close

Enter

Log in using OpenID

Å kolski-kurikulum-12-13.pdf - Gimnazija AGM

embedDownload
ŠKOLSKI KURIKULUM
Gimnazije Antuna Gustava Matoša
Zabok
Ovaj dokument sažima sve školske i izvanškolske
aktivnosti koje Gimnazija namjerava provesti
tijekom školske godine 2012./ 2013., te donosi
kalendar tih aktivnosti.
Profesori Gimnazije Antuna Gustava Matoša
14. rujna 2012.
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Sadržaj
I.
STRATEGIJA RAZVOJA ...........................................................................................................5
II.
DODATNA NASTAVA ..............................................................................................................6
1.
HRVATSKI JEZIK ....................................................................................................................7
2.
NJEMAČKI JEZIK ..................................................................................................................8
3.
MATEMATIKA........................................................................................................................9
4.
ENGLESKI JEZIK................................................................................................................... 11
5.
GEOGRAFIJA ..................................................................................................................... 13
6.
POVIJEST ............................................................................................................................. 14
7.
KEMIJA ................................................................................................................................ 15
9.
FIZIKA ................................................................................................................................... 17
10.
POLITIKA I GOSPODARSTVO ....................................................................................... 18
11.
EKOLOGIJA .................................................................................................................... 18
12.
LIKOVNA UMJETNOST ................................................................................................... 19
III.
FAKULTATIVNA NASTAVA .................................................................................................... 20
1.
TALIJANSKI JEZIK (1. jezične) ........................................................................................... 20
2.
TALIJANSKI JEZIK (2. jezične/4.a,b) ................................................................................ 21
3.
INFORMATIKA .................................................................................................................... 22
4.
NJEMAČKI JEZIK (Deutsches Sprachdiplom) ............................................................. 23
IV.
IZBORNA NASTAVA ........................................................................................................... 24
1.
INFORMATIKA .................................................................................................................... 24
2.
GRČKI JEZIK........................................................................................................................ 25
3.
ŠPANJOLSKI JEZIK .............................................................................................................. 26
4.
TALIJANSKI JEZIK (3. jezične) ........................................................................................... 27
5.
TALIJANSKI JEZIK (3 a/b) .................................................................................................. 28
6.
TALIJANSKI JEZIK (4. jezične) ........................................................................................... 29
7.
ODGOJ ZA LJUDSKA PRAVA .......................................................................................... 30
8.
PSIHOLOGIJA..................................................................................................................... 31
V.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ............................................................................................. 33
1.
DRAMSKA GRUPA ............................................................................................................. 33
2.
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB „VICTORIA“ ............................................................................. 35
3.
CRVENI KRIŽ ....................................................................................................................... 36
4.
VOLONTERI GIMNAZIJE A. G. MATOŠA ........................................................................ 37
2
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
VI.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TERENSKA NASTAVA I IZLETI ............................................................................................. 38
1.
TERENSKA NASTAVA – Život i kultura ljudi na našim prostorima (1.razredi) ........... 38
2.
TERENSKA NASTAVA – Posjet Kući eksperimenata u Ljubljani (1. razredi) ............. 40
3.
TERENSKA NASTAVA – Barok u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (2.razredi)................... 41
4.
IZLET – Muzej grada Zagreba i izložba u Klovićevim dvorima (2. razred) ............. 42
5.
IZLET – Muzej grada Zagreba i Muzej za umjetnost i obrt (3. razred) .................... 44
6. IZLET – Stručni posjet Domu za psihički bolesne odrasle osobe „Bidružica“
(3.razredi) ................................................................................................................................... 45
7.
IZLET - Posjet ZKM-u „Ovo bi mogla biti moja ulica“ (3.razredi) .............................. 46
8.
IZLET – Muzej krapinskih neandertalaca (4. razredi) .................................................. 47
9.
IZLET - Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Muzej Mimara (4. razredi).................... 49
10.
IZLET – Posjet Memorijalnom muzeju Dražena Petrovića...................................... 50
11.
IZLET – Posjet Saboru Republike Hrvatske (4.razredi) ............................................ 51
12.
IZLET - Stručni posjet Montessori školi (4.razredi) .................................................... 52
13.
IZLET – Italija (Verona, Gardaland) ........................................................................... 53
14.
IZLET - Italija (Pisa, Firenca) .......................................................................................... 53
15.
IZLET - Stručna ekskurzija povodom Svjetskog dana učitelja ............................... 54
16.
IZLET – Interliber- sajam knjiga i učila ........................................................................ 55
17.
Posjeti kazališnim predstavama ................................................................................ 55
VII.
OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PROGRAMI .................................... 57
1.
DANI KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ......................................................................... 57
2.
EUROPSKI DAN JEZIKA ...................................................................................................... 60
3.
DAN ZAHVALNOSTI ........................................................................................................... 60
4.
KONCERT KLASIČNE GLAZBE .......................................................................................... 61
5.
PROSLAVA BOŽIĆA .......................................................................................................... 62
6.
DAN HRVATSKOG JEZIKA ................................................................................................ 63
7.
KLOKAN BEZ GRANICA .................................................................................................... 64
8.
GENIUS LOGICUS .............................................................................................................. 65
9.
50. OBLJETNICA ŠKOLE (DAN ŠKOLE) ............................................................................ 67
10.
OTVORENA VRATA ŠKOLE ........................................................................................... 68
11.
TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA .................................................................................... 69
12.
KNJIŽICA USPJEHA ........................................................................................................ 70
13.
SLAVLJE MATURANATA I MATURALNA SVEČANOST ............................................... 72
3
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
14.
DRŽAVNA MATURA ....................................................................................................... 73
15.
VJEŽBA EVAKUACIJE .................................................................................................... 74
16.
SURADNJA SA ŽUPOM SV.JELENE KRIŽARICE ........................................................... 75
17.
EDUKACIJA I SENZIBILIZACIJA O PROBLEMU SUICIDA MLADIH ............................ 76
VIII.
PROJEKTI USTANOVE ........................................................................................................ 78
1.
PROJEKT COMENIUS „Kreativnošću i kulturom protiv CO2 ...................................... 78
2.
PROZORNICA U SVIJET ..................................................................................................... 80
3.
PROGRAM AKTIVNOSTI ZA SPREČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA81
4.
ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI ............................................................... 82
5.
ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM GIMNAZIJE A. G. MATOŠA U ZABOKU ..................... 84
6.
PROJEKT „ŽIVJETI ZDRAVO“ ............................................................................................ 87
7.
VIJEĆE RAZREDNIKA ......................................................................................................... 88
8.
KRITIČKI PRIJATELJ ............................................................................................................. 89
4
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
I.
ŠKOLSKI KURIKULUM
STRATEGIJA RAZVOJA
Poboljšanje komunikacije koja će rezultirati poboljšanjem međuljudskih
odnosa, uključujući sve dionike odgojno-obrazovnog procesa:
profesore, učenike, roditelje i zajednicu
Poticanje kulture škole, te težnja poštivanju ljudskih prava, učinkovitosti,
transparentnosti, povjerenju i povjerljivosti, stručnosti, kvaliteti,
kompetentnosti, postupanju u dobroj volji, neovisnosti, savjesnosti i
sigurnosti
Stvaranje ozračja za promjene, povezivanje kolektiva, poticanje
timskog rada i zajedničko rješavanje problema
Praćenje i održavanje kvalitete školskih postignuća: napredak škole u
podizanju postignuća, napredak učenika u učenju, praćenje
postignuća učenika s obzirom na državnu razinu
Davanje podrške učenicima kroz emocionalnu skrb i poticanje
njegovog osobnog i društvenog razvoja
Poticanje trajnog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih i drugih
zaposlenika,
te
vrednovanje
njihovog
rada
kroz
sustav
samovrednovanja i kroz sustav „kritičkog prijatelja“
Poticanje odgoja i obrazovanja za društvenu povezanost, gospodarski
rast i razvoj, posebice održivi razvoj
Uvođenje tehnoloških inovacija u nastavi, te razvijanje znanja i vještina
iz područja informatičke tehnologije, razvijanje online komunikacijskih
vještina u nastavnika i učenika te razumijevanje online procesa učenja i
poučavanja
Podizanje samostalnosti i odgovornosti učitelja za kvalitetu rada škole
Pojačati suradnju s drugim školama, te ostvariti suradnju sa školama
izvan granica Hrvatske
Pojačati odnose s javnošću, promocijom aktivnosti škole u medijima, te
objavljivanjem aktivnosti na stranicama škole te grada Zaboka
Pospješenje aktivnosti izgradnje nove školske dvorane
Jačanje suradnje i odnosa s predstavnicima lokalne samouprave
Nastavak suradnje s neprofitnim organizacijama i poduzećima u
organizaciji aktivnosti školskog Volonterskog kluba
Organizacija pripreme za maturu za unutrašnje i vanjske korisnike za
školsku godinu 2012./2013.
Podizanje ekološke svijesti i razvijanje solidarnosti i humanosti
5
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
II.
ŠKOLSKI KURIKULUM
DODATNA NASTAVA
U ovoj školskoj godini održava se 16 sati dodatne nastave u 16 odjela.
Nastavu izvodi 16 profesora po jedan ( 1 ) sat tjedno iz 14 nastavnih
predmeta.
Tablica: Dodatna nastava po predmetima i profesorima
NASTAVNI PREDMET
PROFESOR
BR. UČENIKA
HRVATSKI JEZIK
Marija Antolić, mag.edu.
10
NJEMAČKI JEZIK
Mihaela Cerovečki, prof.
10
NJEMAČKI JEZIK
Pavalić Nikolina, prof.
10
MATEMATIKA
Gordana Grah, prof.
15
MATEMATIKA
Nada Mihovilić, prof.
15
ENGLESKI JEZIK
Bojan Hržica, prof.
15
ENGLESKI JEZIK
GEOGRAFIJA
Sanja Ždralović, prof.
Ljiljana Čižić, prof.
80
10
POVIJEST
Božica Petrač, prof.
15
KEMIJA
Vlasta Zajec, prof.
20
BIOLOGIJA
Ana Culej, prof.
20
FIZIKA
Marijan Pušić, prof.
15
POLITIKA I
GOSPODARSTVO
EKOLOGIJA
Dijana Lozić-Leko, dr.sc.
15
Jozo Kožulović, dipl.teo.
10
CRVENI KRIŽ
Ivana Benčić, dipl.ing.
10
LIKOVNA UMJETNOST
Ivana Molnar, prof.
15
UKUPNO
16 profesora po 35 sati
godišnje
6
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI DODATNE NASTAVE
(razrađeni operativni planovi i programi nalaze se u kabinetu stručnog
suradnika – pedagoga).
1.
HRVATSKI JEZIK
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Hrvatski jezik
PROFESORICA:
Marija Antolić
CILJEVI I ZADATCI:
Razvijanje jezične pismenosti; stjecanje spoznaja o hrvatskom jeziku; stjecanje
jezične kulture; osposobljavanje učenika za uporabu hrvatskog jezika u svim
tekstovnim vrstama, funkcionalnim stilovima i priopćajnim sredstvima.
Nadarenim i zainteresiranim učenicima pružiti dodatno znanje iz područja
gramatike i pravopisa hrvatskog jezika. Omogućiti učenicima slabijeg
predznanja dodatne vježbe i tumačenja.Pripremanje odabranih učenika za
školska, županijska i eventualno državna natjecanja iz hrvatskog jezika.
ponoviti znanja stečena u osnovnoškolskom obrazovanju I prethodnim
razredima
povezati stečena znanja s novim sadržajima
upoznati sustav hrvatskog standardnog jezika na fonološkoj, morfološkoj,
sintaktičkoj i leksičkoj razini
proširiti znanje iz povijesti jezika
primijeniti usvojene jezične sadržaje na stilističkoj razini
sustavnim ponavljanjem i vježbanjem razvijati kod učenika trajne
pravogovorne i pravopisne navike
poticati korelaciju nastave jezika s književnošću, izražavanjem i povijesti
NASTAVNE TEME
Fonetika i fonologija, Podjela glasova, Naglasni sustav hrvatskog standardnog
jezika, Glasovne promjene, Morfologija, Vrste riječi; Morf, morfem, alomorf,
osnova; Jezične vježbe i lektorski rad, Riječi u rečenici, Imenice,Pridjevi,
Zamjenice, Brojevi,Glagoli, Nepromjenjive vrste riječi, Gramatičko ustrojstvo
rečenice, Rečenice prema sustavu, Nezavisno složene rečenice, Zavisno
složene rečenice, Red riječi, Povijest jezika, Glavne značajke oblikotvornog
ustrojstva hrvatskih narječja, Značenje riječi, Raslojenost leksika, Jezično
posuđivanje, Onomastika i frazeologija, Tvorba riječi; Priprema za natjecanja
UDŽBENICI, PRIRUČNICI I DR. LITERATURA
Hrvatska gramatika, grupa autora ŠK
Povijesni pregled,glasovi i oblici hrvatskog književnog jezika, grupa
autora, HAZU
Udžbenici i priručnici za 1., 2. , 3. i 4. razred ( svi odobreni)
Hrvatski pravopis, Babić-Finka-Moguš
Praktični školski pravopis, M. Čubrić – M. Barbaroša-Šikić, ŠK
7
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Zbirka testova sa županijskih i državnih natjecanja,Čubrić-Dlaka-Kurtak,
ŠK
Hrvatski na maturi i razredbenom ispitu, Hudeček-Mihaljević, Profil
Praktični školski pravopis, Babić-Ham-Moguš
Gramatika hrvatskog jezika, Težak – Babić, 2007.
Temelji hrvatskomu pravopisu, Babić, ŠK
Gramatika u osnovnoj školi, Težak
Testovi sa školskih natjecanja
2.
NJEMAČKI JEZIK
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Njemački jezik
PROFESORICA:
Mihaela Cerovečki
CILJ I ZADACI:
pripremati učenike za Školsko i županijsko natjecanje
proširiti gradivo trećeg razreda stranog jezika
proširiti gradivo četvrtog razreda drugog stranog jezika
obraditi gradivo predviđeno za rad izvan nastave
pojačano vježbati vještinu slušanja na njemačkom jeziku
NASTAVNE TEME:
slušanje s razumijevanjem
čitanje s razumijevanjem
gramatika
- glagolska vremena
- pasiv
- konjunktiv
- neupravni govor
- zavisne rečenice
pridjevske deklinacije
LITERATURA:
zadatci s općinskih, županijskih državnih natjecanja
svi udžbenici propisani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
za 3. i 4.
razred za njemački kao prvi jezik
8
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Njemački jezik
PROFESORICA:
Nikolina Pavalić
CILJ I ZADACI:
pripremati učenike za Državnu maturu na razini A2,B2
ponoviti i utvrditi gradivo četvrtog razreda 1. i 2. stranog jezika
ponoviti i utvrditi gradivo sve 4 godine
pojačano vježbati vještine s kojima se učenici teže snalaze
NASTAVNE TEME:
slušanje s razumijevanjem
čitanje s razumijevanjem
izrašavanje (pismeno i usmeno)
esej
LITERATURA:
svi udžbenici i radne bilježnice propisani od Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta
stari nacionalni ispiti pitanja za maturu od prijašnjih godina
Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik; Deutsche Übungsgrammatik
3.
MATEMATIKA
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Matematika, 2. razred
PROFESORICA:
Gordana Grah
CILJ I ZADACI:
Obrada novih matematičkih sadržaja
Utvrđivanje gradiva redovne nastave na složenijim zadacima
Priprema za natjecanja
NASTAVNE TEME:
Drugi razred (ukupno 35 sati)
Kompleksni brojevi (4 sati)
Kvadratna jednadžba (5 sati)
Polinom 2. stupnja (5 sati)
Polinomi i algebarske jednadžbe (5 sati)
Eksponencijalne i logaritamske funkcije (5 sati)
Geometrija (odabrani zadaci) (4 sati)
Priprema za natjecanja (7 sati)
9
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
LITERATURA:
"Matematičko fizički list"
N. Elezović, B. Dakić : "Matematika 1", udžbenik i zbirka zadataka,
dodatak za prirodoslovno-matematičku gimnaziju
N. Elezović, B. Dakić : "Matematika 2", udžbenik i zbirka zadataka,
dodatak za prirodoslovno-matematičku gimnaziju
B. Pavković, B. Dakić, P. Mladinić: "Elementarna teorija brojeva"
M. Bombardelli, Ž. Hanjš, S. Varošanec…:"Matematička natjecanja
učenika srednjih škola"
N.B. Vasiljev, A.A. Jerogov: "Zbirka pripremnih zadataka za
matematička natjecanja"
Z. Kurnik: "Zadatci s više načina rješavanja"
Z. Kurnik: "Nejednakosti"
Ž. Hanjš: "Međunarodna matematičke olimpijade"
Z. Kurnik: "Zadatci s više načina rješavanja"
N. Elezović: "Kompleksni brojevi"
V. Devide: "Gros (tucet tuceta) matematičkih zadataka"
B. Pavković, B. Dakić, Ž. Hanjš, P. Mladinić: "Male teme iz matematike"
J. Reš: "Neke tajne iz teorije brojeva i primjeri iz rekreativne matematike
I.L. Babinskaja: "Zadaci s ruskih matematičkih natjecanja"
N. Elezović: "Matematička natjecanja i rad s darovitim učenicima"
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Matematika
PROFESORICA:
Nada Mihovilić
CILJ I ZADACI:
Obrada novih matematičkih sadržaja
Utvrđivanje gradiva redovne nastave na složenijim zadacima
Priprema za natjecanja
NASTAVNE TEME:
Prvi razred
Potencije i algebarski izrazi - složeniji zadaci
Nejednakosti - složeniji zadaci
Linearna funkcija. Sustavi jednadžbi - složeniji zadaci
Metode rješavanja zadataka
Dirichletov princip
Geometrija (odabrani zadaci)
Priprema za natjecanja
Četvrti razred
Brojevi - složeniji zadaci
Nizovi - složeniji zadaci
Kombinatorika i vjerojatnost - složeniji zadaci
10
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Funkcije - složeniji zadaci
Derivacije - složeniji zadaci
Priprema za natjecanja
LITERATURA:
"Matematičko fizički list"
N. Elezović, B. Dakić : "Matematika 1", udžbenik i zbirka zadataka, dodatak za
prirodoslovno-matematičku gimnaziju
N. Elezović, B. Dakić : "Matematika 4", udžbenik i zbirka zadataka, dodatak za
prirodoslovno-matematičku gimnaziju
B. Pavković, B. Dakić, P. Mladinić: "Elementarna teorija brojeva"
M. Bombardelli, Ž. Hanjš, S. Varošanec…:"Matematička natjecanja učenika
srednjih škola"
N.B. Vasiljev, A.A. Jerogov: "Zbirka pripremnih zadataka za matematička
natjecanja"
Z. Kurnik: "Zadatci s više načina rješavanja"
Z. Kurnik: "Nejednakosti"
Ž. Hanjš: "Međunarodne matematičke olimpijade"
Z. Kurnik: "Zadatci s više načina rješavanja"
N. Elezović: "Kompleksni brojevi"
V. Devide: "Gros (tucet tuceta) matematičkih zadataka"
B. Pavković, B. Dakić, Ž. Hanjš, P. Mladinić: "Male teme iz matematike"
J. Reš: "Neke tajne iz teorije brojeva i primjeri iz rekreativne matematike
N. Elezović: "Matematička natjecanja i rad s darovitim učenicima"
Tadić: "Pripreme za matematička natjecanja"N. Elezović: "Matematička
natjecanja i rad s darovitim učenicima"
4.
ENGLESKI JEZIK
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Engleski jezik, 2. razredi
PROFESOR:
Bojan Hržica
CILJ I ZADACI:
podrobnije obrađivanje dijelova gradiva obrađenog tokom nastavne
godine
razvijanje četiri jezičnih vještina kod učenika (govor, slušanje, čitanje i
pisanje)
pripremanje učenika 2. razreda za natjecanja iz engleskog jezika
NASTAVNE TEME:
gramatika (tenses, pronouns, clauses, modal verbs, articles, verb
patterns, quantifiers, possessive s, word types, formal and notional
agreement between words, punctuation, phrasal verbs, relative
clauses, confusing adverbs)
film
čitanje i slušanje s razumijevanjem
11
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
rad na izvornim tekstovima
pisanje eseja na engleskom jeziku (a for and against essay, an opinion
essay, a description, a letter of complaint)
usmeno provjeravanje
prošireno gradivo obrađeno tokom nastavne godine (giving
evidence, talking about appearance, giving a presentation,
discussing visual material, talking about sports, art and films,
advertising)
LITERATURA:
skupljeni zadaci s školskih, školskih, županijskih i državnih natjecanja
učenički materijali
Stuart McKinlay, Bob Hastings, Success Intermediate and Upperintermediate Student's Book and Workbook
Sidney Greenbaum, Randolph Quirk, A Student's Grammar of the
English Language
Martin Hewings, Advanced Grammar in Use
Michael Vince, Paul Emmerson, Intermediate Language Practice
John Eastwood, Oxford Guide to English Grammar
Ruth Gairns, Stuart Redman, Oxford Word Skills
David Seymour, Maria Popova, 700 Classroom Activities
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Oxford Collocations Dictionary
Udžbenici za 2. i 3. razrede gimnazije
Izvorni tekstovi govorenog i pisanog jezika
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Engleski jezik, 4. razredi
PROFESORICA:
Sanja Ždralović
CILJ I ZADACI:
priprema maturanata za ispite na Državnoj maturi
unaprijediti znanja, vještine i učestalost rješavanja zadataka po uzoru
na tipove zadataka na Državnoj maturi: pisanja eseja, čitanja te
slušanja s razumijevanjem
psihički pripremiti učenike za ispitne situacije koje ih očekuju
NASTAVNE TEME:
raznovrsni zadatci čitanja i slušanja (višestruki izbor, popunjavanje
praznina, zadatci povezivanja)
učvršćivanje poznavanja jezičnih struktura te vokabulara kroz zadatke
višestrukog izbora te popunjavanja praznina u tekstu (gramatičke
cjeline, kompleksne strukture teksta)
zadatci pisanja eseja: posebno uvoda i zaključka te kvalitetne
argumentacije po raznim temama:
teenage life
12
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
consumerism
family relations & friendship
health & beauty
nature & environment
social networks
film & music
internet vs books
job opportunities abroad
European Union
LITERATURA:
various sources like: internet, magazines, books, students' material
Cambridge textbook & resource pack editions with English in Mind
Pearson textbook & resource pack editions with Success
Oxford Exam Excellence
Real Reading 4, Alice Savage & David Wiese, Pearson Longman, 2010
many others recent handbooks and self-made material
5.
GEOGRAFIJA
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Geografija
PROFESORICA:
Ljiljana Čižić
CILJ I ZADACI:
proširiti sadržaje obveznog nastavnog programa
poticati veći interes učenika za samostalan i timski rad
razvijati interes za predmet
usmjeravati učenike na istraživački rad
upoznavati pojedine lokalitete kroz terensku nastavu
pripremati učenike za natjecanja i maturu
NASTAVNE TEME:
1. Gibanja Zemlje
2. Predoĉavanje zemljine površine
3. Geološke osobine i reljef Zemlje
4. Klima- klimatska regionalizacija
5. Vode na Zemlji
6. Demogeografija
7. Naselja
8. Gospodarstvo
9.Povezivanje svjetskog gospodarstva
10. Regionalni razvoj ( Njemaĉka, Italija, U.K., SAD, Kanada, R.F., Japan,
Australija, azijski tigrovi)
11. Reljef Republike Hrvatske
13
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
12.Vode Republike Hrvatske
13. Gospodarstvo Republike Hrvatske
LITERATURA:
Friganović: Demogeografija
Ferrera: Narodi svijeta
Enciklopedijski atlas svijeta
Vuk- Marković-Jelenski-Filipĉić: Regionalni razvoj svijeta
Dužanec-Hostić-Polan: Geografija 2
Feletar-Vuk: Geografija 4
Gall-Matas: Geografija 3
Gall-Kralj-Slunjski: Geografija1
P.Novaresio: Velike rijeke svijeta
Časopisi: Meridijani, National Geographic, Drvo znanja
6.
POVIJEST
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Povijest
PROFESORICA:
Božica Petrač, prof.
CILJ I ZADACI:
učenici se sami javljaju za dodatnu nastavu
omogućiti učenicima stjecanje dodatnih znanja iz povijesti
ponavljanje i uvježbavanje gradiva za natjecanja i za predstojeću
maturu i klasifikacijske ispite
projektno obraditi temu po izboru učenika
NASTAVNE TEME:
- prate plan i program nastave povijesti u gimnazijama
1. Prapovijest
2. Stari vijek ( Istok, Grčka , Rim )
3. Srednji vijek ( rani, razvijeni i kasni; Europa i Hrvatska )
4. Rani novi vijek ( 16. i 17. st. ) Europa i Hrvatska
5. Svijet, Europa i Hrvatska u 18. st.
6. Europa u doba uspona građanskog društva
7. Hrvatska u 1. pol. 19. st.
8. Svijet, Europa i Hrvatska u 2. pol. 19. st.
9. Prvi svjetski rat i međuratno razdoblje
10. Hrvatske zemlje prije rata, tijekom rata i u međuratnom razdoblju
11. Drugi svjetski rat ( Svijet i Hrvatska )
12. Prilike u svijetu i u Hrvatskoj nakon rata
13. Doba najnovijih promjena
14. Domovinski rat
14
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
LITERATURA:
Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre
H. Gračanin, Kratka povijest Hrvatske za malde
R. Stradling, Nastave europske povijesti u 20. stoljeću
Propisani udžbenici za 1.,2.,3. i 4. razred gimnazije
Plutarh, Usporedni životopisi I –II
T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje
Mijatović, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture
J. Horvat, Politička povijest Hrvatske
M. W. Evans, Bitke Prvog svjetskog rata
L. Sulzberg, Drugi svjetski rat
Marijan, Oluja
M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj
„Povijest u nastavi“
Lovrić, Sažeci i ispiti gradiva povijesti
Testovi sa županijskih, državnih natjecanja te državne mature iz pov.
7.
KEMIJA
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Kemija
PROFESORICA:
Vlasta Zajec
CILJ I ZADACI:
proširiti gradivo predmeta od 1.-4. razreda
provesti pokuse predviđene za rad izvan redovne nastave
pripremiti učenike za natjecanja
pripremiti učenike za polaganje kemije na državnoj maturi
motivirati učenike za kvalitetno učenje i znanstveni pristup u rješavanju
zadataka
NASTAVNE TEME:
kromatografija
radioaktivnost
spektroskopija i bojanje plamena
periodni sustav elemenata
građa molekula
opća plinska jednadžba
stehiometrija kemijskih reakcija
određivanje formule spoja
kvantni brojevi
redoks reakcije u bazičnom
Faradayevi zakoni
ionski izmjenjivači
15
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
zagađenje vode i tla
ponavljanje gradiva po poglavljima od 1.-4. razreda u pripremi za
državnu maturu
LITERATURA:
udžbenici i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvjete i sporta
za sva 4 razreda
M. Sikirica: Stehiometrija- zbirka zadataka
S. Rupčić-Petelinc i Z. Weihnacht: Praktikum iz fizikalne kemije
materijali sa stručnih seminara
Silberberg: Chemistry
web portali: e-škola, Nikola Tesla , NCVVO
zadatci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja
8.
BIOLOGIJA
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Biologija
PROFESORICA:
Ana Culej
CILJ I ZADACI:
provesti pokuse predviđene za rad izvan redovite nastave
proširiti gradivo biologije od 1. – 4. razreda
pripremiti učenike za natjecanja i državnu maturu
razvijati logičko mišljenje i povezivanje
NASTAVNE TEME:
Od molekule do organizma
Raznolikost živog svijeta
Životni procesi
Genetika, evolucija, ekologija
LITERATURA:
Krsnik - Rasol, M., 1996.Od molekule do organizma, Školska knjiga,
Zagreb
Bogut,I.. Đumlija, S. Lukačević, K. Marceljak-Ilić, M., 2008. Biologija 1 ,
Alfa, Zagreb
Pavetić, Z., 1995. Životopis života, Školska knjiga, Zagreb
Denffer D. Ziegler H., 1982. Morfologija i fiziologija, Školska knjiga, Zagreb
Pavletić, Z., 1998. Biologija 2, Svezak A: Prokarioti, gljive i biljke, Profil
international, Zagreb
Habdija , I., 1998. Biologija 2, Svezak B: Životinjski svijet, Profil internationa,
Zagreb
Mayr Radonić,M.Veček Šimunović, S. Šeparović Markota, Z., 2001.
Biologija 2 , Profil international, Zagreb
Dolenec, Z. Bartolić, G., 2001. Biologija 2- Životinjski svijet , Profil
16
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
international, Zagreb
Springer, O. Pevalek, B., 1997. Biologija 3, Profil inernational , Zagreb
Regula, I. Slijepčević, M., 2004. Životni procesi, Školska knjiga, Zagreb
Springer, O. Papeš, D. Kalafatić, M., 1999. Biologija 4 , Profil Zagreb
Pavlica, M. Balabanić J., 2004. Genetika, evolucija, Školska knjiga,
Zagreb
Meštrov, M.,2004. Ekologija, Školska knjiga, Zagreb
Antolić, M. Ruščić, M., 2002. Praktikum iz biologije stanice, Školska knjiga,
Zagreb
Kerovac, M., 1986. Priručnik za upoznavanje beskralježnjaka naših
potoka i rijeka, Sveučilišna naknada Liber, Zagreb
Jokić,M. Bašić-Zaninović,T., 2000. Zbirka zadataka iz bioplgije za
razredbene ispite, Školska knjiga Zagreb
9.
FIZIKA
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Fizika
PROFESOR:
Marijan Pušić
CILJ I ZADACI:
proširiti gradivo za učenike drugog i četvrtog razreda
provesti pokuse predviđene za rad izvan redovne nastave
pripremiti učenike za natjecanja
ponoviti gradivo od 1. do 4. razreda za učenike 4. razreda
NASTAVNE TEME:
Drugi razred:
mehanika fluida
kinetička teorija i termodinamika
električne i magnetske pojave
Četvrti razred:
geometrijska optika
valna optika
zračenje crnog tijela
razvoj ideje atoma
kvantna fizika
LITERATURA:
Literatura:
udžbenici i zbirke zadataka propisane od Ministarstva obrazovanja,
znanosti i sporta
prikupljeni zadatci sa općinskih, županijskih i državnih natjecanja
17
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
10.
ŠKOLSKI KURIKULUM
POLITIKA I GOSPODARSTVO
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Politika i gospodarstvo
PROFESORICA:
Dijana Lozić Leko
CILJ I ZADACI:
Priprema učenika za polaganje Politike i gospodarstva kao izbornog
predmeta na Državnoj maturi
NASTAVNE TEME:
Politika i demokracija
Oblici demokracije
Sadržaj demokracije (ustavnost, vladavina prava)
Najviše političke vrednote demokracije(tri generacijeljudskih prava )
Država, politički ustroji, razdioba vlasti, stranački sustavi
Ekonomija kao predmet politike
Tržišna ekonomija kao temelj liberalizma
Oblici komandne ekonomije
Temeljni pojmovi ekonomije slobodnog tržišta, kapital, novac,
poduzetništvo
LITERATURA:
Nenad Fanuko. Politika i gospodarstvo
Đuro Benić , Politika i gospodarstvo
Dunja Marušić, Priručnik za polaganje DM iz predmeta Politika i
gospodarstvo
11.
EKOLOGIJA
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Ekologija
PROFESOR:
Jozo Kožulović
CILJ I ZADACI:
upoznati učenike sa zdravom prehranom (toksini iz hrane)
Izrada eko novina, priprema učenika za natjecanje Lijepa naša
uređenje vrta i sadnja novih vrsta bilja
posjet Botaničkom vrtu u Zagrebu
Uzgoj aromatičnih i začinskih biljaka
uzgoj paličnjaka
organiziranje akcija sakupljanja elektrootpada i starih baterija
18
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
NASTAVNE TEME:
1. Što se krije iz E brojeva (umjetna bojila, pojačivači okusa i razni konzervansi )
2. Upoznajmo začinsko bilje iz vrta
3. Izolacija eteričnog ulja iz bilja
4. Upoznajmo egzotične biljke iz botaničkog vrta u Zagrebu
5. Tko je paličnjak i koje uvjete treba da bi živio u terariju
6. Zašto recikliramo ono što nam ne treba i kako možemo ponovo upotrijebiti
smeće
LITERATURA:
O.Springer,D.Springer, OTROVANI MODROZELENI PLANET, 2008,
Meridijani Samobor.
E. Rogers,Th. M. Kostigen, ZELENI PRIRUČNIK, 2008, Planetopija, Zagreb
Henning Seehusen, ZAČINSKO BILJE, 2009, Mozaik knjiga, Zagreb
12.
LIKOVNA UMJETNOST
DODATNA NASTAVA
PREDMET:
Likovna umjetnost (likovna grupa)
PROFESORICA:
Ivana Molnar
CILJ I ZADACI:
upoznavanje različitih likovnih tehnika
usvajanje pojmova likovnog jezika, likovnih i kompozicijskih elemenata
razvijanje kreativnosti, psiho-motoričkih sposobnosti, vještine kontrole
ruke u izražajne svrhe, kao i psihičkih funkcija: koncentracije, mašte,
percipiranja, pamćenja
razvijanje interesa za različita likovna područja
poticanje pozitivnog odnosa prema radu, aktivnosti, upornosti,
razvijanje socijalnog odnosa kolegijalnosti kroz suradnju u grupnom
radu, kao i urednosti, pažljivosti i poštovanja prema tuđim djelima
NASTAVNE TEME:
likovna tehnika: ugljen (portreti)
likovna tehnika: fotografija (Lookbook o šumi)- Comenius projekt
likovna tehnika: kombinirana(izrada nakita; božićni ukrasi)
likovna tehnika: akril na staklu; slikanje na svili
likovna tehnika: po dogovoru s učenicima (Drveće, arboretum)obilježavanje Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma
posjet Gradskoj galeriji Zabok
LITERATURA:
Ray Smith, Slikarski priručnik
Hazel Harrison, Kako naučiti slikati i crtati
Unikat, ideje za kreativne, časopis
19
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
III.
ŠKOLSKI KURIKULUM
FAKULTATIVNA NASTAVA
1.
TALIJANSKI JEZIK (1. jezične)
FAKULTATIVNA NASTAVA
PREDMET:
Talijanski jezik 1. j
PROFESORICA:
Ivana Molnar
Cilj i zadaci:
usvajati vokabular potreban za sporazumijevanje na talijanskom jeziku i
sudjelovanje u razgovoru o različitim temama
upoznavati obilježja Italije, njenu kulturu i način života
razvijati vještine potrebne za receptivnu i produktivnu uporabu
talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu interpretaciju
zvučnog ili pisanog teksta
usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar (lingvistički:
vokabular, strukture na fonetskoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini;
sociolingvistički: komunikacijski uzorci, osobitosti u interakciji)
NASTAVNE TEME:
Saluti
Fare conoscenza
I numeri
Il corpo umano
Giorni della settimana, mesi dell`anno
La musica italiana
Che ore sono?
Dove abiti?
I nomi di parentela
Grammatica:
Alfabeto, pronuncia
Presente dei verbi in -are, -ere,-ire
Presente dei verbi irregolari e modali
Articolo determinativo e indeterminativo
Plurale dei nomi e aggettivi
La forma di cortesia
Preposizioni semplici e articolate
Aggettivi possessivi
LITERATURA:
Magnelli, T. Marin , Progetto italiano I (udžbenik i priručnik)
J. Jenej, Talijanska konverzacijska gramatika
20
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
2.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TALIJANSKI JEZIK (2. jezične/4.a,b)
FAKULTATIVNA NASTAVA
PREDMET:
Talijanski jezik 2.j/4.a,b
PROFESORICA:
Ivana Molnar
CILJ I ZADACI:
usvajati vokabular potreban za sporazumijevanje na talijanskom jeziku i
sudjelovanje u razgovoru o različitim temama
upoznavati obilježja Italije, njenu kulturu i način života
razvijati vještine potrebne za receptivnu i produktivnu uporabu
talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu interpretaciju
zvučnog ili pisanog teksta
usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar (lingvistički:
vokabular, strukture na fonetskoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini;
sociolingvistički: komunikacijski uzorci, osobitosti u interakciji)
NASTAVNE TEME:
Come hai passato il fine settimana?
Feste e viaggi
Al ristorante
Al bar
Il film
La televisione
La musica italiana
Che tempo fa?
L`abbigliamento
In treno
Grammatica:
Preposizioni articolate
Partitivo
Aggettivi possessivi
Passato prossimo
Imperfetto
Futuro semplice
Imperativo
Verbi riflessivi
LITERATURA:
S. Magnelli, T. Marin , Progetto italiano I(udžbenik i priručnik)
J. Jenej, Talijanska konverzacijska gramatika
21
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3.
ŠKOLSKI KURIKULUM
INFORMATIKA
FAKULTATIVNA NASTAVA
PREDMET:
Informatika, 4. razred opće gimnazije
PROFESORICA:
Dejan Čehulić
CILJ I ZADACI:
Razumjeti i koristiti logiku programiranja te usvojiti algoritamsko
rješavanje problema primjenjivo u bilo kojem programskom jeziku više
razine
Znati osnovne dijelove programskog jezika C++
Znati što je program i programiranje te moći napisati jednostavniji
program u programskom jeziku C++
Razumjeti i znati koristiti if-else i switch naredbu te while, do-while i for
petlju
Razumjeti i znati koristiti grafičko sučelje u programima te znati primijeniti
crtanje osnovnih grafičkih oblika u grafičkom prozoru
Razumjeti što je polje te na koji način možemo upisati i ispisati elemente
polja i sortirati polje te koristiti polja za rješavanje različitih programskih
problema
Razumjeti i znati definirati string te koristiti osnovne operacije sa stringom
Razumjeti i znati definirati strukturu te primijeniti strukturu u
odgovarajućim dijelovima programa
Razumjeti i znati definirati funkciju te koristiti vlastite i ugrađene funkcije
Razumjeti što je klasa i objekt te znati definirati i koristiti klase i objekte u
različitim programima
NASTAVNE TEME:
Uvod u C++, Osnove programiranja
Naredbe za kontrolu tijeka programa
Grafika
Polje
String
Struktura
Funkcija
Klasa
LITERATURA:
Odobreni udžbenici za informatiku
22
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4.
ŠKOLSKI KURIKULUM
NJEMAČKI JEZIK (Deutsches Sprachdiplom)
FAKULTATIVNA NASTAVA
PREDMET:
Njemački jezik (DeutschesSprachdiplom), 1. , 2. , 3. I 4. razredi
PROFESORICE:
Tanja Mraz, Margita Šurkić, Mihaela Cerovečki
CILJ I ZADACI:
Osposobiti učenike za polaganje certifikata o znanju njemačkog jezika na jezičnoj
razini C1.
Osposobiti učenike za slušanje, čitanje, pisanje i govorenje na njemačkom jeziku na
razini C1
NASTAVNE TEME :
prema planu i programu Ministarstva za obrazovanje Savezne Republike Njemačke
1. RAZRED: Einführung in den Unterricht, Landeskunde – Deutschland, Man ist,
was man isst, Literatur, Die schönste Zeit des Jahres
2. RAZRED: Einführung in den Unterricht, Schule, Beruf, Karriere, Argumentation:
Einführung in die Erörterung, (Taschen-)Geld, Inhaltsangabe, Deutsch rockt !!!
3. RAZRED: Einführung in den Unterricht, Film / Projektarbeit, Medien /
Projektarbeit, Schreibwerkstatt, Prüfungsvorbereitung(Hör- u. Leseverstehen;
mündlicher Teil)
4. RAZRED: Vorbereitung auf den schriftlichen Prüfungsteil, Vorbereitung auf
den mündlichen Prüfungsteil, Zeitungsprojekt
LITERATURA :
Hurm: Deutsch – KroatischesWörterbuch
Hurm: Hrvatskonjemačkiriječnik
Kljaić: Njemačkohrvatskiriječnik
Duden: DeutschesUniversalwörterbuch
Internet
Udžbenici za učenje njemačkog kao stranog jezika
Materijali Ministarstva za obrazovanje Savezne Republike Njemačke
23
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
IV.
ŠKOLSKI KURIKULUM
IZBORNA NASTAVA
1.
INFORMATIKA
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Informatika, 2. razred opće gimnazije
PROFESOR:
Dejan Čehulić
CILJ I ZADACI:
Znati kreirati složenu prezentaciju u Microsoft PowerPoint-u 2010
Znati što je baza podataka i gdje se primjenjuju baze podataka
Znati kreirati jednostavnu bazu podataka u Microsoft Accessu 2010
Upoznati pojam i osnovne naredbe SQL-a
Znati obraditi sliku u GIMP-u
Razumjeti i znati koristiti složene funkcije, pivot tablice i jednostavnije makro
naredbe u Microsoft Excel-u 2010
NASTAVNE TEME:
Microsoft PowerPoint 2010
Baze podataka, Microsoft Access 2010
Obrada slike, GIMP
Microsoft Excel 2010
LITERATURA:
INFORMATIKA ZA GIMNAZIJE; Gvozdanović, Ikica, Kos, Lj. Milijaš, N. Milijaš,
Sekulić-Štivčević, Srnec, Zvonarek
Portal za učenje na daljinu Nikola Tesla
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Informatika, 3. razred opće gimnazije
PROFESOR:
Dejan Čehulić
CILJ I ZADACI:
Razumjeti i koristiti logiku programiranja te usvojiti algoritamsko rješavanje
problema primjenjivo u bilo kojem programskom jeziku više razine
Znati osnovne dijelove programskog jezika C++
Znati što je program i programiranje te moći napisati jednostavniji program u
programskom jeziku C++
Razumjeti i znati koristiti if-else i switch naredbu te while, do-while i for petlju
Razumjeti i znati koristiti grafičko sučelje u programima te znati primijeniti
crtanje osnovnih grafičkih oblika u grafičkom prozoru
Razumjeti što je polje te na koji način možemo upisati i ispisati elemente polja i
24
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
sortirati polje te koristiti polja za rješavanje različitih programskih problema
Razumjeti i znati definirati string te koristiti osnovne operacije sa stringom
Razumjeti i znati definirati strukturu te primijeniti strukturu u odgovarajućim
dijelovima programa
Razumjeti i znati definirati funkciju te koristiti vlastite i ugrađene funkcije
Razumjeti što je klasa i objekt te znati definirati i koristiti klase i objekte u
različitim programima
NASTAVNE TEME:
Uvod u C++, Osnove programiranja
Naredbe za kontrolu tijeka programa
Grafika
Polje
String
Struktura
Funkcija
Klasa
LITERATURA:
Odobreni udžbenici za informatiku
2.
GRČKI JEZIK
IZBORNA NASTAVA
Predmet: Grčki jezik
Profesorica: Lidija Klenovšak
Cilj i zadaci: Cilj učenja predmeta je osposobiti učenike da upoznaju i
razumiju jezičnu strukturu grčkog jezika u onom obimu u kojem će biti
obrađeno i da svladaju vještinu prevođenjana hrvatski jezik uz pomoć
rječnika. Omogućiti i poticati dubljiuvid u grčku kulturu i njezin doprinos pri
oblikovanju europske kulture. Dovoditi do spoznaje o isprepletenosti kultura
prošlosti sa suvremenim iskustvom.
Nastavne teme:
1. Grčka gramatika
2. Grci
3. Atena, grad kulture i umjetnosti
4. Grčka mitologija
5. Najstarije grčke civilizacije ( Kreta, Mikena )
6. Polisi ( Atena, Sparta )
7. Grčka kolonizacija
8. Ratovi i osvajanja
9. Doba propasti ( Aleksandar Makedonski, Grčko – perzijski ratovi )
10. Grčka svakodnevica ( odgoj i izobrazba, grčka kuća, grčka odjeća,
vjenčanje i svadba, grčka jela, pogreb )
11. Okupljališta Grka
12. Grčka svetišta
25
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
13. Književnost, znanost i historiografija
14. Demosten
15. 15. Grčka filozofija
Literatura:
Zdravka Martinić – Jerčić, Dubravka Matković: Prometej
3.
ŠPANJOLSKI JEZIK
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Španjolski jezik, 2. i 3. razredi
PROFESOR:
Bojan Hržica
CILJ I ZADACI:
osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u
različitim situacijama svakodnevnog života te za samostalno učenje
jezika i primjenu izvora znanja na španjolskom jeziku radi dalje izobrazbe
i usavršavanja
upoznati učenika s kulturom i civilizacijom hispanskog svijeta
NASTAVNE TEME:
gramatika (el alfabeto, verbos ser y tener, demostrativos, números,
adjetivos, interrogativos, preposiciones, presentes regulares, género y
número en los sustantivos y adjetivos, artículos, adjetivos y pronombres
possesivos, concordancia adjetivo-sustantivo, comparativos, presente
de indicativo (verbos irregulares), adverbios, presentes irregulares,
indefinidos)
presentarse
describir personas y objetos
la familia
la dirrección
el clima
el tiempo libre
la juventud
la comida
las compras
LITERATURA:
PRISMA COMIANZA A1, udžbenik španjolskog jezika za 1. razred jezičnih
gimnazija, drugi strani jezik
PRISMA EJERCICIOS, radna bilježnica španjolskog jezika za 1. razred
jezičnih gimnazija, drugi strani jezik
Vojmir Vinja, Gramatika španjolskog jezika
El Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española
Izvorni tekstovi govorenog i pisanog jezika
26
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TALIJANSKI JEZIK (3. jezične)
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Talijanski jezik 3.j
PROFESORICA:
Ivana Molnar
CILJ I ZADACI:
usvajati vokabular potreban za sporazumijevanje na talijanskom jeziku i
sudjelovanje u razgovoru o različitim temama
upoznavati obilježja Italije, njenu kulturu i način života
razvijati vještine potrebne za receptivnu i produktivnu uporabu
talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu interpretaciju
zvučnog ili pisanog teksta
usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar (lingvistički:
vokabular, strukture na fonetskoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini;
sociolingvistički: komunikacijski uzorci, osobitosti u interakciji)
NASTAVNE TEME:
La televisione in Italia
La stampa in Italia
La scuola italiana
Le professioni
Scrivere le lettere formali
Curriculum vitae
Le citta` italiane
La storia d`italia
Vorrei prenotare una camera
In un`agenzia di viaggi
Grammatica:
Il condizionale semplice e composto
I pronomi diretti e indiretti
I pronomi combinati
I pronomi relativi
Il comparativo
Il superlativo
Il passato remoto
Il trapassato remoto
LITERATURA:
S. Magnelli, T. Marin , Progetto italiano 2 (udžbenik i priručnik)
J. Jenej, Talijanska konverzacijska gramatika
27
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TALIJANSKI JEZIK (3 a/b)
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Talijanski jezik 3. a/b
PROFESORICA:
Ivana Molnar
Cilj i zadaci:
usvajati vokabular potreban za sporazumijevanje na talijanskom jeziku i
sudjelovanje u razgovoru o različitim temama
upoznavati obilježja Italije, njenu kulturu i način života
razvijati vještine potrebne za receptivnu i produktivnu uporabu
talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu interpretaciju
zvučnog ili pisanog teksta
usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar (lingvistički: vokabular,
strukture na fonetskoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini; sociolingvistički:
komunikacijski uzorci, osobitosti u interakciji)
NASTAVNE TEME:
Saluti
Fare conoscenza
I numeri
Il corpo umano
Giorni della settimana, mesi dell`anno
La musica italiana
Che ore sono?
Dove abiti?
I nomi di parentela
Grammatica:
Alfabeto, pronuncia
Presente dei verbi in -are, -ere,-ire
Presente dei verbi irregolari e modali
Articolo determinativo e indeterminativo
Plurale dei nomi e aggettivi
La forma di cortesia
Preposizioni semplici e articolate
Aggettivi possessivi
LITERATURA:
Magnelli, T. Marin , Progetto italiano I (udžbenik i priručnik)
J. Jenej, Talijanska konverzacijska gramatika
28
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
6.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TALIJANSKI JEZIK (4. jezične)
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Talijanski jezik 4.j
PROFESORICA:
Ivana Molnar
CILJ I ZADACI:
usvajati vokabular potreban za sporazumijevanje na talijanskom jeziku i
sudjelovanje u razgovoru o različitim temama
upoznavati obilježja Italije, njenu kulturu i način života
razvijati vještine potrebne za receptivnu i produktivnu uporabu
talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji
razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pisanu interpretaciju
zvučnog ili pisanog teksta
usvojiti određeni lingvistički i sociolingvistički inventar (lingvistički:
vokabular, strukture na fonetskoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini;
sociolingvistički: komunikacijski uzorci, osobitosti u interakciji)
NASTAVNE TEME:
Stare bene
Lo sport in Italia
Andiamo all`opera
Andiamo a vivere in campagna
Tempo libero e tecnologia
L`arte e` di tutti
Paese che vai, problemi che trovi
Che bello leggere
Grammatica:
Il congiuntivo presente, passato, imperfetto e trapassato
L`imperativo con i pronomi
Periodo ipotetico
Usi di ci/ ne
La forma passiva
Discorso diretto e indiretto
Gerundio semplice e composto
Le parole alterate
LITERATURA:
S. Magnelli, T. Marin , Progetto italiano 2 (udžbenik i priručnik)
J. Jenej, Talijanska konverzacijska gramatika
29
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
7.
ŠKOLSKI KURIKULUM
ODGOJ ZA LJUDSKA PRAVA
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Odgoj za ljudska prava, (3. razred )
PROFESOR:
Danijel Pevec
promicati poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda i poštovanje
drugih kultura.
razviti i unaprijediti sposobnost prosuđivanja i kritiziranja kod učenika
pobuditi i ojačati spremnost da se učenik zauzima za ostvarenje ljudskih
prava i da se suprotstavi njihovu nepoštivanju
spremnost da se zaštiti pravo drugog
osposobiti učenike da pitanje ostvarenja ljudskih prava promatraju kao
bitan faktor pri prosuđivanju političke situacije u vlastitoj i drugim
zemljama
odgoj o socijalnoj odgovornosti , odgoj protiv rasizma i neprijateljstva
prema drugima
odgajati učenike da toleriraju druge u njihovu drukčijem načinu života
NASTAVNE TEME:
Ljudsko dostojanstvo
Pravo i odgovornost
Komunikacija
Diskriminacija
Prava djece
Ograničenje ljudskih prava
LITERATURA: V. Kajiš, M.Medić, SLAGALICA – Priručnik za mlade voditelje, Zagreb
2001.
Kompas: Priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava,
Slavonski Brod, 2004.
Istraživanje humanitarnog prava, Međunarodni odbor Crvenog križa,
2004.
M. Uzelac: 111 koraka prema demokraciji i ljudskim pravima, Zagreb,
2005.
E. L. O Brien, E. Greene, D. McQuid- Mason, Ljudska prava za sve,
Zagreb, 2001.
30
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
8.
ŠKOLSKI KURIKULUM
PSIHOLOGIJA
IZBORNA NASTAVA
PREDMET:
Psihologija, 3. i 4. razredi
PROFESORICA:
Višnja Gorički – Lovrenčić
CILJ I ZADACI:
proširiti spoznaje iz psihologije u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja i
postupaka drugih ljudi i osobnih problema.
ostvariti aktivan i stvaralački odnos prema usvojenim znanjima radi
poticanja prihvatljivih oblika ponašanja bitnih za kvalitetni, intelektualni,
emocionalni i socijalni razvoj
prepoznati i razumjeti ljubav kao umijeće
upoznati i razumjeti najčešće psihičke poremećaje kako bi se smanjile
postojeće predrasude
razumjeti osnovna načela komunikacije, uvježbati tehnike
komuniciranja s ciljem poboljšanja komunikacije s okolinom
bolje razumjeti i više prihvaćati sebe i druge ljude
osvijestiti jake i slabe strane osobnosti te ovladati umijećem prihvaćanja
prenositi humanistički pogled na svijet i društvo
NASTAVNE TEME :
Razvoj pojma o sebi
Kako se zauzeti za sebe
Kriza identiteta
Lokus kontrole
Verbalna i neverbalna komunikacija
Percepcija osobne kompetentnosti
Psihološka gledišta zdravlja i bolesti
Klasifikacija psihičkih poremećaja
Neurotski oblici poremećaja
Psihotični poremećaji
Liječenje psihičkih poremećaja
Umijeće ljubavi – zrela i nezrela ljubav
Vrste ljubavi i određivanje eneagrama
Kako biramo partnera
Radost ili tuga – mogućnost izbora
Napomena : većina nastavnih tema ostvaruje se kroz praktične vježbe,
eksperimente, interaktivne igre, psihologijske instrumente, izradu plakata i
stručne posjete
LITERATURA :
N. Anić : Praktikum iz kognitivne i bihevioralne terapije, DPH, Zagreb
1990.
P. E. Good : U potrazi za srećom, Alinea, Zagreb, 1991.
31
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
S. Nikolić : Psihijatrija mladenaštva, ŠK, Zagreb, 1995.
D. Miljković i M.Rijavec : Razgovori sa zrcalom,Zagreb,2001.
D.Miljković i M.Rijavec : Srce moje i tvoje u ljubavi stoje, Zagreb,2001.
D.Miljković i M.Rijavec : Tri puta do otoka sreće, Zagreb,2001
P.Brajša : Umijeće ljubavi, Zagreb,1998.
Judith S. Beck: Kognitivna terapija, naklada Slap, Zagreb, 2007.
Mirjana Krizmanić: Život s različitima, Profil, 2010.
Judith S. Beck: Kognitivna terapija, naklada Slap, Zagreb, 2007.
Mirjana Krizmanić: Život s različitima, Profil, 2010.
32
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
V.
ŠKOLSKI KURIKULUM
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
1.
DRAMSKA GRUPA
CILJ AKTIVNOSTI:
poticati učeničko dramsko i scensko stvaralaštvo, otkrivati, pratiti i
poticati učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti
(recitiranje, scenski izričaj, redateljske sposobnosti, scenarističke ideje
...),
razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja učenika,
razvijanje umjetničkog senzibiliteta učenika,
korisno provesti slobodno vrijeme u timskom radu i druženju.
NAMJENA AKTIVNOSTI:
kreativno provođenje slobodnoga vremena učenika,
uključivanje u obilježavanje školskih i izvanškolskih priredbi,
pripremanje za sudjelovanje na natjecanju LiDraNo.
TEMELJNA NAČELA AKTIVNOSTI:
dobrovoljnost, sloboda, osobno stvaralačko izražavanje, timski rad i
otvorenost novim spoznajama,
aktivnost u dramskoj grupi svojevrsna je dramska radionica.
ZADATCI:
stjecanje znanje iz područja dramskog i scenskog izražavanja,
učenje timskog rada, suradnja s drugim grupama izvannastavnih
aktivnosti,
razvoj dramske kulture ,komunikacije te osobnog stila,
vještina improvizacije,
govorno izražavanje - razvijanje pravilne dikcije i intonacije knjiženog
jezika , ali i drugih idioma ( dijalekta, žargona, idiolekta ...) ,
razumijevanje teksta literarnog predloška ( dramske situacije, karaktera,
ideje...)
predstavljanje stvaralaštva javnosti putem Prozornice u svijet, priredbi i
sudjelovanjem na Lidranu.
NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST:
Voditelj: Sandra Babnik Lončar, prof.
Suradnici: prof. hrvatskoga jezika.
NAČIN REALIZACIJE:
Aktivnost se provodi izvan nastave u prostorima škole.
Sudjelovanje u radu je dobrovoljno, grupa okuplja učenike svih razreda
prema njihovim interesima. Motiviraju se učenici koji imaju iskustvo
dramskog rada u osnovnoj školi, kao i svi koji žele sudjelovati u
aktivnosti.
Grupa se sastaje jednom tjedno, u fazi pripreme priredbi i sudjelovanja
na LiDraNu prema potrebi i češće.
Pripreme voditelja : 1 sat tjedno (35 sati ).
33
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
VREMENIK AKTIVNOSTI:
Rujan
Formiranje dramske grupe, upoznavanje, razgovor o
afinitetima i dramskom iskustvu.
Izrada detaljnog plana aktivnosti.
Listopad
Tema: dramska tehnika i vještina improvizacije
Studeni
-vježba: tehnika disanja i kontrola glasa
-vježba improvizacije: uživljavanje u različite životne
situacije i tipove ljudi.
Organizacija audicije Prozornica u svijet.
Prosinac
Siječanj
Tema: stvaranje igrokaza ( teoretske upute; razgovor
o tekstu ( literarni predložak), likovima (karakterima),
dramskoj situaciji, ideji i poruci gledateljima
- vježba: dijalozi i monolozi – čitanje po ulogama,
zamjena uloga i komentiranje.
Komentar Prozornice u svijet.
Prirema za sudjelovanje na LiDraNu.
Eventualno – sudjelovanje na božićnoj priredbi
Veljača
Tema: scenski rekvizit, kostimografija i pokret na
Ožujak
sceni (funkcija i upotreba didaskalija)
- vježba: stvarni, simbolični i zamišljeni rekviziti
- vježbe pokreta i grimasa.
Sudjelovanje na LiDraNu.
Osmisliti igrokaz za priredbu povodom obilježavanja
50-godišnjice škole.
Travanj
Tema: govorno izražavanje - dikcija i intonacija
Svibanj
- vježba : književni jezik, dijalekt, žargon, idiolekt
Uvježbavanje igrokaza za priredbu.
Sudjelovanje na priredbi.
Posjet kazališnoj predstavi modernog izričaja.
Komentar predstave – gluma, kostimi, scena,
glazba.
Lipanj
Vrednovanje rada. Procjena kvalitete rada i
ostvarenih rezultata. Izrada strategije razvoja,
planiranje dodatne edukacije i rada u sljedećoj
školskoj godini.
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:
provesti anketu o kvaliteti rada dramske grupe i njezinih uradaka među
učenicima, profesorima i članovima grupe (zanimljivost, umjetnički
dojam, scenski izričaj , komunikacija, timski rad, zabava i dr.)
Rezultate primijeniti pri donošenju plana rada za sljedeće razdoblje.
RAZVOJNI PLAN:
nastaviti dramsko i scensko stvaralaštvo, pronaći nove talente, osmisliti
nove školske dramske radinice.
Program izradila: Sandra Babnik Lončar, prof.
34
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
2.
ŠKOLSKI KURIKULUM
ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB „VICTORIA“
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
5. Vremenik aktivnosti
SPORTSKE AKTIVNOSTI U NOGOMETU, KOŠARCI,
ODBOJCI, RUKOMETU I CROSSU
stvoriti u učenika čvrste navike za zdravim
načinom života, koristeći se sredstvima tjelesne i
zdrastvene kulture, prirodnim i drugim faktorima
povećanje motoričkih, funkcionalnih sposobnosti i
dizanje tehničkotaktičkih komponenti
priprema učenike da na županijskim natjecanjima
spremni zastupaju školu.
zadovoljenje biološke potrebe
učenika za
kretanjem i time formirati navike o nužnosti
svakodnevnog tjelesnog vježbanja
stvaranje u učenika čvrste navike za zdravim
načinom života
pružanje
učenicima
mogućnost
stjecanja
osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za
adaptaciju na nove motoričke aktivnosti
podizanje određene razine motoričkih dostignuća,
poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih
sposobnosti te stjecanje navika za aktivan odmor
osposobljavanje
učenika
za
slobodno
i
stvaralačko izražavanje u različitim oblicima TZK.,
za samokontrolu i samoocjenjivanje radi praćenja i
vrednovanja svoga rada
zadovoljenje potrebe društvene zajednice koje se
većinom mogu identificirati s potrebama društva,
te razvoja ekološke svijesti kroz aktivnosti sporta i
rekreacije.
Utjecati na razvj receptora koji su presudni za
efikasnost adaptacije na suvremene uvjete života i
rada
Učenici naše škole koji su zainteresirani za te
aktivnosti i žele se takmičiti za školu.
Svjetlana Barbić, prof. i Miroslav Komar, mr.kin.
Nastava će se provoditi pojačano pred županijska
natjecanja, tako da se reprezentacija stigne
pripremiti. Napravit ću međurazredna natjecanja za
grupne sportove, a za cross školski miting
rujan i listopad nogomet
studeni i prosinac košarka
ožujak, travanj i svibanj cross
35
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
3.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Svi učenici koji su nosioci određenih aktivnosti biti će
nagrađeni ocjenom iz TZK, u rubrici aktivnost.
Domaćini županijskih natjecanja arhivirat će rezultate
i slati školama sudionicima.
Program izradio: Miroslav Komar mr.kin.
CRVENI KRIŽ
AKTIVNOSTI
1. Ciljevi
aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i
njihova
odgovornost
4. Način
realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
OBILJEŽAVANJE TJEDNA CRVENOG KRIŽA
Jačanje pozitivnog duha humanosti i međusobnog
pomaganja kod učenika.
Naglašavanje potrebe za akcijama Crvenog križa.
Sudjelovanje učenika na natjecanjima
Proširiti duh solidarnosti na svakog učenika u školi.
Poticati učenika da im je stalo i do druge osobe koju ne
poznaju
Integrirati razne teme u satove razrednika
Uključiti što više učenika u akcije Crvenog križa.
Ivana Benčić, voditelj Crvenog križa u školi
Obrađivanje tema na satu razrednika o „humanosti“.
Sudjelovanje u raznim akcijama koje organizira Crveni križ.
Organiziranje dobrovoljnog davanja krvi kod punoljetnih
učenika.
Priprema za natjecanje u prvoj pomoći.
Tijekom čitave godine, a posebne aktivnosti u tjednu
Crvenog križa.
Samostalno financiranje
Jačanje humantiranog duha kod učenika i podsjećanje na
međunarodno humanitarno pravo
Program izradila: Ivana Benčić, dipl.ing.
36
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4.
ŠKOLSKI KURIKULUM
VOLONTERI GIMNAZIJE A. G. MATOŠA
AKTIVNOST
1.Ciljevi
aktivnosti
2.Namjena
Aktivnosti
3.Nositelji
aktivnosti i
njihova odg.
4. Način
realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
VOLONTERSKI KLUB
GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ZABOK
poticanje
mladih
gimnazijalaca
na
promicanje
međuljudskih odnosa, osobnog razvitka i zajedničkih
volonterskih akcija u suradnji s drugim volonterskim i
civilnim udrugama
razvijati volonterski duh i promicati suradnju i toleranciju
među mladima
promicanje i osvještavanje učenika na volonterski rad kao
životni stil i način pomaganja drugima
Svi zainteresirani profesori i profesorice
Bojan Hržica, prof.- koordinacija kluba
21. rujna 2012., uređenje parka Milana Prpića u suradnji s
Društvom Naša Djeca Zabok.
Obnavljanje starih i pronalaženje novih oblika suradnje s
ustanovama, udrugana i na manifestacijama (navedeni su
subjekti s kojima je ostvarena suradnja):
Društvo Naša Djeca Zabok
Opća bolnica Zabok
Volonterski centar Zagreb
Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja
Bistra
Dom za psihički bolesne odrasle osobe „Bidružica“- Desinić
Udruga Mraz, Zabok
Kulturna manifestacija „Dani K. Š. Gjalskog“
Planinarsko društvo „Zagorske steze“ Zabok
Hrvatski caritas
Župa svete Jelene Križarice Zabok
Suradnja sa svim zainteresiranim srednjim i osnovnim
školama
Tijekom cijele nastavne godine
Samostalno financiranje
Jačanje humantiranog duha kod učenika i podsjećanje na
međunarodno humanitarno pravo
Program izradio: Bojan Hržica, prof.
37
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
VI.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TERENSKA NASTAVA I IZLETI
1.
TERENSKA NASTAVA – Život i kultura ljudi na našim
prostorima (1.razredi)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
Jednodnevna nastava na terenu uključuje posjet
lokalitetima: arheološko nalazište Šćitarjevo, Arheološki
muzej u Zagrebu, palača Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti s naglaskom na original Bašćanske ploče i
Prirodoslovni muzej u Zagrebu
Arheološko nalazište Šćitarjevo
posjet Andautoniji, rimskom lokalitetu iz 1. st. Uz
stručno arheološko vodstvo učenici će osim
eksponata u Arheološkom muzeju vidjeti kako
izgledaju ostaci rimskih termi ili kupališta te dobiti
uvid u to što su sve rimska naselja obuhvaćala i bit
će im jasniji proces romanizacije.
Arheološki muzej u Zagrebu
upoznavanje stalnoga postava Arheološkoga
muzeja u Zagrebu, pretpovijesna i egipatska zbirka.
Ponoviti i sistematizirati nastavnu cjelinu Život i
kultura ljudi u prapovijesno doba pomoću
originalnih materijalnih izvora koji učenicima daju
uvid u razvoj i slijed kultura prepovijesnih razdoblja
na povijesnim hrvatskim prostorima, uključujući i
područje vojvođanskog Srijema, u rasponu od
sedam tisućljeća, tj. od mlađeg kamenog doba pa
sve do mlađeg željeznog doba s posebnim
naglaskom na vučedolsku i keltsku kulturu mlađeg
željeznog doba i materijalnu kulturu Japoda.
Razgledavanjem fundusa egipatske zbirke pobuditi
interes za povijest starog vijeka što će ujedno biti
uvod u nastavnu cjelinu Narodi Staroga istoka.
Stvaranje navike posjeta muzejima.
Palača HAZU
Uz stručno vodstvo razgledati original Bašćanske
ploče i upoznati se sa značajem ovog spomenika
hrvatske povijesti i kulture, informirati se o povijesti
institucije HAZU.
Prirodoslovni muzej u Zagrebu
Upoznavanje stalnog postava Prirodoslovnog
muzeja u Zagrebu, izložbe fosila, minerala,
prepariranih biljaka i životinja.
Osuvremeniti nastavu istraživačkim radom i
interdisciplinarnim pristupom u obradi tema
planiranim Godišnjim planom i programom 1.
38
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
razreda iz biologije – postanak života.
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
Zorno povezivanje gradiva po nastavnom planu i
programu: povijesti, likovne umjetnosti, hrvatskoga
jezika, biologije, geografije i latinskoga jezika.
Integriranom nastavom učenici uče samostalno
uočavati unutarpredmetne i međupredmetne
tematske, logičke, stilske i druge veze.
Poticanje timskoga rada.
Pripremanje učenika za samostalno istraživanje na
višim obrazovnim stupnjevima
Predmetni profesori (hrvatskoga jezika, povijesti,
geografije, biologije, likovne umjetnosti) i razrednici
prvih razreda u dogovoru s ravnateljicom.
Organizacija prijevoza učenika, organizacija
posjeta navedenim lokalitetima i institucijama te
priprema zadataka i timskoga rada.
Po potrebi stručno vodstvo i pratnja.
Svi nositelji aktivnosti sudjeluju u organizaciji uz
ravnateljicu. Donose detaljan plan i troškovnik te
odabiru prijevoznika. Projektna nastava planira se
realizirati u petak 19. listopada 2012. (radni dan)
Realizaciju planiramo 19. listopada (petak), polazak
u 730 , povratak oko 19 sati.
Dogovor i podjela poslova tijekom drugoga tjedna
u rujnu.
Izbor prijevoznika i određivanje cijena tijekom
trećega tjedna.
Informacija roditeljima na prvom roditeljskom
sastanku.
Podjela zadataka tjedan dana prije terenske
nastave.
Cijena autobusne karte okvirno 70 kn, a ulaznice od
10 do 20 kn, ovisno o instituciji. Okvirna cijena oko 150
kn. Ručak nije uračunat u cijenu. Detaljni troškovnik
odredit će se prije polaska.
Vrednovanje provode voditelji i učenici.
Način ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja,
prezentacije, plakati,video zapisi, fotografije .
Dio građe pohraniti u školskoj knjiţnici (knjige, radovi,
video zapisi).
Radove i plakate iskoristiti za određene svrhe u školi
(izložbe, godišnjice, prigodne svečanosti)
Program izradila: Božica Petrač, prof. i Dinka TomaškovićPresečki, prof.
39
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
2.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TERENSKA NASTAVA – Posjet Kući eksperimenata u
Ljubljani (1. razredi)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
5. Vremenik aktivnosti
HIŽA EKSPERIMENTOV
Posjet „Hiži eksperimentov“ u Ljubljani
Povezivanje praktičnih sa teoretskim sadržajima
nastave fizike
Popularizacija fizike
posjet je vezan za nastavni plan i program fizike
U Hiži eksperimenata učenici će vidjeti
događaje s pokusima obogaćene
interaktivnim predavanjima s određenom
tematikom.
Profesori fizike
organizacija prijevoza učenika
organizacija posjeta učenika Hiži eksperimentov
priprema zadataka za učenike
Razrednici
sazivanje roditeljskih sastanaka i upoznavanje
roditelja s planiranom terenskom nastavom iz
fizike, briga o ponašanju učenika tijekom
stručnog izleta
Odlazak u Ljubljanu autobusima – poseban
prijevoz uz vodstvo nastavnika fizike i razrednika
Razgledavanje i interaktivno sudjelovanje
uizvođenju eksperimenata uz stručno vodstvo
03.- 04. mjesec 2013.
6. Troškovnik
aktivnosti
Cijena prijevoza autobusom do Ljubljane i
natrag, putno zdravstveno osiguranje učenika,
ulaznice te dnevnice nastavnicima u pratnji.
Oko 250kn
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
Učenici moraju bilježiti i dokumentirati posjet
Planira se izrada plakata, prezentacija, a
spoznaje o terenskoj nastavi mogu pomoći u
izradi seminarskih radova
Program izradila: Gordana Grah, prof.
40
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3.
ŠKOLSKI KURIKULUM
TERENSKA NASTAVA – Barok u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj (2.razredi)
AKTIVNOST
TERENSKA NASTAVA – Barok u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj
1. Ciljevi aktivnosti
Osuvremeniti
nastavu
interdisciplinarnim
pristupom u obrada pojedinih tema planiranih
Godišnjim planom i programom rada iz
predmeta: hrvatski jezik, povijest, geografija,
likovna umjetnost, vjeronauk i biologija (ovisno o
dogovoru) .
Uvoditi učenike u samostalno istraživanje i
prikupljanje relevantnih podataka o lokacijama
koje će se posjetiti.
Istraživačkim postupcima uključiti učenike u širi
kulturni krug biblioteka, muzeja, arhiva, koristiti
usluge interneta.
Poticati jezično, literarno i likovno stvaralaštvo.
Razvijati
ekološku
svijest
i
spoznaje
o
vrijednostima kulturne i prirodne baštine Hrvatske.
Pripremiti učenike na samostalni i istraživački rad
na sličnim i višim obrazovnim stupnjevima.
Nositelji: profesori hrvatskog jezika, povijesti,
geografije, biologije, vjeronauka, likovne i glazbene
umjetnosti, razrednici drugih razreda.
Učenici drugog razreda (obavezno).
Odgovornosti:
zadati učenicima zadatke u skladu s nastavnim
planom i programom pojedinog predmeta
poticati domoljublje i kulturno ponašanje
brinuti o ponašanju učenika tijekom izleta
organizirati izlet preko najpovoljnijeg ponuditelja
(prijevoznika)
nastojati da se obiđu svi lokaliteti predviđeni
planom ekskurzije
predviđeni lokaliteti: Trški Vrh, Lepoglava
(pavlinska crkva), Čakovec (muzej i franjevačka
crkva), Varaždin (franjevci, katedrala, Entomološki
muzej), Belec
Odluku o realizaciji aktivnosti donijet će svi nositelji
aktivnosti!.
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
Predmetni
profesori
41
individualno
određuju
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik
aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
4.
zadatke i aktivnosti učenika uoči i tijekom izleta, a
voditelj projekta (prof. hrvatskog jezika) integrira
cijeli projekt. Tijekom izleta učenici u autobusu i
na predviđenim lokacijama izlažu prikupljena
saznanja u koordinaciji s profesorima i voditeljem
projekta. Organiziraju se jednostavni i poučni
kvizovi znanja vezani uz lokacije i objekte koji su
posjećeni.
Realizacija na terenu u 26.4. 2013. Pripremanje za
ekskurziju je oko dva tjedna. Podjela zadataka i
prikupljanje dostupnih podataka. Ekskurzija je
jednodnevna i traje oko 12 sati (od 7 do 19).
Cijena prijevoza ovisi o dogovoru s najpovoljnijim
ponuđačem.
Cijena
ulaznica
u
muzeje
(Čakovec) i crkve (Krapina, Belec) dogovara se
na dan realizacije. Okvirna cijena iznosi oko 80
kuna po učeniku uz moguća manja odstupanja.
Rezultate terenske nastave vrednovat će
profesori na temelju učeničkih radova – radnih
mapa, plakata, prezentacija, seminara (ovisno o
dogovoru s profesorima). Realizaciju izleta će
vrednovati učenici u anketi. Doprinos pojedinih
učenika ocjenjivat će predmetni nastavnici.
Planira se izrada plakata ili radnih mapa za
informiranje učenika ostalih razreda koji nisu bili
na izletu, a isti materijali mogu se koristiti i kao
nadopuna aktivnosti u sklopu Dana škole ili nekih
drugih aktivnosti u školi.
Program izradila: Nikolina Tuđa Svečak, prof.
IZLET – Muzej grada Zagreba i izložba u Klovićevim
dvorima (2. razred)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
Muzej grada Zagreba
Klovićevi dvori – izložba vezana uz plan i program
Muzej grada Zagreba – razgledavanje stalnog postava
(prošlost Zagreba od najranijih vremena do suvremenih
zbivanja s naglaskom na zagrebački srednji vijek)
Klovićevi dvori – proširiti spoznaje vezane uz određeno
nastavno gradivo
a. stvaranje navike posjeta muzejima zorno
povezivanje gradiva po nastavnom planu i
programu povijesti i likovne umjetnosti
42
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
b. preko integrirane nastave učenici uče
samostalno uočavati unutarpredmetne i
međupredmetne tematske, logičke, stilske i druge
veze
c. poticanje timskog rada
d. pripremanje učenika za samostalno istraživanje
na višim obrazovnim stupnjevima
e. razvijati pozitivan odnos prema povijesnim i
kulturnim vrijednostima i odgovornost prema
materijalnim dobrima te bogatoj kulturnoj baštini
Hrvatske
Nositelji: razrednici i predmetni profesori (povijest,
likovna umjetnost)
organizacija prijevoza učenika
organizacija posjeta učenika Klovićevim dvorima i
Muzeju grada Zagreba
priprema zadataka za učenike iz povijesti koji
odgovaraju nastavnom planu i programu
sazivanje roditeljskih sastanaka i upoznavanje
roditelja s planiranim stručnim izletima
briga o ponašanju učenika tijekom stručnog izleta
Razrednici obavještavaju roditelje o planiranju
posjeta muzejima na prvom roditeljskom sastanku
Utvrđivanje točnog datuma posjeta (ovisno o
Klovićevim dvorima i Muzeju grada Zagreba),
vremena posjeta i cijene ulaznice po učeniku
Dogovor prijevoza učenika do Zagreba s
prijevoznikom, utvrđivanje cijene prijevoza po
učeniku
Obavijest roditeljima o detaljima posjeta (cijena,
vrijeme)
Razrada i podjela zadataka za učenike iz povijesti
Realizacija posjeta (2 grupe učenika- obilazak
ustanove, razgledavanje izloženih eksponata,
uspoređivanje eksponata, izrada dobivenih
zadataka)
Analiza i provjera izvršenih zadataka
1.2.2013. poslije nastave ili od 13 sati do 19 sati
Cijena autobusne karte po učeniku (cca. 50 kn)
Ulaznica za Klovićeve dvore + stručno vodstvo
Ulaznica za Muzej grada Zagreba + stručno
vodstvo
43
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
način ocjenjivanja : prezentacije, plakati,
fotografije
korištenje u nastavi, za natjecanja
Program izradila: Božica Petrač, prof.
5.
IZLET – Muzej grada Zagreba i Muzej za umjetnost i obrt
(3. razred)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
Muzej grada Zagreba
Muzej za umjetnost i obrt
Muzej grada Zagreba – razgledavanje stalnog postava
(prošlost Zagreba od najranijih vremena do suvremenih
zbivanja s naglaskom na 18. I 19. stoljeće)
Muzej za umjetnost i obrt – razgledavanje stalnog
postava, uočavanje stilova i promjena u društvu i
gospodarstvu uz mogućnost obilaska ponuđene izložbe
a. stvaranje navike posjeta muzejima zorno
povezivanje gradiva po nastavnom planu i
programu povijesti i likovne umjetnosti
b. preko integrirane nastave učenici uče
samostalno uočavati unutarpredmetne i
međupredmetne tematske, logičke, stilske i druge
veze
c. poticanje timskog rada
d. pripremanje učenika za samostalno istraživanje
na višim obrazovnim stupnjevima
e. razvijati pozitivan odnos prema povijesnim i
kulturnim vrijednostima i odgovornost prema
materijalnim dobrima te bogatoj kulturnoj baštini
Hrvatske
1) Nositelji: razrednici i predmetni profesori(povijest,
likovna umjetnost)
organizacija prijevoza učenika
organizacija posjeta učenika Muzeju grada
Zagreba i Muzeju za umjetnost i obrt
priprema zadataka za učenike iz povijesti koji
odgovaraju nastavnom planu i programu
sazivanje roditeljskih sastanaka i upoznavanje
roditelja s planiranim stručnim izletima
briga o ponašanju učenika tijekom stručnog izleta
44
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
a. Razrednici obavještavaju roditelje o planiranju
posjeta muzejima na prvom roditeljskom sastanku
b. Utvrđivanje točnog datuma posjeta (ovisno o
Muzeju za umjetnost i obrt i Muzeju grada
Zagreba), vremena posjeta i cijene ulaznice po
učeniku
c. Dogovor prijevoza učenika do Zagreba s
prijevoznikom, utvrđivanje cijene prijevoza po
učeniku
d. Obavijest roditeljima o detaljima posjeta (cijena,
vrijeme)
e. Razrada i podjela zadataka za učenike iz povijesti
f. Realizacija posjeta (2 grupe učenika- obilazak
ustanove, razgledavanje izloženih eksponata,
uspoređivanje eksponata, izrada dobivenih
zadataka)
g. Analiza i provjera izvršenih zadataka
Druga polovica veljače 2012.god. (petak) poslije
nastave ili od 13 sati do 19 sati
Cijena autobusne karte po učeniku (cca. 50 kn)
Ulaznica za Muzej za umjetnost i obrt + stručno
vodstvo
Ulaznica za Muzej grada Zagreba + stručno
vodstvo
način ocjenjivanja : prezentacije, plakati,
fotografije
korištenje u nastavi, za natjecanja
Program izradila: Božica Petrač, prof.
6.
IZLET – Stručni posjet Domu za psihički bolesne odrasle
osobe „Bidružica“ (3.razredi)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
STRUČNI POSJET BIDRUŽICI
Fakultativni izlet Izborne nastave Psihologije
razvijati emocionalnu osjetljivost i brigu za druge
osvijestiti vlastite predrasude i njihov utjecaj na
ponašanje
poticati samopromatranje i uvid u vlastitu ličnost
primijeniti teorijska znanja iz psihologije o
psihičkim poremećajima u svrhu obogaćivanja
informiranosti, izgradnje stavova i razvoja
empatije učenika
45
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
3. Nositelji
profesor psihologije iz predmeta fakultativne
nastave, zainteresirani profesori, učenici trećih
razreda
4. Način realizacije
organizacija nabave darova za korisnike doma
aktivnosti
organizacija prijevoza autobusom do Bidružice
obilazak doma uz stručnu pratnju djelatnika
predavanje i razgovor sa socijalnim radnicima i
drugim stručnim osobljem doma
pisanje eseja i izrada plakata nakon obavljene
stručne posjete
5. Vremenik aktivnosti Tijekom listopada 2012.
6. Detaljan troškovnik
prijevoz učenika autobusom ( cijena karte cca.
aktivnosti
50 kn )
papiri za izradu plakata – 40 kn
flomasteri, škare, ljepilo – 40 kn
7. Način vrednovanja i
vrednovanje napisanih eseja i objavljivanje
korištenja rezultata
najuspješnijih u školskom listu
vrednovanja
vrednovanje izrađenih plakata i postavljanje na
školske panoe
Program izradila: Višnja Gorički – Lovrenčić, prof.
7.
IZLET - Posjet ZKM-u „Ovo bi mogla biti moja ulica“
(3.razredi)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
ZKM: Ovo bi mogla biti moja ulica
Fakultativni izlet Izborne nastave OZLJP
Osuda (vršnjačkog) nasilja, promicanje tolerancije
pobuditi i ojačati spremnost da se učenik zauzima
za ostvarenje ljudskih prava i da se suprotstavi
njihovu nepoštivanju
spremnost da se zaštiti pravo drugog
odgoj o socijalnoj odgovornosti, odgoj protiv
rasizma i neprijateljstvu prema drugima
odgajati učenike da toleriraju druge u njihovu
drukčijem načinu života
razviti i unaprijediti sposobnost prosuđivanja i
kritiziranja kod učenika
Nositelj: Danijel Pevec
organizacija prijevoza učenika
organizacija posjeta učenika ZKM-u
priprema zadataka za učenike iz OZLJP-a koji
odgovaraju nastavnom planu i programu
46
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
ŠKOLSKI KURIKULUM
Razrednici 3. razreda
sazivanje roditeljskih sastanaka i upoznavanje
roditelja s planiranim stručnim izletima
briga o ponašanju učenika tijekom stručnog izleta
Razrednici obavještavaju roditelje o planiranju
posjeta ZKM-u na prvom roditeljskom sastanku
Utvrđivanje točnog datuma posjeta i cijene
ulaznice po učeniku
Dogovor prijevoza učenika do Zagreba s
prijevoznikom, utvrđivanje cijene prijevoza po
učeniku
Obavijest roditeljima o detaljima posjeta (cijena,
vrijeme)
Razrada i podjela zadataka za učenike iz OZLJP-a
Realizacija posjeta
Analiza i provjera izvršenih zadataka
veljača/ožujak 2013.
Cijena autobusne karte po učeniku
Cijena ulaznice za predstavu
način ocjenjivanja :prezentacije, plakati, fotografije
korištenje u nastavi
Program izradio: Danijel Pevec, mag. edu.
8.
IZLET – Muzej krapinskih neandertalaca (4. razredi)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
Muzej krapinskih neandertalaca
posjet Muzeju krapinskih neandertalaca u
Krapini
isticanje važnosti Hušnjakova za evoluciju
čovjeka
posjet je vezan za nastavni plan i program
evolucije u 4. razredu
učenici će upoznati: susret s prošlošću, Krapinu
1899, u potrazi za precima, otkriće na
Hušnjakovu brijegu, značenje Dragutina
Gorjanovića Krambergera, tumačenje otkrića,
isčitavanje nalaza, postanak svijeta, uspon
života, stanište krapinskih neandertalaca te
paleontološke ere
47
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
5. Vremenik aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
Ana Culej i Irena Futivić – organiziranje posjeta
muzeju i razgled muzeja uz stručno vodstvo
Razrednici – sazivanje roditeljskih sastanaka i
upoznavanje roditelja s planiranim stručnim
izletom, briga o ponašanju učenika tijekom
stručnog izleta
Odlazak u Krapinu autobusima – poseban prijevoz
uz vodstvo nastavnika biologije i razrednika
Razgledavanje izloženih eksponata uz stručno
vodstvo
Okvirno 2. mjesec 2013.
Učenici financiraju posjet muzeju
Cijena autobusne karte, ulaznice i stručnog
vodstva je oko 50kn
Učenici moraju bilježiti i dokumentirati posjet
Planira se izrada plakata, prezentacija, a
spoznaje o izletu mogu pomoći u izradi
seminarskih radova
Program izradila: Ana Culej, prof.
48
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
9.
ŠKOLSKI KURIKULUM
IZLET - Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Muzej Mimara
(4. razredi)
AKTIVNOST
NSK I MUZEJ MIMARA
1. Ciljevi aktivnosti
omogućiti učenicima maturalnih razreda obilazak i
razgledavanje naše najveće knjižnice;
informirati učenike o ustanovi i njenoj povijesti, o
fondu knjižne i ostale građe, o načinu posudbe,
članstvu itd.
u Muzeju Mimara učenici će upoznati stalni postav te
prigodnu izložbu djela iz fundusa Muzeja koja je
pripremljena u povodu 25 g. djelovanja Muzeja;
razgledavanje Muzeja Mimara iskoristit će se kao
kratko ponavljanje sadržaja predmeta likovne
umjetnosti u prethodne tri godine školovanja;
informacije o pisanju seminara i posudba knjiga za
seminare;
mogućnosti rada na izvorima te interdisciplinarni
pristup u obradi tema, poticanje rada u skupini i
suradnja;
razvijanje pozitivnog odnosa prema povijesnim i
kulturnim vrijednostima i odgovornost prema
materijalnim dobrima te bogatoj kulturnoj i knjižnoj
baštini Hrvatske i svijeta;
Nositelji: profesor likovne umjetnosti i knjižničar te
razrednici i učenici četvrtih razreda;
Odgovornost:
razrednici će upoznati roditelje s planom i programom te namjenom predviđenog posjeta;
knjižničar dogovara posjet NSK i Muzeju Mimara te
organizira prijevoz;
razrednici i profesori hrvatskog jezika određuju
učenicima zadatke koje trebaju riješiti tijekom
posjeta;
voditelj izleta (Stjepan Hrupelj) i razrednici četvrtih
razreda vodit će brigu o ponašanju učenika tijekom
izleta i poticati ih na međusobnu suradnju;
izlet se organizira u petak poslije redovne nastave;
učenici će u pratnji stručnog vodstva obići prostor
NSK i Muzej Mimara;
tijekom posjeta ustanovama učenici će odraditi
unaprijed određene zadatke;
provjera izvršenih zadataka obavit će se na
satovima hrvatskog jezika i likovne umjetnosti;
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
49
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
5. Vremenik
aktivnosti
izlet će se u dogovoru s NSK i Muzejem Mimara
realizirati u petak, 12. listopada ili u petak, 19.
listopada 2012. u poslijepodnevnim satima (14 do 19
sati);
6. Troškovnik
aktivnosti
cijena izleta obuhvaća prijevoz od Zaboka do
Zagreba i natrag i ulaznicu za Muzej Mimara koja
iznosi 20 kn po učeniku dok je ulaz u NSK slobodan;
učenike će prevesti najpovoljniji prijevoznik s
područja Krapinsko zagorske županije;
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
učenici vrednuju izlet (sadržaj, način izvedbe,
druženje itd.
u nastavi treba maksimalno iskoristiti sve viđeno
tijekom posjeta;
potaknuti učenike da i sami obilaze slične ustanove i
traže informacije.
Program izrado: Stjepan Hrupelj, prof.
10.
IZLET – Posjet Memorijalnom muzeju Dražena Petrovića
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji akt. i
njihova odg.
4. Način realizacije
aktivnosti
POSJET MEMORIJALNOM MUZEJU DRAŽENA PETROVIĆA
Fakultativni izlet za 4. razrede
Upoznavanje našeg najvećeg košarkaša koji je nesretno
poginuo u prometnoj nesreći na sam dan
kvalifikacijskog turnira za Evropsko prvenstvo.
Odavanje poštovanja i sjećanje na jednog od najvećih
Hrvatskih i svjetskih sportaša 20. stoljeća.
Prof. TZK-e S. Barbić i četvrti razredi s razrednicima.
7. prosinca 2012. autobusima ćemo se odvesti u
razgledavanje Memorijalnog muzeja.
5. Vremenik
aktivnosti
Odlazak u Zagreb nakon
poslijepodnevnim satima
nastave,
6. Detaljan
troškovnik akt.
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata vredn.
Cijena autobusa i ulaznica za muzej.
razgled
u
Razgovor o dojmovima nakon posjeta muzeju, te
isticanje vrijednosti bavljenja sportom
Program izradila: Svjetlana Barbić, prof.
50
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
11.
ŠKOLSKI KURIKULUM
IZLET – Posjet Saboru Republike Hrvatske (4.razredi)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
POSJET SABORU REPUBLIKE HRVATSKE
Fakultativni izlet za 4. razrede uz nastavu OZLJP
Razgledavanje i upoznavanje s poviješću Sabora,
praćenje tijeka sjednica Sabora sa sjeverne
galerije u Velikoj vijećnici i razgovor sa
zastupnicima
Ponoviti i sistematizirati znanje o povijesti i ulozi
Sabora RH u očuvanju nacionalnog identiteta i
stvaranju samostalne države
povezivanje gradiva po nastavnom planu i
programu povijesti i politike i gospodarstva
razvijati komunikacijske i suradničke vještine
razvijati otvorenost i toleranciju za različitosti
smanjivati strah od javnih nastupa
uvjerljivije zastupati svoje potrebe
razvijati otvorenost za novosti i upitnost
prihvaćenih stavova
pripremanje učenika za samostalno istraživanje na
višim obrazovnim stupnjevima
Nositelj: Danijel Pevec, Mirela Pavetić Goluban
organizacija prijevoza učenika
organizacija posjeta učenika Saboru RH
priprema zadataka za učenike, priprema učenika
za razgovor sa saborskim zastupnicima
Razrednici 4. razreda
sazivanje roditeljskih sastanaka i upoznavanje
roditelja s planiranom posjetom Saboru RH
(fakultativno)
briga o ponašanju učenika tijekom posjeta
Razrednici obavještavaju roditelje o planiranju
posjeta Saboru RH na prvom roditeljskom
sastanku
Utvrđivanje točnog datuma i vremena posjeta
(ovisno o protokolu u Saboru RH)
Dogovor prijevoza učenika do Zagreba s
prijevoznikom, utvrđivanje cijene prijevoza po uč.
Obavijest roditeljima o detaljima posjeta (cijena,
vrijeme)
Razrada i podjela zadataka za učenike iz povijesti
i politike i ospodarstva
Realizacija posjeta (obilazak ustanove, praćenje
sjednice i razgovor sa zastupnicima)
Analiza i provjera izvršenih zadataka
51
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
5. Vremenik
aktivnosti
Veljača 2013. (ovisi o protokolu Sabora RH )
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
Cijena autobusa
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
prezentacije, plakati, fotografije, novinski članci
korištenje u nastavi,
Program izradio: Danijel Pevec, mag.edu.
12.
IZLET - Stručni posjet Montessori školi (4.razredi)
AKTIVNOST
STRUČNI POSJET MONTESSORI ŠKOLI
Fakultativni izlet, izborna nastava Psihologije
1. Ciljevi aktivnosti
upoznati alternativni sustav odgojno obrazovnog
rada
osvijestiti mogućnost različitih strategija
poučavanja
poticati razvoj kreativnosti
2. Namjena
proširiti teorijska znanja iz psihologije poučavanja i
pamćenja te obogatiti iskustvo učenika u svrhu
izgradnje njihovih stavova i vrijednosti prema
obrazovanju
3. Nositelji
profesor psihologije iz predmeta fakultativne nastave,
zainteresirani profesori, učenici četvrtih razreda
4. Način realizacije
organizacija uređenja terarija za dar školi
aktivnosti
organizacija prijevoza autobusom do Zagreba
obilazak škole uz stručnu pratnju djelatnika
pisanje eseja i izrada plakata nakon obavljene
stručne posjete
5. Vremenik aktivnosti
Tijekom studenog 2012.
6. Detaljan troškovnik
prijevoz učenika autobusom ( cijena karte cca.
aktivnosti
50 kn )
materijal za izradu terarija – 100 kn
papiri za izradu plakata – 40 kn
flomasteri, škare, ljepilo – 40 kn
7. Način vrednovanja
vrednovanje napisanih eseja i objavljivanje
i korištenja rezultata
najuspješnijih u školskom listu
vrednovanja
vrednovanje izrađenih plakata i postavljanje na
školske panoe
Program izradila: Višnja Gorički – Lovrenčić, prof.
52
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
13.
ŠKOLSKI KURIKULUM
IZLET – Italija (Verona, Gardaland)
AKTIVNOST
IZLET U VERONU I GARDALAND
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
Upoznati kulturne znamenitosti Verone.
Upoznati kulturu i civilizaciju Italije u neposrednoj životnoj
stvarnosti.
Steći iskustvo komunikacije s izvornim govornicima.
Zabava u zabavnom parku Gardaland.
Stručni fakultativni izlet namijenjen učenicima koji uče
talijanski jezik u fakultativnoj i izbornoj nastavi
(1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 4. a/b razred)
3. Nositelji akt. i
odgovornost
Prof. Ivana Molnar – organizator i voditelj
Prof. Mihaela Cerovečki – nastavnik u pratnji
4. Način realizacije
aktivnosti
Kontaktiranje turističkih agencija,
odabir turističke agencije (sastanak predstavnika
roditelja, učenika, profesora i ravnateljice), jednodnevni
stručni izlet
5. Vremenik
aktivnosti
Prosinac 2012. – kontaktiranje turističkih agencija
Siječanj 2013. – odabir turist. agencije (sastanak
predstavnika roditelja, učenika, profesora i ravnateljice)
Travanj 2013. – jednodnevni izlet (Verona, Gardaland)
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
Prema troškovniku turističke agencije, troškove izleta
plaćaju učenici.
(oko 350-400 kn)
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
Učeničke prezentacije u Microsoft PowerPointu, izrada
plakata
(ocjenjivanje prezentacija i plakata)
Program izradila: Ivana Molnar, prof.
14.
IZLET - Italija (Pisa, Firenca)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
IZLET U ITALIJU (PISA, FIRENCA)
Upoznati kulturne znamenitosti Pise i Firence.
Upoznati kulturu i civilizaciju Italije u neposrednoj životnoj
stvarnosti.
Steći iskustvo komunikacije s izvornim govornicima.
53
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
2. Namjena
aktivnosti
Stručni fakultativni izlet namijenjen učenicima koji uče
talijanski jezik u fakultativnoj i izbornoj nastavi
(1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 4. a/b razred)
3. Nositelji akt. i
odgovornost
Prof. Ivana Molnar – organizator i voditelj
Prof. Mihaela Cerovečki – nastavnik u pratnji
4. Način realizacije
aktivnosti
Kontaktiranje turističkih agencija,
odabir turističke agencije (sastanak predstavnika
roditelja, učenika, profesora i ravnateljice), dvodnevni
stručni izlet
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
Prosinac 2012. – kontaktiranje turističkih agencija
Siječanj 2013. – odabir turist. agencije (sastanak
predstavnika roditelja, učenika, profesora i ravnateljice)
Travanj 2013. – dvodnevni izlet (1.dan- Pisa, noćenje
blizu Firence, 2. dan- Firenca)
- učeničke prezentacije
Prema troškovniku turističke agencije, troškove izleta
plaćaju učenici.
(cca. 700-750 kn, plaćanje u ratama)
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
Učeničke prezentacije u Microsoft PowerPointu, izrada
plakata
(ocjenjivanje prezentacija i plakata)
Program izradila: Ivana Molnar, prof.
15.
IZLET - Stručna ekskurzija povodom Svjetskog dana
učitelja
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
5. Vremenik aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
Stručna ekskurzija povodom Svjetskog dana učitelja
Stručno usavršavanje profesora izvan redovnih
sadžaja ponuđenih od strane AZOO-a te MZOŠ-a
Potaknuti kolege na kontinuirano stručno
usavršavanje i izvan okvira nihovog predmeta,
njegovanje kolegijalnih odnosa te poticanjem
intedisciplinarnosti u svrhu poboljšanja kvalitete rada i
međuljudskih odnosa u kolektivu
Koordinator: Tanja Mraz, prof.;
Nastavno i nenastavno osoblje škole
Aktivnost se provodi izvan škole, sudjeluju svi djelatnici
Prikupljanje prijedloga do 7. 09.2012, organizacija
aktivnosti tijekom rujna, realizacija:5. /6. 10. 2012.
Naknadno
54
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
Provesti anketu o ispunjenim očekivanjima, a
dobivene odgovore i prijedloge koristiti u budućim
planiranjma sličnih aktivnosti,
Program izradila: Tanja Mraz, prof.
16.
IZLET – Interliber- sajam knjiga i učila
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
INTERLIBER – SAJAM KNJIGA I UČILA
Fakultativni izlet za sve učenike
Posjet sajmu knjiga i učila te razvijanje interesa za
čitanje kod učenika
2. Namjena aktivnosti
Aktivnost je fakultativna i namijenjena svim učenicima
škole
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
Profesori hrvatskog i stranih jezika (ovisno o broju
učenika)
Odlazak u Zagreb autobusom (ili u slučaj manjeg
broja zainteresiranih učenika vlakom)
Razgled izloženih knjiga i učila
U tjednu održavanja sajma: 13-18 studeni 2012
5. Vremenik aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
Oko 70 kn po učeniku
Na nastavi hrvatskog i stranih jezika
Program izradila: Tanja Mraz, prof.
17.
Posjeti kazališnim predstavama
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
POSJETI KAZALIŠNIM PREDSTAVAMA 2012./ 2013.
potaknuti interes za kazališnu umjetnost
omogućiti učenicima da posjete kazališta u
Zagrebu i Varaždinu i prate najnoviju kazališnu
produkciju te upoznaju različite vrste dramskih
i scenskih izvedbi
razvijanje kazališne kulture
organiziranje posjeta kazališnim predstavama
gostovanja kazališnih grupa i glumaca u školi
Voditelji: svi prof. hrvatskoga jezika (Sandra
Babnik Lončar, Nikolina Tuđa Svečak, Dinka
Tomašković-Presečki, Marta Gašpar), te ostali
55
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4. Način realizacije
5. Vremenik
aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
prof. i razrednici kao organizatori i pratitelji
Jednom godišnje organizira se posjet svih
prvih razreda nekom kazalištu u Zagrebu ili
Varaždinu. Aktivnost je planirana Godišnjim
planom i programom za 1. razred.
Za ostale razrede tijekom godine organizira se
nekoliko posjeta kazalištima (fakultativno) u
Zagrebu ili Varaždinu, prema ponuđenim
programima i interesu učenika, najviše 5
predstava godišnje.
Organiziraju se posjeti večernjim
predstavama.
Izbor predstava određuju voditelji tijekom
godine, nakon što kazališta objave svoje
godišnje programe.
Tijekom godine moguće je organizirati i dodatno
gostovanje nekoga kazališta ili glumca u školi u
dogovoru s Nastavničkim vijećem.
Vremenik nije unaprijed određen, ovisi o
ponudi predstava tijekom godine u kazališnim
kućama u Zagrebu i Varaždinu.
Posjet kazalištu organizira Gimnazija, a
troškove prijevoza i kazališnih karata snose
učenici.
Provodi se analiza i vrednovanje u okviru
analize provedbe Godišnjega plana i
programa rada.
Rezultati se primjenjuju pri donošenju plana
rada za sljedeće razdoblje.
Program izradila: Dinka Tomašković-Presečki, prof.
56
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
VII.
ŠKOLSKI KURIKULUM
OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI I PROGRAMI
1.
DANI KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG
NAZIV PROGRAMA: DANI GJALSKOG – kulturna manifestacija
CILJ AKTIVNOSTI:
njegovanje učeničkog literarnog stvaralaštva na standardnom jeziku i
kajkavskom narječju
upoznavanje sa životom i djelom hrvatskog književnika Ksavera Šandora
Gjalskog
poticanje učeničke kreativnosti na svim područjima (dramsko, literarno,
likovno stvaralaštvo)
suradnja sa srednjim školama Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije
suradnja sa školama prijateljskih gradova Poreča i Crikvenice
organiziranje različitih kulturnih priredbi u našoj školi u okviru Kulturne
manifestacije „Dani K. Š. Gjalskog“
NAMJENA AKTIVNOSTI:
uključiti se u realizaciju programa Kulturne manifestacije „Dani
Gjalskog“
organizirati Radionicu kreativnog pisanja pod vodstvom književnika
Miroslava Mićanovića
organizirati Fotoradionicu pod vodstvom fotografa Dragutina Škreblina
organizirati svečanost dodjele Nagrade Gjalski za srednjoškolce
upriličiti prisjećanje na život i književno stvaranje Ksavera Šandora
Gjalskog
organizirati predstavljanje PoZiCe, zbornika literarnih radova učenika iz
Poreča, Zaboka i Crikvenice u suradnji sa ŠUGIDOZ-om
informirati učenike o kulturnim događanjima i aktivno ih uključiti u
programe koje realiziramo u Gimnaziji i gradu (izložbe, koncerti,
kazališne predstave, promocije knjiga)
NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST:
Voditelji: Dinka Tomašković-Presečki, prof. , Bibijana Šlogar, prof.
Suradnici: razrednici, prof. hrvatskoga jezika, ostali djelatnici
NAČIN REALIZACIJE:
Program se provodi u suradnji s Upravnim odborom Kulturne
manifestacije „Dani Gjalskog“
Pripreme traju tijekom godine, a program se realizira od 22. do 27.
listopada 2012.
Radionica kreativnog pisanja otvorena je za sve koji žele sudjelovati.
Prijave se primaju do 10. rujna, a program se provodi u prostorima škole
od 17. rujna do 1. listopada 2012. Voditelj je književnik Miroslav
Mićanović. Javnosti se predstavljaju radovi u srijedu 24. listopada 2012.
57
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Fotoradionica se organizira treći put u prostorima škole i otvorena je za
sve koji žele sudjelovati. Prijave se primaju do 10. rujna, a realizacija je
od 11. do 27. rujna 2012. Voditelj je fotograf Dragutin Škreblin.
Radionica se predstavlja javnosti 24. listopada otvorenjem izložbe u
Gimnaziji AGM.
Natječaj za srednjoškolsku Nagradu Gjalski raspisuje se u svibnju, a
nagrade se dodjeljuju 25. listopada 2012. na svečanosti u Gimnaziji. U
programu sudjeluju učenici Gimnazije i gosti. Osiguravaju se vrijedne
nagrade (knjige) naših sponzora. Na svečanosti se prisjećamo života i
djela Ksavera Šandora Gjalskog.
26. listopada 2012. organizirat će se promocija „PoZiCe“ u Gimnaziji u
suradnji sa ŠUDIGOZ-om i ugostiti učenici i nastavnici iz Poreča i
Crikvenice. U programu će sudjelovati i učenici Gimnazije.
U okviru programa bit će organiziran i posjet kazališnoj predstavi u
Zaboku. Organizaciju preuzimaju prof. hrvatskoga jezika.
VREMENIK AKTIVNOSTI:
Rujan-listopad
Radionica kreativnog pisanja Put u središte kratke priče.
Rad se organizira u pet (5) dana po 3 školska sata,
ukupno 15 sati radionice i 5 sati konzultacija.
RASPORED RADA:
17. 09. ‘12. , ponedjeljak
17 h – 19.15 – rad u radionici
19.15 – 20 h – konzultacije
19. 09. '12., srijeda – isti raspored
24. 09. '12., ponedjeljak – isti raspored
26. 09. '12., srijeda – isti raspored
01. 10. '12., ponedjeljak – isti raspored
Radionica će se organizirati u prostorima Gimnazije A. G.
Matoša u Zaboku, Prilaz Janka Tomića 2. Sudjelovanje u
radu je besplatno.
Voditelj foto radionice je fotograf Dragutin Škreblin. Rad
se organizira u šest (6) dana po 2 puna sata, ukupno 12
sati radionice.
Raspored rada foto radionice:
navedeni datumi od 17 – 19 h
11. 09. '12. utorak – predavanje, upoznavanje s
osnovama fotografije
13. 09. '12. četvrtak – slikanje
18. 09. '12. utorak – iskustva gosta predavača
58
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
20. 09. '12. četvrtak – slikanje
25. 09. '12. utorak – obrada fotografije
27. 09. '12. četvrtak – izbor fotografija
Priprema programa za Dane Gjalskog (učenici
Gimnazije i gosti) – za predstavljanje radionica
kreativnog pisanja, fotoradionice i dodjele
Nagrade Gjalski
Kontaktiranje sponzora radi osiguravanja i
pripreme nagrada za najbolje mlade literate.
Koordiniranje rada s Upravnim odborom
Manifestacije
Listopad
Studeni
Ožujak
Svibanj
Lipanj
Nagrada Gjalski za srednjoškolce
3. – 7. 10. – radove pristigle na natječaj proslijediti žiriju
10. – 13. 10. – sastanak žirija
17. – 22. 10. – tiskanje priznanja, pripremanje nagrada,
slanje poziva za svečanu dodjelu Nagrade Gjalski,
priprema svečanosti
Predstavljanje radionice kreativnog pisanja – 24. 10. 2012.
Svečanost dodjele Nagrade Gjalski – 25. 10. 2012.
Predstavljanje fotoradionice – 24. 10. 2012.
Promocija PoZiCe – 26. 10. 2012.
Analiza i vrednovanje rada
Dogovor o programu Dana Gjalskog 2013.
Raspisivanje natječaja za srednjoškolsku Nagradu Gjalski
2013.
Slanje PoZiCe školama.
Priprema Radionice kreativnog pisanja i Fotoradionice
2013. (dogovor s voditeljima, informiranje javnosti, slanje
poziva)
DETALJAN TROŠKOVIK AKTIVNOSTI
 Program financira Kulturna manifestacija Dani Ksavera Šandora
Gjalskog
 Potrošni materijal (papir, kuverte) i poštanske troškove snosi
Gimnazija.
NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA VREDNOVANJA:
Upravni odbor Manifestacije provodi raspravu o kvaliteti programa i
vrednuje rad.
Rezultati se primjenjuju pri donošenju plana rada za sljedeće razdoblje.
Program izradila: Dinka Tomašković-Presečki, prof.
59
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
2.
ŠKOLSKI KURIKULUM
EUROPSKI DAN JEZIKA
AKTIVNOST
1.Ciljevi aktivnosti
2.Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik aktivnosti
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
EUROPSKI DAN JEZIKA
 spoznati značaj i važnost učenja i poznavanja
stranih jezika
 razvijanje timskog rada
 predstavljanje Commenius projekta
osposobiti učenike za samostalno učenje stranih
jezika
poznavanje stranih jezika i primjena znanja na
stranom jeziku
Profesori stranih jezika
26.9.2012. za vrijeme svakog odmora puštaju se
pjesme na stranim jezicima
rješavanje kviza o kulturi i civilizaciji, te o jeziku
zemalja čiji se jezik predaje u školi (svaki razred
rješava jedan test zajedno)
4.09.2012., prvi sastanak – „brain storming „
rujan - sastavljanje kviza
26./27. 9. 2012. – rješavanje kviza i objava
pobjednika
Oko 50 kn (30 penkala)
feedback učenika
Program izradila: Tanja Mraz, prof.
3.
DAN ZAHVALNOSTI
AKTIVNOST
DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
1. Ciljevi aktivnosti
Njegovanje temeljnog povjerenja i osjećaja
zahvalnosti kao općeljudske vrijednosti
2. Namjena aktivnosti
Izgrađivanje pozitivnih stavova i pravilnog odnosa
prema svemu što nas okružuje
Razvijanje osjećaja zahvalnosti te svijesti o
osobnom i zajedničkom angažmanu u izgradnji
boljeg i pravednijeg svijeta
Obilježavanje svečanosti Dana kruha
60
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Zahvala Bogu (religiozna/vjernička dimenzija)
Podizanje svijesti o zdravoj prehrani
Upoznavanje i očuvanje biološke raznolikosti
Odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša
prof. vjeronauka
prof. hrvatskog jezika
prof. biologije
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik aktivnosti
Plakat na temu zahvalnost (aula škole ili pred
učionicom vjeronauka)
Prikaz suvremenih ekoloških pitanja i dilema
suvremenog čovjeka (prezentacija)
Moguće predavanje o religioznoj dimenziji
zahvalnosti (mogući predavač upravitelj Župe
svete Jelene Križarice Marijan Culjak)
Moguća izložba i drugih učeničkih radova
(likovnih, literarnih…)
Blagoslov kruha i plodova zemlje
11.10.2012. (četvrtak) nakon 7. sata
14.10.2012. (nedjelja) Zahvalnica u župnoj Crkvi
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
Kruh i plodovi zemlje – tražiti donacije pekara i
priloge učenika (plodovi zemlje)
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
Kratak sastanak nositelja i realizatora aktivnosti
Anketni upitnik
Program izradio: Ivan Miškulin, prof.
4.
KONCERT KLASIČNE GLAZBE
AKTIVNOST
KONCERT KLASIČNE GLAZBE
1. Ciljevi aktivnosti
Organizacija i održavanje godišnjeg koncerta klasične
glazbe na kojem kao izvođači sudjeluju učenici naše
škole.
Predstavljanje izvođačkog i umjetničkog dosega naših
učenika koji pohađaju glazbene škole širem krugu
slušalaca, napose njihovim školskim kolegama, ali i
svekolikom auditoriju.
Popularizacija klasične glazbe.
Aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena
učenika. Obogaćivanje kulturno-umjetničkog života
škole.
Promoviranje naše škole kao središta koncertnih
događanja.
2. Namjena
aktivnosti
61
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
5.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Mladen Tršinski, Ljiljana Čižić, razrednici.
Odgovornost nositelja ogleda se u planskoj i kvalitetnoj
pripremi i provođenju samog koncerta sukladno
predviđenim ciljevima i namjeni.
Aktivnost će biti realizirana kroz sveobuhvatnu
organizaciju i jednokratno održavanje godišnjeg
cjelovečernjeg koncerta klasične glazbe na kojem kao
izvođači sudjeluju učenici naše škole i koji će biti održan
u prostorima naše škole.
Moguća je i suradnja s Osnovnom glazbenom školom u
svrhu popularizacije naše škole i privlačenja glazbeno
nadarenih osnovnoškolaca, u budućnosti možda i
naših učenika.
Sukladno dogovoru aktivnost će biti organizirana u
petak, 14. 12. 2012., s početkom u 19 sati.
Trajanje samog koncerta ovisit će o konkretnom broju
izvođača, a prema slobodnoj procjeni iznosit će oko
dva sata.
Detaljan troškovnik aktivnosti biti će donesen nakon
završnog dogovora svih suradnika u ovoj aktivnosti.
Predviđeni okvirni troškovi iznosili bi oko 500 kuna, i
odnosili bi se uglavnom na organizaciju različitih
promidžbenih aktivnosti oko koncerta.
Vrednovanje ove aktivnosti provodit će se kroz rad
stručnog aktiva, rad vijeća učenika i, posredno, kroz
sjednice nastavničkog vijeća. Rezultati vrednovanja biti
će korišteni za promjene i poboljšanja u odvijanju iste
aktivnosti u idućoj školskoj godini.
Program izradio: Mladen Tršinski, prof.
PROSLAVA BOŽIĆA
AKTIVNOSTI
Proslava Božića
1. Ciljevi aktivnosti
Promoviranje božićnog ozračja kroz raznovrsne
aktivnosti: prigodno
uređenje
školskih
prostora,
organizacija školske priredbe povodom Božića,
međusobno darivanje učenika.
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
Prigodnim aktivnostima proširiti i produbiti svečano
božićno ozračje.
Bibijana Šlogar, Ivana Benčić , Ivana Molnar i likovna
grupa, razrednici
Odgovornost nositelja je da cjelokupna proslava i
62
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
obilježavanje božićnih blagdana protekne prema prije
utvrđenom rasporedu i u blagdanskoj atmosferi.
Aktivnost će biti realizirana na nekoliko načina:
prigodno svečano uređenje školskih prostora,
posebno školskog predvorja.
organizacija božićne priredbe s prikladnim
glazbenim (i dramskim) sadržajima.
Pripreme i organizacija aktivnosti započet će u mjesecu
studenome, a intenzivirat će se u mjesecu prosincu.
Božićna priredba bit će održana 21. prosinca 2012.
Detaljan troškovnik biti će poznat nakon detaljne
analize i pripreme aktivnosti od strane nositelja i
suradnika. Može se unaprijed predvidjeti potreba za
određenim novčanim sredstvima u svrhu nabavke i
izrade raznovrsnih ukrasa, božićne jelke i sličnog u iznosu
od oko 400 kn.
Vrednovanje ove aktivnosti provodit će se kroz rad
stručnog aktiva, rad Vijeća učenika i, posredno, kroz
sjednice Nastavničkog vijeća. Rezultati vrednovanja biti
će korišteni za razne promjene i moguća poboljšanja u
odvijanju iste aktivnosti u idućoj školskoj godini.
Program izradila: Bibijana Šlogar, prof.
6.
DAN HRVATSKOG JEZIKA
AKTIVNOST
1.Ciljevi aktivnosti



2. Namjena aktivnosti




3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost



DAN HRVATSKOG JEZIKA
osvijestiti potrebu stalnog učenja hrvatskog jezika
osvijestiti potrebu o očuvanju narječja i lokalnog
izričaja
osvijestiti važnost očuvanja „malog jezika“ u naletu
globalizacije
otkrivati i poticati kreativne mogućnosti učenika
upoznati učenike s važnim povijesnim trenutcima u
afirmaciji hrvatskoga književnog jezika
upoznati učenike s povijesnim dokumentom
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga
književnog jezika koji će kasnije biti uključen u
nastavu ( 4. razred)
upoznati učenike s problemima s kojima se
govornici hrvatskog jezika svakodnevno susreću
istaknuti jezične zanimljivosti
Marija Antolić i profesori hrvatskog jezika
učenici koji se dobrovoljno jave za sudjelovanje u
realizaciji
63
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.


5. Vremenik aktivnosti





6. Troškovnik
aktivnosti


4. Način realizacije

7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja


7.
ŠKOLSKI KURIKULUM
učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz
hrvatskog jezika
organizirati stručno predavanje/anketu/ kviz ili
posjet učenika dodatne nastave Institutu za
hrvatski jezik i jezikoslovlje
osmisliti i izraditi plakate i njihovo predstavljanje
slušanje stručnog predavanja
aktivno sudjelovanje u anketi/kvizu
izrada i predstavljanje ( tumačenje) plakata
ožujak (u tjednu od 11.3. do 17.3.) – jedan dan
skratiti nastavu ( utorak 12.3. ili srijedu 13.3.)
troškovi stručnog predavanja
materijalna sredstva: papir za plakate, ljepilo,
flomasteri…
ako bi se išlo u posjet Institutu troškovi prijevoza
profesorima
učenici će morati aktivno pratiti i bilježiti
predavanje kako bi mogli nove spoznaje pokazati
pri obradi i vrjednovanju gradiva iz povijesti
hrvatskog jezika i njegovih narječja
nagrada učenicima koji pokažu veće znanje u
anketi/kvizu i kreativnost u izradi plakata
Program izradila: Sandra Babnik Lončar, prof.
KLOKAN BEZ GRANICA
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnost
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti
i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
MATEMATIČKO NATJECANJE „KLOKAN BEZ GRANICA“
Popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne
matematičke kulture.
Organizacija igre - natjecanja "Matematički klokan"
koja popularizira matematiku među mladima.
Motivirati učenike da se bave matematikom izvan
redovitih školskih programa.
Hrvatsko matematičko društvo – organizacija
natjecanja u Hrvatskoj
Nada Mihovilić, prof. – organizacija natjecanja u školi
Natjecanje se organizira svake godine u ožujku,
istoga dana, u isto vrijeme, u svim zemljama
sudionicama. Sastoji se od 24 zadatka za sve
sudionike. Zadaci su raznovrsni i poredani od lakših
prema težima. Za svaki je zadatak ponuđeno pet
odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Službeni
su jezici "Klokana" francuski i engleski, a pitanja su
prevedena na jezike zemalja sudionica.
64
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
sredina ožujka 2013.g.
7. Način
vrednovanja i način
korištena rezultata
vrednovanja
8.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Igra - natjecanje se samofinancira članarinom
sudionika – natjecatelja, 15 kn po učeniku. Prikupljena
se sredstva koriste za organizaciju, pripremu
zadataka i simbolične poklone svim natjecateljima.
Najmanje polovina prikupljene svote mora se potrošiti
za nagrade najboljima.
Svaki zadatak ima pet ponuđenih odgovora od kojih
je samo jedan točan:
- prvih osam pitanja nosi po 3 boda, drugih osam po
4 boda, a trecih osam po 5 bodova
- ako nijedan odgovor nije zaokružen, zadatak donosi
0 bodova
- ako je zaokruženi odgovor pogrešan, oduzima se
četvrtina bodova predviđenih za taj zadatak
Program izradila: Nada Mihovilić, prof.
GENIUS LOGICUS
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnost
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti
i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
LOGIČKO NATJECANJE „GENIUS LOGICUS“
Popularizacija matematike kroz rješavanje logičkih
zadataka i omogućavanje učenicima da usporede
svoje sposobnosti s vršnjacima u međunarodnoj
konkurenciji.
Genius Logicus je međunarodno logičko natjecanje
koje učenicima pruža priliku za razvoj prirodnih
intelektualnih sposobnosti te vježbanje logičkog
načina razmišljanja i kombinatornih sposobnosti,
najviše korištenih u matematici i fizici ali i u drugim
predmetima.
EUROGENIUS GROUP , SLOVAČKA, - organizacija
natjecanja na razini Srednje Europe
Nada Mihovilić, prof. – organizacija natjecanja u školi
Natjecanje se organizira svake godine od listopada
do travnja. Trenutno se odvija u sedamnaest država
Europe (Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rusiji,
Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Turskoj, Velikoj Britaniji,
Bugarskoj, Bjelorusiji, Kazahstanu, Ukrajini, Litvi, Letoniji,
Estoniji). Učenici u natjecanju mogu sudjelovati u
jednoj od pet kategorija podijeljenih po uzrastu, od
najmlađih osnovnoškolaca do starijih srednjoškolaca,
te na tri načina: bez mjerenog vremena “A”, s
mjerenim vremenom “B” ili kombinirano.
65
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
7. Način
vrednovanja i način
korištenja rezultata
vrednovanjaa
ŠKOLSKI KURIKULUM
od listopada 2012.g. do travnja 2013.g.
Natjecanje se samofinancira članarinom sudionika –
natjecatelja, sa iznosom od 21kn do 45kn po učeniku,
ovisno o načinu uključivanja. Prikupljena se sredstva
koriste za organizaciju, pripremu zadataka i nagrade
najuspješnijim natjecateljima.
Natjecanje bez mjerenog vremena “A”:
Natjecatelj dobiva 20-30 zadaća (ovisno o kategoriji)
s kompliciranošću od 1 do 5 bodova. Za njihovo
rješavanje ima oko 6 tjedana od studenog do
siječnja. Uspješni natjecatelji uvršteni su u najvišu
kategoriju kao „odličan natjecatelji“ i stječu
međunarodni certifikat. Ostali natjecatelji dobivaju
nacionalni certifikat s navedenom kategorijom u koju
su se uvrstili.
Natjecanje s mjerenim vremenom “B”:
Natecatelji dobivaju 10 zadataka za čije rješavanje
imaju oko 70 minuta. Samo natjecanje se održava u
ožujku ili u travnju u svim prijavljenim školama i
državama.Težina zadataka je vrednovana sa
bodovima od 1 do 5.
Rješavanje zadataka teče pod nadzorom
koordinatora uz prisutnost ostalih natjecatelja te se
mjeri vrijeme da bi se osigurala razlika u bodovima i
utvrdio poredak u izboru pobjednika. Time je
osigurana maksimalna objektivnost kod izbora
pobjednika. Najbolji natjecatelji u svakoj kategoriji
dobivaju međunarodni certifikat s navedenim
mjestom koje su osvojili u konkurenciji 8 država. 24
najboljih u svakoj kategoriji dobivaju novčanu
nagradu u cjelokupnom iznosu od 26 000 kuna. Ostali
natjecatelji dobivaju državni certifikat s obilježenom
zonom u koju su se plasirali.
Za prva mjesta u svakoj kategoriji natjecatelji se bore
izravnim sudjelovanjem na međunarodnom
natjecanju kojem će pristupiti samo natjecatelji koji su
na državnoj razini osvojili prvo mjesto u svojoj
kategoriji, što znači tri natjecatelja iz svake države.
Kombinirano natjecanje:
Kombinirano natjecanje podrazumijeva uključivanje
na oba gore navedena načina istovremeno (što je
također omogućeno terminima održavanja pojedinih
natjecanja – natjecanje "A" od listopada do prosinca
2012.g., natjecanje "B" - ožujak 2013.g.), čime se
stjeće mogućnost dobivanja certifikata u natjecanju
66
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
"A" i certifikata i financijske nagrade u natjecanju "B".
Od natjecatelja koji će se uključiti na kombinirani
način "A+B" tri puta za redom, uz to što se treći puta
uključuju kao studenti, bira se na temelju sume
bodova i postignutih vremena u sva tri godišta
jednog ukupnog pobjednika koji će stiče nagradu od
26.000 kn.
Program izradila: Nada Mihovilić, prof.
9.
50. OBLJETNICA ŠKOLE (DAN ŠKOLE)
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
Dan škole – obilježavanje 50. obljetnice Gimnazije
Prigodnom svečanošću i popratnim programima
obilježiti 50. obljetnicu Gimnazije u Zaboku.
Zanimljivim i kvalitetnim sadržajima predstaviti 50
godina djelovanja Gimnazije u Zaboku.
Animirati građanstvo, sadašnje i bivše učenike,
roditelje, upoznati javnost i medije s programima.
Ukazati na značaj odgojno-obrazovnog, kulturnog,
znanstvenog i sveopćeg djelovanja Gimnazije u
užoj i široj zajednici.
Gordana Tkalčević, prof., Vlasta Zajec, prof. i
Božica Petrač, prof. – nositelji aktivnosti
Članovi Stručnih aktiva škole (Zajec Vlasta, Mirela
P. Goluban, Sandra B. Lončar, Tanja Mraz, Nataša
M. Bobičanec)– koordinatori aktivnosti
Organizirati izložbu renomiranih umjetnika, bivših
učenika Gimnazije, izložbu starih brojeva časopisa
Gimnazijalac, izložbu dosadašnjih Knjižica uspjeha,
izložbu scenskih rekvizita Dramske grupe Mag,
Objaviti knjižicu literarnih radova s ilustracijama
Likovne grupe.
Urediti prostor škole i organizirati izložbu fotografija.
Predložiti program priredbe i pripremiti dramski dio.
Prezentirati dosadašnje projekte Gimnazije te
međunarodne projekte u kojima su sudjelovali
učenici škole
Prema mogućnostima izdati fotomonografiju škole
Prof. Hrupelj će kontaktirati likovne umjetnike, bivše
učenike Gimnazije (Jasminku Končić, Mirjanu
Drempetić Hanžić Smolić i Krešu Popovića) i
zamoliti ih da jedan svoj umjetnički rad izlože i
poklone školi povodom 50. obljetnice.
Na prijedlog umirovljenog prof. A. Škelje, prof.
Hrupelj će stupiti u kontakt s fotografom iz Šibenika
i organizirati (po mogućnosti besplatno) izradu
67
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
milenijske fotografije.
Prof. hrvatskoga jezika pripremit će Knjižicu
literarnih radova bivših i sadašnjih učenika. Likovna
će grupa ilustrirati Knjižicu. Knjižica će biti
pripremljena za računalni ispis i fotokopiranje, a
uvez će osmisliti Likovna grupa.
Likovna grupa preuzet će uređenje prostora škole.
Ideje će dati učenici vođeni temom obljetnice
škole. Moguće je organizirati i viseću izložbu
fotografija bivših i sadašnjih učenika.
Prof. hrvatskoga jezika predložit će program
priredbe i pripremiti dramski dio.
Ostali aktivi sudjeluju u ostalim aktivnostima
prikupljanja foto i videomaterijala
5. Vremenik aktivnosti
S pripremama će se početi već u studenom
(knjižica literarnih radova, oslikavanje, dogovori za
izložbe i fotografiranje).
U veljači počinju pripreme za priredbu i dramski
program.
Uoči Dana škole – uređuje se prostor škole, izdaju
planirane publikacije, postavljaju izložbe.
6. Troškovnik
Za troškove fotokopiranja, uređenja školskoga
aktivnosti
prostora, postavljanje izložbi, pripremu priredbe,
izdavanje publikacija
7. Način vrednovanja
Samovrednovanje provode članovi Stručnih
i način korištenja
aktiva, Likovne grupe, učenici i profesori koji
rezultata vrednovanja
sudjeluju u aktivnosti.
Program izradila: Dinka Tomašković-Presečki i Bibijana Šlogar, prof.
10.
OTVORENA VRATA ŠKOLE
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
OTVORENA VRATA GIMNAZIJE
Promocija Gimnazije A. G. Matoša zainteresiranoj
javnosti
Prijem zainteresiranih (budućih) učenika i njihovih
roditelja te prezentacija rada sa sadašnjim i bivšim
učenicima škole
Upoznavanje novih učenika sa školom (ukupnom
djelatnošću škole)
Uključivanje učenika u prezentaciju škole i svog
rada u njoj (timski rad profesora i učenika)
68
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
Vlasta Zajec, prof. i Ivan Miškulin, prof. koordinatori,
koordinatori školskih aktiva (svaka grupa
predmeta predstavlja se s nekom aktivnošću,
otvorenim satom)
Promotivne aktivnosti: plakat, web škole, volonteri
obilazak škole u pratnji volontera,
Otvorena vrata: sudjelovanje u radionicama,
štandovi za upite, otvoreni sati
10. svibnja 2013. (petak)
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
Izrada i distribucija letaka i plakata (cca. 1200 kn)
Slatki i slani zalogaji za posjetitelje, te nagrade za
sudionike i pobjednike u radionicama – 150,00 kn
Materijal za izradu plakata u školi te medijsku promociju
Vrata – 150,00 kn
Ukupno – 300, 00 kn.
Povratna informacija od naših (sudionika) te budućih
učenika, roditelja učenika osnovnih škola, kao i rezultati
upisa.
Program izradio: Ivan Miškulin, prof.
11.
TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
Obilježavanje tjedna botaničkih vrtova i arboretuma
Popularizacija biljnih vrsta i zaštita ugroženih biljnih
vrsta u našem kraju.
Edukacija učenika o ugroženim biljnim vrstama i
važnost održavanje hortikulturalne baštine.
Upoznavanje perivoja Hrvatskog zagorja.
Održavanje edukativnih radionica na temu „Ljepota
drveća koje nas okružuje
Poticanje učenika da razmišljaju o okolišu koji ih
okužuje.
Razvijanje pozitivnih stavova o zaštii biljnih vrsta u
našem kraju.
Zainteresirani učenici svih razreda i svi učenici
četvrtih razreda koji imaju u nastavnom programu
ekologiju.
Voditelji Ana Culej prof.biologije i Irena Futivić prof.
biologije i kemije
69
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik akt.
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
Održavanje edukativnog predavanja naše bivše
učenice Ines Martinko na temu: „Karakteristike
botaničkih vrtova i aboretuma i značenje zelene
površine u urbanoj sredini“
Kreativne likovne radionice na temu: „Ugroženo
drveće i grmlje Hrvatskog zagorja“
mjesec svibanj 2013.
troškove likovnih radionica pokriva škola
Pedavanja i radionice učenicima koriste kao kao
dodatna edukacija iz područja ekologije.
Program izradila: Irena Futivić, prof.
12.
KNJIŽICA USPJEHA
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik aktivnosti
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
KNJIŽICA USPJEHA
poticanje učenja
isticanje nužnosti permanentnog obrazovanja
poticanje učenika na afirmaciju kroz sportske
aktivnosti
poticanje učenika na afirmaciju kroz obrazovna
postignuća
promocija škole, profesora/ ica, učenika /ica
predstavljanje djelatnosti škole: odgojnoobrazovna kulturna i javna odgojno-obrazovna
djelatnost
profesori/ ice i učenici/ice
profesori/ice ( mentori/ice ) imaju obavezu
prikupljati podatke o mjestu i vremenu
održavanja natjecanja, te podatke o plasmanu
učenika/ica na natjecanjima
fotografiranje učenika/ica
statistička obrada podataka
grafička obrada
lektura
prikupljanje ponuda za tiskanje materijala
odabir tiskare
- drugo polugodište
- 3, 900.00 kn ( 300 kom. )
70
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
metodom ankete ispitati stav učenika/ica i
profesora/ica te članova šire zajednice o samoj
knjižici uspjeha kao i o potrebi da se učenički
uspjesi i aktivnosti prezentiraju na takav način
rezultate istraživanja iskoristiti za usmjeravanje
budućih aktivnosti
Program izradila: Mirela Pavetić Goluban, prof.
71
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
13.
ŠKOLSKI KURIKULUM
SLAVLJE MATURANATA I MATURALNA SVEČANOST
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
5. Vremenik
aktivnosti
SLAVLJE MATURANATA NA KRAJU NASTAVE
opraštanje maturanata s profesorima i ostalim
učenicima škole
zaokruživanje jedne cjeline obrazovanja, druženja
i razvoja obilježavanje završetka perioda života
srednjoškolskog obrazovanja
osvrt na dobre i loše trenutke iz kojih svi možemo
učiti
kreativno izražavanje dojmova i osjećaja te
pojedinačno opraštanje s djelatnicima škole
zabava i druženje
Gordana Tkalčević, prof.
Marijan Pušić, prof.
Sanja Ždralović, prof.
Nada Mihovilić, prof.
dogovor s učenicima i pomoć pri izradi
oproštajnog programa
prikupljanje materijala i realizacija programa 18.
svibnja
Drugo polugodište - priprema priredbe
Petak 17. svibnja 2013. – priredba u školi
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
Naknadno
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
Najljepše priredbe poruka su drugim generacijama i
održavaju stil gimnazije
kao tople, humane i
tolerantne ustanove za stjecanje znanja i pripremu
za fakultet i život
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
MATURALNA SVEČANOST
osvještavanje važnosti trenutka polaganja mature
i završetka gimnazijskog programa – svečana
dodjela maturalnih svjedodžbi
opraštanje maturanata s profesorima i ostalim
učenicima škole
zaokruživanje jedne cjeline obrazovanja, druženja
i razvoja obilježavanje završetka perioda života
srednjoškolskog obrazovanja
72
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
5. Vremenik
aktivnosti
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
zajednički trenutak učenika, profesora i roditelja
nagrađivanje
i
vrednovanje
najistaknutijih
učeničkih postignuća i doprinosa školi
zajedničko druženje maturanata, profesora i
roditelja, ispraćaj maturanata u idući životni
period
pozitivna slika Gimnazije koja ostaje svima
Gordana Tkalčević, prof.
Marijan Pušić, prof.
Sanja Ždralović, prof.
Nada Mihovilić, prof.
priprema dramsko-scenskog i protokolarnog
dijela svečanosti:
dogovor razrednika završnih razreda o podjeli
zaduženja i rokova izvedbe
prikupljanje poklona za najuspješnije učenike,
pisanje konferanse i govora razrednika
izvedba priredbe krajem lipnja
počinje se s pripremama zadnja dva tjedna nastave
– svibanj, lipanj
Izvedba: subota 6. srpnja 2013.
naknadno
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
kratka anketa građana o slavlju maturanata
povratna informacija profesorima i učenicima o
dojmu koji je ostao maturantima nakon
četverogodišnjeg
školovanja
kroz
ppt
prezentacije i pjesmu
Programe izradila: Mirela Pavetić Goluban, prof.
14.
DRŽAVNA MATURA
AKTIVNOST
DRŽAVNA MATURA U 4. RAZREDIMA GIMNAZIJE
1. Ciljevi aktivnosti
upoznati nastavnike i učenike s načinom provođenja
državne mature, podijeliti zadatke za voditelje učionica
i dežurne profesore, informirati ih o svim detaljima
vezanim za državnu maturu ( vremenik, učionice,
obveze ...)
2. Namjena akt.
Provedba ispita državne mature
73
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
Pavita Barun, ispitni koordinator
Lidija Klenovšak, zamjenica ispitnog koordinatora
organizacija i priprema učenika i profesora za provedbu
ispita.
Prezentacije, online prijave učenika, izrada materijala i
priprema za uspješno provođenje ispita.
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
listopad, studeni,prosinac (informiranje učenika i
predprijave) siječanj(prijave učenika), svibanj i lipanj
(provedba), srpanj (podjela svjedodžbi i potvrda),
kolovoz-rujan (jesenji rok državne mature)
Nema materijalnih troškova, sve troškove pripreme
podnosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
obrazovanja.
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
Navedena aktivnost namijenjena je svim profesorima
škole, te uspješna provedba i organizacija nacionalnih
ispita služi ugledu škole i cijelog kolektiva. Rezultate
vrednuje NCVVO i ravnatelj u suradnji s predmetnim
profesorima, prema postignutim rezultatima.
Program izradila: Pavita Barun, prof.
15.
VJEŽBA EVAKUACIJE
AKTIVNOST
VJEŽBA EVAKUACIJE
1. Ciljevi aktivnosti
Uvježbavanje protokola evakuacije
2. Namjena
aktivnosti
Upoznavanje
učenika i zaposlenika škole s
putovima evakuacije u školi, u slučaju potresa ili
neke druge neplanirane nedaće pri kojoj je
potrebna evakuacija Uvježbavanje sigurnog
napuštanja prostora škole vježbom evakuacije
Timski rad
Ekipa za rukovođenje evakuacijom
Priprema i organizacija vježbe evakuacije
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
Predavanje na satovima razrednog odjela,
upoznavanje učenika s obaveznim smjerom
evakuacije, te s ponašanjem prilikom izvođenja
vježbe
Prvo polugodište školske godine 2012./2013.
74
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
-
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
vrednovanja
Tim učenika i profesora koji će pratiti vježbu
evakuacije izrađuje evaluaciju
Program izradio: Ivan Miškulin, prof.
16.
SURADNJA SA ŽUPOM SV.JELENE KRIŽARICE
AKTIVNOST
1.Ciljevi aktivnosti
SURADNJA SA ŽUPOM SVETE JELENE KRIŽARICE, ZABOK
Aktivni vjernički i društveni angažman
2.Namjena
aktivnosti
Aktivno sudjelovanje u životu župe Zabok.
Čitanje Biblije na nedjeljnim euharistijskim slavljima ,
svečanostima i proslavama u župi.
Moguće uključivanje u župne pjevačke zborove (zbor
mladih i pučki pjevački zbor)
Karitativno/volontersko djelovanje u suradnji sa
župnim Caritasom
Međugeneracijska povezanost
Župna hodočašća
Aktivan vjernički angažman
(motivacija učenika koji dolaze iz drugih zajednica za
angažman u svojoj sredini)
prof. vjeronauka
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik
aktivnosti
Informacije zainteresiranim učenicima (vjeroučenici iz
Župe Zabok)
Kratki sastanci nakon nastave
Povezivanje s vodstvom župnih zborova, Caritasa i
liturgijskom grupom
Kroz župni pastoralni kalendar:
Zaziv Duha Svetoga za početak školske godine
(09. rujna 2012.)
Dani zahvalnosti (14.10.2012.)i Dan bolesnika i
medicinskog osoblja(14.10.2012)
Božićno vrijeme
Vazmeno vrijeme
Dan župe
75
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
7. Način
vrednovanja i
način korištenja
rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
--
Sastanci u pastoralnim prostorima župe
Sastanak s upraviteljem župe
Program izradio: Ivan Miškulin, prof.
17.
EDUKACIJA I SENZIBILIZACIJA O PROBLEMU SUICIDA
MLADIH
AKTIVNOST
1.Ciljevi aktivnosti
2.Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i
nastavnika u srednjim školama Krapinsko –
zagorske županije o problemu suicida mladih
educirati i senzibilizirati djecu, roditelje i
razrednike prvih razreda o problemu suicida
mladih
na
području
Krapinsko-zagorske
županije
senzibilizirati razrednike prvih razreda i roditelje
srednjoškolaca za prepoznavanje simptoma
suicidalnog ponašanja te adekvatno reagiranje
na te simptome
osnažiti učenike za osobni rast i razvoj i
suočavanje s izazovima adolescencije
Aktivnost je namijenjena učenicima, roditeljima
učenika prvih razreda i razrednicima prvih razreda
Nositelj aktivnosti je Društvo psihologa Krapinsko –
zagorske županije
Predavanje za roditelje učenika prvih razreda i
njihove razrednike održat će psihologinja Brankica
Čavužić, članica Društva psihologa KZŽ, dok će
radionice za učenike voditi dvije članice Društva
(psihologinje Tončica Božić i Brankica Čavužić)
Aktivnosti će biti realizirane kroz:
- predavanja za roditelje učenika prvih razreda i
razrednike prvih razreda
- podjelu letaka razrednicima i roditeljima o
mitovima o suicidu, rizičnim čimbenicima za
pokušaj suicida, prepoznavanju znakova koji
upućuju na suicid te o tome kako pomoći djetetu
te kome se mogu obratiti za pomoć u slučaju
prepoznavanja simptoma koji upućuju na suicid
76
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik aktivnosti
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
- radionice za grupu učenika formiranu iz dvije
srednje škole iz Zaboka – Gimnazije A.G.Matoš i
Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću
predavanje za roditelje i razrednike održat će
se u studenome 2012.
radionice za učenike održat će se u intervalu
od rujna 2012. do ožujka 2013.
Troškove snosi Društvo psihologa Krapinskozagorske županije
nakon predavanja za roditelje i razrednike,
te nakon seta radionica za učenike provest
će se evaluacija u formi skale procjene svim sudionicima podijelit će se evaluacijski
upitnik, kojima će se od sudionika tražiti da
procijene u kolikoj su mjeri dobili nove
informacije i znanja o problemu suicida
mladih
rezultate vrednovanja Društvo psihologa KZŽ
koristit će u svrhu planiranja daljnjih aktivnosti
vezanih za problem suicida mladih na
području KZŽ
Program izradila: Brankica Čavužić, prof.
77
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
VIII.
ŠKOLSKI KURIKULUM
PROJEKTI USTANOVE
1.
PROJEKT COMENIUS „Kreativnošću i kulturom protiv CO2
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
E – mobilnost i CO2 otisak stopala škole
Ekološki osvijestiti javnost (učenici, škola, uža i šira
zajednica) i potaknuti stvaranje novoga koncepta
mobilnosti koji će biti ekološki prihvatljiv te
pridonijeti smanjenju emisije CO2.
Istražiti povezanost emisije CO2 i klimatoloških
promjena. Upoznati se s opasnostima koje
proizlaze iz globalnog zatopljenja.
Istražiti postojanje najprihvatljivijih individualnih
transportnih oblika i mogućnosti koje se nude
putem internetskih portala.
Upoznati se s mogućnošću dijeljenja automobila
kako bismo pridonijeli uštedi i zaštiti okoliša.
Nositelji aktivnosti su učenici 3. pm razreda,
razrednica Dinka Tomašković-Presečki i stručni
suradnik Ivan Miškulin.
Nositelji aktivnosti izradili su zajednički plan,
realizirat će ga tijekom školske godine 2012./2013. i
nastojati ostvariti zadani cilj.
Anketirati razred, odabrane pojedince, djelatnike
škole i izabrane tvrtke kako bismo došli do
podataka o načinu prijevoza, korištenju javnoga
prijevoza, dijeljenju automobila, informiranosti
javnosti o mogućnostima dijeljenja automobila i
ekološkoj osviještenosti.
Izradit će se CO2 otisak stopala škole.
Održat će se predavanja o alternativnim
prijevoznim sredstvima i mogućnostima dijeljenja
automobila.
Izradit će se promotivni materijal s ciljem
informiranja javnosti i podizanja ekološke svijesti.
Nastojat će se inicirati izgradnja biciklističkih staza
u našem gradu.
Sudionici projekta svojim će primjerom pokazati
kako koristiti prihvatljiva prijevozna sredstva (bicikl,
javni prijevoz, zajedničko putovanje u školu i
dijeljenje automobila).
Program će se realizirati tijekom drugog
polugodišta šk.god. 2012./2013. na satovima
razrednika i izvan nastave.
78
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
Učenici 3. pm sastavit će i provesti anketu s ciljem
istraživanja ekološke osviještenosti, poznavanja
najprihvatljivijih individualnih transportnih oblika i
mogućnostima dijeljenja automobila. Rezultate
istraživanja predstavit će javnosti.
Izradit će CO2 otisak stopala u suradnji s prof.
Ivanom Miškulinom.
David Žegrec, Ariana Posarić i Toni Sente održat
će predavanje o alternativnim prijevoznim
sredstvima.
Posjetit će upravu Grada i saznati kakvi su planovi
za izgradnju biciklističkih staza u Zaboku i okolici te
inicirati obilježavanje staza gdje je to moguće.
Izradit će se promotivni materijal koji će objediniti
rezultate istraživanja i inicijative s ciljem
informiranja javnosti i podizanja ekološke svijesti.
Nastojat će svojim primjerom pokazati kako
utjecati na smanjenje troškova prijevoza i emisije
CO2 (organiziranje vlastitog portala za dijeljenje
prijevoza ili sl. putem internetskih stranica škole).
Aktivnosti će se provoditi tijekom 2. pol. šk. god.
2012./2013. od siječnja do svibnja. Promocija
projekta bit će u travnju.
U okviru planiranog troškovnika Comenius projekta
za izradu promotivnih materijala, anketa…
Vrednovanje će se provesti zajedno sa svim
sudionicima Comenius projekta i koristiti za
planiranje novih projekata.
Program izradila: Dinka Tomašković-Presečki
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
Comenius – Animirani film o promjeni klime
Ekološki osvijestiti javnost (učenici, škola, uža i šira
zajednica) o postojećim problemima i potaknuti
na promjenu ponašanja.
Upoznati se s opasnostima koje proizlaze iz
globalnog zatopljenja.
Upoznati se s mogućnostima vlastitog doprinosa
rješavanju problema.
Nositelji aktivnosti su učenici 3. b razreda,
razrednica Nikolina Pavalić, profesori koji predaju
i učenici koji sudjeluju u DSD nastavi
Nositelji aktivnosti realizirat će plan tijekom rujna,
listopada i studenog i nastojati ostvariti zadani
cilj.
79
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
4. Način realizacije
ŠKOLSKI KURIKULUM
Program će se realizirati tijekom rujna, listopada i
studenog šk.god. 2012./2013. na satovima
razrednika i izvan nastave.
Učenici 3. b napravit će crtani film o promjeni
klime, za savjete obratit će se ustanovama koje
se time profesionalno bave. Crtani film će
predstaviti javnosti.
Aktivnosti će se provoditi tijekom rujna, listopada i
studenog šk. god. 2012./2013.
5. Vremenik
aktivnosti
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata
vrednovanja
U okviru planiranog troškovnika Comenius
projekta za izradu crtanog filma.
Vrednovanje će se provesti zajedno sa svim
sudionicima Comenius projekta i koristiti za
planiranje novih projekata.
Program izradila: Nikolina Pavalić
2.
PROZORNICA U SVIJET
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti

2. Namjena aktivnosti




3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost




4. Način realizacije



5. Vremenik aktivnosti


PROZORnica U SVIJET
- audicija za glumce i recitatore otkriti talentirane i zainteresirane učenike za
dramsko izražavanje
otvoriti PROZOR u SVIJET mašte, umjetnosti …
obilježiti Dan kazališta
potaknuti kreativne dramske ( glumačke,
recitatorske, redateljske, scenografske i ine)
sposobnosti učenika
uključiti novootkrivene talente u rad školske
dramske grupe MAG
odabir i priprema za LIDRANO
Sandra Babnik Lončar i profesori hrvatskog jezika
učenici koji se dobrovoljno jave za sudjelovanje u
javnoj školskoj audiciji
učenici koji se dobrovoljno jave organizaciju
audicije
članovi dramske grupe
audicija za učenike naše Gimnazije
učenici će se samostalno pripremati i prijavljivati
na audiciju ( bez pripreme profesora – mentora)
studeni – ponedjeljak, 26. 11. ( Dan kazališta pada
u subotu 24.11.)
nakon nastave
80
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
6. Troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja
i način korištenja
rezultata vrednovanja
3.

ŠKOLSKI KURIKULUM
papir i pribor za plakat ( poziv na audiciju)
 kriterije vrjednovanja i uspješnosti predstavljanja
dogovorit će komisija sastavljena od profesora
hrvatskog jezika
 najuspješniji „glumci“ i „recitatori“ nastupit će na
jednoj od školskih priredbi i /ili sudjelovati na LIDRANU,
a ostali će se potaknuti na nastavak dramskog i
kreativnog izražavanja kriterije vrjednovanja i
uspješnosti.
Program izradila: Sandra Babnik Lončar, prof.
PROGRAM AKTIVNOSTI ZA SPREČAVANJE NASILJA MEĐU
DJECOM I MLADIMA
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena
aktivnosti
3. Nositelji
aktivnosti i njihova
odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
PROGRAM AKTIVNOSTI ZA SPRJEČAVANJE NASILJA
MEĐU DJECOM I MLADIMA
Afirmirati miroljubivost, suradnju i toleranciju kao
poželjne osobine i vrijednosti.
Prevencija vršnjačkog nasilja
Izgrađivati efikasan sustav školske i vršnjačke podrške i
postupanja u slučajevima nasilja.
Trajno dorađivati program prevencije nasilja koji će se
moći kontinuirano primjenjivati kao dio godišnjih
kurikuluma.
Educirati se o problematici nasilja među mladima i
važnosti konkretnog preventivnog rada.
Upoznavati učenike i roditelje o oblicima i posljedicama
nasilja te o postupcima suzbijanja nasilja među mladima
Stručni suradnici – planirati i ostvarivati suradnju s
razrednicima i nastavnicima. Pratiti i podržavati projekte
i teme o modelima nenasilnog rješavanja sukoba,
toleranciji, prihvaćanju različitosti te o važnosti
poštivanja ljudskih prava. Suradnja sa vanjskim
institucijama.
Razrednici – planiranje satova razrednog odjela i
roditeljskih sastanaka
Nastavnici –kroz odgojne ciljeve navedene u
operativnim planovima i programima afirmirati nenasilje
Rad u nastavnim predmetima
Rad na satu razrednog odjela
Rad u grupama izvannastavnih aktivnosti
Rad stručnih suradnika; Rad s roditeljima
Izvanškolske aktivnosti
81
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
5. Vremenik
aktivnosti
Kontinuirano tijekom školske godine 2012./2013.
6. Detaljan
troškovnik
aktivnosti
Nema posebnih troškova
7. Način
vrednovanja i
korištenja rezultata
vrednovanja
Anketa
Izvješće koordinatora aktivnosti
Program izradio: Ivan Miškulin, prof.
4.
ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI
AKTIVNOST
1.Ciljevi aktivnosti
2.Namjena aktivnosti
ŠKOLSKI PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI
Smanjenje interesa opće populacije učenika
za nepoželjne oblike ponašanja ili korištenja
sredstava ovisnosti uz korištenje zdravih i
poželjnih oblika ponašanja
Poticanje aktivnog uključivanja učenika,
roditelja i nastavnika u provedbu
preventivnog programa
U okviru ovog programa uključiti Projekt
Zdravo
Ciljevi projekta:
1. Educirati skupinu vršnjačkih edukatora koji će
realizirati radionice s učenicima, promovirati
time i volonterizam kod mladih
2. Primijeniti model preventivnog rada s
učenicima čija bi primjena djelovala
poticajno na smanjenje pijenja alkohola kod
mladih
3. Pridonijeti afirmaciji zdravih životnih stilova
kod učenika, koji pridonose kvaliteti života te
očuvanju i unaprjeđenju njihovog zdravlja
4. Potaknuti roditelje na promišljanje i jačanje
njihove uloge u učinkovitoj prevenciji
konzumiranja alkohola kod mladih
5. Prezentirati učeničke radove lokalnoj i široj
zajednici
Osigurati kvalitetniju edukaciju svih sudionika
ŠPP o sredstvima i problemu ovisnosti
Poboljšati kvalitetu života djece i mladih i
motivirati ih za odabir zdravih načina življenja
u zajednici
82
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
5. Vremenik aktivnosti
ŠKOLSKI KURIKULUM
Razvijati samopoštovanje i socijalne vještine
kod učenika
Poticanje ranog otkrivanja i tretmana
učenika konzumenata nekog sredstva
ovisnosti
Projekt Zdravo – učenici 1. i 3. razreda i
njihovi roditelji
ŠKOLA :
Stručni suradnici (pedagog, psiholog, knjižničar) – u
okviru svojih godišnjih planova i programa planirati
primjenu i analizu ankete o pojavnosti sredstava
ovisnosti u našoj sredini, realizirati teme na SRO i
roditeljskim sastancima
Razrednici – provođenje tema o zaštiti zdravlja
djece i usvajanja zdravih stilova života na SRO i
roditeljskim sastancima u suradnji s ostalim
nositeljima programa
Predmetni nastavnici – kroz operativne programe
planirati i ostvariti teme vezane uz pojavu ovisnosti i
njezinu prevenciju
Vijeće učenika –aktivno sudjelovanje u provedbi
ŠPP
IZVAN ŠKOLE:
Liječnik Zavoda za javno zdravstvo
Centra za ovisnosti KZŽ
MUP RH
Projekt Zdravo – stručni suradnici pedagog i
psiholog u suradnji s nositeljem projekta Udrugom
CEDAR te vršnjački edukatori (učenici 3. i 4.
razreda)
Rad u nastavnim predmetima
Rad na satu razrednog odjela
Rad u grupama izvannastavnih aktivnosti
Rad stručnih suradnika
Rad s roditeljima
Izvanškolske aktivnosti
Kontinuirano tijekom školske godine 2012./2013.
Projekt Zdravo:
Rujan 2012.: izbor vršnjačkih edukatora i
razrednih odjela 1. razreda
Listopad 2012.: izrada hodograma provedbe
aktivnosti na razini škole u suradnji s razrednicima
Listopad-studeni 2012.: prezentacija radionica,
edukacija vršnjačkih edukatora
Studeni-prosinac 2012.: provedba radionica i
83
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
5.
ŠKOLSKI KURIKULUM
njihova evaluacija na satovima RO (2
edukativne i 2 kreativne radionice), predavanje/
radionica za roditelje
Prosinac 2012.: završna manifestacija s izložbom
radova, podjela priznanja vršnjačkim edukatorima,
objava internetske stranice
Ostvarivanje ŠPP ne zahtjeva nikakva financijska
sredstva!
Projekt Zdravo – troškove materijala za radionice i
izrade priznanja podmiruje Udruga CEDAR
Anketa – analiza stanja u našoj školi u svrhu
primarne prevencije, detekcije i tretmana rizičnih
pojedinaca.
Izvješće školskog koordinatora NV o ostvarivanju i
teškoćama ostvarivanja ovog programa na kraju
školske godine.
Rezultate primijeniti pri donošenju plana rada za
sljedeće razdoblje.
Projekt Zdravo:
evaluacijski upitnici za učenike 1. i 3. razreda
intervju s vršnjačkim edukatorima
refleksija od strane stručnih suradnika
Program izradila: Višnja Gorički-Lovrenčić, prof
ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM GIMNAZIJE A. G. MATOŠA
U ZABOKU
UVOD
Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakoga
demokratskog i građanskog društva. Ona ugrožava vladavinu prava,
povjerenje u javne institucije i pravnu državu, poštenje, pravednost,
ravnopravnost, jednakost i sigurnost građana. Korupcija povećava i
zaoštrava društvene razlike, potiče nastojanja da se nepoštenim
načinom živi iznad mogućnosti i bogati omalovažavanjem vrijednosti
strpljivog rada, štednje i poštenja. Korupcija sputava razvoj poduzetničke
klime i političke kulture, rastače moral, kulturu i tradiciju, kao temeljne
društvene vrijednosti. Zato se korupciju mora ozbiljno etički vrednovati te
protiv nje društveno odgovorno djelovati.
PROCJENA PROBLEMA
Korupcija se vrlo teško otkriva, a još teže dokazuje.
Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da građani smatraju da korupcija
postoji, da je raširena, da je osuđuju, te da su za njeno suzbijanje
potrebne odlučne mjere. Nedvojbeno ukazuju da je korupcija ozbiljna
84
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
prijetnja hrvatskom gospodarskom razvoju, ali i nastavku demokratizacije
društva. S obzirom na to da je prisutna u različitim područjima
CILJEVI
Škola mora sustavnom odgojem učenicima ukazivati na štetnost
korupcije te odlučno djelovati na mogućnost pojave i suzbijanju
koruptivne radnje u školi.
Odgovorna provedba školskog programa ima pojedinačne ciljeve:
1. korumpirane izdvojiti i sankcionirati, kako bi se izbjegle vrlo štetne
generalizacije
2. ojačati profesionalnu etiku nastavnika i drugih radnika škole
3. kod djece razvijaju moralne i društvene vrijednosti
4. unutar nastavnog plana i programa obrazovanja treba u
predmet „Etika“ implementirati podučavanje učenika o korupciji
kao društvenom zlu
5. poslovanje škole i donošenje odluka, odgovornost prema lokalnoj
zajednici i društvu u cjelini, odgovornost u trošenju sredstava,
provoditi u suradnji sa zajednicom i roditeljima te na taj način
pridonijeti odgovornosti i transparentnosti u korištenju sredstava
6. osigurati pravo na pristup informacijama
7. vraćati povjerenje građana u obrazovne radnike i obrazovni
sustav
8. javnu nabavu provoditi prema zakonima javne nabave
9. uspostaviti i provoditi unutarnju kontrolu.
10. uspostaviti sustav financijskog upravljanja i kontrola
PROVEDBA PROGRAMA
Provedbu ovog programa dužni su provoditi svi radnici škole.
Škola će kod učenika razvijati moralne i društvene vrijednosti koje imaju
izuzetnu ulogu u sprječavanju korupcije i odgoju društva protiv korupcije,
pa će tim sadržajima dati odgovarajući prioritet u svim segmentima
nastave, a naročito kroz:
1. VJERONAUK
…Sveta stolica …(je)…svojim aktima glasila korupciju grijehom i zlom: „„
Korupcija, kao i politička i ideološka manipulacija u osnovi su suprotne istini:
one napadaju same temelje društvene harmonije i umanjuju mogućnost
smirenih društvenih odnosa „ ( Ivan Pavao II., 01.01.1997. ) ili – Mnoge zemlje
karakterizira endemijska korupcija na svim razinama vlasti i društva.
Kao rezultat, ljudi se čine bespomoćnima ustati protiv korumpiranih političara,
sudaca, upravnika i birokrata. Situaciju dodatno usložnjavaju druge podjele
među ljudima. U mnogim slučajevima udružuju se multinacionalne i domaće
organizacije, agencije i industrijski koncerni radi poticanja jednostranog i
sekcijskog razvoja koji više koristi bogatima nego siromašnima.
85
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Zato siromašni ostaju u svom siromaštvu ili postaju još siromašniji““ ( Sinoda
Azijskih biskupa ).
usp. Josip:Kregar, prof. dr.sc.Pravni fakultet u Zagrebu
http://www.ijf.hr/pojmovnik/korupcija.htm, 22.1.2008.
O korupciji kao o problemu u društvu u nastavi Vjeronauka posebno će se
progovoriti u sklopu sljedećih tematskih cjelina i nastavnih jedinica:
2. razred
Tematska cjelina ( i nastavna jedinica ):
SLOBODA I SAVJEST ( Uloga društva u formiranju savjesti )
3. razred
Tematska cjelina:
ŽIVJETI U ISTINI
Tematska cjelina ( i nastavna jedinica )
DRUŠTVO U SLUŽBI ISTINE ( Društvo u službi istine )
4. razred
Tematska cjelina ( i nastavna jedinica ):
KRŠČANSKO SHVAĆANJE RADA ( Današnji izazovi, etika rada )
Tematska cjelina:
KRALJEVSTVO BOŽJE ( Izgradnja boljeg i pravednijeg svijeta )
-
2. ETIKA
Savjest i oblici savjesti
Autoritet poštovanje, vrste autoriteta, autoritarnost, moć i uporaba
moći
Egoizam i njegove granice, izvori egoizma
Moralno obzirna i pragmatična odluka
Životu u zajednici, poštivanje društvenih pravila i Zakona
Etičke vrijednosti i opće dobro
Sloboda i odgovornost
Moć i odgovornost
-
3. POLITIKA I GOSPODARSTVO
Civilno društvo
Građanska socijalna i politička prava
Pučki pravobranitelj
Politička kultura
-
4. ODGOJ ZA LJUDSKA PRAVA
Temu korupcija uključujemo u većinu nastavnih jedinica ,a neke od njih su:
- Razvijanje kritičkog stava prema medijskoj informaciji
- Legitimnost, izbori, demokracija
- Pravda i zakoni
- Zloupotreba vlasti
- Simulacija suđenja
86
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
-
ŠKOLSKI KURIKULUM
Građanska participacija i civilna akcija
Civilno društvo
ujedinjena Europa
Jednakost / ravnopravnost
Mir
Globalizacija: neovisnost i međuovisnost
Arbitraža
5. HRVATSKI JEZIK
Odgojna drama, Vjenceslav Novak: U glib
Dramatizirati novelu, spoznati socijalni i etički problem, razvijati kritički stav kroz
dramsku igru i aktualizaciju problema, stvoriti pozitivne stavove i usmjeriti
učenike ka ostvarenju socijalne pravde u društvu i boljih međuljudskih odnosa.
Napisati sastavak na temu: „ Kako smije bogat čovjek uzeti ono, što je
namijenjeno siromahu ?“
Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša na svojoj sjednici održanoj
dana 22. siječnja 2008. godine prihvatio je ovaj Antikorupcijski program, a koji
je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu
2007./2008.
Predsjednica Školskog odbora:
Dinka Tomašković – Presečki, prof.
6.
PROJEKT „ŽIVJETI ZDRAVO“
AKTIVNOSTI
PROJEKT "ŽIVJETI ZDRAVO"
1. Ciljevi aktivnosti
Cilj je educirati učenike o zdravom životu i potaknuti
u njima pravila zdrave prehrane i potrebu za
kretanjem (fizičkom aktivnošću).
Potaknuti učenike na usvajanje navika zdravog
življenja i poboljšanja kvalitete života. Poticanje kod
učenika želju za zdravim životom i jačanje stavova
o zdravom životu.
Profesori koji su razrednici, profesori TZK, biologije.
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Različite realizacije
aktivnosti
Edukativna predavanja na satovima razrednika o
prekomjernoj tjelesnoj i aktivnom kretanju tijekom
dana. Povezivanje načina života s različitim vrstama
oboljenja.
Poticanje učenika da odmore i satove razrednika
provedu u školskom parku.
Prodaja sezonskog voća u predvorju škole i
poticanje uč. na kupnju zdravog doručka u kantini.
87
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik aktivnosti
6. Detaljni troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja i
korištenja rezultata
vrednovanja
ŠKOLSKI KURIKULUM
Školska godina 2012./ 2013.
Kupnju zdravog doručka snose učenici, a ostale
troškove aktivnosti snosi škola.
Program je edukacijski.
Projekt osmislila: Irena Futivić, prof.
7.
VIJEĆE RAZREDNIKA
AKTIVNOST
1.Ciljevi aktivnosti
2.Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
VIJEĆE RAZREDNIKA
Profesionalizacija rada na satu razrednika i rada
razrednika uopće.
Timski rad i suradnja svih subjekata u procesu.
zajednička izrada plana i programa te
posebnih zadaća razrednika,
suradnja među razrednicima, stručnom
službom, ravnateljicom, razrednim vijećima i
Nastavničkim vijećem tijekom ostvarivanja
programa,
uključivanje motiviranih učenika i roditelja u
obradu nekih njima bliskih i poznatih tema,
ostvarivanje suradnje s vanjskim
ustanovama koje mogu pomoći u
ostvarivanju programa.
Razrednici u školskoj godini 12./13.
Stručni suradnici i ravnateljica škole
Liječnica školske medicine
Centar za profesionalnu orijentaciju
Zainteresirani učenici i roditelji
Redoviti sastanci Vijeća jednom mjesečno:
Korekcije plana i programa rada razrednika
Organizacija stručnih predavanja/radionica
djelatnika Centra za profesionalnu
orijentaciju i Zavoda za javno zdravstvo
(školska liječnica)
Kontinuirana suradnja sa stručnom službom
škole (psiholog, pedagog, knjižničari) i
provedba zajedničkih satova SRO-a.
Uključivanje učenika u kreiranje tema na
satu razrednika (npr. izrada Etičkog
kodeksa)
88
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5. Vremenik aktivnosti
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
8.
ŠKOLSKI KURIKULUM
rujan 2012. prvi sastanak – planiranje i
programiranje rada
Kraj rujna 2012 – korekcije i dopuna plana i
programa za 1.-4. razred
Listopad – lipanj: ostvarivanje programa na
roditeljskim sastancima i satovima razrednih odjela
(zajednice)
Redoviti mjesečni sastanci Vijeća
Materijali za radionice na roditeljskim sastancima:
'flip chart', hamer papir, flomasteri u boji, kopiranje
materijala i sl. (200 kn, tijekom godine)
Dopuna literature za rad na satu razrednika (400
kn)
Anketa za učenike i roditelje na kraju nastavne
godine – ozračje i rad na satovima razrednih
odjela i roditeljskim sastancima
Radovi učenika: 'pismo razredniku'
Zadnji sastanak Vijeća razrednika evaluacija
Projekt osmislio: Ivan Miškulin, prof.
KRITIČKI PRIJATELJ
AKTIVNOST
1. Ciljevi aktivnosti
2. Namjena aktivnosti
3. Nositelji aktivnosti i
njihova odgovornost
4. Način realizacije
aktivnosti
KRITIČKI PRIJATELJ
usvajanje najučinkovitijih tehnika upravljanja
razredom kroz učenje među učiteljima
omogućavanje da učitelji uče jedni od
drugih, prenose i reflektiraju iskustva,
naučeno i vlastitu praksu
međusobno profesionalno učenje
razvijanje škola kao zajednica učenja
vježbanje kulture kvalitetne povratne
informacije
međusobno promatranje (princip kritičkog
prijatelja) i reflektiranje vlastite prakse
rad na kulturi povratne informacije
trajno unaprjeđivanje kvalitete nastave i
poučavanja i profesionalni razvoj
profesori u sklopu školskih aktiva
stručni suradnici, ravnateljica
dobrovoljnost (praćenje nastave na
principu dobrovoljnosti )
izraditi vlastiti protokol posjeta nastavi
osmišljavanje i pisanje dnevnika rada
kritičkog prijatelja – osobe koja sluša
89
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
vježbanje upuštanja u problem i
nevrednujućeg slušanja
5. Vremenik aktivnosti
6. Detaljan troškovnik
aktivnosti
7. Način vrednovanja i
način korištenja
rezultata vrednovanja
Tijekom nastavne godine:
vježba feedbacka
upoznavanje s pojmom, svrhom i
dobrobitima akcijskog istraživanja
posjet nastavi kritičkom prijatelju
evaluacija praćenja nastave i komunikacija
s kritičkim prijateljem
vrednovanje rada, iznošenje iskustva
Dodatna literatura i kopiranje materijala: 100 kn
Dnevnik rada
Zajedničko vrednovanje rada na školskim aktivima
Projekt osmislio: Ivan Miškulin, prof.
90
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
KALENDAR AKTIVNOSTI ŠKOLSKE GODINE 2012./2013.
dan
radni tj.
VII.
3.9.2012
pon
1
nastavni
4.9.2012
uto
1
nastavni
5.9.2012
sri
1
nastavni
6.9.2012
čet
1
nastavni
7.9.2012
pet
1
nastavni
8.9.2012
sub
neradni
9.9.2012
ned
neradni
10.9.2012
pon
2
nastavni
11.9.2012
uto
2
nastavni
12.9.2012
sri
2
nastavni
13.9.2012
čet
2
nastavni
14.9.2012
pet
2
nastavni
15.9.2012
sub
neradni
16.9.2012
ned
neradni
17.9.2012
pon
3
nastavni
18.9.2012
uto
3
nastavni
19.9.2012
sri
3
nastavni
Dani KŠĐ-fotoradionica
Dani KŠĐ - radionica
kreativnog pisanja
20.9.2012
čet
3
nastavni
Dani KŠĐ-fotoradionica
21.9.2012
pet
3
nastavni
Hrvatska volontira
22.9.2012
sub
neradni
23.9.2012
ned
neradni
24.9.2012
pon
4
nastavni
Dani KŠĐ - radionica
kreativnog pisanja
25.9.2012
uto
4
nastavni
Dani KŠĐ-fotoradionica
datum
ŠKOLSKI KURIKULUM
nastavn
opis dana
i
prijedlozi za kurikulum
Dani KŠĐ-fotoradionica
Dani KŠĐ-fotoradionica
Dani KŠĐ - radionica
kreativnog pisanja
Europski dan jezika
Dani KŠĐ - radionica
kreativnog pisanja
26.9.2012
sri
4
nastavni
27.9.2012
čet
4
nastavni
28.9.2012
pet
4
nastavni
29.9.2012
sub
neradni
30.9.2012
ned
neradni
nositelji
Dani KŠĐ-fotoradionica
91
Bojan Hržica,
volonteri
Bosak, Todorović,
Cerovečki,
Klenovšak, Molnar,
Mraz, Pavalić,
Ždralović, Hržica
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
1.10.2012
pon
5
nastavni
2.10.2012
uto
5
nastavni
3.10.2012
sri
5
nastavni
4.10.2012
čet
5
5.10.2012
pet
5
nastavni
nenastav
ni
6.10.2012
sub
neradni
7.10.2012
ned
neradni
8.10.2012
pon
neradni
9.10.2012
10.10.2012
uto
6
nastavni
sri
6
nastavni
11.10.2012
čet
6
nastavni
12.10.2012
pet
6
nastavni
13.10.2012
sub
ŠKOLSKI KURIKULUM
Dani KŠĐ - radionica
kreativnog pisanja
Posjet domu Bidružica - 3. raz
Višnja Gorički –
Lovrenčić
Svjetski dan učitelja
- stručna ekskurzija
Svi profesori
predavanje na satu povijesti
povodom Dana neovisnosti,
plakat
Petrač, Pevec, Lisak
Dan zahvalnosti za plodove
zemlje
Miškulin, Kožulović,
prof. hrv.jezika, prof.
biologije
Dan zahvalnosti za plodove
zemlje
Miškulin
1. NSK i Muzej Mimara - 4. raz
2. Život i kultura ljudi na
našim prostorima - 1. raz
1. Hrupelj, Pavetić,
T.-Svečak, razrednici
4.raz
2. B.-Lončar, Pevec,
Lisak, Hrupelj, Culej,
P.-Goluban,
Klenovšak, Bosak,
Todorović
Dani KŠĐ - prezentacija
fotoradionice i radionice
kreativnog pisanja
TomaškovićPresečki, Šlogar
Dan
neovisnosti
neradni
14.10.2012
ned
neradni
15.10.2012
pon
7
nastavni
16.10.2012
uto
7
nastavni
17.10.2012
sri
7
nastavni
18.10.2012
čet
7
nastavni
19.10.2012
pet
7
20.10.2012
sub
neradni
21.10.2012
ned
neradni
22.10.2012
pon
8
nastavni
nastavni
23.10.2012
uto
8
nastavni
24.10.2012
sri
8
nastavni
25.10.2012
čet
8
nastavni
26.10.2012
pet
8
nastavni
27.10.2012
sub
neradni
28.10.2012
ned
neradni
Dani KŠĐ - Dodjela Srednje
nagrade Gjalski
Dani KŠĐ - PoZiCa
92
TomaškovićPresečki, Šlogar
TomaškovićPresečki, Šlogar
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
29.10.2012
pon
9
nastavni
30.10.2012
uto
9
nastavni
31.10.2012
sri
9
nastavni
1.11.2012
čet
neradni
2.11.2012
pet
3.11.2012
sub
neradni
4.11.2012
ned
neradni
5.11.2012
pon
10
nastavni
6.11.2012
uto
10
nastavni
7.11.2012
sri
10
nastavni
8.11.2012
čet
10
nastavni
9.11.2012
pet
10
nastavni
10.11.2012
sub
neradni
11.11.2012
ned
neradni
12.11.2012
pon
11
nastavni
13.11.2012
uto
11
nastavni
14.11.2012
sri
11
nastavni
15.11.2012
čet
11
nastavni
9
11
nastavni
16.11.2012
pet
17.11.2012
sub
neradni
18.11.2012
ned
neradni
19.11.2012
pon
12
nastavni
20.11.2012
uto
12
nastavni
21.11.2012
sri
12
nastavni
22.11.2012
čet
12
nastavni
23.11.2012
pet
12
nastavni
24.11.2012
sub
neradni
25.11.2012
ned
neradni
26.11.2012
pon
13
nastavni
27.11.2012
uto
13
nastavni
28.11.2012
sri
13
nastavni
29.11.2012
čet
13
nastavni
30.11.2012
pet
13
nastavni
1.12.2012
sub
neradni
2.12.2012
ned
neradni
3.12.2012
pon
14
nastavni
4.12.2012
uto
14
nastavni
ŠKOLSKI KURIKULUM
COMENIUS – animirani filmovi o
promjeni klime
Pavalić, 3.b
Vježba evakuacije
Miškulin,
Tomašković, Šlogar
1. Stručni posjet Montessori školi
(4. razredi)
2. Interliber Zagreb
1. Gorički-Lovrenčić
2. Cerovečki, Tuđa
Svečak
Prozornica u svijet
B.-Lončar
ZKM, Ovo bi mogla biti moja
ulica (OZLJP)
Pevec
Svi sveti
nastavni
93
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
5.12.2012
sri
14
nastavni
6.12.2012
čet
14
nastavni
7.12.2012
pet
14
nastavni
8.12.2012
sub
neradni
9.12.2012
ned
neradni
10.12.2012
pon
15
nastavni
11.12.2012
uto
15
nastavni
12.12.2012
sri
15
nastavni
13.12.2012
čet
15
nastavni
14.12.2012
pet
15
nastavni
15.12.2012
sub
neradni
16.12.2012
ned
neradni
17.12.2012
pon
16
nastavni
18.12.2012
uto
16
nastavni
19.12.2012
sri
16
nastavni
20.12.2012
čet
16
nastavni
21.12.2012
pet
16
nastavni
22.12.2012
sub
neradni
23.12.2012
ned
24.12.2012
pon
neradni
nenastav
ni
25.12.2012
uto
neradni
26.12.2012
sri
27.12.2012
čet
28.12.2012
pet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
29.12.2012
sub
neradni
30.12.2012
ned
31.12.2012
pon
neradni
nenastav
ni
1.1.2013
uto
2.1.2013
sri
3.1.2013
čet
4.1.2013
pet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
5.1.2013
sub
neradni
6.1.2013
ned
7.1.2013
pon
8.1.2013
uto
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
ŠKOLSKI KURIKULUM
Muzej Dražena Petrovića
Barbić
Klasični koncert
Tršinski
Božićna priredba
Zimski
odmor uč
Božić
Sveti
Stjepan
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
Nova
Godina
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
Sveta Tri
kralja
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
94
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
10.1.2013
čet
11.1.2013
pet
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
12.1.2013
sub
neradni
13.1.2013
ned
neradni
14.1.2013
pon
17
nastavni
15.1.2013
uto
17
nastavni
16.1.2013
sri
17
nastavni
17.1.2013
čet
17
nastavni
18.1.2013
pet
17
nastavni
19.1.2013
sub
neradni
20.1.2013
ned
neradni
21.1.2013
pon
18
nastavni
22.1.2013
uto
18
nastavni
23.1.2013
sri
18
nastavni
24.1.2013
čet
18
nastavni
25.1.2013
pet
18
nastavni
26.1.2013
sub
neradni
27.1.2013
ned
neradni
28.1.2013
pon
19
nastavni
29.1.2013
uto
19
nastavni
30.1.2013
sri
19
nastavni
31.1.2013
čet
19
nastavni
1.2.2013
pet
19
nastavni
2.2.2013
sub
neradni
3.2.2013
ned
neradni
4.2.2013
pon
20
nastavni
5.2.2013
uto
20
nastavni
6.2.2013
sri
20
nastavni
7.2.2013
čet
20
nastavni
8.2.2013
pet
20
nastavni
9.2.2013
sub
neradni
10.2.2013
ned
neradni
11.2.2013
pon
21
nastavni
12.2.2013
uto
21
nastavni
13.2.2013
sri
21
nastavni
14.2.2013
čet
21
nastavni
15.2.2013
pet
21
nastavni
9.1.2013
sri
ŠKOLSKI KURIKULUM
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
Zimski
odmor uč
MGZ i izložba u Klovićevim
dvorima (2. razred)
Petrač, Lisak,
razrednici 2. razreda
Muzej krapinskih neandertalaca
(4.raz)
Culej, Futivić,
razrednici 4. razreda
95
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
16.2.2013
sub
neradni
17.2.2013
ned
neradni
18.2.2013
pon
22
nastavni
19.2.2013
uto
22
nastavni
20.2.2013
sri
22
nastavni
21.2.2013
čet
22
nastavni
22.2.2013
pet
23.2.2013
sub
neradni
24.2.2013
ned
neradni
25.2.2013
pon
23
nastavni
26.2.2013
uto
23
nastavni
27.2.2013
sri
23
nastavni
28.2.2013
čet
23
nastavni
1.3.2013
pet
23
nastavni
2.3.2013
sub
neradni
3.3.2013
ned
neradni
4.3.2013
pon
24
nastavni
5.3.2013
uto
24
nastavni
6.3.2013
sri
24
nastavni
7.3.2013
čet
24
nastavni
8.3.2013
pet
24
nastavni
9.3.2013
sub
neradni
10.3.2013
ned
neradni
11.3.2013
pon
25
nastavni
12.3.2013
uto
25
nastavni
13.3.2013
sri
25
nastavni
14.3.2013
čet
25
nastavni
15.3.2013
pet
25
nastavni
16.3.2013
sub
neradni
17.3.2013
ned
neradni
18.3.2013
pon
26
nastavni
19.3.2013
uto
26
nastavni
20.3.2013
sri
26
nastavni
21.3.2013
čet
22
26
nastavni
nastavni
Tjedan hrv.
jezika
Tjedan hrv.
jezika
Tjedan hrv.
jezika
Tjedan hrv.
jezika
Tjedan hrv.
jezika
Tjedan hrv.
jezika
Tjedan hrv.
jezika
ŠKOLSKI KURIKULUM
Posjet Saboru Republike
Hrvatske
Pavetić, Pevec,
razrednici 4.raz
MGZ i MUO (3.razredi)
Petrač, Pevec,
razrednici 3.raz
ZKM „Ovo bi mogla biti moja
ulica“
Pevec
Dan hrvatskog jezika
prof. hrvatskog jezika
Klokan bez granica
prof. matematike
Hiža eksperimentov (1. razredi)
Prof. fizike, razrednici
1. razreda
Dan
darovitih
učenika
96
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
22.3.2013
pet
26
23.3.2013
sub
neradni
24.3.2013
ned
25.3.2013
pon
26.3.2013
uto
27.3.2013
sri
28.3.2013
čet
29.3.2013
pet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
30.3.2013
sub
neradni
31.3.2013
ned
neradni
Uskrs
1.4.2013
pon
neradni
Uskrsni pon
2.4.2013
uto
27
nastavni
3.4.2013
sri
27
nastavni
4.4.2013
čet
27
nastavni
5.4.2013
pet
27
nastavni
6.4.2013
sub
neradni
7.4.2013
ned
neradni
8.4.2013
pon
28
nastavni
9.4.2013
uto
28
nastavni
10.4.2013
sri
28
nastavni
11.4.2013
čet
28
nastavni
12.4.2013
pet
28
nastavni
13.4.2013
sub
neradni
jednodnevni
14.4.2013
ned
neradni
dvodnevni
15.4.2013
pon
29
nastavni
16.4.2013
uto
29
nastavni
17.4.2013
sri
29
nastavni
18.4.2013
čet
29
nastavni
19.4.2013
pet
29
nastavni
20.4.2013
sub
neradni
21.4.2013
ned
neradni
22.4.2013
pon
30
nastavni
23.4.2013
uto
30
nastavni
24.4.2013
sri
30
nastavni
25.4.2013
čet
30
nastavni
26.4.2013
pet
30
nastavni
ŠKOLSKI KURIKULUM
nastavni
Proljetni
odmor uč
Proljetni
odmor uč
Proljetni
odmor uč
Proljetni
odmor uč
Proljetni
odmor uč
Genius Logicus
prof. matematike
Izlet u
Veronu,Gardaland
Izlet u Rimini, San
Marino
COMENIUS – Javni prijevoz
e-mobility
T.-Presečki + 3.pm
COMENIUS - CO2 otisak škole
Miškulin
Barok u SZ HR (2. razredi)
Petrač/Lisak,Culej,
Miškulin, T.-Presečki,
97
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
ŠKOLSKI KURIKULUM
Hrupelj/Molnar
27.4.2013
sub
neradni
28.4.2013
ned
neradni
29.4.2013
pon
31
nastavni
30.4.2013
uto
31
nastavni
1.5.2013
sri
neradni
2.5.2013
čet
31
nastavni
3.5.2013
pet
31
nastavni
4.5.2013
sub
neradni
5.5.2013
ned
neradni
6.5.2013
pon
32
nastavni
7.5.2013
uto
32
nastavni
8.5.2013
sri
32
nastavni
9.5.2013
čet
32
nastavni
32
Praznik rada
Dan škole
nastavni
Obilježavanje 50.godišnjice škole
Svi profesori
Otvorena vrata škole
Vlasta Zajec, Ivan
Miškulin
10.5.2013
pet
11.5.2013
sub
neradni
12.5.2013
ned
neradni
13.5.2013
pon
33
nastavni
14.5.2013
uto
33
nastavni
15.5.2013
sri
33
nastavni
16.5.2013
čet
33
nastavni
17.5.2013
pet
33
nastavni
18.5.2013
sub
neradni
19.5.2013
ned
neradni
20.5.2013
pon
34
nastavni
21.5.2013
uto
34
nastavni
22.5.2013
sri
34
nastavni
23.5.2013
čet
34
nastavni
24.5.2013
pet
34
nastavni
25.5.2013
sub
neradni
26.5.2013
ned
neradni
27.5.2013
pon
35
nastavni
28.5.2013
uto
35
nastavni
DM Hrvatski jezik (esej)
DM Hrvatski jezik (test)
DM Glazbena umjetnost
29.5.2013
sri
35
nastavni
DM Matematika A i B
Tjedan
bot.vrtova
Tjedan
bot.vrtova
Tjedan
bot.vrtova
Tjedan
bot.vrtova
Završetak
nastave za
maturante
Irena Futivić
Slavlje maturanata
DM Likovna umjetnost
DM Informatika
DM Etika
DM Biologija
DM Psihologija
DM Logika
DM Vjeronauk
DM Fizika
98
razrednici 4.raz.
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
30.5.2013
čet
neradni
31.5.2013
pet
1.6.2013
sub
neradni
2.6.2013
ned
neradni
3.6.2013
pon
4.6.2013
uto
35
36
36
ŠKOLSKI KURIKULUM
Tijelovo
nastavni
nastavni
DM Latinski jezik A i B
DM Engleski jezik A i B (oba dijela
ispita)
DM Talijanski jezik A i B (oba
dijela ispita)
nastavni
DM Njemački jezik A i B (oba
dijela ispita)
5.6.2013
sri
36
nastavni
6.6.2013
čet
36
nastavni
7.6.2013
pet
36
nastavni
8.6.2013
sub
neradni
9.6.2013
ned
neradni
10.6.2013
pon
37
nastavni
11.6.2013
uto
37
nastavni
12.6.2013
sri
37
nastavni
13.6.2013
čet
37
nastavni
14.6.2013
pet
37
nastavni
15.6.2013
sub
neradni
16.6.2013
ned
17.6.2013
pon
18.6.2013
uto
19.6.2013
sri
20.6.2013
čet
21.6.2013
pet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
22.6.2013
sub
neradni
23.6.2013
ned
24.6.2013
pon
neradni
nenastav
ni
25.6.2013
uto
26.6.2013
sri
27.6.2013
čet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
DM Politika i gospodarstvo
DM Kemija
DM Povijest
DM Filozofija
DM Geografija
DM Sociologija
Završetak
nastave za
1.,2.,3. raz.
Prijave za ljetni rok popravnih
ispita
Dan AFB
Dan
državnosti
99
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
28.6.2013
pet
nenastav
ni
29.6.2013
sub
neradni
30.6.2013
ned
1.7.2013
pon
2.7.2013
uto
3.7.2013
sri
4.7.2013
čet
5.7.2013
pet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
6.7.2013
sub
neradni
7.7.2013
ned
8.7.2013
pon
9.7.2013
uto
10.7.2013
sri
11.7.2013
čet
12.7.2013
pet
neradni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
nenastav
ni
13.7.2013
sub
neradni
14.7.2013
ned
neradni
15.7.2013
pon
16.7.2013
uto
17.7.2013
sri
18.7.2013
čet
19.7.2013
pet
20.7.2013
sub
21.7.2013
ned
22.7.2013
pon
23.7.2013
uto
24.7.2013
sri
25.7.2013
čet
26.7.2013
pet
27.7.2013
sub
28.7.2013
ned
29.7.2013
pon
30.7.2013
uto
31.7.2013
sri
1.8.2013
ŠKOLSKI KURIKULUM
Popravni ispiti - pismeni
Popravni ispiti - usmeni
Završna svečanost za maturante
DM Objava rezultata
DM Rok za žalbe
DM Objava konačnih rezultata
čet
100
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok
Školska godina 2012./ 2013.
2.8.2013
pet
3.8.2013
sub
4.8.2013
ned
5.8.2013
pon
6.8.2013
uto
7.8.2013
sri
8.8.2013
čet
9.8.2013
pet
10.8.2013
sub
11.8.2013
ned
12.8.2013
pon
13.8.2013
uto
14.8.2013
sri
15.8.2013
čet
16.8.2013
pet
17.8.2013
sub
18.8.2013
ned
19.8.2013
pon
20.8.2013
uto
Popravni ispiti - pismeni
21.8.2013
sri
Popravni ispiti - usmeni
22.8.2013
čet
23.8.2013
pet
24.8.2013
sub
25.8.2013
ned
26.8.2013
pon
27.8.2013
uto
28.8.2013
sri
29.8.2013
čet
30.8.2013
pet
31.8.2013
sub
ŠKOLSKI KURIKULUM
DM Sociologija
DM Vjeronauk
DM Kemija
DM Likovna umjetnost
DM Hrvatski jezik A i B (oba dijela
ispita)
DM Matematika A i B
DM Engleski jezik A i B (oba dijela
ispita)
DM Talijanski jezik A i B (oba
dijela ispita)
101
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
1 772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content