close

Enter

Log in using OpenID

Broj 22: 1. lipnja, 2014.

embedDownload
ULAZNA PJESMA: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj
Isus kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo, isto će tako doći,
aleluja.
ZBORNA MOLITVA: Svemogući Bože, obdari nas svetom
radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće,
jer smo u nadi svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao
Krist, naša Glava. Koji s tobom.
POČETAK DJELA APOSTOLSKIH (Dj 1,1-11):
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i
učio do dana kad je uznesen, pošto je dao upute apostolima
koje je izabrao po Duhu Svetom. Njima je poslije svoje muke
mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana
ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s
njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema,
nego neka čekaju obećanje Očevo, »koje čuste od mene: Ivan
je krs o vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana bi kršteni
Duhom Sve m.« Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš
li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostavi kraljevstvo?« On
im odgovori: »Nije vaše zna vremena i zgode koje je Otac
podredio svojoj vlas . Nego primit ćete snagu Duha Svetoga
koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po
svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bi
uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok
su netremice gledali kako on odlazi u nebo, gle, dva čovjeka
stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što
stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas uznesen na
nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja – Bogu hvala!
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 47, 2-3.6-9
Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!
.......................................................................................
Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.
.......................................................................................
Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
.......................................................................................
STRANA 2
Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.
.......................................................................................
ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA
EFEŽANIMA (Ef 1,17-23):
Braćo! Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave,
dao vam Duha mudros i objave kojom ćete ga spozna ;
prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu
njegovu, koje li bogate slave u baš ni njegovoj među sve ma
i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama
koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornos sile i snage
njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih
i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva
i vlas i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne
samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži
pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je
jelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.
Riječ Gospodnja – Bogu hvala!
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Pođite i učinite mojim
učenicima sve narode, govori Gospodin; ja sam s vama u sve
dane – do svršetka svijeta.
SVRŠETAK SVETOG EVANĐELJA PO MATEJU
(Mt 28,16-20):
U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo
im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A
neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva
vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i
učeći ih čuva sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s
vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
Riječ Gospodnja – Slava tebi Kriste!
DAROVNA MOLITVA: Prinosimo , Gospodine, ovu žrtvu o
časnom uzašašću tvoga Sina. Podaj, molimo te, da se po ovoj
svetoj razmjeni darova i mi vinemo put nebesa. Po Kristu.
PRIČESNA PJESMA: Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka
svijeta, aleluja!
POPRIČESNA MOLITVA: Svemogući vječni Bože, nam već
ovdje na zemlji daješ udjela u nebeskom slavlju. Upravi,
molimo te, kršćanska srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek
sjedi tebi s desna. Koji živi.
A READING FROM THE ACTS OF THE APOSTLES
ACTS 1:1 11 :
In the first book, Theophilus, I dealt with all that
Jesus did and taught un l the day he was taken up, a er
giving instruc ons through the Holy Spirit to the apostles
whom he had chosen. He presented himself alive to them
by many proofs a er he had suffered, appearing to them
during forty days and speaking about the kingdom of God.
While mee ng with the them, he enjoined them not to
depart from Jerusalem, but to wait for “the promise of the
Father about which you have heard me speak; for John
bap zed with water, but in a few days you will be bap zed
with the Holy Spirit.”
When they had gathered together they asked him,
“Lord, are you at this me going to restore the kingdom
to Israel?” He answered them, “It is not for you to know
the mes or seasons that the Father has established by
his own authority. But you will receive power when the
Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses
in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the
ends of the earth.” When he had said this, as they were
looking on, he was li ed up, and a cloud took him from
their sight. While they were looking intently at the sky
as he was going, suddenly two men dressed in white
garments stood beside them. They said, “Men of Galilee,
why are you standing there looking at the sky? This Jesus
who has been taken up from you into heaven will return in
the same way as you have seen him going into heaven.”
The word of the Lord. — R. Thanks be to God.
RESPONSORIAL PSALM (PS 47:2-3, 6-7, 8-9)
R/ (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of
trumpets for the Lord.
................................................................................
All you peoples, clap your hands,
shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
is the great king over all the earth. -R
................................................................................
God mounts his throne amid shouts of joy;
the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
sing praise to our king, sing praise. -R
................................................................................
For king of all the earth is God;
sing hymns of praise.
God reigns over the na ons,
God sits upon his holy throne. -R
................................................................................
A READING FROM THE LETTER OF SAINT PAUL TO
THE EPHESIANS EPH 1:17 23 :
Brothers and sisters: May the God of our Lord Jesus
Christ, the Father of glory, give you a Spirit of wisdom and
revela on resul ng in knowledge of him. May the eyes of
your hearts be enlightened, that you may know what is
the hope that belongs to his call, what are the riches of
glory in his inheritance among the holy ones, and what is
the surpassing greatness of his power for us who believe,
in accord with the exercise of his great might, which he
worked in Christ, raising him from the dead and sea ng
him at his right hand in the heavens, far above every
principality, authority, power, and dominion, and every
name that is named not only in this age but also in the
one to come. And he put all things beneath his feet and
gave him as head over all things to the church, which is his
body, the fullness of the one who fills all things in every
way.
The word of the Lord.—R. Thanks be to God.
A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO
MATTHEW MT 28:16 20 :
The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to
which Jesus had ordered them. When they saw him, they
worshiped, but they doubted. Then Jesus approached
and said to them, “All power in heaven and on earth has
been given to me. Go, therefore, and make disciples of all
na ons, bap zing them in the name of the Father, and of
the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe
all that I have commanded you. And behold, I am with you
always, un l the end of the age.”
The Gospel of the Lord.—R. Praise to you, Lord Jesus
Christ.
STRANA 3
POGLED U NEBO
Crkva Katolička danas slavi blagdan Isusova
Uzašašća na nebo ili Spasovo. Isus je nakon svoga uskrsnuća
četerdeset dana boravio sa apostolima na zemlji. Kroz ovih
40 dana učvršćivoa ih je u vjeri i tumačio mnoge is ne o
svome kraljestvu. A onda ih je poveo na Maslinsku goru
iznad Jeruzalema i pokazao sve če ri strane svijeta i rekao:
„ Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i
učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca
i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuva sve što sam vam
zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka
svijeta“(Mt 28,19-20).
Za m je apostole blagoslovio, s njima se pozdravio
i pred njihovim se očima počeo penja u nebeske visine.
Apostoli su zadivljeni gledali kako Isus uzalzi na nebo, dok
ga sjajni oblak nije zaklonio
njihovim očima. Isus je
ispunio svoju zadaću na
zemlji i vra o se svom
nebeskom Ocu u vječnu
slavu.
U prvom današnjem
čitanju Gospodin nalaže
svojim učenicima da budu
njegovi svjedoci sve do
kraja zemlje. A u Evanđelju
is m učenicima poručuje
ne samo da budu svjedoci
nego da budu učitelji svijeta
u kojem žive. Apostoli su tu
svoju zadaću u potpunos
ispunili. Ojačani Duhom
Sve m pošli su po svem svijetu šireći Radosnu Vijest, djeleći
svete sakramente te osnivali prve kršćanske zajednice. U
svom poslanju spremno su prihva li sve patnje: zatvaranja,
bičevanja, mučenja i svakovrsna poniženja radi Isusova
Evanđelja. Svi su apostoli podnijeli mučeničku smrt zbog
Evanđelja a jedino je sv. Ivan umro prirodnom smrću iako
je i on bio mučen i bacan u kotao vrelog ulja i prognan na
pus otok Patoms. Ne samo apostoli nego i svi ostali Isusovi
učenici i kršćani spremno su darivali svoj život svjedočeći
Krista uskrsloga. Prvo tri stoljeća kršćanstva bila su tri
stoljeća prolijevanja nevine krvi kršćana. Iz te prolivene
krvi niknulo je novo sjeme kršćana koje se proširilo diljem
svijeta.
Postavlja se pitanje nama koji živimo u 21. stoljeću,
kako ostvari Isusov poziv da budemo njegovi svjedoci
učitelji današnjim ljudima? U svijetu u kojem živimo ima
mnogo načina da ostvarimo Isusovu želju. Tolike mladiće
i djevojke i danas Isus poziva da kao svećenici, redovnici
i redovnice nastave njegovo djelo. Iz ljubavi prema Isusu
STRANA 4
mnogi mladići i djevojke i danas ostavljaju sve: obitelj,
novac, čast, slavu i potpuno se predaju Isusu djeleći
njegove milosne darove. Svatko u svom zvanju i radu može
ispuni ovu Isusovu zapovijed. Roditelji trebaju bi Isusovi
svjedoci svojoj djeci. To će pos ći ako redovno idu na svetu
misu i sakramente, svaki dan se Bogu mole, i pomažu one
u nevolji. Ako djeca rastu u takvom ozračju oni će zavoli
Isusa i nastavi kršćanski živje . Roditelji moraju zapam
ovo: njihov život govori mnogo snažnije i upečatljivije nego
bilo kave riječi. Vjernici od svojih svećenika žele vidje da
ono što govore životom svjedoče. Kršćani svojim životom
moraju svjedoči Isusa onima do kojih nije došla Radosna
Vijest. Dakle, svatko u svom zvanju i radu je dužan svjedoči
za Isusa i uči druge da je on naš Spasitelj. Isus, iako je
uzišao na nebo nije nas ostavio. Nebo nije daleko od nas.
Taj nevidljivi Božji svijet kamo je Isus uzašao, nije negdje iza
zvijezda, on je tu uz nas.
Vjera, a ne oči govori nam
da nas Isus stalno pra na
našem životnom putu. Sam
je rekao: „ Ja sam s vama
u sve dane do svršetka
svijeta“ ( Mt 28,20). On
je istodobno prisutan i
odsutan. Odsutan je po
tome što je ostavio zemlju,
ali je prisutan po vjeri. Mi
vjerujemo da je prisutan
pod prilikama kruha i vina
na svetoj misi. Prisutan je
u sve m sakramen ma.
Prisutan je u Svetohraništu.
Prisutan je djelima ljubavi.
Samo treba ima zdrave oči duše da ga možemo vidje i
prepozna .
Ova današnja svetkovina nam govori da je naša
domovina na nebesima gdje je uzišao naš Spasitelj da
nam pripravi mjesto. On je obećao ponovo doći na zemlju
i uze nas k sebi i ovo naše smrtno jelo proslavi i učini
ga jednakim svome slavnom jelu. Is na, naša je vječna
domovina na nebesima, ali nije samo na nebesima nego
ovdje i na zemlji. Mi imamo dvije domovine, dva doma,
jedan na zemlji drugi na nebesima. No, za oba se trebamo
brinu . Pravi kršćanin na prvo mjesto stavlja vječni dom,
vječnu domovinu. Ova zemaljska domovina je privremena
i priprava za onu vječnu na nebesima. Isus nam je pokazao
put koji će na sigurno doves do vječne sreće. Tim putem
treba ići i čvrsto se drža Isusovih uputa da ne skrenemo s
pravoga puta. Bože daj da se svi jednom dođemo u Isusovu
domovinu, vječne sreće, ljubavi i mira. AMEN
Don Iko
Povijesni susret pape Franje i
patrijarha Bartolomeja I
nice povijesnoga susreta pape Pavla VI. i patrijarha Atenagore,
završava riječima blagoslova upućenog čitavom čovječanstvu:
„Neka te Gospopdin licem svojim obasja, milos v bude! Neka
pogled svoj Gospodin svra na te i mir donese!“ (Br 6, 25-26)
IKA / Bitno.net
Nikada više takvih užasa kao što je bio holokaust!
Gospodine, sje nas se u svom milosrđu
Papa Franjo i ekumenski patrijarh Bartolomej I. nakon
privatnoga razgovora 25. svibnja potpisali su zajedničku Izjavu
u kojoj obećavaju da će nastavi na putu jedinstva među
katoličkom i pravoslavnim Crkvama.
Izražavajući svoju predanost ostvarenju punog jedinstva Crkava
kako bi „svi bili jedno“ (usp. Iv 17, 21), Papa i Patrijarh su izjavili
kako je njihov pogled „usmjeren danu u kojemu ćemo konačno
bi dionici zajedništva za euharis jskim stolom.”
“Kao kršćani, pozvani smo pripravi se na dar euharis jskog
zajedništva, prema učenju Irineja Lyonskog, kroz ispovijedanje
jedne vjere, ustrajnost u molitvi, unutarnje obraćenje, obnovu
života i bratsko zajedništvo. Ostvarenjem tog željenog cilja
očitovat ćemo svijetu Božju ljubav i bi prepozna kao pravi
učenici Isusa Krista“ (usp. Iv 13, 35) – naglasila su dvojica
poglavara.
U zajedničkoj Izjavi Papa i Patrijarh is ču da je njihova dužnost
zajednički radi na zaš
ljudskoga dostojanstva i obitelji te
gradnji pravednoga i humanoga društva u kojemu se nitko neće
osjeća isključenim.
„Pozivamo sve kršćane, vjernike svih religija i sve ljude dobre
volje da prepoznaju trenutak u kojem živimo, a koji nas poziva
na traženje pomirenja i jedinstvo čitave ljudske obitelji, s punim
poš vanjem legi mnih razlika – sve radi dobra čovječanstva i
budućih generacija“ – stoji u potpisanoj Izjavi.
Također, Papa i Patrijarh upozorili su i na nužnost zaš te ljudskog
života i njegova dostojanstva:
„Naša je dužnost svakodnevno svjedoči Božju ljubav prema
svim ljudima zajednički djelujući u službi ljudskos , osobito u
obrani dostojanstva ljudske osobe u svakom razdoblju njegova
života i svetos obitelji utemeljenoj na braku, širenju mira i
općeg dobra…“
Dvojica vjerskih poglavara izrazila su zabrinutost zbog položaja
kršćana u sukobima na Bliskome istoku te istaknula žurnost u
traženju oproštenja i jedinstva ljudske obitelji dok se istodobno
poštuju legi mne različitos :
„Osobito molimo za Crkvu u Egiptu, Siriji i Iraku, koja je u prošlim
događajima teško trpjela. Ohrabrujemo sve strane, neovisno o
njihovoj vjerskoj pripadnos , da nastave radi na pomirenju i
pravednom priznavanju ljudskih prava.“
Izjava, čiji je sadržaj plod susreta održanog u prigodi 50. obljet
Nakon posjeta grobu
Thedora Herzla, Sve
Otac neplanirano je
zastao po vlas toj želji
kraj spomenika za žrtve
terorizma koji se nalazi
u blizini
Papa se moli pred Zidom plača
Svoj treći dan boravka u Svetoj Zemlji papa Franjo započeo je
susretom s jeruzalemskim velikim mu ijom Muhammedom
Husseinom u čijoj su pratnji bili visoki islamski dužnosnici.
U govoru je Papa istaknuo bratski dijalog i suradnju kršćana i
muslimana koji “daju novu snagu za odgovor na zajedničke
izazove koji se pred nas stavljaju”. Također je istaknuo Abrahama,
hodočasnika i praoca Židova, kršćana i muslimana, koji je svima
otac u vjeri i uzor koji treba nasljedova . Papa je upu o svima,
koji Abrahama priznaju kao praoca, poziv: “Poštujmo i ljubimo
jedni druge kao braća i sestre. Naučimo razumje patnju onoga
drugoga. Nikada ne zlorabimo ime Božje za opravdanje nasilja.
Radimo zajednički za pravdu i mir!”
Kao i njegov prethodnik Benedikt XVI., papa Franjo pomolio se
pred Zidom plača. Izmolivši Oče naš, Papa je stavio u zid papir
s rukom ispisanom molitvom na španjolskome jeziku. Za m je
položio vijenac na grob Theodora Herzla, začetnika moderne
izraelske države, a u pratnji su mu bili izraelski predsjednik
Šimon Peres i premijer Benjamin Netanjahu. Papa Franjo je prvi
poglavar Katoličke Crkve koji je za svoga posjeta Svetoj Zemlji
pohodio Herzlov grob a taj je čin našao veliki odjek u izraelskim
medijima. Nakon posjeta Herzlovu grobu, Sve Otac neplanirano
je zastao po vlas toj želji kraj spomenika za žrtve terorizma koji
se nalazi u blizini.
U Memorijalnom centru Yad Vashem Papa je odao počast
žrtvama holokausta. Potaknuo je vječni plamen, položio
vijenac žutog i bijelog cvijeća i molio pognute glave u šini za
žrtve. Poljubio je ruke preživjelima iz holokausta te saslušao
svjedočenja o zločinima nacista u Drugome svjetskom ratu.
Papin govor na talijanskome jeziku bila je meditacija u obliku
dijaloga između Gospodina i Adama. Poglavar Katoličke Crkve
istaknuo je tragediju holokausta i Očevu bol zbog izgubljene
djece. “Nikada više, Gospodine, nikada više”, zavapio je papa
Franjo, zaključivši govor riječima: “Ovdje smo, Gospodine,
posramljeni onim što je čovjek, stvoren na tvoju sliku i priliku,
sposoban učini . Sje nas se u svome milosrđu.”
IKA/Bitno.net
STRANA 5
7 Croatia Street
Toronto, ON, M6H 1K8, Canada
Tel: (416) 536-3669
Fax: (416) 536-6066
E-mail: [email protected]
www.torontozupa.com
Ž U PA N A Š E G O S P E
K R A L J I C E H R VATA
Rev. MLADEN HORVAT, Administrator
ODGOJNI PUTOKAZ
Dobra disciplina
Provoditi kvalitetno vrijeme s djecom povezano je s doCSPN EJTDJQMJOPN B UP J[JTLVKF WSJKFNF ,BE OFNBNP
dovoljno vremena za svoju djecu tada ih ne promatramo
dovoljno pažljivo da bismo bili svjesni kada direktno traže pomoć pri disciplini.
Uglavnom se naše vrijeme s
djecom svodi na rješavanje
„prijestupa“ te ih korimo,
kažnjavamo i prijetimo ili
je to rješavanje problema
vezanih uz materijalne potrebe uz obvezatnu ulogu
njihovih privatnih vozača
koji ih voze s jedne na druHV J[BCSBOV BLUJWOPTU /Fmojmo se zavaravati da to
nije važno ili to podcjenjivati, ali to nije „kvalitetno“
QSPWFEFOP WSJKFNF ,PMJLP
puta smo se našli u situaciji da vidimo da trebamo
reagirati ali prevlada misao “danas se jednostavno nemam
snage baviti i s time“, ili ako smo već dobrano iznervirani,
sprovedemo grubu disciplinu više iz ljutnje nego namjere, ne analizirajući problem da bi pronašli adekvatnu disZahvala mladima koji sade cvijeće
ÇFMJNJTLSFOP[BIWBMJUJNMBEJNBLPKJTVTFPEB[WBMJ
pozivu subotnjeg čišćenja crkve, te tom prilikom
pomogli vlč. Mladenu posaditi cvijeće na ulazu
V DSLWV J äVQOV LVʉV /FLB #PH OBHSBEJ OKJIPWV
ljubav prema Crkvi.
6
ciplinsku odluku u odnosu na težinu problema. Roditelji
koji posvećuju svoje vrijeme djeci, reći će Scott Peck, čak
i onda kada disciplina nije nužna, zapazit će suptilnu potrebu za njom, na što treba reagirati jednostavnom opomenom, prigovorom ili pohvalom, pažljivo i brižno. Oni
će promatrati način na koji njihova djeca jedu kolače, kako
uče, kada pribjegavaju sitnim lažima, kada bježe od svojih
zadataka, kako se odnose prema braći i starijima, itd. Biti će
jednostavno odgojno budni ali ne u grču nego u jednostavnosti svakodnevnog života. Spontano će nadolaziti
prilike za male korekcije i
prilagodbe slušajući svoju djecu i odgovarajući na
njihova zgodna i nezgodna
pitanja. Znati će pomalo
popuštati ili negdje pritezati, dijeliti im male lekcije,
pričati im priče, grliti ih i
ljubiti, nagrađivati, i nasmijavati. Biti na takav način s
djecom, znači i muku mučiti nad svojim odlukama
te u pravom smislu riječi
patiti. Ali djeca primjećuju
kada su roditelji spremni s
njima patiti iako možda ne uzvraćaju sa zahvalnošću niti
željenim ponašanjem odmah, ali svakako nauče patiti. To
je i njihov početak odgoja za samodisciplinu.
Proljetni koncert Jadrana
ÇVQOPGPMLMPSOPESVÝUWP+BESBO
održalo je svoj proljetni koncert u
nedjelju 25. svibnja. Mladi i njihovi
HPTUJ'PMLMPSOFHSVQFi)SWBUTLBwJ[
Mississauge u prekrasnim su nošnjama sudjelovali na Sv. Misi, te uz
vesele zvuke tamburice iznjeli nacionalno blago pjesme i plesa domoWJOF)SWBUTLF3PEJUFMKJJHPTUJPEVševljeno su pljeskali mladima, koji
su ujedno i vodili program. Bila je
to prilika zahvaliti učitelju i učiteljicama pjesme i plesa na njihovom
požrtvovnom radu, a jednako tako
i predstaviti mlade učiteljice, jer na
mladima svijet ostaje. Zahvaljujem
svima, a osobito mamama, koje su
nas ovom prilikom odlično nahranile.
tÇłĽĻĶŃķIJŀĻĶĸtÇłĽĮ/Į̘IJ(ļŀĽIJ,ĿĮĹķĶİIJ)ĿŃĮŁĮ
6ඉඓඝ඘ඔඒඉ෈එඕඑඔ඗ඛගඑඖඒඍ
01. lipnja
08. lipnja
Misa u 9:30am:
Misa u 9:30am:
Rotim, Pali, Šarić, V. Lukić
(SCBD1BMJÀBSJʉ;-VLJʉ
Misa u 11:30am u Parku:
Augustin, Bertoša, Bradica,
Misa na Norvalu u 11:00
Matešić
ýඑගඉ෈එඑ඘කඑඖ඗ඛඑගඍඔඒඑඌඉක඗ඞඉ
30. svibnja/01. lipnja - Uzašašće 08. lipnja - Duhovi
Misa u 6:00pm:
Misa u 6:00pm:
1. čitanje: Suzan Vrdoljak
1. čitanje: Barbara Višić
Pjevani psalam
Pjevani psalam
2. čitanje: Anto Vrdoljak
2. čitanje: Biserka Višić
Molitva vjer.: Barbara Višić
Molitva vjer.: Ljubica Višić
Prinos darova: ob. Vrdoljak
Prinos darova:
Misa u 9:30am:
Misa u 9:30am:
ʊJUBOKF+PTJQ1BMJ
1. čitanje: Vladimir Lukić
Pjevani psalam
Pjevani psalam
2. čitanje: Mary Bradica
2. čitanje: Darinka Šmintich
Molitva vjer.: Zdravko Lukić .PMJUWBWKFS,BUBSJOB#FMBO
Prinos darova: ob. Lukić
Prinos darova: ob. Belan
Misa u 11:30am u Parku
1. čitanje: Zdenka Leko
Pjevani psalam
Misa na Noravlu 11:00
ʊJUBOKF1BUSJDJB/FNBSJʉ
.PMJUWBWKFS#,PMPCBSJʉ
1SJOPTEBSPWBPC,PMPCBSJʉ
1ඉ෯එฃඝ඘ඔඒඉඖඑඌඉකඝඒඝ
Za poplavljena područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine
- Caritas RH i BiH:
"ÇJäJʉ
D. Škugor
$50
I. Fofić
/3PNFL
A. Lilić
M. Čorković
$100 Z. Sondić
'+(SCBD // PC(SCBD
// M. & M. Valčić
$100 37VLBEJO
*&(SäJOʊJʉ '(SHJʉ
$150
$20
$100
Katoličku ženidbu žele sklopiti:
1BUSJDL -BXSFODF .D"--*45&3 J "OB .BSJB ."/%"3*Ɇ
Vjenčanje će biti u subotu, 14. lipnja, 2014. u 12:00pm u župnoj
DSLWJ/BÝF(PTQF,SBMKJDF)SWBUBV5PSPOUV
+PIO%POBME16-+*;J*WBOB36%*Ɇ7KFOʊBOKFʉFCJUJVTVCPUVMJQOKBVQNVäVQOPKDSLWJ/BÝF(PTQF,SBMKJDF
)SWBUBV5PSPOUV
SVETE MISE:
/FEKFMKPNBNJBN4VCPUPNQN
3BEOJNEBOPNQN
EUHARISTIJSKO KLANJANJE:6UPSLPNQN
1FULPNQN
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:
Ponedjeljak:[BUWPSFOP0Eutorka do petka: 4.00pm QNSubota QN QNNedjelja BN
1.00pm
RAZGOVOR SA SVEĆENIKOM moguć je uz prethodni dogovor.
SAKRAMENTI
Krštenja: subotom ili nedjeljom. Roditelji koji pripadaju
ÇVQJ/BÝF(PTQF,SBMKJDF)SWBUBJäFMFLSTUJUJTWPKFEJKF-
MISNE NAKANE od 01. lipnja do 08. lipnja
nedjelja
01. lipnja
Uzašašće
misa u 9.30 AM
4UKFQBO)"3".*/"
Misa u Župnom Parku Father Kamber u 11.30 AM
ponedjeljak
02. lipnja
misa u 6:30 PM
utorak
03. lipnja
misa u 6:30 PM
+ Ivan, Dragica i Mijo MATOŠ i obitelj
srijeda
04. lipnja
misa u 6:30 PM
četvrtak
05. lipnja
misa u 6:30 PM
petak
06. lipnja
misa u 6:30 PM
"MCJOP."5*+"À*Ɇ
*WBO/JLPJ#PäJDB%6,07"$JQPLJ[PCJUFMKJ
%BOF-VKBJ.BʉB4&,6-*ɆJQPLJ[PCJUFMKJ
PC.*-*ɇ*ɆJ1&+*Ɇ
.BUPJ'JMJQB-+6#*ɇ*Ɇ
#MBHP;&-+,0
+BOLP.0ɇ"/JQPLJ[PCJUFMKJ
(PKLP;-0.*4-*ɆHPE
+BOLP36À/07
subota
07. lipnja
misa u 6:00 PM
nedjelja
08. lipnja
Duhovi
misa u 9.30 AM
+ Božidar VAZDAR
.BSLP.*À*Ɇ
4UKFQBO)"3".*/"
+ Viktor BERAM
-KVCP-+6#*ɇ*Ɇ
#SBOLP+63*À*Ɇ
.BSLP,3"-+&7*Ɇ
;MBULP30.&,
4MBWLB+PTJQ#BSCBSBJ.JMFOLP'3"/$6-+
+PIO#05&-)0
$FDJMJB-&,0
4UKFQBO)"3".*/"
Proslava Sv. Ante na Norvalu u 11.00 AM
ShareLife Collection
KFVTVCPUVTWJCOKBOBWFʊFSOKPKNJTJVQNJV
OFEKFMKVMJQOKBOBNJTJVBNJBNV1BSLV
Marygrove Camp Collection
KFVTVCPUVMJQOKBOBWFʊFSOKPKNJTJVQNJV
OFEKFMKVMJQOKBOBNJTJVBN
te, imaju prilike doći svakog prvog utorka u mjesecu na
QSJQSBWV[BLSÝUFOKFV1.%PWPMKOPKFPTUBWJUJTWPKF
podatke u uredu ili se prijaviti preko Interneta, te pribaviti potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na kumove,
a koja će se predočiti svećeniku prvog utorka u mjesecu.
Vjenčanja: TVCPUPN1PPESFECJ5PSPOUTLF/BECJTLVQJKF
zaručnici se moraju javiti svećeniku u svojoj župi godinu
EBOB QSJKF OBNKFSBWBOPH WKFOʊBOKB /BLPO QPUWSEF EBtuma, zaručnici trebaju proći zaručnički tečaj, pribaviti
potrebne dokumente i obaviti razgovor sa svećenikom.
Ispovijed: nedjeljom i preko tjedna pola sata prije sv.
Mise.
Posjet bolesnicima: po bolnicama, staračkim domovima
i kućama na poziv obitelji u svako doba.
ÇłĽĻĶŃķIJŀĻĶĸtÇłĽĮ/Į̘IJ(ļŀĽIJ,ĿĮĹķĶİIJ)ĿŃĮŁĮt
7
Sretni rastanak
Svi mi u životu smo
proživjeli puno rastanaka. Neke
rastanke čovjek ni ne osje , npr.
kad se pozdravi s prijateljem za
kojeg zna da će ga ubrzo opet
vidje . Mnoge druge rastanke
osjećamo i proživljavamo.
Neki su dostojanstveni, ali bez
tuge. Neki rastanci su otužni.
Otužan može znači : žalostan,
pun tuge, koji odiše tugom; ali
može također znači : bljutav,
bez okusa, nešto što izaziva
neugodan dojam sladunjavos ,
suvišne
sen mentalnos .
Neki su pak rastanci svečani
i prepuni tuge i sjete. Mnogi
od vas koji ovo čitate, osje li
ste bol rastanka sa dragom domovinom, obitelji i prijateljima koji su
ostali iza vas. Mnogi ste imali zaista otužni rastanak, jer je bio pun tuge,
ali i bljutav, budući da ste napus li zemlju u kojoj je bezbožnik ubijao
nevinog i pravednog, u kojoj je režim poznavao podobne i nepodobne,
u kojoj nisu bile iste mogućnos za svakog poštenog čovjeka.
Kad je is nski i iskren, onda svaki rastanak boli. Sveto
pismo puno je rastanaka, a izdvojit ću neke od h. Onaj prvi nalazi
se na prvim stranicama, i to je za nas jedan od najbolnijih rastanaka.
Čovjek se naime rastao od Boga, i buntovno o šao poput izgubljenog
sina iz prispodobe. Koliko je to bilo bolno, nisu Adam i Eva odmah ni
shvaćali. A sigurno da je Bog zaboljelo što mu se stvorenja odmeću i
zato je poslao svoga Sina na zemlju. Isus se nakratko rastao s Ocem i
s nebom kako bi uzeo jelo i došao na zemlju. Zaista bolan rastanak
bio je kad su Bogorodici zli ljudi istrgnuli dijete iz ruku i razapeli ga
na križ, a zajedno s njime i njezino srce. Tri grobna dana mač boli je
rastavljao Sina od Majke, ali je za m nestao kad je Uskrsli pobijedio.
No 40 dana nakon Uskrsa dolazi vrijeme za još jedan rastanak. Ovaj
rastanak mi kršćani radosno slavimo! Rastanci su tužni, i učenici su
sigurno željeli da Isus još bude s njima. No sam Isus ih uvjerava da
se trebaju radova . Neobično je to nama ljudima jer smo zagledani
u zemlju i u same sebe, pa bismo htjeli da sreća na zemlji dugo traje.
No Isus je još na Posljednjoj večeri rekao: „Bolje je za vas da ja odem,
jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću
ga k vama.“ Sigurno im je i u drugim navra ma govorio da mora ići k
Ocu, jer to je pravedno, budući da je izvršio svoje poslanje. On ide,
a mi se trebamo radova . Ali ipak je is na, jer Sin uzlazi k Ocu, Sin
koji nas je spasio, On sada ide u svoju zasluženu slavu i odmor nakon
napornog djela otkupljenja! Njegov rastanak s nama znači njegov
konačni i vječni susret s Ocem, kao Bog i čovjek s uskrslim i proslavSTRANA 8
ljenim jelom. Ovaj njegov rastanak s nama je znak i za nas, da i mi
trebamo doći kamo je Isus o šao. I taj rastanak nije zauvijek: On je
s nama na nevidljiv način, a mi ćemo bi s njime i na potpuni način
jednom kada Bog to odluči. Zato je ovaj rastanak lijep i sretan, iako je
učenicima sigurno teško pao.
Pripremio: vlč. Tomislav Kasić
DOBRODOŠLICA SVEĆENICIMA VLČ. IVANU NOVAKU I VLČ.
KREŠIMIRU ARAČIĆU
U ponedjeljak, 2. lipnja našu župnu zajednicu posje t će svećenici iz
domovine Hrvatske vlč. Ivan Novak i vlč. Krešimir Aračić. Vlč. Novaka
svi dobro poznamo, jer je jednu godinu vršio službu kapelana u našoj
župnoj zajednici, a kasnije službu župnika u hrvatskoj župi Naše Gospe
Kraljice Hrvata u Torontu. Vlč. Novak sada vrši službu župnika u Župi
Pohoda BDM u Cirkveni i službu Ravnatelja za Misije Bjelovarskokriževačke biskupije.
Vlč. Aračić rodom je iz Slavonskog Broda, sada vrši službu župnika u Župi
bl. Alojzija Stepinca u Vinkovcima. vlč. Aračić je svećenik Đakovačkoosječke nadbiskupije.
Našim dragim gos ma iz domovine želimo dobrodošlicu i ugodan
boravak u našoj župnoj zajednici!
ČETRI NOVE MISNICE
Ovih dana župa Hrvatskih
mučenika nabavila je četri
nove misnice, dvije bijele,
jednu zelene i jednu zlatne
boje. Tri misnice, bijele
i zelena su kupljene od
prikupljenog novca od
prodaje krafni, a zlatna
je dar jedne obitelji.
Četri misnice koštale su
$ 4,138.00. Svim našim
vrijednim župljankama koje su uložile trud u pečenje krafni i tako
prikupile novac za ovaj lijepi dar našoj župi od srca hvala!
ČITAČI:
Danas: 9.00: Angelika Mišić i Erika Drašković
11.30: Otvorenje parka, sv. Misa u župnom parku fr Kamber
Slijedeće nedjelje: 9.00: Berislava i Kris na Ljubić
SKUPLJAČI KOLEKTE:
Danas: 9.00: Drago Mrzljak, Jelenko Mišić i Mate Rožman
11.30: otvorenje parka, sv. Misa u župnom parku fr Kamber
Slijedeće nedjelje: 9.00: Slavko Ljubić, Joe Drašković i Radoslav Šiško
PRVI PETAK U MJESECU
U petak, 6. lipnja prvi je petak u mjesecu. Prilika za sv. Ispovijed od 5.30
do 6.30 sa .
RASPORED SVETIH MISA KROZ MJESEC LIPANJ
1. lipnja:9.00: crkva Hrvatskih mučenika
11.30: park fr Kamber ( otvorenje parka)
8. lipnja:9.00: crkva Hrvatskih mučenika
11.00: Norval ( sv. Ante )
15. lipnja:9.00: crkva Hrvatskih mučenika
11.00: karlovački park (Presveto Trojstvo)
22. lipnja: 9.00: crkva Hrvatskih mučenika
11.30: park fr Kamber ( župni piknik-Mississauga)
29. lipnja: 9.00 i 11.00: crkva Hrvatskih mučenika
DANAS DRUGA KOLEKTA SHARE LIFE
Danas, 1 lipnja po odredbi Toronske Nadbiskupije na svim sve m
Misama imat ćemo drugu kolektu ShareLife. Svojim darom pomognimo
onima kojima je potrebna naša pomoć!
POMOĆ ZA POPLAVLJENA PODRUČJA U HRVATSKOJ I BiH
Hrvatski Caritas i Caritas BiH pokrenuli su akciju prikupljanja pomoći
poplavljenima u područjima BiH i Hrvatske, koji su uslijed velikih
poplava morali napus svoje domove i ostali bez osnovnih stvari za
život. Pozivamo naše župljane da svojim novčanim prilozima pomognu
onima koji zbog velikih poplava strepe za svoju budućnost. Svoje
novčane priloge možete da u našem župnom uredu!
IZ MATICE KRŠTENIH:
U nedjelju, 25. svibnja 2014. sakrament krštenja primili su: Ivan Ante
Kovač, sin Ante i Silvane Kovač rođ. Ćo ć i Georgia Jane Roca, kćer
Ante i Shirley Roca rođ. Mikan. Roditeljima čes tamo i želimo puno
uspjeha u kršćanskom odgoju njihove djece!
IZ MATICE VJENČANIH:
U subotu, 24. svibnja 2014. sakrament
ženidbe sklopili su: John Zvonimir Kosir i
Nensi Labrović. Mladencima čes tamo i
molimo: „Gospodine pošalji na njih milost
Duha Svetoga da, ljubavlju tvojom razlivenom
u njihovim srcima, ostanu vjerni u bračnom
savezu“.
DAROVATELJI:
U kruh sv. Ante- Ljubica Mihaljević
$ 50.00
Prigodom krštenja Adama Mar na
Raki ć:
roditelj, Josip i Ivana
$ 150.00
Prigodom krštenja Ivana Ante Kovać:
roditelji, Ante i Silvana
$ 200.00
baka i dida, Ante i Marina Čo ć
$ 100.00
Prigodom krštenja Georgia Jane Roca:
roditelji, Ante i Shirley
$ 150.00
baka i dida, Slavica i Jure Mikan
$ 100.00
Prigodom vjenčanja Labrović-Kosir
$ 300.00
ZA CRKVU:
Barbara Brinjak
$ 100.00
Slavica i Dragu n Vadjina
$ 50.00
Stjepan Žganjer
$ 100.00
Branko Herceg
$ 100.00
ZA POMOĆ POPLAVLJENIM
OBITELJIMA U HRVATSKOJ I BiH:
N.N.
$ 100.00
Miko i Marica Mateša
Branko Jažić
Stjepan Žganjer
Marijan Begonja
Ob. Marko Kapuralić
Tomo Novačić
Anton i Miroslava Mihelić
Marija Marčinko
Krunoslav Vukušić
Stjepan Zagmaster
Djurdjica Lacković
Slavica i Dragu n Vadjina
Ante i Dragica Bušić
Janko i Barica Crnić
Božo i Jelena Kolaković
Ob. Tomo Miličević
M.M. Čapin
Ivan i Marica Mrakovčić
Tony i Branka Halovanić
Branko Balaban
Ivan Obad
Jure i Ivanka Tonković
Hrvatska Katolička Žena
$ 100.00
$ 100.00
$ 80.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 500.00
$ 20.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 500.00
George i Janja Erić
Maria Okrugić
Peter i Ka ca Okrugić
Ma lda Tomas
Ob. Mirko Marinić
Mira i Roko Tanfara
Nedo i Dragica Laušić
Milan i Mandica Starčević
Josip Pavlović
Josip Umolac
Petar i Pepa Muhar
Mila i Vinko Kozina
Srećko i Anđelka Kotarac
Juraj Petruša
Ivan Jezerinac
R. Hajdinjak
$ 100.00
$ 300.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
Slavko Ljubić
$ 205.00
Ana Šundrica
$ 100.00
J. i R. Podstreleni
$ 100.00
Suvada Vrdoljak
$ 100.00
Ivan i Mary Medved
$ 300.00
Mladen Škara
$ 100.00
Stjepan Gunjila
$ 100.00
R. Juriček
$ 100.00
Ivan i Dragica Kanceljak
$ 500.00
HRVATSKI KARITAS:
Ivan i Marija Kulić
$ 300.00
Josip i Madelaine Kulić
$ 250.00
SARAJEVSKI KARITAS:
Ivan i Marija Kulić
$ 100.00
Na svakom Vašem daru , HVALA!
RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNU
Večernje Sv. Mise su u 7:00 osim ako je drugačije naznačeno
Ponedjeljak 02. lipnja:
+ S pan Kutleša
+ Milica i S pe Čulo
Utorak, 03. lipnja sv. Misa 9:00 a.m.
+ Terezija Lovrek, god.
Srijeda, 04. lipnja:
+ Mirko i Magdalena Ćepuran
Četvrtak, 05. lipnja:
+ Branko Jurišić, Dragica Janković i Danica Kozina
+ Marijana Braun i Nikola Bota
Petak, 06. lipnja:
+ Ana Trdina, god.
+ Slavo Štefan
+ Janko Popović, god.
+ Josipa Turudić, god.
+ Nevenka Žganjer
+ Za sve pok. Iz ob. Bartaković
+ Franjo Bradica
+ Zlatko, Dragica i Željko Buneta
+ Miho, Nikola i Ivica Crnić, god.
+ Marica i Drago Ofak
+ Nikola i Josip Bućan, god.
- Na čast srcu Isusovom
Subota, 07. lipnja: sv. Misa u 6:00 p.m.
+ Marija i Edgar Leskovar, god.
+ Vlado Tomas, i sve pok. Iz ob.
+ Diana Kure ć
+ Iva Bilić, god.
+ Julka Trtanj, god.
+ Barica i Zlatko Kadić, s sve pok. Iz ob.
+ Dujo Mandac, god. i Ivanka Mandac
+ Božena Seka Poborac
+ Nikola, Mijo i Ivica Crnić
+ Kata Markovinović
+ Ivan i Anka Pole o
+ Ka ca Kalić
+ Boja i Nikola Starčević, i sve pok. iz ob.
+ Gašpar i Kata Ćaćić, i sve pok. iz ob.
+ Tomo i Marija Marinić, i sve pok. iz ob.
+ Josip Zdunić
+ Mato Jambrošić
+ Dragica Cvetko
Nedjelja, 08. lipnja: sv. Misa u 9:00 a.m.
+ Robert i Mijo Jezerinac
+ Jure Božičević
sv. Misa u 11:00 SV. Ante- Norval
STRANA 9
ODIJEVANJE - RAZODIJEVANJE
Kako u crkvu?
Dolaskom toplih dana nastaju i problemi
s odijevanjem, odnosno s razodijevanjem.
Problem bi se lako riješio kad bi ljudi
poš vali bonton i dobar odgoj. Kad bi
svatko bio svjestan kamo ide, primjereno
bi se i obukao. Ali danas se ljudi pozivaju
na slobodu. Većinom se radi o zloupotrebi
slobode, ili jednostavno o samovolji. I
sloboda ima svoje granice. Toliko smijem
bi slobodan da ne vrijeđam ili kršim
slobodu drugoga, da svojim ponašanjem ne
vrijeđam dostojanstvo osobe, svoje ili tuđe,
dostojanstvo mjesta, norme ponašanja,
jednostavno bonton.
Stoga Vas molimo da to izuzetno cijenite i prema tome se
ŽUPNE OBAVIJESTI
ČITAČI
SUBOTA: 31. svibnja: 5:00 - Branko Nemet
NEDJELJA: 01. lipnja: 9:00 - Tomislav Renić
11:00 - UČITELJI I ĐACI HRV. ŠKOLE
SUBOTA: 07. lipnja:
5:00 - Snježana Parliac
NEDJELJA: 8. lipnja:
9:00 - Stjepo Marčinko
11:00 - PROSLAVA SV. ANTE U NORVALU
REDARI
SUBOTA: 31. svibnja:
5:00 - Nikola Repar Repar i Nikola
Parilac
NEDJELJA: 1. lipnja:
9:00 - Ivan Pocrnić i Mike Mačečević
11:00 - Josip Sajko i Josip Jurešić
SUBOTA: 07. lipnja: 5:00 - Nikola Parilac Jr. i Nikola
Repar Jr.
NEDJELJA: 08. lipnja: 9:00 - Mike Mačečević i Janko Jadrić
NAŠI DAROVATELJI
ZA CRKVU:
Božica Bubanović
$ 100.00
Na čast Presv. Trojstva:
Prigodom 57.god. braka
Vlado i Ljubica Premužić:
$ 100.00
Prigodom vjenčanja kćeri Suzane i DamiraRamušćak:
Ob. Lovro Bude ć
$ 100.00
Zdravko Bude ć
$ 100.00
STRANA 10
ponašate. Sve ima svoje vrijeme i mjesto.
Također molimo još jednom – u crkvi nisu
dozvoljene:
- žvakaće gume (ne može se žvaka guma
pod misom, gurnu je u stranu i onda ići na
pričest, kao i sve ostalo što je nedolično ili
uznemiravajuće za vrijeme Mise.
- Crkva je prostor za molitvu i osobni
susret s Bogom. Zato povedimo računa o
pristojnom odijevanju i vladanju u crkvi –
što osobito vrijedi za one koji vrše službu
čitača, djelitelja pričes a najviše prigodom
VJENČANJA!
Hvala za razumijevanje!
KOLEKTA “ Papinska Misijska Djela .“
Ilija Pehar
$ 50.00
Stjepo Marčinko
$ 50.00
Ljilja Radalj
$ 50.00
Ukupno:
$ 1,365.00
„ Dom sv. Josipa – Ljubuški“ u spomen + Andrije Alilovića
Judith Alilović
$ 2000.00
ZA ŽRTVE POPLAVA U DOMOVINI:
Društvo”Imotski”
$ 1000.00
Zoran i Lillian Juko
$ 200.00
Lorens i Jelica Krešić
$ 200.00
Ob. Peter Hećimović
$ 200.00
Ruža Krišto
$ 200.00
Ob. Podnar
$ 100.00
Ljubica Nađen
$ 100.00
Andrija Jaklin
$ 100.00
S pe Pavić
$ 50.00
Ivan Moguš
$ 40.00
Marija Jakovac
$ 20.00
Stefica Raven
$ 10.00
SVIM DAROVATELJIMA SRDAČNO ZAHVALJUJEMO!
OVE NEDJELJE - DRUGA KOLE KTA : Po odredbi biskupije
Hamilton ovu subotu 31 svibnja i nedjelju 1. lipnja pod sve m
misma skupljat ćemo drugu milos nju pomoć žrtvama poplava
u Slavoniji i Bosni i Hercegovini.
SV. MISA ZAHVALNICA za završetak školske godine je ove
nedjelje, 1. lipnja, u 11:00 sa .
8. lipnja: - PROSLAVA SV. ANTE NA NORVALU.
U našoj crkvi Mise u subotu u 5:00 i u nedjelju u 9:00. NEMA
SVETE MISE U 11 SATI.
PROSLAVA BLAGDANA PRESVETOG TROJSTVA I ŽUPNI PIKNIK
Glavni patron naše župe ‘Presv. Trojstvo’ proslavit ćemo u
nedjelju 15. lipnja 2014. u 11.00 sa u Karlovačkom parku,
a u isto vrijeme ćemo ima i naš godišnji Župni piknik. Za
ovu proslavu pripremit ćemo se trodnevnicom, koja će bi u
četvrtak 12. lipnja u 6:30, petak 13. lipnja u 6:30 i u subotu
14. lipnja u 5:00 sa uvečer u našoj župnoj crkvi. Tih večeri će
bi sv. misa i prigodna propovijed, te prigoda za sv. Ispovijed.
Misno slavlje će predvodi i propovijeda vlč. Tomislav Kasić,
kapelan u Mississaugi. Molimo župljane koji mogu pomoći pri
sakupljanju TOMBOLE da pomognu. Piknik je zajednička akcija
svih župljana malih, mlađih, srednjih i starijih. Uključimo se i
pomognimo. Svi nam dobro došli.
SASTANAK ZA ORGANIZACIJU PIKNIKA će bi u ponedjeljak
4. lipnja u 7:30 sa uvečer. Pozivamo članove Pastoralnog i
Financijskog vijeća, odbor “Prela” društvo Hrv. Katolička Žena
i sve ostale vrijedne i nesebične župljane i župljankeda dođu
na sastanak i dogovor za organizaciju lijepog susreta u Božjoj
prirodi toga dana.
IZ MATICE VJENČANIH
U petak 23. svibnja 2014 našoj župi vjenčani su:
Damir Ramušćak i Suzana Bude ć
U subotu 24. svibnja, 2014 vjenčani su: Toma Pavić i Victoria
Marie Stevens
Sretnim mladencima čes tamo, s rodbinom i prijateljima se
veselimo i molimo Boga da ih svojim blagoslovom pra i podari
potomstvom.
IZ MATICE UMRLIH
Ovih dana u domovini je preminula je Ma ja Kovačević, strina
naše župljanke Mariane Brkić.
U Hamiltonu preminuo je Mijo”Mike” Nemet, brat naših
župljana Branka i Josipa Nemet u 74. godini života. Mariani,
Branku i Josipu i njihovim obiteljima, rodbini i prijateljima ovdje
i u domovini izražavamo iskrenu sućut, a pokojnicima neka
Gospodin udijeli vječni mir..
ŽENIDBENI OGLASI
Kršćanski brak žele sklopi :
Mate Žilić i Michelle Ratković
RASPORED ŽUPNIH SLAVLJA - Parish Events - u 2014
PRESV. TROJSTVO I ŽUPNI PIKNIK - 15. lipnja
MIDLAND - 20. srpnja
SV. ANA - 26. srpnja
OBLJETNICA ŽUPE i BANKET - 15. studenoga
BOŽIĆNA PRIREDBA – 6. i 7. Prosinca
RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDAN
Mise su u 7:00 sa uvečer osim ako je drugačije naznačeno
PONEDJELJAK: 02. lipnja
+ Dušan Majić – ob. Ljilja Radalj
+ Drago Mustapić i Ivan Domić – ob. Joe Ražman
Na nakanu – za zdravlje – N.N.
UTORAK: 03. lipnja
Misa u 8:00 ujutro
+ Jelka Juratović – ob. Juratović
Na čast BDM – Nada Gilpin
SRIJEDA: 04. lipnja
+ Ivan Ozimec – supruga i djeca
+ Slavko i Ma ja Kovačević – ob. Mariana Brkić
ČETVRTAK: 5. lipnja
+ Drago i Dušan Majić – ob. S pe Žižić
+ Pero Mačečević – ob. Mačečević
PETAK: 06. lipnja
+ Šima Menalo – ob. Ivan Petrović
+ Petar Copak – Bernade e
+ Ivan Ozimec – Lucija Pintarić
+ Ljubica Čavlović – ob. Mirko Protulipac
+ Željko Repar – Boža Koury
+ Anđa Sladoje – sestra Ljubica i ob.
+ Nikola Smeh (god.) – supruga i djeca
+ Ivan Kalić – ob. Mića Štefanac
+ Vinko Kalić – ob. Mića Štefanac
+ Lovro Sajko – ob. Ivan Sajko
+ Janko Žapčić – ob. Ivan Sajko
SUBOTA: 07. lipnja
Misa u 5:00 uvečer
+ Stjepan Zidarić (god.) – supruga i djeca
+ Mato i Zlata Zidarić – Ankica Zidarić
+ Jure i Pepa Katovčić – Ankica Zidarić
+ Franjo Morožin – ob. Jurešić
+ Lovro Sajko – ob. Kolich
+ Zlatko Repar – ob. Nikola Repar
+ Nikola Bradvić – ob. Nikola Repar
+ Andrija Alilović – supruga i djeca
+ Drago Majić – ob. Ljilja Radalj
+ Jure Delić – supruga i djeca
+ Jakov i Josefina Delić – Katarina Delić
Svi + iz ob. Kovač – Marija Čadež
Na nakanu – Gordana Gerenčer
Na nakanu za zdravlje – ob. Krešić
Na čast BDM – Nada Gilpin
NEDJELJA: 08. lipnja:
9:00 – + Mate Gelo – ob. Šimun Bilić
+ Zdenko Plušćac - Ljubica Dolinar
11:00 – SV. ANTE - NORVAL
STRANA 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 624 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content