close

Enter

Log in using OpenID

Brodilonski parafinizirani mamac

embedDownload
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 1 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI
- Naziv proizvoda: Brodilonski parafinizirani mamac
- Sinonimi:
- Šifra proizvoda:
- Namjena proizvoda: Rodenticid namijenjen suzbijanju štetnih glodavaca. Biocidni
pripravak.
-Način uporabe: Postavljanjem mamaca u zatvorenim i otvorenim prostorima u području
javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i poljoprivrede i to:
- u kanalizacijskoj mreži i podzemnim tunelima raznih namjena (energetski
telekomunikacijski vodovi i sl.) postavljanjem na zato predviđena mjesta ili vezanjem na žicu
- u zatvorenim objektima postavljanjem mamaka na zaklonjena i zaštićena mjesta na
putovima kojima se kreću glodavci svakih 5 – 10 m. Naročito pogodno za vlažne i mokre
prostore. Uginule glodavce treba svaka 3 – 4 dana uklanjati i po potrebi mamce
nadopunjavati.
- u prostorima u kojima se prehrambeni proizvodi nalaze u rasutom stanju, kao i oko
objekta mamke je dozvoljeno postavljati isključivo u zaštitnim kutijama. Ovime se
sprječavaju primarna i sekundarna otrovanja.
- Proizvođač/dobavljač: Cian d.o.o.
Odgovorna osoba za STL: Roberto Zidar
Adresa:
Varaždinska 51, 21 000 Split
e-mail:
[email protected]
Tel.
00-385-21540190
Faks
00-385-21540199
- Broj telefona službe za izvanredna stanja:
112
- Broj telefona za medicinske informacije:
- Broj HZT – Pripravnost:
- Broj Centra za otrovanja (IMI):
00-385-01-23-48-342
098 405 636
00-385-01-46-86-910
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
- Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:
na ljudsko zdravlje:
Nema
na okoliš:
Nema
fizikalno-kemijski učinci:
- Posebne opasnosti:
Nema
- Glavni simptomi učinaka:
Udisanje:
Ne očekuje se pojava simptoma s obzirom na oblik pripravka.
Koža:
Kod ponovljenog i dužeg kontakta u osjetljivih osoba može se razviti crvenilo, peckanje,
svrbež.
Oči:
Kod direktnog kontakta s očima može se javiti kod osjetljivih osoba crvenilo, peckanje,
svrbež.
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 2 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
Gutanje:
Proizvod je kumulativni antikoagulacijski rodenticid. U slučaju gutanja većih količina
može doći do trovanja. Simptomi trovanja obično nastaju s latencijom 16-72 sata, a oni su:
malaksalost, umor, nesiguran hod, krvarenje različitog stupnja na koži i sluznici,
hematurija, melena, a može doći i do teških krvarenja u mozgu, perikardu, toraksu,
nadbubrežnim žlijezdama, retini, probavnom traktu.
Nema
- Pregled izvanrednih stanja:
3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
- Tvar:
Pripravak
- Kemijski naziv kemikalije:
Bromadiolon 0,005%
- CAS broj:
Bromadiolon 28772-56-7
X
- Kemijski sastav pripravka (koncentracija / područje koncentracije):
- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
Naziv sastojka
%
EINECES/C
AS
Oznake
opasnosti
Oznake
upozorenja
Broj registracije
Bromadiolon
0,005
249-205-9/
28772-56-7
T+
R: 28-48/25
-
Denatonijev
benzoat
0,001
223-095-2/
3734-33-6
Xn
R: 22-36/37/38
-
4. MJERE PRVE POMOĆI
- Mjere za pružanje prve pomoći:
Ne očekuje se pojava simptoma s obzirom na oblik pripravka.
nakon udisanja:
nakon dodira s kožom:
Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira ispirati s tekućom
vodom i blagom spunicom 15-tak minuta. U slučaju pojave i zadržavanja
simptoma potražiti pomoć liječnika.
nakon dodira s očima:
Čistim prstima razmaknuti kapke te ispirati oči naizmjenični s tekućom
vodom 15-tak minuta. U slučaju zadržavanja simptoma potražiti pomoć
oftalmologa.
nakon gutanja:
Ne izazivati povraćanje, isprati usta s malo vode i ispljunuti, odmah
prevesti unesrećenog liječniku.
- Napomena za osobu koja
pruža prvu pomoć/liječnika:
- Posebna sredstva za
pružanje prve pomoći
Pri prebacivanju otrovane osobe u bolnicu sa sobom ponijeti uputu
za upotrebu, odnosno etiketu ili Sigurnosno-tehnički list. U slučaju
da je došlo do gutanja većih količina proizvoda može se dati aktivni
ugljen 0,5-1 g/kg tjelesne težine, ali samo do 1h nakon gutanja
proizvoda. Aktivni ugljen, sam po sebi, može potencirati mučninu,
povraćanje i grčeve u trbuhu.
ANTIDOT JE VITAMIN K1.
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 3 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA
- Sredstva za gašenje požara:
Prikladna:
Pjena, suhi prah, CO2
Vodeni mlaz
Ne smiju se upotrebljavati:
- Protupožarne mjere za posebne opasnosti: - Posebne metode za gašenje požara:
Metodu gašenja prilagoditi ostalim kemikalijama
u prostoru.
- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:
Samo stalni uređaj za disanje s otvorenim krugom
na stlačeni zrak i vatrootporno odjelo kod požara
u zatvorenom prostoru.
- Posebne opasnosti izloženosti:
-
6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA
- Osobne mjere opreza:
Nositi radnu odjeću i rukavice (vidi točku 8.). Direktni kontakt sa
sredstvom izbjegavati.
- Mjere zaštite okoliša:
Spriječiti ulazak sredstva u kanalizacijski sustav ili neposrednu
okolicu, površinske i podzemne vode.
-Način čišćenja i sakupljanja:
Proizvod treba mehanički skupiti i staviti u posebne spremnike za
opasan otpad te predati na zbrinjavanje za to ovlaštenoj tvrtci.
Nema
- Dodatna upozorenja:
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. Rukovanje: obvezna zaštitna oprema
Poslije rukovanja oprati ruke, izbjegavati kontakt sa ustima, držati
mjere opreza
odvojeno od hrane i pića
napuci za sigurno rukovanje
Nositi odgovarajuću radnu odjeću i rukavice (vidi točku 8.)
7.2. Skladištenje: tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
Prikladni:
Čuvati proizvod na hladnom, suhom, dobro prozračenom mjestu
Neprikladni:
Zaštiti od direktnog sunčevog svijetla i topline. Ne dozvoliti da se materijal u skladištu
smoči. Čuvati odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, farmaceutskih proizvoda,
kozmetike ili gnojiva.
- Ambalažni materijali:
Originalna ambalaža proizvođača
Prikladni:
Neprikladni: Nije dopušteno presipati u bilo kakvu drugu ambalažu.
7.3. Posebna uporaba:
8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA
8.1. Granične vrijednosti izlaganja
Naziv opasne tvari
GVI
Granična vrijednost
izloženosti
ppm
Biološke granične
vrijednosti
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 4 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
-
-
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
-
- Postupci praćenja:
8.2. Nadzor izloženosti
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
8.2.1. Nadzor izloženosti na radnom mjestu
Opis
radnog
postupka i tehnološkog
nadzora:
Opće zaštitne mjere:
Mjere osobne zaštite
zaštita organa za disanje:
zaštita ruku:
u normalnim uvjetima rada nije potrebna
Gumene rukavice.
zaštita očiju:
Ukoliko je moguć direktan kontakt s očima nositi zaštitne naočale.
Zaštitna pamučna odjeća dugih rukava, gumena obuća.
zaštitu kože:
- Posebne higijenske mjere: Poslije rukovanja oprati ruke, izbjegavati kontakt sa ustima, držati
odvojeno od hrane i pića.
8.2.2. Nadzor nad zaštitom okoliša
- Sažetak mjera upravljanja rizikom:
9 FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA
- Fizikalno stanje: Čvrsto
- Oblik:
gotov mamak u obliku bloka (300g, 100g, 30-40g)
- Boja:
Crvena
Po atraktantu
- Miris:
- pH vrijednost (navesti i konc. i temp):
N.A.
- Vrelište/područje vrenja:
°C
N.A.
- Talište/područje taljenja:
°C
/
- Temperatura raspada:
°C
- Plamište:
°C
/
/
- Temperatura samozapaljenja:
°C
Ne zapaljiv
- Granice eksplozivnosti:
- Oksidirajuća svojstva:
vol. %
/
/
- Tlak para:
Pa
/
- Gustoća para:
- Gustoća:
kg/m
3
/
kg/m
3
/
- Viskoznost:
/
- Topljivost (uz naznaku otapala):
g/L
neotopiv
- Topljivost u vodi:
g/L
neotopiv
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda
- Sadržaj hlapljivog:
logPow
/
/
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 5 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
- Ostalo:
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
/
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
10.1. Uvjeti koje treba izbjegavati:
Stabilno pri propisanim uvjetima skladištenja i korištenja
10.2. Materijali koje treba izbjegavati:
10.3. Opasni proizvodi raspada:
Nisu specifični
Nema podataka.
- Posebne opasnosti:
Nema
11. PODACI O TOKSIČNOSTI
- Akutni unos
na usta (LD50):
preko pluća (LC50):
kožom (LD50):
- Kronični unos
1,12 mg/kg za štakora
Nema podataka
Nema podataka
na usta (LD50):
Nema podataka
preko pluća (LC50):
Nema podataka
Nema podataka
kožom (LD50):
- Nadraživanje/nagrizanje
Nema podataka
kože:
očiju:
dišnih putova:
- Preosjetljivost
Nema podataka
Nema podataka
kože:
Nema podataka
dišnih putova:
Nema podataka
- Drugi klasični učinci: (npr. besvjesno
stanje, posebno otrovni metaboliti, itd.):
Nema podataka
-Neprolazni učinci akutnog ili
kroničnog izlaganja:
- Posebni učinci
mutagenost::
Nema podataka
karcinogenost::
Nema podataka
smanjenje plodnosti:
Nema podataka
štetno djelovanje na plod:
Nema podataka
štetno djelovanje na potomstvo:
Nema podataka
drugo (npr. endokrini disruptori):
- Toksikokinetske značajke:
Nema podataka
- Zabrane i ograničenja:
-
- Drugo:
Nisu poznati
Nema podataka
12. EKOLOŠKI PODACI
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 6 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
12.1. Ekotoksičnost
- za organizme u vodi:
Nema podataka
- za organizme u tlu:
Nema podataka
- za biljke i kopnene životinje:
12.2. Pokretljivost
Nema podataka
Metoda:
- poznata ili predviđena raspodjela po segmentima okoliša:
Nema podataka
- površinska napetost:
Nema podataka
- apsorpcija/desorpcija:
- druga fizikalno-kemijska svojstva (vidi odjeljak 9):
Nema podataka
Nema podataka
12.3. Postojanost/razgradljivost
Poluvrijeme u zemlji 53-63 dana, u vodi zbog hidrolize stabilan
- biorazgradnja:
Nema podataka
- drugi procesi razgradnje:
- razgradnja u otpadnim vodama: Nema podataka
12.4. Bioakumulacijski potencijal
Nema podataka
- faktor biokoncentracije (BCF):
12.5. Rezultati ocjene svojstava PBT:
- podaci iz izvješća o
kemijskoj sigurnosti:
- Ostali podaci:
13. ZBRINJAVANJE
- Način postupanja s otpadom:
Ostaci od proizvoda:
Prikupiti u posebne spremnike i predati pravnoj osobi ovlaštenoj za
skupljanje opasnog otpada.
Onečišćena ambalaža:
Prazna ambalaža,ostatci neupotrebljenog sredstva ili sredstva
kojemu je istekao rok, predaju se na zbrinjavanje pravnoj osobi
ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
- Važeći zakonski propisi: Zakon o otpadu, Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s
ambalažnim otpadom
14. PODACI O PRIJEVOZU
- Klasifikacijske oznake za prijevoz:
Ne primjenjuje se
Naziv opasne kemikalije prema međunarodnim ugovorima o prijevozu opasnih tvari:
kopneni prijevoz (cestovni/željeznički ADR, RID):/
UN broj:
klasa:
skupina pakiranja:
vodeni putovi u zemlji (ADNR):
UN broj:
klasa:
skupina pakiranja:
pomorski prijevoz (IMDG):
UN broj:
klasa:
skupina pakiranja:
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 7 od 7
Naziv proizvoda
BRODILONSKI PARAFINIZIRANI MAMAC
Datum:
07.01.2011.
Izdanje:
I
zračni prijevoz (ICAO/IATA):
UN broj:
klasa:
- Dodatni propisi:
skupina pakiranja:
Zakon o prijevozu opasnih tvari
- Posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza:
Nema
15. PODACI O PROPISIMA
Zakon o kemikalijama i njegovi podzakonski akti o
razvrstavanju i obilježavanju kemikalija, Pravilnik o
graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri
radu i o biološkim graničnim vrijednostima.
Zakon o biocidnim pripravcima i pripadajući pravilnici.
- Primjenjivi propisi:
- Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici):
nema
Znak opasnosti
Oznake upozorenja
R:
Oznake obavijesti
S:
nema
2 Čuvati izvan dohvata djece.
13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.
36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice.
46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati
naljepnicu ili spremnik.
16. OSTALI PODACI
____________________________________________________________________________
HZT, klasa: 050-03-01/11-0611
17.02.2011.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content