close

Enter

Log in using OpenID

B.NET TOTAL TV PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE - ELIS-ZG

embedDownload
B.NET TOTAL TV PRIRUČNIK
ZA KORIŠTENJE DIGITALNOG PRIJAMNIKA
1
SADRŽAJ
B.NET TOTAL TV PRIJAMNIK ..........................................................................................................4
Povezivanje prateće opreme sa prijamnikom................................................................ 4
Ubacivanje B.net Total TV kartice .................................................................................. 4
Uključivanje prijamnika ...................................................................................................... 4
Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja.................................................... 4
Vraćanje postavki na početne vrijednosti ..................................................................... 5
ELEKTRONIČKI TV VODIČ ................................................................................................................6
Glavni izbornik...................................................................................................................... 6
Poruka „Obavijest o emisiji“ ............................................................................................ 7
Informacija o sadržaju emisije ......................................................................................... 7
Poruka „Jezik zvuka i titla“.................................................................................................. 7
Obavijest o izabranoj emisiji.............................................................................................. 8
TV vodič................................................................................................................................. 8
Promjena programa i traženje emisija............................................................................. 8
Brojevi programa................................................................................................................. 9
Kontrola jačine zvuka ......................................................................................................... 9
Bez zvuka (Mute)................................................................................................................. 9
Izgled TV vodiča.................................................................................................................. 9
Pristupanje TV vodiču .....................................................................................................10
Informacija o emisiji...........................................................................................................10
Gledanje emisije koja se trenutno prikazuje................................................................11
Podsjetnik za emisiju koja tek treba započeti..............................................................11
Otkazivanje podsjetnika ..................................................................................................13
Blokirani programi.............................................................................................................13
Ukoliko niste pretplaćeni na određeni program ........................................................14
Omiljeni programi .............................................................................................................14
Blokada programa u cilju zaštite djece.........................................................................15
Elektronska pošta (B-mail) ............................................................................................15
PIN kod................................................................................................................................16
Pomoć za izabranu opciju ..............................................................................................17
Izbornik za programe .......................................................................................................17
PROGRAMSKI IZBORNIK ..............................................................................................................17
TV vodič...............................................................................................................................17
Omiljeni programi .............................................................................................................17
2
Izabrane emisije ................................................................................................................17
Žanr......................................................................................................................................17
B-mail izbornik ..................................................................................................................18
Izbornik osobnih postavki................................................................................................18
Jezik izbornika.....................................................................................................................18
Izaberite Audio 1 i Izaberite Audio 2.............................................................................19
Biranje jezika titla...............................................................................................................19
Trajanje prikazivanja poruke „Obavijest o emisiji“
na ekranu ...........................................................................................................................20
Automatsko prebacivanje na odabranu emisiju ........................................................20
Stanje računa ....................................................................................................................20
Roditeljska zaštita..............................................................................................................20
Promjena PIN koda ..........................................................................................................21
Izbornik za podešavanje sustava ..................................................................................21
Važne napomene ..............................................................................................................21
Podesite parametre signala ...........................................................................................22
Napredna podešavanja . .................................................................................................23
Napredna podešavanja - podešavanje LNB-a ..........................................................23
Napredna podešavanja - podešavanje TV-a...............................................................24
Napredna podešavanja - izlazni UHF kanal.................................................................24
Dijagnostika........................................................................................................................24
Izbornik za pomoć ............................................................................................................25
Objašnjenje značenja ikonica.........................................................................................25
Kontakt ...............................................................................................................................25
SLOBODNI FTA PROGRAMI..........................................................................................................26
Uključivanje i status pripravnosti (Standby Mode).....................................................46
Prekid signala.....................................................................................................................46 Zamjena B.net Total TV kartice......................................................................................47
Poruke o greškama ..........................................................................................................48
Preuzimanje softvera.........................................................................................................49
Transparentno preuzimanje . ..........................................................................................49
Unapređenje sa manjim promjenama vrijednosti parametara..................................49
Unapređenje sa velikim promjenama vrijednosti parametara..................................50
Prekid programa uslijed preuzimanja softvera............................................................50
3
B.NET TOTAL TV PRIJAMNIK
Povezivanje prateće opreme sa prijamnikom
Da biste povezali prijamnik sa satelitskom antenom, kabel antene priključite na ulaz
LNB IN.
Ukoliko imate još jedan prijamnik, njega možete uključiti preko LOOP OUT izlaza.
TV prijamnik možete povezati na 3 načina: preko SCART kabela, preko RCA izlaza ili
preko antenskog kabela (RF OUT).
Ukoliko digitalni prijamnik na TV prijamnik povezujete preko antenskog kabela, na RF IN
uključite zemaljsku antenu ili signal kabelske televizije.
Video rekorder također možete povezati na prijamnik preko SCART kabela.
Ukoliko imate surround sustav, možete ga povezati putem S/P DIF izlaza.
Ubacivanje B.net Total TV kartice
B.net Total TV karticu u prijamnik ubacujete tako što otvorite poklopac na prednjoj strani
prijamnika i ubacite karticu u odgovarajući otvor. Obratite pažnju da je potrebno da slika
bude sa gornje strane i da karticu ubacite u naznačenom smjeru.
Uključivanje prijamnika
Uključite prijamnik u struju, a zatim pritisnite tipku ON/OFF sa zadnje strane prijamnika,
tako da bude na položaju ON.
Kada uključite prijamnik vidjet ćete ekran sa porukom „Molim sačekajte“, nakon čega
prijamnik prikazuje program sa najmanjim rednim brojem.
Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja
Kada prvi put uključite prijamnik, automatski započinje prikaz podešavanja u kojoj ovlašteni serviser (ili Vi) određuje osnovne operativne parametre. Da biste mogli gledati TV
program ili koristiti elektronički TV vodič potrebno je u potpunosti podesiti prijamnik.
Da bi podešavanje prijamnika bilo potpuno, potrebno je proći kroz sve prikaze. Dok
se ne izvrši potpuni slijed podešavanja, aktivne su samo one tipke koje su potrebne za
podešavanje.
Ovlašteni serviser ili korisnik može vratiti postavke na početne vrijednosti, kako bi ih
ponovo podesio po uputstvu.
4
Prikazi podešenja se pojavljuju sljedećim redoslijedom:
1.Prvo se pokazuje ekran za odabir jezika izbornika
2.Zatim se pojavljuje ekran „Provjera podešavanja“ (slika 1) koji sadrži popis
stavki koje morate provjeriti da bi uspješno primali program. Kada sve provjerite,
pritisnite tipku <OK> za nastavak. Također možete pritisnuti tipku <+> da bi
prikazali ekran „Napredna podešavanja” gdje možete podesiti ostale parametre prijamnika.
3.Na kraju se pojavljuju ekrani „Izbor signala“ i „Parametri signala“
Slika 1.
Vraćanje postavki na početne vrijednosti
Proces vraćanja postavki na početne vrijednosti se naziva resetiranje. Ovaj proces mijenja samo parametre prijamnika, dok informacije o pretplati i elektronskoj pošti (b-mail)
ostaju nepromijenjene.
Da bi inicirali vraćanje postavki na početne vrijednosti potrebno je:
1.Isključiti prijamnik iz struje
2.Pritisnuti istovremeno sljedeće tipke na prednjoj strani prijamnika: tipku za
pojačavanje zvuka, tipku za smanjivanje zvuka, tipku za promjenu programa
naviše i tipku za promjenu programa naniže (četiri tipke postavljene u krug).
3.Držeći pritisnute tipke, uključite glavni prekidač na prijamniku i pričekajte dok
5
se ne pojavi ekran sa porukom „Isključite dekoder iz struje, a zatim ga
ponovo uključite u struju.“ Sada možete otpustiti pritisnute tipke.
4.Isključite prijamnik iz struje, a zatim ga ponovo uključite u struju.
Na taj način ste vratili postavke na početne vrijednosti i automatski započinje slijed podešavanja prilikom prvog uključivanja.
ELEKTRONIČKI TV VODIČ
Glavni izbornik
Da biste pristupili Glavnom izborniku dok gledate program, pritisnite tipku <OK>.
Glavni izbornik se sastoji od dva podizbornika - izbornik usluga i izbornik opcija:
●●Izbornik usluga. Da biste se kretali po izborniku usluga i izabrali neku od stavki koristite tipke sa strelicama lijevo i desno na daljinskom upravljaču.
●●Izbornik opcija. Da biste se kretali po izborniku opcija, koristite tipke sa strelicama
gore i dolje. Kada stignete do opcije koju želite odabrati pritisnite <OK>. Otvorit
će Vam se ekran za odabranu opciju (slika 2).
●●U video prozoru se prikazuje trenutno izabrani program.
Slika 2.
6
Poruka „Obavijest o emisiji“
Poruka „Obavijest o emisiji“ (slika 3) se automatski prikazuje na ekranu svaki put
kada promijenite program. Također, ovu poruku možete dobiti kada pritisnete tipku <?>
dok gledate program. Tako se možete informirati o sadržaju emisije koju trenutno gledate, kao i o emisijama koje će se prikazivati na trenutno odabranom programu, kao i na
drugim programima u sljedećem razdoblju.
Slika 3.
Informacija o sadržaju emisije
Informaciju o sadržaju emisije možete dobiti pritiskom na tipku <+>, dok je na ekranu
poruka „Obavijest o emisiji“
Poruka „Jezik zvuka i titla“
Pritiskom na tipku <+> dok gledate program možete vidjeti „Obavijest o jeziku“ (slika 4). Ono pokazuje trenutno odabrani jezik za zvuk i za titl. Da biste promijenili jezik
zvuka koristite tipke sa strelicama gore i dolje. Da biste promijenili jezik titla koristite
tipke sa strelicama lijevo i desno. Ako želite isključiti prikaz titla odaberite opciju „None“ („Nijedan“) sa liste jezika za titl.
Ako željeni jezik odabran za zvuk ili titl nije dostupan, on se na listi jezika pojavljuje precrtan sa dvije linije.
Slika 4.
7
Obavijest o izabranoj emisiji
Sa B.net Total TV vodičem imate priliku koristiti podsjetnik za početak Vaših omiljenih
emisija. Obavijesti o odabranoj emisiji prikazuju se na ekranu neposredno prije nego
što počne odabrana emisija. Pritiskom na tipku <OK> potvrđujete izbor, a pritiskom na
tipku <> poništavate izbor. Ukoliko potvrdite izbor, prijamnik se automatski prebacuje
na odgovarajući program u vrijeme kada počinje odabrana emisija. Ukoliko ništa ne pritisnete ponašanje prijamnika ovisi o postavkama koje ste napravili u izborniku „Osobna
podešavanja“ u opciji „Prebacivanje na emisiju“.
TV vodič
Informacije o programskoj shemi možete vidjeti koristeći TV vodič. TV vodič možete
vidjeti ako pritisnete tipku <Guide> tijekom gledanja programa, ili ako u glavnom
izborniku odaberete opciju „TV vodič“.
Kretanje kroz TV vodič vrši se na sljedeći način:
●●Tipke sa strelicama gore i dolje omogućavaju kretanje kroz popis programa.
●●Tipke sa strelicama lijevo i desno omogućavaju kretanje kroz raspored emitiranja
emisija.
●●Pritiskom na tipku <+> dobivate informaciju o sadržaju emisije.
●●Pritiskom na tipku <OK>, ako je emisija u tijeku, prijamnik se automatski prebacuje na program na kojem je ta emisija. Ukoliko emisija tek treba započeti prijamnik se prebacuje na opciju „Informacija o sadržaju emisije“ , pri čemu
imate mogućnost aktivirati podsjetnik za odabranu emisiju.
●●Pritiskom na tipku <?> pojavljuje se ekran „vrijeme“, koji Vam omogućuje da
vidite program za naredne dane, tako što ćete koristiti tipke sa strelicama goredolje da bi promijenili dan, ili tipke sa strelicama lijevo-desno, da bi promijenili
vrijeme.
Promjena programa i traženje emisija
Emisije možete tražiti na sljedeći način:
●●Tako što ćete koristiti tipke program gore i program dolje (<CH+> i <CH->) da
biste promijenili program.
●●Tako što ćete izravno unijeti broj programa.
8
●●Tako što ćete koristiti opciju „TV vodič“ (pritiskom na tipku <Guide> ili odabirom opcije u glavnom izborniku, kao što je ranije opisano).
●●Tako što ćete na određeni program otići sa poruke „Obavijest o emisiji“.
●●Tako što ćete odabrati opciju „Žanr“ u glavnom izborniku, a onda odabrati emisiju
sa popisa.
●●Tako što ćete odabrati program iz izbornika za programe iz glavnog izbornika.
Brojevi programa
Ukoliko želite prebaciti na određeni program savjetujemo da broj programa unesete kao
troznamenkasti broj, npr. za program 9 pritisnite 009, jer je tada promjena programa
trenutna. Ukoliko pritisnete samo 9, promjenu programa ćete čekati 2 sekunde.
Kontrola jačine zvuka
Zvuk možete pojačati ili smanjiti koristeći tipku <VOL+> za pojačavanje i <VOL-> za
smanjivanje.
Bez zvuka (Mute)
Ako želite isključiti zvuk pritisnite tipku <Mute>. Kada ponovo želite uključiti zvuk, ponovo pritisnite istu tipku.
Ako prijamnik ode u status pripravnosti (standby mode) dok je uključena opcija „mute“,
neće biti zvuka kada se prijamnik vrati u normalan status rada.
Izgled TV vodiča
TV vodič se pojavljuje u obliku tablice u čijim redovima je ponuđen dnevni raspored
raznih programa, a u kolonama vremenski intervali prikazivanja emisija (slika 5).
Tablica uvijek prikazuje 90 minuta programa. Emisije duže od 90 minuta prikazane su
podijeljene u sekcije od 90 minuta i sve nose isti opis emisije. Kako bi vidjeli program
za sljedećih 90 minuta, koristite tipku sa strelicom desno, a možete se vratiti pritiskom
na tipku sa strelicom lijevo. Ako informacija o rasporedu emisije nije dostupna onda se
u tom redu u tablici pojavljuje ispis „Nema informacija“. Sat koji prikazuje trenutno
lokalno vrijeme nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana. Izabrane emisije su u tablici
posebno označene.
9
Slika 5.
Pristupanje TV vodiču
TV vodiču možete pristupiti na dva načina:
●●Tako što ćete odabrati opciju „TV vodič“ iz glavnog izbornika.
●●Tako što ćete pritisnuti tipku <Guide> dok gledate neki program. Kad uključite
TV vodič emisija koju trenutno gledate bit će označena.
Ako želite izaći iz TV vodiča i vratiti se na program koji ste gledali pritisnite tipku <TV>.
Ako se želite vratiti na prethodni ekran (glavni izbornik ili posljednji gledani program)
pritisnite tipku <>.
Prijamniku je potrebno nekoliko minuta po uključivanju da učita potpun raspored emisija.
Ako pokušate pristupiti TV vodiču odmah nakon uključivanja prijamnika, vodič prikazuje
„Učitavam“ umjesto imena programa ako se programi još nisu učitali, odnosno „Nema
informacija“ umjesto informacije o rasporedu emisija, ako se ova još nije učitala.
Vodič također prikazuje prethodne poruke u slučajevima da:
●● T
V vodič nije neposredno dostupan zato što je u procesu ažuriranja; ili
●● U
slučaju da vodič ponovo učitava nazive programa i raspored emisija pošto je
promijenjen jezik izbornika.
Informacija o emisiji
Pritisnite tipku <+> dok gledate TV vodič i pojavit će se ekran sa sljedećim informacijama o emisiji:
10
●●naziv programa na kojem se prikazuje emisija;
●●naziv emisije;
●●vremena početka i kraja emisije, podešeno na lokalno vrijeme korisnika;
●●odgovarajuću ikonicu o uzrastu djece za koji je emisija podobna za gledanje;
●●odgovarajuće ikonice za opis sadržaja;
●●kratak sadržaj emisije.
Gledanje emisije koja se trenutno prikazuje
Kada se nalazite u TV vodiču i odaberete emisiju koja se trenutno prikazuje, prijamnik se
prebacuje na program na kojem je ta emisija. Ukoliko nemate autorizaciju za gledanje te
emisije, program je blokiran i na ekranu se prikazuje obavijest da nemate odobrenje za
gledanje tog programa. Ako je program blokiran zbog zaštite djece, prikazuje se ekran
sa oznakom za starije od naznačenog uzrasta, tako da morate unijeti PIN kod da biste
gledali tu emisiju.
Podsjetnik za emisiju koja tek treba započeti
Da biste podesili podsjetnik za emisiju koja tek treba započeti, trebate odabrati željenu
emisiju, što možete učiniti iz TV vodiča, iz ekrana „Obavijest o emisiji“ ili iz opcije
„Izaberite žanr“ (u sva tri slučaja pritiskom na tipku <OK>). Prikazat će Vam se ekran
„Informacije o emisiji“ (slika 6).
Slika 6.
11
Na ekranu za „Informacije o emisiji“ pritisnite tipku <OK>:
●●Ako nema konflikta sa već postojećim izborom, prikazuje se ekran „Izabrane
emisije“ (slika 7).
Slika 7.
U TV vodiču izabrane emisije će biti posebno označene.
●● A
ko postoji konflikt sa već postojećim izborom, prikazuje se ekran sa informacijom
da postoji konflikt. Ukoliko se dogodi da izaberete emisiju koja se preklapa sa
drugom izabranom emisijom (na primjer, izabrali ste emisiju koja traje jedan sat i
počinje u 16:00 i drugu emisiju koja počinje u 16:30) prikazat će se ekran „Konflikt izabranih emisija“.
U tom slučaju, možete pritisnuti tipku <OK> da biste vidjeli ekran „Izabrane emisije“ .
Na ovom ekranu će se pojaviti nazivi obje emisije posebno označene. Imate mogućnost
da otkažete podsjetnik za jednu od emisija ili da ostavite podsjetnik za obje emisije. Ako
otkažete podsjetnik za jednu emisiju više nema konflikta. Ako zadržite oba podsjetnika,
podsjetnik za emisiju koja počinje kasnije će se pojaviti na ekranu prekidajući emisiju
koju gledate, a ranije ste je odabrali.
Da biste se sa ekrana „Informacije o emisiji“ vratili na TV vodič, na ekran „Obavijest
o emisiji“ ili na ekran „Izaberite emisiju“ pritisnite tipku <>.
Na ekranu „Izabrane emisije“:
●●Kada označite emisiju i pritisnete tipku <+> prikazuje se informacija o emisiji na
posebnom ekranu.
12
●●Pritiskanjem tipke <OK> poništavate izbor. Ovo uklanja oznaku () ispred naziva
emisije, ali emisija ostaje na popisu sve dok ne pritisnete tipku <> i ne izađete
iz tog ekrana. Poništena emisija više se ne pojavljuje kada se vratite na ekran
„Izabrane emisije“ i ta emisija u TV vodiču više neće biti posebno označena.
●●Kad pritisnete tipku <> vraćate se na mjesto gdje je emisija odabrana (na TV
vodič, na ekran „Obavijest o emisiji“, ili na ekran „Izaberite emisiju“). Kada
se podsjetnik za početak emisije pojavi na ekranu pritisnite tipku <OK> da odbacite informacijski ekran i potvrdite izbor; prijamnik tada automatski prebacuje
na odgovarajući programa kad emisija počne. Ako pritisnete tipku <> prijamnik
neće automatski prebaciti na odgovarajući program.
Ako ne pritisnete ni jednu tipku podsjetnik ostaje na ekranu do početka emisije. Ponašanje prijamnika u tom slučaju zavisi od podešavanja koje ste unijeli u opciji izbrnika
„Prebacivanje na emisiju“ koji se nalazi u glavnom izborniku u odjeljku osobnih podešavanja.
Podsjetnik se pojavljuje jedino kada gledate program preko cijelog ekrana, a ne pojavljuje se ako ste tog trenutka u glavnom izborniku. Prijamnik se ne prebacuje na program
na kojem je odabrana emisija ako podsjetnik nije prikazan.
Možete odabrati maksimalno 10 emisija za koje ćete aktivirati podsjetnik.
Otkazivanje podsjetnika
Podsjetnik možete otkazati na sljedeći način; koristeći opciju „Izabrane emisije“ u
glavnom izborniku, koji prikazuje ekran sa izabranim emisijama. Obilježite emisiju na
ovom ekranu i pritisnite tipku <OK>. Pričekajte da se pojavi podsjetnik o izabranoj
emisiji, i onda pritisnite tipku <>.
Blokirani programi
Određeni programi mogu biti blokirani iz sljedećih razloga:
●●B.net Total TV kartica nije ubačena.
●●Niste pretplaćeni za tu vrstu usluga.
●●Niste pretplaćeni na određeni program.
●●Na programu se trenutno prikazuje emisija koja je blokirana s ciljem zaštite djece.
●●Emisija/program je blokiran zatamnjenjem ekrana.
●●Postoji problem ili greška koja se odnosi na B.net Total TV karticu.
13
Kada ste na blokiranom programu, nema zvuka i poruka pokazuje zašto je program
blokiran.
Ukoliko niste pretplaćeni na određeni program
Ako odaberete program na koji niste pretplaćeni, prikazuje se poruka s imenom programa, program je blokiran i na ekranu se javlja poruka sa tekstom: „Pozovite korisnički
servis da biste se pretplatili na ovaj program. (4)“
Omiljeni programi
Ukoliko želite, možete odabrati do 20 Vaših omiljenih programa na 20 rezerviranih mjesta (programi od broja 900 do 919). Na taj način će Vam biti lakše pronaći određeni
program. Podešavanje omiljenih programa vršite koristeći opciju „Omiljeni programi“
u glavnom izborniku.
Pritiskom na tipke sa strelicama gore i dolje krećete se do broja koji želite dodijeliti
omiljenom programu. Pritisnite tipku <OK> ili tipku sa strelicom nadesno da označivač
pomaknete do drugog popisa gdje se na isti način pomičete do programa koji želite
označiti tim brojem, a zatim pritisnite tipku <OK> (slika 8).
Slika 8.
Ukoliko se želite vratiti na prvi popis, a da ne odredite omiljeni program, pritisnite tipku
sa strelicom u lijevo.
14
Ukoliko želite poništiti neki od izabranih omiljenih programa u drugom popisu odaberite
„slobodno“ i pritisnite tipku <OK>.
Blokada programa u cilju zaštite djece
Poruka „Obavijest o emisiji“ se prikazuje i za one emisije koje ne možete gledati, jer su
blokirane u cilju zaštite djece. Umjesto videa, prikazuje se ekran „Zaštita djece“ i morate
unijeti PIN kod kako bi je gledali. Da biste se vratili na program koji ste prije toga gledali
pritisnite tipku <>. Od Vas će biti traženo da ponovo unesete PIN kod za istu emisiju:
●●Ako prebacite program i duže od 2 minute gledate neki drugi program za koji
vam nije potreban PIN kod (što uključuje gledanje programa u video prozoru u
glavnom izborniku, kao i preko cijelog ekrana), pa se nakon toga vratite na ovu
emisiju. Ukoliko ste druge programe gledali kraće od 2 minute, neće biti potrebno
ponovo unositi PIN kod.
●●A
ko izvadite, a potom ponovo ubacite B.net Total TV karticu.
●●A
ko prebacite prijamnik u status pripravnosti (standby mode), a onda ga ponovo
uključite.
●●A
ko isključite prijamnik, a onda ga ponovo uključite.
Elektronska pošta (B-mail)
Distributer je u mogućnosti da šalje poruke korisnicima putem svoje elektronske pošte
(b-mail). Te poruke ostaju u memoriji i ako se prijamnik isključi.
Kada primite novu hitnu obavijest (poruku), na prednjoj strani prijamnika se pali određena oznaka. Oznaka se isključuje kada pročitate sve nove obavijesti.
Da biste odmah pročitali hitne obavijesti pritisnite tipku <?>. Do b-mail obavijesti možete doći i kroz glavni izbornik. Kad pročitate obavijesti, pritiskom na tipku <> ga uklanjate i vraćate se na prethodni ekran. Ako je poslano nekoliko hitnih obavijesti, ikonica
ostaje na ekranu sve dok ne pročitate sve obavijesti.
Ukoliko želite, možete isključiti prikazivanje ikonice za hitne obavijesti koristeći opciju
„Hitne obavijesti“ u glavnom izborniku.
Ukoliko se obavijest može izbrisati, ekran obavijesti dozvoljava da pritisnete tipku <OK>
i tako zatvorite taj ekran i izbrišete obavijesti. Uvijek možete pritisnuti tipku <> da zatvorite ekran obavijesti, a da ga ne izbrišete.
Hitne obavijesti možete izbrisati jedino ako do njih dođete preko glavnog izbornika. Ako
prikažete hitne obavijesti pritiskajući tipku <?> onda se opcija za brisanje obavijesti ne
prikazuje na ekranu.
15
PIN kod
Osobni identifikacijski broj (PIN) služi da Vam omogući kontrolu nad sljedećim funkcijama i ograničenjima:
●●Blokada programa u cilju zaštite djece.
●●Kontrola pristupa ekranu koji prikazuje stanje na računu.
●●Kontrola pristupa ekranu za promjenu PIN koda.
●●Kontrola pristupa ekranu za podešavanje parametara signala.
●●Kontrola pristupa izborniku za napredna podešavanja
PIN kod se nalazi u memoriji B.net Total TV kartice, a distributer ga može ponovo vratiti
na njegovu početnu vrijednost: 0000.
Kada se od Vas traži PIN kod, pojavljuje se ekran gdje treba da ga unesete. Znamenke
unosite koristeći tipke sa brojevima. Pošto se radi o šifri, kada unosite brojeve, na ekranu
se pojavljuju znakovi *. Da biste obrisali posljednju znamenku, pritisnite tipku sa strelicom na lijevo. Tipka <OK> je aktivna samo kada unesete sve četiri znamenke (slika 9).
Slika 9.
Ako unesete neispravan PIN kod prikazat će Vam se ekran koji Vas obavještava o greški.
Tada trebate pritisnuti tipku <> da biste se vratili na ekran za unošenje PIN koda i
pokušali ponovo. 16
Pomoć za izabranu opciju
Glavni izbornik Vam omogućuje da dobijete pomoć (objašnjenje) za onu opciju koja je
označena u izborniku pritiskom na tipku <?>. Tekst objašnjenja će se pojaviti preko
glavnog izbornika. Da biste uklonili ovu informaciju, pritisnite bilo koju tipku za kretanje:
<>, strelicu za gore, strelicu za dolje...
Izbornik za programe
Kada se na ekranu pojavi izbornik za programe, program koji trenutno gledate bit će
posebno označen. Pritiskom na tipku <OK> izabrani program se pojavljuje u video
prozoru. Da bi se taj odabrani program prikazao preko čitavog ekrana ponovo pritisnite
tipku <OK>.
Ako je program blokiran, iznad video prozora možete vidjeti poruku sa razlogom blokade.
PROGRAMSKI IZBORNIK
TV vodič
Ako u glavnom izborniku odaberete opciju TV vodič (ili pritisnete tipku <Guide> na Vašem daljinskom upravljaču) prikazat će se tablica TV vodiča sa programskom shemom.
Omiljeni programi
Opcija omiljenih programa omogućuje Vam da odaberete do 20 programa na 20 rezerviranih mjesta.
Izabrane emisije
Opcija „Izabrane emisije“ Vam omogućuje da vidite listu emisija za koje želite podsjetnik. Tu također možete otkazati podsjetnik za bilo koju od tih emisija.
Žanr
Ako odaberete ovu opciju pojavit će se ekran „Izaberite žanr“. Kada odaberete žanr
17
prikazat će se ekran „Izaberite emisiju“ gdje se navodi do 70 emisija odabranog
tipa, počevši od prve emisije koja je na redu u odnosu na trenutno vrijeme. Emisije su
poredane po vremenu početka emitiranja (a u slučaju da počinju istovremeno, onda i po
broju programa).
Iznad ovog popisa na ekranu ćete vidjeti žanr koji ste odabrali na prethodnom ekranu,
kao i dan kada se prikazuje emisija označena na popisu. Pritiskom na tipku <OK> možete aktivirati podsjetnik za označenu emisiju.
B-mail izbornik
U b-mail izborniku se nalazi popis poruka koje ste primili, a još nisu izbrisane. Ako nema
poruka, prikazuje se ispis „Nema poruka“.
Izbornik osobnih postavki
Izbornik za osobne postavke sadrži opcije koje podešavate po osobnom izboru.
Jezik izbornika
Opcija „Jezik izbornika“ (slika 10) Vam dozvoljava da odredite na kojem jeziku želite
da Vam se ispisuju poruke i stavke izbornika.
Slika 10.
18
Do ovog ekrana možete doći preko glavnog izbornika ili kroz proceduru podešavanja
prilikom prvog uključivanja. Ako ovom ekranu pristupite preko glavnog izbornika, poruke
su na onom jeziku koji ste posljednji upotrebljavali. Ako je u pitanju procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja, poruke će biti na srpskom jeziku. Na ekranu ćete imati
spisak svih raspoloživih jezika. Da biste odabrali neki od jezika pritisnite tipku <OK>.
Pojavit će se ekran za potvrdu koji pokazuje tekst na odabranom jeziku, kao i frazu „Ne,
drugi jezik“ na svakom od raspoloživih jezika. Da biste potvrdili promjenu označite
opciju za potvrdu (to je fraza „Da, (ime jezika)“ i pritisnite tipku <OK>. Na prethodni
ekran možete se vratiti tako što ćete odabrati odgovarajuću opciju, tako što ćete pritisnuti tipku <> ili tako što ćete odabrati bilo koju od opcija „Ne, drugi jezik“.
Izaberite Audio 1 i Izaberite Audio 2
Da biste odabrali glavni ili drugi jezik za zvuk koristite opcije „Izaberite Audio 1“ i „Izaberite Audio 2“.
Ovi ekrani navode imena svih jezika na kojima je zvuk dostupan. Da biste odabrali jezik,
označite jezik prema želji i pritisnite tipku <OK>.
Svoj izbor možete poništiti dok pratite neki program tako što će te koristiti ekran „Jezik
zvuka i titla“.
Biranje jezika titla
Da biste odabrali jezik titla koristite opciju „Jezik titla“. Ekran „Izaberite jezik titla“ navodi
imena svih raspoloživih jezika za titl.
Da biste odabrali jezik označite jezik prema želji i pritisnite tipku <OK>. Prikazat će se
ekran „Prikaz titla“ koji Vas pita da li da se titlovi pokazuju kada je jezik za zvuk koji se
koristi isti kao i onaj koji je odabran za titlove.
●●Ako odaberete opciju „DA“, onda se titlovi (kada postoje) pokazuju na odabranom jeziku i u slučaju kada je zvuk na istom tom jeziku. Ovo je korisno posebno za
one gledatelje koji imaju oštećen sluh.
●● A
ko odaberete opciju „NE“, ne pokazuju se titlovi kada je odabrani jezik titla isti
kao i jezik koji se koristi za zvuk. Titlovi se onda pokazuju samo kada je zvuk na
drugom jeziku.
Svoj izbor možete poništiti dok pratite neki program tako što ćete koristiti ekran „Jezik
zvuka i titla“.
19
Trajanje prikazivanja poruke „Obavijest o emisiji“
Trajanje prikazivanja poruke „Obavijest o emisiji“ možete promijeniti koristeći opciju
“Dužina obavještenja“. Ova opcija Vam omogućava i da odredite kada će se pojaviti
podsjetnik za odabranu emisiju (koliko minuta prije početka emitiranja emisije). Trajanje
svih drugih obavještenja i poruka je fiksno.
Možete isključiti prikazivanje poruke „Obavijest o emisiji“ na ekranu (poruka se pojavljuje pri promjeni programa ili nakon pritiska tipke <?>) tako što ćete u opciji „Dužina
obavještenja“ kao vrijeme prikazivanja odabrati 0 sekundi.
Automatsko prebacivanje na odabranu emisiju (za koju ste podesili
podsjetnik)
Ova opcija Vam omogućuje da prijamnik automatski prebaci na program na kojem je
emisija za koju ste podesili podsjetnik bez obzira da li ste pored prijamnika ili ne.
Ako odaberete „NE“, prijamnik ostaje na programu na kojem se nalazio prije početka
emisije.
Ako odaberete „DA“, prijamnik se automatski prebacuje na program na kojem se emitira odabrana emisija u trenutku kad ona počne.
Stanje računa
Da biste vidjeli stanje Vašeg računa izaberite opciju „Stanje računa“ i unesite Vaš PIN
kod. Ovu informaciju dobivate putem b-mail poruke.
Roditeljska zaštita
Opcija „Zaštita djece“ Vam omogućava da spriječite djecu da gledaju emisije koje
zbog svog sadržaja ne bi trebali gledati.
Biranjem ove opcije prikazuje se ekran „Zaštita djece“ koji služi za određivanje uzrasta
za koji nije potrebno unijeti PIN kod (slika 11).
Pored uzrasta za koji nije potrebno unijeti PIN kod prikazan je simbol 
Pored uzrasta za koji je potrebno unijeti PIN kod prikazan je simbol 
20
Slika 11.
Promjena PIN koda
Da biste promijenili svoj PIN kod izaberite opciju „Promjena PIN koda“. Unesite svoj
sadašnji PIN kod i pritisnite tipku <OK> (Ako zaboravite svoju PIN lozinku nazovite
korisnički servis da bi Vam PIN kod vratili na početnu vrijednost “0000“.) Ako unesete
ispravan PIN kod pojavit će se ekran „Unesite novi PIN kod“. Ako unesete pogrešan
PIN kod pojavit će se ekran o greški. Tada morate pritisnuti tipku <> da bi se vratili na
ekran „Izaberite PIN kod“, i pokušali ponovo.
Na ekranu „Unesite novi PIN kod“ unesite Vaš novi PIN kod i pritisnite tipku <OK>
poslije čega će se pojaviti ekran „Potvrdite novi PIN kod“.
Ponovo unesite novi PIN kod i opet pritisnite tipku <OK>. Ako ste oba puta unijeli isti
PIN kod pojavljuje se glavni izbornik. Ako se unešeni PIN kodovi razlikuju ponovo se
pojavljuje ekran “Unesite novi PIN kod“.
Izbonik za podešavanje sustava
Izbornik za podešavanje sustava sadrži opcije za ovlaštenog servisera (ili korisnika sa
potrebnim znanjem) da podesi ili modificira parametre prijamnika.
Važne napomene
Opcija „Važne napomene“ Vam omogućuje da onemogućite prikazivanje ikonice za
21
hitne obavijesti, koja se pojavljuje kada takva obavijest stigne. Da biste ovo postigli
potrebno je odabrati opciju „Isključeno“. Da biste omogućili ponovo prikazivanje te
ikonice, izaberite opciju „Uključeno“.
Podesite parametre signala
Ekrani kojima se pristupa preko ove opcije izbornika također su prikazani kao dio procedure
podešenja prilikom prvog uključivanja, pri čemu ovlašteni serviser (ili korisnik) podešava
opcije transpondera koji se koristi kao ulazna točka (entry point). Ova opcija je zaštićena PIN
kodom, tako da ga morate unijeti.
Ekran „Parametar signala“ prikazuje listu od četiri transpondera, od kojih su prva
dva sa predefiniranim parametrima za B.net Total TV, a druga dva sa parametrima koje
možete mijenjati po potrebi. Promjeni parametara za izabrani transponder pristupate
pritiskom na tipku ‘+’.
Slika 12.
Kad odaberete ovu opciju možete unijeti željenu frekvenciju, polarizaciju, symbol rate i
FEC. Poslije ekrana za FEC ponovo se pokazuje ekran “Parametri signala“. Ulaznu
točku (entry point) birate pritiskom na tipku <OK>. Prijamnik se podešava na tu ulaznu
točku i pojavljuje se ekran „Parametri signala“ koji osigurava grafički prikaz jačine i kvalitete signala, čime se potvrđuje da je kabel od satelitske antene do prijamnika pravilno
povezan i pomaže instalateru (ili korisniku) kod usmjeravanja satelitske antene. Aktualni
nivo signala pokazuje se u numeričkom obliku zajedno sa aktualnim BER-om. Kada su
jačina signala i njegova kvaliteta na minimumu prihvatljivih vrijednosti ili iznad njega i kad
22
se prijamnik zaključa na određeni signal, pojavljuje se ikonica sa lokotom pored imena
ulazne točke, a korisnik može pritisnuti tipku <OK> kako bi dovršio proces instalacije i
vratio se u glavni izbornik. Promjene u parametrima ulazne točke neće biti sačuvane ako proces instalacije nije
potpun. Instalacijske parametre možete vratiti na prethodno memorirane vrijednosti tako
što ćete isključiti prijamnik iz struje (a zatim ga uključiti) prije nego što se proces završi. Napredna podešavanja
Promjena parametara do kojih dolazite preko opcije „Napredna podešavanja“ može
dovesti do toga da izgubite neke programske mogućnosti, tako da ih ne treba dirati ako
niste sigurni što radite.
Ovdje podešavate:
●● L
NB
●● T
V
●● b
esplatne (FTA) programe
Pristup ovoj opciji zahtijeva unošenje PIN koda.
Napredna podešavanja – podešavanje LNB-a
Ova opcija Vam omogućuje da podesite parametre LNB-a.
Kad odaberete ovu opciju sljedeći ekrani se prikazuju ovim redoslijedom:
●●„Podešavanje LNB-a“. Na ovom ekranu birate LNB čija podešavanja želite promijeniti.
●●„Izbor satelita“. Birate satelit čiji signal primate preko izabranog LNB-a.
●●„Podešavanje DiSEqC-a“. Unesite DiSEqC opciju za LNB.
●●„Način promjene lokalnog oscilatora“ vam omogućuje da izaberete da li će
dekoder, slanjem odgovarajuće naredbe LNB-u, omogućiti otvaranje programa iz
gornjeg frekvencijskog raspona.
●●“Izaberi lokalni oscilator“ Vam omogućuje da podesite gornju i donju frekvenciju lokalnog oscilatora, ako ste na ekranu “Način promjene lokalnog oscilatora“ izabrali „Tonski“. Ako ste izabrali „Nijedan“ onda možete podesiti samo
donju frekvenciju lokalnog oscilatora.
●●“Podesi frekvenciju lokalnog oscilatora“ Vam omogućuje da izaberete jednu od ponuđenih frekvencija lokalnog oscilatora ili da sami unesete vrijednost
frekvencije lokalnog oscilatora. Uobičajeno je da se za donji opseg izabere UL-
23
NB-low, a za gornji ULNB-high.
●●Ako opseg frekvencija lokalnog oscilatora nije potpuno konfiguriran ponovo se
prikazuje ekran „Izaberi lokalni oscilator“. Ako je opseg frekvencija lokalnog
oscilatora kompletno konfiguriran, slijed se završava.
Ukoliko je bilo koji od LNB parametara promijenjen, prikazat će Vam se ekran za potvrđivanje zajedno sa upozorenjem da signal može biti izgubljen ako su LNB parametri
pogrešno uneseni. Imate mogućnost da prihvatite izmjene ili da se vratite natrag. Obje
opcije Vas vraćaju na izbornik „Napredna podešavanja“.
Napredna podešavanja – podešavanje TV-a
Ova opcija Vam dozvoljava da odredite video standard i tip ekrana TV prijamnika koji će
biti povezan sa prijamnikom.
Ekran „Izaberite video standard“ prikazuje listu sa opcijama: PAL B/G, PAL I, SECAM i PAL D/K.
Kad odaberete video standard, pojavit će se ekran „Izaberite tip ekrana“ sa opcijama
„16:9 Široki ekran“ i „4:3 Normalan ekran“.
Napredna podešavanja - izlazni UHF kanal
Ova opcija Vam dozvoljava da podesite izlazni UHF kanal (ovo je kanal na koji treba
podesiti TV da bi primio modulirani izlazni video signal prijamnika).
Ovaj ekran prikazuje listu brojeva programa u opsegu 21-69. Podrazumijevana vrijednost
je 36. kanal. Biranjem broja programa podešava se izlazni video signal na taj program.
Ukoliko promjenite broj programa prikazat će Vam se ekran za potvrđivanje zajedno sa
upozorenjem da možete izgubiti sliku ako je izabran pogrešan program.
Imate mogućnost da prihvatite izmjene ili da se vratite natrag. Ako prihvatite izbor,
vraćate se na „Napredna podešavanja“. Opcija za povratak Vas vraća da ponovo
izaberete izlazni UHF program.
Dijagnostika
Opcija „Dijagnostika“ Vam omogućava da vidite dijagnostičke informacije u obliku
popisa.
24
Izbornik za pomoć
Ekrane koji sadrže pomoć možete dobiti za sljedeće opcije:
●●Pomoć za korištenje mogućnosti „zaštite djece“.
●●Značenje ikonica koje opisuju programski sadržaj.
●●Pomoć za odabir jezika zvuka i titla.
●●Pomoć za omiljene programe.
●●Informaciju o korisničkom servisu.
Pomoć za izabranu opciju je dostupna za sve opcije glavnog izbornika.
Objašnjenje značenja ikonica
Slika 13.
Kontakt
Izaberite ovu opciju da vidite telefonske brojeve preko kojih možete kontaktirati B.net
Total TV korisničku službu.
25
SLOBODNI (FTA) PROGRAMI
U ovom dijelu dokumenta upoznat ćete se sa opcijama za skeniranje transpondera na
satelitu i memoriranje FTA programa. Slijede primjeri konfiguracija i korak-po-korak instrukcije za podešavanje prijamnika.
U prozoru NAPREDNA PODEŠAVANJA nalazi se opcija Podešavanje LNB-a, slika
1.
slika 1. prozor NAPREDNA PODEŠAVANJA
Kada odaberete opciju Podešavanja LNB-a, pojavljuje se prozor kao na slici 2.
slika 2. prozor Podešavanje LNB-a
26
Moguće je definirati 4 različite LNB konfiguracije, ali jedna konfiguracija mora biti podešena za prijam Total TV servisa. Izborom opcije PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL
TV ulazite u lanac izbornika za podešavanje LNB konfiguracije koju će prijamnik koristiti
za prijam Total TV servisa. Prvi prozor u tom lancu izbornika je prikazan na slici 3.
U prozoru sa slike 3. treba odabrati koja od četiri LNB konfiguracije će biti korištena za
prijam Total TV servisa.
Dakle, ako podešavate LNB konfiguraciju za prijam FTA servisa, polazna točka će biti
prozor 2. na kojem ćete izabrati neku od opcija Podešavanje LNB-a. Ako hoćete definirati LNB konfiguraciju za prijam Total TV servisa, najprije na prozoru sa slike 2.
odaberite opciju PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV, a onda na prozoru sa slike 3.
odaberite neku od LNB Setup grana.
slika 3. prozor Podešavanja LNB-a bez opcije
HOME NETWORK LNB SETUP
Prvi prozor u nizu za podešavanje LNB konfiguracije je IZBOR SATELITA, slika 4. Na
tom prozoru treba dodijeliti ime LNB konfiguraciji.
27
slika 4. prozor IZBOR SATELITA
Kada je to moguće, LNB konfiguraciju treba nazvati po imenu satelita sa kojeg će odgovarajući LNB primati signal. U popisu na prozoru sa slike 4., možete naći imena 18
satelita. Ako ime satelita sa kojeg želite primiti signal nije na listi, možete upotrijebiti
opća imena OTHER1 i OTHER2 ili ime nekog drugog satelita. Ime koje ovdje dodijelite
konfiguraciji, pojavljuje se među opcijama za vrijednost parametra Satellite na prozoru
ADD CHANNELS (to je jedan od novih prozora u izborniku i on će kasnije u ovom dokumentu biti detaljno opisan).
Slijedeći prozor je PODEŠAVANJE DISEQC-a, slika 5. Zavisno od konfiguracije, na
ovom prozoru ćete odabrati DiSEqC naredbu koju će prijamnik slati preko antenskog
kabela kada skenirate transponder ili odaberete neki od prethodno memoriranih FTA
programa.
slika 5. prozor PODEŠAVANJE DISEQC-a
28
Na prozoru NAČIN PROMJENE L.O., slika 6., birate opciju Tonski, ako je u pitanju
univerzalni LNB, a u protivnom birate Nijedan.
Pretpostavimo da ste odabrali opciju Tonski. U tom slučaju pojavljuje se prozor IZABERI L.O., slika 7. Potrebno je da definirate frekvenciju lokalnog oscilatora za donji
odnosno gornji opseg.
slika 6. prozor NAČIN PROMJENE L.O.
slika 7. prozor IZABERI L.O.
Kada odaberete opciju Donji opseg, pojavljuje se prozor PODESI FREKVENCIJU
L.O., slika 8.
29
slika 8. prozor PODESI FREKVENCIJU L.O.
Standardna vrijednost frekvencije lokalnog oscilatora za prijam signala iz donjeg opsega
je 9750 MHz. Tu frekvenciju možete podesiti izborom opcije ULNB-low.
Ako odaberete opciju Korisnički definirana frekvencija, otvara se prozor na kojem
možete unijeti proizvoljnu vrijednost za frekvenciju lokalnog oscilatora, slika 9.
slika 9. prozor KORNISNIČKI DEF. FREKV. L.O.
Kada pritiskom na tipku OK potvrdite izbor frekvencije lokalnog oscilatora za donji opseg, vraćate se na prozor sa slike 7. Odaberite opciju Gornji opseg da bi se ponovo
30
pojavio prozor PODESI FREKVENCIJU L.O.. Standardna vrijednost frekvencije lokalnog oscilatora za gornji opseg je 10600 MHz. Standardnu vrijednost podešavate
izborom opcije ULNB-high. Ponovo imate mogućnost da izborom opcije Korisnički
definirana frekvencija unesete proizvoljnu frekvenciju.
Ako ste na prozoru NAČIN PROMJENE L.O., slika 6., odabrali opciju Nijedan, pojavljuje se prozor IZABERI L.O., slika 10.
slika 10. prozor IZABERI L.O. kada je
odabrana opcija None
U ovom slučaju potrebno je definirati frekvenciju lokalnog oscilatora za jedan opseg, pa
je na prozoru prisutna samo opcija Donji opseg. Izborom te opcije dolazite na prozor
PODESI FREKVENCIJU L.O., slika 8., gdje ćete kao i u prethodnim slučajevima definirati frekvenciju lokalnog oscilatora.
Izborom frekvencija lokalnog oscilatora za donji odnosno gornji opseg završava se lanac
prozora za podešavanje LNB konfiguracije. Ako ste u prvom koraku na prozoru sa slike
2. odabrali opciju PODEŠAVANJE LNBa ZA TOTAL TV, na kraju će se pojaviti prozor
u kome se od Vas traži da potvrdite izbor frekvencija lokalnog oscilatora, slika 11. Odaberite opciju Da, nastavi.
31
slika 11. potvrda podešavanja
Vratili ste se na prozor NAPREDNA PODEŠAVANJA, slika 1. Sada možete odabrati
opciju Podešavanja LNB-a da biste započeli definiranje još jedne LNB konfiguracije
ili opciju Slobodni (FTA) programi da biste ušli u izbornik za traženje i memoriranje
FTA programa.
Ako odaberete opciju Slobodni (FTA) programi pojavljuje se prozor sa opcijama za
traženje, raspoređivanje i brisanje FTA programa, slika 12.
slika 12. prozor Slobodni (FTA) programi
32
Da biste pretražili transponder i dodali FTA programe u listu, odaberite opciju Dodavanje
programa. Pojavljuje se prozor DODAVANJE PROGRAMA, slika 13.
slika 13. prozor DODAVANJE PROGRAMA
Potrebno je unijeti parametre transpondera. Za kretanje kroz opcije koristite tipke GORE
i DOLJE na daljinskom upravljaču. Prvi parametar u listi je Satelit. Selektirajte taj parametar. Pritisnite tipke LIJEVO ili DESNO i u koloni desno će se početi smjenjivati imena
satelita koja ste povezali sa LNB konfiguracijama. Odaberite ime satelita na kojem se
nalazi transponder. Podrazumijeva se da je ime satelita koje odaberete ovdje povezano
sa LNB konfiguracijom koja je podešena za prijam signala sa tog satelita.
Svakom satelitu je pridružena lista transpondera. Odaberite parametar Transponder.
Pomoću tipki LIJEVO ili DESNO možete se kretati kroz listu transpondera. Parametri Frekvencija, Polarizacija, Symbol Rate, i FEC automatski uzimaju vrijednosti u
skladu sa trenutno selektiranim transponderom. Ako ne želite tražiti transponder ili ga
nema u listi, izaberite opciju User (kada ste na prvom transponderu u listi, dovoljno je
da pritisnete jednom tipku LIJEVO na daljinskom upravljaču i pojavit će se opcija User).
Kada je parametru Transponder dodijeljena vrijednost User, vrijednost parametara
Frekvencija, Polarizacija, Symbol Rate, i FEC može se podešavati. Vrijednost parametara Frekvencija i Symbol Rate unosite pomoću brojeva na tipkovnici, a vrijednost parametara Polarizacija i FEC odaberite pomoću tipki LIJEVO i DESNO.
Kada ste unijeli vrijednosti parametara, odaberite opciju Pronalaženje programa i
pritisnite tipku OK.
33
Pojavljuje se prozor MEMORIRANJE PROGRAMA, slika 14.
slika 14. prozor MEMORIRANJE PROGRAMA
Prozor se sastoji od dvije kolone. Kolona lijevo, MEMORIRANI PROGRAMI, sadrži
prethodno memorirane FTA programe. Za memoriranje FTA programa predviđen je opseg rednih brojeva od 600 do 799. Slobodna mjesta su označena sa *slobodno*. U
koloni desno, PRONAĐENI PROGRAMI, pojavljuju se FTA programi koje je prijamnik
pronašao na transponderu. Da bi ste dodali program u listu, najprije u koloni lijevo pomoću tipke GORE ili DOLJE odaberite slobodno mjesto. Kada je slobodno mjesto u
koloni lijevo označeno, pomoću tipke DESNO pređite u kolonu desno.
Pomoću tipki GORE ili DOLJE među programima odaberite onaj koji želite dodati u listu
i kliknite na tipku OK. Odabrani program se pojavljuje u koloni lijevo. Ponovite opisanu
proceduru za svaki program koji želite dodati u popis.
Tipka Natrag <> Vas vraća na prozor DODAVANJE PROGRAMA, slika 13. Možete
unijeti parametre još nekog transpondera ako želite nastaviti sa traženjem FTA programa. Kada ste na prozoru DODAVANJE PROGRAMA, pritisnite još tri puta tipku
Natrag <> da biste se vratili u osnovni izbornik.
Na prozoru Slobodni (FTA) kanali, slika 12., nalazi se opcija za raspoređivanje i brisanje programa Pomicanje/Brisanje programa. Kada odaberete tu opciju pojavljuje
se prozor Pomicanje/Brisanje programa, slika 15.
34
slika 15. prozor Pomicanje/Brisanje programa
Prozor je podijeljen na dvije kolone. Sa lijeve strane se nalazi kolona MEMORIRANI
PROGRAMI u kojoj su izlistani svi dosad memorirani FTA programi. Sa desne strane
se nalazi kolona OBRISANI PROGRAMI u koju ćete prebaciti sve programe koje želite
ukloniti iz liste. Kolonu sa desne strane koristite i za privremeno smještanje programa
u procesu premještanja programa. Slobodna mjesta u obje liste su označena sa *slobodno*.
Kada želite ukloniti neki program iz liste MEMORIRANI PROGRAMI:
1.pomoću tipki GORE ili DOLJE odaberite slobodno mjesto u listi desno,
2.pritisnite tipku LIJEVO da biste prešli u listu lijevo,
3.pomoću tipki GORE ili DOLJE odaberite program u listi lijevo,
4.kada pritisnete tipku OK, program prelazi iz liste lijevo u listu desno i za njim
ostaje slobodno mjesto,
5.uklanjanje programa iz liste memoriranih programa je na taj način završeno.
Ako želite premjestiti program na drugi redni broj, primijenite slijedeću proceduru:
1.u listi desno, odaberite slobodno mjesto,
2.pritisnite tipku LIJEVO da biste prešli u listu lijevo,
3.pomoću tipki GORE ili DOLJE odaberite program u listi lijevo,
4.kada pritisnete tipku OK, program prelazi iz liste lijevo u listu desno,
35
5.pritisnite tipku LIJEVO da biste ponovo prešli u listu lijevo,
6.pomoću tipki GORE ili DOLJE odaberite slobodno mjesto u listi lijevo,
7.pritisnite tipku DESNO da biste prešli u listu desno,
8.pomoću tipki GORE ili DOLJE odaberite program koji ste prethodno privremeno prebacili u listu desno,
9.kada pritisnete tipku OK, program prelazi iz liste desno na novo mjesto u listi
lijevo
10.redni broj programa je izmijenjen.
Po potrebi, možete obrisati sve memorirane FTA programe izborom opcije BRISANJE
SVIH PROGRAMA na prozoru sa slike 12. Najprije se pojavljuje prozor BRISANJE
SVIH PROGRAMA, slika 16., na kojem se od Vas traži da potvrdite da li stvarno želite
obrisati sve FTA programe iz memorije. Ako ste se predomislili odaberite opciju Ne,
vrati se i vratit ćete se na prozor sa slike 12. Ako stvarno želite obrisati sve memorirane
FTA programe, odaberite opciju Da, nastavi. Sada ste obrisali sve FTA programe i opet
ste se vratili na prozor sa slike 12.
slika 16. prozor BRISANJE SVIH PROGRAMA
Do sada je bilo riječi o korisničkom sučelju, rasporedu i namjeni opcija. U nastavku
dokumenta slijede konkretni primjeri konfiguracija i korak-pokorak instrukcije za podešavanje parametara na prijamniku.
36
Primjer 1: Univerzalni LNB
(Slika 17)
●●Pritiskom na tipku OK, koja se nalazi u sredini daljinskog upravljača, uđite u glavni
izbornik.
●●Uz pomoć tipki lijevo/desno za kretanje kroz izbornik, izaberite ikonu , a
zatim pritiskom na tipke gore/dolje izaberite opciju Napredna podešavanja i
pritisnite tipku OK.
●●Ispod poruke Unesite vaš PIN, ukucajte 0000 (u slučaju da je korisnik promijenio PIN kod, unesite novu vrijednost) i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se
u izborniku za napredna podešavanja (NAPREDNA PODEŠAVANJA)
●●Označite polje Podešavanje LNB-a i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za
podešavanje LNB-a (Podešavanje LNB-a)
●●Označite polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV i pritisnite tipku OK. Ukoliko se polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV ne pojavi u listi, pritisnite
jednom tipku Back.
●●Označite polje Podešavanje 1. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U ponuđenoj listi satelita, izaberite Eutelsat W2(16.0E) i pritisnite OK. Ušli ste
u izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Nijedan i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●● O
značite opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi
frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazite u izborniku
Izaberi L.O.
●●Ovog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●●U ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre, te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je završena procedura podešavanja
LNB parametara za korištenje prijamnika u ovoj konfiguraciji.
37
slika 17. Univerzalni LNB/Monoblok
Primjer 2: Monoblok (Dual LNB)
Monoblok se sastoji od dva univerzalna LNB-a koji su postavljena pod malim kutem
u jednom kućištu i služe za prijam signala sa dva „susjedna“ satelita. Prijamnik je sa
monoblokom spojen jednim koaksijalnim kabelom, kao u slučaju univerzalnog LNB-a.
Pretpostavljamo da će se korisnik
odlučiti za jednu od slijedeće dvije varijante:
Varijanta 1: Antena je postavljena tako da prima signal sa satelita Hotbird (13E) i
Eutelsat W2 (16E).
Varijanta 2: Antena je postavljena tako da prima signal sa satelita Eutelsat W2 (16E)
i Astra (19.2E).
Varijanta 1 (Hot Bird i Eutelsat W2):
●● P
ritiskom na tipku OK, koja se nalazi u sredini daljinskog upravljača, uđite u glavni
izbornik.
●●U
z pomoć tipki lijevo/desno za kretanje kroz izbornik, izaberite ikonu , a
zatim pritiskom na tipke gore/dolje izaberite opciju Napredna podešavanja i
pritisnite tipku OK.
●●Ispod poruke Unesite vaš PIN, ukucajte 0000 (u slučaju da je korisnik promijenio PIN kod, unesite novu vrijednost) i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se
u izborniku za napredna podešavanja (Napredna podešavanja)
●●Označite polje Podešavanje LNB-a i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za
podešavanja LNB-a (Podešavanje LNB-a)
38
●●Označite polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV i pritisnite tipku OK. Ukoliko se polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV ne pojavi u listi, pritisnite
jednom tipku Natrag.
●●O
značite polje Podešavanje 1. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U
ponuđenoj listi satelita, izaberite Eutelsat W2(16.0E) i pritisnite OK. Ušli ste
u izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc B i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●●Označite opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi
frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazite u izborniku
Izaberi L.O.
●● O
vog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●●U
ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre, te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za prijam
signala sa satelita Eutelsat W2.
●●Ponovo se nalazite u izborniku Napredna podešavanja. Potrebno je izvršiti dodatno podešavanje prijamnika da bi bio u mogućnosti primati signal i sa satelita
Hotbird. Označite polje Podešavanje LNBa i pritisnite tipku OK. Ušli ste u
izbornik za podešavanja LNB-a (Podešavanje LNB-a)
●●Označite polje Podešavanje 2. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U ponuđenoj listi satelita, izaberite Hotbird(13.0E) i pritisnite OK. Ušli ste u
izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc A i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●●Označiti opciju Tone i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi
frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazimo u izborniku Izaberi L.O.
39
●●Ovog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli smo u
izbornik Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●●U
ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre,
te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za
prijam signala sa satelita Hotbird.
Varijanta 2 (Eutelsat W2 i Astra):
●●Pritiskom na tipku OK, koja se nalazi u sredini daljinskog upravljača, uđite u glavni
izbornik.
●●Uz pomoć tipki lijevo/desno za kretanje kroz izbornik , izaberite ikonu , a
zatim pritiskom na tipku gore/dolje izaberite opciju Napredna podešavanja i
pritisnite tipku OK.
●●Ispod poruke Unesite PIN kod, ukucajte 0000 (u slučaju da je korisnik promijenio PIN kod, unijeti novu vrijednost) i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se
u izborniku za napredna podešavanja (Napredna podešavanja)
●● O
značite polje Podešavanje LNB-a i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za
podešavanje LNB-a (Podešavanje LNB-a)
●● O
značite polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV i pritisnite tipku OK. Ukoliko se polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV ne pojavi u listi, pritisnite
jednom tipku Natrag.
●●O
značite polje Podešavanje 1. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U
ponuđenoj listi satelita, izaberite Eutelsat W2(16.0E) i pritisnite OK. Ušli ste
u izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc A i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●●Označite opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi
frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazite u izborniku
Izaberi L.O.
●●Ovog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
40
●●U ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre, te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za prijam
signala sa satelita Eutelsat W2.
●●Ponovo se nalazite u izborniku Napredna podešavanja. Potrebno je izvršiti dodatno podešavanje prijamnika da bi bio u mogućnosti primati signal i sa satelita
Astra. Označite polje Podešavanje LNB-a i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za podešavanja LNB-a (Podešavanje LNB-a)
●●Označite polje Podešavanje 2. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U ponuđenoj listi satelita, izaberite Astra(19.2E) i pritisnite OK. Ušli ste u izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc B i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●●Označite opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Low Band i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazite u izborniku
Izaberi L.O.
●● O
vog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●●U
ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre, te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za prijam
signala sa satelita Astra.
Primjer 3: Tri univerzalna LNB, DiSEqC Switch sa 4 ulaza
(Slika 18)
U ovom primjeru je opisana procedura podešavanja prijamnika za prijam signala sa tri
satelita, od kojih je jedan Eutelsat W2. Kao primjer na kojem će biti objašnjena procedura, odabrana je konfiguracija sa satelitima: Hotbird (13E), Eutelsat W2 (16E) i
Astra (19.2E). Koristimo tri univerzalna LNB-a, svaki od njih je koaksijalnim kabelom
spojen sa jednim ulazom DiSEqC switcha, a switch je sa prijamnikom spojen također
jednim koaksijalnim kablom, slika 18.
41
slika 18. Više univerzalnih
LNB-ova i DiSEqC Switch
Pretpostavimo da je izlaz LNB-a za prijam signala sa satelita Eutelsat W2 spojen sa prvim ulazom DiSEqC switcha, izlaz LNB-a za prijam signala sa satelita Hotbird spojen sa
drugim ulazom DiSEqC switcha, a izlaz LNB-a za prijam signala sa satelita Astra spojen
sa trećim ulazom DiSEqC switcha.
●●Pritisnite tipku OK, koja se nalazi u sredini daljinskog upravljača i uđite u glavni
izbornik.
●●Uz pomoć tipki lijevo/desno za kretanje kroz izbornik, izaberite ikonu , a
zatim pritiskom na tipke gore/dolje izaberite opciju Napredna podešavanja i
pritisnite tipku OK.
●●Ispod poruke Unesite PIN kod, ukucajte 0000 (u slučaju da je korisnik promijenio PIN kod, unesite novu vrijednost) i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se
u izborniku za napredna podešavanja (Napredna podešavanja)
●●Označite polje Podešavanje LNB-a i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za
podešavanja LNB-a (Podešavanje LNB-a)
●● O
značite polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV i pritisnite tipku OK. Ukoliko se polje PODEŠAVANJE LNB-a ZA TOTAL TV ne pojavi na listi, pritisnite
jednom tipku Natrag.
●●Označite polje Podešavanje 1. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U ponuđenoj listi satelita, izaberite Eutelsat W2(16.0E) i pritisnite OK. Ušli ste
u izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc A i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
42
Napomena: Oznake DiSEqc A, B, C i D se odnose na ulaze 1, 2, 3 i 4 DiSEqC switcha.
●●Označite opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi
frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazimo u izborniku
Izaberi L.O.
●● O
vog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●●U ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre, te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za prijam
signala sa satelita Eutelsat W2.
●●Ponovo se nalazite u izborniku Napredna podešavanja. Potrebno je izvršiti dodatno podešavanje prijamnika da bi bio u mogućnosti primati signal i sa satelita
Hotbird. Označiti polje Podešavanja LNBa i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za podešavanja LNB-a (Podešavanja LNB-a)
●●Označite polje Podešavanje 2. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●●U ponuđenoj listi satelita, izaberite Hotbird(13.0E) i pritisnite OK. Ušli ste u
izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc B i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●●O
značite opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazimo u izborniku
Izaberi L.O.
●● O
vog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●●U ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre, te izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za prijam
signala sa satelita Hotbird.
43
●●Još jednom se nalazite u izborniku Napredna podešavanja. Potrebno je izvršiti
dodatno podešavanje prijamnika da bi bio u mogućnosti primati signal i sa satelita
Astra. Označite polje Podešavanje LNB-a i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik za podešavanja LNB-a (Podešavanje LNB-a)
●● O
značite polje Podešavanje 3. LNB-a i pritisnite tipku OK.
●● U
ponuđenoj listi satelita, izaberite Astra (19.2E) i pritisnite OK. Ušli smo u izbornik Podešavanje DiSEqC-a.
●●Izaberite opciju Diseqc C i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Način promjene L.O.
●● O
značiti opciju Tonski i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazimo se u izborniku
Izaberi L.O.
●●Izaberite opciju Donji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik Podesi
frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-low i pritisnite tipku OK. Ponovo se nalazimo u izbornik
Izaberi L.O.
●●O
vog puta izaberite opciju Gornji opseg i pritisnite tipku OK. Ušli ste u izbornik
Podesi frekvenciju L.O.
●●Izaberite opciju ULNB-high i pritisnite tipku OK.
●● U
ovom trenutku, od Vas se traži da potvrdite novopostavljene parametre signala,
te stoga izaberite Da, nastavi i pritisnite tipku OK. Time je prijamnik podešen za
prijam signala sa satelita Astra.
Za konfiguracije koje se razlikuju od gore opisanih, potrebno je podesiti prijamnik po
analogiji sa navedenim podešavanjima.
Opis procedure dodavanja FTA servisa u listu
Ovdje ćemo opisati proceduru dodavanja proizvoljnih FTA servisa. Za primjer ćemo
uzeti servise sa satelita Hotbird i transpondera sa sljedećim parametrima:
Frekvencija 11137MHz,
Polarizacija H
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
●●Pritiskom na tipku OK, koja se nalazi u sredini daljinskog upravljača, uđite u glavni
izbornik.
●●Uz pomoć tipki lijevo/desno za kretanje kroz izbornik, izaberite ikonu , a
44
zatim pritiskom na tipke gore/dolje izaberite opciju Napredna podešavanja i
pritisnite tipku OK.
●●Ispod poruke Unesi PIN kod, ukucajte 0000 (u slučaju da je korisnik promijenio
PIN kod, unesite novu vrijednost) i pritisnite tipku OK. Nakon toga, nalazite se u
izborniku za napredna podešavanja (Napredna podešavanja)
●●Označite opciju Slobodni (FTA) programi i pritisnite OK.
●●Za dodavanje novih FTA servisa, označite Dodaj programe i pritisnite OK. Sada
se nalazite u izborniku za dodavanje FTA servisa (Dodaj programe).
●●U
prvom redu se od Vas očekuje da izaberete satelit na kojem se nalaze željeni
servisi. Pritiskom na tipke lijevo/desno, mijenjate naziv satelita dok se na desnoj
strani ne pojavi Hotbird (13E). Zatim se, pritiskom na tipku „dolje“, spustite u
slijedeći red.
●●U drugom redu, potrebno je specificirati na kojem transponderu se nalaze željeni
servisi. Pored liste ponuđenih transpondera, postoji i mogućnost da korisnik ručno unese parametre transpondera, te ćemo u primjeru objasniti ovaj način. Pritiskom na tipku lijevo/desno, izaberite opciju User (koja se nalazi neposredno prije
prvog ponuđenog transpondera). Zatim se, pritiskom na tipku „dolje“, spustite u
slijedeći red.
●●U ovom polju, potrebno je unijeti frekvenciju transpondera na kojem se željeni
servisi nalaze. Uz pomoć brojeva na tipkovnici na daljinskom upravljaču, unijeti
pored polja Frekvencija (GHz) broj 11137. Zatim se, pritiskom na tipku „dolje“,
spustite u slijedeći red.
●●U ovom polju, potrebno je unijeti polarizaciju transpondera na kojem se nalaze
željeni servisi. Pritiskom na tipke „lijevo/desno“, izaberite opciju H. Pritiskom na
tipku „dolje“, spustite se u sljedeći red.
●●U ovom polju, potrebno je unijeti Symbol Rate transpondera na kojem se nalaze
željeni servisi. Uz pomoć brojeva na tipkovnici na daljinskom upravljaču, unijeti
pored polja Symbol Rate broj 27500. Zatim se, pritiskom na tipku „dolje“, spustite u slijedeći red.
●●U ovom polju, potrebno je unijeti FEC transpondera na kojem se nalaze željeni
servisi. Pritiskom na tipke lijevo/desno, izaberite opciju 3/4. Pritiskom na tipku
„dolje“, spustite se u slijedeći red.
●●Potvrdom na tipku OK, aktivira se funkcija Pronalaženje kanala, nakon čega se
pojavljuje ekran sa dvije kolone. U lijevoj koloni se nalazi popis ranije pronađenih
FTA programa (ukoliko ranije nije vršeno pretraživanje FTA programa, ova kolona
sadrži 200 numeriranih redova – od broja 600 do 799 pored kojih piše „none“),
a u desnoj koloni se pojavljuju pronađeni programi. Pritiskom na tipke „gore/do-
45
lje“ se pomičete do broja koji želite dodijeliti pronađenom programu. Pritisnite
tipku OK ili tipku „desno“, da bi označivač pomakli do desne kolone gdje se na
isti način pomičete do programa koji želite obilježiti tim brojem, a zatim pritisnite
tipku OK. Ponovite ovaj postupak za svaki od pronađenih FTA programa koji želite
dodati u listu. Pritisnite tipku <> kada ste završili sa dodavanjem programa.
Podrazumijeva se da je za pronalaženje gore navedenih servisa potrebno da korisnik ima
konfiguraciju opisanu u primjeru 3 ovog dokumenta, ili u primjeru 2 – varijanta 1.
OSTALO
Uključivanje i status pripravnosti (Standby Mode)
●●Kada upalite prijamnik vidje ćete ekran sa porukom „Molim sačekajte“. Ako ste
odredili jedan ili više omiljenih programa, prijamnik prikazuje prvi određeni omiljeni
program. Ako niste odredili ni jedan omiljeni program, prijamnik prikazuje program
sa najmanjim rednim brojem.
●●K
ada uključite prijamnik koji je bio u statusu pripravnosti, na ekranu se pojavljuje
program koji ste posljednji gledali.
Ukoliko vam nestane struja ili isključite prijamnik iz struje, kada se struja vrati ili ponovo
uključite prijamnik u struju, prijamnik se vraća u ono stanje u kojem je bio prije nestanka
struje.
Prekid signala
Razne okolnosti, kao na primjer, vremenske nepogode ili greška u emitiranju mogu prouzročiti prekid signala, o čemu će Vas prijamnik obavijestiti prikazom poruke „Nema
signala“.
46
Zamjena B.net Total TV kartice
B.net Total TV kartice će periodično biti zamjenjivane kako bi se spriječilo piratstvo. Kopiranje podataka sa stare kartice počinje kada novu karticu ubacite u prijamnik i sistem
autorizira prijenos podataka na novu karticu.
Podešavanje nove B.net Total TV kartice se radi na slijedeći način:
1.Ubacite novu B.net Total TV karticu u prijamnik.
2.Pojavit će se ekran sa pitanjem: „Da li želite podesiti novu Total TV karticu?“. Ako odaberete opciju DA, proces se nastavlja. Ako odaberete opciju
NE ili pritisnete tipku <> vraćate se na program ili ekran na kome ste bili
prije nego što ste ubacili novu karticu.
3.Pojavit će se poruka „Umetnite staru karticu“. Izvadite novu karticu i ubacite staru karticu u prijamnik, a onda pritisnite tipku <OK>.
4.Dok prijamnik učitava podatke sa stare kartice vidjet ćete poruku „Molim
sačekajte“. Po završetku učitavanja vidjet ćete poruku „Umetnite novu
karticu“. Sada izvadite staru karticu i ubacite novu karticu, a zatim pritisnite
tipku <OK>.
5.Ponovo ćete vidjeti poruku „Molim sačekajte“ dok se podaci upisuju na
novu karticu.
6.Od Vas će biti traženo da naizmjenično ubacujete staru ili novu karticu, dok se
svi podaci iščitaju sa stare kartice i upišu na novu.
7.Kada se proces završi, vraćate se na program ili ekran na kojem ste bili prije
nego što ste ubacili novu karticu.
Ako u bilo kojem koraku ovog postupka ubacite pogrešnu karticu, vidjet ćete ekran sa
porukom koju karticu trebate ubaciti.
Ako je započeto kopiranje kartice, taj postupak se mora dovršiti (ne postoji opcija da
obustavite postupak).
Ako za vrijeme kopiranja dođe do greške sustava, prikazuje se poruka o greški. Tada se
postupak obustavlja i vraćate se na program ili ekran na kojem ste bili prije nego što ste
ubacili novu karticu.
Greška sustava ili nestanak struje za vrijeme postupka kopiranja mogu dovesti do toga
da i stara i nova kartica postanu nevažeće. U ovoj situaciji pokazuje se poruka o pogreški „Ubacite novu Total TV karticu (16)“.
47
Poruke o greškama
Kada se pojavi pogreška u vezi sa pristupom, na ekranu ćete vidjeti poruku koja će Vas
obavijestiti o problemu i o tome što trebate poduzeti. Poruke se, uglavnom, prikazuju
dok traje pogreška, nakon čega poruka automatski nestaje sa ekrana.
„Molimo vas ubacite Vašu Total TV karticu. Nemojte je vaditi, osim ako se to ne bude
tražilo od Vas. (1)“
Ova poruka se pojavljuje ako kartica nije ubačena u prijamnik.
„Molimo vas provjerite Vašu Total TV karticu i ponovo je ubacite, prije nego što pozovete korisničku podršku. (2)“
Ova poruka se pojavljuje ako postoji problem u komunikaciji između kartice i prijamnika.
„Pozovite korisničku podršku kako biste se pretplatili na ovaj kanal. (4)“
Ova poruka se pojavljuje ako pokušate gledati program na koji niste pretplaćeni.
„Total TV kartica nije autorizirana - molimo Vas pričekajte. (6)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko kartica koju ste ubacili nije autorizirana od strane
sustava za provjeru kartice. Ovo je poruka koju ćete vidjeti prilikom instalacije prijamnika.
Ovu poruku također možete vidjeti ukoliko ubacite nevažeću karticu.
„Molimo Vas kontaktirajte korisničku podršku, moguće je da Vaš dekoder nije ispravan.
(7)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko prijamnik ima problem sa autorizacijom kartice, uslijed
mogućeg kvara prijamnika.
„Žao nam je, ovaj kanal nije dostupan. (8)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko prijamnik ne može prikazati program .
„Žao nam je, ovaj kanal trenutno nije dostupan za vaše područje. (9)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko je program blokiran za određeno područje.
„Molimo Vas kontaktirajte korisničku podršku, moguće je da je Vaš prijamnik bio neko
vrijeme bez struje. (10)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko je prijamnik nekoliko tjedana bio bez struje.
„Molimo Vas kontaktirajte korisničku podršku. (11)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko postoji sigurnosni problem u vezi sa karticom, recimo
48
ako je kartica namijenjena drugom distributeru.
„Molimo Vas kontaktirajte korisničku podršku. Ova Total TV kartica nije autorizirana za
korištenje u ovom prijamniku. (14)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko je ubačena kartica uparena sa drugim prijamnikom.
Uparivanje je proces kojim se B.net Total TV kartica vezuje za određeni prijamnik i njegov serijski broj.
„Ubacite novu Total TV karticu (16):“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko je došlo do greške ili nestanka struje prilikom zamjene
B.net Total TV kartice.
„Ovo nije Total TV kartica. (25)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko ubacite pogrešnu karticu (karticu koja nije B.net Total
TV kartica).
„Nova Total TV kartica - molim pričekajte. (26)“
Ova poruka se pojavljuje ukoliko ubacite novu B.net Total TV karticu, za koju još nije
izvršena autorizacija.
„Inicijaliziram Total TV karticu - molim pričekajte. (28)“
Ova poruka se pojavljuje kada sustav provjerava autentičnost ubačene kartice.
Preuzimanje softvera
Softver u prijamniku se može unaprijediti preuzimanjem sa satelita. Da bi ovo uradili nije
Vam potreban ovlašteni serviser, a od Vas će biti tražena minimalna ili nikakva intervencija.
Transparentno preuzimanje
Transparentno preuzimanje ne dovodi do promjene bilo kakvih parametara u prijamniku.
Unapređenje sa manjim promjenama vrijednosti parametara
„Unapređenje sa manjim promjenama vrijednosti parametara“ ima za cilj da
promijeni vrijednosti nekoliko specifičnih parametara bez utjecaja na ostale.
49
Unapređenje sa velikim promjenama vrijednosti parametara
„Unapređenje sa velikim promjenama vrijednosti parametara“ dovodi do toga
da se vrijednosti svih parametara vrate na početne vrijednosti. Ovaj tip unapređenja
može dovesti do toga da je potrebno ponovo proći kroz „proceduru podešavanja
prilikom prvog uključivanja“.
Prekid programa uslijed preuzimanja softvera
Preuzimanje softvera se vrši korištenjem neovisnog programa koji se nalazi u prijamniku.
Dok ovaj proces traje, ne možete gledati niti jedan program .
Preuzimanje softvera može biti:
●● n
ormalno preuzimanje – proces preuzimanja počinje približno 60 sekundi nakon
što korisnik prebaci prijamnik u mod pripravnosti (stand by)
●●p
rinudno preuzimanje – proces počinje odmah, bez obzira što korisnik radi u tom
trenutku (ako je prijamnik uključen u struju i ima signal).
Ukoliko postoji novi softver za vaš tip prijamnika, prijamnik preuzima podatke, provjerava
ih i učitava u memoriju. Prijamnik se resetira čim se proces preuzimanja završi. Ako
prijamnik ne može da izvrši preuzimanje, prikazuje se poruka o pogreški.
50
Nadamo se da ćete uživati prateći programe iz B.net Total TV ponude!
Ukoliko su Vam potrebne detaljnije informacije, molimo nazovite Službu za korisnike.
B.net Total TV služba za korisnike:
062 100 101
51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 443 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content