close

Enter

Log in using OpenID

bhs - Univerzitet u Travniku

embedDownload
Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Adnan Mahmutović
Ilidža Sarajevo, Bosna i Hercegovina
00387 33 510210
00387 61 304 911
[email protected]
https://unze.academia.edu/adnanmahmutovic/Papers
Spol muški | Datum rođenja 04/08/1978 | Državljanstvo BIH
RADNO ISKUSTVO
Od oktobra 2003 i dalje
Granična policija BiH
Viši inspektor
Granične provjere
Uprava za operacije – Glavni ured
Od 2010 do 10.01.2013.
Doktor pravnih nauka
Univerzitet u Zenici – Pravni Fakultet
Međunarodno javno pravo – Pravo Evropske unije
Od 2006 do 2009.
Magistar društvanih nauka iz oblasti prava
Univerzitet u Tuzli– Pravni Fakultet
Međunarodno javno pravo – Pravo Evropske unije
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
Od 2001 do 2005.
Dipl. kriminalista
Univerzitet u Sarajevu – Fakultet Kriminalističkih Nauka
Opći smjer
OSOBNE VJEŠTINE
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 4
Materinski jezik
Bosanski
Ostali jezici
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
Engleski
B1/2
B1/2
B1/2
B1/2
B1/2
Njemački
A1/2
A1/2
A1/2
A1/2
A1/2
Komunikacijske vještine
Dobre komunikacijske vještine kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u međunarodnim aktivnostima
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 4
Curriculum vitae
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Poslovne vještine
Računalne vještine
▪ Posjedujem vještine predavača i rukovodioca
▪ U okviru pravnih studija specijalizirao sam se u oblasti međunarodnog javnog prava i posebno
Prava Evropske unije iz koje oblasti sam objavio veći broj naučnih radova u zemlji i inostranstvu,
odnosno na čemu sam magistrirao i doktorirao.
▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office i interneta
Osnovna djelatnost koju vršim povezana je sa procesom implementacije i evaluacije stepena
usklađenosti EU standarda koji se odnose na poslove granične kontrole. Tokom svakodnevnih
aktivnosti ostvarujem efektivne odnose sa ljudima različite nacionalnosti i vjerske pripadnosti.
Podučavanje u oblasti poslova policije i transgraničnih nezakonitih radnji pruža mi mogućnost da
demonstriram značaj timskog rada sa ljudima različitih opredjeljenja.
Ostale vještine
Vozačka dozvola
Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima
▪B
DODATNE INFORMACIJE
KNJIGE:
Izdanja
Prezentacije
Projekti
Konferencije
Seminari
Priznanja i nagrade
Članstva
Preporuke
1.
2.
3.
ADNAN MAHMUTOVIC: Demokratski legitimitet Evropske unije, El-Kelimeh, 2013.
ADNAN MAHMUTOVIC: Sve bliži Šengen, Stamparija Fojnica, Sarajevo 2014.
ADNAN MAHMUTOVIC: Uvod u Pravo Evropske unije, Pravni Fakultet Univerziteta u
Travniku, 2015, u procesu objavljivanja.
ČLANCI:
1.
▪
ADNAN MAHMUTOVIC: Collective Identity: The Magic Word for Europe,
Međunardna naučna konferencija: Uspostava modernog pravnog sistema, Zbornik
radova, Univerzitet Burč, Sarajevo, Octobar, 2014.
2. ADNAN MAHMUTOVIC: Vladavina prava u Pravu Evropske unije: opseg, dimenzije,
zaštita, uvjet za članstvo u Evropskoj uniji, Međunardna naučna konferencija
Uspostava modernog pravnog sistema, Zbornik radova, Univerzitet Burč ,
Sarajevo, Octobar, 2014, .
3. ADNAN MAHMUTOVIĆ: Smart Borders of the European Union: Entry/Exit System
and Registered Traveller Programme, OSCE BMSC Cross- Border Research
Conference ,2014, Tajikistan,
4. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Zakonodavni i nezakonodavni pravni akti i demokratski legitimitet
EU,“ Hrvatska komparativna i javna uprava, Zagreb, broj 2/13;
5. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Praksa Suda pravde Evropske unije: Komentar slučaja C-555/07
Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG,” Nova pravna revija, Sarajevo, 2/2012,
Godina 3, vol. 5. str. 46-52;
6. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Kratki osvrt na Lisabonski ugovor” Evropsko
zakonodavstvo,Institut za međunarodnu privredu i politiku, Beograd, No. 31-32/10, 2010, str.
39 -52;
7. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Aktuelna pitanja BiH – Ustavne reforme i institucionalni aspekti”,
Zbornik radova sa naučne konferencije – Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa
Pravom EU, Institut za međunarodnu privredu i politiku, Beograd, 2010. str. 93 -111;
8. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Pogled na strukturu i nadležnosti Suda pravde EU” Pravna misao,
Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo, No. 5 – 6 / 2011, str. 91 – 117;
9. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Povelja o temeljnim pravima - kamen temeljac za budući ustav
EU”, Pravna misao, Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo, No. 3 – 4 / 2010, str. 50 – 65;
10. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Proširenje EU – Lisabonski ugovor i Zapadni balkan,” Anali
pravnog fakulteta u Zenici, Zenica, No. 7/4, 2010.
11. ADNAN MAHMUTOVIĆ, „Ustavne reforme u funkciji evropskih integracija”, Pravna misao,
Federalno ministarstvo pravde,, Sarajevo, No. 11-12/2009, str. 23 - 36.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 4
Curriculum vitae
Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima
PRILOZI
OSCE BMSC Border Security and Management for Senior Leadership Course, 2014
- OSCE BMSC Cross- Border Research Conference, Tajikistan, November, 2014
- Fundamental Rights Training, Frontex, Malta, September 2014
- CCC IAP Frontex 2014 Project
- Translated Frontex CCC (Common Core Curriculum) EU Border Guard Basic Training
- Participant of Frontex CCC Changes Booklet Translator Multiplier Workshop, Slovakia
- Successfully completed the Frontex CCC – Teachers Mobility Exercise, Lithuania,
- Developed National Curriculum Border Guard Basic Training Project
- Certified ECDL (European Computer Driving Licence) ID 0620257
- Certified instructor of didactics for trainers (I, II and III level) Twinning Project Netherlands –
Denmark and Bosnia
- Certified trainer of trainers (advance level) by DCAF, Swiss (http://dcaf.ch/)
- Certified trainer of formation sûreté aeroportuaire security at the airport, Police Nationale National
Police of France
- Certified specialist on the detection of Falsified Documents – Level 1 by FRONTEX
(http://www.frontex.europa.eu/)
-United States Department of Justice – Police and Prosecutors Seminar Certificate
- Certified instructor TA 1, Swiss Police Institute.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content