close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik oglasnog prostora

embedDownload
Specijalizirani
medicinski
dvomjesecnik
ˇ
Cjenik
oglasnog prostora
Advertising price list
2014
Periodika izlaženja
– dvomjesečno
Frequency – bimonthly
Rokovi za predaju
oglasnog materijala
Issues closing dates
Medix 109/110 – 28. veljače Feb 28
Medix 111 – 28. svibnja May 28
Medix 112 – 30. lipnja Jun 30
Medix 113 – 22. rujna Sep 22
Medix 114 – 24. studenog Nov 24
Dostava oglasnog materijala
E-mail advertising material to
[email protected]
[email protected]
20 GODINA
S VAMA U STRUCI
Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2014.
Na sve navedene cijene obračunava se PDV.
The price list is effective from January 1, 2014
The prices in EUR are final excl. VAT.
Cijene oglasnog prostora
Advertising price list
1/1 (CIJELA
STRANICA)
(210 x 295 mm
+ 5 mm napust)
2/1 (DUPLERICA)
(420 x 295 mm
+ 5 mm napust)
1/1 (cijela stranica) . . . . . 5400 kn
1/1 full page ad . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 E
1/2
(80
x
256
mm)
1/2
(165 x 130 mm)
2/1 (duplerica). . . . . . . . . 8600 kn
Two-page spread. . . . . . . . . . . . . . . 1170 E
1/2 stranice . . . . . . . . . . . 3800 kn
1/2 page horizontal/vertical. . . . . . 517 E
Poseban smjeπtaj oglasa
Special advertisement positions
Zadnja stranica ovitka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9700 kn
1/4
(80
x
130
mm)
Outside back cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 E
1/4
(165 x 65 mm)
Unutarnje stranice ovitka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8600 kn
Inside front and back cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 E
1/4 stranice . . . . . . . . . . . 2300 kn
1/4 page horizontal/vertical. . . . . . 313 E
Prva desna stranica u knjiænom bloku . . . . . . . . . . . . . . . . 7400 kn
The first right-hand page in the block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 E
Druga, treÊa i Ëetvrta desna stranica, uz impresum i sadræaj. . 6700 kn
Second, third and fourth right hand page
next to the Impressum, Table of Contents and Editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . 912 E
Objava oglasa na samostalnoj poziciji u sklopu
tematskog struËnog Ëlanka . . . +10% na cijenu 1/1 oglasne stranice
Position inside a specialist thematic article . . +10% of the net advertisement rate
Uputa za oglašavanje lijekova
Sukladno članku 14. i 15. Pravilnika o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima Ministarstva zdravstva
i socijalne skrbi RH („Narodne novine“ br. 118/09.), materijali za oglašavanje namijenjeni zdravstvenim radnicima moraju
nositi oznaku „Samo za zdravstvene radnike“. Nadalje, svako oglašavanje o lijeku prema zdravstvenim radnicima mora sadržavati bitne podatke o lijeku istovjetne onima iz sažetka opisa svojstava lijeka, a najmanje sljedeće podatke: broj odobrenja
za stavljanje lijeka u promet, način izdavanja, ime i adresu nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, naziv lijeka i
međunarodni naziv djelatne/ih tvari, odobrene indikacije, kontraindikacije, mjere opreza i učestale nuspojave, doziranje i
način uporabe i upozorenja te mora uputiti zdravstvene radnike na zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o
lijeku. Svi promidžbeni materijali moraju sadržavati datum sastavljanja ili datum posljednje izmjene.
NAPOMENA: Ukoliko su podaci o lijeku propisani Pravilnikom o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima
preopširni za objavu u sklopu oglasa formata 1/1 stranice, oglašivačima je na raspolaganju dodatni oglasni prostor 1/1 crnobijele stranice po cijeni od 2.160 kn (+PDV) (40% od cijene 1/1 oglasne stranice u boji).
Instructions for advertising medicines
Pursuant to Articles 14 and 15 of the Ordinance on Advertising Medicinal and Homeopathic Products issued by the Ministry of Health and
Social Welfare of the Republic of Croatia (Official Gazette No. 118/09), advertising material intended for health workers should be clearly
indicated as being „For Health Professionals Only“. Furthermore, any advertising of a medicinal product toward health professionals should
contain relevant information on the medicinal product identical to the information in the summary of the product characteristics, or at least
following information should be provided: marketing authorization number, method for dispensing, name and address of the marketing
authorization holder, name of the medicinal product and international name of the active substance(s), approved indications, contraindications, special warnings and frequent adverse reactions, posology and method of administration and warnings; and it should refer health
professional to the most recently approved summary of the product characteristics and patient information leaflet. All advertising material
should contain the date of text preparation or date of last revision of the text.
NOTICE: If the information on a medicinal product, as required by the Ordinance on Advertising Medicinal and Homeopathic Products, does
not fit on a 1/1 page of the advertisement format, advertisers may use additional advertising space of 1/1 b/w page, price: 2,160 HRK (+VAT)
(40% of 1/1 color advertising page).
MEDIX
•
SPECIJALIZIRANI
MEDICINSKI
DVOMJESEČNIK
•
W W W. M E D I X . C O M . H R
•
CJENIK
2014.
Popusti za godišnje pakete oglaπavanja (5 izdanja)
Annual advertising programs (5 issues)
Broj objava u 5 izdanja
Number of ads in 5 issues
1x
5x
0%
Popust Discount
10x *
10%
15x
15%
20x **
20%
25x
25%
30x
30%
35%
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
1/1 stranica page ad
5400
735
4860
661
4590
625
4320
588
4050
551
3780
514
3510
478
1/2 stranice page ad
3800
517
3420
465
3230
440
3040
414
2850
388
2660
362
2470
336
1/4 stranice page ad
2300
313
2070
282
1955
266
1840
250
1725
235
1610
219
1495
203
Valuta Currency
Za avansno plaÊanje godišnjih paketa oglašavanja odobravamo dodatni popust od 5%.
* 10 i više objava - reportaža u sklopu Info rubrike u odabranom izdanju Medixa - gratis
10 or more placements include a complimentary Sponsored report in the Info section of a selected Medix edition
** 20 i više objava - reportaža u sklopu Info rubrike + sponzorirani struËni Ëlanak ili oglas na jednoj stranici u boji u odabranim izdanjima Medixa - gratis
20 placements or more include a complimentary Sponsored report + Sponsored feature or 1/1 ad on one additional colour page in a selected Medix edition
Popusti za više oglasa u jednom izdanju
Volume discounts for multiple advertisements in one issue
Broj oglasa u jednom izdanju
Number of advertisements per issue
1x
2x
0%
Popust Discount
3x
6%
4x
12%
5x
18%
6x
25%
30%
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
kn
e
1/1 stranica page ad
5400
735
5076
691
4752
647
4428
602
4050
551
3780
514
1/2 stranice page ad
3800
517
3572
486
3344
455
3116
424
2850
388
2660
362
1/4 stranice page ad
2300
313
2162
294
2024
275
1886
257
1725
235
1610
219
Valuta Currency
Generalno pokroviteljstvo izdanja
General sponsorship
UkljuËuje isticanje logotipa na naslovnici i u popisu sadržaja izdanja, sponzorirani Ëlanak s ilustracijama u boji,
dvije istaknute oglasne pozicije u sklopu sadržaja, isticanje bannera tvrtke na internetskim stranicama Ëasopisa
i 100 primjeraka sponzoriranog izdanja - prema dogovoru.
Includes placement of the company's logotype on the front page and Table of Contents, a sponsored article with colour
illustrations and two prominent advertisement positions inside the sponsored edition and highlighting the firm’s banner on the
magazine’s web site - by arrangement
Umetanje promidæbenog materijala
REPORTAÆA (1/1 STRANICA) u sklopu Info rubrike predstavljanje tvrtke, usluge ili proizvoda . . . . . . . 4800 kn
Inserts
Sponsored report in the magazine’s Info-column firm, service or product presentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 E
Potreban materijal: tekst u Wordu 5000 znakova, 1-2 fotografije u boji
- priprema sadržaja i fotografija u redakciji časopisa. . . . . . +1920 kn
Material needed: 5000 characters Word text, 1-2 colour photographs
- editorial production of contents and photographs . . . . . . . . . . +261 E
Sponsored feature (2 pages B/W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 E
Agency commission
Potreban materijal: tekst u Wordu do 10.000 znakova
Material nedeed: Word text up to 10.000 characters
15% neto-cijene oglasnog prostora uz uvjet da se plaćanje
izvrši najkasnije u roku od 30 dana od izdavanja računa
OBJAVA SLIKA U BOJI U »LANKU (po stranici) . . . 1500 kn
15% of net advertisement rate providing that invoice is paid
within 30 days of invoice date.
Colour photographs in the article (per page). . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 E
•
S P E C I A L I Z E D
M E D I C A L
B I M O N T H L Y
Printing and binding of the advertising material, 1 leaf,
200 g/m Kunstdruck, colour on both sides,
perforated if requested. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633 E
Popusti za agencije
SPONZORIRANI STRU»NI »LANAK (2 STR. C/B) . . . 5200 kn
M E D I X
Tisak i uvezivanje promidžbenog materijala, 1 list,
200 g/m Kunstdruck, u boji, perforirano. . . . . 12000 kn
•
W W W. M E D I X . C O M . H R
•
P R I C E
L I S T
2 0 1 4
Zašto oglašavati u Medixu?
Why Advertise in Medix?
• Medix je po broju pretplatnika i čitanosti
vodeÊi struËni medicinski Ëasopis u Hrvatskoj
i regiji.
• By number of its subscribers and readership, Medix
is the leading professional medical journal in
Croatia and the region.
• Stručnim sadržajem obuhvaÊa sva podruËja
medicine, stomatologije i farmacije, što ga
čini zanimljivim najširem krugu zdravstvenih
djelatnika.
• Its specialised content covers all fields of medicine
and pharmacy, which makes it an interesting
reading for a widest circle of medical professionals.
• Sadržaj Medixa uređuju vodeÊi hrvatski
kliniËari i znanstvenici, a pokriva najaktualnije
teme suvremene medicine.
• U svakom broju Medix donosi ekskluzivne
razgovore s najistaknutijim domaÊim i
svjetskim struËnjacima o razvoju medicinske
znanosti i prakse.
• Medix je jedini stručni časopis koji u suradnji
s Hrvatskom liječničkom komorom provodi
dopisne teËajeve trajne medicinske izobrazbe
lijeËnika, čime omogućuje stjecanje bodova za
obnovu liječničke licencije u Hrvatskoj.
• Godišnje aktivno prati i distribuira se na više
od 100 domaÊih i regionalnih struËnih i
znanstvenih skupova.
• Više od 85% čitatelja Medixa radi u primarnoj
i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i svako­dnevno
donosi odluke o terapiji bolesnika i nabavi
medicinske opreme i potrošnog materijala.
• 95% čitatelja Medix smatra pouzdanim
izvorom informacija i koristi ga kao priruËnik
u svakodnevnom radu.
• U Medixu svoje proizvode ili usluge oglašavaju
najuspješnije farmaceutske tvrtke i
proizvoaËi medicinske opreme.
• Oglašavanjem u Medixu sigurni ste da će Vaša
poruka stiÊi do onih koji donose odluku!
C. T. ∑ Poslovne informacije d.o.o.
Ljudevita Posavskog 22, 10000 Zagreb, Croatia
Tel./fax: (+385 1) 4612-083
E-mail: [email protected]
Internet: www.medix.com.hr
MEDIX
•
SPECIJALIZIRANI
MEDICINSKI
• The content of Medix is edited by Croatian leading
clinicians and scientists, and it covers the most
topical issues of contemporary medicine.
• The column publishing exclusive interviews brings
personal views of the most prominent domestic
and international experts on development of
medical science and practice.
• Medix is the only specialised journal which, in
co-operation with the Croatian Medical Chamber,
conducts the continuing medical education (CME)
of doctors thus enabling them to get credits for the
renewal of their medical licence in the Republic of
Croatia.
• Medix actively follows and is distributed at more
than 100 domestic and regional experts and
scientific gatherings per year.
• More than 85% readers of Medix are engaged in
the primary and hospital health care and every day
they make decisions on patients’ therapies and
purchase of medical equipment and consumables.
• 95% of readers regard Medix as a reliable source of
information and use it as a manual in their day-today work.
• Most successful pharmaceutical companies and
medical equipment manufacturers advertise their
products in Medix.
• As a long-time reliable support to medical experts,
Medix is an ideal medium for clear and distinct
sending of an advertising message. All that needs
to be done is to send it to the right address!
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
C. T. ∑ Poslovne informacije d.o.o., Sarajevo
ID 4201378350000
Tel.: (+387 33) 446-156; (+387 61) 161-393
E-mail: [email protected]
DVOMJESEČNIK
•
W W W. M E D I X . C O M . H R
•
CJENIK
2014.
Cjenik oglasnog prostora
TehniËki uvjeti predaje oglasnog
materijala Technical requirements
1/1 CIJELA STRANICA (210 x 295 mm). . . . . . . 5400 kn
•CD uz ispis u boji CD and color print of the ad
•e-mail (jpg, tiff, eps, ai - u krivuljama/curves)
•pojedini elementi za izradu oglasa (logotip, fotografije,
tekst /doc, txt/, skica oglasa) elements of ad material
Advertising price list
1/1 full page advertisement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 E
DUPLERICA (420 x 295 mm). . . . . . . . . . . . . . . 8600 kn
Two-page spread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 E
1/2 STRANICE (180 x 128 mm ili 88 x 256 mm).3800 kn
1/2 page horizontal/vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 E
1/4 STRANICE (180 x 62 mm ili 88 x 128 mm). 2300 kn
1/4 page horizontal/vertical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 E
Poseban smjeπtaj oglasa
Special advertisement positions
ZADNJA STRANICA OVITKA. . . . . . . . . . . . . . . . 9700 kn
Outside back cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 E
UNUTARNJE STRANICE OVITKA. . . . . . . . . . . . . 8600 kn
Inside front and back cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 E
PRVA DESNA STRANICA U KNJIÆNOM BLOKU. . 7400 kn
The first right hand page in the block. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 E
DRUGA, TRE∆A I »ETVRTA STRANICA,
UZ IMPRESUM, SADRÆAJ I UVODNIK. . . . . . . . . 6700 kn
Second, third and fourth right hand page
next to the Impressum, Table of Contents and Editorial. . . . . . 912 E
OBJAVA OGLASA U SKLOPU TEMATSKOG STRU»NOG
»LANKA +10% na cijenu 1/1 oglasne stranice
Position inside a specialist thematic article +10% of the net
advertisement rate
(logotype, photographs, text, sketch)
•oblikovanje oglasa naplaćuje se 30% od vrijednosti
oglasnog prostora ad design: 30% of advertisement space value
Profil Ëitatelja Readership profile
Medix se šalje poštom na adrese liječničkih i stomatoloških
ordinacija svih područja specijalizacije u RH i BiH,
ljekarnama, ravnateljstvima i zajedničkim službama
bolnica i domova zdravlja, poliklinikama, rehabilitacijskim
ustanovama, te stručnim i sveučilišnim bibliotekama.
Medix is distribuited by mail directly to addresses of private
practices and clinics in Croatia and Bosnia and Herzegovina,
to directors and common offices of hospitals and clinics,
rehabilitation institutions, pharmacies and expert and university
libraries and to all key players in the NHS.
Distribucija Distribution
1/2 naklade distribuira se pretplatnicima u RH i BiH.
1/2 of the circulation is distributed to annual subscribers.
1/4 distribuira se gratis medicinskim ustanovama (bolnice,
domovi zdravlja, poliklinike, javnozdravstveni zavodi,
stručne knjižnice).
1/4 is distributed to medical institutions (public clinics, faculties,
state organizations, reference libraries etc.) gratis.
1/4 distribuira se na specijaliziranim skupovima,
kongresima i simpozijima.
1/4 is distributed by authorized resellers or can be purchased at
different specialized congresses, symposia and fairs.
Sponzorirane reportaæe i prilozi
Advertorials and sponsored features
Info
REPORTAÆA (1/1 STRANICA) u sklopu Info rubrike predstavljanje tvrtke, usluge ili proizvoda . . . . . 4800 kn
Advertorial in the magazine’s Info-column firm, service or product presentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 E
STRU»NI »LANAK (2 STRANICE C/B) . . . . . . . . 5200 kn
Periodika izlaženja: dvomjesečno (5 izdanja godišnje,
dvobroj u listopadu)
Periodical bimonthly (five editions a year, with a double issue
in October)
Naklada: 6000 primjeraka Circulation: 6000 copies
Sponsored feature (2 pages B/W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 E
IzdavaË Publisher
OBJAVA SLIKA U BOJI U »LANKU (po stranici) . 1500 kn
C. T. ∑ Poslovne informacije d.o.o.
Ljudevita Posavskog 22, 10000 Zagreb, Croatia
Color photographs in the article (per page) . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 E
Umetanje promidæbenog materijala
Inserts
Tisak i uvezivanje promidžbenog materijala, 1 list,
200 g/m Kunstdruck, u boji, perforirano. . . . . . . . 12000 kn
Printing and binding the advertising material, 1 leaf,
200 g/m Kunstdruck, colour on both sides,
perforated if requested. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633 E
MEDIX
•
SPECIJALIZIRANI
MEDICINSKI
Glavni i odgovorni urednik Editor-in-chief: Dragan Bralić
E-mail: [email protected]
Voditelj marketinga Marketing manager: Robert Ivanković
E-mail: [email protected]
Tel./fax: (+385 1) 4612-083
E-mail: [email protected]
Internet: www.medix.com.hr
DVOMJESEČNIK
•
W W W. M E D I X . C O M . H R
•
CJENIK
2014.
Specijalizirani
medicinski
dvomjesecnik
ˇ
20 GODINA
S VAMA U STRUCI
MEDIX
•
SPECIJALIZIRANI
MEDICINSKI
DVOMJESEČNIK
•
W W W. M E D I X . C O M . H R
•
CJENIK
2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content