close

Enter

Log in using OpenID

CRNA GORA KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

embedDownload
 CRNA GORA
KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I IMOVINI JAVNOG FUNKCIONERA 1
za ________ godinu
( obavezno zaokružiti odgovarajuće slovo: a-e)
Izvještaj se podnosi 2 :
a)
b)
c)
d)
e)
u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju
za vrijeme obavljanja funkcije, jednom godišnje (do kraja marta u tekućoj godini za prethodnu godinu)
u roku od 30 dana od dana nastanka promjene imovine u slučaju uvećanje imovine preko 5000 eura
u roku od 30 dana od dana prestanka javne funkcije
jednu godinu po prestanku funkcije (u roku od 30 dana nakon isteka jedne godinu po prestanku funkcije
prema stanju na dan podnošenja Izvještaja).
Napomena: Izvještaj po mogućnosti popuniti: a) štampanim slovima
b) elektronskim putem
I)
PODACI O JAVNOM FUNKCIONERU, FUNKCIJAMA I SRODNICIMA
1.1
Lični podaci javnog funkcionera
Ime i prezime_____________________________________________JMBG________________________________
Prebivalište (boravište) i adresa____________________________________________________________________
Datum i mjesto rođenja__________________________________________________________________________
Telefon/Fax (kući )_________________________
Telefon/Fax (posao)__________________________
Mobilni telefon ____________________________
E-mail ____________________________________
Školska sprema_____________________________
Zvanje____________________________________
Ime oca___________________________________
Djevojačko prezime funkcionera_______________
Ime majke__________________________________
Djevojačko prezime majke____________________
1
Komisija vrši provjeru podataka iz Izvještaja Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Službeni list CG“ br. 1/09, 41/
11 i 47/11).
2
Vanredni izvještaj (u slučaju greške)
1.2
Javna funkcija
Javna funkcija na koju je izabran(a)/imenovan(a) ____________________________________________________
Naziv organa, agencije, direkcije i sl. gdje je izabran(a)/imenovan(a)_____________________________________
Naziv organa koji je izvršio izbor/imenovanje_______________________________________________________
Datum stupanja na javnu funkciju_____________________________________________________________
Datum prestanka funkcije (ako je prestala) _________________________________________________________
Visina mjesečne nadoknade ____________________________________________________________________
(za godišnji Izvještaj upisuju se primanja iz mjeseca decembra godine za koju se popunjava Izvještaj u apsolutnom
iznosu u € - neto sa minulim radom).
1.3
Druga javna funkcija
Javna funkcija na koju je izabran(a)/imenovan(a) ___________________________________________________
Naziv javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica gdje je izabran(a)/imenovan(a)
___________________________________________________________________________________________
Naziv organa javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica u kojem je javni funkcioner predsjednik,
odnosno član
___________________________________________________________________________________________
Naziv organa koji je izvršio izbor/imenovanje_______________________________________________________
Datum stupanja na javnu funkciju________________________________________________________________
Datum prestanka funkcije (ako je prestala) _________________________________________________________
Visina mjesečne nadoknade (u €)________________________________________________________________
1.4 Članstvo javnog funkcinera u organima upravljanja i nadzornim organima javnih preduzeća,
javnih ustanova ili drugih pravnih lica sa učešćem kapitala čiji je vlasnik država/opština
Funkcija na koju je izabran(a)/imenovan(a) ________________________________________________________
Naziv pravnog lica/radnog tijela gdje je izabran(a)/ imenovan(a)
______________________________________________________________________________________________
Naziv organa koji je izvršio izbor/imenovanje_______________________________________________________
Datum izbora/imenovanja ____________________________________________________________________
Visina mjesečne nadoknade (u €)________________________________________________________________
2 1.5 Članstvo javnog funkcionera u radnim tijelima i komisijama
Mjesto na kojem je izabran(a)/imenovan(a) ________________________________________________________
Naziv pravnog lica/radnog tijela gdje je izabran(a)/imenovan(a)
____________________________________________________________________________________________
Naziv organa koji je izvršio izbor/imenovanje_______________________________________________________
Datum izbora/imenovanja ____________________________________________________________________
Visina mjesečne nadoknade (u €)________________________________________________________________
1.6 Radni odnos javnog funkcionera, penzioner i dr. 3
Naziv institucije i funkcija-radno mjesto
1.7
Visina mjesečne zarade
(u €) 4
Mjesto i adresa
Lični podaci srodnika
Ime i prezime supružnika
_______________________________________________
JMBG
___________________________________
Ime i prezime djeteta
JMBG
1)_____________________________________________
____________________________________
2)_____________________________________________
___________________________________
3)_____________________________________________
___________________________________
4)_____________________________________________
___________________________________
(UPISUJU SE DJECA KOJA ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU)
3
4
Popunjava javni funkcioner koji ima zasnovan radni odnos na drugom mjestu, pored javne funkcije.
Za godišnji Izvještaj upisuju se primanja iz mjeseca decembra godine za koju se popunjava Izvještaj, u apsolutnom iznosu
u € (neto sa minulim radom).
3 II)
PODACI O PRIHODIMA I IMOVINI JAVNOG FUNKCIONERA
2.1
Nepokretna imovina (svojina, zakup i sl. u zemlji i inostranstvu)
Nepokretnost 5
Mjesto i adresa
Površina (m2)
Svojina ili
zakup
Udio u
vlasništvu (%)
Tereti i
ograničenja
(hipoteka i sl.)
Izvor
(plata, kredit,
nasljedstvo,
poklon i sl.)
2.2
Pokretna imovina (motorna vozila, plovni objekti, vazduhoplovi i sl.) 6
Vrsta pokretne
imovine
Marka/tip
Godina proizvodnje
Registarski broj
Izvor
(plata, kredit,
nasljedstvo, poklon
i sl.)
5
Za uknjiženu nepokretnost navesti podatke iz javne knjige, a za neuknjiženu, pravni osnov sticanja (ugovor, rješenje o
nasljedstvu i drugi osnovi).
6
Pravo svojine na pokretnim stvarima za koje je propisana obaveza registracije kod nadležnih organa (član 20 Zakona o
sprječavanju sukoba interesa, „Službeni list Crne Gore", broj 1/09 , 41/11 i 47/11).
4 2.3 Ostala pokretna imovina (depoziti u finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, gotov novac
i hartije od vrijednosti preko 5000 eura, umjetnine i sl.)
Naziv i sjedište finansijske institucije, banke
ili fizičkog lica
2.4
Naziv pokretne stvari
Vrijednost (u €) 7
Dugovi i potraživanja (glavnica i kamata) (u € ) 8
Naziv banke, lica i dr. i iznos duga
Iznos potraživanja i od koga
Rok otplate/naplate
2.5 Prihod od obavljanja drugih djelatnosti (naučnih, nastavnih, kulturnih, umjetničkih, sportskih i sl.)
Vrsta djelatnosti
Naziv i sjedište institucije
Iznos mjesečne naknade
(u €)
7
8
Ili valuti u kojoj je gotov novac izražen. Ili valuti u kojoj su dugovi/potraživanja izraženi. 5 2.6
Prihod od poljoprivrede, slobodnih i drugih djelatnosti, rente i sl.
Vrsta djelatnosti
2.7
Godišnji iznos prihoda (u €)
Ostali prihodi (od autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine i sl.)
Vrsta prihoda
2.8
Godišnji iznos prihoda (u €)
Vlasništvo u privrednom društvu, ustanovi ili dr. pravnom licu (akcije i udjeli)
Naziv privrednog društva
Sjedište
% udjela,
br. akcija
Nominalna
vrijednost
Prenos prava upravljanja na
drugo lice (ime lica, br.
ugovora) 9
9
Lice koje je vlasnik, odnosno osnivač javnog preduzeća, drugog privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica dužno je
da, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju, prenese svoja upravljačka prava u tim
subjektima na drugo pravno ili fizičko lice koje nije sa njim povezano lice, kako bi ih to lice u svoje ime, a za račun javnog
funkcionera vršilo do prestanka njegove javne funkcije.
6 III)
PODACI O PRIHODIMA I IMOVINI SUPRUŽNIKA
Ime i prezime supružnika ________________________________________________________________
3.1
Nepokretna imovina (svojina, zakup i sl. u zemlji i inostranstvu)
Nepokretnost 10
Mjesto i adresa
Površina (m2)
Svojina ili
zakup
Udio u
vlasništvu (%)
Tereti i
ograničenja
(hipoteka i sl.)
Izvor - (plata,
kredit,
nasljedstvo,
poklon i sl.)
3.2
Pokretna imovina (motorna vozila, plovni objekti, vazduhoplovi i sl.) 11
Vrsta - pokretne
imovine
Marka/tip
Godina proizvodnje
Registarski broj
Izvor - (plata,
kredit, nasljedstvo,
poklon i sl.)
10
Za uknjiženu nepokretnost navesti podatke iz javne knjige, a za neuknjiženu pravni osnov sticanja (ugovor, rješenje o
nasljedstvu i drugi osnovi).
11
Pravo svojine na pokretnim stvarima za koje je propisana obaveza registracije kod nadležnih organa (član 20 Zakona o
sprječavanju sukoba interesa, „Službeni list Crne Gore", broj 1/09 , 41/11 i 47/11).
7 3.3
Ostala pokretna imovina (depoziti u finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, gotov novac
i hartije od vrijednosti preko 5000 eura, umjetnine i sl.)
Naziv i sjedište finansijske institucije, banke
ili fizičkog lica
Naziv pokretne stvari
Vrijednost (u € ) 12
3.4
Dugovi i potraživanja (glavnica i kamata) (u €) 13
Naziv banke, lica i dr. i iznos duga
3.5
Rok otplate/naplate
Radni odnos, porodična penzija, socijalna primanja i sl. 14
Naziv institucije
3.6
Iznos potraživanja i od koga
Mjesto i adresa
Visina mjesečne zarade
(u €)
Prihod od obavljanja drugih djelatnosti (naučnih, nastavnih, kulturnih, umjetničkih, sportskih itd.)
Vrsta djelatnosti
Naziv i sjedište institucije
Godišnji iznos prihoda
(u €)
12
Ili valuti u kojoj je gotov novac izražen. Ili valuti u kojoj su dugovi/potraživanja izraženi. 14
Za godišnji Izvještaj upisuju se primanja iz mjeseca decembra godine za koju se popunjava Izvještaj, u apsolutnom iznosu u €
(neto sa minulim radom).
13
8 3.7
Prihod od poljoprivrede, slobodnih i drugih djelatnosti, rente i sl.
Vrsta djelatnosti
3.8
Godišnji iznos prihoda (u €)
Ostali prihodi (od autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine i sl.)
Vrsta prihoda
3.9
Godišnji iznos prihoda (u €)
Vlasništvo u privrednom društvu, ustanovi ili dr. pravnom licu (akcije i udjeli)
Naziv privrednog društva
Sjedište
% udjela,
br. akcija
Nominalna
vrijednost
Prenos prava upravljanja na
drugo lice (ime lica, br. ugovora)
9 IV)
PODACI O PRIHODIMA I IMOVINI DJECE 15
Ime i prezime djeteta ____________________________________________________________________
4.1
Nepokretna imovina (svojina, zakup i sl. u zemlji i inostranstvu)
Nepokretnost 16
Mjesto i adresa
Površina (m2)
Svojina ili
zakup
Udio u
vlasništvu (%)
Tereti i
ograničenja
(hipoteka i sl.)
Izvor
(plata, kredit,
nasljedstvo,
poklon i sl.)
4.2
Pokretna imovina (motorna vozila, plovni objekti, vazduhoplovi i sl.) 17
Vrsta pokretne
imovine
Marka/tip
Godina proizvodnje
Registarski broj
Izvor (plata, kredit,
nasljedstvo, poklon
i sl.)
15
Ako javni funkcioner ima više djece, za svako dijete dodati ovaj dio obrasca (dio IV) u potrebnom broju primjeraka.
Za uknjiženu nepokretnost navesti podatke iz javne knjige, a za neuknjiženu, pravni osnov sticanja (ugovor, rješenje o
nasljedstvu i drugi osnovi).
17
Pravo svojine na pokretnim stvarima za koje je propisana obaveza registracije kod nadležnih organa (član 20 Zakona o
sprječavanju sukoba interesa, „Službeni list Crne Gore", broj 1/09 , 41/11 i 47/11).
16
10 4.3 Ostala pokretna imovina (depoziti u finansijskim institucijama u zemlji i inostranstvu, gotov novac
i hartije od vrijednosti preko 5000 €, umjetnine i sl.)
Naziv i sjedište finansijske institucije, banke
ili fizičkog lica
Naziv pokretne stvari
Vrijednost (u € ) 18
4.4
Dugovi i potraživanja (glavnica i kamata) (u € ) 19
Naziv banke, lica i dr. i iznos duga
4.5
Iznos potraživanja
Rok otplate/naplate
Radni odnos, porodična penzija, socijalna primanja i sl. 20
Naziv institucije
Mjesto i adresa
Visina mjesečne zarade
(u €)
4.6
Prihod od obavljanja drugih djelatnosti (naučnih, nastavnih, kulturnih, umjetničkih, sportskih itd.)
Djelatnost
Institucija
Iznos mjesečne naknade
(u €)
18
Ili valuti u kojoj je gotov novac izražen. Ili valuti u kojoj su dugovi/potraživanja izraženi. 20
Za godišnji Izvještaj upisuju se primanja iz mjeseca decembra godine za koju se popunjava Izvještaj u apsolutnom iznosu u €
(neto sa minulim radom).
19
11 4.7
Prihod od poljoprivrede, slobodnih i drugih djelatnosti, rente i sl.
Vrste djelatnosti
4.8
Godišnji iznos prihoda (u €)
Ostali prihodi (od autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine i sl.)
Vrsta prihoda
4.9
Godišnji iznos prihoda (u €)
Vlasništvo u privrednom društvu, ustanovi ili dr. pravnom licu (akcije i udjeli)
Naziv privrednog društva
Mjesto __________________
Datum __________________
Sjedište
% udjela,
br. akcija
Nominalna
vrijednost
Prenos prava upravljanja (ime
lica, br. ugovora)
Potpis javnog funkcionera 21
_____________________________________
NAPOMENA: Za sve nejasnoće prilikom ispunjavanja ovog obrasca obratiti se Stručnoj službi
Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore, na tel. 020/ 621- 124; fax: 020/620-540.
21
Ukoliko se Izvještaj dostavlja u elektronskoj formi, potpis mora biti skeniran ili da se ova strana posebno potpiše i
dostavi faksom.
12 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content