close

Enter

Log in using OpenID

Billing i Revenue Management

embedDownload
SAP BRIM
Billing i Revenue
Management
4. lipanj 2014.
Multicom
–
–
–
–
–
Convergent Charging & Billing
CRM
Master data Management (MDM)
DWH & BI
B2B
First place in 2009. category "Rising Stars”
BRIM – Billing i Revenue Management
Izazovi poslovanja
Novi servisi:
Orijentirani na
kupce
•“Time to Market”
Relationshipbased pricing
•B2C & B2B
Masivan porast
broja transakcija u
realnom vremenu
•Skalabilnost
Dinamika
sudionika
vrijednosnog
lanca
•Fleksibilnost
•Performanse
•Obračun
•Provizije
Fokus – obračun i naplata usluga
Consumers
Module and Terminal
vendors
NW operators
App developers
$
€
£
Specialized
communication providers
$
¥
Services
£
Specialized solution
providers
¥
€
Specialized service
providers
System integrators
Service
Provider
€
$
Resellers
Corporate
Clients
BRIM – Proces
Ugovor o usluzi
SAP CRM
Izmjene ponuda
Prikupljanje transakcija
nastalih korištenjem usluge
Offer
Order
SAP Business
Analytics
Gather
Clean
Analyze
Optimize
Određivanje naknada
(Pricing i Charging)
Analiza korištenja
Price
Charge
Pay
SAP Customer
Financial Mgt
SAP
Convergent
Mediation
Bill
SAP
Convergent
Charging
Settle
Naplata i Saldiranje
SAP
Convergent
Invoicing
Izrada računa
BRIM Procesna mapa
SAP BRIM se koristi u cijeloj organizaciji
Marketing
& Call Center
Sales
SAP Convergent
Charging
SAP Convergent
Mediation
SAP CRM
Offer Design
Financial
Customer
Care
Pricing Design
Contract
Creation
Manage
Receivables &
Payables
Prepaid Refill
Manage
Subscription
Account
Operations
Deliver Service
Dispute Mgmt
Credit Scoring
Finance
Billing
SAP Customer
Financial
Management
SAP Convergent
Invoicing
Mediate
Usage
Price and Rate
Events
Manage
Billing
Account
Invoicing &
Payment
Statements
Run
Collections
Book Revenue
& Costs
Obuhvaćeni poslovni procesi
Autorski honorari, Provizije, Sponzorstva
Mediation
Convergent charging & billing
Invoicing
Payments and Collections
Penalties & Dunning
Contract management
MDM
Provisioning
Activation
Product catalog
Customer Experience Management
Reporting
Customer scoring
Planning and budgeting
Analytical CRM
Performance management (KPI)
BRIM – Pregled
SAP Billing and Revenue Innovation Management je modularno, integrirano end-to-end rješenje za obračun,
naplatu i upravljanje financijama
COMPREHENSIVE, YET MODULAR
the Consume To Cash process
Convergent Mediation
Convergent
Invoicing
Convergent Charging
Receivables
Management
and
Payment Handling
Financial
Customer Care
and
Dispute
Management
Credit
and
Collections
Management
SAP Billing and Revenue Innovation Management (BRIM)
SAP Convergent Mediation by
DigitalRoute
Processing Capabilities
 Data validation
 Enrichment
 Merging/Splitting
 Filtering
Convergent
 Format
Conversion
 Routing
Charging
 Usage
Management
 Error Management / Alarms
SAP Convergent
Charging



Price & Rate
Price & Simulate
Account Balance
Management
SAP Convergent
Invoicing

Convergent
Invoicing
SAP Customer Financials Management


Online Bill
Presentment
Revenue
Management


Credit
Management
Collections
Management


Financial
Customer Care
Dispute
Management
BRIM– SAP Convergent Mediation
Receiva
the Consume To Cash process
Convergent
Mediation
Converg
ent
Chargin
g
Converg
ent
Invoicin
g
SAP Billing and Revenue Innovation
BRIM
Convergent Mediation
Convergent Charging
Robusnost

Napredne upravljačke mogućnosti

Visoka raspoloživost i performanse prijenosa
Horizontalna Medijacija

Jedna platform za sve scenarije integracije (BSS,
OSS, ETL, M2M)

Podržava integraciju s većinom vendora na tržištu
Convergent Invoicing
Receivables Management
and Payment Handling
Credit & Collections
Management
Financial Customer Care and
Dispute Management
Jednostavna konfiguracija

Procesno orijentirani GUI i modularni dizajn

Svi scenariji se unose grafički
bles
Credit
Manage
and
ment
Collecti
and
ons
Paymen
Manage
t
ment
Handlin
Management
(BRIM)
g
Financia
l
Custom
er Care
and
Dispute
Manage
ment
BRIM – SAP Convergent Charging
SAP Convergent Charging je modul koji omogućuje pružateljima usluga visoku razinu fleksibilnosti kod
obračuna, naplate, tarifiranja i paketiranja usluga uz visoke performanse
the Consume To Cash process
Convergent
Mediation
BRIM
Convergent Mediation
Convergent Charging
Convergent Invoicing
Receivables Management
and Payment Handling
Financial Customer Care and
Dispute Management
Converg
ent
Invoicin
g
Receivabl
es
Managem
ent
and
Payment
Handling
Credit
and
Collecti
ons
Manage
ment
SAP Billing and Revenue Innovation Management (BRIM)
Jednostavnost upotrebe

Vizualni prikaz pricing and charging modela

Brz time-to-market

Podrška za multi site poslovne modele

Podrška za prepaid, postpaid i hibridni charging
Visoke performanse

Credit & Collections
Management
Converg
ent
Chargin
g
Izračun cijena i naknada s po 200.000 transakcija/s za
milijune kupaca
Financial
Customer
Care
and
Dispute
Manage
ment
SAP CC -funkcionalnosti
Definicija ponuda i paketa
Definicija proizvoda
Definicija vrste poslovnih događaja
(chargable item, CI)
Definicija atributa poslovnih događaja
(vrijeme, trajanje, količina, lokacija, …)
Definiranje pretplata
Sklapanje ugovora između korisnika i
vlasnika pojedine Ponude
Prilagodba (customizacija) i
parametrizacija korištenja ponuđenih
usluga i servisa
Definicija pravila naplate (hijerarhije
korisnika, tko plaća za pojedine
transakcije)
Definicija pojedinih usluga i servisa s pravilima tarifiranja
Definiranje načina naplate pojedine vrste poslovnih
događaja (CI)
Definicija odnosa među ponuđenim uslugama,
paketiranje usluga, zavisne i dijeljene usluge, tipovi
paketa
Definicija provizija, sponzorstava i ostalih zavisnih
naplata
Obavezni i opcioni elementi ponude
Kreiranje ugovora
Definicija sudionika (tko kome plaća)
Tip ugovora (prepaid, postpaid)
Način obračuna poreza
Valute
Uvijeti plaćanja
Obračun
Kalkulacija računa i sniženja
Kalkulacija zaduženja po korisniku i potrošnji
Podrška za fleksibilne cikluse naplate
Promocije i sniženja
Razdvajanje pojedinog događaja u više ciklusa
naplate
Upravljanje ciklusima naplate
Fleksibilnost
 Fleksibilnost opisa proizvoda i izračuna cijene
Isto sučelje za usage, recurring i non
recurring
Intuitivna logika
Pouzdanost
„Decision tree“ je patentirana tehnologija stabla odlučivanja:
- omogućuje davateljima usluga za izradu inovativnih tarifnih struktura
- dobro razumljiv način prikazivanja poslovnih pravila naplate.
Deterministic and Reliable - predictable, reliable results.
Deterministički i pouzdan – omogućuje kompletan uvid u poslovnu logiku
Automatska verifikacija - omogućuje automatsku provjeru integriteta strukture ponude i posljedice
izmjene bilo kojeg elementa procesa naplate
Provizije
Omogućeno je tarifiranje “u ime i za račun....”
Fakturiranje usluge klijentu
Provizije i/ili naknade banci
BRIM – SAP Convergent Invoicing
the Consume To Cash process
Convergent
Mediation
Converg
ent
Chargin
g
Converg
ent
Invoicin
g
Receivabl
es
Managem
ent
and
Payment
Handling
Credit
and
Collecti
ons
Manage
ment
SAP Billing and Revenue Innovation Management (BRIM)
BRIM
Convergent Mediation
Konsolidirani pogled na klijentski račun

Fleksibilni prikaz i agregacija računa

Konfigurabilni popusti po računu

Laka integracija s accounts receivable i accounts
payable za izračun kamata

Izrada računa za klijente i financijske dokumente
partnera u istom rješenju
Convergent Charging
Convergent Invoicing
Receivables Management
and Payment Handling
Credit & Collections
Management
Financial Customer Care and
Dispute Management
Financial
Customer
Care
and
Dispute
Manage
ment
BRIM – SAP Convergent Invoicing
 Invoicing konsolidira
ulaze za obračun iz
raznih izvora
 Izračun poreza
 Ispis računa i sučelje
prema rješenjima za
ispis
 Ekstrakcija podazaka o
billingu za potrebe BW
analiza
Predkonfigurirrane poslovne funkcije za:
 Kamate, account maintenance, terećenja i
popusti
 Podrška za billing cikluse
 Plaćanje kreditnim karticama s direktnim
terećenjem
 Pokretanje kliringa kreditnih kartica
 Skupni računi
 Uključivanje postojećih dugovanja u proces
BRIM – SAP RM-CA
the Consume To Cash process
Convergent
Mediation
BRIM
Converg
ent
Chargin
g
Converg
ent
Invoicin
g
Receivabl
es
Managem
ent
and
Payment
Handling
Credit
and
Collecti
ons
Manage
ment
SAP Billing and Revenue Innovation Management (BRIM)
Convergent Mediation
Convergent Charging
Transparentni receivables management.
Objedinjava i usklađuje sve interne i eksterne financijske
partije.

Tijek prihoda od billinga do glavne knjige, prema
pravilima struke

Smanjen TCO zbog jedinstvenosti back office sustava

Brzo, automatsko i točno saldiranje, povećano
zadovoljstvo korisnika i transparentnost u prikazu
otvorenih potraživanja
Convergent Invoicing
Receivables Management
and Payment Handling
Credit & Collections
Management
Financial Customer Care and
Dispute Management
Financial
Customer
Care
and
Dispute
Manage
ment
BRIM – SAP C&C Management
the Consume To Cash process
Convergent
Mediation
Converg
ent
Chargin
g
Converg
ent
Invoicin
g
Receivabl
es
Managem
ent
and
Payment
Handling
Credit
and
Collecti
ons
Manage
ment
SAP Billing and Revenue Innovation Management (BRIM)
BRIM
Convergent Mediation
Segmentira klijente prema kreditnom riziku - visoka
fleksibilnost u procesu zatvaranja dugovanja
Convergent Charging
Diferencirani proces naplate potraživanja sukladno
segmentu klijenta

Automatizirana naplata potraživanja korištenjem
Business Rules Frameworka, lako se prilagođava
novim okolnostima i zahtjevima ukupne situacije
dužnika

Champion Challenger analysis – kontinuirano
poboljšanje naplate potraživanja
Convergent Invoicing
Receivables Management
and Payment Handling
Credit & Collections
Management
Financial Customer Care and
Dispute Management
Financial
Customer
Care
and
Dispute
Manage
ment
BRIM – SAP Financial Customer Care
the Consume To Cash process
BRIM
Convergent
Mediation
Converg
ent
Chargin
g
Converg
ent
Invoicin
g
Receivabl
es
Managem
ent
and
Payment
Handling
Credit
and
Collecti
ons
Manage
ment
SAP Billing and Revenue Innovation Management (BRIM)
Convergent Mediation
Convergent Charging
Pogled od 360° na sve financijske podatke prilikom
rješavanja pritužbi.

Povećano zadovoljstvo klijenta zbog korištenja
provjerenih informacija

Smanjen broj upita upotrebom self service
funkcionalnosti i zatavaranjem upita već pri prvom
pozivu (first-call-fix rate)

Dostupna potpuna analitika kod rješavanja pritužbi do
razine stavke

Konzistentna komunikacija s klijentima i drugim
odjelima u tvrtci
Convergent Invoicing
Receivables Management
and Payment Handling
Credit & Collections
Management
Financial Customer Care and
Dispute Management
Financial
Customer
Care
and
Dispute
Manage
ment
BRIM : Modularnost
Convergent
Mediation
Standalone
• Kada treba izdvojiti BSS
• Konsolidacija nekoliko medijacija na jednu
platformu
Convergent
Charging
Standalone
• Ciljano rješavanje pricing problema
• Za non-SAP korisnike
• Potreba za Real-time pricingom
Customer Financial
Management with
Invoicing
End to End (CM +
CC + CI + CFM)
• Kada imate nekoliko rating servisa i želite jedno
rješenje za fakturiranje
• Imate nekoliko billing sustava i želite objedinjeni
račun
• Integrirani sustav sa sučeljima prema ostalim SAP
i non-SAP procesima
SAP CC standalone
 Za specifične pricing probleme, bez zadiranja u ostatak
procesa fakturiranja
 Kada se ne želi odbaciti prethodnu investiciju u biling
sustav ili ne koristite SAP za financijske procese
 Imate potrebu za real-time pricingom
Customer and Contract System
Billing System
Pricing contract
data: dates and
negotiated tariffs
Event Metering System
Metered events
(parcels, letters…)
or product orders
SAP
Convergent
Charging
Pricing of events (self
generated or metered)
following algorithms
Events
Tariffs
Algorithms
Priced
events with
details
SAP reference - obračun i naplata
DPD poštanske usluge
SAP reference - obračun i naplata
EVO TV – HP Produkcija
SAP reference - obračun i naplata
ASCENDI – Naplata cestarine
Multicom reference - obračun i naplata
Obračun i naplata (voice, internet, cloud, tv, struja,...)
Generiranje više milijuna računa mjesečno
Upravljanje ugovorima i korisnicima
Obračun i naplata (PP,NKS,REGOS,RGFI,Certifikati,ovrhe,e-račun...)
Generiranje i ispis računa
Upravljanje ugovorima i korisnicima
Obračun i naplata (voice, internet, cloud, tv,..)
Generiranje i ispis računa
Opomene, utuženja
Obračun i naplata (tv)
Generiranje i ispis računa
Opomene, utuženja
Generiranje i ispis računa
Naplata
Opomene, utuženja
City of zagreb
Upravljanje ugovorima i korisnicima
Obračun i naplata (komunalni doprinosi, koncesije, najmovi,..)
Generiranje i ispis računa
Opomene, utuženja
Hvala!
Q&A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 027 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content