close

Enter

Log in using OpenID

11_2010_Prosinac - Općina Gornji Mihaljevec

embedDownload
Sretan Vam Božić i nova 2011. godina
HALOVÈ
MI
AN
ISSN 1845-9870
LIST OPÆINE GORNJI MIHALJEVEC
BESPLATNI PRIMJERAK
BOŽIĆNA ČESTITKA
Kad božićna zvona ponoć objave
i svijetom se razlije poseban čar
u Vaša nek srca radost najave,
ljubavi puno nek bude Vaš dar.
Pod Vašom jelkom nek bude zdravlja,
nek ostvari Vam se najljepši san.
Nek sreća za srećom se ponavlja
Nek lijepši od jučer bude svaki novi dan.
RIJEČ NAČELNIKA
MIHALOVČAN
2
Kako ovo vrijeme brzo leti! Eto, već je
i kraj 2010. godine. Još samo koncert „Naši
za naše“, Božićni blagdani, svečana sjednica
Općinskog vijeća i eto ti Nove 2011. god.
A što reći o protekloj 2010.-toj godini.
S pozicije Načelnika bila je izuzetno teška, a
uzrok je slabo punjenje Općinskog proračuna. Proračun se puni tek sa 20 % u odnosu
na planirane prihode, što će naravno osjetiti
korisnici proračuna a i predviđene investicije. Nažalost, kolko penes tolko glazbe.
No, unatoč svemu, nešto se u Općini
ipak radilo, što će te vidjeti i čitati na stranicama novog „Mihalovčana“. Ono u što je
Općina najviše sredstava uložila ove godine
je izgradnja komunalne infrastrukture na
poduzetničkoj zoni „Krč“. Javili su se i prvi
investitori. Mislim da razvoj gospodarstva,
poljoprivrede i komuAKTUALNI SAT
nalne infrastrukture
mora biti apsolutni
prioritet naše Općine.
Nažalost,
ove
god. napustilo nas
je, odlazeći na vječno
počivalište 27 sugrađana, a došlo je na svijet 16 malih beba.
Opet nas je 11 manje nego 2009. godine.
Podatak je to koji zabrinjava.
Osobno se nadam da će 2011. g. na svim
poljima biti bolja od ove odlazeće 2010.
Poštovane čitateljice i čitatelji „Mihalovčana“, dragi sugrađani, svima nam želim
čestit i blagoslovljen Božić, puno zdravlja,
zadovoljstva, osobne sreće, malih beba, ispunjavanje neispunjenih želja, te svega obilja u
Novom 2011.-tom ljetu.
Vaš Načelnik
O KUĆNIM BROJEVIMA GRAĐEVINA
Prema Zakonu o komunalnom
gospodarstvu (objavljeno u Narodnim
novinama broj 26/03., 82/04.,
178/04., 38/09. i 79/09.) i Odluke
o komunalnom redu Općine Gornji
Mihaljevec donijete 28. 04. 2006. god.
(objavljeno u Službenom glasniku Međimurske
županije broj 6/06) određeno je da:
OBAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE U SEZONI 2010./2011.
Kao i prijašnjih godina poslove zimske
službe na području naše Općine u sezoni
2010./2011. godinu obavljat će Vilim Novak iz Gornjeg Mihaljevca 43.
Ukoliko nastanu problemi u funkcioniranju zimske službe, građani se moraju
obratiti predsjednicima Mjesnih odbora
koji će nakon toga stupiti u kontakt sa
izvršiteljem poslova zimske službe i riješiti
nastali problem.
DIMNJAČARSKI OBRT „ZDOLEC“
RASPORED ČIŠĆENJA
DIMNJAKA
9. RADNI DAN – Gornji Mihaljevec,
dio Vukanovca, dio Vugrišinca, dio
Tupkovca (od kbr. 8 – 1)
10. RADNI DAN – Bogdanovec, dio
Vugrišinca, dio Tupkovca, dio
Vukanovca, dio Gornje Dubrave,
(Poslovo selo)
11. RADNI DAN – Gornja Dubrava,
Martinuševec, dio Tupkovca
12. RADNI DAN – Badličan, Preseka,
Prhovec, dio Dragoslavec sela
(od kbr. 51-41 Križopotje)
13. RADNI DAN – Dragoslavec Breg,
Dragoslavec Selo
14. RADNI DAN JE PREDVIĐEN
ZA NARUDŽBE I INDUSTRIJU.
DATUM SE MJENJA U SLUČAJU
DRŽAVNIH I CRKVENIH
PRAZNIKA, NEDJELJA I
VREMENSKIH NEPOGODA NA
SLJEDEĆI RADNI DAN.
SVAKA GRAĐEVINA koja se nalazi
na području Općine, osim pomoćnih i
gospodarskih građevina, MORA biti obilježena KUĆNIM BROJEM.
Kućni broj mora biti istaknut na građevini,
na vidljivom mjestu s njene ulične strane.
Kućni broj ispisuje se na pločici od
materijala koji je zaštićen od rđe, bijelim
slovima na plavoj podlozi ili na drugi estetski
ili funkcionalno primjereni način (članak 7.
Odluke).
Za isticanje i održavanje kućnog broja
odgovoran je vlasnik ili korisnik građevine,
odnosno osoba kojoj je vlasnik povjerio
održavanje građevine (članak 8. Odluke).
KAZNENE ODREDBE:
Novčanom kaznom od 300,00 do
1.000,00 kn kaznit će se pravna ili fizička
osoba ako ne izvrši obavezu iz članka 8.
Odluke (članak 70. Odluke).
Komunalni redar može na licu mjesta
naplatiti kaznu od fizičkih osoba u iznosu od
150,00 kn za učinjeni prekršaj ili propuštenu
radnju iz članka 8. Odluke (čl. 71. Odluke).
ZADNJI ROK za isticanje kućnih brojeva
na građevinama je 31. 01. 2011. g.
Od 01. 01. 2011. g. protiv fizičkih ili
pravnih osoba koje neće imati istaknuti
ispravan kućni broj na zato određenom mjestu
primjenit će se kaznene odredbe.
Vlasnike građevina koji trebaju nove
kućne brojeve upućujemo da si kućni broj
ishode u Državnoj geodetskoj upravi-područni
ured za katastar Čakovec (040/374-142).
Vlasnicima građevina koji nemaju istaknuti kućni broj na građevini NALAŽEM da isti
istaknu do zadnjeg roka za isticanje.
LOŠA PRAKSA:
Obradom terena, godinu dana unatrag pa
do danas po naseljima Općine utvrđeno je:
- oko 40 % građevina nema kućnog
broja ili nije postavljen na uličnoj strani ili
je nevidljiv,
- kućni brojevi se nalaze ili na dvorišnoj
strani, ili na drvetu, ili na brajdama ili je
zaklonjen raznim visokim drvečima itd.
NAPOMENA: Isti tekst bit će na oglasnim
pločama po naseljima od 1-12 u periodu 11 i
12 mjeseca ove godine.
Kontakt telefon 099/732-9660.
Komunalni redar: Marčec Vid
PROSINAC 2010.
Rad Općinskog vijeća
8. sjednica Općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec održana je 21. svibnja
2010. godine
Na dnevnom redu našlo se jedanaest
točaka. Vijeće je usvojilo slijedeće Odluke:
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih
Općine Gornji Mihaljevec;
- Odluka o objavi javnog poziva za
predlaganje članova Savjeta mladih Općine
Gornji Mihaljevec;
- Odluka o izmjenama i dopunama Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
Općinu Gornji Mihaljevec;
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj
sezoni u 2010. godini za općinu Gornji
Mihaljevec;
- Odluka o prodaji zemljišta poduzetničke
zone „Krč“ Gornji Mihaljevec;
- Odluka o visini osnovice i koeficijenata
za obračun plaće načelnika i zamjenika
načelnika Općine Gornji Mihaljevec;
- Odluka o visini naknade za rad
načelnika i zamjenika načelnika Općine
Gornji Mihaljevec.
9. sjednica Općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec održana je 10. kolovoza
2010. godine
Vijećnici su raspravljali o osam točaka
dnevnog reda. Usvojena je Odluka o izdavanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom,
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.
Vijeće nije usvojilo Odluku o plaćanju komunalne rente kao ni Odluku o potpisivanju
Sporazuma o preuzimanju otpada (odlagalište Piškornica). Nakon provedenog postupka
kandidiranja vijećnici su izabrali članove
Savjeta mladih Općine Gornji Mihaljevec.
10. sjednica Općinskog vijeća Općine
Gornji Mihaljevec održana je 5. listopada
2010. godine
Na sjednici se raspravljalo o deset točaka
dnevnog reda. Nakon kraće rasprave usvojen je izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Gornji Mihaljevec za razdoblje od 01. 01.
do 30. 06. 2010. godine. Provedena je rasprava i usvojeno je Izvješće o obavljenom
uvidu u proračun i financijske izvještaje za
2009. godinu. Usvojena je Odluka o visini
i raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka, Odluka o donošenju
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih dobara i kulturnih dobara i okoliša
od posljedica katastrofa i velikih nesreća za
Općinu Gornji Mihaljevec, Odluka o visini
koeficijenata za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnom odjelu Općine
Gornji Mihaljevec, te Odluka o davanju u
zakup javnih površina. Vijećnicima je na
uvid dostavljena ponuda za izradu grba i
zastave naše Općine i to samo kao informativni prijedlog struke.
(sc)
PROSINAC 2010.
AKTUALNI SAT
MIHALOVČAN 3
KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH
OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
Dana 14. rujna 2010. godine, u prostorijama vijećnice
Općine Gornji Mihaljevec, održana je konstituirajuća
sjednica Savjeta mladih, koju je sazvao načelnik Općine
Franjo Kovačić. Svečanoj sjednici su, uz članove
Savjeta mladih i načelnika Općine, prisustvovali zamjenik
načelnika Boris Resman, predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Golub i predsjednik Odbora za komunalne
djelatnosti, prostorno planiranje, zaštitu potrošača i
okoliša Konrad Brezarić.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog
tijela Općine, kojeg čine osobe s prebivalištem na
području Općine Gornji Mihaljevec u dobi od petnaest
(15) do dvadeset devet (29) godina života. Savjet mladih
naše Općine broji sedam članova izabranih od strane
općinskog Vijeća. Za članove su izabrani: Patrik Čurin,
Badličan 24; Dejan Golub, Gornja Dubrava 71; Dominik
Kovačić, Badličan 34; Lea Kovačić, Gornji Mihaljevec 70; Mario
Novak, Vukanovec 77; Nikola Petković, Vukanovec 76; Martina
Škvorc, Vukanovec 49. Sjednicom je do izbora predsjednika Savjeta
mladih predsjedavao načelnik Općine. Za predsjednika Savjeta
mladih jednoglasno je izabran Dominik Kovačić iz Badličana 34,
a za zamjenika predsjednika Martina Škvorc iz Vukanovca 49.
Izborom predsjednika konstituiran je Savjet mladih koji će od tog
dana djelovati u interesu svih mladih na području Općine Gornji
Mihaljevec.
(sz)
Izvršeni radovi na domu
kulture Vukanovec
Uz financijsku pomoć Ministarstva
kulture Republike Hrvatske, Općina Gornji
Mihaljevec izvršila je obnovu doma kulture
Vukanovec. Na vukanovskom domu zamijenjena je kompletna dotrajala drvena
stolarija, ugrađena je nova PVC stolarija, te žaluzine. Radove je
izvelo trgovačko društvo Alpro Šardi d.o.o. iz Selnice. Vrijednost
navedenih radova iznosi 24.693,24 kuna.
(sc)
Javni radovi u općini
Gornji Mihaljevec
U sklopu programa javnih radova u Općini Gornji
Mihaljevec zaposlene su tri djelatnice. Zavod za zapošljavanje u cijelosti snosi troškove osobnog dohotka ukoliko se
zapošljavaju osobe koje su na Zavodu prijavljene više od tri
godine. Visinu osobnog dohotka i naknade za prijevoz na
posao i s posla određuje Zavod za zapošljavanje. Djelatnice
obavljaju poslove čišćenja i održavanje općinskih objekata
i javnih površina. Program se provodi u vremenu od 19.
10. 2010. godine do 18. 04. 2011. godine. (sc)
Rekonstrukcija NN mreže u naselju
Dragoslavec Breg
Da bi se građanima osigurala kvalitetna opskrba električnom
energijom u naselju Dragoslavec Breg, postojala je potreba da
se izvrši rekonstrukcija niskonaponske mreže. Tijekom mjeseca
studenog o.g. započela je rekonstrukcija niskonaponske mreže
koja se izvodi na dionici od Novak Zvonimira (kbr 96) do Moharić
Franja (kbr 74) u dužini od cca 900 metara. (sc)
Sanacija elektroinstalacija
u domu kulture
Gornji Mihaljevec
Za odabir izvođača sanacije elektroinstalacija proveden je postupak javne
nabave. Pristiglo je šest ponuda.
Kao najpovoljnija ponuda (ponuda s
najnižom cijenom), izabrana je ponuda
dostavljena od strane Obrtničke zadruge
Čakovec, Park Rudolfa Kropeka 2 iz
Čakovca. Vrijednost ugovorenih radova
s PDV-om iznosi 42.435,22 kuna.
Provođenje stručnog nadzora povjereno
je trgovačkom društvu Rescon d.o.o.
iz Čakovca. U financiranju radova
sudjelovalo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. (sc)
PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH
ODBORA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
PROSINAC 2010.
AKTUALNI SAT
MIHALOVČAN 4
Dražen Hatlak
Dragutin Hunjadi
Konrad Brezarić
Robert Kos
Stanko Golub
Zdravko Šafarić
Josip Novak
Radovan Jambrović
Josip Petković
Mario Zadravec
Željko Dvanajščak
Mladen Borko
Badličan 5
Bogdanovec 20
Dragoslavec Breg 81
Dragoslavec Selo 16
Gornja Dubrava 83
Gornji Mihaljevec 23
Martinuševec 17
Preseka 26
Prhovec 5
Tupkovec 18
Vugrišinec 79
Vukanovec 18
Brojevi telefona
i radno vrijeme
Općina Gornji Mihaljevec
tel./fax 040/899-117
RADNO VRIJEME:
ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
od 7.00 do 15.00 sati,
utorak u vremenu od 12.00 do 20.00 sati
e-mail: [email protected]
Internet adresa: www.gornjimihaljevec.hr
Vladimir Novak - grobar: tel. 098/957-3441
Nenad Novak - komunalni radnik - domar:
tel. 098/938-6485
Vid Marčec - komunalni redar:
Mobitel 099/732-9660
Ambulanta opće medicine
Tel. 040/899-207
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak - u vremenu
od 13.00 do 20.30 sati
Srijeda, četvrtak i petak - u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati
Stomatološka ambulanta
Tel. 040/899-377
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak - u vremenu
od 13.00 do 20.30 sati
Srijeda, četvrtak i petak - u vremenu
od 7.00 do 14.30 sati
ČIŠĆENJE PARCELE U
PRHOVCU
U organizaciji Općine Gornji Mihaljevec, očišćena je zapuštena parcela u
Prhovcu.
040/584-063
040/899-170
040/899-065
040/899-231
040/899-201
040/899-195
040/830-155
040/584-057
040/584-003
040/857-354
040/857-412
040/899-228
098/180-0643
098/173-8428
098/198-8979
091/502-0302
098/980-2750
098/493-296
098/241-360
098/948-5115
098/426-976
091/1225-071
Predsjednik VMO Badličan
Predsjednik VMO Bogdanovec
Predsjednik VMO Dragoslavec Breg
Predsjednik VMO Dragoslavec Selo
Predsjednik VMO Gornja Dubrava
Predsjednik VMO Gornji Mihaljevec
Predsjednik VMO Martinuševec
Predsjednik VMO Preseka
Predsjednik VMO Prhovec
Predsjednik VMO Tupkovec
Predsjednik VMO Vugrišinec
Predsjednik VMO Vukanovec
JOŠ JEDNA GODINA ODMIČE Prostorije vatrogasnog doma Preseka
Bliže se Božićni i Novogodišnji praznici
kada svi kao da tražimo predah i odmor. To
je vrijeme najvećih blagdana, a i vrijeme kad
se sumiraju rezultati odlazeće godine. Mogli
bi možda reći „pa moglo se i više“, ali uvijek
postoje neki razlozi za uspjeh i neuspjeh,
objektivni i subjektivni. Svi smo uvijek
spremni da puno toga planiramo, a znamo da
sve ovisi o financijskoj situaciji, koja u ovoj
kriznoj godini nije baš dobra. Svi zajedno
moramo uložiti dosta truda da na neki način
doprinesemo razvoju svoga kraja, a i svijest
da to ostaje mlađim naraštajima. Nepotrebno
je čekati da netko drugi sve sredi, nemojte
kritizirati, već pristupite i pridružite nam se.
Po takvom je nekome i predobro. Iako je
većina dobronamjernih, poneki ipak koče ili
kao da ih ništa nije briga, a i sve bi imali samo
ako je badava. Nadomak je iduća godina, pa
će doći na red i ono što sad nije moglo bito
napravljeno. U ovoj smo godini u našem
mjestu uz saniranje postojećih cesta i jaraka
otvorili jednu novu dionicu prema kućama,
gdje je dosad bilo teško prići, posebno po
lošem vremenu, pa je tako tim domaćinstvima
laknulo, a i svima onima koji tu prolaze. Logično bi bilo da svatko u svako doba može do
svoje kuće, pa je stoga potrebno malo više
solidarnosti od onih koji već godinama ne znaju
za takve probleme, a ipak smo nekad zajednički
podnijeli teret ondašnje izgradnje prometnica.
Moram naglasiti dobru suradnju mjesnog
odbora i naših vatrogasca u zajedničkim
akcijama u sređivanju Vatrogasnog doma te
njegove okolice. Za svaku je pohvalu nekoliko
članova, koji su se aktivirali dobrovoljnim
radom, da se završi i sanitarni čvor u Vatrogasnom domu. To je jako važno kod održavanja raznih manifestacija, a i privatnih fešta
naših građana, koji su veoma zadovoljni i ponosni cjelokupnim objektom. Naravno, to je
pridonijela i Općina financijskim sredstvima,
kojoj je valjda i cilj da pomogne u izgradnji
naših cesta, domova, igrališta, jer sve to ipak
ostaje mještanima naše Općine. Male primjedbe bi se mogle dati na županijsku cestu
koja prolazi selom, sjever-jug, koja nije u
našoj nadležnosti, iako se pokušava utjecati da
se otklone veći nedostaci.
U nadi i dalje za dobrom suradnjom i
još više uspjeha, neka je svima Sretna Nova
2011. godina.
Predsjednik Mjesnog odbora G. Dubrava
Stanko Golub
priključene na vodovodu mrežu
Prema zahtjevu uprave DVD-a Preseka
prostorije vatrogasnog doma u Preseki priključene su na vodovodnu mrežu. Troškove izvođenja priključka u iznosu od 6.721,45 kuna
snosila je Općina Gornji Mihaljevec. (sc)
ZA LJEPŠI PRHOVEC - ZAJEDNO
Poštovane mještanke i mještani Prhovca,
puno toga bi trebalo napraviti u našoj sredini,
ali nažalost, puno toga ovisi o financijskim
sredstvima. Mnogi će reći, puno se planira,
ali se malo toga napravi i sve ostaje na
obećanjima, koja se ponavljaju iz godine u
godinu. Što reći i odgovoriti na to, u pravu
ste? Postavlja se stoga pitanje, što i kako
planirati a da se to može ostvariti?
Očito je da važe uzrečice „uzdaj se use i
u svoje kljuse“ i „ako si sam ne želiš pomoći,
ne očekuj pomoć od drugog“.
Upravo stoga su članovi vijeća Mjesnog
odbora Prhovec osmislili aktivnosti koje ne
iziskuju prevelika financijska sredstva, već
puno dobre volje.
Ovo „puno dobre volje“ doći će do
izražaja na uređenju parcele Trate. Plan je da
se poruši drveće i počisti šikara, kako bi se
stvorili preduvjeti za održavanje te parcele.
Dogovoreno je da će se ogrjevna drva, koja
će se dobiti na taj način, podijeliti među
onima koji će učestvovati u toj akciji. Ukoliko
mještani Prhovca neće pokazati interes za tu
akciju, stav je vijeća Mjesnog odbora da si
Općina Gornji Mihaljevec poruši drveće i
da raspolaže s istim. Iz Općine smo dobili
obećanje da će Općina pomoći u toj akciji.
Ovim putem pozivamo mještane Prhovca da
se uključe u tu akciju koja će trajati od sredine
mjeseca veljače pa do sredine travnja 2011.
godine. Pošto će nakon rušenja i čišćenja
ostati puno granja, dana 23. travnja 2011.
godine planiramo Vuzmenku. Nakon nekoliko
godina konačno su završeni i radovi na mostu
Trate, te se planira i otvorenje mosta.
Kod Križa sa druge strane ceste u cestovnom pojasu je u planu izgradnja nadstrešnice,
jer tu školarci čekaju autobus. Također će
trebati očistiti taj dio od šikare.
Sa ostalim planovima koje smo predložili
Općini Vas nećemo zamarati ovim putem, već
daj Bože da se ostvare, pa će biti vidljivi.
Koristimo priliku da svima zaželimo čestit i
blagoslovljen Božić te zdravu i uspješnu 2011.
godinu.
Predsjednik VMO Josip Petković
PROSINAC 2010.
MIHALOVČAN 5
AKTUALNI SAT
DAN ANTIFAŠISTIČKE
BORBE
Antifašizam je u temeljima hrvatske
državnosti i suvremene Europe, s kojom
dijelimo zajedničke vrijednosti - demokraciju,
vladavinu prava i poštivanje slobode pojedinca.
Dan antifašističke borbe i 63. obljetnicu
osnutka prve antifašističke postrojbe u tadašnjoj okupiranoj Europi Prvoga sisačkog partizanskog odreda, obilježava se u Hrvatskoj
22. lipnja.
Prvi sisački partizanski odred osnovan je
22. lipnja 1941. Imao je 77 boraca, a završetak Drugoga svjetskog rata doživjelo je 38
njegovih boraca. Osnutak sisačkog odreda
označio je početak organizirane
antifašističke borbe u Hrvatskoj.
Tim su povodom u općinski
čelnici, zajedno sa vijećnicima
Mjesnog odbora Martinuševec,
položili vijenac kod Spomenika
narodnooslobodilačkoj borbi u
Martinuševcu.
(kl)
DAN DRŽAVNOSTI
Krajem 80-tih i početkom 90-tih godina kulminira
državnopolitička kriza u Jugoslaviji. Federativne jedinice vode pregovore o rješavanju nastale krize. Nakon
neuspjeha tih pregovora, ponajprije zbog ugroženih
interesa velikosrpske politike, 25. lipnja 1991. Sabor
RH, donosi Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti
Republike Hrvatske. Na istoj sjednici donijeta je i Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne RH. Ovim
aktom, naša država je pokrenula postupak razdruživanja
iz Jugoslavije. Zato taj dan slavimo Dan državnosti,
a svečano je obilježen i u našoj Općini. Udruga
dragovljaca i veterana Domovinskog rata položila je
vijenac kraj spomenika Kristu iz Farkašića u spomen na
taj značajan dan za Republiku Hrvatsku. (kl)
DAN DOMOVINSKE
ZAHVALNOSTI
-BLAGOSLOVLJENA
ZASTAVA-
Ove godine je u našoj Općini 5. kolovoza
posebno svečano obilježen Dan Domovinske
zahvalnosti i Dan branitelja. Organizator
svečanosti bila je Udruga dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata - ogranak Gornji
Mihaljevec.
Ujutro su članovi Udruge zapalili svijeće
na grobovima preminulih članova: Franji
Branda, Ivanu Branda, Ivanu Trokter,
Anđelku Kraljić i Josipu Cmrečnjak.
Nakon toga svečanu misu za Domovinu
vrlo lijepo je vodio naš velečasni gosp. Ivan
Vugrinčić. Na misi se skupilo, osim članova
obitelji veterana, vijećnika Općinskog vijeća,
Predsjednika Mjesnih odbora i društava, te
ravnateljice škole i mnoštvo ostalih građana,
kojima je ovo značajan povijesni datum naše
domovine.
Najsvečaniji dio održan je nakon mise,
kod Krista iz Farkašića, gdje je naš velečasni
blagoslovio zastavu Udruge dragovoljaca i
veterana iz Domovinskog rata.
Kum zastave postao je Zdravko Novak
iz Gornjeg Mihaljevca, koji se tradicionalno
na ovaj dan druži s veteranima.
Supruge veterana, zajedno sa našim
velečasnim, pripremile su na kraju svečanosti zajedničko druženje svih prisutnih u
prekrasnom ambijentu župnog dvorišta.
Franjo Kovačić
MIHALOVČAN 6
PROSINAC 2010.
KAPELICA
PRESVETOG
SRCA ISUSOVOG U
MARTINUŠEVCU
Oduvijek je to bilo mjesto na kojem su se
okupljali vjernici iz svih okolnih naselja da bi
prisustvovali Svetom misnom slavlju. Svake
su godine mještani uređivali kapelicu kako bi
izgledala što ljepše. No ove su, 2010., godine
bili nadasve aktivni u iniciranju radova koji
su se morali izvršiti da bi se uredio okoliš oko
kapelice. Uz financijsku i moralnu podršku
Općine Gornji Mihaljevec, Martinuševčani
su zasukali rukave i krenuli u akciju. U
tome im je pomogao marljivi aktivist Općine
gospodin Konrad Brezarić. Zacijevljeni su
odvodni jarci oko kapelice, tako da joj se
može pristupiti sa svih strana. Za sve one koji
se žele pomoliti ili izjadati dušu, postavljene
su klupice ispred kapelice na koje se može
sjesti. Prelijepo je uređen prilaz kapelici, a
za hortikulturno uređenje bile su zadužene
mještanke. Svaka im čast, jer okoliš i sama
kapelica sada izgledaju prekrasno, te kao
spomenik stoji na ponos mještana naselja
Martinuševec. (sz)
KAPELICA SVETOG KRIŽA U MARTINUŠEVCU
Kad kažemo Martinuševec pitaju nas
„a gdje je to?“. No za kapelicu Svetog
Križa u Martinuševcu svatko će znati,
ne samo iz područja Općine Gornji
Mihaljevec, već i iz Općine Štrigova.
Kapelica je granični spomenik koji
dijeli te dvije Općine, odnosno bolje
rečeno, spaja ih. Nalazi se na teritoriju
mihaljevske Općine, a pripada „fari“
Štrigova. Ponos je i dika mještana
dijela naselja Martinuševec, Sv. Urban i
Stanetinec, takozvana Goričica. Kapelica
je spomen na naše pra, pra djedove i
bake, te je kao takva postojala u manjem
obujmu nego danas. Prije deset godina
izgrađena je veća kapelica na istom
mjestu u kojeg su stavljeni spomenici i
raspelo iz male kapelice. Kako je ove
godine bila deseta, jubilarna, obljetnica
postojanja novosagrađene kapelice Svetog Križa, mještani Goričice
inicirali su njezinu obnovu ličenjem. Uz materijalnu pomoć Općine
Budući sportski dom u Dragoslavec
Bregu priključen na vodovod
Na zahtjev mjesnog odbora Dragoslavec Breg izgrađen je
priključak na vodovodnu mrežu za budući sportski dom u
istoimenom naselju.
Vrijednost radova
iznosi
5.536,60
kuna, što je cijelosti financirano iz
proračuna Općine
Gornji Mihaljevec.
(sc)
Gornji Mihaljevec i aktivnih i
dobrodušnih umirovljenika s
područja Goričice, financiran
je materijal i radovi koji
su izvedeni na kapelici.
Majstori su obavili odličan
posao. Citiram velikodušne
i pomalo tužne riječi jednog
mještana: “ovaj put ćemo
mi umirovljenici financirati
obnovu naše kapelice jer Bog
zna tko će biti na ovom svijetu
ili u kakvoj ćemo financijskoj
situaciji biti za deset godina, kad će se opet obnavljati kapelica, pa
ćete onda vi mladi po uzoru na nas održavati ovaj naš spomenik i
spomenik vaših predaka koji su je izgradili, obnavljali i uređivali.“
Dao Bog da poživite, te da vidite da ćemo i mi, sada mladi, održavati
taj spomenik kao kulturni i vjerski spomenik. Kapelica će uvijek
biti u takvom sjaju kao što stoji danas, te ćete se ponositi svojim
potomcima što su održali dano obećanje. Jer ta je kapelica simbol
složnosti mještana našeg kraja.
(sz)
Sanacija puta
prema
„Ribnjaku“
U mjesecu kolovozu
o.g. saniran je dio puta koji
vodi od Gornje Dubrave
prema Prhovcu (dionica
prema Ribnjaku). Izvršeni
su sljedeći radovi: šljunčanje puta, uređenje propusta
i iskop jarka, vađenje panjeva i planiranje prostora
između mosta i jarka.
OBNOVLJENA OGRADA
NA MOSTU U TUPKOVCU
Na inicijativu Mjesnog odbora Tupkovec
izvršena je obnova ograde na mostu u naselju
Tupkovec. Bojanje ograde izvršio je općinski
komunalni radnik Nenad Novak.
PROSINAC 2010.
TIJELOVO
Isus izložen našem pogledu
Veliki blagdan u katoličkom kalendaru
poznat je pod imenom Tijelovo. Pun naziv
toga blagdana zapravo je: Presveto Tijelo
i Krv Kristova. Tim blagdanom želimo
obnoviti svoju vjeru u osobu Isusa Krista,
Bogočovjeka, koji je u određenom povijesnom
času, kao jedinorođeni Sin Božji postao
povijesnom osobom. To je tajna njegova
utjelovljenja. Bog je postao čovjekom; jedan
od nas, s konkretnim tijelom, u njegovim
žilama teče ljudska krv. U svemu je nama
jednak, osim u grijehu, kaže sv. Pavao o
Isusu.
Na današnji se blagdan sjećamo kako
je Bog uzeo naše ljudsko tijelo da bi postao
čovjekom. Bog je u Isusu svima nama
dohvatljiv i blizak! Tajnu svojega utjelovljenja
utkao je Isus na svojoj Posljednjoj večeri u
znakove kruha i vina, koji snagom njegove
riječi nama postaju Tijelo i Krv Kristova,
tj. sakrament euharistije, dar pričesti, hrana
i piće. Posebno su pri tom naglašeni neki
elementi tog sakramenta: kalež s vinom koji
se jednako tako pokazuje vjernicima kao
znak i dar. Često se posvećeni kruh tj. Tijelo
Kristovo, pohranjuje u posebnu pokaznicu i
AKTUALNI SAT
stavlja na oltar, odnosno nosi u procesiji,
da vjernici mogu iskazivati tom sakramentu
svoje poklonstvo i poštovanje, odnosno da se
pred tom tajnom mole. Tako blagdan Tijelova
postaje prigoda za javno štovanje sakramenta
euharistije i zahvaljivanje na tom daru.
Tijelovo želi osobito naglasiti istinu da je Isus
pravi Bog i pravi čovjek. A kao čovjek da ima
tijelo kao i mi. Ljudsko je tijelo dar, a isto je
tako i obdareno mogućnošću da se daruje i
razdaje. Tijelom izražavamo svoje najdublje
misli i osjećaje, otkrivamo drugome svoje
prijateljstvo i ljubav. Takvo je tijelo imao i
Isus. Prijatelji su ga prepoznavali, budući da
svako tijelo ima svoja jedinstvena obilježja.
Poznali su njegove pokrete, boju njegova
glasa, način njegova iskazivanja nježnosti.
Isus je znao pogledati drugoga, vidjeti sve
što je trebao, proniknuti u dušu, znao je
pružiti ruku, dotaknuti
bolesnika, zagrliti dijete.
Isus je i svojim tijelom
ljubio, i to, kako kaže
kronika njegova života,
ljubio je do kraja, dok
nije na križu prolio
svu svoju krv, i predao
svoje tijelo za sve nas.
Tako tijelo postaje
znakom
savršene
i
predane ljubavi. Upravo
DAN MRTVIH
Misnim slavljima u crkvama diljem Hrvatske i svijeta 1.
studenog se obilježava blagdan Svih svetih, spomen svih svetaca
koji su svoj život proživjeli na čast Bogu, u duhu i po zahtjevima
Evanđelja i na korist bližnjima. Papa Grgur IV je 835. godine
odredio da se 1. studenoga u cijeloj Crkvi na svečani način slavi
spomen svih svetih.
Dan nakon Svih svetih je Dušni dan, 2. studenoga, kada se
Crkva sjeća svih vjernih mrtvih, a tradicija potječe iz 7. stoljeća.
Toga se dana u crkvama služe mise za sve vjerne mrtve iz te
župe ili biskupije, odnosno za duše svih umrlih vjernika. Prema
tradiciji na Dušni se dan obilaze grobovi pokojnika, iako je kod nas
običaj da se to napravi na blagdan Svih svetih, nazvanog još i Dan
mrtvih. U znak sjećanja na drage pokojnike taj dan palimo svijeće i
polažemo cvijetne vijence na grobove svojih najdražih.
(lk)
MIHALOVČAN 7
tu ljubav i to tijelo i krv daje nam Isus u
sakramentu euharistije u pričesti. Živo želi
tim sakramentom dohvatiti sve koji u njega
vjeruju i otkrivati im svu svoju konkretnu
ljubav.
Na sve to mislimo dok gledamo podignutu
hostiju, dok klečimo pred svetohraništem,
dok se svečano nosi pokaznica s Presvetim,
dok pružamo ruku da primimo pričest. To
je dar Kristova predragog tijela, dar njegove
prolivene krvi; to je dakle dar neizrecive
ljubavi za svakoga od nas osobno. Tu
ljubav na poseban način možemo otkriti i
prepoznati kad se osobno otvorimo njegovoj
prisutnosti u koju Crkva duboko vjeruje. Živ
je Isus istinski prisutan i danas, kao što je bio
prisutan i u evanđeoska vremena.
Župnik Ivan Vugrinčić
POLAGANJE VIJENCA ZA SVE SVETE
Povodom dana obilježavanja Svih svetih i Dušnog dana,
vodstvo Općine Gornji Mihaljevec u sastavu gosp. načelnika
Franje Kovačića, zamjenika načelnika gosp. Borisa Resmana,
predsjednika Vijeća Općine Gornji Mihaljevec gosp. Franje
Goluba,
potpredsjednice
Vijeća gđe. Mirjane Novak i
građana položen
je vijenac zahvale kod Kristuša
iz Farkašića u
Gornjem Mihaljevcu.
(sz)
SVETA POTVRDA
Dana 26. 6. 2010. godine u Gornjem
Mihaljevcu održana je Sveta potvrda. Bilo
nas je doista puno, a kad još k tome zbrojimo kumove... Svi smo se jako veselili što
ćemo primiti sakrament Svete potvrde, ali
još i zbog toga što smo dobili puno darova. Misu je održao biskup Josip Mrzljak,
a nakon Svete Mise svi smo otišli kod
našeg župnika na farof, gdje smo primili
uspomenu na Svetu potvrdu i počastili se
kolačima i sokovima.
Natalija Brezarić
SAKRAMENT PRVE
PRIČESTI U GORNJEM
MIHALJEVCU
Još je jedna generacija djece primila
sakramenat Prve pričesti i prigrlivši Isusa
Krista, postala u potpunosti ravnopravnom
u euharistijskom slavlju.
PODJELA KRIJESNICA DJECI NIŽIH RAZREDA
Krijesnica je obasjavač za pješake te je
jednostavno sigurnosno sredstvo koje se drži
u ruci prilikom šetnje po mraku i u uvjetima
smanjene vidljivosti. Krijesnica može
umanjiti rizik od nezgoda. Zato je Općina
Gornji Mihaljevec donirala krijesnice
učenicima OŠ Gornji Mihaljevec, od prvog
do četvrtog razreda. Djeca moraju nositi
obasjavač za pješake uvijek kada idu u šetnju
po mraku ili u uvjetima slabije vidljivosti.
Time se omogućuje da djeca postanu vidljiviji
vozaču već na 150 metara pri upotrebi
kratkog svjetla i čak na 300 metara kada
vozač ima upaljena duga svjetla. Bez obzira
na sposobnost i brzinu reakcije pojedinog
vozača, vozač ima dovoljno vremena za
primjerenu reakciju. Većina vozača vozi se
brže od ograničenja što je dodatna opasnost za
kretanje pješaka bez krijesnice. Bljeskanje
krijesnice automatski poziva vozača na
smanjivanje brzine, povećanu pažnju i
oprez. Krijesnice su osnovnoškolskoj djeci,
dana 17.lipnja 2010. godine, podijelili
predstavnici Općine Gornji Mihaljevec:
predsjednik Općinskog vijeća Franjo
Golub, predsjednik Odbora za komunalne
djelatnosti, prostorno planiranje, zaštitu
potrošača i okoliša Konrad Brezarić i
djelatnica Općine Snježana
Zadravec.
Ravnateljica
OŠ Gornji Mihaljevec
Karmen Sklepić ljubazno
je primila, počastila goste
i sudjelovala u podjeli
krijesnica. Poduku o svrsi i
načinu korištenja Krijesnica
djeci je prezentirala Irena
Branović, policijska službenica PU Međimurke.
Djeca su krijesnice primila
sa oduševljenjem.
(sz)
SVIBANJ 2010.
MIHALOVČAN 9
AKTUALNI SAT
DANI LIPE 2010.
I ove su godine održani Dani lipe, 02., 03., i 04. srpnja, manifestacija posvećena staroj lipi, koja je rasla u središtu Gornjeg Mihaljevca. Na tom je mjestu iz njezinog drveta, nakon što se porušila,
kipar Dragutin Jamnić izradio kip Krista iz Farkašića, posvećen
Na srcu
frbant
Kmica je vuni, a negdi ogen gori.
Mati močjaka kuha,
a mali dečec v zodji hiži na vanjkušu spi.
Faloček kruha je na stolu, star je već tri dni,
ali nau si ga ona zela,
či dojde on, kaj ga ne sfali.
Sever vuni fučka i led v jočki prašči.
Lordi na dim loja kaj se z rola kadi.
Močjak je gotov i v ganjku se hladi,
mosti on lačen dojde, morti je nojco ne v krčmi,
morti je tam, de gori.
Mati stiha v zadju hižu polukne, kaj dečeca ne zbudi.
Dujhu mu malo poravna i šepeće: „Spi, ljubljeni, spi!“
Samo se s kotom vusnice nasmeje, kak da se boji.
Ili se pozobila smijati
ili ju tako joko srce boli.
Nigdar se s cela ne nasmeje, navek na polovici postoji.
Nad oblok pogledne či on dimo ide,
ali nigdi na snegu ga troga ni,
zapalo ga je več hajdi, a jega ga išče dimo ni.
Daj Bog kaj malo preheja,
dok on dojde, kaj more lesu zaprti za jim.
K šporhatu si malo sedne i fuzetline krpa pojdoč.
Kak da je malo zadremala,
al nesme zaspati!
svim braniteljima i palim borcima Domovinskog rata. Program za
posjetitelje održan je kroz tri dana, a pripremljeno je za svakog
ponešto: izložba pilova i kapelica, predstavljanje knjige, igrokaz,
pjesma i ples, šahovsko natjecanje, te neizostavne seoske igre.
Dok on dojde, mora mu škorje zuti i obujke za zutra oprati.
A čuda je več vur, morti i pol noči,
Šojba se je zmrznula i več je na pot ne videti moči.
Sam si malo k dečecu leže,
Nebu niti zaprla oči!
Sam kaj si malo počine, dok bo čula korake, kaj odma gor skoči.
Malo ju je fkanilo,
Pre dečcu joj je tak lepo i toplo bilo...
Preti jutri neka je zaružilo!
On v ganjku kune i preklija i on brže s postele skoči!
„Prosim te, naj kričati, kaj se dete ne zbudi!“
„Ftihni, hurma jena nora, to je moja hiža i ja v njoj da očem kričim!
F krčmi mi je bole, tam bor tebe kurvu ne gledim!
Po frbanta skoči, radi tebe kurva sem kupice tr i žganico piu!
Roko mi zamotaj, kaj sam kak drevo stojiš!?“
Stiha mu ona roko krvovo zamota,
Škorje mu zuje i mokre jope posuši.
Več se dini i dečec se zbudi.
Stisne ga mati k sebi i veli:
„Naj se plakati dete, kaj se japa ne zbudi! Malo se s frbantom
zaigraj, tak dugo dok se mleko ne zavri.“
Z okicama plovim on maminu krvovu vusnicu gledi.
Dečec se s frbantom ne igra,
Nego ga mami na srce tišči!
Rajka Trokter
sam osobno za sebe, kao broj
jedan odabrala Božju Misel.
Predivno! Tu istu večer predstavila nam se i gospođa Ana
Kranjčec iz Štefanca sa svojom
knjigom poezije Tebi vjerujem.
Najviše me se dojmila jednostavnost te žene i splet staromeđimurskih riječi koje smo gotovo
pa zaboravili, a ona ih je predivno rasporedila u svojim
VEČER POEZIJE I PRIREDBA
Kao i svake godine, tako smo i ove jedva
dočekali naše Dane lipe.
Imali smo priliku vidjeti izložbu fotografija svih naših kapelica i pilova. To je bilo tako
dobro, mislim da slobodno mogu reći, profesionalno snimljeno. Malo sam prisluškivala reakcije posjetitelja, uglavnom oduševljenje. Ja
pjesmama. Oduševilo me kada je rekla da ima
oko stotinu pjesama i da ih sve zna napamet.
I ja nešto pomalo pišem ali nažalost moram
priznati da niti jednu svoju pjesmu ne znam
napamet. Skidam kapu gospođi Kranjčec. Žao
mi je što me nije dopala nijedna njezina knjiga,
voljela bi je imati. Zbor KUU Lipa počastio
nas je pjesmama Sretna sigurnost i Nigder
lepše kak v Međimurju, a recitatori poezijom
gospođe Kranjčec, naravno kao i uvijek vrlo
uspješno.
MIHALOVČAN 10
AKTUALNI SAT
DANI LIPE 2010.
PROSINAC 2010.
RAJKA TROKTER NA VTV-U
Drugu večer gosti naše KUU Lipa bili
su folkloraši iz Zasadbrega koji su obogatili
večer spletom međimurskih plesova, bilo je
predivno. Naša amaterska družina glumaca
priredila nam je predstavu Gospodsko dijete.
Odlični su ti naši glumci.
Dogodilo mi se da sam se
smijala, a istodobno sam
bila i tužna. Dakle, uvukli su nas u priču. Mogu
reći samo - fala Bogu kaj
ih imamo. Lijep pozdrav
do slijedećeg broja Mihalovčana.
Rajka Trokter
Rajka Trokter već dugi niz godina
piše poeziju, međutim nikad do sad nije
se predstavljala izvan okvira naše Općine i
pokazala svoj rad široj publici. Konačno je
odlučila ohrabriti se i dopustiti malo širem
krugu ljudi da zaviri u njezinu pjesničku
dušu, te je svoje pjesme predstavila na Varaždinskoj televiziji u popularnoj jutarnjoj
emisiji Vekerica. Više o svemu doznajte u
sljedećem broju lista Mihalovčan. (lk)
PROSINAC 2010.
AKTUALNI SAT
Nakon kulturnog djela programa povodom Dana lipe, održan je i sportski dio na
igralištu NK Jedinstvo u Gornjem Mihaljevcu. Već tradicionalno okupile su se ekipe
mjesnih odbora naselja naše Općine, uz
pridruženu ekipu gostiju iz Old timer kluba.
Natjecanja su održana u raznim disciplinama: kuglanje, bacanje kamena s ramena,
skok u dalj, vođenje obruča, streljaštvo i
potezanje užeta. Sudjelovalo je 12 ekipa,
Na četvrto mjesto plasirala se ekipa iz Tupkovca
sa 47 bodova, peto mjesto
dijele Badličan i udružene
ekipe Prhovca i Preseke
sa osvojenih 36 bodova,
sedmi je Martinuševec
sa 31 bodom, osma
Gornja Dubrava sa 29
bodova, deveto mjesto
dobro potpomognutih glasnim navijačima.
U konačnom poretku, daleko najuspješnija
je bila ekipa Bogdanovca sa 71 osvojenim
bodom, drugo mjesto je izborila ekipa Dragoslavec Sela sa 59 bodova, a treća je bila
ekipa Gornjeg Mihaljevca sa 55 bodova.
dijele Vukanovec i Old Timeri sa 23 boda,
jedanaesti je Dragoslavec Breg sa 22 boda,
a na dvanaestom mjestu je ekipa Vugrišinca
sa 14 osvojenih bodova. Nakon natjecanja,
druženje je nastavljeno uz veselje, pjesmu i
ples dugo u noć. (lk)
MIHALOVČAN 13
Tradicionalno brzopotezni međunarodni
pojedinačni šahovski turnir
Šahovski
klub
Gornji
Mihaljevec
unazad
nekoliko
godina tradicionalno
o r g a n i z i r a
međunarodni
brzopotezni šahovski turnir. Natjecanje se
održalo u nedjelju, 04.
lipnja 2010. godine na
sportskom terenu Parka
mladosti u Gornjem
Mihaljevcu.
Okupili
su se šahisti iz međimurskih i zagorskih
klubova. Turnir je organiziran u pojedinačnom natjecanju, te je igran po švicarskom
sustavu u 9. kola, uz tempo igre od 10 minuta
po igraču za cijelu partiju. Pobrinuli smo se
da najuspješnijim igračima uručimo prigodne
nagrade. Poredak na kraju natjecanja je slje-
deći: prvi Stjepan Zadravec – ŠK Goran,
drugi Zdravko Forštnarić - ŠK Goran a
treći Tihomir Železnjak – ŠK Strahoninec.
Brzopotezni šahovski turnir uspješno je sudio šahovski sudac Josip Kerman.
Boris Resman
MIHALOVČAN 12
PROSINAC 2010.
AKTUALNI SAT
Obnova crkve
sv. Katarine u
Gornjem Mihaljevcu
Na crkvi sv. Katarine u Gornjem Mihaljevcu ove je godine izvršena sanacija
krovišta. Radove je izvodilo trgovačko
društvo Tekeli projekt inženjering d.o.o.
iz Murskog Središća. Nadzor nad radovima provodio je Konzervatorski odjel
iz Varaždina. Vrijednost radova iznosi
119.151,33 kuna. Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske doniralo je Župi
80.000,00 za realizaciju navedenih radova. (sc)
Radovi na domu
kulture Preseka
U domu kulture Preseka uređena je prostorija mjesnog odbora koju koriste mjesni odbori Badličan, Preseka i Prhovec na način da su
obojani zidovi i prozori. Isto tako zamijenjeni
su žljebovi za odvodnju vode s krova te je položena odvodna cijev za oborinske vode.
PAMETNE MISLI
Tko previše razmišlja malo će ostvariti.
J.C. Friedrich von Schiller
PRIJATELJSTVO
ŠTEFKA: Bok! Želiš li se samnom igrati?
REGICA: Ne! Ja se ne igram s djecom.
ŠTEFKA: Dobro,onda idem ja… Šmrc,
šmrc…
(nakon nekog vremena…)
REGICA: Joj, kako mi je dosadno!
REGICA: Ej, Štefka želiš li se igrati sa
mnom?
ŠTEFKA: Ne, nije mi do igre. Sada moram
pomagati mami čistiti.
REGICA: Dobro!!!... Šmrc, šmrc...
(drugi dan)
ŠTEFKA: Hej, želiš li igrati onu novu igru
skrivača?
REGICA: Može! Ali ti brojiš!
Rekonstrukcija
niskonaponske mreže
u naseljima Gornja Dubrava
i Gornji Mihaljevec
Javno poduzeće HEP – Operator
distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb
- DP ELEKTRA ČAKOVEC izvršilo
je sljedeće rekonstrukcije niskonaponske
mreže:
- u Gornjoj Dubravi: izlaz br. 4 iz TS
10/0,4 kV Gornja Dubrava „Stara“ (br.
125) u dužini od 1311 metara;
- u Gornjem Mihaljevcu izlaz br. 2
iz MTS 10(20)/0,4 kV Gornji Mihaljevec
(br. 124) u dužini od 535 metara.
(sc)
Antonela Flinčec i Nikolina Hatlak 5.a
Tuga
Mob. 098/347-372
www.ekonomat.hr
je crna udovica
hoda, puže, skače,
isprepletena mreža puna
suza,
vrisak djevojke plavih očiju,
suza klizi niz tužna lice.
Maja Pokrivač 7. razred
MIHALOVČAN
LIST OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
NAKLADNIK:
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
ODGOVORNI I GLAVNI UREDNIK:
Franjo Kovačić
ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA:
Boris Resman
UREDNIŠTVO:
Karmen Sklepić, Lea Kovačić, Goran Miljančić,
Konrad Brezarić, Silvana Cerovec
SURADNICI:
S. Golub, J. Petković, V. Marčec, I. Vugrinčić,
N. Brezarić, R. Trokter, I. Novak, F. Golub,
S. Stanković, B. Jambrović, R. Zadravec, R. Žižek,
N. Lovrec, N. Panić, L. Ž.-Horvatić, L. Vuković,
D. Radek, G. Polundek, F. Posel, A. Trstenjak,
M. Pokrivač, A. Flinčec, N. Hatlak, E. Novak,
D. Škvorc, V. Golub, Ž. Fajs,
F. Bregović, D. Zdolec
TAJNICA REDAKCIJE: Snježana Zadravec
ADRESA REDAKCIJE:
Gornji Mihaljevec 74, 40 306 Macinec
Naklada: 900 primjeraka
Tisak: LETIS
Tel./fax 040/899-117
e-mail: [email protected]
ISSN 1845-9870
www.gornjimihaljevec.hr
Rukopise, fotografije, diskete, CD-e ne vraćamo
PROSINAC 2010.
POLITIKA I GOSPODARSTVO
MIHALOVČAN 13
ZBOR GRAĐANA NASELJA BADLIČAN, PRESEKA I PRHOVEC
U nedjelju, 23. svibnja 2010. godine, u prostorijama doma kulture
Preseka, održan je zbor građana naselja Badličan, Preseka i Prhovec.
Predsjednici Vijeća mjesnih odbora podnijeli su izvješća o radu mjesnih odbora i izvršenim ulaganjima u mandatnom razdoblju (od 2006.
do 2010. godine). Nakon izvješća o radu mjesnih odbora provedeni
su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora te izbori za predsjednika i
zamjenika predsjednika Vijeća mjesnih odbora.
Izabrani su:
Prezentacija novog načina
zbrinjavanja otpada
Dana 2. lipnja 2010. godine predstavnici T7 grupe iz Varaždina
održali su prezentaciju o novoj tehnologiji zbrinjavanja otpada odnosno
prezentirali su novo rješenje za obradu i zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada za sjeverozapadnu Hrvatsku.
VMO Preseka
Radovan Jambrović, Preseka 26 - predsjednik
Željko Panić, Preseka 16 - zamjenik predsjednika
Silvo Lovrec, Preseka 22 - član
Branko Jambrović, Preseka 15 - član
Josip Rubin, Preseka 25 - član.
Poduzetnička zona Krč Gornji Mihaljevec
Poduzetnička zona Krč Gornji Mihaljevec prostire se na ukupno
8,13 ha. Prema Detaljnom planu uređenja, zona je podijeljena na 22
građevne čestice. Za dvanaest građevnih čestica određena je proizvodna
namjena, za osam čestica poslovna i/ili proizvodna namjena, za jednu
česticu samo poslovna namjena, a za jednu izgradnja infrastrukture
(trafostanica). Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec sa 4. Sjednice, održane 30. listopada 2009. godine, sa Ivanom
Košakom iz Gornjeg Mihaljevca 61 zaključen je ugovor o kupoprodaji
dviju građevnih čestica, te je ugovorena kupoprodajna cijena u iznosu od
46.400,00 kuna. Tijekom ove godine Općina je prodala jednu građevnu
česticu trgovačkom društvu Feroprojekt d.o.o. iz Vučetinca površine
1945 m2. Ugovorena je cijena u iznosu od 21,00 kn/m2. Odluka o prodaji građevne čestice navedenom trgovačkom društvu usvojena je na
8. sjednici Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, održanoj 21.
svibnja 2010. godine. Od infrastrukture na zoni je izgrađena I. faza
vodovodne i plinske mreže. U tijeku je izgradnja prometnice i oborinske kanalizacije ugovorene vrijednosti 627.177,36 kuna. Predstoji još
izgradnja trafostanice za koju je u postupku ishođenje dokumentacije,
potrebne za gradnju. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
odobrilo je poticajna namjenska bespovratna sredstva Općini u iznosu od
1.000.000,00 kuna.
(sc)
VMO Prhovec
Josip Petković, Prhovec 5 - predsjednik
Bojan Jambrović, Prhovec 23 - zamjenik predsjednika
Milan Flinčec, Prhovec 45a - član
Ivan Novak, Prhovec 33 - član
Darko Horvat, Prhovec 18 - član
VMO Badličan
Dražen Hatlak, Badličan 5 - predsjednik
Damir Trupković, Badličan 12 - zamjenik predsjednika
Vinko Pal, Badličan 33a - član
Franjo Horvat, Badličan 28 - član
Franjo Novak, Badličan 31 - član
MIHALOVČAN 14
POLITIKA I GOSPODARSTVO
PROSINAC 2010.
SJEDNICA
OPĆINSKOG
ODBORA HDZ-a
Općinski odbor HDZ-a svaki
mjesec održava sjednice na kojima se razmatraju aktualne teme
iz Općine Gornji Mihaljevec i
Međimurske županije. Odbor
broji 17 članova. Na posljednjoj
sjednici, u mjesecu studenom,
bio je prisutan i predsjednik
Županijskog odbora HDZ-a,
Vladimir Ivković, koji se osvrnuo na aktualnu političku situaciju u državi
i županiji. Govorio je i o projektima koji
su predviđeni za financiranje iz državnog
proračuna, a odnose se na Općinu Gornji
Mihaljevec: dogradnja škole, izgradnja
športske dvorane i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.
Franjo Kovačić
HODOČAŠĆE NA
TRSAT I IZLET U
OPATIJU
Svi volimo ponekad pobjeći od
svakodnevice i otići barem na kratki izlet. Tu je potrebu prepoznao
Josip Bogdan, koji je organizirao
jednodnevni izlet u Opatiju i poznato svetište Trsat. Izletnicima se
je, između ostalih, pridružio i dio
članstva HDZ-a.
(lk)
PIKNIK I DRUŽENJE ČLANOVA HDZ-a
Sunčano subotnje popodne članovi Općinskog
odbora HDZ-a, sa svojim obiteljima i prijateljima,
iskoristili su za sada već tradicionalni piknik i druže-
nje uz sportske aktivnosti. Okupilo se 50-ak ljudi, a
druženje se sa popodnevnog produžilo i nakon zalaska
sunca. (lk)
PROSINAC 2010.
Sredinom godine, točnije 19. lipnja
2010. godine, liberali članovi ogranka
HSLS-a Gornji Mihaljevec, članovi obitelji,
te simpatizeri proveli su dan u ugodnom
druženju posjetivši pritom znamenita mjesta
kojima obiluje Lijepa naša.
Prvo odredište bio je Jasenovac u Sisačko-moslavačkoj županiji, stotinjak kilometara istočnije od Zagreba.
Spomen područje Jasenovac s Memorijalnim muzejom osnovano je 1968. godine,
radi očuvanja trajne uspomene na žrtve fašističkog terora i borce Narodnooslobodilačkog rata stradale u Drugom svjetskom ratu
u koncentracijskim logorima Jasenovac i
Stara Gradiška, kao i radi očuvanja tekovina
antifašizma. Jasenovac je mjesto na kojem
posjetitelji stječu spoznaje o iznimnim patnjama i hrabrosti jasenovačkih stradalnika,
mjesto koje potiče na razmišljanje, učenje
i mjesto izgrađivanja osobnog stava i aktivnog otpora prema zlu i zločinu.
Jasenovac je mjesto s kojeg bi svatko od
nas trebao otići noseći u sebi čvrstu poruku,
da se zločini Jasenovca više nigdje i nikada
ne smiju ponoviti. Razlike među ljudima,
kulturama, nacionalnostima trebaju se poštivati, komunicirati i učiti, a nikako dozvoliti
da one izazivaju zločine nad čovjekom.
Nakon obilnog ručka, zalivenog domaćom kapljicom, krenuli smo do narednog
odredišta, Parka prirode Lonjsko polje.
POLITIKA I GOSPODARSTVO
MIHALOVČAN 15
LIBERALI POSJETILI SPOMEN
PODRUČJE JASENOVAC I PARK
PRIRODE LONJSKO POLJE
Nakon odgledane prezentacije u Informativnom centru Parka prirode u selu Krapje,
krenuli smo uz stručno vodstvo u obilazak
Parka.
Park prirode Lonjsko polje je najveće
zaštićeno močvarno područje ne samo u
Hrvatskoj, već u cijelom Dunavskom porječju. Rijeke Sava, Una, Kupa, Lonja i
Strug susreću se na području parka prirode.
U ovom su području poplave nepredvidive,
pa se na njih može računati u svako doba
godine. Vodostaj Save nizvodno od Siska
može porasti i za 10 m! Može se reći da
Lonjsko polje čuva od poplava kako Sisak,
tako i Slavonski Brod, jer se u polje slijeva
sav višak vode iz rijeka, štiteći na taj način
područje od poplava. Javna ustanova Park
prirode Lonjsko polje sa radom je počela
1998. godine. Aktivnosti parka usmjerene
su u prvom redu na zaštitu, očuvanje i
promicanje temeljnih prirodnih i kulturnih
vrijednosti parka. Selo Krapje proglašeno
je 1995. godine Selom graditeljske baštine
i vodi se kao europski spomenik kulturne
baštine A kategorije. Prepoznatljivu sliku
naselja čine potezi drvenih kuća, koje su
građene od vodoravno slaganih hrastovih
platica tzv. planjki, koje su međusobno povezane drvenim klinovima. Malo selo Čigoć
je 1994. godine Europska zaklada Euronatur proglasila Europskim selom roda. Zbog
iznimno pogodnih prirodnih uvjeta, gotovo
na svakoj kući ili štali gnijezda svijaju bijele
rode, te je njih više nego ljudi. Naime, u 45
aktivnih gnijezda prebiva više od 200 roda,
a u sedamdesetak kuća tek oko 120 mještana, što rječito govori o skladnu odnosu
čovjeka i prirode na ovim prostorima.
Organizator zahvaljuje brojnim sponzorima koji su pripomogli realizaciji izletadruženja po vrlo prihvatljivoj cijeni. Bez
brojnih sponzora, te marljivog i nesebičnog
rada članova ogranka u pripremi i realizaciji, izlet ne bi bio moguć.
Hvala i svima Vama koji ste pokazali interes za ponuđene sadržaje, te ste se odazvali na izlet. Nadamo se da u današnja krizna
vremena u kojima su posebno zapostavljene
moralne vrijednosti, takva druženja i edukativni sadržaji pripomažu razvijanju istih i
formiranju kritičkog stava koji će nam omogućiti bolje sutra.
Josip Petković
MIHALOVČAN 16
SPORT
MEĐUNARODNI NOGOMETNI SUSRET
Veteranski nogometni klub NK Dubravčan vrlo često organizira prijateljske
nogometne utakmice međunarodnog ka-
raktera, pa je tako u prijateljskom ozračju
8. svibnja odigrana utakmica između NK
Dubravčan i NK Ormož.
NK DUBRAVČAN POBJEDNIK ZAVRŠNOG TURNIRA
Veteranski nogometni klub NK Dubravčan ima kratku, ali bogatu povijest. Ove
godine dogodio mu se još jedan povijesni
događaj, a to je plasman među četiri najbolje ekipe veteranske lige
Sjeverozapad. Tim plasmanom
NK Dubravčan
postao
je sudionikom
završnog
turnira,
te mu je
ujedno pripala i čast da bude domaćin istog.
Na završnom turniru, koji je održan na terenima NK Bratstva iz Preseke, sudjelovale
DJEČJI MALONOGOMETNI SPEKTAKL
U DRAGOSLAVEC SELU
U nedjelju, 01. 08. 2010. godine,
VMO-a Dragoslavec Sela organiziralo je
dječji malonogometni turnir za djecu od
7 do 15 godina, koji se održavao u parku
Doma kulture.
Tom prilikom djeca su raspoređena u
dvije skupine: od 7 do 11 godina i od 12 do
15 godina. U mlađoj dobnoj skupini prvo
mjesto zauzela je ekipa Arsenala iz Okruglog Vrha, drugo NK Jedinstvo 1 Gornji
Mihaljevec i treće NK Čakovec 1. U starijoj
grupi prvo mjesto osvojila je ekipa Šut,
drugo NK Močvara iz Okruglog Vrha, dok
je treće mjesto pripalo NK Jedinstvo 2 iz
Za NK Dubravčan
igrali su: Bojan
PROSINAC
2010.
Jambrović, Ivica Ladić, Drago Hunjadi,
Stjepan Lesjak, Krešo Posedi, Franjo
Kovačić, Zdravko Posedi, Mladen Novak, Darko Vizinger, Franjo Golub,
Vlado Hunjadi, Goran Bistrović i Bojan
Kelner.
NK Ormož nastupio je u slijedećem sastavu: Boris Rodi, Matej Hlebec, Bojan
Novak, Miran Tušek, Miran Lah, Miran Kuharič, Miran Senčar, Ante Turmarić, Boris Poirotnik, Miran Hajdari,
Lojzek Škorjanec i Slavko Petovce.
Gosti su u kvalitetnoj i borbenoj utakmici nadmašili domaćina u posljednjim
trenucima utakmice, tako da je na kraju
rezultat bio 4-3 za goste.
Utakmicu je vrlo dobro sudio sudac
Milan Novak. Ozlijeđenih i uvrijeđenih
igrača nije bilo.
Franjo Kovačić
su osim domaćina i ekipe: NK Bratstvo
Jurovec, NK Venera Sv. Juraj na Bregu i
NK Zebanec iz Zebanca.
Utakmice završnog turnira bile su vrlo
kvalitetne i zanimljive, a protekle su u
sportskom i fer ozračju. Najbolju i najuvjerljiviju igru pružio je domaćin.
Konačni poredak bio je slijedeći:
1. NK DUBRAVČAN,
2. NK VENERA,
3. NK BRATSTVO,
4. NK ZEBANEC.
Tim plasmanom će 19. lipanj 2010.
godine ostati zauvijek upisan kao jedan
od najznačajnih datuma u povijesti veteranskog kluba NK Dubravčan. Na upravi
kluba i igračima je, da u sljedećoj natjecateljskoj sezoni još više razvesele simpatizere kluba još kvalitetnijim igrama i barem
ponovljenim plasmanom.
Franjo Kovačić
Gornjeg Mihaljevca. Svim natjecateljskim
ekipama dodijeljena su priznanja za osvojena mjesta i učestvovanje na turniru.
Tako su roditelji sa svojim malim
nogometašima proveli još jedno lijepo
nedjeljno poslijepodne uz navijanje, međusobno druženje, te diveći se fer igri i
raznim potezima na terenu.
Kako bi spektakl bio potpun, Mjesni
odbor Dragoslavec Sela počastio je sve
sudionike turnira sendvičima i sokovima
u neograničenim količinama, a roditelje
besplatnom kavom.
Na kraju turnira mali nogometaši su
izrazili želju da se sretnu i druže dogodine
na istom mjestu.
Željko Fajs
PROSINAC 2010.
SPORT
MIHALOVČAN 17
VELIKI MALONOGOMETNI
TURNIR U DRAGOSLAVEC
SELU
U subotu, 17. 07. 2010. Mjesni odbor
Dragoslavec Sela organizirao je 6. veliki
malonogometni turnir u Sporstkom parku
koji je bio popraćen velikom tombolom i
živom glazbom.
Ukupno je bilo prijavljeno 10 ekipa iz
svih djelova Međimurja, koje su prikazale
lijep i kvalitetan nogomet. Nakon međusobnog nadmetanja, četvrto mjesto osvojila je
ekipa NK Močvara iz Okruglog Vrha, treće
Graditelj Bob iz Brezja, drugo Francovi
zetovi iz Dragoslavca, dok je prvo mjesto
osvojila ekipa DVD-a Vučetinec.
Uz nogometno natjecanje, navijači i
ostali mnogobrojni posjetitelji uživali su u
izvlačenju tombolskih karata, gdje je svaka
karta bila dobitna, što je izazvalo poseban
interes ta tombolu. Organizator se pobrinuo
da gosti uživaju i u raznim domačim specijalitetima, kao što je poznati Darkijev lovački
bograč, čevapčići i hamburger, kao i razna
hladna osvježavajuća pića.
Nogometni spektakl pomogli su mnogobrojni sponzori, kojima se Mjesni odbor
Dragoslavec sela ovom prilikom zahavljuje.
Sav prikupljani novac biti će upotrjebljen za
radove potrebne za dovršetak Društvenog
doma i uređenje sportskog parka.
Kako je duo Treća smjena podigao
atmosferu, fešta je uz ples i pjesmu trajala
do ranih jutarnjih sati.
Željko Fajs
pod visokim pokroviteljstvom Općine Gornji Mihaljevec. Na turniru su sudjelovali
igrači iz Putjana, Šenkovca (koji su ujedno
bili najbrojniji), Vučetinca, Mihovljana i
nekolicina
domačih
igrača. Prvo
mjesto
na
turniru osvojio je Zlatko
Murković
iz Putjana,
drugi je bio
Danijel Kos
kao predstavnik domaćih
snaga, dok je treće mjesto osvojio Branko
Fodor iz Mihovljana. Tri prvoplasirana
igrača primila su pehare za osvojena mjesta, koje im je svečano uručio načelnik
općine Gornji Mihaljevec gospodin Franjo Kovačić.
Po završetku turnira organizator je pripremio ugodno druženje za sve sudionike.
OTVORENO PRVENSTVO
OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC
ZLATKO MURKOVIĆ
NAJBOLJI NA
TURNIRU U
GORNJEM MIHALJEVCU
U općini Gornji Mihaljevec po drugi
put održan je stolnotenski turnir, otvoreno prvenstvo općine Gornji Mihaljevec u
stolnom tenisu, pod nazivom Dragoslavec
Breg 2010. Organizirao ga je tamošnji stolnoteniski klub, koji djeluje unutar udruge
sportske rekreacije Sport za sve. Turnir je
bio otvorenog tipa i mogli su sudjelovati
svi zaljubljenici u stolni tenis, a održao se
u Domu kulture u Gornjem Mihaljevcu,
(G.M.)
MIHALOVČAN 18
SPORT
PROSINAC 2010.
NOGOMETNI TURNIR
U DRAGOSLAVEC
BREGU
Dana 23. 07. 2010. godine održan
je nogometni turnir u Dragoslavec Bregu. Pobjedničko mjesto zauzeli su DVD
Vučetinec, druga je bila ekipa iz Dugog
Vrha, a treća je bila ekipa pod nazivom
Limarija Kovačić Nedelišće. Domaćini su
zauzeli pohvalno četvrto mjesto.
NOVOOTVORENA TRGOVINA TEKSTILA
U Gornjem Mihaljevcu na lokaciji bivšeg matičnog
ureda u stambenoj zgradi otvorena je trgovina tekstilne
robe u vlasništvu Dejana i Martine Ferlin. U bogatoj
ponudi možete naći široki asortiman dječje, ženske i
muške robe. Trgovina je otvorena radnim danom od
8.00 - 19.00, a subotom od 8.00 - 14.00. Kontaktirati
nas možete
na broj 098/
9049622.
Vaše zadovoljstvo,
naš uspjeh.
Veselimo se
vašem dolasku.
PROSINAC 2010.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
MIHALOVČAN 19
lovci su informirani da se u suradnji s PU
Međimurskom poduzimaju opsežne mjere
za suzbijanje istog i privođenje izvršitelja.
Dogovorene su i druge pojedinosti oko početka lova kao najvažnije obaveze lovaca, u
čemu je izdvojena obaveza lovaca u početku
prehrane divljači, popravku hranilišta i
solišta.
Potom je prihvaćen kalendar lova za
lovnu godinu 2010./2011., prihvaćeno je
izvješće o aktivnostima svakog pojedinog
člana, a lovci koji naturalno nisu izvršili
svoje obaveze, dužni su ih platiti sukladno
Pravilniku. Nakon Zbora održano je gađanje glinenih golubova u svrhu vježbe gađa-
nja za lov, a ujedno je provedeno interno
natjecanje, u kojem je prvo mjesto zauzeo
predsjednik Društva Josip Oletić. Drugi je
bio Novak Boris, a treći Petričević Josip.
Svi su ujedno članovi streljačke ekipe Društva. Po završetku, pripremljen je prigodan
domjenak, na kojem su nam se pridružili
naši dobri prijatelji i uglednici Općine.
Na kraju koristimo priliku prisjetiti se da
smo ove godine izgubili dva naša vrijedna
lovca i dobra prijatelja, Antuna Kosa i
Ivana Goluba, koji su neprestano s nama
u mislima.
D O B R A K O B!
PREGRŠT AKTIVNOSTI I
DOGAĐANJA KOD
LOVACA LD ŠLJUKA
Nakon prirodnog ciklusa namijenjenog
za reprodukciju sitne divljači, pred nama
je razdoblje lova na ovu vrstu divljači. U
vezi s tim vrše se intenzivne pripreme za
početak lova. Nakon uspješne sezone lova
na srnjaka, stvorene su materijalne i ostale
okolnosti za početak lovne sezone. Osim
lova na srnjaka proteklo je razdoblje iskorišteno da naša ekipa sudjeluje u natjecanju
u gađanju glinenih golubova u Međimurskoj
ligi, pa smo tako 1. kolovoza 2010. godine
organizirali predzadnje kolo u gađanju na
glinene mete. Gađanje je proteklo u najboljem redu, a naša je ekipa polučila nešto
skromniji rezultat.
Za samu pripremu za lovnu sezonu
poduzete su intenzine mjere prema smjernicama Izvršnog odbora. Pripremljen je prijedlog lovnog kalendara, evidencija aktivnosti
Društva i svakog pojedinca, te pripreme za
Zbor lovaca. Zbor lovaca održan je 23.
listopada 2010. godine. Na Zboru lovaca
predsjednik društva Josip Oletić dao je kratak osvrt na provedbu Plana rada za tekuću
godinu. Između ostalog, naglasio je da su
uspješno obavljeni soboslikarsko-ličilački
radovi na uređenju unutrašnjosti Lovačkog
doma. Kupljena je nekretnina - oranica u
Gornjoj Dubravi na tzv. Miklinovom polju.
Izgradili smo i opremili pečenjaru, ali je
uređaj za vrtnju ukraden pa smo tako bili
izloženi dodatnom trošku. Uspješno je održana liga u gađanju glinenih golubova. Sve
smo parcele zasijali kukuruzom i djetelinom,
a jedna je pošumljena. Održan je i Piknik za
lovce prigodom otvorenja streljane.
Nakon provedene rasprave u kojoj je
naglašen značajan problem s krivolovom,
Tajnik, Franjo Bregović
MIHALOVČAN 20
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
ŠAHOVSKI KLUB IZNIMNO
AKTIVAN I USPJEŠAN
Od proteklog javljanja u listu Mihalovčan, Šahovski klub Gornji
Mihaljevec odradio je uspješno mnoga natjecanja i aktivnosti. Počet
ćemo od najvažnijih – državnih. Po prvi puta, naši kadeti nastupili
su na kadetskom prvenstvu Hrvatske, koje se održalo u Šibeniku,
od 27. lipnja do 3. srpnja. U konkurenciji do 11 godina nastupili su
Matija Zadravec i Mario Novak. Matija, koji je trenutno najveća
uzdanica kluba, igrao je odlično, stalno u vrhu tabele, pobjeđivao
jake igrače, te je u posljednjem kolu nesretno izgubio, što ga je sa
5,5 osvojenih bodova svrstalo na ipak odlično 9. mjesto. Mario se
nije najbolje snašao u toj jakoj konkurenciji, te je osvojio svega 2,5
boda što je dostajalo tek za 46. mjesto. U konkurenciji do 13 godina
nastupio je Marin Zadravec, koji je solidno odigrao turnir, osvojio
4,5 bodova, te se plasirao u sredinu ljestvice na 28. poziciju.
PROSINAC 2010.
su u Mihovljanu. Tu je ostvarena visoka pobjeda od 3,5 : 0,5 protiv
ekipe iz Novog Virja, kao i protiv ekipe Dalekovoda iz Zagreba sa
2,5 : 1,5. Posljednje, odlučujuće kolo, odigrano je u Buševcu kraj
Zagreba gdje je sigurnom pobjedom od 3,5 : 0,5 osiguran sam vrh
ljestvice. Nastupili su Matkun Maksim, Kovačić Dominik, AlMufleh Tareq, Škvorc Emanuel i Zadravec Matija.
U seniorskoj IV. državnoj ligi, glavni cilj bio nam je ulazak
u III. ligu, gdje je i svakako mjesto našem klubu. Nažalost nismo
uspjeli. Na proljeće smo nesretno izgubili od glavnih konkurenata,
ekipe iz Lopatinca i Miklavca, i badava nam što smo sve ostale
ekipe uvjerljivo pobijedili, kad je to dostajalo tek za treću poziciju
na tablici koja ne vodi u viši rang natjecanja. Doduše, i treće mjesto
lijep je uspjeh, no dogodine taj rezultat mora biti još i bolji.
S obzirom da je upravo glavni zadatak kluba rad sa mladima i u
juniorskoj konkurenciji imali smo predstavnike na državnom natjecanju. Natjecanje se igralo u Olimpijskom centru na Bjelolasici, od
25. do 31. srpnja. U konkurenciji do 17 godina takmičilo se ukupno
42 igrača, gdje je Emanuel Škvorc odlično nastupio, sakupio 5
bodova, te se plasirao na 17. mjesto. Isto mjesto, ali u mnogo jačoj
konkurenciji juniora do 19 godina, osvojio je i Dominik Kovačić sa
2 osvojena boda. Vrijedno je spomenuti da smo na tom takmičenju
imali još jednog predstavnika, Sašu Stankovića, u ulozi suca natjecanja, što je također velik uspjeh i promocija kluba.
Već tradicionalno, prijateljski šahovski klub Stridon iz Štrigove
organizira ekipno natjecanje na 4 ploče pod nazivom Ljetna liga.
Igralo se čitavo ljeto, a nastupili smo sa dvije ekipe. U konkurenciji
14 klubova, prva ekipa zauzela je 9. a druga 12. mjesto. Moglo je i
bolje, ali cilj tog natjecanja bio nam je „igra“, stoga smo omogučili
svim igračima da odigraju koju partiju.
Rujan 2010. će ostati definitivno zabilježen zlatnim slovima u
povijesti kluba, zaslugom juniora. Mladi šahisti Gornjeg Mihaljevca
ostvarili su povijesni uspjeh za klub, a i za čitavo Međimurje, plasiravši se u 1. državnu juniorsku ligu, gdje će iduće godine odmjeriti
snage sa najboljim juniorima Hrvatske. Put do tog uspjeha nije bio
nimalo lagan. Samo prvak 2. lige ostvaruje plasman u 1. ligu. Nastupalo je 15 ekipa te se igralo u 9 kola. U Petrinji su ostvarene maksimalne pobjede protiv domaćina Petrinje te Podsuseda iz Zagreba
sa po 4 : 0. Slijedeća dva kola odigrana su u Sisku gdje je ostvarena
pobjeda protiv našeg drugog predstavnika, ekipe iz Mihovljana
rezultatom 2,5 : 1,5. Uslijedio je minimalni i nesretni poraz od trećeplasirane ekipe iz Sesveta 1,5 : 2,5. Slijedeća dva kola odigrana
Na 7. memorijalnom turniru Goran Majić, u Sv. Ivanu Žabno
odigranom 29. kolovoza, također smo postigli zapažene rezultate.
U seniorskoj konkurenciji od 67 igrača Stanković Saša zauzeo je
visoko 8. mjesto sa 6,5 bodova, dok je Ivančić Dario bio 42. sa 4
boda. U kadetskoj grupi do 11 godina opet je zablistao Zadravec
PROSINAC 2010.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
Matija koji je bio odličan 4., dok je Zadravec Marin bio nešto
skromnije plasiran u grupi do 15 godina.
Nastupali smo mi i u inozemstvu. U Mađarskoj, u gradiću Zanka na jezeru Balaton, od 3. do 5. rujna održan je 39. Balaton KUP.
Igralo se na 4 ploče u 9 kola na tempo od 30 minuta po igraču. Na
natjecanju su nastupili naši šahisti Stanković Saša, Resman Boris
i Ivančić Dario potpomognuti Tomašić Rolandom iz štrigovskog
Stridona. Konkurencija je bila izuzetno jaka, nastupilo je ukupno
21 ekipa, gdje je naš klub sa osvojenih 16,5 bodova zauzeo solidno
14. mjesto.
MIHALOVČAN 21
I kadeti su nastupili u Mađarskoj, na velikom međunarodnom
XXII. kadetskom kupu Nagykanizse. Igralo se od 17. do 19. rujna
po dobnim skupinama do 16 godina, a okupilo se više od 150 djece.
U grupi do 12 godina u konkurenciji 35 igrača, igrali su Zadravec
Matija koji je osvojio 5 bodova, te zauzeo visoko 11. Mjesto, a Novak Mario i Zadravec Marin osvojili su po 4,5 bodova te podijelili
17. i 18. mjesto.
Posljednji odigrani turnir je Memorijalni turnir Slavko Petrović.
I tu smo bili zapaženi. Jaklin Damir je bio izvrstan 5. sa 5,5 bodova, dok je Kovačić Franjo zauzeo 27. mjesto sa 3,5 boda.
U tijeku su dva natjecanja. Igra se prvenstvo kluba na kojem
sudjeluju svi naši igrači i vrlo je teško prognozirati pobjednika, jer
za vrh ima više kandidata, a prvak će biti poznat tek oko Božića.
Igra se također i ekipno kadetsko prvenstvo Međimurske i Varaždinske županije na 4 ploče, gdje se naši kadeti bore za pobjedničko
postolje. Vrijedno je spomenuti, da su inicijatori i organizatori ovog
natjecanja šahovski klubovi iz Gornjeg Mihaljevca i Štrigove.
Na kraju bih spomenuo da naši mladi igrači imaju organiziran
kvalitetan trening, kod kvalificiranog iskusnog šahovskog trenera
Rolanda Tomašića, te da rad kod njega već daje odlične rezultate.
Također, pozivaju se najmlađi šahisti – početnici da se uključe u
šahovsku školu, koju će voditi Ivančić Dario i koja će započeti s
radom nakon Nove godine.
Saša Stanković
MIHALOVČAN VATROGASNI
22
KLUBOVI,
UDRUGE,
DRUŠTVA
VETERANI
IZABRALI
Ove godine u
vatrogasnom domu u
Martinuševcu, vatrogasni veterani Općinske vatrogasne zajednice Štrigova-Gornji
Mihaljevec, održali su svoju prvu godišnju
skupštinu. Skupštinu je otvorio dugogodišnji aktivni vatrogasac DVD-a Martinuševec
i vatrogasni veteran, Ivan Novak. Skupštini
je nazočilo dvadeset i četvero vatrogasnih
veterana s područja općinske vatrogasne
JAVNE VATROGASNE VJEŽBE
U GORNJOJ DUBRAVI
Dana 31. 07. 2010. godine, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Gornja Dubrava održalo je jedanaeste tradicionalne vatrogasne
vježbe. Pozdravni govor održao je predsjednik DVD-a Gornja Dubrava Vjenceslav Golub. Pozdravio je gospodina Borisa Resmana,
zamjenika načelnika općine Gornji Mihaljevec, nadalje predsjednika
mjesnog odbora Gornja Dubrava gospodina Stanka Goluba, zapovjednika DVD-a Gornja Dubrava Damira Klobučarića, te suce
Marijana Latina i Božidara Horvata. Uz sve prisutne pozdravio
je i članove dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su se odazvali
vježbama: Stanetinec, Martinuševec, Preseka, Belica, Zasadbreg,
Knezovec, te domaćine DVD Gornja Dubrava.
Jedanaeste po redu vatrogasne vježbe otvorio je gospodin Boris
PROSINAC 2010.
SVOGA IZASLANIKA
zajednice. Raspravljajući o problematici
vatrogasnih veterana, Ivan Novak nazočne
je upoznao s uvjetima koje mora vatrogasac ispunjavati, da bi mogao biti član veteranske zajednice. Isti mora imati 30 godina
aktivnog vatrogasnog članstva i navršenih
60 godina života. Za slijedeće četverogodišnje razdoblje u županijskoj veteranskoj
zajednici, naše veterane predstavljati će
dosadašnji izaslanik Ivan Novak iz DVD-a
Martinuševec.
Veteranskoj skupštini nazočili su predsjednik vatrogasnih veterana Međimurske
županije Ivan Novak, tajnik županijske
vatrogasne zajednice Dragutin Trupković, zapovjednik općinske vatrogasne zajednice Milan Vuk, predsjednik Aleksandar
Karlovčec i predstavnik Općine Gornji
Mihaljevec Boris Resman. Domaćin skupštine bio je DVD Martinuševec, koji je sve
nazočne počastio ribicama.
Ivan Novak
Resman, a posebna zanimljivost
je bila ta, da se vježbalo na 120
godina starim štrcaljkama, koje
su bile posuđene od DVD-a Stanetinec i DVD-a Zasadbreg. Prva
tri mjesta bila su nagrađena sa peharima, te je tom prilikom prvo
mjesto osvojila mješovita ekipa DVD-a Stanetinec i DVD-a Martinuševec. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Knezovec, treće DVD-u
Zasadbreg, četvrto DVD-u Preseka, peto DVD-u Gornja Dubrava,
a posljednje, šesto, DVD-u Belica. Vježbe je predvodio zapovjednik
Damir Klobučarić, dok su o pravilnosti izvođenja vježbi odlučivali
suci Marijan Latin i Božidar Horvat.
Zahvalio bih svim članovima DVD-a Gornja Dubrava koji su
pomogli oko organizacije, te ujedno i
svim ljudima koji su tijekom cijele godine
pomagali oko održavanja raznih manifestacija koje su bile organizirane.
Po završetku javnih vježbi narodno
veselje i glazba nastavili su se dugo u
noć.
Vjenceslav Golub
PROSINAC 2010.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
DRAGOVOLJCI
I VETERANI ŠESTI
16. Sportsko natjecanje dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata Međimurske
županije, održano je ove godine u prelijepom Štrigovskom kraju. Na natjecanju su
sudjelovale 22 ekipe u sedam disciplina:
kuglanju, malom nogometu, povlačenju konopca, šahu, streljaštvu, boćanju i stolnom
tenisu.
Naša ekipa ove godine bila je najbrojnija, pod vodstvom glavnog voditelja Branka
Lovrec iz Bogdanovca. Natjecali smo se u
svim disciplinama i postigli slijedeće rezultate:
- kuglanje (voditelj Ivica Ladić – Bogdanovec), 11. mjesto;
- mali nogomet (voditelj Dragutin Hunjadi – Bogdanovec), 8. mjesto;
- povlačenje užeta (voditelj Ivan Novak
– Gornja Dubrava), 7. mjesto;
- šah (voditelj Boris Resman – Gornji
Mihaljevec), 2. mjesto;
- streljaštvo - zračna puška (voditelj
Zlatko Horvat – Bogdanovec), 9. mjesto;
- boćanje (voditelj Vlado Borko – Vukanovec), 13. mjesto;
- stolni tenis (voditelj Zvonko Hatlak
– Gornji Mihaljevec), 9. mjesto.
Ukupno smo osvojili 62 boda, što nam
je bilo dostatno za osvajanje 6. mjesta. Lijep je to uspjeh s obzirom na brojnost ekipa,
držali smo se devize „važno je sudjelovati“.
Međutim mi sami nismo zadovoljni rezultatom. Osvojili smo tek jedan pehar zahvaljujući šahistima, te jednu pojedinačnu medalju
koju je dobio Boris Resman za osvojeno 3.
mjesto u pojedinačnoj konkurenciji, čime se
i jedini od svih naših natjecatelja plasirao na
državno prvenstvo. Znamo da možemo i na
sam vrh, ali će voditelji ekipa morati poraditi više na treninzima.
Franjo Kovačić
MIHALOVČAN 23
MIHALOVČAN 24
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
AKTIVNOSTI NK DUBRAVČAN
Nakon desetak godina igranja u veteranskoj nogometnoj ligi, uspjeli smo se ove
godine plasirati među četiri najbolje plasirane ekipe. Pripala nam je čast da se završni
turnir veterana održi kod nas na igralištu u
Badličanu. Na završnom turniru sudjelovali
su: NK Venera Sveti Juraj na Bregu, NK
Bratstvo-Jurovec, NK Zebanec iz Zebanca
i mi kao domaćini. Nakon prve remizirane
utakmice u završnici pobjeda i osvojili smo
prvo mjesto na završnom turniru, što smo
čekali desetak godina. Zahvaljujem igračima na trudu koji su uložili za postizanje
takvog rezultata, kao i svima koji su prestali sa igranjem, a bili su od početka našeg
osnivanja.
Jesenji dio prvenstva završili smo na
solidnom šestom mjestu, uz nadu u viši plasman u proljetnom dijelu. Zahvaljujući pomlađenom sastavu, to je moguće, iako smo
u „trećem“ poluvremenu svi jednaki, što
nas i drži tako dugo zajedno. U pripremnim
PROSINAC 2010.
utakmicama, kao i ostalim prijateljskim,
izdvojio bih kao tradiciju što već nekoliko
godina igramo s Ormožom. Četvrtkom od
„Martinja do 1. Aprila“ kondiciju održavamo u dvorani, gdje se priključe i ostali
„punoljetni mladići“.
Naše ovogodišnje dvodnevno druženje
bilo je na izletu u Splitu, gdje smo imali
čast razgledavanja stadiona i trofeja od postojanja NK Hajduka do danas. Ostatak dana
proveli smo na sunčanju i kupanju u Bolu na
Braču, gdje smo i prenoćili. Iduće godine u
planu je izlet u inozemstvo. Franjo Golub
VATROGASNO HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU
DVD Gornja Dubrava organizirala je
peto hodočašće na Mariju Bistricu povodom
proslave Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. U nedjelju, 9. svibnja održano je jedanaesto vatrogasno hodočašće u Hrvatskom
nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke.
Postrojavanje povorke započelo je u 10 sati,
a krenula je u 10,30 prema crkvi na otvorenom Blaženog Alojza Stepinca. Pozdravnim
govorima okupljenim vatrogascima obratili
su se župan Krapinsko-zagorske županije
Siniša Hajdaš, predsjednik HVZ-a Ante
Sanader, koji se zahvalio svima koji su došli na hodočašće u Mariju Bistricu i blagdan
svetog Florijana, te blagoslov Majke Božje
Bistričke. Nakon uvodnih riječi započelo je
središnje Misno slavlje koje je predvodio velečasni Zlatko Kocen, rektor svetišta Majke Božje Bistričke. U svojoj propovijedi velečasni
Zlatko Kocen posebno se osvrnuo na današnje
pohode mladih vatrogasaca, koji često završavaju tragedijama, te istaknuo: “Ne možemo
zaobići ni brojne požare na našim obalama
prošle godine, u kojim su također sudjelovali i
na žalost stradali mladi vatrogasci. Pa je zato
grijeh svjesno i namjerno podmetnuti požare,
jer svaki čovjek ima pravo na siguran i miran život i osjećaj sigurnosti u svome domu.
Čovjek može živjeti na bilo kojem mjestu
na kugli zemaljskoj, ali samo jedno mjesto
može zvati domom. Tamo gdje čovjek osjeća
toplinu, gdje ga vežu uspomene na djetinjstvo
i priroda koja ga okružuje. Vi vatrogasci taj
osjećaj snažno osjećate u sebi, a pogotovo u
prilikama kada je ugrožen i vaš život.“
Na kraju Sv. mise vatrogasci su krenuli
na Križni put, a nakon toga članovi DVD-a
Gornja Dubrava na ručak. U 16,00 sati svi
zajedno krenuli smo svojim kućama, a na
putu do doma stali smo kod izvora vode u
podnožju Ivančice.
U ime upravnog odbora DVD-a Gornja
Dubrava zahvalio bih svim članovima koji
su se odazvali na hodočašće, kao i svim
ostalim građanima, a ujedno bih zahvalio i
organizatorima koji su organizirali naše peto
hodočašće na Mariju Bistricu.
Vjenceslav Golub
PROSINAC 2010.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
NK BRATSTVO PRESEKA
NK Bratstvo Preseka i u 2010. godini
imao je puno aktivnosti, pa krenimo redom:
izgradili smo kućice za rezervne igrače,
kupili stroj za pranje rublja i mreže za golove, šljunčalo se parkiralište, zakopali smo
kabel za reflektore, a bilo je i nekih sitnih
popravaka.
Što se tiče samog nogometa, prošlu smo
sezonu završili na dosta slabom 8. mjestu,
pa se nadamo da će sljedeća sezona biti malo
bolja. Ove 2010. godine osvojili smo prvo
mjesto u Kupu Općine, te u finalu glatko
pobijedili naše najveće suparnike, NK Jedinstvo Gornji Mihaljevec. Nastupili smo
na turniru u Gornjem Hrašćanu, gdje smo
zauzeli 4. mjesto, a na turniru u Zasadbregu
smo bili 3. od šest ekipa. Ove smo godine
osnovali i mlađe pionire, koji su u svojoj
prvoj sezoni zauzeli zadnje mjesto, pa se nadamo da će slijedeće godine i oni biti uspje-
šniji. Igrači mlađih pionira su: Jambrović
Karlo, Lovrec Nikola, Tomašić Patrik,
Jambrović Dario, Jambrović Marko,
Komar Tena, Golenko Viktorija, Kovačić
Marko, Golenko Alen, Hatlak Dejan,
MIHALOVČAN 25
Komar Filip, Gregorinčić Nikola, Zadravec Bruno, Novak Benjamin, Flinčec
Damjan, Flinčec Emanuel, Novak Mario
i Vugrinec David.
Bojan Jambrović
MIHALOVČAN 26
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
PROSINAC 2010.
NK JEDINSTVO GORNJI MIHALJEVEC
Zadnjih nekoliko godina Klub bilježi
dobre rezultate, te je na kraju sezone uvijek
među najboljima, ali nikad na samom vrhu,
što možemo pripisati neiskustvu i nedostatku samopouzdanja, budući da smo nekoliko
godina za redom bili najmlađa ekipa u našoj
skupini. Ove jeseni uspjeli smo završiti
jesenski dio natjecanja na samom vrhu i
nadamo se da ćemo uspjeti dobrom igrom
i zalaganjem zadržati tu poziciju do samog
kraja natjecanja, te tako prekinuti 13-o godišnji post u borbi za vrh tablice.
Sezona je dobro započela s tri pobjede
u Kup-u Međimurja, gdje smo svladali
NK „Draškovec“, NK „Dubravu“ iz Sivice i NK „Trnovec“. U 1/8 finala Kup-a
zaustavio nas je četvrtoligaš HNL-sjever
„Dinamo“ Palovec. 1/8 finala Kup-a Međimurja ujedno je najviši doseg u povijesti
našeg kluba. S dobrim igrama nastavili smo
i u prvenstvu, te smo samo u dvije utakmice
propustili odnijeti suparniku sva tri boda, pa
smo na kraju jesenskog prvenstva osvojili 29
bodova (9 pobjeda i 2 neriješene utakmice).
Uz seniorsku ekipu, moramo još pohvaliti juniore, a posebno ekipu mlađih pionira
za borbenost i dobre rezultate. Trenutno
naš klub broji 63 registrirana igrača, a svi
oni imaju zajedničkog trenera – Gorana
Mikulana, koji je u zadnjih nekoliko godina
jedan od najzaslužnijih ljudi u našem klubu
za dobre rezultate naših ekipa.
Pored ciljeva i zadataka u natjecateljskom smislu, postoje i oni koji se manje
vide, a jednako su važni za normalno funkcioniranje kluba, pa tako svake godine
uređujemo po jednu prostoriju kluba i okoliš
oko kluba. U lipnju organiziramo zajedno sa
ostalim udrugama naše Općine sportski dio
manifestacija povodom Dana lipe, u veljači
slavimo Plavu noć našeg kluba, te ostale
manje manifestacije.
Na kraju željeli bismo naglasiti, da
uspjesi našeg kluba počinju na velikom
osobnom dobrovoljnom angažmanu, ljubavi
prema nogometu i želji da učinimo nešto
više za buduće generacije sportaša. Drago
nam je da je to prepoznato i od publike i naših podupiratelja
kluba, te im ovim
putem srdačno zahvaljujemo.
Svim žiteljima
naše općine želimo Sretan Božić
i uspješnu Novu
godinu.
Robert Zadravec
SVIBANJ 2010.
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
MIHALOVČAN 27
Izvještaj sa
XXIV. pojedinačnog
(ekipnog) šahovskog
turnira podružnica
umirovljenika
Međimurske županije
Na XXIV. pojedinačnom (ekipnom)
šahovskom natjecanju udruga umirovljenika Međimurske županije, koje je održano
25. svibnja 2010. godine u Domu kulture
u Gornjem Mihaljevcu, nastupile su sljedeće ekipe; Strahoninec, Donja Dubrava,
Ljutomer (kao gost), Štrigova, Goričan,
Nedelišće, Kotoriba, Novo Selo na Dravi, Čakovec, Palovec, Mihovljan, Gornji
Mihaljevec, Mala Subotica i Sveti Juraj na
Bregu. Natjecanje je odigrano u pojedinačnoj konkurenciji, pri čemu su se također
vrednovali i ekipni rezultati (zbroj bodova
koji je svaki igrač osvojio za svoju ekipu).
Na pojedinačnom natjecanju je ukupno
sudjelovalo 56 igrača. Turnir je igran po
švicarskom sustavu u 7. kola, uz tempo
igre od 10 minuta po igraču za cijelu
partiju. Poredak na kraju natjecanja je
sljedeći: prvi Branko Resman - Štrigova,
drugi Franjo Šimunić – Mihovljan i treći
Franc Sukić – Ljutomer.
Na ekipnom dijelu natjecanja
sudjelovalo je 14 ekipa. Svaka
ekipa sastojala se od četiri igrača.
Poredak ekipa nakon završetka
natjecanja je sljedeći; prvo mjesto zasluženo je osvojila ekipa iz
Čakovca, drugo Donja Dubrava i
treće Nedelišće.
Za pobjedničku ekipu Čakovca
nastupili su; Ivan Fodor, Franjo
Tkalčec, Velimir Topalović i
Stjepan Kovačević. Za drugoplasiranu ekipu Donje Dubrave igrali su;
Ivan Vitković, Vinko Sučić, Ivan Horvat i Ilija Marić. Za treće plasiranu ekipu
Nedelišća igrali su; Stjepan Novak, Stjepan Kukolić, Semis Muminović i Ivan
Marciuš.
Želim istaknuti nakon dužeg vrjemena
podružnica umirovljenika Gornji Mihaljevec prijavila je ekipu šahista koji su sa
svojim nastupom oduševili, te se plasirali
u sredinu tablice. U posljednje vrijeme
tradicija je da Udruga umirovljenika Međimurske županije organizira športske
susrete u našoj Općini, te im na tome
zahvaljujem.
Tri najbolje plasirane ekipe osvajaju
pokale u trajno vlasništvo, a tri najbolje
plasirana igrača osvajaju medalje. I ove
godine vrlo dobro je sudio državni šahovski sudac Emil Novak iz Nedelišća.
Boris Resman
MIHALOVČAN 28
KLUBOVI, UDRUGE, DRUŠTVA
PROSINAC 2010.
AKTIVNI UMIROVLJENICI
I ova godina je pri kraju. Polako
zbrajamo naše rezultate i postavljamo si
pitanje: Jesmo li ostvarili ono što smo
planirali? Jesmo, i to u potpunosti.
Da se malo podsijetimo što smo sve u
ovoj godini radili? Gdje smo sve bili? Kakve smo rezultate postizali na sportskim
takmičenjima?
Kao i prošle godine, i ove smo organizirali mjerenje šećera i tlaka. U čast svim
ženama, povodom Dana žena organizirali
smo proslavu. Proslavu smo započeli
otvaranjem izložbe preljepih ručnih radova naših članica Gabrijele Guterman
i Marije Srša.
Nakon izložbe slijedi poslastica večeri, a to je nastup naše KUU Lipa sa komedijom Kakva ljubav takva plaća.
Moram spomenuti da se na našim
priredbama u Gornjem Mihaljevcu često
događa, da kad sjedite malo podalje od
pozornice zbog žamora i nemira u dvorani
ne čujete što govore glumci na pozornici.
Ovaj put to nije bio slučaj, u dvorani
tišina isprekidana pljeskom i smijehom.
Koristim priliku da zahvalim svim članovima KUU Lipa koji su nam pomogli u
organizaciji priredbe, a posebno predsjednici Jasenki Novak pod čijim vodstvom
ova Udruga postiže tako lijepe rezultate.
Zahvaljujemo Lei Kovačić, koja je
tako nježno i lijepo odrecitirala pjesmu
Ankice Crnić Stara škrinja na otvorenju
izložbe ručnih radova.
25. 04. 2010. organizirali smo izlet u
Logarsku Dolinu i Volčji Potok. Na tom
izletu ne znam što je bilo ljepše? Šetnja
kraj milijun procvijetalih tulipana u svim
mogućim bojama, prekrasne orhideje,
ogromni dinosauri ili pješačenje do slapa
riječice Rinke.
03. 05. 2010. su naši članovi kao gosti
Podružnice umirovljenika Nedelišće bili
na izletu na Trsatu i Brijunima.
15. 06. 2010. organizirali smo izlet
Muri, gospodin Makovec, koji nam je
na mlinu ispričao kratku povijest rijeke
Mure. Nakon razgledavanja mlina i vožnje
skelom preko rijeke krenuli smo na ručak
i kupanje u toplice Sv. Martin. Kupanje i
ručkove u toplicama Sv. Martin ponovili
smo još 15. 07. 2010. i 13. 08. 2010.
22. 10. 2010. slijedi jedan dvodnevni
izlet u Međugorje i Dubrovnik.
Što reči o tom izletu?
Naporno, ali se isplatilo. Međugorje? Priča koja se ne da ispričati,
nju je najbolje doživjeti. Etno selo u
Ljuboškom, prekrasne kamene kućice,
koji smo nazvali Malo po Međimurju. Svi smo jako često u
Čakovcu, ali gotovo nitko ne uzme
malo vremena da pogleda naš muzej
i prošeće se Starim gradom. Zbog
toga smo mi započeli ovaj izlet
posjetom Starom gradu i muzeju
Međimurja. Nakon posjete muzeju
krenuli smo prema akomulacijskom
jezeru Kuršanec. Poslije dobre užine i male šetnje kraj jezera ostavili
smo iza sebe rijeku Dravu i krenuli
prema Svetom Martinu na Muri.
Tu smo imali sreće da nas dočeka
načelnik Općine Sveti Martin na
mala jezerca, nešto što svakako treba
vidjeti. Na putu prema Dubrovniku dolina
Neretve toliko je lijepa da imaš osjećaj, da
nije stvarna, da gledaš u neku izmišljenu
sliku.
Dubrovnik, jedan od najljepših
gradova Sredozemlja, turistička meka,
Unescova baština i još mnogo epiteta ima
Dubrovnik. Ja ne znam što ću dulje pamtiti, pogled sa zidina prema moru i uvalama ili pogled sa zidina prema krovovima
Dubrovnika.
21. 11. 2010 zadnji izlet u ovoj godini nazvali smo Muzeji Zagorja. Izlet
smo započeli posjetom Starom gradu
Izleti u 2010. godini
PROSINAC 2010.
Varaždinu i muzeju u gradu, zatim smo
krenuli prema Antropološkom muzeju u
Krapinu, a izlet smo završili sa večerom,
pjesmom i plesom u restoranu K Jeleni u
Gornjoj Dubravi.
Nekoliko riječi o našim sportskim
rezultatima.
Na Županijskom takmičenju u šahu i
pikadu zlatna sredina. Od 28 ekipa mi smo
osvojili četrnaesto mjesto, naši strjelci su
malo lošije plasirani, što je razumljivo s
obzirom da nemamo svoje puške i malo
se treniralo. Na takmičenjima koje su organizirale podružnice ukupno smo osvojili
dva pehara za drugo mjesto ekipno viseća
kuglana žene, jednu zlatnu i jednu srebrnu
medalju u pikadu,
te jednu srebrnu
i jednu brončanu
u visećoj kuglani
žene pojedinačno.
U šahu, naša ekipa
osvojila je jedan
pehar za drugo
mjesto i jednu
srebrnu medalju
osvojio je Boris Resman.
Znamo svi da organizacija takmičenja,
odnosno pehari i medalje koštaju dosta
novaca, PA OVIM PUTEM, U IME PODRUŽNICE UMIROVLJENIKA GORNJI MIHALJEVEC, ZAHVALJUJEMO
JOSIPU I MILENI NOVAK IZ RESTORANA K JELENI NA DONACIJI
ZA KUPNJU MEDALJA I PEHARA.
VRTIĆ
Uz izlete i takmičenja, organizirali
smo još nekoliko druženja.
Doček Nove godine, Martinje, Valentinovo i neka druženja bez posebnog
povoda, sa ciljem da malo skrenemo pozornost sa naše svakodnevice, da se malo
opustimo, nasmijemo i razveselimo.
Naravno, ne smijemo zaboraviti, da
i ove godine planiramo predati poklon
pakete nekim našim članovima, a to će
svakako ovisiti o visini uplaćene donacije
Općine Gornji Mihaljevec.
Moramo spomenuti da je naša podružnica u svoje redove 2009-2010 godine
primila 39 novih članova.
Pozivamo žitelje naše Općine, i ne
samo naše Općine, da se učlane u našu
Udrugu. Prema našem Statutu član može
postati svaka osoba, koja je
navršila 28 godina života.
Učlanjenjem u našu podružnicu
postajete članom MUH – Zagreb i imate pravo na karticu
koja vam omogućava popuste
u nekim trgovinama od 5%, u
nekima određene dana 10%, u
toplicama 5-10 %, a vrše se i
pregovori za popuste u javnom
prijevozu putnika.
MIHALOVČAN 29
Na kraju svim žiteljima naše Općine
i članovima naše podružnice, a posebno
članovima Izvršog i Nadzornog odbora,
koji svojom aktivnošću, brigom o članovima i radom doprinose da se podružnica
može pohvaliti sa realizacijom tako bogatog programa.
Čestitam blagoslovljen Božić, te uspješnu, zdravu i sretnu Novu 2011. godinu.
Predsjednica: Nada Lovrec
MIHALOVČAN 30
PROSINAC 2010.
ŠKOLA
ZADRUGARI UČENIČKE ZADRUGE
KLOPOTEC DRŽAVNI PRVACI
Od 4. do 6. listopada, u organizaciji
Ministarstva odgoja,
obrazovanja i športa,
a pod pokroviteljstvom Ministarstva
gospodarstva,
u
Podgori je održana
22. državna smotra
učeničkih zadruga.
U tom se živopisnom mjestu podno
Biokova okupilo 180
učenika iz 66 najboljih hrvatskih učeničkih zadruga. Za tu priliku Podgora je
sred Trga don Mihovila Pavlinovića podigla 950 kvadrata
prostran šator, ispod kojeg su se predstavile vrijedne ruke
naših zadrugara.
I naša je učenička zadruga bila sudionik državne smotre. Osim što smo se predstavili s proizvodima na izložbenom mjestu, prijavili smo i istraživački rad na temu
Bundeve na tanjuru. Istraživački rad je bio prihvaćen od
strane prosudbene komisije, pa smo se mi predstavili u
dvije kategorije. Na izložbena mjesta skupile su se i predstavile zadruge koje su na županijskim smotrama zauzele
prva mjesta.
Rad zadruge prezentirali su učenici sedmog razreda,
Samanta Bauer i Ivan Ladić. Ne samo da su Samanta
i Ivan to vrhunski odradili, već je i knjiga Bundeve na
tanjuru, nagrađena kao najproizvod smotre 2010. godine
u Podgori.
Za razliku od izložbenih prostora, na smotri su se
vrednovali istraživački radovi. Istraživački rad naše zadruge pod nazivom Bundeve na tanjuru branile su također
učenice sedmog razreda Nikolina Srša i Helena Pergar.
One su predstavile cijeli tijek nastajanja knjige recepata
sa jelima od bundeva i bučina ulja. Knjiga sadrži recepte
starinskih jela od tikvi i tikvina ulja, a drugi dio recepte za
jela od žutih zimskih bundeva koje se u našem kraju manje
koriste, ali želimo da se i to promijeni. One su to odlično
odradile i zasluženo osvojile prvo mjesto u kategoriji
istraživačkih radova.
Svaku pohvalu zaslužuju organizatori smotre. Podgorani i OŠ don Mihovila Pavlinovića cijenjeni su domaćini.
Cilj državne smotre je pokazati najbolje učeničke zadruge
izabrane na županijskim natjecanjima. Tako je u Podgori
bila zastupljena cijela Hrvatska.
Učenička zadruga Klopotec, OŠ Gornji Mihaljevec je
ove godine na županijskoj i državnoj smotri postigla izuzetan uspjeh. Hvala svim marljivim zadrugarima bez čijeg
rada ne bi bilo uspjeha. Mi u našoj zadruzi njegujemo
ekološki pristup proizvodu i kulturnu baštinu svoga kraja.
Mislimo da bez poštivanja prošlosti nema ni napretka, ni
uspjeha u budućnosti. Naši mladi zadrugari žele biti lučonoše za vremena
koja dolaze.
Izuzetno sam ponosna što imam priliku raditi s takvim
mladim ljudima i od
srca im čestitam!
Voditeljica UZ
Klopotec: Nada Panić
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
KALENDAR šk. god. 2010./11.
Školska god. 2010./11. započela je 6. rujna 2010., a završava
15. lipnja 2011. Nastavna godina ustrojena je u dva obrazovna
razdoblja. Prvo obrazovno razdoblje traje od 6. rujna do 23. prosinca 2010., a drugo od 10. siječnja do 15. lipnja 2011. godine.
Učenički odmori su:
od 24. prosinca 2010. do 10. siječnja 2011. g. – zimski
odmor
od 21. – 29. travnja 2011. – proljetni odmor
od 16. lipnja – ljetni odmor.
Ove školske godine u 1.r. upisano je 19 učenika, tako da sada
školu polazi 151 učenik u 9 razrednih odijela. Više o radu škole
možete pročitati na web stranicama škole
http://os-gornji-mihaljevec.skole.hr
Ravnateljica škole Karmen Sklepić
OVE GODINE MEĐU TOP 10
Od 23. do 26. rujna 2010. godine u Zagrebu, u organizaciji
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,
Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Hrvatskog filmskog saveza,
održana je 48. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva. I
ove godine sudjelovala je filmska grupa OŠ Gornji Mihaljevec,
koju je predstavljala Martina Vuk, učenica šestog razreda i
Neva N.-Horvatić, vanjski suradnik, s voditeljicom grupe Ljubicom Žabek-Horvatić.
Ove su godine na Reviju bila prijavljena 152 rada, a u službeni program selekcijska komisija uvrstila je 94 filma, među kojima
je bio i naš videospot SUNCE. Svi radovi bili su prikazani u osam
revijskih projekcija, u ukupnom trajanju od 7 sati i 50 minuta.
Za vrijeme održavanja Revije, mali su filmaši uz ljubazne
domaćine, učenike OŠ Rudeš iz Zagreba, upoznali znamenitosti
Zagreba, prisustvovali projekcijama svih filmova, kao i kazališnoj predstavi Genijalci u večernjoj školi, a u slobodno vrijeme
međusobno se družili i sklapali nova poznanstva. Članovi Ocjenjivačkog suda odraslih (Krešimir Mikić, Maja Flego, Neven Hitrec, Milan Trenc i Slaven Zečević) i članovi Ocjenjivačkog suda
djece (učenici sedmih razreda OŠ Josipa Jurja Strossmayera iz
Zagreba pod vodstvom Zorice Klinžić) imali su težak zadatak da
odaberu najbolje među najboljima. Iako radimo tek dvije godine i
nemamo mnogo iskustva, a ni opremu, za razliku od nekih školskih filmskih družina, video i kino klubova koji to rade već desetljećima, ove godine postigli smo ono što priželjkuju svi sudionici
Revije. Po ocjeni Ocjenjivačkog suda djece naš spot SUNCE, koji
su napravile Lana, Jelena, Antonela, Martina i Neva, ušao je
međi 10 prvonagrađenih (jednakopravnih) filmova. Treba reći da
su se ocjene oba suda podudarale u čak 6 filmova, pa je tako ove
godine nagrađeno četrnaest, a ne dvadeset dječjih radova. Među
nagrađenima je šest animiranih filmova, četiri igrana i dva dokumentarna filma, jedna reportaža i jedan rad iz kategorije ostale
vrste – naš video spot Sunce.
Gledati kvalitetne uratke drugih, slušati kritički osvrt ocjenjivačkog suda na
okruglom stolu zadnjeg
dana Revije, prihvaćaš
onu narodnu „...biti
među najboljima već
je veliki uspjeh...“, a
kada si odabran među
deset, to jest četrnaest
najboljih – veselju
nema kraja.
Pobjednička ekipa
i voditeljica
Ljubica Ž.-Horvatić
LUKA VUKOVIĆ NASTUPIO NA DANIMA
KAJKAVSKE RIJEČI U ZLATARU
Jesen je pred vratima… ušuljala se u dvorišta, krošnje,
vjetar u kosi i donijela pregršt plodova i poslova. Naime,
jesenski poslovi su u tijeku, ubiru se plodovi cjelogodišnjeg zrenja i rada, ubiru se plodovi znoja. Jedan takav
plod ubrao je i Luka Vuković koji je nastupio na Danima
kajkavske riječi u Zlataru pod mentorstvom Lidije Novak,
prof. Narodna nošnja, nasmijano lice, ali prije svega pjesma
Jesen s kojom je nastupao, uvrstila ga je među 48 pjesnika
koji su bili pozvani da nastupe na Danima. Stručni žiri u
sastavu: prof. Željka Horvat-Vukelja, dr. Joža Skok, dr.
Ivo Kalinski i prof. Borna Lulić odabrali su 48 pjesama
iz 43 osnovne škole, a prispjelo je 298 pjesama. Naravno
da su odabrali one za koje su vjerovali da su reprezentanti
„kajkavske reči, ali i popevke“. Od Međimurja do Gorskog
kotara čula se „kajkavska reč“ koja je obilježila početak petog desetljeća festivala dječjeg kajkavskog pjesništva u Zlataru. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva
kulture Republike Hrvatske, organizacija je uspješno provedena pod budnim okom svih onih marljivih ljudi koji rade u
Pučkom otvorenom učilištu dr. Jurja Žerjavića u Zlataru i
ovim im se putem svesrdno zahvaljujemo na gostoprimstvu
i nadamo se budućim susretima. U cijelosti donosimo pjesmu Jesen kojom je Luka Vuković nastupao u Zlataru što
možete vidjeti i na slici, ali i jesenske prigodne kulise pred
OŠ Gornji Mihaljevec.
Lidija Novak, prof.
JESEN
Kaj delaš? Kam ti se žuri?
Počekaj, pa pogledni!
Gleč kak se se črlene i žute
listeki zlatni.
Orehi, kostaji, jabuke
se na veliko zrelijo
kak i tikve i hruške.
Klopoci se v goricah vrtijo,
Poslušaj kak se spominajo, grozdje se zmeni vu vino.
mali i stari ftičeki…
Leto se pak pakera dimo!
pod tožnom vrbom počivljejo
Luka Vuković 8.r.
kak leni stričeki.
POČELA S RADOM UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
Hrvatski školski športski savez tijekom
2007. godine pokrenuo je program na nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna
športska škola, a od ove školske godine u rad
je uključena i naša škola.
Univerzalna športska škola namijenjena
je djeci od šeste do desete godine života, tj.
učenicima od prvoga do četvrtoga razreda
osnovne škole.
Djeca igrajući se na zanimljiv i za njihovu
dob pedagoški i kineziološki primjeren način,
uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne
elemente brojnih športova.
Cilj programa univerzalne športske škole
je uključivanje što većeg broja najmlađih učenika u športske aktivnosti, odnosno stvaranje
navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja.
Voditeljica: Dijana Radek, prof. TZK
VESELI PRVAŠIĆI
Još je jedna generacija prvašića sjela u školske klupe i započela s
učenjem. Ove je godine u prvi razred upisano 19 učenika, a tu čast
i obavezu da im otkrije prve čari znanja, dobila je njihova učiteljica
Silvija Soldat. Njezini učenici su:
Marcel Branda, Niko i Teo Branda, Matija Crnčec, Viktorija
Golenko, Aleks Hunjadi, Patrik Jaklin, Filip Komar, Kevin Novak,
Mateo Novak, Matija Pergar, Filip Pilaj, Nicol Sternad, Vanja Štrok,
Roberta Tkalec, Jakob Trupković, Marko Vugrinec, Luka Zadravec i
Mihaela Zadravec.
(kl)
NAGRAĐEN LIKOVNI
RAD BERNARDE
FLINČEC
Članovi družine Mali
likovnjaci sudjelovali su na
nagradnom natječaju, kojeg
je raspisalo Gradsko društvo
Crvenog križa Čakovec, povodom Tjedna borbe protiv
TBC-a.
Tom prigodom je učenica
4. razreda, Bernarda Flinčec, osvojila treću nagradu, koju je osobno primila dana 10. 11. ove
godine u prostorijama CDCK Čakovec.
Nakon primitka nagrade organizirana je mala svečanost uz zakusku i ugodno druženje sa nagrađenim učenicima drugih škola Međimurske županije.
Ostali članovi družine Mali likovnjaci, čiji su radovi bili izloženi,
primili su skromne poklone u znak zahvalnosti na sudjelovanje u natječaju.
Voditeljica družine Gordana Polundak
MIHALOVČAN 32
VRTIĆ
ISKRICE IZ VRTIĆA!!!
ZAVRŠNI IZLET
Ove godine, u suradnji s roditeljima,
odlučili smo se za izlet po dragom nam
Međimurju. Već sama vožnja velikim autobusom bila je važan događaj. Kad smo još
stigli na prvo odredište u Mačkovcu, gdje
nas je dočekala susretljiva teta s mnoštvom
zanimljivih izložaka, pravim lončarskim
kolom i glinom, nije nas trebalo puno nagovarati da prionemo poslu. Svi smo htjeli
isprobati kako je to izrađivati predmete od
gline! Nakon prekrasne radionice otišli smo
pogledati stari mlin na rijeci Muri, poslušati
riječ-dvije o načinu života nekad, vozili smo
se pravom skelom! Posjetili smo i muzej
starih zanata i ostali zapanjeni mnoštvom
izložaka koje smo smjeli i dirati!
DAN ŠARENIH
GLAVA
Nastao je spontano, posjetom gospođe Dubravke Novak, vlasnice frizerskog salona
Tempera iz Čakovca. Kroz igru
i razgovor upoznali smo se
s tajnama frizerskog zanata i
pri tome uživali. Teta Duda
donijela je sa sobom mnoštvo
zanimljivih stvarčica za izradu
maštovitih frizura. Zanimanje
djece bilo je ogromno i dobrano
smo premašili vrijeme planirano za tu aktivnost. Zbog toga
smo odlučili da nam ovakva
radionica postane dio vrtićke
tradicije.
PROSINAC 2010.
OBAVIJEST
RODITELJIMA
DJECE
PREDŠKOLSKE
DOBI
Otvaranjem odgojno-obrazovne ustanove (Dječji vrtić Zipka) u Općini Gornji
Mihaljevec ukida se program „male škole“ u trajanju od tri mjeseca prije početka
nastave. Priprema djece za polazak u prvi
razred obavlja se u sklopu redovnog vrtićkog programa od 9. do sredine 6. mjeseca, uz napomenu da se u prvih mjesec
dana provodi adaptacija djece na vrtić, a
zatim započinje tzv. predškola.
Vrtić postoji već dvije godine, no
neki mještani još uvijek smatraju da
će dobiti poziv za upis djeteta u vrtić.
Napominjem da vrtić takve pozive ne
može upućivati jer nam podaci o djeci
školskim obveznicima nisu dostupni.
Stoga molim roditelje da se o upisu djece
pravodobno informiraju na broj telefona
099/500-3259 ili u vrtiću svakim radnim
danom od 8 do 16 sati.
Upisujemo djecu od 1. godine života,
do polaska u školu do popunjenja upisnih
kvota, a u slučaju da više nema mjesta,
djeca se zapisuju na listu čekanja.
Predškolarce koji su „zakasnili“ na
upis rado ćemo primiti, no morate biti
svjesni da takvi naknadni upisi ometaju
rad već formiranih skupina, jer odgojitelji svaki put moraju započinjati program
ispočetka s novim polaznicima. Djeca
koja se upišu kasnije ne mogu usvojiti
sve potrebno u onom opsegu kao djeca
koja se upisuju na vrijeme.
Sve informacije o načinu rada i tome
što se konkretno radi u pojedinim skupinama, rado ćemo pružiti svim zainteresiranim roditeljima i djeci kad nas, bez
obveze na upis, posjetite u našem vrtiću.
S poštovanjem,
Romana Žižek,
ravnateljica Dječjeg vrtića Zipka
ZAVRŠNA
SVEČANOST
OPROŠTAJ OD NAŠIH „VJEVERICA“ - Preslatki, kao i uvijek,
najmlađi Medvjedići bez imalo treme
suvereno su vladali pozornicom. Njihovi stariji prijatelji Bubamare i Vjeverice
ponovo su svima dokazali da vrtić nije
puko „čuvanje djece“ - dali smo sve od
sebe da publici pokažemo što smo mi to
zapravo cijele ove godine radili. Izrazi
na licima u gledalištu pokazali su nam
da smo u tome i uspjeli! Nije nimalo
čudno što su na kraju zaplakali i tete i
neka djeca, a i poneki roditelji. Nakon
programa, već tradicionalno, slijedilo
je slavlje.
PROSINAC 2010.
MIHALOVČAN 33
VRTIĆ
ROĐENDAN VRTIĆA
15. 10. proslavili smo 2. rođendan naše Zipke
uz pjesmu i ples, balone i neizostavnu tortu koju su
mališani, uz malu pomoć svojih teta, sami spravljali
i u slast pojeli!
JESENSKA SVEČANOST
Ove smo godine roditelje željeli iznenaditi malo izmijenjenom koncepcijom Jesenske svečanosti, no, na žalost, u tome nas je omelo vrijeme.
Zbog hladnoće odustali smo od proslave na trim stazi i, iako u žurbi,
uspjeli organizirati događaj u vrtiću.
Započeli smo kratkim programom u kojem su djeca jasličke skupine
izvela igrokaz Djed i repa i ples Male koke na sveopće veselje. Stariji
prijatelji iz obiju vrtićkih skupina na to su se nadovezali pjesmicom Vučja
želja i recitacijama Prehlađeni puž i Tikvići.
Drugi dio programa sastojao se od natjecateljskih igara u tri mješovite
ekipe. Tako su se roditelji poprilično uživjeli u natjecanje i zajedno sa
svojom djecom „borili“ u igrama Njupalica (jedenje sezonskog voća),
Tikvica (čišćenje bundeva) i Kutija iznenađenja (traženje jesenskih plodova prema zadanom popisu u velikoj kutiji među mnoštvom papira). Svi
sudionici osvojili su medalje i počastili se još i vrućim kestenima koje su
nam očevi vani ispekli. Baš je bilo zabavno!
DANI KRUHA
Baka F. Jambrovića i M.
Horvata posjetila nas je kako
bi u zajedničkoj aktivnosti s
djecom povodom Dana kruha
mijesila tijesto za kruh i kolače,
te ih i ispekla. Aktivnost je u
potpunosti uspjela, zadovoljni
rezultatima bili smo svi, što
smo i dokazali pojevši sve do
zadnje mrvice. Uz dobru zabavu naučili smo i nešto zanimljivo što će nam kasnije u životu
i zatrebati.
MIHALOVČAN 34
SA SVIH STRANA
Gornje-mihaljevečki liberali na
programskom saboru HSLS-a u Zagrebu
U nazočnosti oko 2200 delegata iz
cijele Hrvatske, u subotu, 20. studenog
2010. godine Hrvatska socijalno-liberalna
stranka održala je 16. programski sabor u
LUCIJA PETKOVIĆ NAJBOLJA MATURANTICA
GRADITELJSKE ŠKOLE
ČAKOVEC
Često ni ne znamo koliko se talenata, marljivosti i
uspjeha krije iza ljudi koji
žive u našoj blizini. Jedna od takvih je i
Lucija Petković iz Prhovca. Svojedobno je
dobila mjesto u našem časopisu zbog svojih
sportskih uspjeha, a ovaj put to je zaslužila
školskim uspjehom. Naime, ona je u prošloj školskoj godini proglašena najboljom
učenicom svoje generacije iz Graditeljske
škole u Čakovcu. Interesantan je podatak
o njenom prosjeku ocjena od 5,00 kroz sva
četiri razreda srednje školskog obrazovanja.
Međimurska županija od prošle školske godine dodjeljuje priznanje i novčanu nagradu
od 3000,00 kuna po učeniku iz svake međimurske srednje škole, kao priznanje za cjelokupni rad tijekom cijelog srednjoškolskog
obrazovanja. Nagradu joj je uručio župan
Međimurske županije Ivica Perhoč. Od srca
joj čestitamo na zasluženom priznanju!
Kako si se odlučila baš za to zanimanje
i fakultet?
Zašto građevina? Pa eto, u osnovnoj
školi me je zanimala povijest, točnije graditeljsko nasljeđe. Sedam svjetskih čuda, graditeljstvo Rima, Grčke, egipatske piramide,
čudesne građevine Inka, Azteka i Maja,
srednjovjekovni gradovi, dvorci, sve me to
zaintrigiralo; sam način na koji su se gradile
te građevine, kako je dugo trajala izgradnja,
koliko ljudi je moralo graditi te objekte koji
su i dan danas postojani. Gradnja pojedinih
građevina npr. piramida u Egiptu i u današnje vrijeme predstavljala bi pravi izazov,
uz svu postojeću tehniku. Fascinantni su
golemi
pravilno
obrađeni kameni
blokovi ugrađeni
u te piramide.
Možemo se samo
zapitati i zamisliti
koliko truda i vremena je samo trebalo da
se ti blokovi obrade, transportiraju i ugrade
na predviđeno mjesto. A u vrijeme izgradnje
piramida nije bilo električne energije pa ni
raznih strojeva za obradu kamena, tako da
se možemo samo diviti tim graditeljima. To
je bilo ono prvo što me privuklo građevini
pa sam upisala Graditeljsku školu u Čakovcu. Dijelom su na tu odluku utjecali i moji
roditelji koji su oboje građevinari.
Koliko sati dnevno moraš provesti za
knjigom za ovakav uspjeh?
U srednjoj školi sam se super snašla, ali
trebalo je zasukati rukave i pošteno zagrijati
stolicu za takav uspjeh. Ne govorim samo o
učenju, već o izradi raznih programa, bilo
ručno ili na računalu, izradi raznih proračuna, nacrta, projektiranju cesta, željeznica,
vodovoda, kanalizacije i puno drugoga. Ne
mogu točno reći koliko sam dnevno vremena provela pred knjigom. Kada je trebalo
predati programe znala sam i po cijele dane
crtati i učiti. Sve se mi je to isplatilo te sam
se upisala na željeni fakultet, na Građevinski
fakultet u Zagrebu.
Što ova nagrada znači za tebe osobno?
Nagrada od župana mi puno znači, to
je svojevrsna potvrda da se radom može
puno postići, a i dobar je poticaj za daljnji
rad.
(lk)
PROSINAC 2010.
Zagrebu, u koncertnoj dvorani „Vatroslav
Lisinski“. Pod motom „Odgovorno za
Hrvatsku“, liberali su organizirali najveći
Sabor u svojoj 21-godišnjoj povijesti.
Izaslanicima su se obratili predsjednici
odbora HSLS-a za gospodarstvo,
energetiku i zaštitu okoliša Josip Budimir,
Odbora za zdravstvo Dujo Kovačević,
Odbora za pravosuđe Marijan Hanžeković,
Odbora znanost i obrazovanje Velimir
Srića, Koordinacije za lokalnu upravu i
samoupravu Davor Žmegač, predsjednica
Liberalki Diana Pečkaj Vuković i
predsjednik Mladih hrvatskih liberala
Dario Hrebak, bivši predsjednik stranke
Dražen Budiša, te sadašnji predsjednik
Darinko Kosor.
Saboru su prisustvovali i gosti
iz inozemstva - Katarina Kresal,
predsjednica
LDS-a
i
ministrica
unutarnjih poslova Republike Slovenije,
Bojan Zec Filipović, predsjednik LDS-a
BiH Bojan Zec Filipović, te Christian
Christ-Thilo, voditelj projekta za Zapadni
Balkan Zaklade Friedrich Naumann sa
suradnicima.
Kad bih bio
Kad bih bio boja
bila bi to crvena
tako lijepa kao ljubav naša.
Kad bih bio okus
bio bi to okus voljenja našeg.
Kad bih bio miris
mirisalo bi na cvijet ljepote tvoje.
Kad bih bio zvuk
bio bi to zvuk dobrote koju sam ti dao
kad te drug ostavio.
Kad bih bio osjećaj
bio bi to osjećaj topline koje tvoje srce ima.
Kad bih bio životinja
bio bih majmun jer sam te napustio!
Filip Posel 7.r.
Pitala sam
Pitala sam
i pitala olovku zašto je plava.
I rekla je zašto je plava.
I pitala sat zašto je crn.
I rekao je.
I pitala sam srce zašto kuca
i odgovorilo je da bi svaki otkucaj
smatralo posebnim.
Zamolila sam ljude da načine ljubav
i oni su učinili i ljubav i sreću.
Zamolila sam i san da mi učini stvarnost,
i bila je učinjena stvarnost i radovala me je.
Pitala sam san zašto je to učinio?
I rekao mi je da nekad treba početi sa
stvarnošću.
Pitala sam se zašto ne postoji savršenstvo
i skrivena bubamara mi je dala odgovor.
Da savršenstvo leži u svim ljudskim srcima,
da mirno raste u smiješku
da biti savršen je lako kad nisi sam.
I sve je to bilo savršeno.
Anja Trstenjak 6.r.
PROSINAC 2010.
SA SVIH STRANA
MIHALOVČAN 35
VUKOVAR –
19. OBLJETNICA
Odlukom Hrvatskoga sabora, 18. studenoga obilježava se kao Dan sjećanja na
žrtvu Vukovara 1991. godine. Ove se godine taj spomendan, na koji se prisjećamo
obrane Vukovara u Domovinskom ratu,
koja je nakon tromjesečnog otpora doživjela slom 18. studenoga 1991. godine,
obilježava pod geslom Vukovar - pobjednik
jer je žrtva.
Po podacima vukovarske bolnice, do
sloma obrane grada 18. studenoga 1991.
ubijena su ili poginula 1624 branitelja i
civila, a ranjeno ih je 1219. Procjenjuje
se kako je u agresiji i neposredno nakon
KAKO JE MAĐARSKI
PISAC OPISAO
GORNJOMEĐIMURCE
Stanovništvo na području gornjeg
Međimurja činili su pretežno “vencerlini”, koji su živjeli u tuđim kućama i
u veoma siromašnim uvjetima. Takvo
oskudno materijalno stanje imalo je
utjecaja na zdrastvene prilike. U to
doba bolesti poput šarlaha, difterije,
groznice i tuberkuloze bile su smrtonosne, a god. 1894. u pet mjeseci na
području štrigovske župe umrlo je 253
ljudi od “crnih kozica”.1
Neishranjenost ljudi uvjetovala je
veoma nizak rast. Tako je prosječna visina novaka (regruta) u Međimurju krajem XIX. stoljeća bila 165 cm. Jelovnik
se sastojao od “juhe, kao glavno jelo
služi se krumpir, zelje, grah, kuhane
šljive ili sušeno voće. Tu se kruh sastoji
od tri dijela krumpira i samo jednog
dijela brašna.”2
U kućama su živjele po dvije,
tri obitelji s desetak i više članova.
“Prozori se radi provjetravanja rijetko
otvaraju. Radije su u toplom i pokvarenom, nego svježem, hladnom i zdravom
zraku. Narod ne pazi na svoje zdravlje.
Djecu šalju van bosu čim nema više
snijega.”3
Po karakteru stanovništvo briježnog
Međimurja bilo je “oprezno, držanje
krutog štovanja, ali ponešto hladno.
Prema nepoznatima bili su zatvoreni,
što je posljedica njihova povučena života. Inače je to dobroćudan, pobožan
narod. Radi marljivo i štuje plodove
rada. Štedljivost se kod pojedinaca pretvara u pravu škrtost. Zadovoljan je i ne
prigovara načinu svoga života. Tko ga
bolje ne poznaje, teško može i zamisliti
koliko mu malo treba da bude zadovo4
ljan.”
Ivan Novak
_____________
Spomenica RKT župe Sv. Marije Magdalene Štrigova.
2
Gonz F. Međimurje, Budapest 1895.
Čakovec 1995. str. 65.
3
Ib. str. 64 i 65.
1
okupacije Vukovara ubijeno ili poginulo oko
3600 branitelja i civila.
Već godinama se u znak sijećanja na
poginule pale svijeće diljem zemlje, na
ulicama i u domovima. Nadam se da ste se
i vi prisjetili palih žrtava i tragedije, koja
je zadesila taj grad, ali i označila početak
rata u Hrvatskoj, koji je ostavio posljedice
na cjelokupnom stanovništvu. Sami možda
nismo bili toliko izloženi ratnim zbivanjima
kao u drugim dijelovima Republike Hrvatske, izuzev hrabrih sudionika obrane
Republike, ali vjerojatno svi možemo barem približno pojmiti užase i bol kroz koje
čovjek prolazi, kada izgubi nekog od svojih najbližih ili mora napustiti vlastiti dom,
koji je stvarao cijeli život. Ne daj Bože, da
se ikada nešto slično ponovi. (lk)
UKRASI JESENI
Jesen je godišnje doba koje
nam pruža obilje različitih plodova
i šarenih boja. Mnogi ga iskoriste
i za izražavanje svoje kreativnosti, pa se tako u dvorištima žitelja
naše Općine moglo vidjeti niz
maštovitih kreacija napravljenih
od jesenskih plodova. Jedna takva
osvanula je i u dvorištu Vlade Jaklina iz Gornjeg Mihaljevca, koji
nam je za ovu prliku pozirao sa
svojim unukom.
(lk)
POČETAK RASADNIKA U VUKANOVCU
Krajem XIX. Stoljeća, vinograde je poharala filoksera, peronospora i pepelnica.
S obzirom da se pojavila potreba za novim
otpornim sortama, koje je trebalo prskati, god. 1898. u Vukanovcu je osnovan
Lozno-voćarski rasadnik, kojemu je bila
namjena uzgajanje sadnica na američkoj
podlozi, a tijekom slijedećih tridesetak
godina održavali su se zimski tečajevi
cijepljenja, rezidbe, prskanja, te poduke
svih ostalih radnji koje su bile vezane uz
uzgoj vinove loze. Osnivač rasadnika bio
STARA
KRUŠKA
U ŽUPNOM
DVORU
U Župnom dvoru
u Gornjem Mihaljevcu
nalazi se jedna stara
kruška, vjerojatno jedno
od najstarijih drveća u
okolici. Velečasni Ivan
Vugrinčić kaže, da je
bila te veličine već dok
je on kao mlad župnik
stigao u naš kraj i da je
stara najmanje 150 godina, a vjerojatno i kojih
50-ak više. Svjedočila
je mnogim promjenama,
događanjima i u svom
spokoju šuteći odolijevala vremenu. (lk)
je Ziegler Kalman (1818. –1907.), koji je
bio kalvin i mađaron. Svim silama nastojao je Međimurje odcijepiti od zagrebačke
nadbiskupije, te ga pripojiti biskupiji u
Szombathely. Bio je prvi javni bilježnik
čakovečkog i preloškog kotara. Rasadnik
je 1902. god. prodao državi. U to doba
najviše vinograda od 16 hektara posjedovala je grofovska obitelj Feštetić. Zatim, znatne posjede vinograda imao je barun Vinko
Knežević, obitelj Fodrozcy i Terbozc.
Ivan Novak
MIHALOVČAN 36
PROSINAC 2010.
Pravda
KUP OPĆINE
Ljeto je uvijek prepuno sportskih
događaja i izazova. Stoga su se na terenu
odmjerile i nogometne snage naše Općine
u Kupu općine. Najbolji su bili NK Bratstvo iz Preseke, ujedno i domaćin Kupa,
drugo mjesto osvojili su NK Jedinstvo iz
Gorenjeg Mihaljevca, a na treće su se
plasirali NK Dubravčan. (lk)
Zvjezdani prozori
(Božićni keksi)
• 175 g margarina
• 250 g brašna
• 100 g šećera
• 1 vanilin šećer
• 1 paket praška za puding od vanilije
• 1 jaje
• pola žlićice praška za pecivo
• 200 g tamne čokolada za nadjev
Od svih satojaka umijesite glatko tijesto.
Ostavite malo na hladnom. Zatim tijesto razvaljajte i režite krugove (s manjom čašom).
Od polovice izrezanih krugova u sredini
izrežite zvijezdice. Ispecite sve keksiće na
180 stupnjeva oko 8 – 10 minuta. Keksi
moraju ostati svjetli i mekani. Na pari otopite tamnu čokoladu i njome spajajte kekse
tako da keksi s izrezanom zvijezdom ostanu
gore.
Pravda. Kad god
čujem tu riječ, odmah
pomislim na političare
i njihove prepirke koje
često možemo čuti na
večernjem Dnevniku. Je li
pravda zaista samo politička stvar ili ju susrećemo
u svakodnevnom životu?
Ili pak čujemo za nju, poznajemo ju, ali nas
nije toliko briga da obratimo pažnju?
Dat ću vam jedan primjer. Ljudi i djeca
u Africi. Mislim da nam je jednaka prva asocijacija. Djeca u Africi, siromašna i gladna.
Svake tri sekunde u Africi umre jedno dijete.
Umre od gladi. Upravo sada, dok ste čitali
ove dvije rečenice, umrlo je dvoje djece. Ako
pretražite na internetu slike, kao što sam ja
jednom, možda vidite jednu strašnu sliku.
Dijete umire puzajući po zemlji, a lešinar
sjedi na grani i čeka da dijete umre pa da ga
može pojesti.
U nekim državama bacaju se tone hrane
da bi se održale stalne (visoke) cijene. Da
te tone hrane šalju u Afriku, smanjio bi se
broj smrtnosti i onakvih strašnih fotografija
na internetu. Možda su ti ljudi preškrti i
previše pohlepni. Možda će radije baciti tu
hranu nego je dati nekome tko ju treba. U oba
slučaja ništa ne zarađuju. Možda misle da se
ljudi u Africi trebaju sami snaći, ali kako da se
snađeš, kako da uspiješ, ako znaš da te nitko
neće gurati da se i dalje probijaš kroz život?
Ako tvoje malo djelo nekomu toliko znači,
zašto mu ne bi pomogao i izvršio pravdu?
Lucija Puklavec 8.r.
IGROKAZ - NOVI POSAO
Znate ja sam Jobica.
Ja sam si našla novi posao švelje.
Ako vam nešto treba, samo
nazovite na broj 899-741.
Kao što znate, imam puno šarenih
listova, svakakvih su boja.
Ako vam treba, javite.
Elena Novak 5.a
STOLNI TENIS
Bojan Jambrović, Goran Miljančić,
Danijel Kos, Ivica Srša i Danijel Srša
stolnostenisači su udruge „Sport za
sve Dragoslavec Breg“ Općine Gornji
Mihaljevec. Uz tri pobjede, dva poraza
i jedno neriješeno natjecanje ušli su u
6.a stolnotenisku ligu Međimurja. Sve
pohvale.
MOŠT U VINO - MARTINJE
Prestanak vrenja označava prijelaz mošta u
mlado vino. Svaka bačva ima svoj ritam i tonalitet vrenja. Svakom podrumaru koji vino radi iz
ljubavi to je “bućkanje” mošta najljepša glazba
kojom prikraćuje iščekivanje kakvo je vino napravio. U našim krajevima uvriježio se običaj
krštenja mladog vina i vinskih pučkih fešti svakog 11. studenog, poznat kao Martinje. Svugdje
je praćen dobrom zabavom i obilatim uživanjem
u jelu i piću. Obred krštenja vina koje predvodi sv. Martin usmjeren je željama za dobrim
vinskim urodom. Običaji taj datum simbolično
vezuju i uz kraj jednog razdoblja i početak novoga. Na taj se dan u svakoj kletici može naći
gazda koji će kušati kakvo je baš njegovo „novo
vino“. Tako čašicom za čašicom iz svakog lagveca i veselica može početi.
(sz)
POZIV ZA
KOMENTIRANJE I
SURADNJU
Ukoliko imate bilo
kakvih komentara, pitanja
ili mišljenja vezano uz list
Mihalovčan, možete nam se
obratiti putem maila opcina
[email protected]
.com ili iste poslati poštom
u Općinu s naznakom za list
Mihalovčan. Isto vrijedi i
ako nam se želite pridružiti i
sudjelovati u izradi lista svojim pisanjem, zapažanjima
ili na bilo koji drugi način.
Uvijek ste dobrodošli!
PROSINAC 2010.
SA SVIH STRANA
JABUKE OBITELJI FLINČEC IZ MARTINUŠEVCA
Posjetite li obitelj Flinčec u Martinuševcu
saznat ćete zanimljivosti o različitim vrstama
jabuka:
IDARED
Idared je američka
sorta nastala 1935. godine
križanjem sorti Jonathan i
Wagner, a u proizvodnju
je uvedena 1942. godine.
Viosokoproduktivna
je
plantažna sorta i neosporno danas najpopularnija jabuka u Hrvatskoj!
Zbog krupnog i lijepog ploda, dobrog okusa i
neobično dugog skladištenja plodova, vrlo je
cijenjena i nije ni čudo što u nas zauzima tako
visoko mjesto.
OKUS: Idared miriše poput parfema. Hrskavo, blijedo - žuto meso je sočno, fine, nježne
teksture, slatko - kiselkastog okusa i nenametljive
arome. Odlična je jabuka za potrošnju u svježem
stanju, voćne salate, kuhanje i pečenje
ZIMSKA SORTA: dozrijeva u prvih desetak
dana listopada
PLODOVI: krupni do vrlo krupni (180 - 250
g), okruglog i malo spljoštenog oblika
BOJA: plodovi su temeljne žućkastozelene
boje, umjereno ili potpuno prekriveni crvenilom
OPRAŠIVAČI: Golden Delicious, James
Grieve, Grany Smith, Jonathan, Vista Bela
PODLOGA: M9, slabo bujna.
GALA
Ova izuzetno atraktivna jabuka dolazi
sa Novog Zelanda, a
dobivena je križanjem
sorata Golden Delicious i
Kidd’s Orange Red – vrlo
obećavajući
početak!
Gala sjedinjuje moderno
i tradicionalno roditeljstvo. Naime, Kidd’s
Orande Red potomak je Cox’s Orange Pippinaa, staromodnog engleskog favorita i ne trebate
se profesionalno baviti uzgojem jabuka kako bi
shvatili da bi križanje Golden Deliciousa i Cox’s
Orange Pippina-a moglo rezultirati skladnim
spojem slatkog okusa Golden Deliciousa i bogatog i kompleksnog okusa Cox-a. U stvari, to
su mnogi pokušali a Gala je dobar primjer ove
strategije
OKUS: To je vrlo aromatična jabuka. Njeno
je meso hrskavo, sočno, te je onog blagog, slatkog okusa kakav preferiraju izbirljivi sladokusci. Veličina ploda, tanka kožica i naročito blagi
okus, čine je pravim izborom za djecu
JESENSKA SORTA: dozrijeva krajem kolovoza - početkom rujna
PLODOVI: mali do srednje veliki (150-180
g)
BOJA: temeljna je žuta s pramenovima crvenila na sunčanoj strani - sorta je slabo stabilna,
pa postoji niz crvenih mutanata npr. Gala Must,
Royal Gala, Galaxy
OPRAŠIVAČI: Golden Delicious
PODLOGA: M9, slabo bujna.
ELSTAR
Elstar je još jedan
uspješan potomak Golden
Deliciousa nastao u Nizozemskoj 50-tih godina
prošlog stoljeća. Kod
većine potomaka Golden
Deliciousa drugi je roditelj onaj koji osigurava
potrebnu protutežu njegovom slatkom okusu. U
slučaju Elstara to je Ingrid Marie, sorta porije-
klom iz Danske. Iako nije svjetski poznata sorta, dodala je malo seksipila ovom spoju kojeg je
naslijedila od svojeg roditelja – Cox’s Orange
Pippin-a. Rezultat je Elstar, vjerojatno jedan od
najboljih potomaka Golden Deliciousa
OKUS: Okus je nešto intenzivniji, nego
što je slučaj sa drugim potomcima Golden
Deliciousa, ali zadržava primamljivu slatkoću
koja se često opisuje kao “medena”. Sočna je i
hrskava jabuka, ali ne tvrda kao neke – definitivno mekša strana hrskavog. To je laka za jelo,
desertna jabuka.
JESENSKA SORTA: dozrijeva krajem
kolovoza - početkom rujna
PLODOVI: srednje veliki (150-180 g),
pravilnog oblika
BOJA: temeljna boja kožice je zelena prekrivena privlačnom svijetlo crvenom bojom.
Traže se klonovi s više crvene boje
OPRAŠIVAČI: Jonathan, Gloster, Idared,
Breaburn, Gala, Golden Delicious
PODLOGA: M-9, slabo bujna.
JONAGOLD
Jonagold je američka sorta nastala
40-tih godina prošlog
stoljeća, i kao što
ime kaže, dobivena
je križanjem Golden
Deliciousa i Jonathana. U proizvodnju je
uvedena 1968. godine
i otada je postala naročito popularna u Europi.
Jonagold je najbolje od dviju sorata u jednoj!
OKUS: Medeno sladak okus Golden Deliciousa i živahan kiselkasti okus Jonathana,
Jonagold čine izvrsnom slatko-kiselkastom
desertnom jabukom. Tekstura njenog mesa naročito je hrskava i sočna. Odlična je jabuka za
jelo, voćne salate i pečenje!
ZIMSKA SORTA: dozrijeva sredinom rujna – krajem rujna
PLODOVI: veliki do vrlo veliki (180-250
g), okruglasto konusnog oblika
BOJA: temeljna boja zelenkastožuta, dospijevanjem postaje žuta, s pokrovnom crvenom
bojom
OPRAŠIVAČI: Idared, Gloster, James Grieve, Elstar, Breaburn, Gala, kao triploid treba
dva oprašivača
PODLOGA: M-27: slabo bujna, 30-50%
slabije bujnosti od M-9.
BRAEBURN
Prvo stablo ove sorte
otkriveno je na Novom
Zelandu 50-tih godina
20. stoljeća te se smatra
da je sjemenjak sorte
Lady Hamilton. Drugi
roditelj nije poznat, no
popularno se vjeruje da je to Granny Smith (vrlo
moguće s obzirom na vrijeme i mjesto otkrića,
no čini se da nema znanstvenih dokaza koji bi
potvrdili ovu teoriju). Braeburn je danas jedna
od najvažnijih komercijalnih sorata jabuke i bez
sumnje prvoklasna desertna jabuka! Prva je moderna sorta jabuke koja je okusom bliža starijim,
klasičnim sortama. Također, Braeburn je jedna
od prvih dvobojnih sorti, kriterij koji se danas
smatra neophodnim za komercijalni uspjeh
OKUS: Odlikuje se bogatstvom i kompleksnošću okusa sa kojima se rijetko koja sorta može
mjeriti. Hrskava je, nije tvrda i vrlo je sočna. Lagano se grize, a kožica ploda je tanka i čini se da
MIHALOVČAN 37
nestaje u ustima. Okus je oštar i osvježavajuč, ali
sa dobro izbalansiranim šećerima. Svoj vrhunac
postiže ohlađena nešto ispod sobne temperature
i tada će vas sigurno podsjetiti zašto volite jesti
jabuke!
ZIMSKA SORTA: dozrijeva u drugoj polovici listopada
PLOD: sitan do srednje velik (150-220 g),
konusnog oblika
BOJA: dvobojna, svijetlozelena koju dozrijevanjem prekriva razliveno prugasto crvenilo
OPRAŠIVAČI: Fuji, Gala, Granny Smith,
Golden Delicious
PODLOGA: M-9, slabo bujna.
GOLDEN
DELICIOUS
„Eureka! Pronašao
sam je!“ - to su bile riječi
Paula Starka iz Rasadnika braće Stark, kada je
zagrizao ovu jabuku u
voćnjaku
Andersona
Mullinsa 1914. godine. I
stvarno, pravo je zlato pronašao na brežuljcima
Zapadne Virginije tog posebnog dana. „S ovom
jabukom u ruci ne možete biti sigurni da li pijete šampanjac ili jedete jabuku!“, oduševljeno je
izjavio Stark. Otada pa do danas, ova je jabuka
stekla zavidnu popularnost među potrošačima
te se uzgaja u svim glavnim, toplim uzgojnim
područjima svijeta.
OKUS: To je jabuka koju je vrlo lako zavoljeti. Kožica ploda je nježna i tanka, meso je
čvrsto, hrskavo i sočno. Okus je blag, ne napadan, no iznimno sladak; medeno sladak - često
stoji u opisu. Odlična je desertna jabuka, no
vrlo dobra i za voćne salate, kuhanje i pečenje
ZIMSKA SORTA: dozrijeva sredinom rujna – krajem rujna
PLODOVI: srednje veliki do veliki (150220 g), konusnog oblika
BOJA: temeljna zelenožuta boja u vrijeme
berbe
OPRAŠIVAČI: Red Delicious i mutanti,
Gloster, Jonathan, Idared, James Grive, Breabrun, Gala
PODLOGA: M-9, slabo bujna.
MUTSU
Nastala je križanjem
sorti Golden delicious
x Ind na Aomori Apple
Experimental
Station,
Japan. U proizvodnju
uvedena 1948. godine. Po
rodnosti spada u osrednje
produktivne sorte sa berbom početkom listopada. U hladnjači se čuva
do ožujka. Meso je čvrsto, sočno, sitno zrnasto,
slatko s posebno srednje izraženom aromom.
Eto sada kada smo nešto i naučili o svakoj od
ovih vrsta jabuka bilo bi zgodno da ih možemo
kušati. Ukoliko postoji za to želja, obitelj Flinčec
će nam vjerojatno velikodušno ići u susret. (sz)
MIHALOVČAN 38
PROSINAC 2010.
Dan polja PIONEER kukuruza 2010.
I ove se godine na imanju gospodina Ivana Flinčeca iz
Martinuševca skupio priličan broj zainteresiranih poljoprivrednika, kako bi nazočili branju pokusnih hibrida kukuruza tvrtke
PIONEER. Prije samog branja svi prisutni bili su upoznati o
karakteristikama pokusno zasijanih hibrida, te su mogli nešto i
naučiti. Po branju utvrđeno je, da je najbolji rezultat postigao
hibrid PR36V74, čiji je prinos iznosio 15.074 kilograma. Stručni nadzor nad provođenjem pokusa za područje Međimurske
županije provodili su agronomi tvrtke PIONEER gosp. Ivica
Pozder i gosp. Saša Jerković. Nakon formalnog dijela domaćin je nazočne počastio domaćim delicijama.
(sz)
Prijateljstvo…
je kao puž
koji polako i sigurno prolazi kroz sve,
živi svugdje oko nas
i strahuje za svakim pokretom
ali svejedno ide dalje.
Maja Novak 8. razred
ZLATNO GOSTUVAJE
Dugogodišnju ljubav, čak punih 50
godina braka, proslavili su naši sumještani Katarina i Ivan Levačić iz Gornje
Dubrave. Zlatnu godišnjicu obilježili su u
krugu svoje mnogobrojne obitelji i najbližih prijatelja. Čestitamo!
(lk)
SUSRET OSNOVNOŠKOLACA
Polazivši osnovnu školu prije pedeset
i dvije godine, upoznao sam prijatelja
Stjepana Goluba iz Vukanovca. Kako
se mnoga prijateljstva ne mogu održati
zbog različitih načina života, razdvojili
smo se, te se svih ovih godina nismo
vidjeli ni čuli. Susrevši se ove godine,
počastili smo se čašicom vina u njegovom
podrumu, te u društvu susjeda popričali o
iskustvima i doživljajima iz naših života.
Ipak ima nade za nekad davno stečena
prijateljstva!
Konrad Brezarić
PROSINAC 2010.
SA SVIH STRANA
MIHALOVČAN 39
PUT DO DOKTORATA ZNANOSTI
RETROSPEKTIVA I
ZAHVALA
Kraj godine uvijek je dobra prilika
za pogled unazad,
za osvrt na rezultate
postignute u godini
na izmaku i izradu
optimističnih planova
za nadolazeće razdoblje. Iako je u okolnostima teške gospodarske i
društvene krize teško s ambicijama govoriti o svijetloj budućnosti,
uvjeren sam da božićni i novogodišnji blagdani iz svakog od nas izvlače snagu za barem privremeno potiskivanje problema i prebiranje
po sjećanjima na nešto po čemu ćemo proteklu godinu pamtiti po
dobrom.
U mojim osobnim dnevnicima, 2010. godina ostat će zabilježena
kao iznimno uspješna. 8. srpnja 2010. godine, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu obranio sam doktorsku
disertaciju iz računarskih znanosti i stekao titulu doktora znanosti.
Počevši od osnovne i srednje škole, preko diplomskog studija i magisterija, nakon 23 godine neprekidnog školovanja, moje je obrazovanje napokon završilo. Obranom doktorata stekao sam najviši stupanj
formalnog obrazovanja koji uopće postoji igdje u svijetu. Uz brojne
uzvanike, prijatelje i suradnike, svečanoj obrani pred peteročlanim
povjerenstvom na zagrebačkom FER-u prisustvovali su roditelji Milan i Jadranka, brat Tomislav te obitelj djevojke Marije, liječnice
iz Zagreba.
Ovaj tekst ne pišem s namjerom da se hvalim putem medija.
Pišem ga kako bih izrazio zahvalnost velikom broju ljudi koji su u
moj uspjeh ugradili dio sebe. Zato ću u nastavku ovog pisma istaknuti brojna dostignuća na putu prema doktoratu znanosti, kako bih
dodatno naglasio zasluge svih onih koje smatram dijelom velikog
ostvarenja.
Doktorska disertacija pod naslovom “Programiranje prilagođeno potrošaču” nastala je pod
mentorstvom prof. dr. sc. Siniše Srbljića, a bavi
se istraživanjem novih tehnologija koje unaprjeđuju život i rad ljudi u suvremenim okolinama
pogonjenim informacijsko-komunikacijskim sustavima globalnih razmjera. Obrana disertacije bila
je kulminacija višegodišnjeg rada tijekom kojeg je
ostvarena plodonosna suradnja s mnogim domaćim
i inozemnim tvrtkama i znanstvenim institucijama.
Prvobitna istraživanja provedena su u suradnji sa
zagrebačkom tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, a
kasnije se u projekt uključila i prestižna američka
kompanija Google. Uz djelomično financiranje
istraživanja, Google je otvorio vrata svojeg istraživačkog centra u gradu Mountain View, Kalifornija,
SAD, gdje sam tijekom 2007. godine obavio četveromjesečno znanstveno usavršavanje na jednom od
najsuvremenijih i najvećih informacijskih sustava
izgrađenih ikad u povijesti čovječanstva.
Rezultate istraživanja danas primjenjuje
američka državna agencija za istraživanje mora
i atmosfere National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) u računalnim programima
za praćenje koncentracije klorofila te morskih i
zračnih strujanja uz obale Tihog oceana. Razvijeni
programski sustav koristi i tvrtka Google u okviru
usluge praćenja tržišta kapitala Google Finance te
otvorena zajednica razvijatelja Google Gadgets i
Open Social udomljenika. Rezultati istraživanja
objavljeni su u više domaćih i međunarodnih časopisa i konferencija te na službenom blogu tvrtke
Google. Tvrtka Google nekoliko je puta organizirala javne prezentacije postignutih rezultata u
obliku predavanja iz serije Google Technical Talks
u sjedištu kompanije u Kaliforniji. Predavanja je
uživo ili putem video zapisa dosad pregledalo desetak tisuća korisnika širom svijeta te nekoliko stotina razvojnih inženjera, zaposlenika
tvrtke Google. Rezultati istraživanja u više su navrata predstavljeni
i domaćoj javnosti, akademskoj zajednici i gospodarstvu u obliku
sudjelovanja na izložbama znanstveno-tehnologijskih inovacija te
nekoliko članaka u visokotiražnim dnevnim novinama (Jutarnji list,
PC Chip, Nacional). Rezultati istraživanja više su puta predstavljeni
i u inozemstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, u prestižnim sveučilišnim i industrijskim središtima Stanford University,
University of California Irvine, University of Southern California Los
Angeles, University of Toronto, Naval Postgraduate School Monterey
i NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration. Posljednja potvrda vrijednosti istraživanja stigla je u listopadu 2010. godine
dodjelom nagrade Zlatna plaketa ARCA na međunarodnom sajmu
inovacija, novih proizvoda i tehnologija ARCA 2010.
Na svemu što sam doživio u proteklih šest godina, prije svega
zahvaljujem roditeljima, bratu, djevojci Maji, njezinoj obitelji, rodbini i prijateljima. Oni su bili nepresušni izvor moralne podrške i
razumijevanja tijekom svih ovih godina. Zahvaljujem mentoru profesoru Srbljiću, profesorima i zaposlenicima Fakulteta elektrotehnike i
računarstva te suradnicima iz tvrtki Google i Ericsson Nikola Tesla na
višegodišnjoj uspješnoj suradnji. Zahvaljujem Međimurskoj županiji
koja je kroz program stipendiranja studenata financijski potpomogla
jedan dio mojeg diplomskog studija. Na kraju, s posebnim emocijama zahvalu upućujem svojim bivšim nastavnicima iz Tehničke škole
Čakovec i Osnovne škole Gornji Mihaljevec koji su u meni potaknuli
istraživački duh i probudili svijest za ulaganje u vlastito obrazovanje.
Svim sadašnjim, bivšim i budućim profesorima ovih dviju institucija
iskreno zahvaljujem u nadi da dijele sa mnom osjećaj ponosa i osjećaju se dijelom velikog uspjeha.
Svim čitateljima lista Mihalovčan želim čestit Božić te sretnu
i uspješnu 2011. godinu.
Dr.sc. Dejan Škvorc
MIHALOVČAN 40
SA SVIH STRANA
PARIZ
Zaputila se ja ovog vrućeg ljeta, sasvim neplanirano, via Pariz.
Analogno primijenivši onu „kad
si u Rimu živi kao Rimljanin“
za Pariz, odlučila sam okružiti se
Parižanima, pokušavati natucati
najljepši jezik na svijetu – francuski i biti građankom umjetničkog,
modnog i kulinarskog centra svijeta. Htjela sam da doživljaj bude
potpun. I sad kad se mučim kako
što ljepše, skladnije i zanimljivije
da vam ispričam svoju priču, opet
se pokazuje točnim kako je najteže naći riječi za mjesta koja te
najviše oduševe. Što reći o Parizu
a da nije već rečeno? Što pisati o
gradu s toliko epiteta, nadimaka i
sinonima da bi se samo nabrojivši ih mogla popuniti cijela strana? Iskreno
rečeno, zanemarivši subjektivni doživljaj, grad se i ne razlikuje toliko od
ostalih europskih prijestolnica: užurbana metropola s tipičnom arhitekturom
zapadnoeuropskih gradova. Unatoč tome, Pariz nikog ne ostavlja ravnodušnim. Pariz je grad koji ima ono nešto, ili kako bi to Francuzi rekli, «je ne
sais quoi». Uz New York to je, vjerojatno, najutjecajniji grad dvadesetog
vijeka. Pariz je oduvijek bio mjesto koje je privlačilo pisce i umjetnike iz cijeloga svijeta. Tamo se formirala takozvana izgubljena generacija, objavljene su po prvi put «Lolita» i «Uliks», Picasso je postao Picasso u tom gradu,
a ni povijest hrvatske umjetnosti ne bi bila potpuna bez utjecaja francuskog
glavnog grada. Svojedobno je Antun Gustav Matoš baš iz Pariza donio nove
i u tadašnje vrijeme revolucionarne ideje o književnosti u monoton Zagreb,
a po pariškim birtijama je neko vrijeme pio i Tin Ujević. Teško je objasniti
koji je razlog tome. Zašto Pariz djeluje tako snažno na pojedinca?! Možda,
gledajući iz vlastite perspektive, osjetiš tu pozitivnu vibru koju ti šalje, a
još bitnije od toga, osjetiš se sastavnim dijelom cijele te slike globalnog
grada. Da li u tome leži tajna? Ne znam, al mogu reći da se ni u jednom
trenutku nisam osjećala ko stranac. Dapače, koračavši ulicama Pariza imala
sam osjećaj da je to grad kojeg poznajem oduvijek. Kao da živim ovdje
već sto godina. Pariz ima toliko ljubavi, utjehe i suosjećanja za pružiti da
već samo bivanje u tom gradu djeluje kao lijek za svaku ranu. Nije stoga
ni čudno da ga mnogi zovu gradom ljubavi. Prosidba na Eiffelovom tornju
zvuči kao klišej sve dok se ne popnete na treći kat, na 274 metra nadmorske
visine gdje vam se pruža grad na dlanu. Ako u to ubrojite da sam se penjala
noću, ne možete mi zamjeriti otrcanost romantike takvog trenutka. Pogled
je stvarno nešto posebno, nešto veličanstveno. Svjetla Pariza presijavaju se
kao najskuplji dijamant ili neki ukras na božićnoj jelki. Noć najbolje pokazuje odsjaj glamura koji ovaj grad pruža. Jednostavno na koju god stranu
se pogleda sve sjaji i svaki dio je priča za sebe. I kad sam već pomislila da
bolje od toga ne može sjela sam na malu brodicu na noćnu vožnju rijekom
Seinom. Vozite se ispod svih 37 mostova koliko ih ima u Parizu, a vi kao
začarani nastojite upiti što više pozitivnog duha. Noćna svijetla pretvaraju
ovaj grad u bajku. A moja pustolovina u Parizu ne zaslužuje biti nazvana
ništa manje no bajkom.
Otkud zapravo početi? Možda najbolje u caféu s croissantom i francuskim doručkom, njime jutro dobiva pravi domaći štih. S razgledavanjem
grada je najbolje krenuti s Ile de la Cité, otoka na rijeci Seini na kojem se
nalazi Notre Dame de Paris, jedan od glavnih pariških simbola. Legenda
kaže da je biskup imao viziju o najljepšoj gradskoj katedrali te ju je nacrtao
u blatu pokraj budućeg gradilišta. Zamišljeno, ostvareno, i to u 12. stoljeću, istinsko remek-djelo. Gotika k’o gotika, ne znaš kud bi gledao od silnih
ukrasa, portala, rozeta. Priznajem i da sam krajičkom oka naivno gledala
uokolo ne bi li vidjela Quasimoda ili barem Esmeraldu kako pleše. Koliki
značaj ova katedrala ima za grad, dokazuje i Point zéro, glavna polazišna
točka otkud se mjere udaljenosti za sve francuske ceste, a nalazi se na trgu
ispred crkve. U neposrednoj blizini je i Sainte Chappelle, predivna crkva
PROSINAC 2010.
s plavim svodovima i obojenim vitrajima, koju je najljepše vidjeti kad je
sunčan dan jer onda pokazuje svu svoju raskoš. Njena pak legenda kaže da
je sagrađena kako bi se u njoj čuvala Kristova kruna od trnja i dio križa.
S druge strane ulice je Louvre, jedan od najslavnijih i najvećih muzeja
na svijetu. Kolona za ulaz je bila duga, a pronaći najmisteriozniju sliku
ikad naslikanu trajalo je još duže. I da, istina je: iz kojeg god kuta gledali,
uvijek imate dojam da vas Mona Lisa, ma tko god ona bila, promatra. U
neposrednoj blizini Louvrea nalazi se Latinska četvrt. Da sam se kojim
sretnim slučajem rodila u Parizu, znam gdje bih živjela. Quartier Latin je
sve ono što jedna književnošću i jazzom opsjednuta osoba može poželjeti.
Gomila knjižara, malih kavana i restorančića, jazz klubova, mjesta gdje
su obitavali Voltaire, Wilde, Baudelaire, uskih uličica pretrpanih ljudima,
uličnih štandova s rijetkim knjigama, vinilom, uličnom umjetnošću. I La
Sorbonne, prestižno sveučiliste kojeg su pohađali neki od najvećih intelektualaca. Današnji studenti u slobodno vrijeme okupiraju obalu uz rijeku
gdje se opuštaju uz laganu svirku na gitari. Upravo oni su me uputili do
Pont Neuf-a. Tražite li idealnu scenografiju za francuski poljubac, nema
boljeg nego na mostu ljubavnika, gdje oni ostavljaju svoje zaključane „lokote ljubavi“. Ako pak, ko ja, uz to da vam je ljubavnik romantičan, želite
da je i bogat, povedite ga do Champs Elyseesa. Najprestižnija avenija u
Parizu, a Francuzi vole reći i da je najljepša na svijetu. Proteže se na 2
kilometra, te u toj najskupljoj europskoj ulici možete pronaći mnoštvo
prodavaonica luksuzne robe, odjeće, dragulja ili satova, od kojih su najpoznatiji - Louis Vuitton (najveći na svijetu), Cartier, Givenchy, Fendi, Sve
trgovine vrijedne su barem nekoliko sati vašeg vremena. Champs Elysee
ili Elizejske poljane vode ravno do Slavoluka pobjede. Slavoluk je okićen
Napoleonovim pobjedama i važnim datumima francuske povijesti. Pogled
odozgo je fantastičan jer vidite na sve strane prelijepih avenija. Idete li ravno na istok stići ćete na najljepši trg na svijetu Place de la Concorde, gdje
se ponosno izdiže Luxor obelisk, na mjestu nekadašnje giljotine gdje su se
doslovno gubile glave za vrijeme Revolucije. Trg je ogroman, s prelijepim
fontanama i zanimljivim svjetiljkama i automobilima koji se vrte ukrug.
A kakvi su Parižani? Iako ih razni klišeji predstavljaju kao užurbane
i arogantne ljude, oni su prije svega hedonisti, uvijek spremni za slavlje,
provod u trendy barovima i klubovima, ‘trač partiju’ sa prijateljima na terasi svojih legendarnih caféa. Prilikom susreta sa domaćinima, naoružajte
se osmijehom i s nekoliko francuskih fraza – vaš trud će biti prepoznat i
„sva vrata će vam biti otvorena“. Uobičajeni pariški pozdrav prijateljstva
su obavezni poljupci u obraz, kako i dolikuje gradu ljubavi. Kavane, barovi, kabareti, klubovi i plesni podiji samo čekaju da osjetite njihovu ‘vibru’
i opustite se u jedinstvenoj atmosferi. Pojedini od njih smješteni su na brodu-svjetioniku, neki na vrhu Kenzove zgrade, a neki čak u bivšim turskim
kupeljima. Ne mogu ne spomenuti Moulin Rouge. Sve što ću reći je da je
vrijedno platiti ulaznicu od 70 eura, sve ostalo je osobni doživljaj. Inače,
tokom druženja s Francuzima, primijetila sam zanimljivu stvar: Francuzi
nemaju osobnog prostora, tako da ćete u kafićima i konobama uglavnom
osjećati kao da sjedite u krilu susjedu, stolice su tik jedna uz drugu, a
stolovi najmanji koje možete zamisliti. Oni su tihi i bez obzira što ti sjede
do uha, ne primjećuješ ih. E sad,
zamislite kako je Talijanima,
kojima pored glasnosti treba
prostora i za mahanje rukama.
To je jedna od stvari kojima sam
se baš lijepo smijala.
Pariz je grad gdje svaki kafić
nalikuje postavi pozornice, gdje
su ukusni slatkiši u svakom izlogu slastičarne umjetničko djelo,
gdje je drveće u savršeno uređenim vrtovima oblikovano kao
besprijekorni geometrijski oblici
i gdje je rijeka koja siječe srce
grada nalik na vijugavu srebrnu
zmiju. Ako volite život, dođite u
Pariz! - Jer tamo je zaista - c’est
la vie!
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
za vodnogospodarsku djelatnost,
vodoopskrbu i odvodnju
40000 ČAKOVEC, Matice hrvatske 10
tel. 040/ 37 37 00
fax 040/ 37 37 71
[email protected]
www.medjimurske-vode.hr
COPMPANY WITH
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-14001-22000
PROSINAC 2010.
SA SVIH STRANA
MIHALOVČAN 41
vl. Stjepan Novak
Gornja Dubrava 47a
40306 MACINEC
Štefova klet
USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE
I PRIJEVOZA
DRAGUTIN
BOGDAN
Zebanec Selo 12, mob. 098/242-589
PROSINAC 2010.
MIHALOVČAN 43
Sretan Vam Božić i nova 2011. godina
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
5 159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content