close

Enter

Log in using OpenID

Ballova piramida – kap iz vedra neba!

embedDownload
Bioteka
Nek' ti edukacija bude zanimacija
Ballova piramida – kap iz vedra neba!
Mora i oceani
Autor : Agata Kova?ev
Objavljeno : 04.7.2014.
Sitna to?kica, koja na karti svijeta ozna?ava Ballovu
piramidu, gotovo se gubi u okolnom oceanu. No, oni koji su se uživo susreli s njom, jedva su
povjerovali svojim o?ima. Možete li zamisliti kameni stup koji strši iz oceana i toliko je visok da
se ?ini kao da dodiruje nebo?
U Guinnesovoj knjizi rekorda, Ballova piramida navodi se kao najviši kameni toranj na svijetu.
Piramida seže do visine iznad 550 metara, što je dvostruko više od Eiffelova tornja.
Ballova piramida nalazi se uz isto?nu obalu Australije, oko 700 kilometara sjeveroisto?no od
Sydneyja. Iznenada izranja iz južnog Tihog oceana ostavljaju?i za sobom dojam kojekakvih
Page 1 / 5
Bioteka
Nek' ti edukacija bude zanimacija
mo?i i tajanstvenosti, no svoje tajne ne otkriva pri pogledu s neba, ve? iz mora.
Prema geloškom postanku, Ballova piramida predstavlja ostatke ugaslog vulkana kojemu je
samo vrh ostao iznad vode. To je jedan u nizu vulkana koji su prestali biti aktivni prije 7 milijuna
godina. Od tada je more u borbi s tom kamenom masom koja se probila kroz njegove dubine.
Valovi stolje?ima udaraju u stijene i, zahvaljuju?i svojoj upornosti i pomo?i koju im pruža vjetar,
pobje?uju. U brojnim pukotinama na stijenama, kroz koje curi voda, razvila se bujna grmolika
biljka Melaleuca howeana.
Prvi ?ovjek za kojeg se zna da je vidio ovu stijenu, bio je Henry Lidgbird Ball, po kojem je i
dobila svoje ime. On je bio kapetan broda koji je prevozio doseljenike te 1788. godine usidrio se
uz najve?i otok u nizu kojeg je prozvao po lordu Howeu, britanskom mornari?kom
zapovijedniku. Kad su se poru?nik Ball i njegova posada iskrcali na otok u obliku polumjeseca,
duga?kom tek 11 kilometara, našli su se u raju prekrivenom šumom, u kojem se divlje životinje
nisu uznemirile njihovim posjetom. Kasnije su ovamo dolazili i drugi brodovi, a gladni mornari
lovili su ptice, tako da su neke vrste, poput bijele mlakuše roda Gallinula, izumrle.
Nakon nasukavanja broda (kitolovca) 1830. godine, na otoku Lord Howe zakopano je blago
vrijedno 6000 funti u zlatnicima. Do 1834. godine, otok su naselili ljudi koji su živjeli od trgovine
s prolaze?im brodovima. Zajedno s doseljenicima, došli su i štakori koji su doplivali s brodova
koji su tonuli. Otok je štakorima pružio idealno stanište sa obiljem hrane poput guštera, ptica i
kukaca koji se nisu mogli braniti, tako da su štakori istrijebili pet pti?jih vrsta, a jedinstvena
vrsta macaklina i pali?njaka dovedena je do ruba izumiranja.
Page 2 / 5
Bioteka
Nek' ti edukacija bude zanimacija
Me?u grmolikom vegetacijom, 2001. godine skupina entomologa pronašla je neke vrste
životinja za koje se mislilo da su davno izumrle poput kukca Dryococelus australis. Dvije
jedinke te vrste doveli su do australskog kopna, a nove populacije uspješno se uzgajaju s ciljem
ponovnog uvo?enja na otok.
Stvarno je ogroman
Ipak, Ballova piramida, koja se nalazi oko 20 kilometara južnije od otoka Lord Howe, i dalje je
netaknuta. ?amci voze oko nje kao da joj odaju po?ast, dok putnici s osje?ajem
strahopoštovanja zure u nju. Samo morske ptice ne pokazuju poštovanje dok lete oko njenog
vrha. Za njih je ova golema stijena idealan dom, pa tisu?e ptica godišnje ovdje podižu svoje
mladunce. Smatra se da na tom podru?ju obitava oko 129 vrsta autohtonih ptica.
Ispod staklene površine oceana, u blizini piramide, nalazi se najjužniji koraljni greben koji
Page 3 / 5
Bioteka
Nek' ti edukacija bude zanimacija
predstavlja
prašumu
oceana
kojoj
u koralji
zauzimaju
mjesto
stabala
i
biljaka, a ribe i mekušci zamijenjuju životinje i ptice.
Ovaj koraljni greben razlikuje se od ostalih grebena koji se nalaze sjevernije i u toplijim morima,
zbog kruženja toplih i hladnih struja u ?ijim se pukotinama mogu na?i ribe koje žive u hladnoj i
one koje žive u toploj vodi. Broj vrsta riba procijenjen je na oko 450. Me?u njima su i ribe
an?eli, ribe klaunovi s bijelim prugama i morski puževi, tzv. španjolski plesa?i, koji izgledaju
poput plutaju?ih ružinih latica. Neke ribe su i endemske i ne žive nigdje drugdje u svijetu, kao
što je riba Coris bulbifrons, ?iji mužjaci imaju veliku kvrgu na ?elu, a mogu narasti do 760
milimetara.
Ve? dva stolje?a, Ballova piramida odolijeva ljudskim napadima. Na njoj nema uvala ni plaža
na koje bi mogli pristati ?amci, nego tek jedan mol me?u stijenovitim i strmim liticama u koje
udaraju valovi. U mnogim su ?amcima ovamo došli brojni penja?i, no zbog uzburkanog mora
nisu mogli pristati. Neki su prkosili valovima i morskim psima plivaju?i do stijena, a dok su
nastojali na?i uporište za stopalo u lomljivim stijenama, oko glava su im letjele morske ptice, i
grizle su ih stonoge duge 150 milimetara.
Page 4 / 5
Bioteka
Nek' ti edukacija bude zanimacija
Impresivan komad stijene, zar ne?
?inilo se kako ?e Ballova piramida, koju su nazivali ''australski Everest'', ostati neistražena do
kraja, no 1965. godine australska ekipa uspjela je do?i do njezina vrha. Od 1982. godine,
podru?je oko Ballove piramide i okolnog oto?ja je uvršteno na Unescov popis Svjetske
baštine zbog svoje iznimne ljepote i bioraznolikosti, a na otoku Lord Howe, 2000. godine
osnovan je Pomorski park.
Page 5 / 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content