close

Enter

Log in using OpenID

Bromachem zrno

embedDownload
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 1 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU
1.1.
Identifikacija proizvoda
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Kemijsko ime:
Kataloški broj:
1.2.
Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju
Uporaba:
Žitni mamak – rodenticid –
VRSTA BIOCIDNOG PRIPRAVKA BR. 14
Postaviti u otvorenim i zatvorenim prostorima, na
otvorenim ne ostavljati na površini tla, oko objekata
upotreba postavljanjem u zaštitne kutije, ne postavljati u
kanalizaciju, vlažne prostorije i kad je vani vlažno.
Namjene koje se ne preporučuju:
Bilo koja druga
Razlog za nekorištenje:
1.3.
Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
Naziv tvrtke:
MOUNT TRADE d.o.o.
Adresa:
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 8, GAREŠNICA
Telefon:
043-485-914
Faks:
043-485-914
e-mail odgovorne osobe:
[email protected]
Nacionalni kontakt:
1.4.
Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona službe za izvanredna stanja:
112
Broj telefona za medicinske informacije:
01-23-48-342
Ostali podaci:
ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1.
Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
Nema.
2.1.2.
Oznaka upozorenja*:
Nema.
Razvrstavanje prema direktivi 1999/45/EZ
Znak opasnosti:
Nema.
2.1.3.
Oznaka upozorenja*:
Nema.
Dodatne obavijesti
*Puni tekst R, H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.
2.2.
Elementi označavanja prema direktivi 1999/45/EZ ili uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP)
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 2 od 15
Trgovačko ime:
Šifra proizvoda:
Bromachem zrno
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Identifikacija proizvoda:
Indeksni broj:
Broj autorizacije:
Piktogrami/znakovi
opasnosti:
Oznaka opasnosti:
Oznake upozorenja:
Oznake obavijesti:
S-2 Čuvati izvan dohvata djece,
S-13 Čuvati odvojeno od hrane pića i stočne hrane
S-20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
Dodatni podaci o
opasnostima:
2.3.
Ostale opasnosti
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 3 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA
CAS
Broj registracije
po REACH-u
%
mase
Ime
Razvrstavanje
prema
67/548/EEZ
Razvrstavanje prema
(EZ)1272/2008 (CLP)
GHS06
Ak. toks. 1
H300,H310,H330
GHS09
28772-56-7
0,005
Ak. toks. vod. okol. 1
H400
Kron. toks. vod.okol.
1
H410
Bromadiolon
R:27/28,
48/24/25, 50/53
Repr. A1
H360d
GHS08
TCOP 1
H372
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 4 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
GHS07
3734-33-6
0,1
Denatonium
benzonat
R22,36/37/38
Ak. toks. 4
H302
Nadraž. kože 2
H315
Nadraž. oka 2
H319
TCOJ 3
H335
ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI
4.1.
Opis mjera prve pomoći
Opće napomene:
Ne koristi na način da djeca ili životinje mogu doći u kontakt sa
proizvodom. Koristiti osobnu zaštitu koja je predviđena za rad sa
štetnim tvarima.
Nakon udisanja:
Unesrećenu osobu izvesti iz kontaminiranog prostora u prozračenu
prostoriju, držati je toplo i u miru. Kontrolirati da li osoba nornalno
diše. Ukoliko ne, primjeniti umjetno disanje te zatražiti pomoć
liječnika. Povraćanje može izazvati poteškoće pri disanju.
Nakon dodira s kožom:
Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Prati zahvaćeno područje
tekućom, mlakom vodom i neutralnim sapunom. Ako se jave neki
simptomi potražiti savjet liječnika.
Nakon dodira s očima:
Čistim prstima držati kapke otvorenima te ispirati oči laganim
mlazom čiste vode. Ako se pojave neki simptomi nakon i nekog
vremena zatražiti pomoć kod okuliste.
Nakon gutanja:
Ne izazivati povraćanje. Unesrećenog hitno prebaciti u najbližu
zdravstvenu ustanovu.
Osobna zaštita osobe
koja pruža prvu pomoć:
4.2.
Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:
Iritacija dišnog sustava, u ozbiljnijim slučajevima simptomi kao pri
gutanju.
Nakon dodira s kožom:
Nema
Nakon dodira s očima:
Blago crvenilo
Nakon gutanja:
Proizvod je kumulativni antikoagulacijski rodenticid. Simptomi trovanja
obično nasataju s latencijom 16-72 sata, a oni su: malaksalost, umor,
nesiguran hod, krvarenje različitog stupnja na koži i sluznici, hematurija,
melena, a može doći i do teških krvarenja u mozgu, perikardu, toraksu,
nadbubrežnim žlijezdama, retini, probavnom traktu.
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 5 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
4.3.
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Hitna liječnička pomoć i posebna obrada
Antidot je vitamin K
ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA
5.1.
5.2.
Sredstva za gašenje
Prikladna sredstva:
Vodena magla, ugljikov dioksid, prah.
Neprikladna sredstva:
Vodeni mlaz.
Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni produkti gorenja:
5.3.
Bromadiolon može osloboditi toksične plinove (hidrobromove
kiseline).
Savjeti za gasitelje požara
Koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom na stlačeni zrak i vatrootporno
odijelo.
5.4.
Dodatne informacije
Metodu gašenja prilagoditi ostalim kemikalijama u prostoru.
ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA
6.1.
Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti
6.1.1.
Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Zaštitna oprema:
Vidjeti odjeljak 8.
Postupci sprječavanja nesreće:
Postupci u slučaju nesreće:
6.1.2.
U slučaju prosipanja udaljiti sve nezaštičene osobe. U
slučaju većih prosipavanja i dospjevanja u okoliš,
obavijestiti DUZS na br. Tel. 112
Za interventno osoblje:
Upotrijebiti gumene rukavice ( HR EN 374), zaštitne naočale (HR EN 166), zaštitna pamučna
odjeća dugih rukava (HRN EN 340), gumena obuća (HRN ISO 10335). Za zaštitu dišnog
sustava upotrijebiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Ukoliko je
ventilacija neadekvatna, a zagrijani proizvod stvara pare, koristiti polumasku (HRN EN 140) s
kombiniranim filtrom "A-P" (HRN EN 14387).
6.2.
Mjere zaštite okoliša:
Spriječiti ulazak sredstva u kanalizacijski sustav ili neposrednu okolicu, površinske i podzemne
vode.
6.3.
Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje
6.3.1.
Za omeđivanje:
Proizvod treba mehanički pokupiti absorbirajućim materijalima (pijesak,
zemlja, itd.).
6.3.2.
Za čišćenje:
Proizvod treba mehanički pokupiti absorbirajućim materijalima (pijesak,
zemlja, itd.).
6.3.3.
Ostali podaci:
Pokupiti u posebne spremnike za opasan otpad te predati na zbrinjavanje
za to ovlaštenoj tvrtci. Zagađenu površinu isprati vodom, izbjegavajući da
voda zagadi okoliš.
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 6 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
6.4.
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Uputa na druge odjeljke
ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1.
Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1.
Mjere zaštite
7.1.2.
Mjere za sprječavanje požara:
Nema podataka.
Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
Nema podataka.
Mjere zaštite okoliša:
Odvod u podu ne smije biti usmjeren u
gradsku kanalizaciju.
Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu
Ne jesti ,ne piti, ne pušiti i zaštititi oči i kožu.
7.2.
Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti
Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
7.3.
Materijali za spremnike:
Orginalno pakiranje proizvođača. Nije dopušteno
prebacivati u bilo kakve druge
spremnike/pakiranja.
Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
Pakiranja s proizvodom moraju biti zatvorena.
Savjeti za opremanje skladišta:
Skladište mora biti hladno, zaključano, suho i
dobro ventilirano.
Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
Skladištiti odvojeno od kiselina i tvari koje tvore
kiselinu. Držati dalje od izvora paljenja, topline i
iskrenja, te direktnog sunčevog svjetla.
Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Preporuke:
Posebna rješenja za industrijski sektor:
ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA
8.1.
Nadzorni parametri
Tvar
CAS broj
Granične vrijednosti
izloženosti (GVI/KGVI)
ppm
Dentonium benzonat
223-095-2
Biološke granične vrijednosti
mg/m3
0,1
8 sati
Naziv tvari:
EC broj:
CAS broj:
DNEL
Industrijski
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 7 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Način izlaganja:
Datum izdanja:
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
Inhalacijski
Dermalno
Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
Korisnički
Način izlaganja:
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Oralno
Inhalacijski
Dermalno
PNEC
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
Slatkovodni sedimenti
Morska voda
Morski sedimenti
Hranidbeni lanac
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
Tlo (poljoprivredno)
Zrak
8.2.
Nadzor nad izloženošću
8.2.1.
Odgovarajući tehnički nadzor
Mjere za sprječavanje
izlaganja za vrijeme
preporučene uporabe:
Nema podataka.
Strukturne mjere za
sprječavanje izloženosti:
Nema podataka.
Organizacijske mjere za
sprječavanje izloženosti:
Nema podataka.
Tehničke mjere za
sprječavanje izloženosti:
Nema podataka.
8.2.2.
Osobna zaštita
8.2.2.1.
Zaštita očiju i lica:
8.2.2.2.
Zaštita kože
Zaštita ruku:
Ukoliko je moguć kontakt sa očima nositi zaštitne naočale (
HR EN 166)
Gumene rukavice (HR EN 374)
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 8 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Zaštita tijela:
Zaštitna pamučna odjeća dugih rukava (HRN EN 340),
gumena obuća (HRN ISO 10335)
8.2.2.3.
Zaštita dišnog sustava:
U normalnim uvjetima nije potrebna. Ukoliko je ventilacija
neadekvatna, a zagrijani proizvod stvara pare čija
koncentracija prelazi GVI, koristiti polumasku (HRN EN 140)
s filtrom"P" (HRN EN 14387).
8.2.2.4.
Termičke opasnosti:
8.2.3.
Nadzor nad izloženošću okoliša
Mjere za sprječavanje
izloženosti tvari/smjesi:
U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon
svakog prekida rada oprati ruke.
Strukturne mjere za
sprječavanje izloženosti:
Nema podataka.
Organizacijske mjere za
sprječavanje izloženosti:
Ne koristi na način da djeca ili životinje mogu doći u kontakt
sa proizvodom
Tehničke mjere za
sprječavanje izloženosti:
Nema podataka.
ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
9.1.
Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Vrijednost
Agregatno stanje:
Zrno
Boja:
Crvena
Miris (prag mirisa):
Vanilija
pH:
-
Talište:
-
Vrelište:
-
Plamište:
-
Brzina isparavanja:
-
Zapaljivost (krutina, plin):
-
Gornja i donja granica
zapaljivosti, odnosno
granice eksplozivnosti:
-
Tlak pare:
-
Gustoća pare:
-
Relativna gustoća:
-
Nasipna gustoća:
0,8 kg/L
Topljivost:
Netopiv
Koeficijent raspodjele
oktanol/voda (log Pow):
-
Metoda
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 9 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
9.2.
Datum izdanja:
Temperatura
samozapaljenja:
-
Temperatura raspada:
-
Viskoznost:
-
Eksplozivnost:
-
Oksidativnost:
-
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Ostale informacije
ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1.
Reaktivnost:
Izbjegavati jake oksidanse
10.2.
Kemijska stabilnost:
Stabilan pri normalnim uvijetima
10.3.
Mogućnost opasnih reakcija:
Ništa posebno
10.4.
Uvjeti koje treba izbjegavati:
Ekstremne temperature, ispod - 20 oC i iznad +50 oC
10.5.
Inkompatibilni materijali:
Ništa posebno
10.6.
Opasni proizvodi raspada:
Sagorevanje ili termalna razgradnja može prouzrokovati
toksične i iritirajuće pare.
ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE
11.1.
Informacije o toksikološkim učincima
Akutna toksičnost:
Put unosa
Metoda
Organizam
Doza
LD50/LC50 ili
ATEsmjese
Vrijeme
izlaganja
Rezultat
Gutanje:
Podatci
aktivnu tvar
za
Štakor
LD50 mg/kg
1,125
Gutanje:
Podatci
aktivnu tvar
za
Miš
LD50 mg/kg
1,75
Gutanje:
Podatci
aktivnu tvar
za
Kunić
LD50 mg/kg
1,0
Gutanje:
Podatci
aktivnu tvar
za
Pas
LD50 mg/kg
>10,0
Gutanje:
Podatci
aktivnu tvar
za
Mačka
LD50 mg/kg
>25,0
Dodir s kožom:
Podatci
aktivnu tvar
za
Kunić
LD50 mg/kg
1,71
Udisanje:
Podatci
aktivnu tvar
za
Štakor
LC50 µg/kg
0,43
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 10 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):
Specifični učinci
Izloženi organ
Napomena
Gutanje:
Nema podataka.
Dodir s kožom:
Nema podataka.
Udisanje:
Nema podataka.
Nadraživanje dišnog sustava:
Nadraživanje i nagrizanje
Trajanje izlaganja
Organizam
Evaluacija
Metoda
Napomena
Nadraživanje kože:
Nije iritirajuć
Nadraživanje očiju:
Blaga
iritacija
Preosjetljivost
Dodir s kožom:
Nema podataka.
Udisanje:
Nema podataka.
Specifični simptomi
Gutanje:
Simptomi trovanja obično nasataju s latencijom 16-72 sata, a oni su: malaksalost,
umor, nesiguran hod, krvarenje različitog stupnja na koži i sluznici, hematurija,
melena, a može doći i do teških krvarenja u mozgu, perikardu, toraksu,
nadbubrežnim žlijezdama, retini, probavnom traktu.
Dodir s kožom:
-
Udisanje:
-
Dodir s očima:
-
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)
Doza
Trajanje
izlaganja
Organizam
Metoda
Evaluacija
Napomena
Subakutno na
usta
Nema
podataka
Subakutno
kožom
Nema
podataka
Subakutno
udisanjem
Nema
podataka
Subkronično
na usta
Nema
podataka
Subkronično
kožom
Nema
podataka
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 11 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Subkronično
udisanjem
Nema
podataka
Kronično na
usta
Nema
podataka
Kronično
kožom
Nema
podataka
Kronično
udisanjem
Nema
podataka
Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):
Specifični učinci
Izloženi organ
Napomena
Subakutno na
usta
Nema podataka
Subakutno
kožom
Nema podataka
Subakutno
udisanjem
Nema podataka
Subkronično
na usta
Nema podataka
Subkronično
kožom
Nema podataka
Subkronično
udisanjem
Nema podataka
Kronično na
usta
Nema podataka
Kronično
kožom
Nema podataka
Kronično
udisanjem
Nema podataka
CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)
Karcinogenost:
Nema podataka
Mutagenost in-vitro:
Nema podataka
Genotoksičnost:
Nema podataka
Mutagenost in-vivo:
Nema podataka
Mutageni učinak na spolne stanice:
Nema podataka
Toksičnost za reproduktivne organe:
Nema podataka
Ukupna evaluacija CMR svojstava:
11.2.
Praktična iskustva:
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 12 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Datum izdanja:
Izdanje broj:
27.12.2011
1
Opažanja relevantna za razvrstavanje:
Ostala opažanja:
11.3.
Opće napomene:
ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE
12.1.
Toksičnost
Akutna otrovnost
Doza
Vrijeme
izlaganja
Organizam
Metoda
Pastrva
Evaluacija
1,4 mg/l
Napomena
Podatci za
aktivnu tvar
Ribe
LC50
96 sati
Rakovi
EC50
48 sati
Podatci za
aktivnu tvar
Alge/vodene biljke
IC50
72 sata
Podatci za
aktivnu tvar
Ostali organizmi
Kronična otrovnost
Doza
Vrijeme
izlaganja
Organizam
Metoda
Evaluacija
Napomena
Ribe
LC50
96 sati
Nema
podataka
Rakovi (Daphnia)
EC50
48 sati
Nema
podataka
Alge/vodene biljke
IC50
72 sata
Nema podata
Nema
podataka ka
Ostali organizmi
12.2.
Postojanost i razgradivost
Abiotička razgradnja
Vrijeme polurazgradnje
Metoda
Evaluacija
Napomena
Morska voda
Nema podataka
Slatka voda
Nema podataka
Zrak
Nema podataka
Tlo
Nema podataka
Biorazgradnja
% razgradnje
Vrijeme (dani)
Metoda
Evaluacija
Napomena
Nema podataka
Nema podataka
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 13 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
12.3.
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)
Vrijednost
Koncentracija
°C
pH
Metoda
Evaluacija
Napomena
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Faktor biokoncentracije (BCF)
Vrijednost
Organizam
Metoda
Evaluacija
Napomena
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Kronična ekotoksičnost
Vrijednost
Doza
Vrijeme
izlaganja
Organizam
Metoda
Evaluacija
Napomena
Kronična toksičnost na
ribama
LC50
Nema podataka
Kronična toksičnost na
rakovima (Daphnia)
EC50
Nema podataka
12.4.
Pokretljivost u tlu
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: Nema podataka
Površinska napetost:
Vrijednost
°C
Koncentracija
Metoda
Napomena
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Adsorpcija/desorpcija
Transport
A/D koeficijent
Henryjeva konst.
log Pow
Hlapljivost
Metoda
Napomena
Tlo-voda
Nema podataka
Voda-zrak
Nema podataka
Tlo-zrak
Nema podataka
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 14 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
12.5.
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Rezultati procjene PBT i vPvB
Nema podataka
12.6.
Ostali štetni učinci
ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE
13.1.
Metode za postupanje s otpadom
13.1.1.
Odlaganje proizvoda/ambalaže:
Prikupiti u posebne spremnike i zbrinuti prema zakonu o zbrinjavanju opasnog otpada.
13.1.2.
Ključni broj otpada:
Nema
13.1.3.
Načini obrade otpada:
Predati pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada
13.1.4.
Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:
Ne postoji
13.1.5.
Ostale preporuke za odlaganje:
Predati pravnoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada
ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU
Dodatne informacije:
Nije klasificiran kao opasna tvar
ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA
15.1.
Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu
EU uredbe
Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi
Autorizacije:
Ograničenja:
Ostale EU uredbe:
Direktiva o tvarima (67/548/EEZ) i sve prilagodbe, ukljucivo 29. ATP
Direktiva o pripravcima (1999/45/EZ) i sve prilagodbe
Uredba REACH (1907/2006/EZ) i sve prilagodbe
Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 15 od 15
Trgovačko ime:
Bromachem zrno
Šifra proizvoda:
Nacionalna regulativa:
15.2.
Datum izdanja:
27.12.2011
Izdanje broj:
1
Zakon o kemikalijama, Pravilnik o označavanju i obilježavanju otrova
koji se stavljaju u promet, Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje
otrova u skupine, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti
opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima,
Zakon o biocidnim pripravcima i pripadajući pravilnici.
Ocjenjivanje kemijske sigurnosti
ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE
16.1.
Navođenje promjena:
16.2.
Skraćenice:
16.3.
Ključna literatura i izvori
podataka:
16.4.
Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP
Razvrstavanje prema CLP
16.5.
Postupak razvrstavanja
Odgovarajuće R i H oznake (broj i puni tekst)
26/27/28
48/23/24/25
R:
50/53
H:
300
302
310
315
319
330
335
372
400
410
16.6.
Savjeti za uvježbavanje:
16.7.
Daljnje obavijesti:
Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
Otrovno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju
udisanjem, putem kože i gutanjem
Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno
djelovati u vodi
Smrtonosno ako se proguta.
Štetno ako se proguta.
Smrtonosno u dodiru s kožom.
Nadražuje kožu
Uzrokuje jako nadraživanje oka
Smrtonosno ako se udiše.
Može nadražiti dišni sustav
Uzrokoje oštečenje organa tjekom produljene ili ponovljene izloženosti
Vrlo otrovno za vodeni okoliš
Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
PRILOG:
SCENARIJI IZLOŽENOSTI SUKLADNO IZVJEŠĆU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI
________________________________________________________________________________
HZTA, klasa: 050-03-01/12-0260
30.01.2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content