close

Enter

Log in using OpenID

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku

embedDownload
Crna Gora
Regulatorna agencija za energetiku
Na osnovu čl. 40 i 51 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 28/10, 40/11 i 42/11),
člana 29 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i
regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom (''Službeni list CG'', br. 2/12 i
12/12) i člana 18 stav 1 tačka 6 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list
CG'', broj 7/11), postupajući po Predlogu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić - Javnog
snabdjevača, broj 10-00-25255 od 06.07.2012.godine, za odobravanje tabela sa cijenama
za električnu energiju, Odbor Regulatorne agencije za energetiku, na sjednici od 12. jula
2012. godine, donio je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU TABELA SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
ZA PERIOD 01.08.2012. – 31.07.2015. GODINE
I. TABELE SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
ZA PRVU GODINU REGULATORNOG PERIODA
(01.08.2012. – 31.07.2013. godine)
1) Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić odobravaju se tabele sa cijenama za električnu
energiju, usluge i naknade, koje sadrže: kategoriju kupaca koji su priključeni na
prenosni sistem električne energije, obračunske elemente, jedinice mjere, tarifna
vremena, tarifne stavove za energiju, cijene i tarife za korišćenje prenosnog sistema,
naknadu za snabdjevača i naknadu za operatora tržišta, a koje će se primjenjivati od
01. avgusta do 31. decembra 2012. godine, kako slijedi:
T1- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Direktni kupac
110 kV
KAP
Reaktivna energija
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
5,2223
2,6111
1,0445
0,5222
2,4522
0,1983
0,0992
1,5998
14.638,62
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T2- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Direktni kupac
110 kV
Željezara
Nikšić
Reaktivna energija
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
5,2398
2,6199
1,0480
0,5240
2,4522
0,1990
0,0995
1,5998
1.461,56
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T3- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Direktni kupac
110 kV
Željeznička
infrastruktura
Reaktivna energija
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
Tarifni stav
5
5,2231
2,6115
1,0446
0,5223
2,4522
0,1984
0,0992
1,5998
170,52
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T4- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Direktni kupac
TE Pljevlja
za sopstvenu
potrošnju
Reaktivna energija
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
Tarifni stav
5
4,9944
2,4972
0,9989
0,4994
2,4522
0,1897
0,0948
1,5998
87,30
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
2) Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić odobravaju se tabele sa cijenama za električnu
energiju, usluge i naknade, koje sadrže: kategorije kupaca koji su priključeni na
distributivni sistem električne energije, obračunske elemente, jedinice mjere, tarifna
vremena, tarifne stavove za energiju, cijene i tarife za korišćenje prenosnog sistema i
za korišćenje distributivnog sistema, naknadu za snabdjevača i naknadu za operatora
tržišta, koje će se primjenjivati za period od 01. avgusta 2012. godine do 31. jula 2013.
godine, kako slijedi:
2
T5- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
35 kV
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7444
2,3722
0,9489
0,4744
2,4518
0,1817
0,0908
3,1399
0,0820
0,0410
1,5726
37,2307
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T6- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
10 kV
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,5759
2,2879
0,9152
0,4576
2,4518
0,1801
0,0900
7,9726
0,2083
0,1041
1,5726
5,7826
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T7- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
0,4 kV
kod kojih se
snaga mjeri
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,5531
2,2766
0,9106
0,4553
2,4518
0,1907
0,0953
14,3565
0,5127
0,2564
1,5726
0,0467
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
3
T8- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Distributivni
kupci
0,4 kV
Domaćinstva
dvotarifno
mjerenje
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7093
2,3547
0,5094
0,1972
0,0986
2,6160
1,3537
0,5303
0,2652
1,5726
0,0467
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T9- Energija, usluge i naknade
Kategorija
Obračunski
Jedinica
kupaca
elementi
mjere
1
Distributivni kupci
0,4 kV
Domaćinstva
jednotarifno
mjerenje
2
Tarifni stav
3
5
6
Aktivna energija
kWh
3,7345
€c/kWh
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
kWh
0,5094
€c/kWh
kWh
0,1564
€c/kWh
Angažovanje distributivnog kapaciteta
kWh
2,6160
€c/kWh
kupac
1,3537
€/kupcu
kWh
0,4205
€c/kWh
Naknada snabdjevaču
mjesec
1,5726
€/kupcu
Naknada operatoru tržišta
mjesec
0,0467
€/kupcu
Gubici u distributivnom sistemu
T10- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci 0,4 kV
kod kojih se
snaga ne mjeri,
sa mjerenjem
reaktivne
energije
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7093
2,3547
0,9419
0,4709
0,5094
0,1972
0,0986
2,6160
1,3537
0,5303
0,2652
1,5726
0,0467
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
4
T11- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Distributivni
kupci 0,4 kV
kod kojih se
snaga ne mjeri,
dvotarifno
mjerenje
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7093
2,3547
0,5094
0,1972
0,0986
2,6160
1,3537
0,5303
0,2652
1,5726
0,0467
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T12- Energija, usluge i naknade
Kategorija
Obračunski
Jedinica
kupaca
elementi
mjere
1
2
Distributivni kupci
0,4 kV kod kojih
se snaga ne mjeri,
jednotarifno
mjerenje
Tarifni stav
Aktivna energija
3
kWh
5
3,7345
6
€c/kWh
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
kWh
kWh
0,5094
0,1564
€c/kWh
€c/kWh
kWh
2,6160
€c/kWh
Gubici u distributivnom sistemu
kupac
kWh
1,3537
0,4205
€/kupcu
€c/kWh
Naknada snabdjevaču
mjesec
1,5726
€/kupcu
Naknada operatoru tržišta
mjesec
0,0467
€/kupcu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
II. TABELE SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
ZA DRUGU GODINU REGULATORNOG PERIODA
(01.08. 2013. – 31.07.2014. godine)
Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić odobravaju se tabele sa cijenama za električnu
energiju, usluge i naknade, koje sadrže: kategorije kupaca koji su priključeni na
distributivni sistem električne energije, obračunske elemente, jedinice mjere, tarifna
vremena, tarifne stavove za energiju, cijene i tarife za korišćenje prenosnog sistema i za
korišćenje distributivnog sistema, naknadu za snabdjevača i naknadu za operatora tržišta,
koje će se primjenjivati za period od 01. avgusta 2013. godine do 31. jula 2014. godine,
kako slijedi:
T1- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
35 kV
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,8357
2,4178
0,9671
0,4836
3,0001
0,1852
0,0926
3,3538
0,0836
0,0418
1,7056
47,5369
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
5
T2- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
10 kV
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,6640
2,3320
0,9328
0,4664
3,0001
0,1836
0,0918
8,5155
0,2126
0,1063
1,7056
6,7932
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T3- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
0,4 kV
kod kojih se
snaga mjeri
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,6408
2,3204
0,9282
0,4641
3,0001
0,1945
0,0973
15,3341
0,5265
0,2633
1,7056
0,0551
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T4- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Distributivni
kupci
0,4 kV
Domaćinstva
dvotarifno
mjerenje
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7972
2,3986
0,6303
0,2011
0,1005
2,8471
1,3380
0,5443
0,2721
1,7056
0,0551
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
6
T5- Energija, usluge i naknade
Kategorija
Obračunski
Jedinica
kupaca
elementi
mjere
1
Distributivni kupci
0,4 kV
Domaćinstva
jednotarifno
mjerenje
2
Tarifni stav
3
5
6
Aktivna energija
kWh
3,8064
€c/kWh
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
kWh
0,6303
€c/kWh
kWh
0,1595
€c/kWh
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
kWh
2,8471
€c/kWh
kupac
1,3380
€/kupcu
kWh
0,4319
€c/kWh
Naknada snabdjevaču
mjesec
1,7056
€/kupcu
Naknada operatoru tržišta
mjesec
0,0551
€/kupcu
T6- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci 0,4 kV
kod kojih se
snaga ne mjeri,
sa mjerenjem
reaktivne
energije
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7972
2,3986
0,9594
0,4797
0,6303
0,2011
0,1005
2,8471
1,3380
0,5443
0,2721
1,7056
0,0551
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T7- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Distributivni
kupci 0,4 kV
kod kojih se
snaga ne mjeri,
dvotarifno
mjerenje
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,7972
2,3986
0,6303
0,2011
0,1005
2,8471
1,3380
0,5443
0,2721
1,7056
0,0551
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T8- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Jedinica
mjere
3
kWh
5
3,8064
6
€c/kWh
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
kWh
kWh
0,6303
0,1595
€c/kWh
€c/kWh
Angažovanje distributivnog kapaciteta
kWh
2,8471
€c/kWh
Gubici u distributivnom sistemu
kupac
kWh
1,3380
0,4319
€/kupcu
€c/kWh
Naknada snabdjevaču
mjesec
1,7056
€/kupcu
Naknada operatoru tržišta
mjesec
0,0551
€/kupcu
Aktivna energija
Distributivni kupci
0,4 kV kod kojih
se snaga ne
mjeri, jednotarifno
mjerenje
Tarifni stav
7
III. TABELE SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
ZA TREĆU GODINU REGULATORNOG PERIODA
(01.08. 2014. – 31.07.2015. godine)
Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić odobravaju se tabele sa cijenama za električnu
energiju, usluge i naknade, koje sadrže: kategorije kupaca koji su priključeni na
distributivni sistem električne energije, obračunske elemente, jedinice mjere, tarifna
vremena, tarifne stavove za energiju, cijene i tarife za korišćenje prenosnog sistema i za
korišćenje distributivnog sistema, naknadu za snabdjevača i naknadu za operatora tržišta,
koje će se primjenjivati za period od 01. avgusta 2014. godine do 31. jula 2015. godine,
kako slijedi:
T1- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
35 kV
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
5,1735
2,5868
1,0347
0,5174
3,4277
0,1981
0,0991
3,5197
0,0895
0,0447
1,6958
54,6362
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T2- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
10 kV
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,9898
2,4949
0,9980
0,4990
3,4277
0,1964
0,0982
8,9368
0,2276
0,1138
1,6958
7,6785
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
8
T3- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci
0,4 kV
kod kojih se
snaga mjeri
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kW
kWh
kWh
kW
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
4,9650
2,4825
0,9930
0,4965
3,4277
0,2082
0,1041
16,0928
0,5667
0,2833
1,6958
0,0626
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kW
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T4- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Distributivni
kupci
0,4 kV
Domaćinstva
dvotarifno
mjerenje
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
5,1320
2,5660
0,7068
0,2152
0,1076
2,9470
1,3228
0,5857
0,2929
1,6958
0,0626
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T5- Energija, usluge i naknade
Kategorija
Obračunski
Jedinica
kupaca
elementi
mjere
1
Distributivni kupci
0,4 kV
Domaćinstva
jednotarifno
mjerenje
2
Tarifni stav
3
5
6
Aktivna energija
kWh
4,0723
€c/kWh
Angažovanje prenosnog kapaciteta
kWh
0,7068
€c/kWh
Gubici u prenosnom sistemu
kWh
0,1708
€c/kWh
Angažovanje distributivnog kapaciteta
kWh
2,9470
€c/kWh
kupac
1,3228
€/kupcu
kWh
0,4648
€c/kWh
Naknada snabdjevaču
mjesec
1,6958
€/kupcu
Naknada operatoru tržišta
mjesec
0,0626
€/kupcu
Gubici u distributivnom sistemu
9
T6- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Reaktivna energija
Distributivni
kupci 0,4 kV
kod kojih se
snaga ne mjeri,
sa mjerenjem
reaktivne
energije
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kVArh
kVArh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
Jedinica
mjere
3
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kupac
kWh
kWh
mjesec
mjesec
Dnevni
period
4
VT
MT
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
5,1320
2,5660
1,0264
0,5132
0,7068
0,2152
0,1076
2,9470
1,3228
0,5857
0,2929
1,6958
0,0626
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kVArh
€c/kVArh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T7- Energija, usluge i naknade
Obračunski
elementi
2
Kategorija
kupaca
1
Aktivna energija
Distributivni
kupci 0,4 kV
kod kojih se
snaga ne mjeri,
dvotarifno
mjerenje
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
Angažovanje distributivnog kapaciteta
Gubici u distributivnom sistemu
Naknada snabdjevaču
Naknada operatoru tržišta
VT
MT
VT
MT
Tarifni stav
5
5,1320
2,5660
0,7068
0,2152
0,1076
2,9470
1,3228
0,5857
0,2929
1,6958
0,0626
6
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€c/kWh
€c/kWh
€/kupcu
€/kupcu
T8- Energija, usluge i naknade
Kategorija
Obračunski
Jedinica
kupaca
elementi
mjere
1
Distributivni kupci
0,4 kV kod kojih
se snaga ne mjeri,
jednotarifno
mjerenje
IV.
2
Tarifni stav
Aktivna energija
3
kWh
5
4,0723
6
€c/kWh
Angažovanje prenosnog kapaciteta
Gubici u prenosnom sistemu
kWh
kWh
0,7068
0,1708
€c/kWh
€c/kWh
Angažovanje distributivnog kapaciteta
kWh
2,9470
€c/kWh
Gubici u distributivnom sistemu
kupac
kWh
1,3228
0,4648
€/kupcu
€c/kWh
Naknada snabdjevaču
mjesec
1,6958
€/kupcu
Naknada operatoru tržišta
mjesec
0,0626
€/kupcu
ZAVRŠNA ODREDBA
Ova odluka objavljuje se u Službenom listu Crne Gore i na internet stranici Regulatorne
agencije za energetiku.
1
0
O b r a z l o ž e nj e
Regulatorna agencija za energetiku je 02. jula 2012.godine donijela sljedeće odluke:
-
-
-
-
-
Odluku o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne
Gore AD Nikšić za Operatora distributivnog sistema za period 01.08.2012.31.07.2015.godine, broj 12/694-71;
Odluku o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne
Gore AD Nikšić za Javnog snabdjevača za period 01.08.2012.-31.07.2015.godine, broj
12/694-72;
Odluku o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje
prenosnog sistema električne energije Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD
Podgorica za period 01.08.2012.-31.07.2015.godine, broj 12/695-53;
Odluku o odobravanju cijena za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga
balansiranja Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period
01.08.2012.-31.07.2015.godine, broj 12/695-54, i
Odluku o odobravanju naknade za rad Crnogorskom operatoru tržišta električne
energije DOO Podgorica za period 01.08.2012.-31.07.2015.godine, broj 12/1075-20.
U skladu sa članom 26 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog
snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom, Agencija je
navedene odluke dostavila Elektroprivredi Crne Gore - Javnom snabdjevaču, koja je
shodno članu 27 stav 1 Metodologije, u roku od pet dana od dana prijema istih, dostavila
Agenciji Predlog tabela sa cijenama za električnu energiju na odobravanje, broj 10-0025255 od 06.07.2012. godine.
Agencija je izvršila analizu predloženih tabela, za svaku godinu regulatornog perioda, i
ocijenila da tabele sadrže sve elemente propisane članom 27 stav 2 Metodologije, i to
kategorije kupaca, obračunske elemente, jedinice mjere, tarifna vremena, tarifne stavove
za energiju, cijene i tarife za korišćenje prenosnog sistema i za korišćenje distributivnog
sistema, naknadu za snabdjevača i naknadu za operatora tržišta. Takođe, utvrđeno je da
su predložene naknade i tarife, shodno odredbi člana 28 stav 1 navedene metodologije,
pravedne, opravdane i prikladne, saglasno kriterijumima koji su utvrđeni Metodologijom,
kao i da je regulatorno dozvoljeni prihod, odobren Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić,
Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica i Crnogorskom operatoru tržišta
električne energije DOO Podgorica, korektno transponovan u naknade i tarife u skladu sa
odredbama Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje
distributivnog sistema električne energije, Metodologije za utvrđivanje regulatornog
prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije, Metodologije za
utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje
električnom energijom (sve objavljene u Službenom listu CG, br. 2/12 i 12/12) i Pravila o
odobravanju naknade za rad operatoru tržišta električne energije (''Službeni list CG'', broj
24/12).
Poglavljem I tačkom 1 dispozitiva ove odluke odobrene su tabele sa cijenama za
električnu energiju, usluge i naknade, za kupce koji su direktno priključeni na prenosni
sistem. Period primjene ovih cijena je od 01. avgusta do 31. decembra 2012. godine, što
je u skladu sa Zakonom o energetici, i to članom 192 stav 3 a u vezi člana 154 stav 2
tačka 4, kojima je propisano da Vlada može odrediti da je u periodu do 31.12.2012.
godine javni snabdjevač dužan da snabdijeva kvalifikovane kupce priključene na prenosni
sistem električne energije, na isti način kako snabdijeva domaćinstva i kvalifikovane kupce
priključene na distributivni sistem električne energije. Shodno navedenim zakonskim
odredbama obaveza javnog snabdjevača da snabdijeva kvalifikovane kupce priključene
na prenosni sistem se završava 31.12.2012.godine. Takođe, ovo je u skladu i sa članom
32 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih
tarifa za snabdijevanje električnom energijom, po kojem na kupce koji su priključeni na
prenosni sistem naknade i tarife utvrđene na osnovu ove metodologije primjenjuju se do
1
1
31.12.2012.godine.
Poglavljem I tačkom 2 dispozitiva ove odluke odobrene su tabele sa cijenama električne
energije, usluge i naknade, za kupce koji su priključeni na distributivni sistem, za period
od 01.08.2012.godine do 31.07.2013. godine.
Poglavljem II odobrene su tabele sa cijenama električne energije, usluge i naknade, za
kupce koji su priključeni na distributivni sistem, za period od 01.08.2013. godine do
31.07.2014. godine, dok su Poglavljem III odobrene tabele sa cijenama električne
energije, usluge i naknade, za kupce koji su priključeni na distributivni sistem, za period od
01.08.2014. godine do 31.07.2015. godine.
Shodno navedenom, a na osnovu člana 29 Metodologije za utvrđivanje regulatornog
prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom, odlučeno je
kao u dispozitivu ove odluke.
Broj 12/694-76
Podgorica, 12. jul 2012. godine
Predsjedavajući Odbora,
Dragutin Martinović, dipl.el.ing.
1
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
477 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content