiv
siroma{tva. Prije 10 godina imenovan je
UN-ovim ambasadorom dobre volje.
azra 2011./11
AZRAS povodom
» Proslava jubileja
uz tortu i {ampanjac
/Samir Jordamovi}/
300. izdanje „Zabranjenog
foruma“ Pro{le sedmice je u
» Mirsad Ibri} sa suprugom
u razgovoru s dr. Naka{em
zgradi TV Pink BH bilo
sve~ano. Naime, proslavljano je
300. izdanje emisije
„Zabranjeni forum“, koju
ure|uje i vodi Aleksandar Sa{a
Hr{um. Sve~anost su svojim
prisustvom uveli~ale brojne
li~nosti iz na{eg kulturnog, javnog i politi~kog `ivota, me|u
kojima Bakir Naka{, Mirsad
\ugum, Mirsad Ibri}, Faruk
Drina, [erif Konjevi}, Damir
[ehanovi}, Zvezdana Cvijeti},
a da zabava bude potpunija,
pobrinuli su se Vlado Podany,
Nikolina Kova~ te „Contast
cover“ bend iz Br~kog, koji su
goste zabavljali.
- Mislim da je zvanica bilo
vi{e nego emisija koje sam do
sada uradio. „Zabranjeni forum“ nije samo Aleksandar
Hr{um, nego je to cijeli tim
ljudi - rekao je prezadovoljni
Aleksandar. » Slavljenik
s glumcem
Marijem Drma}em
» Svi su se `eljeli
fotografirati sa
Sa{om od kartona
12/azra 2011.
» [erif Konjevi} nije
krio zadovoljstvo
» Simboli~na
torta
Revolucija iz „Lancomea“ U sarajevskoj galeriji „Roman Petrovi}“ pro{log petka odr`ana je
VIP press promocija, na kojoj su pripadnicima
sedme sile predstavljeni noviteti kozmeti~ke
ku}e „Lancome“. Tako su novinari me|u prvima imali priliku upoznati se s revolucionarnim
serumom „Vissionaire“, ali novim parfemom „Tresor Midnight Rose“. Sve dame
» Sedmoj sili
su na vlastitoj ko`i
predstavljen je
isprobale serum, koji
i novi parfem
zbog njegovog djejstva „Tresor Midnight
Rose“
nazivaju i korektor u
bo~ici. Serum je namijenjen svakom tipu
ko`e, kao i damama
bez obzira na njihovu
starosnu dob. Rije~ je o
prvom naprednom korektoru ko`e za bore, pore i ~ak pigmentacijske
nejednakosti ko`e, i to
na neodre|eno vrijeme.
S druge strane, „Tresor
Midnight Rose“ sigurno
}e se dopasti damama koje vole parfeme s mirisom
ru`e. Dinosauri ponovno me|u nama Otkrijte dinosaure - zaista posebnu seriju „Kra{ovih“ finih
mlije~nih ~okoladica. Uz poznati slatki u`itak,
„@ivotinjsko carstvo“ odsad donosi i nevi|enu
avanturu, koriste}i tehnologiju pro{irene stvarnosti. Pomo}u sli~ica iz ~okoladice „@ivotinjsko
carstvo Dinosauri“, igra~ih karata, ra~unara i
weba mogu}e je „o`ivjeti“ ~ak 50 razli~itih dinosaura. Uz ~okoladu i sli~ice tu je i dru{tvena igra
- „Dinosauri“, koja garantira sate dje~ije zabave.
Toliko uzbudljivih novosti u takom malom pakiranju - to mo`e samo „@ivotinjsko carstvo
Kra{„. Pravila nagradne igre i upute za kori{tenje
AR koda potra`ite na www.igraoni.ca /Lejla Lojo/Berjamin Nizi}/
» Sve dame `eljele
su probati novitete
iz „Lancomea“
azra 2011./13
AZRACafé
Foto: /Nina Novakovi}/
Hladni jesenji
dani Iako je po-
» Hana Had`iavdagi} kratku posjetu Sarajevu
iskoristila za {etnju s mamom Halidom
» Mirza U{tovi}
i Sulejman
Haljevac
» Mirvad Kuri} Rile u
» Dino Merlin s
rijetkim trenucima
odmora uz kaficu
prijateljem u
{ahovskom okr{aju
» Predrag Pa{i} i Sr|an Dizdarevi}
u prijateljskom }askanju
14/azra 2011.
sljednjih dana
osjetno zahladnjelo, objektiv na{eg
fotoreportera
„uhvatio“ je nekoliko poznatih na
sarajevskim ulicama i u kafi}ima.
Tako je Hana
Had`iavdagi}
iskoristila kratki
odmor od poslovnih i porodi~nih
obaveza u Zagrebu, da pro{eta s
majkom po ulicama rodnog Sarajeva. Nela \enisijevi} `urila je na probu predstave, a
Dino Merlin i Mirvad Kuri} su
u`ivali u popodnevnoj kafici, odnosno partiji {aha. Jo{ jedno zlato
za Idriju Na{a stonoteniserka Idrija
Red`epovi} nedavno se vratila s
Me|unarodnog
turnira veterana u
stonom tenisu,
koji se odr`ao u
Istanbulu. Na takmi~enju u sportskoj dvorani Caferaga u~estvovalo
je ~ak 200 veterana iz 12 zemalja, a
na{a Idrija se
uspjela izboriti za
prvo mjesto u kategoriji od 40 do
49 godina za `ene,
pobijediv{i Turkinju Handan Kulakçeken. Kako je
kazala za na{ magazin, ni sama jo{
ne mo`e vjerovati
da je ostvarila ovako zna~ajan uspjeh uprkos ~injenici da posljednjih
godina uvijek
osvaja prva ili druga mjesta. » Nela \enisijevi} u `urbi
4 godina povjerenja ... koje nas spaja
sigurni i provjereni
Mi mislimo na naše klijente.
AKCIJA OD
20.10.2011
DO KRAJA
GODINE
6 MIN. - 4 KM
Educirajte se sa solarijumom „Ema“:
Malo tehnike...
Solarijum je proizvod nauke tehnike i medicine .... Solarijum
„Ema“ je opremljen najsavremenijim Turbo-solarijumima,
koji su certificirani po svim evropskim standardima, i prilago|eni rigoroznim njema~kim zakonima. Ti solarijumi su
prvenstveno NOVI , kupljeni su direktno iz „Hapro-Luxura“
fabrike u Njema~koj i prvi su montirani u solarijumu Ema.
Ovo je vrlo bitna ~injenica jer im se zna porijeklo tj. starost i
istrošenost, to su aparati najboljih tehnoloških dostignu}a koje
se kombinuju sa najboljim mogu}im lampama i koji zagarantovano daju najbolji mogu}i efekat u što kra}em vremenskom
periodu što je za korisnika najbitnije.
Opremljenost solarijuma „Ema“...
Solarijum „Ema“ rasspola`e sa šest NOVIH turbo solarijuma
marke „Hapro-Luxura“ X10 posljednjeg modela. Taj model
posjeduje: najbolje lampe ja~ine 180w, digitalno podešavanje
ja~ine lampi za lice, automatsku klimu, osvje`avaju}e prskanje
vodenom parom, osvje`avaju}i miris, raund-saund mutika,
MP3 priklju~ak, anatomski le`aj, digitalni displej za sva
podešavanja funkcija sa zvu~nim uputama na engleskom jeziku.
Razlike u solarijumima...
Treba napomenuti da nisu svi solarijumi isti i da nemaju
svi isti krajnji efekat jer se razlikuju solarijum aparati i
lampe koje se nalaze u njima po kvaliteti, ja~ini, starosti i
istrošenosti. Estetski izgled mašine mo`e vas zavarati,
korištenje polovnih mašina kojima se ne zna starost i
istrošenost je vrlo rizi~no i ne ide u prilog korisnicima solarijuma, ono što je bitno je da je mašina dobra ispravna i da su
lampe i ure|aji prilago|eni jedni drugima (lampe novijih
tehnoloških dostignu}a sa solarijumima novih tehnoloških
dostignu}a), svako pogrešno kombinovanje ne daje dobar
rezultat.
Servisiranje solarijuma...
Mi u solarijumu „Ema“ pristupamo profesionalno i redovno
servisiramo mašine i mijenjamo lampe i filtere. Koristimo
najbolja dezinfekcijska sredstva na prirodnoj bazi koja su
namijenjena za ovu svrhu. O higijeni ne treba posebno
polemisati ona je najva`nija.
Izmjena lampi u solarijumu...
Rok upotrebe lampi i ja~inu odre|uje proizvo|a~ u
deklaraciji i one se mijenjaju po isteku predvi|enog broja
radnih sati. Dejstvo lampi vremenom slabi pa }e i efekat
tamnjenja biti sve slabiji. Starenjem lampi se ne poja~ava
UV zra~enje ve} ne dobijate `eljeni rezultat koji je razlog
vašeg posjeta solarijumu.
Kada govorimo o lampama za lice bitno je znati da filter
stakla se vrmenom solariziraju i postaju nepropusna za
zra~enje od kojeg se crni i samim tim ne}ete dobiti `eljeni
rezultat, ona se trebaju vremenom mijenjati prilikom
redovnog servisiranja solarijuma.
Mi u solarijumu „Ema“ koristimo tehnološki najsavremenije
reflektorske UVA lampe koje imaju namaz na unutrašnjoj
strani cijevi lampe i obezbije|uje optimalan ugao isijanja,
rezultat je 60% ja~e dejstvo.
Savršena usluga...
Kombinacijom dobrog turbo-solarijuma i dobre lampe
efekat tamnjenja se pove}ava za oko 230% i samim tim se
skra}uje vrijeme boravka u solarijumu. To je kvalitet usuge
koju pru`amo, tako da je danas potrebno da se zadr`ite u
solarijumu od 6 do 12 minuta i posti`ete isti efekat kao
boravak u lošijem solarijumu gdije se zadr`avate od 20 do
30 minuta.
Solarijum studio Ema, uspješno posluje ve} 14 godina i vodi
se poslovnom filozofijom „klijent na prvom mjestu“ rezultat
takve vrste poslovanja je ste~eno povjerenje naših klijenata, a
posebno smo ponosni na naše klijente koji su od prvih dana
sa nama i koji nam ukazuju ve} 14 godina povjerenje... koji
nam vjeruju da su u solarijum studiju Ema sigurni, da mi
radimo odli~no svoj posao i dajemo sigurnu i kvalitetnu
uslugu našim klijentima. Mi smo ve} odavno provijereni od
strane naših klijenata.
Naš moto je „Mi mislimo na naše klijente“
U sljede}em broju nastavak.......
www. solarijumema.ba
azra 2011./15
AZRAIntervju
Du{ko KULI[
Ne nedostaje mi slava
pro{lih vremena
Pjeva~, koji je vrhunac slave do`ivio u vrijeme Jugoslavije, za na{ magazin
govori o snimanju novog albuma, `ivotu u Splitu i ~estim posjetama Sarajevu i
Kre{evu, porodici, ali i prijateljskom odnosu s kolegama
Razgovarala: Lejla LOJO
ni koji su se zaljubljivali uz pjesmu „Bez tebe
je gorko vino“ ili do~ekivali zore u kafanama
uz „Suzo moja, Suzana“, sigurno s nestrpljenjem i{~ekuju nove numere Du{ka Kuli{a.
Ovaj Bosanac sa splitskom adresom, upravo
privodi kraju svoj 17. album u karijeri, koji
bi svjetlo dana trebao ugledati narednog
mjeseca. Bio je to razlog da s Du{kom, pomalo nostalgi~no, porazgovaramo o pro{lim i mnogo boljim vremenima, nezahvalnosti modernog doba, njegovom sjajnom odnosu sa svim kolegama, ali i da se prisjetimo legendarnog Tome Zdravkovi}a.
O
Dokle ste stigli s pripremom novog albuma „Zabranjen“ i {ta
publika ovog puta mo`e o~ekivati od Du{ka Kuli{a?
- Album je u fazi miksanja i nadam se da }e biti gotov do
po~etka novembra, kada se vra}am s turneje po Americi i Kanadi. Snimao sam u Splitu, a djelimi~no i u Sarajevu. Autor kompozicija sam ja, osim jedne pjesme, koju potpisuje Toni Lasan.
Gost-tekstopisac na jednoj pjesmi je Bato Zlatanovi}. Snimali
smo pola godine i to je, do sada, moj najdu`e snimani album.
Stoga se nadam da }e i publika primijetiti ozbiljnost s kojom
smo pri{li mom 17. albumu.
Za nekoga ko je ~itav `ivot u muzici, koliki je izazov snimiti
novi album, ponuditi publici ne{to novo, posebno u dana{nje
(komercijalno) vrijeme?
- Imao sam jaku inspiraciju u trenucima dok sam pisao ove
nove pjesme. Da nije bilo toga, vjerovatno ne bih snimao tek toliko da nani`em jo{ jedan broj u karijeri. Pjeva~i moje generacije
su ve} pomalo umorni od silnih snimanja i koncerata, ali jo{ se
ne damo. Mi smo stara {kola, pogotovo u ova vremena kad je
kriza kvaliteta pjesama i autora ve}a nego ikad. Mo`da i jeste vrijeme da se dogode neke nove dobre pjesme, a to mi je bila `elja
na ovom albumu.
Koliko ste „prinu|eni“ svoju muziku komercijalizirati zarad popularnosti i do koje granice idu Va{i ustupci?
- Mene uvijek vodi ista vodilja. Pi{em samo onda kad pjesma krene iz moje du{e i srca. Ne razmi{ljam o kompromisu,
jer se pokazalo svaki put da pjesma napisana iz du{e
prona|e put do onoga kome je napisana.
» Du{ko ispred
dvorane „Olympia“
u Parizu
16/azra 2011.
Bosanac ste sa stalnom adresom u Splitu. Gdje se,
zapravo, najvi{e osje}ate kao kod ku}e i koliko ~esto posje}ujete
rodno Kre{evo?
- U Kre{evu sam ~esto, u Splitu jo{ ~e{}e. Moj dom je tamo
gdje je moja obitelj.
»
“
Bio sam po~a{}en
pozivom da kao prijatelj i
saradnik takve veli~ine kao {to
je pokojni Toma Zdravkovi},
budem na otkrivanju spomenika
u njegovom rodnom gradu. Bio
je to susret dragih prijatelja i
dokaz da pjesma ve`e ono {to
naizgled i nije tako blizu
azra 2011./17
» Bosna je uvijek sa mnom, pa
bio ja u Splitu, Chicagu,
Sydneyu ili negdje drugdje
» kraLjuju. dRiaszemsig{lojdatienalimoapsovver~aet{k}ue vuraB}iaHju? rodnom
- Sre}om, Split i Kre{evo nisu toliko daleko.
Bosna je uvijek sa mnom, pa bio ja u Splitu,
Chicagu, Sydneyu ili negdje drugdje.
U Va{oj biografiji stoji: „Za hrvatske medije
Du{ko je pjeva~ iz Bosne, za medije iz Bosne on je
pjeva~ iz Hrvatske. Za medije iz Beograda on je
odli~an pjeva~ i odli~an autor, ali je daleko.“ Smeta li Vam takvo definiranje Va{e pripadnosti?
- Ne, ona je moja istina. Jedino {to je sretna
okolnost u tome jest da na svim prostorima `ive
moje pjesme. @rtvovao sam dio karijere iz obiteljskih razloga. @ivim tamo gdje me mediji ne
ljube, ali svako vrijeme ima ne{to svoje. Mo`da
sada, kada moji Ena i Marko zavr{avaju s tinejd`erskim godinama i puste malo vi{e tatu da
hoda i snima po estradnim centrima, taj problem dislociranja u odnosu na medije postane
pro{lost.
@ivite li danas vi{e od pjevanja i nastupa
ili od autorskih prava?
- Na`alost, kao i sve moje kolege u ovom vremenu interneta, autori su o{te}eni i to stra{no.
Takvu sudbinu `ivim i ja, ali hvala Bogu, ja sam
autor koji i pjeva, a ti nastupi predstavljaju
na~in mog `ivljenja.
S obzirom na to da se ubrajate u pjeva~e ~ija je
popularnost bila na vrhuncu tokom postojanja Jugoslavije, ka`ite nam koliko ste nostalgi~ni za tim
vremenima?
- Nostalgiju vezujem za Sarajevo, mladost, za
vremena u kojima su bila ~esta putovanja,
dru`enja, prijateljstva. Ako je to ta nostalgija,
onda sam itekako nostalgi~an. Ne fali mi slava
onog vremena, ona je ionako prolazan ~in, ali
mi je `ao {to moja djeca i generacije njima sli~ne
nemaju onu ljepotu `ivljenja koju smo mi imali.
18/azra 2011.
“
Mo`da sam jedan od
rijetkih koji nije u sva|i ni s kim
od kolega. Sretan sam zbog
toga, dobar sam sa svima iz
na{e bran{e, ali se, na`alost,
ne vi|amo ~esto
S kim se od tih kolega najvi{e dru`ite, a s kim
ste od njih prekinuli kontakte i za{to?
- Mo`da sam jedan od rijetkih koji nije u
sva|i ni s kim od kolega. Sretan sam zbog toga, dobar sam sa svima iz na{e bran{e, ali se,
na`alost, ne vi|amo ~esto. Imam osje}aj da
se ne radi o nedostatku ljubavi, ali `ivot nas
je rasuo po raznim meridijanima na ovoj planeti.
Nedavno ste bili na otkrivanju spomenika Tomi Zdravkovi}u u Leskovcu. Kakve uspomene
ve`ete uz ovog pjeva~a?
- I to je dokaz kako za prijateljstvo, umjetnost i plemenitost ne postoje ni daljine ni barijere
bilo koje vrste. Bio sam po~a{}en pozivom da
kao prijatelj i saradnik jedne takve veli~ine kao
{to je pokojni Toma Zdravkovi}, budem na
otkrivanju spomenika u njegovom rodnom gradu. Bio je to susret dragih prijatelja i dokaz da
pjesma ve`e ono {to naizgled i nije tako blizu. Sa
zadovoljstvom sam na snimanju otpjevao dvije
Tomine pjesme: „[to je tu`na tako ova no}“ i „
Dva smo sveta razli~ita“. Na snimanju svog posljednjeg showa, Toma me pozvao da mu budem jedini gost. Tada me predstavio kao jednog
mladog momka, koji pi{e i pjeva, ne{to {to li~i
na Tomu. Nadam se da sam se barem malo
odu`io ~ovjeku koji mi je puno pomogao i puno
zna~io u `ivotu.
Halid Be{li} je najavio svoj koncert u Beogradu.
Kako gledate na tu njegovu odluku? O~ekujete li
da ga podr`e kolege?
- Valjda Halid zna {ta radi i {ta je najbolje za
njega.
U jednom od intervjua kazali ste kako Vas bojkotiraju hrvatski mediji. Je li se situacija imalo
promijenila ili Vas i dalje ignoriraju?
- Sve je isto s tendencijom da se ne promijeni.
Ka`ite nam kolika su Va{a djeca i je li, mo`da,
neko od njih krenuo Va{im stopama?
- Ena je osmi razred, a Marko poha|a drugi
razred srednje {kole. Tata je ponosan, jer Ena
svira klavir, a ho}e li krenuti mojim stopama neka oni odlu~e sami.
Ka`u da iza svakog uspje{nog mu{karca, stoji
uspje{na `ena. Koliko Vi dugujete svojoj supruzi
Ivi?
- Ona je izuzetna supruga i majka, a to mi je
itekako va`no. Lak{e se nosim s obavezama u profesiji kad znam da to mogu podijeliti s nekim
ko je uz mene.
Koliko ~esto danas zapjevate sevdah?
- Veoma ~esto, {to sam stariji, to vi{e nalazim ljepote u starim pjesmama.
Je li, nakon objavljivanja novog albuma, realno
o~ekivati neki ve}i solisti~ki koncert?
- Odgovor }e dati publika. Ako moje nove
kompozicije prona|u put do du{a onih zbog kojih su napisane, pa na to dodamo i one stare:
„Suzo moja, Suzana“, „Ti meni la`e{ sve“, „Bez
tebe je gorko vino“, „Zadnji gost“, bit }u sretan
da nastupim svuda tamo gdje budu tra`ene moje
pjesme. AZRAIskreno
Neda UKRADEN
To {to me trenutno ne
prati neki mu{karac, ne
zna~i da nisam voljena,
da ne volim ili da nisam
bila voljena. Imam
mnogo udvara~a, ~ak i
mla|ih, ali ako srce ne}e
- ~emu to? Predivna
k}er Jelena }e mi
po~etkom idu}e godine
podariti dvije unuke,
tako da zaista ne
oskudijevam u ljubavi
Pi{e: Gordana VUKOJA
Foto: Samir [EHOVI] i Arhiva
J
edna od najve}ih pjeva~kih zvijezda biv{e
Jugoslavije jo{ se mo`e pohvaliti sjajnom
karijerom. Imo}anka Neda Ukraden, iako
iza sebe ima 40 godina na sceni, proteklog vikenda u Mostaru je pjevala s jednakim `arom kao i prvog dana i pjevat }e,
ka`e, „do posljednjeg daha“. Spektakularnim koncertom u disco clubu „Strong“ pomirila je
sve generacije neprolaznim hitovima, zbog kojih se
u grad na Neretvi slila cijela Regija.
Tim povodom govorila je za ~itatelje magazina „Azra“, kazivala o dru`enju s odlaze}im diktatorom Muammarom al Gaddafijem, tajnama
dobrog izgleda u {ezdesetim, neiscrpnoj energiji,
“
Imate dvije vrste
mu{karaca koji to podnose:
prvi iz interesa, da radite za njih
kako bi u`ivali u luksuznom i
lagodnom `ivotu, ili drugi koji
stalno prigovaraju i pitaju
gdje }e{, {ta }e{, {to meni
apsolutno ne odgovara
ljubavi, budu}im planovima, ali i novom albumu, koji najavljuje do kraja ove godine.
† Promijenili ste poslije rata stil - za{to?
- Mora ~ovjek biti u konstantnoj nadogradnji
i `ivjeti u skladu s vremenom. ^injenica je da se
sad muzika i gleda i slu{a, mladi prate sve: {ta se
svira, kako se izgleda, kakvi su spotovi. Ako se
bavi{ ovim poslom aktivno i ako to ozbiljno radi{, onda mora{ oslu{kivati i bilo publike. Ipak,
pjeva{ za publiku, a ne za u`u familiju.
† Kako uspijevate zadr`ati liniju i lijep izgled u
{ezdesetim?
- Jako puno radim i moj posao mi je zadovoljstvo. S druge strane, porodica mi je velika sre}a
»
Malo mu{karaca
mo`e podnijeti
`enu poput mene
azra 2011./19
“
» Jo{ mnogo
dobrih pjesama
Uradit }u duet s
Kemalom Montenom. U}i
}emo u studio za nekoliko dana
i po~eti rad na singlu, koji }e
iza}i prije Nove godine. Publici
obe}avam opet jedno
lijepo iznena|enje
velika radost, tako da imam mnogo razloga da
» ibudem
sretna i zadovoljna. Uprkos tome {to
sam u devedesetim, kao i svi ostali, pro`ivjela
mnogo ru`nog, ostala je vjera da, ipak, postoji
puno ljubavi me|u nama i puno dobroga, a u
ime toga, naravno, vrijedi raditi, `ivjeti i veseliti
se.
† Jeste li se podvrgli nekoj estetskoj operaciji?
- Nemam vremena ni da se naspavam!
Me|utim, ono {to mi definitivno prija, jeste rad
iz kojeg crpim energiju. S druge strane, zaista
vodim ra~una o svom izgledu. Imam ~ak mali
kozmeti~ki salon, jer na putu sam uvijek i sa sobom moram imati ba{ sve {to mi treba, od dekorativne kozmetike do sredstava za kosu i kompletne garderobe.
† Koliko je zna~ajna ljepota u {oubiznisu?
- Vjerovatno jeste neki faktor, ali {ta zna~i bi-
ti samo lijep - kad je sve prolazno!? Imati samo
veliki obim grudi i vitko tijelo nije dovoljno. Prije svega, potrebno je imati kvalitetne pjesme,
dobar i profesionalan odnos prema publici, i to
u kontinuitetu. Lako je bljesnuti jednih hitom,
plo~om ili CD-om, ali to treba potvr|ivati iz dana u dan, {to ~ini pjeva~e popularnim i velikim.
† Pjesma „Zora“ obilje`ila je Va{u karijeru, a
znao ju je i Muammar al Gaddafi?
- Znalo ju je mnogo ljudi iz Libije, s obzirom
na to da je njihov brojni kadar studirao po tada{njoj Jugoslaviji, slu{av{i na{e pjesme. Naravno,
me|u njima i moje, tako da je ta pjesma tada bila
veoma popularna. Jedan njihov parlamentarac je
~ak iza{ao za govornicu i otpjevao „Zora je svanula“, tako da smo svi mi bili zate~eni i prijatno
iznena|eni. Ta pjesma je prevedena na 13 jezika i
do`ivjela je planetarnu slavu. Mogu samo biti sretna da sam ja prva koja ju je otpjevala.
» Vodim ra~una
o izgledu
20/azra 2011.
† Bili ste u dru{tvu s Gaddafijem i pjevali za njega, kakvo je to iskustvo?
- Moram re}i da smo bili izuzetno dobro primljeni. Do~ekani smo na aerodromu kao VIP
osobe, smje{teni u fantasti~nom hotelu i imali
priliku upoznati njihove brojne znamenitosti,
{to sve skupa ~ovjeku imponuje. Pjevali smo u
jednom elitnom hotelu, odakle je vr{en prvi televizijski prenos stranog koncerta, nakon ~ega
nam je predsjednik Gaddafi priredio prijem.
Mnogo je znao o na{oj biv{oj zemlji i djelovao
mi je kao prijatelj svih na{ih naroda. Imali su
dobar socijalni mir i stvarno mi je tu`no gledati
tu zemlju da sada ratuje, prosto ne mogu vjerovati da se to de{ava.
† Kakvi su Vam planovi?
- Planiram mnogo toga. Vrlo sam aktivna,
mnogo radim i nikad ne mirujem. Osim koncerata, koji su zaista vrlo ~esti, spremam jedan lijepi
duet s Kemalom Montenom. Moj klavijaturist
Du{an Ba~i}, ina~e autor posljednja tri hita: „Da
se na|emo na pola puta“, „Na Balkanu“, i
„Tetova`a“, napisao je i sprema nekoliko lijepih
pjesama. U}i }emo u studio za nekoliko dana i
po~eti rad na singlu koji }e iza}i prije Nove godine, tako da obe}avam publici opet jedno lijepo
iznena|enje.
† Radite li neke posebne vje`be za energiju?
- Moram biti iskrena pa re}i da nemam vremena za redovite odlaske u teretanu, ali svakog
dana obavezno uradim nekoliko vje`bi za istezanje. To mi prija i mnogo koristi, jer ih moram
uraditi da bih bila na bini ono {to ljudi o~ekuju
od mene, a za to treba imati kondicije.
† Koliko je tu va`na ishrana?
- Mnogo vodim ra~una o ishrani, pa tako
imam selektivan broj namirnica, koje sam, prije
svega, izbacila. Tako u mom jelovniku ne postoje svinjetina, jagnjetina, mlijeko, p{enica, paradajz i paprika, jer je ustanovljeno da mi te namirnice izazivaju odre|ene alergije. Prvo sam bila u
{oku i nisam znala {ta jesti, ali sam onda uvidjela
da je tu mnogo dobrih jela, koja mi gode.
† Scena je Va{ `ivot. Zbog nje ste `rtvovali i ljubav, jo{ niste sreli pravog mu{karca?
- Moj stav je da je bolje biti sam, nego bilo s
kim, kako ka`e jedna moja pjesma. Meni ne treba neki oslonac, {tap ili {taka na koju }u se osloniti. Od malih nogu sam odgajana da budem samostalna i uvijek sam zara|ivala za svoj `ivot.
Imam predivnu k}er Jelenu, koja }e mi
po~etkom idu}e godine podariti dvije unuke, tako da zaista ljubavi ima svuda oko mene. To {to
trenutno nije neki mu{karac pored mene, ne
zna~i da nisam voljena i da ne volim. Ili da nisam bila voljena... Ali, malo je onih koji mogu
da podnesu `enu poput mene, koji }e sad biti u
Mostaru, sutra u Zagrebu, prekosutra u Beogradu, Sofiji ili nekom drugom djelu svijeta.
† Bilo je mu{karaca koji su pratili Va{ ritam
`ivota?
- Imate dvije vrste mu{karaca koji to podnose: prvi iz interesa, da radite za njih kako bi
u`ivali u luksuznom i lagodnom `ivotu, ili drugi
koji stalno prigovaraju i pitaju gdje }e{, {ta }e{,
{to meni apsolutno ne odgovara.
† [ta bi za Vas trebalo da ima savr{eni mu{karac?
- Trebalo bi da bude ispunjen i zreo ~ovjek,
kojem ne smetaju ni moja slava, ni moj rad, ni
moja porodica, ni prijatelji. @ena sam koja voli
sport, modu, pozori{te i trebalo bi da me mo`e
pratiti u tome, {to zna~i da nije lijen fizi~ki ni
duhovno. Ako takvog poznajete, molim vas, preporu~ite me ...ha...ha...ha...
† Vjerujete li da se ta ljubav mo`e dogoditi?
- Kako da ne. Ubije|ena sam da }e se dogoditi, jer sam veoma sretna `ena. Imam mnogo
udvara~a, pa ~ak i mla|ih od mene, ali ako srce
ne}e - ~emu to?
† [to biste savjetovali `enama kao formulu sre}e?
- Drage moje dame, vodite ra~una o sebi,
volite sebe - da bi vas voljeli drugi. Vjerujte u
sebe i uvijek imajte vremena za sebe, jer vas u
protivnom ne}e po{tovati ni djeca ni mu` ni
ljubavnik. Nesretna `ena nikome ne treba!
Stoga, na|ite sre}u, prije svega, u sebi, porodici, poslu i lijepim stvarima. Nemojte ~ekati da
vam neko `ivot u~ini lijepim, ve} ga sami
uljep{ajte. †
azra 2011./21
AZRAZvjezdana pra{ina
22/azra 2011.
Demi MOORE i Ashton KUTCHER
Prevara koja
se (ne)opra{ta?
^ini se da 48-godi{nja glumica ovog puta svom suprugu ne mo`e oprostiti
nevjeru. Podsje}anja radi, Ashton je suprugu prevario s 23-godi{njom
Teksa{ankom Sarom Leal krajem pro{log mjeseca, upravo na dan kada
su on i Demi slavili {estu godi{njicu braka
P
ri~a o razvodu holivudskih glumaca Demi Moore i Ashtona Kutchera ovih dana puni strane `ute
{tampe. Vrijeme }e pokazati ho}e
li se zaista Ashton i Demi razvesti
nakon {est godina braka. No, gdje
ima dima, uvijek ima i vatre. ^ini
se da 48-godi{nja glumica ovog puta svom suprugu ne mo`e oprostiti nevjeru. Podsje}anja radi,
Ashton je suprugu prevario s 23-godi{njom Teksa{ankom Sarom Leal krajem pro{log mjeseca,
upravo na dan kada su on i Demi slavili {estu
godi{njicu braka.
Podjela imovine
A, mlada Teksa{anka jedva je do~ekala da
objelodani ovu pri~u i pohvali se medijima kako
je spavala sa slavim glumcem.
“
Priredila: Lejla LOJO
Navodno, Demi je odmah
kontaktirala advokata, kako bi
se posavjetovala o koracima
koje mora preduzeti za razvod.
Jedno od najva`nijih pitanja
svakako }e biti podjela njihove
imovine. Procjenjuje se da
gospo|a Moore posjeduje
bogatstvo od 97 miliona funti
S druge strane, Demi je i vi{e nego poni`ena.
Navodno je odmah kontaktirala advokata, kako
bi se posavjetovala o koracima koje mora preduzeti za razvod. Jedno od najva`nijih pitanja svakako }e biti podjela njihove imovine. Procjenjuje se da gospo|a Moore posjeduje bogatstvo od
97 miliona funti, a ni 33-godi{nji Ashton ne vrijedi mnogo manje.
Uzme li se u obzir da Demi iza sebe ima ve}
dva neuspjela braka, realno je vjerovati da }e
u~initi sve da do tre}eg razvoda ne do|e. Prvi
put je bila udata za tekstopisca Freddyja Moorea, a drugi put za glumca Brucea Willisa.
- Demi }e, vjerovatno, u~initi sve da spasi
svoj brak, ali joj je te{ko pre}i preko pri~e sa Sarom Leal, ponajvi{e zbog toga {to su mediji
objavili i fotografije na kojima se vidi kako se
njen suprug zabavlja. ^ak je i{la i na savjetovanje u Kabala centar, ali ni to nije pomoglo. Sve
su prilike da je ovoj pri~i do{ao kraj - pi{u ameri~ki tabloidi.
Glumicini portparoli za sada ne odgovaraju
na novinarske upite, a Ashton je odlu~io boriti
se da spasi brak i ka`e kako vjeruje da zaslu`uje
drugu priliku.
^ak je i gledanost serije „Dva i po mu{karca“,
u kojoj je zamijenio posrnulog Charlieja Sheena,
zna~ajno opala nakon otkrivanja preljubni~ke
afere.
Okrutna govorkanja
» Ashton jo{ nosi
vjen~ani prsten
- Cijela Demina porodica, prijatelji i saradnici govore joj da se rastavi i nastavi sa `ivotom.
Ona je sasvim slomljena, osramo}ena i povrije|ena zbog toga kako ju je Ashton izdao. Ako
se i odlu~i razvesti, mora biti spremna na okrutna govorkanja o tome kako nije mogla zadr`ati
mla|eg supruga. Oduvijek se ponosila time koliko je jaka, ali, ipak, pla{i se sama po~eti sve nanovo u 48. godini - rekao je za britanski „Daily
Mail“ izvor blizak glumici.
Sara, koja povremeno radi kao model, iskoristila je svojih pet minuta slave, te je medijima
~ak otkrila sve pojedinosti njenog odnosa s
Ashtonom. Nakon {to su partijali ~itavu no},
»
» Demi se u
javnosti nije
pojavila od kraja
pro{log mjeseca,
kada je bila na
premijeri filma
„Five“ i sve
iznenadila svojom
mr{avo{}u
azra 2011./23
» Jedna od fotografija
iz ljep{ih bra~nih dana
“
Demi je sasvim slomljena,
osramo}ena i povrije|ena zbog
toga kako ju je Ashton izdao.
Ako se i odlu~i razvesti, mora
biti spremna na okrutna
govorkanja o tome kako nije
mogla zadr`ati mla|eg supruga
i Ashton iznajmili su sobu u „Hard Rock“
» Sara
hotelu u San Diegu.
- Dva puta smo se seksali. Sve je bilo veoma
spontano. Odli~no smo se zabavljali. Jedna stvar
je vodila drugoj. Ashton je bio super, nije se pona{ao kao neki ~udni perverznjak. Znam da sam
ga privla~ila, a privla~io je i on mene. Vodili
smo ljubav dva sata - kazala je u svojoj ispovijesti
za „The Sun“ Sara, dodaju}i kako joj je Ashton
rekao da je rastavljen s Demi.
- Bio je zadovoljan obavljenim poslom. ^ak
je to i rekao. Kada smo se probudili, opet smo
vodili ljubav. Nisam planirala da se sve ovo dogodi. Da sam od po~etka znala da je Ashton u
sretnom braku, ni{ta od ovoga ne bi se desilo tvrdi Sara, ina~e poznata kao tipi~na sponzoru{a.
- Sara je oduvijek bila partijanerka koja lovi bogate mu{karce. Ona se doslovno baca po mu{karcima - kazao je jedan izvor za magazin „Star“.
No, to ne mijenja ~injenicu da je Ashton prevario Demi. Tabloidi u Americi, ali i ostatku svijeta s nestrpljenjem i{~ekuju kona~no obra}anje
para povodom ovih doga|aja, kako bi stavili
ta~ke na sve pri~e. †
» Fotografija koja bi mogla poslu`iti kao
dokaz: Ashton sa Sarom odlazi iz kluba
azra 2011./25
AZRAO njima se pri~a
Hazim BEGAGI]
Aktuelni direktor Bosanskog
narodnog pozori{ta Zenica
napravio je veliki pomak u
radu ove ku}e kulture, a uz
to je svakog petka „u
domovima“ gledatelja
Federalne televizije, dijele}i
sre}u igra~ima Lutrije BiH.
Uskoro i doktor nauka, koji
voli `ivotinje i dru`enja, a
~itateljima „Azre“ povjerio je
nekoliko tajni iz svog `ivota
Pi{e: Adnan [email protected]]
Roditeljima
ponekad kupim
bingo listi}e
26/azra 2011.
[ta mu pi{e
u biografiji
Ro|en u Zenici prije 33 godine. Osnovnu {kolu i Op}u gimnaziju zavr{io u Zenici, a
osnovni studij glume zavr{io u
klasi profesora Miralema
Zup~evi}a. U BNP Zenica bio
~lan gluma~kog ansambla od
1995. do 1998. godine. Od augusta 2001. godine stalni saradnik Federalne televizije. Postdiplomski studij iz oblasti evropskih kulturnih politika zavr{io na Univerzitetu u Sarajevu, a u Italiji, na Univerzitetu u
Sieni, studirao menad`ment u
kulturi. Godinu proveo u SADu na Florida State University,
na studijskom boravku. Na
Akademiji dramskih umjetnosti
u Tuzli od 2004. godine je asistent, danas vi{i asistent na predmetima Pozori{na produkcija i
Menad`ment u kulturi. Privodi
kraju doktorski studij na
Sveu~ili{tu u Zagrebu. Od maja
2010. godine direktor je BNP
Zenica.
H
azim Begagi}, TV voditelj i
pozori{ni glumac, du`e od
godinu je na direktorskoj
poziciji u zeni~kom Bosanskom narodnom pozori{tu.
Na po~etku razgovora pitamo ga koliko je „funkcija“
utjecala na njegov `ivotni bioritam.
- Mjesto direktora jednog pozori{ta tra`i potpunu posve}enost i predanost, posebno u uvjetima u kojima se nalazi institucionalna kultura
danas. Znalo je biti dana kada sam po 15-16 sati
provodio u teatru. Ipak, vjetar u le|a mi daju rezultati koje posti`emo, uz pove}anje programskih aktivnosti. Nisam siguran bih li se dovoljno dobro mogao posvetiti poslu da u ovom trenutku imam neke ve}e i ozbiljnije porodi~ne
obaveze - ka`e Begagi}.
biti i hobi! I kada nisam u kancelariji ili na sceni, osje}am potrebu pratiti {ta se de{ava, provjeravam informacije na internetu, trudim se gledati
{to vi{e. Kada ba{ ne radim, u`ivam gledaju}i serije i filmove, radujem se vremenu provedenom
s prijateljima i porodicom, volim zajedno ve~erati s dragim ljudima.
Za sebe ka`e da, iako je profesionalno vezan
za igre na sre}u (vo|enje „Binga“ Lutrije BiH),
ne bje`i od ~injenice da je upravo to u zna~ajnoj
mjeri obilje`ilo njegovu karijeru, ba{ kao {to to
danas ~ine predstave.
- Ponekad volim roditeljima kupiti bingo listi}e i pomo}i im u njihovom zaokru`ivanju.
Naravno, onda kada ne radim. Predstave gledam
mnogo i redovno. Nemogu}e je na ovoj poziciji,
koju trenutno obavljam, povu}i crtu i re}i da
gledam predstavu isklju~ivo kao pozori{ni gledatelj. Ne mogu zanemariti ni ~injenicu da je gledam i kao direktor jednog teatra i glumac.
Pozori{te i „Bingo“
Za sebe ka`e da mnogo voli vo`nju i automobilizam uop}e. Ne poku{ava pobrojati, pa i pomisliti koliko je kilometara pre{ao na to~kovima
prethodnih nekoliko godina. @ivio je na relaciji
Sarajevo - Zenica - Tuzla - Zagreb; za volanom
je slu{ao muziku, gledao krajolike i razmi{ljao.
Jedno vrijeme je i{ao na postdiplomski studij u
Italiju, i to svake sedmice automobilom, obaraju}i rekorde u vo`nji u oba pravca.
Na pitanje o slobodnom vremenu i aktivnostima, odgovara da je „zabrinjavaju}e i deprimiraju}e“.
- Ako `elite potpuno predano obaviti posao
kojeg se prihvatite, onda taj posao `ivite 24 sata
dnevno. Lijep posao koji vam mo`e istovremeno
Veliki gurman
» Koliko jedem, ne znam
kako nisam debeljuca
Hazim za sebe ka`e da „voli puno jesti, ali
gotovo nikada sam“. Za razliku od hrane, u sportu je „samo gledalac“.
- Ne jedem meso, osim ponekad piletinu. Ne
mogu re}i da sam vegetarijanac, ali meso poku{avam izbjegavati. Nakon nekoliko godina
`ivota u Italiji nekako sam ve} i naviknut na talijansku hranu, pice, tjestenina, lazanje... I jo{
kada uz to ide i ~a{a dobrog vina. Zapravo,
~udim se da nisam neka debeljuca kada razmislim koliko samo jedem. Sport volim gledati, naro~ito onaj vrhunski. Na{ sport ne mo`e nam
mnogo toga ponuditi, izuzev velikih i zna~ajnih
azra 2011./27
»
» Postdiplomski
Tajne koje to
vi{e nisu
u Italiji
Zamolili smo Hazima da s ~itaocima
„Azre“ podijeli jednu-dvije tajne o kojima do
sada „niti je kome govorio, niti je ko pisao“.
- Ponekad ujutro porazgovaram sam sa sobom, onako naglas. I poma`e (smijeh)! A kada mi svega bude preko glave, sjednem u automobil i pobjegnem dva-tri dana na more ili
negdje drugdje, a da to niko ne zna.
nacionalnih timova. Pratim utakmice
» rezultata
na{e nogometne reprezentacije. Mene u sportu,
na`alost, nema mnogo, volim biciklizam i teretanu. Najbolje se odmaram u vikendici i prirodi.
» Sa studija u SAD-u
Volim gledati serije, baviti se istra`ivanjem, a u
muzici zaista u`ivam. Izuzev lakih pop-folk ritmova, koji su trend u Regionu danas, volim zaista slu{ati `anrovski razli~itu muziku, posebno
rock i savremenu ozbiljnu muziku. O njegovom
privatnom `ivotu, ljudima s kojima „dijeli
`ivot“, gotovo se ni{ta ne zna. Kako to uspijeva?
- Smatram da je ta distinkcija izme|u privatnog i javnog prostora veoma va`na i za individuu i dru{tvo u cjelini. Naravno, svako ko ulazi
u javno djelovanje, mora preuzeti i odgovornost
da s javno{}u dijeli dio svoje privatnosti, `elio
on to ili ne.
Ka`e da obla~enju ne pridaje dovoljno
pa`nje, niti mo`e „nekako smisleno opisati svoj
» Jutro po~inje
u kupatilu
28/azra 2011.
Ku}ni ljubimci
- Oduvijek smo u porodici imali ku}ne ljubimce svake vrste: pse, ma~ke, ribice... Ipak,
najve}a ljubav je na{ {naucer Rino, koji je bio
miljenik cijele porodice 15 godina. Ove godine smo ostali bez njega i svi smo to te{ko podnijeli. Mislim da je va`no voljeti `ivotinje.
Trenutno stanje u vikendici je slijede}e: dva
psa i jedna ma~ka.
stil odijevanja“. Uglavnom, nema vremena za
mijenjanje i kupovinu nove garderobe, a da mu
prijatelji poma`u time {to „ga tjeraju na zajedni~ke kupovine“.
Svako kao dijete planira biti „ne{to“ u `ivotu,
a Hazim ka`e da je oduvijek znao da }e mu karijera biti u vezi s kulturom, medijima i obrazovanjem.
- Kao mali u igrama sam „imao“ svoju radiostanicu. Zapravo, oduvijek sam bio fasciniran
dobrom organizacijom. To je, vjerovatno, odredilo da se stru~no usavr{avam u oblasti medijske
i kulturne produkcije. Na Dje~ijoj sceni Zeni~kog pozori{ta sam od desete godine, {to me je
odredilo i u izboru fakulteta.
A kad pro|u „funkcija i fotelja“, Hazim ka`e
da se „ne brine“ za budu}nost.
- Karijera, kao valjda i sve drugo u `ivotu,
ima neki svoj put. Za posao se nikada nisam
mnogo brinuo. Radim ono {to volim, za to sam
se {kolovao, trudim se posao raditi odgovorno, a
u oblasti kulture i medija imam ve} zna~ajno profesionalno iskustvo. @elja mi je raditi ne{to {to
}e utjecati na razvoj i napredak ove zemlje i na
njeno pribli`avanje ure|enim dru{tvima, u kojima postoje uvjeti za normalan i stabilan `ivot.
Ipak, nikada ne odbijam mogu}nosti ni opcije
za dodatna iskustva, koja bih sticao vani. I do
sada sam odlazio, ali se uvijek i vra}ao. †
AZRAUspjesi
Ana MAGLAJLI]
Bosanka studentica
generacije u Dublinu
Budu}i diplomata
- Po zavr{etku magistarskog studija namjeravam se vratiti u Sarajevo. Studiram diplomatiju, te se nadam da }u mo}i pomo}i Bosni
i Hercegovini na putu evropskih integracija.
30/azra 2011.
M
e|u 8.000 studenata, na
najve}em privatnom koled`u u glavnom gradu
Irske Dublinu, Bosanka
Ana Maglajli} progla{ena
je najboljom. Ona pripada prvoj generaciji studenata prvog ciklusa studija Sarajevo Buisiness
School (SBS), presti`nog me|unarodnog programa iz oblasti biznisa, koji zajedno realiziraju
Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA) i Griffith
College Dublin (GCD).
Studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
progla{ena je studentom godine na Griffith
Collegeu u Dublinu. Ana kre}e u nove izazove, te je
upisala studij diplomatije u Be~u, odakle namjerava
da se vrati ku}i i pomogne svojoj zemlji
Pi{e: Nejra AVDI^EVI]
Upis na fakultet
Maglajli} je biv{a u~enica Druge gimnazije u
Sarajevu, a posljednje dvije gimnazijske godine
poha|ala je program Me|unarodne mature na
engleskom jeziku.
Nakon zavr{ene srednje {kole bila je u nedoumici na koji fakultet da se upi{e. Tada je saznala
za novi dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta - Sarajevo Buisiness School. To je studij koji
joj je omogu}avao dodatno usavr{avanje engleskog jezika, te odlazak u Irsku, jer se {kolovanje
u cjelini izvodi na engleskom jeziku, i to dvije
godine u Sarajevu i zavr{na u Dublinu. Zajedno
s grupom od osamnaest studenata, s kojima je
studirala prve dvije godine, oti{la je u Dublin.
- Nije mi bilo te{ko sna}i se u novoj sredini,
jer sam bila u grupi prijatelja s kojima sam se veoma dobro poznavala. Svima nama bilo je zadovoljstvo upoznavati se s novim ljudima. Najvi{e
vremena provodili smo s Francuzima - ka`e Ana.
Najve}i problem tokom studija predstavljali
su joj informati~ki predmeti, ali ih je uspje{no
savladala uz pomo} ljubaznih profesora, koji su
uvijek bili voljni pomo}i.
» Ana s prijateljima
tokom boravka u Irskoj
» S kolegama,
druga zdesna
Magistarski studij
Naredne dvije godine namjerava provesti u
Be~u, gdje je upisala magistarski studij na Diplomatskoj akademiji. Mnoge me|unarodne organizacije imaju svoje sjedi{te u Be~u, tako da }e
nastojati raditi praksu u nekoj od njih.
- Fakultet je veoma zahtjevan. Profesori daju
materijal koji se mora pro~itati prije svakog predavanja, {to oduzima mnogo vremena. Ve}ina
studenata je starija od mene. Ve} imaju zna~ajno
radno iskustvo, nekima je ovo drugi master studij, te ih je veoma te{ko pratiti.
Uprkos svim obavezama u vezi sa {kolovanjem, Ana ka`e da uvijek na|e vremena za izlaske
s prijateljima i u Sarajevu i u Be~u. Za na{ magazin otkriva da je trenutno zaljubljena.
U`iva u skijanju, a zimi uvijek odvoji vremena za posjetu na{im planinama. Svaki slobodan
trenutak koristi da bi u`ivala na nekom od na{ih
planinskih vrhova, a naj~e{}e koristi prednosti
Bjela{nice, Jahorine i Igmana, {to preporu~uje i
Sarajlijama. †
azra 2011./31
AZRAMlade snage
Irfan KASUMOVI]
Ulogom Muzafera u
predstavi „Prokleta
avlija“ stekao
regionalnu afirmaciju,
ali stalno u~i da
jednog dana ne bi
bio nerealizirani
star~i}. Mlade
glumce, ka`e, ~esto
nose emocije,
pa prave gre{ke,
a sara|uju}i sa
starijim kolegama,
poput Tonija
Pehara ili Vlade
Kero{evi}a, nau~io
kako to prevazi}i
Pi{e: D`emka KARA^A
Foto: Ahmet BAJRI] Blicko
La`na je podjela
na pozori{ne i
filmske glumce
32/azra 2011.
M
ladi glumac Irfan Kasumovi} svijet u sebi i oko
sebe posmatra {irom
otvorenih o~iju. Svakodnevno sre}e svoje vr{njake, nezaposlene i pasivne,
kako kukaju na sve i svakoga. On sigurno nije jedan od njih. Ne sjedi
skr{tenih ruku, jer davno je zasukao rukave.
Znao je „zagrijati“ stolicu i izboriti se za titulu
zlatnog studenta Univerziteta u Tuzli. Svjestan
je koliko trenutno zna, ali i koliko `eli, mo`e i
mora jo{ nau~iti.
» Pred njim je
sjajna karijera
Mali projekti
Neupitno je da posjeduje gluma~ki talent. Ali
bez njegovog stava, neposrednosti i hrabrosti taj
talent ne bi do{ao do izra`aja. Starije generacije
glumaca i re`isera to cijene. Tako je Irfan dobio
ulogu Muzafera u predstavi „Prokleta avlija“, u
re`iji Neboj{e Bradi}a, a koja je u posljednjih
mjesec dana do`ivjela premijere u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ovaj koprodukcijski
projekt Teatra kabare Tuzla i pozori{ta iz Virovitice i U`ica, prema njegovom mi{ljenju, izbrisao je nevidljive granice izme|u tri susjedne zemlje.
- Ovaj projekt u samoj svojoj zamisli i ideji je
“
Izgra|ujem sebe i
izlazim iz anonimnosti. Shvatio
sam da ~ovjek sve mo`e ako
ima jaku volju, kalitetnu ideju i
dovoljno hrabrosti i lucidnosti da
se upusti u takvo ne{to
ogroman pomak. ^ovjek nikada ne mo`e biti
svjestan svoje sada{njosti. Ima neku sliku koja,
ili je predimenzionirana ili preumanjena. Mislim
da }e se pozitivne posljedice ove predstave osjetiti tek u nekoj doglednoj budu}nosti. Izbrisali
smo granice koje zaista postoje, ali nisu toliko
nepremostive kao {to mi mislimo. Sve tri premijere bile su pravo osvje`enje za Viroviticu, U`ice i
Tuzlu. U svakom od ovih gradova pojavila su se
nova lica, glumci, energija... Svima smo pokazali
da Akademija u Tuzli ni u ~emu ne zaostaje za
bilo kojom drugom u Regionu. Pozitivno je i {to
je u ovoj predstavi izbrisana politi~ka dimenzija.
Tema „Proklete avlije“ jeste da svi mi `ivimo nevidljive zatvore. Duhovne - govori Irfan.
Godine 2006. diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Upisao je glumu, veli - da bi postao glumac, a ne pedagog. Nakon
dvije i po godine bez posla, posljednjim vozom
je kao zlatni student do{ao do pozicije asistenta
na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.
- Siguran sam da svako ko je upisao glumu,
`eli postati glumac. Ipak, situacija je bila takva
da nisam imao mnogo solucija. Kao asistent dajem svoj maksimum. Mi smo spona, most
izme|u profesora i studenata. Obja{njavamo im,
vodimo ih i posve}ujemo vrijeme koje profesori
mo`da ne mogu. Ovaj posao me ispunjava, ali
ne odustajem od toga da se bavim glumom.
I nije odustao od glume. Naprotiv. Igrao je u
vi{e od dvadeset predstava. Imao je anga`mane u
BKC-u Tuzla, Teatru kabare, nezavisnim producentskim, tv i radio ku}ama... Neke od predstava u kojima je ostvario uloge su: „Prikazanje“;
„Bosanski kralj“; „Prosja~ka opera“; „Glavom kroz zid“; „San ljetne no}i“, „Tajkun“...
Ovu posljednju potpisuje i kao re`iser. Nerijetko Irfana mo`emo vidjeti kao voditelja ili naratora na prigodnim manifestacijama. Vodio je i emisije „Megabajt“ i „Restart“, a snimio je i radio-dramu „Vampiri“ prema tekstu Darka Luki}a.
- Naravno da jo{ radim na sebi. Ja radim na
tom mikroplanu. Radim male projekte onda kada
nisam u mogu}nosti biti dio velikih projekata.
Tako sti~em iskustvo, i tako me drugi primje}uju.
To ide lan~ano. Izgra|ujem sebe i izlazim iz anonimnosti. Shvatio sam da ~ovjek sve mo`e ako
ima jaku volju, kalitetnu ideju i dovoljno hrabrosti i lucidnosti da se upusti u takvo ne{to.
^iste namjere
Osoba je koja ne tra`i krivca u drugima. Prvo
preispituje samog sebe. Zarovi, kako on to ka`e.
- Svi imamo potrebu re}i kako dr`ava i
dru{tvo ne valjaju. A {ta smo mi to uradili da zadu`imo tu dr`avu da se pobrine o nama? Ni{ta!
Svi o~ekujemo da se neko pobrine za nas, uhljebi i izvede na pravi put, a da mi repom nismo
mrdnuli. Ima pri~a gdje je sistem uni{tio pojedinca, ali isto tako i pojedinci su poprili~no naru{ili sistem - kritizira mladi glumac.
Prisje}aju}i se predstava u kojima je glumio,
sjetio se ljudi od kojih je upijao znanje i iskustvo. Cijeni i po{tuje starije kolege, koji su svoj
`ivot posvetili glumi.
- Radio sam s pokojnim Tonijem Peharom,
prvakom drame Mostarskog pozori{ta. On je jedan od najboljih glumaca s kojim sam radio. Te
probe, razgovori, to znanje... U`ivao sam rade}i
s Vladom Jokanovi}em i @anom Maroltom. Mislim da ne postoji trenutak kada ~ovjek mo`e
re}i da je nau~io sve ili od nekoga uzeo sve. Rade}i s profesorom Vladom Kero{evi}em, shvatio
sam da mlade glumce ~esto vode emocije.
Isklju~imo racio i napravimo gre{ke, koje su ti
ljudi prevazi{li i koji su nam ukazali na to. To
mi je mnogo pomoglo. Volio bih da se ovim pozivom bavim jo{ 30 ili 40 godina. Ne bih volio
postati mrzovoljni star~i~ koji mrzi sve i sva{ta i
koji je nerealiziran. Zato je vrlo bitno kad se
~ovjek bavi umjetno{~u, imati ~iste namjere i ciljeve za{to ulazi{ u to.
Irfan kritizira i glumce koji su ovaj poziv odabrali zbog „popularnosti“. Ka`e, da ima i bezbolnijih na~ina za izlazak iz anonimnosti, jer gluma
je, isti~e, svetinja.
A on kontinuirano radi na sebi. Veliki je ljubitelj filma, muzike i knjige. Jedan je od rijetkih
~lanova gradske biblioteke u koju redovno ide.
- Da bi uz ne~ije ime i{la i titula umjetnik ili
glumac, on mora priznavati i druge grane umjetnosti. Nisam za to da se glumci deklari{u: „Ja
sam za ovo ili ono“. Ljudi vrlo ~esto svoj kompleks i frustraciju sakriju iza toga, da ako ih
neko ne pozove u film, da ka`u kako nisu filmski, nego pozori{ni glumci. Ja nisam igrao ni
u jednom bh. filmu, ali ne zna~i da sam pozori{ni i da nemam ambiciju igrati na filmu. Problem je u tome {to je ljudima danas vrlo ~esto
krajnji cilj igrati u filmu i seriji. Ne razmi{ljaju
~ega su, zapravo, dio. U prvom planu je ta materijalna dobit, koja je kratkog daha. Cilj umjetnosti jeste u preispitivanju sebe i pro~i{}enju.
Katarza se treba do`ivjeti na sceni, a ne poslije
premijere kada se svi grle i ljube. †
azra 2011./33
AZRANa{i gosti
Orhan ÇAKMAK
Majka Srebrenice je
i moja majka
Poznati turski pjeva~ u Sarajevu je promovirao novi CD „Plavi leptir“, na kojem je otpjevao
i nekoliko sevdalinki, a sav prihod od prodaje odlu~io darivati „Majkama Srebrenice“
Pi{e: Lejla LOJO Foto: Samir SALETOVI]
P
jevati bh. izvornu pjesmu sevdalinku za turskog pjeva~a Orhana
Çakmaka bio je veliki izazov. No,
ni{ta ga nije sprije~ilo u njegovom
naumu. Pro{le sedmice u Turskom
kulturnom centru u Sarajevu, uz
prisustvo velikog broja zvanica, promovirao je CD, koji je simboli~no nazvao
„Plavi Leptir“ („Navi Kelebek“). Sav prihod od
prodaje CD-a Orhan je darovao udru`enju
„Majke Srebrenice“, `ele}i tako doprinijeti njihovoj pravednoj borbi.
- Nadam se da }emo ostvariti veliku prodaju
i da }emo na ovaj na~in {to vi{e pomo}i majkama {ehida. Uradio sam ono {to je bila moja obaveza. Sada, vama u amanet dajem ovaj CD. Kad
se vratim u Tursku, o~ekuju me mnogi intervjui
i trudit }u se da {to vi{e pri~am o Bosni. BiH }e
uvijek biti u mom radu i vjerujem da me mo`ete
prihvatiti kao svog ambasadora - kazao je Orhan, ~ijoj su sarajevskoj promociji, izme|u ostalih, prisustvovali i na~elnik Op}ine Gora`de mr.
Muhamed Ramovi}, muftija gora`danski Hamed ef. Efendi} te ~lanovi delegacije iz bratske
Op}ine Ke}ioren.
O tome {ta ga je podstaklo da snimi CD i
otpjeva tri sevdalinke, Orhan ka`e:
» Orhan i Neno Muri} su
zapjevali na turskom
34/azra 2011.
- Mi smo dvije bratske zemlje i `elio sam uraditi ne{to korisno za na{u bra}u u BiH. Mnogo
ru`nih stvari desilo se u Sebrenici i `elio sam pomo}i onima koji su pre`ivjeli, a to su majke Srebrenice. Nema nikakve razlike izme|u moje majke i majke Srebrenice. Na{i preci su zajedno
`ivjeli na ovim prostorima i `elim ne{to podariti
ovoj zemlji. Dosad su bh. pjeva~i pjevali tursku
muziku, ali nikada nije se jo{ desilo da neki turski pjeva~ pjeva na bosanskom.
Orhan otkriva da mu nije bilo jednostavno
pjevati na na{em jeziku, ali da se mnogo trudio,
te da se nada da }e ispuniti o~ekivanja publike.
Na CD-u se nalazi osam pjesama, od ~ega su tri
sevdalnike: „Sultan Sulejman“, „[ehidski rastanak“ i „U Stambolu na Bosforu“.
- Izabrao sam pjesme koje pjevaju o {ehidima.
Tako|er, `elio sam da u pjesmama bude nekih
stvari koje povezuju BiH i Tursku. Na{i odnosi
treba da budu sve ja~i. Veze moraju biti jake, jer
smo mi bra}a - kazao je za na{ magazin Orhan,
koji je tokom promocije oko vrata nosio {al Nogometne reprezentacije BiH.
O utakmici BiH i Francuske, uspje{ni turski
pjeva~ ka`e:
- Va{i igra~i su sjajno igrali, ali treba im vi{e
sre}e. Nadam se da }ete pobijediti Portugal. Ja
sam navija~ va{e reprezentacije. Turska ima vi{e
od 70 miliona navija~a, a vi mnogo manje, zato
sam na va{oj strani - uz osmijehom }e na kraju
Orhan, kojeg nakon sarajevske promocije o~ekuje predstavljanje CD-a u Istanbulu. †
AZRAIza kamere
Edin GA^I]
Moralna
pobjeda
„Plesa~a s
Ferhadije“
Vi{e nego njegov originalni ples, koji svakodnevno izvodi na sarajevskoj Ferhadiji,
javnost je zainteresirala tu`na Suvadova `ivotna pri~a, koju je Edin predstavio u
kratkom trileru za dokumentarac „Plesa~ s Ferhadije“. Triler se na{ao u
konkurenciji na svjetskom takmi~enju „Indiespot.tv-This is my story“, te je pro{le
sedmice osvojio drugo mjesto. Od pobjede ga je dijelio samo jedan bod
Pi{e: Lejla LOJO
B
ez namjere da napravi umjetni~ko djelo, nego da javnost
upozna s ~ovjekom pored kojeg
svakodnevno letargi~no prolazimo, i ne obaziru}i se na njega,
Edin Ga~i}, multimedijalni
umjetnik, snimio je triler dokumentarnog filma „Plesa~ s Ferhadije“, posve}en
Suvadu Veletanli}u.
Ples „JII ]OOUU“
Samo prvog dana otkako je film na web stranici Vimeo.com prikazan javnosti, pogledalo ga
je vi{e od 16.000 ljudi, a danas se taj broj pove}ao na vi{e od 56.000 pregleda. Govori o
te{kom Suvadovom `ivotu, koji jedinu ljepotu
pronalazi u neobi~nom plesu na ulici, zabavljaju}i nezainteresirane prolaznike, a uvod je u dokumentarac za koji }e, nadaju se Edin i Suvad,
prona}i novac da ga dovr{e.
Prije nego je odlu~io snimiti film o njemu,
Edin nije poznavao Suvada, ali ga je, za razliku
od ve}ine nas, privukao njegov neobi~ni ples.
- Impresionirao me Suvadov originalni ples
Kritika i sugestija
- Svaka podr{ka za uspje{nu realizaciju projekta je dobrodo{la. Primamo svaku vrstu kritike i sugestije. Komentari i li~na iskustva su,
tako|er, po`eljni. @elimo da na{e dru{tvo iz
ove pri~e izvu~e poruku i da ova pri~a bude
primjer i prvi korak ka pobolj{anju su`ivota
me|u ljudima. Da se oslobodimo predrasuda
i ple{emo zajedno sa Suvadom, te mu mo`da
nekad i uzvratimo osmijeh - „JII ]OOUU“!
„JII ]OOUU“, koji je bio klju~ni pokreta~ ideje
da {iru javnost upoznam s njim. Nakon {to sam
mu pri{ao i uspostavio komunikaciju, zaklju~io
sam da je Suvad izuzetno neobi~an plesa~, koji
na svom licu ima „istetoviranu“ duboku i te{ku
`ivotnu pri~u, a koji pored svega toga, zra~i iskrenom ljubavlju prema sugra|anima i svakog prolaznika do~ekuje s osmijehom na licu - prisje}a
se na po~etku na{eg razgovora Edin, dodaju}i
kako je Suvadova pri~a posebna, te vrijedna duboke analize i razmi{ljanja.
- U njoj se krije formula sre}e i uspjeha.
Pojavilo se pitanje: „Kako jedan ~ovjek, pored
tolikih te{kih `ivotnih udaraca, nanesenih od
ljudi, koji ga smatraju druga~ijim i ludim, te
~ovjek koji je bivao diskriminiran zbog svog
neobi~nog i nepoznatog pristupa, mo`e imati
snage i hrabrosti da stane u centar grada i ple{e,
i to uz osmijeh?
azra 2011./35
»
» Suvadov originalni ples
„JII ]OOUU“ bio je glavna
Edinova inspiracija
Sre}om, Suvadu, neoptere}enom materijali» zmom
i ovosvjetskim vrijednostima, mnogo se
dopala Edinova ideja da o njemu bude snimljen
film.
- @elja mi je ukazati {iroj javnosti i na{em
dru{tvu da - biti druga~iji - nije razlog za izolaciju iz dru{tva. ^ovjek je poput knjige, a kosmos njegove stranice. Suvad posjeduje velike
kreativne, inteligentne, moralne i psiholo{ke
sposobnosti. Poznati knji`evnik Victor Hugo
je jednom prilikom kazao: „Ni{ta nije sna`nije
od ideje ~ije je vrijeme do{lo.“ Sada je do{lo
vrijeme za „JII ]OOUU“ i smatram da je Sarajevo spremno za ples sa Suvadom i njegovu
pri~u - ka`e Edin, ~iji se triler na{ao u konkurenciji na takmi~enju „Indiespot.tv-This is my
story“.
Glasanje je nedavno zavr{eno, a Edinova
pri~a o „Plesa~u s Ferhadije“ osvojila je drugo
mjesto. Od pobjede ga je dijelio samo bod razlike.
- Takmi~enje je zavr{eno pro{le sedmice i
osvojili smo drugo mjesto po bodovima `irija.
Prvi je dobio 62 boda, a mi samo bod manje.
Ali, ono {to nas ~ini moralnim pobjednikom je
da smo od publike imali ve}u podr{ku i vi{e pregleda, dakle 2.146 glasova publike, dok je prvak
imao samo 56!
vimo u kino-projektor. Izme|u nas se izgradilo jedno posebno prijateljstvo. @elimo da
to bude potpuna i Suvadova pri~a. Film
`elimo poslati na razne festivale i takmi~enja.
Trenutno smo u fazi prikupljanja sredstava i
sponzora, koji bi pokrili minimalne tro{kove
daljnje produkcije kao i tro{kove putovanja i
snimanja. Planiramo krenuti na du`e putova-
Obrazovanje u Americi
Nastavak snimanja ovog dokumentarca uvjetovan je, prije svega, finansijskim faktorima.
Edin ne}e odustati od ovog projekta.
- Suvad i ja lagano i opu{teno radimo na
svom filmu. Nismo pod vremenskim pritiskom, niti imamo zacrtan rok kada da ga sta36/azra 2011.
» Sarajevo je sada spremno
za ples sa Suvadom
nje, da bismo snimili neke od najzna~ajnijih
kadrova Suvadove biografije. Veliki je rad pred nama i optimisti~an sam. Sami se finansiramo, ali to nas ne}e zaustaviti i obeshrabriti.
Naprotiv, to nas motivira da ustrajemo u radu. Suvad je timski igra~ i zajedno `elimo
prikazati istinitu pri~u o ~ovjeku, `ivotu i
sre}i.
“
Kako jedan ~ovjek,
pored tolikih te{kih `ivotnih
udaraca, nanesenih od ljudi,
koji ga smatraju druga~ijim i
ludim, te ~ovjek koji je
bivao diskriminiran
zbog svog
neobi~nog i nepoznatog
pristupa, mo`e imati
snage i hrabrosti da
stane u centar grada i
ple{e, i to uz osmijeh
Ali, sa ili bez filma, triler je promijenio Suvadov `ivot.
- Sada mu prilaze ljudi raznih profila i
pru`aju ruku podr{ke i pohvale. Suvad je iskren
~ovjek i veoma kreativan, koji se na jedan neobi~niji i nepoznatiji na~in, ali sigurno po{teno,
bori za pre`ivljavanje i egzistenciju u ovom svijetu punom prevare. Suvad je nakon objavljivanja
trailera zajedno s grupom „Dubioza kolektiv“
snimio spot za pjesmu „Kokuz“, tako da mogu
slobodno re}i da Suvad postaje interesantna
li~nost.
Zbog rata u BiH Edin je, jo{ kao dijete, s
roditeljima izbjegao u Ameriku. Tamo je i diplomirao na Illinois Institute of Art u Chicagu. No, `elja za povratkom u domovinu i da
» Edin je obrazovanje
stekao u Chicagu na
„Illinois Institute of Art“
se ovdje bavi poslom koji voli, uvijek je postojala. Na pitanje mo`emo li o~ekivati jo{ dokumentaraca poput „Plesa~a s Ferhadije“, Edin
ka`e:
- Sve je mogu}e. Kao svaka umjetni~ka du{a,
ideje dobijam spontano i takve su mi najdra`e.
Rad na u~vr{}ivanju jedne takve ideje me zadovoljava i opu{ta i nadalje se `elim baviti ovim
poslom. Film i fotografija su, pored 3D animacije za koju sam se {kolovao, moja radost. †
azra 2011./37
Neke druge la`i
Lista `elja
roni~ni umor. Treba mi
da spavam stotinu godina,
treba mi vremena da se
dugo, dugo kupam u okeanu. Treba mi da jedem i
pijem na suncu. Treba mi
da {e}em kroz planine, da
~itam knjigu u ‘Fumoir caféu’ u Parizu. Treba
mi da ne pri~am. Ne pi{em. Ne razmi{ljam.
Treba mi da sam usporena. Treba mi mira.
Moje tijelo treba odmor. Moja du{a treba
inspiraciju. Treba mi da spavam stotinu godina.
Ovo sam u trku maznula na Facebooku od
Jelene Popovi}-Volari}. U trku! Nisam stigla
ni{ta osim da lajkam. Nisam stigla ni da joj
ka`em da je napisala kao da je ~itala moje misli. Ni kao da je gledala mene. Nisam stigla ni
da je upitam da li je i ona ovo negdje u trku
maznula. Ili je - napisala.
Sve u trku. Treba mi dan koji traje dugo. I
no} koja traje jo{ du`e.
Sve se mo`e kupiti osim rahatluka. I vremena. OK, i ljubavi. I po{tovanja. I zdravlja. I
tih stvari koje onako olako shvatamo.
Imamo li vremena makar da namislimo tu
listu?
Imam posebnu policu s knjigama. Nepro~itanim. Pretrpana je. Sve knjige koje kupim, dobijem, koje silno `elim po~itati, a nemam kada. Me|u njima i knjiga 100 mjesta
na koja morate oti}i prije nego {to umrete.
Preletjela sam, onako, u trku, tu knjigu. I skontala da mi na toj listi nedostaje minimalno
devedeset odlazaka. Na ta mjesta. Onda sam,
H
Pi{e:
Melina KAMERI]
Treba Ii onoliko
energije, koliko
je potrebno da
se ne{to isplanira,
i da se ne{to
za`eli?
Eleanor Roosevelt
naravno, skontala da mi najvi{e nedostaje vremena, da posjetim ta mjesta.
Treba mi da odem na sva ta mjesta. Onoliko koliko mi treba da imam toliko vremena
da u`ivam u stvarima. Malim i velikim. Koliko nam to svima treba.
Zami{ljam listu. U liftu. Koji vozi izme|u
minus jedan i sedam. To je nekako kao prazan hod. Dok se vozim u liftu. Pa kao imam
vremena.
Zami{ljam da imam toliko vremena, da cijelo prijepodne provedem na pijaci. Onako bez
srkleta. Pa da kuham cijelo popodne. Natenane.
Pa da do|u prijatelji. I ostanu cijelu ve~er. Do
duboko u no}. I da niko nigdje ne `uri.
Zami{ljam vrijeme. Kako polako te~e. U
„Fumoir caféu“. U bilo kom tako sporom i
romanti~nom kafeu. Bilo gdje. Da sjedim i
~itam. I polako ispijam ~aj. I ~itam. Dok se
slova ne istope.
Zami{ljam bu|enje bez alarma. Lijeno...
Kao da je nedjelja. A nije uop}e bitno koji je
dan. Bez kalendara i sata. Bez vijesti, pa polako. Doru~ak. S pogledom. Bilo kojim. Ali pogledom. U ti{ini.
Zami{ljam. Lagana vo`nja. Prema nekuda.
Bez `urbe. Onako krenuli. Pa kad stignemo.
Ne `urimo tamo. A ni nazad.
Dok lift staje, kontam kako na}i vremena
da Jeleni ka`em da `elim isto. Da vjerovatno
svi `elimo isto.
Dok se otvaraju vrata lifta, vrijeme ponovo
kre}e. Nekih trista na sat. Kontam, a {ta me
to spre~ava da usporim vrijeme. I ko ga uop}e
ubrzava? †
Preporu~ena muzi~ka podloga: Bajaga - „Ti{ina“
38/azra 2010.
STYLISSIMO
Sa svih strana
nas upozoravaju
{ta sve nije zdravo i
ve}ina stvari u kojima
najvi{e u`ivamo zavr{i
na „zabranjenoj listi“.
Mi vam za promjenu
donosimo pozitivne
strane nekih od
najoptu`ivanijih
„krivaca“ za ljepotu i
zdravlje. Kafa, alkohol,
~okolada i seks nisu
apsolutni neprijatelji
I jo{:
z Globalizacijske pri~e:
Sudanska zavrzlama
z Za{to su Sarajke lude za
brandom „Plasstik Fantastik“
z @enstvene, lijepe,
provokativne - gle`nja~e
z Aida Spahi}: Medicinski
sapun i voda me nikada
nisu iznevjerili
z Savjeti ginekologa
i psihologa
Kako u`ivati u
„zabranjenom vo}u“
azra 2011./39
Globalizacijske
pri~e
STYLISSIMO
Najmla|a dr`ava na
svijetu: Ju`ni Sudan,
zemlja s tri vrste zlata
Crno zlato su crnci ili robovi, koje Arapi zovu - abid ili rob, bijelo je slonova~a, a
`uto je stvarno zlato. Ovdje se u~e nezavisnosti, ali i strahuju od novog rata
sjevera i juga, gra|anskog rata i plemenskih prevlasti. Glavni grad Juba sa
200.000 stanovnika jo{ nema kanalizaciju. Prevlast najve}eg plemena Dinka, koje uzima sve najbolje poslove i pozicije u upravi
Tekst i foto: Hrvoje IVAN^I]
T
o~kovi aviona grebu asfalt aerodroma Khartouma, glavnog
grada Sudana. Poslije vi{esatnog leta plu}a mi dere vru}i
pustinjski zrak i jedva ~ekam
da pro|em pograni~nu kontrolu i smjestim se negdje u centru ovog 8-milionskog grada, koji, na prvi dojam, djeluje kao ogromni mravinjak `u}kaste boje i haoti~nih saobra}ajnih gu`vi. Zvukovi miliona automobilskih truba i ljudi, {to se nadvikuju
jedan s drugim, paraju u{i. Tipi~no arapski.
Na izlasku s aerodroma, nadu u dobru pri~u
ulijeva mi ogroman natpis: „Dobro do{li u Sudan, zemlju raznolikosti, nadamo se da ste ponijeli kameru“. Na kraju tog natpisa kao potvrda
dobrih namjera smje{ten je veliki `uti smajli}.
Pomislih kako nemam razloga za brigu i nao40/azra 2011.
ru`an fotoaparatom i dobrom voljom kre}em prema prvom voza~u `utog taksija.
Pozivi na molitvu s hiljadu munara, prodavnice kebaba, mu{karci bijelih turbana, pijesak
koji ulazi u o~i... Arapski jezik odzvanja u u{ima
kud god se okrenuli, jer on je, uostalom, i
slu`beni. Ono nekoliko crnaca {to je ostalo, trenutno razmi{ljaju o preseljenju na jug. Za{to?
Sudan je podijeljen na dvije dr`ave i Ju`ni Sudan je najmla|a nezavisna, 193. ~lanica UN-a.
Po{to su stanovnici juga prete`no crnci, a stanovnici sjevera Arapi, na pomolu je velika seoba
naroda. Tenzije izme|u sjevera i juga jo{ postoje,
{to i nije problem zamisliti ako znamo da je
gra|anski rat trajao od dekolonizacije 1955. pa
sve do 2005. godine. Upravo tada dogovoreno je
odr`avanje referenduma, odnosno pripremanje
juga za otcjepljenje. Prijelazno razdoblje trajalo
Stoka pije vodu,
vlada naftu
» Velika neizvjesnost
zbog mogu}eg
gra|anskog rata
Regija Abyei, koja geografski pripada
Ju`nom Sudanu, trenutno ima poseban status, a ujedno je i popri{te krvavih sukoba. Na
nju prava pola`u i sjever i jug, a nije te{ko pogoditi da je rije~ o naftom najbogatijem podru~ju. Kako je rat slu`beno zavr{io, sukobi se
doga|aju posredstvom plemena koja su poduprta s jedne, odnosno s druge strane. U trenutku mog boravka u Ju`nom Sudanu samo za
jedan vikend ‘dogodilo se’ 70-ak mrtvih i 300
spaljenih doma}instava.
Starosjedioci u regiji Abyei je klan
ve}inskoga naroda Ju`nog Sudana - Dinka.
Oni su ti koji pola`u puno pravo na zemlju.
Problem su nomadi. Svake godine sa sjevera u
regiju Abyei dolazi pleme arapskih nomada
Misseriya. To je njihova godi{nja selidba u
potrazi za pojili{tima za stoku tokom su{ne
sezone. I oni pola`u pravo na regiju Abyei.
Mo`da ni to ne bi bio tako velik problem da i
jedno i drugo pleme nije naoru`ano do zuba!
je sve do januara ove godine, kada je odr`an referendum s gotovo 99 posto glasova za nezavisnost Ju`nog Sudana! Najve}a zemlja Afrike, bogata naftom, sada stoji na najve}oj prekretnici u
svojoj historiji.
Odlu~io sam saznati {ta to razlikuje {etnju prijestolnicom Khartouom i {etnju glavnim gradom juga - Jubom? Odakle dolazi tolika
me|usobna mr`nja, koja je generirala jedan od
najbrutalnijih ratova u kojem je `ivote izgubilo
vi{e od dva miliona ljudi?
[ta je po{lo po zlu?
U Sudan sam u{ao samo s turisti~kom vizom,
kako bih izbjegao brojna pitanja na granici i
odmah se bacio u `i`u stvari. Upravo sam zbog
toga imao osje}aj da me neko stalno prati. Pomislio sam najprije da je mladi}, koji me je zausta-
» Investitor Alan Myeve iz
Kenije ispred „kancelarije“
vio ispred hotela i postavljao mi brojna pitanja o
mom poslu, mojoj zemlji, godinama, imenu i
broju telefona, radoznali student. Doimao se simpati~nim i znati`eljnim tipom, ali mu, ipak,
nisam otkrio cijelu istinu. Za svaki slu~aj, zbog
tog neodre|enog osje}aja da me neko ‘posmatra’, rekao sam da posje}ujem prijatelja koji radi u
sjedi{tu UN-a. Uostalom, njemu sam se naposlijetku i zaputio, jer su sva druga vrata bila zatvorena.
Ime tog prijatelja je Sini{a Marlot, koji u
Khartoumu boravi ve} pune dvije godine. Svoj
put u me|unarodnim misijama po~eo je jo{
2005. godine, kao vojnik u Afganistanu. Sastanak je zakazan u glavnom sjedi{tu UN-a na kraju grada.
Uzeo sam taksi i na ulazu u kompleks pokazao paso{. Moje je ime bilo na popisu i mogao
» Sini{a Marlot je
dugo u mirovnim snagama
sam u}i. Uz mno{tvo slu`benika sa svih strana
svijeta sjeli smo za slobodan sto u kafi}u. Prvo
{to je Sini{a rekao, vidjev{i me, bilo je: - Nadam
se da nisi ni{ta fotografirao!?
Za~udio sam se, potvrdno odgovorio i upitao
- za{to?
- Jer zbog strogog {erijatskog zakona treba{
izvaditi posebne dozvole za svaki korak kao novinar? Treba{ ~ak i dozvolu za fotografiranje najobi~nijeg drveta. Danas su ti tajne slu`be vrlo
aktivne, jer u vremenu formiranja nove dr`ave
sva{ta se mo`e dogoditi - objasnio je Sini{a.
S knedlom u grlu srknuo sam malo crne kafe
i shvatio da pored sebe imam savr{enog sagovornika, ~ovjeka upu}enog u cijelu sudansku zavrzlamu.
- Nevolje su po~ele kad su Arapi stigli na ove
prostore i po~eli loviti lokalno stanovni{tvo za
roblje. Jo{ tada se po~ela ra|ati netrpeljivost
izme|u crnaca i Arapa. I danas }e{ ~uti na cesti
da Arapin crnca zove abid, {to zna~i rob. Sjeverni su dio jednostavno ~istili od razli~itih, odnosno od crnaca - analizira Sini{a, smje{ten u kompleksu UN-a na rubu pra{njavog Khartouma.
Ispija kafu i skida nao~ale, koje nosi zbog jakog pustinjskog sunca. Rezimiramo razgovaraazra 2011./41
»
[erijatski zakon
» Vi{e nafte
nego vode
U Sjevernom Sudanu {erijatski zakon se
prakticira od slu~aja do slu~aja. Kad vlast treba
poja~ati, pokazati snagu i odlu~nost ili skrenuti
pa`nju s nekog problema, primjenjuje se ovaj rigorozni zakon. U Khartoumu je nedavno javno
bi~evana djevojka samo zato jer je nosila traperice. S druge strane, tokom najobi~nije {etnje gradom mogu}e je vidjeti na stotine `ena koje nose
takve hla~e i niko na to ne obra}a pa`nju. Ali, u
jednom trenutku }e uhapsiti neku `enu i odvesti
je pred sud zbog nemorala. [erijatski zakon ne
vrijedi ni za strance, ali se lokalni obi~aji svejedno moraju po{tivati.
i osnovne historijske ~injenice: rat sjevera i
» ju}i
juga, koji je trajao od 1955., a okon~an je sporazumom 1972. godine, kojim je Ju`nom Sudanu
zagarantirana autonomija i vlastito zakonodavstvo. Mir je trajao samo 10 godina. Tada{nji
sudanski predsjednik Jaafar Nimeiri poni{tio je
sporazum 1983., a pukovnik John Garang pokrenuo je borbu za nezavisnost. On }e kasnije,
2005. godine, postati ‘otac domovine’ i prvi predsjednik autonomnog Ju`nog Sudana.
Poslije cijelog dana provedenog u ugodnom
razgovoru u~inilo mi se da je vrijeme jednostavno proletjelo, na {to mi je sagovornik odgovorio da je vrijeme u ovom dijelu svijeta relativan
pojam. Nisam imao razloga da mu ne povjerujem.
Krenuo sam prema izlazu iz sjedi{ta me|unarodnih snaga UN-a, s namjerom da ve} sutra
odletim u Jubu, glavni grad Ju`nog Sudana. Na
cesti pored kompleksa, dok sam ~ekao taksi,
pri{ao mi je onaj isti mladi} koji me je ispred
hotela ispitivao o zanimanju, godinama i broju
» Mototaksist
dobar za
snimanje
42/azra 2011.
telefona. Pozvao me je da s njim odem do fakulteta. Rekao sam da `urim i da sutra odlazim.
Pro{li su me trnci.
@ivot u Jubi
Ovog puta avion poslije dva sata vo`nje iz
Khartouma slije}e na pistu, koja vi{e nalikuje
igrali{tu za mali nogomet nego mjestu na koje
slije}u avioni. Prtljag iz aviona odvoze traktorima, a umjesto na pokretnoj traci, ona do putnika sti`e ba~ena kroz veliku rupu na zidu. Aerodrom bi se posramio pred na{om prosje~nom
`eljezni~kom stanicom.
Sve u svemu, cijeli je grad sklepan (to je,
uistinu, pravi izraz) po sli~nom principu. Niko od 200.000 stanovnika nema kanalizaciju,
jer ona jednostavno ne postoji; struja se dobiva iz ogromnih agregata, a asfaltirano je tek
nekoliko kilometara ceste. Je li to, uistinu,
glavni grad najmla|e dr`ave na svijetu!? Odgovor je potvrdan.
Juba je ujedno i jedan od najskupljih gradova
u Africi, jer se ama ba{ sve uvozi. Cijeli Ju`ni
Sudan povr{ine je Francuske, s blizu osam miliona stanovnika, a 98 posto prihoda dolazi od nafte, tako da je to podru~je, koje samo ~eka nove
investicije ili jednostavno prema ve} ustaljenom
receptu - novi rat!
U Jubi sam razgovarao s mladim poduzetnikom Alanom Myeveom iz Kenije, koji se nada
da }e se Ju`ni Sudan uskoro pridru`iti Isto~noafri~koj uniji, u kojoj su trenutno Uganda, Burundi, Ruanda, Tanzanija i Kenija. To bi omogu}ilo slobodan protok roba i ljudi.
Alan u Ju`nom Sudanu investira od 2007.
godine i bavi se nekretninama. @ivot mu nije
lak, jer svaki dan predstavlja borbu i donosi novu neizvjesnost, a on sam `ivi u {atorskom kampu, s kojim je po~eo svoju poslovnu avanturu.
- Kada je 2005. godine potpisan mirovni
sporazum i Ju`ni Sudan dobio poseban status
unutar republike, u glavnom gradu Jubi nije
postojalo gotovo ni{ta. Nije bilo nikakve infrastrukture, a pogotovo nikakvog smje{taja. Ali,
po~elo je dolaziti sve vi{e stranaca i pokazala se
potreba za smje{tajem i to jeftinim, jer novootvoreni hoteli u Jubi su veoma skupi. Najjeftiniji je pribli`no 100 dolara, dok kod mene u
ih ima otprilike pola milijona. Doista, te{ko da
}e se situacija u zemlji, gdje su milioni ljudi
izgubili `ivot zbog konflikta zbog religije, vlasti i
resursa, brzo vratiti u normalu.
- U Ju`nom Sudanu vidim veliku priliku
za pobolj{anjem i za uspjehom. Imaju {ansu
da sve po~nu iznova, a imaju ogromne izvore
nafte, koji bi im mogli pomo}i. S druge strane, problem }e biti korupcija. Ako je uspiju
srezati u korijenu, sve }e i}i glatko. Njima se
pru`a jedna sasvim nova {ansa - zaklju~io je
Alan.
Op}a neizvjesnost
Za vrijeme boravka u Jubi grad i okolicu obilazio sam na mototaksiju boda-boda. Fotografirao sam u vo`nji poput tajnog agenta, a {utnju
svojega voza~a pla}ao sam s dva obroka dnevno.
Iako su ulice grada krcate vojnicima, lako je
uo~iti da se `ivot razvija velikom brzinom. Strani
diplomati i UN-ovci tro{e najvi{e novca i ostavljaju ih lokalcima, koji se snalaze, otvaraju}i
male obrte poput taxi usluga, malenih trgovina i
kafi}a. Juba svakako djeluje opu{tenije od Khartouma. Pretpostavljam da je to zbog {erijatskog
» Crna~ko stanovni{tvo
seli na jug
» Ljepotice s juga
{atoru mo`e{ spavati za 20 - obja{njava Alan,
ispred velikog vojnog {atora, koji mu slu`i kao
soba i kao ured.
Jubu je, uistinu, te{ko nazvati gradom u nekakvom evropskom smislu. Do prije pet godina
u gradu nije bilo niti jedne asfaltirane ceste niti
ikakvog javnog prijevoza. Stoga su iz susjednih
zemalja, pogotovo iz Kenije, po~eli dolaziti i taksisti. Sva hrana, odje}a i sve `ive`ne namirnice,
tako|er su iz uvoza. S nezavisno{}u se poslovne
prilike otvaraju iz dana u dan.
- Zakon Ju`nog Sudana nala`e da posao
mo`e{ otvoriti samo s lokalnom osobom,
odnosno s nekim ko ima dr`avljanstvo. Ja
sam tako 20 posto dionica dao lokalcu, samo
zato da bih mogao po~eti. Taj neko ne ulo`i
ni{ta, ne radi ni{ta, ~ak ne mora biti ni
stru~an, ali uzima 20 posto od zarade. Najbolje je povezati se s politi~arima ili ljudima iz
vi{e klase, tako da izbjegne{ probleme. Ali
vjerujem da }e se poslije osamostaljenja mijenjati zakoni i Ustav i da }e poslovanje biti
lak{e, jer ova zemlja `udi za investicijama ozbiljno i stru~no govori Alan, koji kao sagovornik iznena|uje poznavanjem afri~ke, ali i
svjetske geopoliti~ke situacije.
Njegov plan je, poslije progla{enja nezavisnosti, prodavati nekretnine budu}im ambasadama i
stranim diplomatima, kojih }e, svakako, biti sve
vi{e.
- Investicije su spore, jer jo{ je oko svega dosta neizvjesnost. Do sad je sve ju`njake ujedinjavala jedna stvar - zajedni~ki neprijatelj. Kako }e
biti u budu}nosti, ne znam. Neka plemena smatraju da samo jedno pleme - Dinka, uzima sve
najbolje poslove i sve vrijedne pozicije u upravi.
Stvarno je te{ko re}i {ta }e se dogoditi - ka`e
Alan i dodaje da o~ekuje veliki val doseljenja
ju`njaka, koji trenutno `ive na sjeveru.
Vlada u Khartoumu jo{ vaga ho}e li dodijeliti
gra|anstvo ju`njacima koji `ive na sjeveru, gdje
Korijen
antagonizma
Jedan od korijena antagonizma le`i u religiji. Sjevernjaci su prete`no Arapi i muslimani,
dok su ju`njaci katolici i animisti. Tokom 19.
stolje}a podru~jem Sudana pro{irila se egipatsko - turska invazija. Oni su u kombinaciji s
arapskim trgovcima pusto{ili Ju`ni Sudan zbog
„crnog zlata“ (robova), „bijelog zlata“ (slonova~e) i „`utog zlata“ (stvarnog zlata).
zakona, koji se na jugu ne primjenjuje.
Na odlasku nisam mogao, a da ne pomislim
kako su upravo neki od vojnika, pored kojih sam
tokom sparnih popodnevnih sati sjedio u kafi}ima, nedavno bili na prvoj liniji rati{ta.
Mo`da su upravo oni smirivali strasti u nemirnim regijama i podru~jima u kojima se jo{
pu{kara.
Veliki problem juga su me|uplemenske netrpeljivosti, jer u Ju`nom Sudanu `ivi gotovo 250
razli~itih plemena, a samo jedno pleme - Dinka,
u rukama ima svu politi~ku vlast. Nezavisnost
bi, dakle, osim novog rata Sjevernog i Ju`nog
Sudana zbog nafte, mogla dovesti i do novog
gra|anskog rata, koji bi kona~no zemlju pokopao do kraja.
U Jubi sam ponovno sjeo u avion i uputio se
na sjever u Khartoum. Iscrpljen te{kim poslom
ilegalnog fotografiranja, jer dobivanje dozvole
odu`uje se i po nekoliko sedmica, napokon sam
mogao odahnuti. Ponovo sam pro{ao aerodromsku kontrolu i uo~io ogromni natpis
„Dobrodo{li u Sudan, zemlju raznolikosti, nadamo se da ste ponijeli kameru.“
Smajli} koji se ovog puta smijao druga~ijim,
cini~nim smijehom, nije ulijevao povjerenje.
Iza{ao sam, prebrojio sudanske funte i krenuo u
potragu za taksijem. Dok sam na krcatom parkirali{tu pregovarao za cijenu, pri{ao mi je onaj isti
student , za kojeg sam mislio da me prati i upitao me: „Kako je bilo u Jubi?“ †
azra 2011./43
STYLISSIMO
Gle`nja~e za
svaku priliku
@enstvene, lijepe, provokativne - gle`nja~e
ve} drugu godinu zaredom ne `ele si}i s liste
top trendova. Prakti~ne su i mogu}e ih je
uklopiti uz gotovo svaki komad odje}e.
Iako smo ovaj trend naslutili ve} pro{le jeseni, kod nas je za`ivio tek sada. Oble
gle`nja~e na vezanje i potpeticu visine naj~e{}e
10-ak centimetara, ispunile su lokalne radnje s
obu}om.
Ovaj trend uveliko mo`emo zahvaliti Jenny
iz popularne serije „Gossip Girl“, koja je upravo ovakve ~izme kombinirala na ve}inu svojih
dnevnih kombinacija.
Jedne od popularnijih gle`nja~a na vezanje
napravio je veliki Manolo Blahnik, a za njego-
vim modelom koji li~i na Timberland ~izme s
potpeticom „poludjela“ je i Jennifer Lopez. U
krajnjem slu~aju, definitivno ste ih zapazili na
Balmain revijama, gdje su se genijalno uklopile uz glam rock ili military look. No, nemojte
dopustiti da vas gle`nja~e na vezanje ograni~e
na ta dva looka.
One jednako dobro idu i uz cvjeti}e i
ma{ne. Ove sezone ih je najlak{e nabaviti. Sigurni smo kako ih ima u barem 70 posto radnji s obu}om po gradu.
Mo`da je najbolje da ih nosite s jednostavnom crnom majicom na bretele, dobrim crnim blejzerom i gomilom lan~i}a. Jednostavno, a vrlo efektno!
» Nicole
» Kristin Cavallari
gle`nja~e
nosi ljeti i zimi
44/azra 2011.
» Sarah Jessica
Parker uvijek zna
{ta je u trendu
Richie:
Moderne
ko`ne
gle`nja~e na
vezanje
» Jennifer Lopez im
ne mo`e odoljeti
» Brooke
Mueller:
Ljetna
haljinica i
gle`nja~e
» Gwen Stefani
azra 2011./45
STYLISSIMO
Pozitivne strane zabr
46/azra 2011.
anjenih stvari
Stalno pazimo {ta jedemo, {ta radimo, sa svih strana
nas upozoravaju {ta sve nije zdravo i ve}ina stvari
u kojima najvi{e u`ivamo zavr{i na „zabranjenoj
listi“. Mi vam za promjenu donosimo pozitivne
strane nekih od najoptu`ivanijih „krivaca“ za
ljepotu i zdravlje. Kafa, alkohol, ~okolada i
seks nisu apsolutni neprijatelji
Alkohol
Poznate su sve negativnosti alkohola, ali, s druge strane, umjereno pijenje alkohola ima i pozitivne u~inke. Naime, {titi organizam od bolesti
srca i mo`danog udara. U tome poma`e dobar
HDL holesterol iz alkohola koji smanjuje
zgru{avanje krvi, a krvnim `ilama poma`e obraniti se od ateroskleroze.
Kako sebi ne bismo sami odre|ivali koliko je to
malo alkohola za nas, predla`emo ameri~ke prihvatljive doze prema kojima je za mu{karce prihvatljivo dva pi}a na dan, a za `ene samo jedno. Jedno
» Ne morate se odre
}i kafe
pi}e podrazumijeva 3,5 dcl piva, 1,1 dcl vina ili 0,3
dcl likera. @enama je preporu~ena manja doza, jer
je poznato kako alkohol uzrokuje rak dojke, ali to
ne vrijedi za ove umjerene koli~ine.
jateljima, porodicom i kolegama nije ~ista zabava
nego i razlog za odr`avanje dobrog zdravlja.
^okolada
Mijenjaju se lo{e i dobre strane uloga - naime,
manje je vjerovatno da }e oni koji piju kafu imati
sr~ani udar i dijabetes od onih koji je ne piju.
Istra`iva~i su saglasni kako pijenje kafe tako|er
smanjuje rizik od Alzheimerove i Parkinsonove
bolesti te demencije. Tako kafa poni{tava sve negativnosti nabrojane za kofein, a samo pozitivne
u~inke mo`ete izvu}i ako pijete kafu bez kofeina.
Za trudnice je i dalje preporu~eno da izbjegavaju
kofein, jer neki stru~njaci tvrde da vi{e od tri
{oljice kafe dnevno mo`e izazvati poba~aj.
Ako ~esto navalite na ~okoladu, sigurno }e se
odraziti na va{u te`inu, ali dobra strana ~okolade
je da poti~e kolanje krvi kroz arterije, koju dovodi do srca i mozga. Italijanska istra`ivanja dokazala su kako tamna ~okolada ima utjecaja na nisku razinu C reaktivnog proteina, koji je odgovoran za upale.
Najzdraviji sastojak ~okolade
je kakaovac,
koji sadr`i
flavonoide
(nalaze se i u
~aju), zaslu`ne za
opu{tanje krvnih
`ila. Upravo zbog
toga je dobro jesti
{to tamniju ~okoladu, odnosno onu
sa {to ve}im postotkom kakaovca, jer
» ^okolada poti~e cirkulaciju
na taj na~in tako|er
krvi ka srcu i mozgu
mo`ete smanjiti kr-
Kafa
Seks
Sr~ani udar mo`ete izbje}i i ako ste seksualno
aktivni dva puta sedmi~no. U tom slu~aju imate
{anse da vas za vrijeme seksa zadesi ta bolest jedan naprema milion. Seks poma`e i za ubrzavanje metabolizma, u reguliranju menstrualnog ciklusa te vam osna`uje imunolo{ki sistem.
Mnogim `enama }e biti dragocjena informacija da svaka minuta orgazma na organizam djeluje jednako kao da ste hodali brzinom 5,5
km/h. Osim toga, u svakodnevnom `ivotu kada
vas glava mo`e zaboljeti zbog hiljadu razloga,
znajte da su Izraelci dokazali da seks i orgazam
rje{avaju glavobolju kao rukom odnesenu.
Spavanje
vni pritisak i otpornost inzulina te sniziti lo{, a
pove}ati dobar holesterol.
Dru{tveni `ivot
[ta god vam roditelji ili supru`nici lo{e pri~ali
o va{im brojnim dru`enjima, izbivanjima od doma, mailanjima, chatanjima i ~estim posjetama
Facebooka, sada su studije na va{oj strani. Dokazano je koliko je socijalna povezanost va`na za
zdravlje, jer su izoliranost od dru{tva i usamljenost povezali s kognitivnim propadanjem i pove}anjem krvnog pritiska. Dakle, dru`enje s pri-
I u spavanju treba biti umjeren. San u trajanju izme|u sedam i devet sati je idealna mjera.
Oni koji spavaju manje od toga dobivaju vi{ak
kilograma te su vi{e izlo`eni bolestima poput dijabetesa, sr~anog udara i preuranjene smrti. Problem je u tome {to budnost na du`e vrijeme
utje~e na hormone - kortizol odgovoran za stres
se povisuje, kao i na memoriju, raspolo`enje i
koncentraciju. S druge strane, i dugo spavanje,
vi{e od devet sati, donosi jednake tegobe kao i
kratko spavanje. Ipak, umor je ~esto znak nekih
drugih bolesti ili depresije, te je puno rje|i problem od nesanice. †
azra 2011./47
Neseser slavnih
Aida SPAHI]
STYLISSIMO
Maska za lice kao
najdra`i dar
Novinarka i voditeljica „OBN Infa“ ka`e da nije sklona eksperimentiranju u
kozmetici, te da najvi{e novca tro{i na kvalitetne preparate za skidanje {minke i
~i{}enje lica, kojem je uvijek potrebna svje`ina
† U koji kozmeti~ki preparat ste najvi{e
sumnjali, a da Vas je njegovo djejstvo pozitivno iznenadilo?
- Nikad nisam koristila preparate u
koje sam imala barem malo sumnje. Jednostavno, ne smijem sebi priu{titi taj
luksuz, jer svje`ina lica mi je potrebna
zbog posla kojim se bavim. Eksperimentiranje nije dozvoljeno. Ono {to me
nikada nije iznevjerilo jesu medicinski
sapuni i voda.
† Koja su, iz Va{eg iskustva, najbolja
sredstva za skidanje {minke?
- Ne znam da je li ova metoda najbolja, ali je meni sasvim sigurno najefikasnija. Najprije koristim vla`ne maramice, potom mlijeko za ~i{}enje lica
„Nivea“, onda losion iste marke, a nakon toga sve jo{ jednom o~istim
dje~ijim uljem. Zasad sam zadovoljna
onim {to vidim kad se pogledam u
ogledalo, jer {minka koju koristim je
previ{e jaka, jo{ kada ne bih koristila
kvalitetne preparate za njeno skidanje,
vjerovatno bih se davno prestala baviti
ovim poslom.
† Koristite li proizvode s anti-aage djelovanjem?
- Do sada nisam ni{ta koristila, a
vidjet }emo. S vremenom }e se to,
mo`da, promijeniti. No, {to du`e mogu bez njih, to bolje.
† Koji je Va{ najbolji na~in za osloba|anje od stresa?
- Mir, ti{ina, dobra, mirisna i pjenu{ava kupka i lagana muzika. To je
definitivno ono {to me opu{ta i osloba|a svakog stresa, kojeg je u dana{nje
vrijeme, na`alost, sve vi{e.
† Za koje kozmeti~ke preparate dajete
najvi{e novca?
- To su mlijeka i losioni za ~i{}enje
lica. Njih moram imati i prijeko su mi
potrebni. Na ostale preparate ne tro{im
puno novca, jer mi i nisu potrebni. Privatno koristim uglavnom samo maskaru i sjaj za usne, osim kad je rije~ o nekoj posebnoj prilici.
† Koji Vam je najdra`i kozmeti~ki dar?
- Najvi{e se obradujem kada dobijem neku masku za lice. U`ivam u tome. Trenutno sam se najvi{e obradovala „Avonovoj“ maski od bijelog ~aja.
Prekrasna je i preporu~ujem je va{im
~itateljkama.
† Parfem kojem ste uvijek vjerni je?
- Parfeme volim da mijenjam. I
moram priznati da se ne sje}am kada
sam neki kupila. To uglavnom dobijem, jer oni koji mi ih poklanjaju znaju
{ta volim. Trenutno koristim
„Davidoff“ i sasvim je sigurno da mi je
on jedan od omiljenijih, a ima ih jo{.
Volim ja~e parfeme. †
48/azra 2011.
„Estee Lauder Day
Wear“ krema
107 KM
Savjet {minkera
Zavodljivi ve~ernji look
Kreiranje zavodljivog ve~ernjeg looka ne
mora biti vremenski dug i zahtjevan zadatak,
mo`ete ga jednostavno posti}i u samo ~etiri
koraka. Na{a {minkerica Vildana Dervi{evi}
vam savjetuje kako da to u~inite:
Preko cijelog kapka (sve do ruba obrva) tapkaju}i nanesite bazu za sjenilo ili kremasto
sjenilo neutralne nijanse, kako biste ujedna~ili
ton ko`e i produ`ili postojanost samog sjenila.
Povucite liniju crnim tu{em {to je mogu}e
bli`e korijenu trepavica cijelom du`inom
oka. Besprijekoran dojam lak{e }ete posti}i ako
blago zategnete ko`u kapka i iscrtate isprekidanu liniju, odnosno crtice du` linije trepavica.
Zatim kosim kistom za tu{ ili kistom za ru` crtice razmrljajte, odnosno spojite, a na vanjskom rubu kapka liniju mrvicu izvucite prema gore.
Uvijte trepavice - nastojte uvija~em obuhvatiti trepavice {to je bli`e korijenu, kako ne
biste napravili prelom na trepavicama.
1
60.15 KM
2
„Estee Lauder
Sumptuous
Extreme“
maskara za
volumen i
produ`enje
trepavica
3
53.68 KM
nzivna shimmer
ljubi~asta ili topla sme|a nijansa sa zlatnim shimmerom pristaju svima, bez obzira na boju
o~iju ili kose. Kako biste postigli zavodljivi smokey look (i u~inili o~i ve}ima i razmaknutijima),
prvo nanesite najtamniju nijansu na vanjski rub
oka, te je izblendajte ka unutarnjem rubu oka.
Svjetliju nijansu sjenila ili neutralnu nijansu poput boje slonova~e ili {ampanjca lagano nanesite
na po~etak kapka, te je izblendajte prema vanjskom rubu, ~ine}i prijelaz izme|u dviju nijansi
nevidljivim. Malo kremastog highlihtera ili bijelog shimmer sjenila utapkajte na sredinu kapka,
kako biste o~ima dali dodatnu dubinu i istakli
boju. Isti highlighter, sjenilo ili bijelu olovku nanesite i uz suzni kanal, kako biste otvorili pogled
i o~i u~inili ve}ima. Zavr{ite s dva sloja volumiziraju}e maskare.
„Estee Lauder Double Wear“ puderi
za hidrataciju i potpuno prekrivanje
nedostataka na ko`i
„Estee Lauder“
sjajilo za usne
„Estee Lauder
Advanced
Night“ serum
86.24 KM
139.92KM
Kompaktni
puder
(30 ml)
38.81 KM
nano{enja
4sitePrije
maskare nanesjenilo. Inte-
193.82KM
(50 ml)
„Estee
Lauder“
lak za
nokte
53.68 KM
Poklon za
~itatelje
„Estee
Lauder“
mono
sjene
za o~i
Te~ni puder
Korektor
86.24 KM 55.83 KM
Kozmeti~ka ku}a „Estee Lauder“ odlu~ila
je nagraditi vjerne ~itatelje na{eg magazina.
Sve {to treba da u~inite jeste da odgovorite na
pitanje:
Kako se zove „Estee Lauder“
porodica pudera?
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako {to
}ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim
odgovor na pitanje. Sretnog ~itatelja o~ekuje poklon iz kozmeti~ke ku}e „Estee Lauder“.
„Pure DKNY“ parfem
86.02 KM 124.19 KM
(30 ml)
(50 ml)
azra 2011./49
STYLISSIMO
Tamara,
Emina
i Nina
idu dalje
Na prvom predizboru
predstavilo se 12 djevojaka
50/azra 2011.
U Sarajevu je
pro{log petka
odr`an prvi
predizbor za
„Kryolan Miss
planete Zemlje BiH
2012“, na kojem se
predstavilo 12
djevojaka, a stru~ni
`iri izabrao je tri koje
}e se pojaviti u finalu
Pi{e: Lejla LOJO Foto: Veso-art
U sarajevskom klubu „Coloseum“
pro{log petka odr`an je prvi predizbor za „Kryolan Miss planete Zemlje BiH 2012.“. Po{tivaju}i sve propise, agencija „Metropola Media“,
koja je vlasnik licence za ovaj izbor u
BiH, nakon castinga {irom na{e zemlje, organizirala je prvo predstavljanje 12 djevojaka u Sarajevu. No, samo tri zaslu`ile su i}i dalje, a prema
ocjeni `irija za titulu „Miss planete
Zemlje BiH“ u narednoj godini takmi~it }e se: Tamara Mand`i} (18) i
Nina \uri} (20) iz Sarajeva, te Emina Slijep~evi} (21) iz Visokog.
- Nakon Sarajeva, organizirat
}emo jo{ ~etiri predizbora u ve}im
bh. gradovima, kako bismo na finalnom takmi~enju imali 15 najboljih
djevojaka - kazao je za na{ magazin
Drago Gavranovi~, direktor agencije
„Metropola Media“.
Publika u „Coloseumu“ te ve~eri
je u`ivala u ljepoti bh. djevojaka, ali
i modernim i zanimljivim kreacijama
koje su nosile tokom tri izlaska na
scenu. Goste je zabavljala Dunja Fazli}, finalistica showa „Zvijezda
mo`e{ biti ti“. †
» Imena pobjednica
otkrio je Tarik Kaljanac
» Djevojke su pro{etale u ve~ernjim
haljinama dizajnerice Almire Zuki}
» „Mister Universum
svijeta 2010“ Tarik
Kaljanac i nekada{nja
„Miss planete Zemlje“
D`ejla Glavovi}
» Pro{logodi{nja missica
Ema Golijanin podr`ala
je takmi~arke
» Goste je
zabavljala
Dunja
Fazli}
azra 2011./51
Aida BAHTIJAREVI] i Maja MARTINOVI]
STYLISSIMO
Plasti~no-fantasti~ni
svijet u srcu Ba{~ar{ije
N
e}e vam biti te{ko prona}i
malu radnju „Plasstik Fantastik“, smje{tenu u ulici
^izmed`iluk na Ba{~ar{iji.
Obojena je u roze boju i, u
skladu s godi{njim dobom,
izlog je ukra{en opalim
li{}em, a njena unutra{njost skriva pravo malo
`ensko carstvo - carstvo torbi svih oblika, veli~ina i boja. Torbice izra|ene od plastike, u koje
su se zaljubile na{e sugra|anke, stvorile su Aida
Bahtijarevi} i Maja Martinovi}. Nisu mogle ni
pretpostaviti da }e se njihova ideja i kreativnost
toliko dopasti pripadnicama ljep{eg spola.
Mala fabrika
- Na ideju o brandu do{le smo zajedni~kim
razmi{ljanjem. S obzirom na to da je kreativnost
objema ja~a strana, nije nam trebalo dugo da
52/azra 2011.
Sigurno ste mnogo puta bile u dilemi {ta najboljoj
prijateljici pokloniti za ro|endan. Evo na{eg prijedloga:
neka to bude ne{to iz bogatog asortimana „Plasstik
Fantastik“. Dvije kreativne Sarajke svoju ma{tu
pretvorile su u stvarnost i napravile brand, kojem bi
pozavidjeli i svjetski dizajneri
Pi{e: Lejla LOJO
osmislimo i po~nemo stvarati prve proizvode iz
na{e „male fabrike“. Prvi plasti~no-fantasti~ni
predmet bila je torba. A napravila ju je Aida, tek
da bi isprobala kako se „pona{a“ plastika u kombinaciji s drugim materijalima. Poga|ate, rezultat je bio vi{e nego dobar - pri~aju na po~etku
na{eg razgovora ove domi{ljate djevojke, dodaju}i kako im je u predstavljanju javnosti njihovih
proizvoda u po~etku od najve}e pomo}i bio Facebbok.
- „Plasstik Fantastik“ postoji ve} du`e vrijeme
i mnogo ljudi je ~ulo za nas, prvenstveno putem
“
Poklon za
~itateljke
Trenutno najvi{e
dizajniramo torbe razli~itih
oblika i dimenzija, od onih
koje se nose oko struka,
do ru~nih torbica i
velikih torbi, koje su
najprodavaniji artikl
Aida i Maja su odlu~ile svoje vrijedne proizvode pokloniti i „Azrinim“ ~itateljkama. Tako }e dvije dame imati priliku osvojiti unikatnu torbicu i nau{nice „Plasstik Fantastik“,
ukoliko ta~no odgovore na sljede}e pitanje:
Nabrojte barem tri proizvoda branda
„Plasstik Fantastik“.
Odgovor {aljite na broj: 091 510 101, tako
{to }ete prvo ukucati klju~nu rije~: OK, a zatim odgovor na pitanje.
Facebooka. Odatle je sve i krenulo. Fotografirale
smo nekoliko proizvoda i postavile na stranicu
da vidimo kako }e ljudi na njih reagirati.
Odmah smo dobile brdo lajkova i nekoliko narud`bi. Svakako da je tebalo puno truda, jo{ ako
se uzme u obzir da smo obje perfekcionisti i da
ni{ta ne prepu{tamo slu~aju. Razmi{ljamo o svakoj sitnici, nastoje}i da na{ proizvod bude {to savr{eniji. A, to je ne{to {to ljudi, svakako, prije ili
kasnije, prepoznaju.
I Aida i Maja su zavr{ile [kolu primijenjenih
umjetnosti u Sarajevu, a zatim su obrazovanje
nastavile na Akademiji likovnih umjetnosti. Ideja i inspiracije im nikada ne nedostaje.
Kabanice i nakit
- Trenutno najvi{e dizajniramo torbe razli~itih
oblika i dimenzija, od onih koje se nose oko struka
do ru~nih torbica i velikih torbi, koje su najprodavaniji artikl. Ono {to je sigurno novina na na{em
tr`i{tu jesu kabanice, koje {ijemo po mjeri naru~ioca. Dizajnirale smo i posebnu liniju torbi
„We bag you„ i posebnu liniju nakita „We accessorase you“. To su dizajnerske kreacije ra|ene prema narud`bi kupaca, koji donesu svoje privatne
fotografije na kojima su portreti dragih ljudi ili
njih samih. Takve fotografije potom redizajniramo
u kona~an proizvod - torbu ili medaljon.
»
» Mala radnja je raj za
pripadnice ljep{eg spola
i
» Svako mo`e prona}
ne{to za sebe
» U „Plasstik Fant
mo`ete prona}i astiku“
i ogrlice
azra 2011./53
» Neka kabanicaan
zamijeni ki{obr
i Maja su ponosne na svaki svoj proi» zvodAidai, kako
ka`u, svakoj se torbici, kabanici ili
accessoaru posve}uju s istom pa`njom. U izradi
proizvoda najvi{e se koriste plastikom, koja je
njihov za{titni znak.
- Me|utim, to ne zna~i da je svaki predmet
potpuno plasti~an, ponekad ubacimo samo mali
komad plastike. A, svima eko osvije{tenima, koji
bi imali ne{to re}i protiv plastike, poru~ujemo
da plastika uop}e nije toliko lo{a ukoliko je ne
bacate naokolo - uz osmijeh govore Aida i Maja.
Dnevno rade najmanje deset sati, a nekada i
du`e, kada sve narud`be treba zavr{iti na vrijeme. Iako su njihovi proizvodi unikatni, cijene su
prilagodile kupovnoj mo}i na{ih gra|ana.
- Cijene proizvoda su veoma prihvatljive i prilago|ene na{em tr`i{tu, jer nam je bitno da {to
vi{e ljudi kupuje „Plasstik“ i izgledaju
„Fantastik“. Na{e mu{terije uglavnom imaju potpuno povjerenje u nas i na{e ideje. Zahtjeve kupaca ispunjavamo do odre|ene granice. Naprimjer, izlazimo im ususret kad je rije~ o bojama i
oblicima koje `ele, ali ako vidimo da tu ne{to ne
{tima, sugeriramo na{u opciju, jer i mi moramo
biti zadovoljne onim {to napravimo - ka`u na
kraju Aida i Maja. †
» Uz torbicu idu i
odgovaraju}e nau{nice
» Proizvodi se
pakiraju u
al
in
orig ne vre}ice
54/azra 2011.
» Na torbicu
mo`ete prenijeti
sliku koju `elite
STYLISSIMO
Selma KOVA^EVI]
Dvije
stotine
medalja
Tri puta bila je najbolja sportistkinja Gra~anice,
jednom Lukavca, dva puta se okitila evropskim
srebrom. Ove godine polo`ila je za majstorski
crni pojas II dan i za karate sudiju. Njenim
stopama grabi mla|a sestra Amila,
koja se ve} okitila s tridesetak medalja. Starija
sestra Alma studira medicinu
Tekst i foto: Hasan ^ALI]
D
» Volonter
u UG „Sloga“
56/azra 2011.
ovoljan je bio jedan
ro|endan, ovog puta Amile
Kova~evi} (13), u~enice
osmog razreda O[
„Miri~ina“ kod Gra~anice, pa
da se vide i opi{u svi uspjesi
njezine starije sestre Selme,
svestrane djevojke, dr`avne reprezentativke u karateu, studentice Fakulteta za tjelesni odgoj u
Tuzli, trenera i sportskog sudije, volontera u
„Slogi“.
Ostali smo bez rije~i kada nam je njenih dvije
stotine madalja: 80 zlatnih, 40 srebrenih i 80 bronzanih, uz mno{tvo plaketa, zahvalnica, priznanja, pehara, u ku}i Kova~evi}a u Miri~ini kod
Gra~anice, zasijalo punim sjajem. Za svako
odli~je trebalo je stotine treninga, mjeseci i godi-
ne strpljivog rada, litre znoja, sportskog i ljudskog karaktera. A Selma, skromna djevojka,
svoja i odli~ja mla|e sestre Amile, koja grabi njenim putem (ve} je osvojila tredesetak medalja),
bri`ljivo ~uva u zajedni~koj sobi. Ponosi se njima, ali od toga ne pravi spektakl, jer, kako ka`e,
ona se bavi plemenitim sportom u kojem nema
novca, ali koji oplemenjuje du{u i tijelo.
Svestrane sestre
Ove godine na najbolji mogu}i na~in zaokru`uje svojih trinaest godina bavljenja karateom: polo`ila je za crni pojas II dan, postala karate sudija, a bavi se i trenerskim poslom. Ka`e,
sve se mo`e kad se ho}e. E, to je ono {to smo je
prvo pitali, kako stigne na sve strane i svugdje
bilje`iti samo uspjehe.
“
Svoja i odli~ja mla|e
sestre Amile bri`ljivo
~uva u zajedni~koj sobi.
Ponosi se njima, ali od toga
ne pravi spektakl, jer, kako
ka`e, ona se bavi sportom u
kojem nema novca,
ali koji oplemenjuje
du{u i tijelo
- Moji roditelji, Mirsad i Mirhada, nama trima sestrama su i moralna i materijalna podr{ka.
Najstarija sestra nije u sportu; studira medicinu, ali je tu najmla|a Amila, koja „grize“ u karateu. U svemu kopira Selmu, pa i u frizuri.
- Na drugoj sam godini Fakulteta za tjelesni
odgoj u Tuzli i ispite pola`em redovno. To mi
je, pored svih ostalih obaveza, na prvom mjestu.
^lan sam Karate kluba „Sen Sei“ iz Turije kod
Lukavca, gdje me trenira poznati stru~njak Mehmed Halilovi}. Polo`ila sam i za karate trenera,
pa i ja imam svoju karate sekciju u susjednoj
Gnojnici. Moj svaki dan je ispunjen do zadnje
minute. Pred ispite se manje spava. Manje od
~etiri sata i, vjerujte, uspije se na svim poljima.
Nakon {to sam polo`ila za karate sudiju stalno
sudim. Na{la sam se u ovom sportu i niza{to ga
ne bih mijenjala. Zato pozivam mlade da se
uklju~e u ovaj sport koji oplemenjuje ljude ka`e simpati~na Selma Kova~evi}.
Volonterski rad
Ona je za svoje sjajne rezultate tri puta progla{avana sportistkinjom op}ine Gra~anica, a
» Proslavljen je i
Amilin 13. ro|endan
pro{le godine za sportistkinju Lukavca. Ve} petu
godinu stalni ~lan je reprezentacije BiH. Prije tri
godine u Sloveniji je osvojila drugo mjesto u borbama, a pro{le godine ponovila je taj uspjeh u
Italiji.
I, nije to sve! Selma je aktivan ~lan Udru`enja
gra|ana „Sloga“, koje broji gotovo stotinu ~lanova i poma`e starim, bolesnim i socijalno
ugro`enim stanovnicima njenog kraja.
- Ove godine smo pomogli Ademu Ibrahimovi}u, borcu Armije BiH, kome je po`ar progutao te{ko sagra|enu ku}u, da je obnovi, da
mu se nabave namje{taj i poku}stvo. Ko je danas sretniji od njega, a i mi smo zadovoljni {to
je na kraju ispalo sve dobro. Krajem mjeseca
}emo u devastirani stan, koji nam je dala MZ,
nakon {to smo ga potpuno uredili uz pomo}
nekoliko ljudi, useliti Ahmeta Me{anovi}a, koji je poslije saobra}ajne nezgode ostao trajni
invalid, nigdje ne radi, a imaju troje djece: dva
mjeseca, godinu i tri godine. I u ovaj rad se
uklju~ila na{a Selma, na koju je ponosan ovaj
cijeli kraj - ka`e predsjednik UG „Sloga“ Rifat
Kova~evi}. †
» Sve tri uspje{ne:
Alma, Selma i Amila
azra 2011./57
STYLISSIMO
Dino HAMZI] i Sana PA[AGI]
Dokazuju da sportske
veze mogu biti uspje{ne
Mladost im je vezana za
Ko{evo: on je
doskora{nji golman
„Sarajeva“, a ona
aktuelna atleti~arka
istoimenog kluba. Oboje
studiraju na Fakultetu
sporta i tjelesnog odgoja,
opet na Ko{evu, te
ma{taju da jednog dana
postanu treneri,
nastavnici ili profesori
Pi{e: Ismir ]OSI]
M
ladi fudbalski golman Dino Hamzi} (23) i atleti~arka Sana Pa{agi} (21)
ve} dugo su u vezi, koja
predstavlja pravu sportsku
romansu. @ivotni putevi
su im se spojili i u obrazovanju, jer oboje studiraju na Fakultetu sporta i
tjelesnog odgoja u Sarajevu.
Prijatelji
otkrili talent
Pa{agi} je aktuelna dr`avna rekorderka na
600 i 800 metara i vlasnica je vi{e od 50 medalja osvojenih na raznim takmi~enjima. Ka`e da
}e se atletikom baviti sve dok je zdravlje slu`i, a
ovim sportom se bavi ve} sedam godina.
- Atletiku sam po~ela trenirati u AK
„Sarajevo“ sa 14 godina, gdje sam trenutno i danas, a u mom slu~aju „krivaca“ {to se bavim ovim
sportom je vi{e. To su moji prijatelji iz {kole, atleti~ari, koji su rekli da sam talentirana za tr~anje.
Tako|er, veliku podr{ku sam uvijek imala i
imam od roditelja - kazala je Sana Pa{agi}.
58/azra 2011.
» Dino i Sana na{evu:
olimpijskom Ko
Uzajamno
razumijevanje i
po{tovanje
Sana je ~lanica Atletskog kluba „Sarajevo“.
Biv{a je reprezentativka Bosne i Hercegovine i,
naravno, velika podr{ka Dini, koji je minulih
mjeseci imao iznimno turbulentan period u
`ivotu.
Ljetos je bio junak Ko{eva nakon me~eva
protiv {vedskog „Orebra“ u kvalifikacijama za
Evropsku ligu UEFA-e. Po~eo je dobro i u Premijer ligi BiH, potom je odlu~io oti}i za boljom zaradom u Azerbejd`an, {to se izjalovilo,
pa je donedavni mladi reprezentativac BiH danas bez kluba, jer je na Ko{evu postao prekobrojan.
- Pogodila su me sva ta de{avanja. @ao mi
je {to se nakon vi{e od sedam godina provedenih u FK „Sarajevo“, rastajem od voljenog
kluba, na ne ba{ lijep na~in. Ali, treba svako
isku{enje u `ivotu stoi~ki podnijeti i vratiti se
ponovo na pravi put, te`iti novim uspjesima.
Tek u zimskoj pauzi mogu pre}i u neki drugi
klub u na{oj zemlji. Jo{ sam u i{~ekivanju
anga`mana - pri~a Hamzi} nesvakida{nju
pri~u.
Dok ~eka odluku gdje }e nastaviti karijeru,
Dino u~i i najvi{e vremena provodi u dru{tvu
djevojke.
- Poma`emo svaki dan jedno drugome i na
treningu i na fakultetu. Zaista mi je Sana veliki
oslonac u `ivotu i zajedno nam je sve mnogo
lak{e.
Brat „krivac“
{to je postao
golman
- Moj brat Damir, koji `ivi u Austriji,
uvijek mi je pomagao u `ivotu, a pogotovo
da postanem golman, jer me je kao najmla|eg u raji, dok smo igrali lopte, uvijek
doslovno tjerao na gol, kako bi on mogao
{utati. Tako je sve i krenulo. Naravno, moji
otac Mirsad i mama Hajra su najva`nija karika u mome `ivotu. Mnogo su ulo`ili u to da
uspijem. Nadam se da }e se jednog dana ponositi mojom karijerom. Osim roditelja, brata i djevojke, da ne zaboravim kolege s treninga, trenere i prijatelje, koji su me podr`ali
kad je bilo najva`nije, a oni }e se prepoznati isti~e Dino Hamzi}.
» Hamzi} je velika
golmanska nada
» Podr{ka
roditelja i brata
Podr{ka ljep{e polovice svakom ~ovjeku zna~i
mnogo. A kada do|e do uzajamnog razumijevanja, onda ni te{ki trenuci nisu preveliko breme.
- Sve Dinine pobjede i poraze osjetim na svojoj ko`i... Kada pobijedi, veselimo se zajedno, a
kad izgubi, tugujemo i `alimo se jedno drugome.
Ustvari, tad su rije~i utjehe sportistima i najpotrebnije, jer niko ne voli gubiti. Poma`em mu savjetima i bodrim ga, bez obzira na rezultat, bio
on pozitivan ili ne. Dini stalno govorim da je
najbolji u svome poslu, {to zaista i mislim. Sigurna sam da }e uspjeti - ka`e Sana.
Ova mlada djevojka je trenutno apsolventica,
a Dino je tre}a godina studija, mada su zajedno
po~eli studirati.
- Dino je obnavljao prvu godinu isklju~ivo
zbog fudbala. Sje}am se da je morao sa
„Sarajevom“ i}i na pripreme i nije stigao na ispite. Tada je bio potreban treneru i Klubu. Ovom
fakultetu nas je privukao sport, koji nas cijelog
`ivota prati i bez kojeg se ne mo`emo zamisliti.
Nas dvoje ma{tamo da budemo treneri ili nastavnici, profesori, te da ovo znanje, koje nam
prenose na{i profesori, asistenti i docenti s fakulteta, pravilno prenesemo generacijama koje dolaze. Ponosna sam na na{ fakultet, kao i na rezultate koje sam postigla tokom {kolovanja. Za to
}u mu biti vje~no zahvalna - govori Sana.
Primjer ovih dvoje mladih ljudi govori da i
sportske ljubavne veze mogu biti uspje{ne.
- Kod nas sve dobro funkcionira. Ali, ne
znam da li su veze sportista-sportistkinja ba{ idealne, jer to, ipak, zavisi od karaktera individue.
^ovjek treba imati razumijevanja i kad je rije~ o
sportu i privatnom `ivotu. To je najva`nije za
uspjeh jednog sportiste, uostalom kao i svake
stabilne veze - ka`e Hamzi}. †
azra 2011./59
Ginekolog
STYLISSIMO
Ginekolog
prim. dr.
Taib DELI]
Imam atopijski dermatitis, a trudna sam. Kakvu terapiju mi preporu~ujete? ^ula sam da su kortikosteroidi koje koristim {tetni za
bebu.
Atopijski dermatitis ili ekcem je jedna od naj~e{}ih ko`nih
bolesti u svijetu. Procjenjuje se da oko 15 posto `ena u
Evropi pate od ovog oboljenja. Kod velikog broja `ena prvi put
se javi u toku trudno}e ili se stanje pogor{ava u trudno}i. Prije
kori{tenja lijekova poku{ajte se pridr`avati sljede}ih uputa koje
Vam mogu pomo}i. Izbjegavajte toplu vodu i ~i{}enje (struganje) ko`e spu`vama ili pilingom, suha i nadra`ena ko`a mo`e pogor{ati postoje}e stanje. Koristite mlaki tu{ ili kupku u kadi od
10 do 15 minuta jednom dnevno. Na taj na~in pobolj{avate hidratizaciju ko`e, a nakon toga nanesite hidratantnu kremu. Hidratacija i kori{tenje hidratantnih krema se smatra prvom linijom odbrane i koristite ih {to ~e{}e. Koristite blaga sredstva za
~i{}enje ko`e, bez mirisa, antibakterijskih sredstava i drugih hemikalija koje mogu iritirati ko`u. Druga, najbezbjednija linija
odbrane u trudno}i je lokalno (uskopojasno) utraljubi~asto B
zra~enje. Bezbjedno je za bebu, a dobar izbor je i u vrijeme dojenja. Lije~enje kortikosteroidima je ograni~eno u trudno}i, a
za procjenu o vrsti terapije i drugim opcijama lije~enja neophodno je da se javite dermatologu.
„
Atopijski
dermatitis i
trudno}a
Otkako sam prije dva i po mjeseca stavila spiralu, osje}am bol u
stomaku. Bolni su mi i odnosi. [ta da radim, da li je mogu}e da
spirala nije dobro postavljena?
Na`alost, do sada nije otkriveno idealno kontraceptivno
sredstvo (efikasno, bezbjedno, ne{kodljivo, jeftino itd). U
literaturi se navodi da gotovo 20 posto `ena ne podnosi ili nije
zadovoljno spiralom. Naj~e{}e tegobe su produ`eno i obilno
menstrualno krvarenje, bol, osje}aj stranog tijela, poja~an sekret, u~estale infekcije. Kod dva posto `ena javlja se spontana
ekspulzija (izbacivanje spirale) u prvoj godini kori{tenja. Ultrazvu~nim pregledom mo`ete provjeriti polo`aj spirale i ukoliko
je spala ili Vam ne odgovara, mo`ete je izvaditi, te razmislite o
drugim opcijama za{tite.
„
Kako nastaje ogoljen grli} materice, od ~ega? Mo`e li izazvati neke
komplikacije?
Na`alost, ne mogu Vam dati pravi odgovor, jer termin
„ogoljen grli}“ ne postoji u savremenoj ginekologiji.
Vjerovatno, u `elji da Vam plasti~no objasni izgled grli}a,
kolega je koristio taj izraz. Te`ina bolesti, ukoliko je ima, ne
ovisi o izgledu grli}a, tako da je mogu}e da je u pitanju uredan nalaz, ali i zabrinjavaju}a promjena. Preporu~ujem Vam
da uradite Papa test i kolposkopski pregled te tako razrije{ite
svoje nedoumice. †
„
SMS
60/azra 2011.
Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja
su na{e ~itateljke uputile dr. Taibu Deli}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema u vezi
s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim opi{ete
problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.
STYLISSIMO
Psiholog
Jasmina
DIZDAREVI],
klini~ki psiholog
Mu` i ja smo se, nakon sva|a i razgovora o razvodu, saglasili da ostanemo u braku zbog djeteta i dobrog funkcioniranja zajedno u svakodnevnom `ivotu. Meni,
me|utim, nedostaje seksualni `ivot s njim. Volim ga, on
mene pazi, ali kad sam poku{ala pokazati svoju `elju,
on je to primio s odbojno{}u. Kako dalje? P.T. Tuzla
Malo Vas ne razumijem, ako se volite i funkcionirate, za{to nakon sva|e razgovarate o razvodu. U
svakom braku ima trzavica, ali se one rje{avaju u hodu i
ne spominje se razvod. Za razvod trebaju dublji razlozi.
Za to {to Vas odbija u krevetu, tako|er, postoji razlog.
Otvoreno razgovarajte o svojim bra~nim problemima,
tra`ite pomo} bra~nih savjetnika, koji }e se u li~nom
kontaktu s oboma potruditi da otkriju razloge Va{eg
bra~nog nezadovoljstva. A to da formalno odr`avate brak, i to nije uredu. Patit }ete svi i niko ne}e biti emotivno ispunjen. Brak nije kolektivni ugovor o zajedni~kom `ivotu i pla}anju re`ija. Brak je ljubav, razumijevanje, uzajamno uzimanje i davanje.
„
Imam 23 godine. @elim ostati nevina do braka, ali to
u posljednje vrijeme predstavlja problem u vezama. Momci to ne razumiju pa svakog dana pla~em i mislim da
nikad ne}u na}i pravu osobu. Pomozite mi, nesretna
sam. N.N. Sarajevo
U Va{im godinama bitno je da znate {ta `elite i
zbog ~ega tako mislite. Ako ste Vi uvjereni da je
nevinost ne{to {to treba da se „podijeli“ s Vama najdra`om osobom, onda tako i uradite. Nemojte razmi{ljati o onima koji Vas uslovljavaju. Momak koji
insistira na seksualnom odnosu, ne po{tuju}i Va{u
`elju, ne voli Vas i ne misli ozbiljno s Vama. Budite
sigurni da mu{karci vole kada imaju priliku da o`ene
nevinu `enu, koja prije njih nije imala seksualnog
iskustva. Postoje djevojke koje misle kao i Vi, ali to
ne `ele javno da priznaju, misle}i da je to sramota,
glupo, ne~uveno i sli~no. I ne zaboravite, radite i
`ivite samo onako kako mislite i kako ste ispunjeni.
Djevi~anstvo se ne dijeli sa svakim klipanom.
„
Imam mnogo godina, ali se jo{ osje}am mladim i
po`eljnim. Nakon razvoda supruga je oti{la daleko, a ja
ostao sam. Ve} dugo se dru`im s mla|om partnericom.
Odgovara mi u svemu, samo ne voli i ne zna da kuha.
Proba, jadnica, ali sve upropasti. Meni je to veoma
va`no. Kako da mi to ne predstavlja teret? I.O. Sarajevo
Vi veoma dobro znate da su najbolji kuhari
mu{karci. I po kojem pravilu je kuhinja
odre|ena u porodici samo za `enu? Preuzmite, poka`ite joj, uz Vas }e zavoljeti i nau~iti da kuha. Kada
se ljudi vole, svi problemi se brzo prevazi|u. Znam
jednoga koji je majci prevrtao tanjire. Svojoj supruzi
tvrdi da je najbolja u kuhinji. S vremenom se gubi
osje}aj za lijepo, ukusno, kvalitetno, primarno je ono
samo {to Vam je va`no. †
„
SMS
62/azra 2011.
Nedostaje mi
seks u braku
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima,
magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona
061-142-015.
Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te
nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije
}ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
AZRAParovi
Emir BUKOVICA i Ema ALAGI]
Emir je ~ovjek mog
`ivota
Nakon povratka iz
Turske, lider benda
„Emir&Frozen Camels“ i
biv{a Miss turizma BiH,
za na{ magazin otkrivaju
da su se zaru~ili, te
kako su proveli devet
nezaboravih dana
u Antaliji
Pi{e: Senka TRGOV^EVI]
N
a poziv Turske dr`avne televizije (TRT) i glavnog urednika programa na bosanskom jeziku, Bekima Muftarevi}a, Emir Bukovica i
Ema Alagi} boravili su devet
dana u Antaliji, gdje su,
osim snimanja emisija za TRT Avaz kanal, imali
vremena za odmor. Me|u turskim javnim li~nostima najvi{e ih je dojmio susret s Ahmetom
Altiparmakom, guvernerom Antalije.
- Imali smo zajedni~ki nastup u jednoj popularnoj TV emisiji, poslije koje smo mu u znak
pa`nje poklonili suvenir Op}ine Stari Grad „Sarajevsku kocku“. Uzvratio nam je sutradan,
kada su nas na recepciji hotela do~ekali pokloni,
koje nam je poslao preko svojih ljudi. Osim toga, odu{evila me je ta o~ita turska ekonomska
ekspanzija, ljubaznost doma}ina i skladni miks
tradicije i modernog - pun je dojmova Bukovica.
Nova poznanstva
Zimovanje na Floridi
Nakon ljetovanja u hrvatskim gradovima, ve} su
odlu~ili kako }e provesti zimovanje.
- Posljednjih nekoliko godina zime provodimo na
Floridi, pa tako i ove planiramo pobje}i od hladno}e i
snijega - rekla je Ema.
64/azra 2011.
Glavna Emina aktivnost u Turskoj svakako je
bila promocija benda, uz {ta je, ka`e, bilo prilika
i za predstavljanje na{e modne scene, te obilazak
znamenitosti.
- S obzirom na to da sam prvi put boravila u
Antaliji, morala sam iskoristiti slobodno vrijeme
i nova poznanstva da upoznam Turke s na{om
modom. Fascinirala me spoznaja da tamo postoje mnogi anti~ki spomenici, koji sami nose nevjerovatne pri~e, a spoj te anti~ke kulture s otomanskom bio mi je najinteresantnije otkri}e.
Posjetili smo park minijatura „Minicity“ u Antaliji, u kojem se nalaze minijature svih poznatih
gra|evina u cijeloj Turskoj. Nakon te posjete za-
Budu}a magistrica
U budu}nosti Alagi} }e nastaviti raditi manekenske poslove, iako njena privr`enost modelingu nije vi{e u onoj mjeri kao {to je to bilo ranije.
- S vremenom su se pojavili ve}i izazovi u
mom `ivotu. O~ekujem krajem mjeseca odbranu magistarskog rada iz oblasti odnosa s javno{}u. Tako svoju karijeru vidim tamo gdje
mi se moda i PR ukr{taju. Posljednjih godina
sti~em iskustva rade}i kao PR i osje}am veliku
ljubav i izazov u tom poslu.
klju~ili smo da je potrebno puno vi{e od devet
dana da se sve vidi i obi|e.
Tokom ovog putovanja uspjeli su spojiti ugodno
s korisnim, ali ka`u da im, ina~e, ne pada te{ko prona}i zajedni~ko vrijeme i uskladiti obaveze.
- Ema i ja funkcioniramo kao dva najbolja
prijatelja. Mi smo tim koji tako „fercera“ ve}
dugo vremena, pa nemamo takvih problema.
Sportsko-gra|evinskim rje~nikom, reklo bi se da
smo jaki kao beton. Osim toga, Ema je i integralni ~lan EFC benda, zadu`ena je za booking,
PR i, naravno, stajling benda. Tako da je, sve i
da ho}u, ne mogu otjerati s na{ih putovanja i
koncerata - na{alio se Emir.
Fizi~ka privla~nost me|u njima nije bila presudna da frontmen „Smrznutih kamila“ ove godine zaprosi biv{u Miss turizma BiH.
- Mnogo je toga na i u Emi {to me je privuklo. Njen prelijep izgled, koji mogu vidjeti i drugi, ne trebam posebno nagla{avati. A Eminu
unutra{nju ljepotu, kojom me je najvi{e privukla,
ostavit }u samo za sebe. Jo{ nemamo konkretnih
planova za vjen~anje, pa kad bude -saznat }e se.
» Jaki smo
kao beton
Peta brzina
Emi je najva`nije da na dan vjen~anja uz njih
budu najbli`i prijatelji i, naravno, da ima dobru
haljinu. Tako|er, priznaje kako je jo{ u tinejd`erskim danima znala da je Emir mu{karac
njenog `ivota.
» Gostovanje na TRT-u s
guvernerom Antalije
» Nakon Antalije,
zimovanje
provode na Floridi
- Tada sam bila prava hippy tinejd`erka i veliki fan grupe „Emir&Frozen Camels“. Ne{to
kasnije sam ga i upoznala, nakon moje pobjede
na izboru za Miss turizma BiH, 2005. godine.
Od tada traje na{a ljubav...
Emir nastoji svakodnevno budu}oj supruzi
poklanjati pa`nju. Mada, nema ni{ta protiv da
za neke specijalne dane, kao {to su Valentinovo
ili 8.mart, pa`nju i ljubav prema voljenoj osobi,
kako ka`e, ubaci u dodatnu, petu brzinu.
Gostovanje „Smrznutih kamila“ na Turskoj
televiziji za Emira nije bilo ne{to novo, jer je jo{
s ameri~kom postavom benda navikao na ve}u
pa`nju stranih, nego doma}ih medija.
- Poku{avam ne razmi{ljati o tome. Istina je
da je talent i kvalitet EFC benda, otpo~etka
na{eg pojavljivanja, nekako vi{e prepoznat i
„poguran“ od stranih medija. Razlog tome je,
vjerovatno, {to je EFC grupa i nastala van granica na{e zemlje, odnosno u Americi, ~iji je diskograf slovenski „Dallas Records“, a sjedi{te je bilo
dugo u Zagrebu.
Danas, kada je njegov bend postao potpuno
bosanskohercegova~ki, mi{ljenja je kako bi
mo`da trebalo malo vi{e lobirati, tr~ati, moliti...
- Me|utim, to mi se ba{ i ne radi. No, do}i
}e to jednom sve na svoje. Kvalitet }e se morati
nametnuti, jer smo premali da se odri~emo svog
kvaliteta - isti~e Bukovica.
Ni u jednom momentu nije pomislio da s doma}om postavom grupe ne mo`e dosti}i isti
uspjeh kao s ameri~kim muzi~arima. Upravo ga
je to ~vrsto uvjerenje u uspjeh na{e verzije
„Emir&Frozen Camelsa“ opet vratilo `ivotu u
Sarajevu.
- Time sam `elio zatvoriti jedan `ivotnomuzi~ki put, koji je i krenuo iz BiH. Pjesni~ki govore}i, nakon {to je karavan
„smrznutih kamila“ obi{ao pustinje Amerike,
[panije, Slovenije i Hrvatske, vratio se u svoju oazu u BiH. Dodu{e, jo{ nisam snimio
album s novom bh. postavom benda, ali }e se
u budu}nosti to svakako desiti - poru~io je
Bukovica svojim fanovima. †
azra 2011./65
AZRAOtrgnuto od zaborava
Va{ar u Pura~i}u
Promocija knjige
pred hiljadama ljudi
Pretpostavlja se da je prvi va{ar u Pura~i}u
otvorio Husein-kapetan Grada{~evi}. Za tri dana
kroz va{ari{te je pro{lo blizu tri stotine hiljada ljudi,
{to je jedinstvena prilika za zaradu, provod,
a{ikovanje, ali i promociju pjesme o va{aru.
\elentano odu{evio pjesmom i dobro
zaradio. Ismet i Mirsada Kari} mahsuz su stigli iz
Be~a, Ivo i [imo za samo jedan dan prodali {est
tambura, a Asim Begi} tonu halve
Tekst i foto: Hasan ^ALI]
66/azra 2011.
B
io je i pro{ao jo{ jedan od najve}ih i najpoznatijih - 150. va{ar
u Pura~i}u kraj Lukavca, najpoznatiji i najve}i u na{oj zemlji.
Blizu tri stotine hiljada ljudi iz
cijele BiH i inozemstva, stiglo je
u ovaj simpati~ni bosanskohercegova~ki gradi}, koji se prvi put spominje 1249.
godine, a osnovao ga je vojvoda Pur~a, pa se u
Pura~i}u svake godine organizira i kulturna manifestacija „Dani Pur~e“.
Prilika za zaradu
Jedni su na va{ar do{li da pone{to prodaju,
drugi da kupe poklone sebi i drugome, tre}i,
opet, do{li praznih d`epova, pa samo kibicuju i
miri{u vrelo pe~enje sa stotina ra`njeva. Muzike,
narodne i izvorne, nije manjkalo, iz velikih i
sna`nih zvu~nika izlazili su deseci hiljada decibe-
» \elentanova ta~ka
“
Namjera nam je da
~itateljima prenesemo dio ovog
folklora, na{e tradicije, koja je
ustuknula pred najezdom
sumnjive zapadnja~ke kulturne
ponude. Ovdje se, ipak,
uspijeva odr`ati godinama
la, a svako se trudio da bude ja~i od konkurencije. Na kraju va{ara svi su zadovoljni: kasa mjesne
zajednice Pura~i}, kao organizatora va{ara, bit }e
punija kada se odbiju svi tro{kovi za 50-ak hiljada
konvertibilnih maraka i ove pare }e se usmjeriti, kako ka`e predsjednik MZ Admir Turki}, za rad
udru`enja, prije svih NK „Mladost“, koja se ove godine domogla Druge lige, ali i u druge korisne svrhe.
Reporter „Azre“ u Pura~i}u je do~ekan kao i
ostali musafiri: toplo, ljudski, kako su i nau~ili
Pura~i}ani. Namjera nam je da ~itateljima prenesemo dio ovog folklora, na{e tradicije, koja je
ustuknula pred najezdom sumnjive zapadnja~ke
kulturne ponude. Ovdje se, ipak, uspijeva
odr`ati godinama.
S parkiranjem, kako smo o~ekivali, nije bilo
te{ko}a, jer su Pura~i}ani svoje avlije, ba{te i njive pretvorili u parkinge za samo jednu marku. Da nije bilo tako, va{ar bi u Pura~i}u postao problem. Vlasnici
parkinga se obu~ili, navukli markere, u ruke uzeli
pi{taljke, svako ogradio svoj teren, pa i dvojica mali{ana koji su bili strogi, kao prava policija.
Na ulazu, prvo pa ne{to lijepo. Poznati pura~i}ki ugostitelj „Pupo“ sagradio etno-naselje, pa
pe~e janje}e pe~enje i mami posjetioce. Osim njega, tu su i Gra~anlije i mnogi drugi i za tri dana
ispekli su stotine janjadi. Kilogram 25 KM, a ni`e
ni makac! Kre}emo kroz glavnu ulicu centimetar
po centimetar, druga~ije ne ide, jer ni igla nema
gdje pasti, a opet niko nikome ne smeta.
Dolazimo do {ereta koji prodaje suknje po
pet KM i glasno vi~e: p
» Na promociji i prodaji pozavidjeli bi
joj i poznatiji pisci: Mevlida Iljazagi}
- Kod mene mo`e i na veresiju samo dok pare ne
izvadite, a ko ukrade suknju, ne}u mu je upakovati.
Odu{evio \elentano
Do {ereta mali Rom se popeo na visoku stolicu, da ga narod vidi, obukao novo va{arsko odijelo, samo mu fali kravata, do nogu stavio kutiju
u koju posjetioci ubacuju novac kao nagradu {to
im dje~a~i} pjeva kao slavuj, onu meraklijsku:
„Ostali smo sami, harmoniko moja“. Pitamo ga
za ime, on odva`no ka`e - \elentano! To mu je,
valjda, umjetni~ko ime. Kad mogu Tifa, Leo,
Donna, Taj~i, mo`e i \elentano! Pokazuje nam
prstom da i mi ubacimo marku, da se ne pravimo
ludi, {to sa zadovoljstvom i ~inimo.
Onda nam se pridru`uje ovda{nji pedantni
hroni~ar, prof. Mihad Saki} i po~inje pri~u o
va{aru.
- Milenko Filipovi} u knjizi „Balkanski va{ari
i sajmovi“ spominje i pura~i}ki va{ar 1861.godine, a narod prepri~ava da je 1824. godine gost
va{ara u Pura~i~u bio Husein-kapetan Grada{~evi}. Ovaj va{ar fotografijama su zabilje`ili i
Dragi{a Trifkovi} iz Tuzle i stari u~itelj Stanoje
Bojovi}. Do rata u BiH, va{ar je organiziralo JKP
„Rad“ iz Lukavca, a sav prihod i{ao je u ovu
op}inu, pa su se Pura~i}ani dosjetili da nakon rata
sami organiziraju va{ar i raspola`u prikupljenim
sredstvima. Pura~i~ je i ovog, 150-og va{ara u svoje domove primio hiljade musafira. S va{ara se
obavezno ku}i ponese bijele ili tahan halve. Pri~a
se da je ovda{nji poslasti~ar Asim Begi} prvog dana va{ara prodao tonu halve, a za njim ne zaostaju
ni majstori iz Gra~anice, Kamari}i. Ko nije kupio
halvu, kao da na va{aru nije ni bio.
Bilo kako bilo, va{ar je odr`an u Pura~i}u, a
na njegovom otvaranju ovda{nja pjesnikinja Mevlida Iljazagi} promovirala je „Pura~i}ku pjesmu“, u kojoj, izme|u ostalog, pi{e: „Kada je
va{ar-tradicija stara, na hiljade du{a u Pura~i} se
slilo, grmi pjesma za svakog pone{to, tu se na|e
da bi lijepo bilo“.
I, doista, na va{aru u Pura~i}u tri dana i gotovo tri no}i je grmjelo i lijepo bilo. Jedna grupa
„izvornjaka“ pjeva i zabavlja goste otprilike ovako: „Ima para u lole, barabe, kad nestane, ima u
mog babe“, pa se uhvatilo kolo, da se na zemlju ne
» Poklon za Safeta Su{i}a
i reprezentativce
» Porodica Kari} stigla je
iz Be~a, a do~ekao ih je
hroni~ar Midhat Saki}
staje, a po~esto se podvrisne. Do kola se smjestila
grupa Viso~ana, koji su svojim pr{utom „pokorili“
va{ar. [i{ko, Si}a, Nera i Admir su za selektora na{e
nogometne reprezentacije, Safeta Su{i}a, pripremili
(i prodati je ne}e) ov~iju stelju, a istu koli~inu koju
smo vidjeli na stolu, pa i vi{e od toga, poklonit }e
„zmajevima“ kada pobijede Portugal.
U velikoj gu`vi susre}emo i ovda{njeg jereja
Slavka Panteli}a, pa Zehrudina Huski}a iz Zenice, koji prodaje „tisovo drvo“, koje, kako on
ka`e, ~ovjek treba imati u d`epu, nov~aniku,
ku}i, {tali, jer je ono drvo `ivota. Na koncu, dolazimo do zabavnih igara, srca va{arskog. Pjevaju
Refkini ahbabi, okre}u se ljulje i ringi{pili, na
kojima se voze lijepe ru`ne, vesele i tu`ne, a iz
zvu~nika odjekuje: „Kre}emo, polije}emo,
ne}emo da slije}emo“! †
azra 2011./67
AZRAS povodom
Hedina TAHIROVI]-SIJER^I]
“
Ljubav zaista donosi
~uda, u kojoj, tako|er, nisam
`eljela biti diskriminirana kao
`ena. Jednostavno sam sebi
postavila cilj da ne budem
„obi~na cigan~ura“, kako su me
nazivali, ve} diplomirani novinar,
pored ~ega sam zavr{ila i Vi{u
pedago{ku {kolu
Nikada nisam
krila romsko
porijeklo
68/azra 2011.
Koordinator za romske projekte pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH,
u budu}nosti se nada dr`avnoj funkciji. O tome, ali i o uspje{nom radu na
polju knji`evnosti pri~ala je za na{ magazin, osvr}u}i se na predrasude
i budu}nost Roma u na{oj zemlji
Pi{e: Senka TRGOV^EVI] Foto: Samir JORDAMOVI]
N
a ovogodi{njem Sajmu knjiga i u~ila u Skenderiji izlo`ila
je tri publikacije: Engleskogurbetski rje~nik, autobiografsku novelu „Rom k’o grom“ na engleskom jeziku i
ilustriranu dje~iju pri~u
„Riba“. Ljubav prema pisanju javila joj se tokom
izbjegli{tva u Njema~koj, gdje se Hedina Tahirovi} zbog akcenta nije mogla zaposliti u novinarskoj struci.
- Iako sam tada dobro poznavala njema~ki,
akcent nije bio dovoljno dobar da dobijem posao. Tako sam, `ive}i s djecom godinu i po u
izbjegli~kom kontejneru, po~ela pisati poeziju.
Prvu pjesmu „Dozivanje o~eve du{e“ posvetila
sam ocu, za kojeg sam bila posebno vezana. Kroz tu ~e`nju u izbjegli{tvu jo{ vi{e smo osje}ali
telepatiju, jer nismo imali nikakve informacije
jedno o drugom - pri~a Hedina.
Odrasla je na Gorici, gdje su ~lanovi porodice
Tahirovi} starosjedioci.
- Mi smo domicilni Romi BiH. U na{im familijama mu{karci su uvijek radili, a djeca su se
{kolovala, ali i udavala iz ljubavi. Dakle, to nisu
bile porodice, kako ih mnogi karakteri{u na
osnovu raznih predrasuda, iz kojih se Romkinje
rano udaju ili se prodaju. Takvo stanje uslijedilo
je dolaskom Roma s Kosova i Makedonije, koji
su ugovarali brakove k}eri, daju}i miraz za
tro{kove svadbe. To je, tako|er, pogre{no protuma~eno da su se s tim novcem Romkinje prodavale - isti~e Hedina neinformiranost o romskoj
kulturi i obi~ajima.
- @ao mi je {to smo pod stalnom lupom
ve}inskog stanovni{tva, koje vidi samo lo{e stvari
o romskom narodu, a ne vidi ono {to je dobro.
Zato bih voljela kad bi na{i novinari uzeli tu lupu i okrenuli se prema ostalim gra|anima, pa da
vidimo kako se kod ve}inskog stanovni{tva cure
udaju, kako bje`e od ku}e, kako im roditelji
ugovaraju brakove... Sigurno bi se mogle vidjeti
divne komparacije.
Diplomirala je `urnalistiku 1985. na Fakutetu politi~kih nauka, kada je po~ela njena borba
za emancipaciju romske nacionalne manjine. Ne
samo da je uspjela pomaknuti stereotipe o romskom narodu, ve} je istovremeno usavr{avala
obrazovanje.
- Novinarsku karijeru po~ela sam na Radiju
Sarajevo, kada je pokojni novinar Radmilo Bato
Zurovac, u okviru dr`avnog projekta za pokretanje emisija na romskom jeziku, tra`io `urnalistu.
Informiraju}i se kod drugih Roma, do{ao je na
Goricu i od mog oca tra`io dopu{tenje da me
upozna i ponudio mi posao. S odu{evljenjem
sam prihvatila taj izazov i po~ela ure|ivati emisiju „Dobar dan, Romi“. Ne{to kasnije posljednji
urednik programa na tada{njoj „Sa3“, Haris Kulenovi}, pokrenuo je i televizijsku emisiju o Ro-
» Govori njema~ki, engleski,
romski i bosanski jezik
mima. Od srca mu se zahvaljujem za to, jer su
Romi tek s izlaskom na televiziju poprimili vi{e
publike i ve}i identitet u BiH.
Od tada je po~eo i Hedinin anga`man pri
Internacionalnoj romskoj uniji, zastupaju}i prava i interese na{ih Roma. Zahvaljuju}i u~e{}ima
na mnogim konferencijama i skupovima, stekla
je prepoznatljiv status u stranim zemljama.
- Zaista me ljudi {irom svijeta poznaju, jer nikada nisam krila nacionalnu pripadnost, svoje
romsko porijeklo. Uprkos dana{njoj situaciji u
dr`avi, veoma sam ponosna na rodnu zemlju, pa
uvijek nagla{avam da sam bosanskohercegova~ka
Romkinja i to }u ostati do kraja `ivota.
Povodom „Dekade uklju~enja Roma 2005.2015.“ dodijeljena su sredstva za primjenu akcionih planova u oblastima zapo{ljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene za{tite.
- Posljednji podatak je da je romskoj populaciji napravljeno ili rekontruisano 220 ku}a.
Me|utim, ne bih `eljela da to podstakne diskriminaciju ve}inskog stanovni{tva prema Romima, da kojim slu~ajem ne ispadne kako se samo
o Romima brine u na{oj zemlji. Znam da nisu samo oni siroma{ni, ali su definitivno najsiroma{niji narod - ka`e Hedina, nadaju}i se da }e uskoro,
azra 2011./69
»
Razvoj romskog
jezika
Predstavljanjem knjige „Kako je Bog stvorio Rome“ na 21. me|unarodnom sajmu knjiga i u~ila u Sarajevu, osvojila je nagradu za najbolju promociju. Pro{le godine dobila je nagradu za najbolje knji`evno stvarala{tvo, s
knjigom poezije „A{un, ha}ar dukh“ (Slu{aj,
osje}aj bol), kao i drugu me|unarodnu nagradu za poeziju „The golden pen of Papusza“ u
poljskom gradu Tarnówu. Pozitivne kritike
uslijedile su i nakon objavljivanja prvog Romskog i Englesko-gurbetskog rje~nika.
- Istina je da su ovi rje~nici imali dobar
odjek, ~ak i u inozemstvu. S obzirom na to da
nemamo fakultativnu nastavu na romskom jeziku, rje~nici nisu uvedeni u {kole. U tom pravcu
}e i}i moje naredno zalaganje, kako bi {to prije
romska djeca dobila prostor za dopunsku nastavu u {kolama. Nadam se da }u nai}i na dobru
volju ljudi iz nadle`nog ministarstva obrazovanja, kao i iz izdava~kih ku}a, koji }e uvrstiti
rje~nike, gramatike i ostalu literaturu na romskom jeziku u nastavni plan i program - ka`e
Hedina, koja je nakon izbjegli{tva u Njema~koj, u Torontu radila kao u~iteljica u
„District School Board“ i postala urednica prvih romskih novina u Kanadi - „Romano Lil“.
jedina Romkinja, obavljati dr`avne poslove.
» kaoTrenutno
ima status zaposlenice po projektu
na 12 mjeseci, s ugovorom na odre|eno vrijeme
70/azra 2011.
» Novi roman
„Rom k’o grom“
pri CARE Internationalu.
- Ova organizacija je dobila projekt za ja~anje
uklju~ivanja Roma u dr`avne institucije. Tako
sam postala koordinatorica za Rome u BiH, pri
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice. To ne
podrazmijeva da sam na dr`avnoj funkciji, jer
ovo „pri“ zna~i da imam samo radni prostor u
Ministarstvu. Uprkos tome, zadovoljna sam tim
poslom, koji radim s divnim i pametnim ljudima. Jedna od njih je Saliha \uderija, kojoj sam
zahvalna na javnosti rada, {irenju mojih vidika i
davanju mogu}nosti da sama odlu~ujem i time
razvijam svoje sposobnosti. Zbog toga ni u ~emu
nisam uskra}ena u odnosu na druge, izuzev za to
slu`beno radno mjesto u Ministarstvu, ali se nadam da }e i to uskoro rije{iti.
Na tre}oj godini studija udala se za Rizaha
Sijer~i}a, s kojim ima dva sina.
- U`ivam ve} 31 godinu u bra~noj zajednici, u
kojoj su mi, naravno, najve}i ponos moji sinovi.
Tridesetogodi{nji Edis je menad`er u
„Philipsovoj“ firmi u Stuttgartu, a devet godina
mla|i Zerin je elektromehani~ar u „Opelu“ - veli
Hedina, priznaju}i da je iz inata zavr{ila fakultet.
- Ljubav zaista donosi ~uda, u kojoj, tako|er,
nisam `eljela biti diskriminara kao `ena. Jednostavno sam sebi postavila cilj da ne budem
„obi~na cigan~ura“, kako su me nazivali, ve} diplomirani novinar, pored ~ega sam zavr{ila i
Vi{u pedago{ku {kolu.
Tu se ne zavr{avaju Hedinine ambicije, jer je
ve} upisala postdiplomski studij, sa `eljom da
doktorira knji`evnost, te predaje na univerzitetu
romski jezik i kulturu. †
AZRAVje~nici
Albert EINSTEIN
Od lijen~ine
Ono {to je kod Einsteina
stvaralo druga~ije osobine
(pripisani su mu autizam,
ADHD, disleksija),
bilo je ni{ta drugo nego
njegova nadarenost:
izrazito znati`eljan,
ma{tovit, bistar, emotivan i
najbitnije od svega zdrav i normalan um
Pripremila: Elvedina [email protected]]
72/azra 2011.
do genijalnog nau~nika
S
vaki pisani trag, koji je iza sebe ostavio nau~nik Albert Einstein, danas
se prodaje na aukcijama, poput svih
drugih dragocjenosti. Posljednje u
nizu je pismo koje je 1939. godine
napisao biznismenu Hymanu Zinnu
u New York, u kojem upozorava na
nacisti~ku prijetnju Jevrejima. Bilo je u
odli~nom stanju, kao i originalna koverta u kojoj je sve ove godine ~uvano, kazali su predstavnici aukcijske ku}e „Nate D. Sanders“ u Los
Angelesu. Dostiglo je cijenu od 14.000 dolara,
iako je po~etna bila upola manja.
Iako je smatran jednim od najve}ih umova
~ovje~anstva, Einstein je progovorio tek oko svoje ~etvrte godine. ^ak je i ku}na pomo}nica Einsteinovih tvrdila kako je „mladi Albert retardiran“. Bio je neprimjetan i lo{ u~enik, a za vrijeme
studija nije volio niti je uvijek poha|ao nastavu.
Prava lijen~ina
Za ostale profesore on je bio „prava lijen~ina“. Bio je, kao i u ostatku svog `ivota,
~esto nepa`ljiv, zbunjen, neorganiziran i sanjarski tip. U obrazovnom sistemu, gdje su drugi
odre|ivali tempo i sadr`aj gradiva, on je po~eo
uvi|ati kako ono {to se od njega tra`i, nije ono
{to on ima da pru`i.
- Primijetio sam da se zadovoljavam tim da
budem osrednji student. Dobar student mora
posjedovati lako}u shvatanja, dobru volju da sve
svoje snage usmjeri na predavanje, urednost, da
sva predavanja pismeno obradi i potom savjesno
Najpoznatije izreke
- Teorija je kad se sve zna, a ni{ta ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a niko ne zna za{to.
- Onaj ko nikad nije pogrije{io, nikad nije
poku{ao napraviti ne{to novo.
- Intuitivni um je sveti dar, a racionalni
um je vjerni sluga. Stvorili smo dru{tvo koje
cijeni slugu, a zaboravilo je dar.
- @ivotna tragedija je u tome {to ~ovjek
umire iznutra dok je jo{ `iv.
- Zna~ajni problemi s kojima smo suo~eni,
ne mogu se rije{iti istom razinom razmi{ljanja
na kojoj smo bili kad smo ih stvorili.
- Ne znam koje }e se oru`je razviti u
tre}em svjetskom ratu, ali sam siguran da }e
se u ~etvrtom ratovati pra}kama i kamenjem.
- Obrazovanje, to je ono {to ostane nakon
{to osoba zaboravi sve {to je nau~ila u {koli.
- Puno je te`e razbiti predrasudu nego
atom.
- Ima vi{e savr{enstva u obi~noj kapljici
vode, nego u svim strojevima, koje su izmislili
ljudi.
Zanimljivosti
- Niko ne zna koje su Einsteinove posljednje rije~i, jer ih je izgovorio na njema~kom
jeziku, a njegova bolni~arka nije razumjela
njema~ki.
- Kada je bio mlad, primijetio je da njegov
no`ni palac stalno pravi rupu u ~arapama, pa ih
je od tada prestao nositi. Osim toga, on je
odbijao da se obla~i prigodno za bilo koga,
uklju~uju}i i va`ne {efove dr`ava.
- Einstein je, zapravo, imao lo{u memoriju.
^esto je zaboravljao ro|endane supruge i djece.
Tako|er, nije bilo neuobi~ajeno vidjeti Einsteina kako luta podru~jem Princetona u popodnevnim satima, jer se nije mogao sjetiti gdje `ivi.
proradi. Sa `aljenjem sam konstatirao da te osobine meni nedostaju - govorio je Einstein.
Studij, koji je smatrao „mu~nom du`nosti“,
uspio je zavr{iti zahvaljuju}i prijatelju od kojeg
je prepisivao zabilje{ke s ~asova. Za to isto vrijeme pokazivao je strahovitu volju i interese u
onom {to ga je zanimalo.
Na Einsteinovu osobnost bitno su utjecale
osobine lutaju}eg uma, emotivnog `ara i pojmovnog razmi{ljanja. Vrlo izra`eno emotivno stanje
~inilo je mladog Einsteina strastvenim i davalo
mu je dubok do`ivljaj svijeta kroz koji je dobivao osje}aj ~u|enja i misti~nosti. Sna`ni osje}aji
odra`avali su se na njegove misli i na njegovu
svijest, ~ime bi postajao gotovo opsesivan.
To bi ga ~inilo umjetnikom u svom podru~ju. Pojmovno razmi{ljanje u kombinaciji sa
sanjarenjem, omogu}ivalo bi mu da vizualizira
fizikalni svijet na neuobi~ajeni na~in {to mu je
omogu}avalo brzi i druga~iji pogled na ono o
~emu bi razmi{ljao.
- Nikad do otkri}a nisam do{ao isklju~ivao
racionalnim razmi{ljanjem. Dar fantazije mi je
puno vi{e zna~io nego moj talent ili upijanje pozitivnog znanja.
» Najstarija fotografija Alberta Einsteina potje~e iz 1882.
godine, kada je bio trogodi{njak
Zdrav um
Ono {to je kod Einsteina stvaralo druga~ije osobine (pripisani su mu autizam,
ADHD, disleksija), bilo je ni{ta drugo nego
njegova nadarenost - izrazito znati`eljan,
ma{tovit, bistar, emotivan i najbitnije od
svega - zdrav i normalan um. Takav na~in
do`ivljavanja svijeta pa i reagiranja na njega,
~inilo je Einsteina Einsteinom, kome su osobine zaigranog djeteta, a ne odraslog ~ovjeka, omogu}ile da istra`uje, do`ivljava i na
kraju shvati na{u realnost. Djelom je i potvrdio svoju izjavu:
- Ma{ta je puno va`nija od znanja. Znanje je
ograni~eno. Ma{ta okru`uje svijet. Doista je pravo ~udo da ljudska znati`elja pre`ivi osnovno
{kolsko obrazovanje; jer ono {to takva osjetljiva
» Govorio je da je bio
»
tek osrednji student
azra 2011./73
Odrekao se
dr`avljanstva
Svjetsku slavu stekao je 1919. godine, kada
postaje popularna njegova teorija relativnosti,
ina~e objavljena 14 godina ranije. Godine
1921. dobija Nobelovu nagradu za fiziku.
Me|utim, u Njema~koj su nacisti ismijavali
njegovu teoriju relativnosti, samo zbog toga
{to je bio @idov. Netrpeljivost prema Einsteinu dosegla je vrhunac 1933. godine, kada nacisti dolaze na vlast i oduzimaju slavnom
nau~niku sve titule i imovinu. Nakon toga on
se odri~e njema~kog dr`avljanstva i seli u
SAD, gdje je nastavio raditi kao profesor na
Univerzitetu u Princetonu.
treba vi{e od i~ega, osim stimulacije, jeste
» biljka
sloboda.
Albert Einstein je kao takav postao tema brojnih romana, filmova i drama. Tako|er je kori{ten kao model za oslikavanje ekscentri~nog
nau~nika u raznim romanima i to najvi{e zbog
njegove urnebesne frizure kojom je samo vi{e
pove}avao dojam ludog nau~nika.
Njegova dostignu}a su ogromna i ima ih zaista
puno. Mo`emo po~eti od toga da je formulirao
posebnu i op}u teoriju relativnosti, doprinio je napretku kvantne teorije i statisti~ke mehanike.
- Za{to sam ba{ ja stvorio teoriju relativnosti?
^ini mi se da je razlog sljede}i: normalno odrastao ~ovjek uop}e ne razmi{lja o problemu prostora i vremena. Prema njegovom mi{ljenju, on
je s tim pitanjima ra{~istio jo{ u djetinjstvu. Ja
sam se, me|utim, razvijao tako sporo da su
prostor i vrijeme zaokupljali moje misli kad sam
ve} bio odrastao - prokomentirao je jedno od
svojih najve}ih dostignu}a.
Dva braka
Einstein je volio `ensko dru{tvo gotovo jednako kao fiziku. U brak je stupio dva puta. U
» Na Einsteinov 72. ro|endan
fotograf Arthur Sasse poku{avao
ga je nagovoriti da se nasmije{i u
kameru. Po{to je to ve} u~inio
mnogo puta tog dana, Einstein je
umjesto osmijeha isplazio jezik
74/azra 2011.
» Matemati~ark
Einstein, bila je a iz Novog Sada, Mileva Mari}
prva supruga sla
vnog nau~nika
» Kraj `ivota do~ekao
je na Princetonu
» S drugom suprugom Elsom
bio je u braku 17 godina
Milevu Mari}, matemati~arku s kojom je studirao na Tehnolo{kom institutu, zaljubio se 1898.
godine, a vjen~ali su se pet godina kasnije. Imali
su troje djece, dva sina i k}er Lieserl. Sinovi Hans Albert i Eduard bili su bliski s ocem, dok se
Einstein i Mileva nisu razveli 1914. godine.
Eduard je najve}i dio `ivota imao zdravstvene
probleme i `ivio je s majkom u Zürichu, do njene smrti 1948. godine.
Svoju drugu `enu Elsu Löwenthal (koja mu
je bila i sestri~na) sreo je tokom kratke posjete
Berlinu 1912. godine. Kada se Einstein pet godina kasnije te{ko razbolio, Elsa se o njemu
» U posljednjem desetlje}u `ivota
Einstein se istakao kao borac za mir
» Za radove na polju kvantne
teorije dodijeljena mu je 1921.
godine Nobelova nagrada
pa`ljivo brinula do oporavka, a njena predanost
ga je dirnula. Svoju vezu okrunili su brakom
1919. godine. To je i Elsi bio drugi brak, te je
Einstein njene dvije k}eri, Ilse i Margot, prigrlio
kao svoje. U braku su bili 17 godina.
Einstenova pisma, koketna i ~esto tajna,
svjedo~e o brojnim vezama s drugim `enama
kroz cijeli njegov `ivot. Elsa je umrla 1936. u
Princetonu, nekon ~ega se Einstenova sestra
Maja doselila i tu `ivjela do svoje smrti 1951.
godine.
U posljednjem desetlje}u `ivota Einstein se
istakao kao borac za mir. Aktivan je bio u politici, govorio je i pisao o potrebi za me|unarodnom saradnjom i eliminacijom nuklearnog
oru`ja. Podupirao je cioniste (prista{e pokreta za
renesansu `idovskog identiteta u dijaspori, te za
povratak @idova u njihovu domovinu na Srednjem istoku i osnivanju `idovske dr`ave), ali je
odbio velikodu{nu ponudu vo|a dr`ave Izrael da
postane prvi predsjednik, kazav{i da je „politika
za trenutak, a nauka je za vje~nost“. Izja{njavao
se i protiv rasizma, a podr`avao je socijalizam.
Zanimljivim stavovima ~esto je izazivao buru
kako na politi~koj, tako i na dru{tvenoj ameri~koj sceni. Preminuo je 18. aprila 1955. u Princetonu (New Jersey). †
» Einsteinovo pismo, koje je
prodato za 14.000 dolara
azra 2011./75
AZRAMetro
» Na kraju
je, ipak,
uputila
osmijeh
fotografima
Novi film Gwyneth Paltrow ovih dana snima novi film
naziva „Thanks for sharing“, u
New Yorku. S njom u ekipi su
pjeva~ica Pink i Mark Ruffalo.
Dok su njene kolege djelovale
raspolo`eno i spremne za zajedni~ku saradnju, Gwyneth se
nije doimala entuzijasti~no.
» Nezadovoljna
Gwyneth Paltrow
Novi koncerti Britney
» Egzoti~ni
ples
76/azra 2011.
Spears
odr`ala je
veliki koncert u Malmoe areni
u [vedskoj,
pru`iv{i
svojim fanovima nezaboravan
provod.
Nekada{nja
pop zvijezda je publiku
odu{evila
ne samo
pjesmom,
nego i plesom. Pjeva~ica se tokom nastupa vi{e puta
presvla~ila,
a svaka je
kombinacija bila poprili~no razgoli}ena.
» Jo{ jedan koncert u nizu
za posrnulu pop divu
» Divno raspolo`enje
ameri~ke manekenke
» Za{titni~ki
stav majke
Ponosna mama Jennifer Conelly u`iva sa svojom bebicom u popodnevnoj {etnji. Glumici je
ovo tre}e dijete. Ka`e da joj je uloga majke promijenila `ivot i da je nau~ila biti odgovornija.
Sve~ano otvorenje Holly Madison
» Sve~ano
rezanje vrpce
otvorila je petodnevni Nevada Wild
Fest u Nevadi, koji
se odr`ava ve} drugu godinu zaredom.
Prikupljena sredstva
namijenjena su Lili
Clair fondaciji, koja
daje podr{ku djeci s
posebnim potrebama. Holly Madison, portparolka
ove fondacije u Nevadi, daje svoj doprinos za obezbje|enje lijekova i
drugih potreba
oboljeloj djeci.
» Holly Madison
» Jennifer
Connelly
azra 2011./77
AZRAMetro
Zahvalna za podr{ku Elisabetta Canalis, biv{a
djevojka Georga Clooneya, nije se ~inila nimalo
razo~aranom nakon {to je eliminirana iz showa
„Ples sa zvijezdama“. Iako je `iri bio na strani nje i
njenog partnera Vala Chmerkovskija, publika im
nije bila naklonjena. Ipak, zadovoljna je ~injenicom da je u~estvovala u ovom showu i zahvalna
svima koji su joj pru`ili podr{ku.
» Va`no je
u~estvovati
» Ljubav ipak ja~a
od udaljenosti
78/azra 2011.
» Blistavi osmijeh
Kreacije za trudnice Pjeva~ica i dizajnerica
Beyonce, koja ~eka prvo dijete, po~ela je da kreira odje}u za `ene koje `ele izgledati lijepo i privla~no dok su u drugom stanju. Posljednjih dana svu pa`nju posvetila je novim kreacijama.
Ponosna mama bebu o~ekuje u februaru i veoma je uzbu|ena zbog toga.
Utrka s godinama Talentirana glumica i producentica, Goldie Hawn, poku{ava vje`bom
ukloniti trag godina sa svoga tijela. Ipak, nabori
na ko`i jasno su
uo~ljiivi. Zbog
toga se ova 66godi{njakinja
trudi da odr`i
kondiciju i
sa~uva ljepotu.
» Vo`nja
biciklom za
bolju kondiciju
» Dugo o~ekivana
trudno}a
Ponovo zajedno
Rachel Bilson i Hayden Christensen
su, sude}i prema fotografijama, izmirili
me|usobne nesuglasice. U vezi su dugo,
a zaru~ili su se jo{
prije tri godine.
Ipak, nakon zaruka
su po~eli problemi i
prekidi. Najve}i problem predstavlja
im daljina, jer, iako
je Hayden ~esto u
Los Angelesu zbog
posla, `ivi u Kanadi.
Nakon pomirenja
nastoje {to vi{e vremena provesti jedno
kraj drugog, pa su
pi}e odlu~ili popiti
u autu.
azra 2011./79
AZRA19. Herbafast Fashion Selection
» Kreacije od
Mladen Mitri}
krzna i ko`e
» Glumica
Ivana Mihi}
U ko`i od glave do pete
U organizaciji modne agencije „Select“, revijom Irene Grahovac u „Pozori{tu na Terazijama“ u Beogradu je pro{le sedmice otvoren 19.
Herbafast Fashion Selection. Poznata dizajnerka
modela od krzna i ko`e odu{evila je publiku revijom u kojoj je o`ivljen zimski duh beogradskih
parkova iz ‘70-ih godina pro{log vijeka.
- Modeli su izra|eni od janje}eg krzna i prirodne ko`e s detaljima od rakuna. Pantalone
su od stre~ ko`e, a kao efektan detalj izdvojila
bih {e{ir. Posebno bih naglasila raznolikost
boja, {to je apsolutni trend u svijetu ove sezo-
ne - izjavila je Irena Grahovac nakon revije.
U prepunom pozori{tu u kojem mjesta nije
bilo ni za stajanje, iz prvih redova reviju su ovacijama pozdravile pjeva~ice Goca Tr`an i Leontina, glumice Katarina Radivojevi}, Milica
Mil{a i Ivana Mihi}, kreatorke Verica Rako~evi}
i Suzana Peri} i Isidora Bjelica. Kao {to je i
„obi~aj“ na modnim doga|ajima u Beogradu,
posebnu pa`nju svojim stajlingom privukao je
kontroverzni novosadski kreator Farineli, koji se
na reviji pojavio sa slikarkom Zoricom [ujicom
i violinistkinjom Tatjanom Oluji}. †
» Isidora Bjelica
s prijateljicom
» Glumica Katarina
Radivojevi}
uvijek privu~e
medijsku pa`nju
» Cvije}e i poklon
za kreatorku
80/azra 2011.
» Leontina i kreatorka
Verica Rako~evi}
» Goca Tr`an: Nikad
bolja
AZRARazonoda
SPECIJALNO,
STRU^NO
RAZMATRANJE
(LAT.)
MO]AN, SILAN
(LAT.)
VRSTA
FRANCUSKE
[email protected]
[email protected] TATA
SO SILICIJEVE
KISELINE
ENGLESKI
[AHIST,
[email protected]
VELIKO EPSKO
DJELO
FIDEL KASTRO
RIJE^ BEZ
NAGLASKA
(GR^.)
RIBAR, RIBI^
MORAL,
KARAKTER
(GR^.)
LIRSKA
[email protected]
GLUMAC SA
SLIKE
VISE]I PE]INSKI
UKRAS (GR^.)
TOR, TRLO
VRSTA BILJKE,
@ALFIJA
STRANO @. IME,
ASTRID
GLAVNI GRAD
SENEGALA
IME GLUMCA
PA]INA
ITALIJAN.
NOGOMETNI
TRENER,
MAR^ELO
UTRLJATI
MITOLO[KO
DIVOVSKO PLEME
BELGIJA
UNO[ENJA
ITALIJAN.
NOGOMETA[,
PAOLO
IME ST. AMERI^KE
GLUMICE
VILIJAMS
MA\ARSKO
M. IME
NJEMA^KO
M. IME
SIMBOL KALIJA
ROMAN MAKSIMA GORKOG
PRIJEVREMENO
DAVALAC ZNAKA
ZA PO^ETAK
UTRKE
MJESTO NA
DUGOM OTOKU
OMERA
ODMILJA
IRENA
ODMILJA
UMJETNOST
(LAT.)
TOM KRUZ
ZA[TITNI SLOJ,
NA POVR[INI
METALA
MINERAL,
„MORSKA
PJENA“
LI^NA
ZAMJENICA
OLIVER TVIST
ISMETA
DERVOZ
KRATKO
[email protected]
[PANSKO
M. IME
RIMSKI: 1000
ARIJAN
ODMILJA
SRAM, STID
ENGLESKI
NOGOMET.
KLUB
NAJVE]I
MORSKI SISAR
NAJMANJI
DJELI]I
MOLEKULA
SIMBOL
NATRIJA
SA KÆERKOM NA TEKMI
SLI^NOST,
SRODNOST
(LAT.)
PREDSTOJNIK
FAKULTETA
STRANO @. IME,
ASTRID
IME ST.
[email protected]
ARGENTINE
PERON
IME ST.
GLUMCA
BEGOLIJA
ZATVORENA
GRADSKA
^ETVRT (TAL.)
NARODNI
PJEVA^ U
KAZAHSTANU
MANJI
GRADOVI,
VARO[I
(TURC.)
INDUSTRIJA
KOVINSKIH
IZDELKOV (SKR.)
ITALIJA
VELIKA [ARENA
PAPIGA
SASTAVNI
VEZNIK
BOG SUNCA
PERUANSKIH
INKA
BLANJA, STRUGALJKA (POKR.)
SITAN DANSKI
NOV^I]
KORALJNO
OSTRVO
BELGIJA
IME FOLK
PJEVA^ICE
TOP^AGI]
TJELESNA
SNAGA (TURC.)
VRSTA BILJKE,
SVIB
[PANSKI
GLUMAC SA
SLIKE
VELIKI ORMARI
S POLICAMA
CRKVENI
POMAGA^,
[email protected]
(GR^.)
LUMEN
MJESTO I
MANASTIR U
CRNOJ GORI
TRAINING
OFFICE
STATIION
(SKR.)
OSTRVO
OMILJENO PI]E
MORNARA
ENGLESKA
PJEVA^ICA,
TANITA
NETO
REGISTARSKA
TONA (SKR.)
PRISTA[A
STOICIZMA
OZNAKA
TEMPA
AUTOOZN.
TURSKE
SIMBOL
MOLIBDENA
ISMETA
DERVOZ
MILIAMPER
(SKR.)
ANTIKNI GRAD
- [email protected] U
AZIJI
STARIJI
IRANSKI
POLITI^AR,
BANI
KRA]E IME
PJESNIKA
UJEVI]A
VELIKI RTOVI
SO VINSKE
KISELINE
SIMBOL
TELURA
ANTIKNO
MJESTO U
MALOJ AZIJI
EL. LAMPE SA
TRI CIJEVI
@IDOVSKI
SVE]ENIK,
RABIN
RIMSKI: 50
SIMBOL KALIJA
MJESTO U
VOJVODINI U
SREMU
RJE[ENJE 1: DUBAI, ALEKSANDRIT, RAPORTI, UIR, EZAN, OTITIS,
MEDRESA, IGRARIJA, USOV, SKOTI, ROLAT, STARKA, RIBE, KEJ,
ALBANAC, ARESTANT, NJE, TINA, MLINAR
RJE[ENJE 2: MAJAMI BI^, ANADOLIJA, STRATEG, M, KI^, RTOVI, ASENI,
TIT, FLORIDA, EVALA, TI, OAZA, ILUMINATOR, TU, NANOSI,
ACETAT, ORKAN, INTER, [email protected], SAKRALNA,SILIKAT
azra 2011./81
MIROSLAV MARKOVINOVI]
STRU^NI
OCJENJIVA^
OKUSA I
KVALITETA
HRANE
KISELINA (LAT.)
AZRA Dobro ’11
Sparkasse Bank dru{tveno
najodgovornija kompanija u BiH
» Gostima se
obratio i Zoran
Pulji}, direktor
Fondacije
„Mozaik“
» Laureati manifestacije
„Dobro ‘11“
/Lejla Lojo/Samir Saletovi}/
Finalna ceremonija Izbora dru{tveno odgovorne kompanije godine „Dobro ‘11“ odr`ana je
pro{le sedmice u sarajevskom hotelu „Holiday
Inn“. Ovaj doga|aj, koji je od izuzetne va`nosti
za poduzetnike u na{oj zemlji, i ove godine organizirali su Fondacija „Mozaik“, Agencija
„Ma[ta“, te partner Me|unarodne finansijske
korporacije (IFC) i ~lanice grupacije Svjetske
banke. Iako je bilo nominirano 157 kompanija,
samo njih 14 pro{lo je u finale. A, vrhovna komisija je ove godine „Sparkasse Bank“ proglasila
dru{tveno najodgovornijom kompanijom.
U kategoriji briga o okolici, najbolja kompanija je dm „Drogerie Markt“, dok je „Prevent
BH“ pobjedni~ka kompanija u kategoriji korporativna filantropija - privatne kompanije. Mljekara „Pa|eni“ je najbolja u kategoriji korporativna filantropija - mala i srednja preduze}a, a
me|u finansijskim institucijama u kategoriji korporativne filantropije nagradu je dobila
„Sparkasse Bank“. Nagradu za korporativno upravljanje i dru{tveno odgovorne poslovne prakse
osvojila je „Nova banka“ Banja Luka. †
» ^lanice ansambla „Cabaret“ za goste su
pripremile tematski mjuzikl „The Lion King“
82/azra 2011.
AZRAHoroskop
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
je za
K Vrijeme
Vage
Jeste li
prava Vaga?
Pa`ljivo pro~itajte
tvrdnje i
zaokru`ite one koje
vas NE opisuju:
1. dugo vremena provodim pred
ogledalom;
2. biranje odje}e oduzima mi puno vremena;
3. volim kad me gledaju i dive mi se;
4. nastojim uvijek izgledati dotjerano, vedro i bezbri`no;
5. prijateljima ne pri~am detalje iz
svog privatnog `ivota;
6. flertujem i kad sam najzaljubljenija;
7. mrzim grubost i agresivno pona{anje;
8. volim lijepa mjesta, dru{vene
skupove i umjetnost;
9. te{ko mi je samostalno donositi
odluke;
10. u`ivam u saradnji i razmjeni
ideja;
11. volim predlagati ideje, ali ne i
odlu~ivati;
12. te{ko mi je `ivjeti bez partnera;
13. treba mi neko uz koga }u se
osje}ati voljeno i sigurno;
14. smeta mi kad mi neko do|e
nenajavljeno;
15. ne volim grube fizi~ke poslove;
16. nerado se bavim sportom;
17. u seksu volim dugu predigru;
18. nisam siguran-a da je moj posao najbolji za mene;
19. nisam siguran-a da je moj partner najbolji za mene, ali dobro je
da ga imam:
Rje{enje
Ako ste zaokru`ili vi{e od {est
tvrdnji, vjerovatno va{ lunarni
znak (znak u kojem vam se nalazi
Mjesec), podznak ili dominantna
planeta u natalnoj karti poni{tava
ili ubla`ava osnovne osobine Vage. U tom slu~aju pro~itajte test
ponovo. Pomo}i }e vam da bolje
razumijete i shvatite osobnost i
pona{anje svojih prijatelja ili partnera ro|enih u tom znaku. †
Poznati su
prepoznajte se
E
OVAN
21.III - 20.IV
Ljubav: Slobodno poka`ite svu svoju skrivenu senzibilnost. Budite nje`ni, ali zahtjevni. Mo`da ste na pragu ne~eg uzbudljivog...
Posao: Motivirani ste za nove korake.
Radite s lako}om, bez nervoze, bez prevelikog iscrpljivanja i stresa.
Zdravlje: U`ivate za{titu i planeta.
F
BIK
21.IV - 22.V
Ljubav: U vezi s voljenom osobom i va{om
vezom, donijet }ete zna~ajne odluke. Ako
ste slobodni, o~ekuje vas zanimljiv susret.
Posao: Dobro su vam aspektirani poslovi u
vezi s umjetno{}u i komunikacijom. Uspje{no }ete prebroditi odre|ene prepreke.
Zdravlje: Vi{e brinite o sebi.
G
BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Ne osje}ate ba{ „pani~nu“ potrebu za blisko{}u. Ipak, prava ljubav dolazi
kada joj se najmanje nadate.
Posao: Ako tra`ite ili `elite
promijeniti posao, ova sedmica donosi
va`ne informacije. Tu je i konkretna
ponuda.
Zdravlje: Bolje se pazite.
H
RAK
23.VI - 22.VII
Ljubav: Ne trudite se da {armirate sve
koji se na|u u va{em vidokrugu. Ograni~ite se na osobu koja vam se istinski
dopada.
Posao: Znate koje su va{e prave `elje, ali i
kako ih ostvariti. Bit }e vam ponu|ena
pomo} bliske osobe.
Zdravlje: Osjetljivi ste na tu|e mi{ljenje.
I
LAV
23.VII - 22.VIII
Ljubav: Pribli`ite se partneru. Slobodno
recite {ta vas mu~i, razgovarajte. Ako ste
slobodni, smije{i se nova veza.
Posao: Ne uzrujavajte se ako
kasnite s realizacijom planova. Smirite
se, budite strpljivi, sve }ete obaviti na
vrijeme.
Zdravlje: Poja~ajte unos vitamina.
J
DJEVICA
23.VIII - 22.IX
Ljubav: Odnos s partnerom vi{e je nego
lijep. I prijateljske relacije u vezi ispunjavaju vas sre}om. Planut }e nova iskra...
Posao: Sedmica donosi finansijski u`itak.
Dobro rasporedite novac, jer }ete, tako
netipi~no za vas, previ{e tro{iti.
Zdravlje: Opustite se i u`ivajte.
K
Kimberly Kim
VAGA
23.IX - 22.X KARDASHIAN,
jedna od naLjubav: Postoji disproporcija izme|u `elja i jpopularnijih
onoga {to se doga|a u va{em svijetu intime. mladih dama
dana{njice,
Ne brinite, sve je bolje nego {to mislite.
podznak u
Posao: I kada vam je svega dosta, ne ner- ima
Strijelcu, koji
virajte se. Napravite pauzu, iza|ite,
joj daruje zdrpro{etajte. Kada se vratite, sve }e biti
av humor i non{alantno pomnogo bolje.
na{anje. U sebi ima manje diZdravlje: Pobijedite nervozu.
plomati~nosti od ve}ine ostalih Vaga (21. X 1980.). Intelekt joj je udru`en s bujnim
nje`no{}u i ljuba[KORPIJA 23.X - 22.XI osje}anjima,
vlju. Ima poseban, nenametljiv
stil, kojim posti`e sve, kako na
Ljubav: U vas je zaljubljena veoma zanitako i na poslomljiva osoba. Problem mo`e predstavljati emotivnom,
vnom planu. Posebnu pa`nju
va{a potreba za bijegom od obaveza.
posve}uje vanjskom izgledu. Uz
Posao: Ovo je sedmica koju }ete pamtiti
crnu, odli~no joj pristaju bijela,
kao jednu od najuspje{nijih ikada. Dobit
crvena i plava boja. Voli dobre,
}ete poslovnu ponudu koja se te{ko odbija. kvalitetne mirise. Uvijek i u
svemu tra`i samo najbolje.
Zdravlje: Pijte dovoljno te~nosti.
Danny BOYLE,
slavni britanski
reditelj i proSTRIJELAC 23.XI - 22.XII ducent, koji
}e, najvjerovaLjubav: Svjesni ste ljubavi jedne osobe.
tnije, re`irati
Ako sli~no osje}ate, barem to nagovijesti- ceremoniju
te, nasmije{ite se. Ostalo }e brzo do}i.
otvaranja OliPosao: Vi se, definitivno, znate izboriti za mpijskih igara
2012. u Londonu, pun je prosvoju poziciju. Vi{e od svega ostalog,
turje~nosti, {to utje~e na to da
motiviraju vas finansije. Odli~ne su.
se njegovi tasovi Vage (20. X
Zdravlje: Duhovna i fizi~ka ravnote`a.
1956.) ~esto zaljuljaju. Naime,
istovremeno je sjajan diplomat
i nestrpljiv. Njegova nezaviJARAC
23.XII - 21.I snost ~esto prikriva potrebu za
jakim partnerom. Aktivnosti
Ljubav: Opustite se, vi{e u`ivajte. Budite
ga veoma stimuliraju. U ve}ini
otvoreni i za avanturu, jer mo`e donijeti lju- stvari voli da prednja~i, da bubav. Uglavnom, veoma dinami~na sedmica. de prvi. Slavni „oskarovac“,
Posao: [to se manje brinete o poslu, po- poput ve}ine umjetnika iz
sti`ete bolje rezultate. Nema logike, ali
ovog znaka, uvijek tra`i najbolje rje{enje i savr{enstvo, bez
sedmica je odli~na za nove poslove.
obzira na sve.
Zdravlje: Kontrolirajte krvnu sliku.
Candice
SWANPOEL,
i jeVODOLIJA 22.I - 19.II top-model
dna od
~uvenih
Ljubav: Uz mnogo dobre volje uspje{no
}ete se oduprijeti neraspolo`enju. Blizina „angelica“ branda „Victoria’s
i nje`nost voljene osobe od velike su po- secret“, ima
mo}i.
izuzetnu enerPosao: Izra`ene su intelektualne i kreati- giju. Sun~ev znak Vaga (20. X
vne sposobnosti. Sastanak ili putovanje
1988.) odredio je, ponajprije,
mogu vam donijeti nove ugovore.
njen fizi~ki izgled, ljepotu i prefinjenost, ali njenim `ivotom i
Zdravlje: @ivci su vam ba{ tanani.
karakterom sve je dominantniji
vatreni Lav iz podznaka. Ima
RIBE
20.II - 20.III sposobnost da regenerira svoje
tijelo i du{u za tili ~as, uz mnogo
samodiscipline, naravno. HedoLjubav: Ne nedostaje vam ljubavi. Na
jednom veselom skupu s partnerom }ete nist je, ali i perfekcionist, osoba
sa stilom u svemu {to radi. Svoju
se u svemu izvrsno dopunjavati.
du{u otvara samo probranima, a
Posao: Ne uzrujavajte se ako osjetite
ljubav poklanja osobama samo
da vam novac klizi iz ruku. Sre}om,
za koje, nepogre{ivim instinktom, osjeti da to zaslu`uju.
sve potro{eno veoma brzo }ete nadoIzuzetne inteligencije, s
knaditi.
osje}ajem za sve {to je lijepo, poZdravlje: Nervoza je va{ neprijatelj.
put magneta privla~i ljude. †
L
M
N
O
P
azra 2011./83
AZRAArte (i) fakti
Priznanja
Skenderova
nagrada u
prave ruke
Stilski izraz, struktura „Galebova“, jezgrovitost, ali i
sama tematika knjige, prema mi{ljenju ~lanova stru~nog
`irija, autoru Zilhadu Klju~aninu donijeli su ovogodi{nju nagradu „Skender Kulenovi}“. Ovaj emigrantski
roman u kom je Klju~anin pisao o na{im ljudima u
{vedskom Malmeu, smrti svog oca, koji je volio humor
- pa ima i tu humoristi~nu notu - ali je opisao i li~nu
tragediju. Ova nagrada je samo posljednja u nizu, ali sigurno ne i zadnja za ovog plodnog autora. †
D`. D`.
» Jo{ jedno priznanje:
Zilhad Klju~anin
Izdava~i
Promocije
Odli~no
predstavljanje
u Frankfurtu
» Zanimljiva
promocija:
Bengttson i
Ajanovi}
[ve|ani preveli
„svog“ Ajana
Roman „Katapult“, filmskog kriti~ara, animatora i pisca Midhata Ajanovi}a
Ajana jo{ jednom je „katapultirao“.
Ovog puta promoviran je 14. oktobra u galeriji „Cosmopolitan“, u okviru Kulturnatta u Geteborgu. Ovaj roman na neki na~in je nastavak Ajanovog romana „Portret nacrtan ugljem i ki{om“, koji je, tako|er, preveden na
{vedski jezik.
Ingemar Bengttson iz izdava~ke ku}e „Optimal Press“ na promociji je, u razgovoru s Ajanom, prisutne upoznao o nastanku romana, ali i nekim detaljima
iz sadr`aja. †
84/azra 2011.
Na 63. me|unarodnom sajmu
knjige u Frankfurtu Udru`enje izdava~a i knji`ara BiH predstavilo je
izdanja 33 izdava~a iz cijele zemlje.
Posebnu pa`nju posjetilaca Sajma
izazivaju specijalne promocije posve}ene Ivi Andri}u, koje su realizirane sa Zavi~ajnim muzejem iz Travnika kroz multimedijalnu promociju, izlo`bu prevedenih knjiga nobelovca Andri}a na svjetske jezike, publikacija i videoprojekcija, promocija
nagra|enih djela UIK BiH za 2010.
godinu i izdava~kih poduhvata i autora na XXIII me|unarodnom sara- » Poziv predsjedniku IPA-e: Ibro
Spahi} sa Yong Suk Chijem
jevskom sajmu knjiga 2011.
Bila je ovo zgodna prilika za promoviranje projekta „Sarajevo,
kulturna prijestolnica Evrope 2014“, a uru~en je i poziv predsjedniku IPA-e Young Suk Chiju da posjeti na{ glavni grad i zajedno s
Udru`enjem organizira Me|unarodni forum posve}en autorskim
pravima 2014. godine. Bila bi to izvanredna prilika da i Svjetska
asocijacija izdava~a organizira svoj susret u vrijeme kada o~ekujemo
da Sarajevo bude kulturna prijestolnica Evrope. Gospodin Chi je sa
zadovoljstvom prihvatio poziv i podr`ao kandidaturu Sarajeva.
I Nikica D`ambo, na{ generalni konzul u Frankfurtu, izrazio je
zadovoljstvo {to je Udru`enje izdava~a i knji`ara tradicionalno predstavilo bh. izdava{tvo i dao punu podr{ku saradnji izdava~a Regije
i Evrope. †
Biha}
» Na~elnik Biha}a Albin
Musli} otvorio je izlo`bu
» O radu Ustanove
govorio je direktor
Ademir Lije{~anin
Izlo`ba za {ti}enike
Centra „Duga“
Izlo`ba radova nastalih u okviru desete Likovne kolonije
za djecu bez roditeljskog staranja Centra „Duga“ iz Kulen
Vakufa, sve~ano je otvorena pro{le subote u Gradskoj galeriji u Biha}u. Umjetnici iz BiH, Hrvatske, Srbije i Makedonije, poklonili su mali{anima „Duge“ ukupno 95 radova, a
~ast otvaranja izlo`be u ime Op}ine Biha} kao dokazanog
prijatelja, pripala je na~elniku Albinu Musli}u. U ovom centru, koji se finansira isklju~ivo iz donacija, svoj dom je od
osnivanja do sada prona{lo 208 mali{ana, od ~ega je njih
119 smje{teno u druge sli~ne ustanove, dok su ostali vra}eni
svojim porodicama. U „Dugi“ je trenutno smje{teno 18-ero
djece o kojima, prema najvi{im standardima, brigu vodi
stru~ni tim, predvo|en direktorom ove ustanove Ademirom
Lije{~aninom. Ve} tradicionalno, nakon biha}ke, bit }e organizirana i prodajna izlo`ba u Sarajevu, a likovni radovi }e
za ovaj humanitarni projekt {irem auditoriju biti ponu|eni i
putem tv-aukcija. †
E. G./S. B.
» Veliko
interesovanje
azra 2011./85
/Berjamin Nizi}/
AZRAParty Zone
Sarajevo
» Me|u gostima i Gordana
Topi}-Crnoja, Sabina
Arifovi} i Me{a Vati}
Kad se frizeri zabavljaju U sarajevskom
klubu „Basement“
pro{le subote Klub frizera Sarajevo organizirao je zabavu, na kojoj
su izveli pravi frizerski
performans. Frizeri su,
naime, jo{ jednom pokazali svoje umije}e i
neprikosnoveni talent,
kojim su pobrali sve
simpatije na i nedavno
odr`anom Beauty &
Lifestyle Showu u Zagrebu. U „Basementu“
su se te ve~eri odli~no
zabavljale i neke bh.
javne li~nosti, ina~e
stalne mu{terije
sarajevskih frizera.
Zenica
» Zeni~ani se
„zapalili“
za salsu
86/azra 2011.
No} salse uz „Latino“ U prostorima zeni~kog restorana „Tapas“, plesni klub
„Latino“ organizirao je prvi zeni~ki „salsa party“.
Zanimljivo da je, iako je u pitanju pionirski korak, ovaj potez „Latina“ privukao nekoliko stotina Zeni~ana, ali i mladih iz Sarajeva
i Travnika, koji su cijelu ve~er u`ivali u ritmu
salse.
Glavni krivac za sjajan provod bila je specijalna go{}a partija DJane Maya, njema~ka
DJ-ica, ina~e ro|ena Br~anka.
- Drago nam je {to smo uspjeli organizirati
ovako jedno specijalno dru`enje, te animirati
mlade ljude da se umjesto droge i alkohola
opu{taju uz latinoameri~ke ritmove. Nadam
se da }e ovakav doga|aj postati tradicionalan
i da }emo uspjeti u nakani da se jednom mjese~no okupljamo u Zenici i u`ivamo u ritmovima salse - kazao nam je Admir Bajramovi},
organizator i predsjednik plesnog kluba
„Latino“.
A. [email protected]/ J. H.
Mostar
» Publiku je
zagrijala i grupa
„Aqvarius“
» Lijepe djevojke na Kantarevcu
» Provod do zore
Dalmatino na Kantarevcu Nastupom na humanitarnom koncertu,
na mostarskom stadionu Kantarevac, grupa „Dalmatino“ je, uprkos
poznatoj buri i jesenjoj hladno}i, okupila stotine gra|ana u akciji prikupljanja sredstava za spas `ivota mladog Mirka Cvitkovi}a, koji boluje od tumora ki~me. Muzi~kim notama su, uz Dalmatino, jesenju
no} grijale sestre Lora i Dora Jeli} te grupa „Aquarius“.
G. V./ S. [.
Uz Heineken party i brojne nagrade
Najsretniji
Mostarci su
proteklog vikenda u`ivali
u no}nom
klubu
„Drugi
na~in“ do ranih jutarnjih
sati, nakon
~ega je uslijedila i nezaboravna
vo`nja limuzinom po gradu uz atraktivne djevojke i neizostavni
{ampanjac.
G.V./S. [.
» Vo`nja
limuzinom kao
nagrada
azra 2011./87
» Makedonska
pjeva~ica Kaliopi
„Indeksi i prijatelji“ tre}i put u Beogradu U
prepunom beogradskom Sava centru u nedjelju
je tre}i put odr`an koncert posve}en uspomeni
na legendarnog Davorina Popovi}a i grupu
„Indeksi“, ~ije su hitove izvodili najpoznatiji
muzi~ari iz biv{e Jugoslavije. Voditelj manifestacije Mladen Jeli~i} Troko tokom cijelog koncerta publici je izmamljivao osmijeh na lice, prepri~avaju}i dogodov{tine koje su pratile njegovo
dru`enje s Davorinom. Prva je nastupila Irina
Kapetanovi}, a nakon nje uz klavirsku pratnju
Kornelija Kova~a jednu od Davorovih pjesama
zapjevala je Kaliopi.
- Danas se navr{avaju ~etiri godine otkako
sam izgubila svog velikog prijatelja To{u Proeskog. Da je on danas `iv, sigurna sam da bi bio
ve~eras s nama - rekla je Kaliopi nakon ~ega je
» Mladen
Voji~i} Tifa
» Davorinova supruga
Sanja i sin Dario
88/azra 2011.
/Mladen Mitri}/
Beograd
AZRAParty Zone
cijela dvorana bila na nogama, odaju}i na taj
na~in po~ast preminulom makedonskom pjeva~u. Pjevaju}i neponovljive hitove „Indeksa“
kao {to su „Bacila je sve niz rijeku“ i „U jednim
plavim o~ima“ uslijedili su nastupi Aleksandre
Radovi}, Sergeja Trifunovi}a, Giuliana, Dade
Topi}a, D`enana Lon~arevi}a, Jelene Toma{evi}, Mladena Voji~i}a Tife i Zije Valentina,
dok je najve}i aplauz izazvalo pojavljivanje muzi~ke legende Arsena Dedi}a, koji je otpjevao
numeru „Ti si mi bila u svemu naj“.
U drugom dijelu koncerta nastupili su Aki
Rahimovski i Hari Vare{anovi}, koji su zajedno
sa @eljkom Katavi} i Dadom Topi}em otpjevali
prijateljsku pjesmu posve}enu Davorinu Popovi}u, {to je izazvalo burne emocije i vi{eminutni
aplauz publike. †
» Prepuna dvorana odala
po~ast To{i Proeskom
» Najve}i aplauz
publike za
Arsena Dedi}a
» Klavirska pratnja
Kornelija Kova~a
» Davorov
sin Dario s
djevojkom
» Nastup Harija
Vare{anovi}a
AZRALuda Planeta
Seoski hotel U najbogatijem kineskom selu Huaxi nedavno je otvoren hotel „Longxi International“ visok ~ak 328
metara, ~ija je izgradnja ko{tala 470 miliona dolara. Na vrhu
hotela je zlatni kip vola na ~iju je izgradnju potro{ena tona
~istog zlata. U hotelu je i restoran koji se okre}e, bazen, zatim
trgova~ki centar, kinodvorana, lje~ili{te. Huaxi se jo{ smatra
„selom“, premda je broj njegovih stanovnika od 60-ih narastao s 1.600 na 50.000 ljudi.
» U njemu mo`e
spavati pet ljudi
Sti`e ecco kamper Ecco je futuristi~ki autokamper koji rasklapanjem udvostru~uje svoju veli~inu. Futuristi~ko elektri~no vozilo }e se na
tr`i{tu na}i 2014. godine. U njemu mo`e spavati
pet ljudi. Opremljeno je malom kuhinjom, dnevnim boravkom, WC-om i tu{em. Mogu}e je i
spustiti sjedi{ta, kako bi se dobilo na prostoru.
» Futuristi~ko
elektri~no vozilo
}e se na tr`i{tu
na}i 2014. godine
Neobi~no prijateljstvo Posjetitelji njujor{kog Zoolo{kog vrta prisustvovali su nesvakida{njem doga|aju, kada se pa~e iznenada
pojavilo u gorilinom kavezu.
Iako su svi gledali bez daha, strahuju}i da
}e gorila te{ka 90 kilograma i visoka gotovo
metar i po, povrijediti pa~e, dogodilo se upravo suprotno. Gorila je prvo „ispitala“ pernatog
gosta uz pomo} gran~ice, a onda ga je pustila
da se gega po njenom kavezu, dok ga nisu
odnijeli ~uvari.
» Pustila ga je daorse
iji
rit
gega po njenoj te
» Pernatog gosta
gorila je ispitala
gran~icom
Najve}a
~okolada Tvo-
» ^okolada te`i
5.792 kilograma
90/azra 2011.
rnica slatki{a
„Thorntons“ iz
Alfretona za
svoj 100.
ro|endan napravila je najve}u ~okoladu
na svijetu.
^okolada
te`i 5.792 kilograma i oborila
je dosada{nji
rekord ameri~ke tvornice
„World’s Finest Chocolate“,
~ija je rekorderka te`ila 5.529
kilograma.
» Remek djelo za
100. ro|endan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
13 212 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content