close

Enter

Log in using OpenID

DD za osiguranje “VGT” Visoko

embedDownload
OPŠTI USLOVI
ZA OSIGURANJE LICA OD POSLJEDICA
NESRETNOG SLUČAJA /NEZGODE/
Visoko, 2007. godine
OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE LICA OD POSLJEDICA
NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)
OPŠTE ODREDBE
Član 1.
(1) Ovi Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) (u daljem tekstu: Opšti uslovi)
sastavni su dio ugovora o osiguranju lica od posljedica nesretnog slučaja koje ugovarač osiguranja zaključi sa
Direkcijom rizika osiguranja lica, DD za osiguranje “VGT” Visoko (u daljem tekstu: Osiguravač).
(2) Ovi Opšti uslovi ne primjenjuju se na ugovore o osiguranju lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za
koje su predviđeni posebni uslovi.
(3) Ovim Opštim uslovima regulišu se odnosi između ugovarača, osiguranika i osiguravača prema ugovorenim
oblicima osiguranja za slučaj:
-
smrti usljed nesretnog slučaja,
-
trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta),
-
prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada),
-
narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja).
Ostali ugovoreni slučajevi regulisani su posebnim ili dopunskim uslovima.
(4) Pojedini izrazi u ovim Opštim uslovima znače:
-
“ponuđač” – lice koje želi da zaključi osiguranje i u tu svrhu podnese pismenu ili usmenu ponudu
osiguravaču,
-
“ugovarač” – fizičko ili pravno lice koje sa osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju,
-
“osiguranik” – lice od čije smrti, gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) ili narušenja zdravlja zavisi
isplata osigurane sume odnosno naknade,
-
“korisnik” – lice kome se isplaćuje osigurana suma odnosno naknada,
-
“polica” – isprava o zakljućenom ugovoru o osiguranju,
-
“osigurana suma” – najveći iznos do kojeg je osiguravač u obavezi prema ugovaraču,
-
“premija” – iznos koji je ugovarač dužan platiti osiguravaču po ugovoru o osiguranju,
-
“list pokrića” – privremeni dokaz o zaključenom osiguranju koji sadrži bitne elemente ugovora o
osiguranju.
ZAKLJUČENJE UGOVORA O OSIGURANJU
Član 2.
(1) Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) zaključuje se na osnovu usmene ili pismene
ponude.
(2) Osiguravač može prethodno zatražiti pismenu ponudu od ponuđača na posebnom obrascu.
(3) Ako osiguravač ne prihvati pismenu ponudu dužan je u roku od osam dana od dana njenog prijema pismeno
obavijestiti ponuđača o tome.
(4) Ako osiguravač nije odbio ponudu koja ne odstupa od uslova po kojima se vrši osiguranje, smatra se da je
osiguranje zaključeno onog dana kada je ponuda predata na poštu.
(5) Ako osiguravač prihvati ponudu samo pod posebnim uslovima, osiguranje je zaključeno danom kada je ugovarač
pristao na izmijenjene uslove.
(6) Smatra se da je ponuđač odustao od zaključenja ugovora, ako na izmijenjene uslove ne pristane u roku od osam
dana od dana prijema preporučenog obavještenja osiguravača.
(7) Ugovor o osiguranju zaključen je kada ugovarač i osiguravač potpišu policu osiguranja ili list pokrića.
2
FORMA UGOVORA O OSIGURANJU
Član 3.
(1) Ugovor o osiguranju i svi dodaci ugovoru vrijede samo ako su zaključeni u pismenoj formi.
(2) Svi zahtjevi podnijeti su blagovremeno samo ako su učinjeni u roku predviđenom ovim Opštim uslovima. Kao
dan prijema smatra se datum poštanskog žiga.
SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE
Član 4.
(1) U pravilu se mogu osigurati lica od četrnaeste do sedamdesetpete godine života. Lica mlađa od četrnaest i
starija od sedamdesetpet godina mogu biti osigurana (ako je to predviđeno) posebnim ili dopunskim uslovima.
(2) Lica čija je opšta radna sposobnost umanjena usljed neke teže bolesti, težih tjelesnih mana ili nedostataka,
osiguravaju se uz naplatu povišene premije u smislu člana 9. stava (2) ovih Opštih uslova.
(3) Duševno bolesna lica i lica potpuno lišena poslovne sposobnosti u svakom slučaju su isključena iz
osiguranja, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
POJAM NESRETNOG SLUČAJA
Član 5.
(1) Nesretnim slučajem u smislu ovih Opštih uslova smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni
događaj koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili
djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtjeva ljekarsku pomoć.
(2) U smislu prethodnog stava smatraju se nesretnim slučajem naročito slijedeći događaji: gaženje, sudar, udar
kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje
oružjem, raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijalima, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed
životinje i ubod insekta izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana kakva infektivna bolest.
(3) Kao nesretni slučaj smatra se sljedeće:
1.
trovanje hranom ili hemijskim sredstvima, iz neznanja osiguranika osim
profesionalnih oboljenja,
2. infekcija povrede prouzrokovana nesretnim slučajem,
3. trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, osim profesionalnih oboljenja,
4.
opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tečnostima ili parom, kiselinama, bazama i sl.
5. davljenje i utopljenje,
6. gušenje ili ugušenje usljed zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.),
7.
istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prelomi kostiju koji nastanu usljed naglih tjelesnih pokreta ili
iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajima, ukoliko je to neposredno
nakon povrede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi,
8.
djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik bio izložen
neposredno usljed jednog prije toga nastalog nesretnog slučaja, ili se našao u takvim nepredviđenim
okolnostima koje nije mogao spriječiti, ili je tome bio izložen usljed spašavanja ljudskog života,
9.
djelovanje rentgenskih i radijumskih zraka ako nastupe naglo i iznenada, izuzev
oboljenja.
profesionalnih
(4) Ne smatraju se nesretnim slučajem u smislu ovih Opštih uslova:
1.
Sve obične, zarazne i profesionalne bolesti (bolesti nastale usljed redovnog zanimanja), kao i bolesti
nastale usljed psihičkih uticaja,
2.
trbušne kile, kile na pupku, vodene i ostale kile, osim onih koje nastanu usljed direktnog oštećenja
trbušnog zida pod neposrednim djelovanjem spoljašnje mehaničke sile na trbušni zid, ukoliko je
3
nakon povrede utvrđena traumatska hernija kod koje je klinički pored hernije utvrđena povreda
mekih dijelova trbušnog zida u tom području.
3.
infekcije i oboljenja koja nastanu usljed raznih oblika alergije, rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih
izraslina tvrde kože,
4.
anafilaktički šok, osim ako nastupi pri liječenju zbog nastalog nesretnog slučaja,
5.
hernia disci intervertebralis, sve vrste lumbalgije, diskopatije, sakralgija, miofascitis, kokcigodnije,
išialgija, fibrozitis, fascitis i sve patoanatomske promjene slabinsko krstačne regije označene
analognim terminima izuzev onih lumboišijalogija koje su direktna posljedica organske povrede
kičme i to rentgenski utvrđene.
6.
odljepljenje mrežnjače (ablatio retinae) ukoliko nije nastala kao direktna spoljašnja povreda oka,
utvrđena neposredno nakon povrede,
7.
posljedice koje nastanu kod osiguranika usljed delirijum tremensa i djelovanja droga,
8.
posljedice medicinskih, naročito operativnih zahvata koji se preduzimaju radi liječenja ili preventive
radi sprečavanja bolesti, osim ako je do tih posljedica došlo usljed dokazane greške medicinskog
osoblja (vitium artis),
9. patološke promjene kostiju i patološke epifiziolize,
10. sistemne neuromuskularne bolesti i endokrine bolesti.
POČETAK I TRAJANJE OSIGURANJA
Član 6.
(1) Osiguranje počinje u 24,00 časa onog dana koji je označen u polici kao početak osiguranja ako nije drugačije
ugovoreno i prestaje u 24,00 časa onog dana koji je u polici ugovoren kao dan prestanka osiguranja.
(2) Ako je u polici naveden samo početak osiguranja, osiguranje se produžava iz godine u godinu sve dok ga koja
ugovorna strana ne otkaže.
(3) Osiguranje prestaje za svakog pojedinog osiguranika u 24,00 časa, bez obzira da li je i koliko ugovoreno
trajanje onoga dana kada:
1.
nastupi smrt osiguranika ili bude ustanovljen invaliditet od 100 %,
2.
osiguranik postane duševno bolestan ili poslovno nesposoban u smislu člana 4, stava (3) ovih Opštih
uslova,
3.
istekne godina osiguranja u kojoj osiguranik navrši 75 godina života,
4.
protekne rok iz člana 11. stava (3) ovih Opštih uslova, a premija do tog roka nije
5.
bude raskinut ugovor o osiguranju u smislu člana 18. ovih Opštih uslova.
plaćena,
POČETAK I PRESTANAK OBAVEZA OSIGURAVAČA
Član 7.
(1) Obaveza osiguravača počinje u 24,00 časa onog dana koji je označen u polici kao početak osiguranja ali ne prije
24,00 časa onog dana kada je plaćena prva premija, osim ako je u polici ili dopunskim uslovima drugačije
ugovoreno.
(2) Ako je u polici ugovoreno plaćanje premije virmanom, obaveza počinje u 24,00 časa onog dana od dana koji je u
polici označen kao početak osiguranja.
(3) Obaveza osiguravača prestaje u 24,00 časa onog dana kada istekne rok trajanja označen u polici.
OBIM OBAVEZA OSIGURAVAČA
Član 8.
(1) Kad nastane nesretni slučaj u smislu ovih Opštih uslova osiguravač isplaćuje iznose ugovorene u ugovoru o
osiguranju i to:
4
1. osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usljed nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika, odnosno
osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako je usljed nesretnog slučaja nastupio potpuni invaliditet
osiguranika,
2.
postotak od osigurane sume za slučaj invaliditeta koji odgovara postotku djelimičnog invaliditeta, ako je
usljed nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika,
3.
dnevna naknada prema članu 15, stav (8) ovih Opštih uslova ako je osiguranik usljed nesretnog slučaja bio
privremeno nesposoban za rad, odnosno za vršenje redovnog zanimanja,
4.
naknadu troškova liječenja prema članu 15. stav (9) i (10) ovih Opštih uslova ako je osiguraniku usljed
nesretnog slučaja bila potrebna ljekarska pomoć i ako je usljed toga imao troškove liječenja,
5.
ostale ugovorne obaveze prema posebnim ili dopunskim uslovima.
(2) obaveza osiguravača iz prethodnog stava postoji kad je nesretni slučaj nastao pri vršenju one djelatnosti koja je u
polici izričito navedena (npr. pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja ili samo u jednom određenom
zanimanju ili svojstvu kao npr. sportista, lovac, vozač ili putnik u motornom vozilu, izletnik, vatrogasac,
demonter mina, granata i drugih eksplozivnih predmeta, kaskader itd.)
OGRANIČENJE OBAVEZA OSIGURAVAČA
Član 9.
(1) Ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena odgovarajuća uvećana premija, ugovorene osigurane sume
smanjuju se srazmjerno premiji koju je trebalo platiti i stvarno plaćene premije, kad nesretni slučaj nastane:
1.
pri upravljanju i vožnji avionom i vazdušnim aparatima svih vrsta, kao i pri sportskim skokovima
padobranom, osim u svojstvu putnika u javnom saobraćaju,
2.
pri treningu i učešću osiguranika u javnim sportskim takmičenjima u svojstvu registrovanog člana sportske
organizacije i to: fudbala, hokeja na ledu, džiu-džica, džuda, karate, boksa, skijanja, ragbija, rvanja, skijaških
skokova, alpinistike i podvodnog ribolova kao i pri automobilskim, motociklističkim brzinskim trkama,
motokrosu i pri treningu za njih,
3.
usljed ratnih događaja i oružanih sukoba u kojima se nađe osiguranik izvan granica BiH s tim da osiguranik
nije uzimao aktivnog učešća u tim oružanim akcijama,
4.
kod lica koja predstavljaju anormalni rizik usljed toga što su preležala neku težu bolest, ili su u času
zaključenja ugovora bila teže bolesna, ili su opterećena urođenim ili stečenim tjelesnim manama ili
nedostacima.
(2) Kao anormalni rizik iz tačke 4. prethodnog stava smatraju se lica koja imaju mane, nedostatke ili bolesti usljed
kojih je njihova opšta radna sposobnost umanjena preko 50 % prema Posebnima uslovima za osiguranje
uvećanih rizika (anormalni rizik) koji su sastavni dio ovih Opštih uslova.
ISKLJUČENJE OBAVEZA OSIGURAVAČA
Član 10.
(1) Isključene su sve obaveze osiguravača, ako je nesretni slučaj nastao:
1. usljed zemljotresa,
2. usljed ratnih događaja,
3. usljed aktivnog učešća u oružanim akcijama, osim ako je osiguranik u ovom drugom slučaju učestvovao po
svom redovnom zanimanju ili po pozivu od strane ovlaštenog organa FBiH, ili je samoinicijativno
učestvovao u zaštiti društvene imovine.
4. pri upravljanju vazdušnim aparatima svih vrsta, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez
propisne službene isprave koja daje ovlaštenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom vazdušnog
aparata, plovnog objekta, motornog i drugog vozila.
Odredbe tačke 4. ovog stava neće se primjenjivati u slučaju kada neposjedovanje propisane službene isprave nije
imalo uticaja na nastanak nesretnog slučaja. U smislu ovih uslova smatra se da osiguranik posjeduje propisanu
službenu vozaču ispravu kada u cilju pripremanja i polaganja ispita za dobijanje službene isprave preduzima vožnju
uz neposredni nadzor ovlaštenog stručnog instruktora,
5. usljed pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranik iz bilo kog razloga,
5
6.
7.
8.
usljed toga što je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik namjerno prouzrokovao nesretni slučaj,
pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju krivičnog djela sa predumišljajem kao i pri bijegu poslije takve
radnje,
usljed dokazane uzročne veze djelovanja narkotičkih sredstava ili alkoholiziranog stanja osiguranika i
nastanka nesretnog slučaja,
Alkoholiziranim stanjem se smatra ako je u krvi osiguranika utvrđeno prisustvo alkohola više od 0,50 O/OO kod
vozača, a kod ostalih više od 1,00 O/OO.
(2) Ugovor o osiguranju je ništavan, ako je u času njegovog zaključenja već nastao osigurani slučaj, ili je taj bio u
nastajanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, a uplaćena premija se vraća ugovaraču, umanjena za troškove
osiguravača.
PLAĆANJE I POSLJEDICE NEPLAĆANJA PREMIJE
Član 11.
(1) Ugovarač je dužan platiti premiju unaprijed ako nije drugačije ugovoreno, odjednom za svaku godinu osiguranja.
Ako je ugovoreno da se godišnja premija plaća u polugodišnjim, tromjesečnim ili mjesečnim obrocima,
osiguravač ima pravo na premiju za cijelu godinu trajanja osiguranja. Osiguravač ima pravo da sve nenaplaćene
premijske obroke iz tekuće godine osiguranja naplati prilikom bilo koje isplate iz osnova dotičnog osiguranja.
(2) Premija se plaća osiguravaču ili njegovom predstavniku ili se dostavlja putem pošte ili banke. Ako se premija
plaća putem pošte, smatra se da je plaćena u 24,00 časa onoga dana kada je uplaćena na pošti, a ako je plaćena
putem banke smatra se da je uplaćena u 24,00 časa onog dana kada je nalog predat banci.
Za svaki dan prekoračenja roka osiguravač može da zaračuna zateznu kamatu u visini određenoj propisima.
(3) Ako ugovarač osiguranja ne plati dospjelu premiju do ugovorenog roka, niti to učini koje drugo zainteresovano
lice, ugovor o osiguranju prestaje po isteku od 30 dana od dana kada je ugovaraču osiguranja uručeno
preporučeno pismo osiguravača sa obavještenjem o dospjelosti premije. Taj rok ne može isteći prije nego što
protekne 30 dana od dospjelosti premije.
U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje ako premija ne bude plaćena u roku od godine dana od
dospjelosti.
(4) Ako je osiguranje prestalo prije ugovorenog isteka usljed isplate osigurane sume za slučaj smrti ili potpunog
invaliditeta, premija ugovorena za cijelu tekuću godinu osiguranja pripada osiguravaču.
(5) U ostalim slučajevima prestanka ugovora o osiguranju prije ugovorenog roka pripada osiguravaču premija samo
do završetka dana do kojeg je trajalo osiguranje.
PROMJENA ZANIMANJA U TOKU TRAJANJA OSIGURANJA
Član 12.
(1) Ugovarač, odnosno osiguranik dužan je prijaviti osiguravaču promjenu zanimanja.
(2) Ako promjena zanimanja utiče na promjenu opasnosti, osiguravač će u slučaju povećanja opasnosti predložiti
povećanu premiju, a u slučaju smanjenja opasnosti, smanjenje premije ili povećanje osiguranih suma. Ovako
određene osigurane sume i premije vrijede od dana nastanka promjene zanimanja.
(3) Ukoliko ugovarač ne prijavi promjenu zanimanja niti prihvati povećanje, odnosno smanjenje premije u roku od
četrnaest dana, a nastane osigurani slučaj, osigurane sume će se smanjiti ili povećati u razmjeri između plaćene
premije i premije koju je trebalo platiti.
PRIJAVA NESRETNOG SLUČAJA
6
Član 13.
(1) Osiguranik koji je usljed nesretnog slučaja povrijeđen dužan je:
1.
da se prema mogućnostima odmah prijavi ljekaru, odnosno da pozove ljekara radi pregleda i pružanja
potrebne pomoći i da odmah preduzme sve potrebne mjere radi liječenja, kao i da se drži ljekarskih savjeta i
uputa u pogledu načina liječenja,
2.
da o nesretnom slučaju pismeno obavijesti osiguravača u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom
stanju bude moguće,
3.
da s prijavom o nesretnom slučaju pruži osiguravaču sva potrebna obavještenja i podatke naročito o mjestu i
vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime ljekara koji ga je pregledao ili koji ga liječi,
nalaz ljekara o vrsti tjelesne povrede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim
manama, nedostacima i bolestima (čl. 9. stav (1) tačka 4. ovih Opštih uslova), koje je osiguranik eventualno
imao još prije nastanka nesretnog slučaja.
(2) Ako je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je da o tome pismeno
obavijesti osiguravača i da pribavi medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju.
(3) Troškovi za pribavljanje potrebne medicinske dokumentacije i ostali troškovi koji se odnose na dokazivanje
nesretnog slučaja i prava iz ugovora o osiguranju padaju na teret podnosioca zahtjeva.
(4) Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača, korisnika ili bilo kojeg drugog pravnog ili fizičkog lica traži
naknadna objašnjenja, kao i da na svoj trošak preduzima mjere u svrhu ljekarskog pregleda osiguranika preko
svojih ljekara, ljekarskih komisija i zdravstvenih organizacija da bi se utvrdile važne okolnosti u vezi sa
pribavljenim nesretnim slučajem.
(5) Ako ugovarač, osiguranik ili korisnik ne prijavi nesretni slučaj uz odgovarajuću dokumentaciju prema
odredbama ovh Opštih uslova već odmah počne sudski spor protiv osiguravača, takva tužba nema značaj prijave
i smatra se da je preuranjena. Svi troškovi ovakvog sudskog postupka (sudske takse, troškovi vještačenja,
nagrade i troškovi advokata, svjedoka i drugo) bez obzira na ishod sudskog spora padaju na teret tužioca.
Tužilac u ovakvim sporovima nema pravo na naknadu kamata na presuđeni iznos.
UTVRĐIVANJE PRAVA KORISNIKA
Član 14.
(1) Ako je usljed nesretnog slučaja osiguranik umro, korisnik je dužan da podnese prijavu, policu, dokaz o uplaćenoj
premiji i dokaz da je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja. Korisnik koji nije ugovorom o osiguranju
izričito predviđen, dužan je da podnese dokaz o svom pravu na primanje osigurane sume.
(2) Ako je nesretni slučaj imao za posljedicu invaliditet, osiguranik je dužan da podnese: prijavu, policu, dokaz o
uplaćenoj premiji, dokaz o okolnostima nastanka nesretnog slučaja i medicinsku dokumentaciju s utvrđenim
posljedicama za određivanje konačnog postotka trajnog inavaliditeta.
(3) Konačni postotak invaliditeta određuje osiguravač prema Tabeli za određivanje postotka trajnog gubitka opšte
radne sposobnosti (u daljem tekstu: Tabela). Ako neko tjelesno oštećenje nije u Tabeli predviđeno, postotak
invaliditeta određuje se u skladu sa sličnim oštećenjima koji su predviđeni u Tabeli.
Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje osiguranika (profesinalna sposobnost) ne uzima
se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.
(4) Kod višestrukih povreda pojedinih udova ili organa ukupni invaliditet na određenom udu ili organu ne može
premašiti postotak koji je određen u Tabeli za potpuni gubitak tog uda ili organa.
(5) U slučajevima gubitka više udova ili organa usljed jednog nesretnog slučaja postoci invaliditeta za svaki pojedini
ud ili organ sabiraju se.
(6) Ako zbir postotaka invaliditeta prema Tabeli zbog gubitka ili oštećenja više udova i organa usljed jednog
nesretnog slučaja iznosi preko 100 %, isplata ne može biti veća od osigurane sume koja je ugovorena za slučaj
potpunog invaliditeta.
(7) Ako je opšta radna sposobnost osiguranika bila trajno umanjena prije nastanka nesretnog slučaja, obaveza
osiguravača određuje se prema novom invaliditetu, odnosno prema razlici između ukupnog postotka invaliditeta
nakon nastanka nesretnog slučaja i postotka invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja.
(8) Ako je osiguranik usljed nesretnog slučaja privremeno nesposoban za rad, dužan je da o tome podnese potvrdu
ljekara koji ga je liječio. Ova potvrda (izvještaj) mora sadržati: ljekarski nalaz sa potpunom dijagnozom, tačne
7
podatke kada je započeto liječenje i od kojeg do kojeg dana osiguranik nije bio sposoban da obavlja svoje
redovno zanimanje.
ISPLATA OSIGURANE SUME
Član 15.
(1) Osiguravač isplaćuje osiguranu sumu odnosno njen odgovarajući dio ili ugovorenu dnevnu naknadu osiguraniku,
odnosno korisniku u roku od 14 dana, nakon što obaveza osiguravača i visina obaveze budu utvrđeni.
Ako osiguravač ne izvrši isplatu u predviđenom roku, korisnik ima pravo na zateznu kamatu u visini određenoj
propisima.
(2) Osiguravač je dužan da isplati ugovorenu osiguranu sumu odnosno naknadu samo ako je nesretni slučaj nastao
za vrijeme trajanja osiguranja i ako su posljedice nesretnog slučaja predviđene u članu 8. ovih Opštih uslova
nastupile u toku godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja.
(3) Konačni postotak invaliditeta određuje se prema Tabeli poslije završenog liječenja u vrijeme kada je kod
osiguranika u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posljedice nastupilo stanje ustaljenosti tj. kada se prema
ljekarskom predviđanju ne može očekivati da će se stanje pogoršati ili poboljšati. Ako to stanje ne nastupi ni po
isteku tri godine od dana nastanka nesretnog slučaja, kao konačno se uzima stanje po isteku ovog roka i prema
njemu se određuje postotak invaliditeta.
(4) Ako nije moguće poslije nastanka nesretnog slučaja utvrditi konačni postotak invaliditeta, osiguravač je dužan na
zahtjev osiguranika isplatiti iznos koji nesporno odgovara postotku invaliditeta za koji se već tada može na
osnovu medicinske dokumentacije utvrditi da će trajno ostati. Osiguravač neće isplatiti akontaciju prije nego što
je utvrđena njegova obaveza s obzirom na okolnosti nastanka nesretnog slučaja.
(5) Ako osiguranik umre prije isteka godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja od posljedica toga nesretnog
slučaja, a konačni postotak invaliditeta je bio već utvrđen, osiguravač isplaćuje iznos koji je određen za slučaj
smrti odnosno razliku između osigurane sume za slučaj smrti i iznosa koji je bio isplaćen prije toga na ime
invaliditeta, ukoliko takva razlika postoji.
(6) Ako konačni postotak invaliditeta nije bio utvrđen, a osiguranik umre usljed istog nesretnog slučaja, osiguravač
isplaćuje osiguranu sumu određenu za slučaj smrti, odnosno samo razliku između te sume ili eventualno već
isplaćenog nespornog dijela (akontacije), ali samo tada ako je osiguranik umro najkasnije u roku od tri godine od
dana nastanka nesretnog slučaja. Ako prije utvrđenja konačnog postotka invaliditeta u roku od tri godine od dana
nastanka nesretnog slučaja nastupi smrt osiguranika iz bilo kojeg drugog uzroka, visina obaveze osiguravača iz
osnova invaliditeta utvrđuje se na osnovu postojeće medicinske dokumentacije.
(7) Ako osigurani slučaj ima za posljedicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad, a ugovorena je isplata
dnevne naknade, osiguravač isplaćuje osiguraniku ovu naknadu u ugovorenoj visini od dana označenog u polici,
a ukoliko taj dan nije određen, od prvog dana koji slijedi danu kada je započeto liječenje kod ljekara ili
zdravstvene ustanove do posljednjeg dana trajanja prolazne radne nesposobnosti, odnosno dana smrti ili
utvrđenog invaliditeta, ali najviše za 200 dana.
Ako je prolazna nesposobnost za rad produžena iz bilo kojih zdravstvenih razloga, osiguravač je dužan isplatiti
dnevnu naknadu samo za vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovanog isključivo nesretnim slučajem, bez obzira
da li je bilo puno bolovanje ili sa skraćenim radnim vremenom, ali u tom slučaju najviše za 200 dana.
(8) Ako nesretni slučaj ima za posljedice narušenje zdravlja osiguranika, koje zahtjeva ljekarsku pomoć, a
ugovorena je i naknada troškova liječenja, osiguravač isplaćuje osiguraniku, bez obzira na to da li ima ikakvih
drugih posljedica, prema podnijetim dokazima naknadu svih stvarnih i nužnih troškova liječenja, učinjenih
najduže u toku godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja, ali najviše do ugovorenog iznosa.
(9) U troškove liječenja po prethodnom stavu spada i nabavka vještačkih udova i zamjena zuba kao i nabavka ostalih
pomagala ako je to potrebno prema ocjeni ljekara. Osiguravač nije dužan da nadoknadi troškove liječenja, ako
osiguranik ima pravo na besplatno liječenje u zdravstvenim ustanovama, odnosno osiguravač je u obavezi da
nadoknadi onaj dio troškova liječenja, koje je snosio sam osiguranik.
(10) Ako kao dalja posljedica nesretnog slučaja nastupi smrt osiguranika ili invaliditet, osiguravač isplaćuje korisniku
odnosno osiguraniku iznos osigurane sume predviđene za takve slučajeve bez obzira na isplaćenu dnevnu
naknadu za prolaznu nesposobnost za rad i isplaćenu naknadu troškova liječenja.
ODREĐIVANJE KORISNIKA OSIGURANJA
Član 16.
8
(1) Korisnik za slučaj smrti osiguranika utvrđuje se na polici osiguranja.
(2) Ako u polici osiguranja posebnim ili dopunskim uslovima uz ove Opšte uslove nije drugačije ili uopšte nije ništa
predviđeno, korisnicima za slučaj osiguranikove smrti smatraju se:
1.
osiguranikova djeca i bračni drug na jednake dijelove, a ako djeca nisu u životu njihovi potomci po pravu
predstavljanja,
2.
ako nema djece ni njihovih potomaka bračni drug na jednu polovinu, a roditelji na drugu
3.
ako nema ni bračnog druga, samo roditelji,
4.
ako nema lica navedenih u prethodnim tačkama, ostali zakoniti nasljednici na osnovu sudske odluke.
(3) Bračni drug smatra se lice koje je bilo u braku sa osiguranikom u momentu njegove smrti.
(4) U slučaju inavliditeta, prolazne nesposobnosti za rad, kao i naknade troškova liječenja, korisnik je sam
osiguranik, ukoliko nije drugačije ugovoreno.
(5) Ako je korisnik osiguranja maloljetno lice, isplata osiguranih suma i naknada izvršiće se njegovim roditeljima
odnosno staratelju, a osiguravač ima pravo od ovih lica zahtjevati da prethodno pribave ovlaštenje za prijem
pripadajućeg iznosa osigurane sume odnosno naknade.
POSTUPAK VJEŠTAČENJA
Član 17.
(1) U slučaju da se osiguravač i osiguranik ili ugovarač, odnosno korisnik ne slože u pogledu vrste i obima
posljedica nesretnog slučaja ili u pogledu toga da li je i u kom obimu povreda osiguranika u uzročnoj vezi sa
nesretnim slučajem, mogu utvrđivanje ovih činjenica povjeriti dvojici vještaka – ljekara od kojih jednog imenuje
osiguravač, a drugog suprotna strana. Prije vještačenja ova dvojica vještaka biraju trećeg vještaka, koji će dati
svoje stručno mišljenje i to samo o pitanjima koja ostanu sporna među vještacima i u granicama njihovih
procjena.
(2) Svaka strana plaća troškove vještaka koga je imenovala, a trećem vještaku plaćaju obje strane po pola.
OTKAZ UGOVORA O OSIGURANJU
Član 18.
(1) Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o osiguranju sa neodređenim trajanjem, ukoliko ugovor nije prestao
ni po kom drugom osnovu.
Otkaz se vrši pismenim putem najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće godine osiguranja.
(2) Ako je osiguranje zaključeno na rok duži od pet godina svaka strana može nakon isteka ovog roka uz otkazni rok
od šest mjeseci pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.
ZASTARJELOST POTRAŽIVANJA
Član 19.
Potraživanja iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja zastarjevaju prema odredbama Zakona o
obligacionim odnosima.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20.
Sastavni dio ovih Opštih uslova je Tabela za određivanje postotka trajnog gubitka opšte radne sposobnosti
(invaliditeta) osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode).
9
1
0
TABELA
ZA ODREDIVANJE POSTOTKA TRAJNOG GUBITKA
OPSTERADNE SPOSOBNOSTI/INVALIDITETA/ OSIGURANIKA
KAO POSLJEDICE NESRETNOG SLUEAJA AIEZGODE/
OPSTE ODREDBE
l.
U smislu dfana 20. Op5tih uslova za osiguranjelica od posljedicanesretnogsludaja(nezgode)ova je Tabelaza
odredivanje postotka trajnog gubitka op5te radne sposobnosti( u daljem tekstu: Tabela invaliditeta) sastavni dio
OpStih uslova i svakog pojedinog ugovora o osiguranju lica od posljedica nesretnog sludaja koje ugovarad
osiguranjazakljudi sa Direkcijom rizika osiguranja lica, DD za osiguranje"VGT" Visoko.
2.
Za sludaj gubitka opSteradne sposobnosti,konadni se invaliditet odreduje poslije zavr5enoglijedenja ako kod
pojedinih tadakaTabele invaliditeta nije drugadije odredeno.
3.
U osiguranju lica od posljedica nesretnogsludaja u sludaju gubitka op5te radne sposobnostiprimjenjuje se
iskljudivo postotak invaliditeta odredenovom Tabelom invaliditeta.
I
GLAVA
l.
Lariina o5tedenja mozga sa kliniiki utvrtlenom slikom
dekortizacije odnosno decerebracije:
hemiplegija inveteriranogtipa sa afazijom i agnozijom,
-
demencija(Korsakovljevsindrom),
obostrani Parkinsonov sindrom sa izraZenimrigorom,
kompletnahemiplegija, paraplegija,triplegija, tetraplegija,
-
epilepsijasa demencijomi psihidkomdeterioracijom,
psihoza iza organskepovrede mozga
-
2.
3.
4.
5.
Hemipareza sainaLenim spasticitetom,ekstrapiramidnasimptomzitologija,
nemogudnostkoordinacije pokreta ili postojanja grubih nehotidnih pokreta,
pseudobulbarnaparalizasa prisilnim pladem ili smijehom, oSteienjamalog
mozga s izraZenimporemeiajima ravnoteZehoda i koordinacije pokreta
Pseudobulbarnisindrom
Epilepsija s udestalimnapadima i karaktemim promjensamalidnosti
90 oh
70 oh
Zari5na o5te6enjamozgasa kliniiki evidentiranim posljedicama
psihoorhanskogsindroma:
do 40 o/o
50 o
60 Vo
a) u lakom stepenu
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenu
6.
100 o/o
Hemipareza ili disfazija:
a) u lakom stepenu
do 30 %
10
80 o
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
7. O5teienjamalogmozgasaadiadohokinezom
i asinergijom
8. Epilepsijasarijetkim napadima
9. Postkontuzioni
sindromuz postojanjeobjektivnogneurolo5kog
nalazaposlijebolnidkiutwdenekontuzijemozga
10.Stanjeposlijetrepenacijesvodalubanje
I I.Postkomocionalni
sindromposlijebolnidkiili medicinskiutvrdene
traumemozgabezpostojanjaobjektivnogneurolo5kog
nalaza
40 o
50 Vo
40 o/o
20 -30 Vo
20 Vo
l0 Vo
do l0 oh
POSEBNI USLOVI:
1. Za potrese mozga koji nisu botniiki ili medicinski utvrdeni ne odreduje se invaliditet.
Z. Sve forme epilepsije moraju biti bolniiki utvrtlene uz primjenu savremenih dijagnostiikih metoda.
3. Invaliditet za sve sluiajeve koji podpadaju pod taike I do 11 odreZuje se najranije 10 mjeseci nakon
povrede.
12. Skalpiranje vlasi5ta kod mu5karca:
a)
b)
c)
treiina pow5ine vlasi5ta
polovina povr5ine vlasi5ta
ditavo vlasi5te
5 Vo
15 Vo
30 Vo
POSEBNI USLOVI
Kod mu5karaca koji je ranije bio 6elav invaliditet se odreduje po
analogiji kao unakaZenje.
13. Skalpiranje vlasi5ta kod Zene:
a) treiina pow5ine vlasi5ta
b) polovina povr3ine vlasi5ta
c) ditavo vlasi5te
l0 Vo
20 o/o
40 oA
il
oir
14. Potpuni gubitak vida na oba oka
15. Potpunigubitak vida najedno oko
16. Oslabljenjevida jednog oka
za svaku desetinusmanjenja
17. U sludaju da je na drugom oku vid oslabljen za vi5e od tri desetine
za svaku desetinusmanjenjavida powijedenog oka odreduje se
18. Diplopija kao trajna i ireparabilnaposljedica powede oka
19. Afakija - jednostrana
20. Afakija - obostrana
2l.Midrijaza
22. Nepotpuna wrutarnja oftalmoplegija
23.Epifora
100 Vo
33Vo
3133o
6,66 o
do 20 o/o
20 "
30 oh
do l0 oh
5o
5 oh
24. Koncentridno suZenjevidnog polja na preostalom oku:
24 a)do60o
l}oh
b) do4oo
3ovo
24 c) do20o
25 d) do 50
50.h
60 o/o
25. Jednostrano koncentriino suZenjevidnog polja:
a) do 50o
sYo
ll
b) do 30o
c)do5o
26. Hamonimnahemianopsija
tS Vo
30o
30 oA
POSEBNI USLOVI:
1.
2.
Invaliditet ablatio retinae se odreduje po tadkama 16. i 17.
Povreda odnejabudice koja je uzrokovala ablatio retinae mora
biti bolniiki dijagnosticirana u roku od 7 dana nakon povrede.
ilI
USI
27. Potpunagluho6a na oba uha sa urednom kaloridkom reakcijom
vestibularnog organa
28. Potprmagluhoda na oba uha sa ugaslom kaloridkom reakcijom
vestibularnog organa
29. Potpunagluhoia najednom uhu sa urednom kaloridkom reakcijom
vestibularnog organa
30. Potpunagluhoia najednom uhu sa ugaslomkaloridkomreakcijom
vestibularnogorganana tom uhu
40 oh
60 oh
15 oh
20 Vo
31. Obostrana nagluhost sa urednom kaloridkom reakcijom
vestibularnog organa obostrano:
ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine
a)20-30%
b) 35 - 60 o/o
c) 65 -85 %
5o/o
l0 oh
20 Vo
32. Obostrana nagluhost sa ugaslom kaloriikom reakcijom vestibularnog organa:
ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine
a ) 2 0- 3 0 %
b)35-60%
c ) 6 5- 8 5 %
33. Jednostranate5kanagluhost sa urednom kaloridkom reakcijom vestibularnog
organana tom uhu gubitak sluha na odstojanju od 90-95 decibela
34. Jednostranate5kanagluhost sa ugaslom kaloridkom reakcijom vestibularnog
organana tom uhu gubitak sluha na odstojanju od 90-95 decibela
35. GubitakuSneSkoljkeili njenog dijela ili njeno potpunounakaZenje
l0 oh
20o/o
30 oh
l0'
12.5 "h
do l0 oh
Za svesluiajeve iz ove glave odreduje se invaliditet poslije zavr5enog
lijeienja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon povrede.
IV
LICE
36. OZiljno deformirajuda o5tedenjana licu pra6ena funkcionalnim smetnjama:
26
27
28
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
50
20 o
POSEBNI USLOVI:
Za kozmetske i estetskeoZiljke ili druge promjene na licu ne odreduje
se invaliditet.
37. Ogianiieno otvaranje usta:
29
30
3I
5o
15 o/o
30 oh
a) razmak gornjih i donjih zuba- do 4 cm
b) raznak gornjih i donjih zuba- do 3 cm
c) razmak gornj ih i donjih zuba- do I .5 cm
38. Defekti na ieljusnim kostima, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:
t2
l0 o
l0 oh
20 oh
30Vo
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
32 c)ujakomstepenu
Za sluiajeve pod tadkama 36.,37. i 38. invaliditet se odreduje poslije
zavrlenog lijeienja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon povrede.
39. Gubitak zuba:
0,75 oh
I Vo
do 16 za svaki zub
za 17 ili vi5e za svaki zub
40. Pereza facijalnog Zivca poslije frakture sljepooine kosti ili
povrede odgovarajude parotidne regije:
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) u jakom stepenusa kontrakturom i tikom mimidke muskulature
d) paralizafacijalnog Zivca
do 10 7o
15 o
o
20
30 o/o
Invaliditet po tai. 40. se odretluje poslije zavrSenoglijeienja ali ne ranije
od I god. nakon povrede.
v
.NOS
30 Vo
41. Gubitak ditavog nosa
42. Anosmia kao posljedica verificirane frakture gomjeg unutarnjeg
dijela nosnog skeleta
5 oh
43. Promjena oblika piramide nosa:
l0 o
15 Vo
a) u lakom stepenudo
.
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
44. Otelano disanje usljed frakture nosnog septumakoja je utwdena
klinidki i rendgenolo5kineposrednonakon povrede
20o
5 oA
VI
DUSNTKI JEDNJAK
45. Stenozadu5nikanakon powede grkljana i podetnog dijela du5nika
46. Stenozadu5nikaradi koje se mora trajno nositi kanila
47 . Trajna organskapromuklost
l0 o/o
60 o/o
5 Vo
48. SuZenjejednjaka:
l0 o/o
20 Vo
33 a) u lakom stepenudo
34 b) u srednjemstepenu
35 c)ujakomstepenu
49. Potpuno suZenjejednjakasa trajnom gastrostomom
30oh
80 Vo
VII
GRUDNI KOS
50. Prelom najmanje 2 rebra ako je zacijeljen sa dislokacijom
ili prelom sternumazacijeljen sa dislokacijom
51. Operativni oZiljak nakon otvaranja grudne Supljine
do 10 %
do l0 Vo
52. O5tedenjeplu6ne funkcije usljed serijskog preloma rebara ili
penetrantnih povreda grudnog ko3a posttraumatskih adhezija
ili zbog restriktivnih smetnji:
15 oh
a) u lakom stepenuza20 *30%o
b) u srednjemstepenuza3l -50Yo
c) u jakom stepenuza 5l o/oili vi5e
30 o
45 Vo
POSEBNI USLOVI
l3
Kapaciteti plu6a odreduje se opetovanom spirometrijom, a po potrebi
i detaljnom pulmolo5kom obradom te ergometrijom.
53. Fistula nakon empiema
54. Kronidni pludni apsces
55. Duboki oZiljci na tijelu nakon opekotina ili povreda bez smetnje motiliteta,
cirkulacije ili trofiikih smetnji, a obuhvataju:
15 Vo
30 oh
do l0 o/o
do20 oh
a) do desetinepow5ine tijela
b) do Sestinepowsine tijela
56. Duboki oZiljci na tijelu nakon opekotina ili povreda sa cirkulatornim
ili trofiikim smetnjama, a obuhvataju:
do 15 7o
do 25 o/o
a) do desetinepow5ine tijela
b) do Sestinepow5ine tijela
57. Gubitak jedne dojke:
l0 o
a) do 50 godina Zivota
b) preko 50 godina Zivota
5o
58. Gubitak obje dojke:
30 V,
a) do 50 godina Zivota
b) preko 50 godina Zivota
15 o
59. Posljedicepenetrantnih povreda srca:
36
30 o/o
50 Vo
a) s normalnim elektrokardiogramom
b) sa promjenjenim elektrokardiogramom
VIII
TRBUSNI ORGANI
u bolnici ili
hernijazbogmedicinskekontraindikacije-verificirana
60. Inoperabilna
je
powede,
istovremeno
bila pored
nakon
ako
zdravstvenoj
ustanovineposredno
hernijeklinidki verificiranapovredamekihdijelovatrbu5nogzidau tom podrudju
l0 oh
nakon
ustanovineposredno
hernija- u bolnici ili zdravstvenoj
61. Dijafragmalna
hernija,kod kojeje klinidki
powedeverificiranatrajnainoperabilna
dijafragmalna
poredhernijeverificiranai powedamekihdijelovau tom podrudju
20 oh
hernijanakonlaparotomije
62. Postoperativna
63. OperativnioZiljaknakonotvaranjatrbu5neSupljine
64. StanjenakonlaparotomijeposlijeSivanjacrijevaili jetre sa
funkcionalnimsmetniama
65. Gubitakslezene
66. Fistulastercoraris
do 20 oh
5 Vo
do20 Vo
20 o/o
40 o/"
67.Anus praeternaturalis
60 oh
40 o
37 a) tankogcrijeva
38 b) debelogcrijeva
recti
68.Trajniprolapsus
20'
69.Inocontinentioalvi:
do 50 %
80 o/o
39 a) djelimidna
40 b) trajnai potpuna
.
IX
MOKRACNI ORGANI
70. Gubitak jednog bubrega- uz noflnalnu ftmkciju drugog
71. Gubitak jednog bubrega-uzlagano o5tedenjefunkcije drugog
72. Gu;bilakjednog bubrega-uz jade o5tedenjefunkcije drugog bubrega
73. Funkcionalno o5te6enjejednogbubrega
t4
25 oh
35 Vo
60 o/o
15 Vo
74. Funkcionalno o5tedenjeoba bubrega:
30 o/o
GV'/o
a) u lak5em stepenu
41 b) u teZemstepenu
75. Poremedaj ispuStanjamokrade usljed povrede uretre graduirane po Chavieru:
l0 oh
20 o
42 a) u lakom stepenu-ispod 18 CH
b) u srednjemstepenu- ispod 14 CH
c) u jakom stepenu- ispod 6 CH
35 Vo
76. Potpuna incontinencija urina:
S0 o/o
43 a) kod mu5karca
44 b)kodZene
70oh
77. Urinarna fistula
20 o
45 a) uretralna
46 b) perinealnai vaginalna
40 Vo
X
GENITALNI ORGANI
78. Gubitakjednog testisado 60 godinaZivota
79. Gubitak jednog testisapreko 60 godina Zivota
80. Gubitak oba testisado 60 godina Zivota
81. Gubitak oba testisapreko 60 godina Zivota
82. Gubitakpenisado 60 godinaZivota
83. Gubitakpenisapreko 60 godinaZivota
84. Deformacija penisa s onemogudenomkohabitacijom do 60 godina Zivota
85. Deformacijapenisas onemoguienomkohabitacijompreko 60 godinaZivota
86. Gubitakmatericei obajajnika do 50 godinaZivota
87. Gubitakmatericei obajajnika preko 50 godina Zivota
88. O5teienje vulve i vagine koja onemogudavajukohabitaciju do 60 godina Zivota
89. O5teienje vulve i vagine koja ne omoguiavaju kohabitaciju preko 60 godina Zivota
S0 o/o
30 o/o
lS oA
S o/o
S0 o/o
30 o
S0 oh
30 oh
S0 o
tS o
50 o
l5 o/o
XI
xrina.q.
90. Poweda kidme sa trajnim o5teienjem moZdine ili perifernih Zivaca
(tetraplegija, triplegij a, paraplegij a) sa gubitkom konff ole defekacije
i pu5tanjemokraie
91. Powedakidme sa trajnim o5tedenjemmoZdineili perifernih Zivaca
(tetrapareza,tripareza)bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja
92. Povredakidme sa potpunom paralizom donjih ekstremitetabez smetnja
defekacije i uriniranja
100 %
90 "
t0 o
93. Povreda kraljeZnice sa parezom donjih ekstremiteta
47 a) u lakom stepenu
48 b) u srednjemstepenu
49 c)ujakomstepenu
do 30 %o
40 oh
S}Vo
94. Smanjena pokretljivost kitme kao posljedica preloma najmanje
dva prSljena uz promjenu krivulje kiime (kifoza, gibus, skolioza)
do20 oh
a) u lakom stepenu
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenu
30 Vo
40 V.
95. Smanjena pokretljivost kiime nakon povrede vratnog segmenta
do l0 yo
50 a) u lakom stepenu
5l b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
3A oh
l5
20 o
96.Smanjenapokretljivostkiime nakonpovredekoStanog
dijela
torakalnogsistema
a) u lakomstepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
50
l0Vo
20Vo
97.Smanjenapokretljivostkiime nakonpovredeko5tanogdijela
lumbalnogsegmenta
a) u lakomstepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
98. Serijskiprelom3 ili vi5espinalnihnastavaka
kidme
99. Serijskiprelom3 ili viSepoprednihnastavaka
kidme
dol5oh
25o/o
3slJ
5Vo
do10%
POSEBNIUSLOVI
Lumbalgije,miofascitis,kokcigodinije,diskopatije,diskushernije,spondilolize,
nisu obuhvadene
osiguranjem.
.xII
KARLICA
100. Vi5estruki prelom karlice uzteLu deformaciju ili denivelaciju
sakroilijakalnih zglobova ili simfize
101.Simfizeoliza
102. Prelom jedne crijevne kosti saniranuz dislokaciju
103. Prelom obje crijevne kosti saniranuz dislokaciju
30 V.
do25 Vo
l0 o/o
15 o/"
104.Prelom stidneili sjednekosti saniranuz dislokaciju
105. Paralelni prelom dvije stidne ili sjednekosti saniranuz dislokaciju
106.Prelomkrstadnekosti, saniranuz dislokaciju
l0 oh
15 o
l0'A
107.Prelom trtiine kosti:
5o
l0 "h
a) saniranuz dislokaciju
b) stanjeposlije operativnogodstranjenjatrlidne kosti
POSEBNI USLOVI:
Za prelom kostiju karlice koji su zacijelili bez dislokacije i bez
objektivnih funkcionalnih smetnji ne odreiluje se invaliditet.
XIII
RUKE
108.Gubitakobjerukei Sake
109.Gubitakrukeu ramenu(eksartikulacija)
110.Gubitakrukeu podrudjunadlaktice
111.Gubitakruke ispodlaktasaoduvanomfunkcijomlakta
112.GubitakSake
I13. Gubitaksvihprstijuna objeSake
114.Gubitakpalca
115.GubitakkaZiprsta
116.Gubitaksrednjeg,domalogili malogprsta,za svakiprst
117.Gubitakmetakarpalne
kostipalca
118.Gubitakmetakarpalne
kostikaZiprsta
119.Gubitakmetakarpalne
kosti srednjeg,domalogi malogprsta
POSEBNIUSLOVI:
Za gubitakjednogClankapalcaodretlujesepolovina,a za gubitakjednog
16
60 o
70 oh
65 oh
90 o/o
6 o/"
12 o/"
6 o/o
4 o/o
2 oA
100o/"
55 o/"
20 o
ilanka ostalihprstiju odredujesetre6inainvaliditetaodreilenogza dotiini prst.
Za gubitakjagodiceprsta odreilujese1/2invaliditetaodreilenogza gubitakilanka.
(NADLAKTICA)
120. Potpunaukodenostramenog zglobau funkcionalno
nepovoljnom poloZaju (addukcija)
121. Potpunaukodenostramenog zgloba u funkcionalno
povoljnom poloZaju (abdukcija)
l22.Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobu:
52
53
35 o/o
25 o/o
do l0 oh
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
20 Vo
30 Vo
123. Recidivirajuie i5daSenjeramenog zgloba koje se verificirano destojavlja
l24.Labavost ramenog zgloba sa ko5tanim defektom zglobnih tijela
125.Pseudoartroza
kljudne kosti
I 2 6. Dj elimidno i5ia5enje (subluksacija) akromioklavikularnog ili
sternoklavikularnogzgloba bez umanjenepokretljivosti
I 27. Potpuno i5ia5enje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog
zgloba sa umanjenom pokretljivo5iu
128. Endoprotezaramenogzgloba
129. Pseudoartrozanadlaktidnekosti
130. Kronidni osteomielitis kostiju gomjih ekstremitetasa fistulom
l3l.ParalizaLivaca accesoriusa
l32.Paraliza ditavog brahijalnog pleksusa
133. Djelimidna paralizabrahijalnog pleksusa
(ERB il KTUMPKE)
l34.Paraliza aksilarnogZivca
l3l.Paraliza radijalnog Zivca
136. ParalizaZivca medianusa
137. ParalizaZivca ulnarisa
l3S.Paraliza dva Zivcajedne ruke
l39.Pelalizahi Zivcajedne ruke
20 o
35 Vo
l0 oh
5 oh
l0 oh
30 rh
30 oh
l0 Vo
l5 o/o
60 yo
35 o
35 o
50 o/o
60 Vo
15 o
30 o/o
30 o/o
POSEBNI USLOVI:
Za parezu Zivca na ruci odreiluje se maksimalno do 2/3 invaliditeta
odredenog za paralizu dotiinog Zivca.
Za sluiajeve koji spadaju pod tadke 131. do 139. odreduje se invaliditet
po zavr5enomlijeienju ali ne prije dvije godine nakon povrede.
(PODLAKTICA)
140. Potpunaukodenost zgloba lakta u funkconalno povoljnom
poloZajuod 100 do 140 stepeni
141. Potpuna ukodenostzgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom poloZaju
20 Vo
30 oh
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta
54
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
do 10 7o
15 Vo
20 Vo
143. Rasklimani zglob lakta
55
a)u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
144.Endoprotezalakta
145.Pseudoarhozaobje kosti podlaktice
146. Pseudoartrozaradiusa
do 10 7o
20 oA
30 Vo
25oh
30 Vo
15 oh
l7
15 o/o
147. Pseudoartrozaulne
148. Ankiloza podlaktice u supinaciji
149. Ankiloza podlaktice u srednjempoloZaju
150.Ankiloza podlaktice u pronaciji
25 Vo
15 Vo
20 o
.
151.Umanjena pronacija i supinacija podlaktice
56
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
5 Vo
l0 oA
lS Vo
152. Ankiloza rudnog zgloba
57
15 o/o
a) u dorzalnoj akstenziji
b) u produZenjuosovine podlaktice
c) u volarnoj fleksiji
20 o
30 o/o
153.Umanjena pokretljivost ruinog zgloba
58
a) u lakom stepenu
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenL
154. Pseudoartrozanavikularne kosti
155. Endoprotezarudnog zgloba
do 10 7o
15 oh
20 o
do 20 o/o
25 0A
eRSrD
156.Potpunaukodenostsvih prstijujedne ruke
157.Potpunaukodenostditavogpalca
158. Potpunaukodenostditavog kaZiprsta
159. Potpuna ukodenostditavog srednjeg,domalog ili malog prsta
40 o
15 oh
9 o/o
4 Vo
POSEBNI USLOVI:
Za potpunu ukoienost jednog zgloba palca odretluje se polovina,
a za potpunu ukoienost jednog zgloba ostalih prstiju odreduje se
tredina invaliditeta odredenogza taj prst.
160. Umanjena pokretljivost palca poslije uredno zacijeljenog Benettovog preloma
161.NepravilnozacijeljenBenettovprelom palca
162.Nepravilno zacijeljen prelom 2-5 metakarpalnekosti
5 o/o
l0 Vo
3 o/o
163.Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca
3 oh
6o
a) u lakom stepenu
b) ujakom stepenu
164.Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kaZiprsta
2 yo
3 o/o
4 Vo
a) u lakom stepenu-za pojedini zglob
b) u srednjem stepenu- za pojedini zglob
c) ujakom stepenu- za pojedini zglob
165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova srednjeg, domalog ili malog prsta
59
I oh
2 oh
3 o/.
a) u lakom stepenu- za pojedini zglob
b) u srednjem stepenu- za pojedini zglob
c) ujakom stepenu- za pojedini zglob
POSEBNI USLOVI:
Postoci invaliditeta za razliilite posljedice na jednom zglobu se ne zbrajaju, a invaliditet se odretluje samo
po onoj taiki koja daje najvedi postotak invaliditeta.
2. Ukupan inavaliditet po tai. 163,,164. i 165. ne moZe iznositi vi5e od invaliditeta za potpunu ukoienost
istog prsta.
1.
XIV
NOGE
100 oh
70 o/o
166. Gubitak obje natkoljenice
167. Eksartikulacija noge u kuku
l8
168. Gubitak natkoljenice u gornjoj treiini patrljak nepogodan zaprotezu
169.Gubitak natkoljeniceispod gornje treiine
170. Gubitak obje potkoljenice patrljci podesni zaprotezu
171.Gubitak potkoljenicepatrljak ispod 6 cm
172. Gubitak potkoljenice patrljak preko 6 cm
173. Gubitak oba stopala
174.Gubitakjednog stopala
175. Gubitak stopalau Chopart-ovoj liniji
176. Gubitak stopalau Lisfran-ovoj liniji
177. Transmetatarzalnaamputacija
178. Gubitak prve ili petemetatarzalnekosti
179. Gubitak druge, treie i detwte metatarzalnekosti za svaku
180. Gubitak svih prsti stopala
I 81. Gubitak palca na stopalu
182. Gubitak ditavog II - V prsta nanozi za svaki prst
183. Djelimidni gubitak II - V prsta nanozi za svaki prst
60'/"
S0.h
80 o/o
50 "
40 oA
80 o/"
3 oh
35
30
25
5
o/o
o/o
oA
oh
35 o
15 o
S o/o
2,5 oh
I oh
POSEBNI USLOVI:
Ukotenost interfalangealnih zglotrovaII do V prsta u ispruZnom poloZaju
ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne pretstavlja invaliditet.
184. Potpunaukodenostkuka u funkcionalno povoljnom poloZaju
185. Potpunaukodenostkuka u funkcionalno nepovoljnom poloZaju
186. Potpunaukodenostoba kuka
187.Nereponirano zastarjeloi5da5enjekuka
188. Pseudoartrozayratabedrenekosti sa skradenjem
40 oA
30 oh
70 o
40 o
45 oh
189.Deformirajuda artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka
a) u lakom stepenu
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenu
190.Endoprotezakuka
do 15 7o
35 oh
30 "
25 "
191.Umanjena pokretljivost kuka bezznakova deformiraju(e artroze
a) u lakom stepenu
b) u srednjemstepenu
c) ujakom stepenu
192. Pseudoartrozabedrenekosti
do 10 %
25 o
40 Vo
lS Vo
193. Nepravilno zacijeljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:
a) 10 do 20 stepeni
do 10 7o
b) preko 20 stepeni
lS o
oh
194. Kronidni osteomielitis kostiju donjih udova sa fistulom
l0
195.Veliki i duboki oZiljci u mi5iiima bedrabezporemeiajafunkcija zglobova
do l0 oh
196. Cirkulatorne promjene nakon o5teienja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta 20 "h
197. Skradenje noge usljed preloma:
do l0 oh
lsoh
20 o/o
a)2-4 cm
b) 4,1-6cm
c) preko 6 cm
198. Ukodenostkoljena
a) u funkcionalno povoljnom poloZaju do 10 stepenifleksije
b) u funkcionalno nepovoljnom poloZaju
ZS o
35 o/o
199. Deformirajuda artroza koljena nakon povrede zglobnih tijela
uz umanjenu pokretljivost sa rendgenolo5komverifikacijom:
do lS oh
a) ir lakom stepenu
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenu
25 oh
3So
200. Umanjena pokretljivost zgloba koljena:
60
a) u lakom stepenu
do 10 7.
t9
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenu
201. Umanjenafleksija koljenazamanje od l5 stepeni
20 o/o
5Vo
15 Vo
202. Rasklimanost koljena nakon povrede kapsule i ligamentarnog aparata
61 a) u lakom stepenu
62 b) ujakom stepenu,daje potrebno stalno noSenjeortopedskog aparata
203. Endoprotezakoljena
204. O5te6enjemeniskusasa recidivirajuiim smetnjama
ili stanjenakon operativnog odstranjenjameniskusa
205. Slobodnozglobnotijelo usljedpowede
206. Funkcionalne smetnjenakon odstranjivanjapatele
207. Pseudoartroza patele
208. Recidivirajuii sinovitiskoljena
209. Pseudoartrozatibije
do 10 %o
30 Vo
30 Vo
5Vo
dolO Vo
15 o/o
l0 Vo
l0 o/o
30 Vo
210. Nepravilno zacijeljen prelom potkoljenice sa valgus,
varus ili recurvatus deformacijom:
a) za 5-15 stepeni
63 b) preko 15 stepeni
2l l. Ankiloza skodnog zglobau funkcionalno povoljnom poloZaju
(5-10 stepeniplantarnefleksije)
212. Anklloza skodnog zglobau funkcionalno nepovoljnom poloZaju
l0 Vo
20 Vo
20 o/o
25 Vo
213. Umanjena pokretljivost skoinog zgloba:
a) u lakom stepenu
b) u srednjem stepenu
c) ujakom stepenu
214. Smanjenapokretljivoststopalau jednom smjeru zamanje od l0 stepeni
215. Endoprotezaskodnogzgloba
216. Nepravilnozacijeljenprelom maleolauz pro5irenjemaleolameviljuSke
do 10 7'
20 o/o
150
5 o/o
25 o/o
200
217. Deformacija stopala: pes eskavatus,pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus
64
a) u lakom stepenu
b) ujakom stepenu
218. Deformacija calcaneusanakon kompresivnog preloma
219. Deformacija talusa nakon preloma uz deformirajuiu artrozu
220. Izolkani prelomi kostiju tarsusabez v e(,edeformacije
22 1. Y et a deformac ij a metatarsusanakon prel oma metalarzalnih ko sti
222. Manja deformacija metartarsusanakon preloma
223. Potpunaukodenostkrajnjeg zglobapalca na nozi
224. Potpunaukodenostosnovnog zglobapalca na nozi ili oba zgloba
225. Ukodenost osnovnog zgloba II - V prsta za svaki prst
226.Deformacijaili ankilozall- V prsta tanoziu savijenompoloZaju
(digitus fleksus) za svaki prst
227.Yeliki oZiljci na peti ili tabanu nakon defekatamekih dijelova
228. Paraliza ishij adidkog Zivca
229. Paraliza femoralnog Zivca
230. Paraliza tibij alnog Zivca
23 1. Paraliza perenealnog Zivca
232. Paraliza glutealnog Zivca
P O S E B N IU S L O V I :
l. Za parezeZivce na nozi odreduje se maksimalno do 213procenta
'odreilenog
za paralizn dotiinog Zivca.
2. Za sluiajeve koji spadaju pod taike 228-232odretluje se invaliditet
po zavr5enom lijeienju ali ne ranije od 2 godine nakon povrede.
20
do l0 Vo
20 0h
do20 oh
do20 oh
5 o/o
l0 Vo
30h
2,5 o/o
50
I o/o
1,5 oA
do 10 7o
40 Vo
30 0h
25 0h
20 Vo
l0 Vo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
3 178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content